You are on page 1of 6
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau Facultatea de Stiinte Economice Specializarea CIG RESPONSABILITĂŢILE AUDITORULUI PRIVIND FRAUDA (ISA240) Lector univ. dr. Ionela Cristina Breahnă - Pravăț Studenţi: Mina Anca-Ioana Vrâncianu Daniel-Alexandru 1 Domeniul de aplicare al prezentului ISA Prezentul Standard Internațional de Audit (ISA) tratează subiectul responsabilităților auditorului privind frauda într-un audit al situațiilor financiare. Caracteristici ale fraudei Denaturări ale situațiilor financiare pot apărea fie ca rezultat al unei fraude, fie al unei erori. Factorul care face distincția între fraudă și eroare este ăsura în care acțiunea ce a stat la baza denaturării situațiilor financiare este intenționată sau neintenționată. Deși frauda este un concept !uridic lar", în conte#tul ISA, auditorul este interesat de frauda ce produce denaturări se nificative ale situațiilor financiare. $#istă două tipuri de denaturări intenționate ce sunt relevante pentru auditor - denaturări ce rezultă din raportarea financiară frauduloasă și denaturări ce rezultă din deturnarea de active. Deși auditorul poate suspecta sau, ai rar, identifica producerea fraudei, auditorul nu face deter inări !uridice asupra faptului dacă frauda a avut într-adevăr loc. esponsa!ilitatea de a preveni și detecta frauda %e sp on sa bil ita tea a pri ară pentru prevenirea și detectarea fraudei revine at&t persoanelor însărcinate cu "uvernanța entității, c&t și conducerii. 'onducerea, sub suprave"(erea persoanelor însărcinate cu "uvernanța, necesită să pună accentul at&t pe prevenirea fraudei, care ar putea conduce la reducerea oportunităților de producere a fraudei, c&t și pe co baterea fraudei, care ar putea convin"e indivizii să nu co ită fraude, datorită probabilității de a fi descoperiți și pedepsiți. Acest lucru presupune un an"a!a ent pentru crearea unei culturi caracterizate de onestitate și co porta ent etic, care poate fi consolidată de o suprave"(ere activă din partea persoanelor însărcinate cu "uvernanț .Responsabilitățile auditorului )n auditor ce efectuează un audit în confor itate cu ISA este responsabil pentru obținerea unei asi"urări rezonabile cu privire la faptul că situațiile financiare considerate în totalitatea lor nu conțin denaturări se nificative, fie ca rezultat al fraudei, fie al erorii. Datorită li itărilor inerente ale unui audit, e#istă un risc inevitabil ca unele denaturări se nificative ale situațiilor financiare să nu fie detectate, c(iar în condițiile în care auditul este planificat și efectuat în od corespunzător, în confor itate cu ISA.. %iscul de a nu detecta o denaturare se nificativă produsă ca ur are a fraudei este ai are dec&t riscul de a nu detecta o denaturare ce rezultă ca ur are a erorii. Acest lucru se datorează faptului că frauda poate i plica planuri sofisticate și atent or"anizate enite să o ascundă, precu 2 falsul, o iterea deliberată de a înre"istra tranzacții, sau declarații false intenționate către auditor. Astfel de încercări de ascundere pot fi și ai "reu de detectat atunci c&nd sunt însoțite de co plicitate. 'o plicitatea îl poate face pe auditor să creadă că probele de audit sunt convin"ătoare, c&nd acestea sunt, de fapt, false. 'apacitatea auditorului de a detecta o fraudă depinde de factori precu priceperea autorului, frecvența și a ploarea anipulării, "radul de co plicitate, i portanța relativă a su elor anipulate și "radul ierar(ic al celor i plicați. Deși auditorul poate identifica potențiale oportunități de co itere a fraudei, este dificil pentru auditor să deter ine dacă denaturările din do eniile în cazul cărora se aplică raționa entul profesional, precu esti ările contabile, sunt cauzate de fraudă sau eroare. *n obținerea unei asi"urări rezonabile, auditorul trebuie să dea dovadă de scepticis profesional pe între" parcursul auditului, să aibă în vedere posibilitatea ca conducerea să evite controalele și să recunoască faptul că procedurile de audit care sunt eficace pentru detectarea erorilor ar putea să nu fie eficace pentru detectarea fraudei. 'erințele prezentului ISA au ca scop asistarea auditorul în identificarea și evaluarea riscurilor unor denaturări se nificative ca ur are a fraudei și în elaborarea procedurilor de detectare a unor astfel de denaturări. "!iective +biectivele auditorului sunt, (a) Identificarea și evaluarea riscurilor de denaturare se nificativă a situațiilor financiare ca ur are a fraudei(b) +bținerea de suficiente probe de audit adecvate privind riscurile evaluate de denaturare se nificativă a situațiilor financiare ca ur are a fraudei, prin elaborarea și i ple entarea unor răspunsuri adecvate(c) %ăspunsul adecvat în cazul fraudelor identificate sau suspectate în ti pul auditului. Definiții *n conte#tul prezentului ISA, ur ătorii ter eni au se nificația atribuită ai !os, (a) Frauda - )n act intenționat co is de unul sau ai ulți indivizi din cadrul conducerii, persoanelor însărcinate cu "uvernanța, an"a!aților, sau unor terțe părți, ce i plică utilizarea înșelăciunii pentru a obține un avanta! in!ust sau ile"al. (b) Factori de risc de fraudă - $veni ente sau condiții care indică o incitare sau o presiune de a co ite o fraudă sau care oferă oportunitatea de a co ite o fraudă. Scepticismul profesional 3 *n confor itate cu ISA .//, auditorul trebuie să ențină scepticis ul profesional pe între" parcursul auditului, recunosc&nd posibilitatea ca o denaturare se nificativă ca ur are a fraudei să e#iste, făc&nd abstracție de e#periența auditorului cu privire la onestitatea și inte"ritatea conducerii și a persoanelor însărcinate cu "uvernanța entității. 'u e#cepția cazului în care auditorul are otive să creadă contrariul, auditorul poate accepta docu entele și înre"istrările ca fiind autentice. *n cazul în care în ur a condițiilor identificate în ti pul auditului, auditorul este deter inat să creadă că un docu ent ar putea să nu fie autentic sau că ter enii unui docu ent au fost odificați fără ca acest lucru să fie dezvăluit auditorului, auditorul trebuie să continue investi"area. Atunci c&nd răspunsurile conducerii sau ale persoanelor însărcinate cu "uvernanța în cadrul intervievărilor sunt inconsecvente, auditorul trebuie să investi"(eze inconsecvențele. #spunsuri la riscurile evaluate de denaturare semnificativ# ca urmare a fraudei Reacții generale Pentru deter inarea reacțiilor "enerale pentru tratarea riscurilor evaluate de denaturare se nificativă ca ur are a fraudei la nivelul situațiilor financiare, auditorul trebuie, (a) Să aloce și să supervizeze personalul țin&nd cont de cunoștințele, capacitatea și abilitatea indivizilor cărora li se vor acorda responsabilități se nificative în cadrul isiunii și de evaluarea auditorului cu privire la riscurile de denaturare se nificativă ca ur are a fraudei pentru isiune(b) Să evalueze dacă selectarea și aplicarea politicilor contabile de către entitate, în special cele privind cuantificările subiective și tranzacțiile co ple#e, ar putea indica o raportare financiară frauduloasă ca ur are a eforturilor conducerii de a anipula veniturile(c) Să încorporeze un ele ent de i previzibilitate în odul de selectare a naturii, o entului și ariei de cuprindere a procedurilor de audit . Evaluarea pro!elor de audit Auditorul trebuie să evalueze dacă procedurile analitice aplicate spre sf&rșitul auditului pentru for area unei concluzii "enerale asupra ăsurii în 4 care situațiile financiare ca între" sunt consecvente cu înțele"erea auditorului asupra entității, indică un risc nerecunoscut anterior de denaturare se nificativă ca ur are a fraudei. Dacă auditorul identifică o denaturare, auditorul trebuie să evalueze dacă acea denaturare indică o fraudă. Dacă e#istă un astfel de indiciu, auditorul trebuie să evalueze i plicațiile denaturării în relație cu alte aspecte ale auditului, în special cu credibilitatea declarațiilor conducerii, recunosc&nd faptul că este puțin probabil ca un caz de fraudă să constituie o înt& plare izolată. Dacă auditorul identifică o denaturare, se nificativă sau nu, iar auditorul are otive să creadă că este sau că ar putea fi rezultatul unei fraude, precu și faptul că este i plicată conducerea (în special conducerea superioară), auditorul trebuie să reevalueze riscurile de denaturare se nificativă ca ur are a fraudei și i pactul lor asupra naturii, o entului și arie de cuprindere a procedurilor de audit ca răspuns la riscurile evaluate. Auditorul va analiza și dacă circu stanțele și condițiile indică o posibilă înțele"ere secretă între an"a!ați, conducere sau terțe părți, atunci c&nd reanalizează credibilitatea probelor obținute anterior. Dacă auditorul confir ă sau nu este în ăsură să concluzioneze că situațiile financiare sunt denaturate în od se nificativ ca ur are a fraudei, auditorul trebuie să evalueze i plicațiile acestui fapt pentru audit. Bi!lio$rafie% Federa0ia Interna0ională a 'ontabililor (IFA'), 1anual de standarde interna0ionale de audit 2i control de calitate. 'odul etic al profesioni2tilor contabili, '(i2inău, 1oldpres, ./3. 5 .