You are on page 1of 2

Sveuilite u Zagrebu Filozofski fakultet Odsjek za sociologiju Manuel Manzin Pula, 14 !" #!

14

$ndividualis% &ersus 'ollectivis%


Margaret Archer
(irektorica 'entre d)Ontologie Sociale *cole Pol+tec,ni-ue Federale de .ausanne, Margaret /rc,er ro0ena je u 1renosideu u *ngleskoj 124" godine (oktorirala je na .ondon Sc,ool of *cono%ics nakon 3ega je nastavila svoj 4ost5 doktorski studij na sveuilitu Sorbonne u Parizu 6ako /rc,er ka7e, njena je fascinacija za strukturu 8iz 3ega nastaje i kako djeluje9 4otaknuta 4re%jetaje% u Pariz gdje se 4oinje 4rouavati strukturiranje nacionalni, obrazovni, siste%a i 4osljedice takvog strukturiranja na obrazovnu interakciju i 4ro%jenu, 4rodukt 3ega je knjiga Social Origins of Educational Systems. (rugi va7niji radovi su Culture and Agency: The Place of Culture in Social Theory, Being Human: The Pro lem of Agency, Structure, Agency and the !nternal Con"ersation i #ealist Social Theory: The Mor$hogenetic A$$roach iji% se 4oglavlje% ovaj se%inar bavi Zadnji, dvadeset 4et godina usredoto3uje svoj teoretski rad na 4roble% strukture %structure& i akcije %agency& i uz to 4ovezan 4roble% objektiviteta i subjektiviteta 8citat9

Pre%a /rc,er, kao teorijski 4ravci, niti individualiza% niti kolektiviza% ne 4ru7aju dobru bazu za socijalno teoretiziranje i s,va3anje :4ojedinca; i :drutvene

strukture;, a 4oglavlje !ndi"idualism "ersus Collecti"ism is4ituje razloge zato je to tako Prije nego to krene%o is4itivati obilje7ja i nedostatke oba teorijska 4ravca, a s ti% i glavna obilje7ja debate %e0u nji%a, %ora%o i, staviti u kontekst utjecaja e%4iriz%a na oba 4ravca, tj 4re%a /rc,er, on je kontekstualizirao for%ulaciju oba stava i oblikovao 4rirodu debate Sa% e%4iriza% /rc,er definira kao 4ristu4 4re%a koje% su o4isi i objanjenja ograniena na 4ri%jetljive stvari, dok je uzronost 4ri4isana sa% razini 4ri%jetljivi, doga0aja, to i znailo da je da je cilj sociologije otkri3e 4ri%je3eni, 4ravilnosti i obrazaca <edostaci individualiz%a i njegovog siste%a objanjavanja izravna su 4osljedica e%4iriz%a $ndividualiza% gleda na 4ojedinca 84ri%jetljiv entitet9 kao krajnju instancu drutvenog svijeta =a je koncentracija na 4ojedinca individualiz%u o%ogu3ila znaajnu ontoloku sigurnost koja se te%eljila na dvije%a e%4iristiki% 4et4ostavka%a> a9 da je bavljenje :individua%a; ne4roble%atino zato to je nji,ovo 4ostojanje neos4orno i b9 da ograniavanje ozbiljnog 4ro%iljanja na 4ojedince 4onitava %ogunost ,i4ostaziranja , za razliku od bavljenja gru4a%a, institucija%a i drutvi%a to %o7e voditi reifikaciji Me0uti%, 4re%a /rc,er, takav je stav 4roble%atian zato to injenice od 4ojedinci%a ne %oraju biti nita vie vidljive od injenica o socijalni% organizacija%a, a ba su te nevidljive injenice o 4ojedinci%a u centru 4a7nje individualista