You are on page 1of 24

ÊÙÄÉÊÏÓ: 1676

ÉÄÑÕÔÇÓ:
ÁÑÅÔÇ ÌÁËÁÌÇ
ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ:
ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å.
ÅÊÄÏÔÇÓ:
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÍÝïé
áãùíåò
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009
ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009
Áñ. Öýëëïõ 4018

ÔÉÌÇ 0,40 Åõñþ


ÇÐÅÉÑÏÕ
Συνάντηση του Βουλευτή Θ. Οικονόμου με το Δ.Σ. του ΚΕ.ΠΑ.ΒΙ.
Υποβαθμίζεται η φήμη της γιαννιώτικης αργυροχοΐας ΣΕΛ. 21

Ομιλία Σαμαρά Μικρή η απορρόφηση του ΠΕΠ, αλλά καλή η προετοιμασία

Το ΕΣΠΑ θέλει...
αύριο στα Γιάννινα
ΣΕΛ. 2

Νοσοκομείο Πρέβεζας
Πάει για λουκέτο

τρέξιμο απ’ όλους


το αναισθησιολογι-
κό τμήμα ΣΕΛ. 4

4 Ο νέος ΓΓΠΗ θα βρει σε καλό επίπεδο την ενεργοποίηση,


Όλοι έχουν τις προσκλήσεις και εντάξεις έργων, αλλά θα πρέπει
ευθύνες
4 Αντιδράσεις από
να ξεπεραστούν και προβλήματα, όπως η πιστοποίηση και άλλα
Περίπου 15 εκ. ευρώ είναι
τον ΣΥΡΙΖΑ για την
έως τώρα η απορρόφηση
αύξηση αντλούμενων πόρων από το ΕΣΠΑ για το
ποσοτήτων νερού για νέο Περιφερειακό Επιχειρη-
εμφιάλωση ΣΕΛ. 7 σιακό Πρόγραμμα της
Ηπείρου που έχει εγκεκρι-
μένες πιστώσεις 485 εκ.
Βραβεία στη ευρώ, ενώ τα ενταγμένα
«Philoxenia» έργα και δράσεις ανέρχο-
Zαγοροχώρια και νται σε 58 με συνολικό
προϋπολογισμό περίπου
Γιάννινα στους 176 εκ. ευρώ.
Πολλές είναι οι προσκλή-
αγαπημένους του- σεις που έχουν γίνει για
έργα σε διάφορους τομείς
ριστικούς προο- και πολλά επίσης τα αιτή-
ματα για έγκριση δημοπρά-
ρισμούς ΣΕΛ. 2 τησης. ΣΕΛ. 3

Αιτήματα παράκτιων αλιέων: πίστωση χρόνου ζήτησε η κ. Μπατζελή ΣΕΛ. 21

Τακτοποίηση εργαζομένων στις νέες επιχειρήσεις Xωρίς άγχος,


Kαι τώρα τα πολύ... δύσκολα
αλλά με πάθος
για τη Δ.Α. Ιωαννίνων ΣΕΛ. 5 Ένα από τα παιχνίδια που οι
Κατήγγειλε βαθμοί της νίκης είναι επιτα-
η Λ. Παπαγιάννη κτικοί για μια ομάδα που
θέλει να πετύχει την παραμο-
«Συμφωνίες κάτω νή της στην κατηγορία είναι
από το τραπέζι» Δημ. αυτό που θα δώσει αύριο
Αρχής και συνδικα- (Κυριακή) στις 14:30 ο ΠΑΣ
Γιάννινα με αντίπαλο τον
λιστών ΣΕΛ. 4 Λεβαδειακό. ΣΕΛ. 22

Οι ειδήσεις πρώτες στο www.neoiagones.gr


2 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ομιλία Σαμαρά αύριο στα Γιάννινα


✔ Ο υποψήφιος πρόεδρος της Ν.Δ θα συναντηθεί με νομάρχη,
Ï ÊÁÉÑÏÓ óÞìåñá
δήμαρχο και τη ΝΟΔΕ και τη Δευτέρα μεταβαίνει στην Άρτα Προβλέπονται τïðéêÝò íÝöç ÂñÜäõ: Áßèñéïò.
Ο πρώτος από τους διεκδικητές της προεδρίας íåöþóåéò êõñßùò óôá íüôéá Çãïõìåíßôóá: ÄéÜóðáñôá
της Ν.Δ που έρχεται στην Ήπειρο για τον προε- íÝöç. ÂñÜäõ: Áßèñéïò.
κλογικό αγώνα του, είναι ο Αντώνης Σαμαράς ο üðïõ èá óçìåéùèïýí óðïñá-
οποίος αύριο Κυριακή θα μιλήσει σε συγκέντρω- äéêÝò âñï÷Ýò êáé êáôáéãßäåò. ÉùÜííéíá: Áßèñéïò. ÂñÜäõ:
ση στα Γιάννινα και θα έχει συναντήσεις με το Áßèñéïò.
νομάρχη, το δήμαρχο και τη Νομαρχιακή Επι- ÓôáäéáêÞ âåëôßùóç áðü ôï
τροπή του κόμματος. áðüãåõìá. ÐñÝ âå æá: ÄéÜ óðáñôá
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε
¢íåìïé âüñåéïé âïñåéïá- íÝöç. ÂñÜäõ: Áßèñéïò.
από το γραφείο του βουλευτή, αύριο Κυριακή 11
Νοεμβρίου θα βρίσκεται στα Γιάννινα και διαδο-
Í. ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ íáôïëéêïß 3 ìå 5 ìðï- ÈÅÑÌÏÊÑÁÓÉÅÓ
χικά από τις 6 το απόγευμα θα επισκεφτεί το
νομάρχη Αλέξανδρο Καχριμάνη, το δήμαρχο öüñ. ÁÑÔÁ 40 Ýùò 140 C
Νίκο Γκόντα και τα γραφεία της ΝΟΔΕ-ΝΔ. Η ομι- Èåñìïêñáóßá óå óçìáíôé- ÇÃÏÕÌÅÍÉÔÓÁ 90 Ýùò 210 C
λία του θα πραγματοποιηθεί στις 7:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο Du lac. ÉÙÁÍÍÉÍA 80 Ýùò 170 C
Ο κ. Σαμαράς θα παραμείνει στην Ήπειρο και τη Δευτέρα και θα συνεχί- êÞ ðôþóç.
σει την περιοδεία του στην Άρτα, όπου στις 10 το πρωί θα επισκεφτεί το Í. ÈÅÓÐÑÙÔÉÁÓ ¢ñôá: ÄéÜ óðáñôá ÐÑÅÂÅÆÁ 80 Ýùò 160C
νομάρχη Γιώργο Παπαβασιλείου και στη συνέχεια θα έχει συνάντηση με
στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στο Ξενοδοχείο «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ».
Í. ÐÑÅÂÅÆÁÓ
Ο ΣΥΡΙΖΑ για το θάνατο του Κώστα Μακρή Í. ÁÑÔÁÓ
και της Ρόης Λαμπρίδου σε τροχαίο
Τη βαθιά θλίψη των ανθρώπων του ΣΥΡΙΖΑ για τον απροσδόκητο και
ταυτόχρονα άδικο χαμό των δύο γνωστών στελεχών της Αριστεράς, Κώστα
Μακρή 70 ετών και Ρόης Λαμπρίδου 59 ετών, εξέφρασε χθες με δηλώσεις
του το μέλος του Γιάννης Παπαδημητρίου.
Τα δυο στελέχη της Αριστεράς στα Γιάννινα έχασαν προχθές τη ζωή τους
σε τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία στο ύψος της Παναγιάς, όταν το τζιπ
õ ãÞ... ùò áíôßäïôï
Ùò äéáö
τους κατέληξε σε στηθαίο.
Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η απώλεια των δύο στελεχών κάνει όλους ÅÏÑÔÏËÏÃÉÏ
στο ΣΥΡΙΖΑ να νοιώθουν φτωχότεροι.
το
Μ’ αρέσει
«Η σημερινή μέρα είναι οδυνηρή για όλους τους ανθρώπους του
ΣΥΡΙΖΑ, καθώς χάσαμε από κοντά μας τον Κώστα τον Μακρή και τη Ρόη τη
Λαμπρίδη. Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από την απώλεια δύο εξαιρετικών ÓÜââáôï 31 Ïêôùâñßïõ 2009
ÓôÜ÷õïò, Áðåëëïý, Áìðëßá, Ïõñâáíïý,
σ τ ο σ β έ ρ κο,
χάδι
ανθρώπων και νοιώθουμε φτωχότεροι χωρίς τους δύο συντρόφους μας, που
ήταν πάντα παρόντες στις μεγάλες πολιτικές μάχες της Αριστεράς. Θέλου- Áñéóôïâïýëïõ áð.
νει σε
με να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους συγγενείς τους», κατέλη-
ξε ο κ. Παπαδημητρίου.
π ο υ σ η μ α ί
Βραβεία στη «Philoxenia»
κ α ι σ ε ε μπι-
Ζαγοροχώρια και Γιάννινα στους αγαπημένους
ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÁ θέλω
τουριστικούς προορισμούς ÁÍ.ΔΕ.
Στο πλαίσιο της τελετής εγκαινίων της τουριστικής έκθεσης «Philoxenia» ÅÖÇÌÅÑÅÕÅÉ: στεύο μ α ι .
πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων «Philoxenia Tourism Awards»
στους κορυφαίους ελληνικούς τουριστικούς προορισμούς, όπως τους επέ-
λεξε το κοινό μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ
-Αγαπημένος παραθαλάσσιος προορισμός: Χαλκιδική (πρώτο βραβείο), ÃÅÍÉÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ,
Κρήτη, Λακωνία, Λευκάδα, Σαντορίνη. ôçë. 2651099111
-Αγαπημένος ορεινός ή εξοχικός προορισμός: Πήλιο (πρώτο βραβείο),
Ζαγοροχώρια (Ιωαννίνων), Καρπενήσι, Παρνασσός, Πιερία.
-Αγαπημένος αστικός προορισμός: Θεσσαλονίκη (πρώτο βραβείο),
Αθήνα, Βόλος, Ιωάννινα, Ναύπλιο.
-Ομορφότερη ελληνική παραλία: Πόρτο Κατσίκι Λευκάδας (πρώτο βρα-
βείο), Εγκρεμνοί Λευκάδας, Ελαφόνησος, Κουκουναριές Σκιάθου, Ναυά-
γιο Ζακύνθου.
-Καλύτερο χιονοδρομικό κέντρο: 3-5 Πηγάδια Ημαθίας (πρώτο βρα-
βείο), Βασιλίτσα Γρεβενών, Καϊμάκτσαλαν Πέλλας, Παρνασσός, Σέλι Ημα-
θίας.
-Αγαπημένος τουριστικός προορισμός στο εξωτερικό: Ιταλία (πρώτο βρα-
βείο), Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία, Τσεχία.

Το Σαββατοκύριακο
Πτώση της θερμοκρασίας
και τα πρώτα χιόνια στα ορεινά
Η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και 8 βαθμούς Κελσίου και
οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα είναι το κύριο σκηνικό του καιρού
το Σαββατοκύριακο.
Όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι αναμένονται βροχές στα ανατολικά
και στα νότια, ενώ θα χιονίσει στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλά-
δας.
Για σήμερα Σάββατο προβλέπονται νεφώσεις σε όλη τη χώρα, με τοπι-
κές βροχές και χιόνια στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί
5-7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σημα-
ντική πτώση.
Την Κυριακή προβλέπεται βελτίωση μόνο στα δυτικά και στα βόρεια. Οι
άνεμοι θα πνέουν με ένταση μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερ-
μοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

ÍÝïé áãþíåò ÇÐÅÉÑÏÕ


ÉäéïêôÞôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å., Åêäüôçò: ÁÈÁÍÁÓÉÏÕ
ÅÕÁÃÃÅËÏÓ, ÄéåõèõíôÞò: ÓÐÕÑÏÓ ÈÅÌÅËÇÓ, Αρχισυντάκτης: Χρήστος Καζά-
κος, ΡεðïñôÜæ - Ýñåõíá: Αλέξανδρος Θεμελής, ÐïëéôéóôéêÜ êáé Ýíèåôá: ¢ííá
ÄåñÝêá, Áèëçôéêό ρεπορτάζ: ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò, ÁíôáðïêñéôÞò Èåóðñùôßáò:
Παναγιώτης Ρίζος, Óåëéäïðïßçóç: ¼ëãá ÆáëáâñÜ - ÊáñáóÜââá, Ãéþñãïò Óïåëå-
ìÝæïãëïõ, Íïìéêüò Óýìâïõëïò: ÌÜñéïò ÃéáííÝôáò

Ïé «ÍÝïé Áãþíåò» ôõðþíïíôáé óôï ôõðïãñáöåßï


ôùí «Çðåéñùôéêþí åêäüóåùí»
Ãñáöåßá: ÄáãêëÞ 7, ô.ê. 45444

ÅôÞóéá óõíäñïìÞ: 150 åõñþ Μ’ αρέσει να χάνομαι στο ίντερνετ. Ακόμα περισσότερο, στα βιβλιοπωλεία.
Ôñáðåæþí, ïñãáíéóìþí, äÞìùí êáé íïìéêþí ðñïóþðùí: 180 åõñþ
Óôçí ðáñáðÜíù ôéìÞ äåí óõìðåñéëáìâÜíåôáé ï ÖÐÁ 4,5%
Μ’ αρέσει η Μαρία Μήτσορα - γράφει με σκόνη μαργαριταριών. Μ’ αρέσει
ÔçëÝöùíá: 26510-77466, 27627 ôçë.&öáî: 26510-37880
να ξαναδιαβάζω μια εικοσαριά βιβλία - αρχαίους λυρικούς, Καβάφη, τα
Web page: www.neoiagones.gr
e-mail: nagones@ioa.forthnet.gr, info@neoiagones.gr σονέτα του Σαίξπηρ, Σολωμό, Κάλβο, Έλιοτ (τα ίδια και τα ίδια). ΑΝ.ΔΕ
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 3
Μικρή η απορρόφηση του ΠΕΠ, αλλά καλή η προετοιμασία
ãíþìç ç ì þ í ã
Το ΕΣΠΑ θέλει... τρέξιμο απ’ όλους Δημοτικές τακτοποιήσεις
✔ Ο νέος ΓΓΠΗ θα βρει σε καλό επίπεδο την ενεργοποίηση, τις προσκλήσεις και εντάξεις Είναι γνωστό ότι είναι άγνωστος ο αριθμός του
συνόλου των αμειβόμενων από το Δήμο που
έργων, αλλά θα πρέπει να ξεπεραστούν και προβλήματα, όπως η πιστοποίηση και άλλα
προσφέρουν εργασία στις δημοτικές επιχειρή-
σεις.
Οι μόνοι που το γνωρίζουν είναι τα στελέχη της
Δημοτικής αρχής και το κρατούν μυστικό «δια-
φυλάττοντας» έτσι τα προσωπικά δεδομένα των
εργαζομένων.
Το υπουργείο Εσωτερικών, στο γενικότερο πνεύμα
της καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης
του σχεδιασμού των νέων δήμων και της ανα-
διάρθρωσης στο δημόσιο, ζήτησε από τους
δήμους να στείλουν όλα τα στοιχεία για τον
αριθμό των εργαζομένων ανά επιχείρηση,
καθώς και το είδος των συμβάσεων .
Ίσως έτσι μάθουμε πόση και ποια εργασία προ-
σφέρουν στο δήμο Ιωαννιτών οι εκατοντάδες
Περίπου 15 εκ. ευρώ είναι έως τώρα απορρόφη- από αυτά οι εντάξεις αφορούν 176 εκ. ευρώ και που έχουν προσληφθεί τα τελευταία χρόνια.
ση πόρων από το ΕΣΠΑ για το νέο Περιφερειακό συνολικά 58 έργα, ενώ υπάρχουν αιτήματα για
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Ηπείρου που έχει έγκριση δημοπράτησης έργων ύψους 76 εκ. ευρώ Ενόψει της «μετονομασίας» των δημοτικών επιχει-
εγκεκριμένες πιστώσεις 485 εκ. ευρώ, ενώ τα ενταγ- και για τα 65 εκ. ευρώ έχει ήδη δοθεί προέγκριση ρήσεων σε κοινωφελής, δηλαδή στην ουσία τα
μένα έργα και δράσεις ανέρχονται σε 58 με συνο- δημοπράτησης και βρίσκονται σε διαδικασία αξιο- ελλείμματα θα τα πληρώνει ο δήμος με νόμιμο
λικό προϋπολογισμό περίπου 176 εκ. ευρώ. λόγησης τα υπόλοιπα.
Πολλές είναι οι προσκλήσεις που έχουν γίνει για Οι προσκλήσεις είναι πολλές και αφορούν σχε-
τρόπο, έχει αρχίσει ένα νέο παζάρι για τις
έργα σε διάφορους τομείς και πολλά επίσης τα δόν όλους τους τομείς των υποδομών, της κοινωνι- μετατάξεις και τις καλές θέσεις. Ποιος θα πάει
αιτήματα για έγκριση δημοπράτησης. κής μέριμνας, της σχολικής στέγης και της εκπαί- , που και με ποιον μισθό.
Όλα δείχνουν ότι μετά από το αρχικό ...χαλαρό δευσης και έρευνας, του πολιτισμού και άλλους. Για όλα αυτά υπάρχουν καταγγελίες από συνδικα-
ξεκίνημα και μέχρι να κλείσει το Γ’ΚΠΣ ότι το νέο Ειδικότερα η πρώτη πρόσκληση αφορούσε έργα
ΠΕΠ μπαίνει σε καλό δρόμο κα επαφίεται και εθνικής οδοποιϊας, ακολούθησε άλλη για περιφε- λιστές και ακόμη με θλίψη λένε ότι ενώ οδηγοί
στους τελικούς δικαιούχους να ... ανασκουμπω- ρειακούς δρόμους, για τους ΧΑΔΑ με κύριο ενταγ- στον Δήμο φτάνουν να παίρνουν ακόμη και
θούν, ώστε να αξιοποιήσουν τα κονδύλια. μένο έργο την αποκατάσταση της Δουρούτης, το 915 ευρώ σε υπερωρίες το μήνα υπάρχουν
Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα με βασικότε- Αλιευτικό καταφύγιο Παντοκράτορα Πρέβεζας,
χιλιάδες άνεργοι.
ρο την μη πιστοποίηση της διαχειριστικής επάρκει- υδρεύσεις και αποχετεύσεις (για τα έργα ύδρευσης
ας πολλών ΟΤΑ και άλλων εν δυνάμει τελικών αρκετοί ΟΤΑ που δεν έχουν πιστοποίηση διαχειρι- Μέσα στο γενικότερο αλαλούμ και τις τεράστιες
δικαιούχων, όμως αυτό δεν μπορεί να αποτελεί στικής επάρκειας υπέγραψαν προγραμματική σύμ- δαπάνες του Δήμου για τις αμοιβές των εργα-
διαρκώς το επιχείρημα για να μην «τρέξει» τώρα το βαση με την Περιφέρεια), έργα για το φυσικό περι- ζομένων, είναι επόμενο να υπάρχουν όλα τα
ΕΣΠΑ στην περιοχή μας. Χρόνος υπάρχει, προε- βάλλον με ενταγμένο πλέον το φαράγγι του Βίκου,
τοιμασία έγινε και άρα μπορούμε να αισιοδοξούμε την τουριστική προβολή της Ηπείρου, τον πολιτι- συμπτώματα της κακοδιαχείρισης και της
ότι θα καταφέρουμε να αξιοποιήσουμε ίσως το σμό για τα μείζονα μνημεία (όπως η Δωδώνη που εύνοιας ορισμένων και ημετέρων.
τελευταίο πακέτο της Ε.Ε. δεν έχει κατατεθεί ακόμη η πρόταση, πλην μιας Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα ο μέσος ετήσιος
που μάλλον δεν πληροί τις προϋποθέσεις), για το λογαριασμός μιας τετραμελούς οικογένειας στα
Πρόκληση και προτεραιότητα νέο «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη φροντίδα ηλικιωμέ-
για τον νέο ΓΓΠΗ νων μέσω των ΚΗΦΗ, υποδομές εκπαίδευσης με Ιωάννινα για τα δημοτικά τέλη να είναι 800 με
Εν αναμονή του νέου Περιφερειάρχη, ο οποίος ένταξη ήδη πολλών νέων σχολείων και πρώτο έργο 1000 ευρώ και στην Ηγουμενίτσα το ετήσιο
θα έχει μπροστά του ως σημαντική προτεραιότητα την νέα φοιτητική εστία, καθώς και άλλες προ- κόστος να μην ξεπερνά τα 180 ευρώ.
και πρόκληση, να προχωρήσει με ακόμη καλύτε- σκλήσεις για την έρευνα με το πανεπιστήμιο να
Οι σπατάλες και οι πελατειακές προσλήψεις για
ρους ρυθμούς το ΕΣΠΑ. Είναι αναπόφευκτη η έχει εντάξει ήδη 10 προτάσεις του για προγράμμα-
σύγκριση του 2004 με το Γ’ΚΠΣ και την απορρό- τα, ενώ και για την Υγεία γίνεται μεταφορά έργων εκλογικούς λόγους έχουν αφαιρέσει πόρους
φηση τότε κοντά στο 9% και τώρα με το ΕΣΠΑ με και προμηθειών ιατρικού εξοπλισμού που δεν είχε και δυνατότητες από αναπτυξιακά έργα μέσω
ακόμη μικρότερη, κάτω από 3%, αν οι αριθμοί πληρωθεί από το Γ’ΚΠΣ και ακολουθούν και άλλες ευρωπαϊκών προγραμμάτων και έχουν οδηγή-
αυτοί σημαίνουν πολλά. Σαφώς και υπάρχει υστέ- προσκλήσεις για υποδομές, με κυριότερη την επέ-
ρηση στην απορρόφηση, αλλά και η δικαιολογία κταση του πανεπιστημιακού νοσοκομείου. σει το Δήμο σε υπέρογκο δανεισμό με υποθή-
ότι υπήρχε πολλή δουλειά για το κλείσιμο του κη τα τακτικά έσοδα των επόμενων ετών.
Γ’ΚΠΣ μετά και την παράταση που δόθηκε και εκεί- «Αγκάθι» η πιστοποίηση Οι κοινωφελείς δημοτικές επιχειρήσεις στη διάδο-
νο που χρειάζεται είναι να αξιοποιηθεί, δουλειά Όλα αυτά αποτελούν μια καλή ευκαιρία για τους χη κατάσταση πρέπει να αποκτήσουν οργανό-
που έγινε μέχρι τώρα από την Διαχειριστική Αρχή εν δυνάμει τελικούς δικαιούχους να απορροφή-
και να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, δεδομένου ότι σουν σημαντικούς πόρους, αλλά υπάρχουν και γραμμα και εργασιακή δομή που να τις καθι-
από το 2010 ισχύει και ο κανόνας ν+3, δηλαδή θα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν από την νέα στούν λειτουργικές και με απόδοση έργου
πρέπει να έχουν απορροφηθεί οι πόροι που αναλο- κυβέρνηση, όπως το κομμάτι του πολιτισμού για το στους πολίτες και όχι γραφεία που στοιβάζουν
γούν την πρώτη χρονιά (δηλαδή το 2007) και μετά οποίο αποκλειστικά αρμόδιο για να εγκρίνει έργα
ακολουθεί ο ν+2 που δυσκολεύει ακόμη περισσό-
αμειβόμενους χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο.
είναι το υπουργείο Πολιτισμού και παρατηρείται
τερο τα πράγματα, αν και η Ε.Ε μετρά με βάση το Ο Δήμος μπορεί να μετατραπεί σε οργανισμό που
μια καθυστέρηση, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτη-
κοινό ΠΕΠ και όχι χωριστά κάθε Περιφέρεια. μα της χρηματοδότησης των δομών «Βοήθεια στο να προσφέρει ποικιλότροπα στους κατοίκους
Από τα 485 εκ. ευρώ που είναι η κατανομή για το Σπίτι» και αναμένονται νεότερα από την Ε.Ε. και να αξιοποιήσει στην ουσία το σύνολο των
νέο ΠΕΠ Ηπείρου (κοινό με Θεσσαλία και Στερεά Και η πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ που έχει ξεκινή-
Ελλάδα) η απορρόφηση μόλις 15 εκ. ευρώ σαφώς εργαζόμενων.
σει, δεν είναι εύκολη υπόθεση για πολλούς, ακόμη
και είναι χαμηλή, αλλά όπως συνέβη και το 2004 Όμως αυτό απαιτεί μια εντελώς άλλη λογική που
και για εκείνους τους ΟΤΑ ή επιχειρήσεις και τις
με την αλλαγή κυβέρνησης, υπήρχε προετοιμασία έχει στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών και
Ν.Α που έχουν πιστοποιηθεί για την μεταβατική
και στη συνέχεια όλα εξελίχθηκαν με πολύ θετικό
περίοδο και ίσως κι εδώ υπάρξει παρέμβαση από όχι τις προεκλογικές πελατειακές σχέσεις και
τρόπο και έφτασε το προηγούμενο ΠΕΠ να κλείσει
με υπέρβαση στο 113%. Το ίδιο μπορεί να συμβεί την κυβέρνηση για να βρεθεί λύση, αφού η το βόλεμα ημετέρων. Βαγγέλης Αθανασίου
και τώρα, αφού υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Άλλω- «ΔΗΜΟΣ Α.Ε» και η «ΝΟΜΟΣ Α.Ε» που συστάθη-
στε πέρα από το ΠΕΠ με τα 485 εκ. ευρώ από τα καν ακόμη δεν έχουν δείξει έργο και μάλλον ούτε
τομεακά υπουργείων προσδοκούμε πολύ περισσό- η αυτοδιοίκηση πιστεύει ότι μπορούν να βοηθή-
τερα χρήματα και αυτό αποτελεί μια ακόμη πρό- σουν όσους δεν έχουν πιστοποίηση διαχειριστικής
κληση. επάρκειας. Πάντως ο χρόνος είναι μπροστά, τίποτε
δεν χάθηκε και απομένει να αποδείξουν όλοι,
Η σημερινή εικόνα με αριθμούς κυβέρνηση, Περιφέρεια και τελικοί δικαιούχοι ότι
Τα στοιχεία για την πορεία του νέου ΠΕΠ πέρα μπορούν να αξιοποιήσουν τα κονδύλια. Βέβαια
από την απορρόφηση αυτό δείχνουν. από το 2011 τα πράγματα μάλλον θα είναι καλύτε-
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες των «Ν.Α» ρα με νέους και ισχυρότερους δήμους και αιρετή
αυτή την περίοδο έχουν εκχωρηθεί τα 294 εκ. Περιφέρεια, αλλά μέχρι τότε ο χρόνος τρέχει και τα
ευρώ από τα συνολικά 485 εκ. ευρώ του προγράμ- έργα δεν περιμένουν. Χ. Καζάκος
ματος που αντιστοιχούν ως ΠΕΠ στην Ήπειρο και
4 ÑEÐOÑÔÁÆ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Κατήγγειλε η Λ. Παπαγιάννη στο δήμο Ιωαννιτών


Το χρονικό
ενός προαναγγελθέντος... «Συμφωνίες κάτω από το τραπέζι» μεταξύ
λουκέτου! Δημοτικής Αρχής και μερίδας συνδικαλιστών
Αναισθησιολογικό τμήμα
του Νοσοκομείου Πρέβεζας ✔ Για υπερωρίες, μετατάξεις και το επίδομα των 176 ευρώ
Με… «λουκέτο» απειλείται το Αναισθησιολογικό τμήμα
✔ Το μέλος της παράταξης «Αγωνιστική Κίνηση» (ΠΑΣΚΕ) ζητά την ανάκληση
του Νοσοκομείου Πρέβεζας, το οποίο από τον Ιούνιο του
2007 μέχρι και σήμερα λειτουργεί με δύο από τους τρεις
της απόφασης για τροφεία των 40 ευρώ στους παιδικούς σταθμούς και τη στελέχωση τους
αναισθησιολόγους του οργανισμού λόγω ασθένειας και
δυστυχώς θανάτου της τρίτης αναισθησιολόγου. Σε βαρύτατες καταγγελίες κατά συναδέλφων της, συνδικαλι-
Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου κ. Σπύρος Βελέντζας στών και της δημοτικής αρχής, προχώρησε χθες το μέλος του
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και περιγράφει με μελα- Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ιωαννίνων και μέλος
νά χρώματα την σημερινή κατάσταση. της παράταξης «Αγωνιστική Κίνηση Εργαζομένων» (ΠΑΣΚΕ)
Τονίζει ότι για δυόμιση χρόνια το αναισθησιολογικό Λαμπρινή Παπαγιάννη, υποστηρίζοντας ότι γίνονται συμφω-
τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας (το οποίο εφη- νίες κάτω από το τραπέζι για σειρά ζητημάτων, όπως οι ... εικο-
μερεύει καθημερινά) καλύπτει όλα τα χειρουργεία, τα επεί- νικές υπερωρίες και μετατάξεις, αλλά και η επιλεκτική απόδο-
γοντα περιστατικά των κλινικών, και το τμήμα επειγόντων ση του επιδόματος των 176 ευρώ. Επίσης η κ. Παπαγιάννη
περιστατικών. άσκησε κριτική στη Δ.Α για την επιβολή τροφείων στους παι-
Το τμήμα υποστηρίζουν μόνο δύο αναισθησιολόγο, οι δικούς σταθμούς, ζητώντας να ανακληθεί η απόφαση. Αφορμή
οποίοι αναγκάζονται να εφημερεύουν έως 20-25 μέρες (με για τις καταγγελίες αυτές αποτέλεσε, όπως υποστήριξε η συνά-
εξαίρεση ολιγοήμερων αποσπάσεων αναισθησιολόγων από ντηση συνδικαλιστών από τις παρατάξεις «Ενότητα» (ΚΚΕ) και
άλλα νοσοκομεία, μόνο όμως για τέλεση εφημεριών). «Αριστερές Συσπειρώσεις» με τον δήμαρχο Νίκο Γκόντα πριν
Σημειώνει ότι η Πολιτεία δεν κατόρθωσε να δώσει μέχρι την προγραμματισμένη με τη διοίκηση του Συλλόγου. Σε αυτή
σήμερα μια οριστική λύση στο πρόβλημα. Προσθέτει, δε τη συνάντηση δεν παραβρέθηκε η παράταξη γιατί, όπως είπε,
ότι η συσσωρευμένη ψυχική και σωματική κόπωση των δύο «δεν θέλαμε να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας προει-
αναισθησιολόγων καθιστά τη λειτουργία του τμήματος επι- λημμένες αποφάσεις που πάρθηκαν στην προηγηθείσα συνά-
σφαλή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς. ντηση με το δήμαρχο από την οποία σκόπιμα αποκλείστηκε η
«Αν μέχρι το τέλος Οκτωβρίου δεν δοθεί λύση είναι δική τους συμμετοχή. Η συνάντηση αυτή είχε ως επιχείρημα
ορατή στον ορίζοντα η αναστολή της λειτουργίας του αναι- το θέμα των εργαζομένων στην καθαριότητα οι οποίοι προχώ-
σθησιολογικού τμήματος με απρόβλεπτες συνέπειες για ρησαν σε επίσχεση εργασίας μιας μέρας.
την συνολική λειτουργία του νοσοκομείου και την κάλυψη
των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής» υπογραμμίζει ο Συναλλάσσεται με μερίδα εργαζομένων Κάποιοι δεν θέλουν προεδρείο...
πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. «Γίνονται συμφωνίες με την Δημοτική αρχή κάτω από το
τραπέζι», είπε η κ. Παπαγιάννη και πρόσθεσε: «Καθορίζονται Στο... κλασικό πλέον ερώτημα τι θα γίνει με την
πόσες υπερωρίες θα πάρουν οι λίγοι και οι εκλεκτοί και πόσες εκλογή προεδρείου στο Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζομέ-
Τα κριτήρια επιλογής του νέου διοικητή οι πολλοί, κανονίζουν τα αναδρομικά των 176 ευρώ, που ήδη νων ΟΤΑ, η κ. Παπαγιάννη ... έδειξε προς τις άλλες
Παράλληλα με αφορμή την παραίτηση του διοικητή του άρχισαν να καταβάλλονται σε πολλούς Δήμους της χώρας, τι παρατάξεις και ονόμασε την «Ενότητα» η οποία, όπως
Νοσοκομείου Πρέβεζας και την επικείμενη αντικατάσταση ποσό θα πάρουν οι ημέτεροι, τι ψίχουλα θα δώσουν στους είπε, κάθε φορά ζητά αναβολή για τη συγκρότηση του
του με νέο διοικητή ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας επιση- πολλούς και βέβαια κάποιοι δεν θα πάρουν τίποτα. Είναι προεδρείου. Υποστήριξε ότι η παράταξη της είναι
μαίνει ότι τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο τυχαίο ότι οδηγοί βρίσκονται στις άτυπες συναντήσεις με τον ανοιχτή σε συνεργασίες που είναι αναγκαίες και απέ-
δημόσιος τομέας της Υγείας στο νοσοκομείο Πρέβεζας και Δήμαρχο και ότι οδηγοί παίρνουν 915 ευρώ υπερωρίες το δωσε την στάση όσων δεν συναινούν στο διαπαραταξια-
τα Κ.Υ του νομού είναι γνωστά και ο Ιατρικός Σύλλογος μήνα; Όταν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δουλεύουν οχτώ κό προεδρείο, ότι επιδίωξη τους είναι να απαξιωθεί το
Πρέβεζας τα έχει τονίσει επανειλημμένα. Αντιλαμβανόμα- ώρες με 400 ευρώ;»
στε επίσης ότι τα προβλήματα αυτά είναι αποτέλεσμα της συνδικαλιστικό κίνημα στους ΟΤΑ και να μπορούν να
Η εκπρόσωπος της ΠΑΣΚΕ υποστήριξε ότι «δεν είναι τυχαίο παρεμβαίνουν με τον τρόπο που λίγο πριν κατήγγειλε.
γενικότερης πολιτικής που ακολουθείται στο χώρο της
που ο Δήμος Ιωαννιτών δεν προχωράει σε προσλήψεις μόνι- Παραδέχτηκε πάντως η κ. Παπαγιάννη ότι η εικόνα του
υγείας.
Θεωρεί ότι σημαντικό ρόλο για την εύρυθμη λειτουργία μου προσωπικού, αφού μπορεί και συναλλάσσεται με μερί- Συλλόγου δεν τιμά κανέναν και δεν μπορεί με αυτή την
του νοσοκομείου της Πρέβεζας και των Κ.Υ. του νομού έχει δα εργαζομένων που πουλάνε εκδούλευση στη Δημοτική κατάσταση να υπηρετηθούν τα συμφέροντα των εργα-
ο διοικητής του νοσοκομείου και υπογραμμίζει ότι επειδή Αρχή σε βάρος της μόνιμης και σταθερής δουλειάς. Το ίδιο ζομένων, ωστόσο υπάρχει διοικητικό συμβούλιο και
έχουμε αρνητική εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια για τον έγινε και προεκλογικά, η ίδια ομάδα σε συνάντηση με Δήμαρ- μπορεί να παρέμβει, εφόσον το θελήσουν οι παρατά-
τρόπο και τα κριτήρια επιλογής του διοικητή του νοσοκο- χο συμφώνησε στη παράνομη πρόσληψη δίμηνων συμβασιού- ξεις.
μείου Πρέβεζας, πιστεύουμε ότι κριτήρια για την επιλογή χων».
του διοικητή του νοσοκομείου δεν θα πρέπει να είναι άλλα, Η κ. Παπαγιάννη ζήτησε από τη δημοτική αρχή, οι εργαζό- σουν επιτέλους ότι η προσχολική αγωγή πρέπει να παρέχεται
παρά μόνο η ικανότητα και η γνώση του σε ένα τόσο σημα- μενοι της ΑΔΕΙ που έχουν προσληφθεί για την καθαριότητα δωρεάν, όπως πρωτοποριακά κάνει τόσα χρόνια ο Δήμος
ντικό αντικείμενο και σε ένα τόσο ευαίσθητο τομέα όπως και απασχολούνται παράνομα σε αλλότρια καθήκοντα να επι- Περάματος.
είναι ο τομέας της υγείας. στρέψουν στις θέσεις τους και να γίνει άμεση καταβολή των
Επίσης κάλεσε τους γονείς να μη καταβάλλουν την πρόσθε-
Ζητά για την πρόσληψη διοικητών νοσοκομειακών μονά- αναδρομικών των 176 ευρώ σε όλους τους εργαζόμενους
δων, δημόσια προκήρυξη αξιοκρατικά κριτήρια, και πρό- τη παράνομη φορολογία που τους επιβλήθηκε αυθαίρετα και
καθώς και το πριμ παραγωγικότητας στους παιδικούς σταθ-
σληψη μέσω ανεξάρτητης αρχής. μούς. να συντονιστούν και να παλέψουν όλοι μαζί για δημόσια δωρε-
Σημειώνει τέλος ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας όπως άν προσχολική αγωγή.
πάντα, είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τη νέα διοίκηση του Να καταργηθούν τα τροφεία Τέλος υποστήριξε ότι δεν τηρείται η η αναλογία παιδιών και
νοσοκομείου γιατί ενδιαφέρεται για τη σωστή λειτουργία Σε ότι αφορά τα τροφεία των 40 ευρώ που επιβλήθηκαν προσωπικού, σε κανένα παιδικό γιατί λείπουν 20 βρεφονηπιο-
του και των Κ.Υ. καθώς και την βελτίωση των παρεχομένων στους παιδικούς σταθμούς, κάλεσε τον δήμαρχο να παρέμβει κόμοι,70 βοηθοί βρεφονηπιοκόμων-30 καθαρίστριες, 10 βοη-
υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. για να ανακαλέσει την παράνομη απόφαση και να αποφασί- θοί μαγείρων. Χ.Κ

Βιολογικό ψωμί
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÑÅÐÏÑÔÁÆ 5
Η δεύτερη και σημαντικότερη πράξη
για την εφαρμογή του νόμου 3463/06,
Τακτοποίηση εργαζομένων στις νέες επιχειρήσεις
δηλαδή του νέου Δημοτικού και Κοινοτι-
κού Κώδικα, για το ... νοικοκύρεμα των
δημοτικών επιχειρήσεων πλησιάζει,
αφού τα περιθώρια στένεψαν πλέον και
απομένει μόλις ένα δίμηνο για να λήξει
Και τώρα τα πολύ... δύσκολα για τη Δ.Α Ιωαννίνων
και αυτή η παράταση που είχε δοθεί από
το υπουργείο Εσωτερικών. ✔ Ενώ αναμένεται η δημοσίευση στο ΦΕΚ των αποφάσεων μετατροπής σε κοινωφελείς και μια ανώνυμη,
Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκε-
ντρώνει ο δήμος Ιωαννιτών με τις πολλές
οι αποφάσεις για το προσωπικό αποτελούν «αγκάθι» και πρέπει να ληφθούν μέχρι το τέλος του έτους.
επιχειρήσεις και τον άγνωστο αριθμό
εργαζομένων σε ορισμένες από αυτές,
✔ Καταγγελίες από την παράταξη της ΠΑΣΚΕ στο Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ για μοίρασμα
με τις καταγγελίες εντός του συνδικαλι- θέσεων σε... ημετέρους, ενώ το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε καταγραφή όλων...
στικού οργάνου των εργαζομένων, να
μην λείπουν με αφορμή τα όσα γίνονται
ρήσεις ο μελετητής συνέταξε οικονομο-
στο παρασκήνιο για το πώς θα αντιμετω-
τεχνική μελέτη βιωσιμότητας και πρότα-
πίσει η δημοτική αρχή το πρόβλημα.
ση για μετατροπή είτε σε κοινωφελή επι-
Ταυτόχρονα η νέα ηγεσία του υπουρ-
χείρηση, είτε σε ανώνυμη εταιρεία, αφού
γείου Εσωτερικών ζήτησε ήδη την απο-
αυτό ακριβώς προβλέπει ο νέος Δημοτι-
στολή στοιχείων για τον αριθμό των
κός και Κοινοτικός Κώδικας. Αυτές οι
εργαζομένων κατά επιχείρηση και
μελέτες, χωρίς να απαντούν για το μετά
στους δήμους, προφανώς για να έχει μια
και πως θα πορευθούν αυτές οι νέες επι-
συνολική εικόνα και για την ολοκλήρω-
χειρήσεις που άλλαξαν στην ουσία
ση του.... νοικοκυρέματος και τις αποφά-
όνομα, δεν απαντήθηκαν. Άλλωστε με
σεις για τους συμβασιούχους. Την ίδια
τις κοινωφελείς κάθε δήμος έχει τη
ώρα επιχειρείται να ... τακτοποιηθούν με
δυνατότητα να τις ενισχύει οικονομικά
μετατάξεις εργαζόμενοι, αλλά κανείς δεν
και άρα ο συνολικός λογαριασμός πάλι
μπορεί να πει με βεβαιότητα τι ακριβώς
το δήμο θα βαρύνει...
γίνεται ή σχεδιάζεται...
Τα δύσκολα είναι μπροστά...
Προηγείται η δημοσίευση Από αυτές τις επιχειρήσεις το μεγαλύ-
στο ΦΕΚ τερο πρόβλημα εντοπίζεται στην πρώην
Ακόμη πάντως εκκρεμεί η δημοσίευση ΑΔΕΙ η οποία εκτός των 90 εργαζομένων
σε ΦΕΚ των αποφάσεων του δημοτικού αορίστου χρόνου οι οποίοι μπορεί να
συμβουλίου από τον Ιούλιο, για την παραμείνουν ή να μεταταχθούν σε άλλες
μετατροπή των πέντε επιχειρήσεων ή στο δήμο ή και σε άλλους φορείς στο
(πλην ΔΕΠΕΙ) σε κοινωφελείς οι τέσσε- Από τη συνεδρίαση του Ιουλίου για την μετατροπή των επιχειρήσεων παρουσία δημόσιο (αίτημα είχαν υποβάλλει το
ρις και σε ανώνυμη μονομετοχική η εργαζομένων ΙΚΑ και τα νοσοκομεία), υπάρχουν
ΔΕΤΑΙ, αφού στάλθηκαν για έλεγχο λίγο άλλοι 210 συμβασιούχοι. Μέλημα της
πριν τις εκλογές και η αρμόδια Διεύθυν- ΔΕΥΑΙ που δεν εμπίπτει στο νόμο, την του Ιουλίου, με το σκεπτικό ότι εκκρε-
ΑΔΕΙ σε Κοινωφελή Κοινωνικής Μέρι- μούσε πρωτοβουλία για να δοθεί παρά- δημοτικής αρχής είναι η διασφάλιση
ση δεν έχει ολοκληρώσει το έργο της για όλων των εργαζομένων χωρίς διακρί-
να προωθηθεί η δημοσίευση σε ΦΕΚ. μνας και Περιβάλλοντος, το Πνευματικό ταση ακόμη ενός έτους και να μην μετα-
σεις, είχε δηλώσει ο δήμαρχος στη συνε-
Βέβαια αυτό και μόνο δεν αρκεί, αφού το Κέντρο σε Κοινωφελή, το ΔΗΠΕΘΕ το τραπεί σε ανώνυμη, αλλά μέχρι τώρα δεν
δρίαση του Ιουλίου, αλλά τώρα που θα
κύριο πρόβλημα είναι η εξασφάλιση ίδιο, όπως και τον Οργανισμό Νεολαίας δόθηκε αυτή και στην συνεδρίαση του
έρθει η ώρα να αποφασίσει το δημοτικό
κονδυλίων για το μετοχικό κεφάλαιο των συμβούλιο για τις μετακινήσεις υπαλλή-
νέων επιχειρήσεων, αλλά η δημοτική Καταγγελίες για συναλλαγές λων από επιχείρηση σε επιχείρηση ή
αρχή φρόντισε στην τελευταία συνεδρία- στο δήμο, θα αποδειχτεί κατά πόσο μπο-
ση του δημοτικού συμβουλίου να τροπο- Κι ενώ αναμένονται σημαντικές αποφάσεις για το εργασιακό μέλλον ρούν να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις.
ποιήσει τον προϋπολογισμό του δήμου πολλών ανθρώπων στο δήμο και στις επιχειρήσεις του, ο Σύλλογος Εργα- Το αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων
για να μπορεί να διαθέσει τα αναγκαία ζομένων ΟΤΑ του νομού παραμένει χωρίς προεδρείο στο διοικητικό του ΟΤΑ να περάσουν όλοι στο δήμο και να
χρήματα και να περιμένει την έγκριση συμβούλιο από τον περασμένο Απρίλιο και οι παρατάξεις κάνουν ό,τι κλείσουν οι επιχειρήσεις φυσικά δεν
από την Περιφέρεια. είναι δυνατόν για να μην λειτουργήσει ενιαία το συνδικαλιστικό όργανο, πέρασε και ούτε εγγυάται κανείς ότι θα
Μόλις οι νέες επιχειρήσεις αποκτή- άσχετα με το ποιος έχει την ευθύνη αυτό είναι το αποτέλεσμα. διασφαλιστούν όλων οι θέσεις...
σουν νομική υπόσταση ακολουθούν νέες Για τους συμβασιούχους της ΑΔΕΙ θα
Δεν λείπουν και οι καταγγελίες για το ρόλο παρατάξεων και στο μείζον
αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου επιδιωχθεί να δοθεί λύση μέσα από την
αυτό ζήτημα. Χθες η Λαμπρινή Παπαγιάννη από την Αγωνιστική Κίνηση
για την τύχη του προσωπικού, με τη λειτουργία του Οίκου Ευγηρίας του
Εργαζομένων (ΠΑΣΚΕ) κατήγγειλε ότι εργαζόμενοι και συνδικαλιστές των
δημοτική αρχή να έχει δεσμευθεί ότι Ζωγραφείου Κληροδοτήματος, στα πλαί-
παρατάξεων «Ενότητα» (ΚΚΕ) και «Αριστερές Συσπειρώσεις» συναντήθη-
κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του, κάτι σια της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοι-
καν με το δήμαρχο και «μοιράζουν θέσεις για τους ημέτερους των Δημο- νωνικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος,
που μάλλον φαντάζει δύσκολο, όταν τικών Επιχειρήσεων στις υπηρεσίες του Δήμου».
υπάρχουν πολλοί συμβασιούχοι ιδίως όπως μετατρέπεται η ΑΔΕΙ.
Κάλεσε τη δημοτική αρχή να κοινοποιήσει στο σύλλογο τα στοιχεία που Τα 100 άτομα προσωπικό που χρειά-
στην ΑΔΕΙ και δεν χωρούν όλοι στη διά- ζητήθηκαν από τον υπουργό Εσωτερικών και αφορούν τους εργαζόμενους
δοχη κατάσταση, την κοινωφελή Κοινω- ζεται σε πλήρη ανάπτυξη ο Οίκος Ευγη-
των Δημοτικών Επιχειρήσεων ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και απο- ρίας, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν
νικής Μέριμνας και Περιβάλλοντος. τραπούν φαινόμενα ρουσφετολογικής συναλλαγής και επίσης: να προέλθουν όλα από την ΑΔΕΙ, αφού
—Να ανακαλέσει τώρα τις παράνομες αποφάσεις μετάταξης εργαζομέ- δεν ... ταιριάζουν οι ειδικότητες και
Η πρώτη πράξη απλά σήμανε νων σε ανώτερη κατηγορία. είναι και τριπλάσιος ο αριθμός τους.
την μετατροπή... —Να τηρήσει την δέσμευσή της για μεταφορά των εργαζομένων των Η Δημοτική Επιχείρηση Τουριστικής
Παρόλο που είχε την ευχέρεια να Δημοτικών Επιχειρήσεων στο Δήμο και άμεση καταβολή των δεδουλευμέ- Ανάπτυξης (ΔΕΤΑΙ) η οποία διαθέτει
ιδρύσει μια κοινωφελή επιχείρηση ο νων τους. αρκετά και σημαντικά ακίνητα, («Όαση»,
δήμος Ιωαννιτών και μια ανώνυμη, μετα-
Κυρά-Φροσύνη, ΚΕΚΩΠ, Λαχαναγορά
φέροντας τομείς που καλύπτουν στο
και Άθλησης. δημοτικού συμβουλίου την περασμένη κ.α) και δεν μπορούσε να είναι κοινωφε-
δήμο, προτίμησε για ... ευνόητους
Μόνο η ΔΕΤΑΙ που διαθέτει ακίνητα Τρίτη αποφασίστηκε χωρίς να υπάρχει λής, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση. Το
λόγους να διατηρήσει και τις πέντε επι-
και δραστηριότητες που δεν μπορεί να οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, προσωπικό της έχει μεν μειωθεί μετά
χειρήσεις μετατρέποντας αυτές όπως
είναι κοινωφελείς, μετατράπηκε σε όπως επιβάλλεται, η μετατροπή της σε την μίσθωση του «Ξενία» και στη νέα
προαναφέραμε, δηλαδή εκτός της
Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία ανώνυμη, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν επιχείρηση θα μείνουν λίγα άτομα, ενώ
(μονομετοχική). Η ΔΕΠΕΙ θα κλείσει η επιχείρηση ανεξάρτητα από οι περίπου 25 που απομένουν θα απορ-
Ãñáöåßï Áðïêëåéóôéêþí Íïóïêüìùí - Öõóéïèå-
(δημοτικό ραδιόφωνο) είχε την επιλογή που θα γίνει από την κυβέρ- ροφηθούν μάλλον στο δήμο, όπως λέγε-
ñáðåõôþí (êéíçóéïèåñáðåßá - ìáëÜîåéò) -
εξαιρεθεί από τις αποφάσεις νηση. Για κάθε μία από τις πέντε επιχει- ται ότι έχει συμφωνηθεί. Χ. Καζάκος
Ïéêéáêþí âïçèþí - Êáèáñéóôñéþí - ÌðÝúìðé
óßôåñ - Êïììùôñéþí - Áéóèçôéêþí (ìáêéãéÜæ
ìáíéêïýñ - ðåíôéêéïýñ) - Éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
êáô’ ïßêïí (öéëïëïãéêÜ - ìáèçìáôéêÜ - öõóéêÞ
- ÁããëéêÜ - ÃáëëéêÜ - ÉôáëéêÜ - ÃåñìáíéêÜ)

Óáò ãíùóôïðïéïýìå üôé ïé ðáñáðÜíù åßíáé áõóôçñÜ êáé õðåýèõíá åðå-


ëåãìÝíïé áðü ôï ãñáöåßï ìáò, ìå ôá êáôÜëëçëá äéêáéïëïãçôéêÜ, ðôõ-
÷ßá áíùôÜôùí ó÷ïëþí, Üäåéá åîáóêÞóåùò åðáããÝëìáôïò, ðïéíéêü
ìçôñþï, ðéóôïðïéçôéêü õãåßáò, ãíùìÜôåõóç üôé åßíáé øõ÷éêÜ õãéåßò

«ÁÃÉÏÓ ÖÁÍÏÕÑÉÏÓ»
Óðýñïõ ËÜìðñïõ 22, Ôçë. & Fax. 2651075788, Êéí.: 6970834296
6 Ó×ÏËÉÁ - ÅÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ορθά και... ανάποδα


ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÁ
Λέτε να είναι σύμπτωση;
Ìå ôïN... Íßêï ÆáñìðáëÜ
Οργανώνονται και αρχίζουν να διεκδικούν με πιο δυναμικές
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου στην ηλεκτρονική διεύθυνση κινητοποιήσεις αυτά που πιστεύουν ότι τους ανήκουν, οι εργαζό-
μενοι στα προγράμματα stage και στο νομό μας.
info@nikoszarbalas.gr Ίδρυσαν σωματείο για να τους εκπροσωπεί και βρήκαν και
τους δικηγόρους οι οποίοι θα αναλάβουν να προωθήσουν τα
αιτήματά τους, ή καλύτερα τις καταγγελίες και τις μηνύσεις ενα-
ντίον του δημοσίου, στα αρμόδια δικαστήρια.
Η χαρά Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση πάντως είναι το πολιτικό
παρελθόν ,αλλά και παρόν, σχεδόν όλων των δικηγόρων που
των επιτήδειων τελικά θα εκπροσωπήσουν στις αίθουσες των δικαστηρίων τους
Γιαννιώτες stagers.
Ντόρος έγινε με τις αποφάσεις Δε θέλω να αναφερθώ σε έναν - έναν ονομαστικά για να απο-
δείξω του λόγου το αληθές.
της νέας κυβέρνησης για τα κρα- Άλλωστε τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν από τους ίδιους τους
τικά αυτοκίνητα. εργαζομένους στα stage στη προχθεσινή συγκέντρωσή τους στο
Θα περιοριστούν σε αριθμό, εργατικό κέντρο.
θα έχουν μικρότερο κινητήρα Το περίεργο είναι ότι σχεδόν όλοι ανήκουν ιδεολογικά ή και
και σταδιακά θ’ αντικατασταθούν κομματικά ακόμα, στο χώρο της Ν.Δ.
από υβριδικά. ▲ Σύμπτωση;
Λίγοι στάθηκαν σε μια πλευρά
του θέματος, που είναι οικονομι- Πληθαίνουν οι αντιδράσεις
κά πλέον δυσβάσταχτη της αγο-
Όλο και πιο έντονες είναι πλέον οι αντιδράσεις για την προ
ράς των αυτοκινήτων. μερικών ημερών απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για την
Πρόκειται για το κόστος συντή- έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώ-
ρησής τους. σεων για την αύξηση της παροχής των
Πολλές φορές στο ελληνικό αντλούμενων υπόγειων υδάτων της γεώτρη-
δημόσιο πλησιάζει και ξεπερνά σης που βρίσκεται στο Δημοτικό Διαμέρι-
την αξία του αυτοκινήτου! σμα Νεγράδων και την εκμεταλλεύεται η
Είναι ένας ακόμη τρόπος «Ηπειρωτική βιομηχανία Εμφιάλωσης».
αυτός για να βάζουν επιτήδειοι Με αφορμή τη συζήτηση στο νομαρχιακό
χέρι στο κρατικό χρήμα… συμβούλιο βγήκαν στο φως πολλές ενστά-
σεις που αφορούν σε διαφορετικές πτυχές
του ζητήματος.
Η ανταγωνίστρια εταιρία έθεσε θέμα αθέ-
μιτου ανταγωνισμού για την ονομα-
Πώς μεταφράζεται; Με τον
Αλέξανδρο Θεμελή που,
σία του νέου εμφιαλωμένου νερού
όπως υποστηρίζει, παραπέ-
● ● ● Διάβασα στην «Ελευθεροτυπία» μια Ιδού η απάντηση: μπει στο δικό της.
Ο πρώην δήμαρχος Ανατολικού
ενδιαφέρουσα συνέντευξη της Ρένας Μόχλο. «Όχι μόνο δεν υπήρξε καμία αντίδραση αλλά
Ζαγορίου κατηγορεί και τις δύο εταιρίες για καπήλευση του ονό-
Η Ρένα Μόχλο είναι ιστορικός συγγραφέας πολύ μεγάλη μερίδα του ελληνικού πληθυσμού ματος Ζαγόρι και τέλος διάφοροι φορείς και παρατάξεις αντι-
(«Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης», εκδ. Θεμέλιο συνεργάστηκε με τον κατακτητή. Έχουμε περι- δρούν στην ιδιωτικοποίηση ενός δημόσιου αγαθού όπως είναι το
κ.α.) καθηγήτρια στο Πάντειο, διδάκτωρ στο πτώσεις όπως στη Ζάκυνθο που δεν χάθηκε ούτε νερό.
Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου και βραβευμέ- ένας Εβραίος επειδή και ο μητροπολίτης Ζακύν- ▲ Σπάνια μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προκαλεί
νη από την Ακαδημία Αθηνών, επιχειρεί, μέσω θου και ο πρόεδρος αρνήθηκαν να δώσουν τις τόσες αντιδράσεις αλλά εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι
της συνέντευξής της, να φωτίσει, στο μέτρο του καταστάσεις και να καταδώσουν Εβραίους. Το τόσο απλά…
δυνατού, μια μάλλον σκοτεινή πτυχή της Ιστο- ίδιο και στην Χαλκίδα. Και έχουμε περιπτώσεις Κατάργηση σκοπιών στην αστυνομία
ρίας της Ελλάδας και της γενέθλιας πόλης της, σαν τα Γιάννινα και τη Θεσσαλονίκη με ποσοστό
της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της γερμανι- απώλειας 98% και 86% αντίστοιχα. Όλα αυτά με Κατάργηση των σκοπιών έξω από τα αστυνομικά κτίρια εξήγ-
κής κατοχής. οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι χριστιανοί γειλε ο υπουργός προστασίας του πολίτη κ. Χρυσοχοΐδης. Μια
Διαφωνώ ριζικά σε αρκετές από τις θέσεις που κάτοικοι εκεί που ήθελαν διέσωσαν τους Εβραί- απόφαση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, θετικές και
εξέθεσε με τη συνέντευξή της (π.χ. δεν βρήκε ους κι εκεί που δεν ήθελαν τους κατέδωσαν, αρνητικές.
δύο λόγια να καταδικάσει την πολιτική του ασχέτως αν δεν γνώριζαν ακριβώς τι τους περίμε- Από τη μια προστατεύονται οι αστυνομικοί των οποίων η
Ισραήλ στην Παλαιστίνη, αν και ρωτήθηκε). νε…». σωματική ακεραιότητα διακινδυνευόταν από τον κάθε επίδοξο
Βρήκα όμως εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μια επι- Στην Ελλάδα το ποσοστό της απώλειας των τρομοκράτη. Από την άλλη υπάρχουν πολλά αστυνομικά τμήμα-
σήμανση: Εβραίων στην κατοχή ήταν 87%. Σώθηκε μόνο το τα τα οποία δε διαθέτουν ακόμα κάμερες παρακολούθησης και
Ερωτάται αν συμφωνεί με τη διαπίστωση του 13%. είναι εντελώς απροστάτευτα με την απομάκρυνση των εξωτερικών
Μαζάουερ που γράφει στο βιβλίο του για τη Θεσ- Στα Γιάννινα το ποσοστό της απώλειας ήταν φρουρών.
σαλονίκη ότι κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν 98%, που είναι 6 μονάδες υψηλότερο κι από το ▲ Η απόφαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αρκεί να εξε-
υπήρξε καμία αντίδραση στον διωγμό των Εβραί- Βερολίνο! ταστούν άμεσα όλες οι παράμετροι.
ων της πόλης από επαγγελματικούς φορείς, Δηλαδή μέσα στη «φωλιά του λύκου» ήταν
οργανώσεις, καθηγητές, φοιτητές ή εκκλησιαστι- μικρότερο το ποσοστό απώλειας απ’ ό,τι εδώ.
κούς φορείς. Πώς μεταφράζεται αυτό;

«Επιζώντες του Άουσβιτς αδυνατούν να


πιστέψουν στην – καλή – μοίρα τους, μετά
την απελευθέρωσή τους. Ανάμεσά τους
πολλά μικρά παιδιά…».
ÍÝïé
ÍÝïé Áãþ
Áãþíåò,
íåò,ΣΑΒΒΑΤΟ
ÔÑÉÔÇ 11
31 ÄÅÊÅÌÂÑÉÏÕ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ
2007 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÅIÄÇÓÅÉÓ 7
Ευθύνες στην προηγούμενη Κυβέρ-
νηση, στη Νομαρχιακή Αρχή Ιωαννί-
νων και στο δήμο Καλπακιού επέρριψε
χθες με δηλώσεις του το μέλος του
ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων Γιάννης Παπαδημη-
Όλοι έχουν ευθύνες
τριου, με αφορμή την απόφαση του
νομαρχιακού συμβουλίου για την Αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων για την αύξηση των αντλούμενων
αλλαγή του εμβαδού του γηπέδου της
«Ηπειρωτικής Βιομηχανίας Εμφιάλω-
σης» α.ε. και την αύξηση των αντλούμε-
ποσοτήτων νερού από εταιρία εμφιαλώσεως στην Ήπειρο
νων ποσοτήτων νερού από 50.000 σε Να διακοπούν άμεσα οι διαδι-
400.00 κυβικά μέτρα το χρόνο με την κασίες αδειοδότησης
ταυτόχρονη ανόρυξη μιας νέας υδρογε- Ο κ. Παπαδημητρίου απαίτησε από
ώτρησης. τον αναμενόμενο νέο Γενικό Γραμματέα
Ο κ. Παπαδημητρίου κατηγόρησε τις της Περιφέρειας Ηπείρου να διακόψει
κρατικές υπηρεσίες πως επέδειξαν άμεσα τη συγκεκριμένη αδειοδοτική
πρωτοφανή ταχύτητα στην προώθηση διαδικασία και να μην επιτρέψει την
του αιτήματος της εταιρίας κατά την εκποίηση των αποθεμάτων του υδάτι-
προεκλογική περίοδο, κατήγγελλε το νου πλούτου πάνω από τα σημερινά
Νομαρχιακό Συμβούλιο διότι αποφάσι- όρια σε οποιαδήποτε εταιρία εμφιάλω-
σε θετικά για την υπόθεση αυτή, παρά σης ενώ ζήτησε και από τους αρμόδι-
τις έγγραφες καταγγελίες ότι η εν λόγω ους ελεγκτικούς μηχανισμούς να διε-
γεώτρηση χρησιμοποιείται ήδη εδώ και ρευνήσουν άμεσα, εάν ευσταθούν οι
ένα χρόνο, και τέλος ζήτησε εξηγήσεις καταγγελίες για παράνομη λειτουργία
από τον δήμο Καλπακιού γιατί, όπως της δεύτερης γεώτρησης, και να εφαρ-
είπε, αντάλλαξε το οικόπεδο στο οποίο μόσουν τα νόμιμα.
έγινε η γεώτρηση χωρίς να υπολογίσει Τέλος κάλεσε όλους τους πολίτες να
την πραγματική του αξία. το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων, Γιάν- αυτό λέγοντας ότι είναι τουλάχιστον συμμετέχουν σε συλλογικές προσπά-
νης Παπαδημητρίου, την χαρακτήρισε οξύμωρο οι εκπρόσωποι του τοπικού θειες υπεράσπισης του δημόσιου
Όλα στην υπηρεσία του κεφαλαίου ιδιαίτερα ανησυχητική γιατί, όπως πολιτικού συστήματος να συζητούν για πλούτου και τις Δημοτικές Αρχές της
Η απόφαση του νομαρχιακού συμ- είπε, η αύξηση των αντλούμενων υπό- πολυδάπανα τεχνικά έργα μεταφοράς περιοχής, να διεκδικήσουν για τα
βουλίου η οποία λήφθηκε, κατά πλειο- γειων υδάτων είναι εξαιρετικά δυσανά- νερού από μακριά, από τον Αώο ή από δημόσια δίκτυα τα υπόγεια νερά με
ψηφία, στις 12 Οκτωβρίου, αφορούσε λογη και παίρνει την μορφή της κατα- τον Αμάραντο, στο λεκανοπέδιο Ιωαν- γνώμονα το σεβασμό στα υδρογεωλογι-
στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσε- λήστευσης των υδάτινων αποθεμάτων νίνων και την ίδια στιγμή να ενθαρρύ- κά δεδομένα και την οικολογική ισορ-
ων για την αλλαγή του εμβαδού του της περιοχής. νουν την ιδιωτικοποίηση μιας μεγάλης ροπία.
οικοπέδου της εται- «Αποδεικνύεται ότι το ιδιωτικό κεφά- ποσότητας υπόγειων νερών δίπλα στα Από τη μεριά του το μέλος του
Ρεπορτάζ ρίας εμφιάλωσης λαιο, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση όρια του λεκανοπεδίου και να ανέχο- ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων κ. Ναπολέων Παπα-
καθώς και την αύξη- των κερδών του, δε δεσμεύεται ούτε νται την απώλεια εναλλακτικών λύσεων δόπουλος σημείωσε ότι τα δημοσία
Χρήστος Καζάκος ση της υπάρχουσας από όρια ούτε από την αίσθηση του για τα δημόσια δίκτυα ύδρευσης. αγαθά, όπως για παράδειγμα το νερό,
υδρογεωτρήσης από μέτρου», είπε. Πρόσθεσε δε ότι για τον ΣΥΡΙΖΑ η δεν πρέπει και δεν μπορούν να ιδιωτι-
50.000 κυβικά μέτρα υπεράσπιση του φυσικού πλούτου και κοποιηθούν, ενώ παράλληλα έθεσε και
σε 200.000 κυβικά μέτρα ανά χρόνο, Χρεοκοπημένο μοντέλο ανάπτυξης των δημόσιων αγαθών, όπως είναι τα το ερώτημα με ποιο αντάλλαγμα προς
αλλά και την ταυτόχρονη ανόρυξη νέα Την ίδια στιγμή το μέλος του ΣΥΡΙΖΑ αποθέματα του πόσιμου νερού, είναι την κοινωνία έγινε αυτός ο πολλαπλα-
γεώτρησης με παροχή επίσης 200.000 Ιωαννίνων υποστήριξε πως δεν υπάρ- μονόδρομος, ενώ παράλληλα τόνισε σιασμός των αντλούμενων ποσοτήτων.
κυβικά μέτρα νερού το χρόνο. χει πιο απτή απόδειξη της χρεοκοπίας πως κάθε ίδρυση ή επέκταση ιδιωτικών «Οκταπλασιάστηκαν και οι θέσεις
Η πρόταση προκάλεσε την αντίδραση του μοντέλου ανάπτυξης, που εφαρμό- εταιριών εμφιάλωσης σημαίνει προ- εργασίας εκτός από τις ποσότητες των
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης οι ζει η άρχουσα τάξη της περιοχής μας, βλήματα στις βρύσες των δημοσίων υπόγειων υδάτων που αντλεί η εται-
οποίες και την καταψήφισαν, ενώ χθες αιτιολογώντας τον χαρακτηρισμό του δικτύων. ρία;», ρώτησε.
8 ÈÅÓÅÉÓ - Ó×ÏËÉÁ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Aγαπητέ μου αδερφέ, Νίκολας,


Εύχομαι το γράμμα μου να σε βρει καλά,
εκεί στη μακρινή Αυστραλία, όπως επίσης να
ερχόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση, καθώς
αρχίζουμε, φτου κι απ’ την αρχή !
Έχουν δικαιώματα και τάλλα τα παιδιά, μας
Το μετέωρο βήμα
βρει υγιείς, τη νύφη μου και τ’ ανήψια μου. τσαμπουνάνε, οι π... του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Παπανδρέου κάνει βήματα στο κενό.
Όπως σού’ χα γράψει και πιστεύω θυμάσαι, Και τι με νοιάζει, εμένα, ρε καριόληδες; Από το ένα μέρος, οφείλουμε να του το αναγνωρίσουμε, δεν θέλει να
ο Βασίλης μου, είχε μπει το 2005, σ’ ένα πρό- Εγώ είχα το παιδί μέσα και μου το πετάτε παραδοθεί και να εξαρτάται από την παρασιτική κρατικοδίαιτη
γραμμα, που τό λεγαν STAGE κι απασχολού- έξω! Ήταν με το ‘να πόδι σε μόνιμη θέση και το άρχουσα τάξη, αλλά διακηρύσσει σε όλους τους τόνους την αυτονο-
νταν στο Δήμο. διώχνετε ! μία της πολιτικής και ότι δεν χρωστά σε κανέναν, από το άλλο μέρος
Με καμιά 500ρια ευρώ και χωρίς ασφάλιση, Τόβαλες με «μέσον», μου κοπανάνε… όμως δεν θέλει σχέσεις και εξαρτήσεις ούτε με το κόμμα ΠΑΣΟΚ και
αυτό το τόνιζε σε όλους τους τόνους με τη «θεωρία των κουστουμιών».
Προσπάθησε από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία του
Γράμμα στην Αυστραλία για τα ...stage! ΠΑΣΟΚ το 2004 και προσπαθεί και σήμερα να απεμπλακεί από την
κομματική εξάρτηση. Βασίζεται πολύ στο όνομα Παπανδρέου και την
πολιτική του κληρονομιά και πιστεύει ότι αυτά είναι αρκετά για να
βέβαια αλλά είχα απελευθερωθεί, προσωρινά, Ναι ρε, με «μέσον» τόβαλα, μαγκιά μου και είναι το απόλυτο αφεντικό της χώρας.
απ’ αυτόν, γλυτώνοντας από το καθημερινό καμάρι μου!... Του υπενθυμίζουμε ότι τα ίδια πίστευε και ο κ. Καραμανλής στην
χαρτζιλίκι του… Ήξερες πως θάταν για κάποιους μήνες, αρχή, αλλά στη συνέχεια αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει.
Στη θέση, τον έβαλε ο Κυριάκος ο Μπόντος, λένε… Έτσι λοιπόν που κινείται κάνει μετέωρα βήματα και... κάποια
απ’ το γραφείο του υφυπουργού μας, ο οποίος, Ναι ρε σεις, τόξερα, αλλά ο υφυπουργός στιγμή είτε θα καταρρεύσει είτε θα ενδώσει προς την μία ή την άλλη
παρ’ όλο, που το πρόγραμμα ήταν για λίγους ήταν κολλητός μου και μου τόχε ξεκαθαρίσει, πλευρά. Εμείς πιστεύουμε ότι θα ενδώσει προς την πλευρά της
μήνες, τον κράτησε, σχεδόν, 3,5 χρόνια! πως θάμενε για πάντα !... άρχουσας τάξης.
Νάναι καλά ο άνθρωπος… Για να δεις τη γ…. τη λογική τους, ρε Τούτο δε εξάγεται ασφαλέστατα από δύο γεγονότα:
Θα πρέπει να σου πω, πως σε τέτοιες θέσεις Νίκολας, υποστηρίζουν πως είναι άδικο σε Α. Ήδη τα κυβερνητικά του στελέχη, από τις πρώτες ημέρες της νέας
στο δημόσιο, είχαμε βάλει στην πενταετία, κάποιον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ για μόνιμους, κυβέρνησης, έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ξημεροβραδιάζονται
πάνω από εκατό χιλιάδες παιδιά, (να φαντα- τα παιδιά των stage, να λαμβάνουν στα ΜΜΕ της άρχουσας τάξης, η οποία προβάλει τα διάφορα
στείς πως μόνο στην προεκλογική περίοδο, περισσότερα μόρια, απ’ έναν άλλον, πούχει «πουλέν» της. Κάποια στιγμή, θα διαπιστώσει ότι τα στελέχη του αυτά
βάλαμε πάνω από 20.000…) κι όχι μόνο αυτό: κάνει μεταπτυχιακά. θα έχουν περάσει στο υπαλληλικό προσωπικό των οικονομικών
ο Παυλόπουλος είχε περάσει ένα Νόμο, που... Από πού, ως που, ρε μπινέδες, θα μου συμφερόντων και θα έχει μείνει απελπιστικά μόνος.
τους έδινε το πασσαπόρτι να γίνουν μόνιμα, βάλετε το δικό μου παιδί, που 3,5 χρόνια Β. Τότε θα στραφεί στην κομματική βάση του ΠΑΣΟΚ την οποία
αφού τους χορηγούσε πολλά μόρια για την δούλευε, σε ίση μοίρα ή και χειρότερη, από έχει τώρα περιφρονημένη, σε αντίθεση με την τακτική του Ανδρέα
προϋπηρεσία τους, (+50%) κι άλλα προνόμια, τον ακαμάτη, που καλοπερνούσε στο Λονδίνο Παπανδρέου, και τότε θα διαπιστώσει ότι και αυτή θα του έχει γυρίσει
που καθιστούσαν τα παιδιά αυτά, τα «δικά μας ή το Παρίσι; Από πού ρε; την πλάτη.
παιδιά» ασυναγώνιστα στους διαγωνισμούς Ευτυχώς η όλη υπόθεση έχει δημιουργήσει Ήδη, κατά τις πρόσφατες εκλογές για τον Γ.Γ. του κόμματος κ.λ.π.
του ΑΣΕΠ, καθώς όπως ξέρεις φασαρίες, υπάρχουν αντιδράσεις (από διαπίστωσε, σε στιγμές υποτίθεται παντοδυναμίας του, ότι είναι
παρεμβάλλονταν και η συνέντευξη, μέσω της πολλούς που δεν ξέρουν καλά το ζήτημα…) κι μειοψηφία μέσα στο κόμμα του.
οποίας, οι νεοδημοκράτες προωθούνταν κατά απ’ ό, τι φαίνεται θα γίνει τζερτζελές… Βέβαια τα φερέφωνα των οικονομικών συμφερόντων μιλάνε για
προτεραιότητα… (Αυτά για τους μ… του Όχι πως θα καταφέρουμε τίποτα, εδώ που τα «βαθύ ΠΑΣΟΚ», για «αναχρονιστικό ΠΑΣΟΚ» κ.λ.π., προκειμένου να
κόμματός μας, που έλεγαν και λένε, πως ο λέμε, η πλειοψηφία του κόσμου είναι εναντίον γλυκάνουν τα αυτιά του κ. Παπανδρέου και να τον ενθαρρύνουν να
Καραμανλής και η κυβέρνησή μας δεν έκαναν μας, αλλά να, θα κάνουμε ένα καλό χουνέρι αποσπαστεί εντελώς από το κόμμα του για να αποτελεί εύκολη λεία.
τίποτα για τους δικούς μας !...). στον π... τον Παπανδρέου !... Εμείς από αυτό εδώ το blog, του το είχαμε τονίσει πολλές φορές,
Οι λωποδύτες του ΠΑΣΟΚ, τώρα, που Έχουμε βρει, ανάμεσα στα παιδιά και μέχρι και e-mail, του είχαμε αποστείλει, να κάνει εσωκομματικές
ξαναγύρισαν, αποφάσισαν να σταματήσουν κάποιους ΚΝΙτες, (αυτοί προσλαμβάνονται με θεσμικές αλλαγές και να φέρει την εξουσία στη βάση του κόμματός
αυτό το πρόγραμμα, το stage, οδηγώντας τα όλους !...), που στα συνδικαλιστικά και την του.
παιδιά μας στην ανεργία! Εκτός αυτού ο πάρλα, δεν παίζονται και τους έχουμε βγάλει Είχαμε τονίσει ότι η αυτονομία της πολιτικής επιτυγχάνεται με
Πάγκαλος, πέρασε στην απόφαση και την μπροστά, στα κανάλια, τις εφημερίδες, τις εσωκομματικές δημοκρατικές διαδικασίες και με εξάρτηση του
κατάργηση τόσο του μπόνους του συγκεντρώσεις και τις πορείες… πολιτικού από την κομματική και λαϊκή βάση και όχι από τα
Παυλόπουλου, όσο και της συνέντευξης!!! Προσπαθούμε κι ό,τι βγει!... οικονομικά συμφέροντα.
Πρόκειται, όπως καταλαβαίνεις, για πογκρόμ Σε φιλώ, από την πασοκοκρατούμενη Ο κ. Παπανδρέου που εξίσωσε τα οργανωμένα μέλη του ΠΑΣΟΚ με
κατά των παιδιών μας, για μια άτιμη απόφαση, Ελλάδα, ο αδελφός σου ο Πολύκαρπος. τους περαστικούς φίλους, δεν φαίνεται να μας λαμβάνει υπόψη.
που εμποδίζει την τακτοποίησή τους. Η συνέχεια στο άμεσο μέλλον.
Κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι πατεράδες, Από το http://logoplokies.blogspot.com/ Πηγή: press-gr.blogspot.com

ÅÐÉÊÁÉÑÁ Ðáñá - Ïéêïíïìßá


● ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ο Βύρων Πολύδωρας τόλμησε και Εξαγριωμένοι ασφαλισμένοι από 6,0% τον Αύγουστο του 2009 και 15,9% τον Δεκέμ-
το είπε στη Βουλή: "Αγγαρεία κάνω". Ο Κώστας Καρα- βριο του 2008.
μανλής έκανε αγγαρεία 5,5 χρόνια και δεν το παραδέ- Όλα τα είχε η ασφαλιστική αγορά, οι ασφαλιστές –
***
χθηκε ποτέ. Τώρα, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε γιατί μαϊμούδες της έλειπαν. Αναφερόμαστε στους υποτιθέμε-
νους ασφαλιστές της Interamerican που πουλάνε στο
Επιστολή
εκείνη την εποχή δεν έδιωξε κακήν κακώς τον υπουρ-
γό του που δήλωσε στη Βουλή ότι στο υπουργείο του ευρύ κοινό επενδυτικά προϊόντα εγγυημένα από την Το ζήτημα της απεμπλοκής των ελληνικών τραπεζών
κάνει… αγγαρεία. Γιατί είδε στον Βύρωνα λίγο από τον Τράπεζα της Ελλάδος κτλ. από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ με ενέχυρο τίτλους του
εαυτό του. Είναι σαφές ότι η ασφαλιστική αγορά νοσεί και χρειά- ελληνικού Δημοσίου απασχολεί την Τράπεζα της Ελλά-
ζεται νέες χειρουργικές παρεμβάσεις για να συνέλθει. δος.
● Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ έχει μεγάλη αποδοχή. Όμως η Ας γίνει ό,τι είναι να γίνει γρήγορα, γιατί η στήλη πλη- Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας κ. Γ. Προβόπου-
δουλειά που πρέπει να κάνει κάθε άλλο παρά εύκολη ροφορείται ότι υπάρχουν ασφαλισμένοι που πλήρωναν λος έχει αποστείλει επιστολή προς τις διοικήσεις των
είναι. Χρειάζεται εκτός από όραμα και σωστή διαχεί- επί πολλά χρόνια ασφάλιστρα για να πάρουν π.χ. σύντα- εμπορικών τραπεζών με την οποία ζητεί να πληροφορη-
ριση, ίσως μερικά πράγματα πρέπει να τα δει με μεγα- ξη από την «Ασπίς» και διαπιστώνοντας ότι μπορεί να θεί με ποιον τρόπο προγραμματίζουν να απεμπλακούν
λύτερη προνοητικότητα. μην πάρουν τίποτα, έχουν εξαγριωθεί και απειλούν από τη χρηματοδότηση της ΕΚΤ.
θεούς και δαίμονες. Δεν είναι εύκολη διαδικασία και θα πρέπει να ξεκινή-
σει εγκαίρως διότι συνδέεται όχι μόνο με τις τιμές των
● ΦΙΛΟΣ αναγνώστης της εφημερίδας μας και νεο- κρατικών ομολόγων, οι οποίες εκτιμάται ότι θα ξεφου-
***
δημοκράτης αναρωτιέται. "Γιατί πολλοί νεοδημοκρά-
τες επιθυμούν να επικρατήσει η Ντόρα; Διότι όπως και
Ψάχνουν λύση σκώσουν όταν σταματήσει η στήριξη από την ΕΚΤ, αλλά
και με τη ρευστότητα του συστήματος.
το 1989, μόνο κάποιος Μητσοτάκης μπορεί να "ξετο- Λύση, επειγόντως, για την εξόφληση των χρεών των
πίσει" από την κυβέρνηση έναν Παπανδρέου. Ο νοσοκομείων προς τους προμηθευτές που παραμένουν ***
άνθρωπος ονειρεύεται. απλήρωτοι από το 2005 (!) αναζητεί το υπουργείο Οικο- Τον Μάϊο η έξοδος
νομικών.
● Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Παπανδρέου έδωσε ένα σαφές Τα χρέη των νοσοκομείων υπερβαίνουν τα 6 δις ευρώ Τον ερχόμενο Μάϊο αναμένεται οι ελληνικές τράπεζες
στίγμα προθέσεών της με την έναρξη της θητείας της, και ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ . Παπακωνσταντίνου να προχωρήσουν στην εξαγορά των προνομιούχων μετο-
τόσο σε ότι αφορά την επιλογή του πολιτικού προσω- εξετάζει δύο λύσεις ή την προσφυγή σε δανεισμό με την χών του Δημοσίου και να αποδεσμευθούν από την κρα-
πικού που θα στελεχώσει την κυβερνητική μηχανή, έκδοση ομολόγων πολυετούς διάρκειας ή την ανάθεση τική προστασία. Οι τράπεζες βιάζονται να προβούν
στις τράπεζες της εξόφλησης των οφειλών, όπως έγινε στην εξαγορά για πολλούς λόγους, αλλά ο βασικότερος
όσο και την ευρύτερη ρύθμιση της στελέχωσης του
στο παρελθόν μέσω της Εθνικής. είναι η ασφυκτική πίεση που ασκούν ομάδες μετόχων
δημοσίου και των σχέσεων κράτους-πολίτη. Μακάρι η στις διοικήσεις για τη διανομή μερίσματος.
κυβέρνηση του Γιώργου να πετύχει τους στόχους της. Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους όρους για την κεφα-
***
● Η ΠΛΑΤΕΙΑ Κλαυθμώνος λεγόταν 25ης Μαρτίου,
Φρενάρουν λαιακή ενίσχυση των τραπεζών από το Δημόσιο ήταν η
απαγόρευση διανομής μερίσματος για όσο διάστημα
αλλά τη βάφτισε έτσι το 1878 το περιοδικό "Εστία" Νέα επιβράδυνση σημείωσε τον Σεπτέμβριο η πιστωτι- μετέχει το Δημόσιο στο μετοχικό κεφάλαιο.
επειδή εκεί μαζευόντουσαν, ύστερα από κάθε κυβερ- κή επέκταση στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τράπεζες για να ικανο-
νητική μεταβολή, οι αντιφρονούντες δημόσιοι υπάλ- Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, ο ποιήσουν τους μετόχους τους σχεδιάζουν το ερχόμενο
ληλοι και κλαίγανε τη μοίρα τους, διότι η νέα κυβέρ- ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης καλοκαίρι να προχωρήσουν στη διανομή μικρού προμε-
νηση θα τους απέλυε. ÐÁÑÁÔÇÑÇÔÇÓ προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά υποχώρησε στο 5,4% ρίσματος από τα κέρδη του 2010.
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΧΟΛΙΑ 9

Ìå ôïí ×ñÞóôï ÊáæÜêï


Εκ των πραγμάτων στάσιμη η Ιόνια... θα προωθηθεί το έργο από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή να μη δοθεί παράταση από το υπουργείο μέχρι
αλλά ως τώρα ούτε φωνή, ούτε ακρόαση από το υπουρ- το τέλος του 2010 ειδικά για τα δημοτικά ραδιόφωνα
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων... που οι δήμοι δεν θέλουν να μετατραπούν σε ανώνυμες.
Ταυτόχρονα η αεροπορική σύνδεση με πρόσχημα Επίσης το συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση του
(ενίοτε υπάρχει πρόβλημα με την ομίχλη) τον καιρό προϋπολογισμού του δήμου για να εξευρεθούν κεφά-
έχουν κοπεί από την πρώην Ολυμπιακή και νυν λαια για τις νέες δημοτικές επιχειρήσεις.
OLYMPIC AIR οι πρωινές πτήσεις και βραδινές και Όμως για το δήμο Ιωαννιτών με τις πολλές και ...
μαζί με την AEGEAN πετούν μόνο μεσημβρινές ώρες οι δύσκολες επιχειρήσεις το πρόβλημα δεν είναι μόνο το
δυο εταιρείες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέ- ραδιόφωνο, αλλά οι άλλες πέντε επιχειρήσεις οι οποί-
τηση των πολιτών. ες αποφασίστηκε τον περασμένο Ιούλιο να μετατρα-
Το Σύστημα Τυφλής Προσγείωσης που θα έδινε πούν οι τέσσερις σε κοινωφελείς και η μία (ΔΕΤΑΙ) σε
κάποια λύση δεν έχει εγκατασταθεί, απλά ο πρώην ανώνυμη μονομετοχική ακινήτων.
ΓΓΠΗ Δ. Πανοζάχος είχε ανακοινώσει, απαντώντας σε Οι αποφάσεις ελήφθησαν Ιούλιο μήνα και στάλθηκαν
Η αλλαγή της κυβέρνησης σε καμιά περίπτωση δεν ερώτηση των «Ν.Α» ότι ολοκληρώθηκε η μελέτη και για έλεγχο στην Περιφέρεια λίγο πριν τις εκλογές της
αναμένονταν να αλλάξει άρδην το σκηνικό που είχε ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και μάλιστα στο νέο ΠΕΠ στο 4ης Οκτωβρίου... Για να έχει ισχύ η απόφαση μετατρο-
διαμορφωθεί με την πορεία κατασκευής της Ιόνιας ΕΣΠΑ υπάρχει πίστωση για το έργο αυτό. πής πρέπει να δημοσιευθούν οι αποφάσεις στο ΦΕΚ
οδού, αυτό όλοι το αντιλαμβάνονται. Ιδού λοιπόν πεδίον δράσης λαμπρόν για τη νέα και μετά να ακολουθήσει η άλλη διαδικασία και απόφα-
Όμως θα πρέπει να δούμε και τις κινήσεις της νέας κυβέρνηση, να ολοκληρώσει το αεροδρόμιο και να ση, ίσως η πιο δύσκολη για την τακτοποίηση του προ-
ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και εγκαταστήσει και το ILS, αλλά τώρα... σωπικού, ποιοι θα πάνε που και τι θα γίνει με τους ορι-
Δικτύων, αφού τουλάχιστον ο υφυπουργός και πρώην σμένου χρόνου...
πολιτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για τα δημόσια έργα Για την περιοχή μας δεν ισχύει... Ταυτόχρονα το υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε πλήρη
Γιάννης Μαγκριώτης πολλάκις είχε ασκήσει σκληρή καταγραφή των εργαζομένων στους δήμους και στις
κριτική στον Γιώργο Σουφλιά και στο ΥΠΕΧΩΔΕ για Θα πάψουν οι αστυνομικοί να φρουρούν, εξωτερικά, επιχειρήσεις, προφανώς θέλοντας να προχωρήσει σε
τους αργούς ρυθμούς στην έναρξη και υλοποίηση της τα αστυνομικά τμήματα γιατί αποτελούν σύμφωνα με κάποιες αποφάσεις που ίσως επηρεάσουν τα σχέδια
σύμβασης παραχώρησης, ενώ ο παραχωρησιούχος τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη δημόσιες υπηρε- της δημοτικής αρχής...
εισπράττει διόδια στον ΠΑΘΕ. σίες για να συναλλάσσεται το κοινό και όχι φρούρια. Η Ένα όμως είναι σίγουρο, θα αναγκαστεί να λάβει και
Τώρα η... πρόοδος σε ότι αφορά τις απαλλοτριώσεις δήλωση αυτή μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στο Α.Τ σκληρές αποφάσεις για πολλούς εργαζόμενους οι οποί-
που ήταν και παραμένει το μείζον πρόβλημα, είναι ελά- Αγίας Παρασκευής. Οι αστυνομικοί που απασχολού- οι δεν... χωράνε στις νέες επιχειρήσεις. Υπερχρεωμέ-
χιστη σε σχέση με αρκετούς μήνες πριν και φυσικά νταν ως σκοποί στα τμήματα θα αξιοποιηθούν σε άλλα νες επιχειρήσεις μετέτρεψε, αλλά για να λειτουργήσουν
κανείς δεν περιμένει άμεσα εργοτάξια. καθήκοντα. Αυτά μπορεί να ισχύουν για τμήματα της με τη νέα μορφή δεν γίνεται χωρίς χρήματα...και τους
Βέβαια για το κομμάτι στην Ήπειρο το χρονοδιάγραμ- Αθήνας και γενικά Αττικής και Θεσσαλονίκης και όχι συνδικαλιστές. Η καταγγελία της Λαμπρινής Παπαγιάν-
μα δεν έχει ξεκινήσει να μετρά αντίστροφα, αλλά του- της επαρχίας. Αν εξαιρέσει κανείς το αστυνομικό μέγα- νη για συνάντηση συνδικαλιστών της «Ενότητας» και
λάχιστον για τον αυτοκινητόδρομο στην Αιτωλοακαρνα- ρο στα Γιάννινα, σε άλλα τμήματα στο νομό οι σκοποί των «Αγωνιστικών Συσπειρώσεων» με το δήμαρχο, ίσως
νία που προηγείται έχει μείνει πίσω. είναι ή ελάχιστοι ή ανύπαρκτοι, αφού το προσωπικό κάτι δείχνει..., μοίρασμα θέσεων στο δήμο για εργαζο-
Στο νομό Ιωαννίνων και ειδικότερα στην περιοχή της τους δεν αρκεί για να καλύψει τις άλλες ανάγκες. μένους επιχειρήσεων, όπως καταγγέλλει η εκπρόσωπος
Μυροδάφνης, εκεί που πήγε προεκλογικά ο νομάρχης Πάντως μια αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της αστυνο- της ΠΑΣΚΕ.
για να δείξει ότι ξεκίνησε η Ιόνια, απλά ανακατεύουν μίας και αναδιάταξη του προσωπικού δεν μπορεί να Κι όλα αυτά γίνονται με έναν Σύλλογο Εργαζομένων
χώματα, διαμορφώνοντας σε επίπεδη περιοχή μήκους μην γίνει, εφόσον ο νέος υπουργός κινείται προς αυτή ΟΤΑ που δεν έχει προεδρείο, επειδή κάποιοι δεν
3 χιλιομέτρων. την κατεύθυνση. θέλουν.
Κι αυτό επειδή είναι δημόσια έκταση, οι ιδιωτικές Και να θυμίσουμε ότι ο καλύτερα φυλασσόμενος στό-
ένθεν και ένθεν ακόμη να απαλλοτριωθούν... χος στο νομό μέχρι πρότινος, ίσως και τώρα, είναι ο Ούτως ή άλλως εκτεθειμένος ο δήμος...
Δεν είναι απαραίτητο να εξαντληθεί η διάρκεια της ΧΥΤΑ στο Ελληνικό, επειδή έπρεπε να σκάψει ο εργο-
σύμβασης, έργο παραχώρησης είναι και εκείνοι που το λάβος και μας περίσσευαν αστυνομικοί για να φυλάνε
ανέλαβαν θα θέλουν να τελειώνουν νωρίτερα για ευνόη- τα πουρνάρια...
τους λόγους, όπως έγινε και με τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρί-
Πρώτα ΦΕΚ και μετά ξεκαθάρισμα
ου, αλλά με το δημόσιο ανέτοιμο να διαθέσει γήπεδα,
ο αγώνας θα λήξει κανονικά μάλλον...
προσωπικού για τις νέες
Θα ενημερώσει κανείς για το αεροδρόμιο; δημοτικές επιχειρήσεις

Καμιά αντίδραση χθες από το δήμο Ιωαννιτών για το


γεγονός ότι η παραχώρηση των παλιών εγκαταστάσεων
του Ασύλου Ανιάτων δεν έγινε, όπως διατείνονταν ο
φίλος της πόλης Δ. Αβραμόπουλος και δήλωνε και ο
δήμαρχος Νίκος Γκόντας. Για τη... ζούγκλα δεν περιμέ-
ναμε ευαισθητοποίηση, αφού υπάρχει το επιχείρημα
ότι ο χώρος δεν έχει παραχωρηθεί στο δήμο και άρα
δεν νομιμοποιείται να παρέμβει, όμως το ένα αναιρεί το
Πέπλο μυστηρίου και όχι... ομίχλης, καλύπτει το
Μόλις δυο μήνες έμειναν για να λήξει και η τρίτη άλλο. Πολύ απλά δηλαδή, αφού δεν μπορεί να παρέμ-
έργο αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του αεροδρομί-
κατά σειρά παράταση που έδωσε η προηγούμενη ηγε- βει ο δήμος δεν έχει γίνει και η παραχώρηση που εμφα-
ου Ιωαννίνων «Βασιλεύς Πύρρος», αφού κανείς δεν ενη-
σία του υπουργείου Εσωτερικών για να εφαρμοστεί ο νίζονταν ως τελειωμένη δουλειά εδώ και καιρό. Από
μερώνει για καιρό τώρα τι ακριβώς συμβαίνει και γιατί
νομός που αφορά στο... νοικοκύρεμα των δημοτικών όποια πλευρά και να το δεις, εκτεθειμένος μένει ο
δείχνει στάσιμο από κάθε άποψη, ιδίως το κτίριο του
επιχειρήσεων. Μόλις την περασμένη Τρίτη το δημοτικό δήμος. Η νέα ηγεσία του υπουργείου Υγείας ελπίζουμε
νέου αεροσταθμού.
συμβούλιο Ιωαννίνων κατά πλειοψηφία αποφάσισε... να μην μείνει στα λόγια γιατί ο χώρος ρημάζει και η
Κι ενώ το μεγάλο αυτό έργο το άφησε ... προίκα το
προληπτικά και εικονικά (αφού σχετική μελέτη δεν πόλη τον έχει ανάγκη. Ας κάνει το υπουργείο ένα δημο-
ΠΑΣΟΚ στη Ν.Δ, μάλλον παραλαμβάνει και πάλι την...
υπάρχει) να μετατρέψει και τη ΔΕΠΕΙ (Δημοτικό Ραδιό-
προίκα αφάγωτη. Προεκλογικά δόθηκε η υπόσχεση ότι τικό ιατρείο, όπως εξήγειλε η νέα υπουργός...
φωνο) σε ανώνυμη μονομετοχική, για παν ενδεχόμενο,

KÙÍÓÔÁÍÔÉÁ Ã. ÊÁÓÊÁÍÇ
ÉÁÔÑÏÓ ÍÅÕÑÏËÏÃÏÓ

* ÇëåêôñïìõïãñÜöïò
* ÇëåêôñïåãêåöáëïãñÜöïò
* ÐñïêëçôÜ ÄõíáìéêÜ
(ÓùìáôïáéóèçôéêÜ, ÏðôéêÜ, ÁêïõóôéêÜ)
ÔÇË.: 26510 36931
×ÁÑ. ÔÑÉÊÏÕÐÇ 5 (çìéüñïöïò) FAX: 26510 36743
454 44 ÉÙÁÍÍÉÍÁ ÊÉÍ.: 6944 444568
10 ΣYΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Νέα επίθεση κατά αστυνομικών, αυτή την φορά θα φέρει αντιβία. Γι’ αυτό χρειάζεται προσοχή και από πλευράς του
στην Α. Παρασκευή Αττικής. Η τυφλή αυτή ενέργεια Η εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
δείχνει πως η βία δεν έχει όρια και πως έχουμε περά- από αστυνομικό πέρυσι έκανε όλους τους αστυνομι- Οι όποιες εμπρηστικές δηλώσεις, το μόνο που προ-
σει πια σε μια νέα εποχή περισσότερο ρεβανσισμού κούς κινητούς στόχους στα όπλα των δύο οργανώσε- καλούν είναι τυφλό μίσος κατά δικαίων και αδίκων.
μεταξύ αστυνομίας και ένοπλων ομάδων παρά οτιδή- ων, του Επαναστατικού Αγώνα και της Σέχτας Επανα- Μίσος για το κάθε τι και για το παραμικρό.
ποτε άλλο. στατών. Η υπόθεση της ένοπλης βίας αντιμετωπίζεται με
Από το 2002, με την εξάρθρωση (;) της 17Ν όσοι Όμως, αναρωτιέμαι, ποιος δίδει το δικαίωμα σε διάλογο για τα αίτια που την δημιουργούν. Και όχι με
τότε είχαν μιλήσει για την εμφάνιση μελλοντικά νέων κάποιους να αποφασίζουν για το πώς και με ποιο αδιαλλαξία και αστυνομοκρατία.
οργανώσεων, πιο βίαιων και με διαφορετικά κίνητρα, τρόπο θα ενταθεί η κρατική καταστολή; Από την άλλη πλευρά, όσοι έχουν πάρει από ένα
δικαιώθηκαν θεαματικά. Και τελικά, η επανάσταση είναι υπόθεση της μονο- πιστόλι ή αυτόματο στο χέρι νομίζοντας ότι έτσι
Εκείνη την εποχή όπου το κράτος θριαμβολογούσε μαχίας μεταξύ μελών οργανώσεων επαναστατικής εκπροσωπούν την κοινωνία, καλύτερα να το ξανασκε-
για την εξουδετέρωση της 17Ν (πάλι επί υπουργίας βίας και αστυνομίας; φθούν. Ο λαός δεν μπαίνει σε τέτοιου είδους «παιχνί-
δια» και δεν είναι αυτό που τον ενδιαφέρει αυτή την

Ρεβανσισμός χωρίς όρια στιγμή.


Έχει να επιλύσει πολλά και σημαντικά προβλήμα-
τα από το να κάθεται να παρακολουθεί τις μεμονωμέ-
νες βομβιστικές ενέργειες και τα τυφλά χτυπήματα
Χρυσοχοίδη) κανείς δεν πίστευε πως θα υπάρξει Και ακόμη περισσότερο: Πως οπλίζεις και πυροβο- που αναπαράγουν μια βία χωρίς τέλος.
μελλοντικά τέτοια εξέλιξη που θα οδηγούσε σε μαζι- λείς όποιον ή όποια με μόνο επιχείρημα ότι είναι Υπάρχουν άλλοι τρόποι εκδήλωσης των αντιθέσε-
κές επιθέσεις κατά αστυνομικών τμημάτων και απλών αστυνομικός; ων και φυσικά χωρίς όπλα.
αστυνομικών. Η επανάσταση δεν κρίνεται στις μονομαχίες της Υπάρχει ο διάλογος για μια καλύτερη κοινωνία, με
Όμως όποιος απλά έβαζε τα πράγματα κάτω και ασφάλτου μεταξύ αστυνομίας και ένοπλων «ανταρτών πραγματική Δημοκρατία. Υπάρχει η κοινωνική
υπολόγιζε όλες τις παραμέτρους, δεν θα αργούσε να πόλης». Πολύ περισσότερο όταν τη νύφη την πληρώ- δικτύωση και ο συνεργατισμός για μια κοινωνία ελεύ-
συμπεράνει πως αργά ή γρήγορα, νέες οργανώσεις νουν αθώοι που σε καμία περίπτωση δεν έχουν ανά- θερη, χωρίς περιορισμούς και ανεξέλεγκτη βία, που
θα έκαναν και πάλι την εμφάνισή τους. μιξη με τις όποιες υποθέσεις τρομοκρατίας. το μόνο που προκαλεί είναι έναν ανεξέλεγκτο ρεβαν-
Νομοτελειακά και μόνο το ενδεχόμενο αυτό ήταν Από την άλλη πλευρά - γιατί υπάρχει και η άλλη σισμό, ένα αιματηρό παιχνίδι στις πλάτες αθώων και
απολύτως σοβαρό. Έπειτα, με την πομπώδη «παρέλα- πλευρά - ουδείς θέλει να βλέπει τους αστυνομικούς πάνω απ’ όλα την σκλήρυνση των νόμων.
ση» όλων αυτών των ειδικών από τις οθόνες, που και με τα αυτόματα στα χέρια να κυκλοφορούν στους Το ξεκαθάρισμα λογαριασμών με καλάσνικοφ,
τι δεν είπαν τότε προκειμένου να γίνουν αρε- δρόμους των πόλεων, χωρίς την απαραίτητη εκπαί- ρουκέτες και βόμβες, απομακρύνει τον πολίτη από το
στοί στους τηλεθεατές, το μόνο που έγινε δευση σε ακραίες περιπτώσεις. να κάνει τις όποιες ελεύθερες σκέψεις, μακριά από τα
δεν ήταν τίποτε άλλο παρά η επανάληψη Για κάποιους αυτό θεωρείται πρόκληση. κροταλίσματα των όπλων. Και απομακρυσμένος
του θαυμαστού βιβλίου του Χάινριχ Μπελ, Το ζήσαμε και αυτό στις νέες επιχειρήσεις πολίτης σημαίνει πειθήνιο όργανο και εύκολη λεία
«η χαμένη τιμή της Κατερίνας Μπλούμ», «Αρετή» στα Εξάρχεια. στα χέρια του όποιου ανάλγητου κράτους.
που περιέγραφε με τον πλέον μοναδικό Το βλέπει κανείς στους δρόμους της Αθήνας και Γιατί ατομική βία δεν νομιμοποιείται από πουθενά
και γλαφυρό τρόπο το πώς ο «κίτρινος αλλού όπου ο καθείς καθίσταται ύποπτος από την μια και προπάντων από τις μάζες που διεκδικούν χωρίς
τύπος» κατασκευάζει ενόχους με μοναδικό στιγμή στην άλλη. να σκοτώνουν και επιμένουν να θέλουν την αλλαγή
επιχείρημα ότι κάποιος είναι γνωστός με Η βία λοιπόν δεν λέει να σταματήσει. της κοινωνίας μέσα από διάλογο και όχι σφαίρες που
κάποιον «ληστή ή τρομοκράτη». Όμως προκαλείται και από πολλές μεριές, μετατρέ- στρέφονται γενικώς και αορίστως κατά των «εκπρο-
Και εκείνη την εποχή, εννοώ ποντας κάποιους να μιλούν με τους πυροβολισμούς σώπων του συστήματος», καταρρακώνοντας το πραγ-
Ôïõ το 2002, πολλοί αθώοι πολίτες εξ ονόματος ολόκληρης της - κατά την γνώμη τους - ματικό νόημα της επανάστασης που είναι η ελευθε-
Φίλιππου Ζάχαρη κατασυκοφαντήθηκαν στις οθό- κοινωνίας. ρία και όχι η δικτατορία των όπλων.
νες από ανιστόρητους δημοσιο- Αυτό σίγουρα δεν στέκει. Με την ευχή να μην επαναληφθούν παρόμοια περι-
phil.zaharis@gmail.com γράφους και άλλους ειδικούς. Κανείς δεν παίρνει τα όπλα και προσπαθεί να ξεκα- στατικά, να μην υπάρξει άλλος Αλέξης, οι πολίτες θα
Έτσι, δημιουργήθηκε ένα κλίμα θαρίσει με όποιον τρόπο νομίζει τα πράγματα. Αυτό πρέπει να κατευθυνθούν με διαφορετικές μορφές
πόλωσης και αντεκδίκησης. Πολλοί τότε «όψιμοι επα- παραπέμπει στην μαφία και όχι στην όποια επανά- αντίστασης προς το αύριο, με τις όποιες δυσκολίες
ναστάτες» αποφάσισαν πως πρέπει να ανοίξει ένας σταση. τους επιφυλάσσει.
νέος κύκλος βίαιων πράξεων με αποδέκτες τους όποι- Το επικίνδυνο παιχνίδι που ξεκίνησε από το 2002 Κρίνοντας μάλιστα και από την τροπή που έχει
ους εκπρόσωπους του νόμου και της τάξης. με την 17Ν, την δίκη που δεν μεταδόθηκε από τα πάρει η εν λόγω αντιπαράθεση που σχετίζεται με την
Το δυστύχημα είναι ότι φτάσαμε στο σήμερα όπου κανάλια για να σχηματίσει ο λαός μια στοιχειώδη ένοπλη βία, θα πρέπει πρώτιστα αυτοί να διαφυλά-
πλέον η στόχευση όχι απλά είναι τυφλή αλλά στρέφε- άποψη, μέχρι την δολοφονία πέρυσι του Αλέξη Γρη- ξουν το νόημα της κοινωνικής εξέγερσης και ότι αυτή
ται και ενάντια στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. γορόπουλου, δημιουργεί μια τεταμένη κατάσταση, συμβολίζει.
Γιατί ποιος πολίτης άραγε ευλογεί τα τυφλά χτυπή- χωρίς κανείς να γνωρίζει ποιο θα είναι το τέλος. Μακριά από κουμπούρια, καταστολή και τυφλά
ματα κατά νεαρών αστυνομικών και με ποιο επιχείρη- Η υπόθεση όμως της ένοπλης βίας θέλει διάλογο χτυπήματα που υπηρετούν μονάχα έναν αιματηρό
μα; Ακόμη και στις εποχές των Ερυθρών Ταξιαρχιών και όχι ρεβανσισμό. ρεβανσισμό.
στην Ιταλία, της RAF στην Γερμανία, αλλά και άλλων Κανείς δεν θα μπορούσε να ευλογήσει παρόμοια
οργανώσεων ανά τον κόσμο με ιδεολογικό υπόβαθρο, τυφλά χτυπήματα, όμως όχι και την επικείμενη κρα- * Ο Φίλιππος Ζάχαρης είναι δημοσιογράφος και
δεν υπήρχε τέτοιας έκτασης τυφλή βία και ρεβανσι- τική καταστολή. Στην όλη ιστορία μπορεί να υπάρ- μέλος του Συνδέσμου Ημερησίων Περιφερειακών
σμός. Είχα γράψει και παλαιότερα ότι η κρατική βία ξουν και άλλα θύματα. Εφημερίδων

Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου


Çðåéñïc
ÁÖÉÅÑÙÌÁ 11

o ðïëéôéóìüò ìáò
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» ÓÜââáôï 31 Οκτωβρίου - Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Η ζωγράφος Ελένη Γκοντού με


τον ιστορικό, κριτικό τέχνης,
Εμμανουήλ Μαυρομάτη

Eλένη Γκοντού
Έñåõíá - παρουσίαση áöéåñþìáôïò: ¢ííá ÄåñÝêá - Mέρος Β’

Αντιστίξεις
Ελένη Γκοντού (1966): ο σχεδιασμός από το φως,
η ύλη ως παύση και ως όριο
Τελευταία, πριν από λίγες μέρες, στη Ζωσιμαία Παιδα- «Αντιστίξεις», στα «Νέα της Τέχνης», τον Φεβρουάριο κε τον Ιανουάριο 2008 στην Αθήνα και καλύπτει 19
γωγική Ακαδημία των Ιωαννίνων (1) πραγματοποιήθηκαν 2006. Επίσης, τόσο ο Αντώνης Κέλλης όσο και η Ελένη δακτυλογραφημένες σελίδες. Θα περιληφθεί, στο σύνολό
δύο παράλληλες ατομικές εκθέσεις, της Ελένης Γκοντού Γκοντού, περιλαμβάνονται στους πιο λαμπρούς φοιτητές του, στο προσεχές βιβλίο του συγγραφέα, «Σχεδιασμοί
και του Αντώνη Κέλλη. Συμπληρωματικές μεταξύ τους του, στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και Προγράμματα Υλοποίησης».
αυτές οι εκθέσεις και ταυτόχρονα αλληλοεμπλεκόμενες η του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από
μία μέσα στην άλλη, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και σε όπου και αποφοίτησαν τις αρχές της δεκαετίας 1990. Η Ελένη Γκοντού:[…] Με ενδιέφερε σχεδόν από την
δύο επίπεδα του χώρου, παρουσιάζουν το ενδιαφέρον ότι Ελένη Γκοντού η οποία εργάζεται στα Ιωάννινα και διδά- αρχή των σπουδών μου, ο συνδυασμός του χρώματος και
προσανατολίζουν προς την έρευνα της απουσίας του σκει εικαστικά στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής της ύλης. Περίπου το 1994, ξεκίνησε στη δουλειά μου
τόπου της προέ- Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (και έχει ένας πειραματισμός με τις σκόνες της αγιογραφίας και
Του λευσης στο καλλι- εκθέσει σε περιφερειακές αίθουσες και στην Γκαλερί ΖΜ από αυτόν τον πειραματισμό παρατήρησα τότε ή και σχε-
Εμμανουήλ Μαυρομάτη* τεχνικό έργο και
στην αντίστοιχη
στη Θεσσαλονίκη), αντιπροσωπεύει τη γενεά εκείνη των
νέων ζωγράφων στην Ελλάδα που καλλιεργούν, θεωρητι-
δόν ανακάλυψα, το πώς επηρεάζονται τα υγρά και τα στε-
ρεά από τον αέρα και το φως ή από τη θερμοκρασία, με
παράσταση της κά και πρακτικά, το πνεύμα και την άσκηση μιας συστη-
σκασίματα στην ύλη και με πυκνώματα ή αραιώσεις, […]
απουσίας του (Αντώνης Κέλλης), σε αντίθεση προς την ματικής ανάλυσης της ίδιας καθεαυτής της καλλιτεχνικής
με συγκινούσε ο πειραματισμός με τις ύλες που καθεαυ-
κορύφωση της παρουσίας του τόπου της διεξαγωγής του διαδικασίας και των υλικών της συνθηκών, ανεξάρτητα
τές είναι χαοτικές, γιατί ενώ υπάρχει εξέλιξη στο χρώμα
καλλιτεχνικού έργου (Ελένη Γκοντού) στο ίδιο το καλλι- από τα κυρίαρχα ρεύματα και τις προτεινόμενες κατατά-
τεχνικό έργο, μέσω της ακραίας επεξεργασίας των χρωμα- ξεις (κυρίως εισαγόμενες), συνθετικές λύσεις τους. και στο φως, στις ύλες μπαίνει ένα όριο που είναι καμπύ-
τικών υλών του που δρουν στην επιφάνεια, ως η υλοποι- Για τον συγγραφέα της παρουσίασης η Ελένη Γκοντού λο: επειδή πιστεύω συγκριτικά ότι χρειαζόταν μια αυστη-
ημένη παράσταση της διαδικασίας της επεξεργασίας περιλαμβάνεται στους πιο σημαντικούς σήμερα νέους ρότητα μέσα σ’ αυτό το χάος –ότι χρειαζόταν ένα σχέδιο,
τους. Έλληνες ζωγράφους και ο ίδιος προτίθεται να μεταφέρει ένας προορισμός για να το περιορίσει- και καθώς αισθά-
στην Αθήνα, αυτή την πρωτότυπη έκθεση. νομαι την ανάγκη να συμμετέχει και το ίδιο το σώμα μου,
Με τη συνομιλία του με τον Αντώνη Κέλλη, ο συγγρα- Ο μαγνητοφωνημένος διάλογος που ακολουθεί και του -να μην είναι όλα μόνο μέσα στο μυαλό ούτε να είναι όλα
φέας αυτού του κειμένου είχε εγκαινιάσει αυτή τη σειρά οποίου δημοσιεύονται αποσπάσματα, πραγματοποιήθη- Συνέχεια στη σελίδα 12
12 ÁÖÉÅÑÙÌÁ
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» ÓÜââáôï 31 Οκτωβρίου - Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Αντιστίξεις
Ελένη Γκοντού (1966): ο σχεδιασμός από το φως,
η ύλη ως παύση και ως όριο
Συνέχεια από τη σελίδα 11 και αυτό που αναγνώρισες είναι ήδη
εκεί, έστω και αν δεν μπορούσες ή αν
μόνο στο συναίσθημα, ήθελα και τα δεν είχες τις συντεταγμένες για να το
τρία κέντρα του εγκεφάλου να συμμετέ- δεις.
χουν –και το κινητικό και το συναισθη-
ματικό και το διανοητικό- και άρχισα να - Πώς αλλάζουν τότε οι εικόνες, -αλλά-
χρησιμοποιώ το σώμα μου χαράζοντας ζουν πάντοτε ανάλογα με την επεξεργα-
μεγάλες ελλείψεις στο τελάρο: η έλλειψη σία ή ποια είναι τότε η έννοια της επε-
διαχώριζε το χαοτικό κομμάτι της ανα- ξεργασίας;
ζήτησης με την ύλη χάρη σε μια μεγάλη - Ναι. Αλλάζουν οι εικόνες […] αλλά-
παύση –και αυτή η παύση ήταν συνήθως ζουν όταν η ίδια θα καταστρώσω στην
σκοτεινή και μαύρη. εικόνα όλα εκείνα που συνειδητοποιώ
Κάποια στιγμή οι άλλοι έβλε- ότι ανήκουν στην εικόνα, -όταν δηλαδή
παν σ’ αυτά που έκανα, πλανήτες, αλλά θα βγάλω από μέσα της, την ώρα που
η δική μου πρόταση δεν ήταν να αναπα- κατασκευάζω την εικόνα –την εικόνα της.
ραστήσω έναν πλανήτη […] Έκανα μια Αυτά όλα θέλουν μια συνεχή δράση, μια
έκθεση στη ΖΜ και ύστερα στα Γιάννενα, επέμβαση για να αναγνωριστούν, εκεί
το 2001 και από το 2001 και μετά, αυτές επεμβαίνω συνειδητά. Το συνεχώς διορ-
οι συνθέσεις που βασίστηκαν στην έλλει- θωτικό της εικόνας από την εικόνα που
ψη οδηγήθηκαν σε μια πληρότητα, -στην είναι μέσα της είναι ένα κομμάτι του art
πληρότητα του κύκλου. Αυτή είναι και η therapy –είναι η διορθωτική κίνηση, και
τελευταία μου έρευνα, είναι δηλαδή οι το ερώτημα είναι πότε συμπίπτουν αυτό
κύκλοι που περιέχουν αυτή τη χρωματι- που γίνεται και αυτό που είναι μέσα στην
κή αναζήτηση, -την καταγραφή του χρό- εικόνα την ώρα που γίνεται και αναδύε-
νου που γίνεται με το φως- ώστε τώρα, ται για να γίνει. […], ιδεατά, θα μπορεί
όλα να είναι πια, ένας καθαρός κύκλος. κάποιος όταν δουλεύει το κομμάτι που
Θα μπορούσε να ήταν πλανήτες, αλλά θέλει να θεραπεύσει ή το κομμάτι που
δεν έγιναν με την πρόθεση του πλανήτη. απλά θέλει να δουλέψει –όταν αναγνωρί-
Θα μπορούσε να είναι επίσης στοιχειώ- σει αυτό που θέλει-, να μπορεί να αλλά-
δη σωματίδια, που παρατηρούμε από το ξει την εικόνα του προς την κατεύθυνση
μικροσκόπιο. […] Θα μπορούσε να είναι που ο ίδιος θέλει. Και μετά αυτό γίνεται
όπως έλεγαν οι προσωκρατικοί, «η το ίδιο ένα ίχνος για να μπορέσει πιο
τρύπα στον ουράνιο θόλο» από όπου εύκολα να το πραγματοποιήσει μετά και
βλέπει κάποιος, το σύμπαν, έξω. […] στην ίδια, καθεαυτή, τη ζωή του.
Έχω μια τάση προς το υπερβατικό, προς
το ιδεατό –γι’ αυτό και αυτά τα σύμβολα - Αυτό, λειτουργεί προσθετικά;
τα ονομάζω «ιδεατά στερεά», -το στερεό - Όχι απαραίτητα.
είναι το μόνο που δεν υπάρχει γιατί όλα
είναι ή αέρινα ή υγρά, και αυτή είναι μια - Ανεξάρτητα;
συνεχής, έρευνα, μια μετακίνηση, είναι - Όχι, πρέπει να επεμβαίνει κανείς
δηλαδή κάτι σαν τα στιγμιότυπα μιας επάνω στο ίδιο το θέμα, […] η αλλαγή
διαδοχής, μιας εξέλιξης –κάθε φορά της εικόνας γίνεται ανάλογα με το εννιά-
που βρίσκω νέες καταστάσεις σ’ αυτή την ρώ –επεμβαίνω ή όχι, […]. Με ενδιαφέ- τους, σαν κάτι να είναι συνεχώς ζωντανό. γραμμο στο οποίο ανήκει κάθε εικόνα η
αναζήτηση, δεν τις ερμηνεύω, αλλά γίνο- ρουν πάρα πολύ τα άλλα επίπεδα ζωής, Αλλά σε κάποιο σημείο το σταματώ γιατί οποία και λειτουργεί μέσα στα πλαίσια
μαι ο θεατής τους, παρατηρητής την ώρα είτε είναι στο μικρόκοσμο, […] είτε είναι είναι η στιγμή που βλέπω κάτι που ανα- ενός συνόλου από εννιά εικόνες. Το
του έργου και ξέρω πολύ καλά μετά από κατά κάποιο τρόπο περιοχές του σύμπα- γνωρίζω, κάτι το οποίο είναι εκεί και πρώτο εννιάγραμμο είναι το πιο σκοτει-
όλα αυτά τα χρόνια το ειδικό βάρος της ντος, […]. Με ενδιαφέρει η ενέργεια, σε είναι επίσης κάτι που με ενδιαφέρει. νό σύνολο, είναι περισσότερο ασπρό-
κάθε σκόνης και του κάθε υγρού, το πώς ότι μπορεί να έχει ως συνέπειες σε μια […] Από τη Σχολή, από πολύ νωρίς ήταν μαυρο, κινείται με μεγαλύτερες αντιθέ-
λειτουργούν σ’ αυτή ή την άλλη θερμο- δράση, -είτε είναι η εξωτερική πράξη ως τότε το μεγάλο ζήτημα, το να ξέρει σεις, έχει πιο άγριες σχέσεις, έχει μεγα-
κρασία, με πολλή κόλλα ή με λίγη κόλλα ενέργεια, είτε η πράξη αυτή είναι η κανείς που να σταματήσει. […] το 2001 λύτερες αντιστάσεις στη σκιά ενώ το δεύ-
–χρησιμοποιώ ακόμα και τον αέρα και σκέψη ή είναι ο λόγος. […] νόμιζα ότι είχα σταματήσει. […] ότι είχα τερο περνάει αναπάντεχα σε πολύ περισ-
ελάχιστα χρησιμοποιώ πινέλο-, σχεδόν πει πια ό, τι θα μπορούσα τότε να πω, σότερο χρώμα, επάνω ήδη στο υγρό
φυσάω και ζωγραφίζω με το στόμα, ή - Μιλήσατε για χορδές. γύρω απ’ αυτό. Αλλά μετά, ξεκινώντας χρώμα και το τρίτο εννιάγραμμο, έχει
χρησιμοποιώ τον αέρα έξω όταν δου- - […] Στις υπερχορδές μπορούμε να πιο εγκεφαλικά, κατέληξα να κάνω πάλι μικρότερους κύκλους και κάποιες χαρά-
λεύω στην αυλή και όπου εκεί οργανώνω δούμε ότι το στοιχειώδες σωματίδιο είναι τι ίδιο πράγμα και οδηγήθηκα μέσα από ξεις, καμπύλες, είναι και αυτές χορδές.
τις συνθήκες για να δημιουργηθεί όλο καθαρή δόνηση, είναι χορδή που πάλλε- την ίδια αυτή δουλειά μου, από την […]. Η καταγραφή του χρόνου είναι το
αυτό, λίγο-λίγο και σταδιακά από μόνο ται. Όπως και το χρώμα είναι δόνηση, έλλειψη μέσα στο χώρο, -οδηγήθηκα φως, στο κέντρο του κύκλου, είναι το
του. Δεν το ελέγχω απόλυτα, ίσα-ίσα που έτσι και ο ήχος είναι δόνηση και ο λόγος στην πληρότητα του κύκλου. […] Τώρα χρωματικό κομμάτι με την ύλη –είναι το
οργανώνοντας, έχω εκπλήξεις, […] αλλά υπάρχει πάλι η έλλειψη, αλλά υπάρχει ανάγλυφο χρώμα –ακολουθεί η παύση, η
είναι επίσης, ήχος που δονεί. […] Νομί-
το οργανώνω όμως λίγο –κατά κάποιο συμμετρικά. Είναι μερικά μικρά έργα σιωπή και αυτό είναι το επίπεδο, είναι το
ζω δηλαδή ότι και η σκέψη, η ιδέα, η
τρόπο. […] μου που είναι συμμετρικά, τα ονομάζω μονόχρωμο κομμάτι έξω από τον κύκλο
συνειδητοποίηση, είναι δράσεις που
χορδές και είναι μια αντανάκλαση σχε- και τέλος είναι η κορύφωση, είναι το
Εμμανουήλ Μαυρομμάτης: Είπατε ότι προετοιμάζουν μια τεράστια ποσότητα
δόν, του κάθε ίδιου, στον εαυτό του, […] φως, -είναι ό, τι καταγράφεται από το
σχεδιάζετε, ότι χαράζετε καμπύλες με το από συνέπειες, των οποίων μπορούμε να
δεν ξέρω που θα τελειώσουν οι χορδές, φως- δηλαδή το χρώμα που διαφοροποι-
σώμα. Τι μέγεθος έχουν οι καμπύλες; αναγνωρίσουμε ήδη την αφετηρία. […] είται από το φως, το οποίο είναι και
Θα είναι η πρόθεση, (η θέση δηλαδή […]. Αλλά για μένα ήταν η μεγάλη
- Η μεγαλύτερη φτάνει τα δύο έκπληξη όταν αυτό το κομμάτι άρχισε να καταγραφή του χρόνου, της κίνησης, της
μέτρα και τα είκοσι εκατοστά, είμαι πριν από τη θέση), θα είναι η θέση πριν ενέργειας. […] Σ’ αυτή την εργασία γίνε-
ξαναβγαίνει στην επιφάνεια και τότε
όρθια και κάνω μια απότομη χάραξη από τη δράση, […] είναι αυτά που έχουν ται μια κίνηση από το φως προς την
αισθάνθηκα ότι ωρίμασα, όταν δηλαδή
απλώνοντας το χέρι, -μπορεί όμως μετά να κάνουν με τις ιδέες μου, […] ζωγρα- παύση, προς τη διακοπή, προς την αδρά-
αυτό έγινε κύκλος. […]
και να χρειαστεί να τη διορθώσω. […] Η φίζω συστηματικά και εσωτερικά αυτήν νεια, […] και αντίστροφα. […]
Από την μια πλευρά αισθάνομαι ότι
μικρότερη μπορεί να είναι 30 ή 40 εκα- ακριβώς την αναζήτηση.
σαν σύσταση είμαι κυρίως ζωγράφος,
τοστά. Ακόμα και τους κύκλους τους από την άλλη όμως πλευρά έχω δουλέ- ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, Νο 164,
κάνω μόνη μου, δεν χρησιμοποιώ διαβή- - Αυτό σταματάει όμως κάπου όταν ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008
σχεδιάζεται χορδές; ψει με το art therapy –με τον θεραπευτι-
τη. Μερικές φορές είναι απειροελάχιστα
- Ίσως ναι, σαν δράση.[…] Θα μπο- κό τομέα της τέχνης- και νομίζω ότι μέσα * Ομότιμος Καθηγητής του Αριστοτε-
ελλειπτικοί. […] Με ενδιαφέρει η σχέση
του καθαρού βάθους, του καθαρού υπο- ρούσε όμως να μη σταματήσει και προ- από τη διαδικασία της δουλειάς, κομμά- λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
στρώματος, της υποδομής της εικόνας, σπαθώ να βρω το σωστό χρόνο και να πω τια του ασυνείδητου και με τη συμβολι- [1] Η έκθεση οργανώθηκε από τα
δηλαδή της απόλυτης απουσίας, της ότι δεν θα σταματήσει. Μπορούν αυτά να κή δύναμη της εικόνας, έρχονται εξίσου Αγαθοεργά Καταστήματα της Μητρόπο-
παύσης ως προς το χαοτικό των χρωμά- δουλευτούν και να ξαναδουλευτούν και στην επιφάνεια και τότε τα αναγνωρίζω λης Ιωαννίνων, με τη χορηγία του Ιδρύ-
των. να δουλεύονται συνεχώς, αλλάζοντας τις και τα επεξεργάζομαι. Δε μπορείς να ματος Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή και του
Μετά γίνομαι ο θεατής και το παρατη- συνθήκες τους και τις συντεταγμένες επεξεργαστείς κάτι που δεν αναγνώρισες Ιδρύματος Κωνσταντίνου Κατσάρη.
ÁÖÉÅÑÙÌÁ 13
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» ÓÜââáôï 31 Οκτωβρίου - Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Χωροδυναμικά πεδία
Όταν η μορφή, στις διάφορες εκφάνσεις φανερώνεται στα έργα της Ελένης Γκοντού,
του ρεαλισμού, θεωρήθηκε από τους εικα- σαν μήτρα που απορροφά και απωθεί,
στικούς δημιουργούς πως ολοκλήρωσε στηρίζει και παράλληλα ανεξαρτοποιεί τα
τους αναπαστατικούς της ρόλους, το γεννήματά της φωτίζεται στο μέτρο που
ενδιαφέρον τους στράφηκε στους μηχανι- μπορεί να προσδιορίσει το εκτόπισμά της.
σμούς και της λειτουργίες της δομής της Μέσα από τον τρόπο που «πλανητικά»
και από κει στις αφαιρετικές χωροπλαστι- παρουσιάζεται το εκάστοτε εκτόπισμά της,
κές και εκφραστικές δυνατότητες. Κατ’ αυτοδηλώνεται χωροχρονικά όχι τόσο η
αναλογία, όταν η εξπρεσιονιστική χειρο- Γη, όσο η λειτουργία των μετατοποιήσεων
νομία της πινελιάς μεταβίβασε, με ποικί- που μπορεί να επιφέρει στις εικόνες ζωής,
λους τρόπους, τα δυναμικά της φορτία οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από ένα
στις επιφάνειες του καμβά, εξωτερικεύο- είδος αστρικής ύλης. Η χειρονομία, η
ντας εσωτερικές ατομικές εντάσεις, σαν ύλη, το φως υπόκεινται στους νόμους των
ένα είδος ελεγείας της υπαρξιακής αγω- δονήσεων, των ταλαντώσεων, των κυματι-
νίας που έκλεισε τον ευρωπαϊκό της κύκλο κών συμβόλων και της αέναης επαναφο-
μετά τον Β’ παγκόσμιο πόλεμο, η εισβολή ράς ρυθμικών αναπροσδιοριστικών κανό-
νων, σχετικών με τις θέσεις και παλινδρο-
Κείμενο μήσεις των εικονοστοιχείων που διαρκώς
αλλάζουν, υπακούοντας στη δυναμική
της Αθηνάς Σχινά* φορά της ελλειψοειδούς καμπύλης του
χώρου. Ο καμπυλωμένος χώρος είναι υπό-
λογος για την καινούργια προοπτική μέσα
της εικόνας επανήλθε στο παρασκήνιο, με από την οποία φανερώνεται και αποκωδι-
επικέντρωση στο ποιόν και το είδος «γρα- κοποιείται η ανθρώπινη παρουσία, κυρίως
φής» της φόρμας, καθώς και στα στοιχεία όμως ο λόγος αναφορά της, σχετικά με τα
που συντακτικά και συστατικά θα μπορού- περιβαλλοντικά τεκταινόμενα και τη δια-
σαν να την προσδιορίσουν. φορετική φύση ή ιδιοσυστασία του φωτο-
Ο μινιμαλισμός και η εννοιακή τέχνη, χώρου από την οποία εκπηγάζουν.
στις δεκαετίες που ακολούθησαν της Η Ελένη Γκοντού μέσα από τα έργα της,
μεγάλες επαναστάσεις του 1960, μαζί με δημιουργεί σαν τους αρχαίους γνώστες
τις νέες αντιλήψεις για το χώρο και το φως, της αριθμοσοφίας, «ασκήσεις επί χάρ-
την σχετικότητα και της αλλαγές κλίμακας του». Με ποιητικούς υπαινιγμούς και
ανάμεσα στα μικρά και τα μέγιστα, τροπο- μεταφορικά σχήματα μα μυεί στα αινίγμα-
ποίησαν αισθητά τις εικαστικές τέχνες, τα του κόσμου της που είναι και δικό μας.
την θέση και την συμμετοχική ευθύνη του Πίσω από την ανάγκη της θέσης υπάρχει η
ίδιου του θεατή, που δε μπορούσε πλέον ανάγκη του στοχασμού και πάνω απ’ όλα
να αρκείται στο απυρόβλητο της αποκωδι- έργων της που υποδεικνύουν στο σκεπτικό σεων που υποδηλώνουν μια διαφορετική το αίτημα της αλλαγής, που βασίζεται
κοποιούμενης παρατήρησής του, αλλά της. Ξεκινώντας η ζωγράφος από βιώματα προσέγγιση χωροδυναμικών πεδίων, εκεί στην διαμόρφωση μιας διαφορετικής προ-
αναλάμβανε μέσα από την διαδραματιζό- και μνήμες που αφορούν την επεξεργασία όπου οι εναιωρήσεις και οι ταλαντώσεις
μενη «εικόνα» τους δικούς του ρόλους οπτικής. Σ’ αυτήν την προοπτική άλλωστε
υλικών από τη λαϊκή αρχιτεκτονική και στο κενό δημιουργούν άλλες προσλαμβά- στηρίζονται οι νέες μορφοποιητικές δυνα-
ανακαθορισμού των σημασιών που ολό- συνδυάζοντας τις αλλοιώσεις που έχει νουσες του πραγματικού, αφ’ ης στιγμής
κληρο το «κύκλωμα» μετάπλασης του ορα- τότητες της εικόνας, απ’ όπου και θα ανα-
επιφέρει ο χρόνος και οι διάφορες ανθρώ- οι μικροκλίμακες και οι μακροσκοπικές
τού φανέρωνε στα έργα. δυθεί η καινούργια «γλώσσα» των πραγμά-
πινες χρήσεις σε αυτά, οδηγεί τη σύνταξη θεωρήσεις περιλαμβάνουν τις έννοιες του
Η αγωνία αναζήτησης του Προσώπου και των αλληγορικών της θεάσεων του κόσμου χρόνου, με το φως (τις αντανακλάσεις ή των.
πίσω απ’ αυτό, της μορφικής βούλησης στην υπερβατικότητα. Η συγκεκριμένη τους λαμπυρισμούς του) να εξυφαίνει
που υπαινίσσεται μία δραστηριότητα υπε- υπερβατικότητα που συνδέεται αποκλει- καταστάσεις του εφικτού, του απροσδόκη- Η Αθηνά Σχινά είναι κριτικός και ιστορι-
ρατομική, αποτυπωμένη στις ενοράσεις ή στικά με τον ατομικό φανταστικό παράγο- του και τυχαίου. κός τέχνης, επίκουρη καθηγήτρια της
τα αινιγματικά «τοπία» της Ελένης Γκο- ντα, αλλά ενισχυόμενη από αυτόν κατευ- Η παντοδύναμη, κυριαρχική και ταυτό- Ιστορίας της Τέχνης στη Φιλοσοφική
ντού, είναι φανερή μέσα από μία σειρά θύνεται προς εικόνες διαπλανητικών σχέ- χρονα μικροσκοπική ΓΑΙΑ που μερικώς Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
14 ÁÖÉÅÑÙÌÁ
«ÍÅÏÉ ÁÃÙÍÅÓ» ÓÜââáôï 31 Οκτωβρίου - Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2009

Για την παιδαγωγική στην τέχνη


Για την ανάπτυξη, την εξέλιξη και την εξελίσσεται και ολοκληρώνεται προσωρινά
ολοκλήρωση του ατόμου, η ανθρώπινη μέσα απ' αυτή, ανασύροντας για τον εαυτό
κοινωνία έχει ως τώρα χρησιμοποιήσει την του και για το σύνολο πληροφορίες, που
εκπαίδευση συχνά σαν μέθοδο εκμάθησης μέσα απ' τη συμβολική δύναμη των εικό-
συστημάτων επιβίωσης, φυσικών αλλά νων, των όγκων, των χρωμάτων προωθεί μη
κυρίως επινοημένων. συνειδητοποιημένη γνώση στη συνείδηση.
Η επιβίωση όμως δεν αποτελεί εγγύηση Και τέλος επεμβαίνει στον κόσμο, παρά-
εξέλιξης και ολοκλήρωσης, με την έννοια γοντας με το έργο ενέργειες που εκδηλώ-
της αυτοπραγμάτωσης. Και επιβίωση δεν νουν το ανεκδήλωτο, επηρεάζει την εικόνα
σημαίνει ακριβώς και μόνο τη βιολογική και την ουσία του κόσμου.
ύπαρξη και παρουσία μέσα στον κόσμο. Η στείρα διαδικασία της παιδαγωγικής
Είναι ταυτόχρονα η διατήρηση και ανάπτυ- της Τέχνης, εμβολίστηκε σε ορισμένες
ξη βασικών, μοναδικών στοιχείων, καθορι- χρονικές στιγμές από διορατικούς, ευαί-
στικών, που ο κάθε άνθρωπος φέρνει μαζί σθητους και ισχυρούς καλλιτέχνες –
του με τη γέννησή του στον κόσμο, σαν μια δασκάλους, που κυριολεκτικά ομολόγη-
κορυφαία εκδήλωση της διάνοιάς του σε σαν ουσιαστικές ιδέες, θεμελιακές αξίες,
μοναδικές εκφράσεις (εκδηλώσεις) του πειραματίστηκαν και εργάστηκαν, διαμόρ-
όλου στο ένα. φωσαν συνθήκες και δίδαξαν διαφορετικά.
Αυτή η κατά πλειοψηφία ανεκδήλωτη ή Πολλές απ' αυτές ονομάστηκαν και ήταν
φιμωμένη μοναδικότητα χάνεται, εγκατα- πρωτοποριακές με βαθύτατους στόχους.
λείπεται ή καταστρέφεται. Στην καλύτερη Καλλιτέχνες όπως ο Johannes Itten σημα-
περίπτωση, ανασύρεται μέσα από οδυνη- δεύουν και καθορίζουν την εικαστική παι-
ρές διαδικασίες αυτοΐασης, από τα συστή- δαγωγική. Προσπάθειες όπως το Bauhaus
ματα εκπαίδευσης που αποτελούν το περι- εφάρμοσαν την αρχή της αναπροσαρμο-
βάλλον, η οικογένεια, τα σχολεία. γής που δονείται ως σήμερα στην καλλιτε-
Μέσα απ' την αυτοβιογραφική ικανότητα χνική και ιδεολογική ατμόσφαιρα εμπνέο-
της Τέχνης και εξ' αιτίας του ότι η δημι- ντας και αναγκάζοντάς μας ν' αναρωτηθού-
ουργικότητα αποτελεί φυσική ανθρώπινη με για τις μεθόδους διδασκαλίας αλλά και
λειτουργία, ενυπάρχουν και εγκυμονού- το σκοπό της εικαστικής εκπαίδευσης.
νται άπειρες δυνατότητες εκδήλωσης Η μορφή του Joseph Beuys είναι η καθο-
αυτής του της μοναδικότητας, όταν εκφρα-
ριστικότερη σε ότι αφορά το παρόν, με τις
στεί και μορφοποιηθεί, δημιουργώντας
σαφείς ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου
έναν διαφορετικό κόσμο διαμέσου του
και της - κατά τα άλλα – μοντέρνας ανθρώ-
ελεύθερου ανθρώπου.
πινης κοινωνίας.
Η συλλογική συνείδηση μαθαίνει μέσα
από τα λάθη της. Κι αυτά έχει ήδη διαπρά- Η αυτοβιογραφική φύση του έργου του,
ξει ως τώρα ένα μεγάλο μέρος της εκπαί- η κοινωνική και οικολογική ευαισθησία
δευσης που αφορά την Τέχνη αγνοώντας του, η ικανότητα ανεύρεσης στοιχείων του
τον ολιστικό χαρακτήρα της Τέχνης και παρελθόντος, αλλά και η επαφή του με
εκτοπίζοντας την σε μια θέση περιθωρια- φιλοσοφίες όπως των ανθρωποσοφιστών
κή. και του Rudolf Steiner, τον οδήγησαν στην
Για αιώνες ολόκληρους περιορίστηκε η διεύρυνση της έννοιας της Τέχνης, της
Τέχνη στους καλλιτέχνες, όπως και σε θεμελιώδους γραμμής της εκπαίδευσης:
μικρές ομάδες ή ειδικούς. Για τους περισ- Τέχνη = δημιουργικότητα = ελευθερία του
σότερους ανθρώπους η Τέχνη θεωρείται ανθρώπου, καταλήγοντας στη σφαιρική
ακόμα και σήμερα απρόσιτη εξαναγκάζο- θεώρηση του ανθρώπου – καλλιτέχνη
ντάς τους σε μια στάση ανενεργή και μέχρι το " κοινωνικό γλυπτό".
προσδίδοντάς τους συναισθήματα επιφύ-
λαξης, φόβου, ανικανότητας ή ανεπάρκει- Ελένη Γκοντού 2OO1 Εργαστήρι
ας, στην καλύτερη περίπτωση παθητικότη-
τας.
Αν εξαιρέσει κανείς αυτή την τεράστια
παρένθεση (ελάχιστη ίσως στη χρονική
διάρκεια της ανθρωπότητας), η Τέχνη
μπορεί να συνδεθεί όμως με την πρωτόγο-
νη εκείνη ροπή των ανθρώπινων όντων
που τους ωθούσε να σχεδιάσουν, να χαρά-
ξουν, να λαξεύσουν, να χρωματίσουν ή να
πλάσουν τα υλικά (χρηστικά ή όχι).
Ποια είναι εκείνη η βαθύτατη και ακατα-
νίκητη ανθρώπινη ανάγκη γι' αυτή την
πράξη, που πηγαία, φυσικά και αβίαστα –
ίσως χωρίς συνειδητοποιημένο σκοπό –
απορρέει απ' την ανθρώπινη φύση;
Είναι αυτή η ίδια, που αναγνωρίζει
κανείς σε κάθε βρέφος όταν αποτυπώνει τα
δάχτυλά του σ' ένα εύπλαστο υλικό, χαρά-
ζει μια χειρονομία στο χώμα ή το χαρτί,
όταν διαγράφει μια κίνηση στον αέρα, όταν
δονεί το χώρο μ' ένα ήχο, δοκιμάζοντας ν'
αναγνωρίσει την εικόνα του εαυτού του
στον κόσμο, πιστοποιώντας την υλική,
συναισθηματική, νοητική και κινητική του
μοναδικότητα μέσα στον κόσμο. Κι ακόμα,
εκδηλώνοντας τη διαφορετικότητα και
αλλάζοντας την εικόνα του κόσμου που
πραγματικά είναι διαφορετικός, όταν σ'
αυτόν προστίθεται μια άλλη πλευρά της
έκφανσής του, ένας άλλος άνθρωπος.
Παράλληλα – κι αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό- το ίδιο το άτομο μέσα απ' τη λειτουρ-
γία της Τέχνης, κι αφού αναγνωρίσει την
εικόνα του, μεταλλάσσεται, αναπτύσσεται, Πόρτες
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÅIÄÇÓÅÉÓ - ΔIAKHΡΥΞΕΙΣ 15
Σύλλογος ΑμεΑ νομού Πρέβεζας Προσπάθησε να περάσει ηρωίνη στις φυλακές Σταυρακίου
εκδρομή στο Μέτσοβο Ένα δέμα με ηρωίνη προσπάθησε να περάσει προχθές προπομπός, προκειμένου να προειδοποιεί των ανωτέρω
το μεσημέρι μια γυναίκα στις Φυλακές του Σταυρακίου οδηγό για την ύπαρξη αστυνομικών μπλόκων.
Ημερήσια εκδρομή στο Μέτσοβο πραγματοποίησε ο όπου όμως έγινε αντιληπτή και συνελήφθη από τους Οι διακινητές και οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι επί-
Σύλλογος ΑμεΑ νομού Πρέβεζας όπου συμμετείχαν αστυνομικούς. σης συνελήφθησαν, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ
περίπου 100 άτομα των οποίων η μετακίνηση έγινε Η γυναίκα αυτή ήταν επισκέπτης και η ηρωίνη βάρους τα οχήματα κατασχέθηκαν.
δωρεάν, με δύο πούλμαν. Το ένα πούλμαν μας το
9,9 γραμμαρίων προοριζόταν για έναν κρατούμενο τον
χορήγησε ο Δήμος Ζαλόγγου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ευχαριστεί οποίο πήγε να δει. Διέρρηξαν ξενοδοχείο στην Πρέβεζα
θερμά το Δήμαρχο Ζαλόγγου κ. Φάνη Μικρούλη για την Η ηρωίνη ήταν επιμελώς κρυμμένη μέσα σε ένα δέμα
προσφορά του αυτή, καθώς και για την ευαισθησία και το με ρούχα, το οποίο της είχε αποσταλεί από έτερη γυναί- Κατά το χρονικό διάστημα από 17-10-2009 έως 29-10-
αμέριστο ενδιαφέρον που έδειξε για αυτή μας την κα από την Αθήνα, η οποία και αναζητείται. 2009, στην παραλία Λούτσας Πρέβεζας, άγνωστοι δρά-
δραστηριότητα δηλώνοντας, ότι θα είναι αρωγός και σε Οι αστυνομικοί συνέλαβαν κι έναν ακόμα άνδρα, ο στες μπήκαν σε μπαρ ξενοδοχείου και έκλεψαν ένα
άλλες παρόμοιες, μελλοντικές πρωτοβουλίες μας. οποίος περίμενε τη συλληφθείσα έξω από τις φυλακές. ψυγείο, ένα Η/Υ, ένα ραδιοενισχυτή και είκοσι φιάλες
Επίσης ευχαριστεί το τουριστικό γραφείο Ζανεμπίσης Εις βάρους τους σχηματίσθηκε δικογραφία και θα οδη- διαφόρων ποτών, συνολικής αξίας 1.200 ευρώ, κατά
travel , το οποίο μάς παρείχε το δεύτερο πούλμαν στη γηθούν στον Εισαγγελέα. δήλωση του παθόντα.
μισή τιμή.
Η εκδρομή πραγματοποιήθηκε κάτω από άριστες Καθημερινό φαινόμενο οι συλλήψεις Του πήραν 18.000 ευρώ
συνθήκες. Ο καιρός σε όλη την διαδρομή ήταν υπέροχος. λαθρομεταναστών
Το πρόγραμμα της εκδρομής πλήρες, κάλυψε όλες τις Την προηγούμενη Τετάρτη, στα Γιάννινα, δύο άγνωστες
αιτήσεις. Όλοι έμειναν υπέρ ευχαριστημένοι με Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι συλλήψεις και οι γυναίκες με τη μέθοδο της απασχόλησης μπήκαν στο
αποτέλεσμα να μας ζητάνε να κάνουμε και δεύτερη απελάσεις λαθρομεταναστών στην Ήπειρο αφού μόνο σπίτι ενός άνδρα και έκλεψαν το χρηματικό ποσό των
εκδρομή το συντομότερο δυνατό.
προχθές, 161 συνολικά λαθρομετανάστες συνελήφθησαν 18.000 ευρώ, κατά δήλωση του παθόντα.
και επαναπροωθήθηκαν στις χώρες τους.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Εντωμεταξύ στη Θεσπρωτία σημειώθηκαν οι δύο πιο Βρέθηκαν δενδρύλλια κάνναβης στην Εγνατία
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ - ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ αξιόλογες συλλήψεις λαθρομεταναστών και λαθρομετα-
ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ φορέων με διαφορά μόλις μισής ώρας. Προχθές το πρωί, μετά από ανώνυμη καταγγελία ότι
Αρ. πρωτ.: 6672 Ιωάννινα 30/10/2009 Έτσι, στις 10 το βράδυ της Πέμπτης στο Καρτέρι στο 18ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, από Παραμυθιά
Θεσπρωτίας, συνέλαβαν έναν αλλοδαπό γιατί μετέφερε προς Ιωάννινα υπάρχουν δενδρύλλια κάνναβης, αστυνο-
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς το εσωτερικό της χώρας με φορτηγό αυτοκίνητο, μικοί μετέβησαν στο σημείο και έξω από το στηθαίο βρή-
Πληροφορούμε τους κατοίκους της πόλης μας ότι λόγω ιδιοκτησίας του, 2 λαθρομετανάστες, με τελικό προορι- καν δύο νάιλον συσκευασίες φυτωρίου, μέσα στις οποίες
τεχνικών εργασιών θα υπάρξει διακοπή νερού ή πτώση πίεσης σμό το Μεσολόγγι, έναντι χρηματικής αμοιβής. υπήρχαν 9 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους 15 εκατοστών
του δικτύου ύδρευσης την Δευτέρα 02/11/2009 από τις 08:00 Ο διακινητής και οι λαθρομετανάστες, οι οποίοι επίσης περίπου, τα οποία ήταν εμφανώς εγκαταλελειμμένα.
έως τις 12:00, στις οδούς Μ. Αγγέλου, Βλαχλείδη, τμήμα της
συνελήφθησαν, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ το Τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθη-
οδού Ζυγομάλλη, τμήμα της οδού Γρηγορίου Σακκά και στις
παρόδους αυτών.
όχημα κατασχέθηκε. καν.
Ζητούμε συγνώμη από τους καταναλωτές για την ταλαιπωρία Η άλλη σύλληψη έγινε μισή ώρα αργότερα στο Γραικο-
και τους διαβεβαιώνουμε ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια χώρι Ηγουμενίτσας, όταν αστυνομικοί συνέλαβαν έναν Είχε παράνομα παιχνίδια στο μαγαζί της
να μειωθεί στο ελάχιστο η διακοπή ύδρευσης. Έλληνα, αυτή τη φορά, γιατί μετέφερε προς το εσωτερικό
της χώρας με Ι.Χ. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του, 5 λαθρο- Προχθές το βράδυ, στα Γιάννινα, αστυνομικοί συνέλα-
Ο γενικός δ/ντης της ΔΕΥΑΙ μετανάστες, με διαφορετικούς τελικούς προορισμούς, βαν, μία Ελληνίδα υπεύθυνη καταστήματος «Καφετέρια»,
α.α. έναντι χρηματικής αμοιβής. ο ιδιοκτήτης της οποίας απουσίαζε κατά την διάρκεια του
Τζιμαράκης Γεώργιος Επίσης συνελήφθη αλλοδαπός, ο οποίος επέβαινε σε ελέγχου και αναζητείται, γιατί είχε εγκαταστήσει και
Χημικός Μηχανικός έτερο Ι.Χ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του και ενεργούσε σαν θέσει σε λειτουργία 2 ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα,
Σωτηριάδης Νίκος
τύπου «ΤΡΙΛΙΖΑ». Συνελήφθη επίσης μία αλλοδαπή που
Πολιτικός Μηχανικός
εργαζόταν στο ανωτέρω κατάστημα στερούμενη άδειας
Εκδρομή της Ένωσης Γυναικών εργασίας και βιβλιαρίου υγείας και η οποία παρεμπόδισε
Ελλάδος παράρτημα Ιωαννίνων τον αστυνομικό έλεγχο προσπαθώντας να απενεργοποιή-
σει τα μηχανήματα.
Η Ένωση Γυναικών Ελλάδας διοργανώνει τριήμερη Οι συλληφθείσες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα, ενώ
2 ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα και 905 ευρώ, προερ-
εκδρομή στην Αθήνα στις 13,14 και 15 Νοεμβρίου: Το
Η εταιρεία «ΠΑΚΟΣ Ο.Ε.» με έδρα τα Ιωάννινα επε- χόμενο από τη διενέργεια απαγορευμένων παιγνίων κατα-
νέο Μουσείο της Ακρόπολης το Μέγαρο μουσικής και
κτείνοντας τις δραστηριότητές της στο χώρο των φαρμα- σχέθηκαν.
κείων, συνεργάζεται με την «Medihelm A.E.» του ομί- το Πλανητάριο.
λου ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε. και ζητά για άμεση πρόσληψη: πωλη- Οι διανυκτερεύσεις θα γίνουν στο ξενοδοχείο Τιτά-
τή φαρμακείου Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα
Απαραίτητα προσόντα:
νια στην Πανεπιστημίου. MΠΕΓΚΑS
Στην εκδρομή μπορούν να συμμετάσχουν εκτός από
Απόφοιτος Λυκείου τα μέλη του συλλόγου, μεμονωμένα άτομα και οικογέ-
Αγγλικά επίπεδο Lower ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
νειες.
Δίπλωμα οδήγησης
Tηλέφωνα επικοινωνίας 2651094070 και Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετο- Η οδική βοήθεια - ανυψωτικά ΜΠΕΓΚΑΣ αναλαμβάνει την
6934756765 (Πάκος Παύλος), 6949075124 (Γιαννι- χή στα τηλέφωνα : απόσυρση του αυτοκινήτου σας.
τσας Παναγ.). Αμαλία Γαϊτανίδου, τηλ. 6955464732. ΣΤΑΥΡΑΚΙ, ΒΛΑΧΟΣΤΡΑΤΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αποστολή βιογραφικών: φαξ 2651094071 ή e-mail: Αλέκα Γεωργιάδη τηλ. 6974705078. Τηλ.: 2651043302, Κιν.: 6945702604, Fax: 2651049773
epriba@sambrook.gr Ε-mail: begas-sa@otenet.gr
Βάσω Ποτσίκα. τηλ 6979597810.
Η τιμή κατά άτομο είναι 125 Ευρώ.
MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ METΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Άμεσα ζητούνται ψήστες, μάγειρας, σερβιτόροι, βοηθοί κου-
MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΜΕΣΩΣ
ζίνας.
- Η GNOSSIS assessment αντιπρόσωπος των αναγνωρι-
Άτομα και ζευγάρια για μόνιμη εργασία σε ελληνικά εστιατό- Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόμη και αν δεν έχετε
σμένων από το ΑΣΕΠ διπλωματών Αγγλικών ΤΙΕ ζητά να προ-
ρια σε Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία. σλάβει πωλητές για την περιοχή της Ηπείρου. Ικανοποιητικός διαθέσιμο ή έχετε υπέρβαση σε πολλές άτοκες τραπεζικές
Παρέχεται διαμονή, διατροφή, σύμβαση εργασίας, υψηλές μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ, Bonus. δόσεις από 1.000 - 100.000 ευρώ, εξυπηρέτηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ
αποδοχές. Τηλ. 6941677388, 6959501789. Βιογραφικό στο emai: theano@tieexams.gr, υπ’όψη κ. Κου- καθημερινά και σαββατοκύριακα. Κος ΑΓΓΕΚΟΥ, τηλ.
τσογιώτας Θεανώ, τηλ. 6958463580. 6988900044 - 6988888820
MIKΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
Ενοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 110 τ.μ., 3 υπν/τια 2ου ορό- - Η GNOSSIS assessment αντιπρόσωπος των αναγνωρι-
σμένων από το ΑΣΕΠ διπλωματών Αγγλικών ΤΙΕ ζητά να προ-
φου, καινούρια κατασκευή, ανεξάρτητη θέρμανση, μπόιλερ,
σλάβει εκπαιδευτικούς συμβούλους για την περιοχή της Ηπεί-
χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή άνωθεν Γεωργικού Σταθμού
ρου. Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση ΙΚΑ, Bonus.
Κατσικάς (σύνορα Κατσικάς - Ανατολής). Τιμή ενοικίου 380Ε. Βιογραφικό στο emai: theano@tieexams.gr, υπ’όψη κ. Κου-
Τηλ. 2117159747, 2104182544, 6945586589 τσογιώτας Θεανώ, τηλ. 6958463580.

ÁíáëáìâÜíïõìå ðÜóçò öýóåùò åêäçëþóåéò


(áññáâþíåò, âáöôßóéá, ïíïìáóôéêÝò åïñôÝò ê.ë.ð.)
ÐåñéïñéóìÝíïò áñéèìüò áôüìùí, Ýùò 60 Üôïìá,
ìå ìåíïý ôçò åðéëïãÞò óáò óå ðïëý êáëÞ ôéìÞ
Ôçë. 2651045445
16 ΜIΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ÐÙËÇÓÅÉÓ Ενοικιάζεται διαμέρισμα 3άρι ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ Κεντρικό κομμωτήριο ζητά


ZHTOYNTAI âïçèïß êïììþôñéáò
ìå ìéóèü, áóöÜëéóç, ìðüíïõò êáé
ÊáèçãÞôñéá Öéëüëïãïò ðáñáäßäåé
éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò
στο κέντρο της πόλεως. Τηλ. ÐÙËÇÓÅÉÓ υπάλληλο κομμώτρια και μαθη-
ÁÊÉÍÇÔÙÍ 2109952431, 6975269320 ÏÉÊÏÐÅÄÙÍ τευόμενους από σχολή ΟΑΕΔ.
ðñïïðôéêÝò åêðáßäåõóçò ãéá åñãá-
óßá óå êïììùôÞñéï. Æçôåßôáé åðßóçò
Ãõìíáóßïõ-Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
ôÝò. Ôçë: 6934911884
(21/10) Τηλ. 6944224909 (7/5) ìáíéêéïýñ-ðåíôéêéïýñ ìå åìðåéñßá.
Ðùëåßôáé øçóôáñéÜ (ðßôá-ãýñï) ìå
Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 2 óôñ. óôç Íåï- Ðëçñ. óôï ôçë. 6974/917176. Ðáñáäßäïíôáé éäéáßôåñá ìáèÞìá-
êáëÞ ðåëáôåßá óå ôéìÞ åõêáéñßáò, êáéóÜñåéá. Ôçë. 6938-377730
EíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá äõÜñé Ôï êïììùôÞñéï ×ñÞóôïò êáé ôá ðïëùíéêþí áðü Ðïëùíßäá
ðåñéï÷Þ ÉÊÁ. Ôçë. 6972-491668
óôïí 1ï üñïöï óôçí ïäü Ãåííáäßïõ Πωλούνται 2 οικόπεδα 300 μέτρα ÄçìÞôñçò æçôÜ ðåðåéñáìÝíåò êïì- ÆÇÔÏÕÍ êáèçãÞôñéá. ÔéìÝò éäéáßôåñá ðñïóé-
ôÝò. ÔçëÝöùíï åðéêïéíùíßáò:
Ðùëïýíôáé äýï äéáìåñßóìáôá
13 (ðëçóßïí ðáëáéïý íïóïêïìåßï
×áôæçêþóôá). Ôçë. 2657041508,
το καθένα δίπλα δίπλα στον παλιό
οικισμό Πλαταριάς. Τηλ
ìþôñéåò, ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç
êáèþò êáé ìáèçôåõüìåíåò. Ôçë.
ÅÑÃÁÓÉÁ 6992861414
äõÜñéá, êáéíïýñéá óôçí 6942719998.
ÌÐÁÖÑÁ ìå ïéêüðåäï 260 ì2. âñáäõíÝò þñåò. (12/9) 2651029565 (18/9). Κυρία ζητεί εργασία ως οικιακή Ôåëåéüöïéôç öïéôÞôñéá ôïõ ôìÞìá-
Ôçë. 6977815139. βοηθός για ώρες 08:30-15:00. ôïò Öéëïëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ
ÅíïéêéÜæåôáé óôçí ÁèÞíá äéáìÝ- Πωλούνται οικόπεδα στο Δ.Δ. Æçôåßôáé õðÜëëçëïò ãéá çëåêôñï- Τηλ. 6946548774. Éùáííßíùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá
Ανήλιο Μετσόβου, εντός σχεδίου ìáèÞìáôá åëëçíéêþí êáé áããëéêþí
Πωλείται νεόκτιστη δυόροφη ñéóìá 70 ô.ì. äéáìðåñÝò, ìå áõôü- και δίπλα στον κόμβο Εγνατίας ëïãéêÜ ìå áõôïêßíçôï óôçí Åëåïýóá
Κυρία ζητεί εργασία ως οικιακή óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý - Ãõìíá-
κατοικία σε οικόπεδο ενός στρέμ- íïìç èÝñìáíóç, ðëçóßïí ÔÅÉ Áé- οδού. Τηλ. 2656042033 Éùáííßíùí. Ôçë. 2651061146, ê. óßïõ- Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò.
βοηθός και φύλαξη ηλικιωμένων.
ματος με οπωροφόρα δέντρα στο ãÜëåù êáé Áôôéêïý Íïóïêïìåßïõ. ÊáñáðÝôóç. Ôçë. 6947518877
Ðùëåßôáé ðáñáèáëÜóóéï Πρωϊνές ώρες. Τηλ. 2651029618
χωριό Πλαγιά Κονίτσης (τέρμα)
σε υψόμετρο 1050 μετ. με πανο- Ôçë. 26510-74446, 6944690627. ïéêüðåäï äßðëá áðü ôçí ìáñßíá (2/10)
óôçí ÐëáôáñéÜ ìå ðáíïñáìéêÞ èÝá. ÊïììùôÞñéï æçôÜ ãéá íüìéìç Ðôõ÷éïý÷ïò öéëïëïãßáò ðáñáäß-
ραμική θέα. Τηλ. 6977168805
Ôçë. 6979869327, 6976601603. áðáó÷üëçóç 1) êïðÝëá Ýìðåéñç ãéá Κυρία 46 ετών απόφοιτη ελλη- äåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá óå ìáèçôÝò
και 6944904697. (26/10) ÅíïéêéÜæåôáé åõñý÷ùñï ôñéÜñé,
(10/9) ðéôïëÜêé, 2) ìáèçôåõüìåíç êáôÜ νικού λυκείου, μητέρα δύο παι- Ãõìíáóßïõ - Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóé-
åðéðëùìÝíï åðß ôçò Ë. Äùäþíçò. διών, αναλαμβάνει υπεύθυνα ôÝò (ôçë. 6997119263
Πωλείται στην Πρέβεζα 3οροφη ðñïôßìçóç áðü ôç ó÷ïëÞ ÏÁÅÄ (2-
οικοδομή με δύο 3άρια διαμερί- Ôçë. 26510-40906 (25/8) Πωλείται οικόπεδο 500μ2 με οικία ï Þ 3ï êýêëï). Ôçë. 2651068037. φύλαξη παιδιού, πρωινές ώρες
σματα των 85 τ.μ., ένα δυάρι και στην περιοχή Ελεούσα Ιωαννίνων. και εντός πόλεως Ιωαννίνων. Τηλ. Áðüöïéôç öïéôÞôñéá ìáèçìáôé-
Πληρ. τηλ. 6972 900959 (14/9) êþí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
μία γκαρσονιέρα. Τηλ. ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá 6978605852 (10/3)
6974118957, Χ. Τρικούπη 34- óå ìáèçôÝò äçìïôéêïõ-ãõìíáóßïõ
36. (2/9) óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò ÷ùñßò êïéíü- Πωλείται οικόπεδο έκτασης 1 Áðü ðëõíôÞñéï áõôïêéíÞôùí æçôïý- êáé Á’ Ëõêåßïõ. ÔéìÝò ðñïóéôÝò.
στρέμμα στον Άμμο Μαρμάρων Ðôõ÷éïý÷ïò ÔÅÉ âñåöïíçðéïêü-
÷ñçóôá, ìå ãêáñÜæ. Ôçë. íôáé õðÜëëçëïé êáèáñéóìïý ìüíé- ìùí ìå åìðåéñßá áíáëáìâÜíåé Ôçë. 6946 352368 / 6943 112424
Πωλείται στα Ιωάννινα στο (Καρδαμίτσια). Τηλ. 6945 300461.
6955296285 (25/8) ìçò, ïëéêÞò Þ ìåñéêÞò áðáó÷üëç- õðåýèõíá ôç öýëáîç êáé öñïíôß-
κέντρο της πόλης ένα διαμέριμ- óçò. ÐáñÝ÷ïíôáé ìçíéáßïò ìéóèüò Ôåëåéüöïéôç ôïõ ôìÞìáôïò Öéëï-
σας 128 τ.μ. στον 4ο όροφο, ανα- Πωλείται οικόπεδο 5 στρ. περιοχή äá ìéêñþí ðáéäéþí. ÐñùúíÝò
Μπιζάνι, με παλιό σπίτι, καλή êáé áóöÜëéóç. Ðëçñ. Ôçë. þñåò. Ôçë. 6981232805 ëïãßáò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Éùáííß-
καινισμένο, δύο θέσεις πάρκιγκ ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéïò ÷þñïò 73 íùí ðáñáäßäåé éäéáßôåñá ìáèÞìáôá
τοποθεσία. Τηλ. 6980073897 6979203175 êáé 2651064949. (27/11)
και δύο αποθήκες. Τηλ. m2 êáôÜëëçëïò ãéá åðáããåëìáôéêÞ (3/6) êáô’ ïßêïí óå ìáèçôÝò Äçìïôéêïý
6974118957. (11/9)
óôÝãç Þ ãñáöåßá ìå áõôüíïìç èÝñ-
ìáíóç óôçí ïäü Ë. ÁÊÑÉÔÁ 57, Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικο- Æçôïýíôáé Üôïìá ãéá áíåîÜñôçôç ÄÉÁÖÏÑÁ (Ãëþóóá-Éóôïñßá-ÌåëÝôç) êáé
Ãõìíáóßïõ (Áñ÷áßá-Éóôïñßá). Ôçë.
Ðùëåßôáé äéáìÝñéóìá 116 ôì åðß δομήσιμο στην Πεδινή 1050 τ.μ., óõíåñãáóßá, ìåñéêÞ Þ ðëÞñçò áðá-
ôçò ïäïý Ãåùñ. ÂáóéëÜêïõ 11 ðëçóßïí ÉÊÁ ÉùÜííéíá. Ôçë. 6955103676.
σ.κ. 0,5 (νερό - ρεύμα) τιμή συζη- ó÷üëçóç óôï ÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéá- ÓõóêåõÞ ðïõ äçìéïõñãåß ïéêïíï-
óôçí Çãïõìåíßôóá. Ôçë 26510-37149. τήσιμη. Τηλ. 6947566354,
6946318159 ôñïöÞò, ÷ùñßò åéäéêÝò ãíþóåéò. ìßá 30% óôá êáýóéìÜ óáò. Óå áõôï- Παραδίδονται μαθήματα Αραβι-
6947566355.
Ðùëåßôáé Ýêôáóç 8 óôñ. ìå êôßñéï ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. Ôçë. êßíçôá, êáõóôÞñåò, fuelÅ× 96 κής γλώσσας, καθομιλουμένης και
Ðùëïýíôáé áíåîÜñôçôåò ðïëõôå- ÅíïéêéÜæåôáé ôñéÜñé äéáìÝñéóìá ìåôáëëéêÞò êáôáóêåõÞò 1.500 ô.ì. 6944535678 (11/4) åõñþ. Èá åîïéêïíïìÞóåôå åêáôï- γραπτής. Χορήγηση πτυχίου γλωσ-
ëåßò äéþñïöåò ìïíïêáôïéêßåò 85m2 óôçí ïäü ×. ÔÑÉÊÏÕÐÇ óôçí Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí ðßóù íôÜäåò åõñþ! www.fuelecono- σομάθιας. Τηλ. 6937693960.
(ìáéæïíÝôåò), 100 ì2 êáé Üíù óôï áðü ôï îåíïäï÷åßï Çðåéñïò Ðáë-
Íõäñß ËåõêÜäáò, ìå ðáíïñáìéêÞ 41/4ïò üñïöïò. Ôçë. 6932
398937 & 210 2134311.
ëÜò. Ôçë. 6944816030 (10/12)
Æçôïýíôáé óõíåñãÜôåò
1) ÊÜíôå ÔÙÑÁ ôï êáëëßôåñï Deal
my.gr.
(14/3)
Ôçë. 2351037773.
ÐÙËÇÓÅÉÓ
èÝá óôï Óêïñðéü, ÌåãáíÞóåé
ê.ë.ð, êáé ç êáèåìßá äéáèÝôåé: Ðùëåßôáé óôç ÓáãéÜäá Èåóðñùôßáò óôï ÷þñï ôçò åñãáóßáò. Ãßíå áíåîÜñ- ÁÕÔÏÊÉÍÇÔÙÍ
éäéüêôçôï ïéêüðåäï ðåñßðïõ äýï ïéêüðåäï Ýêôáóçò 600 ô.ì. ðåñßðïõ ôçôïò óõíåñãÜôçò ìáò ãéá ìåãÜëá Ôï ãñáöåßï åñãáóßáò Ðáðáâñáìü-
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé óôç Èåó/íé-
óôñåììÜôùí êáé Üíù, ðéóßíá ãéá åíôüò ó÷åäßïõ ïéêéóìïý, Üñôéï êáé ðïõëïò Íßêïò óáò ðáñÝ÷åé ðñïóù-
êç, ïäüò Ëá÷áíÜ 27 êïíôÜ óôá êÝñäç êáé ãñÞãïñç ðñïóùðéêÞ Πωλείται Volkswagen golf 1400
ìåãÜëïõò, ðáéäéêÞðéóßíá, ôæá- ïéêïäïìÞóéìï êïíôÜ óôç èÜëáóóá ðéêü åðéëåãìÝíï ìå áõóôçñÜ êñéôÞ-
êïýæé, ðÜñêéíãê êáé ôæÜêé. Ôçë. Ðáí/ìéá (200-300 ì.), 4ïò üñï- óå ëïãéêÞ ôéìÞ. Ðëçñïöïñßåò ôçë. Ýêðëçîç óôï ÷þñï ôçò õãéåéíÞò äéá- 16v μοντέλο 2001-2002, πρώτο
6945495293, 6948587895, 6974891036 (ê. Óðýñïò). ôñïöÞò. ÐáñÝ÷åôáé åêðáßäåõóç. ñéá, óõóôÜóåéò êáé ðñïûðçñåóßá χέρι αντιπροσωπείας, χρώματος
öïò, äåêôïß öïéôçôÝò ìüíï áðü ãéá ïéêïâïçèïýò, baby sitters,
2651085403 Þ 40315. Ôçë. 6931818549. ασηιμί μεταλλικό με 4 αερόσακους,
¹ðåéñï (ðñïôéìåßôáé 1 Üôïìï), ôçë. Ðùëåßôáé áãñüêôçìá Ýêôáóçò 7 öñïíôßäá çëéêéùìÝíùí áôüìùí, κλιματισμό, υδρ. τιμόνι, ηλ. παρά-
2) Çìéáðáó÷üëçóç ÁÌÅÓÁ óáí
Ðùëïýíôáé ìåæïíÝôåò ôñéþí åðé- 2651043324, 2656051556 óôñåììÜôùí óôçí áñéóôåñÞ ü÷èç íïóçëåýôñéåò, êáèáñßóôñéåò, õðÜë- θυρα μπρος πίσω, ηλ. καθρέφτες,
ðÝäùí óõíïëéêïý åìâáäïý 144 ôïõ ðïôáìïý ÂïúäïìÜôç. Ôçë. äåýôåñç äïõëåéÜ ãéá Ýîôñá åéóüäç-
(30/9) ìá óå áíåîÜñôçôç óõíåñãáóßá ìå ëçëïé îåíïäï÷åßùí - åóôéáôïñßùí, συναγερμό, ραδιοσιντί με ηχοσύ-
ô.ì. (õðüãåéï - éóüãåéï - üñïöïò) 2657041508, âñáäõíÝò þñåò.
åñãÜôåò êáé ëïéðþí åéäéêïôÞôùí. στημα, κατάσταση ολοκαίνουρια,
óôç ÍÝá Óåëåýêåéá äßðëá áðü ôéò ìåãÜëåò äõíáôüôçôåò åîÝëçîçò óôï
ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñóïíéÝñá åðé- Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 500 ì2 åíôüò ÁôôéêÞ- åðáñ÷ßá ÅîõðçñÝôçóç üëï δεκτός κάθε έλεγχος. Τιμή 6250
åñãáôéêÝò êáôïéêßåò. Ôçë. ÷þñï ôùí ðñïúüíôùí õãéåéíÞò äéá-
2108045545, 2665025960, ïéêéóìïý Ä.Ä. Æùïäü÷ïõ. ÈÝá ôï 24ùñï. Ergasia center ôçë. ευρώ μετρητοίς. Τηλ. 6974175039
ðëùìÝíç óôï êÝíôñï ôçò ðüëçò. ôñïöÞò. (10/09).
6945564793 (15) ðáíïñáìéêÞ. Öùò - íåñü ôçë. êÝíôñï: 210-5226000
Ôçë. 6932 132611. Ðëçñ. 6979775899 3) ÁÌÅÓÁ ùò Þ êáé Üíù ôùí 30
Ðùëïýíôáé ãêáñóïíéÝñåò-äõÜ- åôþí ìå ðñïûðçñåóßá óôåëÝ÷ïõò Πωλείται opel vectra μοντέλο
ñéá óôçí Çãïõìåíßôóá áðü Ðùëåßôáé ïéêüðåäï óôï ÊáëÝíôæé åðé÷åéñÞóåùí ãéá áíåîÜñôçôç Ðùëåßôáé Þ åíïéêéÜæåôáé é÷èõï-
ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 35cm2 2000, λίγα χιλιόμετρα, κλιματι-
30.000 åõñþ. Ôçë. 26650 óôïí êåíôñéêü äñü ìï 550 ô.ì. ôçë. óõíåñãáóßá óå áíáðôõóóüìåíç åðé- êáëëéÝñãåéá ðÝóôñïöáò óôç Ëßóôá
êáé ðáôÜñé óôçí ïäü ÌáêñõãéÜííç 210 2819866 êáé 210 2849219. σμό, φουλ έξτρα, κοτσαδόρο.
24931, êéí.6932-381842 ÷åßñçóç. Äõíáôüôçôåò áíÜôðõîçò óå Öéëéáôþí óôéò ðçãÝò ËáãêÜäéôóá.
2. Ôçë. 6932914791 Τηλ. 6976889751
ÅëëÜäá êáé åîùôåñéêü. Ôçë. Éäéüêôçôï. Ôçë. 6971892472.
Πωλείται ισόγειο διαμέρισμα 90
τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, υπό- ÆÇÔÏÕÍ 6931818549. Ðùëåßôáé FIAT Seicento spor-
γειο, πάρκινγ στο κέντρο Ανατο-
ÅíïéêéÜæåôáé äéáìÝñéóìá ôñéÜñé
70 ô.ì. ìïíïêáôïéêßá (áõëÞ ðåñé- ÕÐÁËËÇËÏÕÓ ÐÁÑÁÄÉÄÏÍÔÁÉ ting 1.100 ê.å., êåíôñéêü êëåßäù-
λής. Τηλ. 6956115698 (6/10)
öñáãìÝíç ãéá ãêáñÜæ) ìå áôïìéêü
Æçôåßôáé Üíäñáò 25-35 åôþí ãéá
ðùëçôÞò êáé õðÜëëçëïò ãñáöåßïõ
ÌÁÈÇÌÁÔÁ ìá, çë. ðáñÜèõñá, óõíáãåñìüò,

ÅÍÏÉÊÉÁÓÅÉÓ
æÜíôåò 14’’, ðåñáóìÝíï ÊÔÅÏ.
êáëïñéöÝñ, çëéüëïõóôï, èÝóç Ζητούνται 4 άτομα για επέκταση ìå ãíþóåéò ëïãéóôéêÞò êáé áããëéêÜ, Äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ 3.300
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθήμα-
ÁÊÉÍÇÔÙÍ ÌÜôóéêá Éùáííßíùí, ïäüò Óôñá-
ôÜñ÷ïõ ÐáðÜãïõ 14 Þ Ðáìâþôéäïò
εμπορικής δραστηριότητας. Αποδο-
χές από 980 έως 2600 ευρω. Άμεσο
óå êáôÜóôçìá åðßðëùí. Ìéóèüò éêá-
íïðïéçôéêüò. Áðïóôåßëáôå âéïãñáöé-
τα φυσικής (γενικής παιδείας και
åõñþ. Ôçë. 6946570711 (1/8)

15. Ôçë. 2651036066. κατεύθυνσης) σε μαθητές γυμνασί-


ξεκίνημα, επιθυμητή γνώση êü óôç Ô.È. 38 ÉÙÁÍÍÉÍÁ Ðùëåßôáé Peugeot 1400 cc ìïíô.
Ενοικιάζεται διαμέρισμα 90 ου λυκείου. Ακολουθείται κατάλ-
τ.μ. στην Ανατολή, πίσω από το Internet. Ανεξάρτητη συνεργασία, 2002, Ýëåã÷ïò äåêôüò. Ôçë.
ληλα παιδαγωγική μέθοδος για
Βερόπουλο. Τηλ. 6938377730. ÅíïéêéÜæïíôáé äõÜñéá êáé åðé- προσωπικό ωράριο. Τηλ. Æçôåßôáé óõíåñãÜôçò 25-35 åôþí 6932914791
εμπέδωση της ύλης. Τιμές ανταγω-
(1/9) ðëùìÝíåò ãêáñóïíéÝñåò óå öïéôç- 2241051812. www.work4all.com ãéá åñãáóßá ùò åîùôåñéêüò ðùëçôÞò.
νιστικές. Τηλ. 6937422417.
ôÝò (êáôÜ ðñïôßìçóç öïéôÞôñéåò) (28/7) Ðñïûðüèåóç Üäåéá ïäÞãçóçò, áðü- Ðùëåßôáé BMW 316i ôÝëïò 95,
(30/9)
Στα Ιωάννινα στο κέντρο απένα- óå êáéíïýñéá ïéêïäïìÞ, ìå åëÜ÷é- öïéôïò ëõêåßïõ ôïõëÜ÷éóôïí, åêðëç- 139.000 ÷éëéüìåôñá, 2 áåñüóá-
ντι από την Μητρόπολη, στη γωνία ñùìÝíç óôñáôéùôéêÞ èçôåßá. Åðéèõ- êïé, ABS, clima, êåíôñéêü êëåßäù-
óôá êïéíü÷ñçóôá, áõôüíïìç èÝñ- Ζητούνται κορίτσια για σερβιτόρες, Φιλόλογος παραδίδει ιδιαίτερα
των οδών Ιωαννίδη 1 και Μητροπό- ìçôÞ ðñïûðçñåóßá êáé ôå÷íéêÝò ìá, éìïìðéëÜúæåñ, ðñïâïëÞò ïìß-
ìáíóç, boiler êáé êÞðï, åðß ôçò γυναίκες για εσωτερική εργασία, για μαθήματα σε μαθητές γυμνασίου -
λεως, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ για ένα φοι- ãíþóåéò. Ôçë. åðéêïéíùíßáò 6947 ÷ëçò, service áíôéðñïóùðåßáò.
Ëåùöüñïõ Ó. ÍéÜñ÷ïõ (ðñþçí λάντζα και καθαριότητα καθώς και λυκείου και αναλαμβάνει τη μελέτη
τητή ή φοιτήτρια γκαρσονιέρα 3ου 944470. ÄåõôÝñá-ÐáñáóêåõÞ ÔéìÞ 9.000 åõñþ. Ôçë.
Ðáíåðéóôçìßïõ), 2ç ÐÜñïäïò 19ã αγόρια, διαθέτοντας μηχανάκι, για παιδιών δημοτικού. Τηλ.
ορόφου, 40 τ.μ. καθαρά, με δύο 10:00-15:00. 6979394826.
áðÝíáíôé áðü ôá JUMBO, 50ì. áðü διανομή προϊόντων. Τηλ. 26510 6944342862. (16/9)
χώρους (κρεβατοκάμαρα - καθιστι-
óôÜóç áóôéêïý ðñïò ÐáíåðéóôÞ- 92491 - 92492 ÆÇÔÅÉÔÁÉ Ðùëåßôáé áõôïêßíçôï ìÜñêáò
κό και κουζινοτραπεζαρία, με Åìðåéñç êáèçãÞôñéá öéëüëïãïò
ìéï. Ôçë. 6977-834581. ÊáìáñéÝñá ãéá åñãáóßá ìå 8- Peugeot 206, 1400 cc ìå 52.000
μπάνιο), ήσυχη, σε οικογενειακή äéäÜóêåé: Áñ÷áßá ÅëëçíéêÜ, ÍÝá
Ζητείται από ψησταριά στα Σεισμό- ùñç áðáó÷üëçóç óôï îåíïäï- ÷ëì. ìïíô. 2000, ÷ñþìáôïò ìðëå,
οικοδομή, με θέα όλων των χώρων ÷åßï Suites Hotel. Íüìéìåò ÅëëçíéêÜ, ÍåïåëëçíéêÞ Ãëþóóá-
ÅíïéêéÜæåôáé äõÜñé êáéíïýñéï ìå πληκτα κυρία ή δεσποινίδα για ¸êèåóç, Éóôïñßá, ËáôéíéêÜ óå ðáé- 5èõñï ìå óõíáãåñìü, áôñáêÜñé-
(ακόμη και του μπάνιου) στη áðïäï÷Ýò - áóöÜëåéá.
áõôüíïìç èÝñìáíóç, ÷ùñßò êïéíü- service. Τηλ. 6972098403 (30/4) äéÜ äçìïôéêïý, ãõìíáóßïõ, ëõêåß- óôï, äåêôüò êÜèå Ýëåã÷ïò. ÔéìÞ
λίμνη, δίπλα σε στάση για το πανε- Ðáíåðéóôçìßïõ 4, ôçë.
÷ñçóôá óôï êÝíôñï ÁíáôïëÞò. Ôçë. 2651044633/4, âéïãñáöéêÜ ïõ êáé öïéôçôÝò. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. 7.500 åõñþ Ôçë. 6944422551.
πιστήμιο. Τηλ. 6932624885 κ.
26510-43774 6944371366 Áðü ìåãÜëç åôáéñßá åðßðëùí óôï öáî: 2651045437 Ôçë. 26510 76950 êáé 6936
Γιάννη
æçôïýíôáé ðùëÞôñéåò ìå åõ÷Üñéóôç 406803. Ðùëåßôáé ïéêüðåäï 154 ô.ì.
ÅíïéêéÜæåôáé óðßôé áíåîÜñôçôï óå ðñïóùðéêüôçôá êáé õðÜëëçëïé ãñá- Üñôéï êáé ïéêïäïìÞóéìï óôç
Eνοικιάζεται κατάστημα 50 μ2 MåãÜëç åôáéñßá
êåíôñéêü äñüìï ôùí Éùáííßíùí ãéá öåßïõ. ÂéïãñáöéêÜ: Ô.È. 38, ÉùÜííé- ðëçñïöïñéêÞò æçôÜ ãéá ôï Ðôõ÷éïý÷ïò ïéêïíïìïëüãïò ìå èÝóç Áãßá ÔñéÜäá (áðÝíáíôé
στην Άρη Βελουχιώτη. Τηλ.
öïéôçôÝò. Ôçë. 6978175682. íá (27/10). êáôÜóôçìá Éùáííßíùí åìðåéñßá ðáñáäßäåé éäéáßôåñá áðü ôï Îåíïäï÷åßï
6947840427 (8/5) Ô1: Ôå÷íéêüò Ç/Õ. Ðïëý êáëÞ ìáèÞìáôá. Ôçë. 69745505999. ÁÊÑÏÐÏËÇ) Ìåôóüâïõ.
ãíþóç ëåéôïõñãéêþí
ÅíïéêéÜæåôáé ãêáñÜæ óôç Âáó. ÅíïéêéÜæåôáé åðß ôçò ïäïý Âçëá- ÆÇÔÅÉÔÁÉ óõóôçìÜôùí, åðéóêåõÞò êáé Ôçë. 6974553536
ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ/ÊÁÈÇÃÇÔÑÉÁ ÊëáóóéêÞ öéëüëïãïò ìå ìåôáðôõ-
Óá÷ßíç óôï ¢ëóïò. Ôçë. ñÜ áñéèì. 27 3Üñé äéáìÝñéóìá 87- óõíôÞñçóçò Ç/Õ, äéêôýùí,
ÁÃÃËÉÊÙÍ áðüöïéôïò ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, ÷éáêÝò óðïõäÝò êáé åìðåéñßá óôá
2651047141, 6955296285 m2 óôïí 3ï üñïöï áðü ôï ìÞíá ***
Ãéá åñãáóßá óå êÝíôñï îÝíùí äßðëùìá ïäÞãçóçò É× êáé éäéáßôåñá ðáñáäßäåé ìáèÞìáôá óå
(6/11) ÓåðôÝìâñéï, óå ëïãéêÞ ôéìÞ. äéêýêëïõ, êáëÞ ãíþóç ìáèçôÝò åíéáßïõ ëõêåßïõ, áíáëáì-
ãëùóóþí óôá Óåéóìüðëçêôá. Ç åôáéñßá Åîïðëéóìïý
Ðëçñ. ôçë. 6974121403 êáé áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá âÜíåé êáé ôï äéÜâáóìá ìáèçôþí
Ðñïûðçñåóßá áðáñáßôçôç.
ÅíïéêéÜæåôáé éóüãåéï ôñéÜñé 84 69457557791. áðáñáßôçôç. äçìïôéêïý. ÔéìÝò ðñïóéôÝò. Ôçë. ÌïíÜäùí Åóôßáóçò
Ôçë. åðéêïéíùíßáò: 26510- Ð1: Ìç÷áíéêüò Ëïãéóìéêïý.
ì2, óôçí ïäü Åöýñáò, 4ç ðÜñäïò, 43715, 6944 588291, 6948 6997006743 (11/8) ÍÁÓÔÏÓ ×ÑÇÓÔÏÓ & ÓÉÁ
Ãíþóç åìðïñéêïý - ëïãéóôéêïý
áñ. 5. Áõôüíïìç èÝñìáíóç. Ôçë. ÅíïéêéÜæåôáé êáôÜóôçìá 80 ì2 275555. software (SINGULAR, Ï.Å. æçôÜ:
Έμπειρη καθηγήτρια Φιλόλο-
6944816030. ìå áíôßóôïé÷ï ðáôÜñé, êáéíïýñéï, UNISOFT, ê.ë.ð.). Áðüöïéôïò 1) ÓôÝëå÷ïò ðùëÞóåùí
ôïõëÜ÷éóôïí ÉÅÊ, äßðëùìá γος διδάσκει: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗ-
ãéá åðáããåëìáôéêÞ óôÝãç, Ìðéæá- Áðü åôáéñßá äéáíïìþí ìå Ýäñá ôá ΝΙΚΑ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ - åíôüò åêèÝóåùò
ïäÞãçóçò É×, êáëÞ ãíþóç
EíïéêéÜæåôáé êôßñéï 500 ô.ì. (250 íßïõ 29, ôçë. 2651033757 êáé ÉùÜííéíá, êáé äñáóôçñéüôçôá óôï áããëéêþí. Ðñïûðçñåóßá ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ- (áðáéôïýíôáé ãíþóåéò Ç/Õ)
éóüãåéï, 250 õðüãåéï) óôï 9ï ÷ëì. 38335. íïìü Éùáííßíùí, æçôïýíôáé äõï áðáñáßôçôç. ΕΚΘΕΣΗ – ΙΣΤΟΡΙΑ – ΛΑΤΙ- 2) Ôå÷íéêüò - øõêôéêüò
Éùáííßíùí Áèçíþí ðßóù áðü ôçí Üôïìá ðùëçôÝò-ïäçãïß. Ãíþóç Ç/Õ H åôáéñåßá ðñïóöÝñåé: ΝΙΚΑ. Σε παιδιά Δημοτικού, ÁðïóôïëÞ âéïãñáöéêïý
áíôéðñïóùðåßá áõôïêéíÞôùí êáé åìðåéñßá óôï ÷þñï ôùí ðùëÞóå- Óýã÷ñïíï ðåéâÜëëïí åñãáóßáò, Γυμνασίου, Λυκείου και Φοι-
Πωλούνται παραθαλάσσια οικόπε- óçìåéþìáôïò óôï öáî
ùí èá ëçöèåß õðüøç. Ôçë. ãéá áðï- äõíáôüôçôåò åîÝëéîçò, τητές. Τιμές προσιτές.
ÔÏÕÏÔÁ. Tçë. 2651091473 êáé óôïëÞ âéïãñáöéêïý 26510 71201 & éêáíïðïéçôéêÝò áðïäï÷Ýò. 2651045909. Ðëçñïöïñßåò
δα στην Πλαταριά. Τηλ 26650 Τηλ. 26510 76950 και 6936-
6942555342 (4/11) 6973039076. Ôçë. 6946128700. 406803 óôï ôçë. 2651045933
71342 & 6979869327
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 17

«Το ΕΧΕΙΝ, δεν έχει τελειωμό»


Τελευταίο μέρος – Επίλογος Είναι, είναι καλύτερο από το Έχειν. Και
έτσι προτίμησα να είμαι με το Είναι και
Πού χρωστάει ο Γιώργος Πολύζος, ο το Έχειν…, εντάξει! Ένα τσιγάρο καφέ,
δημιουργός «αρχαίων» μουσικών οργά- κάπως θα τα κερδίσει κανείς αυτά, δεν Δημιουργίες
νων και κοσμημάτων από κέρατο, κόκα- είναι τόσο δύσκολο. Εκεί καταλαβαίνω του Γιώργου Πολύζου
λο, ξύλο, ασήμι, την πορεία και το φτά- ότι χρειάζεται κανείς λεφτά, όταν θέλω
σιμό του; τσιγαράκι
Ο τρόπος με τον οποίο μεγάλωνε τον ή καφέ!
βοήθησε στη μετέπειτα δουλειά του; Τα υπό-
Τελικά πώς βρήκε τον δρόμο του στη λοιπα
ζωή; είναι…
Αναρωτιέμαι, τελικώς, γεννιόμαστε με Δ ε ν
αυτό που πρόκειται να κάνουμε στη ξέρω τι
ζωή μας; Μήπως τελικά υπάρχει ένα ρ ό λ ο
είδος σκοτεινής, κρυφής γνώσης – αυτό έπαιξε η
που ονομάζουμε ένστικτο ή διαίσθηση Ήπειρος
– και μόνο όποιος έχει επαφή με αυτό στη ζωή
μπορεί να επέμβει στην τύχη του; μ ο υ .
Η καταγωγή είναι βάρος; Νομίζω
Ο Γιώργος Πολύζος μας απαντάει αυτόν που
έτσι: έπαιξε σε
«Θα έλεγα οι ανάγκες καταρχήν όλους. Δεν
κινούν τα πράγματα. Στην δική μου ξέρω, γιατί
περίπτωση έφυγα 12 χρονών απ’ το δεν ήταν
σπίτι μου και πήγα στην Αθήνα, δού- κάτι που ήταν σχέδιο. Και στο Νησί,
λευα εκεί, συγχρόνως πήγαινα Νυχτερι- τυχαίο ήταν πού πήγα. Το βασικό πράγ-
νό Γυμνάσιο. Και ψάχνοντας κάτι να μα, ήταν μια ελευθερία από μέσα. Δεν
κάνω κάτι να ζήσω, αλλά πού να μην δεσμευόμουνα ούτε από το αποτέλε-
Συνέντευξη είναι… Επειδή σμα. Δηλαδή, αν θα έχει πέραση, αν
έζησα και κάπως θα έχει λεφτά, πόση ώρα θα μου πάρει
¢ííá ÄåñÝêá την εκμετάλλευση σ’ να το φτιάξω. Όση ώρα ήθελε, όσες
αυτή την ηλικία, μέρες ήθελε κάθε πράγμα, το έφτιαχνα.
είναι πολύ σκληρή Και η ελευθερία αυτή προπάντων. Είχα
και είχα αποφασίσει από πολύ νέος, να πληρώσω εδώ, όσο ήμουν στο Νησί,
από έφηβος, ότι εγώ ούτε αφεντικό θα 300 δραχμές για το εργαστήρι και το
γίνω, αλλά ούτε σε αφεντικά θα δου- σπίτι που έμενα. Γιατί από πολύ νέος,
λεύω. Και αυτό το κράτησα από τότε. Το μέχρι τώρα σχεδόν, ο χώρος δουλειάς
πέτυχα. Μετά άρχισα με τα κοσμήματα είναι και χώρος κατοικίας. Δεν έχω δια- ούτε χρειαζόμουν τίποτα. Μια φορά δουλειά μου και ξαναγυρίζω.
να δουλεύω. Είμαι και λιτός άνθρωπος. χωρίσει αυτό το πράγμα. Ούτε χρειαζό- που θα χρειαστεί να μετακινηθώ, παίρ- Νομίζω ότι η ελευθερία μου έδωσε
Το Έχειν, δεν έχει τελειωμό. Ενώ το μουν αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις, νω τα μέσα συγκοινωνίας, και πάω στη αυτόν τον δρόμο, η εσωτερική.

Την παλιά του αίγλη βρίσκει ξανά το


θρυλικό Κάστρο της Αγίας - Μαύρας,
χάρη στις άοκνες προσπάθειες και το
ενδιαφέρον του Νομάρχη Λευκάδας.
Ανάδειξη του θρυλικού Κάστρου
Μέχρι τώρα καθάρισε η τάφρος και
αποκαταστάθηκε η επικοινωνία νερών
της τάφρου με την θάλασσα. Με τον
τρόπο αυτόν όχι μόνο απομακρύνθηκε η
της Αγίας – Μαύρας στην Λευκάδα
δυσωδία που απέτρεπε τον επισκέπτη να
πλησιάσει και να περιηγηθεί τους
χώρους του πανέμορφου και ιστορικού
Κάστρου, που είναι άλλωστε και το σήμα
και η βιτρίνα του νησιού της Λευκάδας,
αλλά ανάσανε και όλο το κτίσμα χάρη
στην ελεύθερη κυκλοφορία των νερών
τριγύρω από τις πέτρες και την απομά-
κρυνση των σκουπιδιών που κατέστρε-
φαν το κορασάνι και τα παραδοσιακά
υλικά, που κράτησαν όρθιο το Κάστρο
σε πείσμα καιρών και καταστροφικών
σεισμών.
Ο καθαρισμός της τάφρου έδωσε αμέ- Το Κάστρο
σως μιαν άλλη διάσταση στο κτίσμα και της Αγίας
επιτέλους ο χώρος έγινε επισκέψιμος και
είναι έτοιμος να φιλοξενήσει την οποια- Μαύρας στην
δήποτε καλλιτεχνική ή πνευματική Λευκάδα,
εκδήλωση. Έτσι με χαρά είδα Έλληνες πριν και
και ξένους τουρίστες να φωτογραφίζο-
νται με φόντο το ιστορικό αυτό μνημείο, μετά
πράγμα που δεν γινόταν ποτέ παλιά.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών επι-
σκευής του καλωδίου της πλωτής γέφυ-
ρας, αναδείχθηκε το γεφύρι και αξίζει να
γίνει συντονισμένη ενέργεια ώστε τα
παρατημένα κανόνια που μυρίζουν ιστο-
ρία και μύθους να τοποθετηθούν στην
αρχική τους θέση και να διηγούνται τα
ηρωικά τους κατορθώματα.
Πληροφορήθηκα ότι πρόκειται να γίνει
πλήρης αποτύπωση του Κάστρου, το
οποίο θα φωταγωγηθεί εξωτερικά. Μακά- που αποτελούν την πιο σημαντική παρα- δηλαδή, ξανά το Κάστρο το επιβλητικό συνεχίζονται και το Κάστρο της Αγια-
ρι! καταθήκη, των προγόνων, πιστεύω ότι το κτίσμα που δέσποζε ανάμεσα σε Λευκά- Μαύρας να παίρνει ξανά την παλιά του
Ως Αρχισυντηρητής Έργων Τέχνης σε Κάστρο αξίζει να αναδειχθεί μέσα από δα και Αιτωλοακαρνανία απόλυτος άρχο- όψη.
Μουσεία της χώρας μας, ως τεχνίτης που τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα και για να ντας της περιοχής, αυτής που μάγεψε
αγάπησε την Ελλάδα και την ιστορία της συντηρηθεί να συνεχιστεί η τάφρος όπως τους περιηγητές των αιώνων που έφυγαν. Χρήστος Σταύρακας,
μέσα από τα μνημεία και τα έργα τέχνης ήταν πάλι, μετά το γεφύρι. Να γίνει, Θα χαρώ πολύ να δω τις εργασίες να Ζωγράφος - Συντηρητής έργων τέχνης
18 ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Ο πολυβραβευμένος συγγραφέας Ian Rankin έρχεται στα καταστήματα Πολιτιστική εκδήλωση


της Ένωσης Ηπειρωτών Περιστερίου
Public με αφορμή το Μήνα Αστυνομικής Λογοτεχνίας ! Η Ένωση Ηπειρωτών Περιστερίου στα πλαίσια
του εορτασμού των 75 χρόνων από την ίδρυση
Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου κής λογοτεχνίας στη Μεγάλη Βρετα- Του προτείνουν να λάβει μέρος στη
του Δήμου, διοργανώνει, υπό την αιγίδα του
και ώρα 19:00, ο Ian Rankin επισκέ- νία. Ο Ιαν Rankin έχει τιμηθεί με το διάπραξη του τέλειου εγκλήματος. Ο
Δήμου Περιστερίου, στις 14 & 15 Νοεμβρίου
πτεται το νέο κατάστημα Public στο βραβείο Chandler-Fulbright, CWA στόχος: έργα τέχνης από την Εθνική
2009, στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
κέντρο των Ιωαννίνων, με αφορμή Dagger για το καλύτερο αστυνομικό Πινακοθήκη της Σκωτίας.
(Δωδεκανήσου & Αγ. Βασιλείου) πολιτιστική
την έκδοση του νέου του βιβλίου με διήγημα του έτους 1992, με το βρα- Το κόλπο: να καταφέρουν να
εκδήλωση με θέμα: «ΗΠΕΙΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
τίτλο «Με τις πόρτες ανοιχτές», στο βείο Gold Dagger στην κατηγορία φέρουν σε πέρας τη ληστεία, χωρίς
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ».
πλαίσιο των εκδηλώσεων Public του αστυνομικού μυθιστορήματος, κανείς να αντιληφθεί ποτέ ότι δια-
Θα παρουσιασθούν πολιτιστικές και αναπτυξια-
Views. με το Edgar Allan Poe για το μυθι- πράχθηκε κάποιο έγκλημα. Σύντομα
κές δράσεις:
Η επιλογή του Ιan Rankin στο στόρημά του «Οι αναστημένοι» και όμως θα συνειδητοποιήσει πως στα
Παραδοσιακά μουσικά και χορευτικά συγκρο-
πλαίσιο του αφιερώματος του Public με το CWA CARTIER DIAMOND βαθιά νερά του υπόκοσμου είναι
τήματα.
στην αστυνομική λογοτεχνία, κάθε DAGGER για τη συνολική προσφο- πολύ εύκολο να πνιγείς…
Έκθεση παραδοσιακών προϊόντων, φωτογρα-
άλλο παρά τυχαία είναι, καθώς ο ρά του στην αστυνομική λογοτεχνία. Τα Public πιστά στην αρχική τους
φίας, βιβλίου, περιβαλλοντικών δράσεων, ανα-
συγκεκριμένος συγγραφέας αποτε- Ζει στο Εδιμβούργο, είναι παντρεμέ- δέσμευση φέρνουν το κοινό τους σε
πτυξιακών προγραμμάτων.
λεί μια από τις διακεκριμένες προ- νος και πατέρας δύο παιδιών. επαφή με διακεκριμένες προσωπι-
Η εκδήλωση στοχεύει στην ανάδειξη των ιδιαί-
σωπικότητες του χώρου και τα Το νέο βιβλίο του, «Με τις πόρτες κότητες, από το χώρο της λογοτε-
τερων παραδοσιακών χαρακτηριστικών, των πολι-
βιβλία του κυκλοφορούν στην Ελλά- ανοιχτές,» παρουσιάζει έναν αυτο- χνίας και όχι μόνο. Ακόμη μεγαλύτε-
τιστικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων της
δα από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. δημιούργητο επιχειρηματία με πολύ ρες εκπλήξεις περιμένουν τους
Ηπείρου και στην ανάπτυξη των δεσμών μεταξύ
Γνωστά για τις περιπέτειες του χρόνο στη διάθεσή του και τον διά- φίλους των καταστημάτων της αλυσί-
των Ηπειρωτών και γενικότερα των κατοίκων της
κυνικού και περιθωριακού σκοτσέ- βολο στην ψυχή του, ο οποίος ανα- δας, αφού σημαντικά πρόσωπα από
πόλης μας.
ζου επιθεωρητή Ρέμπους, τα βιβλία ζητά κάτι να τον συναρπάσει, κάτι το χώρο της οικονομίας, της τέχνης,
του Ian Rankin φιγουράρουν στις που μπορεί να δώσει νέο νόημα της ιστορίας, της επιστήμης και της
λίστες των best sellers, ενώ του στην ύπαρξή του. Μια τυχαία συνά- λογοτεχνίας έχουν ήδη κλείσει Χειμερινό ωράριο Αρχαιολογικού
έχουν χαρίσει τον τίτλο του πιο ντηση σε μια δημοπρασία τού προ- ραντεβού στο Public για τους επόμε-
δημοφιλούς συγγραφέα αστυνομι- σφέρει αυτήν ακριβώς την ευκαιρία. νους μήνες. Μουσείου Ιωαννίνων
Ενόψει της έναρξης του χειμερινού ωραρίου
Θεατρική βραδιά Εορτασμός Ι. Ναού Αγίων Αναργύρων λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημεί-
από το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ ων και Μουσείων της χώρας, το Αρχαιολογικό
Πρόγραμμα Εορτασμού Ι. Ναού Αγίων Αναργύρων Μουσείο Ιωαννίνων, από 1ης Νοεμβρίου έως και
Το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Ιωαννίνων το Σάββατο 31 (Φρουρίου): 31 Μαρτίου 2009, θα λειτουργεί καθημερινά
Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, ώρα 17:30 Μέγας Εσπερινός
Οκτωβρίου 2009 και ώρα 21,00 στην Αίθουσα Β. Πυρσινέλ- από 08.30 έως 15.00. Η είσοδος για το κοινό θα
– Αρτοκλασία.
λα στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών διοργανώ- Την Κυριακή 1 Νοεμβρίου, ώρα 19:30 Όρθρος – Θεία είναι ελεύθερη τις Κυριακές.
νει Θεατρική Βραδιά - εκδήλωση με το έργο «ΔΟΝ Λειτουργία, ώρα 17:00 Ιερή Παράκληση. Στις ανακαινισμένες αίθουσες του Μουσείου,
ΚΑΜΙΛΛΟ» του Giovanni Guareshi το έργο θα μας παρου- το οποίο έχει ανοίξει τις πύλες του για το κοινό
σιάσει η Θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ Ν. Γιορτή Τσίπουρου στο Μαντείο Δωδώνης εδώ και ένα χρόνο, 3000 ευρήματα παρουσιάζο-
Αχαΐας. νται σύμφωνα με τις νεώτερες μουσειογραφικές
Το έργο αυτό ανέβηκε για πρώτη φορά στην Θεατρική Γιορτή τσίπουρου στο ΜΑΝΤΕΙΟ ΔΩΔΩΝΗΣ το Σάββατο αντιλήψεις και προσφέρουν στον επισκέπτη τη
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009 μετά τις 20:00 το βράδυ δυνατότητα να παρακολουθήσει την ιστορική
σκηνή την δεκαετία του πενήντα (50), από τον μεγάλο μας
Προσφέρονται δωρεάν: χοιρινό στα κάρβουνα, ντόπιοι πορεία του ανθρώπου στην Ήπειρο από την
ηθοποιό Μίμη Φωτόπουλο. μεζέδες και φυσικά τσίπουρο! Θα υπάρχει ζωντανή μουσι-
Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν στην Ε. Λ. Ε. Π. πρώτη εμφάνισή του κατά την Κατώτερη Παλαιο-
κή ορχήστρα και δωρεάν χορός!
Α. Π. Ιωαννίνων. λιθική εποχή, πριν από 250.000 χρόνια, έως
Διοργάνωση: αδελφότητα ΜΑΝΤΕΙΟΥ
τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους, 3ος αι. μ.Χ..

Ïé Ãéáôñïß ôçò ðüëçò ìáò


ÌÉÊÑÏÂÉÏËÏÃÏÉ ËÏÃÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ ÄÇÌÇÔÑÇÓ ÔÓÏËÊÁÓ ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÉ ÐÁÉÄÉÁÔÑÏÉ
Åéäéêüò Ðáèïëüãïò
ÃÅÙÑÃÉÏÕ ×ÑÇÓÔÏÓ ÊÝíôñï Ëïãïèåñáðåßáò, ÉÏÑÄÁÍÏÕ ÌÉ×ÁÇË ÌÐÅÓÇÓ ÓÙÔÇÑÉÏÓ
Ãïýíáñç 1, Ê. Ðëáôåßá ÐáðÜæïãëïõ 4
áðïêáôÜóôáóç ëüãïõ, öùíÞò êáé ÊïñáÞ 10 Μιχ. Αγγέλου 53
Ôçë. éáôñåßïõ 26510125123, ïéêßáò 2ïò üñïöïò
ïìéëßáò: ÊéïóÝïãëïõ ÅéñÞíç, Ôçë. éáôñåßïõ 2651033330 Ôçë. Éáôñåßïõ 35589,
Ôçë. 2651064640
2651027126
Ëïãïðåäéêüò, Íáð. ÆÝñâá 40, ôçë.
ÔÓÏÌÐÉÊÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ
ïéêßáò 2651048983 ïéêßáò 2651038056 ÁÊÔÉÍÏÄÉÁÃÍÙÓÔÇÓ
2651033850, 6945488520. ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ðñùÀ - áðüãåõìá
×áñ. Ôñéêïýðç 6
ÌÝëïò ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ Óõëëüãïõ
Ù.Ñ.Ë. ÃÅÙÑÃÉÁ Ð. ÃÅÉÔÏÍÁ
Ôçë. éáôñåßïõ 2651022657 ÌÐÅÓÉÏÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ Äùäþíçò 68
ïéêßáò 2651074186 Ëïãïðåäéêþí, ÌÝëïò ôïõ Äéåèíïýò ÃÊÏËÁÓ ÅÕÁÃÃÅËÏÓ Ôçë. éáôñåßïõ 2651087521
Áñáâáíôéíïý 2 ÊáëéÜöá 1á 2651087622
Óõëëüãïõ Ëïãïðåäéêþí êáé ÖùíéÜôñùí
ÌÐÏÕÔÇÓ ÇËÉÁÓ Ôçë. 2651038797 ÄÝ÷åôáé ìå ñáíôåâïý ÊáèçìåñéíÜ 08.30 - 13.30
28ç Ïêôùâñßïõ 36 & ÊïñáÞ ÂÁÆÁÊÁ Ð. ÓÏÖÉÁ êáé 17.30 - 20.30
Ôçë. éáôñåßïõ 2651049006-47804,
Ôçë. : 2651020971 Ðôõ÷éïý÷ïò ëïãïèåñáðåßáò, åéäéêüò ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ÏÄÏÍÔÉÁÔÑÏΣ ïéêßáò 2651046817 ÖÕÓÉÏÈÅÑÁÐÅÕÔÅÓ
ïéêßáò 2651029970 óôçí áðïêáôÜóôáóç ôùí äéáôáñá÷þí
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
ëüãïõ - öùíÞò - ïìéëßáò, üðùò ÌÉ×ÁËÇÓ ËÅ×ÏÓ
Πτυχιούχος ΑΠΘ ÁÌÐÉÍÔÏ ÁË×ÏÕÌÁÌ - ÇËÉÁÓ
ÓÏÕÓÉÏÐÏÕËÏÓ ÔÁÓÏÓ öùíïëïãéêÝò äéáôáñá÷Ýò, ìáèçóéáêÝò Οπλαρχηγού Πουτέτσου 22Β’ - ισόγειο ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
×. Ôñéêïýðç 2 äõóêïëßåò - äõóëåîßá, ôñáõëéóìüò, ÄáãêëÞ 7, 2ïò üñïöïò Ðôõ÷éïý÷ïò Ìåèüäïõ MCKENZIE
Ôçë. 2651072422
Ôçë. 2651024133 ÊáèçìåñéíÜ 09.00 - 13.30 (ìç÷áíéêÞ äéÜãíùóç êáé èåñáðåßá ôùí
óýíäñïìá, åãêåöáëéêÝò âëÜâåò.
ÌÝëïò ôïõ Óõëëüãïõ Åðéóôçìüíùí ×ÅÉÑÏÕÑÃÏÉ - ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ êáé 17.00 - 21.00 ðáèÞóåùí ôçò ÓðïíäõëéêÞò ÓôÞëçò
ÓÜââáôï 10.00 - 13.00 êáé ôùí ðåñéöåñåéáêþí áñèñþóåùí)
ÓÉÏÕÔÇÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÓ Ëïãïðáèïëüãùí - Ëïãïèåñáðåõôþí ÓÙÔÇÑÉÏÓ ÊÙÍ. ÃÏÑÃÏËÇÓ Ôçë. 2651032043, fax: 2651030087 ÖõóéïèåñáðåõôÞñéï: Áñáâáíôéíïý 14,
28çò Ïêôùâñßïõ 51 ÅëëÜäïò (ÓÅËËÅ), 28çò Ïêôùâñßïõ 36 ÉùÜííéíá
Ôçë. 2651032778 ×áñéëÜïõ Ôñéêïýðç 24 Êéí.: 6937040229
& ÊïñáÞ Ôçë. 2651033960
(ãùíßá ìå Ìé÷. ÁããÝëïõ) e-mail: abidohum@hotmail.com
Ôçë. 2651074749, 6974804847 Kéí.: 6937184653
Ôçë. éáôñåßïõ: 2651072267 Ïéêßá: 2651030602
ÄÁËËÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ
ÐÁÈÏËÏÃÏÉ ÃÕÍÁÉÊÏËÏÃÏÉ - ÌÁÉÅÕÔÇÑÅÓ
×. Ôñéêïýðç 16 Ïéêßáò: 2651072035
ÐÁÐÐÁÓ ÊÙÍ/ÍÏÓ ÓÏÖÏÊËÇÓ ÊÁÌÇÍÁÓ
ÙñÜñéï Éáôñåßïõ:
Ôçë. 2651038960 ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ - ÐÁÐÁÃÅÙÑÃÉÏÕ ÖõóéêïèåñáðåõôÞò
Äåõô. - Ðáñ. 08.30 - 12.30 Äùäþíçò 44
ÓÏÕÆÁÍÁ Ôçë. 2651078852, 6993987222
Ôçë. éáôñåßïõ 2651045672,
ÏÖÈÁËÌÉÁÔÑÏÉ Åéäéêüò Ðáèïëüãïò ÊÜèå áðüãåõìá
Ìüíï ìå ñáíôåâïý
ÊáèçìåñéíÜ 10.00 - 13.30
êáé 18.00 - 20.30
ðñþçí åðéìåëÞôñéá ÐáèïëïãéêÞò êáé ÓÜââáôï ðñùß ìå ñáíôåâïý
ÖÉËÉÏÓ ÖÉËÉÐÐÁÓ ÆõãïìÜëëç 1 - ÉùÜííéíá
Áñáâáíôéíïý 18
ÊëéíéêÞò Íïóïêïìåßïõ ×áôæçêþóôá ÊÜèå ìÝñá ãßíïíôáé ïðôéêÜ ðåäßá ìå ØÕ×ÏËÏÃÏÉ (üðéóèåí Íïìáñ÷ßáò)
ÄÝ÷åôáé êáèçìåñéíÜ ñáíôåâïý
Ôçë. éáôñåßïõ 2651033245 09.30-13.30 êáé 18.30-20.30 ÄÏÕÑÏÓ ÂÁÓÉËÅÉÏÓ NEYÑÏËÏÃÏÉ
ÔåôÜñôç áðüãåõìá êáé ÓÜââáôï ðñùß ÊÏÍÔÏ×ÑÇÓÔÏÓ ÈÏÄÙÑÏÓ ÐÁÐÁÃÉÁÍÍÇ - ÄÏÕÑÏÕ ÁÍÍÁ ÐÁÐÁÄÏÐÏÕËÏÕ ÍÁÕÓÉÊÁ
ÐÁÑËÁÐÁÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ
ìå ñáíôåâïý ×. Ôñéêïýðç 14 Çãïõìåíßôóá: Ãñ. ËáìðñÜêç 17 ÅñãáóôÞñéï Çëåêôñïåãêåöáëïãñáößáò
Ê. Öñüíôæïõ 28çò Ïêôùâñßïõ 49, 1ïò üñïöïò Ôçë. éáôñåßïõ 2651036470, ïéêßáò ÉùÜííéíá: Óôáäßïõ 10 êáé çëåêôñïìõïãñáößáò
Ôçë. 2651025004 Ôçë. 2651032800, 6944301801 2651030646 Ôçë. 6932251875, 6947722308 Μιχ. Αγγέλου 53, Ôçë. 2651071221
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕKΔΗΛΩΣΕΙΣ 19
Ξεκινούν οι εσπερινές
Έναρξη νέων τάξεων εθελοντικών σωμάτων ΕΕΣ ομιλίες του 2009-2010
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, ως
οργανισμός που πιστεύει και προάγει Αγαπητοί αδελφοί,
την ιδέα του εθελοντισμού, απευθύνε- Από την Κυριακή 1 Νοεμβρίου
ται σε όσους έχουν διάθεση για κοινω- 2009 ξεκινούν οι εσπερινές ομιλίες
νική συμμετοχή και προσφορά προς του Εκκλησιαστικού έτους 2009-
τον συνάνθρωπο και τους προτείνει να 2010, που θα γίνονται από κληρι-
γίνουν εθελοντές. κούς της Ιεράς Μητροπόλεώς μας
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το με σκοπό την πρόοδό μας προς την
Περιφερειακό Τμήμα Ιωαννίνων του τελείωση ως σώμα Χριστού, ως
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πραγμα- Εκκλησία.
τοποιεί εκπαίδευση Οι ομιλίες θα γίνονται κάθε
- Εθελοντών Νοσηλευτικής Κυριακή απόγευμα στον Ιερό Ναό
- Εθελοντών Κοινωνικής Πρόνοιας του Αγίου Νικολάου Αγοράς της
- Εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών πόλεως των Ιωαννίνων, αμέσως μετά
& Ναυαγοσωστών και Τμήμα Εφήβων
από τον Εσπερινό.
Σαμαρειτών
Ώρα έναρξης του Εσπερινού 5:00
Τα προγράμματα απευθύνονται σε
άνδρες και γυναίκες με διάθεση για το απόγευμα.
εθελοντική προσφορά και ανθρωπιστι- τινές ώρες στα γραφεία του ΕΕΣ. γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Το κεντρικό θέμα των ομιλών για
κή δράση. Τα μαθήματα παρέχονται Οι εγγραφές άρχισαν. Οι ενδιαφερό- Ιωαννίνων του ΕΕΣ: οδός Λεωφ. Γ. φέτος είναι: «Η ορθόδοξη Εκκλη-
δωρεάν, περιλαμβάνουν θεωρητικό και μενοι μπορούν να απευθύνονται καθη- Παπανδρέου 2, και στο τηλέφωνο σία: Ελπίς του κόσμου».
πρακτικό μέρος και γίνονται απογευμα- μερινά από 8:00πμ έως 14:00μμ στα 2651026581 & 2651037417. Αύριο ομιλητής θα είναι ο Αιδεσι-
μολογιώτατος Πρωτοπερσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας, εφημέριος
Εκδρομή του Στην Γκραμπάλα ανεβαίνει του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού
του Αγίου Αθανασίου της πόλεως
Ερυθρού Σταυ- ο Ορειβατικός Σύλλογος Ιωαννίνων των Ιωαννίνων με θέμα; «Το Σώμα
του ζώντος Χριστού».
ρού Ιωαννίνων Καλούμεθα όλοι να αγκαλιάσουμε
με θέρμη αυτή την κατηχητική και
Το Περιφερειακό Τμήμα λατρευτική σύναξη της εκκλησίας
Ιωαννίνων του Ελληνικού Ερυ- μας, οφελούμενοι κατά πάντα και
θρού Σταυρού, θα πραγματο- τελειούμενοι εν Κυρίω.
ποιήσει 3ήμερη εκδρομή από
13 έως 15 Νοεμβρίου 2009, Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
στην Αθήνα (Μουσείο Ακρό- Ιωαννίνων
πολης, Εθνική Πινακοθήκη,
Πλανητάριο, Μουσείο Φυσι- Παρουσίαση βιβλίου
κής Ιστορίας-Γουλανδρή). της Δηιδάμειας Π. Στατηρά
Οι Εθελοντές και οι φίλοι
του Ερυθρού Σταυρού, μπο- Η Ηπειρωτική Στέγη Γραμμάτων
ρούν να δηλώσουν συμμετοχή και Τεχνών, η Εταιρία Ελλήνων
Ανάβαση στην ιστορική Γκραμπάλα (1200μ) διοργανώνει την Κυριακή 1 Νοεμβρίου ο Ορειβατι-
έως 30 Οκτωβρίου, στα γρα- Λογοτεχνών και ο Σύλλογος Παλιών
κός Σύλλογος Ιωαννίνων. Η πορεία (Καλλιθέα – Γκραμπάλα – Κάτω Πεδινά) δεν είναι δύσκολη και
φεία του ΕΕΣ από ώρα μπορούν να συμμετάσχουν και αρχάριοι ορειβάτες. Ώρες πορείας: 5 (Α’ κατηγορίας). Αναχώρηση: Γιαννιωτών, υπό την αιγίδα της
8.00π.μ. έως14.00μ.μ.,οδός Γ. 8:00 (από τη Νομαρχία Ιωαννίνων). Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαν-
Παπανδρέου 2, και στα τηλέ- Αρχηγός: Μάνθος Αναγνωστάκης. Υπαρχηγός: Στράτος Γκόντζος. Περισσότερες πληροφορίες και νίνων, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στις
φωνα 2651026581 και δηλώσεις συμμετοχής, στα νέα γραφεία του Συλλόγου, 28ης Οκτωβρίου 17Α (εντός στοάς), καθημε- 7 το απόγευμα στην αίθουσα του
2651037417. ρινά 7-9μμ ή στο τηλέφωνο 26510-22138. http://www.orivatikos.gr Συνεδριακού Κέντρου της ΝΑΙ
(στοά Σάρκα), διοργανώνουν εκδή-
λωση κατά τη διάρκεια της οποίας
Εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων
θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση
Ξεκίνησαν οι εγγραφές στο Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων για το του νέου βιβλίου της Δηιδάμειας Π.
σχολικό έτος 2009-2010. Στατηρά με τίτλο «Γραμμένο στ’
Δύο νέα τμήματα προστέθηκαν για φέτος στο δυναμικό του αστέρια».
Ωδείου για σπουδαστές στο λαούτο και στο παραδοσιακό βιολί. Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο
Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσό- δημοσιογράφος – συγγραφέας Στέ-
τερες πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές και τις μουσικές φανος Ντόβας.
σχολές, από Δευτέρα έως και Παρασκευή ώρες: 10.00-12.00 και
17.00-20.00, στο τηλ: 26510-25429 ή να περάσουν από τη Ημερίδα για νέα χρηματοδο-
Γραμματεία του Ωδείου ( Μπιζανίου 2).
Επίσης σας ενημερώνουμε πως για τη φετινή σχολική χρονιά
τικά προγράμματα
θα επιδοτούνται η βιόλα και το όμποε με 100% και η τρομπέτα στην Κόνιτσα
και το κόρνο με 50%.
Ημερίδα με θέμα: «Χρηματοδοτι-
κά Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προ-
γράμματα και Ανάπτυξη Τοπικών
Κοινωνιών» θα πραγματοποιηθεί τη
Δευτέρα 2/11/2009 στο Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Κόνιτσας.

Πρόγραμμα
11:00 Χρηματοδοτικό πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ, Γιάννης Τσιάβος αναπλ.
Συντονιστής ΚΕΤΑ Ηπείρου
11:45 Χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα Αγροτικού τομέα, ΗΠΕΙΡΟΣ
Α.Ε.
12:00 Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες
Θοδωρής Αλεξίου, συντονιστής
ΚΕΤΑ Ηπείρου
×ÑÙÌÁÔÁ - ÂÅÑÍÉÊÉÁ - ÌÏÍÙÔÉÊÁ 3:15 Ερωτήσεις – συζήτηση

ÅñãïóôÜóéï: 8ï ÷ëì. Å.Ï. Éùáííßíùí - Áèçíþí Στόχοι της ημερίδας


Η ενημέρωση των πολιτών για την
Ôçë.: 2651092192, fax: 2651092882 αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και
Εθνικών προγραμμάτων.
20 ÁèëçôéêÜ ÍÝïé31
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ Áãþ íåò, ðåìðôç
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 19 ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÕ
- ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ2007
2009

Θέλουν βαθμούς Πέραμα και Ανατολή


σ’ ένα ματς το οποίο αποτελεί ευκαιρία για τους παίκτες βαλάντιο, το οποίο θα το βοηθήσει να δώσει τη μάχη της
του Αλέκου Σιχλιμοίρη να πάρουν ένα θετικό αποτέλε- παραμονής μέχρι τέλους.
σμα εκμεταλλευόμενοι τον παράγοντα έδρα. Οι κάτοχοι Στο άλλο παιχνίδι με τοπικό ενδιαφέρον, η Ανατολή
του κυπέλλου ερασιτεχνών Ελλάδος φέτος παρουσιά- αντιμετωπίζει τον Αστέρα Ρόκκας, που ξεκίνησε σχετικά
ζουν αρκετά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους, ενώ καλά στο πρωτάθλημα, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλο-
προέρχονται και από ένα κακό για εκείνους αποτέλεσμα γη, αφού προέρχεται από δύο απανωτές ήττες, που
με ήττα στην έδρα τους από την Πρέβεζα, που τους απο- σημαίνει ότι θα παλέψει μόνο για τη νίκη για να ξεφύγει
μάκρυνε από τις πρώτες θέσεις. Το Πέραμα από την από τη ζώνη του υποβιβασμού. Για τους Πόντιους τα
πλευρά του προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε αντίπαλο περιθώρια στενεύουν αγωνιστική με την αγωνιστική και
Tην πάντα επικίνδυνη Βολίδα Μέσης υποδέχεται που δεν βρίσκεται σε καλή μέρα, προκειμένου να προ- σε περίπτωση ήττας το «καμπανάκι» θα αρχίσει να ηχεί
αύριο (Κυριακή) στις 15:00 η Προοδευτική Περάματος, σθέτει ό,τι περισσότερο μπορεί στο βαθμολογικό του πιο δυνατά.

Super League Γ’ åèíéêÞ Δ’ åèíéêÞ Α’ åρασιτεχνική


Âáèìïëïãßá (σε 8 αãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 6 áãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 6 áãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 8 áãþíåò)
1. Παναθηναϊκός 22 1. Επανομή 14 1. Τηλυκράτης 14 1. Θ. Ελεούσας 19
2. Ολυμπιακός 22 2. Εθν. Φιλιππιάδας 11 2. Πίνδος Κον. 16
2. ΠΑΣ Πρέβεζα 14
3. *Μικρασιάτες 15
3. Άρης 13 3. Φωκικός 10 3. Θεσπρωτός 13 4. Ασβεστοχώρι 14**
4. ΠΑΟΚ 12 4. Εορδαϊκός 10 4. Κομπότι 12 5. Λαψίστα 14
5. Εργοτέλης 12 5. Τρίκαλα 9 5. Ναυπακτιακός 11 6. Καλπάκι 14
6. Αστέρας Τρίπολης 11 6.* Βέροια 9 6. Νυδρί 11 7. Βουνοπλαγιά 12
7. ΑΕΚ 11 7. ΠΑΟΝΕ 9 7. Παραμυθιά 11 8. Κάστρο 12
8. Νέα Καβάλα 11 9. Μουσιωτίτσα 12
8. Πυρσός Γρεβ. 9 8. Απ. Πάργας 11 10. Πλατανιά 12
9. Πανιώνιος 11 9. Αν. Γιαννιτσών 9 9. Βολίδα 10 11. Θ. Κατσικά 10
10. Ξάνθη 10 10. Μακεδονικός 8 10. Ελαιόφυτο 7 12. Χαροκόπι 9
11. ΠΑΣ Γιάννινα 9 13. Ροδοτόπι 8
11. Αν. Σερρών 8 11. Μεσολόγγι 7
12. Λάρισα 9 12. Αν. Άρτας 7 14. Καστρίτσα 6
12. Κοζάνη 5
Âáèìïëïãßåò - Επόμενη αγωνιστική

13. Ατρόμητος 8 13. Βισαλτιακός 5 13. Πρ. Περάματος 5 15. Α.Ε. Γιάννενα 4**
14. Ηρακλής 7 14. Ν. Βόλου 4 14. Αστήρ Ρόκκας 5* 16. Κουκλέσι Αποχώρησε
15. Λεβαδειακός 7 15. Κρανούλα 3 15. Παχυκάλαμος 4
16. Πανθρακικός 1 16. Θερμαϊκός 1 16. Απ. Ευπαλίου 3 *Οι Μικρασιάτες ξεκίνησαν με –2
17. Καστοριά 1 17. Ανατολή 2 βαθμούς
18. Λευκίμη 0* ** Α.Ε. Γιάννενα-Ασβεστοχώρι
Πρόγραμμα 9ης Αγωνιστικής έχουν παιχνίδι λιγότερο
*Η Βέροια ξεκίνησε το πρωτάθλημα
Σάββατο 31/10 με –2 βαθμούς * Αστήρ Ρόκκας-Λευκίμη έχουν
16:45 Λάρισα-Άρης (NOVA) Εξ’ αναβολής παιχνίδι
παιχνίδι λιγότερο
16:45 ΠΑΟΚ-Ξάνθη (ΣΚΑΙ) Πρόγραμμα 7ης Αγωνιστικής Κυριακή, ώρα 11:00
19:00 Ατρόμητος-Ολυμπιακός Κυριακή, ώρα 15:00 Α.Ε. Γιάννενα-Ασβεστοχώρι
Πρόγραμμα 7ης αγωνιστικής
(NOVA) Βισαλτιακός-Μακεδονικός Κυριακή, ώρα 15:00
Δόξα Κρανούλας-Φιλιππιάδα Πρόγραμμα 9ης Αγωνιστικής
Κυριακή 01/11 Μεσολόγγι-Πρέβεζα Σαββατοκύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου
Ν. Βόλου-Επανομή
14:30 Ηρακλής-Αστ. Τρίπολης (-) Φωκικός-Θερμαϊκός Ναυπακτιακός-Αν. Άρτας Βουνοπλαγιά-Πίνδος Κόνιτσας
14:30 ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακός Εορδαϊκός-Κοζάνη Πρ. Περάματος-Βολίδα Κουκλέσι-Ροδοτόπι
(NOVA) Καστοριά-Πυρσός Γρ. Θεσπρωτός-Νυδρί Κάστρο-Θ. Ελεούσας
Αν. Γιαννιτσών-ΠΑΟΝΕ Λευκίμη-Κομπότι Χαροκόπι-Καστρίτσα
14:30 Νέα Καβάλα-Πανθρακικός
Τηλυκράτης-Παραμυθιά Α.Ε. Μικρασιατών-Λαψίστα
(NOVA) Ελαιόφυτο-Παχυκάλαμος
Δευτέρα, ώρα 15:00 Θ. Κατσικά-Καλπάκι
16:45 Εργοτέλης-ΑΕΚ (NOVA) Αν. Σερρών-Τρίκαλα Αστήρ Ρόκκας-Ανατολή Ασβεστοχώρι-Πλατανιά
19:00 Παναθηναϊκός-Πανιώνιος Ρεπό: Βέροια Απ. Πάργας-Απ. Ευπαλίου Α.Ε. Γιάννενα-Μουσιωτίτσα

Β’ ερασιτεχνική (Α΄όμιλος) Β’ ερασιτεχνική (Β΄όμιλος) Γ’ ερασιτεχνική (Α΄όμιλος) Γ’ ερασιτεχνική (Β΄όμιλος)


Âáèìïëïãßá (σε 9 αãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 9 áãþíåò) Âáèìïëïãßá (σε 3 αãþíες) Âáèìïëïãßá (σε 4 áãþíες)
1. Κρύα 24 1. Ηλιόκαλη 22 1. Πρωτόπαπα 9 1. Πήγασος 10
2. Καμποχώρια 22 2. Μέτσοβο 18
3. Κοσμηρά 17 2. Δαβάκης 9 2. Βαρυάδες 10
3. Βελισσάριο 19* 3. Ρωμανό 9
4. Αμφιθέα 19 4. Ανήλιο 16 3. Περίβλεπτος 7
5. Κόντσικα 15 4. Χρυσοβίτσα 9
5. Αγρ. Αστέρας 16 4. Πετσάλι 7
6. Πανφρουριακός 16 6. Πεδινή 14 5. Συρράκο 9
7. Ραφταναίοι 13 5. Ανάργυροι 5 6. Σερβιανά 8
7. Νησί 16
8. Ρίζα 14 8. Μουζακαίοι 13 6. Μπισδουνάκι 5 7. Εθνικός Ι. 7
9. Ζωοδόχος 12 9. Χουλιαράδες 12 7. Κληματιά 4 8. Αμπελιά 7
10. Ολυμπιακός Ι. 12* 10. Καρδαμήτσια 12 8. Πωγωνάτος 4 9. Αετοράχη 5
11. Αγ. Μαρίνα 9 11. Λογγάδες 12 10. Λάκκα Σουλίου 4
12. Καρυές 9 12. Κουτσελιό 11* 9. Καρίτσα 3
13. Κεφαλόβρυσο 9 13. Μαβίλης 11 10. Σταυράκι 2009 3 11. Μαντείο 1
14. Αμπελόκηποι 8 14. Πράμαντα 9 12. Σιστρούνι 0
11. Γραμμένο 1 13. Βοτονόσι 0
15. Πεντέλη 8 15. Επισκοπικό 8
16. Ελπίδες Ι. 8 16. Δαφνούλα 8 12. Ζίτσα 1 14. Περιστέρι 0
17. Ατρόμητος ’95 4 17. Δροσοχώρι 5 13. Μάρμαρα 0 15. Γεννάδιος 0
18. Ελεούσα ΄94 3 18. Θεριακήσι 2* 14. ΠΑΟ Κόνιτσας 0
*Ολυμπιακός Ι.-Βελισσάριο έχουν Πρόγραμμα 5ης Αγωνιστικής
*Κουτσελιό-Θεριακήσι διακόπηκε Σάββατο, ώρα 15:00
παιχνίδι λιγότερο σε βάρος του Θεριακησίου και ανα- Πρόγραμμα 4ης αγωνιστικής
μένεται απόφαση. Αμπελιά-Εθνικός Ι.
Σάββατο, ώρα 15:00
Πρόγραμμα 10ης Αγωνιστικής Πήγασος-Συρράκο
Σάββατο, ώρα 15:00 Ανάργυροι-Δαβάκης Γεννάδιος-Βοτονόσι
Κεφαλόβρυσο-Αγ. Μαρίνα Πρόγραμμα 10ης Αγωνιστικής
Σάββατο, ώρα 15:00 Περίβλεπτος-Μπισδουνάκι
Αγρ. Αστέρας-Α.Ε. Ρίζας Πωγωνάτος-Κληματιά
Αμπελόκηποι-Ελεούσα ‘94 Ηλιόκαλη-Καρδαμήτσια Κυριακή, ώρα 10:00
Πεντέλη-Καρυές Μέτσοβο-Λογγάδες Μάρμαρα-Κόνιτσα Περιστέρι-Σερβιανά
Νησί-Ελπίδες Ι. Δροσοχώρι-Πράμαντα
Δαφνούλα-Χουλιαράδες Κυριακή, ώρα 11:00
Κυριακή, ώρα 11:00 Κόντσικα-Κοσμηρά Κυριακή, ώρα 11:00
Βαρυάδες-Αετοράχη
Βελισσάριο-Πανφρουριακός ΠΑΣ Γραμμένο-Πρωτόπαπα
Κυριακή, ώρα 11:00 Μαντείο-Λάκκα Σουλίου
Ατρόμητος ’95-Κρύα Καρίτσα-Πετσάλι
Ζωοδόχος-Αμφιθέα Κουτσελιό-Μουζακαίοι
Επισκοπικό-Ανήλιο Κυριακή, ώρα 15:00
Κυριακή, ώρα 12:15 Θεριακήσι-Ραφταναίοι Κυριακή, ώρα 15:00 Ρωμανό-Σιστρούνι
Ολυμπιακός Ι.-Καμποχώρια Μαβίλης-Πεδινή Σταυράκι-Ζίτσα Ρεπό:Χρυσοβίτσα
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ÅIÄÇÓÅÉÓ 21

Πίστωση χρόνου ζήτησε η Μπατζελή


Συνάντηση παράκτιων αλιέων
με την Υπουργό Αγροτικής ανάπτυξης

Υποβαθμίζεται η φήμη της γιαννιώτικης αργυροχοΐας Πίστωση χρόνου προκειμένου να ενημερωθεί για τα προ-
βλήματα των παράκτιων αλιέων, ζήτησε η υπουργός Αγροτι-
Συνάντηση του Βουλευτή Ιωαννίνων Θανάση Οικονόμου με το Δ.Σ του ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι κής Ανάπτυξης και τροφίμων κ. Κατερίνα Μπατζελή στη
συνάντηση που είχε την Τρίτη με αντιπροσωπεία συνδικαλι-
στών της παράκτιας αλιείας, στην οποία συμμετείχε και ο
Συνάντηση με τους αργυροχόους και τους βιοτέχνες του τόπου μας. Ωστόσο σήμερα η φήμη και η ανταγωνιστικότητα πρόεδρος Αλιευτικών Συλλόγων Ηπείρου κ. Παύλος Χαρα-
ΚΕ.ΠΑ.Β.Ι είχε ο Θανάσης Οικονόμου στα πλαίσια της κοινο- των «γιαννιώτικων ασημικών» υποβαθμίζεται». λάμπους.
βουλευτικής του δραστηριότητας ως μέλος της διαρκούς Επι- Οι κύριες αιτίες αυτής της κατάστασης, σύμφωνα με τον βου- Οι παράκτιοι αλιείς θέσανε μια σειρά από άμεσες, μεσο-
τροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής στην οποία μετέ- λευτή του ΠΑΣΟΚ, εντοπίζονται στην έλλειψη αξιόπιστης πρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες και έδωσαν
χει. πιστοποίησης της προέλευσης και των ειδικών προδιαγραφών στην υπουργό εγγράφως και τεκμηριωμένα όλα τα προβλή-
Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν που πληρούν τα προϊόντας μας, την ίδια ώρα που η αγορά ματα και τις αντίστοιχες προτάσεις οι περισσότερες από τις
τον κλάδο των αργυροχόων της πόλης μας και κυρίως το θέμα κατακλύζεται από εισαγόμενα τύπου «γιαννιώτικα προϊόντα» οποίες συνάδουν με τις κατευθύνσεις της κυβέρνησης του
της πιστοποίησης των προϊόντων και της αύξησης της ανταγω- που υπονομεύουν την πολιτισμική μας παράδοση, την εμπορι- ΠΑΣΟΚ για την πράσινη ανάπτυξη, για να βγει η παράκτια
νιστικότητας των εγχώριων προϊόντων. κή δραστηριότητα του κλάδου αλλά και το τουριστικό προϊόν αλιεία από τα αδιέξοδα που της δημιούργησαν οι προηγού-
Στην παρέμβαση του ο Θανάσης Οικονόμου τόνισε πως η που παράγουμε ως τόπος. μενες κυβερνήσεις.
πιστοποίηση ποιότητας και προέλευσης των προϊόντων του Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι δημιουργείται μείζον ζήτημα Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές η κ. Μπατζελή δεσμεύτη-
νομού μας, είναι απαραίτητος όρος για την επιβίωση των επι- όσον αφορά την προστασία και την παραπλάνηση του κατανα- κε να αποσύρει άμεσα την παράνομη υπουργική απόφαση
χειρήσεων αλλά και για την ανάδειξη της πολιτιστικής και του- λωτή, γιατί, όπως είπε, δεν αρκεί ένα προϊόν να πωλείται στα του πρώην υπουργού κ. Κοντού (164198/03.03.08) και να
Γιάννενα για να διαθέτει και την ανάλογη φήμη, αλλά πρέπει πάνε οι μηχανότρατες στο 1,5 μίλι. Επίσης υποσχέθηκε στην
ριστικής ταυτότητας των Ιωαννίνων.
να είναι ξεκάθαρη η χώρα προέλευσης. ομάδα αναδιάρθρωσης του χρεοκοπημένου ΕΛΓΑ ότι θα
«Η διατήρηση και η ενίσχυση της γιαννιώτικης ταυτότητας σε
«Σήμερα η σήμανση των πολύτιμων μετάλλων, των κοσμημά- συμμετέχει και εκπρόσωπος της παράκτιας αλιείας για να
προϊόντα και υπηρεσίες, εκτιμώ ότι πρέπει να είναι βασική μας των και των λοιπών τεχνουργημάτων, εναπόκειται σε αναχρονι- συζητηθεί πως θα ενταχθεί και η αλιεία σε καθεστώς αποζη-
προτεραιότητα στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της αύξησης στικές διατάξεις της αγορανομικής διάταξης του 1989, όπως μιώσεων από ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές
του εισοδήματος και της απασχόλησης», είπε και πρόσθεσε αυτή τροποποιήθηκε το 1994. ( 14/ 1989, 1/94 Άρθρο 405). αλιευτικών εργαλείων από μεγάλα θηλαστικά.
πως ο πραγματικός τουρισμός αφορά τη συνολική καταναλωτι- Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν στα παραπάνω προϊόντα να Όσον αφορά την απόφαση του προσφάτου συμβουλίου
κή δραστηριότητα και γι’ αυτό οφείλουμε να αναδείξουμε τη δηλώνεται απλώς με αριθμητικούς κώδικες το Επιμελητήριο υπουργών γεωργίας στο Λουξεμβούργο ανέφερε ότι το VMS
σημασία, το ρόλο και τη συμβολή των ντόπιων προϊόντων στη (στην περίπτωση μας των Ιωαννίνων) και ο αριθμός του εκάστο- (δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης) θα είναι υποχρεω-
διαμόρφωση της γιαννιώτικης ταυτότητας. τε εργαστηρίου», είπε ο κ. Οικονόμου τονίζοντας παράλληλα τικό για όλα τα κράτη μέλη για σκάφη άνω των 12 μέτρων και
Παράλληλα επισήμανε ότι η υιοθέτηση αυτής της ευρύτερης ότι είναι προφανές πως η αγορανομική διάταξη δεν λαμβάνει το AIS (αυτόματο σύστημα εντοπισμού) και VDS (σύστημα
προσέγγισης, είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τη χάραξη υπόψη της τις τρέχουσες συνθήκες και ανάγκες για τη διακίνη- βιντεοσκόπησης και φωτογράφησης) θα είναι προαιρετικό
νέων πολιτικών και την προώθηση νέων μέτρων που αντιμετω- ση, σφράγιση και πιστοποίηση των προϊόντων ασημουργίας, με και τα κράτη μέλη θα αποφασίζουν αν θέλουν να το εφαρμό-
πίζουν συνολικά τα προβλήματα και τα συγκριτικά πλεονεκτή- αποτέλεσμα να μην διασφαλίζεται επαρκώς η ποιότητα του σουν ή όχι.
ματα του Νομού μας, ως μέρος μίας ευρύτερης πολιτικής για μετάλλου και η ταυτότητα του κατασκευαστή της χώρας. Το VMS έχει κόστος 8.000 με 10.000 ευρώ και θα πληρω-
την ανταγωνιστικότητα, την οικονομική και κοινωνική σύγκλι- Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ θεί από την ΕΕ, ενώ το κόστος συντήρησης και συνδρομή
ση. υπογράμμισε ότι πολιτική προτεραιότητα του κόμματός του σύνδεσης θα επιβαρύνει τους κατόχους των αλιευτικών σκα-
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, είπε ο κ. Οικονόμου, είναι τα είναι, αφενός η διασφάλιση των καταναλωτών από παραπλάνη- φών και η οποία κυμαίνεται γύρω στα 100 ευρώ το μήνα, και
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αργυροχοΐας και ση ή εξαπάτηση και αφετέρου η διασφάλιση της ανταγωνιστικό- υποσχέθηκε να συζητήσουμε τα τεχνικά των παραπάνω
ασημουργίας. τητας των ντόπιων προϊόντων με πιστοποίηση και ονομασία συστημάτων για να γίνει πιο ουσιαστική η παρακολούθηση
«Τα εργαστήρια αργυροχοΐας και ασημουργίας του Νομού προέλευσης. και προστασία των ιχθυοαποθεμάτων.
μας είναι ταυτισμένα με την ιστορία και την παράδοση του «Είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να βελτιωθεί η ποι- Αναφερόμενος στη συνάντηση ο κ. Χαραλάμπους σημειώ-
ότητα των προϊόντων, το επί- νει ότι «αναμένουμε άμεσες κινήσεις καλής θέλησης από
πεδο του ανταγωνισμού την κα Υπουργό για θέματα θεσμικά που δεν κοστίζουν στο
αλλά και η διατήρηση της κράτος και είμαστε διατεθειμένοι να τη βοηθήσουμε να
φήμης των γιαννιώτικων αλλάξει το σημερινό «κατεστημένο» που ευθύνεται για τα
ασημικών», δήλωσε ο κ. προβλήματα του κλάδου μας».
Οικονόμου.
22 ÁèëçôéêÜ
ÐOËÉÔÉÓÌÏÓ ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

Χωρίς άγχος, αλλά με πάθος


Μόνο τους βαθμούς της νίκης σκέφτεται ο ΠΑΣ

Ένα από τα παιχνίδια που οι βαθμοί της θύρα 9 και τα δύο πέταλα. Οι τιμές είναι σχος έδειξε Σαϊτιώτη-Σιαλμά ως επιθετικό κάποιο ρυθμό. Από την επόμενη εβδομά-
νίκης είναι επιτακτικοί για μια ομάδα που 25 ευρώ στην θύρα 9, 15 ευρώ στο πάνω δίδυμο, δύσκολα θα βγει εκτός ενδεκάδας δα θα ξεκινήσει κάποιες χαλαρές προπο-
θέλει να πετύχει την παραμονή της στην πέταλο και 20 για τους φιλοξενούμενους. ο φορμαρισμένος Ντιμπαλά που απέκτησε νήσεις και θα φορτσάρει μία εβδομάδα
κατηγορία είναι αυτό που θα δώσει αύριο Αμετάβλητη παραμένει η τιμή στη μεγάλη επαφή με τα δίχτυα. Το ποιοι δύο από πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό.
(Κυριακή) στις 14:30 ο ΠΑΣ Γιάννινα με σκεπαστή που θα είναι 40 ευρώ. τους τρεις θα μπουν στο αρχικό σχήμα θα
αντίπαλο τον Λεβαδειακό. Και για να συμ- Τις τελευταίες μέρες τα συνεργεία δου- αποφασιστεί σήμερα. Δεξιά στα χαφ μάλ- Ο πολυσυζητημένος
βεί αυτό χρειάζεται πάθος, πειθαρχία και λεύουν εντατικά για να προλάβουν να ολο- λον φανέλα βασικού ξαναπαίρνει μετά Κάκος ρέφερι του ματς
σοβαρότητα, στοιχεία που διέκριναν την κληρώσουν το στέγαστρο της θύρας 9. Αν από καιρό ο Τζάνης αντί του Ανδράλα που Ένας από τους διαιτητές που κατά και-
ομάδα τις πρώτες αγωνιστικές, αλλά και βοηθήσει και ο καιρός και δεν βρέξει ούτε δεν πήγε ούτε εκείνος καλά στη Νέα Σμύρ- ρούς έχει προκαλέσει θύελλα διαμαρτυ-
στο τελευταίο ματς απέναντι στην Καλαμά- σήμερα, τότε η ευθεία θα ολοκληρωθεί νη. ριών από τις ομάδες της Super League με
τα, εξ ού και η εύκολη πρόκριση, τη στιγ- και θα απομένουν μόνο τα κομμάτια που Πιθανότερη ενδεκάδα σε διάταξη 4-4-2 τα σφυρίγματά του ορίστηκε να διευθύνει
μή που οι μισές ομάδες της Σούπερ Λιγκ θα στρίβουν προς τα πέταλα. Την πορεία με ρόμβο στα χαφ θα είναι οι: Ζαφειρό- τον αγώνα ΠΑΣ Γιάννινα-Λεβαδειακού.
έπαθαν ή κινδύνευσαν με πανωλεθρία. των εργασιών επιθεώρησε ο ίδιος ο Χρι- πουλος, Ντάσιος, Βάντερσον, Μαϊστόρο- Πρόκειται για τον Τάσο Κάκο (Κέρκυρας),
στοβασίλης χθες το μεσημέρι, μιας και βιτς, Κώτσιος, Τζάνης, Κανακούδης, Μπα-
ÅðéìÝëåéá: είναι ο άνθρωπος που χρηματοδοτεί από
ο οποίος από το 2008 είναι διεθνής. Βοη-
λάφας, Ανδράλας, Σαϊτιώτης, Ντιμπαλά (ή θοί του ορίστηκαν οι Ν. Φαντόπουλος
ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò εδώ και πέρα κάποια έργα και για τα Σιαλμάς). (Πειραιά) και Π. Κωσταράς (Αιτωλοακαρ-
giannakis1@mail.gr οποία έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη. Σήμερα το πρωί στα Γιάννινα θα βρίσκε- νανίας). Τέταρτος θα είναι ο Π. Καραγκού-
ται και ο Δημήτρης Ελευθερόπουλος, που νιας (Αχαΐας) και παρατηρητής ο Ν.
Τελευταία αυτές τις μέρες κάνει τρέξιμο στον Άγιο Μιντιούρης (Σερρών).
Κανένα ματς δεν μπορεί εκ προοιμίου «πρόβα ενδεκάδας» σήμερα Κοσμά και δείχνει να μπαίνει σταδιακά σε
να θεωρηθεί εύκολο, ωστόσο το «απόρθη- Για μία ακόμα φορά ο κ. Παράσχος
το φρούριο» των «Ζωσιμάδων» ετοιμάζεται έκανε πρόβα ενδεκάδας χθες, αλλά στην
γι’ άλλη μια φορά να επιβεβαιώσει τη τελευταία προπόνηση θα «κλειδώσουν» οι
φήμη του. Για την Κυριακή προβλέπεται έντεκα. Φαίνεται, όμως, πως και πάλι θα
ήλιος με δόντια, καθώς το Σαββατοκύρια- υπάρξουν αρκετές αλλαγές στα πρόσωπα
κο θα έχουμε σημαντική πτώση της θερ- της ενδεκάδας. Ο Νίκος Ζαφειρόπουλος
μοκρασίας, παρ’ όλα αυτά ο κόσμος θα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες να
δώσει δυναμικό παρών στις εξέδρες και πάρει φανέλα βασικού, ενώ πολύ πιθανό
εκτιμάται ότι περίπου 5000 φίλαθλοι θα είναι να επιστρέψει στο βασικό σχήμα ο
βρεθούν στο γήπεδο. Μπαλάφας που έλειψε για 75 λεπτά με την
Από αυτήν την αγωνιστική και μέχρι … Καβάλά και φυσικά με ΠΑΟΚ και Πανιώ-
νεωτέρας ισχύουν οι μειωμένες τιμές στη νιο. Στην επίθεση, παρότι χθες ο κ. Παρά-

Πρώτος στο περιφερειακό


της άρσης βαρών ο Σπάρτακος
Διεξήχθη στα Ιωάννινα τo Σάββατο 24 μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών,
Οκτωβρίου 2009, ο 5ος όμιλος του περι- κατηγ. 48 κιλ. Σταματία Παππά χρυσό
φερειακού πρωταθλήματος άρσης βαρών μετ. στο γυναικών,
ανδρών, γυναικών, νέων ανδρών, νέων κατηγ. 53 κιλ. Σταυρούλα Καραγεώργη
γυναικών καθώς και οι προκριματικοί αγώ- χρυσό μετ. στο γυναικών και νέων γυναι-
νες. Στη βαθμολογία όλων των κατηγοριών κών,
ανδρών, νέων ανδρών, γυναικών και νέων κατηγ. 58 κιλ. Σοφία Αγγέλη χρυσό μετ.
γυναικών ο σύλλογος κατέλαβε την πρώτη στο γυναικών και νέων γυναικών,
θέση. Οι αθλητές του συλλόγου κατέκτη- κατηγ. 63 κιλ. Σταυρούλα Μπαλάσκα
σαν τα παρακάτω μετάλλια: χρυσό μετ. στο γυναικών και νέων γυναι-
κατηγ. 62 κιλ. Δημήτριος Γεωργούλης κών,
χρυσό μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών, κατηγ. + 75 κιλ. Βασιλική Διαμάντη
κατηγ. 69 κιλ. Παναγιώτης Κατσουλίδης χρυσό μετ. στο γυναικών και νέων γυναι-
χρυσό μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών, κών,
κατηγ. 77 κιλ. Κων/νος Αυδόκης χρυσό κατηγ. 48 κιλ. Ευαγγελία Σιλιόγκα
μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών, χρυσό μετ. στο νέων γυναικών και ασημέ-
κατηγ. + 105 κιλ. Χρήστος Οικονόμου νιο μετ. στο γυναικών,
χρυσό μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών, κατηγ. +75 κιλ. Γεωργία Τάτση ασημέ-
κατηγ. 69 κιλ. Άγγελος Δερέκας ασημέ- νιο μετ. στο γυναικών και νέων γυναικών,
νιο μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών κατηγ. 58 κιλ. Λάμπρος Τριφύλλης
κατηγ. 77 κιλ. Δημήτριος Ζάρρας αση- χρυσό μετ.,
μένιο μετ. στο ανδρών και νέων ανδρών, κατηγ. 62 κιλ. Μάριος Πολυχρονιάδης
κατηγ. 62 κιλ. Μάριος Νάσης ασημένιο χρυσό μετ.
Eγγραφές από 2/9/2009
ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009 EÐÉÊÁÉÑÏÔÇÔÁ 23
ÁèëçôéêÜ

Νέα δεδομένα στα πρωταθλήματα των μικτών ομάδων ÐÅÑÉ-ÈÅÙÑÅÉÁ-ÊÁ


✐ Ένας ακόμα προπονητής της
Σ’ ένα τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα, απ’ αυτό που είχα- να χρόνια. Σούπερ Λιγκ έχασε τη θέση του. Ο
με συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, θα συμμετάσχουν φέτος οι Η ΕΠΟ μετά τον καταρτισμό των ομίλων προχώρησε και στην Ολέγκ Προτάσοφ έλυσε τη συνεργα-
σία του με τον Ηρακλή και αποχαιρέ-
μικτές ομάδες Νέων και Παίδων της ΕΠΣΗΠ, αφού η Εγνατία κλήρωση του πρωταθλήματος, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι τησε στο και… πέντε της παρέλασης,
οδός άλλαξε -εκτός από τον οδικό χάρτη- και τον ποδοσφαιρι- η πρεμιέρα μετατίθεται για τις 11 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα αλλά πιάνεται στα «θύματα» της πρώ-
κό. Έτσι η ΕΠΣ Ηπείρου φεύγει πλέον από τον όμιλο στον της ΕΠΣΗΠ έχει κατά σειρά ως εξής: της ιδιότυπης διορίας που ισχύει στο
οποίο είχε ως αντιπάλους ομάδες της Ηπείρου και της Κέρκυ- ελληνικό ποδόσφαιρο.
ρας και ενσωματώνεται στον 3ο όμιλο με Γρεβενά, Καστοριά, 11/11 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Καστοριάς ✗ Ούτε αυτή η απομάκρυνση απο-
Κοζάνη και Φλώρινα. Αντίστοιχα η Άρτα, η Πρέβεζα, η 2/12 ΕΠΣ Φλώρινας-ΕΠΣΗΠ τέλεσε έκπληξη, ειδικά μετά τον εξευ-
Θεσπρωτία, η Κέρκυρα και η Αιτωλοακαρνανία θα αποτελέσουν 9/12 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Κοζάνης τελιστικό αποκλεισμό του «Γηραιού»
ξεχωριστό όμιλο. 23/12 Ρεπό από ομάδα Γ’ Εθνικής.
Οι αλλαγές έχουν τα θετικά τους, αλλά και τα αρνητικά τους. 30/12 ΕΠΣ Γρεβενών-ΕΠΣΗΠ ☞ Δύο είναι τα επόμενα μεγάλα
Το θετικό είναι ότι ο ανταγωνισμός γίνεται πλέον πολύ μεγαλύ- 13/01 ΕΠΣ Καστοριάς-ΕΠΣΗΠ φαβορί για «ηρωική έξοδο», ο Μαζί-
τερος και οι αγωνιστικές παραστάσεις θα είναι υψηλότερου επι- 20/01 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Φλώρινας νιο του Άρη και ο Μπάγιεβιτς της
πέδου για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές, ενώ το αρνητικό είναι 03/02 ΕΠΣ Κοζάνης-ΕΠΣΗΠ ΑΕΚ. Ο χρόνος έχει αρχίσει να
ότι η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην ΒΔ Ελλάδα δεν θα 10/02 Ρεπό μετράει αντίστροφα και είναι θέμα
είναι πλέον τυπικό θέμα, όπως είχε μετατραπεί τα προηγούμε- 17/02 ΕΠΣΗΠ-ΕΠΣ Γρεβενών timing το πότε θα αποχωρήσουν.
Μεγαλύτερο φαβορί μας κάνει ο
Μαζίνιο, ο αντικαταστάτης του οποί-

Ηπειρώτικο ντέρμπι στη Γ’ Εθνική


ου είναι πιο εύκολο να βρεθεί, ενώ
στη μεταβατική περίοδο που διανύει
η ΑΕΚ διοικητικά, είναι δύσκολο να
βρεθεί προπονητής στο βεληνεκές
Το μεγάλο ηπειρώτικο ντέρμπι της Δόξα της. Ποιος θα διώξει τον Ντούσκο και
Κρανούλας με τον Εθνικό Φιλιππιάδας θα ποιον θα φέρουν σε μια τέτοια χρονι-
διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 15:00 στο κή στιγμή που οι «κιτρινόμαυροι»
Δημοτικό γήπεδο της Κρανούλας, αλλά βρίσκονται σε κατάρρευση. Μόνο
δυστυχώς το παιχνίδι αυτό με το σπου- κανένας μακροχρόνια άνεργος, αλλά
δαίο ενδιαφέρον διεξάγεται σχεδόν ταυτό- αυτός θα εκδιωχθεί κακήν κακώς από
χρονα με την αναμέτρηση του ΠΑΣ Γιάν- τον κόσμο. Εκτός κι αν βρεθεί κάποι-
νινα με τον Λεβαδειακό, που αναμφισβή- ος εκ των έσω. Κάποιο «δικό της
παιδί». Θα βρεθεί όμως;
τητα θα «κλέψει την παράσταση» και θα ✐ Με τους προπονητές να είναι ο
συγκεντρώσει τη συντριπτική πλειοψηφία ένας πιο επίφοβος από τον άλλον,
των φιλάθλων στο «Ζωσιμάδες». Για τη εκείνος που τελικά μένει ακλόνητος
Φιλιππιάδα, βέβαια, είναι μια «χρυσή είναι ο Τεν Κάτε. Έτσι όπως πάει θα
ευκαιρία» να μεταφέρει τους φιλάθλους τους «θάψει» όλους ο Ολλανδός.
της και να μετατρέψει σε δική της έδρα ✗ Κάθε φορά που καταπιανόμαστε
την Κρανούλα, διεκδικώντας με καλύτε- με την προπονητολογία αναφερόμα-
ρους όρους τους 3 βαθμούς που θα τη στε και στον δικό μας, Γιώργο Παρά-
σχο, που επίσης διαψεύδει έμμεσα
διατηρήσουν κοντά στην κορυφή και θα
τα σενάρια που τον θέλουν να είναι
της επιτρέψουν να ονειρεύεται ακόμα και «φευγάτος». Ανεξαρτήτως αν έχουν
άνοδο στη Β’ Εθνική μέσω των μπαράζ! ισχύ ή όχι αυτά τα σενάρια που ανα-
Εξίσου σημαντικοί, όμως είναι οι 3 βαθ-
ÅðéìÝëåéá: Καλογιάννη, πραγματοποιήθηκε την πτύσσονται το τελευταίο δίμηνο, ένα
μοί και για την Κρανούλα, η οποία ακόμα είναι το σίγουρο. Τον προπονητή
δεν έχει πανηγυρίσει την πρώτη της νίκη ÃéÜííçò ÃéáííÜêçò Πέμπτη στα γραφεία της Ένωσης συνά-
πάνω απ’ όλα τον κρατάνε ή τον διώ-
ντηση με τους αρχηγούς της ΠΑΕ
στο πρωτάθλημα και ενδεχόμενη 4η απώ- giannakis1@mail.gr χνουνε τα αποτελέσματα. Όσο καλά
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, προκειμένου να συζητήσουν
λεια εντός έδρας θα τη μπλέξει σε σοβα- λόγια και να γράψουν οι δημοσιο-
τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί
ρές περιπέτειες πριν καν προλάβει να ρητής ορίστηκε ο Γ. Νικολαΐδης (Μακε- γράφοι, αν η ομάδα δεν βλέπεται και
στην ομάδα. πιάσει πάτο ο προπονητής θα φύγει.
χαρεί την παρθενική της συμμετοχή σε δονίας). Μετά την παρέμβαση του προέδρου της Ισχύει και το αντίθετο, όσο και να
επαγγελματικό πρωτάθλημα. Στην Κρα-
Ένωσης οι ποδοσφαιριστές υποσχέθηκαν γράφουν οι δημοσιογράφοι ότι ένας
νούλα αντιμετωπίζουν το ματς ως ευκαι- Με παρότρυνση Καλογιάννη ότι θα αγωνιστούν στο αυριανό ματς με προπονητής «δεν κάνει», αν τα απο-
ρία να πάρουν μια βαθιά ανάσα και να κατεβαίνει η Καστοριά τον Πυρσό Γρεβενών. Θα πρέπει να σημει- τελέσματα τον δικαιώνουν δεν μπο-
βρεθούν είτε πάνω από την επικίνδυνη
ωθεί ότι στη συνάντηση δεν παρέστη ούτε ρεί κανένας να τον κουνήσει από τη
ζώνη είτε στη χειρότερη περίπτωση να Μετά από πρωτοβουλία του Προέδρου ο Δήμαρχος της Καστοριάς, που είχε κλη- θέση του.
μειώσουν την απόσταση που τους χωρίζει της Ένωσης Επαγγελματικού Ποδοσφαί- ☞ Στην περίπτωση του Παράσχου
θεί, ούτε άλλος φορέας. Την Τρίτη θα
από τις θέσεις της παραμονής. ρου Β’ & Γ’ Εθνικής Κατηγορίας, Σπύρου είναι ξεκάθαρο για μας ότι μέχρι
υπάρξει νέα συνάντηση.
Ελάχιστα είναι τα αγωνιστικά προβλή- τώρα είναι πετυχημένος. Η ομάδα
ματα για τους «πορτοκαλί». Ο κ. Λαδιάς έχει πάρει βαθμούς σωτηρίας. Ίσως
περιμένει σήμερα να δει σε τι κατάσταση
θα είναι ο Μπλέτσας που έχει μια μικρή
Ρεπό για την Α’ ερασιτεχνική θα μπορούσε να πάει και καλύτερα,
αλλά εχθρός του καλού είναι το
θλάση στον δικέφαλο, που την «κληρονό- καλύτερο.
Μόνο το εξ’ αναβολής παιχνίδι 11 το πρωί στο γήπεδο Λ. Καμηνάς.
μησε» από το παιχνίδι με την Βέροια, ✐ Όσον αφορά τη διαχείριση του
της περασμένης Τετάρτης ανάμεσα Στη Β’ ερασιτεχνική, δεν υπάρχει έμψυχου υλικού, το σφάλμα είναι της
όπου και αντικαταστάθηκε στο β’ ημίχρο-
σε Α.Ε. Γιάννενα και Ασβεστοχώρι κάποιο μεγάλο ντέρμπι, με εξαίρε- διοίκησης. Του έδωσε να διαχειρι-
νο για να μην επιβαρύνει την κατάστασή
θα διεξαχθεί αυτήν την Κυριακή για ση ίσως την ενδιαφέρουσα αναμέ- στεί 35 παίκτες, στην πλειοψηφία
του. Αν την ξεπεράσει πλήρως, τότε θα
το πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνι- τρηση Βελισσαρίου-Πανφρουρια- τους μέτριους για τη μεγάλη κατηγο-
πάρει φανέλα βασικού.
κής κατηγορίας. Η ΕΠΣΗΠ λόγω και κού. Αν οι γηπεδούχοι κερδίσουν ρία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δέχεται
Πιθανή ενδεκάδα: Κουβεντάρης, Μπλέ- να ακούει τα παράπονά τους σε
της έλλειψης διαιτητών αποφάσισε και σε συνδυασμό με το παιχνίδι
τσας ή Γκόλιας, Παπαβασιλείου, Διαμά- βάρος του προπονητή, αντί να τους
να δώσει ρεπό γι’ αυτήν την εβδομά- λιγότερο που έχουν, θα παραμεί-
ντης, Τασιούλας, Καραμπίνας, Κάκος, κλείσει την πόρτα και να βοηθήσει
δα και το πρωτάθλημα θα συνεχι- νουν σε τροχιά διεκδίκησης της
Λώττας, Τσιατούρας, Λαζαρίδης, Ντίξον. τον προπονητή στην επιβολή πειθαρ-
στεί κανονικά το επόμενο Σαββατο- ανόδου.
Τον αγώνα θα διευθύνει ο διαιτητής Α. χίας. Ελπίζουμε τον Ιανουάριο να
κύριακο 7 και 8 Νοεμβρίου. Η Στη Γ’ ερασιτεχνική, το παιχνίδι διορθωθούν τα λάθη και να μην επα-
Καραλιόλιος (Γρεβενών) που θα έχει για
μοναδική αναμέτρηση με την οποία του Β’ Ομίλου ανάμεσα σε Πήγασο ναληφθούν σκηνικά ίδια με τους
βοηθούς τους Α. Αυθινό (Κέρκυρας) και
θα πέσει η αυλαία της 8ης αγωνιστι- και Συρράκο είναι ένα από τα πιο Λουμπούτη, Κουτσοσπύρο και Γόγο-
Χ. Μπαλή (Κέρκυρας). Τέταρτος θα είναι λο. ÃÉÁÍ - ÃÉÁÍ
κής θα διεξαχθεί την Κυριακή στις ενδιαφέροντα της 5ης αγωνιστικής.
ο Ν. Πουλημάς (Κέρκυρας) και παρατη-
ÍÝïé ÍÝïé Áãþíåò, ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

áãùíåò
ÇÐÅÉÑÏÕ
ÓÅ ÐÑÙÔÏ ÐËÁÍÏ ìå ôïí Σπύρο Θεμελή.

Δεν θέλουν κάλπες Ελλείψεις σε υποδομές


στη Ν.Δ. Ó÷ïëéÜæïíôáò ôçí åðéêáéñüôçôá
ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ οι προσπάθειες Οι πολίτες εν
της τελευταίας στιγμής, ώστε να δράση τοποθε-
μην επικρατήσει κλίμα έντασης
κατά την κρίσιμη συνεδρίαση της τώντας τις
Κεντρικής Επιτροπής της ΝΔ το πεσμένες
Σάββατο. Ο γραμματέας του κόμμα-
τος Λ.Ζαγορίτης ανακοίνωσε πως
πινακίδες στη
θα τοποθετηθεί όποιος επιθυμεί θέση τους.
στη διάρκεια της συνεδρίασης, ενώ ΜΕ αφορμή άρθρο του κ. Νάστου
«ξορκίζεται» το ενδεχόμενο ψηφο- που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
φορίας με κάλπη για την έγκριση μας αναφορικά με το κυκλοφορια-
της διαδικασία εκλογής προέδρου. κό πρόβλημα και τις ελλείψεις υπο-
Σύμφωνα με πληροφορίες ο δομών στην πόλη μας από την Ζωή
γραμματέας του κόμματος κ. Ζαγο- Βασιλοπούλου πήραμε επιστολή με
ρίτης έχει λάβει εντολή από τον
Κώστα Καραμανλή να αποφύγει με Μικρά και ενδιαφέροντα τις παρακάτω επισημάνσεις:
«… Αλλά κάποιοι άλλοι δημότες
κάθε τρόπο την ψηφοφορία με που κατοικούν στους Αμπελόκη-
κάλπη, για να μην υπάρξουν νικη- ✔ Ειδική επιστημονική επιτροπή, αποτε- γήτρια Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστή- πους, στα Σεισμόπληκτα, στο Τσι-
τές και ηττημένοι προτού ακόμη λούμενη από επιφανείς πανεπιστημιακούς, μιο Θεσσαλονίκης φλικόπουλο, στην Δροσιά, στην
αρχίσει το Συνέδριο του κόμματος. αναλαμβάνει να μελετήσει το νέο εκλογικό ✔ Φίλιππος Σπυρόπουλος, Καθηγητής Πεντέλη, στα Ζευγάρια, στον
▲ Πάντα η Ν.Δ. ήταν καλή στις νόμο. Αντίστοιχη επιτροπή αναλαμβάνει το Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθη- Λασπότοπο, στα Καρδαμίτσια, στο
μεθοδεύσεις. θέμα της νέας αρχιτεκτονικής στη διοίκηση Σταυράκι, στη Νέα Ζωή, στο Νεο-
νών
και στην αυτοδιοίκηση.
✔ Σε ό,τι αφορά την αλλαγή του εκλογι- ✔ Στην επιτροπή για τη νέα αρχιτεκτονι- χωρόπουλο, στα Κάτω Μάρμαρα,
Να ξεκινήσετε κού συστήματος, ο πρωθυπουργός έχει κή στη διοίκηση και στην αυτοδιοίκηση συμ- στα Μάρμαρα, έχουν άλλα πιο
καμιά φορά μιλήσει για προσαρμογή του γερμανικού μετέχουν οι: σοβαρά προβλήματα.
μοντέλου στα ελληνικά δεδομένα. ✔ Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Επίκουρος Απλά δεν έχουν δρόμους, ούτε
✔ Αυτό περιλαμβάνει εκλογή βουλευτών Καθηγητής Δικαίου και Διοίκησης, Ελληνι- τα αυτονόητα έργα υποδομής
σε μονοεδρικές περιφέρειες αλλά και από κό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (νερό, αποχέτευση, τηλέφωνο,
λίστα. ✔ Ράλλης Γκέκας, Οικονομολόγος ρεύμα, κ.τ.λ.).
✔ Αιχμή του δόρατος στη νέα αρχιτεκτο- ✔ Αθανάσιος Καταρτζής, Γενικός Διευθυ- ▲ Είναι αλήθεια πως δεν υπάρ-
νική στη διοίκηση - αυτοδιοίκηση είναι οι χει αποχετευτικό σύστημα στα Σει-
συνενώσεις δήμων και η καθιέρωση συστή- ντής Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
✔ Χαράλαμπος Κουταλάκης, Λέκτορας σμόπληκτα; Υπάρχει δηλαδή το
ματος αιρετών περιφερειαρχών που αναμέ-
νεται υλοποιηθούν πριν από τις επικείμενες Διοικητικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθη- παλιό σύστημα των βόθρων»; ανα-
δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του νών ρωτιέται και περιμένει προφανώς
2010. ✔ Γιώργος Σωτηρέλης, Καθηγητής απάντηση.
✔ Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφα- Συνταγματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθη-
ση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη νών Κάνει και για σύνθημα
Τη Δευτέρα αναμένεται να ανα- Ραγκούση και αναλαμβάνουν άμεσα το έργο ✔ Θεόδωρος Χατζηπαντελής, Καθηγητής τοίχου
κοινωθούν τα πρώτα ονόματα των τους.
✔ Την επιστημονική επιτροπή για τον Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Πανεπιστήμιο
γενικών και ειδικών γραμματέων Θεσσαλονίκης Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είναι ο
εκλογικό νόμο απαρτίζουν οι:
των υπουργείων, βάσει του σχεδια- ✔ Νικόλαος Χλέπας, Αναπληρωτής Καθη- πρώτος υπουργός Προστασίας του
✔ Νίκος Αλιβιζάτος, Καθηγητής Συνταγ-
σμού του Μεγάρου Μαξίμου. ματικού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Αθηνών γητής Περιφερειακής Διοίκησης και Αυτοδι- Πολίτη (πρώην Δημόσιας Τάξης),
Περίπου οι μισοί υπουργοί έστει- ✔ Αθανάσιος Διαμαντόπουλος, Καθηγη- οίκησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών και εύγε του γι’ αυτό, που είπε:
λαν στους αρμόδιους συνεργάτες τής Πολιτικής Επιστήμης, Πάντειο Πανεπι- ✔ Τέλος, θα οριστεί ένας δικαστικός λει- «ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
του Γ.Παπανδρέου, τα ονόματα που στήμιο τουργός του Συμβουλίου της Επικρατείας ως ΑΠΑΝΤΑΜΕ
αποτελούν τις επιλογές τους για τις ✔ Σωκράτης Δώδος, Επίκουρος Καθηγη- μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτρο- ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ
τής Πολιτικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
κενές θέσεις και σε πολλές περι- Θεσσαλονίκης πής.
πτώσεις έχουν διαλέξει περισσότε- ✔ Χωρίς αμφιβολία αυτός είναι ο σωστός ▲ Κάνει και για σύνθημα τοίχου.
✔ Ηλίας Νικολακόπουλος, Καθηγητής
ρα από ένα πρόσωπα. Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Αθη- δρόμος για να απαλλαγεί η χώρα από τις
Αναμένουν, λοιπόν, την επιστρο- νών κομματικές επιλογές τόσο στον εκλογικό Θα το προχωρήσει
φή του πρωθυπουργού από το εξω- ✔ Λίνα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθη- νόμο όσο και στον Καποδίστρια ΙΙ. η ΔΕΗ;
τερικό προκειμένου να οριστικο-
ΔΥΟ μήνες, πριν την επίσημη
ποιηθούν τα ονόματα.
προκήρυξη των εκλογών, η ΔΕΗ με
Μάλιστα, εντός της προσεχούς
εβδομάδας θα γίνει και η πρόσκλη-
Êõêëïöüñçóå ç â’ Ýêäïóç ôïõ âéâëßïõ ãéá ôç ÷ïýíôá óôá ÃéÜííéíá το Υπουργείο Απασχόλησης προέ-
βησαν σε ανακοίνωση προγράμμα-
ση ενδιαφέροντος για τους διοικη- τος απασχόλησης για 2.
τές των ΔΕΚΟ. Êõêëïöïñåß ç äåýôåñç Ýêä- Μάλιστα έγιναν και δηλώσεις με
▲ Άντε να ξεκινήσετε καμιά φορά
γιατί καλή η δημόσια συζήτηση, ïóç ôïõ âéâëßïõ ìå ôßôëï το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ
να δηλώνει ότι η ΔΕΗ συμμετέχει
καλύτερη όμως η λειτουργία του «ÃéÜííéíá 1967-1974», ôá για να αντιμετωπιστεί η διεθνής
κράτους. κρίση, κλπ.
÷ñüíéá ôçò ÷ïýíôáò ìÝóá Προφανώς τώρα υπάρχει πιο
Κάνουν λάθος «καθαρή» εικόνα για το τι συνέβη.
áðü áöçãÞóåéò ðñùôáãù- Δεν χρειάζεται να το... τονίσουμε.
ΔΕΝ νομίζω ότι αυτό πρέπει να íéóôþí êáé áðüññçôá Ýãã- Είναι χαρακτηριστικό ότι η
συνεχιστεί. ΓΕΝΟΠ αντέδρασε τότε άμεσα και
Δεν μπορεί κάθε τρις και λίγο οι ñáöá, ôïõ äçìïóéïãñÜöïõ έβαλε το θέμα στη σωστή του
υπουργοί της κυβέρνησης να αφή- διάσταση.
νουν τη δουλειά τους και να τρέ- Óðýñïõ ÈåìåëÞ. Ç Τώρα ούτε κουβέντα γι’ αυτό το
χουν στα κανάλια. πρόγραμμα το οποίο προέβλεπε
Κατανοώ την ανάγκη να δίνουν
êåíôñéêÞ äéÜèåóç ãßíåôáé 2.000 θέσεις εργασίας (Stage
εξηγήσεις και διευκρινίσεις αλλά áðü ôçí åöçìåñßäá «ÍÝïé προφανώς) από τη ΔΕΗ.
όταν αυτό γίνεται σε καθημερινή ▲ Αλήθεια γιατί η ΔΕΗ δεν
βάση σημαίνει ότι έχουν πρόβλημα Áãþíåò», ÄáãêëÞ 7, êáé ôá προκηρύσσει αυτές τις 2.000
με την πολιτική που ακολουθούν. θέσεις εργασίας με καθαρούς
▲ Η οποία δε γίνεται κατανοητή
êåíôñéêÜ âéâëéïðùëåßá. όρους και με κανονική παροχή
και για το λόγο αυτό χρειάζονται εργασίας αφού τους χρειάζεται
επεξηγήσεις. ούτως ή άλλως;