You are on page 1of 6

Republika Srbija REPUBLIČKA KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI Br. 4-00-870/2013 Datum, 31.07.2013.

godine Beogr ad Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki (u daljem tekstu: Republička komisija), odlučujući o zahtevu za zaštitu prava podnosioca zahteva „GAT“ d.o.o. iz Novog Sada, Bulevar oslobođ enja broj 30a, koji je podneo u II fazi restriktivnog postupka javne nabavke dobara, oblikovane po partijama – nabavka montažnobetonskih trafostanica i krovova i zidnih platna, za partiju 1 – nabavka, isporuka, i montaža građevinskog dela montažno - betonskih trafostanica, JN broj 1.31-0016-13, naručioca PD „Elektrovojvodina“ doo iz Novog Sada, Bulevar Oslobođ enja broj 100, u sastavu: predsednik Saša Varinac i članice: Vesna Stanković, Hana Hukić i članovi: Željko Grošeta i Ristivoje Đokić, na osnovu člana 172. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Republike Srbije“ broj 124/2012) i članova 105. stav 1., 117. stav 2. tačka 1. i 116. stav 3. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik Republike Srbije“ br. 116/2008; u daljem tekstu: ZJN), na sednici održanoj dana 31.07.2013. godine, donela je:

R E Š E Nj E

USVAJA SE kao osnovan zahtev za zaštitu prava podnosioca zahteva „GAT“ d.o.o. iz Novog Sada i DELIMIČNO PONIŠTAVA II faza restriktivnog postupka javne nabavke dobara, oblikovane po partijama – nabavka montažno-betonskih trafostanica i krovova i zidnih platna, za partiju 1 – nabavka, isporuka i montaža građevinskog dela montažno - betonskih trafostanica, JN broj 1.31-0016-13, naru čioca PD „Elektrovojvodina“ doo iz Novog Sada, u delu stru čne ocene ponuda i donete Odluke o izboru najpovoljnije ponude broj 1.631-1783/31 od 07.05.2013. godine. OBAVEZUJE SE naručilac PD „Elektrovojvodina“ doo iz Novog Sada da podnosiocu zahteva „GAT“ d.o.o. iz Novog Sada nadoknadi troškove postupka zaštite prava u iznosu od 60.000,00 dinara, u roku od 15 dana od dana prijema ovog rešenja. O b r a z l o ž e nj e U predmetnom postupku javne nabavke dobara, čija ukupna procenjena vrednost iznosi 120.000.000,00 dinara a za osporenu partiju 1. iznosi 90.000.000,00 dinara, naručioca PD „Elektrovojvodina“ doo iz Novog Sada (u daljem tekstu: naru čilac) ponuđ ač „GAT“ d.o.o.

podnete ukupno dve ponude. Kompletnu dokumentaciju o predmetnom postupku javne nabavke Republička komisija je primila dana 11. Iz napred navedenih razloga podnosilac zahteva je predložio da se delimično poništi predmetni postupak javne nabavke i postavio zahtev za naknadu troškova postupka zaštite prava u iznosu od 60. i da je u ponudi (na stranama 84. tačka 5) sa prethodno navedenim zahtevima naručioca vidljiva i u priloženim Glavnim projektima. godine doneo rešenje broj 1. shodno članu 114. uz obrazloženje da je „ponuđač dostavio projekat u čijim crtežima. podneo pismeno izjašnjenje o nastavku postupka zaštite prava pred Republičkom komisijom. godine. Spoljašnja kontura uzemljivača). uz obrazloženje da je „ponuđač dostavio projekat u čijim crtežima.2013. Takođe je ukazao i da je usklađ enost ponude (na str.00 dinara na ime uplate republičke takse za podneti zahtev za zaštitu prava. Republička komisija je najpre izvršila uvid u Odluku o izboru najpovoljnije ponude broj 1.2013. i to u tački B.63. koja je predmet elektro projekta). Podnosilac zahteva je naveo da je naru čilac nepravilno odbio njegovu ponudu kao neodgovarajuću. 168 i 252 od 306) naveden samo način izvo đenja i tip uzemljenja ponuđ enih trafostanica.1-1783/40. 168 i 252 od 306).1.1. tj. čime je ispunio zahtev naru čioca iz konkursne dokumentacije (na str.000. Temeljni uzemljivač i 1. od kojih je ponuda podnosioca zahteva odbijena kao neodgovarajuća. Na kraju je ukazao da je predmet konkretne javne nabavke definisan kao isporuka i montaža građevinskog dela montažno-betonske trafostanice. specifikacijama radova i materijala nije opisan način ugradnje uzemljenja. kao i tip uzemljenja ponuđenih dobara (str. godine. a nakon pregleda dostavljene dokumentacije o navedenom postupku javne nabavke. podtačka 5 – Izrada prvog prstena zaštitnog uzemljenja. ZJN. putem preporučene pošiljke. 102. odlučila kao u izreci ovog rešenja iz sledećih razloga: Razmatraju ći navod podnosioca zahteva da je naručilac nepravilno ocenio njegovu ponudu kao neodgovaraju ću. iz čega se ne može nedvosmisleno utvrditi da li ponuđeno uzemljenje zadovoljava tehničke karakteristike propisane konkursnom dokumentacijom.05.Opcije iz elektro projekta.06. neopremljene MBTS (samo betonski deo.2013. godine. Uvidom u tekstualni deo projekta nedvosmisleno je utvrđ eno da projektom nije predviđena spoljna kontura uzemljenja“. 62/115. Naru čilac je kao najpovoljniju izabrao ponudu ponuđ ača 2 . bez elektroopreme. Podnosilac zahteva je ukazao da je u okviru podnete ponude jasno i nedvosmisleno naveo način izvođenja. proračunima. godine.2. gde je opisano da se uzemljenje sastoji od temeljnog uzemljivača i prvog prstena zaštitnog uzemljenja oko objekta MTBS. Podnosilac zahteva je blagovremeno dana 06. ispitujući osnovanost predmetnog zahteva za zaštitu prava.2013. kao i da je u predmeru priloženih Glavnih projekata jasno navedena pozicija za uzemljenje. Uvidom u tekstualni deo projekta nedvosmisleno je utvrđ eno da projektom nije predviđena spoljna kontura uzemljenja“. i utvrdila da su za predmetnu partiju 1. proračunima. 187 i 269 od 306.iz Novog Sada (u daljem tekstu: podnosilac zahteva) podneo je dopunjen zahtev za zaštitu prava dana 24. 84. kojim je kao neosnovan odbio predmetni zahtev za zaštitu prava.05. od kada je počeo da teče rok za odlu čivanje Republičke komisije.05. U obrazloženju je naru čilac naveo da je podnosilac dostavio samo građ evinski projekat MBTS.2013. Republička komisija je. stav 1. Predmetnim zahtevom je podnosilac osporio pravilnost sprovedene stručne ocene ponuda od strane naručioca i donetu odluku o izboru kao najpovoljnije ponude ponuđ ača „STRUJA“DOO iz Novog Sada (u daljem tekstu: izabrani ponuđ ač).631-1783/31 od 07.06. Naručilac je dana 31.1. specifikacijama radova i materijala nije opisan način ugradnje uzemljenja. a ne i elektro – projekat. tačke 1.

03. odgovarajuću i prihvatljivu ponudu. u okviru podnete dokumentacije.1.1. dostavio u okviru svoje ponude i Izjavu proizvo đača dobra koje nudi.912. Spoljašnja kontura uzemljivača). Navedeno je podnosilac zahteva. Temeljni uzemljivač i 1. Dalje je naveo da su oprema trafostanice i el. instalacije date posebnim projektom (str. Dalje je utvrđ eno da je.D. godine. Sa druge strane. koji ne nude MBTS tip: EV11. Detaljnim pregledom tehničke specifikacije (tačka 6. iz Bajine Bašte.00 dinara). nakon što je prethodno ocenio kao ispravnu. i opisao način ugradnje traženog temeljnog uzemljivača i prvog prstena zaštitnog uzemljenja oko objekta MTBS (tačke 1. 168 i 252 od 306). sadrže i izradu uzemljenja sa povezivanjem svih metalnih elemenata koji se ugrađuju). podtačka 5 – Izrada prvog prstena zaštitnog uzemljenja (na str. 84. opis i količine radova) utvrđeno je da je naru čilac predvideo nabavku MBTS (montažno – betonskih trafostanica) TS 20/0. podnosilac zahteva je u okviru podnete ponude dostavio dokumentaciju iz koje je utvrđeno da isti nudi tražena dobra sa izvo đenjem radova na spornom uzemljenju.1. podnosilac zahteva naveo da je projektom predviđ en prvi prsten zaštitnog uzemljenja (sa ili bez sondi u temeljima) prema rešenju iz elektro projekta. koji se obavezao da izvrši radove na uzemljenju na način kako je traženo predmetnom konkursnom dokumentacijom.2013. potvrdio i popunjavanjem Obrasca strukture cene. između ostalog.4kV nazivne snage 630 kVA. između ostalog. Republička komisija je izvršila uvid u predmetnu konkursnu dokumentaciju i utvrdila da je u okviru „Uputstva ponuđ ačima kako da sačine ponudu“. dužni da dostave glavni projekat MBTS sa izvršenom tehničkom kontrolom.2. tačka 5 Predmera i predračuna radova u okviru podnete dokumentacije). u cilju potvrde da će izvršiti uzemljenje kako je traženo konkursnom dokumentacijom. sa 3 . Imajući u vidu napred navedeno. Dalje je precizirao i da su ponuđ ači dužni da izvedu radove na uzemljenju prilikom postavljanja ponuđ enih trafostanica.„STRUJA“DOO iz Novog Sada (sa ponuđenom cenom od 89. TS EBB-C(C1) za 1x630(1000) kVA i TS EBB-D(D1) za 2x630(1000) kVA proizvođ ača „Elektroizgradnja Bajina Bašta“ A. a što je dokazao i podnetom Izjavom proizvo đača ponuđ enog dobra. EV21 I EV41 ili ekvivalentno. po oceni Republičke komisije. „Tehnička specifikacija kvalitet. Uvidom u ponudu podnosioca zahteva je utvrđ eno da je isti dostavio Glavni građevinski projekat sa izvršenom Tehničkom kontrolom za ponuđ ene tipove montažno – betonskih trafostanica TS EBB-B(B1) 10 (20)/0. 102. naručilac predvideo da je obavezan sadržaj ponude. i to u delu gde je upisao ponuđ enu cenu za troškove montaže (koji u sebi. od kojih je jedna temeljni uzemljivač (osnovni) uzemljivač objekta. u kome je naveo da će traženu izradu prvog prstena zaštitnog uzemljenja izvršiti u okviru elektro projekta. i Tehnička specifikacija i Obrazac – struktura cene sa uputstvom kako da se popuni. u kojoj je navedeno sledeće: „ U skladu sa navedenim propisima Uzemljivač se izvodi u obliku dve koncentrične konture.Opcije iz elektro projekta. Republička komisija je dalje utvrdila i da je podnosilac zahteva. kao i dostavljenim Predmerom i predračunom radova u okviru podnetog Glavnog građ evinskog projekta. tipa EV11. Naručilac je propisao i da su ponuđači. Republička komisija je imala u vidu i činjenicu da je podnosilac zahteva blagovremeno tražio pojašnjenja konkursne dokumentacije dana 30. a što je precizirano i u tački B. a druga (spoljašnja) položena u tlo oko objekta na odstojanju 1m“.4kV za 1x630(1000) kVA. 187 i 269 od 306. EV21 I EV41 za koje naručilac ima kompletnu dokumentaciju.477. Republička komisija je utvrdila kao nespornu činjenicu među strankama u postupku da podnosilac zahteva nije dostavio u okviru podnete ponude elektroprojekat za ponuđ ene tipove montažno – betonskih trafostanica.

i ako jeste. pod uslovom da se Glavni elektromontažni projekat radi u „Elektrovojvodini“.63. Shodno napred utvrđenom činjeničnom stanju. u kojem je naru čilac konstatovao da. te uopštenom formulacijom (da dostavi tehničku dokumentaciju ponuđ ene opreme u skladu sa konkursnom dokumentacijom) nije ukazao podnosiocu zahteva šta će biti dokaz o delu tehničkih specifikacija koje se odnose na sporno uzemljenje.1-1783/15 od 02. ali da u Glavnom građ evinskom projektu nije rešen sistem uzemljenja i gromobranske zaštite. godine. iz Bajine Bašte (međ u kojima su tipovi TS EBB-B(B1) za 1x630(1000) kVA.4kV proizvođ ača „Elektroizgradnja Bajina Bašta“ A. TS EBB-C(C1) za 1x630(1000) kVA i TS EBB-D(D1) za 2x630(1000) kVA. da precizira koju. Na konkretno pitanje. napred navedeno dokazano saglasnošću naručioca da se iste mogu primenjivati i ugrađivati na podru čju EPS – JP „Elektrovojvodina“. a s druge strane. Dalje je naru čilac konstatovao da se odobrava primena ponuđenih tipova trafostanica (samim tim i ovde ponuđenih tipova) na podru čju EPS – JP „Vojvodine“.pitanjem da li se smatra da je dokumentacija usaglašena prema projektnoj dokumentaciji „Elektrovojvodine“. kako bi komisija za realizaciju javne nabavke prilikom pregleda ponuda mogla nedvosmisleno utvrditi da li dokumentacija ponuđenih trafostanica zadovoljava zahtevane tehničke karakteristike“. a naručilac je u slučaju sumnje mogao da traži elektro projekat koji tako đe obuhvata te tehničke specifikacije. i sa tim u vezi. ukoliko je projektna dokumentacija za ponuđene ekvivalentne trafostanice urađena u svemu prema standardima. koja potvrđuje da će biti ispunjene tražene tehničke specifikacije za uzemljenje. na šta se obavezao i popunjavanjem Obrasca strukture cene u delu troškova montaže. da to precizira. a ne samo kroz glavni projekat. po njegovom mišljenju. Time je naručilac omogu ćio podnosiocu zahteva da i na drugačiji način dokaže isunjenost tehničkih specifikacija u vezi sa spornim uzemljenjem. Republička komisija je ocenila da na jasno postavljeno pitanje podnosioca za pojašnjenje konkursne dokumetacije (gde je podnosilac zahteva zahtevao jasan odgovor da li je potrebno dostaviti posebnu dokumentaciju za sporna uzemljenja). nakon izvršenog pregleda Glavnih građevinskih projekata za 6 tipova trafostanica TS 20(10)/0.1. naručilac u konkursnoj dokumentaciji. Podnosilac zahteva je posebno zatražio od naru čioca da se izjasni da li je potrebno da uz ponudu dostavi tehničku dokumentaciju.04. po oceni Republičke komisije. Dalje je podnosilac zahteva naveo i da je. i. Tako je podnosilac zahteva i dostavio Izjavu proizvođ ača. na čemu u stru čnoj oceni ponuda insistira naru čilac. naručilac nije dao jasan i precizan odgovor da li se može smatrati da ovde podnosilac zahteva poseduje saglasnost naručioca da je.2013. naručilac je bio dužan da dostavi i konkretan odgovor. i u tu svrhu je u prilogu dostavio dokument naručioca broj MŽ/RDJ 1. isti tehnički zadovoljavaju. godine naručilac je naveo da se „prilikom dostavljanja ponude za predmetnu javnu nabavku dostavi tehnička dokumentacija ponuđene opreme u skladu sa konkursnom dokumentacijom. od 31. U „odgovoru na pitanja“ broj 1. ako je potrebno. da li je neophodno da dostavi tehničku dokumentaciju (a posebno za uzemljenje.D. Imajući u vidu da je u podnetoj dokumentaciji podnosilac zahteva naveo da je projektom predviđ eno sporno uzemljenje prema rešenju iz elektro projekta i da je u svojoj ponudi dostavio i izjavu proizvo đača dobra koje nudi kojom se isti obavezuje da izvede radove na spornom uzemljenju. odnosno nije podnosiocu zahteva jasno u fazi pripreme ponude ukazao da je upravo to dokaz o tehničkim specifikacijama za uzemljenje. koji je ponudio podnosilac zahteva u konkretnom predmetu javne nabavke). propisima i važećim preporukama.07. a što nije jasno tražio od ponuđača. na koje se o čigledno odnosi ranija korespondencija sa naručiocem na koju se poziva u pomenutom zatevu za pojašnjenja konkursne dokumentacije).30. niti u 4 .1998. dokumentacija za ekvivalentne trafostanice koje nudi usaglašena prema projektnoj dokumentaciji „Elektrovojvodine“.

proizvođ ača „Elektroizgradnja Bajina Bašta“ A.. Na osnovu svega izloženog odlučeno je kao u stavu I dispozitiva rešenja. oceni da li je ista odgovarajuća ili ne. bio dužan da pozove podnosioca zahteva. potom. i da iz njega naru čilac nesporno utvrdi način ugradnje uzemljenja. doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude. ZJN. isporuku i montažu građevinskog dela montažno – betonskih trafostanica (tačka 1. naponskog nivoa manjeg od 110kV. isporuka i montaža građ evinskog dela montažno – betonskih trafostanica. kroz tražene tehničke karakteristike. čime je povredio odredbe člana 78. kao predmet javne nabavke za osporenu partiju 1. iz čije će sadržine utvrditi da li je ponuda podnosioca zahteva odgovarajuća ili ne. ove konkursne dokumentacije . da pre stručne ocene ponuda dostavi i elektro projekat koji se tiče predmetne javne nabavke. te je odlučeno kao u stavu II dispozitiva rešenja.odgovorima na postavljena pitanja podnosiocu zahteva nije precizirao šta je od tehničke dokumentacije potrebno dostaviti. konstatovao da je predmet javne nabavke detaljno određen u tački 6. Kako bi otklonio propuste konstatovane ovim rešenjem. koji se izvode na osnovu građevinske dozvole. stav 3.D.. na osnovu potpuno utvrđ enog činjeničnog stanja. naru čilac je mogao da sprovede stručnu ocenu ponude ovde podnosioca zahteva i da. naručilac će. pozvati podnosioca zahteva da dostavi i elektro projekat za ponuđene montažno – betonske trafostanice tipa TS EBB-B(B1) 10 (20)/0. stav 1. ZJN. 5 . 18. ZJN. utvrđeno je da je naručilac u tački 1. Uvidom u navedenu tačku 6. u vezi člana 2. iako podnosilac zahteva pravilno konstatuje da je naručilac najpre. naru čilac je dužan da ponovi fazu stru čne ocene ponuda tako što će. kumulativno za sve teritorije od T1-T6.2. koja je predmet elektro projekta).3. ukoliko se steknu zakonski uslovi. opis i količine radova). tačka 18. naru čilac opisao zahtevani način izvođ enja radova na uzemljenju ponuđenih trafostanica. stav 1. stav 1. Uvidom u „Poziv za podnošenje ponuda“. ZJN i isti. definisao nabavku. Odluka o troškovima postupka zaštite prava. u oba slu čaja izdatim od nadležne jedinice lokalne samouprave. tj. odnosno rešenja kojim se odobrava izvo đenje radova za koje se ne izdaje građevinska dozvola. konstatovao da se poziv dostavlja svim kandidatima koji su se kvalifikovali za oblast „B.00 dinara na ime naknade za uplatu administrativne takse. – izvođ enje elektromontažnih radova sa isporukom i ugradnjom materijala i opreme na elektro – energetskim objektima. nesporno je i da je podnosilac zahteva dužan da dostavi neophodnu dokumentaciju (u konkretnom slučaju i elektro projekat) u cilju dokazivanja da izvedeni radovi prilikom postavljanja traženih montažno – betonskih trafostanica (koji uključuju i izvo đenje radova na uzemljenju na način koji je zahtevao naručilac) odgovaraju postavljenim zahtevima naru čioca. Sa tim u vezi. stav 1. odgovaraju će i/ili prihvatljive. ZJN. u skladu sa članom 58. bez elektroopreme. je utvrđ eno da je. predstavljaju stvarne izdatke koje je podnosilac zahteva imao u iznosu od 60. Republička komisija napominje da. pogonsko poslovnim objektima. po oceni Republičke komisije. u smislu člana 58. i 19. Tek po prijemu opisanog projekta.4kV za 1x630(1000) kVA. ku ćnim priklju čcima i instalacijama. Nakon razmatranja. u smislu člana 2. iz Bajine Bašte. neopremljene MBTS (samo betonski deo. „Poziva za podnošenje ponuda“). Pošto ispita da li su sve podnete ponude ispravne. stav 1. a što isti nepravilno nije u činio u konkretnom slučaju.000. to je naručilac.„Tehnička specifikacija (kvalitet. doneta je na osnovu člana 116. Republička komisija je odbila kao neosnovan navod podnosioca da je predmet konkretne javne nabavke definisan isklju čivo kao isporuka i montaža građevinskog dela montažno-betonske trafostanice. tačke 17. isti je. te je podnosilac zahteva neosnovano ukazao da je predmet konkretne javne nabavke definisan jedino kao nabavka. po oceni Republičke komisije.

Protiv odluke Republičke komisije može se tužbom pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke. stav 1. izabranom ponuđaču: „STRUJA“DOO iz Novog Sada. stav 1. 6 . ništavi ugovori o javnoj nabavci zaključeni suprotno odluci Republičke komisije. Izvršenu stru čnu ocenu ponuda naru čilac je dužan da detaljno dokumentuje i obrazloži. ZJN.u smislu člana 81. PREDSEDNIK Saša Varinac Dostaviti (po ZUP-u): 1) naručiocu: PD „Elektrovojvodina“ doo iz Novog Sada. 2) podnosiocu zahteva: GAT“ d. 3. Postupanje na izloženi način će omogu ćiti naknadu objektivnu proveru faze ocenjivanja podnetih ponuda i utvrđ ivanja osnova za odlu čivanje naručioca. te da ponuđače koji su učestvovali u konkretnom postupku obavesti o njenom ishodu na zakonom propisan način. na osnovu odredbe člana 118.o. iz Novog Sada. POUKA O PRAVNOM LEKU: Protiv odluke Republičke komisije ne može se izjaviti žalba. Bulevar oslobođ enja broj 30a. postupi po navodima Republičke komisije sadržanim u ovoj odluci.o.ZJN. Bulevar Oslobođ enja broj 100. kao i da su. Republička komisija napominje da je naručilac dužan da. shodno odredbi člana 120. ZJN. ulica Futoška broj 80. tačka 7.