THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Đoàn kiểm tra theo QĐ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
V/v kiểm tra hoạt động thi công xây dựng công trình: .....................................
.................................................................................................................................
Hôm nay, vào lúc.........giờ.......ngày.......tháng.......năm 2014 tại: ...............
.................................................................................................................................
Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công trình xây dựng theo Quyết định
số......./QĐ-TTS ngày ...... tháng ........năm 2014 của Chánh Thanh tra Sở Xây
dựng.
I. Thành phần gồm có:
1. Đoàn kiểm tra:
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
2. Chủ đầu tư: .............................................................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
3. Tư vấn giám sát: .....................................................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
4. Đơn vị thi công: ......................................................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
5. Thành phần khác:
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
- Ông (bà): ........................................... Chức vụ: ...................................................
II. Nội dung kiểm tra:
1. Đặc điểm tình hình:
- Tên công trình: .....................................................................................................
- Địa điểm xây dựng: ..............................................................................................
- Giấy phép xây dựng: ............................................................................................

................................................................................................................................................................................................................Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.................................................................................. ngày dự kiến hoàn thành: ........................................................... ......................... ..................................................... ...... ...............................Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng: ...................................................................... ..................................................................................................... thiết kế theo quy chuẩn.................................................................Hiện trạng: ...... .................... ....... .....................................Tổng mức đầu tư: ...................................................................................................................................................................... ....................................... .................................................................................................................. ......................................... ..........................................................................Việc áp dụng tính toán..........................................................................................................................................Văn bản thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền hoặc của tổ chức tư vấn (nếu có): ......................................................... tiêu chuẩn áp dụng đối với công trình: ........ ..............................................................................................................................................................................................2.............Tổ chức thẩm định..................................................................................................... Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng: 2............... ....................................................................................................... .Tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình: ......Việc sử dụng kết quả khảo sát trong hồ sơ thiết kế: .......... .............. ................ ........................ Giai đoạn khảo sát xây dựng (Chủ đầu tư và nhà thầu khảo sát): .......Sự phù hợp về hồ sơ thiết kế giữa các bước thiết kế:………………………….... 2............................... thiết kế bản vẽ thi công theo quy định: ................................Tổ chức lập và phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật công trình xây dựng: ........................................... ...Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng: ....... .........................................................................................................Lập và phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình:...........................1................... phê duyệt thiết kế kỹ thuật........ ............................................................................ .................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................. Giai đoạn thiết kế xây dựng (Chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế): ............................................................................. .............................. phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng: ............ 2........................................................................................................................................... ............. công trình thuộc nhóm: .Lập quy trình bảo trì công trình theo quy định tại Nghị định số 114/2010/NĐCP và Thông tư số 02/2012/TT-BXD: ..... ...............Ngày khởi công: ...... ............................. ................................... .......................Quy mô và cấp công trình: ..................Tổ chức nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng: . .............Thực hiện giám sát khảo sát xây dựng: .......Thuyết minh thiết kế (giải pháp kiến trúc và tính toán kết cấu):.......... ............................. ................................

........................................... .............................. Đối với Chủ đầu tư: ... ..................Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng và đề cương đã được chủ đầu tư phê duyệt: ................Xác nhận và ký tên trên từng bản vẽ thiết kế của người kiểm tra thiết kế:: …………………….................................................................................. .........................................................................Tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình: ............. ......................................................................................................................Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công so với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng: .................Kiểm tra việc huy động và bố trí nhân lực của nhà thầu giám sát thi công trên công trường: ............. ....................................Việc sử dụng tỷ lệ vật liệu xây không nung trong hồ sơ thiết kế theo quy định tại Thông tư số 09/2012/TT-BXD:………………………………………………............................ ......................................................................................... ..........Công tác giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế : .Lập sơ đồ tổ chức và đề cương giám sát thi công:……………………………… ..................... ................. ............................................................................................................................................Tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng: .............................. ...................... ................................................... .................................................................................................................................. tư vấn giám sát cho các nhà thầu có liên quan: ........... .........................................................Kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công: ............................................................3........ vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình: ......... ............................................................................. ............. ............. .... Đối với nhà thầu giám sát thi công: ........................................................................................... ........................................ 2.................................................................…………….. ........................................................................................ .........................................Phê duyệt đề cương giám sát thi công: .............................. ............ Giai đoạn thi công xây dựng công trình: a............................................................................................. ........... ..........................................................................Báo cáo định kỳ về tình hình chất lượng công trình: ........................................................................................................ .................................. ..................Quy cách và khung tên bản vẽ:……………………........ b......................................................Thông báo về nhiệm vụ.........................................................................................................................Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng: ...................................................... ....... .....................................……………..................Đóng dấu xác nhận vào bản vẽ thiết kế thi công trước khi đưa ra thi công: ............... .............................................................. ........................................................................................... quyền hạn của các cá nhân trong hệ thống QLCL của chủ đầu tư............................................................................................................................................................Kiểm tra chất lượng vật tư..........................................................................................................................Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng: ...............

................... .......................................................................................... ....... phụ cẩu tháp........................ ...............2.......................Lập hệ thống quan trắc biến dạng công trình và công trình lân cận: ............................ vệ sinh môi trường tại công trình xây dựng: 3.......................................... Công tác đảm bảo an toàn................................................................ cấu kiện..... c..........................Mua bảo hiểm công trình theo quy định: ................ ...... ............................................................................................................. ................................................................... .................................. .................................................................................................Kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường của nhà thầu thi công: ......................................................................................... Đối với Nhà thầu thi công: ....................................... ............................................................................................1 Đối với Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát: ................................................................................................................................ ... .........Tổ chức thẩm tra biện pháp thi công công trình có tầng hầm:................Quyết định phân công nhiệm vụ cho các công nhân lái cẩu..................................................Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu thi công xây dựng: .................................................................................................................................................................... .........Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công thực hiện theo yêu cầu của hợp đồng:……………………………………………………….......................Lập và phê duyệt biện pháp đảm bảo an toàn lao động.............................................................. ................................ .......................................................................Lập bản vẽ hoàn công theo quy định: .................................................................................................................................. ........................................................................................ Đối với Nhà thầu thi công: Lập và phê duyệt biện pháp tổ chức thi công: ......................... máy vận thăng: ............ thiết bị công trình... ............................................................Tổ chức tập huấn an toàn cho người lao động: ...................................................Lập và ghi nhật ký thi công xây dựng công trình: ......................................Biện pháp an toàn cho cẩu tháp trong mùa mưa bão: ... 3........ ............ ........................................... thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng: ...................................................................... .................Nghiệm thu nội bộ: ....... ..................................................................... ..........Thẻ an toàn cho các công nhân lao động: ..................................................... ..................... vệ sinh môi trường: ............ ........ ................Lập hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng: ..................................................... ................................. ................. ..................................Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu. 3..................................................................... ............................................................................................................... vật tư......................................................

......................................................................... .................................................................................Chủ nhiệm khảo sát (họ........................ ............................. ............. phạm vi hoạt cộng của máy móc................................ Tổ chức triển khai tại công trường: ....................... ....................................................................................): ........................................................... ................... ban công....... ............................... b............................. ....................Chứng chỉ hành nghề của các công nhân vận hành các máy móc............. ......... tính toán kết cấu giàn giáo theo Chỉ thi số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ Xây dựng: .......................................................................... 4........................................................ ..................... Đối với nhà thầu thiết kế xây dựng: ....................... .. ......Tập kết vật liệu đúng nơi quy định: ........................Mua các loại bảo hiểm theo quy định: ................................ ...................................................................3............. ...................... ...........................................Giấy phép kinh doanh: ............................ thiết bị phục vụ xây dựng: ....................Quyết định cử cán bộ để thực hiện thiết kế........................................................................... ................................................................................................... .......................................... ........................................................Hệ thống lưới bao che cho toàn bộ công trình: .....................................Kiểm định các máy móc.......... ..................Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho người lao động trên công trường: .................. biển báo nguy hiểm và nội quy tại công trường: ............................................ thiết bị: ..........................................................Quyết định cử cán bộ để thực hiện khảo sát..............................................................Treo biển báo tại công trường: .............................................. thiết bị: .................................. Điều kiện năng lực của các bên tham gia xây dựng công trình: a.......................................Treo biển báo an toàn............................................Hợp đồng khảo sát xây dựng: .................................... chủ trì thiết kế: ............................................................................................................................ chứng chỉ hành nghề): .................... vận chuyển chất thải..... ........................................................... .................... bằng cấp chuyên môn...........................Phương tiện che chắn tại ví trí ô cầu thang....................... .................................................................................................... bể nước ngầm........................................... ........................................... Đối với nhà thầu khảo sát xây dựng: ................................................................................................... ....................................................................................... .................................. 3...................... chủ nhiệm khảo sát: ...................................................................................................................................... .....................Vệ sinh môi trường (hệ thống xả nước thải và thu gom................... .................................... .........................................Hợp đồng thiết kế xây dựng: ................ ..................... ...................Giấy phép kinh doanh: ................................................... số năm kinh nghiệm........................................... ...........................Việc thiết kế.................Lập và phê duyệt Tổng mặt bằng công trường xây dựng: ............................................................................................ tên.....................

.................. ...........Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: ...............................Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp: ..................... số năm kinh nghiệm.............. .................................................. cán bộ giám sát kỹ thuật (họ.Quyết định cử cán bộ giám sát trực tiếp tại công trình: ................................................. ..................................................... ........................ ........................................... ...... tên.................................... tên.............. ............................................................................................................ ........... bằng cấp chuyên môn): .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Giám đốc quản lý dự án (họ................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................Quyết định thành lập ban chỉ huy công trường: ............ ............................................................................................Chủ trì thiết kế (họ......................................................................... tên....................... ................................................................................................. tên................. .......................................................................................Cán bộ giám sát tác giả (họ............................................................... ............................................................................................ ............................. bằng cấp chuyên môn):.........Giấy phép kinh doanh: ............................................................................... ............................................... ............Hợp đồng thi công xây dựng công trình: ........ ........ Đối với Nhà thầu Tư vấn giám sát: ............................................................................................................................. c............................................................ bằng cấp chuyên môn): ................................................................................................ Đối với Nhà thầu Tư vấn quản lý dự án: ....... số năm kinh nghiệm................................................................................................................................ số năm kinh nghiệm.....Chứng chỉ hành nghề của cán bộ giám sát: ......Giấy phép kinh doanh: ..........................................Quyết định thành lập Ban QLDA: ...........Cán bộ kỹ thuật..... ................... bằng cấp chuyên môn): ....................................................................................................................................................... ............ số năm kinh nghiệm. ................................................ ................................................ bằng cấp chuyên môn................................ ........... .................... .................................... ..................................................... tên.......................................................... số năm kinh nghiệm................................................................. b............................... .......................................................... ........................... ..... ............................................... ......................... Đối với nhà thầu thi công xây dựng: ...............................................................................................Chỉ huy trưởng công trường (họ............................................ chứng chỉ hành nghề): . a.......................................................... .....Giấy phép kinh doanh: .....................Hợp đồng tư vấn giám sát: ...................................................................................................................................................Chứng nhận nghiệp vụ QLDA của các cán bộ trong ban QLDA: ...............................Hợp đồng tư vấn quản lý dự án: ............................................................. ...............................

...................................d.......................... .......................................................... ......... ................................................................................................................................................ ..................... ............................................................................................................................................................................... ........................ ............................. ................................................................ ........................................................... .................... .............................................................. ............ ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................... .................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................. 5................... .............. ... .................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..................... .................. c khoản 4 nêu trên....................................... ............................ ............................................................................................................................................................... ................................ ........................................................................................ Các nội dung khác: ............. ............................................................................................................................................................................................................................. .......................................... giám sát thi công xây dựng công trình................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... điều hành dự án thì phải có điều kiện năng lực phù hợp với điểm a............................................................ Trường hợp Chủ đầu tư tự tổ chức thi công......................................................................................................... ............................................................................. ............................................................ ........ ........................................................................................ b.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

........... .........................................................cùng ngày và biên bản đã được đọc lại cho các thành viên tham gia nghe và thống nhất ký tên.... ...................................................................................................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................. ...... III....................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................. Buổi kiểm tra kết thúc vào lúc........................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................ .............................. ......................................................................................... ............ Căn cứ nội dung biên bản và kết quả khắc phục của các bên liên quan...............bản....... ............................................................. ........................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................... có nội dung và giá trị như nhau và giao cho chủ đầu tư 01 bản và các bên có liên quan mỗi bên 01 bản.. ...................................................................................................giờ.................................................................................... ......./..........tháng............................................................................................. ................ Thời hạn khắc phục chậm nhất đến ngày.......................................................... .............. .................................................................................................................................................................................... ........................................................................... Biên bản được lập thành........... ................................................................... .................................... ................................................................................................ Đoàn kiểm tra sẽ có Báo cáo kết quả kiểm tra trình Chánh Thanh tra Sở ban hành Kết luận kiểm tra theo quy định....... .......................................................................................................... .......................................................................... ....................................................................................................................... năm 2014................................................... Chủ đầu tư Ban QLDA Đoàn kiểm tra ............................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .............................................. Kết luận: Yêu cầu chủ đầu tư và các bên tham gia xây dựng công trình khắc phục ngay các thiếu sót mà Đoàn kiểm tra đã nêu trong biên bản......................................................................................................

Nhà thầu thi công Tư vấn giám sát Thành phần khác .