You are on page 1of 153

OBRAZLOENJE PRORAUNA GRADA POREAPARENZO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015.

GODINU

1. UVOD

Temeljem lanka 39. Zakona o proraunu ("Narodne novine broj 87/08), predstavniko tijelo JLP(R)S je na prijedlog izvrnog tijela do kraja tekue godine obvezno donijeti proraun za razdoblje 2013.-2015. godine. Uz proraun se donosi i Odluka o izvravanju prorauna za narednu godinu. Navedenim aktima omoguava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvravaju odjeli gradske uprave, radi ostvarivanja javnih potreba i prava graana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz prorauna grada. Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata za sljedee trogodinje razdoblje obveza je primijeniti zakonom propisanu metodologiju vezano za sadraj prorauna, programsko planiranje, proraunske klasifikacije i drugo. Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2013.-2015., kojima kao temeljne ciljeve fiskalne politike u sljedeem srednjoronom razdoblju utvruje smanjivanje proraunskih neravnotea kroz sniavanje udjela proraunskih rashoda u BDP-u, smanjivanje deficita, te zaustavljanje rasta i otpoinjanje postupnog smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u. Navedeni ciljevi fiskalne politike proizlaze iz Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10) te ekonomskih i financijskih okolnosti u domaem i meunarodnom okruenju koje zahtijevaju jaanje kredibilnosti i odrivosti javnih financija. Smjernicama nisu dane detaljne projekcije kretanja prihoda i rashoda dravnog prorauna, izvanproraunskih korisnika i jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave razraene po vrstama prihoda i rashoda nego projekcija kretanja ukupnih prihoda i rashoda. Tijekom 2012. godine jasno su utvreni i prioriteti u pogledu rashodne strane prorauna, koji su usmjereni ka fiskalnoj odrivosti. Tome pridonosi i Zakon o fiskalnoj odgovornosti koji se po prvi put primjenjuje u ovoj godini i koji teret fiskalne konsolidacije stavlja na rashodnu stranu prorauna. U uvjetima gospodarskog pada to znai dodatne strukturne reforme s ciljem snanog smanjenja proraunskih rashoda koje su izostale u prethodnom povoljnijem razdoblju. U tom smislu na rashodnoj strani su predloene znaajne utede u odnosu na prethodnu godinu, a koje se ogledaju u racionalizaciji ili smanjivanju rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, subvencija i dr. Vlada inzistira na potivanju Zakona o fiskalnoj odgovornosti, te e, u sluaju negativnijih makroekonomskih kretanja, biti potrebno poduzeti dodatne mjere na rashodnoj strani prorauna. I u 2013. godini glavni teret fiskalne konsolidacije bit e na strani rashoda. Radi potivanja fiskalnog pravila Zakona o fiskalnoj odgovornosti, do ostvarenja primarne ravnotee potrebno je fiskalnu korekciju vriti na strani rashoda, tj. smanjivati udjel rashoda prorauna u BDP-u za najmanje 1 postotni bod godinje. To znai da je u sluaju slabijeg od oekivanog rasta, nuna i snanija prilagodba na strani rashoda. U skladu s projiciranim kretanjima prihoda i rashoda svih razina prorauna ope drave, oekuje se smanjenje manjka s 3,4% BDP-a u 2012. na 3,0% BDP-a u 2013. godini, 2,2% u 2

2014. odnosno 1,6% BDP-a u 2015. godini. Pritom e najvei doprinos smanjenju manjka dati dravni proraun koji e u 2013. zabiljeiti manjak od 2,7% BDP-a, u 2014. od 2,1% BDP-a, a u 2015. godini od 1,3% BDP-a.
Tablica 1. Projekcije makroekonomskih pokazatelja RH
2010 2011. Projekcija 2012.
340.801 0,0 -0,6 -2,4 7,4 -0,8 1,2 3,2 14,4

Projekcija 2013.
355.287 1,8 0,7 -1,6 9,0 2,5 3,5 2,7 14,1

Projekcija 2014.
374.213 3,0 2,7 -0,2 4,9 4,7 4,4 2,4 13,3

Projekcija 2015.
396.150 3,5 2,9 0,9 4,3 5,9 4,7 2,3 12,2

Bruto domai proizvod,milijuni HRK BDP, realni rast (%) Potronja kuanstava Dravna potronja Bruto investicije u fiksni kapital Izvoz roba i usluga Uvoz roba i usluga Indeks potroakih cijena, % god. promjena Anketna stopa nezaposlenosti, god. prosjek (%)

326.980 -1,4 -0,9 -1,6 -15,0 5,2 -1,4 1,1 11,8

333.956 0,0 0,2 -0,3 -7,2 2,0 1,2 2,3 13,5

Izvor: Ministarstvo financija, Dravni zavod za statistiku

Temeljem istih makroekonomskih pretpostavki kao i kod prihoda dravnog prorauna, projicirani su i prihodi jedinica lokalne i regionalne (podrune) samouprave. Udio ukupnih prihoda u bruto drutvenom proizvodu u razdoblju 2013. 2015. kree se od 4,3% BDP-a u 2013. do 4,2% i 4,1% u 2014. i 2015. godini. Ukupni rashodi prorauna lokalnih jedinca koji su u 2013. projicirani na razini od 4,4% BDPa, u 2014. e se smanjiti na 4,3% BDP-a dok e u 2015. godini zabiljeiti udio od 4,2% BDPa. Plan rashoda izrauje svaka jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave uzimajui u obzir vlastite gospodarske i drutvene specifinosti, pridravajui se pri tome odredbi Zakona o proraunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti. Prijedlog prorauna Grada Porea-Parenzo za 2013.-2015. godine izraen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proraunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rjeenja i to Pravilnikom o proraunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10) i Pravilnikom o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (Narodne novine broj 114/10, 31/11). Proraun se sastoji od opeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opi dio prorauna sastoji se od Rauna prihoda i rashoda i Rauna financiranja. U Raunu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju slue u skladu sa Raunskim planom prorauna i Pravilnikom o proraunskom raunovodstvu. U Raunu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduivanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova. U Posebnom dijelu prorauna rashodi i izdaci rasporeeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekuim i kapitalnim projektima), kojih su nositelji odjeli gradske uprave i proraunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proraunskim klasifikacijama. 3

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Prorauna za investicije, kapitalne pomoi i donacije za razdoblje 2013.-2015., razraeni po pojedinim programima, po godinama u kojima e rashodi za programe teretiti proraune slijedeih godina i po izvorima financiranja. Nastavno se obrazlae Opi dio prorauna za 2013.-2015. godinu, odnosno struktura prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka Prorauna. Posebni dio prorauna sadri rashode i izdatke proraunskih korisnika iz njihovih financijskih planova koji su rasporeeni po razdjelima iji su nositelji upravni odjeli, te glavama unutar pojedinih razdjela za krajnje korisnike. PRORAUN GRADA POREA-PARENZO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU

1.

Makroekonomske projekcije na razini drave, u odreenoj se mjeri odraavaju i na okvire za odreivanje smjernica razvoja na niim teritorijalnim razinama i na prioritete u rashodima u slijedeem razdoblju. Prijedlog Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2013. godinu utvren je u iznosu od 172.154.621,00 kuna to predstavlja smanjenje od 8% odnosu na iznos prorauna utvren I. Izmjenama i dopunama Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2012. godinu. Projekcija prorauna za 2014. godinu projicirana je u iznosu od 201.426.815 kuna, a za 2015. godinu u iznosu od 203.477.084 kuna. U nastavku se daje struktura prijedloga Prorauna za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu. Tablica 2. Struktura prorauna za razdoblje 2013-2015. godine prema osnovnoj klasifikaciji
Red br. 1 A. 1. OPIS 2 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI UKUPNI PRIHODI Prihodi poslovanja Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE UKUPNI RASHODI I IZDACI UKUPNI RASHODI Rashodi poslovanja Rashodi za nabavu nefinancijske imovine IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA VIAK-MANJAK (A-B) PRORAUN 2012. 3 186.982.064 235.649.763 123.934.423 111.715.021 0 -48.667.699 186.982.064 175.542.064 136.029.364 39.512.700 11.440.000 0 PRORAUN 2013. 4 172.154.621 172.154.621 124.743.865 47.410.756 0 0 172.154.621 163.949.621 127.839.195 36.110.426 8.205.000 0 PRORAUN 2014. 5 201.426.815 193.926.815 145.919.660 48.007.155 7.500.000 0 201.426.815 193.291.815 128.335.468 64.956.347 8.135.000 0 PRORAUN 2015. 6 203.477.084 192.227.084 145.369.259 46.857.825 11.250.000 0 203.477.084 195.322.084 131.717.163 63.604.921 8.155.000 0

2. 3. B. 1.

2. C.

1.1.

PRIHODI I PRIMICI PRORAUNA

Prihodi i primici planirani su na temelju procjene kretanja javnih prihoda iz Uputa Ministarstva financija za izradu prorauna JLP(R)S za razdoblje 2013.-2015. godine koje sadre elemente makroekonomske i fiskalne politike Vlade republike Hrvatske za navedeno razdoblje, te temeljem procjene ostvarenja pojedinih prihoda u 2012. godini i njihove projicirane realizacije u slijedeim godinama. Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2013.-2015. prema osnovnim vrstama
Red br. 1 1. OPIS 2 PRIHODI POSLOVANJA Prihodi od poreza Pomoi iz inozemstva(darovnice) i od subjekata ope drave Prihodi od imovine Prihodi od upravnih i admin. pristojbi,po posebnim propisima i naknade Prihodi od prodaje proizvoda i robe,pruenih usluga i donacija Kazne,upravne mjere i ostali prihodi 2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA Primici(povrati)glavnica danih zajmova Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici Primici od zaduivanja UKUPNO PRIHODI I PRIMICI RASPOLOIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI
PRORAUN 2012. PRORAUN 2013. INDEKS (4/3) PROJEKCIJA 2014. PROJEKCIJA 2015.

3 123.934.742 54.307.010 16.230.927

4 124.743.865 56.400.000 16.548.166

5 101 104 102

6 145.919.660 56.400.000 39.085.239

7. 145.369.259 56.500.000 37.894.864

9.818.306 39.816.718

9.211.000 41.150.439

94 103

9.256.000 39.744.161

9.271.000 40.269.135

2.936.781

724.260

25

724.260

724.260

825.000 111.715.021

710.000 47.410.756

86 42

710.000 48.007.155

710.000 46.857.825

110.396.612

42.868.405

39

46.998.455

45.849.125

1.318.409

4.542.351

345

1.008.700

1.008.700

0 0 0 0 235.649.763 -48.667.699 186.982.064

0 0 0 0 172.154.621 0 172.154.621

0 0 0 0 72 0 91

7.500.000 0 0 7.500.000 201.426.815 0 201.426.815

11.250.000 0 0 11.250.000 203.477.084 0 203.477.084

Ukupni prihodi i primici planirani za 2013. godinu su za 28 % manji od ukupnih prihoda i primitaka planiranih u 2012. godini. U strukturi ukupnih prihoda i primitaka u 2013. godini 5

oekuje se poveanje prihoda poslovanja za 1% i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 60% u odnosu na prihode i primitke planirane I. Izmjenama i dopunama Prorauna za 2012. godinu. U nastavku se daje pojanjenje planiranih prihoda i primitaka za 2013. godinu po ekonomskoj klasifikaciji iz Opeg dijela prorauna.

1.1.1.

PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u 2013. godini planiraju se u iznosu od 124.743.865 kn. U strukturi prihoda poslovanja najvei udio imaju porezni prihodi u visini od 45% i prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima i naknade, koji u ukupnim prihodima poslovanja sudjeluju sa 33%. Prihodi od pomoi iz inozemstva (darovnice) i od subjekata ope drave u ukupnim prihodima sudjeluju sa 13% dok prihodi od imovine ine 8% ukupnih prihoda. Najmanji udio imaju prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruenih usluga koji kao i prohodi od kazni i upravnih mjera u ukupnim prihodima sudjeluju sa po 0,5%

PRIHODI OD POREZA

Porezni prihodi projicirani su za razdoblje 2013.-2015. na temelju makroekonomskih varijabli i oekivanih gospodarskih kretanja te temeljem ostvarenja prihoda u 2012. godini i njihove projekcije u slijedeem razdoblju. Prihodi od poreza u slijedeem dvogodinjem razdoblju planirani su u visini od 56.400.000 kn, a u projekciji za 2015. godinu u visini od 56.500.000 kn. U Uputama za izradu prorauna JLP(R)S za 2013.-2015. godinu, projekcije Ministarstva financija predviaju rast prihoda od poreza i prireza na dohodak u skladu s rastom bruto plaa i zaposlenosti. Projicirani rast ovih prihoda za 2013. godinu iznosi 2,2 % u odnosu na 2012. godinu, a u 2014. i 2015. rast od 2,9%, odnosno 4,6% u odnosu na prethodne godine. Prilikom izrade Prorauna za 2013. godinu prihodi od poreza i prireza na dohodak predlau se temeljem realizacije istih do dana 30.09.2012. godine i projekcije ostvarenja do kraja tekue proraunske godine. Predlae se poveanje od 3% u ukupnom iznosu od 32.900.000 kn u koji su ukljueni i dodatni udjeli namijenjeni za decentralizirane funkcije osnovnog kolstva i vatrogastva. U slijedeoj se tablici daje usporedni prikaz prihoda od poreza i prireza na do hodak te prihoda za decentralizirane funkcije u slijedeem trogodinjem razdoblju.

Tablica 4. Prihodi od poreza na dohodak i prihodi za decentralizirane funkcije u razdoblju 2013.-2015. prema izvorima prihoda
PRORAUN 2012. 1 Porez na dohodak (nenamjenski dio) Porez na doh. za dec.. funkcij osn. kol. i vatrogastva Potpore izravnanja za dec. funkcije osn. kol. i vatrogastva Ukupno za dec. funkcije 2 29.667.010 PLAN 2013. 3 30.900.000 IND. 2013/ 2012 4 104 PROJEKCIJA 2014 5 30.900.000 IND. 2014/ 2013 6 100 PROJEKCIJA 2015 7 30.900.000 IND. 2015/ 2014 8 100

2.140.000

2.000.000

94

2.000.000

2.100.000

5.353.787

5.028.884

94

4.976.076

5.143.656

7.493.787

7.028.884

94

6.976.076

99

7.243.656

104

Prihodi od poreza na promet nekretninama planom se poveavaju za 7% i predlau se u iznosu od 10.000.000 kn temeljem ostvarenja do 30.09. tekue godine. Temeljem istih pokazatelja predlae se poveanje prihoda od poreza na koritenje javnih povrina, koji se planiraju u visini od 7.300.000 kn. Tijekom protekle i tekue proraunske godine, redovito su aurirane baze podataka poreznih obveznika i kontinuirano su poduzimane mjere za naplatu potraivanja, te na temelju vaee zakonske regulative svi ostali gradski porezi: na kue za odmor, na potronju alkoholnih i bezalkoholnih pia i na tvrtku planiraju na nivou 2012. godine i predlau u ukupnom iznosu od 6.200.000 kn.

POMOI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA OPE DRAVE Navedeni se prihodi poveavaju za 2 % u odnosu na Proraun za 2012. godinu i planiraju se u ukupnom iznosu od 16.548.166 u 2013. godini, 39.085.239 kn u 2014. i 37.894.864 kn u 2015. godini. Pomoi od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u visini od 3.198.874 kn za projekte koji su u pripremi ili se nalaze na rezervnoj listi za financiranje: EE Adriatic, Poduzetniki proizvodni inkubator, Urban.Doc i Eco Nauticus. Pomoi iz prorauna - dravnog, upanijskog i opinskog planirane su u visini od 9.570.408 kn i za 9% su vee od prihoda planiranih I. Izmjenama i dopunama Prorauna za 2012. godinu. Tekue i kapitalne pomoi za programe predkolskog odgoja, osnovnog kolstva, Gradske knjinice, Zaviajnog muzeja, POU Pore i JVP planirane su u iznosu od 1.492.706 kn iz dravnog prorauna, u iznosu od 419.700 kn iz upanijskog prorauna i u iznosu od 7.583.002 kn iz opinskih prorauna. Kapitalne pomoi od proraunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU planirane su u visini od 75.000 kn za proraunskog korisnika Puko otvoreno uilite Pore a radi provedbe europskog projekta Jaanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih . Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije planirane su u visini od 3.778.884 kn, a odnose se na tekue i kapitalne pomoi za decentralizirane funkcije osnovnog kolstva i 7

vatrogastva i manje su za 7% odnosu na Proraun za 2012. godinu, sukladno Uputama za izradu prorauna dobivenim od Ministarstva financija

PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine i prihode od kamata na dane zajmove a planiraju se u iznosu od 9.211.000 kn u 2013. godini, odnosno u iznosu od 9.256.000 kn u 2014. i 9.271.000 kn u 2015. godini. Prihodi od financijske imovine se u slijedeoj proraunskoj godini planiraju u visini od 1.050.000 kn temeljem oekivanih prihoda od zateznih kamata iz obveznih odnosa, zateznih kamata obraunatih na porezne obveze, te kamata na depozite po vienju. Prihodi od nefinancijske imovine planiraju se u visini od 8.159.000 kn i iskazuju smanjenje od 6% u odnosu na Plan za 2012. godinu. Prihodi od naknada za koncesije planirani su u visini od 930.000 kn a ine ih naknade za koncesiju na pomorskom dobru, naknade za uporabu pomorskog dobra i naknade za koncesije na turistiko zemljite koja se realizira temeljem Zakona o turistikom i ostalom graevinskom zemljitu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10). Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine planiraju se u iznosu od 4.920.000 kn, na razini utvrenoj I Izmjenama i dopunama Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2012. godinu. Prihodi od naknada za koritenje nefinancijske imovine umanjeni su za 10% u odnosu na Plan i planirani su u iznosu od 2.209.000 kn. Temeljem realizacije do 30.09.2012. i oekivanog ostvarenja do kraja godine, predlau se naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 684.000 kn, te prihodi od spomenike rente u visini od 1.525.000 kn, koja se umanjuju zbog ukidanja obveze plaanja spomenike rente na ukupan prihod, koju su plaali pojedini obveznici temeljem Zakona o zatiti i ouvanju kulturnih dobara. Ostali prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 100.000 kn a odnose se na prihode koji e se ostvariti temeljem naknada za zadravanje nezakonito izgraenih zgrada.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADE U slijedeoj se proraunskoj godini planira ostvariti prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i komunalnog doprinosa i naknada u iznosu od 41.150.439 kn, u 2014. godini u visini od 39.744.161 kn i u 2015. godini u iznosu od 40.269.135 kn. U 2013. godini prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 3.941.000 kn. Poveanje od 3% u odnosu na 2012. godinu odnosi se na prihode od boravine pristojbe a na temelju realizacije istih u prva tri kvartala ove godine. Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 11.551.439 kn i za 8% su vei od Plana za 2012. godinu. Za iznos od 911.057 kn poveavaju se ostali nespomenuti prihodi koje sainjavaju prihodi od sufinanciranja cijena usluga, participacija, refundacije rashoda iz prethodnih godina, prihodi s naslova osiguranja i refundacije teta te prihodi od naknada za pravo sluenja, prihodi od naknada za pravo graenja i ostali prihodi po posebnim propisima proraunskih korisnika. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada planiraju se u visini od 25.658.000 kn, ime se poveavaju za 2% u odnosu na tekui Plan. Najvei udio u navedenim prihodima, od 61 %, imaju prihodi od komunalnih naknada koju ine naknade za prikljuak, za sanaciju odlagalita i komunalna naknada koja se u slijedeoj godini planira u visini od 14.508.000 kn. 8

Komunalni doprinos se planira u iznosu od 10.000.000 kn i ini 39% navedenih prihoda. U odnosu na tekui Plan poveava se za 43% u skladu s projekcijom oekivane nove izgradnje na podruju grada Porea-Parenzo tijekom slijedee godine. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruenih usluga i prihodi od donacija planiraju se u visini od 724.600 kn u 2013. godini i u Projekcijama za 2014. i 2015. godinu. Navedene prihode ine prihodi proraunskih korisnika utvreni financijskim planovima, koji obavljaju poslove na tritu bez koritenja proraunskih sredstava u visini od 235.835 kn i prihodi od tekuih donacija pravnih i fizikih osoba izvan opeg prorauna koji se planiraju u iznosu od 488.425 kn, a ine ih donacije Gradu i proraunskim korisnicima. U strukturi navedenih prihoda najvei udio, u visini od 300.000 kn imaju donacije pravnih osoba namijenjene financiranju sportskih aktivnosti u radu s mladima. KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi planirani su u visini od 710.000 kn u slijedeem trogodinjem razdoblju. Sainjavaju ih kazne za porezne i druge prekraje, naplaeni trokovi prisilne naplate te kazne koje se naplauju obavljanjem poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila. Ostali prihodi koje sainjavaju prihodi od otkupa natjeajne dokumentacije i ostali povrati u proraun planirani su u skladu s izvrenjem u 2011. godini i realizacijom u prva tri kvartala tekue godine.

1.1.2.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u visini od 47.410.756 kn u 2013. godini, 48.007.155 kn u 2014. godini te 46.857.825 kn u 2015. godini. Prihodi od prodaje zemljita u vlasnitvu Grada i to Starog nogometnog igralita, zemljita na podruju UPU Gornji padii, UPU Servo Mihalj, UPU Saladinka i okunica planiraju se u iznosu od 42.868.405 kn i za 61% su manji od Plana za 2012. godinu. Prihodi od prodaje graevinskih objekata planirani su u iznosu od 4.542.351 kn i najveim se dijelom odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

1.1.3.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduivanja planirani su u Projekcijama za 2014. i 2015. godinu za udio Grada u kapitalnom projektu izgradnje junog kraka Zaobilaznice Pore, kojeg se planira financirati iz sredstava fondova EU. Na jednak se nain planira tijekom 2015. godine dovriti izgradnju Djejeg vrtia Finida, obzirom da se jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave mogu zaduivati bez suglasnosti Vlade za projekte koji se sufinanciraju iz programa Europske unije.

10

1.2.

RASHODI I IZDACI PRORAUNA

1.2.1. RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2013.-2015. godine Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka osnovnim vrstama
Red Br. 1 1. OPIS 2 RASHODI POSLOVANJA Rashodi za zaposlene Materijalni rashodi Financijski rashodi Subvencije Pomoi dane u inozemstvo i unutar ope drave Naknade graanima i kuanstvima na temelju osiguranja i druge Ostali rashodi RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za dionice i udjele u glavnici Izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova UKUPNI RASHODI I IZDACI PRORAUN 2012. 3 136.029.364 33.438.224 64.897.341 1.591.010 555.000 1.968.575 6.286.500

u razdoblju 2013.-2015. godine prema


INDEKS (4/3) 5 94 102 99 71 80 74 98 PROJEKCIJA 2014. 6 128.335.468 33.366.368 62.896.919 746.596 443.000 4.358.000 6.152.200 PROJEKCIJA 2015. 7 131.717.163 33.134.940 69.257.312 550.596 443.000 1.851.000 6.152.200

PRORAUN 2013. 4 127.839.195 33.958.070 64.137.044 1.126.596 443.000 1.465.000 6.152.200

2.

27.292.714 39.512.700

20.557.285 36.110.426

75 91

20.372.385 64.956.347

20.328.115 63.604.921

12.154.500

5.590.000

46

32.560.000

31.660.000

20.340.027

27.131.650

133

28.327.231

26.497.306

7.018.173 11.440.000

3.388.776 8.205.000

48 72

4.069.116 8.135.000

5.447.615 8.155.000

3.

6.490.000 4.950.000 186.982.064

3.250.000 4.955.000 172.154.621

50 100 92

3.180.000 4.955.000 201.426.815

3.200.000 4.955.000 203.477.084

Ukupni rashodi i izdaci prorauna za 2013. godinu planirani su u visini od 172.154.621 kn, dok se za 2014. i 2015. godinu planiraju u iznosu od 201.426.815 kn odnosno 203.477.084 kn. Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 127.839.195 kn i u ukupnim rashodima i izdacima sudjeluju s 74%, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 36.110.426 kn i u ukupnim rashodima sudjeluju s 21% dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 8.205.000 kn s udjelom od 5% u ukupnim rashodima.

11

RASHODI ZA ZAPOSLENE Rashodi za zaposlene se u 2013. godini planiraju u iznosu od 33.958.070 kn i za 2% su vei od rashoda utvrenih I. Izmjenama i dopunama Prorauna za 2012. godinu. Poveanje bruto plaa u visini od 2% odnosi se na novozaposlene odgajatelje i pomono osoblja u talijanskom djejem vrtiu u Vrvarima, te planiranim plaama za voditelje projekta po programima koji e biti kandidirani za financiranje iz sredstava EU. U 2013. godini planirana je i isplata otpremnina radi odlaska u mirovinu za pet djelatnika Gradske uprave i za djelatnike Djejeg vrtia Radost, te su iz navedenog razloga za 40 % poveani i ostali rashodi za zaposlene. MATERIJALNI RASHODI Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvravanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje svih korisnika prorauna i u 2013. godini planirani su u visini od 64.137.044 kn. Planirani su na razini tekue godine, a ine ih naknade trokova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, za usluge, za pokrie trokova osobama izvan radnog odnosa te ostali rashodi poslovanja koji ukljuuju naknade za rad predstavnikih i izvrnih tijela i upravnih vijea, premije osiguranja, reprezentacije, lanarine upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slini rashodi. U strukturi materijalnih rashoda najvei udio, od 73% imaju rashodi za usluge a ine ih zakupnine, usluge tekueg i investicijskog odravanja objekata, komunalne usluge, odravanje komunalne infrastrukture i druge komunalne i ekoloke usluge. S udjelom od 17% u ukupnim materijalnim rashodima sudjeluju rashodi za materijal i energiju, dok ostali nespomenuti rashodi poslovanja i naknade trokova zaposlenima sudjeluju sa po 5%. FINANCIJSKI RASHODI Financijski rashodi planiraju se u visini od 1.126.596 kn i za 29% su manji od financijskih rashoda planiranih u 2012. godini. Kamate za primljene kredite planirane su u iznosu od 410.000 kn te su u odnosu na Plan manji za 53%, sukladno otplatnim planovima za kredite koje otplauje Grad i proraunski korisnici. Ostali financijski rashodi predlau se na nivou tekue godine obzirom da obuhvaaju rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa i kamate i naknade koje bi proizale drugih ugovornih odnosa, kao to su npr. poslovi faktoringa.

SUBVENCIJE Subvencije trgovakim drutvima, obrtnicima te malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora planirane su u visini od 443.000 kn, a odnose se na kamate za subvencionirane poduzetnike zajmove, za poticanu stanogradnju i za kupnju prvog stana. POMOI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPE DRAVE Pomoima danim unutar ope drave u iznosu od 1.465.000 kn sufinancira se rad Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, otplata kredita za kupnju sadnica, rad Istarskih domova zdravlja, rad Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda Pula kao i pojedine aktivnosti srednjokolskog obrazovanja. 12

NAKANDE GRAANIMA I KUANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Navedene naknade u 2013. godini planiraju se u visini od 6.152.200 kn i odnose se na namjene predviene Socijalnim programom Grada, za stipendije uenicima i studentima, za sufinanciranje smjetaja korisnika Doma za starije i nemone osobe, poludnevnog boravka za starije osobe, naknade za podmirenje trokova stanovanja i ogrijeva te toplog obroka graanima u socijalnoj potrebi. Nadalje, kroz ove se naknade sufinanciraju potrebe obitelji i djece i to za prehranu dojenadi, za boravak djece u jaslicama i vrtiima, naknade za prehranu djece u osnovnim kolama, za sufinanciranje produenog boravka u kolama te poklon paketi za novoroenad i za djecu.

OSTALI RASHODI Ostali rashodi planiraju se u visini od 20.557.285 kn, a obuhvaaju tekue donacije u iznosu od 16.196.845 kn, kapitalne donacije u iznosu od 220.000 kn, kazne penale i naknade tete u iznosu od 400.000 kn i kapitalne pomoi u iznosu od 3.740.440 kn. U odnosu na I Izmjene i dopune prorauna Grada Porea-Parenzo za 2012. godinu smanjeni su za 25%. Rashodi za tekue donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje programa za boravak predkolske djece u privatnim vrtiima, financiranje javnih potreba u kulturi, zajednikih potreba sportskih klubova, odravanje sportskih objekata, financiranje redovne djelatnosti Fonda Zdravi grad te financiranje javnih potreba u zdravstvenoj zatiti graana i humanitarnih i ostalih udruga. Kapitalne donacije odnose se na financiranje aktivnosti programa zatite kulturne batine u upravnom odjelu za prostorno planiranje i zatitu okolia. Kazne, penali i tete najveim se dijelom odnose na naknadu za oduzete nekretnine, dok se kapitalne pomoi planiraju za izgradnju objekata komunalne infrastrukture i za otplatu zajma za izgradnju Doma za starije i nemone osobe.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 36.110.426 kn, to u odnosu na I. Izmjene i dopune Prorauna za 2012. godinu ini 9%-tno smanjenje. Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 5.590.000 kn, a namijenjeni su kupnji zemljita za gospodarske namjene te za kapitalne projekte izgradnje krunih raskrija Parens, Finida i Bolnica, za zaobilaznicu Pore- juni krak i druge projekte sukladno Planu razvojnih programa za 2013. godinu. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u visini od 27.131.650 kn za kupnju i izgradnju graevinskih objekata, za nabavu postrojenja i opreme, knjiga i umjetnikih dijela te za nabavu nematerijalne imovine, odnosno projekata. Navedenu grupu rashoda ine sredstva za izgradnju objekata komunalne infrastrukture: javne rasvjete, izgradnju i rekonstrukciju cesta, nogostupa i putova i izgradnju oborinske kanalizacije. Takoer su predviena sredstva potrebna za opremanje predkolskih i drugih ustanova, digitalizaciju kino djelatnosti, nabavu opreme za prometno redarstvo i rekonstrukciju gradske rive. Dodatna ulaganja na graevinskim objektima planirana su u iznosu od 3.338.776 kn i to za programe koji e se financirati iz tijela EU, izgradnju poslovnih prostora u dijelu zgrade POU 13

Pore, za kapitalne projekte ureenja u Programu Zatita kulturne batine te za rekonstrukciju i adaptaciju zgrada proraunskih korisnika prema njihovim potrebama iskazanim kroz financijske planove. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u visini od 8.205.000 kn, odnosno u iznosu od 8.135.000 kn u 2014. i 8.155.000 kn u 2015. godini a odnose se na izdatke za dionice i udjele u glavnici te za otplate primljenih zajmova. Izdaci za dionice i udjele u glavnici trgovakih drutava planirani su visini od 3.250.000 kn za sufinanciranje objekata za prihvat, odvodnju i proiavanje otpadnih voda i sanaciju komunalnog otpada Koambra, kroz poveanje udjela u glavnici trgovakog drutva Usluga d.o.o. te za poveanje udjela u trgovakog drutva Parentium d.o.o., u vlasnitvu Grada radi realizacije planiranih projekata u slijedeoj godini. Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova planirani su u iznosu od 4.955.000 kn za otplatu glavnice kredita u skladu s Ugovorima za rekonstrukciju kazalita i ureenje Trga slobode i starogradske jezgre.

1.2.2.

RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja ine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci odreene vrste i utvrene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praenje koritenja sredstava prorauna dobivenih temeljem naplate razliitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda odreeno je uz koji se izvor financiranja vee, a rashodi se izvravaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima. Osnovni izvori financiranja jesu: opi prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoi, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proraunu daje se fleksibilnost u izvravanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoi i donacije, na nain da se propisuje mogunost njihova izvravanja u iznosima veim od planiranih, a ogranienje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Izvor financiranja opi prihodi i primici (nenamjenski) ine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena koritenja. Ovaj izvor financiranja ine slijedee vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni te primici od financijske imovine. Izvor financiranja prihodi za posebne namjene ukljuuje prihode ije su koritenje i namjena utvreni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja ine slijedee vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomenike rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz cijene komunalnih usluga za razvoj, vodni doprinos, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljita i neizgraenog graevinskog zemljita, od zakupa poslovnih prostora i stanova, prihodi od uporabe javnih gradskih povrina. Izvor financiranja pomoi ine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od meunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih prorauna te ostalih subjekata unutar opeg prorauna. Prihodi koje jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoi izravnanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i na podskupini Pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije. 14

Izvor financiranja donacije su novana sredstva koja bez obveze vraanja u proraun proraunski korisnici dobiju od pravnih i fizikih osoba izvan ope drave. Ovaj izvor financiranja ine prihodi od tekuih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovakih drutava i ostalih subjekata izvan ope drave. Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja ine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade tete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja ine prihodi od prodaje zemljita i prava graenja, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija teta. Sukladno Zakonu o proraunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije teta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode. Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za odravanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoi koje se daju trgovakim drutvima u kojima drava, odnosno jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave ima odluujui utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovakih drutava. Izvor financiranja namjenski primici ine primici od financijske imovine i zaduivanja, ija je namjena utvrena posebnim ugovorima ili propisima. U nastavku se daje struktura prorauna prema izvorima financiranja.

15

Tablica 6. Proraun za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu po izvorima financiranja


ifra izvor a 1. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 3.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. Izvor financiranja Opi prihodi i primici Vlastiti prihodi pror. korisnika Prihodi za posebne namjene Spomenika renta Boravina pristojba Kom. doprinos Kom. naknada Posebne naknade za izgradnju kom.infrastrukture Ostali prih. za posebne namjene Prihodi od sufinanc. Prih. za pos.namjene proraunskih korisnika Prih. od nakn. za eksploat.min sirovina Pomoi Pomoi za min.standard dec. funkcija Pomoi iz inozemstva Pomoi iz dravnog prorauna Pomoi iz dr. prora. za korisnike Pomoi iz upanijskog prorauna Pomoi iz up.prora. za korisnike Pomoi iz opinskog prorauna Pomoi iz op. prora. za korisnike Pomoi od institucija i tijela EU - fond IPA Pomoi od prora.koris.za prij. sred.EU za korisnike Donacije Donacije za pror. kor. Donacije za proraun Prihodi od prodaje nef. imovine Prodaja nef. imovine Zamjena nef. imovine Prodaja nef. imovine pror.kor. Namjenski primici Primici od zaduivanja UKUPNO Proraun 2012. 55.383.010 279.306 54.735.382 1.700.000 2.600.000 7.000.000 14.509.000 Plan 2013. 57.601.082 235.835 47.870.357 1.555.000 2.700.000 10.000.000 14.508.000 Udjel u % 33,4 0,14 27,8 Projekcija 2014. 57.575.804 235.835 46.534.357 1.600.000 2.885.000 8.810.000 14.917.000 Udjel u % 28,5 0,12 23,1 Projekcija 2015. 57.480.778 235.835 47.169.357 1.600.000 2.985.000 9.290.000 15.329.000 Udj.u % 28,3 0,02 23,2

11.253.000 7.190.000 1.209.800 8.446.582 827.000 17.892.531 7.493.787 400.000 1.270.087 0 341.400 0 5.734.917 0 2.650.340

1.150.000 6.538.000 1.617.700 9.117.657 684.000 18.548.166 7.028.884 400.000 111.500 1.381.206 119.400 300.300 5.433.401 899.601 2.798.874 10,7

1.100.000 6.481.000 1.319.700 8.737.657 684.000 41.085.239 6.976.076 0 111.500 954.006 49.400 300.300 5.433.401 899.601 26.360.955 20,4

1.140.000 6.474.000 634.700 9.017.657 699.000 39.994.864 7.243.656 0 111.500 954.006 53.400 300.300 5.433.401 899.601 24.999.000 19,6

0 2.692.781 202.781 2.490.000 55.999.054 53.809.206 1.800.000 389.848 0 0 186.982.064

75.000 488.425 188.425 300.000 47.410.756 46.048.405 1.000.000 362.351 0 0 172.154.621 0,0 0,0 100 0,28

0 488.425 188.425 300.000 48.007.155 46.998.455 1.000.000 8.700 7.500.000 7.500.000 201.426.815 100 3,7 0,24

0 488.425 188.425 300.000 46.857.825 45.849.125 1.000.000 8.700 11.250.000 11.250.000 203.477.084 100 5,5 0,24

6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1.

27,5

23,8

23,0

16

Iz tablice 6. proizlazi da se u Proraunu za 2013. godinu rashodi i izdaci financiraju iz nenamjenskih prihoda, a nakon toga iz prihoda za posebne namjene i od prodaje nefinancijske imovine. Udio opih prihoda u financiranju svih rashoda iskazanih u Posebnom dijelu Prorauna je 33%, udio prihoda za posebne namjene 27,8% a prihoda od prodaje nefinancijske imovine 27,5%. Kroz razne oblike pomoi financira se 10% ukupnih rashoda, a vlastiti prihodi proraunskih korisnika i donacije koriste se za pokrie tek 0,4 % ukupnih rashoda.

1.2.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: ope javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zatitu okolia, unapreenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zatitu. U nastavku se daje struktura prorauna prema funkcijskoj klasifikaciji. Tablica 7. Proraun za 2013. i Projekcije za 2014. i 2015. godinu prema djelatnostima
ifra 01 03 04 05 06 07 08 09 10 Naziv funkcije Ope javne usluge Javni red i sigurnost Ekonom. poslovi Zatita okolia Usluge unapreenja stanovanja Zdravstvo Rekreacija, kultura i religija Obrazovanje Socijalna zatita UKUPNO Proraun 2012. 29.181.457 7.535.995 18.451.000 9.442.000 36.243.389 1.890.000 40.629.041 32.348.839 9.720.343 186.982.064 Plan 2013. 29.578.015 7.918.000 16.473.000 6.773.000 29.910.794 1.904.500 37.521.222 32.192.190 9.883.900 172.154.621 Udjel % 17,18 4,6 9,6 3,9 17,4 1,1 21,8 18,7 5,7 100 Projekcija 2014. 27.966.515 7.528.812 47.107.000 6.938.000 29.120.300 1.904.500 35.530.571 38.627.217 6.703.900 201.426.815 Udjel % 13,9 3,7 23,3 3,4 14,4 0,9 17,6 19,2 3,3 100 Projekcija 2015. 27.610.515 7.981.876 45.650.000 7.045.000 27.762.989 1.904.500 36.110.571 42.707.733 6.703.900 203.477.084 Udjel % 13,5 3,9 22,4 3,4 13,6 0,9 17,7 21,0 3,3 100

Iz prikazanih podataka vidljivo je da je 22% proraunskih sredstava usmjereno na aktivnosti koje obuhvaaju sport, kulturu i religiju, a za njima slijede ulaganja u aktivnosti vezane uz obrazovanje i to u najveem dijelu na brigu oko predkolske djece, u unapreenje stanovanja odnosno odravanje postignutog komunalnog standarda te za ope javne usluge.

17

1.2.4. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI (RAZDJELI I GLAVE) Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proraunu po upravnim tijelima Grada. Organizacijska struktura Grada Porea-Parenzo za razdoblje 2013.-2015. godine izraena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea- Parenzo (Sl. glasnik br. 7/10). U slijedeoj se tablici prikazuju proraunska sredstva rasporeena po upravnim odjelima gradske uprave i proraunskim korisnicima. Tablica 8. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2012.-2015. godine po odjelima
Proraun 2012. 186.982.064 17.287.652 12.000 10.000 10.000 6.828.595 12.757.049 88.116.898 13.345.753 3.353.447 5.170.563 1.968.005 1.216.711 7.527.971 1.457.876 2.770.466 10.247.000 50.486.500 7.088.865 998.100 Plan 2013. 172.154.621 17.610.715 10.000 10.000 10.000 7.170.600 12.415.794 85.349.512 13.146.206 4.127.439 4.869.296 2.212.535 1.191.654 7.178.964 1.397.120 2.866.153 5.905.500 43.315.300 6.561.000 996.800 3,4 25,2 3,8 0,6 Udjel u % 100,0 10,2 Projekcija 2014. 201.426.815 17.148.527 10.000 10.000 10.000 6.781.412 13.204.300 83.779.388 13.234.853 4.067.439 4.831.418 1.729.465 1.668.982 5.718.313 1.397.120 3.766.153 8.405.500 70.981.300 6.911.000 996.800 Projekcija 2015. 203.477.084 17.611.591 10.000 10.000 10.000 7.228.476 11.427.989 88.090.904 13.714.853 4.067.439 5.381.145 1.738.170 1.211.066 5.689.313 1.397.120 4.766.153 8.405.500 70.433.300 6.511.000 996.800

UKUPNO RASHODI / IZDACI URED GRADA VIJEE ALBANSKE NACIONALNE MANJINE VIJEE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE VIJEE SRPSKE NACIONALNE MANJINE JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PORE UPRAVNI ODJEL ZA PRORAUN I GOSPODARSTVO UPRAVNI ODJEL ZA DR. DJEL., SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZATITU DJEJI VRTI I JASLICE "RADOST" PORE DJEJI VRTI "PAPERINO" PORE OSNOVNA KOLA PORE OSNOVNA GLAZEBENA KOLA "SLAVKO ZLATI" PORE OSNOVNA KOLA "BERNARDO PARENTIN" PORE PUKO OTVARENO UILITE PORE GRADSKA KNJINICA PORE ZAVIAJNI MUZEJ PORETINE PORE UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZATITU OKOLIA UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJU

7,2 49,6

Iz podataka prikazanih u Tablici br. 8 vidljivo je da Upravni odjel za drutvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu u ukupnim proraunskim sredstvima, zajedno sa osam proraunskih korisnika i dvije velike Udruge - Zdravi grad i Zajednica sportskih udruga, sudjeluje s 49,6%. S udjelom od 25,2% u proraunu za 2013. godinu sudjeluje Upravni odjel za komunalni sustav, a zatim sa 10,2% Ured Grada i sa 7,2% Upravni odjel za proraun i gospodarstvo. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom ima udjel od 3,4 %, Upravni odjel za prostorno planiranje i zatitu okolia ima udjel od 3,8%, a Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju u proraunskim sredstvima sudjeluje s 0,6%.

18

OBRAZLOENJE FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA POREA-PARENZO ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU

19

1. URED GRADA DJELOKRUG RADA Ured Grada je jedna od ustrojbenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Porea, a ustrojen je temeljem odredbi glave VI. "Upravni odjeli i slube jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave" Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01.vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), kao i na temelju glave IX. "Upravne tijela" Statuta Grada Porea-Parenzo" ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09). Temeljem navedenih propisa Gradsko vijee je donijelo posebnu Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea-Parenzo " ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 7/10), kojom je Ured Grada utvren kao samostalni odjel i to kroz dva odsjeka: Odsjek za strune poslove gradskih tijela i Odsjek za ope poslove te mjesnu samoupravu. Odsjek za strune poslove gradskih tijela koordinira i prati rad Gradskog Vijea i njegovih radnih tijela, Gradonaelnika i njegovih radnih tijela, za koje drugi upravni odjeli u Gradu ne prate njihovo djelovanje, te obavlja ukupne strune i administrativne poslove za njih, kao i za Koordinaciju Gradonaelnik i naelnika opina Poretine. Izrauje proiene tekstove opih i pojedinanih pravnih akata koje donose predstavniko i izvrno tijelo, odgovoran je za njihovu autentinost, kao i za zapisnike sa sjednica. Koordinira i ureuje slubeno glasilo Grada. Odgovoran je za protokol unutar Grada, te obavlja korespondenciju u ime Gradonaelnika. Ostvaruje komunikaciju sa javnou u ime Grada, kao i sa zbratimljenim i drugim jedinicama lokalne samouprave, te koordinira znaajnije manifestacije u Gradu. Odsjek za ope poslove te mjesnu samoupravu obavlja ope i kadrovske poslove za sva upravna tijela, poslove lokalne i mjesne samouprave, kao i poslove vezane za vijea nacionalnih manjina. U Uredu je prema sistematizaciji sistematizirano 27 radnih mjesta od ega je popunjeno 19 radnih mjesta. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01., 60/01.vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) Zakon o izboru lanova predstavnikih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (NN br. 33/01, 10/02 - Odluka USRH, 155/02 - v. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina 45/03, 43/04 - Odluka USRH, 40/05, 45/05 - pro. tekst, 44/06 - v. l. 27. st. 3 Zakona o dravnom izbornom povjerenstvu RH i 109/09) Zakon o izborima opinskih naelnika, gradonaelnika, upana i gradonaelnika Grada Zagreba (NN br. 109/07 i 125/08) Zakon o podrujima upanija, gradova i opina u RH (NN br. 86/06, 16/07, 95/08, 46/10 i 145/10) Zakon o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br 86/08) Zakon o radu (NN br. 149/09) Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (NN br. 15/02, 47/10 i 80/10) Zakon o opem upravnom postupku (NN br. 47/09) Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10) Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03 i 144/10) Zakon o vatrogastvu (NN br. 106/99, NN 117/01, NN 139/04, NN 174/04, NN 27/09 i NN 80/10) Zakon o savjetima mladih (NN br. 23/07) 20

Zakon o sprjeavanju sukoba interesa u obnaanju javnih dunosti (NN br. 26/11) Zakon o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08) Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09 Drugi propisi koji reguliraju problematiku iz nadlenosti Ureda

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015 GODINU Za potrebe izvrenja programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u razdoblju 2012.2014. godine planirana su slijedea sredstva:
Proraun 2012. 9.719.657 707.400 12.000 10.000 10.000 6.828.595 17.287.652 Proraun 2013. 9.662.715 747.400 10.000 10.000 10.000 7.170.600 17.610.715 Projekcija 2014. 9.589.715 747.000 10.000 10.000 10.000 6.781.412 17.148.527 Projekcija 2015. 9.599.715 747.000 10.000 10.000 10.000 7.228.476 17.611.591

GLAVNI PROGRAMI Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela Redovna djelatnost vatrogasnih slubi i civilne zatite Redovna djelatnost proraunskog korisnika Vijee albanske nacionalne manjine Redovna djelatnost proraunskog korisnika Vijee talijanske nacionalne manjine Redovna djelatnost proraunskog korisnika Vijee srpske nacionalne manjine Redovna djelatnost proraunskog korisnika Javna vatrogasna postrojba UKUPNO

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATOST GRADSKE UPRAVE Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Program/aktivnost Administrativno, tehniko i struno osoblje Predstavnika i izvrna tijela Osnovne funkcije politikih stranaka Savjet mladih Vijee za socijalnu politiku grada Povj.za promicanje ravnopravnosti spolova Protokol i izvanredni rashodi Tekua zaliha Obiljeavanje Dana Grada, proslave i manifestacije Zajedniki opi poslovi Provoenje izbora Proslave po mjesnim odborima UKUPNO Proraun 2012. 3.598.000 465.000 324.000 4.000 10.000 7.000 1.465.000 150.000 841.000 2.687.457 33.700 134.000 9.719.657 Proraun 2013. 3.380.900 460.000 324.000 4.000 10.000 7.000 1.465.000 150.000 641.500 2.679.315 407.000 134.000 9.662.715 Projekcija 2014. 3.204.900 460.000 324.000 4.000 10.000 7.000 1.465.000 150.000 641.500 3.079.315 110.000 134.000 9.589.715 Projekcija 2015. 3.204.900 460.000 324.000 4.000 10.000 7.000 1.465.000 150.000 641.500 3.079.315 120.000 134.000 9.599.715

21

Za izvoenje Glavnog programa - Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela planiraju se sredstava namijenjena izvravanju programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u Uredu Grada. Kroz program Administrativno, tehniko i struno osoblje planirana su sredstva namijenjena isplati plaa i materijalnih prava za 19 djelatnika, te rashodima za materijal i usluge. Cilj ovog programa je osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje gradske uprave. Radi ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijea i Gradonaelnika te ispunjenje formalnopravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata, vre se objave u slubenom glasilu i u sredstvima javnog priopavanja. Unutar ovog programa planirana su i sredstva potrebna za pripremu materijala za sjednice Gradskog vijea. Za rad predstavnikih tijela planirana je isplata redovitih naknada lanovima Gradskog vijea. Financiranje politikih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeu obavlja se sukladno Zakonu o politikim strankama i Odluci o rasporedu sredstava politikim strankama iz Prorauna Grada. Kroz program Ostala predstavnika tijela financiraju se Savjet mladih, Vijee za socijalnu politiku grada i Povjerenstvo za promicanje ravnopravnosti spolova u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti. Program Protokol i izvanredni rashodi obuhvaa aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogunosti. Protokolarne aktivnosti Gradskog vijea i Gradonaelnika odvijaju se prema unaprijed poznatim dogaajima i prema drugim dogaajima koji su od interesa za Grada, a koji nisu unaprijed poznati. Takoer se kroz ovaj program aktivno surauje s medijima s ciljem informiranja graana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Prorauna te omoguava kontinuirano praenje rada Gradskog vijea i Gradonaelnika. S ciljem jaanja gospodarskih i kulturnih veza te promicanja razvojnih mogunosti u zemlji i inozemstvu planirana je i aktivnost Suradnja s gradovima i opinama u RH i meunarodna suradnja. Tekua zaliha prorauna utvrena je Zakonom o proraunu, a moe se koristiti iskljuivo za nepredviene namjene, za koje u Proraunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokae da za njih nisu planirana dostatna sredstva jer ih nije bilo mogue predvidjeti. O koritenju proraunske priuve odluuje Gradonaelnik na nain da pojedinanim zakljukom moe raspolagati do najvie 10% odreenog iznosa utvrenog godinjim proraunom. Program Obiljeavanje Dana Grada, proslave i manifestacije obuhvaa niz aktivnosti vezanih za prigodno obiljeavanje dravnih blagdana i znaajnih datuma iz povijesti grad. Predviena su sredstva za obiljeavanje Dana Grada Porea, proslavu 1. Maja, Djeji karneval, Cvjetni korzo, proslavu blagdana Sv. Mauro, za prosinake sveanosti i druge gradske proslave i manifestacije, s ciljem turistike i kulturne promidbe Grada. Programom Zajedniki opi poslovi Gradske uprave planiraju se sve aktivnosti vezane uz odravanje zgrade i opreme u zgradama, za odravanje prostorija mjesnih odbora i za nabavku opreme za gradsku upravu. Planirani kapitalni projekti u ovom programu

22

predviaju sredstva potrebna za nabavu opreme za gradsku upravu i sanaciju i adaptaciju zgrade gradske uprave s ciljem dobrog upravljanja imovinom . Radi provoenja izbora za mjesnu samoupravu i izbora za lokalnu upravu koji se odravaju u svibnju naredne godine, kroz dva tekua projekta planirana su sredstva u programu Provoenje izbora. Program Proslave po mjesnim odborima sainjavaju aktivnosti kojima je cilj odrati, odnosno nastaviti s tradicijom obiljeavanja crkvenih blagdana po pojedinim mjesnim odborima. GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VATROGASNIH SLUBI I CIVILNE ZATITE Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u programu planirano je:
Proraun 2012. 542.000 542.000 165.400 10.000 30.000 125.400 707.400 Proraun 2013. 582.000 582.000 165.400 10.000 30.000 125.400 747.400 Projekcija 2014. 582.000 582.000 165.400 10.000 30.000 125.400 747.400 Projekcija 2015. 588.000 588.000 165.400 10.000 30.000 125.400 753.400

Program/aktivnost/tekui projekt

Zatita od poara Osnovna djelatnost podrune Vatrogasne zajednice Zatita i spaavanje stanovnitva Osnovna djelatnost civilne zatite Izrada i odravanje protupoarnih projekata Zatita i spaavanje iz nadlen. lok. samouprave UKUPNO

Programima Zatita od poara i Zatita i spaavanje stanovnitva obuhvaene su aktivnosti i tekui projekti Stoera zatite i spaavanja Grada, Zapovjednitva civilne zatite i angairanja redovnih snaga u zatiti i spaavanju odnosno Vatrogasne zajednice Istarske upanije. Cilj programa je provoenje i razvijanje mjera zatite utvrenih zakonskim propisima i ureenje sustava zatite i spaavanja. GLAVA 01: VIJEA NACIONALNIH MANJINA Nacionalna manjina, u smislu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02 i 80/10) je skupina hrvatskih dravljana iji pripadnici su tradicionalno nastanjeni na teritoriju Republike Hrvatske, a njeni lanovi imaju etnika, jezina, kulturna i/ili vjerska obiljeja razliita od drugih graana i vodi ih elja za ouvanjem tih obiljeja. Vijee nacionalnih manjina je neprofitna pravna osoba, za ije se funkcioniranje predviaju sredstva u proraunu. Za potrebe izvrenje navedenog programa i aktivnosti od kojih se sastoji planirana su slijedea sredstva:

23

Program/aktivnost/tekui projekt Redovna djelatnost Vijea albanske nacionalne manjine Redovna djelatnost Vijea talijanske nacionalne manjine Redovna djelatnost Vijea srpske nacionalne manjine UKUPNO

Proraun 2012. 12.000 10.000 10.000 32.000

Proraun 2013. 10.000 10.000 10.000 30.000

Projekcija 2014. 10.000 10.000 10.000 30.000

Projekcija 2015. 10.000 10.000 10.000 30.000

Cilj je programa i aktivnosti unapreivanje, ouvanje i zatita poloaja nacionalnih manjina te ostvarivanje razumijevanja, uvaavanja i tolerancije kao i ouvanje etnike i multikulturalne raznolikosti kroz djelovanje Vijea albanske nacionalne manjine i Vijea talijanske nacionalne manjine. Cilj je i provoenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji utvruje obvezu JLP(R)S da osiguraju sredstva za rad vijea nacionalnih manjina.

GLAVA 02: VATROGASNE POSTROJBE Javna vatrogasna postrojba Centar za zatitu od poara Pore sudjeluje u provedbi preventivnih mjera zatite od poara i eksplozije, gaenja poara i spaavanja ljudi i imovine ugroenih poarom i eksplozijom, pruanju tehnike pomoi u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanjem i drugih poslova u nesreama, ekolokim i drugim nesreama. Sredstva planirana za izvrenje aktivnosti sadranih u ovom programu su:
Program/aktivnost/tekui projekt Zakonski standard javnih potreba u JVP Javne potrebe JVP iznad standarda UKUPNO Proraun 2012. 3.798.585 3.030.010 6.828.595 Proraun 2013. 3.612.644 3.557.956 7.170.600 Projekcija 2014. 3.603.456 3.177.956 6.781.412 Projekcija 2015. 3.770.520 3.457.956 7.228.476

Program Zakonski standard javnih potreba u JVP obuhvaa aktivnost kojom se izvravaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz Dravnog prorauna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva. Cilj programa je normalno funkcioniranje protupoarne zatite. Program Javne potrebe JVP iznad standarda obuhvaa aktivnosti kojima se izvravaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi financirani iz prorauna Grada s ciljem poboljanja operativnosti postrojbe kod tehnikih intervencija.

24

1.

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAUN I GOSPODARSTVO

DJELOKRUG RADA Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea (Slubeni glasnik Grada Porea Parenzo br. 07/10) utvreno je ustrojstvo i podruje rada Upravnog odjela. Sukladno navedenoj Odluci u Upravnom odjelu za proraun i gospodarstvo obavljaju se poslovi financijskog poslovanja, prorauna, raunovodstva-knjigovodstva, naplate gradskih poreza i drugih prihoda te ostalih slinih poslova. U skladu s propisima pripremaju se i izrauju projekti i programi suradnje sa subjektima s podruja Europske unije. Vezano za gospodarstvo u Upravnom odjelu se obavljaju poslovi vezani za poticanje razvoja gospodarstva, utvrivanje interesa i potreba poduzetnitva, osiguranje inicijalnih sredstava za razvoj poduzetnitva i pomoi poduzetnicima za ostvarenje pojedinih poduzetnikih programa, zatite potroaa, evidentiranja i uvanja isprava o trgovakim drutvima ustanovama i drugim pravnim osobama u potpunom ili djelominom vlasnitvu Grada Porea, isprava o pravu na dionice, udjele i drugo. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) Zakon o financiranju jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave (Narodne novine broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 132/06 26/07 i 73/08) Zakon o proraunu (Narodne novine broj 87/08) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 78/11) Zakon o plaama u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj( samoupravi (Narodne novine broj 28/10) Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola (Narodne novine broj 141/06) Opi porezni zakon (Narodne novine broj 147/08 i 18/11) Zakon o upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09) Ovrni zakon (Narodne novine broj 112/12) Ostali zakoni s podruja financija Zakon o obrtu (Narodne novine broj 77/93,42/95,88/95,82/96,64/01,71/01,49/03 i 68/07) Zakon o trgovakim drutvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118//03,107/07,137/09) Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine broj 138/06,15/08,43/09,88/10) Zakon o trgovini (Narodne novine broj 87/08, 96/08, 166/08) Drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo

25

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU Za ostvarenje programa rada Upravnog odjela u razdoblju 2013-2015. godine planirana su sredstva za slijedee programe:
Naziv programa Administrativno tehniko i struno osoblje Upravljanje javnim financijama Poticanje razvoja gospodarstva Poticanje razvoja poljoprivrede Financiranje projekata iz tijela EU UKUPNO Proraun 2012. 1.863.000 5.070.000 1.974.000 732.000 3.118.049 12.757.049 Proraun 2013. 2.098.000 4.700.000 1.750.000 575.000 3.292.794 12.415.794 Projekcija 2014. 2.004.000 4.340.000 1.750.000 568.000 4.542.300 13.204.300 Projekcija 2015. 2.004.000 4.173.000 1.750.000 561.000 2.939.989 11.427.989

PROGRAM: ADMINISTRATIVNO, TEHNIKO I STRUNO OSOBLJE Program obuhvaa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstava za nesmetano obavljanje upravnih, strunih i ostalih poslova u odjelu gradske uprave. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaa i materijalnih prava za 12 djelatnika, te rashodima za energiju materijal i usluge u iznosu od 2.088.000 kn. Cilj programa je omoguiti funkcioniranje odjela radi obavljanja poslova prorauna, financijskih poslova, raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova i poslova naplate gradskih poreza. Pokazatelji uspjenosti izvoenja Programa Upravnog odjela u obavljanju raunovodstvenih poslova je postignuta razina primjene zakona i drugih propisa donesenih na temelju zakona, namjensko koritenje sredstava, provedba zakljuaka Gradonaelnika i Gradskog vijea te postignuta kvaliteta nadzora nad materijalnim i financijskim poslovanjem odjela gradske uprave, kontinuirano praenje razine likvidnosti prorauna radi podmirenja zakonskih, ugovornih, kreditnih i drugih financijskih obveza Grada te financiranje javnih rashoda na razini Grada putem planskih financijskih dokumenata prihvaenih od strane Gradskog vijea. PROGRAM: UPRAVLJANJE JAVNIM FINANCIJAMA Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Aktivnost Otplata zajmova Ostali financijski rashodi UKUPNO Proraun 2012. 4.370.000 700.000 5.070.000 Proraun 2013. 4.000.000 700.000 4.700.000 Projekcija 2014 3.940.000 400.000 4.340.000 Projekcija 2015. 3.873.000 300.000 4.173.000

Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju otplate zajmova, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostali financijski rashodi. Planirana su sredstva u iznosu od 4.700.000 kn, od kojih se 4.000.000 kn odnosi na otplatu glavnice kredita za rekonstrukciju starogradske jezgre i ureenje Trga Slobode. 26

Cilj programa je redovito podmirivanje kreditnih obveza u skladu sa dinamikom otplate utvrenom ugovorima o kreditu te ostalih ugovornih obveza prema financijskim institucijama. PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Aktivnost/tekui/kapitalni projekti Subvencija kamata za poduzetnike zajmove Poveanje temeljnog kapitala TD Parentium d.o.o. Sufinanciranje obnove Istarske ulice u Gradu Vukovaru Strategije dugoronog razvoja gospodarstva Sufinanciranje udruge Lokalna akcijska grupa Poretine UKUPNO Proraun 2012. 400.000 1.350.000 94.000 100.000 30.000 1.974.000 Proraun 2013. 300.000 1.350.000 0 0 100.000 1.750.000 Projekcija 2014 300.000 1.350.000 0 0 100.000 1.750.000 Projekcija 2015. 300.000 1.350.000 0 0 100.000 1.750.000

Aktivnosti koje ine ovaj program odnose se na subvencije kamata za poduzetnike zajmove temeljenim na poduzetnikim programima iz prethodnih godina te planirano poveanje temeljnog kapitala trgovakog drutva Parentium d.o.o.. Sredstva u visini od 100.000 kn planirana su radi sufinanciranja Lokalne akcijske grupe (LAG) Poretine, koja se temelji na LEADER pristupu koji je pokrenut od strane Europske unije s ciljem razvoja ruralnih podruja kroz lokalna javno-privatna partnerstva. Cilj programa je identifikacija lokalne razvojne strategije i priprema projektnih prijedloga za odrivi razvoj ruralnog prostora. Kroz subvencije se postie rastereenje gospodarskih subjekata pri otplati poduzetnikih kredita. PROGRAM: POTICANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Aktivnost/tekui/kapitalni projekti Sufinanciranje rada Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre Sufinanciranje nabave sadnica Redovna djelatnost Udruge Agro-Pore Sufinanciranje otplate kredita za kupnju sadnica Sufinanciranje rad Udruge pelara Nektar Pore Sufinanciranje projekta navodnjavanja na poretini Gospodarska valorizacija sorte maslina Poreka rosulja UKUPNO Proraun 2012. 50.000 100.000 120.000 172.000 20.000 250.000 20.000 732.000 Proraun 2013. 50.000 100.000 120.000 165.000 20.000 100.000 20.000 575.000 Projekcija 2014 50.000 100.000 120.000 158.000 20.000 100.000 20.000 568.000 Projekcija 2015. 50.000 100.000 120.000 151.000 20.000 100.000 20.000 561.000

27

Program obuhvaa: - aktivnosti koje omoguavaju redovnu djelatnost Udruge Agro-Pore. Udruga okuplja 270 lanova te organizira njihovu edukaciju, organizira susrete maslinara i vinara i vri podjelu sadnog materijala s ciljem organiziranog djelovanja radi poveanja poljoprivredne proizvodnje, omoguavanja samozapoljavanja te poveanje dohotka OPG-a, - aktivnost sufinanciranja rada Fonda za razvoj poljoprivrede predvia sredstva koja u svojim proraunima osiguravaju Opine i Gradovi Istarske upanije radi provoenja programa kreditiranja poljoprivredne djelatnosti a za ovu se namjenu predviaju sredstva u visini od 50.000 kn, - aktivnost sufinanciranja nabave sadnica maslina, - aktivnost sufinanciranja otplate kredita za kupnju sadnica planirana je temeljem Ugovora o sufinanciranju kojeg su istarski gradovi potpisali s Istarskom upanijom radi otplate namjenskog kredita i - aktivnost sufinanciranja rada Udruge pelaraNektar, s ciljem okupljanja pelara te provoenju aktivnosti radi unapreenja i razvoja pelarstva na suvremenim osnovama. Udruga se aktivno bavi radom s mladima te ih upoznaje s znaajem pelarstva i hranidbenih i ljekovitih vrijednosti pelinjih proizvoda. Tekui projekt gospodarske valorizacije Poreke rosulje zapoet u 2011. godini, nastavio se i tijekom 2012. godine. Utvreno je njezino podrijetlo, odnosno potencijalna autohtonost i rairenost. Do konca slijedee godine biti e oznaena matina stabla na ukupno est lok acija koja e se genetski determinirati, fizioloki pratiti te e se izvriti procjena gospodarskog potencijala sorte. Kapitalni projekt sufinanciranja projekta navodnjavanja na Poretini planiran je u iznosu od 100.000 kn za razvoj 1. pilot projekta navodnjavanja na podruju ervar Porat-Baarinka, Cilj ovog programa je kroz razliite oblike sufinanciranja poveati i ouvati poljoprivrednu proizvodnju, poveati zaposlenost na vlastitim imanjima, ouvati ruralni prostor te postii kvantitativnu i kvalitetnu proizvodnju.

28

PROGRAM: FINANCIRANJE PROJEKATA IZ TIJELA EU IPA PROGRAM:


Kapitalni projekt EE ADRIATIC NoLimits Poduzetniki proizvodni inkubator Sutra radim-praksom do uspjeha UNESCO TOURISAM UrbanDoc ECO.Nauticus Parenzana II REVITAS - Sabornica UKUPNO Proraun 2012. 735.000 0 0 338.100 525.525 0 1.323.000 44.448 151.976 3.118.049 Proraun 2013. 735.000 0 1.028.994 0 0 205.800 1.323.000 0 0 3.292.794 Projekcija 2014 499.800 1.470.000 1.617.000 0 0 0 955.500 0 0 4.542.300 Projekcija 2015. 147.000 1.322.999 0 0 0 0 1.469.990 0 0 2.939.989

PROJEKT EE ADRIATIC

Osnovni cilj projekta je jaanje kapaciteta lokalnih uprava u jadranskoj regiji za provoenje mjera energetske efikasnosti kroz izradu dokumenata (energetski pregledi i energetska rekonstrukcija zgrada u vlasnitvu JLP(R)S, izrada metodologije i procedura za utedu energije. Osim toga transferira se znanje i iskustvo zemalja EU (Italije i Slovenije) u zemlje Zapadnog Balkana (HR, SRB, BiH) u provoenju mjera energetske efikasnosti. U tu e se svrhu prenositi informacije graanima i zaposlenima u JLP(R)S o vanosti energetske efikasnosti kroz slijedee aktivnosti: - provoenje energetskih pregleda deset zgrada u vlasnitvu JLP(R)S i izdavanje energetskih certifikata svakom gradu-partneru za objekte kojima je isti potreban (kole, bolnice, dvorane, zgrada gradske uprave) a koje e odabrati same JLP(R)S uz napomenu da e energetsko certificiranje javnih zgrada postati zakonska obveza ulaskom u EU, - energetska rekonstrukcija zgrade dravne uprave (zgrada upanije) obnovom fasade, kako bi se maksimalno smanjila potronje energije, - studijsko putovanje partnera sa Zapadnog Balkana u zemlje EUa u cilju stjecanja rele vantnog iskustva u provoenju mjera energetske efikasnosti u JL (R)S, - izrada broura,knjiica i vodia za provoenje mjera energetske efikasnosti temeljem iskustava zemalja EU, - seminari i radionice o provoenju mjera energetske efikasnosti u JLP(R)S bazirano na iskustvima iz EU. Ova aktivnost moe ukljuivati i manifestacije kao to je bio sajam energetske efikasnosti u Poreu u proljee ove godine.

29

PROJEKT NoLimits UKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA JAVNIH USTANOVA

U politici prema osobama s invaliditetom teite se stavlja na aktivni pristup, to znai na nastojanje da osobe s invaliditetom, u mjeri i uvijek kad je to mogue, same kontroliraju uvjete vlastita ivota. U tom smislu projekt obuhvaa analizu trenutnog stanja i potreba prilagodbe javne infrastrukture odnosno namjeravaju se izgraditi pristupne rampe, prilagoeni WC, ugraena dizala itd.
PROJEKT PROIZVODNI PODUZETNIKI INKUBATOR

Poduzetniki inkubator je usluga kojom se poduzetnicima poetnicima omoguava koritenje poslovnog prostora, opreme i razliitih usluga (npr. prodaja njihovih proizvoda u RH i inozemstvu) bez naknade ili uz velike popuste. Cilj poduzetnikog inkubatora jest sniziti trokove mladim poduzeima i istovremeno im omoguiti to veu prodaju i prihod. Poduzetnici koji zaponu poslovati u sklopu poduzetnikog inkubatora imaju i do 10 puta vee anse za preivljavanje, za razliku od poduzea koja se pokreu izvan njega. Aktivnosti koje e se provoditi projektom, osim same izgradnje proizvodno poduzetnikih hala u Kukcima su: - promotivno predstaviti sustav poduzetnikih inkubatora njegove mogunosti i doprinose gospodarstvu (iskoritavanje ljudskih i prirodnih resursa nekog grada, opine ili upanije, a time i rjeavanje problema nezaposlenosti i loeg standarda ivljenja), - kontaktirati sa potencijalnim nositeljima poduzetnikog inkubatora, - obraditi iznesenu problematiku zainteresiranih sudionika iskoritavanje postojeih tvornikih pogona, zadravanje stanovnitva, iskoritenje prirodnih ili ljudskih resursa, i sl., - ispitati poduzetniki potencijal u sredini koja pokree inkubator, - izabrati tip inkubatora otvoreni ili zatvoreni tip, sa ili bez prostorne potpore, - (outridge) terenski inkubator, - izraditi dokumentaciju inkubator se registrira kao trgovako drutvo, - odrediti kriterije za ulazak u inkubator, - planirati financijska sredstva za pokretanje i rad inkubatora. Djelatna tehnologija poduzetnikog inkubatora se sastoji od: poslovne usluge, poslovnog savjetovanja, prostornih rjeenja, pronalaenje slobodnog kapitala i organizacije obuke.

PROJEKT: URBAN.Doc Projektom se namjerava osigurati financijska sredstva za izradu projektne dokumentacije ureenja trgova, gradske rive, te objekata u vlasnitvu Grada Porea- Parenzo, iz programa ELENA. Fond pokriva ukupno 90% prihvatljivih trokova. Cilj projekta je priprema investicija za zatvaranje financijske konstrukcije putem ostalih EU fondova, te konano, realizacija projekata obnove, sanacije, rekonstrukcije i izgradnje javne urbanistike infrastrukture u funkciji turizma.
PROJEKT ECO-NAUTICUS

Na inicijativu Grada Porea u skladu sa IPA CBC programom pokrenut je prekogranini projekt ECO NAUTICUS koji obuhvaa problematiku otputanja otpadnih voda sa rekreativnih plovila u more to dovodi do zagaenja ekosustava Jadranskog mora. Navedeno 30

utjee na zdravlje ljudi i na njihov ivot, budui da su primarne aktivnosti priobalnih podruja vezane primarno uz ribolov i turizam. Odabrane su etiri luke nautikog turizma i to Izola, Pore, Dubrovnik i Ionski otoci pa u projektu sudjeluju partneri iz Slovenije, Hrvatske, Crna Gore i Grke. Ugradnjom crnih tankova i pripadajue infrastrukture u navedene luke, te nabavom crpnih plovila omoguiti e se brodovima pranjenje tankova za otpadnu (fekalnu) vodu. Za to e se osigurati potrebna edukacija, kako tehnikog osoblja luka tako i samih korisnika nautiara. Sanacijom i dogradnjom luka nautikog turizma, te njihovom izgradnjom i opremanjem investira se u podizanje kvalitete i sigurnosti istih. Uvodi se novi EQS (ECO, Quality, Security) standard za kategorizaciju luka nautikog turizma. Implementacija projekta traje ukupno 30 mjeseci. Opi cilj projekta je postii trajan odrivi razvoj Jadranske regije kroz ouvanje okolia. Potrebno je zatiti Jadransko more i podmorje od zagaenja nastalog nautikim turizm om, razviti zajedniku prekograninu politiku okolia, izgraditi snanu eko -friendly nautiku destinaciju, te poveati kvalitetu i sigurnost u nautikom turizmu nudei pomorske usluge visokog standarda kroz uvoenje novog sustava certifikacije. Projektom se die ekoloka svijest i potie ostale luke nautikog turizma da se pridrue zajednikom naporu u nastojanju ouvanja Jadrana kao jedinstvenog zajednikog dobra, prihvaajui i primjenjujui nove sustave certificiranja luka i uvodei tehnologiju crnih tankova za prikupljanje otpadnih voda. Ugraivanje sustava crnih tankova rezultirati e iim morem na podruju luka nautikog turizma. ie more, unaprijeena kvaliteta i sigurnost luka te bogatiji sadraj dovesti e vie stalnih nautikih gostiju, pridravajui se naela odrivog razvoja podruja.

31

2. UPRAVNI ODJEL ZA DRUTVENE DJELATNOSTI, SOCIJALNU SKRB I ZDRAVSTVENU ZATITU DJELOKRUG RADA: Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea (Slubeni glasnik Grada Porea-Parenzo broj 2/2010) utvreno je podruje rada Upravnog odjela za drutvene djelatnosti, socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu. Na temelju ove Odluke Upravni odjel obavlja poslove: zatite i unapreenja kvalitete ivljenja te unapreenja zdravstvene zatite i veterinarskih usluga za javne potrebe na podruju Grada, zatite i unapreenja socijalne skrbi na podruju Grada,osiguravanja lokalnih potreba graana u oblasti tjelesne kulture, sporta i tehnike kulture, osiguravanja potreba graana u oblasti brige o djeci, obrazovanja i odgoja, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja i praenja njihovog poslovanja, pripreme prijedloga a utvrivanje programa odgoja i kolstva iznad dravnog pedagokog standarda koji e se financirati iz gradskog prorauna, te ostale sline poslove. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnika Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - propisi iz podruja koja su u nadlenosti Upravnog odjela. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju od 2013. do 2015. godini planirana su sredstva za sljedee glavne programe, a unutar glavnih programa za sljedee programe :
r. br. 1. 1.1. 2. 2.1. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 5. 5.1. 5.2. 5.3. Proraun 2013. Glavni program: Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela 1.126.200 1.252.700 Program:Priprema i donoenja akata iz djelokruga tijela 1.126.200 1.252.700 Glavni program: Program javnih potreba u predkolskom obrazovanju 4.198.960 4.192.960 Program: Odgojno obrazovni program predkolske djece u privatnim vrtiima 4.198.960 4.192.960 Glavni program javnih potreba u obrazovanju 2.597.400 2.252.100 Program: Financiranje srednjeg i visokog obrazovanja 729.300 726.300 Program: Ostali korisnici u obrazovanju 1.868.100 1.525.800 Program: Izgradnja kola po programu javno-privatnog partnerstva 0 0 Glavni program: Program javnih potreba u kulturi 118.500 189.000 Program: Financiranje dodatnih potreba u kulturi 118.500 189.000 Glavni program : Program javnih potreba u sportu 27.496.003 24.836.785 Program: Sportski objekti 19.630.003 17.799.000 Program: Osnovna djelatnost Sportske zajednice 6.619.000 6.681.185 Program: Sportski turniri i manifestacije Naziv programa Proraun 2012. Projekcija 2014. 1.228.200 1.228.200 4.192.960 4.192.960 5.152.100 3.626.300 1.525.800 0 189.000 189.000 24.186.785 17.149.000 6.681.185 Projekcija 2015. 1.188.200 1.188.200 4.192.960 4.192.960 8.652.100 1.126.300 1.525.800 6.000.000 189.000 189.000 23.616.785 16.579.000 6.681.185

32

30.000 5.4. 6. 6.1. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 9. 9.1. 9.2. 10. 10.1. Program: ire javne potrebe u sportu

40.600

40.600

40.600 316.000 72.000 72.000 1.904.500 712.500 1.192.000 5.778.900 2.371.000 1.152.700 191.500 670.000 235.000 1.158.700 3.875.000 3.732.000 143.000 656.200 656.200 50.034.645

1.317.000 316.000 316.000 Glavni program: Program javnih potreba u tehnikoj kulturi 63.100 72.000 72.000 Program: Osnovna djelatnost udruga u tehnikoj kulturi 63.100 72.000 72.000 Glavni program: Program javnih potreba u zdravstvenoj zatiti graana 1.890.000 1.904.500 1.904.500 Program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva 700.000 712.500 712.500 Program: Redovna djelatnost Fonda Zdravi grad Pore 1.190.000 1.192.000 1.192.000 Glavni program: Program javnih potreba u socijalnoj skrbi graana 5.551.343 5.778.900 5.778.900 Program: Dom za starije i nemone osobe-Gerontoloki centar 2.400.500 2.371.000 2.371.000 Program: Program socijalne skrbi u novcu 1.069.900 1.152.700 1.152.700 Program: Program socijalne skrbi u naravi 176.500 191.500 191.500 Program: Sufinanciranje potreba obitelji i djece 604.300 670.000 670.000 Program: Naknade za stipendije iz socijalnog programa 211.000 235.000 235.000 Program: Humanitarna skrb kroz udruge graana 1.089.143 1.158.700 1.158.700 Glavni program: Kapitalni projekti u socijalnoj zatiti 7.581.000 7.225.000 4.005.000 Program: Razvojni programi socijalne zatite 7.426.000 7.082.000 3.862.000 Program: Poticana stanogradnja 155.000 143.000 143.000 Glavni program: Program javnih potreba ostalih programa u drutvenim djelatnostima 683.600 656.200 656.200 Program: ire javne potrebe u drutvenim djelatnostima 683.600 656.200 656.200 UKUPNO 51.306.106 48.360.145 47.365.645

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH UPRAVNIH ODJELA OPIS PROGRAMA: Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea utvreno je ustrojstvo i podruje rada Odjela. Sukladno navedenoj Odluci, u Odjelu se obavljaju poslovi kojima se osiguravaju potrebe stanovnika u podruju brige o djeci, obrazovanju i odgoju, lokalne potreba stanovnika na podruju kulture, tehnike kulture i sporta, obavljaju se poslovi iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu graana. U podruju brige o djeci, obrazovanju i odgoju poslovi Odjela obuhvaaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova odgoja i obrazovanja, praenje njihovog rada i poslovanja, pripremu prijedloga za utvrivanje programa odgoja i kolstva iznad dravnog pedagokog standarda, predlaganje javnih potreba Grada u ovom podruju. Obavljaju se i poslovi kojima se potie kolovanje uenika i darovitih uenika i studenata. Poslovi i zadae osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u podruju kulture obuhvaaju praenje stanja u podruju kulture, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova u kulturi kojih je osniva Grad, predlaganje javnih potreba Grada u ovom podruju, raspodjelu sredstava prorauna odobrenih udrugama u kulturi za realizaciju njihovih programa i projekata. Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u podruju sporta i tehnike kulture obuhvaaju poslove i zadae u vezi s 33

programom javnih potreba Grada u ovim podrujima, raspodjelom sredstava prorauna koja su po namjeni i iznosima odobrena za navedene programe, kriterijima, nainom i uvjetima rasporeivanja sredstava, praenjem i nadzorom izvrenja programa i projekta udruga i ostalih korisnika sredstava, te koritenja i utroka dodijeljenih sredstava. Grad Pore-Parenzo nadlean je i za obavljanje poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se neposredno ostvaruju potrebe graana. U tom podruju obavljaju se poslovi koji se odnose na socijalnu zatitu i skrb o socijalno najugroenijim i najosjetljivijim skupinama graana, kao i poslovi vezani uz zatitu i promicanje zdravlja graana. U tu svrhu obavljaju se poslovi planiranja i utvrivanja potreba stanovnitva, praenja zakonskih obveza, provedbe mjera socijalnih pomoi i socijalne skrbi za socijalno ugroene graane, osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem gradske socijalne ustanove, pruanja potpore zdravstvenoj ustanovi koja djeluje na podruju Grada, izrade i provedbe stratekih dokumenata vezanih uz socijalnu i zdravstvenu politiku Grada, osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzor provedbe programa i projekata skrbi za socijalno ranjive skupine stanovnitva, kao i onih usmjerenih zatiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja, provedbe aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u dravnim projektima (Zdravi grad Pore), informiranja graana i promidbe programa i aktivnosti Odjela. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11), - Zakon o opem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), - Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), - Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 172/03, 144/10, 37/11- Odluka USRH, 77/11), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Uredba o nainu izrauna iznosa pomoi izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave za 2012. godinu (Narodne novine br. 52/12 ), - Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrivanje bilannih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog kolstava u 2012. godini (Narodne novine br. 52/12), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Odluka o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog kolstva Grada Porea-Parenzo u 2012. godini (Slubeni glasnik Grada Porea broj 9/12). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz program: Priprema i donoenje akata iz djelokruga tijela. Za ostvarenje programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 1.252.700 kuna. CILJEVI: Osigurati uvjete od lokalnog znaaja za provoenje i financiranje svih programa i aktivnosti, kako bi se zadovoljile potrebe graana Grada Porea-Parenzo u podrujima odgoja i obrazovanja, kulture i tehnike kulture, sporta, socijalne skrbi i zdravstvene zatite.

34

POKAZATELJI USPJENOSTI: Za praenje provedbe djelatnosti, programa, projekata i aktivnosti definiranih u dokumentima Grada uspostavlja se sustav pokazatelja prema podrujima koja se financiraju javnim sredstvima planiranim u proraunu. Detaljan opis pokazatelja uspjenosti nalazi se u opisu svakog podruja drutvenih djelatnosti. PROGRAM: PRIPREMA I DONOENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA U Odjelu je zaposleno 6 slubenika i to: proelnica, vii savjetnik za drutvene djelatnosti, savjetnik za drutvene djelatnosti, socijalni razvoj i zdravstvenu zatitu, vii struni suradnik za predkolski odgoj i obrazovanje, struni suradnik za kulturu i vii struni suradnik za socijalnu skrb i zdravstvenu zatitu. Slubenici obavljaju poslove koji su u nadlenosti Odjela sukladno odredbama Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Porea-Parenzo klasa: 023-01/10-01/45 ur.broj: 2167/01-09/01-10-8 od 17.9.2010., kojim su utvreni opisi poslova njihovih radnih mjesta. U obavljanju poslova slubenici vre prijem stranaka, daju informacije i pruaju pomo u podnoenju zahtjeva, izrauju rjeenja i ostala pismena, izrauju prijedloge akata za gradonaelnika, gradsko vijee i Odjel, obrauju i prosljeuju zahtjeve za isplatom financijskih sredstva ustanova, udruga i drugih, u obavljanju poslova surauju s ustanovama, udrugama, graanima, te obavljaju i druge poslove u nadlenosti Odjela. Program se realizira kroz aktivnost: Administrativno, tehniko i struno osoblje. Sredstva planirana za realizaciju ove aktivnost za 2013. iznose 1.252.700 kuna, a za razdoblje od 2013. do 2015. godine rasporeuju se:
Aktivnost Administrativno, tehniko i struno osoblje UKUPNO Proraun 2012. 1.126.200 1.126.200 Proraun 2013. 1.252.700 1.252.700 Projekcija 2014. 1.228.200 1.228.200 Projekcija 2015. 1.188.200 1.188.200

OPIS AKTIVNOSTI: Administrativno, tehniko i struno osoblje Planirana sredstva namijenjena su za rashode poslovanja i to: za rashode za zaposlene (plae, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plae) i za materijalne rashode (za naknade trokova zaposlenima i to: slubena putovanja, naknade za prijevoz, struno usavravanje, za rashode za materijal i energiju i to za uredski materijal i ostale rashode, za rashode za usluge- usluge telefona, pote, prijevoza, promidbe i informiranja, intelektualne i osobe usluge, te za ostale nespomenute rashode poslovanja- pristojbe i naknade). GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDKOLSKOM OBRAZOVANJU OPIS PROGRAMA: Program se odnosi na programe odgoja, naobrazbe, zdravstvene zatite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u predkolskim ustanovama, za djecu od navrenih est mjeseci ivota do polaska u osnovnu kolu, a u skladu s razvojnim osobinama i potrebama djece, te socijalnim, kulturnim, vjerskim i drugim potrebama obitelji. Grad Pore-Parenzo ovim programom planira sredstva za financiranje redovne djelatnosti i programa predkolskih ustanova kojih su osnivai(ce) fizike osobe. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), 35

Zakon o predkolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97,107/07), Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93,29/97-ispr.,47/99-ispr.,35/08), Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), Odluka o financiranju predkolskih ustanova na podruju Grada Porea-Parenzo kojih su osnivai fizike osobe u 2011. godini (Slubeni glasnik Grada Porea broj 1/11), Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz program: Odgojno-obrazovni program predkolske djece u privatnim vrtiima. Za ostvarenje programa planirana su za 2013. sredstva u ukupnom iznosu od 4.192.960 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Sufinancirati djelatnost predkolskog odgoja i naobrazbe koja se realizira u privatnim djejim vrtiima na osnovu utvrenog broja djece - polaznika ovih ustanova s podruja Grada PoreaParenzo, radi to veeg obuhvata djece predkolskim programima i to kvalitetnijeg provoenja programa. POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz broj upisane djece s podruja Grada Porea-Parenzo u privatne vrtie uz potivanje propisima odreenih standarda (o broju djece, broju odgojnih skupina, broju djece po skupinama, broju odgojitelja, prostornim uvjetima i drugi standardima), te kroz programe koji se provode u vrtiima (vrsti programa, broju djece po programima, broju voditelja). PROGRAM: ODGOJNO-OBRAZOVNI PROGRAM PREDKOLSKE DJECE U PRIVATNIM VRTIIMA U okviru ovog programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje predkolske djelatnosti djejih vrtia na podruju Grada Porea-Parenzo kojih su osnivaice fizike osobe i to za: Djeji vrti Cipelii, Djeji vrti Crvenkapica, Djeji vrti 101 dalmatinac i Djeji vrti Smijeak. Grad Pore-Parenzo sufinancira ove ustanove kroz uee u cijeni smjetaja djece, za djecu koja imaju prebivalite na podruju Grada PoreaParenzo. Osim djece, prebivalite na podruju Grada Porea-Parenzo moraju imati i roditelji djece polaznika predkolske ustanove. Sufinanciraju se redoviti vrtiki i jasliki programi odgoja i naobrazbe djece u trajanju od 7 do 10 sati dnevno (cjelodnevni programi). Uee Grada Porea-Parenzo u cijeni smjetaja iznosi 1.235 kuna po djetetu za vrtiki i 1.560 kuna za jasliki program, sredstva su planirana za sufinanciranje cijene smjetaja za 260 djece. Program se realizira kroz 4 aktivnosti i to: - sufinanciranje Djejeg vrtia Cipelii, - sufinanciranje Djeji vrti Crvenkapica, - sufinanciranje Djeji vrti 101 dalmatinac i - sufinanciranje Djeji vrti Smijeak.

36

Sredstva planirana za realizaciju programa za 2013. iznose 4.192.960 kuna, a za potrebe izvrenja aktivnosti za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:
Naziv aktivnosti Sufinanciranje Djejeg vrtia Cipelii Sufinanciranje Djejeg vrtia Crvenkapica Sufinanciranje Djejeg vrtia 101 dalmatinac Sufinanciranje Djejeg vrtia Smijeak UKUPNO Proraun 2012. 703.000 1.221.480 1.619.280 655.200 4.198.960 Proraun 2013. 697.000 1.221.480 1.619.280 655.200 4.192.960 Projekcija 2014. 697.000 1.221.480 1.619.280 655.200 4.192.960 Projekcija 2015. 697.000 1.221.480 1.619.280 655.200 4.192.960

OPIS AKTIVNOSTI: Sufinanciranje Djejeg vrtia Cipelii U Djejem vrtiu Cipelii izvodi se vrtiki program. Grad Pore-Parenzo e u 2013. sufinancirati Vrti kroz uee u cijeni smjetaja djece za 47 djece rasporeenih u dvije odgojne skupine. Sufinanciranje Djejeg vrtia Crvenkapica U Djejem vrtiu Crvenkapica izvode se vrtiki i jasliki program. Grad Pore-Parenzo e u 2013. sufinancirati Vrti kroz uee u cijeni smjetaja djece za 74 djece rasporeenih u dvije vrtike i dvije jaslike odgojne skupine. Sufinanciranje Djejeg vrtia 101 dalmatinac U Djejem vrtiu 101 dalmatinac izvode se vrtiki i jasliki program. Grad Pore -Parenzo e u 2013. sufinancirati Vrti kroz uee u cijeni smjetaja djece za 99 djece rasporeenih u tri vrtike i tri jaslike odgojne skupine. Sufinanciranje Djejeg vrtia Smijeak U Djejem vrtiu 101 Smijeak izvode se vrtiki i jasliki program. Grad Pore-Parenzo e u 2013. sufinancirati Vrti kroz uee u cijeni smjetaja djece za 40 djece rasporeenih u jednu vrtiku i jednu jasliku odgojnu skupinu. GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U OBRAZOVANJU OPIS PROGRAMA: U okviru ovog programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava: ostvarivanje programa opeg obrazovanja i drugih oblika obrazovanja djece i mladih u srednjim kolama s ciljem osiguravanja sustavnog naina pouavanja uenika, poticanja njihovog intelektualnog, tjelesnog, estetskog, drutvenog, moralnog i duhovnog razvoja, u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, investicijsko odravanje, adaptacije i zahvati na kolskim objektima, kao i ostvarivanje ostalih programa, poslova i aktivnosti u obrazovanju kojima je svrha kvalitetno kolovanje i poticanje darovitih i izvrsnih uenika. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr., 90/11, 16/12, 86/12), - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93,29/97-ispr.,47/99-ispr.,35/08), - Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), - Dravni pedagoki standard osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), 37

Odluka o dodjeli uenikih i studentskih stipendija (Slubeni Glasnik Grada PoreaParenzo br. 11/12), Odluka o subvencioniranju prijevoza uenika srednjih kola (Slubeni glasnik Grada Porea-Parenzo broj 7/10), Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz dva programa i to: - program: Financiranje srednjeg i visokog obrazovanja i - program: Ostali korisnici u obrazovanju Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 2.252.100 kuna, za ostvarenje programa: Financiranje srednjeg i visokog obrazovanja 726.300 kuna, a za ostvarenje programa: Ostali korisnici u obrazovanju 1.525.800 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Sufinancirati programe dviju srednjih kola koji se ne financiraju iz dravnog ili upanijskog prorauna sa svrhom razvijanja i unapreenja odgojno obrazovnog procesa, omoguavanja stjecanja i primjene znanja, razvoja sposobnosti bitnih za nastavak kolovanja i izbora zanimanja. Novanim podupiranjem darovitih uenika i studenata s podruja Grada PoreaParenzo i studenata Grada Vukovara putem uenikih i studentskih stipendija stvoriti bolje uvjete za njihovo kolovanje odnosno studiranje, kao i pomoi roditeljima u snoenju ovih trokova. Isto postii i sufinanciranjem prijevoza uenika srednjih kola koji pohaaju srednje kole u susjednim gradovima (Bujama, Pazinu, Rovinju, Puli). Sufinancirati prijevoz uenika Talijanske osnovne kole koje roditelji dovoze u kolu zbog nepostojanja kolske autobusne linije. Sufinancirati djelovanje udruga studenata, koje okupljaju studente s podruja Istre s ciljem osiguravanja materijalne i financijske pomoi za njihov rad i realizaciju programa. Sufinancirati i ostale programe kojima je cilj poticanje i nagraivanje darovitih i izvrsnih uenika, obiljeavanje poetka nove kolske godine, plaanje lanarina eko kolama. POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz broj uenika, uitelja, profesora i ostalih koji e sudjelovati u realizaciji programa, ostvarenim uspjesima u kolovanju, na natjecanjima i smotrama uenikih postignua. Pokazatelj uspjenosti ogleda se i u broju dodijeljenih uenikih i studentskih stipendija, broju uenika srednjih kola kojima se sufinancira prijevoz u kole, broju programa koji se izvode u udrugama koje okupljaju studente i broju studenata koji sudjeluju u njihovoj realizaciji. PROGRAM: FINANCIRANJE SREDNJEG I VISOKOG KOLSTVA Ovim programom planiraju se sredstva: za sufinanciranje programa/projekata/aktivnosti srednjih kola Mate Balota i Antun tifani vanih za realizaciju odgojno obrazovnog procesa u ovim kolama (programi iznad standarda), za izgradnju praktikuma Srednje kole Antun tifani i za financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Pore. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 726.300 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:

38

Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Srednja kola Mate Balota Srednja kola Antun tifani Kapitalni projekti Izgradnja praktikuma S Antuna tifania Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Pore UKUPNO

Proraun 2012. 195.000 80.000 100.000 354.300 729.300

Proraun 2013. 192.000 80.000 100.000 354.300 726.300

Projekcija 2014. 192.000 80.000 3.000.000 354.300 3.626.300

Projekcija 2015. 192.000 80.000 500.000 354.300 1.126.300

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Sredstva planirana za gore navedene aktivnosti kola upotrijebit e se za sljedee namjene (programe/projekte/aktivnosti kola):
kola/namjena S Mate Balota Financiranje plaa profesora talijanskog jezika UKUPNO S Antun tifania Gastro Dani otvorene nastave Takmienje AEHT Uenika zadruga Brnistra Promo junior Meunarodna suradnja Financiranje plaa profesora talijanskog jezika Meunarodna strukovna natjecanja Eko kola- izdavanjekuharice samoniklog bilja UKUPNO Proraun 2012. 195.000 195.000 5.000 2.000 15.000 2.000 10.000 6.000 22.000 12.000 6.000 80.000 Proraun 2013. 192.000 192.000 6.000 2.000 15.000 2.000 10.000 6.000 27.000 12.000 0 80.000 Projekcija 2014. 192.000 192.000 6.000 2.000 15.000 2.000 10.000 6.000 27.000 12.000 0 80.000 Projekcija 2015. 192.000 192.000 6.000 2.000 15.000 2.000 10.000 6.000 27.000 12.000 0 80.000

Opis namjena: S Mate Balota Planiranim sredstvima financirat e se plae za 2 profesora talijanskog jezika koji e izvoditi nastavu za 408 uenika od prvog do etvrtog razreda gimnazijskih i ekonomskih programa (dva profesor e raditi puno radno vrijeme s tjednom normom od 21 sata nastave. S Antun tifani Planiranim sredstvima financirat e se realizacija dodatnih programa u ovoj koli sa ciljem unaprjeivanja nastavnog procesa, podizanja razine uenikih kompetencija, identifikacije nadarenih uenika, povezivanja kole sa sredinom u kojoj djeluje i srodnim ustanovama u zemlji i inozemstvu, poticanja poduzetnikoga duha, pozitivne afirmacije i promidbe kole. Projektima e biti u obuhvaeno 324 uenika i svi nastavnici. U 2013. godini financirati e se sljedee aktivnosti: Gastro, Dani otvorene nastave, Uenika zadruga Brnistra, Promojunior-natjecanje u flambiranju, meunarodna suradnja i razmjena sa kolama (iz Austrije, Maarske, Italije i Srbije), meunarodne smotre i natjecanja, sudjelovanje na godinjim susretima AEHT-a, fakultativna nastava talijanskog jezika u prvom, drugom i treem razredu programa za zanimanje turistiko-hotelijerski komercijalist. Kapitalni projekti: Izgradnja praktikuma S Antuna tifania Zbog potrebe ouvanja zgrade biveg restorana Galije i potrebe S Antun tifani za izgradnjom novog praktikuma za ugostiteljstvo i kuharstvo, knjinice i administrativnog 39

prostora, kao i rekonstrukcije postojee kuhinje s prateim sadrajem u sklopu kolske zgrade, sklopljen je Sporazum o zajednikom djelovanju u obnovi Galije i izgradnji kolskog prostora kole. Potpisnici navedenog Sporazuma, osim kole, su i Istarska upanija i Grad Pore, koji se na ime naknade za prijenos vlasnitva restorana Galije obvezao financirati dogradnju i rekonstrukciju kolske zgrade. Financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam Pore Na temelju Sporazuma o dugoronoj suradnji, Ugovora o financiranju znanstvenoistraivakog rada Instituta i Ugovora o zakupu zemljita, zakljuenih izmeu Grada PoreaParenzo i Instituta za poljoprivredu i turizam 2007., Grad Pore-Parenzo se obvezao da e svake godine, tijekom sljedeih 20 godina, u proraunu Grada planirati sredstva u iznosu od 300.000 kuna za financiranje Instituta za poljoprivredu i turizam. Kao naknadu za to, dobit e pravo raspolaganja podrujem od cca 3 ha na kojem je izgraeno parkiralite kod groblja s ciljem poveanja kapaciteta parkirnih mjesta na podruju grada prilikom velikih sahrana i tijekom turistike sezone. Kapacitet izgraenog parkiralita je 401 parkirno mjesto za osobna vozila, 20 parkirnih mjesta za invalide, 29 parkirnih mjesta za kamper vozila, te 24 parkirna mjesta za autobuse. Grad Pore je 2012. s Institutom zakljuio ugovor o zakupu zemljita koje se koristi za parkiralite ispred (juno) od zgrade Osnovne kole Pore, na temelju kojeg se obvezao plaati zakupninu za zakupljeno zemljite na kojem je ureen pristup autobusima za uenike putnike, a ujedno su se uredili i imovinski odnosi s vlasnikom nekretnine. PROGRAM: OSTALI KORISNICI U OBRAZOVANJU Ovim programom planiraju se sredstva za uenike i studentske kredite i stipendije namijenjene darovitim uenicima i studentima s podruja Grada Porea-Parenzo i Grada Vukovara, za sufinanciranje prijevoza uenika osnovne i srednjih kola, za sufinanciranje djelovanje udruga studenata iz Istre u Rijeci, Zagrebu i Trstu, za sufinanciranje i ostalih gradskih programa kojima je cilj poticanje darovitih i izvrsnih uenika, kao i ostalih potreba u ovom programu. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 1.525.800 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i tekueg projekata sadranog u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:
Naziv aktivnosti/tekueg projekta Aktivnosti Ueniki krediti/stipendije Studentski krediti/stipendije Sufinanciranje javnog prijevoza srednjokolaca Sufinanciranje rada Klubova studenta Istre ire javne potrebe u obrazovanju Sufinanciranje prijevoza uenika O B. Parentin Tekui projekti Studentske stipendije za studente Grada Vukovara UKUPNO Proraun 2012. 59.000 1.198.300 429.000 7.800 100.000 54.000 Proraun 2013. 60.000 900.000 429.000 7.800 55.000 54.000 Projekcija 2014. 60.000 900.000 429.000 7.800 55.000 54.000 Projekcija 2015. 60.000 900.000 429.000 7.800 55.000 54.000

20.000 1.868.100

20.000 1.525.800

20.000 1.525.800

20.000 1.525.800

OPIS AKTIVNOSTI/TEKUEG PROJEKTA: Aktivnosti: Ueniki krediti/stipendije U kolskoj 2012./2013. godini Grad Pore-Parenzo nastavit e s isplatama uenikih kredita na temelju ugovora zakljuenih ranijih godina (6 kredita), a dodijelit e i 2 nove stipendije. Ueniki krediti/stipendije se isplauju 10 mjeseci. Mjeseni iznos kredita/stipendije za ovu 40

kolsku godinu, na temelju Odluke Gradonaelnika, iznosi 600 kuna mjeseno, a za uenike iji je prosjek ocjena vei od 4.5 (nagradni) 900 kuna mjeseno. Studentski krediti/stipendije U akademskoj 2012./2013. godini Grad Pore-Parenzo nastavit e s isplatama studentskih kredita na temelju ve ranije zakljuenih ugovora za prosjeno 46 studenata mjeseno, a dodijelit e i 19 novih stipendija, odnosno u gradskom proraunu planirana su sredstva za ukupno prosjeno 65 studentska kredita/stipendija mjeseno. Studentski krediti/stipendije se isplauju 9 mjeseci. Na temelju Odluke Gradonaelnika, u ovoj akademskoj godini kredit/stipendija za ranije i nove studente (poetna) iznosi 800 kuna mjeseno, a za studente iji je prosjek ocjena vei od 4.0 (nagradni) 1.200 kuna mjeseno. Sufinanciranje javnog prijevoza srednjokolaca Zbog informacije da sljedee kalendarske godine Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta vie nee sufinancirati prijevoz uenika srednjih kola, planiraju se sredstva za ovu namjenu. Naime, Grad Pore-Parenzo ve dugi niz godina subvencionira u trokovima prijevoza uenika koji se koluju u srednjim kolama u susjednim gradovima (u Bujama, Pazinu, Rovinju i Puli) i zato svakodnevno putuju u te gradove. Prijevoz uenika subvencionira se za vrijeme trajanja nastave, za prosjeno 170 uenika godinje. Subvencionira se prijevoz uenika ije je prebivalite, kao i prebivalite njihovih roditelja, na podruju Grada Porea Parenzo. Uee Grada u cijeni mjesene autobusne karte iznosilo je od 50 do 35%, to ovisi o mogunostima prorauna, a odluku o tome donosi gradonaelnik. Sufinanciranje rada Klubova studenata Istre Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje djelatnosti Klubova studenata Istre u Rijeci, Zagrebu i Trstu koji imaju za lanove i studente s prebivalitem na podruju Porea. Klubovi se sufinanciraju s iznosom od 2.600 kuna. ire javne potrebe u obrazovanju Sredstva su planirana za sljedee namjene/korisnike:
Namjena/korisnik Usluge telefona, pote, prijevoza Ostale usluge Eko kole-lanarine Ostale nespomenute donacije za obrazovanje Matematiko drutvo Iste-poticanje izvrsnosti u matematici Nagraivanje izvrsnih osnovaca UKUPNO Proraun 2013. 4.000 6.500 9.000 16.500 15.000 4.000 55.000

Usluge telefona, pote, prijevoza Planirana sredstva odnose se na trokove putovanja djece pobjednika natjecanja Laurus nobilis, njihovih mentora i predstavnika Gradske knjinice Pore u Zabok na Dane K.. alskog kao nagrade za postignuti uspjeh na natjecanju. Dane K.. alskog odravaju se u drugoj polovici listopada u Zaboku. Ostale usluge Planirana sredstva namijenjena su za kupnju majica koje Grad Pore-Parenzo daruje acima prvacima sa svrhom obiljeavanja poetka njihovog kolovanja, a daruju im se u Djejem tjednu, koje bude u prvom tjednu mjeseca listopada. Eko kole lanarine Program Eko kole provodi se s ciljem ugradnje odgoja i obrazovanja za okoli i odrivi razvoj u sve segmente odgojno obrazovnog sustava i svakodnevni ivot uenika, polaznika vrtia, nastavnika, odgojitelja te drugih djelatnika u odgojno obrazovnom procesu. U programu, koji se na podruju Porea provodi ve vie godina, sudjeluju srednje kole Mate Balota i Antun tifani i Djeji vrti 101 dalmatinac. Sredstva su planirana za plaanje 41

lanarina za ove tri ustanove, koje godinje ili obnavljaju ili utvruju status eko ustanova. lanarina se plaa udruzi Lijepa naa s kojom Grada Pore-Parenzo zakljuuje Sporazum o suradnji u provoenju meunarodnog programa Eko-kole u Republici Hrvatskoj. lanarina za svaku ustanovu iznosi 3.000,00 kuna godinje. Ostale nespomenute donacije za obrazovanje Ova sredstva namijenjena su za sufinanciranje maturalnih zabava u srednjim kolama koje pohaaju nai uenici (Pore, Pazin, Buje, Rovinj, Pula), te za pokrie izvanrednih i neplaniranih trokova osnovnih i srednjih kola. Matematiko drutvo Istre - Poticanje izvrsnosti u matematici Poticanje izvrsnosti u matematici je program odgojno-obrazovne podrke darovitim uenicima u razvijanju njihovih naglaenih sklonosti i mogunosti s ciljem popularizacije matematike znanosti, podizanja znanja matematike i poticanja mladih matematiara na zajedniki rad, istraivanje i meugeneracijsku suradnju. Program je namijenjen nadarenim uenicima osnovnokolskog uzrasta od 4 do 8. razreda, a u svakoj dobnoj skupini ukljuilo bi se 10-tak uenika. U programu bi sudjelovalo ukupno 50 uenika. Nagraivanje izvrsnih osnovaca S ciljem podrke darovitim uenicima u razvijanju njihovih naglaenih sklonosti i mogunosti koji se ostvaruju u suradnji kole i lokalne zajednice, Grad Pore-Parenzo osigurava nagrade uenicima za odlian uspjeh tijekom cijelog osnovnokolskog kolovanja. Ve dvije godine za redom poklon je fotoaparat za slikanje. Sufinanciranje prijevoza uenika O B. Parentin Radi se o uenicima putnicima kojima Grad Pore-Parenzo nije u mogunosti osigurati javni prijevoz do i od kole, to nam je zakonska obveza, ve prijevoz vre roditelji, koji na temelju Zakljuka Poglavarstva od 26.9.2006. o sufinanciranju putnih trokova roditeljima uenika putnika ove kole koji nemaju osiguran prijevoz do kole, imaju pravo na sufinanciranje ovih trokova. Tekui projekt: Studentske stipendije za studente Grada Vukovara Na temelju Sporazuma o stipendiranju studenata Grada Vukovara, koji e biti sklopljen izmeu Grada Porea-Parenzo i Grada Vukovara za 2013. godinu, u proraunu planirana sredstva namijenjena su za stipendije studentima Grada Vukovara. Planirani iznos se isplauje Gradu Vukovaru, koji u skladu sa vlastitom Odlukom o stipendiranju studenata i potpisanim ugovorima sa studentima prati tijek njihova kolovanja. GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPIS PROGRAMA: Grad Pore-Parenzo dodjeljuje financijska sredstva za javne potrebe od posebnog interesa za Grad organizacijama civilnog drutva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaaju prvenstveno korisnike s podruja Grada. Kroz dodjelu financijskih potpora omoguuje se dugoronija i sustavna suradnja, te nadopunjavanje javnog i neprotnog sektora, uz racionalnije koritenje javnog novca za rjeavanje problema u zajednici. U okviru ovog programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje kulturne djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija u kulturi koje su od interesa za Grad Pore-Parenzo, djelatnost i poslovi udruga u kulturi, pomaganje i poticanje umjetnikog i kulturnog stvaralatva, akcija i manifestacija koje doprinose razvitku i promicanju kulturnog ivota.

42

ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u ukupnom iznosu od 189.000 kuna. Glavni program realizira se kroz program: Financiranje dodatnih potreba u kulturi. CILJEVI PROGRAMA: Sufinancirati djelovanje udruga koje u slobodno vrijeme okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe sa svrhom izvoenja i poticanja aktivnosti na podruju suvremenog plesa i pokreta, glazbe i glazbeno scenske umjetnosti, dramske i likovne umjetnosti, te novih medijskih kultura. Ispunjavanje ugovornih obveza Grada Porea-Parenzo u manifestacijama u kulturi (Nagrada K.S. alski). POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz broj aktivnih udruga, broj ukljuenih lanova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), broju voditelja programa, broju organiziranih nastupa, natjecanja i izlobi, kvaliteti i broju izdanih radova. PROGRAM: FINANCIRANJE DODATNIH POTREBA U KULTURI Grad Pore-Parenzo ovim programom planira sredstva za sufinanciranje trokova realizacije programa udruga sa podruju Grada, trokova kulturne manifestacije koja je ugovorna obveza Grada Porea-Parenzo, te trokova izvanrednih i povremenih djelatnosti, poslova i programa od interesa za Grad Pore-Parenzo. Program se realizira kroz aktivnost: Djelatnost kulturno umjetnikih drutva i udruga, planirana sredstva iznose 189.000 kuna.
Naziv aktivnosti/tekueg projekta Aktivnosti Djelatnost kulturno umjetnikih drutva i udruga UKUPNO Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

118.500 118.500

189.000 189.000

189.000 189.000

189.000 189.000

43

OPIS AKTIVNOSTI: Unutar ove aktivnosti planirana sredstva rasporeena su za razdoblje od 2013. do 2015. godine za sljedee namjene/korisnike:
Namjena/korisnik Proraun 2012. 4.500 0 0 4.000 5.000 5.500 45.500 32.000 22.000 0 0 0 0 118.500 Proraun 2013. 0 2.000 5.000 4.000 5.000 5.500 45.5000 74.000 22.000 5.000 6.000 10.000 5.000 189.000 Projekcija 2014. 0 2.000 5.000 4.000 5.000 5.500 45.5000 74.000 22.000 5.000 6.000 10.000 5.000 189.000 Projekcija 2015. 0 2.000 5.000 4.000 5.000 5.500 45.5000 74.000 22.000 5.000 6.000 10.000 5.000 189.000

Donacije za ostale programe Ostale usluge Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Pomo za Knjievnu nagradu K.. Gjalski Udruga graana albanske nacionalne manjine Likovna udruga Pore-LUP Pore Urbana subkulturna baza Pore-USB Pore Zajednica talijana Pore Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 Zajednica talijana Baderna Udruga UM SAVE Drutvo za skrb i promicanje odrivog koritenja kulturne batine Nacionalna zajednica Bonjaka Istre, Ogranak Pore UKUPNO

Opis namjena: Ostale usluge Sredstva su namijenjena za sufinanciranje tiskanja i kupnju knjiga. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Sredstva su namijenjena za podmirivanje trokova kazaline predstave koju Grad PoreParenzo daruje djeci predkolske i osnovnokolske dobi (niih razreda) povodom Djejeg tjedna u prvom tjednu u mjesecu listopadu, radi njegovog obiljeavanja. Knjievna nagrada K.S. Gjalski Grad Pore ve godinama sudjeluje u kulturnoj manifestaciji Dani Ksavera andora Gjalskog koja se odrava u prijateljskom Gradu Zaboku zadnji tjedan u listopadu i snosi dio trokova organizacije ove kulturne manifestacije u planiranom iznosu. Plaanje se vri na temelju Ugovora o ueu u realizaciji kulturne manifestacije Dani Ksavera andora Gjalskog koji se svake godine zakljuuje izmeu Grada Zaboka, Grada Crikvenice (koji takoer sudjeluje u snoenju dijela trokova) i Grada Porea-Parenzo. Udruga graana albanske nacionalne manjine Pore Svojim aktivnostima lanovi udruge ele upoznati zajednicu sa svojom kulturom, povijeu i umjetnou, ukloniti predrasude prema albanskom jeziku i obiajima kroz upoznavanje mladih albanaca i ostalih graana Porea s povijeu i kulturom albanskog naroda i uspjesima albanske zajednice u Republici Hrvatskoj. Likovna udruga Pore-LUP Pore Udruga djeluje s ciljem poticanja graana koji imaju afiniteta za bavljenje likovnom umjetnou da se ukljue u rad Udruge, te u tu svrhu organizira izlobe, akcije, kolonije, teajeve, natjeaje, a organizira i humanitarne akcije. Korisnici su 52 Udruge, svih dobnih skupina. Urbana subkulturna baza Pore- USB Pore Projekt je namijenjen mladima koji iskazuju veliki interes prema plesnim radionicama raznih disciplina, radionicama ulinog kazalita, vatrenog ongliranja, udaraljki. lanovi Udruge sudjeluju u gradskim kulturnim i drugim dogaanjima, na dravnim i meunarodnim natjecanjima. Udruga okuplja mlade u dobi od 14 do 26 godina starosti, broj korisnika 70-ak.

44

Zajednica Talijana Pore Planirana sredstva namijenjena su za sufinanciranje rada i programa Udruge u svrhu ouvanja i njegovanja tradicije i promocije talijanske nacionalne zajednice. Aktivnosti Udruge su: mjeoviti zbor Mosaico, Djeji zbor, Zbor mladih, Muka klapa, enska klapa i Orkestar. U realizaciju je ukljueno 700 korisnika svih dobnih skupina. Studio za izvedbene umjetnosti MOT 08 Projekt MOT 08 namijenjen je djeci i mladima u Poreu na podruju izvedbenih umjetnosti, prvenstveno plesa, kroz edukacije, radionice, seminare, koncerte i priredbe, s ciljem kvalitetnog provoenja slobodnog vremena. Korisnici programa su djeca u dobi od 4. do 17. godina starosti, s podruja Porea broj korisnika je oko 80-ak. Zajednica talijana Baderna Udruga tijekom godine provodi kulturne, obrazovne, drutvene i rekreativno-sportske aktivnosti i druenja. Tijekom 2013. veina aktivnosti bit e usmjerena djeci, mladima i starima. Udruga UM SAVE Snimanjem dokumentarnog filma o osobama s posebnim potrebama kroz sudbinu nekoliko takvih osoba s podruja Porea ukazat e se na probleme, specifinosti, potrebe i tekoe pri njihovom ukljuivanju i integraciji u svakodnevni ivot i drutvo, te utjecati na motivaciju osoba s posebnim potrebama za bolju integraciju, samopomo i elju za aktivnim ivotom. Drutvo za skrb i promicanje odrivog koritenja kulturne batine Udruga e u 2013. organizirati meunarodni simpozij pod nazivom Meunarodni simpozij mozaike umjetnosti 2013.- Grad mozaika. Putem meunarodnog umreavanja i aktivizma, umjetnosti i kulture, svake godine e se akreditirati 10 novih umjetnika, koji e stvarati vrhunska umjetnika djela, koja e trajno ostati i krasiti ulice i trgove grada Porea. Ciljevi projekta su: unapreenje, afirmacija i promicanje kulturnog turizma i batine, kulturno umjetnike ponude grada Porea, organiziranjem internacionalnog simpozija, radionica s popratnim manifestacijama i dogaanjima. Nacionalna zajednica Bonjaka Istre, Ogranak Pore Cilj projekta Festival bonjake kulture je da to vie Bonjaka i ostalih graana sudjeluju u realizaciji planiranih aktivnosti. Dio programskih aktivnosti Festivala provest e se u Poreu. Realizator tog dijela programa je Ogranak Nacionalne zajednice Bonjaka Istre u Poreu. Program ini vee bosanskih pjesama i igara s izlobom i degustacijom tradicionalnih bosanskih jela, koje bi zgotovili istarske/i Bonjakinje i Bonjaci. Ukupan broj izvoaa je 120. Zavrna pripredba odrat e se u lipanju 2013. na Trgu slobode u Poreu. GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU OPIS PROGRAMA: U okviru ovog programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje sportske djelatnosti, poslova, akcija i manifestacija u sportu koje su od interesa za Grad Pore-Parenzo, a odnose se na djelovanje saveza i udruga u sportu, sa svrhom pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Sportske zajednice Grada Porea-Parenzo i drugih udruga na organizaciji i izvoenju sportskih aktivnosti, usklaivanju aktivnosti njihovih lanica, na ukljuivanju djece, mladih i ostalih graana u sportske programe, na provedbi upravljanja i optimalnog koritenja gradskih sportskih objekata, na pripremanju i sudjelovanju u amaterskim i drugim sportskim natjecanjima. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), 45

Zakon o portu (Narodne novine broj 71/06, 150/08-Uredba, 124/10, 124/11), Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz etiri programa i to: - program: Sportski objekti, - program: Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Porea-Parenzo, - program: Sportski turniri i manifestacije, - program: ire javne potrebe u sportu. Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 24.836.785 kuna, a za ostvarenje programa: - Sportski objekti 17.799.000 kuna , - Osnovna djelatnost Sportske zajednice Grada Porea-Parenzo - 6.681.185 kuna, - Sportski turniri i manifestacije 40.600 kuna, - ire javne potrebe u sportu 316.000 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Proraunskim sredstvima izvriti zakonom utvrenu obvezu pomaganja obavljanja sportskih djelatnosti, odnosno djelovanja Sportske zajednice Grada Porea-Parenzo i drugih udruga u organizaciji i izvoenju sportskih aktivnosti sa svrhom ukljuivanju djece, mladih i ostalih graana u sportske programe, kvalitetno upravljati i optimalno koristiti gradske sportske objekte i financijski pomoi u organizaciji amaterskih sportskih natjecanja. POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz osiguravanje sredstva potrebnih za plaanje trokova vezanih uz sportsku dvoranu atika (zakup i redovno odravanje), osiguravanje financijske i materijalne potpore Sportskoj zajednici Grada Porea-Parenzo za realizaciju njihovih aktivnosti. Pokazatelji uspjenosti ogledaju se kroz: broj aktivnih klubova, broj djece, mladih i odraslih ukljuenih u klubove, broj trenera i iznose naknada za njihov rad, broj utakmica i natjecanja (i trokova vezanih uz organizaciju), broj nagrada, broj i iznose najma sportskih objekata, broj i vrstu trokova izvedenih radova na odravanju sportskih objekata. Pokazatelj uspjenost je i broj organiziranih boarskih turnira i drugih sportskih manifestacija na podruju Grada Porea Parenzo koje ne organiziraju klubovi lanice Sportske zajednice. PROGRAM: SPORTSKI OBJEKTI Program se odnosi na dugoroni zakup sportske dvorane atika i na odravanje sportskih objekata, te se realizira kroz dvije istoimene aktivnosti. Sredstva planirana za realizaciju programa za 2013. iznose 17.799.000 kuna, a za potrebe izvrenja aktivnosti za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:
Aktivnost Dugoroni zakup sportske dvorane atika Zakup zemljita za sportske terene Odravanje sportskih objekata UKUPNO Proraun 2012. 19.630.000 3 0 19.630.003 Proraun 2013. 17.700.000 0 99.000 17.799.000 Projekcija 2014. 17.050.000 0 99.000 17.149.000 Projekcija 2015. 16.480.000 0 99.000 16.570.000

46

OPIS AKTIVNOSTI: Dugoroni zakup sportske dvorane atika Sredstva u iznosu od 17.700.000 kuna namijenjena su za plaanje najamnine na temelju Ugovora o zakupu Vienamjenske sportske dvorane atika, sklopljenog izmeu Grada Porea-Parenzo i trgovakog drutva Parentium d.o.o.. Ugovorom je definirano da su iznos, rokovi i uvjeti plaanja zakupnine za sportsku dvoranu jednaki iznosima, rokovima i uvjetima otplate rata kredita odobrenih kod Privredne banke Zagreb d.d za izgradnju dvorane. Odravanje sportskih objekata Sredstva su planirana za podmirivanje trokova lo ulja za grijanje boarske dvorane u zimskim mjesecima, jedan rezervoar od 12.000 litara (85.000 kuna) i za naknadu za domara O Pore (14.000 kuna), koji obavlja poslove vezane uz grijanje iste dvorane kada kola ne radi (subotom, nedjeljom, blagdanom i neradnim danima). Ove trokove je do sada sufinancirala Sportska zajednica, koja vie to nije u mogunosti. PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST SPORTSKE ZAJEDNICE GRADA POREA Sportska zajednica Grada Porea, sukladno odredbama Zakona o portu, provodi aktivnosti na ostvarivanju zajednikih ciljeva i interesa u sportu, a naroito: usklaivanje aktivnosti svojih lanova; poticanje i promicanje sporta u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladei i studenata te osoba s invaliditetom; objedinjava i usklauje program sporta te predlae program javnih potreba u sportu i sudjeluje u njegovog ostvarivanju; skrbi o kategorizacijama sportaa i svojim aktima odreuje opseg i nain ostvarivanja njihovih prava te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i evropska prvenstva te druga velika meusobna natjecanja; surauje u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog sportskog saveza gluhih; promie struni rad u sportu i sudjeluje u skrbi o javnim sportskim graevinama. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u ukupnom iznosu od 6.681.185 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:
Naziv aktivnosti Strune slube za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti Redovna djelatnost sportskih klubova Zajednike potrebe sportskih klubova Odravanje sportskih objekata Redovno odravanje sportske dvorane atika UKUPNO Proraun 2012. 1.550.000 1.684.000 1.128.000 647.000 1.050.000 6.519.000 Proraun 2013. 1.550.000 2.144.000 1.180.000 647.000 1.160.185 6.681.185 Proraun 2014. 1.550.000 2.144.000 1.180.000 647.000 1.160.185 6.681.185 Proraun 2015. 1.550.000 2.144.000 1.180.000 647.000 1.160.185 6.681.185

OPIS AKTIVNOSTI: Strune slube za organizaciju rekreacije i sportskih aktivnosti Troak se odnosi na rad Strune slube. Tu se prije svega misli na sredstva za plae djelatnika Sportske zajednice Grada Porea, kojih je zaposleno ukupno 18 na neodreeno vrijeme. U ta su sredstva ukljueni putni trokovi, regres za godinji odmor, boinica, iako se u posljednje dvije godine regres i boinica nisu isplaivali. Treba spomenuti da ta sredstva nisu dostatna, jer nedostaje oko 100.000,00 kuna, to se namiruje iz ostvarenih prihoda od najma sportskih objekata

47

Redovna djelatnost sportskih klubova Ova stavka se odnosi na redovnu djelatnost sportskih klubova. U sustavu financiranja Sportske zajednice nalazi se ukupno 36 sportskih klubova, odnosno udruga. Iz ovih sredstava klubovi podmiruju trokovi redovnog natjecanja (kotizacije, lanarine, sudake trokove, delegatske trokove, izdatke za sportsku opremu i rekvizite, konzumaciju pia i hrane na putu i reijske trokove (potroni materijal, fiksne i mobilne telefonske mree i drugo). U ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za naknade trenerima. Sredstva se planiraju iskljuivo za rad trenera u sportskim klubovima i udrugama i to prvenstveno za struan rad trenera koji rade u klubovima koji se natjeu i dio trenera koji neposredno rade s mlaim naratajima koji se ne natjeu (razliiti oblici okupljanja djece npr. kola nogometa, rukometa, stolnog tenisa, boanja i slino). Zajednike potrebe sportskih klubova Pod ovom stavkom smatraju se zajedniki trokovi klubova koji se jednako primjenjuju na sve klubove i udruge organizirani prijevoz na slubena natjecanja, lijeniki pregledi igraa i djece u predtakmienju, redarstvene usluge na utakmicama, koritenje fitness centra za fizike i kondicione pripreme igraa i naknade za zamjensko koritenje objekata (u sluaju kada su sportski objekti zauzeti i klubovi ne mogu u njima odravati redovite treninge). Odravanje sportskih objekata U ovu stavku su ukljueni svi reijski trokovi trokovi elektrine energije, ogrijeva, utroka vode, odvoza smea, trokovi redovitog odravanja objekata (lienje, razni sitni i drugi popravci), konja trave, nabava i popravci sitnog inventara i opreme, trokovi fiksne i mobilne telefonije, nabava i potronja kancelarijskog materijala, potronog materijala za odravanje istoe i higijene, ptt trokovi , nabava i odravanje informatike opreme i programa i slino. Redovno odravanje sportske dvorane atika Sportska dvorana atika je od 1.1.2011. godine dana na upravljanje Sportskoj zajednici i svi trokovi dvorane se posebno prate i evidentiraju. Ona se vodi kao jedno potrono mjesto. U tu stavku su ukljueni svi trokovi, osim plaa djelatnika, a to su: trokovi elektrine energije, trokovi nabave energenata (lo ulja), troak vode, trokovi servisiranja i popravaka sustava za vatrodojavu, protuprovalnog sustava, video nadzor, trokovi redovnog tekueg odravanja, trokovi nabave materijala za odravanje istoe i higijene, trokovi odravanja is pravnosti sustava liftova, trokovi fizike i tehnike zatite objekta, redoviti servisi sustava grijanja i hlaenja, odvoz smea, trokovi fiksne i mobilne telefonije i drugi trokovi. Iznos sredstava za redovno odravanje Sportske dvorane atika planiran za 2012. godinu u iznosu od 1.050.000,00 kuna uvean je za iznos trokova dobave ureaja za kloriranje vode (sustav klorinatora), tj. za 110.185,00 kuna. PROGRAM: SPORTSKI TURNIRI I MANIFESTACIJE Program obuhvaa aktivnosti koje su namijenjene zadovoljavanju potreba graana u cilju: a) popularizacije sporta, b) obiljeavanja znaajnijih blagdana, obljetnica, manifestacija i slino, c) organizacije ili suorganizacije znaajnijih sportskih priredbi meunarodnog ili dravnog znaaja. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 40.600 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:
Naziv aktivnosti Sportski turniri od gradskog znaaja Sportske manifestacije od gradskog znaaja UKUPNO Proraun 2012. 19.600 10..400 30.000 Proraun 2013. 19.600 21.000 40.600 Projekcija 2014. 19.600 21.000 40.600 Projekcija 2015. 19.600 21.000 40.600

48

OPIS AKTIVNOSTI: Sportski turniri od gradskog znaaja Sredstva u okviru ove aktivnosti upotrijebit e se za sljedee namjene:
Namjena Boarski turnir Sv. Ana Boarski turnir padii Boarski turnir Varvari Boarski turnir Novo Naselje Boarski turnir Buii Boarski turnir Mate Balota Boarski turnir Baderna Boarski turnir Veleniki Sportski susreti Sv. Roko Nova Vas Boarski turnir Muntiana Boarski turnir Fukulin UKUPNO Proraun 2012. 2.800 2.800 1.400 2.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 19.600 Proraun 2013. 2.800 2.800 1.400 2.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 19.600 Projekcija 2014. 2.800 2.800 1.400 2.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 19.600 Projekcija 2015. 2.800 2.800 1.400 2.800 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 19.600

Opis namjena: Boarski turnir Sv. Ana u ervaru organizira se povodom blagdana zatitnice ervara Svete Ane 26. srpnja. Turnir je tradicionalan, meunarodni, za trojke. Boarskim turnirom " padii " obiljeava se Dan neovisnosti RH 8. listopada. Turnir je meunarodni, tradicionalan, namijenjen trojkama. Boarski turnir za trojke u Novom Naselju odrava se povodom obiljeavanja Dana Grada 30. travnja i povodom Meunarodnog praznika rada 1. svibnja. Turnir je tradicionalan i meunarodnog karaktera. Sportski susreti Sveti Roko odravaju se povodom obiljeavanja Dana Sv. Roka zatitnika Nove Vasi 16. kolovoza. Uz puku fetu organizira se boarski turnir, natjecanje u potezanju konopa i drugo. Boarski turnir Baderna je mjesnog karaktera i odrava se povodom blagdana Sv. Marije male u rujnu. Boarski turniri Varvari, Buii, Mate Balota, Veleniki, Muntiana i Fukulin su lokalni dogaaji koje organiziraju mjesni odbori ili boarski klubovi jednom godinje u cilju popularizacije boanja i openito sporta. Sportske manifestacije od gradskog znaaja Sredstva u okviru ove aktivnosti upotrijebit e se za sljedee namjene/korisnike:
Namjena/korisnik Jedriliarska regata Regionalni klub IPA ISTRA Buje Hrvatski maevalaki savez UKUPNO Proraun 2012. 6.400 4.000 0 10.400 Proraun 2013. 7.000 4.000 10.000 21.000 Projekcija 2014. 7.000 4.000 10.000 21.000 Projekcija 2015. 7.000 4.000 10.000 21.000

Opis namjena: Jedriliarski klub Horizint Pore organizirat e regatu grada Porea za klase Optimist, Lasar Radial i Laser 4.7. Na regati se oekuje 100-ak natjecatelja, od kojih e 30 biti iz Porea. Regata e se odrati u srpnju 2012., trajati e dva dana, ukupno e se odrati 6 plovova.

49

Regionalni klub IPA ISTRA iz Buja organizira svake godine u Poreu na terenima u Zelenoj Laguni nogometni turnir na kojem uestvuje preko 500 lanova meunarodne policijske asocijacije - International Police Association iz vie desetina drava. Hrvatski maevalaki savez Sredstva su namijenjena kao materijalna potpora Hrvatskom maevalakom savezu za organizaciju Svjetskog juniorskog kadetsko prvenstvo, koje bi se odralo u Poreu u dvorani atika od 5. do 15.4.2013. PROGRAM: IRE JAVNE POTREBE U SPORTU Program obuhvaa aktivnosti Atletskog kluba Maximus, Konopakog kluba Nova Vas, Porekih maoretkinja, Nogometnog kluba Jadran i Rukometnog kluba Pore. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u ukupnom iznosu od 316.000 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti/tekueg projekta sadranih u ovom programu za razdobl je od 2013. do 20154. godine planirano je:
Naziv aktivnosti Aktivnost ire programske aktivnosti sportskih klubova Tekui projekt lanstvo u Hrvatskoj olimpijskoj obitelji UKUPNO Proraun 2012. 317.000 1.000.000 1.317.000 Proraun 2013. 316.000 0 316.000 Projekcija 2014. 316.000 0 316.000 Projekcija 2015. 316.000 0 316.000

OPIS AKTIVNOSTI: ire programske aktivnosti sportskih klubova Sredstva za ove aktivnosti planiraju se za sljedee namjene:
Namjena/korisnik Atletski klub Maximus Konopaki klub Nova Vas Poreke maoretkinje Nogometni klub Jadran Pore Rukometni klub Pore UKUPNO Proraun 2012. 4.000 3.000 10.000 150.000 150.000 317.000 Proraun 2013. 4.000 3.000 9.000 150.000 150.000 316.000 Projekcija 2014. 4.000 3.000 9.000 150.000 150.000 316.000 Projekcija 2015. 4.000 3.000 9.000 150.000 150.000 316.000

Opis namjena: Atletski klub Maximus Djeja atletska igraonica je projekt kojim se djeci u dobi od est do devet godina omoguava rekreativno bavljenje sportom i razvoj motorikih sposobnosti uz igru i zabavu. Osim ope populacije djece, u igraonicu mogu biti ukljuena i djeca u zdravstvenom riziku (gojazni, dijabetes, alergije....) uz stalni nadzor lijenika i u suradnji sa strunim voditeljima kluba. Kapacitet projekta je 130 korisnika. Konopaki klub Nova Vas Klub okuplja 15 lanova i postie lijepe rezultate, do sada su etiri puta bili dravni prvaci na natjecanju u sklopu UDVDR-a, 5 puta prvaci na regionalnoj razini (Istarska i Primorskogoranska upanija). Svrha im je ukljuiti u Klub to vie osoba s poveanom tjelesnom teinom i mladih te im omoguiti bavljenje ovom fizikom aktivnou, proiriti djelatnost i na druge upanije, ostvariti suradnju s klubovima iz drugih zemalja. Predloena sredstva potrebna su za sufinanciranje programa i djelatnosti Klubaza trokove sudjelovanja na raznim natjecanjima i organizaciju natjecanja.

50

Poreke maoretkinje Maoretkinje Grada Porea djeluju od 2009. godine u okviru Saveza maoretkinja i pom-pon timova Hrvatske koji je lan International Majorettsport Association. Okupljaju 20 lanica u dobi od est do esnaest godina ivota. Sredstva su namijenjena za trokove sudjelovanja na natjecanjima i organizacije natjecanja u Poreu. Nogometni klub Jadran Pore Planirana sredstva odnose se na predvienu donaciju privrednih subjekata za poboljanje sportskih uvjeta u klubu i za realizaciju projekata vezanih za rad s mladima. Rukometni klub Pore Planirana sredstva odnose se na predvienu donaciju privrednih subjekata za poboljanje sportskih uvjeta u klubu i za realizaciju projekata vezanih za rad s mladima. GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U TEHNIKOJ KULTURI OPIS PROGRAMA: U okviru ovog programa planiraju se financijska sredstva kojima se osigurava ostvarivanje djelatnosti i poslova, akcija i manifestacija u tehnikoj kulturi koje su od interesa za Grad Pore-Parenzo, a odnose se na djelovanje udruga u tehnikoj kulturi, sa svrhom korisnog i sadrajnog provoenja slobodnog vremena, djece, mladih i odraslih osoba, obogaivanja steenih i upoznavanje novih vjetina i znanja, razvijanja prijateljstva i zajednitva, omoguavanja upoznavanja i uporabe tehnolokih dostignua, ime se pridonosi poticanju i promicanju tehnike kulture. Program obuhvaa i trokove Prometne jedinice mladei koja okuplja mlade s podruja Grada Porea-Parenzo i drugih gradova sa zadaom sudjelovanja u regulaciji prometa na gradskim raskrijima i prometnicama tijekom ljetnih mjeseci. ZAKONSKA OSNOVA : - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o tehnikoj kulturi (Narodne novine broj 76/93,11/94, 38/09), - Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz program: Osnovna djelatnost udruga u tehnikoj kulturi. Za ostvarenje programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 72.000 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Sufinancirati rad udruga koje kroz svoje aktivnosti okupljaju djecu, mlade i odrasle osobe s ciljem poticanja, popularizacije i unaprjeenja tehnike kulture u Gradu Poreu-Parenzo, ime se obogauje ponuda za kreativno koritenje slobodnog vremena djece, mladih i odraslih, razvija inventivnost, inovativnost, kreativnost i individualne sposobnosti. Realizirati aktivnost: Prometna jedinica mladei, iji pripadnici tijekom ljetnih mjeseci sudjeluju u regulaciji prometa na gradskim raskrijima i prometnicama. POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz broj aktivnih udruga, broj ukljuenih lanova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), broju voditelja programa, broju organiziranih 51

edukacija, sudjelovanja u prigodnim dogaanjima vezanim uz program udruge. Pokazatelj uspjenosti je i broj mladih ukljuenih u Prometnu jedinicu mladei.

PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U TEHNIKOJ KULTURI Grad Pore-Parenzo ovim programom planira sredstva za sufinanciranje trokova realizacije programa udruga sa podruju Grada i trokova Prometne jedinice mladei. Program se realizira kroz dvije aktivnosti: - Financiranje potreba udruga u tehnikoj kulturi i - Prometna jedinica mladei. Za realizaciju ovih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 72.000 kuna. Sredstva se za razdoblje od 2013. do 2015. godine rasporeuju na sljedei nain:
Naziv aktivnosti Financiranje potreba udruga u tehnikoj kulturi Prometna jedinica mladei Pore UKUPNO Proraun 2012. 16.100 47.000 63.100 Proraun 2013. 25.000 47.000 72.000 Projekcija 2014. 25.000 47.000 72.000 Projekcija 2015. 25.000 47.000 72.000

OPIS AKTIVNOSTI: Financiranje potreba udruga u tehnikoj kulturi Sredstva u okviru ove aktivnosti upotrijebit e se za sljedee namjene/korisnike:
Namjena/korisnik Hrvatsko planinarsko drutvo Planik Ogranak Pore Radio klub Pore Drutvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Penjaki klub Picugi UKUPNO Proraun 2012. 3.400 5.000 7.700 0 16.100 Proraun 2013. 3.000 5.000 7.000 10.000 25.000 Projekcija 2014. 3.000 5.000 7.000 10.000 25.000 Projekcija 2015. 3.000 5.000 7.000 10.000 25.000

Opis namjena: Hrvatsko planinarsko drutvo Planik, Ogranak Pore Projekt obuhvaa organiziranje planinarskih pohoda, odravanje (ienje i markiranje) planinarske staze dijela Istarskog planinarskog puta - najstarijeg priznatog planinarskog puta u Istri (od mora do mora). Drutvo okuplja ukupno 200 lanova svih starosnih dobi, od ega su 53 lana iz Porea. Radio klub Pore Tijekom 2013. godine Radio klub Pore organizirati e teajeve i radionice za uenike osnovnih kola, sudjelovati na domaim i svjetskim natjecanjima na ultra kratkim i na kratko valnim frekvencijama, te u skladu s napretkom tehnologije pristupiti usavravanju repetitorske mree koja bi u budunosti pokrivala cijelu Istru. U realizaciju projekta ukljueno je 25 korisnika. Drutvo za podvodne djelatnosti i sportski ribolov Djelovanje Kluba u 2013. godini biti e vezano je uz djelatnost ronjenja, kolovanje ronilaca i provoenje stanog ronjenja, odravanje i uestvovanje u takmienjima, uestvovanje u radu stoera Istarske upanije u traganju i spaavanju, te postavljanju psiholokih linija na moru. Penjaki klub Picugi Projektom se utjee na popularizaciju sportskog penjanja, alpinizma i planinarenja meu mladima, kao zdravog naina ivota, organiziranjem teajeva za djecu i mlade mlae od 18

52

godina. Teajeve vode instruktori certificirani od strane Hrvatskog planinarskog saveza. Broj sudionika u projektu je 30 osoba, od ega je 15 osoba mlaih od 18 godina. Prometna jedinica mladei Pore Program se realizira u suradnji sa Policijskom postajom Pore na temelju Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine broj 67/08, 48/10-Odluka USRH), kojim je propisana obveza jedinice lokalne samouprave da, u sluaju potrebe, na prijedlog policijske postaje, organizira prometnu jedinicu mladei (PJM). Pripadnici PJM mogu upravljaju prometom na raskrijima i drugim mjestima, te vriti nadzor parkiranja vozila i odreene druge poslove nadzora vozaa i vozila. Program i nain osposobljavanja i djelovanja pripadnika PJM odreuje i provodi nadlena policijska uprava, dok jedinica lokalne samouprave osigurava sredstva za naknade za njihov rad i odore. Sredstva su planirana za naknadu za rad i topli obrok za 4 pripadnika PJM u ljetnim mjesecima (srpanj i kolovoz). GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVENOJ ZATITI GRAANA OPIS PROGRAMA: Program obuhvaa djelatnosti i poslove koji se odnose na unapreenje i ouvanje zdravlja, prevenciju bolesti svih dobnih skupina, edukaciju graana za zdrave ivotne izbore, ispitivanje i praenje imbenika okolia tetnih za ljudsko zdravlje u svrhu kreiranja i provoenja ekoloko zdravstvenih programa, prevenciju masovnih nezaraznih bolesti (malignih, srca i krvoilnog sustava, ovisnosti i drugih bolesti), te podizanja kvalitete zdravlja i ivota osjetljivih skupina (djeca i mladi, trudnice, starije osobe). ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o zdravstvenoj zatiti (Narodne novine broj 15/08,155/09- Uredba,71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11-Uredba) - Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), - Zakon o zatiti ivotinja (Narodne novine broj 135/06), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz dva programa i to: - program: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva i - program: Redovna djelatnost Fonda Zdravi grad Pore. Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 1.904.500 kuna, za ostvarenje programa: Dodatne usluge u zdravstvu i preventiva 712.500 kuna, a za ostvarenje programa: Redovna djelatnost Fonda Zdravi grad Pore 1.192.000 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Unapreivanje i ouvanje zdravlja, prevencija bolesti svih dobnih skupina, edukacija svih graana za zdrave ivotne izbore, ispitivanje i praenje imbenika okolia tetnih za zdravlje ljudi (tlo, namirnice, ivotinjski nametnici/paraziti potencijalno opasni za ljude i dr.) u svrhu kreiranja i provoenja ekoloko zdravstvenih programa (kojima se unapreuje i/ili kontrolira utjecaj ekolokih imbenika na zdravlje ljudi). Prevencija kroninih masovnih nezaraznih 53

bolesti (malignih bolesti, bolesti srca i krvoilnog sustava, osteoporoze, razliitih vrsta ovisnosti). Podizanje kvalitete zdravlja i ivota osjetljivih skupina (djece i mladih, trudnica, starijih osoba). POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz broj programa usmjerenih na poboljanje zdravstvene zatite graana, koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama, ambulantama, Zdravim gradom Pore. Pokazatelji uspjenosti ogledat e se kroz broj graana (djece, mladih i odraslih) ukljuenih u programe, broju intervencija, pregleda i nalaza, broju voditelja i drugih strunih suradnika, broju i iznosu naknada za njihov rad, broju dolazaka i susreta, predavanja, okruglih stolova, broju izdanih publikacija. PROGRAM: DODATNE USLUGE U ZDRAVSTVU I PREVENTIVA Program se provodi s ciljem da se svim stanovnicima Porea u podruju unapreenja zdravlja i prevencije bolesti osiguraju jednake mogunosti koje su usmjerene na zdravstvene potrebe graana i zajednice. U okviru ovog programa obavljaju se poslovi: planiranja, utvrivanja potreba stanovnitva, praenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obaveza, osiguranja financijskih uvjeta za rad (iznad standarda) zdravstvenih ustanova koje djeluju na podruju Porea, izrade i provedbe stratekih dokumenata vezanih uz zdravstvenu politiku Grada, nadzora nad provedbom programa i projekata usmjerenih zatiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja graana, provedbe aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim regionalnim projektima (implementacija Plana za zdravlje Istarske upanije na podruju Porea), informiranja graana i promidbe programa i aktivnosti Odjela. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 712.500 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i tekuih projekata sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je:
Naziv aktivnosti/tekuih projekata Aktivnosti Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama Prevencija zdravlja kroz programe Veterinarske ambulante Dodatna preventiva graana preko udruga i programa Tekui projekti Mamografski pregledi ena iznad 40 godina Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije Zdravstvene strategije UKUPNO Proraun 2012. 304.000 41.500 46.500 180.000 120.000 8.000 700.000 Proraun 2013. 304.000 44.000 43.500 180.000 133.000 8.000 712.500 Projekcija 2014. 304.000 44.000 43.500 180.000 133.000 8.000 712.500 Projekcija 2015. 304.000 44.000 43.500 180.000 133.000 8.000 712.500

OPIS AKTIVNOSTI/TEKUIH PROJEKATA: Aktivnosti: Sufinanciranje programa u zdravstvenim ustanovama Sredstva u okviru ove aktivnosti planirana su za sljedee namjene:
Namjena Prevencija kardiovaskularnih bolesti Sufinanciranje Hitne medicinske pomoi Pore UKUPNO Proraun 2012. 40.000 264.000 304.000 Proraun 2013. 40.000 264.000 304.000 Projekcija 2014. 40.000 264.000 304.000 Projekcija 2015. 40.000 264.000 304.000

54

Opis namjena: Prevencija kardiovaskularnih bolesti Program se provodi s ciljem unapreivanja i ouvanja zdravlja i prevencije bolesti srca i krvoilnog sustava, te podizanje kvalitete zdravlja i ivota osjetljivih skupina. Aktivnosti su podijeljene na primarnu (pokrenuti rano otkrivanje osoba s KV rizikom, te formirati registar osoba s KV rizikom), sekundarnu (rad s rizinim skupinama: hipertoniari, pretili, dijabetiari i puai) i tercijarnu prevenciju (preboljeli infarkt ili kirurke intervencije na srcu). U projekt je ukljueno 150 korisnika spodruja Porea. Nositelj projekta su Istarski domovi zdravlja, Ispostava Pore. Sufinanciranje Hitne medicinske pomoi Pore Sredstva su namijenjena za osiguravanje standarda u sustavu hitne medicine na podruju Istarske upanije, odnosno Grada Porea-Parenzo iznad normativa odreenih Ugovorom o provoenju djelatnosti hitne medicine za 2013. godinu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Ugovor se zakljuuje izmeu Grada Porea-Parenzo i Istarske upanije. Prevencija zdravlja kroz programe Veterinarske ambulante Sredstva u okviru ove aktivnosti upotrijebit e se za sljedee namjene (projekte) Veterinarske ambulante:
Namjena (projekti) Monitoring i kontrola galeba klaukavaca Psi kao rezervoari i indikatori opasnih zoonoza Sterilizacija i kastracija maaka lutalica UKUPNO Proraun 2012. 17.000 15.000 9.500 41.500 Proraun 2013. 19.000 15.000 10.000 44.000 Projekcija 2014. 19.000 15.000 10.000 44.000 Projekcija 2015. 19.000 15.000 10.000 44.000

Opis namjena (projekata): Projekt Monitoring i kontrola galeba klaukavca osmiljen je kao viegodinji program koji ukljuuje multidisciplinarni pristup strunjaka koji e se po potrebi ukljuivati u projekt. U projektu sudjeluju: Veterinarska ambulanta Pore, Veterinarski fakultet Sveuilita u Zagrebu, Zdravi grad Pore, Turistika zajednica Grada Porea i susjednih opina (Tar-Vabriga), te turistike tvrtke Maistra, Plava laguna i Riviera. U sklopu projekta provodit e se aktivnosti vezane uz kontrolu i smanjivanja populacije galebova, kao i one kojima e se nastojati odgovoriti na pitanja i realizaciju konkretnih aktivnosti vezanih uz uklanjanje rizika za zdravlje koje donosi poveana populacija galebova. Projekt Psi kao rezervoari opasnih zoonoza obuhvaa monitoring razliitih uzronika dobro poznatih zoonoza koje u psa ne uzrokuju pojavu klinikih znakova, pa upravo zato mogu predstavljati vrlo vaan izvor zaraze za ljude. O rezultatima praenja javnost e biti obavijetena putem medija, a organizirat e se i odgovarajue edukacije za vlasnike pasa, kao i za slubeno osoblje u ustanovama za odgoj djece, tampanje broure za djecu i edukativno informativnih plakata i letaka za graane. Sterilizacija i kastracija maaka lutalica odnosi se na konkretne aktivnosti sa ciljem kontrole i smanjenja populacije maaka lutalica na podruju Porea. Planirani obuhvat je 40 maaka lutalica. Ciljevi svih ovih namjena (projekata) su prosvijeeni i ukljueni graani upoznati s emergentnim rizicima, kako bi i sami doprinijeli boljoj ivotnoj sredini i odlici grada kao destinacije u kojoj se osobito skrbi o zdravlju, kao i predstavljanje Porea kao grada u kojem se stalno skrbi o zdravstvenoj sigurnosti graana i posjetitelja. Dodatna preventiva graana preko udruga i programa Sredstva planirana za ovu aktivnost rasporeena su za sljedee namjene (programe i projekte udruga i Upravnog odjela):

55

Namjena Prevencija poremeaja prehrane kod djece i mladih Motovunska (Istarska) kola zdravlja Dijabetika udruga I Pula Hrvatska liga protiv reumatizma I UKUPNO

Proraun 2012. 9.500 16.000 7.000 7.000 39.500

Proraun 2013. 9.500 20.000 7.000 7.000 43.500

Projekcija 2014. 9.500 20.000 7.000 7.000 43.500

Projekcija 2015. 9.500 20.000 7.000 7.000 43.500

Opis namjena: Prevencija poremeaja prehrane kod djece i mladih Sredstva su namijenjena sa ponovni tisak edukativne broure za djecu i roditelje Debljina kod djece-problem i izazov. Broura e se tiskati u nakladi od 500 do 1000 primjeraka. Provodit e se i edukacije djece i roditela o zdravoj prehrani i prevenciji pretilosti kod djece. Nositelj aktivnosti je Zdravi grad Pore. Motovunska (Istarska) kola zdravlja Kao lan Hrvatske mree zdravih gradova (i upanija) Grad Pore-Parenzo sudjeluje u snoenju trokova organizacije Motovunske kole zdravlja, koja se odrava svake godine poetkom mjeseca srpnja. Organizatori kole su Hrvatska mrea zdravih gradova i Istarska upanija, a suorganizatori Grad Pore i Grad Labin. Svake godine utvruje se jedna glavna tema, dok druge teme imaju viegodinji kontinuitet. Teme su vezane uz unapreenje zdravlja u regijama i zajednicama, ostvaruje se suradnja s zdravstvenim sustavom, komunikacija s medijima, promoviraju preventivni programi za zatitu zdravlja djece i mladih (djeje filmsko stvaralatvo, rano pijenje mladih, pojavnost ovisnosti), edukacije profesionalaca. kola traje tjedan do dva, a aktivnosti se odvijaju kroz predavanja, radionice, okrugle stolove, prezentacije i drugo. Dijabetika udruga Istarske upanije Pula, Podrunica Pore, projektom Prevencija i edukacija oboljelih djeluje s ciljem educiranja osoba o eernoj bolesti i poveanja svjesnosti o rizinim ponaanjima za razvoj bolesti. Planirana sredstva namijenjena su za provoenje aktivnosti vezanih uz ovaj cilj. Tako e udruga organizirati: akcije ranog otkrivanja eerne bolesti (5 puta godinje), edukacije oboljelih o vanosti promjena ivotnih navika radi spreavana bolesti (2 puta godinje), individualne edukacije o samokontroli, tjelovjebi i prehrani (3 puta mjeseno), mladi lanovi udruge uputiti e se na edukaciju u medicinsko rehabilitacijski kamp koji se svake godine odrava u drugom gradu (10 dana). U projekt je ukljueno 175 korisnika s podruju Porea, od toga 7 djece. Hrvatska Liga za borbu protiv reumatizma realizira projekt Otkrivanje i edukacija o ublaavanju simptoma fibromijalgije, kojem je cilj pomoi bolesnicima da se educiraju o samoj bolesti, novim smjernicama u lijeenju i rehabilitaciji, samopomoi i poboljanju kvalitete ivljenja. Udruga e u Poreu provesti edukaciju graana o simptomima bolesti fibromijalgije i kako je prepoznati, educirati graane o tehnikama i vjebama koje pomau u ublaavanju simptoma, te o lijekovima koji se mogu koristiti za ublaavanje simptoma. U projekt e biti ukljueno 254 korisnika sa podruja Porea. Tekui projekti: Mamografski pregledi ena iznad 40 godina Svrha financiranja ovog projekta, koji e se provoditi ve sedmu godinu, je izvrenje to veeg broja mamografskih pregleda ena s ciljem prevencije i ranog otkrivanja karcinoma dojke, te dugoronog smanjenja postotka smrtnosti ena od ove bolesti. Pravo na besplatan pregled imaju ene s prebivalitem na podruju Porea s navrenih 40. godina ivota. Grad Pore snosi trokove pregleda za ene koje nisu obuhvaene nacionalnim programom (ene starije od 69 godina). Planiranim sredstvima omoguava se 900 besplatnih snimanja i pregleda. Program se ostvaruje u suradnji s sa Specijalistikom radiolokom ordinacijom Dr. Milorada Jovanovia u Poreu. 56

Programi Zavoda za javno zdravstvo Istarske upanije U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske upanije Grad Pore-Parenzo e tijekom 2013. godine nastaviti realizirati projekt Prevencija raka vrata maternice cijepljenjem protiv HPV infekcije etverovalentnim cjepivom Gardasil. Programom edukacije i cijepljenja e biti obuhvaene djevojice koje imaju prebivalite na podruju Grada Porea-Parenzo, a polaznice su 8. razreda osnovnih kola. Ciljevi ovog projekta su smanjenje pobola i smrti od raka vrata maternice, odgovorno spolno ponaanje mladih, smanjenje pobola od drugih spolnih bolesti, te smanjenje maloljetnikih trudnoa. Osim ovog projekta realizirat e se i projekt Promocija pravilne prehrane i higijensko sanitarni nadzor u predkolskim ustanovama koji e se 2013. provoditi u Djejem vrtiu Smijeak. Zdravstvene strategije Planirana sredstva namijenjena su za izradu stratekih dokumenata s ciljem zatite i skrbi o zdravlju graana, koji e posluiti kao temelj djelovanja Grada Porea -Parenzo na tom podruju i biti osnova za uspostavljanje odgovarajue infrastrukture, te osigurati uinkovitu provedbu. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST FONDA ZDRAVI GRAD PORE Osnovna djelatnost projekta Zdravi grad Pore usmjerena je podizanju kvalitete ivota, unapreenju zdravlja svih graana u zajednici te osnaivanje ljudskog resursa zajednice u svim segmentima. Ista djelatnost se realizira osiguravanjem lokalnih servisa/programa/projekata za podrku rastu i razvoju ljudskog potencijala zajednice, kroz pruanje psihosocijalne podrke stanovnicima grada, osiguravanjem sigurnosti u zajednici, jaanjem socijalnih mrea i socijalnog kapitala zajednice, podizanjem razine znanja i svijesti o znaaju zdravih ivotnih izbora i navika, osiguravanjem zatitnih ekoloko zdravstvenih imbenika te kontinuiranim praenjem prioritetnih zdravstvenih potreba u lokalnoj zajednici. Programi za zdravlje, u okviru projekta Zdravi grad, realiziraju se prvenstveno za podruje Porea i Poretine kao odraz odgovornog stratekog planiranja za zdravlje graana u zajednici. Isti programi/projekti osiguravaju zadovoljavanje specifinih potreba graana u podruju psiho socijalne zatite zdravlja, prevenciji rizinih imbenika za zdravlje uope, a omoguuju nad standard postojeih institucija drutva . Projekt zdravi grad je projekt Svjetske zdravstvene organizacije kojim se u mjestima u kojima ljudi ive stvara zdravo i kvalitetno okruenje za ivot. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 1.192.000 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i tekueg projekta sadranih u ovom programu za razdoblje od 2012. do 2014. godine planirano je:
Naziv aktivnosti/tekui projekt Aktivnosti Projektni ured Povjerenstvo Zajedno protiv ovisnosti Program Mladi Program Centra za prevenciju i vanbolniko lijeenje Terapijska zajednica za lijeenje ovisnika o alkoholu Promjena ponaanja kod osoba s prekomjernom teinom Ambrozija opasnost iz prirode Savjetovalite za djecu, mlade, brak i obitelj Tekui projekt Suradnja sa HMZG-ispitivanje potreba jednoroditeljskih obitelji UKUPNO Proraun 2012. 688.000 175.000 35.000 60.000 49.000 30.000 30.000 118.000 5.000 1.190.000 Proraun 2013. 688.000 175.000 35.000 60.000 49.000 30.000 30.000 118.000 7.000 1.192.000 Proraun 2014. 688.000 175.000 35.000 60.000 49.000 30.000 30.000 118.000 7.000 1.192.000 Proraun 2015. 688.000 175.000 35.000 60.000 49.000 30.000 30.000 118.000 7.000 1.192.000

57

OPIS AKTIVNOSTI/TEKUEG PROJEKTA: Aktivnosti: Projektni ured Projektni ured osigurava kompletnu realizaciju lokalnog projekta Zdravi grad i operacionalizaciju svih lokalnih nastojanja razvijajui inovativni put ka lokalnoj zatiti zdravlja graana. Projektni ured Zdravog grada realizira uloge: - informativnog punkta za graane koji nastoje zadovoljiti svoje potrebe (za pomoi i podrkom, za volonterskim ukljuivanjem u programe za zdravlje, za trijau i osiguravanje najbreg puta kojim e graani zadovoljiti potrebe i dr.); - -inkubatora ideja u vidu otvorenosti za iniciranje i razvijanje novih podruja djelovanja u cilju unapreenja zdravlja graana u zajednici i podizanja kvalitete ivota u gradu u skladu s utvrenim zdravstvenim prioritetima zajednice, - mjesta iz kojeg se osmiljavaju ispitivanja zdravstvenih potreba graana, te temeljem istih utvruju generalni pravci i zdravstveni prioriteti zajednice, - strunog punkta za kreiranje stratekih dokumenata Grada Porea koji definiraju i usmjeravaju skrb o zdravlju u zajednici kao trajnu vrijednost i opredjeljenje gradske vlasti Grada Porea u odnosu na vlastite graane, - mjesta iz kojeg se gradi i koordinira socijalna mrea podrke u zajednici povezivanjem ustanova i udruga u kao ravnopravnih partnera i suradnika u kreiranju lokalne politike zdravlja. Povjerenstvo Zajedno protiv ovisnosti Usvajanjem sveobuhvatnog Programa prevencije ovisnosti djece i mladih za Grad Pore naziva "Zajedno protiv ovisnosti", Grad Pore je intenzivirao sustavnu skrb za djecu i mlade u podruju suzbijanja rizika za njihov nesmetan rast i razvoj. U Povjerenstvu su okupljeni predstavnici svih relevantnih institucija Grada Porea koje skrbe o djeci i mladima (vrtii, kole, Zdravi grad, CSS Pore, Dom zdravlja, policija, DND i dr.), kako bi mogli kompetentno sudjelovati u osmiljavanju i realizaciji sadrajnih segmenata sveobuhvatno g preventivnog programa za Grad Pore. Osnovna zadaa ovog gradskog Povjerenstva je utvrivanje smjernica za izradu i operacionalizaciju Programa Zajedno protiv ovisnosti te njegova realizacija na razini lokalne zajednice. Program se u praksi provodi kroz odgojno obrazovne institucije, projekt Zdravi grad, te kroz socijalnu mreu podrke koju ine gradske udruge, institucije i drutva. Program se sastoji od sljedeih segmenata: - edukacija djece i mladih usmjerena njihovu zdravom rastu i razvoju, - pouavanje vanih odraslih u okruenju djece i mladih (roditelja, odgajatelja, uitelja )koji pruaju podrku njihovu rastu (edukacije i radionice kroz kolu, teajevi kvalitetnog roditeljstva u zajednici, suportivne grupe za roditelje, edukacije odgajatelja i nastavnika i dr. - educiranje gradskih strunjaka koji u zajednici realiziraju psiho socijalne programe te stvaranje lokalnog resursa profesionalaca koji realiziraju programe za zdravlje, - podrka programima za slobodno vrijeme (tiskanje vodia za djecu i roditelje u cilju upuivanja na vanost pravilnog organiziranje slobodnog vremena, podrka radionicama za mlade tijekom ljeta , ljetni kamp...), - provoenje preventivnih i socijalnih akcija (univerzalna prevencija); savjetovalina podrka i programi za djecu u riziku (selektivna intervencija) i druge preventivne i humanitarne aktivnosti u zajednici. Program Mladi Specifian program koji obuhvaa univerzalnu i selektivnu prevenciju Volonteri Zdravog grada Pore, zamiljen je kao viegodinji kontinuirani rad s motiviranim srednjokolcima te njihovo educiranje za volonterski rad i pripremanje za ulogu vrnjaka pomagaa. Godinje se 58

u programu educira 40 tak mladih. Cilj programa je djelovati na osobni rast i razvoj, osnaivanje mladih osoba u periodu adolescencije, te njihovo jaanje za ulogu pomagaa i nosioca socijalnih akcija u lokalnom okruenju. Posljednjih godina program je u skladu s interesom mladih jae usmjeren na realizaciju razliitih novih, samostalnih, mini projekata mladih u zajednici kojih su oni samostalni nosioci (Festival mladih, kreativne radionice, sezonsko zapoljavanje mladih, okrugli stolovi i dr.). Evaluacijom programa viekratno su identificirani pozitivni uinci projekta Mladi volonteri na osobni rast i razvoj mladih u vidu : - -ostvarivanja individualnih ciljeva i napretka (sudjelovanje u programu mladim volonterima znaajno pomae u razvijanju socijalnih vjetina te ostvarivanju individualnih ciljeva i napretka kao npr. bolje razumijevanje sebe i drugih, bolje vjetine komuniciranja, spremnost za traenje pomoi, pozitivno razmiljanje o sebi i drugima, vee samopotovanje, nalaenje pozitivnog u drugima, spremnost za rjeavanje sukoba), - volonteri su ee birani kao osobe kojima bi se vrnjaci obratili s punim povjerenjem u situacijama kada bi im pomo bila potrebna, - neki od dugoronih pozitivnih ishoda su: osobna dobit, zdrava i sigurna ponaanja, via akademska postignua, bolje socijalno-emocionalno funkcioniranje, vea spremnost za pomaganje, bolje razumijevanje i prihvaanje drugih, pozitivan stav prema suradnji, vee samopotovanje, stalna elja za oplemenjivanjem ivota. Program Centra za prevenciju i vanbolniko lijeenje U Centru za prevenciju i vanbolniko lijeenje ovisnosti Grada Porea realizira se program usmjeren suzbijanju (prevenciji) bolesti ovisnosti i lijeenju ovisnika o drogama u izvanbolnikom tretmanu u lokalnoj zajednici za podruje Porea, poretine i sjeverozapadne Istre. Program Centra se organizacijski realizira kroz Fond Zdravi grad, a operativno u suradnji Savjetovalita Zdravog grada (selektivna intervencija) i Istarskih domova zdravlja - Ispostave Pore (indicirana intervencija - lijeenje, laboratorijske pretrage i dr.). U procesu lijeenja ovisnika koristi se pristup Nacionalne strategije izvanbolniko lijeenje medikamentoznom terapijom u kombinaciji s psihoterapijskim tretmanom ovisnika i lanova obitelji. Uinkovitost rada se procjenjuje individualno (psiholokim instrumentarijem, zdravstvenim pokazateljima, procjenom smanjenja rizika u odnosu na zatitu po svim segmentima ivota) te epidemiolokim praenjem pokazatelja za ovisnike u tretmanu na razini grada i ire. Centar je mjesto gdje se javljaju ovisnici, eksperimentatori i lanovi njihovih obitelji. Dostupan je svakog dana. Dnevno se prosjeno javlja 6-7 korisnika. Aktivnosti Centra realiziraju se kontinuirano i bez prekida tijekom itave godine za ovisnike i lanove njihovih obitelji. Terapijska zajednica za lijeenje ovisnika o alkoholu Alkoholizam je najea ovisnost u svijetu i jedan je od najveih javno zdravstvenih problema dananjice. Ovisnost o alkoholu je bolest ovisnosti i potrebno ju je lijeiti kao i svaku drugu kroninu bolest. Lijeenje ove bolesti ovisnosti izrazito je teko i kompleksno. Poreki program lijeenja u van bolnikim uvjetima baziran je na individualnoj, obiteljskoj i grupnoj terapiji u okviru Terapijske zajednice za lijeenje ovisnika o alkoholu pri Zdravom gradu Pore. Kao oblik lijeenja u vanbolnikom tretmanu Terapijska zajednica se definira kao zajednica bolesnika, lanova njihovih obitelji i lanova terapijskog tima. Glavnu karakteristiku Terapijske zajednice ine meusobne izmjene klasine uloge bolesnika i tradicionalne uloge terapeuta u terapijskoj grupi koje imaju za cilj jaanje kompetencija i potencijala bolesnika za uspostavljanje apstinencije. Terapijska zajednica, kao metoda izvanbolnikog, grupnog oblika rada maksimalno koristi terapijski potencijal bolesnika. Aktivna uloga u programu svakom korisniku programa-ovisniku iznimno koristi u promjeni ponaanja. Program je izuzetno vano dalje razvijati jer predstavlja jedan od rijetkih primjera 59

sustavnog i kontinuiranog lijeenja ovisnika o alkoholu u lokalnoj zajednici i u vanbolnikom tretmanu. Jedinstven je primjer takvog oblika lijeenja ovisnika o alkoholu u naoj upaniji i ire. Promjena ponaanja kod osoba s prekomjernom teinom Prema najnovijim istraivanjima provedenima u Hrvatskoj, prekomjerna tjelesna teina i pretilost u ljudi toliko su rasprostranjeni da se u strunim medicinskim krugovima ve neko vrijeme govori o epidemiji debljine. Psiholozi procjenjuju da je 75% prekomjernog jedenja izazvano psiholokim imbenicima, prvenstveno emocijama, to znai da veina ljudi koristi hranu da bi se lake nosili s neugodnim emocijama. Ponueni program Zdravog grada u centar panje stavlja emocionalno prejedanje te stoga u grupnom radu, putem 20 radionica, tijekom 6 mjeseci te naknadnom podrkom putem grupe za samoodravanje, nastoji prekinuti krug emocionalnog prejedanja i djelovati na promjenu ponaanja i ivotnih navika osoba s prekomjernom tjelesnom teinom. Posljedino, programom se djeluje na promjenu ponaanja i ivotnog stila osobe s prekomjernom tjelesnom teinom. Evaluacijskim upitnikom kojeg su ispunjavali svi korisnici utvrdili smo da 100% korisnika koji su polazili program podravaju isti, jako su zadovoljni postignutim rezultatima te ele dalje sudjelovati u realizaciji programa kao volonteri ili kao suvoditelji buduih radionica. Program u kratko vrijeme djelovanja okuplja jako puno korisnika (preko 161 od 2009. godine), te se uoava velika potreba graana za znanjem o pravilima zdrave prehrane i reduciranje prekomjerne teine. Takoer, program postaje sveobuhvatan, bavi se djecom i mladima i njihovom prehranom, bavi se prehranom njihovih roditelja, a u pripremi je program za zdravu prehranu starijih osoba. Program se realizira u skladu s Nacionalnom strategijom i upanijskim prioritetima i planom za zdravlje. Stoga je program veoma znaajan, a tijekom 3 godine ovaj program obuhvatiti e sve populacijske skupine primjenom grupnog i individualnog rada. Ambrozija opasnost iz prirode Na podruju grada Porea, a i ire javlja se ambrozija- izrazito jaki alergen. Problem se javlja u kolovozu i rujnu kada polen te biljke izaziva jake alergijske reakcije to se poklapa s vrhuncem turistike sezone. Svaki deseti graanin RH alergian je na ambroziju i u njezinu okruenju ima izrazite zdravstvene smetnje i potrebu za pomoi od strane medicinskih slubi. Cilj programa je, u suradnji s nadlenim gradskim odjelima i poljoprivrednim inspektoratom, otkriti podruja s ambrozijom, pravovremeno je i primjereno unititi te sprijeiti daljnje irenje sjemena. Vaan segment programa odnosi se na edukaciju stanovnitva (letcima i strunim prezentacijama voditelja programa) kako bi graani aktivno uestvovali u otkrivanju biljke, bili u mogunosti prepoznati ju, dojaviti ili eventualno sami suzbiti, to je veoma vano, da bi je odgovorno unitavali na privatnim posjedima. Nakon est godina provoenja projekta detektirano je dvadesetak lokacija ambrozije, kontaktirani su vlasnici, odnosno odgovorne osobe te se kontrolira irenje biljke. Graani su informirani o problemu putem letaka, medija, predavanja i javnih prezentacija, te zainteresirano i aktivno sudjeluju u provedbi projekta. Korisnici projekta su stanovnici Porea i ire okolice, kao i svi turisti koji ljeti borave u Poreu u vrijeme irenja polena. Provoditelji projekta su lijenik i ing. umarstva, stalni struni suradnici Zdravog grada uz suradnike iz Veleuilita u Rijeci, te profesore osnovne i srednjih kola. Tijekom 2012. planiraju se ire ekoloke edukacije u suradnji sa O Pore, TO B. Parentin Pore i udrugom PUT drutvom za komuniciranje ambijenta iz Labina. Savjetovalite za djecu, mlade, brak i obitelj Razvojem projekta Zdravi grad Pore potaknuto je: otvaranje gradskog savjetovalita za djecu, mlade, brak i obitelj, ginekolokog savjetovalita za mlade, programi osnaivanja mladih parova u pripremi za roditeljstvo, pruanja podrke roditeljima u kvalitetnom roditeljstvu, rad s rizinim skupinama mladih i odraslih, pruanje podrke bolesnim lanovima obitelji, osobama s invaliditetom, osiguravanje podrke kod gubitaka tijekom 60

procesa alovanja te provoenje kriznih intervencija. Poznato je da i veoma zdrave, inae dobro prilagoene osobe, u stresnoj situaciji mogu postati neuspjene te zatrebati pomo i podrku. Mogunost da se u okviru lokalne zajednice osiguraju uvjeti za direktni kontakt s graanima radi unapreenja osjeaja ukljuenosti, osobne kompetentnosti i funkcionalnosti te ukupnog poveanja kvalitete ivota svake osobe i/ili obitelji kojoj je potrebna pomo, imperativ je napretka modernih, razvijenih zajednica. Savjetovanje/psihoterapija je proces psihikog osnaivanja osobe koja se suoava s potekoama, a u cilju postupnog prevladavanja problema i postizanja veeg zadovoljstva ivotom. Praenje viegodinjih pokazatelja ukazuje na to da pomo u Savjetovalitu najee trae graani odrasle dobi (2745 godina). Iz istih razloga proizlazi da je psihosocijalna podrka najpotrebnija skupini radno aktivnog stanovnitva koje najaktivnije uestvuje u razvoju grada. Navedeno namee obvezu osiguravanja podrke ljudskom potencijalu zajednice u cilju unapreenja zdravlja i razvoja zajednice uope. Tekui projekt s Hrvatskom mreom zdravih gradova (HMZG): Suradnja sa HMZG (Hrvatskom mreom zdravih gradova) - ispitivanje potreba jednoroditeljskih obitelji Zdravi grad Pore e u suradnji s HMZG biti uesnik, a dijelom i nositelj ispitivanja potreba jedno roditeljskih obitelji za hrvatske zdrave gradove, jer je Zdravi grad Pore ekspertni centar HMZG za zdravlje obitelji. Struni timovi Zdravog grada osmiljavat e projektni nacrt istraivanja koji podrazumijeva razradu modela za prikupljanje epidemiolokih podataka, provoditi kvalitativno istraivanje s odabranim uzorkom roditelja, strukturirane intervjue, te formirati timove za osmiljavanje intervencija usmjerenih jedno roditeljskim obiteljima temeljem dobivenih rezultata. Istraivanje i odabir intervencija veoma su sloeni i usmjereni ranjivoj skupini graana te se u 2012. inicira istraivanje, a cjelokupni projekt osnaivanja i zadovoljavanja potreba jedno roditeljskih obitelji u zdravim gradovima Hrvatske do konanih rezultata i prijedloga intervencija realizirat e se kao prioritetna tema HMZG u periodu od narednih 3-5 godina. Zdravo urbano planiranje Zdravi grad Pore je sa Zdravim gradom Vinkovci preuzeo za HMZG koordinirati tematsko podruje Zdravo urbano planiranje. Pokazatelji istraivanja determinanti zdravlja u europskim zemljama pokazali su da okruenje u kojemu ovjek ivi snano utjee i determinira kvalitetu ivota i zdravlje. Stoga je intenzivno otvoreno ovo podruje s ciljem meusektorske suradnje i ukljuivanja strunjaka razliitih profila koji mogu doprinijeti zdravom urbanom planiranju (graevinari, projektanti, ekolozi, arhitekti i dr.). Centralne teme u okviru ovog podruja odnose se na teme: sadnja nealergenih biljaka na javnim povrinama grada u interesu zatite zdravlja svih graana i onih s dinim smetnjama (alergiari, djece, stariji), prilagodba prostora osobama s posebnim potrebama i sigurnost u zajednici . GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI GRAANA OPIS PROGRAMA: Program se provodi s ciljem osiguravanja socijalne pomoi i usluga socijalne skrbi za socijalno najugroenije i najranjivije skupine graana. Radi se o graanima koji ostvaruju pravo na pomoi jer udovoljavaju uvjetima iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Porea-Parenzo (nalaze se u sustavu dravne socijalne skrbi ili su im ukupni mjeseni prihodi nii od Odlukom utvrenih gradskih cenzusa). Programom su obuhvaene i pojedine kategorije kronino ili tee bolesnih osoba, osobe s invaliditetom, stradalnici iz rata, umirovljenici. U okviru programa osiguravaju se materijalni i financijski uvjeti za rad gradske ustanove socijalne skrbi, kao i drugih ustanova i udruga koje se bave zatitom, pruanjem pomoi i 61

podrke socijalno najugroenijim skupinama graana i ostalim graanima kojima je potrebna pomo za prevladavanje posebnih tekoa ili problema. Ujedno se provodi i nadzor nad provedbom programa i projekata koji se financiraju iz gradskog prorauna. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 33/12), - Zakon o opem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), - Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), - Zakon o Hrvatskom crvenom kriu (Narodne novine broj 71/10), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Odluka o socijalnoj skrbi Grada Porea-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea broj. 1/02,2/07 i 9/07), - Odluka o kriterijima za sufinanciranje smjetaja korisnika u Dom za starije i nemone osobe u Poreu ("Slubeni glasnik Grada Porea" broj 4/08), - Odluka o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoi za podmirenje trokova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2013. godini (donosi upanija), - Odluka o pomoi graanima koji u 2013. godini ostanu bez zaposlenja, - Odluka o dodjeli uenikih i studentskih stipendija (Slubeni Glasnik Grada PoreaParenzo br. 11/12), - Odluka o stipendijama Grada Porea-Parenzo za studente s invaliditetom (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 2/10), - Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz est programa i to: - program: Dom za starije i nemone osobe-Gerontoloki centar, - program: Program socijalne skrbi u novcu, - program: Program socijalne skrbi u naravi, - program: Sufinanciranje potreba obitelji i djece, - program: Naknade za stipendije iz socijalnog programa, - program: Humanitarna skrb kroz udruge graana Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 5.778.900 kuna, za ostvarenje programa: - Dom za starije i nemone osobe-Gerontoloki centar 2.371.000 kuna, - Program socijalne skrbi u novcu 1.152.700 kuna, - Program socijalne skrbi u naravi 191.500 kuna, - Sufinanciranje potreba obitelji i djece 670.000 kuna, - Naknade za stipendije iz socijalnog programa 235.000 kuna, - Humanitarna skrb kroz udruge graana 1.158.700 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Poboljati kvalitetu ivota osoba starije ivotne dobi sufinanciranjem njihovog smjetaja u gradskoj ustanovi kao i ostalih programa koji se realiziraju u ustanovi, sa svrhom kvalitetnog provoenja slobodnog vremena i njihovog aktivnog sudjelovanja u ivotu zajednice, ukljuivanja osoba starije ivotne dobi u rekreativne i druge aktivnosti u zajednici, osiguravanja brige i pomoi bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti i lanovima njihovih obitelji. 62

Novanim i nenovanim sredstvima, sukladno Zakonu i gradskoj Odluci o socijalnoj skrbi, pomoi graanima koji ostvaruju pravo na ove pomoi s ciljem ublaavanja socijalne nejednakosti (odnosi se na programe: socijalne skrbi u novcu i naravi, sufinanciranje potreba obitelji i djece i naknade za stipendije iz socijalnog programa). Cilj isplate novanog iznosa za kupnju opreme za novoroene je pomoi roditeljima u opremanju djeteta kod roenja. Cilj poklanjanja prigodnih poklon paketa svoj djeci s podruja Grada Porea-Parenzo je darivanje djece povodom boinih i novogodinjih praznika. Socijalno-humanitarnim udrugama i ustanovama se sufinanciranjem njihovih programa osigurava materijalna i financijska pomo za redovan rad i realizaciju programa s ciljem zadovoljavanja posebnih potreba drutvenih skupina u zajednici (osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom, osoba starije ivotne dobi, rtvama obiteljskog nasilja i drugih koje obuhvaaju ovi programi). Sredstvima planiranim za realizaciju gradskih programa cilj je realizirati program lokalne zajednice za posebne drutvene skupine (nasilnici, djeca s posebnim potrebama). POKAZATELJI USPJENOSTI: Ogledat e se kroz broj osoba smjetenih u Dom za starije i nemone osobe Pore, kojima Grad Pore sufinancira smjetaj, kroz broj starijih osoba ukljuenih u programe ustanove (medicinska rekreacija, klub umirovljenika Galija, hospicij-kuna skrb). Pokazatelji uspjenosti su i podaci o osobama (djeca, mladi i odrasle osobe) ukljuenim u programe pomoi graanima koji ostvaruju pravo na ove pomoi temeljem zakona i gradskih odluka (broj korisnika, broj, vrsta i iznosi pomoi), broj djece koja dobivaju prigodni poklon paket povodom boinih i novogodinjih praznika, broj i vrste odobrenih stipendija, broj udruga i ustanova iji se programi sufinanciraju, vrsta i broj programa te broj korisnika programa tih ustanova i udruga, broj korisnika gradskih programa namijenjenih odreenim kategorijama stanovnitva (djeca s posebnim potrebama, nasilje u obitelji). PROGRAM: DOM ZA STARIJE I NEMONE OSOBEGERONTOLOKI CENTAR Dom je javna ustanova osnovana na temelju Zakona o socijalnoj skrbi i Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), pravna je osoba s pravima, obvezama i odgovornostima koje su utvrene zakonom, zakonskim aktima te Statutom koji donosi Upravno vijee. Dom obavlja poslove iz svoje djelatnosti kroz rad organizacijskih cjelina (4 Odjela) i to: Odjela zajednikih strunih i administrativno-tehnikih poslova, Odjela stalnog smjetaja, njege i brige o zdravlju, Odjela za poslove prehrane i usluivanja i Odjela dnevnog centradnevni i poludnevni boravak. Domom upravlja Upravno vijee koje se sastoji od tri predstavnika osnivaa, jednog predstavnika radnika i jednog predstavnika korisnika Doma ili njihovog skrbnika. lanove Upravnog vijea imenuje osniva. Programski zadatak Doma temelji se na pozitivnim zakonskim propisima, prvenstveno na Zakonu o socijalnoj skrbi i Zakonu o ustanovama. Dom obavlja slijedee poslove: 1. Pruanje usluga smjetaja, prehrane, odravanja osobne higijene, brige o zdravlju, njege, radne aktivnosti i koritenja slobodnog vremena u sklopu stalnog smjetaja. 2. Pruanje usluga poludnevnog i cjelodnevnog boravka. 3. Pruanje usluga pomoi i njege u kui starijim i nemonim osobama. 4. Obavlja i druge poslove koji se u manjem opsegu ili uobiajeno obavljaju uz osnovnu djelatnost. Temeljna uloga i strateki ciljevi Doma su slijedei: 1. Podizanje kvalitete ivota obitelji starijih i nemonih osoba. 2. Senzibiliziranje drutvene zajednice za potrebe ove sve brojnije kategorije stanovnitva, rad s mladima u cilju razumijevanja potreba starijih, isticanje znaaja sponzorstva i razliitih donacija te volonterskog rada. 63

3. Pruanje to bolje usluge korisnicima, prvenstveno starijim i nemonim osobama. 4. Suradnja sa ustanovama i institucijama u okruenju. Za ostvarenje programa Dom za starije i nemone osobe Pore za 2013. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.371.000 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Proraun 2012. Naziv aktivnosti Sufinanciranje smjetaja korisnika u Dom Poludnevni boravak za starije osobe Hospicij-kuna skrb Medicinska rekreacija za starije Gerontoloke aktivnosti Kluba umirovljenika Galija UKUPNO 1.850.000 267.000 140.000 86.000 57.500 2.400.500 1.850.000 267.000 158.00 96.000 0 2.371.000 Proraun 2013. Projekcija 2014. 1.850.000 267.000 158.00 96.000 0 2.371.000 Projekcija 2015. 1.850.000 267.000 158.00 96.000 0 2.371.000

OPIS AKTIVNOSTI: Sufinanciranje smjetaja korisnika u Domu Dom za pruanje usluga stalnog smjetaj korisnika raspolae sa 84 kreveta rasporeenih na dvije etae i to 44 kreveta smjetenih na prvoj etai za potrebe smjetaja tee pokretnih i nepokretnih osoba i 40 kreveta smjetenih na drugoj etai za potrebe smjetaja pokretnih starijih i nemonih osoba. Korisnici se, ovisno o njihovom psihofizikom stanju i potrebama, smjetavaju na odjel za pojaanu njegu (stacionarni dio) i stambeni dio. Odluku o tipu smjetaja za pojedinog korisnika donosi Komisija za prijem i otpust na osnovu medicinske dokumentacije, razgovora s korisnikom ili lanovima obitelji, te eljama korisnika i lanova obitelji. Osnovni zadatak i cilj za 2013. godinu je zadrati postojeu popunjenost raspoloivih smjetajnih kapaciteta, visoki nivo pruenih usluga stalnog smjetaja, te pratiti kvalitetu pruenih usluga kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i lanova njihovih obitelji. Odgovorne osobe za provoenje ovog osnovnog programa Doma su ravnatelj, struna voditeljica, glavna medicinska sestra i medicinsko osoblje. Financijski plan poslovanja osnovnog programa Doma se bazira na popunjenosti smjetajnih kapaciteta od prosjeno 83 korisnika sa prosjenom mjesenom cijenom po korisniku od oko 6.250,00 kuna. Poludnevni boravak za starije osobe Poludnevni boravak za starije osobe kao jedna od djelatnosti skrbi za starije, organizira se u predvienim prostorima Doma za starije i nemone osobe u Poreu. Aktivnosti i usluge poludnevnog boravka spadaju u osnovnu djelatnost Doma koja je propisana aktom o osnivanju kao i Zakonom o socijalnoj skrbi. Gerontoloki centar je infrastrukturno povezan sa Domom za starije i nemone kako bi se im vie iskoristili svi resursi i racionalizirali trokovi, a ustrojen je kao centar putem koji je organiziran dio institucionalne skrbi za starije u lokalnoj zajednici. Poludnevni boravak kao usluga se prua za 20 korisnika s osiguranjem usluge prijevoza, prehrane, medicinske i ope njege i radne okupacije. Smjetajem starijih osoba u poludnevni boravak izbjegavaju se problemi lanova obitelji, koji nisu u mogunosti, zbog uvjeta suvremenog ivota, kvalitetno se skrbiti za potrebe starijih, a ipak ne ele svoje starije smjestiti u Dom. S aspekta cjelokupne zajednice, ovaj vid brige za starije predstavlja kvalitetno rjeenje iz razloga to se kroz ovaj vid skrbi ostvaruje manje trokova u odnosu na trajni smjetaj starijih u ustanovu (prosjeno mjeseno za trajno smjetavanje u Dom, Grad Pore sufinancira oko 2.650 kuna po korisniku, dok se Poludnevni boravak sufinancira sa 1.250 kn mjeseno po korisniku). Korisnici programa poludnevnog boravka su osobe starije dobi koje zbog tjelesnog oteenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili zbog starosti ne mogu potpuno udovoljiti osnovnim ivotnim zahtjevima, jer se ne mogu samostalno kretati 64

izvan svojeg stambenog prostora radi nabave osnovnih ivotnih potreptina i koritenja zdravstvene zatite, te im je potrebna pomo i njega druge osobe. U rad poludnevnog boravka mogue je ukljuiti i nesamostalne osobe, dok bi osobe sa tekim duevnim poremeajem i duevnom boleu, aktivni alkoholiari, odnosno ovisnici svih vrsta i nepokretne osobe kojima je potrebna intenzivna njega bile iskljuene. Ciljevi ovog programa su slijedei: 1. izbjegavanje neprimjerene i preuranjene institucionalizacije starijih i nemonih osoba, 2. podizanje kvalitete ivota starijih osoba kojima treba tua pomo i njega uz rjeavanje problema socijalne izoliranosti i osamljenosti starijih, 3. ouvanje funkcionalnih sposobnosti starijih osoba, 4. ukljuivanje obitelji u organiziranu skrb. Hospicij-kuna skrb U Gradu Poreu je model hospicija osmiljen kao vaninstitucionalna pomo starim, nemonim, privremeno ili trajno neautonomnim osobama u segmentu kune skrbi. Funkcija kune skrbi je briga o bolesniku u zavrnom stadiju bolesti kod kue. Ista omoguava smanjivanje ili uklanjanje pojedinih simptoma, te rjeava emocionalne i socijalne probleme bolesnika i obitelji. Ono to je novo i specifino karakterizira ovaj program je upravo uvoenje i rjeavanje socio-emocionalnog aspekta problema koji dolazi do izraaja naroito u trenucima kada terapija sa lijekovima prestaje biti uinkovita. Timovi za kunu skrb temeljni su oblik hospicijske slube, oni ne zamjenjuju izborne lijenike i terenske medicinske sestre, ve zajedno s njima poveavaju vrijeme i raznovrsnost pomoi bolesniku i njegovoj obitelji. Tim kune skrbi ine: lijenik, sociolog, socijalni radnik, psiholog, via medicinska sestra. Administrativnu potporu hospicijskom timu daje Dom za starije i nemone osobe Pore. Od 2002. do 2012. godine od kada program Hospicijkuna skrb djeluje na podruju Grada Porea i okolnih opina Poretine, programom je obuhvaeno oko 330 lanova obitelji terminalnih bolesnika, te oko 270 direktnih korisnika razliitih oblika pomoi. Uslijed iskazane potrebe, program je za 2013. godinu nadopunjen u segmentu specijalistikih fizijatrijskih pregleda i fizikalne terapije u kui, jer se po otpustu s bolnikog lijeenja na stacionarnu rehabilitaciju eka prosjeno 8-12 mjeseci, a to je vrijeme kad je najuinkovitije provesti fizikalnu terapiju. Pored naprijed navedenih poslova, uz provoenje osnovnog programa ukljuene su i slijedee usluge: sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika i posudionica ortopedskih pomagala sa osiguranim prijevozom u kuu bolesnika. Detaljan opis programa je slijedei: 1. Podizanje kvalitete ivota bolesnika u palijativnoj skrbi, 2. Olakavanje tereta psihofizikog optereenja lanova obitelji, 3. Racionalnije zbrinjavanje bolesnika Metode i tehnike koje se koriste u provoenju programa su: 1. Socijalni izvid u kui bolesnika, izrada socijalne slike i statusa obitelji, 2. Zadovoljavanje potreba korisnika iz socijalne domene, 3. Pomo u kui, 4. Potpora terminalnom bolesniku i/ili lanu obitelji kroz savjetovanje, psihoterapiju i edukaciju o nainu ponaanja i prihvaanja bolesnog lana, 5. Fizikalna terapija u kui, 6. Zdravstvena njega u kui, 7. Sanitetski prijevoz neautonomnih bolesnika, 8. Posebne medicinske usluge u kui bolesnika: lijenike intervencije, procjene potreba za proirenom zdravstvenom zatitom i 9. Posudba ortopedskih pomagala. Izvoditelji programa/projekta su slijedei: 65

lanovi tima educirani za rad na socijalnom segmentu programa Doma za starije i nemone osobe Pore, 2. Psiholozi i vanjski suradnici Fonda Zdravi grad Pore , 3. Privatna psiholoka praksa Kontakt (psiholog), 4. Ustanova za zdravstvenu njegu i sanitetski prijevoz Eleonora, 5. Privatna praksa za zdravstvenu njegu Melanija Buljan, 6. Agencija za posredovanje, zapoljavanje i pomo u kui. Dinamika rada na programu je kontinuirana tokom cijele godine, a odreuje se na temelju trenutnog zdravstvenog stanja osobe za koju patronana sluba i sluba medicinske njege u kui odredi posebnu potrebu. Prioritet u tretmanu imaju staraka i samaka domainstva niskog socioekonomskog statusa, koja nisu obuhvaena radom postojeih drugih oblika skrbi, vodei rauna o moguoj ukupnoj mjesenoj potronji kod izvrenja rada na programu. Gerontoloki centar e izvoenje svih aktivnosti na programu pratiti s nastojanjem da se kvaliteta i koliina skrbi odvija u okvirima prihvaenog standarda lokalne zajednice. Medicinska rekreacija za starije Program Medicinska rekreacija za starije provodi se s vjebanjem pod strunim vodstvom vieg fizioterapeuta sa stalnim radnim odnosom u Domu, a organiziran je po mjesnim odborima Grada Porea s primarnim ciljem ouvanja funkcionalne sposobnosti i neovisnosti starijih osoba redovitom tjelesnom aktivnou, radi poticanja tjelesne aktivnosti i kretanja kao vanog faktora u prevenciji bolesnog starenja. Poticanje samoodgovornosti za vlastito zdravlje spreavanjem negativnog zdravstvenog ponaanja, a u ovom programu je naroito vana funkcija kontrole i spreavanje debljine. Periodiki se organiziraju predavanja i savjetovanja o zdravom ivotu te imbenicima bolesnog starenja. Usmjereno i voeno provoenje slobodnog vremena starijih u funkciji je socijalne integracije starijih osoba, jer stariji u svojoj treoj ivotnoj dobi kao sve izraeniji problem istiu usamljenost. U program je ukljueno oko 230 korisnica koje su kontinuirano i redovito vjebale, te su izraavale zadovoljstvo nainom provoenja programa. Program je provoen u svim mjesnim odborima Grada Porea.Program se provodi sa slijedeim aktivnostima: 1. Redovita tjelesna aktivnost 2 puta tjedno po sat vremena za starije, najblie njihovom mjestu stanovanja. 2. Zajedniko druenje i komunikacija meu starijim osobama. 1. PROGRAM: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI U NOVCU Grad Pore-Parenzo osigurava sredstva za razliite oblike pomoi namijenjene graanima s prebivalitem na podruju Grada Porea-Parenzo koji imaju niske prihode ili su korisnici stalnih oblika pomoi Centra za socijalnu skrb, odnosno koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi i Odluke o pomoi graanima koji u 2013. godini ostanu bez zaposlenja. Pomoi se dodjeljuju za podmirenje trokova stanovanja (najamnina, struja i voda), trokova izazvanih izvanrednim okolnostima, trokova osoba tree ivotne dobi, a jednom godinje dodjeljuju se prigodne naknade korisnicima smjetenim u ustanovama u sustavu socijalne skrbi. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 1.152.700 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:

66

Naziv aktivnosti Naknade za podmirenje trokova stanovanja Naknade za podmirenje trokova ogrjeva Izvanredne novane pomoi graanima Naknade z dopunsku zatitu boraca NOR-a Ostale naknade iz socijalnog programa Pomo socijalno ugroenim umirovljenicima Grada Porea Naknade za pomo graanima koji ostanu bez zaposlenja UKUPNO

Proraun 2012. 410.000 49.400 99.000 9.000 8.500 424.000 70.000 1.069.900

Proraun 2013. 500.000 49.400 150.000 4.800 8.500 380.000 60.000 1.850.000

Projekcija 2014. 500.000 49.400 150.000 4.800 8.500 380.000 60.000 1.850.000

Projekcija 2015. 500.000 49.400 150.000 4.800 8.500 380.000 60.000 1.850.000

OPIS AKTIVNOSTI: Naknade za podmirenje trokova stanovanja Na temelju zakonske obveze iz lanaka 52. Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju se sredstva za dodjelu pomoi za podmirenje trokova najamnine, odnosno struje i vode za ukupno 91 domainstvo, od toga 56 obitelji i 35 samaca. Naknade za podmirenje trokova ogrjeva Pomoi za podmirenje trokova ogrjeva dodjeljuju se za ukupno 52 domainstava, od toga 2 1 obitelji i 31 samaca, u iznosu od 950 kuna po domainstvu. Sredstva za ovu pomo osigurava u svom proraunu Istarska upanija temeljem lanka 53. Zakona o socijalnoj skrbi. Izvanredne novane pomoi graanima Za podmirenje posebnih socijalnih potreba, odnosno prevladavanje posebnih tekoa. Odbor za socijalu i zdravstvo dodjeljuje novane pomoi za ukupno cca 60 domainstava. Graani ostvaruju pravo na ovu pomo jednom u fiskalnoj godini. Naknade za dopunsku zatitu boraca NOR-a Graani sudionici Narodno oslobodilakog rata koji su po propisima vaeim do stupanja na snagu gradske Odluke o socijalnoj skrbi ostvarivali pravo na posebnu zatitu, ostvaruju je i dalje, naknadu primaju 2 osobe, u ukupnom iznosu od 400 kuna mjeseno. Ostale naknade iz socijalnog programa Jednom godinje (povodom boinih i novogodinjih blagdana) dodjeljuju se prigodne pomoi (pokloni u hrani i osobnim potreptinama ili u novanim iznosima) za cca 100 osoba sa invaliditetom. Pomo socijalno ugroenim umirovljenicima Grada Porea Umirovljenici s prihodima do 1.600 kuna ostvaruju pravo na novanu pomo za podmirenje osnovnih ivotnih trokova. S obzirom na visinu prihoda, umirovljenici su razvrstani u 2 skupine, te ostvaruju pravo na novanu pomo u iznosu od 200 ili 400 kuna. Pomo prima ukupno 81 umirovljenik. Naknade za pomo graanima koji ostanu bez zaposlenja Graani koji ostanu bez stalnog zaposlenja uslijed poslovno uvjetovanog otkaza ostvaruju pravno na jednokratnu pomo, koja je za 2012. godinu iznosila 2.000 kuna, radi prevladavanja tekoa izazvanih gubitkom stalnog zaposlenja. Osigurana sredstva dovoljna su za 35 osobe. PROGRAM: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI U NARAVI Grad Pore-Parenzo osigurava sredstva za razliite oblike pomoi namijenjene graanima s prebivalitem na podruju Grada Porea-Parenzo koji imaju niske prihode ili su korisnici stalnih oblika pomoi Centra za socijalnu skrb, odnosno koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o 67

socijalnoj skrbi. Pomoi se dodjeljuju za podmirenje trokova stanovanja (zajednike priuve zgrade, komunalne naknade, odvoza smea), pogrebnih trokova, te trokova prehrane. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 191.500 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Naziv aktivnosti Naknade za podmirenje trokova stanovanja Naknade za plaanje pogrebnih trokova Topli obrok graanima u socijalnoj potrebi Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi UKUPNO Proraun 2012. 45.000 14.000 108.000 9.500 176.500 Proraun 2013. 60.000 14.000 108.000 9.500 191.500 Projekcija 2014. 60.000 14.000 108.000 9.500 191.500 Projekcija 2015. 60.000 14.000 108.000 9.500 191.500

OPIS AKTIVNOSTI: Naknade za podmirenje trokova stanovanja Na temelju zakonske obveze iz lanka 52. Zakona o socijalnoj skrbi, osiguravaju se sredstva za dodjelu pomoi za podmirenje trokova zajednike priuve zgrade, komunalne naknade i odvoza smea za ukupno 226 domainstava, od toga 90 obitelji i 136 samaca. Naknade za plaanje pogrebnih trokova Sredstva su namijenjena za podmirivanje pogrebnih trokova za graane koji umro bez poznatih srodnika ili skrbnika, za 2 osobe godinje. Topli obrok graanima u socijalnoj potrebi Temeljem preporuke nadlenih institucija, Odbor za socijalu i zdravstvo odobrava pomoi za podmirenje trokova prehrane u obliku jednog toplog obroka dnevno (ruak) za 10 graana. Program se realizira u suradnji sa Domom za starije i nemone osobe u Poreu, koji sprema i dijeli obroke. Cijena obroka iznosi 28 kuna. Ostale naknade iz socijalnog programa u naravi Jednom godinje (povodom boinih i novogodinjih blagdana) dodjeljuju se prigodne pomoi u naravi (pokloni u hrani i osobnim potreptinama) za oko 150 porekih sugraana smjetenih u ustanovama u sustavu socijalne skrbi (u domovima za starije i nemone osobe u Istri i Poreu, Domovima za psihiki oboljele odrasle osobe u Motovunu i Nedeini). PROGRAM: SUFINANCIRANJE POTREBA OBITELJI I DJECE Grad Pore-Parenzo osigurava sredstva za razliite oblike pomoi namijenjene graanima s prebivalitem na podruju Grada Porea-Parenzo koji imaju niske prihode ili su korisnici stalnih oblika pomoi Centra za socijalnu skrb, odnosno koji ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi. Pomoi se dodjeljuju za podmirenje trokova vezanih uz potrebe djece predkolskog i kolskog uzrasta. U ovom programu planiraju se i sredstva za novane pomoi roditeljima za opremanje novoroene djece, te za poklon pakete za djecu povodom boinih i novogodinjih blagdana. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 670.000 kuna.

68

Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Naziv aktivnosti Naknade za prehranu dojenadi Naknade za prijevoz uenika Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtiima Naknade za prehranu djece u osnovnim kolama Naknade za produeni boravak uenika u osnovnim kolama Poklon paketi za novoroenad Prigodni poklon paketi djeci UKUPNO Proraun 2012. 1.800 60.000 120.000 67.500 52.000 175.000 128.000 604.300 Proraun 2013. 3.000 60.000 180.000 70.000 54.000 175.000 128.000 670.000 Projekcija 2014. 3.000 60.000 180.000 70.000 54.000 175.000 128.000 670.000 Projekcija 2015. 3.000 60.000 180.000 70.000 54.000 175.000 128.000 670.000

OPIS AKTIVNOSTI: Naknade za prehranu dojenadi Po preporuci lijenika pedijatra roditeljima djece dojenake dobi odobrava se pomo za podmirenje trokova hrane za dojenad. Pomo se isplauje do navrenog estog mjeseca ivota djeteta, a planirani iznos dostatan je za ukupno 2 djece godinje. Naknade za prijevoz uenika Za podmirenje trokova prijevoza uenika srednjih kola koji s podruja Porea putuju u Buje, Pazin, Pore, Pulu i Rovinj dodjeljuju se pomoi za podmirenje trokova prijevoza u 100%-tnom iznosu tijekom cijele kolske godine za cca 18 uenika. Cijena karata za ovaj broj uenika iznosi prosjeno mjeseno 5.000 kuna. Naknade za boravak djece u jaslicama i vrtiima Pomoi za podmirenje trokova boravka djece u djejim jaslicama i vrtiu u 100%-tnom iznosu dodjeljuju se za 20 do 25 djece tijekom cijele pedagoke godine, prosjena mjesena izdvajanja iznose 11.500 kuna. Naknade za prehranu djece u osnovnim kolama Pomo za podmirenje trokova prehrane djece u osnovnoj koli u 50%-tnom ili 100%-tnom iznosu osigurava se za 40 do 60 uenika tijekom cijele kolske godine, prosjena mjesena izdvajanja iznose 8.900 kuna. Naknade za produeni boravak uenika u osnovnim kolama Radi podmirenja trokova produenog boravka u osnovnoj koli u 100%-tnom iznosu kuna mjeseno) tijekom cijele kolske godine, odobrava se pomo za ukupno 10 uenika, prosjena mjesena izdvajanja iznose 6.100 kuna. Poklon paketi za novoroenad Za svako novoroeno dijete na podruju Porea dodjeljuje se novana pomo u iznosu od 1.000 kuna za kupnju opreme. Na temelju dosadanjih pokazatelja, osigurana su sredstva za 175 novoroene djece. Prigodni poklon paketi djeci Povodom boinih i novogodinjih blagdana Grad Pore-Parenzo daruje djecu od navrene tree do desete godine ivota poklon paketima, daruje se cca 1600 djece, predviena vrijednost paketa je 100 kuna. PROGRAM: NAKNADE ZA STIPENDIJE IZ SOCIJALNOG PROGRAMA Grad Pore-Parenzo osigurava sredstva za dodjelu stipendija namijenjenih uenicima srednjih kola, te studentima koji imaju prebivalite na podruju Grada Porea-Parenzo, a koji dolaze 69

iz obitelji s niskim prihodima i loim socijalnim statusom. Takoer se dodjeljuju stipendije studentima s teim i tekim stupnjem invaliditeta, kao posebno ranjivoj skupini graana. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 235.000 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Naziv aktivnosti Stipendije UKUPNO Proraun 2012. 211.000 211.000 Proraun 2013. 235.000 235.000 Projekcija 2014. 235.000 235.000 Projekcija 2015. 235.000 235.000

OPIS AKTIVNOSTI: Uenike i studentske stipendije Na temelju Odluke o dodjeli uenikih i studentskih stipendija, Grad Pore-Parenzo dodjeljuju stipendije uspjenim uenicima i studentima ije obiteljske financijske prilike nisu dostatne za nesmetano kolovanje. U novoj kolskoj/akademskoj 2012./2013. godini dodjelit e se 2 nove uenike i 3 nove studentske stipendije. Sredstva su planirana za isplatu stipendija na temelju ranije zakljuenih ugovora i novih stipendija. Ukupno e se financirati 12 stipendija, od toga 4 uenike stipendije u iznosu od 1.100 kuna, te 8 studentskih stipendija u iznosu od 1.600 kuna. Stipendije se ne vraaju. Studentske stipendije za osobe s invaliditetom: Na temelju Odluke o stipendijama Grada Porea-Parenzo za studente s invaliditetom Grad Pore-Parenzo dodjeljuje stipendije studentima s teim i tekim oblicima invaliditeta kako bi mogli ravnopravno sudjelovati u obrazovnom sustavu. Poetni iznos stipendije iznosi 900 kuna, a ukoliko studenti postignu prosjek ocjena vei od 3.0 imaju pravo na 50 %-tno uveanje stipendije. Ukupno se financiraju 2 stipendije, obje u iznosu od 1.350 kuna. Stipendije se ne vraaju. HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAANA Grad Pore-Parenzo dodjeljuje financijska sredstva za humanitarnu skrb organizacijama civilnog drutva, ustanovama i drugim pravnim osobama koje svojim programima i djelovanjem obuhvaaju korisnike s podruja Grada Porea-Parenzo. Kroz dodjelu nancijskih potpora omoguuje se dugoronija i sustavnija suradnja, te nadopunjavanje javnog i neprotnog sektora, uz racionalnije koritenje javnog novca za rjeavanje problema u zajednici. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 1.158.700 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Naziv aktivnosti Redovna djelatnost humanitarnih udruga graana Humanitarna djelatnost Crvenog kria Sigurna kua Istra - prihvatilite Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula PATHS program UKUPNO Proraun 2012. 545.200 362.943 81.000 100.000 0 1.089.143 Proraun 2013. 568.700 379.000 81.000 100.000 30.000 1.158.700 Projekcija 2014. 568.700 379.000 81.000 100.000 30.000 1.158.700 Projekcija 2015. 568.700 379.000 81.000 100.000 30.000 1.158.700

70

OPIS AKTIVNOSTI: Redovna djelatnost humanitarnih udruga graana: Podravanje rada i programa udruga, ustanova i drugih pravnih osoba koje se bave zatitom, pruanjem pomoi i podrke socijalno najugroenijim skupinama graana i ostalim graanima kojima je potrebna pomo za prevladavanje posebnih tekoa ili problema (osobama s razliitim oblicima invaliditeta, psihiki bolesnim osobama, rtvama obiteljskog nasilja, poiniteljima nasilja u obitelji, ovisnicima, osobama tree ivotne dobi i drugim osobama u socijalnoj potrebi). Sredstva planirana za aktivnost: Redovna djelatnost humanitarnih udruga graana, rasporeena su za sljedee programe i projekte udruga i ustanova:
Programe/projekti Udruga Klub umirovljenika Galija Pore Dom Motovun Udruga Vrijeme Pore Udruga Urios Centar za inkluziju Pula Drutvo distrofiara Istre Sindikat umirovljenika Udruga slijepih Istarske upanije Pula Udruga civilnih invalida rata Pula Klub lijeenih alkoholiara Pore Drutvo invalida Pore Drutvo multiple skleroze Istarske upanije Lux Vitae psihosocijalni tretman nasilja u obitelji Udruga matice umirovljenika Pore PATHS program UKUPNO Proraun 2012. 58.000 5.500 90.000 24.000 156.000 2.500 3.000 5.000 2.700 18.000 95.000 2.500 50.000 3.000 30.000 545.200 Proraun 2013. 129.000 0 90.000 12.000 156.000 2.500 3.000 5.000 2.700 18.000 95.000 2.500 50.000 3.000 0 568.700 Projekcija 2014. 129.000 0 90.000 12.000 156.000 2.500 3.000 5.000 2.700 18.000 95.000 2.500 50.000 3.000 0 568.700 Projekcija 2015. 129.000 0 90.000 12.000 156.000 2.500 3.000 5.000 2.700 18.000 95.000 2.500 50.000 3.000 0 568.700

Opis programa/projekta: Udruga Klub umirovljenika Galija Pore Klub Galija broji preko 560 lanova. Aktivnosti Kluba su: itanja tampe, knjiga iz klubske biblioteke, knjievne veeri, igranje raznih igara kao to su: brikula, treete, ah, pikado i organizacija turnira u njima, organizacija teajeva stranih jezika i rada na raunalu s koritenjem interneta, organizacija predavanja sa zdravstvenim temama, plesne veeri, teajevi plesa i jednodnevni i viedenevni zleti. Kako bi mogao zadovoljiti zahtjeve i potrebe svojih lanova, Klub e, s obzirom na masovnost lanova i razliitost interesa, meu lanstvom provesti anketu, kako bi se u iduem radu mogla postii vea raznovrsnost u sadrajima i aktivnostima primjerenim potrebama i interesima lanova. Udruga Vrijeme Pore Kroz aktivnosti zapoljavanja, psihosocijalne rehabilitacije, organiziranog provoenja slobodnog vremena i radno-rehabilitacijskih aktivnosti provodi se inkluzija osoba s mentalnom retardacijom, s ciljem ostvarivanja prava na dostojanstvo i individualnu autonomiju svakog korisnika. U projekt je ukljueno 6 odraslih osoba s mentalnom retardacijom s podruja Porea. Udruga Urios Projektom Psihosocijalna pomo osobama oboljelim od shizofrenije i lanovima njihovih obitelji udruga djeluje s ciljem da svima oboljelima od shizofrenije, bipolarnog poremeaja i graninog poremeaja linosti omogui program rehabilitacije kroz redovnu grupnu psihoterapiju i radnu terapiju, a lanovima njihovih obitelji psiholoku pomo u vidu 71

edukacije i savjetovanja. U projekt je ukljueno 6 korisnika i njihove obitelji sa podruja Porea. Centar za inkluziju Pula Usluge poludnevnog boravka za osobe s intelektualnim tekoama kroz razliite aktivnosti (kreativne, rekreativne, radno-okupacijske, socijalizacijske), te edukativne radionice s temama vanim za usvajanje vjetina i znanja potrebnih u svakodnevnom ivotu u kui, obitelji i boravku u okolini osiguravaju se programom Naa dnevna zajednica Pore. Cilj programa je poveati kvalitetu ivota i prevenirati institucionalizaciju odraslih osoba s intelektualnim tekoama. U program je ukljueno 8 odraslih osoba s intelektualnim tekoama s podruja Porea. Drutvo distrofiara Istre Projektom Integracija osoba oboljelih od miine distrofije nastoji se poboljati kvaliteta ivota korisnika udruge i lanova njihovih obitelji. Provode se razliite kreativno -edukacijske radionice, rekreacija u prirodi, organizacija kunih posjeta nepokretnim lanovima, organizacija i sudjelovanje na vanim manifestacijama i sastancima diljem Hrvatske, te obiljeavanje vanih datuma. U projekt je ukljueno 11 obolelih i 9 potpomauih osoba s podruja Porea. Sindikat umirovljenika Udruga djeluje s ciljem poveanja ivotnog standarda umirovljenika na podruju Poretine. Zalae se za poveanje talijanskih mirovina koje primaju hrvatski umirovljenici, organizira kune posjete za bolesne i nepokretne lanove, dijeli pakete pomoi najsiromanijim umirovljenicima, te organizira provoenje slobodnog vremena za svoje lanove. Udruga ima 300 lanova s podruja Porea. Udruga slijepih Istarske upanije Pula Tijekom 2013. godine projektom Zatita i unaprjeenja kvalitete ivota slijepih osoba u Istarskoj upaniji pruat e se pomo i zadovoljavati specifine potrebe slijepih osoba, poticat e se njihovo kolovanje, rehabilitacija i zapoljavanje, a takoer i njihova mobilnost. Cilj projekta je poboljanje kvalitete ivota slijepih osoba i ravnopravno sudjelovanje u ivotu zajednice. U projekt je ukljueno 20 slijepih osoba s podruja Porea. Udruga civilnih invalida rata Pula Udruga e projektom Znanjem i vjetinama protiv drutvene i socijalne iskljuenosti civilnih invalida rata provoditi aktivnosti pruanja pravne zatite lanovima udruge, poveanja kvalitete ivota lanova kroz kune posjete i osobne kontakte, te suradnje sa srodnim organizacijama na podruju Republike Hrvatske radi razmjene iskustava i poveanja zakonske zatite lanova. Udruga ima 3 lana s podruja Porea. Klub lijeenih alkoholiara Pore Program kluba namijenjen je lijeenim ovisnicima o alkoholu i lanovima njihovih obitelji. Zasnovan je na naelima grupnog rada kao pomaueg procesa u struno voenim malim grupama s ciljem osnaivanja i pruanja podrke lanovima kluba i njihovim obiteljima, te njihovog ukljuivanja u zajednicu. U program kluba ukljueno je 25 osoba i njihovih obitelji s podruja Porea. Drutvo invalida Pore Redovna djelatnost udruge usmjerena je na rjeavanje problematike osoba s invaliditetom s ciljem ostvarenja svih graanskih, politikih, socijalnih, kulturnih i gospodarskih prava osoba s invaliditetom. Provode se aktivnosti edukacije lanova u radu s raunalom, kreativne radionice za djecu, psihosocijalna podrka kroz rad suportivno-terapijske grupe, aktivnost lutkarskog kazalita, te djelatnost mobilnog tima za kune posjete i prijevoz lanova. Udruga ima 132 lanova s podruja Porea.

72

Drutvo multiple skleroze Istarske upanije Realizacija projekta Kako ivjeti s multiplom sklerozom ukljuuje aktivnosti druenja i posjeta lanovima, rekreativno rehabilitacijsko plivanje i vjebanje, razliite radionice, edukacije, predavanja i izlete. Udruga ima 6 lanova s podruja Porea. Lux Vitae psihosocijalni tretman nasilja u obitelji Program Psihosocijalni tretman poinitelja nasilja u obitelji provodi se kao zatitna mjera koju izrie Prekrajni sud temeljem Zakona o zatiti od nasilja u obitelji s ciljem zaustavljanja i sprjeavanja daljnjeg nasilnikog ponaanja postizanjem pozitivnih promjena u ponaanju poinitelja nasilja u obitelji. Programom e biti obuhvaeno 30 poinitelja nasilja na podruju Porea. Udruga matice umirovljenika Pore Redovna djelatnost udruge obuhvaa suradnju sa srodnim i drugim udrugama, organizaciju susreta, izleta i druenja umirovljenika radi kvalitetnog provoenja slobodnog vremena, te pruanje pravne pomoi umirovljenicima, s ciljem poboljanja kvalitete ivota umirovljenika. Udruga ima ukupno 321 lanova s podruja Porea. Humanitarna djelatnost Crvenog kria Financiranje udruge obaveza je svake jedinice lokalne samouprave temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom kriu. Gradsko drutvo Crvenog kria Pore provodi aktivnosti usmjerene na educiranje i senzibiliziranje graana, te prua neposrednu pomo graanima, kroz programe: Dobrovoljno davanje krvi, Pomladak i mlade Crvenog kria, Prva pomo, Zdravstveno preventivni program, Sluba traenja i Socijalni program. Sigurna kua Istra- Pula Programom se osigurava pruanje pomoi enama rtvama obiteljskog nasilja i njihovoj djeci u obliku smjetaja u tajna sklonita, te pruanje psiholoke, pravne i druge pomoi. Osim toga provode se preventivne aktivnosti s mladima, senzibilizacija javnosti o tom problemu, te kontinuirana meusektorska suradnja s relevantnim institucijama. Svojim aktivnostima obuhvaaju 240 korisnika s podruja Porea. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda Pula U ovoj ustanovi provode se aktivnosti rehabilitacije korisnika od dojenake do odrasle dobi, odgoj i obrazovanje djece predkolske i kolske dobi, odgoj i obrazovanje djece s utjecajnim tekoama u razvoju, psihosocijalna rehabilitacija za mlade i odrasle osobe, te rad mobilnog strunog tima za pruanje strune potpore odgojno-obrazovnim ustanovama. Usluge ustanove koristi 10 korisnika s podruja Grada Porea-Parenzo. Grad Pore-Parenzo kao suosniva ove ustanove participira u njenom sufinanciranju sa 100.000,00 kuna godinje, temeljem ugovorne obveze. PATHS program PATHS program je model socijalnog i emocionalnog uenja u koli. Ciljevi programa su promocija socijalno-emocionalnih kompetencija uenika, smanjivanje rizika za razvoj poremeaja u ponaanju i mentalnih poremeaja, te socijalno-emocionalno uenje u redovnom kurikulumu u osnovno-kolskim ustanovama. Implementacija programa provoditi e se u svim drugim razredima Osnovne kole Pore i Podrunim kolama (Veli Maj, Nova Vas i bandaj), tako da e programom biti obuhvaeno 134 uenika. Program se realizira u suradnji sa Istarskom upanijom, a nositelj implementacije je Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Zagreb.

73

GLAVNI PROGRAM: KAPITALNI PROJEKTI U SOCIJALNOJ ZATITI Navedenim programom planiraju se proraunska sredstva potrebna za ispunjenje obveza temeljem zakonskih i ugovornih odredbi. Zakonska osnova za uvoenje programa: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09,150/11), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09). Financijski plan za 2012.-2014. godinu: Glavni program realizira se kroz dva programa: - program: Razvojni programi socijalne zatite i - program: Poticana stanogradnja Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 7.225.000 kuna, za ostvarenje programa: Razvojni programi socijalne zatite 7.082.000 kuna, za ostvarenje programa: Poticana stanogradnja 143.000 kuna. Ciljevi programa: Redovito podmirivanje obveza temeljem sklopljenih ugovora o kreditu i ugovora o poslovnoj suradnji. Pokazatelji uspjenosti: Ogledaju se u broju zakljuenih ugovora i iznosima podmirenih obveza. PROGRAM: RAZVOJNI PROGRAMI SOCIJALNE ZATITE Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 7.225.000 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Naziv aktivnosti/kapitalni projekt Aktivnosti Otplata zajma za izgradnju Doma za starije i nemone osobe (jamstvo) Zakup zgrade Doma za starije i nemone osobe Kapitalni projekt Kupnja stanova za socijalne skupine graana UKUPNO Proraun 2012. 3.412.000 282.000 Proraun 2013. 3.120.000 282.000 Projekcija 2014. 3.080.000 282.000 Projekcija 2015. 2.950.000 282.000

3.732.000 7.426.000

3.680.000 7.225.000

500.000 4.005.000

500.000 3.875.000

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNOG PROJEKTA Aktivnosti: Otplata zajma za izgradnju Doma za starije i nemone osobe (jamstvo) Zajam se otplauje temeljem Ugovora o dugoronom kreditu sklopljenom izmeu trgovakog drutva Dom d.o.o. i Zagrebake banke d.d. u jednakim tromjesenim ratama. Zakup zgrade Doma za starije i nemone osobe Zbog posebnog interesa Grada u obavljanju djelatnosti iz podruja socijalne skrbi za starije i nemone osobe sklopljen je Ugovor o koritenju objekta Dom za starije i nemone osobe izmeu trgovakog drutva Dom Pore d.o.o. i ustanove Dom za starije i nemone osobe, temeljem kojeg se planiraju proraunska sredstva. 74

Kapitalni projekt: Kupnja stanova za socijalne skupine graana Navedeni se kapitalni projekt realizira temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo. PROGRAM: POTICANA STANOGRADNJA Program je gradski, osmiljen s ciljem pomoi mladim obiteljima s podruja Grada PoreaParenzo u rjeavanju njihovog stambenog pitanja. S realizacijom programa zapoelo se 2003. godine. Stanovi su se gradili na dvjema lokacijama, u Taru (2004. izgraena su 32 stana) i u Poreu, u naselju Vranii (2007. izgraeno je 30 stanova). Grad Pore sudjeluje u programu subvencionirajui kamate u stambenim kreditima, koje su dobili kupci stanova, na temelju ugovora o suradnji zakljuenih s bankama (Privredna banka Zagreb d.d., Istarska kreditna banka Umag d.d., Hypo Alpe Adria Banke d.d., Zagrebaka banka d.d. i Erste & Steiermarkische bank d.d.) Na temelju Mjera Grada Porea za poticanje gospodarstva i zapoljavanja za 2009. godinu (Zakljuak Gradskog poglavarstva klasa: 402-01/09-01/1 ur.broj: 2167/01-08-09-2), Grad Pore-Parenzo se obvezao subvencionirati kamate u stambenim kreditima za kupnju prvog stana. Cilj ove mjere je bio potaknuti trite, odnosno prodaju i kupnju stanova. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 143.000 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i tekueg projekta sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:
Naziv aktivnosti/kapitalni projekt Aktivnosti Subvencije kamata za poticanu stanogradnju Tekui projekt Subvencije kamata za kupnju prvog stana UKUPNO Proraun 2012. 130.000 25.000 155.000 Proraun 2013. 120.000 23.000 143.000 Projekcija 2014. 120.000 23.000 143.000 Projekcija 2015. 120.000 23.000 143.000

OPIS AKTIVNOSTI/TEKUEG PROJEKTA: Subvencije kamata za poticanu stanogradnju Odlukom o kriterijima i uvjetima za kupnju stanova iz Programa poticane stanogradnje Grada Porea definirani su uvjeti za kupnju stana, odnosno za subvenciju kamata za stambene kredite, koje je ostvarilo ukupno 23 graana. Zakljukom Gradskog poglavarstva od 2.4.2002. godine Grad se obvezao subvencionirati kamate na kredite kod poslovnih banaka u visini od 2%. Subvencije kamata za kupnju prvog stana Grad Pore je sa Privrednom bankom Zagreb d.d sklopio Ugovor o poslovnoj suradnji kojim su regulirana meusobna prava i obveze vezano za odobravanje stambenih kredita graanima koji sudjeluju u Programu subvencije kamata za kupnju prvog stana. Planiranim sredstvima Grad subvencionira dio kamate (2%) za ukupno 3 korisnika kredita. GLAVNI PROGRAM: PROGRAM JAVNIH POTREBA OSTALIH PROGRAMA U DRUTVENIM DJELATNOSTIMA OPIS PROGRAMA: Program obuhvaa djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije koje su od interesa za Grad Pore-Parenzo, a odnose se na djelovanje udruge koja okuplja djecu i mlade, sa svrhom kvalitetnog i organiziranog provoenja njihovog slobodnog vremena, udruga koje okupljaju sudionike Domovinskog rata i druge programe od vanosti za Grad Pore-Parenzo. Program 75

obuhvaa i poslove organizacije zbrinjavanja animalnog otpada na podruju Porea te zbrinjavanja naputenih domaih ivotinja, prvenstveno pasa i maaka. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumaenje, 129/05,109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o udrugama (Narodne novine broj 88/01, 11/02-ispr.), - Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02,47/10,80/10), - Zakon zatiti ivotinja (Narodne novine broj 135/06), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09). - Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava radi uvrtenja u Programe javnih potreba u drutvenim djelatnostima za Grad Pore-Parenzo (Slubeni Glasnik Grada Porea-Parenzo broj 10/11). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU: Glavni program realizira se kroz programa: ire javne potrebe u drutvenim djelatnostima. Za ostvarenje glavnog programa planirana su za 2013. sredstva u iznosu od 652.200 kuna. CILJEVI PROGRAMA: Cilj: pomagati djelovanje udruga nacionalnih manjina koje okupljaju djecu, mlade i odrasle radi ouvanja nacionalnih tradicija, obiaja i kulture; pomagati djelovanje udruga na okupljanju djece i mladih koja kroz programe udruga kvalitetno provode svoje slobodno vrijeme s obavezom nastupa na gradskom priredbama i izvedbi programa za graanstvo; pomagati udruge koje okupljaju posebne drutvene skupine graana, a koje svojim aktivnostima dopunjuju djelokrug rada tijela dravne i lokalne uprave; financirati obavljanje poslova vezanih uz program zatite naputenih i izgubljenih ivotinja; organizirati i sufinancirati kvalitetno provoenje djece i mladih tijekom ljetnih kolskih praznika. POKAZATELJI USPJENOSTI: Pokazatelji uspjenosti ogledat e se kroz: broj osoba (djece, mladih, odraslih) ukljuenih u udruge, broj aktivnih udruga, broj voditelja, broj sastanaka, uvjebavanja i nastupa, , putovanja na nastupe, druenja, broj obiljeavanja vanih dogaaja, broj izlobi, broj izdanih publikacija, odranih tribina i slinih okupljanja, broj uhvaenih i udomljenih naputenih domaih ivotinja (najee pasa i maaka), broj djece ukljuenih u Ljetni kamp, broj smjena, trenera i voditelja radionica. PROGRAM: IRE JAVNE POTREBE U DRUTVENIM DJELATNOSTIMA Programom se planiraju sredstva za ostvarenje aktivnosti udruge nacionalne manjine, udruga koje okupljaju djecu i mlade te posebne drutvene skupine graana, organizacije zbrinjavanja animalnog otpada i zbrinjavanja naputenih domaih ivotinja na podruju Porea, gradskog programa kvalitetnog provoenja slobodnog vremena djece tijekom ljetnih kolskih praznika i trokove zakupa stana za potrebe Islamske zajednice u Hrvatskoj-Medlis Islamske zajednice u Poreu. Za ostvarenje ovog programa planirana su za 2013. godinu sredstva u iznosu od 656.200 kuna. Za potrebe izvrenja aktivnosti i tekuih projekata sadranih u ovom programu za razdoblje od 2013. do 2015. godine, planirano je:

76

Naziv aktivnosti/kapitalni projekt Aktivnosti Sufinanciranje rada nacionalnih manjina Financiranje programa Drutva naa djeca Pore Financiranje rada ostalih udruga graana i programa Veterinarsko higijeniarska sluba Sklonite za ivotinje Tekui projekt Ljetni kamp za djecu 2013. Zakup stana vjerskog slubenika (imama) UKUPNO

Proraun 2012. 42.000 73.000 105.100 65.000 59.000 302.000 37.500 683.600

Proraun 2013. 0 70.000 104.700 65.000 59.000 320.000 37.500 656.200

Projekcija 2014. 0 70.000 104.700 65.000 59.000 320.000 37.500 656.200

Projekcija 2015. 0 70.000 104.700 65.000 59.000 320.000 37.500 656.200

OPIS AKTIVNOSTI/TEKUEG PROJEKTA: Aktivnosti: Financiranje programa Drutva naa djeca Pore Projektom se provode organizirane aktivnosti primjerene ineteresu djece tijekom kolske godine. To su radionice: scenska, likovna, plesne, filmska, break dance, djeji forum, mini zbor, druenje Petak s prijateljima, ulino kazalite. Korisnici su 160 djece u dobi od 5 do 15 godina ivota. Projekt se provodi na podruju grada Porea i ire okolice. Financiranje rada ostalih udruga graana i programa Sredstva planirana za ovu aktivnost, rasporeena su za sljedee programe i projekte udruga:
Programi/projekti Udruga antifaistikih boraca Udruga UDVDR, Ogranak Pore Udruga J.B. Tito, Ogranak Pore Udruga UHDDR, Ogranak Pore Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog drutva Projekt Zajednice koje brinu UKUPNO Proraun 2012. 55.300 17.400 5.000 2.600 20.000 4.800 105.100 Proraun 2013. 55.300 17.000 5.000 2.600 20.000 4.800 104.700

Udruga antifaistikih boraca Hrvatske, Ogranak Pore Planirana sredstva rasporeuju se za redovnu djelatnost udruge - 39.700 kuna i za manifestacije - 15.600 kuna. Redovna djelatnost udruge obuhvaa aktivnosti brige i pomoi socijalno ugroenim lanovima, obiljeavanja znaajnih mjesta i dogaaja, odravanja edukativnih predavanja, te predavanja o povijesti NOB-a u osnovnim kolama na podruju Poretine. Program ukljuuje i odravanje manifestacija radi obiljeavanja znaajnih datuma i dogaaja iz NOB-a uz prisustvovanje cca 500 osoba svih dobnih skupina, s ciljem ouvanja i brige za spomeniku batinu. Udruga UDVDR, Ogranak Pore Tijekom 2013. Ogranak Pore e nastaviti raditi na pripremi i izdavanju monografije Poreki bataljun (154. Br.) u Domovinskom ratu, te nastaviti sa svim onim aktivnostima na dravnoj i upanijskoj razini koje su vezana za ostvarivanje prava lanova i ostalih uesnika Domovinskog rata po raznim osnovama. Udruga okuplja 194 lanova s podruja Porea. Udruga J.B. Tito, Ogranak Pore Drutvo svake godine tijekom mjeseca svibnja organizira besplatni posjet za svoje lanove rodnoj kui Josipa Broza Tita u Kumrovcu, koja se nalazi u Etnolokom muzeju Staro selo Kumrovec. Udruga UHDDR,Ogranak Pore Cilj djelovanja Udruge je ouvanje sjeanja na poginule i Domovinski rat kroz aktivno ukljuivanje branitelja u ivot zajednice. Udruga okuplja cca 170 lanova, a s podruja Porea 35. 77

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoj civilnog drutva (Pula) Sa Zakladom e Grad Pore zakljuiti Sporazum o suradnji, temeljem kojeg e se Zakladi uplatiti planirani iznos u Fond gradova i opina, namijenjen za financiranje raznih projekata u lokalnoj zajednici. Projekt Zajednice koje brinu Znanstveno istraivaki projekt kojem je cilj izrada modela prevencije poremeaja u ponaanju djece i mladih, koji e biti implementiran u lokanu zajednicu kroz pozitivan razvoj, osnaene obitelji, vrtie/kole koji promiu zdravlje, uenje i zatitu. Nositelji projekta su Edukacijsko rehablitacijski fakultet i Istarska upanija. Projekt se provodi od 2003. Na podruju Poretine, Pazintine, Labintine i Puljtine. Veterinarsko higijeniarska sluba Program ukljuuje organizaciju zbrinjavanja animalnog otpada na podruju Porea, monitoring sadanjih dozvoljenih odlagalita, procjenu koliine i podrijetla animalnog otpada. Program e se provoditi u suradnji s Veterinarskom bolnicom Pore (ex Veterinarska ambulanta d.o.o. iz Porea). Sklonite za ivotinje Grad Pore-Parenzo sufinancira program Sklonite za ivotinje kojim se provode aktivnosti prikupljanja i hvatanja naputenih i izgubljenih pasa i maaka, prihvat i smjetaj u sklonite, njihovo udomljavanje, sterilizacija i kastracija, cijepljenje, mikroipiranje i veterinarska njega, s ciljem to bolje kontrole tih skupina ivotinja koje mogu biti i potencijalni izvori zaraznih bolesti. Program e se provoditi u suradnji s Veterinarskom bolnicom Pore . Tekui projekti: Ljetni kamp za djecu 2013. Radi se o programu organiziranog provoenja slobodnog vremena za djecu predkolskog i nie osnovnokolskog uzrasta za vrijeme ljetnih kolskih praznika. Kamp traje od sredine srpnja do sredine kolovoza, odvija se u 3 smjene, svaka smjena traje 12 dana, mjesto odravanja je Gradsko kupalite. Programom je obuhvaeno cca 300 djece u dobi od 5 do 12 godine ivota. Trokove snose Grad Pore i roditelji djece polaznika Kampa, uee Grada u cijeni 2012. iznosilo je 660 kuna po djetetu po smjeni. Zakup stana vjerskog slubenika (imama) Grad Pore-Parenzo financirati e trokove zakupa stana Islamskoj zajednici u HrvatskojMedlis Islamske zajednice u Poreu za potrebe vjerskog slubenika (imama). PRORAUNSKI KORISNIK: DJEJI VRTI I JASLICE RADOST PORE DJELOKRUG RADA: Odgoj, naobrazba, zdravstvena zatita i socijalna skrb provodi se u 8 organizacijskih jedinica Predkolske ustanove i to: 1. Djeje jaslice Pore, Rade Konara 7 2. DV Radost I, Pore, Rade Konara 7 3. DV Radost II, Pore, Otokara Kerovanija 14 4. DV Baderna, Baderna 4 5. DV Sv. Lovre, Gradski trg 1 6. DV Viinada, C. Grissi bb 7. DV Katelir, Brnobii 39 8. DV Tar, Istarska 6 a. U ustanovi su formirane 24 odgojne skupine s ukupno 502 djece. Organizirani su 10 i 6 satni redovni programi. U 10 satni redovni program upisano je 447, a u 6 satni program 55 djece. 10 satni program organizira se u gradskim vrtiima, a 6 i 10 satni u svim podrunim vrtiima. Radno vrijeme vrtia je od 6,30 do 16,30 sati. U odgojne skupine integrirana su djeca s 78

tekoama u razvoju i to djeca s poremeajima govorno glasovne komunikacije, djeca s poremeajima linosti uvjetovana organskim imbenicima ili psihom, djeca s poremeajima u ponaanju, djeca sa smanjenim intelektualnim sposobnostima, djeca s tjelesnim invaliditetom, oteenja vida, djeca s autizmom, djeca s Down sindromom. Djeca su ukljuena i u individualni oblik rada kojeg provodi defektologinja. Godinjim planom i programom ustanove, kojeg donosi Upravno vijee, planira se odgojno obrazovni rad, naobrazba i usavravanje odgojitelja, njega i skrb za tjelesni rast i zdravlje djece, suradnja s roditeljima, blagdani i sveanosti, struktura rada odgojitelja i strunih suradnika, te se donosi sigurnosno zatitni i preventivni program djejeg vrtia. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11), - Zakon o predkolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97 i 107/07), - Zakon o hrani (Narodne novine broj 46/07, 84/08, 155/08 - Uredba i 55/11), - Zakon o zatiti puanstva od zaraznih bolesti (Narodne novine broj 79/07, 113/08, i 43/09), - Zakon o poticanju zapoljavanja (Narodne novine broj 57/12), - Dravni pedagoki standard predkolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10), - Pravilnik o izradi procjene opasnosti (Narodne novine br. 48/97), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea-Parenzo broj 6/09), - Odluka o mjerilima financiranja predkolskih ustanova kojih je osniva Grad PoreParenzo (Slubeni glasnik Grada Porea-Parenzo broj 11/10), - Odluka o cijenama smjetaja djece i ueu roditelja u cijeni programa u predkolskim ustanovama kojih je osniva Grad Pore-Parenzo klasa: 601-02/10-01/38 ur. broj: 2167/01-09/01-10-2 od 9.11.2010., - Pravilnik o prijemu djece u Predkolsku ustanovu Djeji vrtii i jaslice Radost Pore klasa: 601-02/05-12/1 ur.broj: 2167/01-12-05-2 od 11.4.2005. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Djejih vrtia i jaslica Radost za razdoblje od 2013. do 2015. godini planirano je :
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u predkolskom obrazovanju UKUPNO Proraun 2012. 13.345.753 13.345.753 Proraun 2013. 13.146.206 13.146.206 Projekcija 2014. 13.234.853 13.234.853 Projekcija 2015. 13.714.853 13.714.853

79

Glavni program ostvaruje se kroz sedam programa; za ostvarenje programa planirana su za razdoblje od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:
Naziv programa Redovna djelatnost Vrtia I i II u Poreu Redovna djelatnost Vrtia u Baderni Redovna djelatnost Vrtia u Viinadi Redovna djelatnost Vrtia u Kateliru Redovna djelatnost Vrtia Sv. Lovreu Redovna djelatnost Vrtia u Taru Redovna djelatnost Jaslica u Poreu UKUPNO Proraun 2012. 7.258.333 1.034.416 741.115 883.003 490.982 979.476 1.958.428 13.345.753 Proraun 2013. 7.218.303 1.017.909 678.805 814.146 506.481 1.032.168 1.878.394 13.146.206 Projekcija 2014. 7.306.950 1.001.909 678.805 814.146 506.481 1.032.168 1.878.394 13.234.853 Projekcija 2015. 7.786.950 1.001.909 678.805 814.146 506.481 1.032.168 1.878.394 13.714.853

CILJEVI PROGRAMA: Zadrati postojei standard kojeg smo uspjeli postii zahvaljujui uvrtavanjem u proraun grada i opina. Voditi i dalje brigu o stvaranju to boljih materijalnih uvjeta djeci i zaposlenicima. Omoguiti djeci psiho-fiziki, emocionalni razvoj, te poticati cjelovit razvoj poticati kreativnost, pozitivnu sliku o sebi, poticati radne navike, razvijati intelektualne sposobnosti. Nastaviti provoenje programa Strunog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa kako bi se buduim odgojiteljima omoguilo stjecanje uvjeta za polaganje strunog ispita. Zapoljavanje strunog suradnika do kraja 2013. to smo duni uiniti prema Dravnom pedagokom standardu, jer je u ustanovi upisano vie od 400 djece i vie od 20 odgojnih skupina. POKAZATELJI USPJENOSTI: Sva djeca predkolske dobi uspjeno su zavrila odgojno-obrazovni program i upisala I razred O. Stalnim strunim usavravanjem odgojitelja i strunih suradnika, podigli smo razinu obrazovanja koja je odmah primijenjena u radu s djecom i roditeljima. Informiranje, podrka, savjetovanje i usmjeravanje roditelja u pravilnom u rastu i razvoju svog djeteta kroz odravanje strunih radionica za roditelje. Nastavkom primjene HACCP sustava odravamo razinu ouvanja kvalitete namirnica. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA I II U POREU U DV Radost I i Radost II formirano je 12 odgojnih skupina djece od 3 do 6 godine ivota. U radu s djecom provodi se 10 satni redovni program u 11 odgojnih skupina i 10 satni program obogaen katolikim vjerskim odgojem u jednoj skupini, za koji ustanova ima suglasnost od nadlenog ministarstva. Ukupno je upisano 272 djece, s kojima radi 24 odgojitelja.

80

Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia I i II u Poreu, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Odgojno osoblje - volonteri Program predkole Program djece s tekoama u razvoju Kapitalni projekti Opremanje predkolske ustanove Adaptacija i sanacija predkolske ustanove UKUPNO Proraun 2012. 6.974.067 32.000 13.436 6.400 103.500 128.930 7.258.333 Proraun 2013. 6.964.817 43.652 13.434 6.400 30.000 160.000 7.218.303 Projekcija 2014. 6.693.464 43.652 13.434 6.400 30.000 520.000 7.306.950 Projekcija 2015. 6.693.464 43.652 13.434 6.400 30.000 1.000.000 7.786.950

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U vrtiima Radost I i Radost II u Poreu zaposleno je 24 odgojiteljice, 14 radnika na tehnikim poslovima, 3 lana strunog tima (pedagog, defektolog, zdravstvena voditeljica), 4 administrativna djelatnika i 1 ravnatelj. Odgojno osoblje volonteri U ustanovi je omogueno struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 3 odgojiteljice i 1 psihologa koji su ospobljavanje zavrili do kraja lipnja 2012.g., dok e se u 2013.g. s volontiranjem obuhvatiti jo 4 odgojitelja. Program predkole Za djecu koja ne pohaaju djeji vrti tijekom travnja i svibnja mjeseca organizira se Mala kola sa ciljem pripreme djece za kolu. Kapitalni projekti: Opremanje predkolske ustanove Iz sredstava za posebne namjene proraunskih korisnika vri se opremanje vrtia uredskom opremom i namjetajem. Adaptacija i sanacija predkolske ustanove Sanacija krovita i betonskih staza u vrtiu Radost I izvrit e se iz sredstava prorauna Grada Porea. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U BADERNI Formirane su dvije odgojne skupine i to jedna skupina djejih jaslica u kojoj je upisano 12 djece u 10 satnom redovnom programu i jedna skupina djece od 3 do 6 godine ivota, koja ima ukupno 23 upisane djece u 6 ( 3 djece ) i 10 ( 20 djece) satnom redovnom programu. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Baderni, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnost Odgojno i administrativno tehniko osoblje Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO 8.000 1.034.416 16.000 1.017.909 16.000 1.017.909 16.000 1.017.909 1.026.416 1.001.909 1.001.909 1.001.909 Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

81

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnost: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U djejem vrtiu u Baderni zaposlene su 4 odgojiteljice i 1 kuharica na puno radno vrijeme, te 1 spremaica na nepuno radno vrijeme. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove U 2013. godini potrebno je opremiti vrtiku skupinu glazbenom linijom i namjetajem za djeju sobu. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U VIINADI Formirana je jedna odgojna skupina djece od 3 do 6 godine ivota s ukupno 30 djece. Organiziran je 6 i 10 satni redovni program. U 6 satni program upisano je 9 , a u 10 satni program 21 dijete. Uslugu prehrane vri kolska kuhinja O Viinada, a ienja Opina Viinada. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Viinadi, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnost Odgojno i administrativno tehniko osoblje Odgojno osoblje-volonteri Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO 42.729 741.115 6.000 678.805 6.000 678.805 6.000 678.805 696.386 2.000 650.978 21.827 650.978 21.827 650.978 21.827 Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U vrtiu u Viinadi zaposlene su tri odgojiteljice na puno radno vrijeme i jedna pomona kuharica na nepuno radno vrijeme. Usluge ienja prua spremaica koja je zaposlena u Opini Viinada. Odgojno osoblje - volonteri Nezaposlenim odgojiteljima bez radnog iskustva kroz program Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogueno je stjecanje radnog iskustva u struci koje je preduvjet za polaganje strunog ispita. Za volontiranje u podrunom vrtiu Viinada zainteresirana je jedna odgojiteljica. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove Za novootvorenu skupinu potrebno je nabaviti radni stol za odgojiteljice, pano za sobu i likovni kuti za djecu. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U KATELIRU Formirane su dvije odgojne skupine s ukupno 46 djece od 3 do 6 godine ivota. U vrtiu je organiziran 6 i 10 satni program. U 6 satni program upisano je 25, a u 10 satni program 18 djece. Dogovoreno je s Osnovnom kolom Joe uran iz Vinjana da se od poetka drugog polugodita (sijeanj 2013.g.) kuhaju svi obroci za potrebe u kolskoj kuhinji Podrune kole Katelir.

82

Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Kateliru, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnost Odgojno i administrativno tehniko osoblje Odgojno osoblje-volonteri Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO 26.300 883.003 8.700 814.146 8.700 814.146 8.700 814.146 854.103 2.600 805.446 0 805.446 0 805.446 0 Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnost: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U vrtiu su zaposlene 3 odgojiteljice i jedna spremaica na puno radno vrijeme. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove U 2013. potrebno je nabaviti stol, stolice i ormar za odgojiteljce, te klima ureaje za djeje sobe. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U SV. LOVREU Formirana je jedna odgojna skupina s ukupno 24 djece od 3 do 6 godine ivota. Organiziran je 6 (6 djece) i 10 (18 djece) satni redovni program. Uslugu prehrane prua nam O Sv. Lovre. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Sv. Lovreu, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnost Odgojno i administrativno tehniko osoblje Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO 8.600 490.982 12.600 506.481 12.600 506.481 12.600 506.481 482.382 493.881 493.881 493.881 Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnost: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U vrtiu su zaposlene dvije odgojiteljice na puno radno vrijeme i jedna pomona kuharicaspremaica na nepuno radno vrijeme. Radno vrijeme spremaice od 4 sata nije dovoljno za potrebe vrtia te je ravnateljica u razgovoru s naelnikom Opine Sv. Lovre dogovorila da se nae mogunost da se spremaici produi radno vrijeme na 5 sati. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove U 2013. potrebno je opremiti sobu sa dva ormara za lealjke, novim djejim stolovima i didaktikom opremom.

83

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U TARU U DV Tar organiziran je 6 (10 djece) i 10 (26 djece) satni redovni program. U dvije odgojne skupine upisano je ukupno 36 djece. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Taru, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Odgojno osoblje - volonteri Uenje engleskog jezika Kapitalni projekti Opremanje predkolske ustanove Adaptacija i sanacija predkolske ustanove UKUPNO 21.305 32.000 979.476 23.000 100.000 1.032.168 23.000 100.000 1.032.168 23.000 100.000 1.032.168 908.571 2.600 15.000 883.254 10.914 15.000 883.254 10.914 15.000 883.254 10.914 15.000 Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA: Opis aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje Na neodreeno puno radno vrijeme zaposlene su tri odgojiteljice, jedna kuharica i jedna spremaica. Podruni djeji vrti Radost u Taru prua uslugu kuhanja i ienja DV Paperino Tar, koji se nalazi u istoj zgradi, do preseljenja djejeg vrtia Paperino u novu zgradu. Nakon toga DV Radost e moi upisati djecu s liste ekanja ukoliko Opina Tar u svom proraunu predvidi dodatna financijska sredstva za plau jo jednog odgojitelja. Uenje engleskog jezika Program uenja engleskog jezika ostvarivat e se u suradnji sa tvrtkom BmB Lingua iz Porea. Aktivnost: Odgojno osoblje - volonteri Kroz program Struno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa omoguava se nezaposlenim odgojiteljima bez radnog iskustva stjecanje radnog iskustva u struci koje je preduvjet za polaganje strunog ispita. Za volontiranje u podrunom vrtiu Tar zainteresirana je jedna odgojiteljica. Kapitalni projekti: Opremanje predkolske ustanove Iz prorauna Opine Tar planirana su sredstva za nabavku djejih krevetia i ormara za djeje krevetie, te uredskog namjetaja i didaktike za nadopunu jedne odgojne skupine. Adaptacija i sanacija predkolske ustanove Kako nije bila mogua realizacija u 2012.g. adaptacija djejih sanitarija i sanitarija za odrasle, montaa unutarnje PVC stolarije i ugradnja novih rasvjetnih tijela u zgradi prenosi se u 2013.g. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA JASLICA U POREU U djejim jaslicama u Poreu formirane su etiri odgojne skupine s ukupno 62 djece. U jednu odgojnu skupinu upisano je dijete s tekoama u razvoju. Sva djeca pohaaju 10 satni redovni program. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u programu: Redovna djelatnost Jaslica u Poreu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee: 84

Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnost Odgojno i administrativno tehniko osoblje Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO

Proraun 2012. 1.949.788 8.640 1.985.428

Proraun 2013. 1.869.394 9.000 1.878.394

Projekcija 2014. 1.869.394 9.000 1.878.394

Projekcija 2015. 1.869.394 9.000 1.878.394

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnost: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U djejim jaslicama zaposleno je 8 odgojiteljica, jedna kuharica i dvije spremaice. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove Planirana su sredstva iz prorauna grada za nabavku namjetaja i didaktike opreme za djeje sobe. PRORAUNSKI KORISNIK: DJEJI VRTI SCUOLA DELL INFANZIA PAPERINO PORE-PARENZO DJELOKRUG RADA: Djeji vrti-Scuola dell'infanzia Paperino je predkolska javna ustanova na talijanskom jeziku koja pokriva potrebe pripadnika talijanske nacionalne manjine na podruju Grada Porea-Parenzo i Opina Vrsar, Tar i Funtana. Tijela vrtia su Upravno vijee, odgajateljsko vijee, struni tim i ravnateljica. Vrti zastupa i predstavlja ravnateljica koja organizira i vodi poslovanje. Ustanova organizira i provodi programe njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zatite i prehrane za djecu od tree godine ivota do polaska u osnovnu kolu. Vrti ima u svom sastavu tri organizacijske jedinice, u Poreu, Taru i Vrsaru. Osnivai su Grad PoreParenzo, koji financira rad dviju skupina u Poreu, te Opina Vrsar, koja financira rad skupine u Vrsaru. Opine Tar i Funtana nisu suosnivai ustanove, ali sufinanciraju rad ustanove na njihovom podruju u omjeru koji je dogovoren s Osnivaima. Vrti Paperino ima u svom sastavu 4 odgojno-obrazovne skupine: 2 mjeovite skupine smjetene su u Poreu, (46 djece), 1 mjeovita skupina u Taru (22 djece), 1 mjeovita skupina u Vrsaru (15 djece). Pedagoka godina poinje 1.9.2012. i traje do 31.8.2013. Radno vrijeme vrtia je od 6,30 do 15,30. Djeca pohaaju 9-satni program. U odgojno-obrazovne skupine ukljuena su i djeca s raznim tekoama u razvoju s kojima psihologinja vodi individualni rad u suradnji s lijenicima specijalistima. Plan i program za pedagoku godinu vrtia donosi se svake godine do kraja rujna i sadrava sve to se planira ostvariti u novoj pedagokoj godini glede pedagokog rada i zdravstvene njege djece, strunog usavravanje djelatnika, suradnje s roditeljima, obiljeavanja blagdana i sveanosti. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr.,35/08), - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08, 36/09,150/11), - Zakon o predkolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine broj 10/97, 107/07), - Zakon o hrani (Narodne novine broj 46/07,84/08,155/08-Uredba, 55/11), 85

Zakon o zatiti na radu (Narodne novine broj 59/96,94/96ispr.,114/03,100/04,86/08,116/08), Zakon o ograniavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine broj 125/08,55/09-ispr.,119/09), Zakon o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08,125/11), Zakon o radu (Narodne novine broj 149/09,61/11), Dravni pedagoki standard predkolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine broj 63/08 i 90/10), Sigurnosni zatitni i preventivni programi u djejim vrtiima, Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), Statut Djejeg vrtia-Scuola dell'infanzia Paperino.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Djejeg vrtia-Scuola dell infanzia Paperino PoreParenzo za razdoblje od 2013. do 2015. godini planirano je :
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u predkolskom obrazovanju UKUPNO Proraun 2012. 3.353.447 3.353.447 Proraun 2013. 4.127.439 4.127.439 Projekcija 2014. 4.067.439 4.067.439 Projekcija 2015. 4.067.439 4.067.439

Glavni program ostvaruje se kroz pet programa; za ostvarenje programa planirana su za razdoblje od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:
Naziv programa Redovna djelatnost Vrtia u Poreu Redovna djelatnost Vrtia u Vrsaru Redovna djelatnost Vrtia u Taru Redovna djelatnost Vrtia u Funtani Redovna djelatnost Vrtia u Vrvari UKUPNO Proraun 2012. 1.464.844 426.060 784.336 159.508 518.699 3.353.447 Proraun 2013. 1.565.841 412.397 1.123.049 153.309 872.843 4.127.439 Projekcija 2014. 1.565.841 412.397 1.123.049 153.309 812.843 4.067.439 Projekcija 2015. 1.565.841 412.397 1.123.049 153.309 812.843 4.067.439

CILJEVI PROGRAMA: Cilj predkolskog odgoja i obrazovanja je da se u skladu sa znanstvenim dostignuima najmlaoj generaciji osiguraju svi uvjeti za optimalan tjelesni, intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj, odnosno uspjean daljni odgoj i obrazovanje. Predkolski odgoj i obrazovanje je djelatnost od posebnog drutvenog interesa, koja se zasniva na najnovijim teorijskim saznanjima svih relevantnih nauka do kojih se dolo u razvijenom svijetu i primjena novih metodologija u radu. Predkolski odgoj i obrazovanje osigurava podjednake uvjete za njegu, razvoj i odgoj sve djece predkolskog uzrasta i jedinstvo odgojnih utjecaja na dijete na relaciji predkolska ustanova - porodica - drutvena sredina.Osnovni ciljevi programa su: zadovoljavanje djetetovih osnovnih potreba te potivanje individualnih razlika u brzini razvoja i stilu uenja djeteta; cjelovit razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala; oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jaanja pozitivne i realne slike o sebi, uoavanje i prihvaanje meusobnih razliitosti, te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada; stjecanje socijalnih vjetina, znanja i vjetina potrebnih za djetetov daljnji razvoj; izgraivanje stavova i sustava vrijednosti koji promiu i tite ljudsko dostojanstvo; njegovanje mirotvornog ponaanja; stvaranje optimalnih uvjeta za razvoj djeteta stvaranjem razvojno-poticajne sredine koja ukljuuje materijalne i socijalne uvjete; u realizaciju programa ukljuiti roditelje kao aktivne sudionike.

86

POKAZATELJI USPJENOSTI: Broj djece koji ve godinama popunjava maksimalno nae upisne kapacitete. Zadovoljstvo roditelja s radom vrtia; odlina suradnja roditelja, odgajatelja/ica, psihologinje i ravnateljice; poboljanje kvalitete rada s djecom kroz seminare, edukacije i strune aktive; suradnja s ostalim vrtiima; posjet kulturnim dogaanjima, izlobama, koncertima, kazalinim predstavama; izleti u prirodu i razvijanje ekoloke kultura, ljubav prema prirodi i potivanje prava ivotinja; razvijanje osjeaja za meuljudsku toleranciju, prihvaanje razliitosti meu ljudima i razbijanje kulturnih, jezinih i vjerski barijera; razvijanje osjeajnosti prema ljudima s posebnim potrebama te starijima i nemonima; kvalitetni jelovnici, zdrava hrana i zdravstvena njega djece. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U POREU U Vrtiu u Poreu formirane su 2 mjeovite odgojno-obrazovne vrtike skupine s ukupno 46 djece u dobi od 3 do 6 godine ivota. Djeca pohaaju 9 satne redovne programe koji se provode kroz podruja tjelesnog i zdravstvenog razvoja. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Poreu, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Program za djecu nacionalnih manjina Odgojno osoblje - volonteri Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO Proraun 2012. 1.425.344 23.000 5.000 11.500 1.464.844 Proraun 2013. 1.450.341 66.500 12.000 37.000 1.565.841 Projekcija 2014. 1.450.341 66.500 12.000 37.000 1.565.841 Projekcija 2015. 1.450.341 66.500 12.000 37.000 1.565.841

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U Vrtiu je zaposleno 5 odgojiteljica, 3 radnika na tehnikim poslovima, 1 psihologinja (na pola radnog vremena) 2 administrativna djelatnika (1 djelatnik na puno i 1 na nepuno radno vrijeme) i 1 ravnateljica. Rad administrativno raunovodstvenih djelatnika, psihologinje i domara obuhvaa vrti u Poreu i podrune vrtie u Taru i Vrsaru. Na navedeni program otpada 38% rashoda (prihoda) ustanove. Rashodi za plae i materijalne trokove financiraju se iz gradskog prorauna Grada Porea (78%) i od participacija roditelja (15%). Program za djecu nacionalnih manjina Navedeni program obuhvaa 2,51% ukupnih rashoda (prihoda), financirani su u cijelosti iz dravnog prorauna, koriste se za nabavu didaktikih sredstava potrebnih za provedbu programa, struno usavravanje odgojitelja i strunih suradnika, nabavu suvremene literature i ostale potrebe programa, radi poveanja kvalitete provedbe tih programa. Kapitalni projekti: Opremanje predkolske ustanove U vrtiu u Poreu planiraju se radovi odravanja i sanacije vanjske fasade, vanjske i unutranje stolarije, nabava didaktikih materijala i opreme. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U VRSARU U Vrtiu u Vrsaru formirana je 1 mjeovita odgojno obrazovna skupina koja broji 15 djece u dobi od 2,5 do 6 godine ivota (starija jaslika-vrtika grupa). Djeca pohaaju 9 satne redovne 87

programe, koji se provode kroz podruja tjelesnog, zdravstvenog, emocionalnog, socijalnog te spoznajnog razvoja. Zgradu dijele s vrtiem Tii, a kuhinja i praonica su zajedniki. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Vrsaru, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Program za djecu nacionalnih manjina Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO Proraun 2012. 412.938 8.748 4.374 426.060 Proraun 2013. 408.023 0 4.374 412.397 Projekcija 2014. 408.023 0 4.374 412.397 Projekcija 2015. 408.023 0 4.374 412.397

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U ovom Vrtiu zaposlena su 2 odgojitelja/ica, dok su administrativno raunovodstveni djelatnici, psihologinja i ravnateljica zajedniki s Poreom. Navedeni program obuhvaa 9,99% trokova Vrtia. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove Planira se nabava raunalne opreme i didaktike za djeje potrebe. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U TARU U Vrtiu u Taru formirana je 1 mjeovita odgojno obrazovna vrtika skupina koja broji 22 djece u dobi od 3 do 6 godine ivota. U ovom Vrtiu djeca pohaaju 9-satne redovne, a imaju mogunost pohaati i poludnevni program. Zgradu dijele s Vrtiem Radost, a kuhinja i praonica su zajednike. Od 2013. godine Vrti e imati jo 1 odgojno-obrazovnu skupinu djece jaslike dobi. Zbog toga se sredstva za realizaciju ovog programa poveavaju, jer se planiraju nova zapoljavanja i vei materijalni trokovi. Od oujka/travnja 2013. sjedite Vrtia bit e u Taru u novoj zgradi u sklopu Zajednice Talijana. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Taru, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Jezina radionica Program za djecu nacionalnih manjina Odgojno i administrativno tehniko osoblje jaslica u Taru Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove Opremanje predkolske ustanove-jaslice UKUPNO Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015.

586.917 7.000 12.500 160.919 11.000 6.000 784.336

1.103.049 0 0 0 20.000 0 1.123.049

1.103.049 0 0 0 20.000 0 1.123.049

1.103.049 0 0 0 20.000 0 1.123.049

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNIH PROJEKATA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje Zaposlene su 2 odgojiteljice, a administrativno raunovodstveni djelatnici, psihologinja te ravnateljica su zajedniki s Poreom. Za potrebe jaslica planiraju se 4 nova radna mjesta i to: 2 odjiteljice, kuharica i spremaica. Navedeni program obuhvaa 26,72% ukupnih rashoda 88

(prihoda), koji se financiraju iz prorauna Opine Tar-Vabriga (81%) i participacija roditelja (19%). Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove Kako se planira preseljenje u novu zgradu, za 2013. ne planiraju se vee sredstva za nabavu opreme za postojeu vrtiku ni buduu jasliku skupinu, budui je nabavu opreme u svom Financijskom planu planirala Opina Tar-Vabriga. Planiranana sredstva za opremu namijenjena su za kupnju didaktikih igraaka i ostale opreme potrebne u novom vrtiu. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U FUNTANI Opina Funtana nema svoj vrti, pa su djeca iz tog podruja smjetena u vrtiima Tii i Paperino u Vrsaru i Opina sufinancira boravak djece s njihovog podruja u ovim Vrtiima. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Vrtia u Funtani, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Program za djecu nacionalnih manjina Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO Proraun 2012. 154.630 3.252 1.626 159.508 Proraun 2013. 151.683 0 1.626 153.309 Projekcija 2014. 151.683 0 1.626 153.309 Projekcija 2015. 151.683 0 1.626 153.309

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNIH PROJEKATA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje Nema posebno zaposlenih u ovom Vrtiu, jer djeca pohaaju Vrti koji se nalazi u Vrsaru, gdje su zaposlena 2 odgojitelja/ice, dok su administrativno raunovodstveni djelatnici, psihologinja i ravnateljica zajedniki s Poreom. Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove Planira se nabava opreme za koju se iskae potreba u tijeku godine. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST VRTIA U VARVARIMA Uz financijsku potporu Grada Porea, veinskog Osnivaa vrtia Paperino, Talijanske Unije i Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, poetkom 2013.godine otvorit e se podruni vrti u Varvarima sa 2 nove skupine, 1 vrtika te 1 jaslika.
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Odgojno i administrativno tehniko osoblje Kapitalni projekt Opremanje predkolske ustanove UKUPNO Proraun 2012. 278.199 240.500 518.699 Proraun 2013. 812.843 60.00 872.843 Projekcija 2014. 812.843 0 812.843 Projekcija 2015. 812.843 0 812.843

OPIS AKTIVNOSTI/KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U novom vrtiu planirano je zaposliti 4 odgojitelja/ice (po 2 za vrti i jaslice), 1 kuharicu i 1 spremaicu7pralju (pola radnog vremena spremaica, pola pralja), to je u skladu s pedagokim standardima za predkolske ustanove. 89

Kapitalni projekt: Opremanje predkolske ustanove U 2013. planirano je opremanje vanjskog parka-igralita u vrijednosti od 60.000 kn. PRORAUNSKI KORISNIK: OSNOVNA KOLA PORE DJELOKRUG RADA: Osnovna kola Pore obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja uenika od prvog do osmoga razreda u 51 razrednih odjela, u matinoj koli (37 razrednih odjela) i u 3 podrune kole (Veli Maj, Nova Vas i bandaj - 12 razrednih odjela). Osim redovitih odjela u koli su ustrojena i 2 posebna odjela i 4 produena boravka. Uenici se koluju na temelju Nastavnog plana i programa za osnovnu kolu (2006.) i Nacionalnog kurikuluma (srpanj 2010.). Djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja kola obavlja pod uvjetima Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli. Osniva je duan organizirati prijevoz uenicima razredne nastave (od prvog do etvrtog razreda), koji imaju adresu stanovanja udaljenu od kole najmanje 3 kilometra, te uenicima predmetne nastave (od petog do osmoga razreda), koji imaju adresu stanovanja udaljenu od kole najmanje 5 kilometara. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj 87/08, 87/09, 92/10,105/10-ispr., 90/11,16/12,86/12), - Zakon o radu (Narodne novine broj 149/09,61/11), - Zakon o opem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09,) - Zakon o proraunu (Narodne novine broj 87/08), - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01, 129/05, 109/07,125/08,36/09,150/11), - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99ispr.,35/08), - Zakon o zatiti od poara (Narodne novine broj 92/10), - Zakon o zatiti na radu (Narodne novine broj 59/96,94/96ispr.,114/03,100/04,86/08,116/08), - Zakon o udbenicima za osnovnu i srednju kolu (Narodne novine broj 27/10,55/11) - Zakon o portu (Narodne novine broj 71/06,150/08- Uredba, 124/10,124/11), - Zakon o struno pedagokom nadzoru (Narodne novine broj 73/97), - Zakon o pruanju usluga u turizmu (Narodne novine broj 68/07,88/10), - Zakon o prosvjetnoj inspekciji (Narodne novine broj 61/11), - Zakon o ograniavanju uporabe duhanskih proizvoda (Narodne novine broj 125/08,55/09-ispr.,119/09 ), - Zakon o knjinicama (Narodne novine broj 105/97,5/98,104/00,87/08,69/09), - Zakon o evidencijama u oblasti rada (Narodne novine broj 34/91), - Obiteljski zakon (Narodne novine broj 116/03, 17/04,136/04,107/07,61/11), - Zakon o agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine broj 85/06), - Dravni pedagoki standard osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08,90/10), - Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine broj 7/09), - Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima sloenosti poslova u javnim slubama (Narodne novine broj 38/01,112/01,62/02,156/02,162/03,39/05, 90

82/05,133/05,30/06,118/06,22/07,112/07,127/07,124/11,142/11), Protokol o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladim, Pravilnik o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (Narodne novine broj 114/10), - Pravilnik o financijskom izvjetaju u proraunskom raunovodstvu (Narodne novine broj 32/2011), - Pravilnik o zatiti i uvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine broj 63/04, 106/07), - Pravilnik o upisu djece u osnovnu kolu (Narodne novine broj 13/91), - Pravilnik o strunoj spremi i pedagoko psiholokom obrazovanju uitelja i strunih suradnik u osnovnom kolstvu (Narodne novine broj 47/96, 56/01), - Pravilnik o polaganju strunog ispita uitelja i strunih suradnika u osnovnom kolstvu i nastavnika u srednjem kolstvu (Narodne novine broj 88/03), - Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj koli (Narodne novine broj 31/91), - Pravilnik o nainu praenja i ocjenjivanja uenika u osnovnoj i srednjoj koli, - Pravilnik o promicanju spoznaje o tetnosti uporabe duhanskih proizvoda za zdravlje, - Nastavni plan i program za osnovnu kolu (Narodne novine broj 102/06), - Temeljni kolektivni ugovor za slubenike i zaposlenike u javnim slubama (Narodne novine broj 84/07), - Protokol o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladim, - Pravilnik o financijskom izvjetaju u proraunskom raunovodstvu (Narodne novine broj 32/2011), - Statut Grada Porea Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Statut Osnovne kole Pore, - Pravilnik o zatiti na radu Osnovne kole Pore, - Pravilnik o zatiti od poara Osnovne kole Pore, - Pravilnik o radu kolske knjinice, - Godinji plan i program osnovne kole Pore 2011./2012, - kolski kurikulum osnovne kole Pore 2011./2012, - Odluka o kunom redu, - Poslovnik o radu kolegijalnih tijela, - Etiki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti , - Konvencija o pravima djeteta,, - Etiki kodeks istraivanja s djecom. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Osnovne kole Pore za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je: Naziv glavnog programa Program javnih potreba u obrazovanju UKUPNO Proraun 2012. 5.170.563 5.170.563 Proraun 2013. 4.869.296 4.869.296 Projekcija 2014. 4.831.418 4.831.418 Projekcija 2015. 5.381.145 5.381.145

Glavni program Osnovne kole Pore ostvaruje se kroz dva programa; za ostvarenje programa planirana su za razdoblje od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:
Naziv programa Zakonski standard osnovnog kolstva Javne potrebe iznad standarda u osnovnom kolstvu UKUPNO Proraun 2012. 2.900.873 2.269.690 5.170.563 Proraun 2013. 2.211.570 2.657.726 4.869.296 Projekcija 2014. 2.173.692 2.657.726 4.831.418 Projekcija 2015. 2.723.419 2.657.726 5.381.145

91

CILJEVI PROGRAMA: Ostvarivanje djelatnosti i pravilna raspodjela sredstava po principu ekonominosti, prioritetapotreba za poslovanje. Program je financiran iz decentraliziranih sredstava na bazi broja uenika, a u skladu sa Odredbama Zakona o proraunu, Pravilniku o proraunskim klasifikacijama, Pravilniku o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu te smjernicama Vlade RH. Cilj svih programa je poboljati i podignuti kvalitetu ivota i rada u koli, pomoi djeci i roditeljima s potekoama kao i raditi s nadarenim uenicima. Pomoi roditeljima koji rade. Ukljuiti to vie djece u razliite aktivnosti i programe. Organizirati struna predavanja za uitelje. Nabaviti opremu za kvalitetniji rad POKAZATELJI USPJENOSTI: Poveanje interesa uenika za izborne programe, dodatnu nastavu, izvannastavne aktivnosti, uspjesi na upanijskoj i dravnoj razini, te rad sa djecom s potekoama i prilagoenim programom. kola je prepoznatljiva po svojim preventivnim programima koji se provode tijekom cijele kolske godine. PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG KOLSTVA Ovim programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog kolstva u Gradu Poreu iz dravnog prorauna i to za: materijalne rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekue i investicijsko odravanje, usluge tekueg i investicijskog odravanja, slubena putovanja, struno usavravanje. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u programu: Zakonski standard osnovnog kolstva za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Odgojnoobrazovno, administrativno i tehniko osoblje Kapitalni projekt Nabava opreme po standardima Adaptacija i sanacija ustanova u O po standardima UKUPNO Proraun 2012. 2.423.477 157.000 320.396 2.900.873 Proraun 2013. 2.196.570 0 15.000 2.211.570 Projekcija 2014. 2.158.452 0 15.240 2.173.692 Projekcija 2015. 2.197.304 0 526.115 2.723.419

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA: Opis aktivnosti: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehniko osoblje U osnovnoj koli Pore radi 119 djelatnika, od toga 27 tehniko osoblje (tajnica, raunovoa, administrator, blagajnica, 9 kuharica, 5 domara, 9 spremaica), 7 strunih suradnika (dvije pedagoginje, psihologinja, logopedinja, defektologinja, dvije knjiniarke) i uitelji razredne i predmetne nastave. Sredstva su predviena za plae (redovan rad), smjenski rad, dvokratni rad, prekovremeni, te naknadu za dolazak i odlazak s posla. Kapitalni projekti: Adaptacija i sanacija ustanova u O po standardima kola je duna odravati matinu kolu i 3 podrune kole (Nova Vas, bandaj, Veli Maj) U planu je izrada elaborata isplativosti prelaska kole na grijanje plinom. PROGRAM: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM KOLSTVU Ovim programom sustavno se ulae u odgoj i obrazovanje iznad dravnog standarda to znai obogaivanje i proirivanje ponude novim sadrajima i programima.

92

Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom kolstvu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Produeni boravak Rad s nadarenim uenicima Izborni i dodatni programi Program izvannastavne aktivnosti Sufinanciranje uenika za prehranu, izlete i druge programe Objekti kolskih zgrada i ire javne potrebe Odjel djece s tekoama u razvoju kolsko sportsko drutvo Profesionalna orijentacija uenika Permanentno (interno) usavravanje uitelja Kako je biti drugaiji-uenje tolerancije Struna upanijska vijea Uenike zadruge Mentorstvo Republiko natjecanje iz matematike Implementacija aktivnosti HACCP sustava Kapitalni projekt Nabava opreme za kole iznad standarda UKUPNO Proraun 2012. 726.338 15.570 39.000 35.100 910.000 382.323 48.000 18.564 2.000 12.600 14.062 9.000 2.200 10.557 8.000 20.376 16.000 2.269.690 Proraun 2013. 850.623 25.570 49.500 38.100 1.086.000 448.500 48.000 23.300 2.000 26.000 0 9.000 2.200 10.557 20.376 18.000 2.657.726 Projekcija 2014. 850.623 25.570 49.500 38.100 1.086.000 448.500 48.000 23.300 2.000 26.000 0 9.000 2.200 10.557 20.376 18.000 2.657.726 Projekcija 2015. 850.623 25.570 49.500 38.100 1.086.000 448.500 48.000 23.300 2.000 26.000 0 9.000 2.200 10.557 20.376 18.000 2.657.726

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Opis aktivnosti: Produeni boravak Namijenjen je uenicima razredne nastave od I.- IV. razreda (4 odgojno obrazovne grupe - 4i uiteljice razredne nastave). Za produeni boravak treba osigurati plae za uiteljice. Broj djece se iz godine u godinu poveava, to se iskazuje kao sve vea potreba roditelja. Ove godine je upisano ukupno 103 uenika u 4 grupe. Trokove snosi grad Pore i roditelji uenika u odnosu od 50 %. Uenicima koji pohaaju produeni boravak omoguuje se redovitost u pisanju domaih zadaa, ponavljanu, uvjebavanju i primjeni steenog znanja, ali i dovoljno vremena za zadovoljavanje osobnih aktivnosti i potreba. Imaju organiziranu i prehranu. Program rada je u suglasju s Pravilnikom o Kalendaru rada te Nastavnim planom i programom (MZO-a, 2006). Rad s nadarenim uenicima kola sustavno tijekom kolske godine provodi uoavanje, praenje i poticanje darovitih uenika, te im se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima iz veine nastavnih predmeta. Radi se s njima po posebnom programu i prati njihov napredak. (Pedagoki standard l.32.) Izborni i dodatni programi Izborni program stranog jezika uvodi se od etvrtog razreda, pri emu se talijanski jezik ui u odjelima u kojima je redovni strani jezik engleski. U odjelima u kojima je redovan strani jezik njemaki omogueno je izborno uenje engleskog jezika. U izbornu nastavu talijanskog jezika ukljueno je 452 uenika od IV.-VIII. razreda u 24 grupe. U izbornu nastavu engleskog jezika ukljueno je 135 uenika od IV-VIII. razreda u 7 grupa. U izbornu nastavu vjeronauka katolikog ukljueno je 861 uenik od I.-VIII. razreda. U izbornu nastavu vjeronauka islamskog ukljueno je 40 uenika u tri grupe. U izbornu nastavu informatike je ukljueno 93

234 uenika u 5, 6 i 7 razredu. Ove godine pojavila se mogunost formiranja jedne grupe sedmog razreda koju pohaaju uenici obje smjene, a odrava se nakon redovne nastave, utorkom od 18.10 do 19.40 sati. Iako za ovaj program postoji interes i u drugim generacijama uenika, broj grupa ogranien je mogunostima kole vezanim za tjedno optereenje uitelja. Dodatna nastava je individualizirani oblik rada u skupinama, u pravilu do 8 uenika, organizira se za uenike koji u odreenom nastavnom predmetu ostvaruju natprosjene rezultate ili pokazuju poseban interes, a ukljuuju se na temelju vlastite odluke. U koli je organizirana nastava iz hrvatskog jezika, matematike, engleskog, njemakog i talijanskog jezika, kemije, biologije, tehnike kulture, povijesti, geografije. Ukupno u predmetnoj nastavi imamo 23 grupa, a u razrednoj nastavi 31 grupa za svaki razred. Uenici sudjeluju na kolskim, upanijskim i dravnim natjecanjima te postiu izvrsne rezultate. Ukupno je ukljueno 416 uenika u 54 grupa. Program izvannastavne aktivnosti Radi zadovoljavanja razliitih potreba i interesa uenika, kola organizira posebne izvannastavne aktivnosti. Ovaj oblik aktivnosti organizira se za sve uenike. Planiraju se kolskim kurikulomom i godinjim planom i programom, a povezane su s nastavnim predmetom ili su interdisciplinarne naravi. Nain i metode realizacije su preteno radionikog, projektnog, skupno istraivakog tipa, terenske nastave i/ili drugih aktivnih didaktiko-metodikih pristupa. U koli su organizirane 32 grupe izvannastavnih aktivnosti (scenska, glazbeno scenska, literarna, radijska, novinarska, knjiniari, lutkarska, pjevaki zbor, plesna, folklor, blok flaute, mladi geografi, kolski bend, likovna, kreativna, njegovanje kulturne batine, povijena, biblijsko liturgijska, talijanski jezik). Za sve te grupe potrebni su razliiti materijali, kao i izlazak iz same kolske ustanove (smotre i natjecanja). Uenici svoje aktivnosti iskazuju na kolskim priredbama. Postoje i dvije eko grupe, grupe za pedagokopsiholoku, socijalnu pomo i socio emocionalni razvoj (3P, Vrnjak pomaga, Igrom do sebe, Paths, Pomladak Crvenog kria), osnovan je i klub mladih tehniara (astronomija, prometna i graditeljstvo). Sufinanciranje uenika za prehranu, izlete i druge programe kola ima organiziranu prehranu za uenike dok borave u koli u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadleno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na kolskoj oglasnoj ploi. Planiranim sredstvima se djelomino podmiruju trokovi za prehranu uenika. Objekti kolskih zgrada i ire javne potrebe Osnovna kola Pore obuhvaa matinu kolu kao i tri podrune kole: u Velom Maju, bandaju i Nova Vasi. Zgrade imaju potrebu za odravanjem kao i sanacijom. Tijekom godine nuno je odravati i osigurati kolsku zgradu. Zato su potrebna i dodatna sredstva. Odjel djece s tekoama u razvoju Sukladno utvrenom primjerenom programu kolovanja provodi se nastava u 2 razredna odjela s posebnim programom. Za uenike s tekoama koji su integrirani u redovitu nastavu osiguran je prostor radi ostvarivanja dodatne pomoi za rehabilitacijskim tretmanom i posebni oblici odgojno obrazovnog rada. Za istu djecu predvien je i prijevoz. kolsko sportsko drutvo (D) Prema vremeniku D ukljuit e se u natjecanja u slijedeim sportovima: stolni tenis (djeaci i djevojice), nogomet (djeaci), koarka (djeaci i djevojice), odbojka (djevojice), rukomet (djeaci), plivanje (djeaci i djevojice) i atletika (djeaci i djevojice).Voditelji natjecanja su uitelji tjelesno zdravstvene kulture. Nakon dobivenog plana upanijskog K organizirat e se kvalifikacijska natjecanja na razini kole i grada. Osim obuke neplivaa obavljat e se i kinezioterapeutski rad s uenicima s tekoama u razvoju.

94

Profesionalna orijentacija uenika Sredstva su predviena za predavanja za uenike osmih razreda glede upisa u prvi razred srednje kole. Permanentno (interno) usavravanje uitelja Ravnatelji, uitelji i struni suradnici imaju obvezu trajnoga profesionalnog usavravanja tijekom godine. Programe profesionalnog usavravanja na dravnoj i upanijskoj razini objavljuje Agencija za odgoj o obrazovanje. Uiteljsko vijee je usvojilo program profesionalnog usavravanja, koji obvezuje sve odgojno obrazovne radnike. Ove se godine planira predavanje za uitelje, za koje je potrebno osigurati i financijska sredstva. Struna upanijska vijea Sredstva su predviena glede realizacije strunih vijea Istarske upanije za uitelje razredne nastave, uitelje matematike, uitelje hrvatskog jezika, psihologe i knjiniare. Osnovna kola Pore ima 5 uitelja - voditelja SV. Uenike zadruge kola ima ueniku zadrugu kao oblik izvannastavne aktivnosti. Cilj je probuditi svijest o vanosti ouvanja starih zanata i vjetina, omoguiti ovladavanje stvaralakim vjetinama izrade runih radova (istarski suveniri u kamenu, glini, drvetu i ostalim prirodnim i ekolokim materijalima), organizirano sakupljanje starog papira i razmjena udbenika na kraju kolske godine. Kapitalni projekt: Nabava opreme za kole iznad standarda Sredstva su predviena za nabavu knjiga za kolsku knjinicu, a ostvaruju se iz pomoi koju daje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i porta i od prodanih stanova (koja se koriste za nabavu opreme). PRORAUNSKI KORISNIK: OSNOVNA GLAZBENA KOLA SLAVKO ZLATI DJELOKRUG RADA: Osnovna glazbena kola Slavko Zlati prua zaokrueno osnovno glazbeno obrazovanje koje traje est godina i plesno koje traje etiri godine, prema Godinjem planu i programu i kurikulumu. kola ima sedam instrumentalnih odjela: violonela, violine, harmonike, gitare, glasovira, flaute i trube, te odjel suvremenog plesa. U kolskoj godini 2012./2013. Osnovnu glazbenu kolu Slavko Zlati Pore ukupno pohaa 313 uenika: 283 uenika pohaa nastavu od I. VI. razreda, a 30 uenika program pripremnog razreda. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08 i 36/09,150/11), - Zakon o umjetnikom obrazovanja (Narodne novine broj 130/11), - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj 87/08, 87/09, 92/10,105/10-ispr., 90/11,16/12,86/12), - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr.,35/08), - Zakon o proraunu, (Narodne novine br. 87/08), - Pravilnik o proraunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10) - Pravilnik o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (Narodne novine br. 114/10, 31/11) - Upute za izradu prorauna Grada Porea za razdoblje 2013.-2015. iz rujna 2012. godine - Dravni pedagoki standard osnovnokolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine broj 63/08, 90/10), 95

Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnokolskim ustanovama (Narodne novine broj 66/11), Pravilnik o osnovnom umjetnikom kolovanju (Narodne novine broj 53/93), Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09) Statut Pukog otvorenog uilita Pore (27. lipanj 2001).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Osnovne glazbene kole Slavko Zlati za razdoblje od 2013. do 2015. godini planirano je :
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u obrazovanju UKUPNO Proraun 2012. 1.968.005 1.968.005 Proraun 2013. 2.212.535 2.212.535 Projekcija 2014. 1.729.465 1.729.465 Projekcija 2015. 1.738.170 1.738.170

Glavni program Osnovne glazbene kole Slavko Zlati ostvaruje se kroz dva programa; za ostvarenje programa planirana su za razdoblje od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:
Naziv programa Zakonski standard osnovnog kolstva Javne potrebe iznad standarda u osnovnom kolstvu UKUPNO Proraun 2012. 338.434 1.629.571 1.968.005 Proraun 2013. 766.125 1.446.410 2.212.535 Projekcija 2014. 283.055 1.446.410 1.729.465 Projekcija 2015. 291.760 1.446.410 1.738.170

CILJEVI PROGRAMA: Realizirati Godinji nastavni plan i program i kolski kurikulum. Osiguravati minimalni financijski standard nuan za realizaciju plana i programa osnovnokolskog obrazovanja i uvjete za to kvalitetniji rad kole. Uvesti nove obrazovne sadraje, oblike i metode rada, te zadovoljiti razliite potrebe i interese uenika. Podizati pedagoke standarde, a samim tim osigurati vei standard uenicima na podruju grada Porea i opine Vrsar i Funtana. Uenike osposobiti za samostalno muziciranje i plesno izraavanje, razvijati glazbeni i plesni ukus, matovitost, kreativnost, inteligenciju, poticati na individualno stvaralatvo, te razviti i njegovati ljubav prema skupnom muziciranju kroz razne komorne sastave, zbor i orkestar te zajednikom plesu. Omoguiti uenicima stjecanje vjetine sviranja, plesanja, glazbene i plesne pismenosti. Razviti uenikove glazbene i plesne sposobnosti-produktivne i reproduktivne. Cjelokupni odgojno-obrazovni proces realizirati prema suvremenim psiholokim, pedagokim i metodikim spoznajama uz potovanje individualnosti i osobnosti, uz maksimalno razvijanje potencijala svakog uenika. Cilj je i obogatiti kulturni ivot grada Porea i proiriti turistiku sezonu kroz cijelu godinu. A isto tako predstaviti i promovirati talentirane i marljive uenike i uitelje kole. POKAZATELJI USPJENOSTI: Uspjena realizacija Godinjeg plana i programa i kolskog kurikuluma, rezultati uenika na kraju kolske godine, postignuti uspjesi na natjecanjima, realizacija i uspjenost koncerata i gostovanja, posjeenost programa, te praenost medija (Radio, TV, Novine, Internet). Pokazatelji uspjenosti su poveanje interesa za glazbenim i plesnim obrazovanjem, poveanje broja uenika i uitelja, te poveanje broja sudionika na natjecanjima i raznim programima. PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG KOLSTVA Ovim programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog kolstva u Gradu Poreu iz dravnog prorauna i to za: materijalne

96

rashode, financijske rashode, materijal i dijelove za tekue i investicijsko odravanje, usluge tekueg i investicijskog odravanja, slubena putovanja, struno usavravanje. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Zakonski standard osnovnog kolstva za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Odgojnoobrazovno, administrativno i tehniko osoblje Kapitalni projekt Adaptacija i sanacija ustanova u O po standardima UKUPNO Proraun 2012. 322.434 Proraun 2013. 272.125 Projekcija 2014. 266.955 Projekcija 2015. 271.760

16.000 338.434

494.000 766.125

16.100 283.055

20.000 291.760

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Odgojno i administrativno tehniko osoblje U planu je u Poreu organizirati tro-upanijska struna vijea uitelja solfeggia, gitare i violonela, te stotinjak koncerata i drugih programa. Uitelji e se permanentno struno usavravati, te aktivno sudjelovati na strunim seminarima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i porta, Agencije za odgoj i obrazovanje i drugih glazbenih i pedagokih institucija. Sudjelovat e na svim vanijim kulturnim dogaajima grada Porea i ire. Ovisno o vrsti manifestacije, uenici i uitelji sudjelovati e kao solisti, komorni sastavi, u pjevakom zboru, harmonikakom orkestru ili plesnoj skupini. Kapitalni projekt: Adaptacija i sanacija ustanova u O po standardima Kao kapitalni projekt iz decentraliziranih sredstava se u 2013. godini planira dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini Osnovne glazbene kole Slavko Zlati za nastavak dovrenja zgrade Pukog otvorenog uilita Pore - Faza C, prenamjena za uionice Osnovne glazbene kole Slavko Zlati Pore. PROGRAM: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM KOLSTVU Ovim programom sustavno se ulae u odgoj i obrazovanje iznad dravnog standarda, to znai obogaivanje i proirivanje ponude novim sadrajima i programima. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Javne potrebe iznad standarda u osnovnom kolstvu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Redovni programi Glazbene kole Violonelistiko natjecanje i festival Antonio Janigro Kapitalni projekt Nabava opreme za kole iznad standarda UKUPNO Proraun 2012. 1.486.231 46.300 97.040 1.629.571 Proraun 2013. 1.446.410 0 0 1.446.410 Projekcija 2014. 1.446.410 0 0 1.446.410 Projekcija 2015. 1.446.410 0 0 1.446.410

OPIS AKTIVNOSTI: Aktivnosti: Redovni programi Glazbene kole U planu je sudjelovanje uenika i uitelja na regionalnim, dravnim i meunarodnim natjecanjima u Poreu, Puli, Pazinu, Opatiji, Splitu, Dubrovniku, Daruvaru, Zagrebu, Sesvetama, Omiu, Herceg Novom, Goriziji, Erbezzu, Legnagu, Altidoneu, Trstu, Kopru, Murskoj Soboti, Aranelovcu, Smedrevu, Beogradu, Sarajevu i Minchenu. U planu je 97

organizirati 4. natjecanje za mlade gitariste Poreki Tirando u sklopu kojeg e se odrati niz prestinih koncerata, izlobi, strunih predavanja, te natjecanje za mlade gitariste do 19 godina starosti u solo kategorijama, te komorni sastavi i orkestri. U planu je nastaviti suradnju s glazbenim i plesnim kolama iz Zagreba, Poege i Kopra, te organizirati zajednike programe i projekte. Isto tako, u planu su Dani gitare, Dani klavira, Dani flaute, Dani harmonike, Dani gudaa i Dani plesa koji su pokazatelji uspjenosti rada svakog odjela glazbene kole. PRORAUNSKI KORISNIK: TALIJANSKA OSNOVNA KOLA-SCUOLA ELEMENTARE ITALIANA BERNARDO PARENTIN PORE-PARENZO DJELOKRUG RADA: Talijanska osnovna kola Scuola elementare italiana Bernardo Parentin smjetena je u gradu Poreu u Ulici M. Laginje 6 te je jedina kola za djecu pripadnika talijanske manjine koja djeluje na prostoru bive opine Pore. Rad kole ostvaruje se u jednoj smijeni, i to od 7,45 do 13,45. Naa ustanova ima po jedan razredni odjel od I. do VIII. razreda. Veina uenika su putnici koji imaju organiziran prijevoz i to autobusima a za one zaseoke koje nemaju organiziranu autobusnu liniju, kolskim minibusom. Uenici putnici niih razreda, s obzirom na manji broj sati od ostalih, primorani su ekati polazak autobusa. Za te uenike svakodnevno je organizirano deurstvo uitelja i siguran boravak u koli do polaska autobusa. Produeni boravak organiziran je u dvije skupine za uenike niih razreda u periodu od 11:30 do 16:00 sati. Ciljevi osnovne kole je osigurati sustavan nain pouavanja uenika, poticati i unapreivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, razvijati uenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, ouvanju povijesno-kulturne batine i nacionalnog identiteta, odgajati i obrazovati uenike u skladu s opim kulturnim i civilizacijskim vrijednostima, ljudskim pravima i pravima djece, osposobiti ih za ivljenje u multikulturalnom svijetu, za potivanje razliitosti i toleranciju te za aktivno i odgovorno sudjelovanje u demokratskom razvoju drutva, osigurati uenicima stjecanje temeljnih (opeobrazovnih) i strunih kompetencija, osposobiti ih za ivot i rad u promjenjivom drutveno-kulturnom kontekstu prema zahtjevima trinog gospodarstva, suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija i znanstvenih spoznaja i dostignua, te osposobiti uenike za cjeloivotno uenje. Ciljevi i zadae ostvaruju se prema utvrenim nastavnim planom i programom te kolskim kurikulumom. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj koli (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11,16/12 i 86/12), - Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina (Narodne novne broj 51/00,56/00), - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11), - Zakon o proraunu (Narodne novine broj 87/08), - Pravilnik o proraunskim klasifikacijama (Narodne novinebroj 26/10), - Pravilnik o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (Narodne novine broj 114/10), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Pravilnik o radu, - Pravilnik o zatiti na radu, - Pravilnik o zatiti od poara, 98

Pravilnik o radu kolske knjinice, Pravilnik o kunom redu, Poslovnik o radu kolegijalnih tijela, Pravilnik o promicanju spoznaja o tetnosti duhanskih proizvoda, Etiki kodeks neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti, Pravilnik o zatiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva, Odluka o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog kolstva Grada Porea.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Talijanske osnovne kole-Scuola elementare italiana Bernardo Parentin Pore-Parenzo za razdoblje od 2013. do 2015. godini planirano je:
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u obrazovanju UKUPNO Proraun 2012. 1.216.711 1.216.711 Proraun 2013. 1.191.654 1.191.654 Projekcija 2014. 1.668.982 1.668.982 Projekcija 2015. 1.211.066 1.211.066

Glavni program Talijansnke osnovne kole-Scuola elementare italiana Bernardo Parentin Pore-Parenzo ostvaruje se kroz dva programa; za ostvarenje programa planirana su za razdoblje od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:
Naziv programa Zakonski standard osnovnog kolstva Javne potrebe iznad standarda u osnovnom kolstvu UKUPNO Proraun 2012. 455.895 760.816 1.216.711 Proraun 2013. 438.545 753.109 1.191.654 Projekcija 2014. 915.873. 753.109 1.668.982 Projekcija 2015. 457.957 753.109 1.211.066

CILJEVI PROGRAMA: Programom se omoguavaju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti kole. Gore navedenim sredstvima osiguravaju se sredstava za ope trokove kole, trokove hitnih intervencija i tekuih popravaka, trokove energenata za grijanje kole, trokove prijevoza uenika te izdatke za investicijsko odravanje kolskog prostora, nastavnih sredstava i pomagala, investicijskog i tekueg odravanja prostora i opreme u osnovnom kolstvu, te plae djelatnika zaposlenih u produenom boravku. POKAZATELJI USPJENOSTI: Optimalno ostvarivanje odgojno-obrazovnih ciljeva uz potivanje svih zakona, pravilnika i propisa vanih za rad i boravak u kolskom prostoru. PROGRAM: ZAKONSKI STANDARD OSNOVNOG KOLSTVA Podrazumijeva financiranje sredstava za tekue izdatke kole u grupi slubenih putovanja, uredskog materijala, energije, materijala za tekue odravanje, usluge telefona pote i prijevoza, prijevoz uenika, usluge tekueg odravanja, komunalnih usluga, raunalne usluge, zdravstvene usluge, ostale usluge, ostale nespomenute rashode poslovanja, ija visina se utvruje godinjom Odlukom o kriterijima, mjerilima i nainu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog kolstva Grada Porea-Parenzo. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu Zakonski standard osnovnog kolstva za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:

99

Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Odgojnoobrazovno, administrativno i tehniko osoblje Kapitalni projekt Nabava opreme po standardima Adaptacija i sanacija ustanova po standardima UKUPNO

Proraun 2012.

Proraun 2013.

Projekcija 2014.

Projekcija 2015. 457.957

439.895

438.545

915.873

16.000 0 455.895

0 0 438.545

0 485.660 915.873

0 20.000 457.957

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Opis aktivnosti: Odgojnoobrazovno, administrativno i tehniko osoblje Za izvedbu nastave i drugih poslova, kola ima odgovarajui broj radnika, sukladno postojeim propisima. Broj uitelja utvruje se na temelju broja sati neposrednoga odgojnoobrazovnog rada propisanih nastavnih planom i programom, a sukladno provedbenim propisima nadlenog ministarstva. kola ima zaposlenog tajnika i voditelja raunovodstva te izvritelje na pomono tehnikim poslovima i to sukladno Kolektivnom ugovoru. Kapitalni projekt: Nabava opreme po standardima Nisu planirana sredstva. PROGRAM: JAVNE POTREBE IZNAD STANDARDA U OSNOVNOM KOLSTVU Za ostvarivanje primjerenih uvjeta rada u koli, ovim programom nastoji se unaprjeivati rad kole: sudjelovanje u suvremenim promjenama; poticanje uvoenja i primijene novih metoda i oblika nastavnoga i kolskog rada, struna pedagoka i didaktiko-metodika pomo u ostvarivanju nastavnih planova i programa; praenje realizacije dopunskoga i dodatnog rada, izbornih predmeta, izvannastavnih i izvanuionikih aktivnosti; identifikacija i praenje rada i uspjeha darovitih uenika, pruanje strune pomoi uenicima s tekoama u uenju, s loim obiteljskim prilikama i drugim oteavajuim okolnostima; provoenje razvojnih projekata; vrednovanje realizacije nastavnih programa i kolskog rada, uenika i razrednih odjela; predlaganje naina za unaprjeenje kvalitete rada kole, kulture kole; sudjelovanje u meukolskim, upanijskim, regionalnim i meunarodnim projektima. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu Javne potrebe iznad standarda u osnovnom kolstvu za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Produeni boravak Izborni i dodatni programi Sufinanciranje uenika za prehranu, izlete i druge programe Objekti kolskih zgrada i ire javne potrebe Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja Program kola nacionalnih manjina Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda Prijateljstvo bez granica Kapitalni projekt Nabava opreme za kole iznad standarda UKUPNO Proraun 2012. Proraun 2013. Projekcija 2014. Projekcija 2015. 285.100 21.360 195.425 63.761 4.880 11.800 158.368 7.980 4.435 753.109

291.654 21.360 195.425 63.761 4.880 11.800 159.521 7.980 4.435 760.816

285.100 21.360 195.425 63.761 4.880 11.800 158.368 7.980 4.435 753.109

285.100 21.360 195.425 63.761 4.880 11.800 158.368 7.980 4.435 753.109

100

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Produeni boravak To je organizirani boravak djece u koli nakon redovite, obvezne nastave i kolskih aktivnosti, s osiguranim toplim obrokom (ruak). Ve nekoliko godina konstantno raste interes i potreba roditelja za produenim boravkom u osnovnoj koli, to se i odobrava i za to se osiguravaju isto tako i sredstva u Proraunu Grada Porea. U naoj koli organiziran je produeni dnevni boravak kojeg pohaaju uenici od prvog do etvrtog razreda podijeljeni u 2 skupine. S uenicima rade 2 uiteljice razredne nastave. Trokove produenog dnevnog boravka snose Grad Pore i sami roditelji u omjeru od 50%. Izborni i dodatni programi Izvannastavne aktivnosti provode se kao sastavni dio redovitoga kolskog sustava tijekom kolske godine. Svrha je izvannastavnih aktivnosti omoguiti iskazivanje i ostvarivanje posebnih zanimanja i sklonosti uenika, otkrivanje i njegovanje darovitosti, poticanje stvaralatva te stjecanje znanja i umijea. Jedan od oblika izvannastavnih aktivnosti su natjecanja, susreti i smotre uenika koji se organiziraju od kolske do dravne razine, te radionice, samostalni radovi i projekti planirani u kolskom kurikulumu. Sufinanciranje uenika za prehranu, izlete i druge programe Planirani su rashodi po realnoj procijeni ostvarenja istih koji slue za financiranje prehrane uenika dok borave u koli u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadleno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na kolskoj oglasnoj ploi te na web stranicama kole. U cilju ouvanja zdravlja uenika u koli se ne nudi brza hrana i gazirana pia. Prehrana se izvodi u blagovaonici kole. Pod tom aktivnou takoer spadaju i donacije dobivene posredstvom Talijanske Unije za financiranje razliitih manifestacija, natjecanja, smotra i sl., namijenjene djeci polaznicima talijanskih kola. Objekti kolskih zgrada i ire javne potrebe Pod tom aktivnou podrazumijevaju se razni popravci/kvarovi koji se ne mogu planirati, te odravanje sredstava rada i opreme, kao i trokovi za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja ije neotklanjanje ugroava sigurnost uenika, djelatnika i kolske zgrade. Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja Cilj te aktivnosti je provesti u koli radionice koje bi afirmirale pozitivne vrijednosti protiv nasilja u suradnji s lokalnom zajednicom, Centrom za socijalni rad, Pukim otvorenim uilitem, Zdravim gradom, Centrom za graanske inicijative, Gradom Poreom, Gradskim knjinicama i Sportskim drutvima. S uenicima e se izraditi promidbeni materijali s ciljem razlikovanja spreavanja svih oblika nasilja meu djecom i mladima. Educirati e se struni suradnik i uitelji kako djelovati u hitnim i kriznim situacijama. Educirati i uenike o potrebi i nainu pruanja pomoi vrnjacima koji su rtve nasilja, kao i pomo vrnjacima s posebnim potrebama. Naa kola se ukljuila u provoenje Unicefovog programa Za sigurno i poticajno okruenje u kolama. U situacijama nasilja meu djecom i mladima postupiti emo prema Protokolu o postupanju u sluaju nasilja meu djecom i mladima. Program kola nacionalnih manjina Pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogunost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predkolskog do visokokolskog. Nastavni plan i program odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalne manjine, uz opi dio obvezno sadri dio iji je sadraj u vezi s posebnou nacionalne manjine, a odnosi se na materinski jezik, knjievnost, povijest, geografiju, glazbenu i likovnu kulturu. Dio nastavnog plana i programa, 101

iji je sadraj u vezi s posebnou nacionalne manjine, utvruje i donosi ministarstvo nadleno za obrazovanje po pribavljenom miljenju udruga nacionalne manjine, odnosno Talijanske Unije. Redoviti program odgoja i obrazovanja iznad standarda Cilj aktivnosti odgoja i obrazovanja je osigurati sustavan nain pouavanja uenika, poticati i unapreivati njihov intelektualni, tjelesni, estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima,. razvijati uenicima svijest o nacionalnoj pripadnosti, ouvanju povijesno-kulturne batine i nacionalnog identiteta. Potrebno je osigurati nastavnom i nenastavnom osoblju odlazak na strune skupove i seminare, te izdatke za slubena putovanja. Predvieni su i neophodni trokovi potrebni za realizaciju navedenih aktivnosti. Prijateljstvo bez granica Ovom se aktivnou nastoji potaknuti estetski, drutveni, moralni i duhovni razvoj kako meu uenicima tako i nastavnom i ostalom osoblju koji su direktno i indirektno povezani u svakodnevnom radu. Projekt pod nazivom Vicini anche oltre i confini omoguuje uenicima stjecanje novih spoznaja i iskustava, socijalizaciju meu vrnjacima, podizanje svijesti zajednice, solidarnost te mogunost usvajanja trajnih vrijednosti i pozitivnih ponaanja. Isto tako uenici e spoznati, odnosno prihvatiti razliite kulturne vrijednosti te poveati razinu tolerancije uz potivanje svoje kulturne batine. Kapitalni projekt: Nabava opreme za kole iznad standard Cilj je nabaviti opremu, koja je neophodna za odravanje navedenih aktivnosti. PRORAUNSKI KORISNIK: PUKO OTVORENO UILITE PORE DJELOKRUG RADA: Puko otvoreno uilite Pore javna je ustanova u kulturi osnovana 1960. godine, iji je jedini osniva Grad Pore. Sve djelatnosti Uilita osnovane su u razliito vrijeme, imaju drugaiju zakonsku osnovu, cilj i namjenu, od kojih svaka na svoj nain daje doprinos i peat ovom vremenu. Uilite kao gradska ustanova u kulturi i obrazovanju, realizira i promovira raznolike kulturne i edukativne programe kojima se razvija kulturni ivot i potie stvaralatvo, kreativno koritenje slobodnog vremena i cjeloivotno uenje s ciljem unapreenja kvalitete ivljenja. Glavne aktivnosti su kulturno umjetnika edukacija i animacija, planiranje i realiziranje kulturnih programa kao to su koncerti, izlobe, predstave, ples, projekcija filmova i rad s amaterima. Uilite intenzivno radi na promicanju svih oblika kulturnih djelatnosti s osobitim programskim ciljem edukativno-kulturolokog djelovanja, njegujui temeljne kulturne potrebe kod svih dobnih skupina graana. U svojim svakodnevnim programima svoju misiju ostvaruje kroz suradnju i djelovanje profesionalaca i amatera, u unapreivanju zdravog i kreativnog naina ivota, te smislenog koritenja slobodnog vremena, u svrhu tradicionalnog i kulturnog osvjetavanja. Likovna djelatnost graanima i gostima Porea predstavlja izlobe hrvatskih i meunarodnih autora. Likovnoj publici prezentira najeminentnija imena suvremene likovne scene, koja predvode postmodernistika avangardna kretanja i diktiraju suvremene tendencije, kao i klasike modernistike umjetnosti. Organizacijom svojih raznolikih i kvalitetnih glazbenih programa, nastojimo zadovoljiti i najzahtjevniju publiku, te njegovati klasinu, umjetniki vrijednu glazbu, te na taj nain neposredno odgajati glazbenu publiku.

102

Razlog tome je i Osnovna glazbena kola Slavko Zlati, koju Uilite prezentira na razliitim glazbenim podijima kako bi to bolje i kvalitetnije razvijali svoj glazbeni talent. Raznolike radionice, teajevi, akcije i manifestacije, te programi rekreacije svakodnevno su na raspolaganju graanstvu. Uilite kontinuirano ulae sredstva u ureenje prostora i opremu. Sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od znaenja za grad Pore. Uilite potie i promie kulturne izriaje kroz nove tehnologije i nove oblike komunikacija. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11), - Zakon o pukim otvorenim uilitima (Narodne novine broj 54/97,5/98,109/99,139/10), - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93,29/97,47/99,35/08,47/99-ispr.),), - Zakon o financiranju javnih potreba u kultura (Narodne novine broj 47/90,27/93,38/09), - Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11), - Zakonu o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj 76/07,90/11), - Zakonu o obrazovanju odraslih (Narodne novine broj 17/07), - Zakon o proraunu (Narodne novine broj 87/08), - Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine broj 129/08) , - Pravilnik o standardima i normativima te nainu i postupku utvrivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine broj 129/08), - Pravilnik o sadraju, obliku te nainu voenja i uvanja andragoke dokumentacije (Narodne novine broj 129/08), - Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine broj 129/08), - Pravilniku o proraunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10), - Pravilniku o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu (Narodne novine broj 114/10), - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Odluka o osnivakim pravima i obvezama Narodnog sveuilita i osnivaa Grada Porea, - Statut Pukog otvorenog Uilita i Izmjene i dopune Statuta (27. lipanj 2001.,17.4.2002., 9.2.2006.,23.2.2009.), - Pravilnik o radu Pukog otvorenog uilita Pore i Izmjene i dopune Pravilnika o radu (1.3.2002.,9.10.2002.,6.9.2004.,29.6.2010.), - Pravilnik o popisu i opisu poslova i Izmjene i dopune Pravilnika o popisu i opisu poslova (9.10.2002., 7.4.2003., 6.9.2004.,26.10.2006., 1.2.2008., 29.10.2008.,16.3.2009.), - Upute za izradu Prorauna Grada Porea-Parenzo za 2013. godinu i projekcija za razdoblje od 2014. do 2015. godine, od rujna 2012. godine. FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Pukog otvorenog uilita Pore u razdoblju od 2013. do 2015. godini planirano je :
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u kulturi UKUPNO Proraun 2012. 7.527.971 7.527.971 Proraun 2013. 7.178.964 7.178.964 Projekcija 2014. 5.718.313 5.718.313 Projekcija 2015. 5.689.313 5.689.313

Glavni program Pukog otvorenog uilita ostvaruje se kroz dva programa; za ostvarenje programa planirana su za razdoblje od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:

103

Naziv programa Redovna djelatnost Uilita-Uprava Kulturna djelatnost Uilita UKUPNO

Proraun 2012. 3.994.524 3.533.447 7.527.971

Proraun 2013. 3.499.516 3.679.448 7.178.964

Projekcija 2014. 2.825.865 2.892.448 5.718.313

Projekcija 2015. 2.796.865 2.892.448 5.689.313

CILJEVI PROGRAMA: Opi cilj: Potivanje zakonskih obveza, poboljanje uvjeta za realizaciju planova proraunskog korisnika i odravanje programskih aktivnosti Ustanove u svim podrujima kulture na dostignutoj razini i zadovoljenje kulturnih i obrazovnih potreba stanovnika grada Porea. Posebni cilj: Osiguranje uvjeta za rad Ustanove, poveanje standarda usluga na podruju kulturne djelatnosti i obrazovanja. Izvoenje kulturnih i obrazovnih aktivnosti kroz cijelu godinu. Obogaivanje postojeih sadraja i programa novim, radi zadovoljenja potreba razliitih skupina graana. POKAZATELJI USPJENOSTI: Poveanje edukativnih programa, a samim tim mogunost usavravanja na raznim podrujima, odravanje dostignute kvalitete tradicionalnih kulturnih programa, zanimanje i posjeenost graana Porea kao i gostiju, te medijska popraenost. PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST UILITA-UPRAVA Redovna djelatnost podrazumijeva realiziranje osnovne aktivnosti Uilita obavljanjem pravnih, raunovodstvenih, administrativnih, opih i tehnikih poslova za potrebe svih djelatnosti, to podrazumijeva logistiku i operativnu pomo u pripremi i izvedbi programa. Kroz redovnu djelatnost osiguravaju se plae za redovan rad, sredstva za materijalne rashode, nabavu opreme, redovita otplata trokova zajma za adaptaciju i dogradnju zgrade Pukog otvorenog uilita Pore, te sredstva i radovi vezani uz nastavak i dovretak Objekta C. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnog projekta sadranih u programu: Redovna djelatnost Uilita-Uprava, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Administrativno, tehniko i struno osoblje Otplata zajma za rekonstrukciju kazalita (jamstvo) Kapitalni projekt Izgradnja poslovnih prostora u dijelu zgrade POUP UKUPNO Proraun 2012. 1.459.415 1.454.000 Proraun 2013. 1.480.865 1.365.000 Projekcija 2014. 1.480.865 1.345.000 Projekcija 2015. 1.480.865 1.316.000

1.054.722 3.994.524

653.651 3.499.516

0 2.825.865

0 2.796.865

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNOG PROJEKTA: Aktivnosti: Administrativno, tehniko i struno osoblje Obuhvaa aktivnosti kojima se osiguravaju plae za redovan rad, plae u naravi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapoljavanje te ostale pravne, administrativne, ope i tehnike poslove. U 2013. godini zaposlenost ostaje na nivou 2012. godine (10 osoba koje su zaposlene u Odjelu za financije i raunovodstvo i Odjelu za kadrovske i ope poslove). Redovna djelatnost Uilita obuhvaa sljedee materijalne rashode: slubena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni ivot, struno usavravanje zaposlenika, sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, usluge telefona, pote i prijevoza, usluge tekueg i investicijskog odravanja, usluge promidbe i informiranja, komunalne usluge, raunalne usluge, ostale usluge, premije 104

osiguranja, reprezentaciju, lanarine, ostale nespomenute rashode poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa. Otplata zajma za rekonstrukciju kazalita (jamstvo) U 2013. godini planira se otplata kreditnih obveza sukladno utvrenoj dinamici temeljem zakljuenog Ugovora o dugoronom kreditu s Erste & Steiermarkische bank d.d., Rijeka. Za otplatu zajma kojim je rekonstruirana i dograena zgrada Pukog otvorenog uilita Pore planira se prema otplatnom planu 1.365.000,00 kn . Kapitalni projekt: Izgradnja poslovnih prostora u dijelu zgrade POU U 2013. godini planira se nastavak i dovretak radova Objekta C, trea faza privoenja konanoj namjeni. Stavljanjem objekta u funkciju, osigurat e se nuno potrebni novi prostori i znatno poboljati uvjeti rada Uilita. PROGRAM: KULTURNA DJELATNOST UILITA Unutar programa Kulturne djelatnost osiguravaju se plae za redovan rad za 8 osoba. Obavljaju se administrativni, opi i tehniki poslovi te osigurava logistika i operativna pomo u pripremi i izvedbi manifestacija, predstava, izlobi i obrazovanja u kulturi. Kroz program Kulturne djelatnosti Uilita obogauje se i razvija kulturna ponuda grada Porea, uz njegovanje i uvanje bogatog kulturnog nasljea. Potie se umjetniko i kulturno stvaralatvo, unapreuju se standardi kulturne djelatnosti i podie kvaliteta, razvija se amaterizam, organiziraju se programi za djecu i mlade, treu dob, razna predavanja i radionice, potie se i motivira pojedinac na uenje i promovira cjeloivotno obrazovanje. Kulturne i obrazovne aktivnosti provode se kroz cijelu godinu. Za potrebe izvrenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadranih u programu: Kulturna djelatnost Uilita, za razdoblje od 2013. do 2015. godine planirano je sljedee:
Naziv aktivnosti/kapitalnog projekta Aktivnosti Administrativno, tehniko i struno osoblje Manifestacije, predstave, izlobe i obrazovanje u kulturi Kapitalni projekit Nabava opreme u kulturi Digitalizacija kino djelatnosti UKUPNO Proraun 2012. 1.089.025 1.732.422 0 712.000 3.533.447 Proraun 2013. 1.076.857 1.811.591 79.000 712.000 3.679.448 Projekcija 2014. 1.076.857 1.811.591 4.000 0 2.892.448 Projekcija 2015. 1.076.857 1.811.591 4.000 0 2.892.448

OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA: Aktivnosti: Administrativno, tehniko i struno osoblje Unutar aktivnosti osiguravaju se plae za redovan rad, plae u naravi, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapoljavanje za 8 osoba zaposlenih u Likovnom, Glazbeno-scenskom, Obrazovnom odjelu i Odjelu gradskih manifestacija. Manifestacije, predstave, izlobe i obrazovanje u kulturi Koncerti u Eufrazijevoj bazilici Od 05. srpnja do 30. kolovoza 2013. godine u Eufrazijevoj bazilici predstavit e se 52. Koncertna sezona Koncerata u Eufrazijani koja e izbirljivoj i stalnoj publici, graanima Porea i turistima, predstaviti najkvalitetnije meunarodne i hrvatske glazbenike. Program je svake godine vezan za odreenu glazbenu temu ili sveanu obljetnicu, te se izvode praizvedbe hrvatskih i stranih autora, dok visoko pokroviteljstvo Ministarstva kulture ovog 105

nacionalnog, kulturnog festivala pokazuje da je ova manifestacija iznimno znaajna za ouvanje, brigu i razvoj hrvatske kulturne batine. Planirano je 9 koncerata iz Hrvatske, Slovenije, Rusije, Njemake i Francuske. Koncerti u crkvi sv. Martina, Tar U srpnju i kolovozu 2013.g. ( svakog etvrtka) organizirat e se koncerti klasine glazbe u crkvi Svetog Martina u Taru. Planira se 9 koncerata. Festival Jazz u Lapidariju Tijekom 17 godina Jazz-a u Lapidariju stvorilo se okruje koje podupire Jazz/ blues i funky glazbenu scenu. Koncerti se odravaju tijekom srpnja i kolovoza 2013. godine, svake srijede, u atriju Zaviajnog muzeja Poretine. Producirati e se 9 koncerata iz Hrvatske, Slovenije, USA i Nizozemske. Vrijeme odravanja: od 03. srpnja do 28. kolovoza 2013. godine. Redovni kazalini program i Festival komedije i smijeha Zlatni zub Kazalini program osmiljava se vezano za potrebe i interese kazaline publike u Poreu. Planira se 6 kazalinih predstava u proljetnoj i jesenjoj kazalinoj sezoni (veljaa i oujak / studeni i listopad), neovisno o Festivalu smijeha i komedije. 6. Festival komedije i smijeha Zlatni Zub odrat e se 01.03 -10.03.2013.godine, te e se u Festivalskom programu prikazati 8 predstava / komedija. Uz redovite predstave za odrasle, u suradnji sa kolama planira se odrati i etiri organizirane djeje kazaline predstave. Dramska radionica Dramska radionica Pukog otvorenog uilita, svojim je radom aktivno zapoela 2010.godine, te se iste godine uspjeno predstavila javnosti komedijom/mjuziklom Svi smo mi isti (ispod koe), te predstavama Na brzaka , Sluajevi, Kraljevna na zrnu graka. Radionica ima 20 aktivnih lanova i 17 gostiju glumaca. Tijekom 2013. godine organizirat e se reprize predstava Mrkog teatra, a isto tako planira se i niz strunih radionica u kojima e znanja i iskustva prenositi glumci hrvatskog glumita. Dramska radionica nosi naziv Mrki teatar u spomen profesora Branka Mrkuia, a voditeljica dramske radionice je Katja Restovi. Street Art Festival Street Art Festival jedan je od znaajnih festivala na podruju neverbalnog i ulinog teatra u Hrvatskoj. Festival njeguje ovu vrstu posebne dramske umjetnosti, te ukljuuje lokalne sudionike i umjetnike ovog vrijednog, vie namjenskog zabavno-edukativno-inovativnog Festivala. Dugogodinji struni izbornik programa je glumac/redatelj Edvin Liveri. Vrijem e odravanja: 02.-06.08.2013.godine. Susret pjevakih zborova Na kanat je lip Na kanat je lip trajat e dva dana, tijekom kojih e se odrati predavanje o istarskoj ljestvici i njenoj uporabi u umjetnikoj vokalnoj i instrumentalnoj glazbi, objaviti rezultati Natjeaja za nove skladbe, a oekuje se 20 zborova s cca. 600 pjevaa. Na susretu u 2013. godini, najavljeni su zborovi iz inozemstva (Austrije, Italije i Slovenije i Srbije). Mjesto odravanja: Istarska sabornica u Poreu. Vrijeme odravanja: 31. svibnja i 01. lipnja 2013. Godine. Kino djelatnost /Redovne i djeje kino predstave i Festivali PoreDox i Oskarovci Planira se redovan rad kino djelatnosti uz dvije ve postojee revije filmova: PoreDox - 4. Festival dokumentarnog filma te Oskarovci. Na revijama filmova u trajanju od 8 dana bit e prikazano 8 filmova koji su skupili 50-tak nominacija za Filmsku nagradu Oscar, a svaki od njih nominiran je u barem jednoj od kategorija. Organizirat e se i kino predstave za djecu vikendom, kao i kino predstave za uenike kola Porea i ire okolice, to se u dogovoru sa kolama uvrstilo u kolske planove i programe.

106

LIKOVNA DJELATNOST - Izlobe u Galeriji Zuccato Galerijska djelatnost upotpunjava lokalne posebnosti grada Porea i doprinosi razvoju grada kao potencijalne destinacije za kulturni turizam to pridonosi razvitku i unapreenju kulturnog, kao i ostalih pripadajuih segmenata drutvenog ivota u gradu Poreu. Kroz irenje vizualne kulture podie se nivo svjesnosti o znaenju urbanog prostora i viestoljetnom kontinuitetu njegove arhitekture. Raznolikim oblicima edukacije stvara se kulturna publika. to je jedan od mehanizama sukladnih mjerama koje veina europskih zemalja prakticira u svrhu privlaenja veih meunarodnih produkcija kroz osiguranje normativnih, organizacijskih, financijskih i drugih uvjeta za razvitak kulturnog i umjetnikog stvaralatva, ime se lokalnoj ekonomiji omoguuje rast, kulturni napredak, zarada i posredno poveanje broja radnih mjesta. Galerija Zuccato je od strane likovne struke prepoznata kao jedan od najkvalitetnijih izlagakih prostora u Hrvatskoj. Tu reputaciju se trudimo i zadrati izborom relevantnih modernih i suvremenih autora. Svojom kvalitetom i visokim standardima galerija se etablirala kao uzor likovnog galerijskog prostora u iroj regiji. S ciljem to vrsnije likovne ponude, Puko otvoreno uilite Pore i za sljedeu 2013. godinu planira sljedee izlobe: 30. slikarska kolonija Riviera, u suradnji s Rivierom d.o.o. te 3 samostalne izlobe renomiranih umjetnika. Izlobe u Maloj Galeriji i Istarskoj sabornici U Maloj galeriji tendencija je da se predstavljaju i promoviraju vrijedni likovni projekti suvremene produkcije mlaih i perspektivnih autora, te se u 2013. g. planiraju organizirati dvije samostalne izlobe. Istarska sabornica je ve desetljeima mjesto odravanja brojnih kulturno-umjetnikih projekata glazbeno-scenskog i likovnog karaktera. Uz aktivnu promociju domae likovne scene i niz meunarodnih suradnji, istiu se i projekti s ciljem popularizacije likovne umjetnosti za ire drutvene skupine, to se posebno odnosi na Pro futuru, skupnu izlobu amatera natjecateljskog karaktera, koja e se organizirati i u 2013.g., a svake godine budi sve vei interes kako autora amatera, tako i posjetitelja. Izloba 53. Annale Naa najeminentnija manifestacija je poreki Annale, izloba suvremene umjetnosti ije prvo izdanje datira iz davne 1961. godine i koja ve godinama gradi reputaciju ekskluzivnog likovnog dogaaja iji je status ve institucionalan. Annale se organizira tijekom kolovoza u samom vrhu ljetne sezone, kada se u Istri i Hrvatskom priobalju odvija najvei priliv turista. Izbornica 53. Annala je povjesniarka umjetnosti Jerica Ziherl koja je osmislila temu radnog naziva Umjetnost je lijepa. Ziherl se eli udaljiti od tmurnih tema koje su obiljeile 50. i 51. Annale te umjetnosti vratiti njezinu prvobitnu funkciju: da bude lijepa. Temu moemo shvatiti i kao distrakciju od svakodnevnih problema. 23. Meunarodna studentska kiparska kola Montraker Meunarodna studentska kiparska kola Montraker ljetna je kola za polaznike likovnih akademija koja se odrava ve dvadeset i dvije godinu. Montraker omoguava odabranim studentima isprobati rad na velikom formatu kamena uz mentorstvo svojih profesora i pomo kamenoklesara. Skulpture se na kraju kole postavljaju u javni prostor, ime je Vrsar postao gradi s najveim brojem skulptura. 2013. g. u Montrakeru i dalje e uestvovati akademije iz Zagreba, Rijeke, Splita, Ljubljane i Venecije, a ove godine smo kontaktirali i sarajevsku akademiju s kojom emo zapoeti suradnju. Dugogodinji umjetniki direktor kole je akademski kipar Peruko Bogdani. Budui planovi su ukljuiti u rad kole i zainteresirane posjetitelje koji bi mogli izraditi svoju skulpturu u manjem formatu, uz mentorstvo jednog ili vie akademskih kipara. Takoer e se nastaviti s praksom pozivanja gostujuih akademija iz raznih zemalja. Time emo proiriti utjecaj Montrakera, a stranim akademijama predstaviti potencijale nae regije. Vrijeme odravanja: rujan 2013. godine. 107

Izloba 6.Photodistorzija Fotografski bijenale natjeajnog i internacionalnog karaktera koji se 2013. godine odvija po esti put, bitna je fotografska manifestacija u lokalnom i regionalnom kontekstu, ali i na razini zemlje. U Galeriji Zuccato biti e prikazane dvije samostalne izlobe (dvije etae predstaviti e dva gostujua autora) i dvije skupne izlobe. Od 2011. godine u projekt je ukljuen i fotografski odjel ljubljanske Visoke kole primjenjenih znanosti, koji predstavlja radove svojih studenata fotografije. Program obogauje izvansezonsku turistiku ponudu grada a cilj nam je da projekt zadobije i iri regionalni okvir ukljuivanjem studenata i profesora iz ostalih drava regije. Selekcija skupne izlobe se izvrava po zavretku natjeaja. Pjevaki zbor Joakim Rakovac Ljubav prema pjevanju, elja za druenjem i kvalitetno iskoritenim slobodnim vremenom, ono je to motivira pjevae amatere koji svojim 30 godina dugim djelovanjem uvelike pridonose sveanom karakteru gradskih manifestacija. Zbor ima 35 pjevaa koji se sastaju dvaput tjedno, a po potrebi i ee. Kvalitetnim nastupima i gostovanjima, te jasnom vizijom i strategijom elimo motivirati sve zborae, a isto tako privui nove lanove koji e nastaviti tradiciju zborskog pjevanja u Poreu. U 2013. godini Zbor planira odrati koncerte povodom blagdana, sudjelovati na Susretu pjevakih zborova Na kanat je lip, gostovati u gradovima prijateljima, te odrati ostale nastupe za potrebe Grada Porea i gospodarskih subjekata u gradu. Djeji puhaki orkestar Poreki delfini Orkestar Poreki delfini predstavlja Grad Pore ve dvadeset godina, te im pripada posebno mjesto u kulturnom ivotu grada. Orkestar se sastoji od 40 lanova koji e u 2013. odrati 20 nastupa. Cilj im je pruiti mladima kvalitetno provoenje slobodnog vremena, bavei se glazbom, druei se, nastupajui na koncertima u gradu Poreu, obogaujui kulturnu ponudu posebno u ljetnim mjesecima. Osim volje i ljubavi prema glazbi i instrumentu, jedan od kriterija za ulazak u orkestar je i uspjeno poloen teaj pri Pukom otvorenom uilitu Pore koji osmiljava i vodi voditelj Orkestra. Foto klub Pore Fotografija, tehnike fotografiranja, vrste fotoaparata, obrada fotografije, ono je to povezuje istinske ljubitelje fotografije, a istraivalaki duh pokree njihovu znatielju. Foto klub Pore sastaje se utorkom te e kroz razna predavanja i radionice nastaviti razmjenjivati svoja znanja i iskustva, budui da Klub okuplja i profesionalce i amatere. U planu za 2013. je izrada web stranica te organizacija dvije radionice, u kojima e se podjednako posvetiti poetnicima i naprednima. Potom e se organizirati dvije izlobe povodom gradskih manifestacija. Ostale priredbe Obiljeavanje znaajnijih povijesnih dogaaja i tradicionalnih godinjih gradskih manifestacija: Dodjela nagrade Sv. Mauro i obiljeavanje Runjaka. U sadraj tih aktivnosti ulazi logistika i operativna pomo u pripremi i izvedbi programa te izradi grafikih priprema prateeg tiskovnog materijala. Nagrada Sv. Mauro dodjeljuje se povodom blagdana Sv. Maura osobama koje su svojim radom dale doprinos od istaknutog znaaja za itelje ovog podruja ili rezultati njihovog rada ine trajne kulturne vrijedn osti na podruju Grada Porea. Na Runjaku svake godine, posljednje nedjelje u srpnju obiljeava se odlazak u partizane s Runjaka. Obrazovna djelatnost S ciljem pruanja usluge edukacije, trudimo se biti aktualni i fleksibilni, spremni ponuditi obrazovne programe koje drutvo i trite rada trai. Koliina znanja svakodnevno se poveava, stoga smo na usluzi sugraanima koji ele napredovati u poslu ili pronai posao, nauiti novi jezik, informatiki se opismeniti ili jednostavno kvalitetno i kreativno iskoristiti 108

slobodno vrijeme. Usmjereni smo na pojedince kao najvanije imbenike drutva razvijajui pojedinca, razvijamo cijelu zajednicu. Iz navedenih razloga nudimo programe koje pohaaju sve dobne skupine, od vrtike dobi do umirovljenika. U 2013. godini planiramo provoditi sljedee programe: teajeve stranih jezika, verificirane programe osposobljavanja (raunovodstveno knjigovodstveni referent, serviser osobnih raunala, raunalni operater), djeje kreativne igro-radionice, kreativni teajevi i radionice, informatiki teajevi. Kapitalni projekti : Nabava opreme u kulturi Nabava opreme za Meunarodnu kiparsku kolu Montraker. Nabava alata i orua za obradu kamena u sklopu Meunarodne kiparske kole Montraker. Digitalizacija kinoprikazivake opreme Kina - Pore U skladu s Nacionalnim programom razvoja audiovizualnog stvaralatva Kino dvorana Pore odabrana je za projekt digitalizacije kinodvorana 2012.-2013. godine. Odluku je donijela ministrica kulture Andrea Zlatar Violi na osnovu nezavisne liste kino prikazivaa koju je utvrdilo Struno povjerenstvo za digitalizaciju, nakon provedenog Javnog poziva za iskazivanje interesa za potporu digitalnom opremanju nezavisnih kinodvorana u razdoblju 2012. 2013. godine. Odluka je donesena sukladno Stratekom planu Ministarstva kulture Republike Hrvatske 2012.- 2014. i Nacionalnom programu promicanja audiovizualnog stvaralatva 2010. 2014. u kojima je digitalizacija hrvatskih kina istaknuta kao jedan od najvanijih stratekih ciljeva. S obzirom na sadanju kvalitetu opremljenosti i nedavnu adaptaciju kazalita, Kino Pore ulo je u prvi krug, odnosno najui krug kina koja Ministarstvo kulture podrava sa 60 % sredstava, a jedinica lokalne samouprave sa 40 % ukupno potrebnih sredstava koje je potrebno planirati Proraunom Grada Porea u razdoblju od 2012.- 2013. godine. Okvirni trokovnik izradio je Hrvatski audiovizualni centar za digitalizaciju kina nakon temeljite tehnike inspekcije kino dvorane u Poreu. U tijeku je objedinjena Javna nabava za sva odabrana kina u Hrvatskoj koju provodi Ministarstvo kulture Republike Hrvatske. Europski projekt Jaanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih U 2012. godini prijavili smo se kao partneri u projektu za EU fondove IPA natjeaj Jaanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih. Nositelj projekta je Puko otvoreno uilite Umag. Projekt je proao prvi krug odabira, a ukoliko proe i drugi krug, provedba e biti u drugoj polovici 2013. godine. U sklopu projekta usavravat e se slastiari za pripremu zdravih slastica.Korisnici su graani Porea, ugostitelji/slastiari koji se ele dodatno usavravati u verificiranom programu te e na taj nain biti konkurentniji na tritu rada. Osim toga, ugostiteljske kue na podruju Porea dobit e djelatnike s novim, traenim znanjima i vjetinama. Uilite e u sklopu projekta u potpunosti opremiti kabinet za izvoenje nastave iz ugostiteljske struke. PRORAUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJINICA PORE DJELOKRUG RADA: U skladu sa Statutom i Pravilnicima Gradske knjinice Pore razvijat e se obrazovna, kulturna i informacijska uloga narodne knjinice koja je definirana nizom nacionalnih i meunarodnih dokumenata i smjernica. U svom poslovanju osim potivanja zakonskih odredbi, nastojat e se dosegnuti minimum propisanih uvjeta glede broja djelatnika, veliine prostora, opreme, knjininih zbirki i koritenja grae. Misija: Gradska knjinica Pore je kulturno informacijski centar grada Porea, ope prepoznatljivo mjesto doivotnog uenja i susretite lanova lokalne zajednice koji omoguava svim graanima dostup do relevantne informacije neovisno o njihovoj dobi,

109

spolu, drutvenom statusu, naciji, vjeri i rasi te u skladu s potrebama graana utemeljuje nove slube i usluge bogatei kulturni ivot svakog pojedinca i zajednice u cjelini. Vizija: Gradska knjinica Pore, kao vodei gradski kulturno-informacijski centar, treba biti: - ustanova koja e sustavno promicati pisanu rije i doivotno uenje; - ustanova kojoj je u sreditu pozornosti korisnik i njegove kulturne potrebe; - institucija otvorena za suradnju s drugim institucijama i za graane svih dobnih skupina; - inovativna institucija koja posluje u skladu s nacionalnim standardima za narodne knjinice; ustanova u kojoj su osnovne usluge besplatne za sve graane. Knjinicu zastupa i predstavlja ravnatelj, koji je ujedno i poslovni i struni voditelj Knjinice. Struno vijee ini struno osoblje Knjinice od 5 uposlenih djelatnika. U dugoronom planiranju potrebno je predvidjeti zapoljavanje jo 2 pomona knjiniara s obzirom na broj korisnika koje opsluuje ova Ustanova. Usluge spremaice, domara, tehniara, i raunovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljati e se i dalje, dogovorno, u suradnji s Pukim otvorenim uilitem Pore. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11), - Zakon o knjinicama (Narodne novine broj 105/97,5/98,104/00,87/08,69/09), - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97,35/08,47/99-ispr.), - Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj 47/90 , 27/93, 38/09), - Standardi za narodne knjinice Republike Hrvatske (Narodne novine broj 58/99) - Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), - Statut Gradske knjinice Pore (Slubeni glasnik Grada Porea broj 2/07), - Pravilnik o radu Gradske knjinice Pore (Slubeni glasnik Grada Porea broj 5/09) - Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Gradske knjinice Pore (Slubeni glasnik Grada Porea broj 2/07), - Pravilnik o uvjetima koritenja knjinine grae Gradske knjinice Pore (Slubeni glasnik Grada Porea broj 9/08) - Pravilnik o reviziji i otpisu knjinine grae Gradske knjinice Pore(Slubeni glasnik Grada Porea broj 9/08) - Pravilnik o zatiti knjinine grae Gradske knjinice Pore(Slubeni glasnik Grada Porea broj 9/08) - Pravilnik o zatiti na radu Gradske knjinice Pore(Slubeni glasnik Grada Porea broj 9/08). FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Gradske knjinice Pore u razdoblju od 2013. do 2015. godini planirano je :
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u kulturi UKUPNO Proraun 2012. 1.457.876 1.457.876 Proraun 2013. 1.397.120 1.397.120 Projekcija 2014. 1.397.120 1.397.120 Projekcija 2015. 1.397.120 1.397.120

Glavni program Gradske knjinice Pore ostvaruje se kroz dvije aktivnosti i tri kapitalna projekta. Za ostvarenje aktivnosti i kapitalnih projekata planirana su u razdoblju od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva: 110

Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Administrativno, tehniko i struno osoblje Knjievni susreti, nagrade i sajmovi Kapitalni projekti Opremanje E-u uionice Nabavka knjine i neknjine grae Nabava opreme za knjinice UKUPNO

Proraun 2012.

Proraun 2013.

Projekcija 2014. 1.034.800 171.320 20.000 160.000 11.000 1.397.120

Projekcija 2015. 1.034.800 171.320 20.000 160.000 11.000 1.397.120

1.054.306 208.570 22.000 156.000 17.000 1.457.876

1.034.800 171.320 20.000 160.000 11.000 1.397.120

CILJEVI PROGRAMA: Zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Porea te poveanje kvalitete usluga i doseg propisanih smjernica Standarda za narodne knjinice Republike Hrvatske. POKAZATELJI USPJENOSTI: Knjinica je usluna djelatnost koju s obzirom na doticaj s korisnicima svrstavamo u usluge visokog stupnja kontakta s korisnikom, a uspjenost u knjinici moemo definirati kao stalno zadovoljstvo korisnika. Poslovni uspjeh ocijenit e se vodei se ekonomskim naelom i nastojanjem da se sa raspoloivim resursima polue maksimalni efekti u prihodima i koristima za lokalnu zajednicu. OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA: Aktivnosti: Administrativno, tehniko i struno osoblje Aktivnosti kojima se osiguravaju plae za redovan rad, ostali rashodi za zaposlene, doprinosi za zdravstveno osiguranje, doprinosi za zapoljavanje. U 2013. godini planirana je zaposlenost od 5 osoba, odnosno zaposlenost na nivou prole godine. Usluge domara, tehniara i raunovodstveno-knjigovodstveni poslovi obavljat e se i dalje, dogovorno s Pukim otvorenim uilitem Pore. U ovoj aktivnosti planirane su naknade za prijevoz, energiju, usluge telefona, pote i prijevoza, usluge tekueg i investicijskog odravanja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, premije osiguranja te raunalne usluge. Knjievni susreti, nagrade i sajmovi Sredstva su namijenjena kulturno-animacijskim i edukacijskim programima za odrasle (gostovanja knjievnika i umjetnika, veeri poezije, predstavljanja knjiga, promocije, struna predavanja, Mjesec hrvatske knjige, Dam-da) i programima za djecu i mlade (radionice, igraonice, Malo kino, Petkom u pet, Prije mora do Marafora) koji su otvoreni i besplatni za sve zainteresirane graane. Od tradicionalnih manifestacija posebno se istiu: 1. Laurus nobilis, dodjela literarne nagrade za dvojezino pisano (hrvatski i talijanski jezik) stvaralatvo uenika viih razreda osnovne kole i srednjokolaca s podruja Porea i okolice, za izvorno prozno djelo. 2. Veri na terni, godinji susret akavskih pjesnika na Batistelinoj terni u Viinadi. Nakon objavljenog natjeaja, svake godine novi izbornik odabire najuspjenija ostvarenja koja njihovi autori kazuju na susretu. Gradska knjinica Pore izdava je istoimene zbirke pjesama, XX. Veri na terni. 3. BOOKtiga, meunarodni festival proitanih knjiga koji obuhvaa ponudu meunarodnih i domaih antikvarijata te donirane knjige. Planira se raznovrstan program za sve dobne skupine, izloaba, koncerta te radionica za djecu i odrasle. Prihod od prodanih knjiga u humanitarnoj akciji Knjigom do zdravlja usmjerit e se za opremanje studijske uionice Gradske knjinice Pore.

111

Kapitalni projekti: Opremanje E-uionice U korisnikoj slubi, u odjelu za odrasle, postavljeno je 5 raunala za pretraivanje mrenih podataka te 1 u djejem odjelu. Primjena nove tehnologije u knjinicama zahtjeva stalno odravanje postojee opreme, posebno raunala, stoga se i u narednoj godini planira nabavka nove opreme u korisnikoj slubi za potrebe redovnog poslovanja. Nabavka knjine i neknjine grae Predviena sredstva namijenjena su nabavi knjinine grae kako bi se u to veoj mjeri osigurala dostupnost potrebne literature zainteresiranim korisnicima. Knjinine zbirke e se i dalje izgraivati primjerno potrebama lokalne zajednice, a trenutno nedostupna, a potrebna graa, dobavljat e se putem meuknjinine posudbe. Pri nabavci knjinine grae vodit e se rauna o preporukama Standarda za narodne knjinice, ali s posebnom panjom prema razvoju strunih i znanstvenih knjininih baza iz podruja turizma, ekonomije i poljoprivrede, koji su vodei interesi i drutveno-gospodarske specifinosti naeg podruja. Planirani broj novih knjinih svezaka je 1500 svezaka te 300 jedinica neknjine grae. Nabava opreme za knjinice Planirana sredstva namijenjena su odravanju knjininog softwarea ZAKI X kojim je omoguena kvalitetna online usluga Knjinice. ZAKI sadri umreenu bazu podataka preko 200 nacionalnih knjinica. PRORAUNSKI KORISNIK: ZAVIAJNI MUZEJ PORETINE - MUSEO DEL TERRITORIO PARENTINO DJELOKRUG RADA: Sukladno Statutu, djelatnost Muzeja je sakupljanje, uvanje i istraivanje civilizacijskih i kulturnih dobara, te njihova struna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz povijesti grada Porea i njegove okolice, kulturne povijesti, politike i gospodarske povijesti, te znanosti i tehnologije, trajna zatita muzejske grae, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazita, te njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izloba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj grai i muzejskoj dokumentaciji putem strunih, znanstvenih i drugih obavijesnih sustava, pripremanje i organiziranje izloba iz drugih dijelova nacionalne i ope kulturne batine, organiziranje predavanja, tribina, seminara, znanstvenih skupova, teajeva, izdavanje monografija, kataloga i ostalih strunih publikacija. ZAKONSKA OSNOVA: - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11), - Zakon o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), - Zakon o muzejima (Narodne novine broj 142/98, 65/09), - Pravilnik o nainu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine broj 20/02), - Pravilnik o dopuni pravilnika o nainu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine broj 82/06), - Pravilnik o uvjetima i nainu stejacanja strunih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine broj 9/10), - Pravilnik o oevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (Narodne novine broj 96/99), - Pravilnik o uvjetima i nainu ostvarivanja uvida u muzejsku grau i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine broj 115/01) ,

112

Pravilnik o sadraju i nainu voenja muzejske dokumentacije o muzejskoj grai (Narodne novine broj 108/02), Pravilnik o strunim i tehnikim standardima za odreivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smjetaj muzejske grae i muzejske dokumentacije (Narodne novine broj 30/06), Konvencija o meunarodnim izlobama (Narodne novine broj 15/02, 10/03), Statut Grada Porea-Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09), Statut Zaviajnog muzeja Poretine Museo del territorio parentino, broj: 58/08, Izmjene i dopune Statuta Zaviajnog muzeja Poretine Museo del territorio parentino, broj: 390-6/08, Pravilnik o radu Zaviajnog muzeja Poretine Museo del territorio parentino, broj: 130/08.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU: Za ostvarenje glavnog programa Zaviajnog muzeja Poretine - Museo del territorio parentino u razdoblju od 2013. do 2015. godini planirano je:
Naziv glavnog programa Program javnih potreba u kulturi UKUPNO Proraun 2012. 2.770.466 2.770.466 Proraun 2013. 2.866.153 2.866.153 Projekcija 2014. 3.766.153 3.766.153 Projekcija 2015. 4.766.153 4.766.153

Glavni program Zaviajnog muzeja Poretine - Museo del territorio parentino ostvaruje se kroz program: Redovna djelatnost Muzeja. Za ostvarenje ovog programa planirana su u 2013. godini sredstva u iznosu od 2.866.153 kune, program se ostvaruje kroz dvije aktivnosti i dva kapitalna projekta. Za ostvarenje aktivnosti i kapitalnih projekata planirana su u razdoblju od 2013. do 2015. godine sljedea sredstva:
Naziv aktivnosti/kapitalnih projekata Aktivnosti Administrativno, tehniko i struno osoblje Restauracije, izlobe i istraivanja muzejske grae Kapitalni projekti Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta Rekonstrukcija Zaviajnog muzeja UKUPNO Proraun 2012. 1.703.966 447.501 268.999 350.000 2.770.466 Proraun 2013. 1.644.953 960.050 161.150 100.00 2.866.153 Projekcija 2014. 1.644.953 960.050 161.150 1.000.000 3.766.153 Projekcija 2015. 1.644.953 960.050 161.150 2.000.000 4.766.153

CILJEVI PROGRAMA: Ostvarivanje programa zatite kulturne batine, njena prezentacija te prenoenje spoznaja o bogatoj prolosti Poretine. POKAZATELJI USPJENOSTI: Poveanje broja restaurirane i prezentirane grae u skladu s planiranim rokovima i iznosima te podizanje razine muzeolokih standarda na podruju Poretine OPIS AKTIVNOSTI I KAPITALNIH PROJEKATA: Zbog dokazane potrebe nove prezentacije poreke prolosti u skladu sa suvremenim muzeolokim standardima potrebno je graevinski obnoviti palau Sini te izraditi novi muzejski postav. Aktivnosti: Administrativno, tehniko i struno osoblje Osnovna djelatnost Muzeja je prikupljanje grae, njena obrada te prezentacija spoznaja javnosti putem publikacija, izlobi i predavanja. Za sve to je potrebno znanje strunih i 113

pomonih strunih djelatnika te podrka tehnikog osoblja. U Muzeju je zaposleno 11 djelatnika na neodreeno vrijeme, i to: ravnateljica, muzejski savjetnik, 2 kustosa, muzejska pedagoginja, poslovna tajnica, spremaica i 4 domara (1 domar u Muzeju, 1 u Dijecezanskom muzeju i 2 u Parku skulptura Duana Damonje u Vrsaru) te 1 volonterka. Izdaci za plae poveani su temeljem lanka 61. Pravilnika o radu Zaviajnog muzeja Poretine Museo del territorio parentino za plau djelatnice koja se poveava za 15% zbog stjecanja znanstvenog stupnja doktora povijesnih znanosti koji je u skladu s potrebama muzejske struke. Program nadalje obuhvaa trokove redovnog poslovanja i to: trokove slubenih putovanja; strunog usavravanja; uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda; energije; materijala i dijelove za tekue investiranje i odravanje; usluge telefona, pote prijevoza; usluge tekueg i investicijskog odravanja; usluge promidbe; komunalne usluge; intelektualne i osobne usluge; raunalne usluge; ostale usluge i lanarine. Restauracije, izlobe i istraivanja muzejske grae Programi zatite muzejske grae odnose se na restauraciju najugroenijih predmeta u fundusu muzeja po naputcima Konzervatorskog odjela i uzusima struke. Svaki muzejski predmet mora biti evidentiran po Pravilniku o voenju muzejske dokumentacije. Izlobe se odnose na prezentaciju restauriranih predmeta koji imaju visok stupanj istraenosti i tematski se uklapaju u dosad graanima i strunjacima nepoznate cjeline. Kapitalni projekti: Nabava opreme, knjiga i muzejskih predmeta Planira se nabava potrebne raunalne opreme i novih vitrina za izlobe. Predvia se nabava knjiga za muzejsku knjinicu otvorenu studentima i znanstvenicima, te nabava muzejskih predmeta koji se nude na tritu, a predstavljanju dragocjenosti neophodne za upotpunjavanje muzejskih zbirki. Rekonstrukcija Zaviajnog muzeja Poretine Museo del territorio parentino Zaviajni muzej Poretine je 2008. godine zapoeo s projektom obnove palae Sini i izrade novog muzejskog postava. Idejni koncept novog muzejskog postava je okonan, te predstoji izrada idejnog rjeenja, koji je temelj za pristupanje izradi glavnog projekta. Projekt podrazumijeva projektiranje Palae i postava, istraivake, restauratorske i dizajnerske poslove. Sljedee godine nastavit e se s otkupom i restauracijom predmeta kao i s terenskim ispitivanjem kazivaa. Osim toga, idejni koncept e se obraniti na Hrvatskom muzejskom vijeu.

114

4. UPRAVNI ODJEL ZA UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM DJELOKRUG RADA Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom jedna od ustrojstvenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Porea, a ustrojen je temeljem odredbi glave VI. "Upravni odjeli i slube jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave" Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01. 60/01. - vjerodostojno tumaenje, 129/05. 109/07. 125/08. i 36/09.), kao i na temelju glave IX. "Upravne tijela" Statuta Grada Porea-Parenzo" ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09.). Temeljem navedenih propisa Gradsko vijee je donijelo posebnu Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea-Parenzo " ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 7/10.), kojom je Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom utvren kao samostalni odjel kroz dva odsjeka, odsjeka za imovinsko pravne poslove i pripremu izgradnje i odsjeka za evidencije i upravljanje imovinom. Upravni odjel za upravljanje gradskom imovinom obavlja imovinsko - pravne poslove za potrebe ostvarenja gradskih programa i investicija, poslove koji se odnose na postupke povrata nekretnina bivim vlasnicima, ustanovljenje prava slunosti i zatitu javnog dobra kojim upravlja Grad, postupke pred sudom i drugim dravnim tijelima u kojima sudjeluje Grad Pore, takoer upravlja nekretninama u vlasnitvu Grada vodei registar stanova i poslovnih prostora, te ostalih nekretnina u vlasnitvu grada, te druge poslove vezane uz upravljanje nekretninama u vlasnitvu Grada. UO priprema godinjim proraunom odobrene investicije izgradnje i rekonstrukcije graevinskih objekata, prati provoenje investicije kroz pravovremenu izradu potrebne tehnike dokumentacije i dozvola potrebnih za izvrenje investicija. UO obavlja poslove vezane uz upravljanje gradskim stanovima koji ukljuuju dodjelu prema listi prvenstva, koritenje i odravanje istih. U domeni UO nalaze se poslovi vezani uz davanje u zakup i na privremeno koritenje poslovnih prostora u vlasnitvu grada Porea ukljuujui brigu o ispravnom koritenju i odravanju, te osiguranju uvjeta za kvalitetniju eksploataciju istih. U odjelu se obavljaju imovinsko - pravni poslovi koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i ostalo raspolaganje i upravljanje gradskim nekretninama, zakup poslovnih prostora, prodaju dravnog poljoprivrednog zemljita, formira se baza i auriraju podaci GIS -a te se vodi evidencija o cjelokupnoj gradskoj imovini. U odjelu je Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada sistematizirano 14 radnih mjesta od kojih je 8 popunjeno. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA Osnovni propisi : - Zakon o lokalnoj i podrunoj ( regionalnoj ) samoupravi ( N.N. br. 33/01., 60/01., vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) - Zakon o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj podrunoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N. br 86/08. ) - Zakon o radu ( N.N. br. 149/09. ) - Zakon o opem upravnom postupku ( N.N. br. 47/09. ) - Zakon o pravu na pristup informacijama ( N.N. 172/03. i 144/10. ) - Zakon o javnoj nabavi ( N.N. br. 110/07. i 125/08. ) - Uredba o uredskom poslovanju ( N.N. br.7/09. )

115

Osnovni propisi iz nadlenosti Upravnog odjela : Zakon o prostornom ureenju i gradnji ( N.N. br. 76/07., 38/09., 77/11. i 90/11.) i drugi propisi Zakon o cestama (N.N. br. 84/11 ) i drugi propisi, Zakon o poljoprivrednom zemljitu ( N.N. br. 152/08., 21/10., 124/10. i 63/11. ) i drugi propisi Zakon zakupu i prodaji poslovnog prostora (N.N. 38/09, 91/96., 124/97., 74/04. i 38/09.) i drugi propisi Zakon o najmnu stanova ( N.N. 91/96., 48/98., 66/98. i 22/06.) i drugi propisi Zakon o turistikom i ostalom graevinskom zemljitu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije ( N.N. br. 92/10. ) i drugi propisi Zakon o zatiti i ouvanju kulturnih dobara ( N.N. br. 69/99., 151/03., 157/03., 87/09., 88/10. i 61/11.) i drugi propisi Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08.) i drugi propisi, Zakon o vodama ( N.N. br. 153/09. ), Zakon o zatiti okolia ( N.N. br. 110/07. ) i drugi propisi, Zakon o otpadu ( N.N. br. 178/04., 153/05., 111/06. i 60/08.) i drugi propisi, Zakon o komunalnom gospodarstvu ( N. N. br. 36/95., 109/95., 21/96., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01. i 26/03.- proieni tekst 82/04., 110/04. i 178/04. ) i drugi propisi.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU Za potrebe izvrenja programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u razdoblju 2013.2015. godine planirana su slijedea sredstva:
Glavni program REDOVNA DJELATNOST GRADSKIH UPRAVNIH ODJELA ODRAVANJE I REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNIH ZGRADA IZGRADNJA KAPITALNIH PROJEKATA UKUPNO Proraun 2012. 5.370.000 4.329.000 548.000 10.247.000 Proraun 2013. 4.626.500 1.029.000 250.000 5.905.500 Projekcija 2014. 3.626.500 1.029.000 3.750.000 8.405.500 Projekcija 2015. 3.626.500 1.029.000 3.750.000 8.405.500

116

GLAVNI PROGRAM: EDOVNA DJELATNOST GRADSKIH UPRAVNIH ODJELA Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Program/aktivnost Administrativno, tehniko i struno osoblje Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove Kupnja zemljita za gospodarske namjene Naknade tete za oduzete nekretnine UKUPNO Proraun 2012. 1.300.000 770.000 3.000.000 300.000 5.370.000 Proraun 2013. 1.356.500 1.770.000 1.200.000 300.000 4.626.500 Projekcija 2014. 1.356.500 770.000 1.200.000 300.000 3.626.500 Projekcija 2015. 1.356.500 770.000 1.200.000 300.000 3.626.000

Za izvoenje Glavnog programa - Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela planiraju se sredstava namijenjena izvravanju programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom. Programom Administrativno, tehniko i struno osoblje planirana su sredstva namijenjena isplati plaa i materijalnih prava za 7 djelatnika, te rashodima za materijal i usluge. Cilj ovog Programa je osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje ovog Upravnog odjela. Programom Osnovna djelatnost vezana uz pravne i imovinske poslove obuhvaene su aktivnosti koje se odnose na pripremu potrebne dokumentacije ( geodetski elaborati, snimci postojeeg stanja i pripremna projektna dokumentacija ) za izvedbu radova kako bi se ostvarili gradski programi i investicije; te potrebna dokumentacija za rjeavanje imovinsko pravnih poslova koji se odnose na prodaju, kupnju, zamjenu i raspolaganje kao i upravljanje gradskim nekretninama, poslovnim prostorima, te konano potrebna dokumentacija za izdavanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru. Programom Kupnja zemljita za gospodarske namjene obuhvaeni su poslovi kupnje, prodaje ili zamjene zemljita i imovinsko-pravni poslovi vezani uz navedeno u cilju ostvarenja predvienih gradskih programa i investicija. Kao prioritetna investicija u ovom programu predlae se rjeavanje imovinsko-pravnih odnosa na zemljitu na kojem se nalazi graevinska deponija. Programom Naknade tete za oduzete nekretnine osiguravaju se sredstva za provoenje obveza proizalih iz gradskog Programa za rjeavanje naknada za oduzeto zemljite na podruju Grada Porea.

117

GLAVNI PROGRAM: ODRAVANJE I REKONSTRUKCIJA STAMBENO POSLOVNIH ZGRADA Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Program/aktivnost Odravanje stambeno- poslovnih prostora Materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore Odravanje zajednikih djelova zgrada - priuva Odravanje zajednikih djelova zgrade Obrtnikog doma Rekonstrukcija bive kolske zgrade u Varvarima UKUPNO Proraun 2012. 500.000 69.000 70.000 190.000 3.500.000 4.329.000 Proraun 2013. 500.000 69.000 270.000 190.000 0 1.029.000 Projekcija 2014 500.000 69.000 270.000 190.000 0 1.029.000 Projekcija 2015. 500.000 69.000 270.000 190.000 0 1.029.000

Za izvoenje Glavnog programa - Odravanje i rekonstrukcija stambeno poslovnih zgrada planiraju se sredstava namijenjena izvravanju programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom. Programom Odravanje stambeno - poslovnih prostora osiguravaju se sredstva potrebna za odravanje i podizanje kvalitete gradskih stambeno - poslovnih prostora. Pod tim se podrazumijeva tekue i investicijsko odravanje zgrada (proelja, krovita, zajedniki dijelovi i slino) u kojima je Grad Pore suvlasnik. Programom Materijalni rashodi vezani uz poslovne prostore osiguravaju se sredstva potrebna za provoenje postupka gospodarenja poslovnim prostorima. Programom Odravanje zajednikih dijelova zgrada - priuva osiguravaju se sredstva sukladno Zakonu o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima za potrebe priuve kojom upravlja upravitelj zgrada. Programom Odravanje zajednikih dijelova zgrade Obrtnikog doma osiguravaju se sredstva potrebna za odravanje zajednikih dijelova zgrade Obrtnikog doma sukladno postojeim ugovorima.

118

GLAVNI PROGRAM: IZGRADNJA KAPITALNIH PROJEKATA Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Program/aktivnost Katastarska izmjera karata naselja Tar, Vabriga, Frata i Vrvarima Izgradnja nove kole i sportske dvorane Finida Izgradnja djejeg vrtia i jaslica Finida UKUPNO Proraun 2012. 50.000 298.000 200.000 548.000 Proraun 2013. 50.000 0 200.000 250.000 Projekcija 2014. 0 0 3.750.000 3.750.000 Projekcija 2015. 0 0 3.750.000 3.750.000

Za izvoenje Glavnog programa - Izgradnja kapitalnih projekata osiguravaju se sredstava namijenjena izvravanju programa i aktivnosti kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za upravljanje gradskom imovinom. Programom Katastarska izmjera karata Tar, Vabriga, Frata i Vrvari osiguravaju se sredstva potrebna za realizaciju, odnosno provedbu postupka izlaganja nove katastarske izmjere za k.o. Vrvari. Programom Izgradnja djejeg vrtia i jaslica Finida osiguravaju se sredstva potrebna za pripremne radove sukladno postojeoj projektnoj dokumentaciji u 2013. godini te za izvoenje investicije tijekom slijedeeg dvogodinjeg razdoblja.

119

5.

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV

DJELOKRUG RADA Ustrojstvo i djelokrug rada Upravnog odjela za komunalni sustav utvreni su Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea - Parenzo, a sve u svrhu provedbe svakodnevnih radnih zadataka i aktivnosti te realizacije Prorauna Grada Porea Parenzo, to podrazumijeva obavljanje poslova vezanih za ureenje naselja i kvalitetu stanovanja, izgradnju objekata i ureaja komunalne infrastrukture i izgradnju ostalih graevina za koje je Grad Pore Parenzo investitor i ishoenje uporabnih dozvola, odravanje zelenih povrina i opreme na tim povrinama, ienje javno-prometnih povrina, mora i plaa, veterinarskih usluga za javne potrebe, dezinsekciju i deratizaciju, odravanje javnih objekata, komunalne infrastrukture, autobusnih ekaonica, sanaciju neureenih deponija, odravanje objekata zajednike komunalne potronje, prometnica, javnih pjeakih komunikacija, planiranje, analizu i ureenje prometa, dodjelu koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti, koordinaciju i kontrolu rada i planova komunalnih poduzea, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadlenosti prometnog redarstva, odravanje komunalnog reda iz nadlenosti komunalnog redarstva, razrez i naplatu komunalnog doprinosa, komunalne naknade, naknade za prikljuenje, spomenike rente i ostale sline poslove. Upravni odjel za komunalni sustav djeluje kroz tri Odsjeka i to za operativu, za upravno administrativne poslove i odsjeka za prometno i komunalno redarstvo u ijem su sastavu su Odjeljak za prometno redarstvo i Odjeljak za komunalno redarstvo. Osim gore navedenih poslova Upravni odjel za komunalni sustav izrauje i dokumente pri neposrednoj provedbi vaeih zakonskih odredbi, odluka i drugih opih akata Gradskog vijea i Gradonaelnika, te osigurava njihovo provoenje, prati stanje za podruje svoje nadlenosti i o tome izvjeuje gradska tijela, priprema nacrte odluka i drugih opih akata koje donosi Gradsko vijee, prijedloge akata koje donosi Gradonaelnik, izvjetaje, analize i druge materijale iz svog djelokruga za potrebe Gradskog vijea i Gradonaelnika, prua strunu i drugu pomo lanovima Gradskog vijea i njihovih radnih tijela te graanima i pravnim osobama u okviru prava i ovlasti Grada, podnosi izvjetaj gradskim tijelima o svom radu. Slubenici obavljaju i druge poslove prema ukazanoj potrebi. Jedan od glavnih prioriteta Upravnog odjela za komunalni sustav su realizacija prihoda i rashoda Prorauna Grada Porea Parenzo. Najznaajniji prihodi ostvaruju se od komunalnog doprinosa, komunalne naknade te od poreza na koritenje javnih povrina, dok se najvei dio sredstava utroi radi realizacije Programa odravanja i Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture.

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA Upravni odjel za komunalni sustav u svom djelokrugu rada duan je pratiti i potivati odreenu zakonsku regulativu i to kako slijedi: Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03- proieni tekst 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11), Zakon o prostornom ureenju i gradnji ( NN br. 76/07, 38/09, 77/11, 90/11, 50/12 i 55/12), 120

Zakon o opem upravnom postupku (NN br. 47/09), Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10), Zakon o jedinicama lokalne i podrune samouprave (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 i 150/11), Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 25/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 33/00, 116/00, 163/03, 17/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 30/09, 20/10, 69/10 i 126/11). Zakon o javnoj nabavi (NN br. 90/11) Zakon o zatiti okolia (NN br. 110/07), Zakon o zatiti prirode (NN br. 70/05, 139/08 i 57/11), Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09), Zakon o grobljima (NN br. 19/98 i 50/12), Zakon o proraunu (NN br. 87/08), Zakon o zatiti puanstva od zaraznih bolesti (NN br. 79/07, 113/08 i 43/09), Zakon o zdravstvenoj zatiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12), Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama u prostoru (NN br. 86/12), Zakon o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), Zakon o obaveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08 i 125/11), Ovrni zakon (NN br. 112/12), Zakon o cestama (NN br. 84/11), Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN br. 67/08 i 48/10), Zakon o vodama (NN br. 153/09, 63/1 i, 130/11), Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN br. 153/09 i 90/11), Zakon o koncesijama (NN br. 125/08), Zakon o zatiti na radu (NN br. 59/96, 94/96, 114/03, 86/08 i 75/09), Zakon o zatiti od buke (NN br. 30/09), Zakon o zatiti od poara (NN br. 92/10), Zakon o standardizaciji (NN br. 33/88 i 23/91), Zakon o akreditaciji (NN br. 158/03), Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 163/03 i 111/07), Zakon o opoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09), Zakon o graevnim proizvodima (NN br. 86/08), Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 20/10), Zakon o normizaciji (NN br. 55/96 i 163/03), Zakon o dravnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN br. 16/07), Zakon o tehnikim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 20/05 i 105/10), Zakon o elektronikim komunikacijama (NN br. 73/08 i 90/11), Ostali zakoni, uredbe, pravilnici, propisi i normativi vezani za komunalno gospodarstvo

121

FINANCIJSKI PLAN 2013. 2015. GODINE Za ostvarenje programa rada ovog Upravnog odjela u razdoblju 2013. 2015. godine planirana su sredstva za slijedee glavne programe:
R. Br.
1. 2. 3.

Naziv programa
Redovna djelatnost upravnih odjela gradskih

Proraun 2012.
3.532.500,00 17.831.000,00 29.123.000,00 50.486.500,00

Proraun 2013.
3.325.300,00 17.850.000,00 22.140.000,00 43.315.300,00

Projekcija 2014.
3.175.300,00 18.446.000,00 49.360.000,00 70.981.300,00

Projekcija 2015.
3.175.300,00 18.978.000,00 48.280.000,00 70.433.300,00

Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture UKUPNO:

Uzimajui u obzir sveprisutnu vrlo nepovoljnu gospodarsku odnosno financijsku situaciju, tijekom 2013. godine planira se realizacija samo najnunijih projekata, ali i priprema ostalih, isto tako bitnih projekata, a sve kako bi izradila kvalitetna podloga za izvoenje planiranih investicija i poveali prihodi u Gradski proraun u narednim godinama (2014. i 2015.). U Proraunu Grada Porea Parenzo za 2013. godinu koji iznosi 172.154.621,00 kuna upravni odjel sudjeluje sa 43.315.300,00 kn odnosno 25,16%. Prihvaanjem smjernica za pripremu i izradu Prorauna Grada Porea za 2013. godinu odreeno je zadravanje dostignutih standarda komunalnog ureenja te ulaganja po mjesnim odborima. Mjesni odbori na podruju Grada, kao oblik neposrednog sudjelovanja graana u odluivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na ivot i rad graana, osnivaju se Statutom Grada Porea, sukladno zakonu i drugim propisima. Na podruju grada Porea Parenzo djeluje 10 mjesnih odbora od ega: 5 unutar grada Porea Parenzo: 1. MO Anke Butorac, 2. MO Mate Balota, 3. MO Veli Maj, 4. MO ervar Porat 5. MO Joakim Rakovac te 5 vanjskih mjesnih odbora: 1. MO Baderna, 2. MO bandaj, 122

3. MO Fukulin, 4. MO Nova Vas 5. MO Vrvari. Upravni odjel za komunalni sustav od Vijea mjesnih odbora svake godine zatrai Programe investiranja. Programi mjesnih odbora sainjeni su na temelju raspoloivih sredstava, iskazanih potreba i prioriteta te se, u skladu s mogunostima, odreene investicije ugrauju u Proraun. Proraun Upravnog odjela za komunalni sustav za 2013. godinu sadri tri glavna Programa: 1. Redovna djelatnost gradskog upravnog odjela 2. Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture 3. Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture Sredstva se rasporeuju prema namjenama, poslovima i lokacijama, a sve prema priloenom tekstualnom obrazloenju.

1. Glavni program A01: Redovna djelatnost gradskog upravnog odjela Osiguravanje trajnog i kvalitetnog obavljanja komunalnih djelatnosti, odravanje komunalnog reda iz nadlenosti komunalnog redarstva, upravljanje i nadzor nad cestovnim prometom iz nadlenosti prometnog redarstva odnosno obavljanje poslova, praenje i rjeavanje problematike iz oblasti komunalnog gospodarstva osnovni je cilj ovog Programa. Glavni program - Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela sastoji se od 3 Programa, ukupno 4 aktivnosti i 1 kapitalnog projekta.
R. Br.
1. 2. 3.

Glavni program
Priprema i donoenje akata iz djelokruga tijela Upravno administrativni poslovi komunalnog odjela Komunalno i prometno redarstvo UKUPNO:

Proraun 2012.
3.202.500,00 50.000,00 280.00,00 3.252.500,00

Proraun 2013.
2.995.300,00 50.000,00 280.000,00 3.325.300,00

Projekcija 2014.
2.995.300,00 50.000,00 130.000,00 3.175.300,00

Projekcija 2015.
2.995.300,00 50.000,00 130.000,00 3.175.300,00

123

1. PROGRAM A01 PRIPREMA I DONOENJE AKATA IZ DJELOKRUGA TIJELA Aktivnost: Administrativno, tehniko i struno osoblje
R. Br.
1.

Program / Aktivnost
Administrativno, struno osoblje tehniko i

Proraun 2012.
3.202.500,00 3.202.500,00

Proraun 2013.
2.995.300,00 2.995.300,00

Projekcija 2014.
2.995.300,00 2.995.300,00

Projekcija 2015.
2.995.300,00 2.995.300,00

UKUPNO:

Pod pojmom Administrativno, tehniko i struno osoblje podrazumijevaju se rashodi poslovanja koji se odnose na rashode za zaposlene, plae, doprinosi na plae, materijalne rashode, rashode za usluge, rashodi za materijal i energiju, ostale nespomenuti rashodi poslovanja te materijalne rashode za naknade trokova osobama izvan radnog odnosa. Izvor financiranja za ovaj Program je: Opi prihodi i primici te ostali prihodi za posebne namjene.

2. PROGRAM A1017 UPRAVNO-ADMINISTRATIVNI POSLOVI KOMUNALNOG ODJELA Aktivnost: Redovna djelatnost upravno-administrativnog odsjeka
R. Br.
1.

Program / Aktivnost
Redovna djelatnost upravnoadministrativnog odsjeka UKUPNO:

Proraun 2012.
50.000,00 50.000,00

Proraun 2013.
50.000,00 50.000,00

Projekcija 2014.
50.000,00 50.000,00

Projekcija 2015.
50.000,00 50.000,00

Ova Aktivnost sadri rashode poslovanja koji se odnose na materijalne rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja za ovaj Program su: Opi prihodi i primici te Ostali prihodi za posebne namjene.

124

3. PROGRAM 1018 KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO

R. Br.
1. 2. 3.

Program / Aktivnost
Odravanje komunalnog reda Nadzor prometa u mirovanju Kapitalni projekt: Nabava opreme za prometno redarstvo UKUPNO:

Proraun 2012.
40.000,00 90.000,00 150.000,00 280.00,00

Proraun 2013.
40.000,00 90.000,00 150.000,00 280.000,00

Projekcija 2014.
40.000,00 90.000,00 0,00 130.000,00

Projekcija 2015.
40.000,00 90.000,00 0,00 130.000,00

Aktivnost: Odravanje komunalnog reda Provedba ove Aktivnosti podrazumijeva rashode za materijal i energiju, rashode za usluge te ostale nespomenuti rashodi poslovanja. Izvor financiranja za ovaj Program su: Opi prihodi i primici te Ostali prihodi za posebne namjene. Aktivnost: Nadzor prometa u mirovanju Nadzor prometa u mirovanju je Aktivnost koja se takoer odnosi na rashode poslovanja u smislu nabave slubene, radne i zatitne odjee, raznih usluga (komunalne, promidba i informiranje, tekue i investicijsko odravanje, raunalne usluge) te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Za ostvarenje ove Aktivnosti planiraju se sredstva iz: Opih prihodi i primitka.

Kapitalni projekt: Nabava opreme za prometno redarstvo Pod pojmom nabava opreme za prometno redarstvo podrazumijevaju se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnosno nabava uredske opreme i namjetaja te ulaganje u raunalne programe. Za provedbu ovog Kapitalnog projekta planira se iznos sa izvorom financiranja iz Prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

125

2. Glavni program A12: Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture Budui je osnovno naelo komunalnog gospodarstva, da se komunalne djelatnosti obavljaju kao javna sluba, to znai da su komunalne djelatnosti prijeko potrebne za zadovoljenje opih drutvenih potreba, Upravni odjela za komunalni sustav Grada Porea Parenzo i za ovu je godinu osigurao trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti. Temeljem odredbi Zakona o komunalnom gospodarstvu utvrena je obveza jedinica lokalne samouprave da, nakon donoenja Odluke o komunalnoj naknadi, za svaku kalendarsku godinu u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, donosi Program odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture. Ovim Glavnim programom odreuje se provedba Programa odravanja objekata i ureaja komunalne infrastrukture na podruju Grada Porea Parenzo za komunalne djelatnosti: 1. Javna rasvjeta 2. Ceste, nogostupi i putovi 3. istoa i pometanje ulica 4. Zelene povrine i parkovi 5. Oborinska kanalizacija Za ostvarenje ovog Glavnog programa, potrebno je realizirati 5 Programa kroz ukupno 22 planirane aktivnosti.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5.

Glavni program
Javna rasvjeta Ceste, nogostupi i putovi istoa i pometanje ulica Zelene povrine i parkovi Oborinska kanalizacija UKUPNO:

Proraun 2012.
4.520.000,00 2.640.000,00 3.183.000,00 6.813.000,00 675.000,00 17.831.000,00

Proraun 2013.
4.850.000,00 2.589.000,00 3.183.000,00 6.753.000,00 475.000,00 17.850.000,00

Projekcija 2014.
4.905.000,00 2.710.000,00 3.213.000,00 6.911.000,00 680.000,00 18.419.000,00

Projekcija 2015.
5.020.000,00 2.860.000,00 3.270.000,00 7.123.000,00 705.000,00 18.978.000,00

126

4. PROGRAM 1001 JAVNA RASVJETA Osnovni cilj ovog Programa je osiguranje rada postrojenja javne rasvjete putem utroka javne rasvjete, pojaanog odravanja, kao i odravanja semaforskih ureaja te elektroenergetike za tandove i ostale potrebe, a sve u cilju kvalitetnijeg odvijanja prometa te maksimalne sigurnosti pjeaka na podruju grada. Za ostvarenje ovog Programa planirane su 4 aktivnosti.
R. Br.
1. 2. 3. 4.

Program / Aktivnost
Utroak javne rasvjete Odravanje javne rasvjete Odravanje semafora Elektroenergetika za tandove i ostale potrebe UKUPNO:

Proraun 2012.
2.975.000,00 1.345.000,00 200.000,00 0,00 4.520.000,00

Proraun 2013.
3.125.000,00 1.375.000,00 200.000,00 150.000,00 4.850.000,00

Projekcija 2014.
3.180.000,00 1.375.000,00 200.000,00 150.000,00 4.905.000,00

Projekcija 2015.
3.230.000,00 1.420.000,00 200.000,00 170.000,00 5.020.000,00

Aktivnost: Utroak javne rasvjete Na podruju grada Porea Parenzo za podmirenje utroka elektrine energije, planira se iznos kojim se pokriva utroak javne rasvjete i rasvjete sportskih terena, ija je ukupna instalirana snaga cca Pinst=750 kVA. Sredstva za podmirenje ove aktivnosti, podmiruju se iz sredstava komunalne naknade. Aktivnost: Odravanje javne rasvjete Pod pojmom odravanja javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje, odravanje objekata i ureaja javne rasvjete te rasvjete sportskih terena, a sastoji se od radova interventnog i preventivnog odravanja (otklanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehniki zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, antikorozivna zatita te sve ostale aktivnosti koje su nune tijekom odravanja), investicijsko odravanje javne rasvjete, proirenje javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih povrina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstane ceste. Sredstva za izvrenje radova odravanje javne rasvjete financirat e se iz komunalne naknade. Aktivnost: Odravanje semafora Grad Pore Parenzo na svom podruju ima 2 semaforizirana raskrija te dva treptajua semaforska mjesta (ulazna cesta u Veli Maj) koje je potrebno odravati. Za tu aktivnost sredstva e se osigurati iz komunalne naknade.

127

Aktivnost: Elektroenergetika za tandove i ostale potrebe Ova Aktivnost pokriva funkcionalnost, prikljuenje i napajanje elektrinom energijom svih tandova, kioska, klupica te NN ormaria za manifestacije i druge prigode, kao i podmirenje obveza ishoenja vrne snage za nove NN prikljuke, kako za javnu rasvjetu, tako i za ostale elektroenergetske potrebe. U istu stavku je ukljueno i razvijanje novih NN potreba te servisiranje, odravanje i izrada atestne dokumentacije (protokoli o ispitivanju) u svrhu odravanja predmetnog NN postrojenja u ispravnom stanju, sve sukladno vaeoj zakonskoj regulativi, sredstva za provedbu osigurat e se komunalne naknade.

5. PROGRAM 1002 CESTE, NOGOSTUPI I PUTOVI Gospodarenje nerazvrstanim cestama u nadlenosti je Grada Porea Parenzo te je potrebno iste odravati u funkcionalnom stanju. Ovaj Program podrazumijeva odravanje povrina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupane veem broju korisnika, a nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Sastoji se od odravanja nerazvrstanih cesta, pjeakih staza, gradskih ulica, odravanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima, odravanja vertikalne i horizontalne signalizacije, nasipavanja te sjee granja uz ceste, prometnice, putove. Izvrenje ovog Programa predvia se kroz ukupno 5 aktivnosti.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5.

Program / Aktivnost
Redovno odravanje nogostupa i puteva Pojaano odravanje nogostupa i puteva Sjea uz ceste i prometnice Odravanje vodoravne vertikalne signalizacije i cesta, cesta,

Proraun 2012.
500.000,00 835.000,00 220.000,00 815.000,00 270.000,00 2.640.000,00

Proraun 2013.
500.000,00 835.000,00 200.000,00 799.000,00 255.000,00 2.589.000,00

Projekcija 2014.
510.000,00 845.000,00 250.000,00 815.000,00 290.000,00 2.710.000,00

Projekcija 2015.
530.000,00 880.000,00 270.000,00 855.000,00 325.000,00 2.860.000,00

Odravanje makadamskih cesta i pristupnih puteva UKUPNO:

Aktivnost: Redovno odravanje cesta, nogostupa i putova Redovno odravanje ini skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom veeg dijela ili cijele godine na cestama ukljuujui i sve objekte i instalacije, sa svrhom odravanja prohodnosti i tehnike ispravnosti cesta i sigurnosti prometa na njima. Podrazumijeva zimsko odravanje cesta te manje radove na gradskim cestama trgovima, ulicama i raskrijima. Financira se iz komunalne naknade.

128

Aktivnost: Pojaano odravanje cesta, nogostupa i putova U cilju kvalitetnijeg odvijanja prometa i pripreme turistike sezone predlae se uobiajeno presvlaenje asfaltom najoteenijih gradskih ulica, asfaltnih ili betonskih povrina, udarnih rupa, ulegnua, manjih mreastih oteenja na kolnicima i pjeakim povrinama, na trgovima i stepenitima na podruju grada. Sredstva za ovu aktivnost osigurat e se iz komunalne naknade. Aktivnost: Sjea uz ceste i prometnice Ova aktivnost ukljuuje sjeu granja i ivice uz ceste, prometnice, putove te probijanje novih putova. Izvor financiranja ove aktivnosti je komunalna naknada. Aktivnost: Odravanje vodoravne i vertikalne signalizacije Odravanje vodoravne i vertikalne signalizacije podrazumijeva upravljanje prometom, istraivanja prometa i praenja prometne problematike, odravanja vertikalne i horizontalne signalizacije (uzdune i razdjelne linije, stop linija, strelice za usmjeravanje, parkiraline linije, pjeaki prijelazi zebre, nabava i ugradnja prometnih znakova, nabava i postavljanje ploa s imenom ulica, zamjena oteenog znaka i sl.). Za financiranje ove aktivnosti koristiti e se sredstva komunalne naknade i prihoda od sufinanciranja. Aktivnost: Odravanje makadamskih cesta i pristupnih putova Kao i svake godine, predlae se nasipavanje nerazvrstanih cesta kamenim materijalom i sanacija udarnih rupa na makadamskim putovima. Sredstva e se osigurat iz komunalne naknade.

6. PROGRAM 1003 ISTOA, POMETANJE ULICA Briga o istoi i urednosti javno - prometnih povrina (gradskih ulica, cesta, nogostupa, parkova, trgova, plaa, priobalja) glavni cilj je ovog Programa, a obuhvaa pometanje, pranje, ienje, kontejnerski odvoz smea te provedba sanitarne zatite - dezinsekcije i deratizacije kao mjere za sprjeavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Najznaajnija sredstva ulau se u pometanje ulica koje obuhvaa runo i strojn o pometanje svih javnih povrina i plaa na podruju Grada, a obavlja se svakodnevno, kontinuirano tijekom cijele godine. Godinje odravanje predmetnog Programa u proteklom razdoblju povjereno je gradskom komunalnom poduzeu "Usluga Pore" d.o.o. te se potrebna sredstva rezerviraju u ovom Programu. Ovaj se Program planira realizirati kroz 3 Aktivnosti.

129

R. Br.
1. 2. 3.

Program / Aktivnost
Redovito odravanje istoe i pometanje ulica ienje priobalja i odravanje gradskih plaa Zatita i ouvanje okolia UKUPNO:

Proraun 2012.
2.706.000,00 150.000,00 327.000,00 3.183.000,00

Proraun 2013.
2.706.000,00 150.000,00 327.000,00 3.183.000,00

Projekcija 2014.
2.706.000,00 180.000,00 327.000,00 3.213.000,00

Projekcija 2015.
2.733.000,00 200.000,00 337.000,00 3.270.000,00

Aktivnost: Redovito odravanje istoe i pometanje ulica Redovno odravanje istoe javnih povrina odnosi se na runo pometanje i pranje ulica, trgova i pjeakih zona, strojno i pranje pometanje javno prometnih povrina, trgova, fiziko i kemijsko uklanjanje nepoeljne vegetacije uz i na javno prometnim povrinama, ienje grafita, ulja, maziva i drugih oneienja s javnih povrina, svakodnevni nadzor i ophodnje, pranjenje koarica za otpatke i kanti, hitne intervencije - izvanredno ienje javnih povrina i neodravanih povrina. Za te radove neophodni su pometai rasporeeni tako da pokrivaju cijelo podruje Grada Porea (11 djelatnika Pore + 2 djelatnika ervar), MO N. Vas (1 djelatnik za podruje Kukci i Nove Vasi) i MO Baderna, bandaj, Fukulin i Vrvari (1 djelatnik mjeseno po jedan tjedan za svaki MO). Izvor financiranja je komunalna naknada. Aktivnost: ienje priobalja i odravanje gradskih plaa ienje priobalja i odravanje gradskih plaa podrazumijeva ienje priobalnog mora i obale neposredno uz more, ienje morske trave nakon nevremena ukljuujui i angairanje odgovarajueg plovila. U sklopu te aktivnosti odravaju se tuevi i sanitarni vorovi na plaama. Osigurat e se sredstva iz komunalne naknade. Aktivnost: Zatita i ouvanje okolia Temeljem Zakona o zatiti puanstva od zaraznih bolesti, Grada Pore Parenzo mora donijeti Program provoenja obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na podruju grada, a sve u svrhu sprjeavanja pojave zaraznih bolesti. Obuhvaa podruje samog grada Pore Parenzo i sva okolna naselja unutar mjesnih odbora koji nisu u sastavu grada i to: MO ervar Porat, MO Nova Vas, MO bandaj, MO Varvari, MO Baderna i MO Fukulin. Planirana sredstva ostvarit e se iz komunalne naknade i prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

130

7. PROGRAM 1004 ZELENE POVRINE I PARKOVI Ovaj Program osigurava standard ureenja zelenih povrina, cvjetnih gredica, parkova redovitom konjom, okopavanjem, zalijevanjem, preventivnom zatitom bilja i drvoreda od bolesti i nametnika te suzbijanje nepoeljne vegetacije. Predviena su sredstva i za odravanje urbane opreme, novogodinje dekoracije grada kao i za ostale radove na odravanju javnih povrina, opreme i igralita. Godinje odravanje veeg dijela ovog Programa u proteklom razdoblju povjereno je gradskom komunalnom poduzeu Usluga Pore d.o.o. Ovaj se Program planira realizirati kroz 8 Aktivnosti.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Program / Aktivnost
Redovno odravanje povrina i parkova Pojaano odravanje povrina i parkova zelenih zelenih

Proraun 2012.
4.465.000,00 913.000,00 250.000,00 160.000,00 220.000,00

Proraun 2013.
4.465.000,00 913.000,00 130.000,00 160.000,00 330.000,00 50.000,00 380.000,00 325.000,00 6.753.000,00

Projekcija 2014.
4.505.000,00 918.000,00 200.000,00 160.000,00 350.000,00 100.000,00 380.000,00 325.000,00 6.938.000,00

Projekcija 2015.
4.575.000,00 928.000,00 220.000,00 170.000,00 400.000,00 120.000,00 380.000,00 330.000,00 7.123.000,00

Odravanje i opremanje urbane opreme Zalijevanje trajnica i stablaica Dekoracija grada Ureenje i opremanje zelenih povrina Odravanje javnih opreme i igralita Zatita bilja UKUPNO: novih

100.000,00 380.000,00 325.000,00 6.813.000,00

povrina,

Aktivnost: Redovno odravanje zelenih povrina i parkova Posao odravanja zelenih povrina i parkova obuhvaa konju zelenih povrina, okopavanje zelenih povrina, odravanje cvjetnih gredica i korita, odravanje zelenih povrina, odravanje sustava za automatsko navodnjavanje, zatitu bilja, zalijevanje trajnica i stablaica, ureenje novih zelenih povrina. Najznaajnija ulaganja odraavaju se na konji zelenih povrina. Planirana konja obavlja se na povrini od cca 900.000,00 m2, a sveukupna pokoena povrina iznosi 4.900.000,00 m2. Za te poslove osigurat e se iznos iz prikupljenih sredstava komunalne naknade i iz prihoda od boravine pristojbe. Aktivnost: Pojaano odravanje zelenih povrina i parkova Pojaano odravanje zelenih povrina i parkova ine poslovi preventivne zatite bilja i drvoreda od bolesti i nametnika te suzbijanje nepoeljne vegetacije, intervencije na 131

odravanju zelenih povrina odnosno nepredvieni radovi i zahvati na javnim zelenim povrinama koji nisu predvieni programom redovnog odravanja te konja uz nerazvrstane prometnice. Radovi e se financirati dijelom iz komunalne naknade, a dijelom iz prihoda od boravine pristojbe. Aktivnost: Odravanje i opremanje urbane opreme Ova aktivnost odnosi se na nabavu urbane opreme klupa, koarica za otpatke, drai za bicikle, naprava namijenjenih igri djece, opreme za sportske terene, koarica za smee, cvjetnih korita i vaza, opreme za dodatnu regulaciju prometa, putokaza, nadstrenica za sklanjanje ljudi u javnom prometu i sl. Sredstva e se osigurati iz prihoda od boravine pristojbe. Aktivnost: Zalijevanje trajnica i stablaica Cilj ove aktivnosti je zalijevanje bilja (trajnica i stablaica) na javnim povrinama u gradu. Za ove radnje potrebno je osigurati iznos iz prihoda od komunalne naknade. Aktivnost: Dekoracija grada Budui da se svake godine tijekom novogodinjih blagdana, grad ukrasi novogodinjom dekoracijom i ove godine predviaju se sredstva za nabava, montaa, odravanje te demontaa opreme za blagdansko ukraavanje grada iz prihoda od boravine pristojbe. Aktivnost: Ureenje i opremanje novih zelenih povrina Ove se godine planira urediti park na spoju ulica G. Caprin, Ist. Razvoda i B. Milanovia sadnjom ukrasnog grmlja i trajnica, ureenje novih travnjaka, ureenje novih cvjetnih gredica te opremanje parkovnim klupama i koaricama za otpatke. Predvidivi iznos osigurat e se iz prihoda od boravine pristojbe. Aktivnost: Odravanja javnih povrina, opreme i igralita Aktivnost Odravanja javnih povrina, opreme i igralita je nova stavka u ovom Programu, a podrazumijeva izvoenje svih sitnih radova (popravci, betoniranja i sl.), bojanje opreme i igralita odnosno sve nepredviene radove i zahvate na javnim zelenim povrinama i parkovima koji nisu predvieni programom redovnog i pojaanog odravanja. Radovi e se financirati iz prihoda od komunalne naknade.

132

Aktivnost: Zatita bilja Podruje Grada Porea - Parenzo odnosno provedbe mjera obvezne zatite bilja i suzbijanja nepoeljne vegetacije obuhvaa grad i okolna naselja unutar mjesnih odbora i to: MO ervar Porat, MO Nova Vas, MO bandaj, MO Varvari, MO Baderna i MO Fukulin. Programom provedbe mjera obvezne zatite bilja obuhvaene su sve vanije zelene povrine grada Porea Parenzo. Zatita ukrasnog bilja e se provoditi primjenom biolokih ili kemijskih mjera uz koritenje pripravaka registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj. Suzbijanje nepoeljne vegetacije provodilo bi se u na povrinama starogradskih zidina te na cjelokupnim ulicama unutar starogradske jezgre u tekuoj godini, na sveukupnoj povrini od cca. 2.500 m2 u vrijeme intenzivnog porasta korova uz primjenu herbicida registriranih za ovu namjenu u Republici Hrvatskoj i prskanjem kao metodom aplikacije herbicida. Za provedbu ove Aktivnosti potrebno je osigurati iznos iz prihoda od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina.

8. PROGRAM 1005 OBORINSKA KANALIZACIJA Pod ovim Programom podrazumijeva se odravanje objekata i ureaja za odvodnju atmosferskih voda s javnih povrina, javnih i nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje. Predviene su 2 aktivnosti.
R. Br.
1. 2.

Program / Aktivnost
Redovito odravanje oborinske kanalizacije Odravanje oborinske kanalizacije na vie lokacija

Proraun 2012.
375.000,00 300.000,00 675.000,00

Proraun 2013.
375.000,00 100.000,00 475.000,00

Projekcija 2014.
380.000,00 300.000,00 680.000,00

Projekcija 2015.
385.000,00 320.000,00 705.000,00

UKUPNO:

Aktivnost: Redovno odravanje oborinske kanalizacije Redovno odravanje podrazumijeva ienje ulinih slivnika, kanalskih reetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala i ahtova, kinih preljeva i talonica s deponiranjem izvaenog mulja, manje sanacije kanalizacijske mree zbog dotrajalosti i proputanja cijevi odnosno svi radovi potrebni za normalno funkcioniranje sustava. Godinje odravanje oborinske kanalizacije u proteklom razdoblju povjereno je gradskom komunalnom poduzeu "Usluga Pore" d.o.o. te se potrebna sredstva planiraju iz komunalne naknade.

133

Aktivnost: Odravanje oborinske kanalizacije na vie lokacija Kroz ovu Aktivnost planira se saniranje kompleksnih oteenja oborinske kanalizacije koja se javljaju tijekom proraunske godine. Planirana sredstva ostvarit e se iz komunalne naknade.

3. Glavni program A13 Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture Osnovni je cilj ovog Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture potivanje zakonskih regulativa odnosno izvrenje obveza koje je Grad preuzeo po izdanim rjeenjima o plaanju komunalnog doprinosa. Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu, Prorauna Grada Porea Parenzo i Programa mjera za unaprjeenje stanja u prostoru i potrebe ureenja zemljita u skladu s postavkama dokumenata prostornog ureenja i u skladu s Planom razvojnih programa koji se donose na temelju posebnih propisa, predstavniko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Program gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu. Donoenjem Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture, Grad Pore Parenzo, Upravni odjel za komunalni sustav, obvezan je izgraditi objekte i ureaje komunalne infrastrukture za predmetnu kalendarsku godinu sukladno tom Programu, u skladu s zakonskim regulativama i raspoloivim financijskim sredstavima. Realizacije Programa gradnje objekata i ureaja komunalne infrastrukture ukljuuje poslove i rashode na izgradnji javne rasvjete, rekonstrukciji cesta, nogostupa i putova, komunalnim akcijama i komunalnom opremanju, odvodnji i proiavanju otpadnih voda, vodoopskrbi, odlaganju komunalnog otpada te izradi projektne dokumentacije. Za ostvarenje ovog Glavnog programa, potrebno je realizirati 8 Programa kroz ukupno 32 planirana kapitalna projekta.

134

R. Br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Glavni program
Izgradnja javne rasvjete Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva Komunalne akcije i komunalno opremanje Izgradnja oborinske kanalizacije Odvodnja i otpadnih voda Vodoopskrba Odlaganje komunalnog otpada Projektna dokumentacija UKUPNO: proiavanje

Proraun 2012.
1.970.000,00 14.220.000,00 350.000,00 250.000,00 3.600.000,00 6.005.000,00 2.308.000,00 420.000,00 29.123.000,00

Proraun 2013.
2.500.000,00 12.380.000,00 4.240.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 1.600.000,00 620.000,00 22.140.000,00

Projekcija 2014.
2.550.000,00 42.900.000,00 1.000.000,00 250.000,00 330.000,00 270.000,00 1.500.000,00 560.000,00 49.360.000,00

Projekcija 2015.
2.650.000,00 41.300.000,00 1.330.000,00 250.000,00 350.000,00 290.000,00 1.500.000,00 610.000,00 48.280.000,00

1. PROGRAM 1001 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE Ovaj program poglavito obuhvaa izgradnju nove javne rasvjete ali i nadogradnju postojeih postrojenje JR. Za napomenuti je da se na svim djelovima postrojenja JR predvia ugradnja adekvatnih ureaja radi utede odnosno provedbe redukcije. Sva oprema koja se ugrauje u skladu je s vaeim normama unutar EU, pozitivnim propisima i standardima, a poglavito glede svjetlosnog ekolokog zagaenja. Program Izgradnja javne rasvjete sadri 2 kapitalna projekta.

Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete Ovim Kapitalnim projektom predvia se izgradnja postrojenja JR na podrujima gdje proizlazi obveza gradnje na temelju komunalnog doprinosa. Ulaganja se odnosi na 5 vanjskih Mjesnih odbora te Mjesni odbor unutar grada. Sredstva e se osigurati iz prihoda od komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija JR u ervar Porat Naselje ervar Porat prilikom gradnje, izgraeno je kao turistiko rezidencijalno naselje. Tijekom godina, isto je djelomino promijenio namjenu u prostor sa stalnim boravkom mjetana ervar Porta. Budui da je od izgradnja naselja prolo 30-ak godina, instalacije JR su dotrajale to se pokazalo i Elaboratom postojeeg stanja postrojenja JR naselja ervar

135

Porat. Ovim Kapitalnim projektom predvia se izgradnja druge faze nove JR u naselju, a sve iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

2. PROGRAM 1002 REKONSTRUKCIJA CESTA, NOGOSTUPA I PUTOVA U cilju bolje prometne povezanosti i smanjenja prometnog optereenja, rekonstruiraju se postojee i grade nove prometnice, raskrija i ostali objekti prometne infrastrukture. Za ostvarenje ovog Programa, potrebno je realizirati 16 Kapitalnih projekata.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Kapitalni projekt
Rekonstrukcija cesta, nogostupa i puteva Zaobilaznica Pore - juni krak (dionica Vrvari-Koambra) Imovinsko-pravni odnosi vezani za izgradnju cesta Kruno raskrije Parens Izgradnja prometnica naselja Vranii i Gulii Izgradnja prometnica naselja Veli i Mali Maj Kruno raskrije Finida Kruno raskrije Bolnica Izgradnja ulice Kampac u naselju Veli Maj Rekonstrukcija parkiralita kod O Pore Kruno raskrije up.Somogy C 5002 unutar unutar

Proraun 2012.
2.880.000,00 5.450.000,00 1.680.000,00 1.000.000,00 300.000,00 70.000,00 100.000,00 150.000,00 500.000,00 450.000,00 150.000,00 230.000,00 180.000,00 130.000,00 50.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00

Proraun 2013.
4.800.000,00 2.530.000,00 200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 250.000,00 500.000,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 1.250.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekcija 2014.
4.000.000,00 30.000.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 5.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Projekcija 2015.
4.000.000,00 30.000.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Izgradnja prometnica u Radnoj zoni Kukci Prometnica Facinka - Kaufland kola Finida Rekonstrukcija gradske rive Pjeaka komunikacija Dvorana atika - grad Pore Asfaltiranje puteva - Danci Asfaltiranje puteva - Kuneli Asfaltiranje puteva - Ruii

136

19. 20. 21. 22. 23. 24.

Raskrije Plava laguna Raskrije Zelena laguna Raskrije Donji padii Parkiralite u ulici Rajka Stipe Prometnica C 5002 Prometnica u Vrvarima (5. krak) UKUPNO:

180.000,00 210.000,00 180.000,00 0,00 90.000,00 0,00 14.220.000,00

200.000,00 200.000,00 200.000,00 450.000,00 150.000,00 1.000.000,00 12.380.000,00

300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 42.900.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.300.000,00

Planirani Kapitalni projekti u 2013. - 2015. godini:

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija cesta, nogostupa i putova Ulaganja u sklopu ovog Kapitalnog projekta odnose se na ulaganja u ureenje prometnica po komunalnom doprinosu odnosno obuhvaa izgradnju cesta, nogostupa i puteva na podrujima na kojima istie rok izvrenja obveze Grada po izdanim rjeenjima za komunalni doprinos. Ulaganja se odnosi na 5 vanjskih Mjesnih odbora te Mjesni odbor unutar grada. Izvor financiranja ovog kapitalnog projekta je komunalni doprinos. Kapitalni projekt: Zaobilaznica Pore - juni krak (dionica Vrvari Koambra) Tijekom 2009. godine zavrena je prva faza izgradnja zaobilaznice od St. Vodopija do raskrija Vrvari. Ovim kapitalnim projektom predvia se nastavak izgradnja zaobilaznice grada Porea i to na dionici Vrvari Koambra. Sredstva u 2013. godini predviaju se za izradu projektne dokumentacije, geodeziju i rjeavanje i imovinsko - pravnih odnosa. Ta e se sredstva osigurati iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine, iznosi u projekcijama prorauna za 2014. i 2015. godini od Pomoi od institucija i tijela EU FOND IPA te od Primitaka od zaduivanja. Kapitalni projekt: Imovinsko - pravni odnosi vezani za izgradnju cesta Ovaj kapitalni projekt planira se za rjeavanje imovinsko - pravnih odnosa za potrebe izgradnje cesta, nogostupa i putova koji nisu u vlasnitvu Grada Porea Parenzo. Predvidivi iznosi osigurat e se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Kruno raskrije Parens Krajem 2012. godine zapoelo se s rekonstrukcijom raskrija Parens (raskrije na C 5002 i D302) u kruno raskrije. Rekonstruiralo se etverokrako semaforizirano raskrije u kruno s 137

izgradnjom oborinske odvodnje i nove javne rasvjete. Sredstva su se osigurala dijelom iz pomoi od ostalih subjekata unutar opeg prorauna (upanijske uprave za ceste Pazin i Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, a dijelom iz Prorauna Grada Porea Parenzo za 2012. godinu od prodaje nefinancijske imovine. Za 2013. godinu iznos od 50.000,00 kuna planira se utroiti na hortikulturno ureenje zelenih povrina krunog raskrija. Kapitalni projekt: Kruno raskrije Finida Za 2013. godinu iznos od 250.000,00 kuna planira se utroiti na izgradnju montanog krunog raskrija dok su sredstva za 2014. i 2015. godinu predviena za izradu projektne dokumentacije, geodeziju i rjeavanje imovinsko - pravnih odnosa za rekonstrukciju postojeeg odnosno izgradnju krunog raskrija, a osigurat e se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Kruno raskrije Bolnica Kruno raskrije Bolnica nalazi se na spoju upanijske ceste C 5002, Partizanske ulice te ulice M. Gioseffi. Raskrije je sada etverokrako, semaforizirano. Kako bi se izbjegli prometni epovi, naroito u turistikoj sezoni, to se raskrije planira urediti kao kruno (bolja protonost prometa). U 2013. godini planira se izgradnja montanog krunog raskrija, a kroz slijedee 2 godine izraditi kvalitetna projektna dokumentacija, geodezija i rjeavanje imovinsko - pravnih odnosa. Sredstva e se osigurat iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Kruno raskrije C 5002 ulice upanije Somogy Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna predviena su izradu projektne dokumentacije, geodeziju i rjeavanje imovinsko - pravnih odnosa za predmetno kruno raskrije, a osigurat e se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Izgradnja prometnica u Radnoj zoni Kukci Obveza izgradnje prometnica u Radnoj zoni Kukci definira se temeljem uplaenih komunalnih doprinosa tijekom proteklih godina. U 2013. godini predvia se osiguranje sredstava u iznosu od 150.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije, geodeziju i rjeavanje imovinsko - pravnih odnosa, a tijekom 2014. i 2015. godine iznosi od po 1.000.000,00 kuna planiraju se za izvoenje predmetnih prometnica. Osiguranje sredstava je iz komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Prometnica Facinka - Kaufland - kola Finida Ovim kapitalnim projektom predvia se povezivanje radno servisne zone smjetene sjeverno od ulice M. Vlaia, zone predviene za izgradnju kolskih objekata te stambene zone na Finidi odnosno ta spojna prometnica povezivala bi podruje od Facinke, preko Finide, 138

omoguila spoj iz St. Vergotini dola do naselja Gulii te se spojila s jedne strane na izgraeno kruno raskrije u G. padiima, a s druge strane na obilaznicu Porea. Sredstva u iznosu od 1.250.000,00 kuna predviena su za izradu projektne dokumentacije, izradu geodetskih snimaka, elaborata i drugih potrebnih podloga. Ostalih 9.000.000,00 kuna predviena su za izgradnju te prometnice. Ta e se sredstva osigurati iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Rekonstrukcija gradske rive Rekonstrukcija gradske rive predviena je radi revitalizacije uskog centra grada Porea odnosno na potezu od carinskog gata do hotela Palazzo u irini postojeeg kamenog oploenja. U ovoj godini predvia se izrada projektne dokumentacije u iznosu od 230.000,00 kuna , a za ostale dvije godine izvoenje. Potredna sredstva osigurat e se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Raskrije Plava laguna Prometnica C 5002, glavna prometnica kroz grad Pore Parenzo, tijekom turistike sezone nerijetko je poprite velike guve i prometnih epova koji nastaju na krianju te prometnice sa ulazom u velika turistika naselja kao to je i ulaz u Plavu lagunu. Temeljem Sporazuma s Plavom lagunom d.d. sufinancirat e se izrada projektne dokumentacije. Osiguranje sredstava je iz Prihoda od sufinanciranja. Kapitalni projekt: Raskrije Zelena laguna Kao i Kapitalni projekt: Raskrije Plava laguna tako i ovaj kapitalni projekt predvia izrad u krunog raskrija na spoju prometnice C5002 i ulaza u Zelenu lagunu na kojem se, takoer, tijekom turistike sezone stvaraju velike prometne guve Temeljem Sporazuma s Plavom lagunom d.d. sufinancirat e se izrada projektne dokumentacije. Osiguranje sredstava je iz Prihoda od sufinanciranja. Kapitalni projekt: Raskrije Donji padii Raskrije Donji padii nalazi se na spoju upanijske ceste C5198 i ulice padii. Budui da je to postojee raskrije vrlo nepregledno i poprite velikog broja prometnih nezgoda, uz suglasnost upanijske uprave za ceste, Grad je inicirao potrebu izgradnje krunog raskrija te pokrenuo izradu projektne dokumentacije. Predviena sredstva u Proraunu za 2013. godinu i Projekciji Prorauna za 2014. godinu odnose se na izradu projektne dokumentacije, geodeziju i rjeavanje imovinsko - pravnih odnosa, osigurat e se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Parkiralite u ulici Rajka Stipe Ovaj Kapitalni projekt podrazumijeva izgradnju parkiralita u ulici R. Stipe gdje se zbog nedostatnih parkirnih mjesta, naroito tijekom turistike sezone, pokazala potreba za 139

izgradnjom istog. Osiguranje sredstva predvia se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Prometnica C 5002 Ovim Kapitalnim projektom predvia se proirenje u cijeloj duini prometnice (gdje je to potrebno), a samim time i rjeavanje imovinsko pravnih odnosa tog dijela. Sredstva se predviaju iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Kapitalni projekt: Prometnica u Vrvarima (5. krak) Ovaj Kapitalni projekt predstavlja spoj naselja Vrvari na dravnu cestu D302, tonije na novoizgraeno kruno raskrije Vrvari. Budui da je na tom raskriju predvien 5. krak koji nije bio predmet te izgradnje, neophodno je izvoenje tog kraka jer bi se time povezalo naselja Vrvari te osigurao siguran izlaz na D302. Predviena su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna sa izvorom financiranja dijelom iz komunalnog doprinosa te dijelom iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. 3. PROGRAM 1003 KOMUNALNE AKCIJE I KOMUNALNO OPREMANJE Programom Komunalne akcije i komunalno opremanje predvia se nabava igrala za djeja igralita te razni radovi po prioritetima MO-a, a sve kroz 7 kapitalna projekta.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kapitalni projekt
Nabava igrala za djeja igralita Ureenja po naselju - komunalne akcije Izgradnja polivalentnog igralita u naselju Kukci Postavljanje stupia i unjeva Izgradnja igralita na vie lokacija Izgradnja polivalentnog igralita u naselju Baderna Izgradnja javnog WC-a UKUPNO:

Proraun 2012.
50.000,00 250.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00

Proraun 2013.
200.000,00 750.000,00 410.000,00 30.000,00 1.950.000,00 500.000,00 400.000,00 4.240.000,00

Projekcija 2014.
200.000,00 750.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

Projekcija 2015.
250.000,00 1.000.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00

140

Kapitalni projekt: Nabava igrala za djeja igralita Grad Pore - Parenzo ulae znatna sredstva u nabavu kvalitetnih igrala za djeja igralita koja znatno doprinosi sretnoj i sigurnoj igri najmlaih. Za slijedee godine predloena su sredstva za nabavu i ugradnju novih igrala kojima e se popuniti ili zamijeniti postojea igrala na djejim igralitima, financirat e se sa osiguranim sredstvima iz komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Ureenja po naselju - komunalne akcije Ovim kapitalnim projektom rijeit e se neki od prioriteta vanjskih MO-a. Svaki MO ima odreen iznos koji e se osigurati iz sredstava prikupljenih od komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Izgradnja polivalentnog igralita u naselju Kukci Po programu MO Nova Vas u komunalnim akcijama predviena je izgradnja polivalentnog igralita u naselju Kukci. U sklopu igralita izvest e se i oprema (koevi, golovi, mree, ograda oko cijelog igralita i JR). Za realizaciju ovog kapitalnog projekta planira se iznos od 410.000,00 kuna iz sredstava prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Postavljanje stupia i unjeva Predloena su sredstva za nabavu i ugradnju nove urbane opreme za podruje grada (stupii i unjevi) iz prihoda od komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Izgradnja igralita na vie lokacija Budui de se u nekoliko prolih godina na podruju grada nisu gradila nova igralita, u 2013. godini predvia se iznos od 1.950.000,00 kuna koji bi se utroili u te svrhe na podrujima svih Mjesnih odbora. Za te potrebe sredstva e se izdvojiti iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Kapitalni projekt: Izgradnja polivalentnog igralita u naselju Baderna Po programu MO Baderna u komunalnim akcijama predviena je izgradnja polivalentnog igralita u naselju Baderna. U sklopu igralita izvest e se i oprema (koevi, golovi, mree, ograda oko cijelog igralita i JR). Za realizaciju ovog kapitalnog projekta u 2013. godini planira se iznos od 500.000,00 kuna iz sredstava prihoda od komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Izgradnja javnog WC-a Ovim se kapitalnim projektom planirana je izgradnja javnog WC-a uz sufinanciranje Grada i Turistike zajednice Pore. Sredstva e se osigurati iz komunalnog doprinosa i prihoda od sufinanciranja.

141

4. PROGRAM 1004 IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE Program Izgradnja oborinske kanalizacija sastoji se od 1 Kapitalnog projekta, a financirat e se iz sredstava od ostalih prihodi za posebne namjene.
R. Br.
1.

Kapitalni projekt
Oborinska kanalizacija na vie lokacija UKUPNO:

Proraun 2012.
250.000,00 250.000,00

Proraun 2013.
250.000,00 250.000,00

Projekcija 2014.
250.000,00 250.000,00

Projekcija 2015.
250.000,00 250.000,00

Kapitalni projekt: Oborinska kanalizacija na vie lokacija Planira se izgradnja oborinske kanalizacije na lokacijama gdje se pokazalo da postojea oborinska kanalizacija u potpunosti ne zadovoljava prihvat svih slivnih voda sa tog podruja.

5. PROGRAM 1005 ODVODNJA I PROIAVANJE OTPADNIH VODA Program odvodnja i proiavanje otpadnih voda sadri 1 Kapitalni projekt koji se odnosi na izgradnju objekata za prihvat,odvodnju i proiavanje otpadnih voda iz sredstva naknade za prikljuenje.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kapitalni projekt
Izgradnja kanalizacijskog kolektora Stancije Portun Izgradnja kanalizacijskog kolektora Kukci Stranii Izgradnja kanalizacijskog kolektora Parens Rekonstrukcija CS Izrada projektne dokumentacije Izgradnja kanalizacijskog kolektora Kukci Nova Vas Proirenje, rekonstr.kanalizacijskih mrea na raznim lokacijma Udio u glavnici za prikljuke po stvorenim obvezama UKUPNO:

Proraun 2012.
850.000,00 850.000,00 100.000,00 250.000,00 200.000,00 850.000,00 500.000,00 0,00 3.600.000,00

Proraun 2013.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00

Projekcija 2014.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

Projekcija 2015.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 350.000,00

142

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata za prihvat, odvodnju proiavanje otpadnih voda iz sredstva naknade za prikljuenje

Odredbama Odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine javne odvodnje, definirana je naknada za prikljuenje kao strogo namjenski prihod Grada Porea Parenzo, koji se koristi za financiranje gradnje sustava za odvodnju i proiavanje otpadnih voda na podruju Grada Porea - Parenzo. Za prikljuenje na komunalne vodne graevine plaa se naknada za prikljuenje na komunalne vodne graevine, a Grad Pore Parenzo izdaje Rjeenja kojim se ta sredstva razrezuju. Sredstva iz Udjela u glavnici za prikljuke po stvorenim obvezama osiguravaju se iz Posebnih naknada za izgradnju komunalne infrastrukture.P1006 VODOOPSKRBA KRBA 6. PROGRAM 1006 VODOOPSKRBA Program vodoopskrba sastoji se od 1 Kapitalnog projekta koji se odnosi na izgradnju objekata vodoopskrbe.
R. Br.
1. 2. 3. 4. 5.

Kapitalni projekt
Izgradnja rezervoara Venaveri i vodovodni ogranak VelenikiBuii Proirenje vodovodne mree u Gradu Poreu Izgradnja vodovodnog ogranka za radnu zonu Kukci -II. dio Proirenje vodovodne mree u selu tifanii Kapitalna pomo za realizaciju prikljuaka po stvorenim obvezama UKUPNO:

Proraun 2012.
3.300.000,00 700.000,00 1.000.000,00 1.005.000,00 0,00 6.005.000,00

Proraun 2013.
0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

Projekcija 2014.
0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 270.000,00

Projekcija 2015.
0,00 0,00 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00

Kapitalni projekt: Izgradnja objekata vodoopskrbe Odredbama Odluke o prikljuenju na komunalne vodne graevine javne vodoopskrbe, definirana je naknada za prikljuenje kao strogo namjenski prihod Grada Porea Parenzo, koji se koristi za financiranje gradnje sustava za vodoopskrbe na podruju Grada Porea Parenzo. Za prikljuenje na komunalne vodne graevine javne vodoopskrbe plaa se naknada za prikljuenje na komunalne vodne graevine, a Grad Pore Parenzo izdaje Rjeenja kojim se ta sredstva razrezuju. Sredstva se osiguravaju iz Posebnih naknada za izgradnju komunalne infrastrukture

143

7. PROGRAM 1007 ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA Ovaj Program sastoji se od 1 kapitalnog projekta, a financirat e se iz posebne naknade za izgradnju komunalne infrastrukture i pomoi od opinskog prorauna.
R. Br. 1. 2. Proraun 2012. 1.540.000,00 768.000,00 2.308.000,00 Proraun 2013. 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00 Projekcija 2014. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 Projekcija 2015. 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Kapitalni projekt Sanacija odlagalita komunalnog otpada Koambra Nabava specijalnih komunalnih vozila UKUPNO:

Kapitalni projekt: Sanacija odlagalita komunalnog otpada Koambra Glavni cilj ovog projekta je usklaivanje sustava gospodarenja otpadom s stratekim dokumentima i zakonskim propisima RH i EU, a podrazumijeva kontinuirano sakupljanje, obradu i trajno odlaganje komunalnog otpada na odlagalitu komunalnog otpada Koambra te saniranje i zatvaranje eventualnih nelegalnih odlagalita. Neposredni produkt je unaprjeenje komunalne usluge graanima, a dugorono gledano edukacija stanovnitva odnosno mijenjanje njihovih navika i odnosa prema otpadu. Sanacija odlagalita komunalnog otpada Koambra zapoela je tijekom 2007. Godine, a zavrila je sredinom 2012. godine. Sredstva predviena za 2013.-2015. godine odnose se na zatvaranje financijske konstrukcije tog projekta. 8. PROGRAM 1008 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA Program Projektna dokumentacija planira se u 3 Kapitalna projekta i to kako slijedi:
R. Br.
1. 2. 3.

Kapitalni projekt
Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu Izrada digitalne projekcije izvedenih radova na podruju grada UKUPNO:

Proraun 2012.
250.000,00 170.000,00 0,00 420.000,00

Proraun 2013.
470.000,00 150.000,00 0,00 620.000,00

Projekcija 2014.
300.000,00 250.000,00 10.000,00 560.000,00

Projekcija 2015.
300.000,00 300.000,00 10.000,00 610.000,00

144

Kapitalni projekt: Izrada projekata za komunalnu infrastrukturu Tijekom cijele godine pojavljuje se potreba za izradom raznih projekata infrastrukture pa je i glavni cilj ovog projekta osigurati sredstva za izradu projektne dokumentacije za prometne projekte, projekte javne rasvjete i sl., a sve radi kvalitetnog izvravanja ostalih stavaka Upravnog odjela. U sklopu ovog Programa priprema se i projektna dokumentacija koja je baza za kandidiranje projekata za koritenje razvojnih sredstva iz fondova EU. Za realizaciju ovog projekta osigurat e se sredstva iz komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Geodetski radovi za komunalnu infrastrukturu Kako je za izradu kvalitetne projektne dokumentacije potrebno snimiti teren odnosno izraditi geodetske podloge, razne profile i sl., ovisno o razradi projekta, predvia se osiguranje sredstava na ovoj stavci. Potrebna sredstva izdvojiti e se iz komunalnog doprinosa. Kapitalni projekt: Izrada digitalne projekcije izvedenih radova na podruju grada Osnovni zadatak ovog kapitalnog projekta je izrada trajne digitalne dokumentacije svih dosad izvedenih radova ovog Upravnog odjela. Ta e baza podataka sadravati kompletnu izgraenu komunalnu infrastrukturu na podruju grada (prometnice, ceste, raskrija) i kao takva bit e temelj za sva daljnja projektiranja ali i za auriranje podataka, praenje i dopunjavanje tekuih promjena. Za realizaciju ovog projekta planira se osigurati potreban iznos iz komunalnog doprinosa. POKAZATELJI USPJENOSTI IZVOENJA PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI SUSTAV GRADA POREA - PARENZO Upravni odjel za komunalni sustav obavlja niz administrativnih i strunih poslova u okviru svoje nadlenosti sukladno postavkama predvienih Proraunom Grada Porea Parenzo te vaeim propisima i aktima Grada Pokazatelji uspjenosti izvoenja svih Programa unutar Upravnog odjela za komunalni sustav Grada Porea Parenzo, ogledaju se kroz ureenost cijelog grada (prometnice, trgovi, parkovi, plae i ostalih javnih povrina na tom podruju), funkcionalnosti objekata i ureaja svih komunalnih infrastruktura, podizanje razine sigurnosti svih sudionika u prometu, zatite okolia. Uz veliki obim i sloenost poslova koji se obavljaju unutar ovog Upravnog odjela za istaknuti su financijski pokazatelji uspjenosti koji se ogledaju kroz prihode na razrezu i naplati komunalnog doprinosa, komunalne naknade, spomenike rente, gradskih prekrajnih kazni, poreza na koritenje javnih povrina, prihoda za uporabu javnih gradskih povrina, prihodi od kunih brojeva, naknada za prikljuenje i ostalog, svakodnevni terenski rad, rad sa strankama, suradnja sa komunalnim poduzeima te stalna izloenost javnosti. 145

Generalni pokazatelj uspjenosti odraava se i na brojnim nagradama kao to su Plavi cvjet, Turistiki cvijet i sve ostale nagrade, za koje je velikim djelom zasluan i ovaj Upravni odjel. Ipak, uzimajui u obzir sveprisutnu vrlo nepovoljnu gospodarsku odnosno financijsku situaciju, najvaniji pokazatelj uspjenosti provedbe Programa Upravnog odjela za komunalni sustav je zadovoljstvo svih stanovnika i posjetitelja dosadanjim dostignuima u ureenju Grada, kontinuiranom podizanju ope razine kvalitete ivotnog prostora, ouvanju i unaprjeenju Grada kao jedne od najpoeljnijih turistikih destinacija.

146

6.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I ZATITU OKOLIA

DJELOKRUG RADA Upravni odjel za prostorno planiranje i zatitu okolia jedna od ustrojstvenih jedinica unutar Upravnih tijela Grada Porea, a ustrojen je temeljem odredbi glave VI. "Upravni odjeli i slube jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave" Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumaenje, 129/05. 109/07. 125/08 i 36/09), kao i na temelju glave IX. "Upravne tijela" Statuta Grada Porea -Parenzo" ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 6/09). Temeljem navedenih propisa Gradsko vijee je donijelo posebnu Odluku o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea-Parenzo " ("Slubeni glasnik Grada Porea broj 7/10), kojom je Upravni odjel za prostorno planiranje i zatitu okolia utvren kao samostalni odjel. Upravni odjel organiziran je bez niih ustrojstvenih jedinica. U Upravnom Odjelu za prostorno planiranje i zatitu okolia obavljaju se poslovi koji pokrivaju sljedea podruja : - prostorno planiranje i urbanizam /priprema, izrada i praenje provedbe prostornih planova i drugih dokumenata, - zatita okolia, - zatita kulturne batine. U Upravnom odjelu je sistematizirano etiri /4/ radna mjesta od ega je popunjeno tri /3/, odnosno nije popunjeno jedno /1/ radno mjesto Strunog suradnika za prostorno planiranje. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA Osnovni propisi : - Zakon o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01. 60/01. vjerodostojno tumaenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) - Zakon o slubenicima i namjetenicima u lokalnoj podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br 86/08.) - Zakon o radu (NN br. 149/09.) - Zakon o opem upravnom postupku (NN br. 47/09.) - Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03. i 144/10.) - Zakon o javnoj nabavi (NN br. 110/07. i 125/08.) - Uredba o uredskom poslovanju (NN br.7/09.) Osnovni propisi iz nadlenosti Upravnog odjela : - Zakon o prostornom ureenju i gradnji (NN br. 76/07. 38/09. 77/11. 90/11. i 50/12.) i drugi propisi - Zakon o zatiti i ouvanju kulturnih dobara (NN br. 69/99. 151/03. 157/03. 87/09. 88/10. i 61/11.) i drugi propisi - Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN br. 152/08.) i drugi propisi, - Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 151/05. i 61/07.), - Zakon o javnim cestama (NN br. 180/04. 138/06 i 146/08.) i drugi propisi, - Zakon o vodama (NN br. 153/09.), - Zakon o zatiti okolia (NN, br. 110/07.) i drugi propisi, - Zakon o otpadu (NN br. 178/04, 153/05, 111/06 i 60/08) i drugi propisi, - Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN br. 36/95. 109/95. 21/96. 70/97. 128/99. 57/00. 129/00. 59/01. 26/03.- proieni tekst 82/04. 110/04. i 178/04.) i drugi propisi. 147

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013.-2015. GODINU Za potrebe izvrenja programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u razdoblju 2013.2015. godine planirana su slijedea sredstva:
Glavni program Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela Zatita kulturne batine Prostorno planiranje Zatita okolia UKUPNO Proraun 2012. 558.000 1.240.000 4.773.865 517.000 7.088.865 Proraun 2013. 555.000 1.490.000 4.000.000 516.000 6.561.000 Projekcija 2014. 555.000 690.000 5.150.000 516.000 6.911.000 Projekcija 2015. 555.000 840.000 4.600.000 516.000 6.511.000

GLAVNI PROGRAM: REDOVNA DJELATOST GRADSKE UPRAVE Sredstva planirana u razdoblju 2013.-2015. godine, potrebna za izvrenje programa su:
Program/aktivnost Administrativno, tehniko i struno osoblje UKUPNO Proraun 2012. 558.000 558.000 Proraun 2013. 555.000 555.000 Projekcija 2014. 555.000 555.000 Projekcija 2015. 555.000 555.000

Za izvoenje Glavnog programa - Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela planiraju se sredstava namijenjena izvravanju programa, aktivnosti, tekuih i kapitalnih projekata u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zatitu okolia. Kroz program Administrativno, tehniko i struno osoblje planirana su sredstva namijenjena isplati plaa i materijalnih prava za 3 djelatnika, te rashodima za materijal i usluge. Cilj ovog Programa je osiguravanje uvjeta za redovno funkcioniranje Upravnog odjela. GLAVNI PROGRAM: ZATITA KULTURNE BATINE Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u programu planirano je:
Program/aktivnost/tekui projekt Zatita spomenika kulture i sakralnih objekata Odravanje kompleksa Eufrazijeve bazilike Ureenje Trga Marafor Rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri UKUPNO Proraun 2012. 200.000 140.000 100.000 800.000 1.240.000 Proraun 2013. 200.000 140.000 350.000 800.000 1.490.000 Projekcija 2014. 200.000 140.000 350.000 0 690.000 Projekcija 2015. 200.000 140.000 500.000 0 840.000

148

Programom Zatita spomenika kulture i sakralnih objekata obuhvaene su aktivnosti koje se odnose na pripremu, projektiranje i izvedbu radova na spomenicima kulturne batine. Cilj programa je neposredna zatita kulturne batine. Programom Odravanja kompleksa Eufrazijeve bazilike obuhvaene su dvije grupe aktivnosti trokovi odravanja Eufrazijeve bazilike i participacija Grada Porea u viegodinjem programu Rekonstrukcije i odravanja kompleksa. Programom Ureenja Trga Marafor osiguravaju se sredstva za izradu projektne dokumentacije za ureenje. Programom Rekonstrukcija mosta u povijesnoj jezgri osiguravaju se sredstva za rekonstrukciju mosta na ulazu u povijesnu jezgru. Program se sufinancira sredstvima Regione del Veneto.

GLAVNI PROGRAM: PROSTORNO PLANIRANJE Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u programu planirano je:
Program/aktivnost/tekui projekt Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja Izrada urbanistikih i detaljnih planova ureenja Izrada ostalih dokumenata prostornog ureenja Pekera Gradska riva Cantina vrtovi Golf Plava i zelena laguna Trg Joakima Rakovca Pj. komunikacija Veli Joe atika Autotrans, hotel Pore i Robna kua SM - Podcentar Materada - kupalite Urbana park-uma Madonna del Monte Stanogradnja Finida - sjever UKUPNO Proraun 2012. 350.000 1.725.000 200.000 300.000 300.000 50.000 498.865 350.000 350.000 350.000 300.000 0 0 0 4.773.865 Proraun 2013. 350.000 1.700.000 200.000 300.000 300.000 50.000 300.000 50.000 50.000 350.000 0 100.000 100.000 150.000 4.000.000 Projekcija 2014. 350.000 1.700.000 200.000 1.000.000 1.000.000 0 0 250.000 250.000 50.000 0 100.000 100.000 150.000 5.150.000 Projekcija 2015. 350.000 1.700.000 200.000 1.000.000 1.000.000 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 150.000 4.600.000

149

Programom Geodetsko-katastarske usluge prostornog planiranja osiguravaju se sredstva za izradu posebnih geodetsko-katastarskih podloga i obavljanje drugih poslova u pripremi podloga za izradu prostornih planova. Cilj Programa je osiguranje odgovarajuih podloga za kvalitetnu izradu prostornih planova i drugih dokumenata prostornog ureenja. Programom Izrada urbanistikih i detaljnih planova ureenja osiguravaju se sredstva za izradu prostornih planova /urbanistikih i detaljnih planova ureenja/ sukladno vaeim prostornim planovima ireg podruja /Prostorni plan ureenja i Generalni urbanistiki plan/ i prioritetima koje utvrde gradska tijela /Gradsko vijee, Gradonaelnik/. Program se dijelom sufinancira iz vanjskih izvora. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoroni razvoj Grada Porea. Programom Izrada ostalih dokumenata prostornog ureenja osiguravaju se sredstva za izradu rjeenja, elaborata i studija u pripremi za izradu prostornih planova/urbanistikih i detaljnih planova ureenja/ kojima se provjeravaju ili detaljnije rjeavaju zone ili pojedine lokacije na podruju Grada Porea. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetan dugoroni razvoj Grada Porea. Programom Izrada plana i projekta za Pekeru osiguravaju se sredstva za izradu pripremnih i istraivakih radova za izradu planske i projektne dokumentacije za ureenje podruja Pekera. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za ureenje podruja Pekera. Programom Izrada plana i projekata za ureenje gradske rive osiguravaju se sredstva za izradu planske i projektne dokumentacije za ureenje podruja Gradske rive. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za kvalitetno ureenje podruja Gradske rive po pojedinim fazama. Programom Izrada planova Cantina-vrtovi osiguravaju se sredstva za izradu programa za provedbu Natjeaja za izradu idejnog arhitektonsko-hortikulturnog rjeenja podruja Cantina vrtovi. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za ureenje podruja Cantina-vrtovi. Programom Izrada planova za golf Plava i zelena laguna osiguravaju se sredstva za izradu urbanistikog plana ureenja i studije utjecaja na okoli za golf igralite. Program se dijelom financira iz dravnih i upanijskih sredstava. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za izgradnju golf-igralita. Programom Izrada planova za Trg Joakima Rakovca osiguravaju se sredstva za pripremu Natjeaja za izradu idejnog arhitektonsko rjeenja trga. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za ureenje trga. Programom Izrada planova za Pj. komunikaciju Veli Joe - atika osiguravaju se sredstva za pripremu Natjeaja za izradu idejnog urbanistiko-arhitektonsko rjeenja pjeake komunikacije. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za izgradnju pjeake komunikacije nakon ureenja raskrija Cantina.

150

Programom Izrada planova ureenja Autotrans, hotel Pore i robna kua osiguravaju se sredstva za pripremu i provedbu Natjeaja za izradu idejnog urbanistiko-arhitektonsko rjeenja predmetnog podruja. Program se najveim dijelom sufinancira iz vanjskih izvora. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za ureenje i izgradnju navedenog podruja. Programom Izrada planova Materada kupalite osiguravaju se sredstva za pripremu programske i planske dokumentacije za ureenje novog gradskog kupalita. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za ureenje i izgradnju navedenog podruja. Programom Izrada planova Urbane park-ume Madonna del Monte osiguravaju se sredstva za pripremu programske i planske dokumentacije za ureenje urbane park ume uz Dom za starije osobe i Dom zdravlja Pore. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za ureenje navedenog podruja po pojedinim fazama. Programom Izrada planova stanogradnje Finida sjever osiguravaju se sredstva za pripremu programske i projektne dokumentacije za POS i slinu stanogradnju. Cilj Programa je osiguranje podloga i uvjeta za stanogradnju. GLAVNI PROGRAM: ZATITA OKOLIA Za potrebe izvrenja aktivnosti sadranih u programu planirano je:
Program/aktivnost/tekui projekt Ekoloke usluge analiza mora ienje podmorja Program Plava zastava UKUPNO Proraun 2012. 30.000 30.000 457.000 517.000 Proraun 2013. 30.000 30.000 456.000 516.000 Projekcija 2014. 30.000 30.000 456.000 516.000 Projekcija 2015. 30.000 30.000 456.000 516.000

Programima Ekoloke usluge analiza mora i ienje podmorja obuhvaene su aktivnosti koje se odnose na redovito godinje /ljetno/ praenje kvalitete mora za kupanje i redovite godinje akcije ienja podmorja. Programom Plava zastava obuhvaene su aktivnosti redovite dugogodinje provedbe Programa Plava zastava za plae na podruju Republike Hrvatske koje se odnose na tri gradske plae.

151

7. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREENJE I GRADNJU

DJELOKRUG RADA Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju je jedno od upravnih tijela utvreno Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Porea Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 7/10), koja je odluka donesena temeljem odredbi glave VI. Upravni odjeli i slube jedinice lokalne i podrune (regionalne) samouprave Zakona o lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravni (Narodne novine broj 33/01, 60/01 vjerodostojno tumaenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), na temelju glave IX. Upravna tijela Statuta Grada Porea Parenzo (Slubeni glasnik Grada Porea broj 06/09), prema prethodno donesenoj Odluci upanijske skuptine Istarske upanije Klasa: 350-01/08-01/03 Urbroj: 2163/1-01/4-08-4 od 19. veljae 2008.g. o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za gradnju i Suglasnosti Sredinjeg dravnog ureda za upravu za povjeravanje obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Istarske upanije Gradu Poreu Klasa: 350-01/07-01/8 Urbroj: 515-12-01/1-08-2 od 01. veljae 2008.g. Upravni odjel za prostorno ureenje i gradnju obavlja poslove izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata, rjeenja o utvrivanju graevne estice, rjeenja o uvjetima graenja, potvrde glavnog projekta, rjeenja o izvedenom stanju, potvrde izvedenog stanja, rjeenja za graenje, uporabne dozvole, dozvole za uklanjanje, rjeenja o utvrivanju oblika i veliine zemljino knjine estice, uvjerenja za uporabu graevine, uvjerenja o predanom zavrnom izvjeu nadzornog inenjera, uvjerenja o vremenu graenja graevine, uvjerenja o statusu nekretnine, uvjerenja o samostalnim uporabnim cjelinama kao i ostale upravne i neupravne akte vezanih za provedbu Zakona o prostornom ureenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,50/12). U Upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju sistematizirano je pet radnih mjesta od ega je popunjeno svih pet radnih mjesta. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOENJE PROGRAMA Zakon o prostornom ureenju i gradnji (NN br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) Zakon o opem upravnom postupku (NN br. 47/09) Zakon o upravnim sporovima (NN br. 20/10) Uredba o uredskom poslovanju (NN br. 7/09) Zakon o upravnim pristojbama (NN br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10) Zakon o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (NN br. 69/09, 128/10primjenjuje se do 31.12.2012.) Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99, 29/03) Pravilnik o uvjetima i nainu voenja graevnog dnevnika (NN br. 6/00) Pravilnik o kontroli projekata (NN br. 89/00) Pravilnik o vrsti i sadraju projekta za javne ceste (NN br. 53/02) Pravilnik o tehnikom pregledu graevine (NN br. 108/04) Pravilnik o osiguranju pristupanosti graevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN br. 151/05, 61/07) 152

Zakon o arhitektonskim i inenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom ureenju i gradnji (NN br. 152/08, 49/11) Pravilnik o jednostavnim graevinama i radovima (NN br. 21/09, 57/10, 48/1, 81/12) Pravilnik o nainu obrauna povrine i obujma u projektima zgrada (NN 90/10, 111/10, 55/12) Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (NN br. 90/11) Zakon o postupanju s nezakonito izgraenim zgradama (NN br. 86/12) Zakon o turistikom i ostalom graevinskom zemljitu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN br. 92/10) Zakon o vlasnitvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 141/06, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09) drugi odnosni zakoni i tehniki propisi iz podruja gradnje i prostornog ureenja

FINANCIJSKI PLAN ZA 2013. 2015. GODINU


Naziv programa Redovna djelatnost gradskih upravnih odjela UKUPNO Proraun 2012. 998.100 998.100 Proraun 2013. 996.800 996.800 Projekcija 2014. 996.800 996.800 Projekcija 2015. 996.800 996.800

PROGRAM: OBAVLJANJE POSLOVA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA ADMINISTRATIVNO, STRUNO I TEHNIKO OSOBLJE Program obuhvaa aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, strunih i ostalih poslova u upravnom odjelu za prostorno ureenje i gradnju. Planirana sredstva namijenjena su isplati plaa i materijalnih prava djelatnicima, od ega se za jednog slubenika oekuje refundacija sredstava za isplatu plae kako je definirano programom IPA-Revitas. Nadalje, u programu su uvrtena i sredstva za materijal i energiju, usluge i za podmirivanje ostalih rashoda poslovanja. Pokazatelji uspjenosti izvoenja programa obavljanja poslova iz djelokruga upravnog odjela oituju se kroz statistike podatke o rjeavanju predmeta upravnog i neupravnog postupka kako zbirno za cijeli upravni odjel tako i pojedinano po slubenicima. Cilj upravnog odjela je pravovremeno i zakonito rjeavanje zahtjeva stranaka, u rokovima propisanim Zakonom o opem upravnom postupku i Zakonom o prostornom ureenju i gradnji, zaduivanjem slubenika za predmet u to kraem roku od dana zaprimanja zahtjeva, utvrenjem urednosti zahtjeva te po potrebi pozivanjem stranke na dopunu u to kraem roku, zabranom viekratnog pozivanja stranaka na dopunu i provoenjem drugih radnji sukladno navedenim propisima, te rjeavanjem broja predmeta kako je to odreeno Pravilnikom o mjesenoj normi.

153