Program de Igienizare Ferma

1. SCOP
Realizarea, menţinerea şi imbunatatirea stării de igiena in ferma de găini oua consum a S.C.
S.R.L.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura pentru tinerea sub control a stării de igiena va descrie modul de igienizare
pentru :
2.1. - curte si vecinătăţi
2.2.- hale de pasări
2.3 - personal si echipament de lucru si protecţie
2.4,-facilitaţi ( filtru vestiar, grup sanitar, sala de mese)
2..- miloace de transport
3. PROPRIE!AR DE PROCES
!embrii echipei de siguranţa alimentului"
4. DEFINI"II SI PRESCUR!#RI
De$ini%ii&
E$e'(i) de *+,+ri -toate păsările cu acelaşi status de sănătate, #ntreţinute #n aceleaşi spaţii sau #n aceeaşi
#mpreurare şi constituind o singură unitate epidemiologică" $n cazul păsărilor crescute #n adăposturi #nchise,
definiţia include toate păsările care #mpart acelaşi spaţiu vital"
-+ini o.a(oare - găinile din specia %allus gallus care au auns la v&rsta de ouat si sunt ţinute pentru
producţia de oua de consum, ce nu sunt destinate incubaţiei'
C.i/ - un spaţiu separat pentru ouat, adică partea din pardoseala care nu include plasa de sarma ce poate veni
in contact cu pasările, spaţiu rezervat pentru o singura găina sau pentru un grup de găini - cuib de grup '
A0(ern.( - orice material friabil, care permite găinilor sa-si satisfacă necesităţile etologice '
1ona de $o2o,in%a - o zona de cel puţin () cm lărgime, cu o inclinatie a pardoselii ce nu depăşeşte *+, si cu
partea din fata de cel puţin +- cm inaltime" .ona de cuib nu este considerata ca fiind inclusa in zona de
folosinţa"
3io,e'.ri(a(e - ansamblul de metode şi miloace care trebuie asigurate pentru protecţia efectivelor de păsări,
#n scopul apărării sănătăţii acestora'
Pro'ed.ra / mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui proces"
Pro'e, / ansamblul de activităţi corelate sau in interacţiune care transforma intrări in ieşiri"
4eri$i'are / confirmare, prin furnizare de dovezi obiective ca au fost 0ndeplinite cerinţele
specificate"
5nregi,(rare / document prin care se declara rezultatele obţinute sau furnizează dovezi ale activităţii
realizate"
S*e'i$i'a%ie / document care stabileşte cerinţe"
Igiena - masuri ce trebuiesc luate pentru garantarea sanatatii pasărilor '
In$ra,(r.'(.ra - incaperi proiectate si realizate, reţele de alimentare apa si de evacuare ape reziduale si
menaere'
Fa'i2i(a%i- vestiare, chiuvete, toalete, ustensile necesare realizării si menţinerii stării de igiena '
C.r+%are -#ndepărtarea gunoiului de grad, păm&ntului, a reziduurilor de furae, murdărie, grăsime sau alte
materii nedorite'
Agen( de 'on(aminare -orice agent biologic sau chimic, substanţe străine sau alte substanţe care pot
compromite sănătatea pasărilor
- 1 –
Dezin$e'(ie - reducerea cu autorul agenţilor chimici si 1sau a metodelor fizice a numărului de
microorganisme din mediu pana la nivelul la"care securitatea si sănătatea pasărilor nu sunt compromise "
Se'.ri(a(e a2imen( - asigurarea ca alimentul nu va provoca vreun rau consumatorului atunci cand este
preparat si1sau consumat"
Pre,'.r(+ri&
2 - administrator
R!3- reprezentantul managementului privind calitatea
3452-conducatorul echipei de siguranţa alimentului
. DOCUMEN!E DE REFERIN"A
5R 46 $57 6777& 2778 - 5isteme de management ale calităţii" Principii fundamentale, vocabular'
5R 46 $57 6771& 2779 5isteme de managementul calităţii" 3erinţe '
5R 46 $57 22777 & 277 - 5isteme de management al siguranţei alimentelor "3erinţe pentru orice organizaţie
din lanţul alimentar "
8. DOCUMEN!E CONE:E
7rdin nr" 14; din 21<78<2778 pentru aprobarea 6ormei sanitare veterinare privind condiţiile de biosecuritate
#n e8ploataţiile avicole comerciale, precum şi a Procedurii privind mişcarea păsărilor vii, a produselor,
subproduselor şi a gunoiului de la păsări
9otăr&re 62 < 11.79.2778 - pentru aprobarea Regulilor privin controalele oficialeefectuate pentru a se asigura
verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale si cea privind alimentele si cu regulile de
sănătate si de protecţie animala
7rdin 221 < 1.76.2778 - privind aprobarea 6ormei sanitare veterinare si pentru siguranţa alimentelor de
stabilire si implementare a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale
7 A!RI3U!IUNI SI RESPONSA3ILI!#"I
E'=i*a de ,ig.ran%a a2imen(.2.i
: 2proba programele de igienizare
: 2proba programul de igiena personal si echipament de lucru
: 2proba substanţele folosite in procesul de igienizare, dezinsectie, deratizare
: 2nalizează anual eficienta si eficacitatea programelor de igienizare si respectarea programului de
recoltare teste de sănătate "
: 3ompletează raport de analiza a eficientei si eficacităţii activităţii de dezinfectie
: 2nalizează rezultatele inscrise in buletinele de analiza"
: 2proba instrucţiunile de lucru
Re,*on,a/i2 DDD
: #ntocmeşte necesarul de substanţe chimice pentru igienizare si ustensile de igienizare
: Recoltează teste de sanitatie din fiecare hala, dupa pregătirea halei pentru populare
: #ntocmeşte nota de insotire pentru probe recoltate
: 3ompletează fisa de magazie substanţe folosite pentru dezinfectie, dezinsectie, deratizare
Re,*on,a/i2 igienizare e'=i*amen( de 2.'r.
: 3ompletează registrul de evidenta igienizare echipament de lucru
9. DESCRIEREA PROCEDURII
- 2 –
$gienizarea fermei este realizata de către echipa de igienizare numita prin decizie de management"
4chipa este condusa in activitatea de igienizare de responsabil ;;;"
Permanent, pentru a,ig.rarea /io,e'.ri(a(ii $ermei ,e )or re,*e'(a .rm+(oare2e ma,.ri&
1. 5paţii de cazare bine delimitate, etanşe, dotate cu tehnologie specifica pentru creşterea găinilor oua
consum'
2. #mpremuirea compactă a adăposturilor #n scopul prevenirii accesului animalelor, pasărilor
sălbatice şi al persoanelor străine si verificarea periodică a integrităţii acestora'
3. ;otarea ferestrelor si a aerisirilor cu miloace de protecţie pentru interzicerea accesului şi
contactului cu păsările sălbatice '
4. 2sigurarea dezinfectorului rutier sau covorului cu substanţă dezinfectantă si intretinerea acestora
conform instrucţiunii de lucru < 5n(re%inere dezin$e'(oare - r.(ier ,i de 5n'+2%+min(e>
5. 2menaarea şi funcţionarea filtrului sanitar-veterinar compartimentat corespunzător pe se8e, care
să asigure schimbarea hainelor de stradă (haine, #ncălţăminte), separat de echipamentul de lucru si intretinerea
acestora conform in,(r.'%i.nii de 2.'r. ? igienizarea $a'i2i(a%i2or >@
6. 2sigurarea echipamentului de protecţie pentru personalul angaat şi vizitatori, precum şi a
condiţiilor pentru igienizarea acestuia '
7. 2sigurarea grupurilor sanitare dotate corespunzător'
8. 4ste interzisa deplasarea salariaţilor de la ferma la staţie si invers' salariaţii de la
intervenţii vor trece prin filtrul vestiar de fiecare data cand intra in ferma sau staţie"
9. 4ste interzisa intrarea in ferma1statie cu carne de pasare sau oua '
10. 2sigurarea sursei curente de apă caldă şi rece din puţuri forate '
11.2sigurarea dezinfectoarelor pentru dezinfecţia #ncălţămintei la intrarea in fiecare hala si
a unui sistem pentru spălarea şi dezinfecţia m&inilor, plasate la intrarea #n hala'
12. 2sigurarea respectării principiului totul plin totul gol, a vidului sanitar intre populari'
13.2sigurarea substanţelor necesare efectuării decontaminării tuturor obiectivelor e8istente
#n e8ploataţia avicolă'
14. 7rice fel de material #nainte de introducerea in ferma trebuie dezinfectat in prealabil'
15. ;eecţiile din ferma vor fi depozitate in batale speciale in afara fermei'
16.#ncadrarea de personal atestat profesional şi asigurarea utilaelor necesare efectuării
decontaminării, dezinsecţiei şi deratizării halelor şi a tuturor obiectivelor e8istente #n e8ploataţia
avicolă, pentru pregătirea introducerii unor noi serii de păsări'
17. 2sigurarea controlului eficienţei decontaminării de către laboratoare sanitar-veterinare autorizate
sanitar-veterinar prin recoltare de teste de sanitatie conform programelor de recoltare teste de sanitatie '
18.!iloacele de transport pasări vor fi dezinfectate atat la intrarea cat si la ieşirea din
ferma, iar custile de transport pasări vii vor fi dezinfectate dupa descărcare ' in cazul cutiilor de
carton se va proceda la incinerarea acestora" =ehiculele folosite pentru transportul păsărilor trebuie
să corespundă normelor de biosecuritate şi de protecţie a pasărilor"
19.>uncarele pentru transport furae se dezinfectează la intrarea in ferma prin trecerea prin
dezinfectorul rutier"
20.;epozitarea furaelor in ferma se face in buncare specializate, bine inchise pentru a evita
patraunderea in interior a pasărilor sălbatice'
21.3olectarea şi eliminarea zilnică a păsărilor moarte si diriarea acestora la o unitate autorizata
pentru neutralizare (#n baza unui contract #ncheiat cu aceasta) conform programului preliminar A-e,(ionarea
de0e.ri2orA@
22.#nscrierea #n contractul de muncă a prevederii referitoare la interdicţia creşterii de către angaaţii
din e8ploataţiile avicole a păsărilor #n gospodăriile proprii, precum şi a desfăşurării de activităţi similare #n
alte e8ploataţii avicole'
- 3 –
23.2ccesul si circulaţia personalului in ferma se realizează conform procedurii AA''e, ,i 'ir'.2a%ia
in $ermaA @
- 4 –
1. Igienizare '.r(e ,i )e'in+(+%i
5e efectuează conform *rogram.2.i de igienizare '.r(e ,i )e'in+(+%i si in,(r.'%i.ni2or de 2.'r. ? igienizare
'.r(e ,i )e'in+(+%i >.
2. Igienizare =a2e
5e realizează conform *rogram.2.i de igienizare.
Realizarea operaţiunilor incluse in programul de igienizare se desfăşoară conform instrucţiunilor de lucru <
igienizare =a2a g+ini o.a 'on,.m > .
Pentru verificarea eficientei dezinfectiei se recoltează teste de sanitatie dupa fiecare igienizare a halei"
=erificarea stării de igiena a fermei se face zilnic"
3. Igienizare e'=i*amen( de 2.'r. ,i *ro(e'%ie *er,ona2
5e realizează conform *rogram.2.i de igiena *er,ona2 ,i e'=i*amen( de 2.'r.B cu aplicarea si respectarea
instrucţiunii de lucru < igienizare e'=i*amen( de 2.'r. > .
=erificarea stării de sănătate si igiena personalului se face zilnic inainte de #nceperea activităţii in ferma"
2nual - personalul este testat prin analize de laborator pentru a depista eventualele boli infecţioase de care aceştia ar
putea fi purtători, #n conformitate cu normele legale"
Responsabilul cu activitatea de igienizare a echipamentului de lucru si protecţie completează regi,(r.2
igienizare e'=i*amen( de 2.'r..
4. Igienizare $a'i2i(a%i
5e realizează conform instrucţiunii de lucru pentru igienizarea $a'i2i(a%i2or
. Igienizare miC2oa'e de (ran,*or( a.(o
5e realizează in unităţi specializate cu care unitatea a semnat contract de prestare servicii"
?a poarta fermei miloacele de transport vor fi indrumate obligatoriu prin dezinfectorul rutier care va fi
menţinut permanent plin cu soluţie dezinfectoare (soda caustica/@, sau viroshield *1*A-)" ;upa ieşirea din
dezinfectorul rutier se va efectua dezinfectia maşinilor pe tot e8teriorul cu pompa dezinfectoare"
Boferul va cobori din maşina ,se va dezinfecta pe m&ini, haine si #ncălţăminte sol" =irocid/)"-, si va #mbracă
echipament de protecţie ' halat,cipici,boneta 3abina milocului de transport va fi dezinfectată cu soluţie de
virocid/),-, Coate maşinile vor fi #nregistrate atat in registrul de poarta "
?a intrarea in ferma buncarele de furae vor trece obligatoriu prin dezinfectorul rutier"
8. E)iden(e ,./,(an%e '=imi'e $o2o,i(e in igienizare
S./,(an%e2or '=imi'e $o2o,i(e 2a igienizareB dezin,e'(ieB dera(izare sunt notate in 2i,(a ,./,(an%e2or DDD si
aprobate de către echipa de siguranţa alimentului"" ;upa fiecare dezinfectie se completează *ro'e,.2 )er/a2 DDD .
5ubstanţele utilizate trebuie sa fie autorizate pentru utilizarea in ferme" ;ocumentele care #nsoţesc substanţele folosite
pentru igienizare sunt arhivate " Păstrarea substanţelor folosite la igienizare se face in spaţiu de depozitare inchis,
marcat, bine aerisit"
4videnta substanţelor se tine prin completarea $i,ei de magazie.
;.!e,(e de ,ani(a(ie
Pentru verificarea eficientei dezinfectiei se recoltează teste de sanitatie din fiecare hala, dupa efectuarea
dezinfectiei, inainte de popularea halei" ?a fiecare recoltare se intocmeste nota de insotire teste de sanitatie si se
completează Regi,(r. de re'o2(are *ro/e.
>uletinele de analiza sunt verificate de către echipa de siguranţa alimentului si se indosariaza ' rezultatul
interpretării este notat in Regi,(r. de re'o2(are *ro/e.
!aterialele, ustensilele si aparatele folosite pentru igienizare se curata, se spală dupa fiecare utilizare si se
păstrează in locuri special amenaate"
Pag. 1/2
6. DNRE-IS!R#RI
Program de igienizare cod :
C.r(e ,i )e'in+(+%i
$gienizare curte si vecinătăţi 1 menţinere dezinfector rutier si pietonal cod :
Ea2e
$gienizare hala găini oua consum cod :
E'=i*amen( de 2.'r. ,i igiena *er,ona2
$gienizare echipament de lucru cod :
Program de igiena personal si echipament de lucru cod :
Fa'i2i(a%i
$gienizare facilitaţi ( filtru vestiar) si sali de mese cod :
S./,(an%e dezin$e'(an(e
Proces verbal ;;; cod :
Registrul igienizare echipament de lucru cod :
?ista substanţe ;;; cod :
Raport de analiza a eficientei si eficacităţii activităţii de dezinfectie cod :
Disa de magazie
- 2 –
S.C. FFFFFFF S.R.L.
I-IENI1ARE EALE - -#INI OUA CONSUM
1. DOMENIUL DE APLICARE
5e aplica in fermele de găini oua consum ale S.C. FFFFF S.R.L., in vederea popularii cu o noua serie de
găini si pentru menţinerea stării de igiena in hala pe parcursul popularii"
2. DESCRIEREA INS!RUC"IUNII
Pregătire hala pentru populare - găini oua consum
3reşterea pasărilor si producţia de oua in ferma de găini oua consum se realizează in sistem E totul plin - totul golE
"
3urăţirea halei are ca scop eliminarea agenţilor patogeni ramaşi de la efectivul de pasări anterior si asigurarea ca
mediul nu conţine microorganisme patogene care ar putea afecta sănătatea, comfortul si performantele producţiei de
oua ale efectivelor"
$gienizarea si pregătirea pentru populare a halelor consta in curăţarea si eliminarea deecţiilor, spălarea,
dezinfectia, varuirea , termonebulizarea halei, dezinfectia liniilor de apa si aducerea halei la condiţiile de microclimat
necesare popularii"
E(a*e2e o*era%i.nii&
1. C.r+%are
- se scoate de sub tensiune reţeaua electrică'
- se golesc liniile de apa' se golesc toate rezervoarele si conductele, se indeparteaza murdărie din interiorul
rezervoarelor, se spală cu detergent la e8terior si interior toate capacele, robinetii si racordurile
- se goleşte si se curata sistemul de furaare, buncarele de nutreţ combinat'
- se scoate gunoiul de grad si se matura pardoseala' se indeparteaza praful de pe a8ele ventilatoarelor, grinzi prin
periere' transferarea gunoiului la platforma amenaata se va face cu gria pentru a se evita imprastierea acestuia "
- se inmoaie halele cu soluţie de detergent'
- se lasa () minute sa acţioneze detergentul si se trece la spălarea halei si a echipamentelor cu pompa de apa sub
presiune ' trebuie acordata o atenţie deosebita următoarelor locuri - carcasa ventilatoarelor, a8ele ventilatoarelor,
ventilatoarele, grilaele de ventilaţie, partea superioara a grinzilor, bordurile, conductele de fura, apa, punctele de
contact electrice"
- se calculează cantitatea de apa necesara pentru umplerea intregului sistem de coloane si bazine, se prepara soluţia de
decontaminare in bazinul rezervor, se da drumul apei pe coloane si se lasa sa acţioneze conform recomandărilor
producătorului de dezinfectant"
- se scot părţile detaşabile ale echipamentelor, se curata si se dezinfectează'
- se efectuează reparaţii si #ntreţinere ( e8emplu: repararea crăpaturilor din pardoseala cu beton 1 ciment, repararea
rosturilor si cimentarea tencuielilor pereţilor, verificarea etanşeităţii uşilor, depistarea si remedierea oricăror scurgeri
in sistemul de furaare sau adăpare, depistarea si remedierea deficientelor la sistemul de ventilaţie, #ncălzire, iluminare
)
- curăţirea zonelor e8terioare halelor ' zonele aflate in imediata apropiere a halelor trebuie sa fie fara vegetaţie, sa nu
fie ocupate de echipamente ce nu se utilizează, sa aiba b suprafaţa plana, apa sa nu stagneze in aceste zone' se
dezinfectează si se varuiesc aleile'
- se curata zonele aflate sub ventilatoarele de intrare si de ieşire a aerului, caile de acces'
Pag. 1/2
- se montează echipamentele curăţate si dezinfectate '
2. 4ar.ire
- se varuieste hala prin pulverizare de suspensie de var pe tavan, podea si pereţii halelor'
3. Dezin,e'(ie
- se aplica insecticid '
- inainte de aplicarea insecticidului se etanseizeaza hala '
- soluţia se prepara in momentul utilizării intr-o găleata gradata dupa care este transferata in pompa vermorel si se
aplica prin pulverizare pe utila, pereţi, pavimentul halelor '
- se aşteaptă perioada de contact dupa care se deschid admisiile de aer '
4. Dera(izare
- se amplasează raticide in staţii de into8icare '
- locurile de amplasare a staţiilor sunt verificate pentru a ridica eventualele cadavre si improspata momelile '
- cadavrele de rozătoare sunt ambalate in pungi de plastic inchise etanş si arse in incinerator '
. Dezin$e'(ie $ina2a
#nainte de fumigare se izolează foarte bine hala prin acoperirea completa a găurilor de aerisire, ventilatoarelor si
uşilor'
- se dezinfectează prin termonebulizare ' se calculeza cantitatea de substanţa dezinfectanta in funcţie de volumul halei'
- se recoltează probe de sanitatie " $n funcţie de rezultatul testelor de sanitatie se obţine acordul ;5=52 pentru
popularea fermei"
- dupa igienizarea halei se #ntocmeşte proces verbal de igienizare hala '
- se alimentează coloana de apa si fura '
- se aduce hala la condiţiile de microclimat necesare popularii: temperatura, ventilaţie, iluminat"
;ezinfectia apei
5e efectuează lunar, altern&nd subtantele dezinfectante"
;upa efectuarea dezinfectiei se completează proces verbal de dezinfectie"
$gienizare hala pe parcursul popularii
O*era%i.ni e$e'(.a(e zi2ni' &
- se curata si spală bazinele de apa '
- se curata camera tampon si tavitele dezinfectoare '
- se matura la capetele bateriilor '
- dupa ora *+,() se matura hala zilnic '
- se aduna furaul căzut pe culoarul halei si se informează mecanicul despre defecţiunea apăruta '
Oera(i.ni e$e'(.a(e ,a*(amana2&
- se cutura praful de ouatoare din hala'
- se face dezinfectia cu var pe culoarele halei"
- 2 –
I-IENI1ARE CUR!E SI 4ECIN#!#"I
1. DOMENIUL DE APLICARE
5e aplica in fermele de găini oua consum - S.C. FFFFFF.. S.R.L. pentru igienizarea curţii si vecinătăţilor"
2. DESCRIEREA INS!RUC"IUNII
3urte si vecinătăţi
%ardul se repara si se varuieste anual, primăvara si ori de cate ori este nevoie" 5patiile verzi din curte se curata
lunar, in sezonul cald si ori de cate ori este nevoie" 2leile si suprafeţele din urul halelor, rampa de gunoi se menţin
curate prin curăţare, dezinfectie si varuire"
;ezinfecţia aleilor, incintei fermei se realizează de doua ori pe săptăm&na"
5oluţia dezinfectanta se prepara inainte de utilizare si se pulverizează pe toate aleile, incinta unităţii" ;ilutiile,
concentraţiile si cantităţile se stabilesc de medical veterinar sau responsabilul ;;;, respect&nd indicaţiile
producătorului si urmărind suprafeţele de decontaminat, precum si timpul de contact"
5uprafelele vor fi calculate in metri pătraţi si metri cubi"
3antitatea de substanţa folosita se calculează in litri, mililitri, grame si Filograme"
;upa efectuarea dezinfectie de intocmeste *ro'e, )er/a2 DDD si se consemnează in fisa de magazie consumul de
substanţa"
%unoiul rezultat in urma igienizării se colectează in europubele, prevăzute cu capac"
4uropubele se spală de doua ori pe săptăm&na si se dezinfectează"
4uropubelele in care se depozitează deşeuri de origine animala se spală dupa fiecare golire si se dezinfectează"
Gstensilele de igienizare curte sunt marcate distinct-etichetate, vor fi utilizate numai in acest scop si păstrate
curate in loc special amenaat"
;ezinfectoare rutiere si pentru incaltaminte trebuie sa fie curate si pline cu soluţie dezinfectanta"
Men%inerea in ,(are de $.n'%ionare a dezin$e'(oare2or r.(iere
;ezinfectorul rutier este construit in asa fel incat sa permită dezinfectia anvelopelor milocului auto"
;ezinfectorul rutier trebuie sa conţină in permanenta soluţie dezinfectanta care sa asigure in orice moment dezinfectia
roţilor miloacelor de transport care intra in incinta fermei 1 staţiei"
5oluţia dezinfectanta se schimba in funcţie de perioada de valabilitate a soluţiei folosite si se completează ori
de cate ori este nevoie"
5ăptăm&nal se goleşte dezinfectorul prin acţionarea suberului de la nivelul căminului de golire, se curata si se
spală dezinfectorul' se introduce soluţia dezinfectanta proaspăt preparata"
;ezinfectantele folosite sunt incluse in lista substanţelor ;;;"
5oluţia dezinfectanta se prepara in concentraţia precizata de producător"
!iloacele de transport sunt dezinfectate la intrarea in curte de către agentul de paza sau muncitorul de la filtru
si prin aplicarea, cu autorul unei pompe manuale a soluţiei dezinfectante, pe suprafaţa e8terioara a milocului de
transport, a cabinei şoferului ' pentru maşinile de transport oua se aplica si in interiorul dubei"
Boferul coboară din maşina, se va dezinfectată pe m&ini, incaltaminte si i se va da echipament de
protecţie"
$n final se completează registru acces auto si regsitru dezinfectie miloace de transport"
Pag. 1/2
Men%inere in ,(are de $.n'%ionare a dezin$e'(oare2or *en(r. in'a2(amin(e
G *oar(a B $i2(r. )e,(iarB =a2e H
;ezinfectorul pentru incaltaminte trebuie sa conţină in permanenta soluţie dezinfectanta care sa asigure in
orice moment dezinfectia incaltamintei personalului care intra in incinta fermei si staţiei"
5oluţia dezinfectanta se completează ori de cate ori este nevoie astfel:
: 5e curata si se spală dezinfectorul pentru incaltaminte '
: 5e introduce soluţia dezinfectanta proaspăt preparata" ;ezinfectantele
folosite sunt incluse in lista substanţelor ;;;"
- 2 –
;upa fiecare dezinfectie se intocmeste proces verbal de
dezinfectie"
S.C. FFFFFFFF.. S.R.L.
I-IENI1ARE SI U!ILI1ARE ECEIPAMEN! DE LUCRU
1. DOMENIUL DE APLICARE
5e aplica in ferma de gaini oua consum - S.C. FFFFFFF.. S.R.L. pentru utilizarea si realizarea igienizării
echipamentului de lucru si protecţie"
2. DESCRIEREA INS!RUC"IUNII
?a sf&rşitul programului de lucru personalul lasa echipamentul murdar in coşurile pentru echipament murdar,
aflate in zona haine de lucru a fiecărui filtru vestiar"
Personalul care se ocupa de igienizare echipament de lucru preia zilnic echipamentul murdar si il transfera la
spălătorie"
;upa spălare, uscare echipamentul curat este aşezat in spaţiu separat, pe rafturi de unde este predat pentru
fiecare vestiar"
Igienizare e'=i*amen( de 2.'r.
$gienizarea echipamentului de lucru se realizează in spălătoria de echipament amenaata in cadrul fermei"
$n cazul in care echipamentele sunt foarte murdare responsabil igienizare echipament de lucru are obigatia de
a le igieniza separat"
Pentru igienizare se utilizează detergent de rufe si dezinfectant" Dolosirea detergentului va respecta indicaţiile
pecizate pe ambalaul,-Hg echipament 1 măsura detergent"
4videnta spălărilor de echipamente de lucru si protecţie se tine prin completarea regi,(r.2 igienizare
e'=i*amen(e de 2.'r. .
5e va realiza separat igienizarea echipamentului de lucru din ferma de cel din staţia de
sortare"
Pag. 1/2
I-IENI1ARE FACILI!A"I - FIL!RU 4ES!IAR ,i SALI DE MESE
1. DOMENIUL DE APLICARE
5e aplica in ferma de găini si staţia de sortare si ambalare oua S.C. FFFFFFF S.R.L pentru realizarea
igienizării facilitaţilor - vestiare filtru, grup sanitar si a sălilor de mese"
2. DESCRIEREA INS!RUC"IUNII
7peratorul de igienizare va purta echipament de culoare albastra"
=estiarele, grupurile sanitare si sălile de mese se vor tine in permanenta curate si funcţionale"
.ona de filtru sanitar va fi incuiata dupa trecerea personalului la intrarea in ferma"=or ramane descuiate numai
zona grupurilor sanitare precum si sala de mese '
- se va verifica daca s-au introdus alimente, băuturi alcoolice, alte lucruri care pot fi duse in ferma si pot contribui la
contaminarea pasărilor '
-zilnic zona de filtru va fi spălata si dezinfectată, se va spală si pulveriza soluţie decontaminanta pe pardoseala,
vestiare, dusuri, echipament de lucru, cu autorul unei pompe tip vermorel'
-se verifica zilnic integritatea sitelor de la ferestre si usi'
-se verifica zilnic daca sunt urme de rozătoare, insecte" $n cazul in care se constata prezenta aceastora se vor lua
imediat masurile specifice ' se vor administra ori de cate ori este nevoie substanţe raticide si insecticide '
-se vor completa cu soluţie decontaminanta dezinfectoarele de incaltaminte e8istente la intrarea si ieşirea din filtrul
sanitar '
-se vor remedia toate eventualele defecţiuni apărute la instalaţiile aferente filtrului sanitar"
$gienizarea facilitaţilor se face zilnic, de către responsabilul cu igienizarea facilitaţilor, utiliz&nd detergent
-dezinfectant cu respectarea regulilor:
* - pentru igienizare toalete - curăţare, golire coşuri de gunoi si captusire cu saci menaeri, spălare cu apa calda si
soluţie detergent-dezinfectant a pardoselii si pereţilor faianţaţi, clatire cu apa rece
@ - pentru igienizare chiuvete - curăţare, spălare chiuveta, policiora, oglinda si faianţa adiacenta , clatire cu apa rece "
( - ustensilele folosite pentru igienizare toalete sau chiuvete - maturi, galeţi, farase, perii, mopuri, lavete- vor fi
individualizate, folosite numai in acest scop si păstrate curate in locuri separate si marcate
+ - responsabil igienizare facilitaţi va asigura dotarea toaletelor cu h&rtie igienica si a dozatoarelor de la chiuvete cu
soluţie de detergent dezinfectant si cu h&rtie prosop
-" - golirea cusurilor de gunoi se va face zilnic
- 2 –
PR7%R2! ;4 $%$46$.2R4 - curte si vecinătăţi
Nr. 'r(. Lo' igienizare O*era%i.ne de igienizare U(i2i(+%i
U,(en,i2e
Ma(eria2e
Periodi'i(a(e Re,*on,a/i2
)eri$i'are <
eIe'.%ie
* 3urte !aturare !aturi,faras, europubele .ilnic
#ngriire spaţiu verde
#ndepărtare vegetaţie
5ăpat si arat
Gstensile agricole Primăvara si ori de cate ori este
nevoie
-ingriire gard
;e protecţie
!ateriale de construcţie 2nual si ori de cate ori este
nevoie
-varuire 5ef ferma 1 !uncitori
@ 2lei, incinta unitate, spatii
e8terioara ale staţiei de sortare si
ambalare
!aturare !aturi,faras, europubele .ilnic
#ntreţinere Gstensile pentru reparaţie ?unar
;ezinfecţia Pompa de @ ori pe săptăm&na
=aruire alei, bordura Perii, var ?unar
( 5paţiu depozitare cadavre si deşeuri
de origine animala
3urăţare, spălare, varuire,
dezinfectie
3ompresor, vermorel de @ ori pe săptăm&na 5ef ferma 1 Personal
;;;
+ 3ontainere principale si secundare
pentru depozitare cadavre si
deşeurilor de origine animala
5pălare Perii, pompa de apa sub presiune ?a fiecare golire
;ezinfectie 3ompresor, vermorel ;upa fiecare golire
- ;ezinfectorul rutier 3urăţare mecanica si
hidromecanica
?opeti, razuri, maturi 5ăptăm&nal si ori de cate ori este
nevoie
5ef ferma, 1 2gent de
paza
5chimbare soluţie
dezinfectanta
$n funcţie de perioada de
valabilitate a substanţei
utilizate
3ompletare cu soluţie
dezinfectanta
7ri de cate ori este nevoie
A ;ezinfectorul pentru
incaltaminte
3urăţare .ilnic 5ef ferma 1 Personal
;;; 5chimbare soluţie
dezinfectanta
.ilnic
3opletare cu substanţa 7ri de cate ori este nevoie
2
dezinfectanta
I Pubele gunoi %olire - săptăm&nal
5pălare 5istem distribuţie apa calda-rece
sub presiune
5ăptăm&nal 5ef ferma 1 Personal
;;;
;ezinfectie Pompa 5ăptăm&nal
J =ecinătăţi 3urăţare cu indepartare de resturi
vegetale sau de orice natura
!atura,
Gstensile agricole
2nual si ori de cate ori este
nevoie
5ef ferma 1 !uncitori
curte
K Gstensile folosite la igienizare 3urăţare, spălare, dezinfectie dupa fiecare utilizare 5ef ferma 1 Gtilizator
#ntocmit: 2probat:
5emnătura 5emnătura
;ata : ;ata:
PRO-RAM I-IENA PERSONAL SI ECEIPAMEN! DE LUCRU
6r" crt" 7biectiv igienizat 7peraţiune de igienizare Gtilităţi Gstensile
!ateriale
Periodicitate
Responsabil
verificare 1 e8ecuţie
* Personal dusare săpun -dezinfectant la intrarea in ferma
5ef ferma Personal
imbracare echipament de
lucru si protecţie
echipament de lucru si
protecţie igienizat
la intrarea in ferma
dezinfectie incaltaminte dezinfectoare cu soluţii
la intrarea in ferma, hale
spălare, si dezinfectie
m&ini
chiuvete, dezinfectant,
sistem uscare m&ini
dupa utilizare facilitaţi, dupa
contact cadavre, pasări bolnave,
la intrarea in hala si ori de cate
ori este nevoie
@
4chipament de lucru si
protecţie
spălare -dezinfectie -maşina de spălat automata
detergent dezinfectant
;e @ ori pe săptăm&na si ori de
cate ori este nevoie
5ef ferma Responsabil
igienizare echipament
de lucru
dezinfectie
prin aerosolizare cu pompa zilnic la terminarea programului
uscare
#ntocmit: 2probat:
5emnătura 5emnătura
;ata: @(")*"@)*( ;ata: @-")*"@)*(