You are on page 1of 3

&

&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
4
2
4
2
4
2
4
2
S
A
T
B
Pomalu

1. Dva
2. Dva
3. Ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -

1. Dva
2. Dva
3. Ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -

1. Dva
2. Dva
3. Ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -

1. Dva
2. Dva
3. Ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -


ni,
dli,
j,
j

j
n
j

ni,
dli,
j,
ka -
str -
ten
plu -
na -
v -
ni,
dli,
j,


ni,
dli,
j,


ni,
dli,
j,

dva
dva
ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -

dva
dva
ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -

dva
dva
ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -

dva
dva
ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -


ni,
dli,
j,


ni,
dli,
j,
J

ni,
dli,
j,
ka -
str -
ten
plu -
na -
v -
ni,
dli,
j,


ni,
dli,
j,
J

dva
dva
ko -
ka -
str -
hut
plu -
na -
v -
ni
dli
j,

n
dva
dva
ku -
ka -
str -
ra,


ka -
str -
ku -
plu -
na -
ra,


ka -
str -
ku -
plu -
na -
ra,
&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
n
b
b
b
n
b
b
b
n
b
b
b
n
b
b
b
6
J

ve
u
ku -
sto -
sto -
ra
do -
do -
se
le
ly
mu
b

plu -
na -
ta
ni
dli
se


ni
dli
ta
mla -
li -
se
n

ni
dli
ta
mla -
li -
se
j


mla -
li -
sm -
ti -
ta -
li,
li,
j,
}
j

j
n

mla -
li -
sm -
ti -
ta -
li,
li,
j,
}ti -
ta -
sm -
li,
li,
j,
}

b

ti -
ta -
sm -
li,
li,
j,
}ko - le - da,
3ko - le - da,

rit.
rit.
rit.
rit.

hej, ko - le -

hej, ko - le -

hej, ko - le -

hej, ko - le -


da!


da!


da!


da!
arr. R. Wnsch (1880-1955)
P&LL$oft
3 nrodn psn
I.
&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
Mrnou ivost
11
j

1. M -
2. A
la
ze
mam-
be -
ka
ra
j

1. M -
2. A
la
ze
mam-
be -
ka
ra
J

1. M -
2. A
la
ze
mam-
be -
ka
ra

J
j


Ka -
do
pe -
pe -
ra,
i,
j

j

Ka -
do
pe -
pe -
ra,
i,
JKa -
do
pe -
pe -
ra,
i,
J

J

1. Ka -
2. Do
pe -
pe -
ra
i
j


Ka -
do
pe -
pe -
ra,
i,
jKa -
do
pe -
pe -
ra,
i,
J

3
j

m -
po -
la
tem
Ka-
do
pe -
pe -
ra,
i,

m -
a
la
do
J
j


Ka -
do
pe -
pe -
ra,
i,
jKa -
do
pe -
pe -
ra,
i,
j

3
J

m -
po -
la
tem
Ka-
do
pe -
pe -
ra,
i,

mam -
pe -
ka,
i,
j

sti -
tam
bi -
se
la
dob -
ho
e
j

sti -
tam
bi -
se
la
dob -
ho
e
j

sti -
tam
bi -
se
la
dob -
ho
e

&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
16
J
j


do
vy -
be-
le -
ra,
i,
j

j

do
vy -
be-
le -
ra,
i,
Jdo
vy -
be-
le -
ra,
i,
J

J

do
vy -
be-
le -
ra,
i,
j


do
vy -
be -
le -
ra,
i,
jdo
vy -
be -
le -
ra,
i,
3
J

3
J

sti -
dob -
bi -
e
la
se
do
vy -
be-
le -
ra,
i,

do
vy -
be -
le - -
J


hej!
j

hej! Ta da ta ta
j

hej! Ta da ta ta
J


ra.
i.
j


tra - la la
jtra - la la
.

ta ta da
J

j


La la
J
j


Ka -
do
pe -
pe -
ra,
i,
j


Ka -
do
pe -
pe -
ra,
i,
.

ta ta da
J


la la la
&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
n
b
b
n
b
b
n
b
b
n
b
b
c
c
c
c
21
j


tra-la la
jtra-la la
.

ta ta da
J

j


la la
J
j


do
vy -
be-
le -
ra,
i,
jdo
vy -
be-
le -
ra,
i,
.

ta ta da
J


la la
j

m-la mam-ka
j

m-la mam-ka
J

m-la mam-ka

J
j


Ka-pe-ra,
j

j

Ka-pe-ra,
JKa-pe-ra,
J

J

Ka-pe-ra,
j


Ka-pe-ra,
jKa-pe-ra,
J

3
J

m - la Ka-pe-ra,

Ka - pe -
.

tam.
j


tam tam tam.
j


tam tam tam.
.

ra.
- 2 -
II.
&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
c
c
c
c
Vn
27

1. ko -
2. ko -
da
da
kv -
je
tu
te
F


1. ko -
2. ko -
da
da
kv -
je
tu
te
ko - da, 1. - 2.
.ma -
me
jo -
mla-
ve -
do -
ho,
sti,
.
Jma -
me
jo -
mla-
ve -
do -
ho,
sti,

v -
pe -
ku
l
mla -
ra -
de -
do -

n
v -
pe -
ku
l
mla -
ra -
de -
do -ko - da,ho;
sti.
na -
Co
mlu -
sem
val
ml,b
ho;
sti.
na -
Co
mlu -
sem
val
ml,&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
31

#
ko -
.


na -
co
mlu -
sem
val
rad
sem
ml,

#
na -
co
mlu -
sem
val
rad
sem
ml,n
da, dv -
ml
at -
sem
{


n
var -
vza -
ne
la
dv -
vo -
e,
da,

var -
vza -
ne
la
dv -
vo -
e,
da,


ka,
rad,
na -
ml
mlu -
sem
.
.

na -
te -
mlu-
ho
val
dv -
sem
at -na -
te -
mlu -
ho
val
dv -
sem
at -


val
rad,
dv -
ko -
e,
da,

var -
ka
ne
je
dv -
ko -
e,
da,

var -
ka
ne
je
dv -
ko -
e,
da,
&
&
V
?
b
b
b
b
b
b
b
b
35

to
te -
pro
ho
ji -
je
ne -
ko -
.
.

to
te -
pro
ho
ji -
je
ne -
ko -
.
.

to
te -
pro
ho
ji -
je
ne -
ko -

hru - b ko- da,

ho,
da,
hru - b ko- da,
}
J

ho,
da,
ej ko- da, hru - b ko- da,
}
J

ho,
da,
ej ko- da, hru - b ko- da,
}
n

J

to
me -
pro
ho
ji -
dv -
ne -
at -
{
n


j


to
me -
pro
ho
ji -
dv -
ne -
at -
{
.
.

#
to
me -
pro
ho
ji -
dv -
ne -
at -
{
.
.

n
J

to
me -
pro
ho
ji -
dv -
ne -
at -
{

U

ho.
ka.

U

ho.
ka.

U

ho.
ka.

U

ho.
ka.
- 3 -
III.