You are on page 1of 21

I HC NNG - TRNG I HC NGOI NG

KHOA TING ANH

BO CO THC TP TT NGHIP
ti:

K NNG HNH CHNH VN PHNG

Sinh vin thc tp: TRN TH THY HA


Lp:

08CNA07

Gio vin hng dn: Th.S H QUNG H


Ni thc tp:

Nng

T chc ng Ty Hi Ng

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Ngy 15 thng 03 nm 2012

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

MC LC
LI CM N
PHN 1. GII THIU V N V THC TP..................................................4
1.1. Tng quan v n v thc tp...............................................................4
1.2. C cu hot ng..................................................................................5
1.2.1. Cc chng trnh pht trin cng ng..............................................7
1.2.2. Cc d n xy dng quy m ln........................................................9
1.3. Mt vi nt v Phng Chng trnh Nc sch v V sinh mi trng9
PHN 2. MC CH V NI DUNG THC TP...........................................11
2.1. Mc ch.............................................................................................11
2.2. Ni dung thc tp...............................................................................11
2.3. Ni dung cng vic c phn cng...................................................11
2.4. Phng php thc hin.......................................................................13
PHN 3. KT QU T C V BI HC KINH NGHIM....................15
3.1. Kt qu t c.................................................................................15
3.2. Bi hc kinh nghim...........................................................................16
PHN 4. T NHN XT V NH GI........................................................18
4.1. Nhn xt v c quan thc tp..............................................................18
4.2. Nhn xt v bn thn..........................................................................18
4.2.1. u im.................................................................................18
4.2.2. Nhc im...........................................................................19
Ti liu nh km:
- Nhn xt ca n v thc tp
- Minh chng cng tc thc tp (Cc bi dch)

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

LI CM N
i vi cc sinh vin nm cui cc trng i hc, sau khi hon
thnh cc b mn i cng cng nh chuyn ngnh th s c 2 thng tin
hnh thc tp tt nghip. y c xem l mt mn hc bt buc cho tt c cc
sinh vin, gip cho mi sinh vin bc u lm quen vi nhng cng vic c th
ca chuyn ngnh bin phin dch v hc hi kinh nghim trc khi ra thc t
lm vic. Qua t thc tp ny, sinh vin s c c hi c thm nhp vo thc
t, tm hiu r rng hn v c th hn nhng cng vic mnh s lm trong tng
lai. ng thi, cng gip cho sinh vin p dng nhng l thuyt c hc
trng trong cc nm hc va qua vo thc tin cng vic. Thc tp tt nghip
gip to c hi cho sinh vin c cng c, hc hi v b sung thm nhng k
nng cn thiu trong lnh vc chuyn mn. T , mi sinh vin s c th hnh
dung r hn v cng vic bin phin dch, c dp c th sc mnh, tri nghim
v tch ly nhng kinh nghim qu gi cho bn thn, gp phn gip cho s
thnh cng trong cng vic sau ny.
Theo k hoch ca Trng i Hc Ngoi Ng Nng, c s ng
ca T chc ng Ty Hi Ng v s nht tr ca thy gio hng dn, ti
c thc tp ti Phng chng trnh Nc sch v V Sinh Mi Trng thuc
T chc ng Ty Hi Ng. Trong sut 2 thng thc tp va qua, ti c c
hi hc hi c nhiu iu v tch ly c nhiu kinh nghim cho bn thn
tin hnh vit bo co ny.
c hc tp ti trng i hc Ngoi Ng Nng trong sut 4 nm hc
va qua, ti chn thnh cm n Nh Trng v qu thy c to iu kin v
h tr gip cho vic hc tp ca ti ti trng trong sut 4 nm hc va qua,
gip cho ti tch ly c nhng kin thc qu gi v cn thit cho bn thn. Ti
cng xin cm n T chc ng Ty Hi Ng ni chung v Phng Nc Sch v
V Sinh Mi Trng ni ring tip nhn v gip ti trong sut 2 thng
thc tp tt nghip, gip ti c thm nhiu kinh nghim cho cng vic bin
phin dch sau ny. Qu trnh thc tp ca ti cng s khng th hon thnh tt
nu khng c s kim tra v hng dn tn tnh ca thy gio hng dn H
Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Qung H v c Hong Th Hng Tm l hng dn trc tip ti ni thc tp


cng vi cc anh ch trong phng ban ti ni ti thc tp, nh gip ti c
nhng iu chnh kp thi v ph hp trong qu trnh thc tp ca mnh. Mt ln
na, ti xin chn thnh cm n.
Sinh vin thc tp
Trn Th Thy Ha

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

PHN 1. GII THIU V N V THC TP

1.1. Tng quan v T chc ng Ty Hi Ng:


ng Ty Hi Ng l t chc v s phat trin gio dc, y t v hn gn. Nhng
chng trinh ng Ty Hi Ng ang thc hin u phan anh nim tin rng bt
c ai cung cn c tip cn vi nc sch, chm sc y t ng cch v gio
dc y . l nhng yu t c ban cua mt cuc sng tt m nu thiu
chng, tr em khng th trng thanh v ngi ln khng th tr thnh nhng
thanh vin c ch cho x hi.
ng Ty Hi Ng ci thin tnh hnh y t, gio dc v cc dch v x hi khc
cho nhng ngi c hon cnh kh khn tai ng Nam A bng cch xy dng
quan h i tac, pht trin cc c hi v a ra cac gii php bn vng. Cac d
an trong im ca ng Ty Hi Ng u nhm mang n cho tre em v cc gia
nh ngho mt nn gio dc tt, nc sch, chm sc y t v cc c s h tng
x hi thit yu. Cc chng trnh pht trin cng ng bao gm Chng trnh
hc bng h tr hc tp (SPELL), Chng trnh Nha, Chng trnh Mng li
H tr Ngi khuyt tt v Chng trnh nc sch v V sinh mi trng gip
a nc my v mi trng hp v sinh ti vi hng trm nghn ngi dn
Vit Nam. ng Ty Hi Ng cng kt hp vi t chc Atlantic Philanthropies
xy dng nhng c s h tng gio dc v y t thit yu ti Vit Nam, bao gm
nhiu th vin, trng hc, bnh vin, trung tm gio dc.
ng Ty Hi Ng hot ng trn 90% lnh th Vit Nam, vi cc d n ch
yu tp trung ti Min Trung Vit Nam. ng Ty Hi Ng c nh ti tr l cc
t chc, cc doanh nghip v hng ngn c nhn, tt ca cung chung sc vi
ng Ty Hi Ng sat canh vi ngi dn Vit Nam. ng Ty Hi Ng c
thnh lp t m c hn gn vt thng chin tranh gia M v Vit Nam ca
L L Hayslip, ngi ma cuc i c miu t trong hai cun sch b vit
v b phim Tri va t (Heaven and Earth) ca ao din Oliver Stone. Nm
1988, L L tr v qu ti lng K L min trung Vit Nam gieo nhng ht
ging ho bnh u tin, bt u qu trnh hn gn b khao kht by lu. T nn
Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

tng hai d n ban u ca L L la Tram xa nhi Tinh me v Trung tm y t


Lng Ho Bnh, ng Ty Hi Ng pht trin thnh mt t chc phi chnh
ph c uy tn ti Vit Nam. D L L khng cn lai vi ng Ty Hi Ng
nhng ngi Vit Nam lun trn trong tm nhin va nhng iu tt ep m b
mang ti cho Vit Nam. u nhng nm 1990, vi vn ti tr ca C quan Pht
trin Quc t Hoa K (USAID), ng Ty Hi Ng xy dng c Lng Hi
vng, ni nui dng hn 150 tr em c hon cnh kh khn min trung Vit
Nam.
T chc ng Ty Hi Ng c tr s chnh ti thnh ph Oakland, bang
California. Cc vn phng ti Vit Nam cc thnh ph H Ni, H Ch Minh,
Nng, Thi Bnh, Kon Tum v Qung Ngi. a ch vn phng ti Nng :
tng 7 Vin Anh Ng ELI, 41 L Dun.

1.2. C cu hot ng ca t chc:

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Gim c
quc gia

Phng

Pht trin

Xy dng

Hnh chnh

cng ng

quy m ln

Phng
Nc sch v

Phng

Phng

Phng

Nha

Spell

khuyt

V sinh mi

tt

trng

Phng Hnh chnh: L mt trong nhng phng ban quan trng ca T chc
ng Ty Hi Ng, ph trch cc mng hnh chnh, nhn s ca t chc v t
chc cc hot ng.
Hnh chnh:
m nhim cc nhim v hu cn ca t chc.
Xin giy php, th tc php l lin quan n hot ng ca T chc.
n tip, t chc cho khch i tc.
Nhn s:
Tin hnh tuyn dng v s dng nhn lc theo lut php ca Vit Nam
v theo quyt nh ring ca T chc.
Gii quyt th tc, quyn li trch nhim ca nhn vin phc li theo lut
php Vit Nam v quyt inh ring ca T chc.
T chc:

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Tng hp, bo co tnh hnh T chc ca cc d n, cng trnh, b phn


trnh ln cp trn, lnh o, cc nh ti tr, chnh quyn, m bo s
minh bch v ti chnh.
Kim sot mi chi tiu v hot ng ca t chc.
Pht hnh bo co thng nin k t 2003 cung cp cch nhn tng
quan v ngun thu- chi ca T Chc mi nm.
Nhn chung, ng Ty Hi Ng c hai lnh vc hot ng chnh: cc chng
trnh pht trin cng ng v cc d n xy dng c s vt cht do Vit Nam
thng qua chng trnh Xy dng quy m ln. Chi tit c th v cc chng
trnh v d n ca ng Ty Hi Ng:

1.2.1. Cc chng trnh pht trin cng ng:


Chng trnh Nc sch v V sinh mi trng l mt trong nhng
chng trnh ln v trng im ca T chc, cung cp cho ngi dn c
hi tip cn vi nc sch v v sinh sch s, gip phn em li cuc
sng khe mnh v hiu qu trong cng vic cho ngi dn.
Chng trnh Nha (Phng Nha) cung cp dch v chm sc rng min ph
cho tr em ti phng khm hin i ti Nng v cc t khm tuyn
ti cc vng nng thn, xe khm rng lu ng ti cc trng hc.
Chng trnh hc bng h tr hc tp (Phng Spell) l mt sng kin
gio dc, theo chng trnh s tai tr cho cac em hoc sinh ngheo tin
hoc phi, sach v, ng phuc va cac chi phi khac cung nh giup t chc va
chi tra cho cac em hoc phu ao ngoai gi hoc , cp hc bng h tr vic
hc tp cho tr em ngho t lp 3 n ht ph thng trung hc.
Mc tiu ca chng trnh:
Mang n cho nhng hc sinh ngho nht n t cc x v huyn
ngho nht thm cc c hi v s khch l c th tip tc c
hc v nng cao thnh tch hc tp.
Gim bt t l m ch, b hc v bc lt lao ng tr em, cng
nh gim nguy c cc em gai b lm dng tnh dc.
Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Tng cng s tham gia ca a phng trong cc lnh vc hot


ng ca trng hc, c quan gio dc, cc c quan chnh ph v
ph huynh.
Chng trnh mng li h tr ngi khuyt tt (Phng khuyt tt) xy
dng cc knh h tr v mt y t, gio dc v hng nghip cho ngi
khuyt tt.
Mc tiu chnh ca chng trnh:
H tr trc tip v hiu qu ngi khuyt tt a phng h
c th sng khe, sng lu v sng giu c hn vi nhiu c hi
la chn hn.
Nng cao nng lc ca i ng cn b y t a phng.
Cung cp dch v vt l tr liu v phc hi chc nng cho ngi
khuyt tt.
H tr gio dc cho tr em khuyt tt.
Dy ngh cho ngi khuyt tt.
iu tr cho nhng trng hp khng cn phu thut.

1.2.2. Cc d n xy dng quy m ln: xy dng bnh vin, th vin,


trng hc, trung tm gio dc.
Mt s d n ln:
Bnh vin Mt Nng
Trung tm Tim mch Bnh vin a khoa Hu
Khoa Nhi Bnh vi Trung ng Hu
Khoa a chc nng Bnh vin Qung Tr
Trung tm Hc liu i hc Hu
Vin Anh ng Nng
Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

10

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

1.3. Mt vi nt v Phng Chng trnh Nc sch v V sinh


mi trng:
Chng trnh Nc sch v V sinh mi trng cung cp cho ngi dn Vit
Nam mt trong nhng yu t c bn nht ca cuc sng, l s tip cn vi
nc sch v an ton ti cc vng nng thn. Hu ht cc d n nc sch c
thc hin ti khu vc min Trung v ng bng sng Cu Long. Cho n nay
c hn 250 d n Chng trnh Nc sch v V sinh mi trng trn ton
khu vc v cung cp nc sch cng nh xy dng nh x v sinh cho hn
400,000 h dn.
Mc tiu chnh ca chng trnh l:
Nng cao cht lng cuc sng v sc kho cho ngi dn Vit Nam nh
vic s dng nc sch.
Cung cp nc sch cho ti a ngi dn vi chi ph ti thiu.
Tin hnh chng trnh ci thin v sinh mi trng (xy nh v sinh ti
cc gia nh v tng cng v sinh c nhn nh thng xuyn ra tay
bng x phng) nh l hot ng ph tr ti a ho li ich v mt sc
khoe ca tt c cc h thng cung cp nc sch trong tng lai.
Gim t l t vong tr em nh s dng nc sch v ci thin iu kin
v sinh
Tng qu thi gian cho tr em v ph n i hc v i lm nh gim gnh
nng ca vic phai ganh nc t nhng ni xa nh.
Tng cng hp tac vi chnh quyn a phng v cc t chc quc t
chia s kinh nghim thit k, qun l, vn hnh v bo tr cng nh ti
chnh nhm cung cp cc h thng nc sch cht lng cao hn v chi
ph it hn.
Nng cp cc h thng nc c do ng Ty Hi Ng xy dng bng
nhng cng ngh (nh cng ngh x l nc) v cc vt liu tit kim chi
ph.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

11

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Tng cng o to cho cc cn b qun l nc ti a phng trong


vic bo tr h thng, x l nc an ton, qun l ti chnh v v sinh ti
cc lng xm.
M rng chng trnh Nc sch ca ng Ty Hi Ng ra khp Vit
Nam.
Ngay t khi bt u, chng trnh nhn thy tip cn vi nc sch v mi
trng v sinh (khng ch l nh v sinh sch v thi quen ra tay, m cn l
vic x l tt nc thi v cht thi rn t cc h gia nh) c th gim ng k
nguy c mc mt s bnh ph bin v ng gp vo s pht trin kinh t di hn
v phc li x hi. y chinh la mt trong nhng Muc tiu Phat trin Thin nin
ky (MDG) nhm giup nng cao cht lng cuc sng tai cac nc ang phat
trin. V th Chng trinh Nc sach va V sinh mi trng a tr thanh mt
trong nhng u tin hang u cua ng Ty Hi Ng tai Vit Nam.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

12

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

PHN 2. MC CH V NI DUNG THC TP

2.1. Mc ch:
Sau 4 nm hc trng i hc Ngoi Ng, mi sinh vin tch ly cho
mnh mt lng kin thc nht nh, tuy nhin nu khng c mi trng thc
hnh, p dng nhng l thuyt hc th s khng t c kt qu tt nht
c. c bit i vi sinh vin khoa ting anh, chuyn ngnh bin phin dch,
nu khng c iu kin trao di vn Ting Anh cng nh cc k nng bin phin
dch th s gp rt nhiu kh khn trong cng vic sau ny.
Chnh v vy, b mn thc tp tt nghip l mt mn hc ht sc quan trng
i vi mi sinh vin nm cui i hc. Khong thi gian 2 thng thc tp tt
nghip l c hi tt cho mi sinh vin tip xc v lm quen vi mi trng lm
vic cng s, cng nh cc cng vic vn phng. Hn na, sinh vin c iu
kin p dng nhng kin thc hc trng vo thc tin cng vic, hc hi
thm nhiu kinh nghim, b sung nhng thiu st v gp phn hon thin nhng
k nng c hc trng i hc trong nhng nm qua. Sau khi thc tp tt
nghip, mi sinh vin s c c nhng k nng ngh nghip v nhng nh
hng r rng hn v cng vic tng lai ca mnh. y chnh l nhng bc
khi u ht sc quan trng, gip cho sinh vin khng lng tng, b ng trc
nhng cng vic mi.
2.2. Ni dung thc tp:
2.2.1.Ni dung cng vic c phn cng
Ni dung cc cng vic c th m ti c phn cng trong thi gian thc
tp tt nghip ti T chc nh sau:
Tm hiu tng quan v T chc ng Ty Hi Ng v cc cng vic cng
nh cch thc hot ng ca Phng Chng trnh Nc sch v V sinh
mi trng.
Ph trch sp xp h s cc d n nc sch ti cc x, huyn thuc min
Trung
Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

13

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Bin dch cc ti liu lin quan ti cc d n nc sch.


Tham gia chuyn cng tc n vng d n, kho st cng trnh.
Ph gip mt s cng vic vn phng c giao.

Ni dung cng vic thc tp:

Tun

Thi gian thc tp

Cng vic thc tp


- Tham quan v tm hiu v T chc v
c phn cng thc tp Phng
Chng trnh nc sch v v sinh mi
trng.

31/02/2012 05/02/2012

- Lm quen vi cc cng vic vn phng.


- Sp xp file, ti liu, ng du vn bn.
- Dch ti liu lin quan n h thng nc
sch thn Thi Thi (Anh-Vit).
- Sp xp h s v cc d n nc.
- Dch ti liu v h thng cp nc sch

06/02/2012 12/02/2012

x Hi Dng (Anh-Vit), Nhn Trch,


i Thng (Vit- Anh).
- i kho st cng trnh nc.
- Dch bi Bo co tin hng qu Qu
3 nm 2011 (Anh- Vit).

13/02/2012 19/02/2012

- nh my vn bn (phn 1).
- Photo ti liu.
-n khch mi ti sn bay v a ti

20/02/2012 26/02/2012

khch sn.
- Tip tc nh my vn bn (phn 2).

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

14

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

- Photo ti liu lin quan ti cc d n


5

27/02/2012 04/03/2012

nc sch.
- Sp xp file, ti liu, ng du vn bn.
- Lp danh sch cc h u ni x Tam
Xun 2.

05/03/2012 11/02/2012

- Sp xp file h thng nc sch x Hi


Xun, i Ngha.
- Photo ti liu, in ti liu.

12/03/2012 18/03/2012

19/03/2012 25/03/2012

- Kim tra danh sch h Hi Xun.


- Photo ti liu.
Hon thnh v vit bo co thc tp.

2.2.2. Phng php thc hin:


Trc khi bt u dch mt bi c th, ti thng c lt qua mt lt
hiu ni dung c bn ca bi dch ri mi tin hnh dch. V y l mt chng
trnh kh mi m v c nhiu t thuc chuyn ngnh nn trong qu trnh dch
bi, i lc ti phi nh s tr gip ca t in (sch t in v phn mm t
in) hiu r bn cht ca t v p dng ng t. Hn na, ti c gng tm ti
cc t a ngha sao cho t ng ph hp vi ng cnh. Sau khi hon thnh, ti
kim tra bi dch li ln na trc khi a cho cc anh ch kim tra v chnh sa.
Trong thi gian thc tp, ti c tm hiu v tham kho thm mt vi ti liu
lin quan n chuyn ngnh thc tp ca mnh ti ni thc tp, v vy ti va c
th hc hi thm va c th s dng ng t gp phn lm cho bi dch c
hon thin hn.
Ti ni thc tp ti nhn c c s ch dn tn tnh ca cc anh ch trong
Phng Nc, c h cm tay ch vic, hng dn ti ch (hng dn l thuyt
v c thc hnh) nn cng vic c giao hon thnh nhanh chng v t kt
qu. Nu gp phi bt k vn nan gii trong vic dch bi, ti tm cch hi cc
anh ch c kinh nghim v nhn c cch dch hp l trong tng trng hp.
Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

15

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Ngoi ra, bng quan st trc tip cc cng vic ti vn phng hay i quan st
thc nghim ti cc cng trnh, iu ny gip ti hiu r bn cht vn v t b
ng trc cc vn thuc chuyn ngnh.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

16

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

PHN 3. KT QU T C V BI HC KINH NGHIM

3.1. Kt qu t c:
Sau 2 thng thc tp ti T chc ng Ty Hi Ng ni chung v ti Phng
Nc (Chng trnh Nc sch v V sinh mi trng) ni ring, vi mi
trng lm vic chuyn nghip v s hng dn tn tnh ca mi ngi trong t
chc, bn thn ti c c hi c thc hnh cc kin thc hc trng v
tip cn vi nhiu mng cng vic ht sc hu ch cho cng vic sau ny. Ti
c giao cho cc cng vic vn phng cng nh cc cng vic lin quan n
chuyn ngnh bin phin dch ca mnh. Hn na, may mn ti cn c tham
gia vo chuyn cng tc n vng d n, t chuyn i ny bn thn ti cng c
nhiu tri nghim v hc hi c nhiu iu. Cng vi s gip ca thy
gio hng dn thc tp thng qua s ng gp kin v bn bo co hng
tun, ti c th bit c mnh t c nhng g v cn thiu st nhng g.
T , ti nhn thc c v b sung nhng k nng cn thiu , gp phn
hon thin bn thn mnh.
Lm vic ti T chc ng Ty Hi Ng, di mt mi trng lm vic
chuyn nghip v nghim tc, gip ti hnh thnh nhng tc phong, giao tip ni
cng s cng nh rn luyn bn thn tun theo nhng quy nh ring.
Khi c giao cc cng vic vn phng, bn thn ti c gng thc hin tt
v tch cc hc hi cc anh ch trong cng ty, nh anh ch ch dn nhng iu
mnh cn thc mc hay cha r. Nh , ti c th trnh gp phi nhng kh
khn trong cc cng vic vn phng.
Ti c giao bin dch t Vit sang Anh v ngc li mt s ti liu ca T
chc nh bi dch v cc h thng nc sch cc x min Trung, bo co hng
qu... Nh k nng bin dch ca ti c nng cao v ti cng m rng
thm vn t vng ca mnh hn. Hn na, ti cn c c hi i kho st thc t
cc cng trnh nc sch ti a phng, gip ti c m mang kin thc v
hc hi nhiu bi hc thit thc.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

17

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

c lm vic trong mi trng vi ngi nc ngoi, hng ngy ti c c


hi c trao di vn ting anh cng nh k nng giao tip ca mnh.

3.2. Bi hc kinh nghim:


Sau 2 thng thc tp ti T chc ng Ty Hi Ng, bn thn ti hc hi
c rt nhiu iu t cc anh ch nhn vin trong phng v tch ly c nhng
bi hc v cng qu gi v hn s rt hu ch cho cng vic bin phin dch ca
ti sau ny. Cc bi hc c th nh sau:
i vi cng vic bin phin dch ti liu, bn thn ti rt ra c mt s
kinh nghim rt hu ch. Khi dch mt vn bn no phi tht s tp trung v
khng c phn tm vo nhng cng vic khc. Trc khi dch cn tm hiu
v ti liu dch, xem n thuc lnh vc no c nhng chun b trc nh tm
t in, t vng chuyn ngnh gip dch nhanh v chun xc hn. Khi dch
cn ch phn tch cu trc cu dch sao m ngi c d hiu hoc khng
hiu lm ni dung ca vn bn gc. Khi gp phi kh khn trong qu trnh bin
dch,khng nn lng tng hay dch cu th m nn hi kin ca nhng ngi
c kinh nghim, t s c nhng bn dch ng v t yu cu. Hn na d
dng hn trong khi bin dch, bn thn cng khng ngng hc hi v trao di
vn t vng v nhiu lnh vc chuyn ngnh khc nhau, tch ly vn kin thc
c bn dch tt hn v chun xc hn. Khi dch th phi hiu r ng cnh ca
vn bn, dch thong v ng theo ngn ng Ting Vit hay Ting Anh, khng
nn bm st, dch tng t gy kh hiu v thiu mch lc. Hn na, sau khi dch
phi kim tra li nhiu ln c nhng chnh sa ph hp gip cho vn bn
dch t yu cu.
Ngoi cng vic chnh l bin phin dch, ti cn c thc hnh mt s
cng vic vn phng nn bn thn cng c mt s kinh nghim nh: cch sp
xp v qun l h s, luyn tp s dng cc phn mm vn phng, mt s cng
tc chun b h s, ti liu cho cc chuyn cng tc hay kim tra...
Trong mi trng giao tip vi cc nhn vin trong t chc, bn thn ti
nhn thy s vui v, nim n, nhanh nhn v nhit tnh l iu ht sc quan

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

18

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

trng, gip to bu kh ha nh, thn mt gia mi ngi, to iu kin cho cng


vic c tin hnh tt hn v d dng hn.
Qua 2 chuyn cng tc n cc vng d n Qung Nam, ti c c hi
c tip cn vi thc t cng vic, c tip xc vi nhiu cn b c kinh
nghim trong huyn, x, b con a phng v c trc tip trao i thng
tin vi cc h dn c. T , bn thn ti mnh dn hn, t tin hn v c nhiu
kinh nghim trong vic lm th no chun b tt nht cho bn thn trc
nhng chuyn i cng tc.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

19

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

PHN 4. T NHN XT V NH GI

4.1. Nhn xt v C quan thc tp:


T chc ng Ty Hi Ng l mt t chc t thin phi chnh ph, hot ng
trn 90% lnh th Vit Nam, ch yu tp trung vo cc tnh Min Trung Vit
Nam. Cac d an trong tm ca ng Ty Hi Ng u nhm mang n cho tre
em v cc gia nh ngho mt nn gio dc tt, nc sch, chm sc y t v cc
c s h tng x hi thit yu.
i ng nhn vin ca T chc ng Ty Hi Ng rt chuyn nghip,
nhit tnh v hng say trong cng vic. H rt vui v, ha ng v thn thin,
c bit l vi nhng thc tp sinh, cc nhn vin ca t chc lun tn tnh gip
v hng dn gip cc thc tp sinh khi b ng v l lm vi cng vic.
Vi khi lng cng vic nhiu, cc nhn vin ca t chc lun m bo tin
cng vic gp phn to nn s pht trin ca t chc. L mt t chc hot ng
v li ch cng ng nn i ng nhn vin ca T chc ng Ty Hi Ng
lun n lc ht mnh, tm kim ngun ti tr, cng nh cc i tng ngho gp
nhiu kh khn v cn c gip , gip gp phn ci thin cuc sng ca
nhng ngi dn ngho Vit Nam.

4.2. Nhn xt v bn thn:


4.2.1 u im:
C sc khe tt gip p ng c cc yu cu ca cng.
Vui v, ha ng v ci m vi mi ngi
Nhit tnh, tn tm v tho vt trong cng vic
C thc k lut tt.
C kin thc c bn vng chc
Nhanh chng tip thu cc kin ng gp v cc yu cu c giao.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

20

Bo co thc tp tt nghip

Gv hng dn: H Qung H

Chu kh, khng ngng hc hi, ch ng tm cch gii quyt cc vn


pht sinh trong cng vic.

4.2.2. Nhc im:


C lc cha bit cch p dng cc kin thc hc vo cng vic mt cch
linh hot.
Vn kinh nghim trong bin dch ti liu cn cha nhiu nn khng trnh
khi nhng thiu st.

Sv thc tp: Trn Th Thy Ha

21