You are on page 1of 73

2

SI Navodila za uporabo ....................... 3


HR Upute za uporabu ......................... 10
SRB - MNE Uputstva za upotrebu ................... 18
EN Instruction manual ........................ 26
SK Nvod na obsluhu ........................ 34
PL Instrukcja obsugi .......................... 42
HU Hasznlati utasts ........................ 50
RO Manual de instruciuni .................. 58
RU ..... 66

3
NAVODILA ZA UPORABO SI
Odstranjevanje starih naprav
Simbol na izdelku oz. embalai pomeni, da se s tem izdelkom ne ravna kot z navadnimi
gospodinjskimi odpadki, temve ga je potrebno oddati na zbirnem mestu za recikliranje elektrinih
in elektronskih naprav. Z ustreznim odstranjevanjem tega izdelka varujete okolje in zdravje soljudi. Z
neustreznim odlaganjem odpadkov ogroate okolje in zdravje. Ve informacij glede recikliranja tega
izdelka lahko dobite pri pristojnem lokalnem organu, v komunalnem podjetju ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Ustrezna uporaba
Kuhalie uporabljajte samo za pripravo jedi v gospodinjstvu. Uporaba v druge namene ni dovoljena.
Tukaj lahko najdete
Prosimo, da pred uporabo kuhalia pozorno preberete informacije v tem zvezku. Tukaj boste nali
pomembne napotke za vao varnost ter za uporabo, ienje in vzdrevanje naprave, da boste z njo
dolgo asa zadovoljni. e bi kdaj prilo do motenj, najprej preberite poglavje Kaj narediti v primeru
teav?. Majhne okvare lahko pogosto odpravite sami in tako prihranite nepotrebne stroke servisiranja.
Ta navodila skrbno shranite. Navodila za uporabo in montao predajte za informacijo in varnost tudi
novim lastnikom naprave.
VARNOSTNI NAPOTKI
Za prikljuitev in delovanje
Naprave so izdelane po veljavnih varnostnih dolobah.
Aparat je izdelan v skladu z vsemi predpisanimi varnostnimi standardi, kljub temu pa ne
priporoamo, da bi ga brez posebnega nadzora uporabljale osebe z zmanjanimi zinimi, gibalnimi ali
mentalnimi zmogljivostmi ali osebe s pomanjkanjem izkuenj ali znanja,. Enako priporoilo velja tudi glede
uporabe aparata s strani mladoletnih oseb.
Prikljuitev na omreje, vzdrevanje in popravila naprave lahko izvaja le pooblaen strokovnjak po
veljavnih varnostnih dolobah. Neustrezno izvedena dela ogroajo vao varnost.
Raven hrupa: Lc < 70 dB(A)
Za kuhalie
Indukcijsko kuhalie se pri visoki kuhalni stopnji zelo hitro segreje, zato ga vedno uporabljajte
pod nadzorom!
Pri kuhanju upotevajte zelo hitro segrevanje kuhalnih povrin. Prepreite kuhanje s praznimi posodami, saj
pri tem obstaja nevarnost pregretja posode!
Ne polagajte praznih loncev in ponev na vklopljene kuhalne povrine.
Bodite previdni pri uporabi posod z dvojnim dnom. Takne posode lahko neopazno ostanejo brez vode!
Posledino nastanejo pokodbe na posodi in na kuhalni ploi. Za to ne moremo prevzeti odgovornosti!
Kuhalno povrino po uporabi obvezno izklopite.
Pregreta olja in maobe se lahko sama vgejo. Jedi z maobo in oljem pripravljajte le pod nadzorom.
Vnetega olja in maobe nikoli ne gasite z vodo! Posodo pokrijte s pokrovko in izkljuite ploo.
Steklokeramina povrina je zelo odporna. Vendarle pa prepreite, da bi na ploo padli trdi predmeti.
Tokasti udarci lahko povzroijo, da kuhalie poi.
Pri razpokah na povrini steklokeraminega kuhalia napravo takoj prenehajte uporabljati. Takoj izklopite
glavno varovalko in pokliite servisno slubo.
V kolikor kuhalia zaradi okvare senzorskega upravljalnika ne bi bilo mogoe izklopiti, takoj izklopite
glavno varovalko in pokliite servisno slubo.

4
Bodite pozorni pri delu z gospodinjskimi aparati! Prikljuni vodi ne smejo priti v stik z vroimi kuhalnimi
povrinami.
Steklokeraminega kuhalia ni dovoljeno uporabljati kot odlagalno povrino.
Na kuhalno povrino ne polagajte alufolije oz. plastike. Od vroe kuhalne povrine odstranite vse, kar bi se
lahko stopilo, npr. plastiko, folijo, posebej pa sladkor in mono sladkane jedi. Sladkor v vroem stanju takoj
popolnoma odstranite s steklokeraminega kuhalia s posebnim strgalom za steklo zato, da bi prepreili
pokodbe na ploi.
Kovinskih predmetov (kuhinjska posoda, pribor ) nikoli ne odlagajte na indukcijsko kuhalie, ker lahko
postanejo vroi. Nevarnost opeklin!
Gorljivih, lahko vnetljivih in plastinih predmetov ne odlagajte neposredno pod kuhalie.
Nakit, ki ga nosite, lahko v neposredni bliini indukcijskega kuhalia postane vro. Pozor, nevarnost
opeklin. Ne gre za nakit, ki nima magnetskih lastnosti (npr. zlati ali srebrni prstani).
Nikoli ne pogrevajte zaprtih ploevink in ovojne embalae na kuhalni povrini. Z dodajanjem energije se
lahko razpoijo!
Senzorske tipke naj bodo vedno iste, saj naprava lahko zazna umazanijo kot pritisk s prstom. Na
senzorske tipke nikoli ne postavljajte predmetov (posode, kuhinjskih krp, itd.)! e iz posode prekipi na
senzorske tipke priporoamo, da ploo izklopite.
Vroi lonci in ponve ne smejo pokrivati senzorskih tipk. V tem primeru se naprava sama izklopi.
e imate v stanovanju ivali, ki bi lahko prile do kuhalia, vklopite varovalo za otroke.
e pri vgradnih peicah poteka proces pirolize, indukcijskega kuhalia ni dovoljeno uporabljati.
Naprave ne morete upravljati z loenim daljinskim upravljalcem ali zunanjo napravo za nastavitev asa.
Poene ali zlomljene ploe ne uporabljajte. e se na njej pojavi razpoka, jo takoj izkljuite in izvlecite vti iz
vtinice, da se izognete elektrinim okom. Za popravilo pokliite pooblaenega serviserja.
Za osebe
Pozor!
Naprave naj ne uporabljajo osebe (vkljuno z otroki) z omejenimi zinimi, utilnimi ali mentalnimi
sposobnostmi ali osebe brez znanja in izkuenj, razen pod nadzorom izkuene osebe, zadolene za
njihovo varnost, ki jim je natanno razloila delovanje in uporabo naprave ali pri uporabi naprave ponudila
pomo. Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Pozor!
Povrine grelnih in kuhalnih delov se pri uporabi segrejejo. Zato naj se otroci ne pribliujejo.
Osebe s srnim vzpodbujevalnikom ali z inzulinsko rpalko se morajo prepriati, da indukcijsko kuhalie
(frekvenno obmoje indukcijskega kuhalia je 20-50 kHZ) na njihove vsadke ne vpliva.
Opis naprave
Kuhalie
Kuhalna ploa je opremljena z indukcijskim kuhaliem. Indukcijska tuljava pod steklokeramino
povrino ustvari elektromagnetsko izmenino polje, ki prodira skozi steklokeramino ploo in v dno
posode inducira segreti tok. Pri indukcijski kuhalni povrini se toplota ne prenaa ve iz grelnega telesa
preko kuhinjske posode na jedi, ki se pripravljajo, temve se razpololjiva toplota prenese neposredno na
posodo s pomojo indukcijskih tokov.
Prednosti indukcijskega kuhalia
Energijsko varno kuhanje zaradi neposredne prevodnosti energije na posodo (potrebna je primerna
posoda iz magnetskega materiala),
veja varnost, saj prenos energije poteka le, ko je pristavljena posoda,
prenos energije med indukcijsko kuhalno povrino in dnom posode z visokim izkoristkom,
zelo hitro segrevanje,

5
nevarnost opeklin je majhna, saj se kuhalna povrina segreje le zaradi toplega dna posode, prevreta
hrana se ne prime,
hitro, natanno uravnavanje dovajanja energije.
UPRAVLJANJE
Posoda za indukcijsko kuhalie
Posoda za indukcijsko kuhalie mora biti iz kovine, imeti magnetne lastnosti in imeti dovolj veliko
povrino.
Preveritev posode
e na vklopljeni kuhalni povrini ni posode ali pa je ta premajhna, prevajanja energije ne bo. e na
kuhalno povrino postavite primerno posodo, se nastavljena stopnja samodejno vkljui. Dovajanje
energije seprekine, e posodo odstranite.
Druge funkcije
Pri dalji oz. istoasni uporabi ene ali ve senzorskih tipk (npr. zaradi posode, ki ste jo pomotoma
postavili na senzorske tipke) se ne izvede nobena funkcija upravljalnika.
Uporabljajte samo posode z dnom, primernim za indukcijsko kuhanje.

Primerne posode Neprimerne posode
Emajlirane kovinske posode s debelim dnom Posode iz bakra, nerjaveega jekla, aluminija,
ognjevarnega stekla, keramike oz. lonevine
Litoelezne posode z emajliranim dnom
Posode iz nerjaveega veplastnega jekla,
nerjaveega feritnega jekla oz. aluminija s
posebnim dnom
Primernost posode lahko ugotovite tako:
Izvedite v nadaljevanju opisani magnetni test ali pa se prepriajte, da je na posodi znak, da je posoda
primerna za kuhanje z indukcijsko elektriko.

Magnetni test:
Magnet pribliajte dnu posode. e ga pritegne, posodo lahko uporabljate na ndukcijski kuhalni povrini.

Napotek:
Pri uporabi posod, ki so primerne za indukcijsko kuhanje, se lahko pojavijo doloeni zvoki. To je odvisno
od proizvajalca posode in od naina izdelave posode.6
Bodite previdni pri uporabi posod z dvojnim dnom. Takne posode lahko neopazno ostanejo brez vode!
Posledino nastanejo pokodbe na posodi in na kuhalni ploi. Za to ne moremo prevzeti odgovornosti!
Nasveti za varevanje z energijo
V nadaljevanju boste nali pomembne napotke za energijsko varno in uinkovito ravnanje z vaim novim
indukcijskim kuhaliem in s posodami.
Premer dna posode naj bo enak premeru kuhalne povrine.
Pri nakupu posode bodite pozorni na to, da je pogosto naveden zgornji premer posode. Ta je ponavadi
veji od dna posode.
Lonci na pritisk so zaradi zaprtega prostora za kuhanje in nadtlaka e posebej varni, tako glede asa kot
energije. S krajim asom kuhanja se ohranijo vitamini.
Bodite pozorni na to, da je v loncu na pritisk vedno zadostna koliina tekoine, saj se pri praznem loncu
zaradi pregretja lahko pokodujeta kuhalna povrina in lonec.
Lonce oz. posodo po monosti vedno pokrijte s primerno pokrovko.
Za vsako koliino jedi uporabljajte ustrezno posodo. Velika, a komaj napolnjena posoda, porabi precej
energije.
Kuhalne stopnje
Grelno mo kuhalnih povrin lahko nastavite na ve stopenj. V tabeli so prikazani primeri uporabe za
posamezne stopnje.

Kuhalna stopnja Primerno za
1-2 Nadaljevanje kuhanja majhnih koliin hrane (najnija zmogljivost)
3 Nadaljevanje kuhanja
4-5 Nadaljevanje kuhanja vejih koliin hrane, nadaljevanje peenja vejih kosov
6 Peenje, priprava preganke
7-8 Peenje
9,10 Pogrevanje, popeenje, peenje (visoka zmogljivost)
KUHALNA PLOA

Dekor se lahko razlikuje od prikazanega
na slikah.

1. Indukcijska kuhalna ploa levo
2. Indukcijska kuhalna ploa desno
3. Senzorski upravljalnik levo
4. Senzorski upravljalnik desno

3
.
4
.
1
.
2
.

7
UPRAVLJANJE S SENZORSKIMI TIPKAMI


1. tipka za vklop/stanje pripravljenosti
2. tipka za izklop (TIMER)
3. tipka za nastavitev temperature
4. tipka za nastavitev moi
5. tipka minus
6. tipka plus
7. prikazovalnik moi, temperature in timerja.
Uporaba tipk
Opisani upravljalnik zahteva, da pritisnete doloeno (izbirno) tipko nato pa pritisnete e naslednjo tipko.
Uporaba naslednje tipke mora naeloma slediti v 10-tih sekundah, sicer se izbira izbrie.
Tipki PLUS/MINUS lahko pritiskate posamino ali pa jih pritisnete za dlje asa.
Upravljanje kuhalia in kuhalnih povrin
1. Pri prikljuitvi elektrine energije se vam prikae indikator pripravljenosti On/Standby in na prikazovalniku
izpie temperatura kuhalne ploe:
a) e je temperatura kuhalne ploe manja kot 50C, se na prikazovalniku prikae -L-
b) e je temperatura kuhalne ploe veja kot 50C, se na prikazovalniku prikae -H-.
2. Primerno posodo postavite na sredino kuhalne ploe.
3. Ponovno pritisnite On/Standby tipko za vkljuitev ploe. Podatki na LED prikazovalniku izginejo. Prine
utripati prikazovalnik HEAT in TEMP ter zaslii opozorilni zvok. Aparat je s tem pripravljen za nadaljno
nastavitev funkcij. (opomba: e v naslednjih 30sekundah ne doloite katerekoli funkcije, se aparat izklopi
(zasliali boste zvoni signal)).
4. Nato pritisnite tipko HEAT kuhalie zane avtomatsko delovati z mojo 5. Z tipkama +/- lahko poljubno
nastavite mo (1-10).
5. Z izbirno tipko TEMP kuhalie zane segrevati, da dosee prednastavljeno temperaturo 120C. Z tipkama
+/- lahko poljubno nastavite temperaturo na 60C - 240 C.

Da bi istoasno kuhali tudi na drugi kuhalni povrini, ponovite celoten postopek opisan v tokah 1 do 5.
Avtomatika za izklop (Timer)
Zaradi avtomatike za izklop se vsaka vklopljena kuhalna povrina po preteku
nastavljenega asa samodejno izklopi. Nastavite lahko kuhalne ase od 01 do 180 minut.

Vklopite kuhalno povrino. Vklopite eno ali ve kuhalnih povrin in izberite elene kuhalne stopnje.
Pritisnite izbirno tipko TIMER. Toka pripravljenosti sveti.
Takoj zatem vnesite as kuhanja s tipkama +/- .
8
Pomembno:
S pritiskom tipke TIMER se zane prikaz vrednosti pri 0.
Po preteku asa se kuhalna povrina izklopi. Zaslii se kratek zvoni signal, ki ga lahko prekinete s
pritiskom na poljubno tipko (razen tipke za on/standby).
IENJE IN ZAITA
Pred ienjem kuhalie izklopite in pustite, da se ohladi.
Steklokeraminega kuhalia pod nobenim pogojem ni dovoljeno istiti s parnim istilnikom ali podobno
napravo!
Pri ienju pazite, da tipko za On/Standby samo rahlo obriete. Tako prepreite, da bi napravo pomotoma
vklopili!
Steklokeramino kuhalie
Pomembno! Nikoli ne uporabljajte agresivnih istilnih sredstev, kot so groba sredstva za ienje,
istilne gobice, odstranjevalci rje in madeev itd.
ienje po uporabi
1. Celotno kuhalie oistite vedno, ko je umazano - najbolje po vsaki uporabi. Za to uporabite vlano
krpo in malo detergenta za rono pomivanje posode. Nato kuhalie s isto krpo obriite do suhega,
tako da s povrine odstranite ostanke detergenta.
Tedensko ienje
2. Enkrat tedensko temeljito oistite celotno kuhalie z obiajnimi istili za steklo in keramiko.
Obvezno upotevajte napotke proizvajalca. istilna sredstva ustvarijo zaitni film, ki deluje
vodoodporno in odbija umazanijo. Vsa umazanija ostane na filmu in se kasneje
laje odstrani. Nato s isto krpo povrino obriite do suhega. Ostanki detergenta ne smejo ostati na
povrini, ker pri segrevanju delujejo agresivno in povrino spremenijo.
Posebna umazanija
Mono umazanijo in madee (madei od apnenca, vodni madei) je najbolje odstraniti, ko je kuhalie
e mlano. Za to uporabite obiajna istilna sredstva. Pri tem ravnajte tako, kot je opisano v toki 2.
Prevrete jedi najprej razmehajte z mokro krpo, nato pa ostanke umazanije odstranite s posebnim
strgalom za steklo, namenjenim za steklokeramina kuhalia. Nato oistite povrino tako, kot je opisano
v toki 2.

Zapeeni sladkor in stopljeno plastiko takoj odstranite - e v vroem stanju - s strgalom za steklo. Nato
oistite povrino tako, kot je opisano v toki 2.
Neustrezni posegi in popravila na napravi so nevarni, ker obstaja nevarnost elektrinega udara in
kratkega stika. Prepreite telesne pokodbe in pokodbe na napravi. Takna dela lahko opravi le
elektrikar, kot npr. tehnina servisna sluba.
Upotevajte
e na vai napravi zaznate motnje, v teh navodilih za uporabo preverite, ali lahko sami odpravite vzrok.

9

Zrnca peska, ki pri lupljenju krompirja ali ienju solate padejo na kuhalno povrino, lahko pri
premikanju posode povzroijo praske. Zato pazite, da zrnca peska ne ostanejo na povrini.
Sprememba barve steklokeramine povrine ne vpliva na delovanje in stabilnost povrine. Pri tem ne
gre za pokodbo kuhalia, temve za neoiene in zagane ostanke hrane.
Svetlea mesta nastanejo z ribanjem dna posode, e posebej pri uporabi posode z aluminijastim dnom
ter zaradi neustreznih istilnih sredstev. Z obiajnimi istili jih je teko odstraniti. ienje eventualno
vekrat ponovite. Zaradi uporabe agresivnih istil in drgnjenja dna posod se dekor s asom obriba in
nastanejo temni madei.
KAJ NAREDITI V PRIMERU TEAV
V nadaljevanju najdete nasvete za odpravo motenj
Varovalke vekrat pregorijo?
Pokliite tehnino servisno slubo ali elektrikarja!
Indukcijskega kuhalia ni mogoe vklopiti?
Ali varovalka ustreza hini napeljavi (elektrina omarica)?
Ali je omreni kabel prikljuen?
Ali so senzorske tipke deloma pokrite z mokro krpo, tekoino ali kovinskim predmetom? Odstranite jih.
Ali uporabljate neustrezno posodo? Glej poglavje posoda za indukcijsko kuhalie.
Uporabljena posoda oddaja zvoke?
To je tehnino pogojeno; ni nevarnosti za indukcijsko kuhalie oz. za posodo.
Ventilatorsko hlajenje dela tudi po izklopu?
To je obiajno, saj se elektronika ohlaja.
Kuhalie oddaja zvoke (klik oz. pokanje)?
To je tehnino pogojeno in tega ni mogoe prepreiti.
Kuhalie ima praske ali razpoke?
Pri razpokah na povrini steklokeraminega kuhalia napravo takoj prenehajte uporabljati. Takoj
izklopite glavno varovalko in pokliite servisno slubo.

Napaka: Moni vzrok: Reitev:
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E01.
Napetost elektrinega
toka je prenizka.
Preverite ali je aparat prikljuen na napetost,
ki je navedena na napisni tablici
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E02.
Napetost elektrinega
toka je previsoka.
Preverite ali je aparat prikljuen na napetost,
ki je navedena na napisni tablici
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E03.
IGBT odprt ali v
kratkem stiku.
Pokliite servisno slubo.
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E5.
Ploa se je pregrela
>150C.
Pustite, da se ploa ohladi, nato pa
uporabite nijo stopnjo moi kuhanja.
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E6.
Temperaturni senzor v
kratkem stiku.
Pokliite servisno slubo.
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E7.
Temperaturna zaita
>240C.
Pustite, da se ploa ohladi, nato pa
uporabite nijo stopnjo moi kuhanja.
Na prikazovalniku se prikaze
sporoilo o napaki E8.
Napaka pri senzorju
temperature.
Pokliite servisno slubo.
GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru teav se obrnite na Gorenjev center za pomo uporabnikom v vai dravi
(telefonsko tevilko najdete v mednarodnem garancijskem listu). e v vai dravi taknega centra ni, se
obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.
Samo za osebno uporabo!
Pridrujemo si pravico do sprememb!
GORENJE
VAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI APARATA!

10
UPUTSTVA ZA UPORABU HR
Zbrinjavanje starih ureaja
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznauje, da se s tim proizvodom ne smije
postupiti kao s otpadom iz domainstva. Umjesto toga treba biti uruen prikladnim sabirnim
tokama za recikliranje elektronikih i elektrikih aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda
sprijeit ete potencijalne negativne posljedice na okoli i zdravlje ljudi, koje bi inae mogli ugroziti
neodgovarajuim rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o recikliranju ovog
proizvoda molimo Vas da kontaktirate Va lokalni gradski ured, uslugu za odvoenje otpada iz
domainstva ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Pravilna uporaba
Plou za kuhanje potrebno je koristiti samo za pripremu jela u domainstvu. Ne smije se koristiti u druge
svrhe.
Ovdje moete pronai...
Prije nego ponete koristiti svoju plou za kuhanje, paljivo proitajte informacije u ovoj knjiici. Ovdje
ete nai vane naputke za Vau sigurnost, uporabu, njegu i odravanje ureaja kako biste dugo uivali u
spremanju jela na svom ureaju. Ako doe do kvara, najprije prouite poglavlje to uiniti u sluaju
problema?. Manje kvarove esto moete sami ukloniti i time tedite nepotrebne trokove servisa.
Paljivo uvajte ove Upute. Ove Upute za uporabu i montau radi potrebnih informacija proslijedite
novom vlasniku.
SIGURNOSNE NAPOMENE
Za prikljuak i rad ureaja
Ureaji su proizvedeni u skladu s primjenjivim sigurnosnim odredbama.
Aparat je izraen sukladno svim propisanim sigurnosnim standardima. Usprkos tome ne
preporuujemo da ga bez potrebnog nadzora koriste osobe smanjenih zikih, motorikih ili umnih
sposobnosti, odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja. Ista preporuka glede uporabe aparata vai i
za maloljetne osobe.
Mreni prikljuak, odravanje i popravak ureaja smije izvriti samo ovlateni strunjak u skladu s vaeim
sigurnosnim odredbama. Nestruno izvedeni radovi ugroavaju Vau sigurnost.
Razina buke: Lc < 70 dB (A)
Za plou za kuhanje
Zbog vrlo brze reakcije kod podeenja visokog stupnja za kuhanje, indukcijsku plou za kuhanje nemojte
ostavljati da radi bez nadzora!
Kod kuhanja pazite na visoku brzinu zagrijavanja zona za kuhanje. Izbjegavajte kuhanje na prazno u
loncima, jer pritom nastaje opasnost od pregrijavanja lonaca!
Ne stavljajte prazne lonce i tave na ukljuene zone za kuhanje.
Oprez prilikom uporabe lonaca s dvostrukom stjenkom punjenom vodom. Mogu neprimijeeno kuhati
prazni! To posljedino uzrokuje oteenja na loncu i ploi za kuhanje. Za ovaj sluaj ne preuzimamo
nikakvu odgovornost!
Zonu za kuhanje nakon uporabe obvezno iskljuite.
Pregrijane masnoe ili ulja mogu se same zapaliti. Jela s mastima i uljima pripremajte samo pod nadzorom.
Zapaljene masti i ulja nikad nemojte gasiti vodom! Spustite poklopac, iskljuite zonu za kuhanje.
Ova staklokeramika povrina je jako otporna. Ipak, izbjegavajte da tvrdi predmeti padnu na
staklokeramiku povrinu. Tokasta udarna optereenja mogu dovesti do pucanja ploe za kuhanje.

11
U sluaju pukotina, napuknua ili loma staklokeramike ploe ureaj odmah iskljuite. Odmah iskljuite
osigura za domainstvo i nazovite slubu za korisnike.
Ako se ploa za kuhanje zbog kvara senzorskog upravljanja vie ne da iskljuiti, odmah iskljuite osigura
za domainstvo i nazovite slubu za korisnike.
Oprez kod rada s kuanskim aparatima! Prikljuni vodovi ne smiju doi u kontakt s vuim zonama za
kuhanje.
Staklokeramika ploa za kuhanje ne smije se koristiti kao povrina za odlaganje.
Na zone za kuhanje ne stavljajte aluminijsku foliju odn.plastiku. Sve to se moe rastaliti, npr. umjetni
materijali, folija, naroito eer i jela koja u veoj koliini sadre eer, drite dalje od vruih zona za
kuhanje. eer, odmah u vruem stanju, posebnim strugalom za staklo u potpunosti uklonite sa
staklokeramike ploe za kuhanje kako biste izbjegli oteenje.
Metalni predmeti (kuhinjskog posue, pribor za jelo ...) se nikad ne smiju odlagati na indukcijsko polje za
kuhanje, jer mogu postati vrui. Opasnost od opeklina!
Zapaljive i lako zapaljive predmete ili predmete koji se mogu deformirati nemojte stavljati direktno ispod
ploe za kuhanje.
Metalni predmeti koji se nose na tijelu u neposrednoj blizini indukcijske ploe za kuhanje mogu postati
vrui. Oprez, opasnost od opeklina. To se ne odnosi na predmete koji se ne mogu magnetizirati (npr. zlatni
ili srebrni prsteni).
Na ploi za kuhanje nikad nemojte zagrijavati zatvorene limenke i pakiranja od razliitih materijala u vie
slojeva. Mogu eksplodirati uslijed dovoda energije!
Senzorske tipke drite istima, jer bi se prljavtina s ureaja mogla prepoznati kao dodir prsta. Na
senzorske tipke nikad nemojte stavljati predmete (lonce, krpe za sue itd.)! Ako lonci iskipe po senzorskim
tipkama, savjetujemo Vam da pritisnete tipku za iskljuivanje.
Vrui lonci i tave ne smiju prekrivati senzorske tipke. U tom sluaju ureaj se odmah iskljuuje.
Ako se u stanu nalaze kuni ljubimci koji mogu dospjeti na plou za kuhanje, aktivirajte zatitu za djecu.
Kad kod ugradbenih tednjaka radi piroliza, ne smije se koristiti indukcijska ploa za kuhanje.
Ureajem ne moete upravljati pomou vanjskog vremenskog prekidaa ili odvojenog daljinskog
upravljaa.
Ne upotrebljavajte napuknutu ili slomljenu staklokeramiku plou. Ako se pojavi kakva vidljiva pukotina,
odmah prekinite dovod elektrine energije u aparat.
Za osobe
Oprez!
Ureaj ne smiju koristiti osobe (ukljuivi i djecu) smanjenih zikih, motorikih ili umnih sposobnosti,
odnosno osobe bez potrebnih iskustava ili znanja, osim ako ih nadziru osobe zaduene za njihovu
sigurnost i prue im potrebnu pomo i upute za rad ureaja. Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne
bi igrala s aparatom.
Pozor!
Povrine na grijaim mjestima i poljima za kuhanje kod rada postaju vrue. Iz tog razloga mala djeca se
strogo moraju drati dalje od ploe za kuhanje.
Osobe s elektrostimulatorom srca (pacemaker) ili ugraenim inzulinskim pumpama moraju provjeriti ne
utjee li indukcijska ploa za kuhanje tetno na implantante (frekvencijsko podruje ploe za kuhanje je 20-
50 kHz) peicah poteka proces pirolize, indukcijskega kuhalia ni dovoljeno uporabljati.
Opis ureaja
Ploa za kuhanje
Ploa za kuhanje opremljena je indukcijskim poljem za kuhanje. Induktivni svitak ispod staklokeramike
ploe za kuhanje stvara elektromagnetsko izmjenino polje koje probija staklokeramiku i u dnu posude
inducira struju koja stvara toplinu. Kod indukcijske zone za kuhanje toplina se vie ne prenosi od grijaeg
elementa preko posude za kuhanje na jelo koje se kuha, nego se potrebna toplina pomou induciranih
struja stvara direktno u posudi za kuhanje.

Prednosti indukcijske ploe za kuhanje

12
Kuhanje koje tedi energiju pomou direktnog prijenosa energije na lonac (potrebno je odgovarajue
posue od materijala koji se mogu magnetizirati),
vea sigurnost, jer se energija prenosi samo kad je postavljen lonac,
prijenos energije izmeu indukcijske zone za kuhanje i dna lonca s visokim stupnjem uinka, velika brzina
zagrijavanja,
opasnost od opeklina je mala, budui da se ploa za kuhanje zagrijava samo putem dna lonca, hrana koja
je iskipjela se ne moe zapei,
brzo, fino podeavanje dovoda energije po stupnjevima.
Posluivanje
Posue za indukcijsku plou za kuhanje
Posuda koja se koristi za kuhanje na indukcijskoj ploi za kuhanje mora biti od metala, imati magnetska
svojstva i dovoljno veliko dno. Koristite samo lonce s dnom koje je prikladno za kuhanje pomou
inducirane struje.

Na ovaj nain moete utvrditi je li posue prikladno:

Odgovarajua posuda za
kuhanje
Neodgovarajua posuda za kuhanje
Emajlirano posue od elika s vrstim dnom
Posue od bakra, nerajueg elika,
aluminija, vatrostalnog
stakla, drva, keramike odn. terakote

Posue od lijevanog eljeza s emajliranim dnom
Posue od nerajueg vieslojnog elika,
erajuegferitnog elika odn. aluminija sposebnim dnom

Izvedite u nastavku opisani test pomou magneta ili provjerite postoji li na posudi oznaka prikladnosti za
kuhanje s induciranom strujom.

Test pomou magneta:
Dnu posude za kuhanje pribliite magnet. Ako ga dno privue, posudu moete koristiti na indukcijskoj
ploi za kuhanje.

Napomena:
Kod uporabe lonaca prikladnih za kuhanje pomou inducirane struje nekih proizvoaa, mogu se javiti
zvukovi, iji je uzrok nain izvedbe ovih lonaca. Oprez prilikom uporabe lonaca s dvostrukom stjenkom
punjenom vodom. Mogu neprimijeeno kuhati prazni! To posljedino uzrokuje oteenja na loncu i ploi
za kuhanje. Za ovaj sluaj ne preuzimamo nikakvu odgovornost!

Oprez prilikom uporabe lonaca s dvostrukom stjenkom punjenom vodom. Mogu neprimijeeno kuhati
prazni! To posljedino uzrokuje oteenja na loncu i ploi za kuhanje. Za ovaj sluaj ne preuzimamo
nikakvu odgovornost!
Savjeti za utedu energije
U nastavku su navedeni vani napuci za uinkovito postupanje s Vaom novom indukcijskom ploom i
posuem za kuhanje koje tedi energiju.
Promjer dna lonca treba biti iste veliine kao i promjer zone za kuhanje.

13
Prilikom kupnje lonaca obratite panju na to da je esto naveden gornji promjer lonca. Ovaj promjer je u
veini sluajeva vei od dna lonca.
Ekspres lonci zahvaljujui zatvorenom prostoru za kuhanje i nadtlaku naroito tede vrijeme i energiju.
Kratkim vremenom kuhanja uvaju se vitamini.
Uvijek pazite na to da u ekspres loncu bude dovoljno tekuine, jer u sluaju da se kuha s praznim loncem
uslijed pregrijavanja moe doi do oteenja na zoni za kuhanje i loncu.
Lonce, prema mogunosti, uvijek poklopite odgovarajuim poklopcem.
Za svaku koliinu jela treba upotrijebiti odgovarajui lonac. Veliki, premalo napunjen lonac treba mnogo
energije.
Stupnjevi za kuhanje
Snaga grijanja zona za kuhanje moe se podesiti u vie stupnjeva. U tabeli su navedeni primjeri za
uporabu pojedini stupnjeva.

Stupanj za kuhanje Prikladan za
1-2
Dokuhavanje manjih koliina
(najnia snaga)
3 Dokuhavanje
4-5 Dokuhavanje velikih koliina, nastavak peenja veih komada
6 Peenje, pravljenje zaprke
7-8 Peenje
9,10 Zakuhavanje, zapeenost jela, peenje (najvia snaga)

OPIS UREAJA


Dekor moe odstupati od slika.

1. Indukcijska zona za kuhanje lijevo
2. Indukcijska zona za kuhanje
desno
3. Touch-Control polje za
posluivanje lijevo
4. Touch-Control polje za
posluivanje desno

3
.
4
.
1
.
2
.

14
UPRAVLJANJE


1. ON / Standby
2. Odbrojavanje izbor
3. Temperatura izbor (temp)
4. Odabir snage (topline)
5. + Senzor za podeavanje topline, temp i odbrojavanjem izbor
6. Senzor - za podeavanje topline, temp i odbrojavanjem izbor
7. LED display (VRUINA, temp, Odbrojavanje)
Pritisak na tipke
Ovdje opisano upravljanje nakon pritiska tipke (za odabir) oekuje i pritisak na jednu od sljedeih tipki.
Sljedea tipka mora se prtisnuti u roku od 10 sekundi, u suprotnom se ponitava odabir.
Tipke plus/minus mogu se pritiskati malo po malo ili stalno drati pritisnute.

Upravljanje ploom i zonom za kuhanje
1. Pri prikljuivanju elektrine energije e vam se prikazati indikator spremnosti On/Standby i na ekranu e se
ispisati temperatura ploe za kuhanje
a) Ako je temperatura ploe za kuhanje manja od 50C, na ekranu e se prikazati -L-
b) Ako je temperatura ploe za kuhanje vea od 50C, na ekranu e se prikazati -H-.
2. Primjernu posudo postavite na sredini ploe za kuhanje.
3. Ponovno pritisnite On/Standby tipku za ukljuenje ploe. Podatci na LED ekranu e nestati. Kontrolne
arulje prikazivaa HEAT i TEMP e poeti treperiti te e se uti zvuk upozorenja. Aparat je sa tim pripremljen
za daljnje biranje funkcija (upozorenje: ako se u slijedeih 30 sekundi ne odluite niti za jednu funkciju, aparat
e se iskljuiti (uti ete zvuni signal)).
4. Pritisnite HEAT prekida za ukljuivanje u jednom hotplate na indukciju. Kontrolna svjetiljke od "VRUINA"
treperi. Pritisnite Funkcija Kljune topline. U unaprijed mo pozornica "5" je odabrana i ukljuuje ureaj. S
dugme, moete promijeniti postavke u bilo koje vrijeme u rasponu od 1 do 10.
5. Pritisnite Funkcija Kljune temp. za odabir temperature. U unaprijed temperatura fazi "120 C" je odabrana i
ukljuuje ureaj. S dugme, moete promijeniti postavke u bilo koje vrijeme u rasponu od 60 do 240 C.

Da bi istovremeno kuhali i na drugoj kuhalnoj povrini, ponovite postupak opisan u tokama od 1 do 5.

Automatski prekida-off (broja)
Automatska sklopka-off ureaj e iskljuiti bilo koju zonu kuhanja nakon odreenog vremenskog
razdoblja. Vrijeme rada ploe moemo namjestiti u rasponu od 1 minute do 180 minuta .

Nakon odabira temperature pritisnite tipku Odbrojavanje. Na zaslonu se pokazuje broj "0". S gumbom,
sada moete odabrati vrijeme rada od 1 do max. 180 minuta.

Tada se na zaslonu broji trajanje u minuti. Nakon to je isteklo vrijeme zauje se zvuni signal i ureaj
automatski prelazi u stanje ekanja.

15

Napominjemo:
Sa pritiskom gumba TIMER e poeti sa vrijednou 0.
Po isteku vremena ploa za kuhanje e se iskljuiti. Signal za iskljuivanje e se uti neko vrijeme i moe
se iskljuiti pritiskom na bilo koju tipku (osim za ukljuivanje / iskljuivanje).
IENJE I ODRAVANJE

Prije ienja iskljuite plou za kuhanje i ostavite da se ohladi.
Staklokeramika ploa za kuhanje se ni pod kojim uvjetima ne smije istiti ureajem za ienje pomou
pare ili slinim ureajima!
Kod ienja vodite rauna o tome da tipku za ukljuivanje/ iskljuivanje samo brzo prebriete. Time se
spreava sluajno ukljuivanje!
Staklokeramika ploa za kuhanje
Vano! Nikad nemojte upotrebljavati agresivno sredstvo za ienje, kao to je npr. grubo sredstvo za
ribanje, sredstvo za ienje lonaca koje ostavlja ogrebotine, sredstvo za uklanjanje re i mrlja itd.
ienje nakon uporabe
1. Oistite cijelu plou za kuhanje uvijek kad je prljava najbolje nakon svake uporabe. U tu svrhu
upotrijebite vlanu krpu i malo deterdenta za runo pranje sua. Zatim istom krpom osuite plou za
kuhanje tako da na povrini ne ostanu ostaci deterdenta.
Tjedno odravanje
2. Cijelu plou za kuhanje jednom tjedno temeljito oistite pomou sredstva za ienje staklokeramike
koje se moe kupiti u trgovini.
Obvezno postupajte u skladu s napucima odnosnog proizvoaa.
Sredstva za ienje kod nanoenja stvaraju zatitni film koji djeluje tako da odbija vodu i prljavtinu.
Sva prljavtina ostaje na filmu i poslije se moe lake ukloniti. Nakon toga istom krpom osuite
povrinu. Na povrini ne smiju ostati ostaci sredstva za ienje, jer kod zagrijavanja djeluju agresivno i
mijenjaju povrinu.
Posebna prljavtina
Tvrdokornu prljavtinu i mrlje (mrlje od kamenca, sedefaste sjajne mrlje) najbolje je odstraniti dok je
ploa za kuhanje jo mlaka. U tu svrhu upotrijebite sredstvo za ienje koje se moe nabaviti u trgovini.
Pritom postupajte kako je opisano u toki 2.
Iskipjela jela najprije namoite pomou mokre krpe, a zatim pomou posebnog strugala za
staklokeramiku plou uklonite ostatke prljavtine. Zatim oistite povrinu kako je opisano u
toki 2.

Zapeeni eer i rastaljenu plastiku odmah uklonite - jo u vruem stanju - pomou strugala za staklo.
Zatim oistite povrinu kako je opisano u toki 2.

Zrnca pijeska, koja mogu pasti na plou za kuhanje prilikom guljenja krumpira ili ienja salate, mogu
uzrokovati ogrebotine kod pomicanja lonaca. Stoga pazite na to da zrnca pijeska ne ostanu na povrini.

16
Promjene boje ploe za kuhanje ne utjeu na funkciju i stabilnost staklokeramike. Pritom se ne radi o
oteenju ploe za kuhanje, nego o neuklonjenim i stoga zapeenim ostacima.
Sjajna mjesta nastaju uslijed habanja trenjem dna lonca, naroito kod uporabe posua za kuhanje s
aluminijskim dnom, ili zbog koritenja neodgovarajueg sredstva za ienje. Mogu se ukloniti samo vrlo
teko pomou sredstva za ienje koje se moe nabaviti u trgovini. Ako je potrebno, ienje ponovite
nekoliko puta. Uporabom agresivnog sredstva za ienje i zbog lonaca koji struu po ploi dekor se s
vremenom skine i nastaju tamne mrlje.
TO UINITI U SLUAJU PROBLEMA?
U nastavku su navedeni savjeti za uklanjanje greaka.
Nestruni zahvati i popravci na ureaju su opasni, jer postoji opasnost od strujnog udara i kratkog spoja.
Takvi zahvati odn. popravci ne smiju se vriti kako bi se izbjegle tjelesne ozljede i teta na ureaju. Stoga
pustite da takve radove izvri struni elektriar kao to je npr. tehnika sluba za korisnike.
Obratite panju
Ako doe do kvara na Vaem ureaju, pomou ovih uputa za uporabu provjerite moete li sami ukloniti
uzroke.
Osigurai se viestruko aktiviraju?
Nazovite tehniku slubu za korisnike ili elektroinstalatera!

Indukcijska ploa za kuhanje se ne moe ukljuiti?
Je li se aktivirao osigura kunih instalacija (ormari za osigurae)?
Je li prikljuen mreni kabel ?
Jesu li senzorske tipke djelomino prekrivene vlanom krpom, tekuinom ili metalnim predmetom? Uklonite
ih.
Koristi li se neodgovarajue posue? Vidi poglavlje posue za indukcijsku plou za kuhanje.

Koriteno posue radi zvukove?
To je tehniki uvjetovano; nema opasnosti za indukcijsku plou za kuhanje odn. posue.

Puhalo za hlaenje radi nakon iskljuivanja?
To je normalno, jer se hladi elektronika.

Ploa za kuhanje isputa zvukove ("klik" odn. Zvuk krckanja)?
To je tehniki uvjetovano i ne moe se izbjei.

Na ploi za kuhanje ima pukotina ili lomova?
U sluaju pukotina, napuknua ili loma staklokeramike ploe ureaj odmah iskljuite. Odmah iskljuite
osigura za domainstvo i nazovite slubu za korisnike.
17
Greka: Mogui uzrok: Rjeenje:
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E01.
Preslabo elektrino
napajanje.
Provjerite da li je aparat prikljuen na
napajanje, koje je navedeno na tablici
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E02.
Prejako elektrino
napajanje.
Provjerite da li je aparat prikljuen na
napajanje, koje je navedeno na tablici
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E03.
IGBT otvoren ali u
kratkom spoju.
Pozovite servisnu slubu.
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E5.
Ploa se je pregrijala
>150C.
Pustite da se ploa ohladi i zatim uporabite
niu snagu kuhanja.
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E6.
Temperaturni senzor
je u kratkom spoju
Pozovite servisnu slubu.
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E7.
Temperaturna
zatita>240C.
Pustite da se ploa ohladi i zatim uporabite
niu snagu kuhanja..
Na ekranu e se prikazati
poruka o greki E8.
Greka na senzoru
temperature.
Pozovite servisnu slubu...

GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u sluaju problema obratite se Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj dravi
(telefonski broj nai ete u meunarodnom garancijskom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog centra,
obratite se lokalnom trgovcu Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kuanske aparate.
Nije za profesionalnu uporabu!

GORENJE
VAM ELI OBILJE ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAEG
APARATA!
Pridravamo pravo promjena!


18
UPUTSTVA ZA UPOTREBU SRB - MNE
Uklanjanje potroenog aparata
Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalai oznaava, da se sa tim proizvodom ne sme postupati kao
sa otpadom iz domainstva. Umesto toga, proizvod treba predati odgovarajuim sabirnim centrima za
reciklau elektronskih I elektrinih aparata. Ispravnim odvoenjem ovog proizvoda spreiete
potencijalne negativne posledice na ivotnu sredine I zdravlje ljudi, koji bi inae mogli biti ugroeni
neodgovarajuim rukovanjem otpadom ovog proizvoda. Za dobijanje detaljnih informacija o tretmanu, odbacivanju
I ponovnom korienju ovog proizvoda, stupite u kontakt sa prikladnim lokalnim ustanovama, slubom za
sakupljanje kunog otpada ili sa prodavnicom u kojoj ste kupili ovaj proizvod.
Poeljna upotreba
Plou upotrebljavajte samo pripremu jela u domainstvu. Upotreba u u druge svrhe nije dozvoljena.
U ovom ete priruniku nai ...
Molimo vas da pre upotrebe paljivo prouite informacije iz ovog prirunika. Nai ete vane savete i
upute u vezi vae bezbednosti, korienja, nege i odravanja aparata, pomou kojih e vam aparat sluiti
dugi niz godina. Ako se pojavi smetnja ili kvar, najpre pogledajte poglavlje "Otklanjanje kvarova". Manje
smetnje ili kvarove esto ete moi otkloniti sami i tako utedeti nepotrebne trokove servisiranja.
Prirunik pomno sauvajte. Takoe vas molimo da uputstva za upotrebu i montau izruite eventualnom
sledeem vlasniku aparata i time mu omoguite potrebne informacije i njegovu bezbednost.
BEZBEDNOSNA UPOZORENJA
Bezbednost kod prikljuenja i u toku rada
Aparati su izraeni u skladu s vaeim bezbednosnim propisima.
Aparat je izra en u skladu s svim propisanim bezbednosnim standardima. Uprkos tome ne
preporuujemo da ga bez potrebnog nadzora koriste lica smanjenih zikih, motorikih ili umnih
sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja. Ista preporuka u vezi korienja aparata vai i
za maloletne osobe.
Prikljuenje na elektrinu mreu, odravanje, i eventualne popravke aparata sme uraditi samo ovlaeno
lice, koje mora pritom potovati vaee bezbednosne propise. Nestruno uraeni zahvati ugroavaju vau
bezbednost.
Nivo buke: Lc < 70 dB (A)
Bezbednost zona za kuvanje (ringli)
Zbog brzog reagovanja na visokim pozicijama snage kuvanja (a naroito stepena za intenzivno delovanje),
indukcionu ringlu nikad ne ostavljajte bez nadzora.
Prilikom kuvanja obratite naroitu panju brzom zagrevanju ringle za kuvanje. Ne zagrevajte praznu
posudu, jer bi mogla da se pregreje.
Na ukljuenu ringlu ne postavljajte prazne erpe ili inije.
Prilikom korienja posude za paru budite naroito paljivi, jer iz nje neopaeno moe da uzavri sva voda i
posuda ostane prazna. Posledica toga je oteenje, kako posude tako i ringle. U tom sluaju garantne
zahteve nije mogue ostvariti.
Nakon upotrebe ringlu uvek iskljuite tipkom "minus", a ne samo pomou funkcije prepoznavanja posude.
Pregrejana mast ili zejtin mogu da se upale. Kad pripremate jela s mau ili zejtinom stalno kontroliite
ringlu za kuvanje. Ako se mast ili zejtin zapale, ne gasite vatru vodom, nego posudu pokrijte, te iskljuite
ringlu.
Staklokeramika povrina je veoma otporna, no uprkos tome pazite da na plou ne padnu tvri predmeti.
Ako na plou padne iljat ili teak predmet, ploa moe i da pukne.

19
Ako je staklokeramika ploa za kuvanje izgrebana ili puknuta, smesta iskljuite aparat. Iskljuite osigura
instalacije, na kojeg je prikljuen aparat, i pozovite servisnu slubu.
Ako zbog kvara kontrolne table ringlu ne moete iskljuiti dodirom, smesta iskljuite osigura instalacije, na
kojeg je prikljuen aparat, i pozovite servisnu slubu.
Pazite prilikom upotrebe susednih kuanskih aparata. Prikljuni gajtani ne smeju da dou u dodir s vruim
zonama za kuvanje.
Staklokeramiku plou za kuvanje ne upotrebljavajte kao povrinu za odlaganje.
Na ringle ne stavljajte aluminijumsku foliju ili plastine predmete. Pazite da u blizini ploe nema predmeta,
koji bi mogli da se istope ili prilepe na nju, npr. plastini predmeti, folija, eer ili jae zaeerena jela. Ako
se po vruoj ploi raspe eer, smesta ga odstranite strugalicom (iletom), dok je jo vru. Time ete
spreiti trajna oteenja tednjaka.
Na povrinu indukcione ringle ne stavljajte metalne predmete, npr. kuhinjske sudove ili pribor za jelo, jer se
ti predmeti mogu ugrejati.
Neposredno pod ploom za kuvanje ne drite gorljive ili lako zapaljive tvari, odnosno predmete koji se na
visokoj temperaturi mogu deformisati.
Metalni predmeti, koje nosite na telu, mogu se u neposrednoj blizini indukcione ploe jae zagrejati. Ovo ne
vai za predmete koji ne mogu da se namagnetiu (npr. zlatni ili srebrni prsteni) to ne velja.
Na ploi ne zagrevajte zatvorene konzerve ili zatvorene paketie s hranom, jer ambalaa moe da se
raspukne.
Tipke, odnosno senzori za upravljanje neka budu uvek isti, jer bi u suprotnom aparat mogao prljavtinu na
senzoru osetiti kao dodir prstiju. Na tipke nikad ne stavljajte nikakve predmete (sudovi, kuhinjske krpe, i sl.).
Ako sadraj posude prekipi i prospe se preko senzorske tipke, preporuujemo da iskljuite aparat.
Ne prekrivajte senzore vruim sudovima, jer e se u tom sluaju aparat sam iskljuiti.
Ako u stanu drite kune ivotinje, koje bi mogle da dou u dodir s ploom za kuvanje, koristite funkciju
bezbednosnog zakljuavanja zbog dece.
Ako ugradna pirolitika rerna izpod kuhalne ploe ima uklopljenu pirolizu, upotreba indukcijske ploe nije
dozvoljena.
Aparatom ne moete upravljati i pomou spoljnog tajmera ili odvojenog daljinskog upravljaa.
Ne upotrebljavajte napuknutu ili slomljenu staklokeramiku plou. Ako se pojavi kakva vidljiva
pukotina, odmah prekinite dovod elektrine energije u aparat.
Bezbednost lica
Panja!
Aparat ne smeju koristiti lica (ukljuivi i decu) smanjenih zikih, motorikih ili umnih sposobnosti,
odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, osim pod kontrolom lica zaduenih za njihovu
bezbednost, koja moraju da im prue potrebnu pomo i uputstva za rad aparata. Deca moraju da budu
pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Panja!
Povrine grejnih zona i zona za kuvanje ugreju se u toku upotrebe, stoga spreite maloj deci dostup do
aparata.
Lica s pejsmejkerom ili ugraenim insulinskim pumpicama neka se najpre uvere da indukciona ploa za
kuvanje ne teti ili ne utie na delovanje tih aparata (frekventno podruje indukcione ploe za kuvanje je 20-
50 kHz).
Upotreba
Ploa za kuvanje
Povrina ploe za kuvanje opremljena je indukcionim zonama za kuvanje. Indukcioni kalem, odnosno
navoj pod staklokeramikom povrinom tvori izmenino elektromagnetsko polje, koje prodre kroz
staklokeramiku povrinu i u dnu erpe ili lonca inducira struju, i pritom nastaje toplota. Kod indukcione
ringle za kuvanje nema vie prenosa toplote sa grejnog elementa preko posude do jela, nego potrebna
toplota pomou indukcione struje nastaje neposredno u dnu posude.

20
Prednosti indukcione ploe za kuvanje
energetski tedljivo kuvanje, s neposrednim prenosom toplote na posudu (potrebno je koristiti sudove iz
materijala koji mogu da se namagnetiu);
vea bezbednost, jer do prenosa energije dolazi samo kad je na plou postavljena posuda;
visoka efikasnost prenosa energije izmeu indukcione ringle i dna posude;
veoma brzo zagrevanje;
manja opasnost opekotina, jer se povrina za kuvanje zagreva samo zbog zagrejanog dna posude; tako
se hrana koja prekipi, ne zagori tako jako za povrinu;
brzo i precizno regulisanje dovoda energije.
UPRAVLJANJE
Upute za pravilan izbor sudova
Sudovi koje ete koristiti na indukcionim ploama za kuvanje moraju da budu metalni, magnetskih
svojstava i dovoljnim prenikom dna. Koristite samo sudove, ije dno je namenjeno upotrebi na
indukcionim ploama.
Prepoznavanje posude
Ako nakon ukljuenja ringle za kuvanje na njoj nema erpe, ili je na ringlu postavljena premalena erpa,
nee doi do prenosa energije, a displej za stepen snage kuvanja izmenjujue treperi.
Kad na ringlu za kuvanje postavite odgovarajuu erpu ili lonac, ringla zapone delovati izabranom
snagom, a displej za snagu kuvanja zasvetli.
Dovod energije prekida se ako skinete posudu, a displej snage kuvanja ponovno treperi.
Kad koristite manje erpe ili lonce, ali da ih aparat ipak prepozna, upotrebie upravo onoliko snage, koliko
je potrebno za zagrevanje hrane u tim sudovima.
Upute za pravilan izbor sudova
Sudovi koje ete koristiti na indukcionim ploama za kuvanje moraju da budu metalni, magnetskih
svojstava i dovoljnim prenikom dna. Koristite samo sudove, ije dno je namenjeno upotrebi na
indukcionim ploama.

Prikladni sudovi Neprikladni sudovi
Emajlirani elini sudovi s jakim (debelim) dnom;
Sudovi iz livanog elika s ojaanim, odn. debelim
dnom;
Sudovi iz nerajueg vieslojnog elika odnosno
aluminijuma, s posebnim dnom
Sudovi iz bakra, nerajueg elika, aluminijuma,
vatrostalnog stakla, drveta, keramike, odnosno gline
Prikladnost sudova moete jednostavno da proverite na
sledei nain
Uradite pokus s magnetom, koji je opisan u nastavku, ili proverite dali se na erpi nalazi oznaka, koja
kae da je prikladna za upotrebu na indukcionim ploama za kuvanje.
Pokus s magnetom
Magnet povucite po dnu posude. Ako se magnet uhvati na erpu, ova je prikladna za indukcionu ringlu za
kuvanje.

21
Savet
Sudovi odreenih proizvoaa, koji su inae namenjeni upotrebi na indukcionim ringlama za kuvanje,
mogu da se pojave neki zvukovi, odnosno umovi. To je posledica naina izrade takvih sudova.
Prilikom korienja posude za paru budite naroito paljivi, jer iz nje neopaeno moe da uzavri sva voda
i posuda ostane prazna. Posledica toga je oteenje, kako posude tako i ringle. U tom sluaju garantne
zahteve nije mogue ostvariti.

Budite oprezni prilikom upotrebe posuda sa dvojnim dnom. Takve posude neprimjetno ostaju bez vode !
Kao posledica nastaje steta na posudi i na ploci za kuvanje. Za to ne mozemo preuzeti odgovornost !
Saveti za tednju energije
U nastavku ete da naete nekoliko vanih uputa za to efikasnije i tedljivije delovanje Vae nove
indukcione ploe za kuhanje.
Prenik dna neka uvek bude jednak preniku ringle za kuvanje.
Prilikom kupovine pazite na injenicu, da je na sudovima obino naveden prenik gornjeg dela, odnosno
poklopca, koji je esto vei od prenika dna erpe.
Lonci na pritisak (tzv. pretis-lonci), koji koriste povean pritisak u vrsto zatvorenoj unutranjosti, naroito su
tedljivi, bilo s vremenom ili energijom. Zbog kraeg vremena kuhanja, u hrani ostaje vie vitamina.
Pazite da je u loncu na pritisak uvek dovoljno tenosti. Ukoliko je na ringli prazan lonac, doi e do
pregrevanja, koje e otetiti i lonac i ringlu.
Sudove po mogunosti uvek zatvorite poklopcem odgovarajue veliine.
Koristite sudove, koji odgovaraju koliini hrane koju pripremate. Ako koristite preveliku, delimino
napunjenu erpu ili lonac, potroiete dosta vie energije.
Stepen snage kuvanja
Snagu zagrevanja ringli moete da reguliete i izaberete jedan od 9 stepeni. Donja tabela navodi primere
pravilnog korienja pojedinih faza, odnosno snage kuvanja:

Stepen Prikladan za:
1-2
Odravanje toplote, nastavak kuvanja manje koliine hrane
(najnii nivo)
3 Nastavak kuvanja
4-5 Nastavak kuvanja veih koliina, nastavak prenja veih komada
6 Prenje, zapeenost
7-8 Prenje
9-10 Zagrevanje do vrelita, prenje (najvii nivo snage)
22
POVRINA ZA KUVANJEUPRAVLJANJE INDUKCIONE PLOE


1. Tipka za paljenje/standby
2. Tipka za gaenje (TIMER)
3. Tipka za podeavanje temperature
4. Tipka za podeavanja jaine
5. Tipka minus
6. Tipka plus
7. Pokaziva jaine, temperature i tajmera.
Upotreba tipki
Opisani upravlja zahtijeva, da pritisnete odreenu (izabranu) tipku, zatim da pritisnete jo jednu tipku.
Upotrebe sledee tipke mora uslijediti u sledeih 10-tak sekundi, jer se u suprotnom izbor brie.
Tipke PLUS/MINUS moete pritiskati posebno ili ih pritiskate za dui period.
Upravljanje ploom i povrinom za kuvanje
1. Pri prikljuenju na el. mreu e vam se upaliti indikator On/Standby i na displeju e se pojaviti temperatura
ploe za kuvanje:
a) Ako je temperatura ploe za kuvanje manja od 50C, na displeju e se prikazati -L-
b) Ako je temperatura ploe za kuvanje vea odt 50C, na displeju e se prikazati -H-.
2. Adekvatnu posudu postavite na sredinu ploe za kuvanje.
3. Ponovno pritisnite On/Standby dugme za ukljuenje ploe. Podatci na LED displeju se poajve. Poee da
treperi indikator HEAT i TEMP kao i upozoravajui zvuk. Aparat je tada pripremljen za dalja podeavanja
Proizvod se moze razlikovati od onog
prikazanog na slici.

1.) Indukciona ringla levo
2.) Indukciona ringla desno
3.) Modul za upravljanje indukcione
ploe levo
4.) Modul za upravljanje indukcione
ploe desno

3. 4.
1. 2.

23
funkcija. (napomena: ukoliko u sledeih 30 sekundi ne izaberete neke funkcije, aparat e se automatski
iskljuiti (uete zvuni signal)).
4. Pritisnite tipku za On/ Standby I na prikazivau e vam se upliti lampica upozorenje HEAT. Zatim pritisnite
tipku HEAT ploa automatski pone da radi na jaini 5. sa tipkama +/- mozete podesiti jainu(1-10).
5. Sa odabirom tipke TEMP ploa poinje zagrijavati, i dostize automatski podeenu temperaturu 120C. sa
tipkama +/- temperaturu moete podesiti na 60C-240C.

Da bi istovremeno kuvali I na drugoj povrini, ponovite cijeli postupak opisan u takama 1 i 5.
Automatika za iskljuenje (Timer)
Zbog automatike za iskljuenje svaka ukljuena povrina za kuvanje po isteku podeenog vremena,
samostalno se iskljui. Vrijeme kuvanja moete podesiti od 01 do 180 min.
Ukljuite povrinu za kuvanje. Ukljuite jednu ili vise povrina za kuvanje i izaberite zeljene stepene
kuvanja. Pritisnite izbirnu tipku TIMER. Pripremna taka svijetli.
Odmah nakon toga unesite vrijeme kuvanja sa tipkama +/-.
Vano:
Sa pritiskom tipke TIMER poinje prikaz vrijednosti 0.
Po isteku vremena ploa za kuvanje se iskljui. Zauje se kratak zvuni signal, kojeg moete prekinuti sa
pritiskom na bilo koju tipku (sem tipke za ukljui/iskljui).
Vane upute u vezi vremena aktiviranja, odnosno dranja
tipke / senzora
Postupci za upravljanje aparata, opisani u ovim uputstvima pretpostavljaju da nakon pritiska jedne od
tipki smesta pritisnete sledeu. Sledeu tipku morate u principu pritisnuti najkasnije 10 sekundi nakon
pritiska na prvu, inae je izbor opozvan (poniten).
IENJE I ODRAVANJE


Pre ienja aparata iskljuite plou za kuvanje i priekajte da se ohladi.
Staklokeramiku plou nikako ne smete istiti aparatom za ienje na paru ili nekim
drugim slinim aparatom. Kod ienja pazite, da duim pritiskom na tipku za
ukljuenje/iskljuenje grekom ne ukljuite aparat.
Staklokeramika ploa za kuvanje
Vano: Nikad ne upotrebljavajte agresivna sredstva za ienje, npr. gruba ili abraziona polirna
sredstva, grube iane sunere za ienje sudova, sredstva za uklanjanje re ili mrlja, i slino.
ienje nakon upotrebe
1. Celokupnu plou za kuvanje oistite svaki puta kad se zaprlja najbolje nakon svake upotrebe.
Pritom koristite vlanu krpu i neto sredstva za runo pranje sudova. Zatim suvom krpom obriite
plou da bude suva i time s povrine odstranite sve ostatke deterdenta.
Nedeljna nega
2. Jedared nedeljno temeljito oistite celu plou za kuvanje koristei uobiajena sredstva za ienje
staklokeramike ploe. Pritom se dosledno pridravajte uputstava proizvoaa sredstva za ienje. Ta
sredstva, nanesena na plou, naprave zatitnu naslagu, koja omoguava lake skidanje mrlja ubudue. Na
kraju ienja suvom krpom obriite plou da bude suva.
Na povrini ne sme ostati nikakav trag sredstva za ienje, jer kod sledeeg zagrevanja ploe ono
deluje agresivno i uzrokuje promene na povrini ploe.

24
Tvrdokorna prljavtina
Jae zaprljanu plou (vapnene mrlje, svetlee mrlje) najlake oistite kad je ploa jo topla (ali dovoljno
ohlaena da ju moete dodirivati). Za ienje koristite uobiajeno sredstvo. Postupite kao to je opisano
pod takom 2.
Prekipelu hranu najpre obriite vlanom krpom, a zatim preostalu prljavtinu odstranite posebnom
(staklenom) strugalicom za staklokeramike ploe. Kad ste strugalicom uklonili ostatke hrane, ponovite
postupak opisan pod takom 2.

Zapeen eer te plastiku smesta dok je jo vru odstranite staklenom strugalicom. Zatim oistite
povrinu ploe kao to je opisano pod takom 2.

Zrnca peska koja padnu na plou za kuvanje, npr. prilikom guljenja krompira ili pranja salate, mogu kod
pomeranja posude izgrebati povrinu ploe, stoga pazite da pesak ne ostane ploi za kuvanje.

Promene boja na povrini ploe ne utiu na delovanje i stabilnost staklokeramike ploe, jer se u tom
sluaju ne radi o oteenjima, nego zapeenim ostatcima hrane.

Svetlee mrlje na povrini nastaju zbog struganja dna posude o plou, naroito ako koristite sudove s
aluminijumskim dnom, ili ako koristite neprikladna sredstva za ienje. Uklanjanje tih mrlja veoma je
teko, koriste se uobiajena sredstva. Po potrebi vie puta ponovite postupak ienja. Korienjem
abrazionih ili agresivnih sredstava za ienje, te struganjem sudova po povrini ploe, ukrasne linije na
ploi mogu se vremenom izbrisati, i tamo uzrokovati tamne mrlje.
OTKLANJANJE GREAKA I KVAROVA


Zahvati na aparatu i popravke koje izvre neovlaena lica opasni su, jer postoji rizik
elektrinog udara ili kratkog spoja. U cilju spreavanja ozleda i tete na aparatu,
izbegavajte takve zahvate i popravke prepustite samo odgovarajue osposobljenom
strunjaku za elektriku, npr. tehnikoj servisnoj slubi.
Panja!
Ako u toku delovanja aparata doe do smetnji, proverite pomou ovog prirunika dali moete problem da
reite sami.
U nastavku su navedeni saveti za otklanjanje greaka
Osigurai se ee iskopavaju:
Pozovite servisnu slubu ili struno lice za elektrine instalacije.
Indukcionu plou za kuvanje nije mogue ukljuiti.
Dali je osigura kune instalacije (u ormariu s osiguraima) iskopan?
Dali je elektrini prikljuni gajtan ukopan?
Dali su senzorske tipke delimino prekrivene vlanom krpom, tenou ili metalnim predmetom? Ako jesu,
odstranite predmet koji ih prekriva.
Dali koristite nepravilne sudove? Vidi poglavlje "Sudovi za indukcionu plou za kuvanje".

Koriena erpa emituje zvukove:
Radi se o tehniki uslovljenoj pojavi, koja ne znai nikakvu opasnost za indukcionu plou ili za sudove.
25
Rashladni ventilator deluje i nakon iskljuenja aparata:
To je uobiajeno, poto elektronika takoe mora da se ohladi.

Na ploi za kuvanje pojavile su se ogrebotine ili pukotine:
Ako se na povrini ploe za kuvanje pojave ogrebotine ili pukotine, smesta ugasite aparat i iskljuite ga iz
elektrine mree. Iskljuite i osigura kune instalacije te pozovite servisnu slubu.


Greka: Mogui uzrok: Reenje:
Na displeju se pojavi ifra
greke E01.
Napon elektrine
mree je nedovoljan.
Proverite da li je aparat prikljuen na napon
koji je naveden na natpisnoj tablici
Na displeju se pojavi ifra
greke E02.
Napon elektrine
mree je previsok.
Proverite da li je aparat prikljuen na napon
koji je naveden na natpisnoj tablici
Na displeju se pojavi ifra
greke E03.
IGBT otvoren ili u
kratkom spoju
Pozovite servis.
Na displeju se pojavi ifra
greke E5.
Ploa se pregreva
preko >150C.
Pustite da se ploa ohladi, nakon toga
koristite nii stepen snage kuvanja.
Na displeju se pojavi ifra
greke E6.
Temperaturni senzor u
kratkom spoju.
Pozovite servis
Na displeju se pojavi ifra
greke E7.
Temperaturna zatita
>240C.
Pustite da se ploa ohladi, nakon toga
koristite nii stepen snage kuvanja.
Na displeju se pojavi ifra
greke E8.
Greka kod senzora
temperature
Pozovite servis.

GARANCIJA I SERVIS
Za informacije ili u sluaju problema obratite se Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj dravi
(telefonski broj nai ete u meunarodnom garantnom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog centra,
obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili odelu Gorenja za male kuanske aparate.
Nije za komercialnu upotrebu!

MNOGO UITAKA U KORIENJU
VAEG APARATA ELI VAM
GORENJE


26
INSTRUCTION MANUAL EN
Disposing of old appliances
The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated
as household waste. Instead it must be handed over to a collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment.
By ensuring that this product is disposed of correctly you will help to protect the environment and human
health, which could otherwise be harmed through the inappropriate disposal of this product. For more
detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household
waste disposal service or the shop where you purchased the product.
Correct use
The hob is to be used solely for preparing food in the home. It may not be used for any other purpose.
For your information...
Please read this manual carefully before using your appliance. It contains important information on safety
and on how to use and look after your appliance so that it will provide you with many years of reliable
service.
Should your appliance develop a fault, please first consult the section on What to do if trouble occurs?
You can often rectify minor problems yourself, without having to call in a service engineer. Please keep
this manual in a safe place and pass it on to new owners for their information and safety.
SAFETY INSTRUCTIONS
Connection and operation
The appliances are constructed in accordance with the relevant safety regulations.
The appliance is manufactured in compliance with the relevant effective safety standards.
Nevertheless, we strongly recommend that persons with impaired physical, motoric, or mental capacity, or
persons with inadequate experience or knowledge, do not use the appliance unless attended by a quali ed
person. The same recommendation applies when the appliance is used by persons of less-than-legal age.
Connecting the appliance to the mains and repairing and servicing the appliance may only be carried out by
a qualified electrician according to currently-valid safety regulations. For your own safety, do not allow
anyone other than a qualified service technician to install, service or repair this appliance.
Noise level: Lc < 70 dB(A)
Concerning the hob
Never allow the induction hob to operate unattended, as the high power setting (power max.)
results in extremely fast reactions.
When cooking, pay attention to the heat-up speed of the cooking zones. Avoiding boiling the pots dry as
there is a risk of the pots overheating!
Do not place empty pots and pans on cooking zones which have been switched on.
Take care when using simmering pans as simmering water may dry up unnoticed, resulting in damage to
the pot and to the hob for which no liability will be assumed.
It is essential that after using a cooking zone you switch it off.
Overheated fats and oils may spontaneously ignite. Always supervise the preparation of food with fats and
oils. Never extinguish ignited fats and oils with water! Put the lid on the pan and switch off the cooking zone.
The glass ceramic surface of the hob is extremely robust. You should, however, avoid dropping hard
objects onto the glass ceramic hob. Sharp objects which fall onto your hob might break it.
If cracks, fractures or any other defects appear in your glass ceramic hob, immediately switch off the
appliance. Disconnect fuse immediately and call Customer Service.

27
If the hob cannot be switched off due to a defect in the sensor control immediately disconnect your
appliance and call Customer service.
Take care when working with home appliances! Connecting cables must not come into contact with hot
cooking zones.
The glass ceramic hob should not be used as a storage area.
Do not put aluminium foil or plastic onto the cooking zones. Keep everything which could melt, such as
plastics, foil and in particular sugar and sugary foods away from hot cooking zones. Use a special glass
scraper to immediately remove any sugar from the ceramic hob (when it is still hot) in order to avoid
damaging the hob.
Metal items (pots and pans, cutlery, etc.) must never be put down on the induction hob since they may
become hot. Risk of burning!
Do not place combustible, inflammable or heat deformable objects directly underneath the hob.
Metal items worn on your body may become hot in the immediate vicinity of the induction hob. Caution!
Risk of burns! Non-magnetisable objects (e.g. gold or silver rings) will not be affected.
Never use the cooking zones to heat up unopened tins of food or packaging made of material compounds.
The power supply may cause them to burst!
Keep the sensor buttons clean since the appliance may consider dirt to be finger contact. Never put
anything (pans, tea towels etc.) onto the sensor buttons! If food boils over onto the sensor buttons, we
advise you to activate the OFF button.
Hot pans should not cover the sensor buttons, since this will cause the appliance to switch off automatically.
Activate the childproof lock if there are any pets in the home which could make contact with the hob.
The induction hob may not be used when pyrolysis operation is taking place in a built-in oven.
The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control
system.
Do not use the glass ceramic hob if it is cracked or broken. If any visible crack appears,
immediately unplug disconnect the appliance from the power supply.
Concerning persons
Caution!
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or
mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or
instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Attention:
The surfaces of the heating and cooking zones become hot during use. Keep small children away at all
times.
Persons with cardiac pacemakers or implanted insulin pumps must make sure that their implants are not
affected by the induction hob (the frequency range of the induction hob is 20-50 kHz).
Appliance description
The hob
The hob is equipped with an induction cooking mode. An induction coil underneath the glass ceramic hob
generates an electromagnetic alternating field which penetrates the glass ceramic and induces the heat-
generating current in the pot base. With an induction cooking zone the heat is no longer transferred from
a heating element through the cooking pot into the food being cooked but the necessary heat is
generated directly in the container by means of induction currents.

28
Advantages of the induction hob
Energy-saving cooking through the direct transfer of energy to the pot (suitable pots/pans made of
magnetisable material are required).
Increased safety as the energy is only transferred when a pot is placed on the hob.
Highly effective energy transfer between an induction cooking zone and the base of a pot.
Rapid heat-up.
The risk of burns is low as the cooking area is only heated through the pan base; food which boils over
does not stick to the surface.
Rapid, sensitive control of the energy supply.
OPERATION
Cookware for induction hobs
Cookware for induction cooking zones must be made of metal and have magnetic properties. The base
must be sufficiently large.

Only use pots with a base suitable for induction.
This is how to establish the suitability of a pot:

Suitable cookware Unsuitable cookware
Enamelled steel pots with a thick base
Pots made of copper, stainless steel, aluminium,
ovenproof glass, wood, ceramic and terracotta
Cast iron pots with an enamelled base
Pots made of multi-layer stainless steel, rustproof
fermite steel or aluminium with a special base

Conduct the magnet test described below or make sure that the pot bears the symbol for suitability for
cooking with induction current.

Magnet test:
Move a magnet towards the base of your cookware. If it is attracted, you can use the cookware on the
induction hob.

Note:
When using pans suitable for induction from certain manufacturers, noises may occur which are
attributable to the design of these pans.

Take care when using simmering pans as simmering water may dry up unnoticed, resulting in damage to
the pot and to the hob for which no liability will be assumed.
How to cut power consumption
The following are a few useful hints to help you cut your consumption of energy and use your new
induction hob and the cookware efficiently.
The base of your cooking pots should be the same size as the
cooking zone.

29
When buying cooking pots, note that it is frequently the diameter of the top of the pot that it indicated. This
is usually larger than the base of a pot.
Pressure cookers are particularly low on energy and time required thanks to the pressure and the fact that
they are tightly closed. Short cooking times mean that vitamins are preserved.
Always make sure that there is sufficient fluid in your pressure cooker since the cooking zone and the
cooker may be damaged as a result of overheating if the pressure cooker boils dry.
Always close cooking pots with a suitable lid.
Use the right pot for the quantity of food you are cooking. A large pot which is hardly filled will use up a lot
of energy.
Power settings
The heating power of the cooking zones can be set at various power levels. In the chart you will find
examples of how to use each setting.

Cooking level Suitable for
1-2
Keeping food warm
Simmering small quantitiey (lowest power setting)
3 Simmering
4-5
Simmering larger quantities or roasting larger pieces of meat until they are
cooked through.
6 Roasting, getting juices
7-8 Roasting
9,10 Roasting (highest power output)

INDUCTION COOKER PANEL

The decorative design may deviate from the
illustrations.

1. Left cooking zone
2. Right cooking zone
3. Left Touch-control operating panel
4. Right Touch-control operating panel

3
.
4
.
1
.
2
.

30
OPERATING THE HOB WITH THE SENSOR BUTTONS


1. ON/Standby sensor
2. TIMER selection
3. Temperature selection (temp)
4. Power selection (heat)
5. Sensor + to adjust the heat, temp and timer selection
6. Sensor - to adjust the heat, temp and timer selection
7. LED display (HEAT, TEMP, TIMER)
Operating the buttons
The controls described here expect the pressing of a (selection) button to be followed by the pressing of
a subsequent button.
The next button will need to be pressed within 10 seconds, otherwise the selection will be deleted.
The plus/minus buttons can be touched individually or be permanently pressed.
Switching on the hob and cooking zones
1. Plug the power plug into a suitable outlet. The control lamp of ON/STANDBY switch lights up and the
temperature of the cooker plate surface displayed:
a) if the temperature of the surface of the induction cooker is lower than 50C, the display shows -L-.
b) if the temperature of the surface of the induction cooker is over 50C, the display shows -H-.
2. Place suitable cookware in the centre of the hotplate.
3. Now press the ON/STANDBY switch once to turn the induction cooker on. LED displays disappear. The
control lamps of HEAT and TEMP start blinking and you will hear an acoustic signal sound. Product is now
ready for cooking function selecting (NOTE: should no further operation in 30 seconds after pressing
ON/STANDBY key, the product will go back to standby position (you will hear an acoustic signal sound).
4. Press the ON/ STANDBY switch once to turn the induction hotplate on. The control lamps of HEAT start
blinking. Press the Function Key HEAT. The preset power stage 5 is selected and the device turns on. With
the knob, you can change the settings at any time in a range from 1 10.
5. Press the Function Key TEMP. to select the temperature. The preset temperature stage 120C is selected
and the device turns on. With the knob, you can change the settings at any time in a range from 60 240C.

In order to simultaneously cook on the other cooking surface, repeat the entire procedure described in
paragraphs 1 to 5.31
Automatic switch-off (timer)
The automatic switch-off device is used to automatically switch off any cooking zone after a stipulated
period of time. Cooking times ranging from 1 minute to 180 minutes can be set.

After the selection of the temperature mode press the key TIMER. The display shows the number 0.
With the knob, you can now select the operating time in 5-minute intervals (up to max. 180 minutes).
Then the display counts down the duration in minute. Once the time is up, an acoustic signal sounds and
the device automatically goes into standby mode.

Please note:
If you press TIMER button it will be switched off.
The cooking zone will be switched off when the time has lapsed. A signal will sound or a while and can be
switched off by pressing any button (except for the on/off button).
CLEANING AND CARE

Before cleaning, switch off the hob and let it cool down.
Never clean the glass ceramic hob with a steam cleaner or similar appliance!
When cleaning make sure that you only wipe lightly over the on/off button. The hob may otherwise be
accidentally switched on!
Glass ceramic hob
Important! Never use aggressive cleaning agents such as rough scouring agents, abrasive saucepan
cleaners, rust and stain removers etc.
Cleaning after use
1. Always clean the entire hob when it has become soiled. It is recommended that you do so every time
the hob is used. Use a damp cloth and a little washing up liquid for cleaning. Then dry the hob with a
clean dry cloth to ensure that there is no detergent left on the surface of the hob.
Weekly clean
2. Clean the entire hob thoroughly once a week with commercial glass ceramic cleaning agents.
Please follow the manufacturer's instructions carefully.
When applied, the cleaning agent will coat the hob in a protective film which is resistant to water and
dirt. All dirt remains on the film and can be removed easily. Then rub the hob dry with a clean cloth.
Make sure that no cleaning agent remains on the surface of the hob since this will react aggressively
when the hob is heated up and will change the surface.
Specific soiling
Heavy soiling and stains (limescaling and shiny, mother-ofpearl- type stains) can best be removed when
the hob is still slightly warm. Use commercial cleaning agents to clean the hob.
Proceed as outlined under Item 2.

First soak food which has boiled over with a wet cloth and then remove remaining soiling with a
special glass scraper for glass ceramic hobs. Then clean the hob again as described under Item 2.

32

Burnt sugar and melted plastic must be removed immediately, when they are still hot, with a glass
scraper. Then clean the hob again as described under Item 2.

Grains of sand which may get onto the hob when you peel potatoes or clean lettuce may scratch the
surface of the hob when you move pots around. Make sure that no grains of sand are left on the hob.

Changes in the colour of the hob will not affect the function and the stability of the glass ceramic
material. These colour changes are not changes in the material but food residues which were not
removed and which have burnt into the surface.

Shiny spots result when the base of the cookware rubs on the surface of the hob, particularly when
cookware with an aluminium base or unsuitable cleaning agents are used. They are difficult to remove
with standard cleaning agents. You may need to repeat the cleaning process several times. In time, the
decoration will wear off and dark stains will appear as a result of using
aggressive cleaning agents and faulty pan bottoms.


33
WHAT TO DO IF TROUBLE OCCURS
Please note
If your appliance is faulty, please check whether you can rectify the problem yourself by consulting these
instructions for use.

But there are some problems described below that you can fix yourself.

The fuses blow regularly?
Contact a technical customer service or an electrician!
You can't switch you induction hob on?
Has the wiring system (fuse box) in the house blown a fuse?
Has the hob been connected to the mains?
Are the sensor buttons partly covered by a damp cloth, fluid or a metallic object? Please rectify.
Are you using unsuitable cookware? See the section on Cookware for induction hobs.
Is the cookware you are using making noises?
This is due to technical reasons; the induction hob and the pot are not at risk.
Does the cooling fan still operate after it has been switched off?
This is normal since the electronic unit is being cooled down.
Is the hob making noises (clicking or cracking sounds)?
This is for technical reasons and cannot be avoided.
Does the hob have tears or cracks?
If cracks, fractures or any other defects appear in your glass ceramic hob, immediately switch off the
appliance. Disconnect fuse immediately and call Customer Service.

SYMPTOM POSSIBLE CAUSE SOLUTION
Fault code E01. Electronic control of low voltage.
(<160V).
Make sure the appliance is connected to the
voltage indicated on the rating label.
Fault code E02. Electronic control of excess
voltage (>270V).
Make sure the appliance is connected to the
voltage indicated on the rating label.
Fault code E03. IGBT open or short circuit. Contact the service department.
Fault code E5.
Overheating protection on power
mode (>150C).
Eliminate the course of overheating. Once the
cooktop has cooled, the appliance can be put
into operation again.
Fault code E6. Temperature sensor open or short
circuit.
Contact the service department.
Fault code E7.
Overheating protection on TEMP.
mode (>240C).
Eliminate the course of overheating. Once the
cooktop has cooled, the appliance can be put
into operation again.
Fault code E8. Temperature sensor fault. Contact the service department.

GUARANTEE & SERVICE
If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in
your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care
Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
For personal use only!

We reserve the right to any modifications!
GORENJE
WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHILE USING YOUR
APPLIANCE

34
NVOD NA OBSLUHU SK
Likvidcia starch prstrojov
Symbol na vrobku alebo na jeho obale upozoruje na to, e s tmto vrobkom sa
nezaobchdza ako s normlnym domcim odpadom, ale mus sa odovzdat v zbernom
stredisku pre recyklciu elektrickch a elektronickch prstrojov. Svojm prispenm k sprvnej likvidcii
tohto vrobku chrnite ivotn prostredie a zdravie svojich blzkych. Nesprvna likvidcia ohrozuje
ivotn prostredie a zdravie. alie informcie o recyklcii tohto vrobku dostanete na Vaom
obecnom/mestskom rade, u Vaej organizcie odpadovho hospodrstva alebo v predajni, kde ste
vrobok kpili.
Pouitie za stanovenm elom
Varn panel sa pouva len na prpravu jedl v domcnosti. Nesmie sa pouvat mimo stanovenho
elu.
Tu njdete...
Pretajte si prosm starostlivo informcie v tomto zoite predtm, ne uvediete svoj varn panel do
prevdzky. Njdete tu dleit pokyny pre Vau bezpenost, pouvanie, starostlivost a drbu prstroja,
aby ste z Vho prstroja mali dlho trvajce poteenie. Ak by sa niekedy vyskytla porucha, najprv si
prosm pozrite kapitolu o robit pri problmoch?. Menie poruchy asto mete odstrnit sami a
uetrit tm zbyton servisn nklady. Tento nvod starostlivo uschovajte. Odovzdajte prosm tento
nvod na pouitie a mont novm majiteom pre informciu a bezpenost.
BEZPENOSTN POKYNY
Pre zapojenie a innost
Spotrebi je vyroben v slade s dleitmi platnmi bezpenostnmi normami. Napriek tomu
odporame, aby osoby so znenou fyzickou, pohybovou, alebo mentlnou schopnosou, alebo osoby s
nedostatonmi sksenosami, alebo znalosami nepouvali spotrebi bez dozoru kvali kovanej osoby.
Rovnak odpor ania platia, ke spotrebi pouvaj osoby s nzkym vekom.Prstroje s kontruovan
poda prslunch bezpenostnch ustanoven.
Pripojenie na siet, drbu a opravy prstrojov smie vykonvat len autorizovan odbornk poda platnch
bezpenostnch ustanoven. Neodborne vykonan prce ohrozuj Vau bezpenost. Pre varn panel
Kvli vemi rchlej reakcii pri nastaven vysokho varnho stupa neprevdzkujte indukn varn panel bez
dozoru!
Pri varen si uvedomte vysok rchlost ohrevu varnch zn. Zabrte vyvareniu obsahu z hrncov, pretoe
pritom dochdza k nebezpeenstvu prehriatia hrncov!
Neklate przdne hrnce a panvice na zapnut varn zny.
Pozor pri pouvan dvojstennch hrncov. Z dvojstennch hrncov sa me obsah nepozorovane vyvarit!
Toto nsledne vedie k pokodeniu hrnca a varnho panelu. Za takto pokodenia sa nepreber zruka!
Po pouit varn znu bezpodmienene vypnite.
Preplen tuky a oleje sa mu samy vznietit. Jedl s tukmi a olejmi pripravujte len za dozoru. Zaplen
tuky a oleje nikdy nehaste vodou! Prikryte pokrievkou, varn znu vypnite.
Sklokeramick plocha je vemi odoln. Zabrte vak pdu tvrdch predmetov na sklokeramick plochu.
Bodov rzov zataenia mu viest k prasknutiu varnho panela.
Pri puklinch, prasklinch alebo lomoch na sklokeramickom varnom paneli prstroj ihne vyrate z
prevdzky. Ihne vypnite domov poistku a zavolajte Sluby zkaznkom.
Ak by sa varn panel pre poruchu senzorovho riadenia u nedal vypnt, ihne vypnite domov poistku a
zavolajte Sluby zkaznkom.
Pozor pri prci s domcimi spotrebimi! Napjacie vedenia nesm prst do styku s horcimi varnmi
znami.

35
Sklokeramick varn panel sa nesmie pouvat ako odkladacia plocha.
Neklate na varn zny hlinkov fliu, resp. umel hmotu. Nedvajte do blzkosti horcej varnej zny ni,
o sa me topit, napr. umel hmoty, fliu a najm cukor a jedl s vysokm obsahom cukru. Na
zabrnenie pokodeniam cukor ete v horcom stave ihne plne odstrte zo sklokeramickho varnho
panelu pecilnou krabkou na sklo.
Kovov predmety (kuchynsk riad, prbor ...) sa nikdy nesm odkladat na indukn varn panel, lebo by
mohli zostat horce. Nebezpeenstvo poplenia!
Neklate priamo pod varn panel horav, ahko zpaln alebo deformovaten predmety.
Kovov predmety, ktor sa nosia na tele, mu v bezprostrednej blzkosti induknho varnho panela
zostat horce. Pozor, nebezpeenstvo poplenia.
Netka sa to nemagnetizovatench predmetov (napr. Zlat alebo strieborn prstene).
Na varnch znach nikdy nezohrievajte zatvoren plechovky konzerv a viacvrstvov obaly. V dsledku
prvodu energie by mohli explodovat!
Senzorov tlaidl udriavajte v istote, pretoe prstroj by mohol neistoty rozpoznat ako prstov kontakt.
Nikdy neklate na senzorov tlaidl predmety (hrnce, utierky na riad at.)!
Ak z hrncov vykyp obsah a na senzorov tlaidl, radme Vm stlait vypnacie tlaidlo.
Horce hrnce a panvice nesm prekrvat senzorov tlaidl. V takomto prpade sa prstroj automaticky
vypne.
Ak sa v byte nachdzaj domce zvierat, ktor by sa mohli dostat k varnmu panelu, je potrebn
aktivovat detsk poistku.
Ak sa zabudovan sporky prevdzkuj s pyrolzou, nesmie sa pouvat indukn varn panel.
Deklarovan hodnota emisie hluku je < 70 dB(A)
Spotrebi nie je uren na ovldanie pomocou externch asovaov alebo oddelench systmov
diakovho ovldania.
Ak sa pri paneli nachdza elektrick zsuvka, do ktorej je zapojen in spotrebi, zabezpete, aby sa
sieov kbel nedostal do kontaktu s horcimi varnmi znami.
Pre osoby
Pozor!
Tento spotrebi nie je uren na pouitie osobami (vrtane det) so znenmi fyzickmi, zmyslovmi alebo
duevnmi schopnosami, alebo s nedostatkom sksenost a znalost, iba pod dohadom alebo ak s
pouen ohadom pouitia spotrebia osobami zodpovednmi za ich bezpenos. Deti musia by pod
dozorom, aby sa nehrali so zariadenm.
Vstraha:
Povrchy ohrievacch a varnch miest sa pri prevdzke zohrievaj. Z tohto dvodu je zsadne potrebn
zamedzit prstup malm detom.
Osoby s kardiostimultormi alebo implantovanmi inzulnovmi pumpikami sa musia uistit, e ich
implantty nie s nepriaznivo ovplyvovan induknm varnm panelom (frekvenn psmo induknho
varnho panela je 20-50 kHz).
Popis prstroja
Varn panel
Varn plocha je vybaven induknm varnm panelom. Indukn cievka pod sklokeramickou varnou
plochou vytvra elektromagnetick striedav pole, ktor prenik sklenou keramikou a na dne riadu
indukuje prd, produkujci teplo. Pri induknej varnej zne sa teplo neprena z ohrievacieho
prvku cez varn ndobu na pripravovan jedlo, ale potrebn teplo sa pomocou induknch prdov vyrba
priamo vo varnej ndobe.
Vhody induknho varnho panelu
Varenie, etriace energiu priamym prenosom energie na hrniec (je nevyhnutn vhodn riad z
magnetizovatenho materilu),
zven bezpenost, pretoe energia sa prena len pri postavenom hrnci,

36
prenos energie medzi induknou varnou znou a dnom hrnca s vysokou innostou,
vysok rchlost ohrevu,
nebezpeenstvo poplenia je mal, pretoe varn plochu zohrieva len dno hrnca, vykypen strava
sa nepripli,
rchla, jemn regulcia prvodu energie.
Ovldanie
Riad pre indukn varn panel
Varn ndoba, pouvan na induknej varnej ploche, mus byt z kovu, mat magnetick vlastnosti a
dostaton plochu dna.

Pouvajte len hrnce s dnom vhodnm na indukn ohrev.
Takto mete zistit vhodnost ndoby:
Vhodn varn ndoby Nevhodn varn
ndoby
Vhodn varn ndoby Nevhodn varn
ndoby
Emailov oceov ndoby s hrubm dnom Ndoby z medi, nehrdzavejcej ocele,
hlinka, iaruvzdornho skla, dreva, keramiky,
resp. terakoty

Liatinov ndoby s emailovmi dnami
Ndoby z nehrdzavejcej viacvrstvovej ocele,
Nehrdzavejcej feritovej ocele, resp. hlinka so
pecilnymi dnami

Vykonajte dolu popsan magnetick test alebo sa uistite, e ndoba m znaku o vhodnosti na varenie s
induknm prdom.

Magnetick test:
Priblte magnet ku dnu Vaej varnej ndoby. Ak je pritahovan,
mete varn ndobu pouvat na induknej varnej ploche.

Upozornenie:
Pri pouvan hrncov, vhodnch na indukn ohrev, od niektorch
vrobcov, sa mu vyskytnt zvuky, ktor vyplvaj z
kontrukcie tchto hrncov.

Pozor pri pouvan dvojstennch hrncov. Z dvojstennch hrncov sa me obsah nepozorovane vyvarit!
Toto nsledne vedie k pokodeniu hrnca a varnho panelu. Za takto pokodenia sa nepreber zruka!
Tipy na etrenie energiou
alej njdete niekoko dleitch pokynov na efektvne zaobchdzanie s Vam novm induknm
varnm panelom a riadom na varenie z hadiska etrenia energiou.
Priemer dna hrnca by mal byt rovnak ako priemer varnejzny.

37
Pri nkupe hrncov si uvedomte, e asto sa udva horn priemer hrnca. Tento je vinou v ako dno
hrnca.
Tlakov hrnce s pre uzavret priestor na dusenie a pretlak obzvlt asovo a energeticky nenron. Z
dvodu krtkeho asu dusenia sa etria vitamny.
Dbajte vdy na dostatok tekutiny v tlakovom hrnci, pretoe pri vyvaren obsahu z hrnca by sa varn zna a
hrniec mohli pokodit v dsledku prehriatia.
Hrnce na varenie poda monosti vdy prikryte vhodnou pokrievkou.
Na kad mnostvo jedla by sa mal pouit sprvny hrniec. Vek, sotva naplnen hrniec si vyaduje vea
energie.
Varn stupne
Ohrevn vkon varnch zn sa d nastavit vo viacerch stupoch. V tabuke njdete prklady pouitia
jednotlivch stupov.

Varn stupe Vhodn na
1-2 Pokraujce varenie malch mnostiev (najni vkon)
3 Pokraujce varenie
4-5 Pokraujce varenie vekch mnostiev, pokraujce praenie vch kusov
6 Praenie, prprava zpraky
7-8 Praenie
9,10 Poiaton fza varenia, poiaton fza praenia, praenie (najvy vkon)
POPIS PRSTROJA

Dekr sa me od vyobrazen odliovat.

1. av varnej zny
2. Prvo na varenie zna
3. av Dotykov ovldanie-
prevdzkov panel
4. Prvo Dotykov ovldanie-
prevdzkov panel

3. 4.
1. 2.

38
OVLDANIE


1. ON / STANDBY senzora
2. TIMER vber
3. Teplota vber (temp)
4. Moc vber (teplo)
5. Senzor + upravi teplo, teplota a asova vber
6. Snma - sli na nastavenie teplo, teplota a asova vber
7. LED displej (teplo, TEMP, asova)
Ovldanie tlaidiel
Ovldanie, ktor je tu popsan, oakva po stlaen tlaidla (vberu) nsledn stlaenie alieho
tlaidla. Stlaenie alieho tlaidla sa mus uskutonit zsadne do 10 seknd, inak vber zhasne.
Tlaidl plus / mnus sa mu stlat jednotlivo alebo drat permanentne stlaen.
Zapnut varn dosky a varn zn
1. Po pripojen spotrebia k elektrickej sieti sa uke indiktor zapnutie ON/Standby a na ukazovateli sa zobraz
teplota varnej zny:
a) Ak je teplota varnej zny niia ako 50 C sa na ukazovateli uke L-
b) Ak je teplota varnej zony vyia ako 50 C sa na ukazovateli objav H-
2. Ndobu s priemerom podobnm ako vybran varn zna umiestnime na stred varnej zony.
3. Opatovne pritlate na ON/Stanby tlatko pre zapnutie platne. Udaje na LED ukazovateli zmizn. Zane sa
ukazova HEAT a TEMP a tktie budete pou upozorujci zvuk. Spotrebi je takto pripraven pre daie
pouvanie, nastavenia funkcii.(UPOZORNENIE: ak v nasledujcih 30 sekundch nevyberiete jednu z funkcii
spotrebi sa vypne a budete pou zvukov signalizcju)
4. Stlate tlaidlo ON / STANDBY switch raz obrti na indukn platni. Kontroln svetiel "HEAT" blik. Stlate
funkn tlaidlo tepla. Prednastaven moc etapa "5" je vybrat a prstroj zapne. S gombkom, mete zmeni
nastavenia kedykovek v rozmedz 1 - 10.
5. Stlate funkn tlaidlo TEMP. zvoli teplotu. Prednastaven teplotn stupne "120 C" je vybrat a prstroj
zapne. S gombkom, mete zmeni nastavenia kedykovek v rozmedz 60 a 240 C.

Aby sa sasne vari na varenie ostatn plocha, zopakujte cel postup popsan v odsekoch 1 a 5.
Automatycznego wyczenia (zegar)
Automatycznego wyczenia urzdzenia jest uywana automatycznie wyczy si po kadym gotowaniu,
strefa okrelona okres czasu. Gotowanie razy poczwszy od 1 min do 180 minut mona ustawi.

Po wyborze temperatury w trybie nacinij klawisz minutnik. Na wywietlaczu pojawia si numer "0". Z
pokrta, moesz teraz zaznaczy obsugujcego czas w 5-minutowych odstpach czasu (do max. 180
minut). Nastpnie wywietlacz liczby okrelajce czas w minut. Gdy czas min, sygna akustyczny i
dwikw urzdzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowoci.


39
Prosimy pamita:
Jeli naciniesz przycisk Timmer bdzie wy czony.
Do gotowania strefa zostanie wyczony, kiedy czas ju min. A sygna dwiku lub chwil i mona
wyczy, naciskajc dowolny przycisk (za wyjtkiem wczania / wyczania).
ISTENIE A STAROSTLIVOST

Pred istenm varn panel vypnite a nechajte vychladnt.
Sklokeramick varn panel sa nesmie v iadnom prpade istit prstrojom na parn istenie alebo
podobnm!
Pri isten dbajte na to, aby sa zapnacie/vypnacie tlaidlo utieralo len krtko. Tm sa zabrni
nechcenmu zapnutiu!
Sklokeramick varn panel
Dleit! Nikdy nepouvajte agresvne istiace prostriedky, ako napr. hrub prostriedky na drhnutie,
abrazvne istie hrncov, odstraovae hrdze a kvn at.
istenie po pouit
1. Cel varn panel istite vdy vtedy, ke je zneisten - najlepie po kadom pouit. Na to pouvajte
vlhk handru a trochu prostriedku na run umvanie riadu. Potom vytrite varn panel istou utierkou
do sucha tak, aby na povrchu nezostali iadne zvyky istiaceho prostriedku.
Tdenn starostlivost
2. Raz za tde vyistite a oetrite cel varn panel dkladne benmi istiacimi prostriedkami na
sklokeramiku. Bezpodmienene dodrte pokyny prslunho vrobcu. istiace prostriedky vytvraj pri
nanan ochrann film, ktor psob odpudivo na vodu a neistoty. Vetky neistoty zostvaj na filme
a nsledne sa daj ahie odstrnit. Potom plochu vytrite do sucha istou utierkou. Na povrchu nesm
zostat iadne pozostatky istiacich prostriedkov, pretoe pri zohriat psobia agresvne a menia
povrch.
pecilne zneistenia
Siln zneistenia a kvrny (vpenat kvrny, perletovo leskl kvrny) sa daj najlepie odstrnit, ke
m varn panel ete teplotu prjemn na dotyk. Za tmto elom pouvajte ben istiace prostriedky.
Pritom postupujte tak, ako je popsan v bode 2.

Vykypen jedl najprv namote vlhkou handrou a nsledne odstrte zvyky neistt pecilnou
krabkou na sklo pre sklokeramick varn panely. Potom plochu vyistite, ako je popsan v bode 2.

Priplen cukor a roztaven umel hmotu odstrte ihne - ete v horcom stave - krabkou na sklo.
Potom plochu vyistite, ako je popsan v bode 2.

Zrnk piesku, ktor prpadne padn na varn plochu pri kraban zemiakov alebo isten altu, mu
pri posvan hrncov spsobit krabance. Preto dbajte na to, aby na povrchu nezostvali iadne zrnk
piesku.


40
Farebn zmeny varnho panela nemaj iaden vplyv na funknost a stabilitu sklokeramiky. Nejde
pritom o pokodenie varnho panela, ale o neodstrnen a preto priplen zvyky.

Leskl miesta vznikaj oderom dna hrncov, najm pri pouvan riadu na varenie s hlinkovm dnom
alebo nevhodnmi istiacimi prostriedkami. Daj sa len namhavo odstrnit benmi istiacimi
prostriedkami. istenie prpadne viackrt opakujte. Pouvanm agresvnych istiacich prostriedkov a
oderom dnami hrncov sa dekr asom obrsi a vznikn tmav kvrny.
O ROBIT PRI PROBLMOCH?
alej njdete tipy na odstraovanie porch.
Nekvalifikovan zsahy a opravy prstroja s nebezpen, pretoe hroz nebezpeenstvo zasiahnutia
elektrickm prdom a nebezpeenstvo skratu. Nevykonvajte ich v zujme zamedzenia telesnch razov
a pokoden prstroja. Takto prce preto nechajte vykonvat len odbornka na elektriku, ako napr.
Technick sluby zkaznkom.

Vimnite si prosm
Ak by sa na Vaom prstroji vyskytli poruchy, preverte prosm poda tohto nvodu na pouitie, i
nedokete priny odstrnit sami.

alej njdete tipy na odstraovanie porch.

Poistky opakovane vypadvaj?
Zavolajte Technick sluby zkaznkom alebo elektrointalatra!

Indukn varn panel sa ned zapnt?
Neaktivovala sa poistka domovej intalcie (poistkov skrinka)?
Je zapojen napjac kbel?
Nepouva sa nesprvny riad? Pozri kapitolu Riad pre indukn varn panel.

Vydvaj pouit varn ndoby zvuky?
Je to technicky podmienen; nepredstavuje to iadne nebezpeenstvo pre indukn varn panel, resp.
ndobu.

Chladiaci ventiltor dobieha aj po vypnut?
To je normlne, pretoe sa chlad elektronika.

Varn panel vydva zvuky (klikanie, resp. praskanie)?
Toto je technicky podmienen a ned sa vylit.

M varn panel trhliny alebo praskliny?
Pri puklinch, prasklinch alebo lomoch na sklokeramickom varnom paneli prstroj ihne vyrate z
prevdzky. Ihne vypnite domov poistku a zavolajte Sluby zkaznkom.


41
slo chybi Predpokladan dovod chybi Rieenie
Chyba E01. Nzke naptie. Ktor je uvedena na ttku
Chyba E02. Vysok naptie(>270V). Preverte i je spotrebi zapojen na naptie
podal tabuky
Chyba E03. IGTB otvoren alebo skrat Volajte servis
Chyba E5. Platna sa prehriala
Dovolte aby platna vychladla a nsledne zvolte
niiu teplotu varenia
Chyba E6. Teplotn senzor v skrate Volajte servis
Chyba E7. Teplotn ochrana
Dovolte aby platna vychladla a nastavte niiu
teplotu varenia
Chyba E8. Chyba na senzore teploty Volajte servis
ZRUKA & SERVIS
Ak potrebujete informcie, alebo ak mte problm, sa spojte so strediskom pre starostlivos o zkaznkov
Gorenje vo vaej krajine (slo telefnu njdete na zrunom liste). Ak sa vo vaej krajine nenachdza
stredisko pre starostlivos o zkaznkov, navtvte miestneho predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisn
oddelenie spolonosti Gorenje domce spotrebie.
Len pre pouitie v domcnosti!

GORENJE
VM EL MNOHO RADOSTI PRI POUVAN VHO
SPOTREBIA


42
INSTRUKCJA OBSUGI PL
Usuwanie starych urzdze
Symbol na produkcie lub na opakowaniu oznacza, e tego produktu nie wolno traktowa tak,
jak innych odpadw domowych. Naley odda go do waciwego punktu skupu surowcw
wtrnych zajmujcego si zomowanym sprztem elektrycznym i elektronicznym. Waciwa
utylizacja i zomowanie pomaga w eliminacji niekorzystnego wpywu zomowanych produktw na
rodowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyska szczegowe dane dotyczce moliwoci recyklingu
niniejszego urzdzenia, naley skontaktowa si z lokalnym urzdem miasta, subami oczyszczania
miasta lub sklepem, w ktrym produkt zosta zakupiony.
Stosowanie zgodne z przeznaczeniem
Pyt kuchenn naley uywa wycznie do przygotowywania potraw w gospodarstwie domowym. Pyty
kuchennej nie wolno uywa niezgodnie z jej przeznaczeniem.
Tu znajd Pastwo...
Przeczytajcie Pastwo dokadnie informacje znajdujce si w tym zeszycie, zanim zaczniecie uywa
niniejsz pyt kuchenn. Znajdziecie tu Pastwo wane wskazwki zwizane z Pastwa
bezpieczestwem, z uytkowaniem, utrzymaniem i konserwacj urzdzenia, aby mogli si Pastwo z
niego jak najduej cieszy. W razie nastpienia usterki, przejrzyjcie Pastwo najpierw rozdzia Co robi
w razie problemw ?. Niewielkie zakcenia mog Pastwo czsto usun samodzielnie i zaoszczdzi
poprzez to niepotrzebne koszty serwisu. Naley starannie przechowywa niniejsz instrukcj. Dla
informacji i bezpieczestwa prosz przekaza instrukcj obsugi i montau jej nowym wacicielom.
WSKAZWKI BEZPIECZESTWA
Dotyczce podczenia i funkcjonowania
Urzdzenia s budowane wedug odnonych regulacji dotyczcych bezpieczestwa.
Urzdzenie jest wyprodukowane zgodnie z obowizujcymi przepisami i standardami bezpieczestwa,
mimo to nie zaleca si aby osoby niepenosprawne lub niedone oraz osoby nie posiadajce praktyki i
wiedzy do tego niezbdnej, uytkoway urzdzenia bez odpowiedniego nadzoru. Podobnie nie zaleca si
modziey uytkowania urzdzenia bez nadzoru.
Podczenie do sieci, konserwacj i reparacj urzdze moe przeprowadza jedynie autoryzowany
specjalista wedug obowizujcych regulacji dotyczcych bezpieczestwa. Prace wykonywane
nieodpowiednio naraaj Pastwa bezpieczestwo.
Poziom haasu: Lc < 70 dB (A)
Dotyczce pyty kuchennej
Z powodu szybkiej reakcji w wyniku ustawienia na wysoki poziom grzania, nie naley uywa pyty
indukcyjnej bez nadzoru!
Podczas gotowania naley uwzgldni du prdko nagrzewania si stref grzejnych. Prosz unika
gotowaniapustych garnkw, poniewa moe to spowodowa niebezpieczestwo przegrzania si garnkw!
Nie naley stawia na wczone strefy grzejne pustych garnkw i patelni.
Ostronie podczas uywania specjalnych garnkw do gotowania mleka. W garnkach tych moe
niepostrzeenie
wygotowa si woda! Moe to doprowadzi do uszkodzenia zarwno garnka, jaki i kuchenki. Producent nie
bierzeodpowiedzialnoci za tego rodzaju uszkodzenia!
Po zakoczeniu gotowania odczy stref grzejn za pomoc.

43
Tuszcze i oleje ogrzane na zbyt wysok temperatur mog si atwo zapali: potrawy zawierajce tuszcze
i oleje naley przygotowywa tylko pod nadzorem. Palcych si tuszczy i olei nie naley nigdy gasi wod!
Naley naoy pokrywk i wyczy stref grzejn.
Powierzchnia ze szka ceramicznego jest bardzo odporna. Mimo tego naley unika upuszczania twardych
przedmiotw na powierzchni ze szka ceramicznego. Punktowe obcienie udarowe moe spowodowa
pknicie powierzchni pyty kuchennej.
W przypadku rys, pkni albo zamania pyty ze szka ceramicznego naley niezwocznie wyczy
urzdzenie.
Naley niezwocznie wyczy bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi serwis obsugi klienta.
Jeli nie mona wyczy pyty kuchennej w wyniku popsucia si sterowania sensorowego, naley
niezwocznie wyczy bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi serwis obsugi klienta.
Uwaga podczas prac z urzdzeniami gospodarstwa domowego! Przewody tych urzdze nie mog mie
stycznoci z gorcymi strefami grzejnymi.
Pyty ze szka ceramicznego nie mona uywa jako miejsca do odkadania przedmiotw!
Nie naley ka na strefy grzejne folii aluminiowej lub tworzyw sztucznych. Naley trzyma z daleka od
gorcej strefy grzejnej wszystko, co mogoby si stopi, na przykad: tworzywa sztuczne, folia, w
szczeglnoci cukier i potrawy zawierajce due iloci cukru. Cukier naley natychmiast jeszcze w
gorcym stanie podway z powierzchni pyty kuchennej specjalnym skrobakiem z yletk, aby w ten
sposb unikn uszkodze.
Na powierzchni pyty kuchennej nie mona pozostawia przedmiotw metalowych, (np. naczynia
kuchenne, sztuce...), poniewa mog si one zbytnio nagrza. Niebezpieczestwo poparzenia!
Nie naley wkada tu pod pyt grzejn adnych atwopalnych przedmiotw lub przedmiotw atwo
odksztacajcych si.
Naley mie na uwadze, e przedmioty metalowe, ktre noszone s na ciele, mog si zbytnio nagrza,
gdy znajd si w pobliu pyty indukcyjnej. Uwaga, niebezpieczestwo poparzenia. Nie dotyczy to
przedmiotw, ktre nie wykazuj cech magnetycznych (np. zote lub srebrne piercionki).
W adnym wypadku nie wolno podgrzewa zamknitychpuszek konserwowych lub opakowa
wielowarstwowych na strefach grzejnych. Dopyw energii moe spowodowa ich pknicie!
Przyciski sensorowe naley utrzymywa w czystoci, poniewa zanieczyszczenia na urzdzeniu mog
zosta rozpoznane jako dotknicie palcem. Nigdy nie wolno ka adnych przedmiotw (garnki, ciereczki
itp.) na przyciski sensorowe! Jeeli garnki wykipi i przyciski sensorowe zostan objte przez pyn, radzimy
nacisn na przycisk wycz.
Gorce garnki i patelnie nie mog przykrywa przyciskw sensorowych. W takim przypadku urzdzenie
wyczy si automatycznie.
Jeeli w domu obecne s zwierzta domowe, ktre mogyby dosta si do pyty kuchennej, wwczas
naley aktywowa zabezpieczenie przed wczeniem przez dzieci.
Jeli w przypadku kuchenek do zabudowy ma miejsce piroliza, wwczas nie mona uywa pyty
indukcyjnej.
Urzdzeniem nie mona sterowa za pomoc oddzielnego przyrzdu do zdalnego sterowania lub
zewntrznego urzdzenia do nastawiania czasu.
Jeli w pobliu urzdzenia znajduje si gniazdko wtykowe do ktrego podczone jest inne urzdzenie,
naley uwaa, by kabel przyczeniowy nie dotyka nagrzewajcych si elementw pl grzejnych.
Dotyczce osb

Uwaga!
Urzdzenia nie powinny uytkowa osoby (wcznie z dziemi) o ograniczonych moliwociach
zycznych, emocjonalnych lub psychicznych bd osoby bez koniecznej wiedzy i dowiadcze, chyba e
pozostaj one pod nadzorem dowiadczonej osoby, odpowiadajcej za ich bezpieczestwo, ktra
dokadnie wytumaczya im sposb dziaania i zastosowanie urzdzenia lub zaoferowaa swoj pomoc
przy uytkowaniu urzdzenia.
Uwaga!
Podczas gotowania powierzchnia stref grzejnych jest zawsze bardzo gorca. Dlatego mae dzieci naley
trzyma w bezpiecznej odlegoci od urzdzenia.

44
Osoby z rozrusznikami serca lub z wszczepionymi pompkami insuliny musz si upewni, e praca ich
implantatw nie zostanie zakcona poprzez pyt indukcyjn (obszar czstotliwoci pyty indukcyjnej
wynosi 20-50 kHz).
Opis urzdzenia
Pyta kuchenna
Powierzchnia do gotowania wyposaona jest w indukcyjn pyt grzejn. Szpulka indukcyjna poniej
powierzchni pyty ze szka ceramicznego wytwarza zmienne pole elektromagnetyczne, ktre przenika
przez szko ceramiczne i w dnie naczy indukuje wytwarzajcy ciepo prd. W przypadku pyty
indukcyjnej ciepo nie jest przenoszone z elementu grzewczego poprzez naczynie do majcej gotowa
si potrawy, lecz potrzebne ciepo wytwarzane jest za pomoc prdw indukcyjnych bezporednio w
naczyniu.
Zalety pyty indukcyjnej
Gotowanie oszczdzajce energi poprzez bezporednie przenoszenie energii na garnek (konieczne s
odpowiednie garnki z magnetycznego materiau)
Wzmoone bezpieczestwo, poniewa energia przekazywana jest tylko wtedy, gdy garnek zostaje
postawiony na stref grzejn
Przekazywanie energii pomidzy indukcyjn stref grzejn a dnem garnka przebiega z du
skutecznoci
Dua prdko nagrzewania
Niebezpieczestwo przypalenia jest niskie, poniewa powierzchnia gotowania podgrzewana jest jedynie
poprzez dno garnka i dlatego potrawy, ktre wykipiay nie przypalaj si
Szybka, doskonale wypoziomowana regulacja dopywu energii.OBSUGA
Wskazwki dotyczce odpowiednich garnkw
Garnek do gotowania uywany na pycie indukcyjnej musi by z metalu, posiada waciwoci
magnetyczne i dostateczn powierzchni dna.
Uywajcie Pastwo jedynie garnkw z dnem nadajcym si przy indukcji.

Zdatno naczynia do gotowania na pycie ceramicznej mog Pastwo stwierdzi w nastpujcy
sposb:

Naczynia nadajce si do gotowania Naczynia nie nadajce si do gotowania
Naczynia emaliowane ze stali z mocnym dnem
Naczynia do gotowania z miedzi, ze stali
nierdzewnej, z aluminium, ze szka
aroodpornego, z aroodpornego drewna i
ceramiki, wzgldnie z terrakoty

Naczynia do gotowania z odlewu stali z
emaliowanym dnem
Naczynia do gotowania ze stali nierdzewnej
wielowarstwowej, z nierdzewnego ferrytu,
wzgldnie z aluminium ze specjalnym dnem

Naley przeprowadzi nastpujcy test magnetyczny lub upewni si, e garnek posiada znak zdatnoci
do gotowania przy prdzie indukcyjnym.

Test magnetyczny:
Prosz zbliy magnez do dana garnka. Jeeli zostanie on przycignity, mog Pastwo uywa dany
garnek na pycie indukcyjnej.


45
Wskazwka:
Podczas uywania garnkw niektrych producentw, ktre nadaj si do gotowania na pycie
indukcyjnej, mog da si sysze szmery, ktre zwizane s ze sposobem budowy tych garnkw.

Ostronie podczas uywania specjalnych garnkw do gotowania mleka. W garnkach tych moe
niepostrzeenie wygotowa si woda! Moe to doprowadzi do uszkodzenia zarwno garnka,
jaki i kuchenki. Producent nie bierze odpowiedzialnoci za tego rodzaju uszkodzenia!
Wskazwki jak oszczdza energi
Poniej znajd Pastwo wane wskazwki jak obchodzi si z now pyt indukcyjn w sposb wydajny i
jak oszczdza energi.
rednica dna garnka powinna by taka sama jak rednica strefy grzejnej.
Przy zakupie garnkw naley uwaa na to, e producent czsto podaje grn rednic garnka. Jest ona
czsto wiksza ni rednica dna garnka.
Szybkowary pozwalaj oszczdza czas i energi dziki zamknitemu pomieszczeniu do gotowania i
wysokiemu cinieniu. Dziki krtkiemu czasowi gotowania zachowane zostaj witaminy.
Naley zawsze uwaa na to, aby w szybkowarze znajdowaa si odpowiednia ilo pynu, poniewa przy
gotujcym si na pusto garnku, moe zosta uszkodzona zarwno strefa grzejna jak i garnek wskutek
przegrzania.
Garnki naley przykrywa w miar moliwoci zawszepasujc pokrywk.
Do kadej iloci potraw naley uywa waciwego garnka.
Duy a niepeny garnek zuywa duo energii.
Poziomy grzania
Moc grzewcza stref grzejnych moe zosta nastawiona na wiele poziomw. W tabeli znajd Pastwo
przykady zastosowania poszczeglnych poziomw grzania

Stopie
gotowania

Nadaje si do
1-2
Gotowanie maych iloci
(najnisza moc)
3 Dalsze gotowanie
4-5 Dalsze gotowanie wikszych iloci, dalsze smaenie wikszych kawakw
6 Smaenie, przygotowywanie zasmaki
7-8 Smaenie
9,10 Podgotowywanie, podsmaanie, smaenie (najwiksza moc)


46
KUCHENKA PYT INDUKCYJNYCHOBSUGA


1. ON / STANDBY czujnik
2. TIMER wyboru
3. Wyboru temperatury (temp.)
4. Moc wyboru (ciepa)
5. + czujnik do regulowania ciepa, temp i minutnik wyboru
6. - czujnik do regulowania ciepa, temp i minutnik wyboru
7. Diod LED (ciepo, TEMP, timer)
Uruchomienie przyciskw
W przypadku opisywanego sterowania wymagane jest uruchomienie danego przycisku (przycisku
wyboru) a nastpnie uruchomienie kolejnego przycisku. Uruchomienie kolejnego przycisku musi zosta
wykonane z zasady w przecigu 10 sekund, w innym wypadku wszelkie ustawienia znikn.
Na przyciski plus i minus mona naciska pojedynczo lub trzyma na nich palec bez odrywania.
Wczanie pyty kuchennej i pl grzejnych
1. Po podczeniu urzdzenia do sieci elektrycznej, wczy si wskanik gotowoci On/ Stand by, a na
wywietlaczu ukae si temperatura pyty kuchennej:
a) jeeli temperatura pyty kuchennej jest nisza od 50 C, na wywietlaczu ukae si -L-
b) jeeli temperatura pyty kuchennej jest wysza od 50 C, na wywietlaczu ukae si -H-.
2. Odpowiednio dobrane naczynie naley postawi na rodku pola grzejnego.
3. W celu wczenia pola grzejnego, naley ponownie przycisn przycisk On/ Stand by. Znikn dane,
wywietlone na wywietlaczu LED. Pulsowa zaczn wskaniki HEAT i TEMP, wczy si ostrzegawczy
Wzr moe odbiega od ilustracji.

1. Strefa grzejna indukcyjna po lewej
stronie
2. Strefa grzejna indukcyjna po prawej
stronie
3. Pole obsugi Touch-Control po lewej
stronie
4. Pole obsugi Touch-Control po
prawej stronie

3
.
4
.
1
.
2
.

47
sygna dwikowy. Urzdzenie jest teraz gotowe do ustawienia kolejnych funkcji. (Uwaga: jeeli w cigu
najbliszych 30 sekund nie zostanie wybrana jakakolwiek funkcja, urzdzenie si wyczy (sycha bdzie
sygna dwikowy).
4. Nastpnie naley przycisn przycisk HEAT, pole grzejne zacznie automatycznie dziaa z ustawieniem
mocy grzejnej 5. Za pomoc przyciskw +/- mona dowolnie ustawi moc (1-10).
5. Za pomoc przycisku TEMP pole grzejne zacznie si nagrzewa, a do momentu osignicia wstpnie
ustawionej temperatury 120 C. Za pomoc przyciskw +/- mona dowolnie ustawi temperatur w
przedziale od 60 C do 240 C.

Aby mc jednoczenie gotowa rwnie na drugim polu grzejnym, naley powtrzy ca procedur, opisan w
punktach od 1 do 5.

W celu jednoczenie gotowa na inne gotowanie powierzchni, naley powtrzy ca procedur opisan
w pkt 1 do 6.
Automatycznego wyczenia (zegar)
Automatycznego wyczenia urzdzenia jest uywana automatycznie wyczy si po kadym gotowaniu,
strefa okrelona okres czasu. Gotowanie razy poczwszy od 1 min do 180 minut mona ustawi.

Po wyborze temperatury w trybie nacinij klawisz minutnik. Na wywietlaczu pojawia si numer "0". Z
pokrta, moesz teraz zaznaczy obsugujcego czas w 5-minutowych odstpach czasu (do max. 180
minut). Nastpnie wywietlacz liczby okrelajce czas w minut. Gdy czas min, sygna akustyczny i
dwikw urzdzenie automatycznie przejdzie w tryb gotowoci.

Prosimy pamita:
Jeli Timmer nacinij przycisk zostanie wyczony.
Gotowania strefy bdzie wy czony, kiedy czas ju min. A sygna dwiku lub chwil i mona
wyczy, naciskajc dowolny przycisk (za wyjtkiem wczania / wyczania).
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Przed czyszczeniem pyty kuchennej naley wyczy j z prdu i zostawi, aby wystyga.
Pyty ceramicznej w adnym wypadku nie naley czyci przy pomocy urzdzenia do czyszczenia par
wodn lub innego urzdzenia tego typu!
Podczas czyszczenia naley zwrci uwag na to, e przycisk wcz/wycz moe zosta jedynie
ostronie i krtko przetarty. W ten sposb mona unikn nieopatrznego wczenia pyty!
Ceramiczna pyta kuchenna
Wane! Nie wolno stosowa rodkw o agresywnym dziaaniu, jak np. szorstkie rodki czyszczce,
rysujce rodki do czyszczenia garnkw, rodki do usuwania rdzy, plam, itd.
Czyszczenie po uyciu
1. Naley czyci ca pyt wwczas, gdy jest ona zabrudzona najlepiej po kadym uyciu. Do
zyszczenia powinno uywa si wilgotnej ciereczki i niewielkiej iloci pynu do mycia naczy.
Nastpnie pyt kuchenn naley wypolerowa do sucha czyst ciereczk tak, aby na powierzchni
pyty nie pozostay adne lady po pynie do mycia naczy.
Pielgnacja cotygodniowa
2. Raz w tygodniu naley czyci i pielgnowa ca pyt kuchenn przy pomocy dostpnych w

48
sprzeday rodkw do czyszczenia powierzchni ze szka ceramicznego. Prosz stosowa si do
wskazwek danego producenta. rodki czyszczce wytwarzaj po ich naoeniu film ochronny, ktry
tworzy powok wodoodporn i dziaajc przeciw zabrudzeniom. Wszystkie zanieczyszczenia
pozostaj na powierzchni tej powoki, dziki czemu mona je bardzo atwo usun. Nastpnie
powierzchni naley wypolerowa do sucha czyst ciereczk. Na powierzchni pyty nie mog
pozosta adne lady po rodkach czyszczcych, poniewa podczas nagrzewania ich dziaanie staje
si agresywne i mog one tym samym zmieni powierzchni.
Specjalne zanieczyszczenia
Silne zanieczyszczenia i plamy (plamy osadowe, plamy o perowym poysku) daj si najlepiej usun w
momencie gdy pyta jest jeszcze ciepa w dotyku. Do tego celu prosz uywa dostpnych w sprzeday
rodkw do czyszczenia i postpowa wedug wskazwek zawartych w punkcie 2.
Potrawy, ktre wykipiay naley najpierw zmikczy mokr ciereczk i nastpnie usun pozostae
zanieczyszczenia za pomoc specjalnego skrobaka do pyt kuchennych ze szka ceramicznego. Na
koniec naley oczyci powierzchni, postpujc wedug wskazwek zawartych w punkcie 2.

Przypalony cukier i stopione tworzywo sztuczne naley natychmiast usun jeszcze w gorcym stanie
za pomoc skrobaka do szka. Na koniec naley oczyci powierzchni, postpujc wedug wskazwek
zawartych w punkcie 2.

Ziarenka piasku, ktre ewentualnie mog spa na pyt kuchenn podczas obierania ziemniakw lub
mycia saaty, mog porysowa powierzchni na wskutek przesuwania garnkw. Dlatego naley zwraca
uwag na to, by na pycie nie pozostawia ziarenek piasku.

Przebarwienia pyty kuchennej nie maj wpywu na funkcjonowanie i stabilno szka ceramicznego. W
tym przypadku nie chodzi o uszkodzenie pyty kuchennej, lecz o nieusunite a tym samym przypalone
resztki potraw.

Byszczce si miejsca powstaj na wskutek zarysowa od dna garnkw, szczeglnie jeli uywane s
naczynia do gotowania z dnem aluminiowym lub poprzez nieodpowiednie rodki czyszczce. Miejsca te z
trudem daj si usun za pomoc dostpnych na rynku rodkw czyszczcych. Czyszczenie
naley ewentualnie powtrzy wielokrotnie. Uywanie agresywnych rodkw do czyszczenia oraz naczy
z dnem rysujcym powierzchni, prowadzi do zdzierania si oznacze stref grzejnych i powstawania na
ich miejscu ciemnych plam.
CO ROBI W RAZIE PROBLEMW?
Poniej znajd Pastwo wskazwki dotyczce usuwania
zakce
Amatorskie naprawy i reparacje urzdzenia s niebezpieczne, poniewa istnieje niebezpieczestwo
poraenie prdem lub zwarcia. Aby unikn szkd na zdrowiu i szkd w sprzcie naley ich zaniecha.
Dlatego wszelkiego rodzaju prace naley pozostawi do wykonania specjalicie np. Serwisowi
technicznemu obsugi klienta.

Prosimy mie na uwadze
Jeeli dojdzie do awarii Pastwa sprztu, prosimy aby na podstawie niniejszej instrukcji obsugi
sprawdzi, czy nie mog Pastwo sami usun przyczyn awarii.

Bezpieczniki wysadzane s wielokrotnie?

49
Prosz wezwa serwis techniczny obsugi klienta lub elektryka!
Uywane naczynia do gotowania wydaj dwiki?
Jest to uwarunkowane technicznie; nie istnieje adne niebezpieczestwo dla pyty indukcyjnej lub dla
naczynia.
Chodzenie chodzi nadal po wyczeniu?
To jest normalne, poniewa elektronika zostaje chodzona.
Pyta kuchenna wydaje dwiki (trzeszczenie, trzaskanie)?
To jest uwarunkowane technicznie i nie da si tego unikn.
Pyta kuchenna ma rysy lub pknicia?
W przypadku rys, pkni albo zamania pyty ze szka ceramicznego naley niezwocznie wyczy
urzdzenie. Naley niezwocznie wyczy bezpiecznik w gospodarstwie domowym i powiadomi serwis
obsugi klienta.

Usterka: Moliwa przyczyna: Rozwizanie:
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E01.
Zbyt niskie napicie w
sieci elektrycznej.
Naley sprawdzi, czy urzdzenie znajduje
si pod napiciem, zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej.
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E02.
Zbyt wysokie napicie
w sieci elektrycznej.
Naley sprawdzi, czy urzdzenie znajduje
si pod napiciem, zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej.
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E03.
IGBT zosta otwarty
lub nastpio zwarcie.
Naley wezwa serwis naprawczy.
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E5.
Pyta ulega
przegrzaniu >150 C.
Naley odczeka, a pyta si ochodzi, a
nastpnie ustawi niszy stopie mocy
grzejnej.
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E6.
Nastpio zwarcie w
czujniku temperatury.
Naley wezwa serwis naprawczy.
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E7.
Zabezpieczenie
temperaturowe >240
C.
Naley odczeka, a pyta si ochodzi, a
nastpnie ustawi niszy stopie mocy
grzejnej.
Na wywietlaczu ukae si
informacja o bdzie E8.
Bd czujnika
temperatury.
Naley wezwa serwis naprawczy.

GWARANCJA I SERWIS NAPRAWCZY
W celu uzyskania informacji lub w razie problemw z urzdzeniem, zwrci si do centrum pomocy
uytkownikom Gorenja w danym pastwie (numer telefonu znajduje si na midzynarodowej karcie
gwarancyjnej). Jeeli w danym kraju nie ma takiego centrum, naley zwrci si do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Dziau maych urzdze AGD.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian!
GORENJE
YCZY PASTWU WIELE SATYSFAKCJI Z UYTKOWANIA
ZAKUPIONEGO URZDZENIA!

50
HASZNLATI UTASTS HU
Rgi kszlkek rtalmatlantsa
A termken vagy a csomagolsn tallhat szimblum azt jelzi, hogy a termket nem szabad
hztartsi hulladkknt kezelni. Ehelyett az elektromos s elektronikus kszlkek
jrahasznostsi gyjthelyn kell leadni.
A termk helyes rtalmatlantsval segti a krnyezet s az emberi egszsg vdelmt, ami a termk
nem megfelel rtalmatlantsa rvn egybirnt krosodhatna. A termk jrahasznostsval
kapcsolatos tovbbi rszletes informcikrt forduljon a helyi hivatalos szervekhez, a hztartsi
hulladkot rtalmatlant szolglathoz vagy az zlethez, ahol a termket vsrolta.
Helyes hasznlat
A tzhelylapot kizrlag otthoni telksztsre szabad hasznlni. Ms clra tilos hasznlni.
Tovbbi tjkoztats...
A berendezs hasznlatba vtele eltt gondosan olvassa el a jelen hasznlati utastst. Fontos
informcikat tartalmaz a biztonsgra, valamint a berendezs hasznlatra s gondozsra
vonatkozan, hogy a kszlk sok ven keresztl megbzhatan szolglhassa ki nt.
Amennyiben a berendezs meghibsodik, elszr olvassa el a "Mit tegynk meghibsods esetn?"
cm fejezetet. A kisebb hibk gyakran hzilag is orvosolhatk a szervizszakember kihvsa nlkl. A
hasznlati utastst tartsa biztonsgos helyen s az esetleges j tulajdonosnak adja t tjkoztatsi s
biztonsgi clokbl.
BIZTONSGI UTASTSOK
Csatlakoztats s mkdtets
A berendezsek a vonatkoz biztonsgi elrsoknak megfelelen vannak sszelltva.
A kszlk a vonatkoz biztonsgi szabvnyok gyelembe vtelvel kszlt. Ennek ellenre
nem javasolt, hogy cskkent zikai vagy mentlis kpessg, vagy megfelel tapasztalatokkal s tudssal
nem rendelkez szemlyek felgyelet nlkl hasznljk. Ugyanez vonatkozik a kszlk kiskorak rszrl
trtn hasznlatra is.
A berendezs villamos hlzathoz csatlakoztatst, javtst s szervizelst csak kpzett villanyszerel
vgezheti el a hatlyos biztonsgi elrsoknak megfelelen. Sajt biztonsga rdekben a kpzett
szerviz-technikuson kvl msnak ne engedje a berendezs beszerelst, szervizelst vagy javtst.
Zajszint: Lc < 70 dB(A)
A tzhelylaprl
Ne hagyja az indukcis tzhelyet felgyelet nlkl zemelni, mivel a magas hfokra lltott
(maximum energia) tzhelyen az tel rendkvl gyorsan felmelegszik.
Fzskor gyeljen a fzsi znk felmelegedsi sebessgre. Kerlje az ednyek szraz felforrstst,
mert az az ednyek tlmelegedst okozza!
Ne helyezzen res ednyt vagy serpenyt a bekapcsolt fzsi znkra.
Forral ednyek hasznlatakor vatosan jrjon el, mert a forrsban lv vz szrevtlenl elprologhat az
edny s a fzlap krosodst okozva, amire nem vonatkozik a garancia.
Elengedhetetlen, hogy hasznlat utn a fzsi znt kikapcsolja.
A tlhevtett zsiradkok s olajok spontn lngra kaphatnak. Mindig tartsa felgyelet alatt a zsrban s
olajban kszl teleket. A lngra kapott zsrt vagy olajat ne oltsa vzzel! Tegye a fedt a serpenyre, s
kapcsolja ki a fzsi znt.
A fzlap vegkermia fellete rendkvl szilrd. Ennek ellenre kerlje el, hogy kemny trgyak essenek
az vegkermia lapra. A fzlapra es les trgyak eltrhetik azt.

51
Amennyiben repeds, trs vagy egyb meghibsods jelenik meg az vegkermia fzlapon, azonnal
kapcsolja ki a berendezst. Azonnal kapcsolja le a biztostkot s hvja az gyflszolglatot.
Ha az rzkels vezrl hibja miatt a fzlapot nem lehet kikapcsolni, azonnal csatlakoztassa le a
berendezst a villamos hlzatrl, s hvja az gyflszolglatot.
Hztartsi kszlkekkel val munka sorn vatosan jrjon el! A csatlakoz kbelek ne rintkezzenek a
forr fzsi znkkal.
Az vegkermia fzlapot ne hasznlja trolterletknt.
A fzsi znkra ne helyezzen aluflit vagy manyagot. Tartson a forr fzsi znktl tvol minden olyan
anyagot, ami elolvadhat mint pldul manyag, flia, valamint klnsen cukor s cukros telek.
Hasznljon specilis vegkapart az esetleges rolvadt cukor azonnali eltvoltshoz a kermia fzlaprl
(mg forr llapotban), hogy elkerlje a fzlap srlst.
Fm trgyakat (ednyeket s serpenyket, eveszkzket stb.) ne tegyen le az indukcis fzlapra, mivel
azok felforrsodhatnak, gsi veszlyt okozva!
Ne helyezzen ghet, gylkony vagy hre eldeformld trgyakat kzvetlenl a fzlap al.
A testen viselt fm trgyak az indukcis fzlap kzvetlen kzelben felforrsodhatnak. Vigyzat!
gsveszly! A nem mgneses trgyakra (pl. arany vagy ezst gyr) nincs hatssal.
Ne hasznlja a fzsi znkat bontatlan konzervtelek, illetve keverk anyagokbl ll csomagols telek
melegtsre. Az ramellts sztrepesztheti ezeket!
Az rzkel gombokat tartsa tisztn, mert a berendezs az elszennyezdst rintsnek rzkelheti. Ne
helyezzen semmit (serpeny, konyharuha stb.) az rzkel gombokra! Ha felforrt tel kifut az rzkel
gombokra, javasoljuk, hogy kapcsolja ki a berendezst az OFF gomb segtsgvel.
Ne takarja el forr serpenyvel az rzkel gombokat, mivel ez a berendezs automatikus kikapcsolst
eredmnyezi.
Kapcsolja be a gyerekzrat, ha olyan kisllatok vannak laksban, amelyek hozzrhetnek a gombokhoz.
Az indukcis fzlapot nem szabad hasznlni, ha a beptett st hasznlatban van.
A kszlk nem mkdtethet kls idztvel vagy kln tvirnytval.
Ha a fzlaphoz kzeli fali aljzatba egy msik kszlket csatlakoztatunk, gyeljnk arra, hogy a
csatlakoz kbel ne rintkezzen a forr fzsi mezkkel.

Msok biztonsga
Vigyzat!
Ha a hlzati kbel meghibsodott, a kockzatok elkerlse rdekben Gorenje szakszervizben, vagy
hivatalos szakszervizben ki kell cserlni. A kszlk mkdtetsben jratlan szemlyek, gyerekek, nem
beszmthat szemlyek felgyelet nlkl soha ne hasznljk a kszlket. Vigyzzon, hogy a gyerekek
ne jtszanak a kszlkkel. Mkds kzben soha ne hagyja a kszlket felgyelet nlkl.
Figyelem:
A melegt s fzsi znk fellete hasznlat kzben felforrsodhat. Ne engedjen gyerekeket a fzlap
kzelbe.
A pacemakerrel vagy beltetett inzulinpumpval rendelkez szemlyeknek meg kell gyzdnik arrl, hogy
a beptett kszlkekre az indukcis fzlap nem gyakorol hatst (az indukcis fzlap
frekvenciatartomnya: 20-50 kHz).
A berendezse lersa
A fzlap
A fzlap indukcis elven mkdik. Az vegkermia fzlap alatt elhelyezked indukcis tekercs
vltakoz elektromgneses teret kelt, ami thatol az vegkermin s htermel ramot indukl az
edny aljn. Az indukcis fzsi znval a h nem egy ftelemtl jut a fzednyen keresztl a fztt
telbe, hanem az induklt ram fejleszti a szksges ht kzvetlenl a trolban.

52
Az indukcis fzlap elnyei
Energiatakarkos fzs az energia kzvetlen tadsa rvn az ednynek (ehhez megfelel,
mgnesezhet anyagbl kszlt fazekak/serpenyk szksgesek).
Fokozott biztonsg, mivel az energia csak akkor tovbbtdik, ha ednyt helyeznek a fzlapra.
Rendkvl hatkony energiatvitel az indukcis fzsi zna s az edny alja kztt.
Gyors felmelegeds.
Alacsony az gsi srlsek kockzata, mivel a fzsi terlet csak az edny aljn t melegszik. A felette
lobogva fv tel nem tapad a fellethez.
Az energiaellts gyors, rzkeny szablyozsa.
MKDTETS
Indukcis fzlapokhoz hasznlatos ednyek
Az indukcis fzlapokhoz hasznlatos ednyeknek fmbl kell kszlnik s mgneses
tulajdonsgokkal kell brniuk. Az aljuknak elegenden nagynak kell lennik.

Csak az indukcis fzlapokhoz megfelel alj ednyeket hasznljon.
Az ednyek megfelelsgnek megllaptsa:

Megfelel edny Nem megfelel edny
Zomncozott aclednyek vastag fenkkel Rzbl, rozsdamentes aclbl, alumniumbl,
tzll vegbl, fbl, kermibl s terrakottbl
kszlt ednyek ntttvas ednyek zomncozott fenkkel
Specilis fenek, tbbrteg rozsdamentes
aclbl, rozsdall aclbl vagy alumniumbl
kszlt ednyek

Vgezze el az albb lert mgnes-vizsglatot, vagy gyzdjn meg rla, hogy az ednyen megtallhat
az indukcis rammal val fzshez a megfelelsget jelz szimblum.

Mgnes-vizsglat:
Helyezzen egy mgnest az edny aljhoz kzel. Ha az vonzza, hasznlhatja az ednyt az indukcis
fzlapon.

Megjegyzs:
Ha indukcis fzshez megfelel, bizonyos gyrtktl szrmaz ednyeket hasznl, zajok lehetnek
hallhatk, amelyek az adott edny kialaktsnak tulajdonthatk.

Forral ednyek hasznlatakor vatosan jrjon el, mert a forrsban lv vz szrevtlenl elprologhat az
edny s a fzlap krosodst okozva, amire nem vonatkozik a garancia.

53
Az energiafogyaszts cskkentse
Kvetkezzk nhny hasznos tancs, amelyek segtenek az energiafogyaszts cskkentsben, valamint
az j indukcis fzlap s az ednyek hatkony hasznlatban.
A fzednyek aljnak ugyanakkora mretnek kell lennie mint a fzsi zna.
A fzednyek vsrlsakor vegye figyelembe, hogy gyakran az edny tetejnek tmrjt adjk meg. Ez
ltalban az edny aljnl nagyobb mret.
A kuktk klnsen kevs energit s idt ignyelnek a nyomsnak s annak a tnynek ksznheten,
hogy szorosan le vannak zrva. A rvid fzsi id azt is jelenti, hogy az telek megrzik a vitaminokat.
Minden esetben gyzdjn meg rla, hogy elegend folyadk legyen a kuktban, mivel a fzsi zna s a
kukta srlhet a tlhevts hatsra, ha a kuktbl elforr a folyadk.
A fzednyeket mindig takarja le egy megfelel fedvel.
A fzni kvnt tel mennyisgnek megfelel mret ednyt hasznlja. Egy alig feltlttt nagy edny sok
energit hasznl fel.
Hfokbelltsok
A fzsi znk fzsi hfoka klnbz fokokra llthat. A tblzat az egyes belltsok hasznlatra ad
egy-egy pldt.

Fzsi hfok A kvetkezkre alkalmas
1-2
tel melegen tartsra
Kis mennyisg lass tzn fzse (legalacsonyabb fokozat)
3 Lass tzn fzs
4-5
Nagyobb mennyisgek fzse vagy nagyobb hsdarabok stse, amg
tslnek.
6 Sts, szaftokhoz
7-8 Sts
9,10 Sts (legmagasabb fokozat)
INDUKCIS FZLAP


A berendezs valdi kivitele eltrhet
az brn lthattl.

1. Bal fzsi zna
2. Right fzsi zna
3. Bal Touch-control kezellapja
4. Jobb Touch-control kezellapja

3
.
4
.
1
.
2
.

54
A FZLAP MKDTETSE AZ RZKEL GOMBOKKAL


1. BE/STANDBY rzkel
2. IDZT (TIMER) kivlasztsa
3. Hmrsklet kivlasztsa (temp)
4. Fokozatkijelzs kivlasztsa (heat)
5. rzkel + a fokozatkijelzs (heat), hmrsklet (temp) s az idzt (timer) belltsa
6. rzkel a fokozatkijelzs (heat), hmrsklet (temp) s az idzt (timer) belltsa
7. LED-es kijelz (HEAT, TEMP, TIMER)
A gombok kezelse
Az itt lert irnytshoz a (kivlaszt) gomb megnyomsa utn egy kvetkez gomb megnyomsra van
szksg.
A kvetkez gombot 10 msodpercen bell kell megnyomni, mskppen a kivlasztott rtk trldik.
A plusz/mnusz gombok lenyomhatk egyszeri alkalommal vagy folyamatosan nyomva tarthatk.
A fzlap s a fzsi znk bekapcsolsa
1. Dugja be a csatlakoz dugt egy megfelel konnektorba. Az ON/STANDBY (Bekapcsols/Kszenlt)
kapcsoljnak jelzlmpja kigyullad s a fzlap felszne jelzi:
a) ha az indukcis fzlap felsznnek hmrsklete alacsonyabb 50C-nl, a kijelz -L--t mutat.
b) ha az indukcis fzlap felsznnek hmrsklete magasabb 50C-nl, a kijelz -H--t mutat
2. Helyezzen megfelel ednyeket a fzlap kzepre.
3. Most nyomja meg az ON/STANDBY (Bekapcsols/Kszenlt) kapcsolt egyszer a fzlap bekapcsolshoz.
A LED kijelzsek eltnnek. A HEAT (melegts) s a TEMP (hmrsklet) elkezd villogni s egy
hangjelzst fog hallani. A termk most mr kszen ll a fzsi funkci kivlasztsra (MEGJEGYZS:
amennyiben az ON/STANDBY gomb megnyomst kvet 30 msodpercen bell nem hozzk mkdsbe,
a termk visszatr kszenlti llapotba (hangjelzst ad ki).
4. Nyomja meg egyszer a BE/Standby kapcsolt az indukcis fzlap bekapcsolshoz. Ekkor a ''HEAT''
visszajelz lmpk villogni kezdenek. Nyomja meg a ''HEAT'' funkcigombot. Az elre belltott ''5'' fokozat
kivlasztsra kerl s kszlk bekapcsol. A gomb segtsgvel brmikor mdosthatja a belltst 1 10
kztt.
5. Nyomja meg a ''TEMP'' funkcigombot a hmrsklet belltshoz. Az elre belltott 120C kivlasztsra
kerl s a kszlk bekapcsol. A gomb segtsgvel brmikor mdosthatja a belltst 60 240C kztt.

Ahhoz, hogy egyidben a msik fzfelleten is fzhessen, ismtelje meg a 1-5 bekezdsekben lert
lpseket.
Automatikus kikapcsols (idzt)
Az automatikus kikapcsol md brmelyik fzsi zna automatikus kikapcsolsra hasznlhat egy elre
belltott idtartam utn. A fzsi idk 1 perc s 180 perc kztti idtartamokra llthatk be.


55
A hmrskleti md kivlasztsa utn nyomja meg a ''TIMER'' (idzt) gombot. A kijelzn megjelenik a
''0'' szm. Ekkor a gomb segtsgvel megadhatja a mkdsi idt 5 perces intervallumokkal (maximum
180 percig). Ekkor a kijelzn a htralv id percekben visszaszmlldik. Amikor letelik a belltott id,
egy hangjelzs hallhat s a kszlk automatikusan kszenlti llapotba vlt.

Megjegyzend:
A ''TIMER'' (idzt) gomb megnyomsra kikapcsol.
Ha letelik a belltott id, a fzsi zna kikapcsol. Egy hangjelzs lesz hallhat egy ideig, ami brmely
gomb megnyomsval kikapcsolhat (kivve a be/ki gombot).
TISZTTS S KARBANTARTS

Tisztts eltt kapcsolja ki a fzlapot s hagyja kihlni.
Soha ne tiszttsa az vegkermia fzlapot gztiszttval vagy hasonl berendezssel!
A tisztts sorn gyzdjn meg rla, hogy a be/ki gomb fltt csak gyengden trlje le. Egyb esetben a
fzlapot vletlenl bekapcsolhatja!
vegkermia fzlap
Fontos! Ne hasznljon olyan agresszv tiszttszereket mint durva mosszerek, ednysrolk, rozsda-
s folteltvoltk stb.
Tisztts hasznlat utn
1. Minden esetben tiszttsa le az egsz fzlapot, ha beszennyezdik. Javasoljuk, hogy ezt a fzlap
minden egyes hasznlata utn tegye meg. A tiszttshoz hasznljon egy nedves ruht s kis folykony
mosogatszert. Ezutn trlje szrazra a fzlapot egy szraz ruhval, hogy biztosan ne maradjon
tiszttszer a fzlap felletn.
Hetenknti tisztts
2. Hetente egyszer alaposan tiszttsa meg a fzlapot a kereskedelmi forgalomban kaphat
vegkermia-tiszttszerrel.
Gondosan tartsa be a gyrt utastsait.
A tiszttszer az alkalmazs sorn egy vdrteggel vonja be a fzlapot, ami ellenll a vznek s
piszoknak. A kosz a vdrtegen marad s knnyen eltvolthat. Ezutn egy tiszta ruhval trlje
szrazra a fzlapot. Gyzdjn meg rla, hogy nem maradt tiszttszer a fzlap felletn, mivel az a
fzlap felmelegtsekor agresszvan reagl s megvltoztatja a felletet.
Klnleges szennyezds
Az ers szennyezds s a foltok (vzk s csillog, gyngyhzszer foltok) legknnyebben akkor
tvolthatk el, amikor a fzlap mg kiss meleg. A fzlap megtiszttshoz hasznljon a kereskedelmi
forgalomban hasznlhat tiszttszert.
Folytassa a 2. pontban lertak szerint.

A kiforrt telt elszr ztassa be egy nedves ruhval, majd a maradk szennyezdst tvoltsa el egy
vegkermia fzlapokhoz hasznlatos specilis vegkaparval. Ezutn ismt tiszttsa meg a fzlapot a
2. pontban lertak szerint.


56
Az odagett cukrot s a megolvadt manyagot egy vegkaparval azonnal el kell tvoltani, amikor mg
forr. Ezutn ismt tiszttsa meg a fzlapot a 2. pontban lertak szerint.

A homokszemek, amelyek burgonyapucols vagy kposztatisztts sorn a fzlapra kerlhetnek,
megkarcolhatjk a fzlap fellett, ahogyan az ednyt mozgatja rajta. Gyzdjn meg rla, hogy a
fzlapon nem maradtak homokszemek.

A fzlap sznnek vltozsa nem befolysolja az vegkermia anyag mkdst s stabilitst. Ezek
a sznvltozsok nem az anyagban vgbement vltozsok, hanem telmaradkok, amelyek nem lettek
eltvoltva s rgtek a felletre.

Fnyes foltok keletkeznek, ha az edny feneke drzsldik a fzlap felletn, klnsen alumnium
fenek edny vagy nem megfelel tiszttszer alkalmazsa esetn. Ezeket szoksos tiszttszerrel nehz
eltvoltani. Elfordulhat, hogy tbb alkalommal meg kell ismtelni a tiszttst. Idvel a dszts elkopik s
fekete foltok jelennek meg az agresszv tiszttszerek s hibs alj ednyek hasznlata
eredmnyekppen.
MIT TEGYNK MEGHIBSODS ESETN?
Megjegyzend
Ha a berendezs hibs, ellenrizze, hogy a hasznlati utasts alapjn kpes-e n orvosolni a
problmt.

Az albbi problmkat n is ki tudja javtani.

A biztostkok rendszeresen kignek?
Forduljon mszaki gyflszolglathoz vagy egy villanyszerelhz!

Nem tudja bekapcsolni az indukcis fzlapot?
A vezetkrendszer (biztostkdoboz) a hzban kigetett egy biztostkot?
A fzlapot csatlakoztatta az elektromos hlzathoz?
Az rzkel gombokra nedves ruha, folyadk vagy fmtrgy kerlt? Tvoltsa el.
Nem megfelel ednyeket hasznl? Lsd az "Ednyek indukcis fzlapokhoz" cm fejezetet.

Az ednyek fzs kzben hangot adnak ki?
Ennek mszaki okai vannak. Az indukcis fzlapot s az ednyt nem fenyegeti veszly.

A htventiltor kikapcsols utn is mkdik?
Ez normlis, mivel az elektromos egysget mg hti.

A fzlap hangokat ad ki (kattog s recseg hangok)?
Ennek mszaki okai vannak, ami nem kerlhet el.

A fzlapon kops vagy repedsek vannak?
Ha repedsek, trsek vagy egyb hibk jelennek meg az vegkermia fzlapon, azonnal kapcsolja ki a
berendezst. Azonnal kapcsolja le a biztostkot s hvja az gyflszolglatot.57

JELENSG LEHETSGES OK MEGOLDS
E01 hibajelzs Alacsony feszltsg elektromos
szablyozsa (<160V).
Bizonyosodjon meg, hogy a kszlk az
adattbln jellt feszltsgre van
csatlakoztatva.
E02 hibajelzs Magas feszltsg elektromos
szablyozsa (>270V).
Bizonyosodjon meg, hogy a kszlk az
adattbln jellt feszltsgre van
csatlakoztatva.
E03 hibajelzs Az IGBT nyitott vagy rvidzrlat. Lpjen kapcsolatba a szervizzel.
E5 hibajelzs
Tlmelegeds-vdelem
bekapcsolva (>150C).
Szntesse meg a tlmelegeds okt. Amint a
fzlap lehlt, a kszlket jra mkdsbe
lehet hozni.
E6 hibajelzs Temperature sensor open or short
circuit.
Lpjen kapcsolatba a szervizzel.
E7 hibajelzs
Tlmelegeds-vdelem TEMP
zemmdban (>240C).
Szntesse meg a tlmelegeds okt. Amint a
fzlap lehlt, a kszlket jra mkdsbe
lehet hozni.
E8 hibajelzs Hmrskletrzkel
meghibsodott.
Lpjen kapcsolatba a szervizzel.

Jtlls s szerviz
Ha informcira van szksge, vagy forduljon az adott orszg Gorenje vevszolglathoz (a
telefonszmot megtallja a vilgszerte rvnyes garancialevlen). Ha orszgban nem mkdik
vevszolglat, forduljon a Gorenje helyi szakzlethez vagy a Gorenje hztartsi kisgpek s
szpsgpolsi termkek zletgnak vevszolglathoz.
Csak szemlyes hasznlatra!

A mdosts jogt fenntartjuk!
A GORENJE
SOK RMET KVN A KSZLK HASZNLATHOZ

58
MANUAL DE INSTRUCIUNI RO
Eliminarea aparatelor vechi
Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul su indic faptul c acest produs nu poate fi
considerat deeu domestic. Acesta trebuie nmnat unui punct de colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice i electronice.
Prin asigurarea c acest produs este eliminat corect, vei ajuta la protecia mediului nconjurtor i a
sntii umane, care ar putea s afectat n urma eliminrii necorespunztoare a acestui produs. Pentru
mai multe informaii detaliate despre reciclarea acestui produs, v rugm contactai biroul local din oraul
dumneavoastr, service-ul de eliminare a deeurilor casnice sau magazinul de unde ai achiziionat acest
produs.
Utilizarea corect
Plita trebuie utilizat doar pentru pregtirea de feluri de mncare n cas. Nu poate fi folosit n alt scop.
Pentru informarea dumneavoastr...
V rugm s citii acest manual cu atenie nainte de a utiliza aparatul. Manualul conine informaii
importante despre sigurana aparatului i despre cum trebuie s utilizai i s avei grij de aparatul
dumneavoastr ca s v confere ct mai muli ani de zile de funcionare fiabil.
n cazul n care aparatul dumneavoastr va dezvolta o defeciune, v rugm s consultai mai nti
seciunea Ce s facei dac avei probleme cu aparatul? Putei rectifica adesea singur problemele
minore ale aparatului, fr s fii nevoit s apleai la un inginer service. V rugm s pstrai acest
manual ntr-un loc sigur i s l recomandai noilor proprietari ai aparatului pentru informarea i sigurana
acestora.
INSTRUCIUNI DE SIGURAN
Conectare i funcionare
Aparatele sunt construite n concordan cu reglementrile de siguran corespunztoare.
Aparatul este fabricat n conformitate cu standardele relevante de siguran. Cu toate acestea,
v recomandm ca persoanele cu capaciti zice, motrice sau mentale reduse sau persoanele care nu au
experien sau cunotine despre acesta, s nu foloseasc aparatul dac nu sunt supravegheate de o
persoan cali cat. Aceeai recomandare se aplic dac aparatul este folosit de persoanele minore.
Conectarea aparatului la sursa principal de alimentare i repararea, precum i ntreinerea aparatuluii, pot
fi efectuate doar de ctre un electrician calificat conform reglementrilor de siguran valabile n prezent.
Pentru sigurana dumneavoastr, nu permitei nimnui, n afar de tehnicianul calificat de service s
instaleze, s ntrein sau s repare acest aparat.
Nivelul de zgomot: Lc < 70 dB(A)
Referitor la plit
Nu permitei niciodat ca plita cu inducie s funcioneze nesupravegheat, ntruct setarea puterii
mari (power max. - max. putere) va rezulta n reacii extrem de rapizi.
Atunci cnd gtii, fii atent la viteza de nclzire a zonelor de gtit. Evitai fierberea oalelor pn ce se
termin apa din ele ntruct exist riscul supranclzirii oalelor!
Nu aezai oale goale i tigi pe zonele de gtit care au fost pornite.
Avei grij atunci cnd folosii tigi care fierb la foc mic, cci apa care fierbe se poate reduce pe
neobservate, putnd avaria oalele i plita, fapt pentru care nimeni nu-i va asuma nicio rspundere.
Este esenial ca dup utilizarea unei zone de gtit, s o oprii.
Grsimile i uleiul supranclzit pot lua foc instantaneu. Supravegheai pregtirea mncrii cu grsime i
ulei. Nu stingei niciodat grsimile i uleiul ars cu ap! Aezai capacul pe tigaie i oprii zona de gtit.

59
Suprafaa sticlei ceramice a plitei este extrem de tare. Cu toate acestea, trebuie s evitai s scpai
obiecte tari pe sticla ceramic a plitei. Obiectele ascuite care cad pe plit o pot sparge.
Dac plita se crap, se fisureaz sau apar alte defecte pe sticla ceramic a plitei dumneavoastr, oprii
imediat aparatul. Deconectai imediat sigurana i sunai la Serviciul Clieni.
Dac plita nu poate fi oprit din cauza unei defectri a controlului senzorului, deconectai imediat aparatul i
sunai la Serviciul Clieni.
Avei grij cnd folosii aparate de uz casnic! Cablurile de conectare nu trebuie s ntre n contact cu zonele
de gtit.
Plita cu sticl ceramic nu trebuie utilizat ntr-o zon de depozitare.
Nu punei folie de aluminiu sau plastic pe zonele de gtit. inei departe de zonele de gtit fierbini ale plitei
tot ce s-ar putea topi, precum plasticul, folia i n special zahr i alimente ndulcite. Folosii un burete
rzuitor special pentru sticl pentru a ndeprta imediat zahrul de pe plita ceramic (atunci cnd aceasta
nu este nc fierbinte) pentru a evita avarierea plitei.
Articolelel din metal (oale i tigi, tacmuri etc.) nu trebuie s fie niciodat puse pe plita cu inducie
deoarece s-ar putea ncinge. Risc de arsuri!
Nu aezai combustibil, obiecte inflamabile sau deformabile la cldur direct sub plit.
Articolele din metal purtate pe corpul dumneavoastr pot s se ncing n imediata vecintate a plitei cu
inducie. Atenie! Risc de arsuri! Obiectele ne-magnetizabile (de ex. inele din aur sau argint) nu vor fi
afectate.
Nu utilizai niciodat zonele de gtit pentru a nclzi conservele nedeschise de mncare sau ambalajul
fcut din compuse materiale. Curentul electric ar putea s cauzeze o explozie!
Pstrai butoanele senzorului curate deaoarece murdria poate fi confundat cu o atingere cu degetul. Nu
punei nimic (tigi, prosoape etc.) pe butoanele senzorului! Dac mncarea fierbe i d n foc peste
butoanele senzorului, v sftuim s activai butonul OFF (OPRIRE).
Tigile fierbini nu trebuie s acopere butoanele senzorului, aceasta poate cauza o oprire automat a
aparatului.
Activai funcia de blocare acces copii dac avei animale de cas care ar putea veni n contact cu plita.
Plita cu inducie nu se poate folosi atunci cnd funcionarea pirolizei are loc ntr-un cuptor incorporabil.
Aparatul nu este conceput pentru a pus n funciune cu ajutorul unui timer extern sau al unui sistem cu
telecomand separat.
Dac lng plit exist o priz de perete la care este conectat un alt aparat, asigurai-v c
zonele erbini pentru gtit nu intr n contact cu cablul de alimentare.
Persoanele avizate
Atenie!
Acest aparat nu este conceput pentru utilizarea de ctre persoane (inclusiv copii) cu abiliti psihice,
senzoriale sau mentale reduse, sau cu lips de experien i cunotine, cu excepia situaiei n care sunt
supravegheate sau li s-a acordat o instrucie privitor la utilizarea aparatului de ctre o persoan
responsabil de sigurana lor. Copiii trebuie supravegheai pentru a se asigura c nu se joac cu
aparatul.
Precauie:
Suprafeele zonelor de gtit i zonelor de nclzit se pot ncinge pe durata utilizrii. inei copiii mici
mereu departe de aparat.
Persoanele cu stimulatoare cardiace sau pompe de insulin implantate trebuie s se asigure c
implanturile lor nu sunt afectate de plita cu inducie (gama de frecven a plitei cu inducie este de 20-50
kHz).

60
Descrierea aparatului
Plita
Plita este prevzut cu un mod de gtit cu inducie. O bobin de inducie de sub plita cu sticl ceramic
genereaz un cmp alternativ electromagnetic care ptrunde n sticla ceramic i induce curentul
generator de cldur la baza oalei. La o zon de gtit cu inducie cldura nu mai este transferat de la un
element de nclzire prin oale de gtit n mncarea care este gtit, ci cldura necesar este generat
direct n container prin intermediul curenilor de inducie.
Avantajele plitei cu inducie
Gtitul cu economisire de curent electric prin transferul direct al curentului electric spre oal (sunt
necesare oale/tigi potrivite din material magnetizabil).
Siguran mrit, deoarece curentul electric este transferat doar atunci cnd este aezat o oal pe plit.
Transfer foarte eficient de curent electric ntre zona de gtit cu inducie i baza unei oale.
nclzire rapid.
Riscul de arsuri este minim, ntruct zona de gtit este nclzit prin baza tigii; mncarea care fierbe i d
n foc nu se lipete de suprafa.
Control rapid, precis al alimentrii cu curent electric.
FUNCIONARE
Vasele de gtit pentru plitele cu inducie
Vasele de gtit pentru zonele de gtit cu inducie trebuie s fie din metal i s aib proprieti magnetice.
Baza vaselor trebuie s fie suficient de mare.

Folosii doar vase de gtit cu o baz potrivit pentru fenomenul de inducie.

Cum putei stabili dac un vas este potrivit sau nu pentru plita dumneavoastr cu inducie:

Vase de gtit potrivite Vase de gtit nepotrivite
Oale din oel emailate cu o baz groas Oale fcute din cupru, oel inoxidabil, aluminiu,
sticl neinflamabil, lemn, ceramic i teracot
Oale din font cu o baz emailat
Oale fcute din oel inoxidabil stratificat, oel
incorodabil fermite sau din aluminiu cu o baz
special

Efectuai testul cu magnetul descris mai jos sau asigurai-v c oala are simbolul potrivit pentru gtitul cu
curent de inducie.

Testul cu magnetul:
Apropiai un magnet de baza vasului dumneavoastr. Dac magnetul este atras de vas, putei folosi
vasul respectiv de gtit pe plita cu inducie.

Observaie:
Atunci cnd utilizai tigi potrivite pentru inducie de la anumii productori, se pot auzi zgomote care pot fi
atribuite designului acestor tigi.

61

Avei grij atunci cnd folosii tigi care fierb la foc mic, ntruct apa care fierbe se poate reduce pe
neobservate, putnd avaria oalele i plita pentru care nimeni nu-i va asuma nicio rspundere.
Cum s reducei consumul de curent electric
Urmeaz cteva sfaturi utile care v pot ajuta s reducei consumul de curent electric i s folosii eficient
noua plit cu inducie i vasele de gtit.
Baza vaselor dumneavoastr de gtit trebuie s fie de aceeai mrime ca zonele de gtit.
Atunci cnd cumprai vase de gtit, observai c diametrul oalei este frecvent indicat. Acesta este de
obicei mai mare dect baza oalei.
Oalele sub presiune consum n special puin curent electric i timp necesar pentru gtit, datorit presiunii
i faptului c ele sunt nchise ermetic. Timpul scurt de gtit nseamn c se pstreaz vitaminele
alimentelor.
Asigurai-v mereu c exist suficient lichid n oala dumneavoastr sub presiune deoarece zona de gtit i
oala pot fi avariate, ca rezultat al supranclzirii, dac oala sub presiune fierbe pn se termin toat apa.
Acoperii ntotdeauna oalele de gtit cu un capac potrivit.
Folosii oala potrivit pentru cantitatea de mncare pe care o gtii. O oal mare care nu este plin va
folosi mult curent electric.
Setri ale puterii
Puterea de nclzire a zonelor de gtit poate fi setat la diferite niveluri de putere. n tabel vei gsi
exemple de cum s utilizai fiecare setare.Nivelul de gtit Potrivit pentru
1-2
Meninerea mncrii calde
Fierberea unei cantiti mici la foc mic (setarea puterii celei mai mici)
3 Fierbere
4-5
Fierberea cantitilor mai mari sau prjirea unor buci de carne mai mari
pn ce acestea sunt bine gtite
6 Prjire, obinerea de sucuri
7-8 Prjire
9,10 Prjire (cea mai mare putere furnizat)62
PANOUL PLITEI CU INDUCIEFUNCIONAREA PLITEI CU AJUTORUL BUTOANELOR PE
SENZOR1. Senzor ON/STANDBY (PORNIRE/OPRIRE)
2. Selectare TIMER
3. Selectare temperatur (temp)
4. Selectare putere (nclzire)
5. Senzor + pentru reglarea cldurii, temperaturii i pentru selectarea timer-ului
6. Senzor pentru reglarea cldurii, temperaturii i pentru selectarea timer-ului
7. Display LED (HEAT(CLDUR), TEMP, TIMER)
Funcionarea butoanelor
Comenzile descrise n aceast seciune cer ca apsarea (selectarea) unui buton s fie urmat de
apsarea butonului urmtor.
Butonul urmtor trebuie apsat n maxim 10 secunde, altfel selectarea se va terge.
Butoanele plus/minus pot fi atinse individual sau pot fi permanent apsate.
Pornirea plitei i a zonelor de gtit
1. Conectai produsul la o priz corespunztoare.Ledul de control ON/STANDBY se aprinde i temperatura
plitei este afiat:
a) daca temperatura suprafeei plitei este mai mica de 50C, display-ul va afia -L-.
Designul decorativ poate devia puin de la
imaginea din figur.

1. Zona de gtit din stnga
2. Zona de gtit din dreapta
3. Panoul de funcionare al senzorului de
comenzi electronic din stnga
4. Panoul de funcionare al senzorului de
comenzi electronic din dreapta

3
.
4
.
1
.
2
.

63
b) daca temperatura suprafeei plitei este mai mare de 50C, display-ul va afia -H-.
2. Punei vasul potrivit n mijlocul zonei de nclzire.
3. Acum apsai o dat butonul ON/STANDBY pentru a porni plita. LED-ul se stinge. Lumina de control pentru
HEAT i TEMP va ncepe s clipeasc i vei auzi un semnal sonor. Produsul este acum gata pentru ca
dumneavoastr s alegei funcia de gtii (NOT: dac nu se face nici o operaiune n 30 de secunde de la
apsarea butonului ON/STANDBY, produsul va intra automat n modul standby i vei auzi un semnal sonor).
4. Apsai butonul ON/STANDBY o dat pentru a porni plita cu inducie. Lampa de control NCLZIRE va clipi.
Apsai butonul funciei de NCLZIRE. Nivelul 5 al puterii presetate este selectat, iar aparatul se va porni.
Putei schimba setrile plitei oricnd de la 1 la 10.
5. Apsai butonul de funcionare TEMP. pentru a selecta temperatura. Nivelul temperaturii presetate 120C
este selectat, iar aparatul pornete. Putei schimba setrile plitei oricnd de la 60 la 240C.

Pentru a gti simultan pe alt suprafa a plitei, repetai ntreaga procedur descris n paragrafele 1 - 5.
Oprire automat (timer)
Dispozitivul de oprire automat se utilizeaz pentru a opri automat orice zon de gtit dup o perioad
stipulat de timp. Putei seta timpul de gtit, de la 1 minut la 180 minute.

Dup selectarea modului temperatur apsai butonul TIMER. Display-ul va indica numrul 0. Putei
selecta timpul de funcionare al plitei n intervale de 5 minute (pn la max. 180 minute). Apoi display-ul
va face numrtoarea invers a duratei n minute. Imediat ce a expirat timpul, se va auzi un semnal
sonor, iar dispozitivul va intra automat n modul standby.

V rugm remarcai:
Dac ai apsat butonul TIMER, funcia timer se va opri.
Zona de gtit se va opri atunci cnd timpul expir. Se va auzi un semnal sonor i acesta poate fi anulat prin
apsarea oricrui buton (cu excepia butonului on/off).
CURARE I NGRIJIRE

nainte de curare, oprii plita i lsai-o s se rceasc.
Nu curai niciodat plita de sticl ceramic cu un aparat de curat cu aburi sau un aparat similar!
Atunci cnd curai plita, asigurai-v c vei terge uor butonul on/off. Plita poate fi de altfel pornit
accidental!
Plita cu sticl ceramic
Important! Nu utilizai niciodat ageni de curare agresivi, cum ar fi ageni aspri de splare, produse
abrazive de curare a tigilor, produse de ndeprtare a ruginii i a petelor etc.
Curarea dup utilizare
1. Curai ntotdeauna plita n ntregime atunci cnd s-a murdrit. Se recomand s facei acest lucru de
fiecare dat cnd folosii plita. Utilizai o crp umed i puin lichid de splare pentru a o cura. Apoi
uscai plita cu o crp curat uscat pentru a v asigura c nu rmne nicio urm de detergent pe
suprafaa acesteia.
Curarea sptmnal
2. Curai plita n ntregime o dat pe sptmn cu ageni de curare pentru sticl ceramic din
comer.
V rugm urmai instruciunile productorului cu atenie.
Atunci cnd este aplicat, agentul de curare va mbrca plita ntr-un strat protector rezistent la ap i
murdrie. Toat murdria va rmne n stratul respectiv i poate fi ndeprtat uor. tergei apoi plita
cu o crp curat i uscat. Asigurai-v c nu a rmas nicio urm de agent de curare pe suprafaa

64
plitei, deoarece acesta poate reaciona agresiv atunci cnd plita este nclzit i i va schimba
suprafaa.
Murdria specific
Murdria puternic i petele (petele lucioase i ntrite, de tipul sidefului) pot fi ndeprtate cel mai bine
atunci cnd plita este uor cald. Folosii ageni de curare din comer pentru a cura plita.
Procedai aa cum este evideniat n figura de la Punctul 2.

Mai nti umezii mncarea care a dat n foc cu o crp ud i apoi ndeprtai murdria care a rmas
cu un produs de rzuire special pentru sticla ceramic a plitelor. Apoi curai plita din nou aa cum este
descris la Punctul 2.

Zahrul ars i plasticul topit trebuie ndeprtate imediat, atunci cnd sunt nc fierbini, cu un produs de
rzuire pentru sticl. Apoi curai din nou plita cum este descris la Punctul 2.


Grunii de nisip care pot intra n plit atunci cnd curai cartofi sau curai salata verde pot zgria
suprafaa plitei atunci cnd mutai oalele. Avei grij s nu rmn gruni de nisip pe plit.

Modificri ale culorii plitei nu vor afecta funcia i stabilitatea materialului de sticl ceramic. Aceste
modificri de culoare nu sunt modificri ale materialului, ci rmiele de mncare care nu au fost
ndeprtate i care s-au ars pe suprafaa plitei.

Petele lucioase apar atunci cnd baza vaselor de gtit se freac de suprafaa plitei, n special atunci
cnd sunt folosite vase de gtit cu o baz din aluminiu sau ageni de curare neadecvai. Acestea sunt
dificil de ndeprtat cu ageni de curare standard. Va trebui s repetai procesul de curare de mai
multe ori. n timp, decorarea se va terge, i vor aprea pete nchise la culoare ca urmare a utilizrii
agenilor de curare agresivi i a bazelor neadecvate ale vaselor.
CE S FACEI DAC APAR PROBLEME
V rugm remarcai
Dac aparatul dumneavoastr are defeciuni, v rugm s verificai dac putei rectifica singur problema
prin consultarea acestor instruciuni de utilizare.

ns exist unele probleme descrise mai jos pe care nu le putei rezolva singur.
Siguranele se ard n mod regulat?
Contactai un tehnician serviciu clieni sau un electrician!
Nu putei pune n funciune plita cu inducie?
Sistemul de cablare (tabloul de sigurane) din cas a ars o siguran?
Plita a fost conectat la sursa principal de alimentare?
Butoanele pe senzor sunt acoperite parial de o crp umed, un obiect lichid sau metalic? V rugm
rectificai acest lucru.
Folosii vase de gtit neadecvate? Vezi seciunea despre Vasele de gtit pentru plitele cu inducie.

Vasele de gtit pe care le utilizai scot zogomote?
Aceasta se datoreaz motivelor tehnice; plita cu inducie i oala nu sunt supuse riscului.
Ventilatorul de rcire este nc n funciune dup ce a fost oprit?
Acest lucru este normal din moment ce unitatea electronic este n procesul de rcire.
Plita face zgomot (pocnituri sau sunete de crpare)?
Acest lucru se ntmpl din motive tehnice i nu poate fi evitat.
Plita are fisuri sau crpturi?

65
Dac plita se crap, se fisureaz sau apar alte defecte pe sticla ceramic a plitei dumneavoastr, oprii
imediat aparatul. Deconectai imediat sigurana i sunai la Serviciul Clieni.

SIMPTOM CAUZ PROBABIL SOLUIE
Cod eroare E01 Tensiune joas (<160V). Asigurai-v c aparatul este conectat la
tensiunea indicat pe eticheta.
Cod eroare E02 Tensiune mare (>270V). Asigurai-v c aparatul este conectat la
tensiunea indicat pe eticheta.
Cod eroare E03 IGBT deschis sau scurt-circuit. Contactai service-ul autorizat.
Cod eroare E05
Supranclzirea proteciei n timpul
funcionrii (>150C).
Eliminai cauza supranclzirii. Dup ce plita s-
a rcit , aparatul poate fi pus din nou n
funciune
Cod eroare E06 Senzor de temperatur deschis
sau scurt- circuit.
Contactai service-ul autorizat.
Cod eroare E07
Supranclzirea proteciei n
funcia TEMP (>240C).
Eliminai cauza supranclzirii. Dup ce plita s-
a rcit , aparatul poate fi pus din nou n
funciune
Cod eroare E08 Eroare senzor de temperatur Contactai service-ul autorizat.

GARANIE & SERVICE
Dac avei nevoie de informaii sau avei o problem, contactai Centrul Relaii Clieni Gorenje din ara
dumneavoastr (vei gsi numrul de telefon n broura de garanie tradus n mai multe limbi). Dac nu
exist niciun Centru de Relaii Clieni n ara dumneavoastr, mergei la dealer-ul local Gorenje sau
contactai Departamentul de Service al Aparatelor Domestice Gorenje
Numai pentru uz personal!

GORENJE
V DORETE S FOLOSII APARATUL CU PLCERE!
Ne rezervm dreptul s facem orice modificri!


66
RU

,
.
.
,
,
.
, ,
.


.

, .
,
, .
, ,
?. ,
. ,
.


.
.
,
.
,
.
, ,
, .
: Lc = 70 (A)

,
(power max.) .

, !
.
, ,
,
.
.

67
,
, .
, ! .
, ,
, .
,
. .
- ,
.
,
.
.
.
, (, ,
, , ).
( )
.
(, , )
, . !

.
,
. ! !
.

. !
,
. (, )
! ,
OFF.
,
.
,
.

.

.

!
,
, ,
, . ,
.

. ,
.

, (
20-50 ).

68


. ,
, ,
, .
.


( ).
, ,
.
.
.
, .
.
.. .

,
.

, :.
, ,
, , ,
.

.
,

.

, ,
.


. ,
.

69, .

,
, ,.
.
, .

. ,
.
, ,
- .
.
.
,
.

.
, , .

1-2
.

( ).
3 .
4-5

.
6 .
7-8 .
9, 10 ( ).

70


1. ./. (On/Standby)
2. (Timer)
3. (Temp.)
4. (Heat)
5. + ,
6. ,
7. ( , , )

,
10 , .
+ .

1. On/Stanby,
:
a. 50, -L-;
b. 50, -H-.
2. .
3. On/Stanby . .
HEAT TEMP .

.

1.
2.
3.

4.


3
.
4
.
1
.
2
.

71
. : 30
, .
4. On/Standby . - Heat
. Heat. 5,
. + ,
1 10.
5. Temp. . 120C,
+ 60-
240C.

, ,
1-5.
()

. 1 180
.

Timer. 0.
+ 180 5 .
.
,
.


Timer .
. ,
( On/Off).


, .
.
On/Off.
!

! ,
, ..

1. .
.
, ,
.

2.
.
, .

72
,
. .
. ,
,
, .

( )
, .
. , 2.

,
.
, 2.

,
, . , 2.

, , , ,
, . ,
.

.
, , .

,
. ,
. , -
.


,
.

, , !

?
.

?
, ?
, ?
, , ,
? , , .
, ? .
.73
, , ?
, .

?
, .

( )?
.

?
,
, .
.


01.


.
,
,
.

02.


.
,
,
.

03.
IGBT


IGBT.
.

5.

>150C.
,
.

6.


.
.

7.

>240C.
,
.

8.


.
.


(
). ,
Gorenje Gorenje Domestic Appliances.

.
!
!


CHO1
GORENJE
,
!
1102003