You are on page 1of 31

Opeka kruha

Toster za kruh
Toster

Electronic toaster

Toster
Prjitor de pine
Hriankova
Topinkova
Kenyrpirt

T 900 B
Navodila za uporabo
Uputstva za uporabu
Uputstva za upotrebu
Upatstvo za upotreba
Instruction manual

Instrukcja obsugi
Manual de instruciuni
Nvod na obsluhu
Nvod k obsluze
Hasznlati utasts
I

SI
BIH HR
SRB - MNE
MK
GB
BG
PL
RO
SK
CZ
HU
UA
RUS

SL

Navodila za uporabo ......................................... 4

HR

Upute za uporabu ............................................. 6

SRB MNE

Uputstvo za upotrebu ....................................... 8

MK

.................................... 10

EN

Instruction manual .......................................... 12

BG

............................... 14

PL

Instrukcja obsugi ............................................ 17

RO

Manual de utilizare ........................................... 19

SK

Nvod na obsluhu ........................................... 21

CZ

Nvod na pouit ............................................... 23

HU

Hasznlati utasts .......................................... 25

UK

I ............................... 27

RU

....................... 29

NAVODILA ZA UPORABO

SI

Sploni opis

Pozor

A Pladenj za drobtine
B Gumb STOP
C Roica za peko
D Gumb za segrevanje
E Gumb za odmrzovanje
F Regulator zapeenosti

Omreni kabel naj ne visi prek roba mize ali pulta,


na katerega je postavljen aparat.
Ne dotikajte se kovinskih delov opekaa, ker se
med uporabo aparata zelo segrejejo. Dotikajte se
samo gumbov za upravljanje.
Opekaa ne postavljajte na vroo podlago.
Aparat prikljuite le na ozemljeno vtinico.
Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrene
vtinice.
Opeka je namenjen izkljuno uporabi v
gospodinjstvu in ga je dovoljeno uporabljati le v
zaprtih prostorih. Ni pa namenjen storitveni ali
industrijski uporabi.
e se v opekau zatakne rezina kruha, opeka
izkljuite iz elektrinega omreja in pred
odstranitvijo kruha poakajte, da se popolnoma
ohladi. Ne uporabljajte noev ali ostrih predmetov,
saj lahko z njimi pokodujete grelne elemente.
Nosilec za segrevanje je namenjen le segrevanju
emljic ali rogljikov. Na nosilec za segrevanje ne
dajajte drugih sestavin, da ne povzroite
nevarnosti.

POMEMBNO
Pred uporabo aparata natanno preberite ta
navodila za uporabo in jih shranite za poznejo
uporabo.

Nevarnost
Aparata ne potapljajte v vodo.
V aparat ne vstavljajte prevelikih koliin hrane in v
alu folijo zavitih paketov, saj to lahko povzroi
poar ali elektrini udar.

Opozorilo
Pred prikljuitvijo aparata na elektrino omreje
preverite, ali na dnu aparata navedena napetost
ustreza napetosti lokalnega elektrinega omreja.
Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in
osebe z zmanjanimi fizinimi ali psihinimi
sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi
izkunjami in znanjem, razen e jih pri uporabi
nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za
njihovo varnost.
Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
Aparata ne pustite delovati brez nadzora.
Aparata ne uporabljajte pod zavesami ali zraven
njih ali poleg drugih gorljivih materialov in pod
stenskim pohitvom, saj lahko to povzroi poar.
Opekaa ne pokrivajte s protipranim pokrovom
(imajo ga le doloeni modeli) ali nanj polagajte
drugih predmetov, ko je aparat vklopljen ali vro,
ker ga lahko pokodujete ali povzroite poar.
Da prepreite nevarnost poara, morate drobtine
sproti odstranjevati s pladnja za drobtine.
Poskrbite, da bo pladenj za drobtine ustrezno
nameen.
e opazite ogenj ali dim, opeka nemudoma
izkljuite iz elektrinega omreja.
Omrenega kabla ne hranite v bliini vroih
povrin.
Pokodovani omreni kabel sme zamenjati le
podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaeni servis ali
ustrezno usposobljeno osebje.
Ta opeka je namenjen izkljuno pripravi
popeenega kruha. V aparat ne vstavljajte drugih
sestavin, da ne povzroite nevarnosti.

Ta oprema je oznaena v skladu z evropsko


smernico 2002/96/EG o odpadni elektrini in
elektronski opremi (waste electrical and
electronic equipment - WEEE). Smernica
opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z
odpadno elektrino in elektronsko opremo, ki
veljajo v celotni Evropski Uniji.

PRED PRVO UPORABO


Z ohija opekaa odlepite vse nalepke in ga
oistite z vlano krpo.
Pred prvo uporabo aparata svetujemo, da z njim
opravite nekaj pek brez rezin kruha na najviji
nastavitvi zapeenosti v primerno zraenem
prostoru. To bo z grelnih elementov odstranilo ves
prah in prepreilo neprijetne vonjave med uporabo
aparata.

UPORABA APARATA
1. Aparat postavite na stabilno in ravno podlago,
stran od zaves in drugih gorljivih snovi.
Vstavite vtika v omreno vtinico.
2. Dolino kabla lahko prilagodite tako, da
odveno dolino ovijete okrog nosilcev na
podstavku aparata.

Priprava opeenega kruha

3. Pogrevanje emljic ali rogljikov: Potisnite


navzdol roico za peko in nato pritisnite gumb
za segrevanje. Gumb zasveti. e elite pogreti
emljice ali rogljike na obeh straneh, jih po
izklopu opekaa obrnite. Nato pritisnite
navzdol roico za peko, da znova vklopite
opeka, in ponovno pritisnite gumb za
segrevanje

Opeka naj nikoli ne deluje brez nadzora.


1. V opeka vstavite eno ali dve rezini kruha.
2. Izberite eleno nastavitev zapeenosti. Za
rahlo popeen kruh izberite nizko stopnjo (12), za mono popeen kruh pa visoko stopnjo
(5- 7).
3. Vklopite aparat s potiskom roice za peko
navzdol.
Vzvod ostane spodaj le, e je aparat prikljuen
na elektrino omreje. Gumb STOP zasveti.
Kovinski deli opekaa se bodo med
delovanjem zelo segreli. Ne dotikajte se jih.
4. Ko je popeeni kruhek pripravljen, izskoi,
opeka pa se izklopi. Opeka se samodejno
izklopi. Peko lahko zaustavite kadarkoli in iz
aparata izskoi kruh, e pritisnete gumb STOP
na vrhu opekaa.
5. Za odstranitev manjih kosov premaknite
roico za peko e malo vije. e se kruh
zatakne v opekau, izvlecite kabel iz omrene
vtinice, poakajte, da se opeka povsem
ohladi in nato kruh previdno odstranite. Pri tem
ne uporabljajte noa ali drugih
6. kovinskih predmetov in se ne dotikajte
notranjih kovinskih delov opekaa.

Pred vsakim segrevanjem potisnite navzdol roico


za peko in nato ponovno pritisnite gumb za
segrevanje.

IENJE
1. Aparat izklopite iz elektrinega omreja.
2. Aparat naj se ohladi.
3. Aparat oistite z vlano krpo. Aparata ne
istite s istilnimi gobicami, jedkimi istili ali
agresivnimi tekoinami, kot sta bencin ali
aceton. Aparata ne potapljajte v vodo.
4. e elite iz aparata odstraniti drobtine, iz
aparata izvlecite pladenj za drobtine in ga
zpraznite. Aparata ne obraajte na glavo in ga
ne stresajte, da bi odstranili drobtine.

OKOLJE
Aparata po preteku ivljenjske dobe ne zavrzite
skupaj z obiajnimi gospodinjskimi odpadki,
temve ga odloite na uradnem zbirnem mestu za
recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

Peka zamrznjenega kruha


Opomba: Peka zamrznjenega kruha traja dlje kot
peka odmrznjenega kruha.
1. V opeka vstavite eno ali dve zamrznjeni
rezini kruha.
2. Potisnite navzdol roico za peko in nato
pritisnite gumb za odmrzovanje E. Gumb
STOP zasveti.
3. Ko je popeeni kruhek pripravljen, izskoi,
opeka pa se izklopi.

GARANCIJA IN SERVIS
Za informacije ali v primeru teav se obrnite na
Gorenjev center za pomo uporabnikom v vai
dravi (telefonsko tevilko najdete v
mednarodnem garancijskem listu). e v vai
dravi taknega centra ni, se obrnite na lokalnega
Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za
male gospodinjske aparate.

Pogrevanje popeenega kruha


1. V opeka vstavite eno ali dve rezini
popeenega kruha.
2. Potisnite navzdol roico za peko in nato
pritisnite gumb za pogrevanje. Gumb STOP
zasveti.
3. Ko je popeeni kruhek pripravljen, izskoi,
opeka pa se izklopi.

Pridrujemo si pravico do sprememb!

Pogrevanje emljic in rogljikov


1. Vzvod nosilca za segrevanje potisnite navzdol,
da razirite nosilec. emljice, ki jih boste
pogrevali, ne postavite na vrh opekaa, ne da
bi prej razirili nosilec za pogrevanje, ker lahko
pokodujete aparat.
2. emljice ali rogljike poloite na vrh nosilca za
pogrevanje. Ne pogrevajte ve kot dveh kosov
hkrati.

GORENJE
VAM ELI OBILO ZADOVOLJSTVA
PRI UPORABI VAEGA APARATA!
5

UPUTE ZA UPORABU
A Ladica za mrvice
B Gumb STOP (Zaustavljanje)
C Ruica za tostiranje
D Gumb za zagrijavanje
E Gumb za odmrzavanje
F Regulator prepeenosti

HR

Oprez
Mreni kabel ne smije visjeti preko ruba stola ili
radne povrine na kojoj stoji aparat.
Nemojte dodirivati metalne dijelove aparata jer se
tijekom rada jako zagriju. Dodirujte samo
regulatore.
Toster nemojte stavljati na vrue povrine.
Aparat prikljuujte samo u uzemljenu zidnu
utinicu.
Nakon koritenja aparat iskljuite iz struje.
Toster je namijenjen iskljuivo uporabi u
kuanstvu i moe se koristiti samo u zatvorenom
prostoru. Nije namijenjen komercijalnoj ili
industrijskoj uporabi.
Ako krika kruha zapne u tosteru, iskljuite aparat
iz napajanja i ostavite ga da se ohladi prije
vaenja kruha. Nemojte koristiti no ili sline otre
predmete jer to moe otetiti grijae elemente.
Reetka za zagrijavanje namijenjena je iskljuivo
zagrijavanju peciva i kroasana. Ne stavljajte
nikakve druge sastojke na reetku jer je to
opasno.

Vano
Prije koritenja aparata paljivo proitajte ove
upute za koritenje i spremite ih za budue
potrebe.

Opasnost
Nikad ne uranjajte aparat u vodu.
Prevelike komade hrane i hranu zapakiranu u
metalnu foliju nemojte umetati u toster jer to moe
izazvati poar ili strujni udar.

Upozorenje
Prije prikljuivanja aparata provjerite odgovara li
strujni napon naveden na podnoju aparata
naponu lokalne elektrine mree.
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (ukljuujui
djecu) sa smanjenim fizikim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala doputenje ili ih uputila u
koritenje aparata.
Malu djecu je potrebno nadzirati kako se ne bi
igrala s aparatom.
Ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
Nemojte koristiti aparat ispod ili u blizini zavjesa ili
drugih zapaljivih materijala i ispod zidnih ormaria
jer to moe uzrokovati poar.
Kada je toster ukljuen ili vru, nemojte na njega
stavljati navlaku protiv praine (samo neki modeli)
niti neke druge predmete jer to moe uzrokovati
oteenje ili poar.
Kako biste izbjegli rizik od poara, redovito
praznite ladicu s mrvicama kruha. Pazite da ladica
bude ispravno postavljena.
Ako primijetite vatru ili dim, odmah izvucite mreni
kabel iz zidne utinice.
Kabel za napajanje drite podalje od vruih
povrina.
Ako se kabel za napajanje oteti, mora ga
zamijeniti tvrtka Gorenje, ovlateni Gorenje
servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba
kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije.
Aparat je namijenjen samo tostiranju kruha.
Nemojte stavljati nikakve druge sastojke u aparat
jer je to opasno.

Ovaj je ureaj oznaen u skladu s europskom


smjernicom 2002/96/EG o otpadnim elektrinim
i elektronskim ureajima (waste electrical and
electronic equipment - WEEE).
Smjernica odreuje okvir za povratak i
zbrinjavanje otpadnih ureaja valjan u cijeloj
Europskoj Uniji.

Prije prvog koritenja


Uklonite sve naljepnice i obriite kuite tostera
vlanom tkaninom.
Prije prvog koritenja aparata savjetujemo da ga
pustite da napravi nekoliko ciklusa tostiranja bez
kruha, i to na najviem stupnju prepeenosti u
dobro prozraenoj prostoriji. Time e se spaliti sva
prainu koja se moda nakupila na grijaim
elementima i ukloniti neugodan miris prilikom
tostiranja kruha.

Koroenje aparata
1. Postavite aparat na stabilnu ravnu povrinu,
dalje od zavjesa i ostalih zapaljivih materijala.
Stavite utika u zidnu utinicu.
2. Duljinu kabela moete podesiti tako da ga
djelomino omotate oko nosaa na donjem
dijelu aparata.

3. Za zagrijavanje peciva i kroasana: Ruicu za


tostiranje gurnite prema dolje i zatim pritisnite
gumb za zagrijavanje. Gumb e zasvijetliti.

Tostiranje kruha
Toster nikad ne smije raditi bez nadzora.
1. Stavite jednu ili dvije krike kruha u toster.
2. Odaberite eljenu razinu prepeenosti.
Odaberite nisku postavku (1-2) za blago
prepeeni kruh ili visoku postavku (5-7) za
jae prepeeni kruh.
3. Ruicu za tostiranje gurnite prema dolje kako
biste ukljuili aparat. Ruica za tostiranje
ostaje dolje samo kad je aparat prikljuen na
mreno napajanje. Gumb za zaustavljanje e
se upaliti. Metalni dijelovi tostera e postati
vrui tijekom tostiranja. Nemojte ih dodirivati.
4. Kada je kruh gotov, iskae iz tostera, a toster
se iskljuuje. Toster e se iskljuiti automatski.
Moete prekinuti tostiranje i izvaditi kruh kada
god elite pritiskom na gumb STOP
(Zaustavljanje) na vrhu tostera. Kako biste
izvadili manje komade, podignite ruicu za
tostiranje malo prema gore. Ako kruh zapne u
tosteru, izvucite utika iz zidne utinice i
ostavite aparat da se potpuno ohladi. Zatim
paljivo izvadite kruh iz tostera. Pritom
nemojte koristiti no ili slian otri metalni
predmet i ne dodirujte metalne dijelove u
tosteru.

Ako peciva ili kroasane elite zagrijati s obje


strane, okrenite ih kad se toster iskljui. Zatim
ruicu za tostiranje gurnite prema dolje kako biste
ponovo ukljuili toster i ponovo pritisnite gumb za,
zagrijavanje.
Prije svakog novog ciklusa zagrijavanja morate
gurnuti ruicu za tostiranje prema dolje i ponovo
pritisnuti gumb za zagrijavanje.

ienje
1. Iskljuite aparat iz struje.
2. Pustite da se aparat ohladi.
3. istite aparat vlanom krpom. Za ienje
aparata nemojte nikada koristiti spuvice za
ribanje, abrazivna sredstva za ienje ili
agresivne tekuine poput benzina ili acetona.
Nikad ne uranjajte aparat u vodu.
4. Kako biste uklonili mrvice iz aparata, izvucite
ladicu za mrvice iz aparata i ispraznite je.
Nemojte okretati toster naopako i nemojte ga tresti
kako biste uklonili mrvice.

Okolina

Tostiranje zamrznutog kruha

Aparat koji se vie ne moe koristiti nemojte


odlagati s uobiajenim otpadom iz kuanstva,
nego ga odnesite u predvieno odlagalite na
recikliranje. Time ete pridonijeti ouvanju okolia.

Napomena: Tostiranje zamrznutog kruha traje


due od tostiranja odmrznutog kruha.
1. Stavite jednu ili dvije krike zamrznutog kruha
u toster.
2. Ruicu za tostiranje gurnite prema dolje i
pritisnite gumb za odmrzavanje. Gumb za
zaustavljanje e se upaliti. Kada je kruh gotov,
iskae iz tostera, a toster se iskljuuje.

Garancija i servis
Za informacije ili u sluaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj
dravi (telefonski broj nai ete u meunarodnom
garancijskom listu). Ako u vaoj dravi nema
takvog centra, obratite se lokalnom trgovcu
Gorenja, ili odjelu Gorenja za male kuanske
aparate.

Podgrijavanje kruha
1. Stavite jednu ili dvije krike ve tostiranog
kruha u toster.
2. Za podgrijavanje tostiranog kruha: Ruicu za
tostiranje gurnite prema dolje i pritisnite gumb
za podgrijavanje. Gumb za zaustavljanje e se
upaliti.
3. Kada je kruh gotov, iskae iz tostera, a toster
se iskljuuje.

Pridravamo pravo do promjena!

Zagrijavanje peciva i kroasana


1. Pritisnite ruicu reetke za zagrijavanje prema
dolje kako bi se rasklopila. Kako biste izbjegli
oteenja tostera, nikada ne stavljajte peciva
izravno na vrh tostera bez otvaranja draa za
kruh.
2. Stavite peciva ili kroasane na vrh draa. Ne
zagrijavajte vie od dva peciva istodobno.

GORENJE
VAM ELI PUNO ZADOVOLJSTVA U
RADU S VAIM APARATOM!
7

UPUTSTVA ZA UPOTREBU

SRB-MNE

Opti opis

Oprez

A Fioka za mrvice
B Dugme za prekid
C Ruka za ukljuivanje
D Dugme za zagrevanje
E Dugme za odmrzavanje
F Kontrola zapeenosti

Nemojte ostavljati kabl za napajanje da visi preko


ivice stola ili radne povrine na koju je smeten
aparat.
Izbegavajte dodir sa metalnim povrinama tostera
jer se one postaju veoma vrue za vreme peenja.
Dodirujte samo regulatore.
Nemojte da stavljate toster na vrelu povrinu.
Ureaj prikljuujte samo u uzemljenu zidnu
utinicu.
Ureaj posle upotrebe uvek iskljuite iz napajanja.
Toster je namenjen iskljuivo za upotrebu u
domainstvu i sme se koristiti samo u zatvorenim
prostorijama. Nije namenjen za komercijalnu ili
industrijsku upotrebu.
Ako se pare hleba zaglavi u tosteru, iskljuite
aparat iz utinice i ostavite ga da se ohladi pre
nego to pokuate da izvuete zaglavljeni hleb.
Nemojte da koristite noeve ili otre predmete u te
svrhe, jer to moe da oteti grejne elemente.
Reetka za zagrevanje je namenjena iskljuivo
zagrevanju kifli i kroasana. Nemojte da stavljate
druge sastojke na reetku za zagrevanje jer to
moe da bude opasno.

Vano
Pre upotrebe aparata paljivo proitajte ovo
uputstvo i sauvajte ga za budue potrebe.

Opasnost
Aparat nikada ne uranjajte u vodu.
Namirnice velikih dimenzija i pakovanja sa
metalnom folijom ne smeju da se stavljaju u toster
jer to moe da izazove poar ili strujni udar.

Upozorenje

Pre prikljuivanja aparata proverite da li napon


naznaen na donjoj strani aparata odgovara
naponu lokalne elektrine mree.
Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane
osoba (ukljuujui i decu) sa smanjenim fizikim,
senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili
nedostatkom iskustva i znanja, osim pod
nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu
aparata datih od strane osobe koja odgovara za
njihovu bezbednost.
Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi
igrala sa aparatom.
Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.
Nemojte koristiti ureaj u blizini zavesa ili drugih
zapaljivih materijala, odnosno ispod polica na zidu
jer to moe dovesti do poara.
Nemojte stavljati zatitni poklopac (samo
odreene tipove) ili neki drugi predmet na toster
kada je aparat ukljuen ili dok je jo uvek zagrejan
jer to moe dovesti do oteenja ili poara.
Da biste izbegli opasnost od poara, redovno
vadite mrvice iz fioke za mrvice. Vodite rauna da
fioka za mrvice bude pravilno postavljena.
Odmah iskljuite toster iz struje ako primetite vatru
ili dim.
Drite kabl dalje od vrelih povrina.
Ako je glavni kabl oteen, on uvek mora biti
zamenjen od strane kompanije Gorenje,
ovlaenog Gorenje servisa ili na slian nain
kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik.
Ovaj aparat je namenjen iskljuivo za peenje
hleba. Nemojte da stavljate druge sastojke u
aparat jer to moe da bude opasno.

Ova je oprema oznaena u skladu s


evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj
elektrinoj i elektronskoj opremi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i
rukovanje otpadnom elektrinom i
elektronskom opremom, koji su na snazi u
celokupnoj Evropskoj Uniji.

Pre prve upotrebe


Skinite sve nalepnice i obriite kuite tostera
vlanom krpom.
Pre prve upotrebe aparata preporuljivo je da se
aparat ostavi da izvri nekoliko ciklusa peenja
bez hleba na najveem stepenu zapeenosti u
prostoriji sa dobrom ventilacijom. To e sagoreti
svu prainu koja se moda nakupila na grejaima i
spreiti javljanje neprijatnih mirisa tokom peenja
hleba.

Upotreba aparata
1. Stavite aparat na stabilnu i ravnu povrinu,
dalje od zavesa i drugih zapaljivih materijala.
Gurnite utika u utinicu.
2. Duinu kabla moete podesiti tako to ete
deo kabla omotati oko draa na postolju
aparata.

Peenje hleba

3. Da biste podgrejali kifle ili kroasane: Ruku


tostera gurnite nadole, zatim pritisnite dugme
za zagrevanje Upalie se dugme. Ako elite
da podgrejete kifle ili kroasane sa obe strane,
okrenite ih nakon to se toster iskljui. Zatim
pritisnite ruicu tostera prema dole da ponovo
ukljuite aparat i ponovo pritisnite dugme za
zagrevanje.
Pre svakog novog ciklusa zagrevanja ruku
tostera morate gurnuti prema dole i ponovo
pritisnuti dugme za zagrevanje.

Nikada ne ostavljajte aparat da radi bez nadzora.


1. U toster stavite jedno ili dva pareta hleba.
2. Izaberite eljeni stepen zapeenosti. Niu
postavku (1-2) izaberite za slabije zapeen
tost, a viu (5-7) za jae zapeen tost.
3. Pritisnite ruicu za ukljuivanje nadole da
ukljuite aparat. Ruica ostaje u donjem
poloaju samo kada je aparat ukljuen u
utinicu. Pali se dugme za zaustavljanje.
Metalni delovi tostera se zagrevaju tokom
rada. Nemojte ih dodirivati.
4. Kada je tost gotov, on se izbacuje, a toster se
iskljuuje. Toster e se iskljuiti automatski.
Proces peenja tosta moete prekinuti i
izbaciti hleb u bilo kom trenutku pritiskom na
dugme STOP na vrhu tostera. Da biste izvadili
manje komade, ruicu za ukljuivanje moete
povui malo vie prema gore. Ako se hleb
zaglavi u tosteru, iskljuite kabl iz utinice,
ostavite toster da se potpuno ohladi, a zatim
paljivo izvadite hleb iz tostera. U tu svrhu
nemojte da koristite noeve ni druge metalne
predmete i izbegavajte dodirivanje unutranjih
metalnih delova tostera.

ienje
1. Iskljuite aparat iz utinice.
2. Ostavite aparat da se ohladi.
3. Ureaj oistite vlanom tkaninom. Za ienje
aparata nemojte koristiti jastuie za ribanje i
abrazivna sredstva za ienje niti agresivne
tenosti kao to su benzin ili aceton. Aparat
nikada ne uranjajte u vodu.
4. Mrvice moete ukloniti iz aparata tako to ete
izvui fioku za mrvice iz aparata i isprazniti je.
Aparat nemojte da okreete naopako ni da tresete
da biste izvadili mrvice.

Zaita okoline

Peenje zamrznutog hleba

Aparat koji se vie ne moe upotrebljavati nemojte


da odlaete u kuni otpad, ve ga predajte na
zvaninom mestu prikupljanja za reciklau. Tako
ete doprineti zatiti okoline.

Napomena: Peenje zamrznutog hleba traje due


od peenja nezamrznutog hleba.
1. U toster stavite jedno ili dva pareta
zamrznutog hleba.
2. Da biste ispekli zamrznuti hleb: Ruku tostera
gurnite nadole, zatim pritisnite dugme za
odmrzavanje Pali se dugme za zaustavljanje.
3. Kada je tost gotov, on se izbacuje, a toster se
iskljuuje.

Garancija i servis
Za informacije ili u sluaju problema obratite se
Centru Gorenja za pomo korisnicima u vaoj
dravi (telefonski broj nai ete u meunarodnom
garantnom listu). Ako u vaoj dravi nema takvog
centra, obratite se lokalnom prodavcu Gorenja, ili
odelu Gorenja za male kuanske aparate.

Podgrevanje peenog hleba


1. U toster stavite jedno ili dva pareta ve
prepeenog hleba.
2. Da biste podgrejali prepeeni hleb: Ruku
tostera gurnite nadole, zatim pritisnite dugme
za podgrevanje. Pali se dugme za
zaustavljanje.
3. Kada je tost gotov, on se izbacuje, a toster se
iskljuuje.

Pridravamo pravo do promena!

Podgrevanje kifli i kroasana


1. Gurnite ruku reetke za zagrevanje prema
dole da biste izvukli reetku. Nikada nemojte
da stavljate kifle direktno na vrh tostera tokom
podgrevanja ako pre toga niste izvukli plou
za grejanje; tako ete izbei oteenje tostera.
2. Stavite kifle i kroasane na reetku za grejanje.
Nemojte da podgrevate vie od 2 komada
istovremeno.

GORENJE
VAM ELI MNOGO ZADOVOLJSTVA
U RADU S VAIM APARATOM!
9

,
.


B
C
D
G
H.

,
.
.

.

.

.

.

.

,
.
,

.

.
,

.

.

,

..

( )
,
,

.

.
.


.
( )

,

.
,
.

.

.

.
,

Gorenje
.
.


2002/96/
(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).

,
..
,
.


.
10

1.
,
.
.
2. ,

.

1.
.
2. :

.
.
3. ,
.


.
1.
.
2. .
(1-2)

(5-7) .
3.
.


. .

.
.
4. ,
.
.

STOP
.
, .

,

.
.
-

1.
..
2.
.
2 .
3. :
(1)

.
.

,
.


.
,

.

1. .
2. .
3. .
,


.
.
4.
,
.

.


:
.
1.
.
2. :
3. (1)
.
.
4. ,
.,
11

Gorenje, Gorenje
.

. ,
.


,
, Gorenje

(
).
,

GORENJE


!!

INSTRUCTION MANUAL

GB

To avoid the risk of fire, frequently remove


crumbs from the crumb tray. Make sure the
crumb tray is correctly placed.
Immediately unplug the toaster if fire or smoke
is observed.
Keep the mains cord away from hot surfaces.
If the mains cord is damaged, you must have it
replaced by Gorenje, a service centre
authorised by Gorenje or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
This appliance is only intended for toasting
bread. Do not put any other ingredients in the
appliance, as this may lead to a hazardous
situation.

General description
A Crumb tray
B Stop button
C Toasting lever
D Warming button
E Defrost button
F Browning control

Important
Read this user manual carefully before you use
the appliance and save it for future reference.

Danger
Never immerse the appliance in water.
Do not insert oversized foods and metal foil
packages into the toaster, as this may cause
fire or electric shock.

Caution
Do not let the mains cord hang over the edge of
the table or worktop on which the appliance
stands.
Avoid touching the metal parts of the toaster,
as they become very hot during toasting. Only
touch the controls.
Do not place the toaster on a hot surface.
Only connect the appliance to an earthed wall
socket.
Always unplug the appliance after use.
The toaster is intended for household use only
and may only be used indoors. It is not
intended for commercial or industrial use.
If a slice of bread gets stuck inside the toaster,
unplug the appliance and let it cool down
before you try to remove the bread. Do not use
a knife or a sharp tool, as these may cause
damage to the heating elements.
The warming rack is only intended for warming
up rolls or croissants. Do not put any other
ingredients on the warming rack, as this may
lead to a hazardous situation.

Warning
Check if the voltage indicated on the bottom of
the appliance corresponds to the local mains
voltage before you connect the appliance.
This appliance is not intended for use by
persons (including children) with reduced
physical, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they have
been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.
Do not let the appliance operate unattended.
Do not operate the appliance under or near
curtains or other flammable materials or under
wall cabinets, as this may cause fire.
Do not place the dust cover (specific types
only) or any other object on top of the toaster
when the appliance is switched on or when it is
still hot, as this can cause damage or fire.

12

Toasting frozen bread

This appliance is marked according to the


European directive 2002/96/EC on Waste
Electrical and Electronic Equipment
(WEEE).
This guideline is the frame of a Europeanwide validity of return and recycling on
Waste Electrical and Electronic Equipment.

Note: Toasting frozen bread takes longer than


toasting defrosted bread.
1. Put one or two slices of frozen bread in the
toaster.
2. To toast the frozen bread:
3. Push down the toasting lever (1) and then
press the defrost button. The stop button
lights up.
4. When the toast is ready, it pops up and the
toaster switches off.

Before first use


Remove any stickers and wipe the body of the
toaster with a damp cloth.
Before you use the appliance for the first time,
we advise you to let the appliance complete a
few toasting cycles without slices of bread on
the highest browning setting in a properly
ventilated room. This burns off any dust that
may have accumulated on the heating
elements and prevents unpleasant smells
during toasting.

Reheating toasted bread


1. Put one or two slices of already toasted
bread in the toaster.
2. To reheat the toasted bread: Push down
the toasting lever and then press the reheat
button. The stop button lights up.
3. When the toast is ready, it pops up and the
toaster switches off.

Using the appliance

Heating up rolls and croissants

1. Put the appliance on a stable and flat


surface, away from curtains and other
combustible materials. Put the plug in the
wall socket.
2. To adjust the length of the cord, wind part
of it round the brackets in the base of the
appliance.

1. Push down the warming rack lever to


unfold the warming rack. Never put the rolls
to be heated up directly on top of the
toaster without having unfolded the
warming rack to avoid damaging the
toaster.
2. Put the rolls or croissants on top of the
warming rack. Do not heat up more than 2
items at a time.
3. To heat up the rolls or croissants: Push
down the toasting lever (1) and then press
the warming button.

Toasting bread
Never let the toaster operate unattended.
1. Put one or two slices of bread in the
toaster.
2. Select the desired browning setting. Select
a low setting (1-2) for lightly toasted bread
and a high setting (5-7) for darkly toasted
bread.
3. Push down the toasting lever to switch on
the appliance. The toasting lever only stays
down when the appliance is connected to
the mains. The stop button lights up. The
metal parts of the toaster become hot
during toasting. Do not touch them.
4. When the toast is ready, it pops up and the
toaster switches off. The toaster switches
off automatically. You can stop the toasting
process and pop up the bread at any time
by pressing the STOP button on top of the
toaster. To remove smaller items, move the
toasting lever upwards a little further. If
bread gets stuck inside the toaster, remove
the plug from the wall socket and let the
appliance cool down completely. Then
carefully remove the bread from the
toaster. Do not use a knife or another sharp
metal tool to do this and do not touch the
metal internal parts of the toaster.

The button lights up.


If you want to heat the rolls or croissants on
both sides, turn them after the toaster switches
off. Then push down the toasting lever to switch
on the toaster again and press the warming
button again. Before every new warming cycle,
you have to push down the toasting lever and
press the warming button again.

Cleaning
1. Unplug the appliance.
2. Let the appliance cool down.
3. Clean the appliance with a damp cloth.
Never use scouring pads, abrasive
cleaning agents or aggressive liquids such
as petrol or acetone to clean the appliance.
Never immerse the appliance in water.
4. To remove crumbs from the appliance,
slide the crumb tray out of the appliance
and empty it. Do not hold the appliance
upside down and do not shake it to remove
the crumbs.
13

there is no Customer Care Centre in your


country, go to your local Gorenje dealer or
contact the Service department of Gorenje
domestic appliances.
We reserve the right to any modifications!

Environment
Do not throw away the appliance with the
normal household waste at the end of its life,
but hand it in at an official collection point for
recycling. By doing this, you help to preserve
the environment.

GORENJE
WISHES YOU A LOT OF
PLEASURE WHEN USING YOUR
APPLIANCE

Guarantee & service


If you need information or if you have a
problem, please contact the Gorenje Customer
Care Centre in your country (you find its phone
number in the worldwide guarantee leaflet). If

BG,
.

( )
,
,
.
,
.

.
,
.

.
,
Gorenje,
Gorenje
,
.

. ,

.

A
B
C
D
E
F

,


.

.


,
.

,
,
,
.

( )

,.
,
.

.


,
.

,
.
.

.

.
14


2002/96/eg

(waste electrical and electronic
equipment - WEEE).


.

(1-2) (5-7)
- .
3. ,
.
,

. .

.
.
4. ,
.
.


STOP
. -

.
,

.
.


.


.


.
.
,

,
.
,
.

.

,
.


.

,

,

. ,

,

.

:
-
.
1.
.
2. :


.
.
3. ,
.


1.
.
2. :


. .
3. ,
.

1.
,
.
.
2. ,

.


,
.
1.
.
2.
.
15

1.
, .
,

,
.
2.
.
2 .
3. :


.
.

, ,
.
,
,
.


-
.


,
Gorenje
(

).
,

Gorenje

Gorenje [Service Department of Gorenje
Domestic Appliances.

!

1. .
2. .
3. .

,

,
.
.
4. ,

.

, .

GORENJE


.
16

INSTRUKCJA OBSUGI
Opis elementw urzdzenia

PL

Ze wzgldw bezpieczestwa wymian


uszkodzonego przewodu sieciowego naley zleci
autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy
Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
Urzdzenie przeznaczone jest wycznie do
opiekania chleba. Nie wolno wkada do niego
innych produktw.

A Tacka na okruszki
B Przycisk STOP
C Dwignia
D Przycisk podgrzewania
E Przycisk rozmraania
F Pokrto regulacji czasu opiekania

Uwaga

Wane

Nie pozostawiaj przewodu sieciowego wiszcego


ze stou lub blatu kuchennego, na ktrym
umieszczono urzdzenie.
Nie dotykaj metalowych czci tostera, gdy
bardzo si nagrzewaj podczas opiekania.
Dotyka mona tylko elementw regulacji.
Nie umieszczaj tostera na gorcej powierzchni.
Podczaj urzdzenie wycznie do uziemionego
gniazdka elektrycznego.
Zawsze po zakoczeniu korzystania z urzdzenia
wyjmij wtyczk z gniazdka elektrycznego.
Toster jest przeznaczony wycznie do uytku
domowego i moe by uywany tylko wewntrz
pomieszcze. Nie moe by stosowany do celw
komercyjnych lub przemysowych.
Jeli kromka chleba zablokuje si wewntrz
tostera, wyjmij jego wtyczk z gniazdka
elektrycznego, odczekaj a toster cakowicie
ostygnie i wyjmij pieczywo. Nie uywaj w tym celu
noa ani innych ostrych przedmiotw, gdy mog
one spowodowa uszkodzenie elementw
grzejnych.
Ruszt do podgrzewania jest przeznaczony tylko do
podgrzewania buek i rogali. Wkadanie innych
skadnikw na ruszt grozi niebezpieczestwem.

Przed pierwszym uyciem urzdzenia zapoznaj


si dokadnie z jego instrukcj obsugi i zachowaj
j na wypadek ko niecznoci uycia w przyszoci.

Niebezpieczestwo
Nigdy nie zanurzaj urzdzenia w wodzie.
Nie wkadaj zbyt duych kawakw jedzenia ani
opakowa z folii metalowej do tostera, gdy grozi
to poarem lub poraeniem prdem.

Ostrzeenie
Przed podczeniem urzdzenia upewnij si, czy
napicie podane na spodzie urzdzenia jest
zgodne z napiciem w sieci elektrycznej.
Urzdzenie nie jest przeznaczone do uytku przez
osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi
zdolnociami fizycznymi, sensorycznymi lub
umysowymi, a take nie posiadajce wiedzy lub
dowiadczenia w uytkowaniu tego typu urzdze,
chyba e bd one nadzorowane lub zostan
poinstruowane na temat korzystania z tego
urzdzenia przez opiekuna.
Nie pozwalaj dzieciom bawi si urzdzeniem.
Nie zostawiaj wczonego urzdzenia bez
nadzoru.
Nie uywaj urzdzenia w pobliu zason i innych
materiaw atwopalnych ani pod szafkami, gdy
moe to spowodowa wybuch poaru.
Nie umieszczaj przykrywki chronicej przed
kurzem (dot. tylko niektrych modeli) ani adnych
innych przedmiotw na grze tostera, gdy
urzdzenie jest wczone lub kiedy jeszcze jest
gorce.
Moe to doprowadzi do jego uszkodzenia lub
poaru.
Regularnie wyrzucaj resztki pieczywa z tacki na
okruszki, aby nie dopuci do poaru. Zawsze
upewnij si, czy tacka jest dobrze woona na
swoje miejsce.
Jeli z tostera wydobywa si dym lub pomienie,
natychmiast wyjmij jego wtyczk z gniazdka
elektrycznego.
Trzymaj przewd z dala od gorcych powierzchni.

Przed pierwszym uyciem


Naley usun wszystkie naklejki i przetrze
obudow tostera wilgotn szmatk.
Przed pierwszym uyciem urzdzenie naley
kilkakrotne uruchomi bez pieczywa w dobrze
wentylowanym pomieszczeniu, z pokrtem
regulacji czasu opiekania ustawionym na
najwyszej wartoci. Pozwoli to wypali kurz
osiady na elementach grzejnych oraz zapobiec
przykremu zapachowi podczas przygotowywania
grzanek.

Zasady uywania
1. Ustaw urzdzenie na stabilnej i paskiej
powierzchni, z dala od zason i innych
materiaw atwopalnych. W wtyczk do
gniazdka elektrycznego.

17

nigdy nie kad buek lub rogali bezporednio


na grze urzdzenia bez uprzedniego
rozoenia rusztu.
2. Po buki lub rogale na ruszcie. Nie
podgrzewaj wicej ni sztuki za jednym
razem.
3. Podgrzewanie buek i rogali: Nacinij dwigni
do samego dou i nacinij przycisk ponownego
podgrzania.
Przycisk zawieci si. Jeeli chcesz podgrza
buki lub rogale z dwch stron, obr je po
wyczeniu si tostera. Nastpnie nacinij
dwigni do samego dou, wczajc toster, i
ponownie nacinij przycisk podgrzewania . Przed
kadym nowym cyklem podgrzewania nacinij
dwigni do samego dou i ponownie nacinij
przycisk podgrzewania.

2. Aby dostosowa dugo przewodu


sieciowego, nawi go na uchwyty znajdujce
si w podstawie urzdzenia.

Opiekanie chleba
Nigdy nie pozostawiaj wczonego tostera bez
nadzoru.
1. W do tostera jedn lub dwie kromki chleba.
2. Ustaw dany czas opiekania. Niskie
ustawienia opiekania (12) pozwalaj uzyska
lekkie przyrumienienie chleba, natomiast
wysokie (57), mocniejsze przyrumienienie.
3. Aby wczy urzdzenie, nacinij dwigni do
samego dou. Dwignia pozostaje w tej pozycji
tylko wtedy, gdy urzdzenie jest podczone
do sieci elektrycznej. Zawieci si przycisk
Stop. Nie dotykaj metalowych czci tostera,
gdy bardzo si nagrzewaj podczas jego
dziaania.
4. Gotowa grzanka wyskakuje z urzdzenia, a
toster wycza si. Toster wycza si
samoczynnie. Grzank mona wyj w kadej
chwili wystarczy nacisn przycisk STOP
znajdujcy si na grze tostera. Aby wyj
mniejsze kawaki pieczywa, przesu dwigni
do gry. Jeli chleb zablokuje si wewntrz
tostera, wyjmij wtyczk tostera z gniazdka
elektrycznego, odczekaj a cakowicie
ostygnie i ostronie wyjmij chleb. Nie uywaj w
tym celu noa ani innych metalowych
przedmiotw, nie dotykaj te wewntrznych
metalowych czci tostera.

Czyszczenie
1. Wyjmij wtyczk urzdzenia z gniazdka
elektrycznego.
2. Poczekaj a urzdzenie ostygnie.
3. Wyczy urzdzenie zwilon szmatk.
Do czyszczenia urzdzenia nigdy nie uywaj
czycikw, pynnych rodkw ciernych ani
rcych pynw, takich jak benzyna lub
aceton. Nigdy nie zanurzaj urzdzenia w
wodzie.
4. Aby oczyci tack na okruszki, wyjmij j z
urzdzenia i oprnij. Nie odwracaj urzdzenia
do gry dnem i nie potrzsaj nim w celu
wysypania okruszkw.

Opiekanie zamroonego chleba

rodowisko

Uwaga: Opiekanie zamroonego pieczywa


zajmuje wicej czasu ni pieczywa rozmroonego.
1. W do tostera jedn lub dwie kromki
zamroonego chleba.
2. Opiekanie zamroonego chleba: Nacinij
dwigni do samego dou i nacinij przycisk
odmraania Zawieci si przycisk Stop.
3. Gotowa grzanka wyskakuje z urzdzenia, a
toster wycza si.

Urzdzenia po upywie okresu eksploatacyjnego


nie naley usun wraz ze zwykymi odpadami
komunalnymi, lecz odda na urzdowo okrelone
skadowisko do recyklingu. Postpujc w ten
sposb, przyczyniaj si Pastwo do zachowania
czystego rodowiska.

Gwarancja i serwis naprawczy


W celu uzyskania informacji lub w razie
problemw z urzdzeniem, zwrci si do centrum
pomocy uytkownikom Gorenja w danym pastwie
(numer telefonu znajduje si na midzynarodowej
karcie gwarancyjnej). Jeeli w danym kraju nie ma
takiego centrum, naley zwrci si do lokalnego
sprzedawcy Gorenja lub Dziau maych urzdze
AGD.

Odgrzewanie opieczonego chleba


1. W do tostera jedn lub dwie kromki
opieczonego chleba.
2. Odgrzewanie opieczonego chleba: Nacinij
dwigni do samego dou i nacinij przycisk
ponownego podgrzania. Zawieci si przycisk
Stop.
3. Gotowa grzanka wyskakuje z urzdzenia, a
toster wycza si.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

GORENJE YCZY PASTWU WIELE


SATYSFAKCJI PODCZAS
UYTKOWANIA URZDZENIA

Podgrzewanie buek i rogali


1. Nacinij dwigni rusztu do samego dou, aby
go rozoy. Aby unikn zniszczenia tostera,
18

MANUAL DE INSTRUCIUNI

RO

Atenie

A Tav pentru firimituri


B Buton Stop
C Mner pentru prjire
D Buton pentru nclzire
E Buton pentru decongelare
F Control rumenire

Nu lsai cablul de alimentare s atrne peste


marginea mesei sau a blatului pe care este
aezat aparatul.
Evitai atingerea prilor metalice ale prjitorului,
ntruct acestea se ncing tare n timpul prjirii.
Atingei doar butoanele.
Nu punei aparatul pe o suprafa ncins.
Conectai aparatul numai la o priz de perete cu
mpmntare.
Scoatei ntotdeauna aparatul din priz dup
utilizare.
Prjitorul de pine este proiectat exclusiv pentru
utilizare electrocasnic i poate fi utilizat numai
n spaii nchise. Nu este proiectat pentru utilizare
comercial sau industrial.
Dac o felie de pine rmne prins n prjitor,
scoatei aparatul din priz i lsai-l s se
rceasc nainte de a scoate felia. Nu folosii un
cuit sau alte instrumente ascuite pentru a nu
deteriora rezistenele.
Folosii grilajul de nclzire doar pentru nclzirea
chiflelor sau a cornurilor. Nu punei alte
ingrediente pe grilaj, pentru a evita accidentele.

Important
Citii cu atenie acest manual de utilizare i
pstrai-l pentru consultare ulterioar.

Pericol
Nu introducei niciodat aparatul n ap.
Nu introducei n prjitor alimente prea mari sau
mpachetate n folie de aluminiu, deoarece riscai
s provocai un incendiu sau s v electrocutai.

Avertisment
Verificai dac tensiunea indicat sub aparat
corespunde tensiunii locale, nainte de a conecta
aparatul.
Acest aparat nu trebuie utilizat de ctre persoane
(inclusiv copii) care au capaciti fizice, mentale
sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de
experien i cunotine, cu excepia cazului n
care sunt supravegheai sau instruii cu privire la
utilizarea aparatului de ctre o persoan
responsabil pentru sigurana lor.
Copiii trebuie supravegheai pentru a nu se juca
cu aparatul.
Nu lsai aparatul s funcioneze nesupravegheat.
Nu folosii aparatul sub sau lng perdele sau alte
materiale inflamabile, sau n nie, deoarece
aceasta poate conduce la incendii.
Nu plasai capacul de protecie contra prafului
(numai pentru tipurile specifice) sau alte obiecte
peste prjitorul de pine cnd aparatul este pornit
sau este nc fierbinte, deoarece aceasta
poate conduce la deteriorare sau incendiu.
Pentru a evita riscul unui incendiu, golii frecvent
tava de firimituri. Avei grij s o montai la loc
n mod corect.
Scoatei imediat prjitorul din priz dac ncepe s
scoat fum.
Nu apropiai cablul electric de suprafee fierbini.
n cazul n care cablul de alimentare este
deteriorat, acesta trebuie nlocuit ntotdeauna de
Gorenje, de un centru de service autorizat de
Gorenje sau de personal calificat n domeniu
pentru a evita orice accident.
Acest prjitor este destinat numai pentru prjirea
pinii. Nu introducei alte ingrediente n aparat,
deoarece riscai s provocai accidente.

Acest aparat este marcat corespunztor


directivei europene 2002/9/CE n privina
aparatelor electrice i electronice vechi (waste
electrical and electronic equipment - WEEE).
Directiva prescrie cadrul pentru o preluare
napoi, valabil n ntreaga UE, i valorificarea
aparatelor vechi.

nainte de prima utilizare


Dezlipii autocolantele i tergei prjitorul cu o
crp umed.
nainte de prima utilizare a aparatului, este
recomandat s punei aparatul n funciune de
cteva ori, ntr-o camer bine aerisit, fr a
introduce felii de pine, lsndu-l s termine ciclul
de prjire la nivelul maxim. Astfel, se va arde
praful care s-a acumulat pe rezistene, evitndu-se
mirosurile neplcute n timpul prjirii pinii.

Utilizarea aparatului
1. Punei aparatul pe o suprafa plan i stabil,
la distan de perdele i alte materiale
inflamabile. Introducei techerul n priz.
2. Putei ajusta lungimea cablului de alimentare,
nfurndu-l parial n jurul suportului special
de la baza aparatului.

19

Prjirea pinii

2. Aezai chiflele sau cornurile pe grtar. Nu


nclzii mai mult de dou buci o dat.
3. Pentru a nclzi chifle i cornuri: mpingei n
jos mnerul pentru prjire i apoi apsai
butonul pentru nclzire.
Butonul se aprinde.
Dac dorii s nclzii chiflele sau cornurile pe
ambele pri, rsucii-le dup oprirea prjitorului.
Apoi apsai n jos mnerul pentru prjire pentru a
porni prjitorul din nou i apsai butonul pentru
nclzire din nou. naintea fiecrui nou ciclu de
nclzire, trebuie s cobori mnerul pentru
prjire i s apsai butonul de nclzire din nou.

n timpul funcionrii, aparatul trebuie ntotdeauna


supravegheat.
1. Punei una sau dou felii de pine n prjitor.
2. Selectai nivelul de prjire dorit. Selectai o
setare inferioar (1-2) pentru felii de pine
uor prjite i o setare superioar (5-7) pentru
felii de pine bine rumenite.
3. Apsai n jos mnerul pentru prjire pentru a
porni aparatul. Mnerul de prjire rmne
apsat numai dac aparatul este conectat la
reeaua de alimentare cu electricitate. Butonul
stop se aprinde. Prile metalice ale
prjitorului se ncing n timpul prjirii. Nu le
atingei.
4. Cnd pinea este gata, va sri din aparat, iar
acesta se va opri. Prjitorul de pine se va
opri automat. Putei opri procesul de prjire i
scoate pinea n orice moment, apsnd
butonul STOP de deasupra prjitorului .
Pentru a scoate feliile mai mici, ridicai clapeta
puin mai sus. Dac o felie de pine prjit
rmne prins n interior, scoatei aparatul din
priz i lsai-l s se rceasc de tot. Apoi
scoatei cu grij felia din aparat. Cnd facei
acest lucru, nu folosii cuite sau alte obiecte
metalice ascuite i evitai atingerea
componentelor metalice din interiorul
aparatului.

Curarea
1. Scoatei aparatul din priz.
2. Lsai aparatul s se rceasc.
3. Curai aparatul cu o crp uscat.
Nu folosii niciodat burei de srm, ageni de
curare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi
benzina sau acetona pentru a cura aparatul.
Nu introducei niciodat aparatul n ap.
4. Pentru a ndeprta firimiturile din aparat,
tragei tava pentru firimituri din aparat i
goliio.
Nu inei aparatul invers pentru a scutura
firimiturile.

Mediul nconjurtor
Nu aruncai aparatul mpreun cu deeurile
casnice atunci cnd nu mai este utilizabil, ci
nmnai-l la un punct oficial de colectare pentru
reciclare. Astfel ajutai la conservarea mediului.

Prjirea pinii congelate


Not: Prjirea pinii congelate dureaz mai mult
dect prjirea pinii decongelate.
1. Punei una sau dou felii de pine congelat
n prjitor.
2. Pentru a prji pine congelat: mpingei n jos
mnerul pentru prjire i apoi apsai butonul
pentru dezgheare. Butonul stop se aprinde.
3. Cnd pinea este gata, va sri din aparat, iar
acesta se va opri.

Garanie & service


Dac avei nevoie de informaii sau avei o
problem, contactai Centrul Relaii Clieni Gorenje
din ara dumneavoastr (vei gsi numrul de
telefon n broura de garanie tradus n mai multe
limbi). Dac nu exist niciun Centru de Relaii
Clieni n ara dumneavoastr, mergei la dealer-ul
local Gorenje sau contactai Departamentul de
Service al Aparatelor Domestice Gorenje

Renclzirea pinii prjite


1. Punei una sau dou felii de pine gata prjite
n prjitor.
2. Pentru a renclzi pinea prjit: mpingei n
jos mnerul pentru prjire i apoi apsai
butonul pentru renclzire. Butonul stop se
aprinde.
3. Cnd pinea este gata, va sri din aparat, iar
acesta se va opri.

Ne rezervm dreptul oricror modificri!

nclzirea chiflelor i a cornurilor

GORENJE
V DORETE S FOLOSII
PRODUSELE NOASTRE CU MULT
PLCERE

1. Apsai mnerul grilajului de nclzire pentru a


desface grilajul. Nu punei niciodat chiflele pe
care dorii s le nclzii direct pe prjitor, fr
a desface grtarul, pentru a nu strica prjitorul.
20

NVOD NA OBSLUHU

SK

Toto zariadenie je uren len na hriankovanie


chleba. Nevkladajte do neho in suroviny, pretoe
by mohla nasta nebezpen situcia.

A Podnos na odrobinky
B Tlaidlo Stop
C Pka hriankovaa
D Tlaidlo ohrievania
E Tlaidlo rozmrazovania
F Ovldanie intenzity zhnednutia

Vstraha
Nedovote, aby sieov kbel prevsal cez okraj
stola alebo kuchynskej linky, na ktorej je
zariadenie poloen.
Nedotkajte sa kovovch ast hriankovaa,
pretoe tie sa poas jeho innosti zohrej na
vysok teplotu. Dotkajte sa len ovldacch
prvkov.
Hriankova nesmiete poloi na horci povrch.
Zariadenie pripojte jedine do uzemnenej zsuvky.
Po pouit vdy odpojte zariadenie zo siete.
Hriankova je uren len na pouitie v domcnosti
a me sa pouva len v interiri. Nie je uren
na komern alebo priemyseln vyuvanie.
Ak sa v hriankovai vzpriei chlieb, zariadenie
odpojte zo siete a nechajte ho vychladn. A
potom sa pokste odstrni vzprieen chlieb.
Nepouvajte na to n ani in ostr predmety,
pretoe by ste mohli pokodi ohrevn teles
hriankovaa.
Rot na ohrievanie je uren len na ohrievanie
rokov a croissantov. Neukladajte na in
suroviny, pretoe by mohla vznikn nebezpen
itucia.

Dleit
Pred pouitm zariadenia si pozorne pretajte
tento nvod na pouitie a uschovajte si ho pre
pouitie do budcnosti.

Nebezpeenstvo
Zariadenie nikdy neponrajte do vody.
Do zariadenia nesmiete vklada vie kusy
chleba ani alobal, pretoe by ste mohli spsobi
poiar alebo raz elektrickm prdom.

Varovanie
Pred zapojenm zariadenia skontrolujte, i naptie
uveden na spodnej asti zariadenia shlas s
naptm v sieti vo vaej domcnosti.
Toto zariadenie nesm pouva osoby (vrtane
det), ktor maj obmedzen telesn, zmyslov
alebo mentlne schopnosti alebo ktor nemaj
dostatok sksenost a znalost, pokia nie s pod
dozorom alebo im nebolo vysvetlen pouvanie
tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich
bezpenos.
Deti musia by pod dozorom, aby sa nehrali so
zariadenm.
Poas pouitia nenechvajte zariadenie bez
dozoru.
Zariadenie nepouvajte pod zclonami alebo v ich
blzkosti, v blzkosti inch horavch materilov ani
pod zavesenmi skrinkami, pretoe by ste mohli
spsobi poiar.
Km je hriankova zapnut alebo horci,
neprikrvajte ho krytom proti vniknutiu prachu (len
urit modely) ani inmi horavmi materilmi,
pretoe by ste mohli spsobi pokodenie
hriankovaa alebo poiar.
Aby ste predili riziku poiaru, pravidelne
vyprzdujte podnos na odrobinky. Postarajte sa,
aby te podnos riadne zasunuli na miesto.
Ak zbadte ohe alebo dym, hriankova okamite
odpojte zo siete.
Sieov kbel uchovvajte mimo horcich
povrchov.
Aby nedochdzalo k nebezpenm situcim,
pokoden sieov kbel smie vymeni jedine
personl spolonosti Gorenje, servisn centrum
autorizovan spolonosou Gorenje alebo in
kvalifikovan osoba.

Tento spotrebi je oznaen v slade s


eurpskou smernicou 2002/96/EG o nakladan
s pouitmi elektrickmi a elektronickmi
zariadeniami (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tto smernica stanov jednotn eurpsky (EU)
rmec pre sptn odber a recyklovanie
pouitch zariaden.

Pred prvm pouitm


Odstrte vetky nlepky a otrite telo hriankovaa
navlhenou tkaninou.
Pred prvm pouitm Vm odporame, aby ste v
dobre vetranej miestnosti nechali hriankova
niekokokrt zohria pri najvyom nastaven
intenzity zhnednutia bez vloenia krajcov chleba.
Vypli sa tak prach usaden na ohrevnch
telesch, ktor by spsobil neprjemn zpach pri
hriankovan.

Pouitie zariadenia
1. Zariadenie postavte na stabiln rovn povrch
pre od zclon a inch horavch materilov.
Pripojte ho do siete.
21

vysute rot, aby ste predili pokodeniu


zariadenia.
2. Roky alebo croissanty polote na rot na
ohrievanie. Neohrievajte viac ako dva kusy
naraz.
3. Ohrievanie rokov alebo croissantov:
4. Pku hriankovaa zatlate nadol a stlate
tlaidlo ohrievania. Tlaidlo sa rozsvieti.
Ak chcete roky alebo croissanty ohria z oboch
strn, otote ich, ke sa hriankova vypne. Potom
hriankova znovu zapnite zatlaenm pky
hriankovaa nadol a znovu stlate tlaidlo
ohrievania .
Pred kadm nasledujcim ohrievanm muste
znovu zatlai pku hriankovaa nadol a stlai
tlaidlo ohrievania.

2. Dku napjacieho kbla mete nastavi tak,


e jeho prebyton as naviniete na konzoly
v spodnej asti zariadenia.

Hriankovanie chleba
Zariadenie nenechvajte nikdy bez dozoru.
1. Do hriankovaa vlote jeden alebo dva krajce
chleba.
2. Zvote intenzitu zhnednutia. Ak chcete
pripravi svetlejiu hrianku, zvote nzke
nastavenie (1-2), ak tmavie opeen hrianku,
pouitie vyie nastavenie (5-7).
3. Hriankova zapnete zatlaenm pky
hriankovaa nadol. Pka hriankovaa zostane
v dolnej pozcii, len ak je hriankova pripojen
do siete. Rozsvieti sa tlaidlo Stop. Poas
hriankovania sa kovov asti hriankovaa
zohrej. Nedotkajte sa ich.
4. Ke je hrianka hotov, vysko z hriankovaa
a zariadenie sa vypne. Hriankova sa vypne
automaticky. Hriankovanie mete prerui a
hrianku kedykovek vybra, ke stlate
tlaidlo STOP na hornej asti zariadenia.
Ak potrebujete vybra z hriankovaa menie
ksky chleba, potiahnite pku ete trochu viac
nahor. Ak sa v hriankovai chlieb vzpriei,
zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho
plne vychladn. Potom opatrne vyberte
chlieb. Nepouvajte na to n ani in ostr
kovov predmety a nedotkajte sa vntornch
kovovch ast hriankovaa.

istenie
1. Zariadenie odpojte zo siete.
2. Zariadenie nechajte vychladn.
3. Zariadenie oistite navlhenou tkaninou. Na
istenie zariadenia nikdy nepouvajte drsn
materil, drsn istiace prostriedky ani
agresvne kvapaliny ako benzn alebo acetn.
Zariadenie nikdy neponrajte do vody.
4. Odrobinky zo zariadenia odstrnite tak, e
vytiahnete podnos na odrobinky a vyprzdnite
ho .Zariadenie neotajte hore nohami ani z
neho odrobinky nevytriasajte.

ivotn prostredie
Nevyhadzujte spotrebi po ukonen ivotnosti
s benm domcim odpadom, ale odovzdajte ho
v oficilnej miestnej zberni na recyklciu. Tmto
konanm pomete chrni ivotn prostredie.

Hriankovanie zmrazenho chleba


Poznmka: Hriankovanie zmrazenho chleba trv
dlhie ako hriankovanie rozmrazenho chleba.
1. Do hriankovaa vlote jeden alebo dva krajce
zmrazenho chleba.
2. Hriankovanie zmrazenho chleba: Pku
hriankovaa zatlate nadol (1) a stlate
tlaidlo rozmrazovania. Rozsvieti sa tlaidlo
Stop.
3. Ke je hrianka hotov, vysko z hriankovaa
a zariadenie sa vypne.

Zruka & servis


Ak potrebujete informcie, alebo ak mte problm,
sa spojte so strediskom pre starostlivos
o zkaznkov Gorenje vo vaej krajine (slo
telefnu njdete na zrunom liste). Ak sa vo
vaej krajine nenachdza stredisko pre
starostlivos o zkaznkov, navtvte miestneho
predajcu Gorenje, alebo sa spojte servisn
oddelenie spolonosti Gorenje domce spotrebie.

Optovn ohriatie hrianky


1. Do hriankovaa vlote jeden alebo dva krajce
u pripravenej hrianky.
2. Optovn zohriatie hrianky: Pku hriankovaa
zatlate nadol a stlate tlaidlo opakovanho
ohrevu. Rozsvieti sa tlaidlo Stop.
3. Ke je hrianka hotov, vysko z hriankovaa
a zariadenie sa vypne.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian!

GORENJE YCZY PASTWU WIELE


SATYSFAKCJI PODCZAS
UYTKOWANIA URZDZENIA

Ohrievanie rokov a croissantov


1. Pku rotu na ohrievanie zatlate nadol, aby
sa rot vysunul. Roky nikdy neukladajte
priamo na povrch hriankovaa. Najskr
22

NVOD NA POUIT

CZ

obdobn kvalifikovan pracovnci, aby se


pedelo monmu nebezpe.
Pstroj je uren pouze pro opkn chleba. Aby
bylo pouvn pstroje bezpen, nevkldejte
do pstroje jin potraviny.

Veobecn popis
A Zsuvka na drobky
B Tlatko stop
C Pka topinkovae
D Tlatko rozpkn
E Tlatko rozmrazen
F Nastaven opkn

Upozornn
Nenechvejte pvodn kabel viset pes hranu
stolu nebo pracovn desky, na kter je pstroj
postaven.
Nedotkejte se kovovch st topinkovae,
nebo jsou bhem opkn velmi hork!
Topinkova nestavte na horkou podloku.
Pstroj pipojujte vhradn do dn
uzemnnch zsuvek.
Po pouit pstroj vdy odpojte ze st.
Topinkova je uren pouze k domcmu pouit
a je mon jej pouvat pouze uvnit. Nen
uren pro komern nebo prmyslov pouit.
Pokud v topinkovai uvzne kousek peiva,
odpojte pstroj ze st, nechte jej zcela
vychladnout a pak kousky peiva opatrn
vyjmte. K vyjmn nepouvejte n ani jin
ostr nstroj, abyste nepokodili topn tlska.
Rozpkac drk lze pout pouze na rozpeen
rohlk nebo croissant. Nepokldejte na nj
jin potraviny, mohlo by to bt nebezpen.

Dleit
Ped pouitm pstroje si dkladn pette
tuto uivatelskou pruku a uschovejte ji pro
budouc pouit.

Nebezpe
Pstroj neponoujte do vody.
Do topinkovae nevkldejte nadmrn velk
potraviny ani potraviny zabalen v kovov flii,
protoe by mohlo dojt k poru nebo razu
elektrickm proudem.

Vstraha
Zkontrolujte, zda napt uveden na spodn
sti pstroje odpovd napt st. Teprve pak
pipojte pstroj k napjen.
Osoby (vetn dt) s omezenmi fyzickmi a
duevnmi schopnostmi nebo nedostatkem
zkuenost a znalost by nemly s pstrojem
manipulovat, pokud nebyly o pouvn
pstroje pedem instruovny nebo nejsou pod
dohledem osoby zodpovdn za jejich
bezpenost.
Dohldnte na to, aby si s pstrojem nehrly
dti.
Pstroj nenechvejte v provozu bez dozoru.
Nepouvejte pstroj v blzkosti zclon i jinch
holavch materil nebo pod nstnnmi
skkami. Mohlo by dojt k poru.
Kryt proti prachu (pouze nkter typy) ani
jakkoli jin pedmt nenasazujte na pstroj,
pokud je zapnut nebo je stle hork. Mohlo by
to vst k jeho pokozen nebo zpsobit por.
Abyste se vyhnuli nebezpe poru,
pravideln istte zsuvku na drobky a
kontrolujte, zda je dn zasunuta.
Pokud si vimnete koue nebo plamen, ihned
pstroj vypnte.
Sov kabel nenechvejte v blzkosti horkch
povrch.
Pokud by byla pokozena sov ra, mus
jej vmnu provst spolenost Gorenje,
autorizovan servis spolenosti Gorenje nebo

Tento spotebi je oznaen v souladu s


evropskou smrnic 2002/96/EG o nakldn
s pouitmi elektrickmi a elektronickmi
zazenmi (waste electrical and electronic
equipment - WEEE).
Tato smrnice stanov jednotn evropsk
(EU) rmec pro zptn odbr a recyklovn
pouitch zazen.

Ped prvnm pouitm


Odstrate z pstroje veker nlepky a povrch
pstroje otete navlhenm hadkem.
Ped prvnm pouitm pstroje doporuujeme
provst v dostaten vtran mstnosti nkolik
opkacch cykl bez vloenho peiva a s
nastavenm maximlnho zhndnut. Zlikviduj
se tak zbytky prachu nashromdnho na
topnch tlesech a pi opkn chleba nebude
vznikat nepjemn pach.

Pouit pstroje
1. Pstroj umstte na pevnou a rovnou
podloku v dostaten vzdlenosti od
zclon a jinch holavch materil.
Zstrku zapojte do zsuvky.
23

Rozpkn rohlk a croissant

2. Dlku sov ry mete upravit ovinutm


jej sti kolem drk ve spodn sti
pstroje.

1. Rozlote drk stisknutm pky


rozpkacho drku smrem dol. Nikdy
nepokldejte peivo uren k rozpeen
pmo na horn stranu topinkovae, ani
byste pedtm rozloili rozpkac drk.
Mohlo by dojt k pokozen pstroje.
2. Polote rohlky nebo croissanty na
rozpkac drk. Nerozpkejte vce ne 2
kusy peiva souasn.
3. Jak rozpkat rohlky nebo croissanty:
Pku topinkovae zatlate dol a pot
zmknte tlatko rozpkn.
Rozsvt se kontrolka v tlatku.
Pokud si pejete rohlky nebo croissanty
rozpkat po obou stranch, po automatickm
vypnut pstroje peivo otote. Topinkova opt
zapnte stisknutm pky topinkovae dol a
pot znovu stisknte tlatko rozpkn .
Ped kadm novm cyklem rozpkn je teba
stisknout pku topinkovae smrem dol a
znovu stisknout tlatko rozpkn.

Opkn peiva
Nikdy nenechte pstroj v chodu bez dozoru.
1. Do topinkovae vlote jeden nebo dva
pltky peiva.
2. Vyberte poadovan stupe zhndnut.
Ni hodnoty (1 a 2) zvolte pro svtlej
topinky a vy hodnoty (5 a 7) pro tmav
topinky.
3. Stlaenm pky topinkovae dol zapnte
pstroj. Pka topinkovae zstane v doln
poloze, pouze je-li pstroj pipojen k sti.
Rozsvt se kontrolka v tlatku stop.
Kovov sti topinkovae se bhem
opkn zahvaj. Proto se jich nedotkejte.
Kdy je peivo opeen, vysune se z
topinkovae a pstroj se vypne.
Topinkova se vypn automaticky. Mete
jej vak kdykoli vypnout run a souasn
vysunout opkan peivo tak, e na horn
stran pstroje stisknete tlatko STOP.
Chcete-li vyjmout men peivo, mete
pku topinkovae posunout v. Pokud
peivo uvzne v topinkovai, odpojte pstroj
ze st a nechte jej zcela vychladnout. Pot
kousky peiva opatrn vyjmte. K vyjmn
nepouvejte n ani jin ostr kovov
nstroj a nedotkejte se vnitnch kovovch
st topinkovae.

itn
Odpojte pstroj od st.
Nechte pstroj vychladnout.
Pstroj oistte vlhkm hadkem.
K itn pstroje nikdy nepouvejte
kovov nky, abrazivn istic prostedky
ani agresivn istic prostedky, jako je
napklad benzn nebo aceton.
Pstroj neponoujte do vody.
8. Chcete-li z pstroje odstranit drobky,
vysute zsuvku na drobky z pstroje a
vyprzdnte ji. Neobracejte pstroj vzhru
nohama a nevysypvejte drobky tmto
zpsobem.
4.
5.
6.
7.

Opkn peiva z mrazniky


Poznmka: Opkn zmrazenho peiva trv
dle ne opkn rozmrazenho peiva.
1. Do topinkovae vlote jeden nebo dva
pltky zmrazenho peiva.
2. Jak opkat zmrazen peivo: Zatlate dol
pku topinkovae a pot zmknte
tlatko rozmrazen. Rozsvt se kontrolka v
tlatku stop.
3. Kdy je peivo opeen, vysune se z
topinkovae a pstroj se vypne.

Zruka a servis
Pokud byste mli jakkoliv problm nebo byste
potebovali njakou informaci, kontaktujte
Stedisko pe o zkaznky spolenosti
Gorenje ve sv zemi (telefonn slo stediska
najdete v letku s celosvtovou zrukou).
Pokud se ve va zemi Stedisko pe o
zkaznky nenachz, mete kontaktovat
mstnho dodavatele vrobk Gorenje nebo
oddlen Service Department of Gorenje
Domestic Appliances.

Oht opkanho peiva


1. Do topinkovae vlote jeden nebo dva
pltky ji opeenho peiva.
2. Jak oht opkan peivo: Zatlate dol
pku topinkovae a pot zmknte
tlatko piht. Rozsvt se kontrolka v
tlatku stop.
3. Kdy je peivo opeen, vysune se z
topinkovae a pstroj se vypne.

Prvo na zmny bez upozornn vyhrazeno.

GORENJE VM EL MNOHO
PITKU PRI POUVAN VHO
ZARIADENIA
24

HASZNLATI UTASTS
ltalnos lers

veszlyes lehet.

A Morzsatlca
B Stop gomb
C Pirts kiemel
D Melegts gomb
E Kiolvaszts gomb
F Pirtsszablyz

Figyelem

HU

gyeljen arra, hogy a hlzati kbel ne lgjon


le az asztalrl vagy a munkalaprl, amelyiken a
kszlk ll.
Ne rintse meg a kenyrpirt fmrszeit, mert
pirts kzben nagyon felforrsodhatnak. Csak
a szablyzrszeket rintse meg.
Ne helyezze a kenyrpirtt forr felletre.
Kizrlag fldelt fali konnektorhoz
csatlakoztassa a kszlket.
Hasznlat utn mindig hzza ki dugt az
aljzatbl.
A kenyrpirt hztartsi hasznlatra kszlt,
s csak beltren hasznlhat. Nem
hasznlhat kereskedelmi s ipari clokra.
Ha a kenyrszelet beszorul a kenyrpirtba,
hzza ki a csatlakoz dugt a konnektorbl, s
mieltt megksreln kivenni a kenyeret, hagyja
a kszlket lehlni. Ne hasznljon kst vagy
ms les eszkzt, mivel ezek megsrthetik a
ftszlakat.
A melegtrcs csak kifli s zsemle
melegtsre szolgl. Ne tegyen semmilyen
ms alapanyagot a melegtrcsra, mert ez
veszlyt okozhat.

Fontos
A kszlk els hasznlata eltt figyelmesen
olvassa el a hasznlati utastsokat. rizze
meg az tmutatt ksbbi hasznlatra.

Veszly
Soha ne mertse a kszlket vzbe.
Ne tegyen be tl nagy vagy fliba csomagolt
lelmiszert, mert tzet vagy elektromos
ramtst okozhatnak.

Figyelmeztets
Mieltt a kszlket a fali konnektorhoz
csatlakoztatja, ellenrizze, hogy a kszlk
aljn feltntetett feszltsg egyezik-e a helyi
hlzati feszltsggel.
A kszlk mkdtetsben jratlan
szemlyek, gyerekek, nem beszmthat
szemlyek felgyelet nlkl soha ne hasznljk
a kszlket.
Vigyzzon, hogy a gyerekek ne jtszanak a
kszlkkel.
Ne hagyja a mkd kszlket felgyelet
nlkl.
Ne mkdtesse a kszlket fggny vagy
ms gylkony anyag alatt vagy annak
kzelben, esetleg fali rekeszben, mert ez
tzveszlyes lehet.
Ne tegye a porvd burkolatot (csak egyes
tpusoknl) vagy egyb trgyat a pirt tetejre,
ha a kszlket bekapcsolta vagy ha az mg
forr, mert ez krt vagy tzet okozhat.
Tz kockzatnak elkerlse rdekben
gyakran tvoltsa el a morzsatlcrl a
morzst.
Vigyzzon, hogy a morzsatlct jl tegye be.
Ha tzet vagy fstt szlel, azonnal hzza ki a
csatlakoz dugt a konnektorbl.
Tartsa a hlzati kbelt tvol a forr
felletektl.
Ha a hlzati kbel meghibsodott, a
kockzatok elkerlse rdekben Gorenje
szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben
ki kell cserlni.
A kszlk kizrlag kenyr pirtsra szolgl.
Ne tegyen ms alapanyagot a kszlkbe, mert

Ez a kszlk az elhasznlt villamossgi s


elektronikai kszlkekrl szl 2002/96/EK
irnyelvnek megfelel jellst kapott.
Ez az irnyelv a mr nem hasznlt
kszlkek visszavtelnek s
hasznostsnak EU-szerte rvnyes
kereteit hatrozza meg.

Teendk az els hasznlat eltt


Tvoltson el minden rragasztott cmkt, s
trlje t a kenyrpirtt nedves ruhval.
Mieltt a kszlket els alkalommal
hasznln, javasoljuk, hogy jl szellz
helyisgben vgezzen el a kszlkkel nhny
teljes pirtsi ciklust a legmagasabb pirtsi
belltson, de kenyrszeletek nlkl. Ez
kigeti a ftelemekre esetleg lerakdott port,
s gy kenyrpirts kzben nem keletkezik
kellemetlen szag.

A kszlk hasznlata
1. A kszlket helyezze biztonsgos s
egyenes felletre, tvol fggnyktl s
egyb gylkony anyagoktl. Dugja a
csatlakoz dugt a konnektorba.
25

2. A kbel hosszt megfelelre llthatja, ha


egy rszt felcsvli a kszlk talpazatn
lv kbeltartra.

3. Ha a pirts elkszlt a kszlkbl a


kenyrszelet felemelkedik, s a pirt
kikapcsol.

Kenyr pirtsa

Kifli s zsemle melegtse

Mkds kzben soha ne hagyja a


kenyrpirtt felgyelet nlkl.
1. Tegyen egy vagy kt szelet kenyeret a
pirtba.
2. Vlassza ki a kvnt pirtsi belltst.
Enyhn pirtott kenyrhez vlasszon
alacsony fokozatot (12), sttebbre
pirtshoz pedig magasabbat (57).
3. Kapcsolja be a kszlket a pirtskiemel
lenyomsval. A pirts kiemel csak akkor
marad als helyzetben, ha a kszlk a
hlzathoz csatlakozik. A Lellt gomb
ekkor vilgt. Pirts kzben a pirt
fmrszei felforrsodnak. Ne rintse meg
ket. Ha a pirts elkszlt a kszlkbl a
kenyrszelet felemelkedik, s a pirt
kikapcsol. A kenyrpirt automatikusan
kikapcsol. A kenyrpirt tetejn lv STOP
gomb megnyomsval brmikor lellthatja
a pirtsi folyamatot, s kiveheti a kenyeret.
Kisebb darabok eltvoltshoz tolja kiss
felfel a kenyrpirt kiemelkarjt.
4. Ha a kenyrszelet beszorul a
kenyrpirtba, hzza ki a csatlakozdugt
a fali aljzatbl, majd hagyja teljesen lehlni
a kszlket. Ezutn vatosan vegye ki a
kenyeret a kenyrpirtbl. Ne hasznljon
ehhez kst vagy les eszkzt, s ne rintse
a kenyrpirt bels fmrszeit.

1. A melegt rekesz kinyitshoz nyomja le a


kiad kart. Soha ne tegye a felmelegtend
kifliket kzvetlenl a pirt tetejre anlkl,
hogy a melegt rcs ne lenne nyitva, mert
a pirt megsrlhet.
2. Tegye a kifliket vagy zsemlket a melegt
rcsra. Egyszerre legfeljebb 2 darabot
melegtsen.
3. Kifli s zsemle melegtse: Nyomja le a
pirtskiemel kart, majd nyomja meg a
melegts gombot.
A gomb ekkor vilgt.
Ha a kifli vagy a zsemle mindkt oldalt meg
szeretn melegteni, a kenyrpirt automatikus
kikapcsolsa utn fordtsa meg ket, a
pirtskiemel kar lenyomsval kapcsolja be
ismt a kenyrpirtt, majd nyomja meg jra a
melegts gombot . Minden jabb melegts
eltt le kell nyomni a pirtskiemel kart, s
meg kell nyomni a melegts gombot.

Tisztts
1. Hzza ki a kszlk hlzati dugjt a fali
konnektorbl.
2. Hagyja lehlni a kszlket.
3. A kszlket nedves ruhval tiszttsa.
4. A kszlk tiszttshoz ne hasznljon
drzsszivacsot s srolszert (pl.
mosszert, benzint vagy acetont). Soha ne
mertse a kszlket vzbe.
5. Hzza ki a morzsatlct a kszlkbl, s
rtse ki belle a morzst.
Ne tartsa a kszlket fejjel lefel, s ne rzza
a morzsa eltvoltshoz.

Fagyasztott kenyr pirtsa


Megjegyzs: A fagyasztott kenyr pirtsa
tovbb tart, mint a kiolvasztott kenyr pirtsa.
1. Tegyen egy vagy kt szelet fagyasztott
kenyeret a pirtba.
2. Fagyasztott kenyr pirtsa: Nyomja le a
pirtskiemel kart, majd nyomja meg a
kiolvaszts gombot . A Lellt gomb ekkor
vilgt.
3. Ha a pirts elkszlt a kszlkbl a
kenyrszelet felemelkedik, s a pirt
kikapcsol.

Jtlls s szerviz
Ha informcira van szksge, vagy forduljon
az adott orszg Gorenje vevszolglathoz (a
telefonszmot megtallja a vilgszerte
rvnyes garancialevlen). Ha orszgban
nem mkdik vevszolglat, forduljon a
Gorenje helyi szakzlethez vagy a Gorenje
hztartsi kisgpek s szpsgpolsi
termkek zletgnak vevszolglathoz.

Pirtott kenyr felmelegtse


1. Tegyen egy vagy kt pirtott kenyeret a
pirtba.
2. Pirtott kenyr jramelegtse: Nyomja le a
pirtskiemel kart (1), majd nyomja meg
az jramelegts gombot. A Lellt gomb
ekkor vilgt.

A modositas jogat fenntartjuk!

A GORENJE
SOK OROMOT KIVAN A
KESZULEK HASZNALATAHOZ
26

UA

,

, Gorenje,

.

.
,
.

A
B
C
D
E
F


,
,
.


,
.
,

.
.
.

.

.


.

.
,
,
,
.
,
.

.

.

.

,

.

,
, , ,
,
.

( )

,
,
,
.
,
.

.

,
,
.
(
) - ,
,

.
,
.

.
,
.

.


2002/96/EG

,
(waste electrical and electronic equipment WEEE).
,
,

..
27

5.
.
6. :
,
.
.
7. ,
, .

.
,
,

.


1.
,
.
.
2. ,

.

1.
.
2. :
(1),

.
.
3. ,
, .


.
1.
.
2.
.
,
(1-2),
- (5-7).
3. ,
.
,
. .

.
.
4. ,
, .
.

- ,

.
,
.
,

.
.

.

1. ,
.
, ,

,
,
.
2.
.
.
3. :
,
.
.

,
.
,
,
.

.

1. .
2. .
3. .

,
,
.
.

:
,
.
28

,

Gorenje
Domestic Applinces.

4. , -

.
,
.

GORENJE
,
Gorenje
(
).

RU


.


,
,
.
(
) -
,
,
.
,
.
.


.

.
,
.
,

Gorenje,
Gorenje
.

.
.
.

A
B
C
D
E
F

.
,
,
,

.

,
,
,
.

( )


,

,

,
.
.


.


.

.
29

3.
.


.
.

.
.
4.
, .
.

,
STOP
.
,

.
,

.
.

,

.


.

.

.

.

.

,
,
.

,
.


.

..,

. ,

,
.

.
, .
1.
.
2.

,
.
.
3.
, .


1.


.

.
2. ,
.

1.
.
2.

, .
.
3.
, ..
1.
.
2.
.

(1-2)
(5-7) -
.
30
(

).
,
Gorenje

Gorenje Domestic Appliances.

1.
.

,


,

.
2.
.

.
3.

,
.
.

,
.
,

.


.

1. .
2. .
3. .

,

.
.
4. ,

.

.

GORENJE
,

!

0410001
31