You are on page 1of 33

Bài mở đầu

ĐỐI TƯỢNG, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
MÔN HỌC CHÍNH TRỊ
1. Đối tượn n!i"n #$%, !&# t'(
) Đối tượng: môn học chính trị nghiên cứu những quy luật chung nhất của
hoạt động chính trị, cơ ch t!c động, "h#ơng thức $% &'ng đ( hi)n th*c ho!
những quy luật chung đ+, nghiên cứu hoạt động của c!c -.ng "h!i /0 chính
quy1n, c!c t2 chức chính trị, c!c giai cấ" /0 m3i quan h) /1 chính trị giữa c!c
l*c l#4ng đ+ của c!c ch độ 56 hội7
) Mục đích của môn học: trang 8ị nhận thức cơ 8.n /1 chủ ngh9a
:!c ; <ênin, t# t#=ng >? @hí :inh, đ#Ang l3i l6nh đạo của -.ng @ộng $.n
Bi)t Cam, l0m rD những /ấn đ1 c+ tính quy luật của c!ch mạng Bi)t Cam, của
giai cấ" công nhEn Bi)t Cam7 FG đ+ g+" "hHn 8?i &#Ing nhận thức t# t#=ng,
gi!o &'c ni1m tin /0o $* l6nh đạo của -.ng /0 định h#Jng trong qu! trKnh học
tậ", rLn luy)n cho ng#Ai học7
*. C!$# n+n, n!i,- ./
2.1. Chức năng
) Chức năng nhận thức khoa học: giM" ng#Ai học hi(u 8it h) th3ng tri
thức /1 n1n t.ng t# t#=ng của -.ng /0 c!ch mạng, nội &ung hoạt động l6nh đạo,
qu.n lN /0 5Ey &*ng đất n#Jc của -.ng /0 Ch0 n#Jc7
) Chức năng giáo dục tư tưởng, tnh c!m: O+" "hHn gi!o &'c ni1m tin /0o
$* "h!t tri(n của c!ch mạng Bi)t Cam /0 $* l6nh đạo của -.ng /0 Ch0 n#Jc,
trau &?i th giJi quan, "h#ơng "h!" luận Phoa học7 FG đ+ c+ quyt tEm "hấn
đấu th*c hi)n đ#Ang l3i, chủ tr#ơng chính $!ch của -.ng /0 Ch0 n#Jc
2.2. Nhiệm vụ
) Cghiên cứu c!c hoạt động 5Ey &*ng ch độ, hoạt động của h) th3ng
chính trị = n#Jc ta7
) @ung cấ" những hi(u 8it cơ 8.n /1 chủ ngh9a :!c Q <ênin, t# t#=ng
>? @hí :inh, đ#Ang l3i của -.ng @ộng $.n Bi)t Cam7
1
) Frang 8ị hi(u 8it cơ 8.n /1 truy1n th3ng quN 8!u của &En tộc /0 giai
cấ" công nhEn Bi)t Cam7
2.3. Yêu cầu
) "i#n thức: CRm đ#4c Pin thức cơ 8.n /1 @hủ ngh9a :!c Q <ênin, t#
t#=ng >? @hí :inh, đ#Ang l3i của -.ng @ộng $.n Bi)t Cam, hi(u 8it cơ 8.n
/1 truy1n th3ng của &En tộc, giai cấ" công nhEn /0 @ông đo0n Bi)t Cam7
) "$ năng: /ận &'ng Pin thức đ6 học đ( rLn luy)n tr= th0nh ng#Ai lao
động mJi c+ "hSm chất chính trị, đạo đức t3t /0 nTng l*c công t!c, g+" "hHn
th*c hi)n thRng l4i $* nghi)" @C>, >-> đất n#Jc7
) %hái đ&: c+ t# t#=ng, tKnh c.m t3t đU", c+ N thức tr!ch nhi)m th*c hi)n
đ#Ang l3i của -.ng, "h!" luật của nh0 n#Jc, ho0n th0nh t3t nhi)m /' đ#4c giao7
0. 1!ư2n (!3( .4 5 n!67 !&# t'(
3.1. Phương pháp
) Vh!t huy tính chủ động của thHy, tính tích c*c của trW
) >ọc lN thuyt gRn /Ji th*c tiXn, tích c*c t* nghiên cứu, th.o luận, Y
) >ọc tậ", nghiên cứu gRn /Ji th*c tiXn7
3.2. ngh!"
:ôn học chính trị c+ N ngh9a to lJn trong /i)c gi!o &'c "hSm chất
chính trị, lWng trung th0nh /Ji l4i ích của giai cấ" /0 &En tộc, 8?i &#Ing tinh
thHn học tậ", lao động $!ng tạo, c+ PZ thuật, c+ P[ luật /0 nTng $uất cao, "h!t
tri(n th0nh qu. c!ch mạng, 5Ey &*ng /0 8.o /) F2 qu3c7
2
Bài 1
8H9I :;9T V< => H?NH TH@NH V@ 1H9T TRIAN CBC
CHB NGHDC M9C ) EFNIN
1. C.M3# .4 1!. Ăn!Gn H3n I'( !&# t!%JKt
1.1 Các #i$n đ$ h%nh #hành
) %i'n đ' kinh t# ) () h&i:
\ FG n%a $au th P[ ]B^^^ đn giữa th P[ ]^] n1n đại công
nghi)" F_@C "h!t tri(n mạnh = @hEu `u7 Oiai cấ" công nhEn hi)n đại ra đAi /0
"h!t tri(n mạnh nh#ng tKnh c.nh Ph2 c*c7 :Eu thuan giữa giai cấ" /ô $.n /0 t#
$.n ng0y c0ng gay gRt /0 &an tJi c!c cuộc đấu tranh t* "h!t của công nhEn7
bong, c!c "hong tr0o đ+ đ1u thất 8ại7
\ Fh*c tiXn "hong tr0o c!ch mạng của giai cấ" /ô $.n đct ra /ấn đ1 cHn
"h.i c+ lN luận c!ch mạng $oi đ#Ang7 -+ l0 cơ $= cho $* ra đAi của chủ ngh9a :!c7
) *h+ng ti'n đ' ,' -. -/ận ,0 khoa học:
1 %i'n đ' -. -/ận: @7:!c /0 Vh7 dngghen đ6 P thGa /0 "h!t tri(n
những đfnh cao của t# t#=ng lN luận đ#ơng thAi nh# trit học c2 đi(n -ức, c!c
học thuyt Pinh t tin 8ộ = gnh, chủ ngh9a 56 hội Phông t#=ng "hê "h!n Vh!"
đ( 5Ey &*ng học thuyt mJi7
\ %i'n đ' khoa học: học thuyt /1 $* tin ho! c!c lo0i h-!cuyni,
định luật 8.o to0n /0 chuy(n ho! nTng l#4ng h<ômônô53"i, học thuyt t 80o
hb/!c /0 blEyđeni /0 c!c th0nh t*u Ph!c /1 ho! học, cơ học,Yg+" "hHn củng c3
lN luận của @7 :!c /0 Vh7 dngghen7
) 2ai t34 nh5n tố chủ 6/an của C7 Mác ,0 8h7 9nggh:n: <0 những ng#Ai
c+ Pin thức thiên t0i trên nhi1u l9nh /*c Phoa học, hoạt động gRn 8+ /0 hi(u
8it $Eu $Rc "hong tr0o công nhEn, nhEn &En lao động, tG đ+, tKm thấy $ức mạnh
to lJn của họ7 BJi t# &uy Phoa học /0 $* hi(u 8it th*c tiXn, @7:!c /0
Vh7 dngghen đ6 đ#a chủ ngh9a 56 hội tG Phông t#=ng tr= th0nh Phoa học, $!ng
lậ" nên chủ ngh9a :!c /Ji 8a 8ộ "hận cấu th0nh: trit học, Pinh t chính trị học
/0 chủ ngh9a 56 hội Phoa học7
3
1.*. &' (" đ)i và phá# #(i*n h+c #hu,-# .ác /1010210345
Q Fh!ng jQklml, t!c "hSm %/;<n ngôn của Đ!ng c&ng =!n của :!cQ
dngghen đ#4c công 83, đct &ấu m3c ra đAi chủ ngh9a :!c7
) n thGa /0 "h!t tri(n tinh hoa trí tu) của nhEn loại /0 nghiên cứu th*c
tiXn @7:!c /0 Vh7 dngghen đ6 /it nhi1u t!c "hSm, đ1 cậ" những /ấn đ1 cơ 8.n
/1 trit học, Pinh t chính trị học /0 chủ ngh9a 56 hội Phoa học, đ1 ra những /ấn
đ1 cơ 8.n c+ tKnh chất nguyên lN /1 c!ch mạng /ô $.n /0 $ứ m)nh lịch $% của
giai cấ" công nhEn7
) Chững gi! trị lN luận tiêu 8i(u của chủ ngh9a :!c:
\ Frit học: @7:!c /0 Vh7 dngghen đ6 $!ng tạo ra chủ ngh9a &uy /ật
8i)n chứng /0 chủ ngh9a &uy /ật lịch $%7 -+ l0 hạt nhEn của th giJi quan Phoa
học /0 c!ch mạng đ( 5em 5ot, gi.i quyt /ấn đ1 th*c tiXn, đem lại cơ $= Phoa
học cho /i)c nhận thức /1 c!c quy luật của 56 hội /0 hoạt động t* gi!c của giai
cấ" công nhEn7
\ ninh t chính trị học: học thuyt gi! trị thcng &# của :!c đ6 /ạch ra
quy luật /ận động Pinh t cơ 8.n của 56 hội t# 8.n, 8.n chất của giai cấ" t# $.n,
/ai trW lịch $% của @CF_7
\ @hủ ngh9a 56 hội Phoa học: chủ ngh9a :!c đ6 5Ey &*ng lN luận /1 $ứ
m)nh lịch $% của giai cấ" công nhEn, $* tất yu của c!ch mạng 56 hội chủ ngh9a,
thAi Pp qu! độ lên @C]>,777
) @7:!c /0 Vh7 dngghen đ6 tích c*c hoạt động trong "hong tr0o công
nhEn: th0nh lậ" qu3c t ^ hklrsQkltri, qu3c t ^^ hkllu Q kluvi7 CTm kluv, $au
Phi dngghen mất, qu3c t ^^ rơi /0o "h.n động7
*. V.I. E"nin (!3t tLiMn !&# t!%JKt M3# N1OPQ ) 1P*RS
2.1. &' phá# #(i*n c6" 7ênin v$ 89 8u:n cách m;ng
) @u3i th P[ ]^], đHu th P[ ]], @CF_ chuy(n $ang giai đoạn đ qu3c
chủ ngh9a7 <ênin đ6 P thGa, "h!t tri(n học thuyt :!c trong đi1u Pi)n lịch $% mJi7
) n thGa lN luận của :!c, dngghen /0 qua th*c tiXn c!ch mạng = Cga,
<ênin đ6 "h!t tri(n lN luận mJi trên nhi1u l9nh /*c:
\ @!ch mạng /ô $.n c+ th( n2 ra /0 thRng l4i = một $3 n#Jc, thậm chí
một n#Jc, nơi yu nhất trong h) th3ng đ qu3c chủ ngh9a7 Cg#Ai nêu PhSu hi)u:
wBô $.n to0n th giJi /0 c!c &En tộc 8ị !" 8ức đo0n Pt lạix7
4
\ nhi chủ ngh9a :!c thEm nhậ" /0o "hong tr0o công nhEn $y l0m cho
"hong tr0o công nhEn tr= th0nh t* gi!c7
\ @hủ ngh9a 56 hội Phoa học Pt h4" /Ji "hong tr0o công nhEn $y tất yu
hKnh th0nh -.ng cộng $.n của giai cấ" công nhEn7 -.ng đ#4c 5Ey &*ng theo
những nguyên tRc của một -.ng Pi(u mJi7
\ ]Ey &*ng lN luận mJi /1 chin tranh /0 ho0 8Knh, nh0 n#Jc /0 c!ch
mạng,777
*.* C!T n!67 UV !Wi tX I5 I%'n tLY t!4n! !i,n t!Z#
) BJi thRng l4i của c!ch mạng Fh!ng :#Ai Cga hkukti, lN luận /1 chủ
ngh9a 56 hội đ6 tr= th0nh hi)n th*c trên đất n#Jc Cga7 FG th*c tiXn n#Jc Cga,
<ênin ti" t'c "h!t tri(n lN luận trên nhi1u /ấn đ1 mJi…
) Chững gi! trị chủ yu của chủ ngh9a :!c Q <ênin:
\ <0 học thuyt &uy nhất nêu lên đ#a ra m'c tiêu, con đ#Ang, l*c l#4ng,
"h#ơng "h!" đ( đạt m'c tiêu l0 gi.i "h+ng 56 hội, gi.i "h+ng giai cấ", gi.i
"h+ng con ng#Ai, đ#a con ng#Ai /0 c!c &En tộc "h!t tri(n to0n &i)n, 8Knh đzng,
t* &o, ấm no, hạnh "hMc7
\ <0 học thuyt mang 8.n chất Phoa học /0 c!ch mạng /K n+ ra đAi trên
cơ $= chín mu?i của c!c ti1n đ1 Pinh t Q 56 hội, P thGa /0 "h!t tri(n t# t#=ng lN
luận /0 Phoa học của nhEn loại, đ#4c $!ng lậ" 8=i những l6nh t' thiên t0i /0
hi(u 8it $Eu $Rc /1 th*c tiXn7
\ @ung cấ" th giJi quan /0 "h#ơng "h!" luận đ( nhKn nhận đMng đRn
những quy luật chung nhất của t* nhiên, 56 hội /0 t# &uy, nhận thức con ng#Ai7
>ọc thuyt Phông chf l0 công c' đ( hi(u /0 gi.i thích th giJi m0 /ấn đ1 cTn 8.n
l0 c.i tạo /0 "h!t tri(n th giJi7
\ <uôn gRn 8+ /0 c.i tạo th*c tiXn, lấy th*c tiXn l0 th#Jc đo Pi(m
nghi)m, l0 học thuyt m=, luôn đWi h{i 82 $ung, "h!t tri(n nTng động, $!ng tạo7
0. C!T n!67 M3# [ E"nin tX 1P*R \Kn n7J
3.1. <:n =ụng và phá# #(i*n 89 8u:n >?, ='ng CN@A /1321 B 13315
) FG nTm kujm đn nay, chủ ngh9a :!c Q <ênin l0 học thuyt lN luận đ+ng
/ai trW n1n t.ng t# t#=ng /0 Pim chf nam cho h0nh động của c!c -.ng cộng $.n
trên th giJi trong đấu tranh c!ch mạng /0 5Ey &*ng chủ ngh9a 56 hội7
5
) @!c -.ng cộng $.n /0 công nhEn = tGng n#Jc đ6 /ận &'ng $!ng tạo chủ
ngh9a :!cQ<ênin /0o đi1u Pi)n c' th( của c!ch mạng, đ1 ra những nhi)m /' c'
th( của n#Jc mKnh, g+" "hHn 82 $ung, "h!t tri(n lN luận mJi7
) Bận &'ng $!ng tạo chủ ngh9a :!c ; <ênin, <iên ]ô đ6 đạt nhi1u th0nh
t*u $au j| nTm 5Ey &*ng @C]>, tr= th0nh c#Ang qu3c /0 l0 tr' cột của c!c l*c
l#4ng c!ch mạng, th0nh trK của n1n hWa 8Knh th giJi7
) FG $au @hin tranh th giJi hai, lN luận /0 Pinh nghi)m 5Ey &*ng
@C]> đ#4c /ận &'ng = tất c. c!c n#Jc ]>@C l0m cho h) th3ng ]>@C "h!t
tri(n mạnh, g+" "hHn /0o thRng l4i của "hong tr0o &En tộc = @hEu }, @hEu Vhi,
:Z <a tinh7 Fh*c t n0y chứng minh $* "h!t tri(n /0 .nh h#=ng của chủ ngh9a
:!c ; <ênin, của độc lậ" &En tộc gRn li1n @C]>7
) @u3i những nTm t| đn đHu những nTm l| của th P[ ]], @C]> hi)n
th*c lEm /0o Phủng ho.ng &an đn $* $'" đ2 của @C]> = -ông `u /0 <iên
]ô7 -Ey Phông "h.i l0 $* $'" đ2 của lN luận ]>@C, m0 l0 của một mô hKnh
]>@C hi)n th*c = -ông `u /0 <iên ]ô7 qua đ+, -.ng ta rMt ra nhi1u 80i học
quN7 FG $* $'" đ2 đ+ /0 th0nh t*u của công cuộc c.i c!ch = Frung qu3c, lN luận
/1 5Ey &*ng @C]> đ#4c 82 $ung, "h!t tri(n mJi7
3.2. CDi mEi >?, ='ng ch6 ngh!" >F hGi hiện #h'c
) bau Phi <iên ]ô /0 @C]> = -ông `u $'" đ2, P~ th• ch3ng "h! chủ
ngh9a :!c Q <ênin ng0y c0ng quyt li)t /0 nguy hi(m hơn, Pích động &ao động
t# t#=ng, Pêu gọi tG 8{ con đ#Ang ]>@C, th*c hi)n w&iXn 8in hWa 8Knhx, t2
chức c!c hoạt động gEy r3i chính trị, chia ry Ph3i đại đo0n Pt &En tộc,777
) @ông cuộc 5Ey &*ng @C]> = c!c n#Jc cWn lại ti" t'c gi0nh nhi1u
thRng l4i, lN luận :!c ; <ênin đang ti" t'c đ#4c 82 $ung, "h!t tri(n trong đi1u
Pi)n mJi, l0m cho học thuyt n0y c+ thêm $ức $3ng mJi, th*c chất /0 nTng động
hơn, đi $Eu /0o th*c tiXn c!ch mạng th giJi7
) € Bi)t Cam, -.ng ta đ6 /ận &'ng $!ng tạo, 82 $ung, l0m "hong "hM lN
luận :!c ; <ênin trong đi1u Pi)n c' th( của n#Jc mKnh, đem lại nhi1u th0nh t*u
quan trọng7
6
Bài 2
CHB NGHDC ]^ H_I
V@ :;9 Đ_ EFN CHB NGHDC ]^ H_I ` VIỆT NCM
1. C!T n!67 UV !Wi
1.1. HInh #J# ,-u và KLn chJ# c6" ch6 ngh!" >F hGi
a7 %ính t>t ;#/ của chủ ngh?a () h&i
) @hủ ngh9a :!c ; <ênin Phzng định: 56 hội lo0i ng#Ai "h!t tri(n tuHn t*
qua c!c hKnh th!i Pinh t Q 56 hội7 Fin lên @C]> /0 @C@b l0 quy luật "h!t
tri(n của 56 hội lo0i ng#Ai7
) >? @hí :inh đ6 Phzng định: mu3n cứu n#Jc /0 gi.i "h+ng &En tộc
Phông c+ con đ#Ang n0o Ph!c con đ#Ang c!ch mạng /ô $.n7 Fất c. c!c &En tộc
&• $Jm hay muộn đ1u đi lên @C]>7
) :•i hKnh th!i Pinh t Q 56 hội t#ơng ứng /Ji một Pi(u quan h) $.n 5uất
đcc tr#ng "h• h4"7 Frong 56 hội t# 8.n, l*c l#4ng $.n 5uất "h!t tri(n ng0y c0ng
cao mEu thuan /Ji quan h) $.n 5uất &*a trên ch độ chim hữu t# nhEn t# 8.n
chủ ngh9a /1 t# li)u $.n 5uất7 :Eu thuan n0y 8i(u hi)n /1 mct 56 hội th0nh mEu
thuan giữa giai cấ" /ô $.n /Ji giai cấ" t# $.n7 ‚#Ji $* l6nh đạo của -.ng @ộng
$.n, c!ch mạng ]>@C tất yu n2 ra đ( gi.i quyt mEu thuan đ+, gi0nh chính
quy1n /1 tay giai cấ" công nhEn /0 nhEn &En lao động, thit lậ" @C]> thay th
@CF_7
) @!ch mạng Fh!ng :#Ai Cga nTm kukt m= ra giai đoạn qu! độ tG
@CF_ lên @C]> trên "hạm /i to0n th giJi, m= ra Ph. nTng cho nhi1u n#Jc
qu! độ tin lên @C]>7
@7 A!n ch>t của C*BC
) @+ n1n Pinh t "h!t tri(n cao đ#4c 5Ey &*ng trên cơ $= l*c l#4ng $.n
5uất hi)n đại /0 "h!t tri(n 81n /ững hn1n đại công nghi)" cơ Phíi7
) @+ quan h) $.n 5uất tin 8ộ, &*a trên ch độ công hữu /1 t# li)u $.n
5uất7 Fh*c hi)n "hEn "h3i theo lao động h= giai đoạn @C]>i /0 theo nhu cHu h=
giai đoạn @C@bi7
7
) @+ n1n /Tn ho! /0 t# t#=ng tin 8ộ &*a trên cơ $= 8Knh đzng, &En chủ /0
chủ ngh9a tậ" th(7 @on ng#Ai "h!t tri(n t* &o, to0n &i)n7
) @!c &En tộc trên th giJi đo0n Pt hữu nghị /0 8Knh đzng, c•ng đi lên
@>]>7
1.2. Các gi"i đM;n phá# #(i*n c6" CN@A
a7 %ính t>t ;#/ của thDi kE 6/á đ& -<n C*BC
) FG hKnh th!i nF Q ]> n0y $ang hKnh th!i nF Q ]> Ph!c tất yu "h.i tr.i
qua thAi Pp qu! độ7
) FhAi Pp qu! độ lên @C]> l0 thAi Pp c.i 8in c!ch mạng $Eu $Rc, tri)t
đ(, to0n &i)n tG 56 hội cƒ $ang 56 hội mJi /K giai cấ" công nhEn /0 nhEn &En lao
động &• đ6 gi0nh đ#4c chính quy1n nh#ng /an "h.i ti" t'c đấu tranh /Ji giai
cấ" 8+c lột đ6 8ị đ!nh đ2 nh#ng ch#a ho0n to0n 8ị 5o! 8{, trong 56 hội, c!i cƒ
ch#a 8ị thủ tiêu ho0n to0n, c!i mJi 5Ey &*ng ch#a /ững chRc7 ‚o đ+, tất yu
"h.i tr.i qua thAi Pp qu! độ đ( c.i tạo 56 hội cƒ, tGng 8#Jc 5Ey &*ng 56 hội
mJi7
) @+ j Pi(u qu! độ lên @C]>:
\ qu! độ tr*c ti": -i lên @>]> tG những n#Jc t# 8.n đ6 "h!t tri(n cao7
\ qu! độ gi!n ti": -i lên @C]> tG những n#Jc t# 8.n trung 8Knh hocc
những n#Jc ti1n t# 8.n7
@7 Cai giai đoFn C*BC ,0 C*CG
bau Phi Pt thMc thAi Pp qu! độ "h.i tất yu qua hai giai đoạn "h!t tri(n đ(
tin lên @C@b7
) Oiai đoạn thứ nhất của @C@b l0 @C]>: đEy l0 giai đoạn thấ", cWn t?n
tại những t0n &# 56 hội cƒ7
) Oiai đoạn cao của @C@b: t0n &# 56 hội cƒ đ6 8ị 5o! 8{, l*c l#4ng $.n
5uất "h!t tri(n cao, của c.i &?i &0o, lao động tr= th0nh nhu cHu đHu tiên của con
ng#Ai, m•i ng#Ai l0m theo nTng l*c, h#=ng theo nhu cHu7
*. :%3 \W I"n CN]H Y Vi,t N7-
2.1. Cơ Nở Ohách Pu"n cuQ" #h)i O,R Pu"S đG ở <iệ# N"m
a7 ĐHc điIm của nưJc ta khi @ưJc ,0o thDi kE 6/á đ&
8
) C#Jc ta qu! độ lên @C]> tG 56 hội /3n l0 thuộc địa, n%a "hong Pin,
n1n Pinh t nông nghi)" lạc hậu, "h2 8in l0 $.n 5uất nh{, 8{ qua ch độ F_@C7
) >ậu qu. chin tranh, t0n &# của ch độ cƒ cWn ncng n17
) @!c th l*c th• địch th#Ang 5uyên tKm c!ch "h! hoại công cuộc 5Ey
&*ng @C]> /0 n1n độc lậ" của n#Jc ta7
@7 "h! năng đI 2iKt *am thLc hiKn 6/á đ& -<n C*BC @M 6/a ch# đ& %AC*
) @+ -.ng cHm quy1n /0 l6nh đạo to0n &i)n, c+ nh0 n#Jc ]>@C 8.o đ.m
quy1n l0m chủ của nhEn &En7
) ChEn &En ta c+ truy1n th3ng /0 "hSm chất t3t đU", trung th0nh /0 tin
t#=ng /0o -.ng7
) C#Jc ta c+ /ị trí chin l#4c quan trọng, t0i nguyên "hong "hMY
) @ông cuộc đ2i mJi = n#Jc ta đ6 đạt những th0nh t*u to lJn /0 c+ N ngh9a
lịch $% trên c!c l9nh /*c, tạo th /0 l*c mJi cho đất n#Jc ti" t'c đi lên7
) Chận thức /1 @C]> /0 con đ#Ang đi lên @C]> ng0y c0ng $!ng t{ hơn,
h) th3ng quan đi(m lN luận /1 công cuộc đ2i mJi, /1 56 hội ]>@C /0 con
đ#Ang đi lên @C]> = Bi)t Cam đ6 hKnh th0nh trên những not cơ 8.n7
2.2. NGi =ung c6" #h)i OT Puá đG 8ên CN@A ở <iệ# N"m
a7 CưNng -?nh (5; dLng đ>t nưJc t3ong thDi kE 6/á đ& -<n C*BC OCưNng -?nh
năm PQRRS
) :'c tiêu của thAi Pp qu! độ:
\ :'c tiêu t2ng qu!t Phi Pt thMc thAi Pp qu! độ: 5Ey &*ng đ#4c /1 cơ
8.n n1n t.ng Pinh t của chủ ngh9a 56 hội /Ji Pin trMc th#4ng tHng /1 chính trị,
t# t#=ng, /Tn h+a "h• h4", tạo cơ $= đ( n#Jc ta tr= th0nh một n#Jc 56 hội chủ
ngh9a ng0y c0ng "h?n /inh, hạnh "hMc7
\ :'c tiêu đn giữa th P[ ]]^: "hấn đấu 5Ey &*ng n#Jc ta tr= th0nh
một n#Jc công nghi)" hi)n đại, theo định h#Jng 56 hội chủ ngh9a7
) -cc tr#ng của @C]> = Bi)t Cam:
\ ‚En gi0u, n#Jc mạnh, &En chủ, công 8„ng, /Tn minh7
\ ‚o nhEn &En l0m chủ7
9
\ @+ n1n Pinh t "h!t tri(n cao &*a trên l*c l#4ng $.n 5uất hi)n đại /0
quan h) $.n 5uất tin 8ộ "h• h4"7
\ @+ n1n /Tn h+a tiên tin, đậm đ0 8.n $Rc &En tộc7
\ @on ng#Ai c+ cuộc $3ng ấm no, t* &o, hạnh "hMc, c+ đi1u Pi)n "h!t
tri(n to0n &i)n7
\ @!c &En tộc trong cộng đ?ng Bi)t Cam 8Knh đzng, đo0n Pt, tôn trọng
/0 giM" nhau c•ng "h!t tri(n7
\ @+ Ch0 n#Jc "h!" quy1n 56 hội chủ ngh9a của nhEn &En, &o nhEn &En,
/K nhEn &En &o -.ng @ộng $.n l6nh đạo7
\ @+ quan h) hữu nghị /0 h4" t!c /Ji c!c n#Jc trên th giJi7
) Vh#ơng h#Jng 5Ey &*ng đất n#Jc trong thAi Pp qu! độ:
\ -Sy mạnh công nghi)" h+a, hi)n đại h+a đất n#Jc gRn /Ji "h!t tri(n
Pinh t tri thức, 8.o /) t0i nguyên, môi tr#Ang7
\ Vh!t tri(n n1n Pinh t thị tr#Ang định h#Jng 56 hội chủ ngh9a7
\ ]Ey &*ng n1n /Tn h+a tiên tin, đậm đ0 8.n $Rc &En tộc, 5Ey &*ng con
ng#Ai, nEng cao đAi $3ng nhEn &En, th*c hi)n tin 8ộ /0 công 8„ng 56 hội7
\ _.o đ.m /ững chRc qu3c "hWng /0 an ninh qu3c gia, trật t*, an to0n 56 hội7
\ Fh*c hi)n đ#Ang l3i đ3i ngoại độc lậ", t* chủ, hWa 8Knh, hữu nghị, h4"
t!c /0 "h!t tri(n, chủ động /0 tích c*c hội nhậ" qu3c t7
\ ]Ey &*ng n1n &En chủ 56 hội chủ ngh9a, th*c hi)n đại đo0n Pt to0n &En
tộc, tTng c#Ang /0 m= rộng mct trận &En tộc th3ng nhất7
\ ]Ey &*ng Ch0 n#Jc "h!" quy1n 56 hội chủ ngh9a của nhEn &En, &o
nhEn &En, /K nhEn &En7
\ ]Ey &*ng -.ng trong $ạch, /ững mạnh7
@7 *&i d/ng con đưDng () h&i chủ ngh?a ở nưJc ta
-ại hội -.ng to0n qu3c lHn thứ ]^ hj|kki đ6 5!c định m'c tiêu t2ng qu!t
/0 nhi)m /' chủ yu, nhi)m /' trọng tEm trong v nTm j|kk ; j|kv:
) :'c tiêu t2ng qu!t: Fi" t'c nEng cao nTng l*c l6nh đạo /0 $ức chin đấu
của -.ng, đSy mạnh to0n &i)n công cuộc đ2i mJi, 5Ey &*ng h) th3ng chính trị
trong $ạch, /ững mạnh, "h!t huy &En chủ /0 $ức mạnh đại đo0n Pt to0n &En tộc,
10
"h!t tri(n Pinh t nhanh, 81n /ững, nEng cao đAi $3ng /ật chất, tinh thHn của nhEn
&En, giữ /ững 2n định chính trị Q 56 hội, tTng c#Ang hoạt động đ3i ngoại, 8.o /)
/ững chRc độc lậ", chủ quy1n, th3ng nhất, to0n /Un l6nh th2, tạo n1n t.ng đ( đn
nTm j|j| n#Jc ta cơ 8.n tr= th0nh n#Jc công nghi)" theo h#Jng hi)n đại7
) Chi)m /' chủ yu:
\ …n định Pinh t /9 mô, đ2i mJi mô hKnh tTng tr#=ng /0 cơ cấu lại n1n Pinh
t, nEng cao chất l#4ng, hi)u qu., tính độc lậ", t* chủ của n1n Pinh t, huy động /0
$% &'ng c+ hi)u qu. c!c ngu?n l*c, tGng 8#Jc 5Ey &*ng Pt cấu hạ tHng hi)n đại7
Fi" t'c ho0n thi)n th( ch Pinh t thị tr#Ang định h#Jng 56 hội chủ ngh9a7
\ Vh!t tri(n, nEng cao chất l#4ng gi!o &'c /0 đ0o tạo, chất l#4ng ngu?n
nhEn l*c, "h!t tri(n Phoa học, công ngh) /0 Pinh t tri thức7 Fậ" trung gi.i quyt
/ấn đ1 /i)c l0m /0 thu nhậ" cho ng#Ai lao động, nEng cao đAi $3ng /ật chất /0
tinh thHn của nhEn &En7 Fi" t'c 5Ey &*ng n1n /Tn ho! Bi)t Cam tiên tin, đậm
đ0 8.n $Rc &En tộc, 8.o /) môi tr#Ang7
\ FTng c#Ang ti1m l*c qu3c "hWng, an ninh, giữ /ững 2n định chính trị Q
56 hội, độc lậ", chủ quy1n, th3ng nhất, to0n /Un l6nh th27
\ Fi" t'c "h!t huy &En chủ /0 $ức mạnh đại đo0n Pt to0n &En tộc, ho0n
thi)n, nEng cao hi)u l*c, hi)u qu. hoạt động của Ch0 n#Jc, th*c hi)n c+ hi)u
qu. cuộc đấu tranh "hWng, ch3ng quan liêu, tham nhƒng, l6ng "hí7 -2i mJi /0
nEng cao chất l#4ng hoạt động của :ct trận F2 qu3c /0 c!c đo0n th( nhEn &En7
\ -Sy mạnh 5Ey &*ng, chfnh đ3n -.ng, nEng cao nTng l*c l6nh đạo /0
$ức chin đấu của -.ng, nEng cao chất l#4ng t2 chức cơ $= đ.ng /0 đội ngƒ c!n
8ộ, đ.ng /iên, ti" t'c đ2i mJi "h#ơng thức l6nh đạo của -.ng7
) Chi)m /' trọng tEm:
\ CEng cao nTng l*c l6nh đạo /0 $ức chin đấu của -.ng,
\ -Sy mạnh c.i c!ch h0nh chính, nhất l0 thủ t'c h0nh chính liên quan đn
t2 chức /0 hoạt động của &oanh nghi)", $inh hoạt của nhEn &En,
\ CEng cao chất l#4ng ngu?n nhEn l*c đ!" ứng yêu cHu của công cuộc
công nghi)" ho!, hi)n đại ho!, hội nhậ" Pinh t qu3c t của đất n#Jc,
11
\ ]Ey &*ng đ?ng 8ộ h) th3ng Pt cấu hạ tHng Pinh t, nhất l0 h) th3ng
giao thông7
\ -2i mJi quan h) "hEn "h3i, chính $!ch ti1n l#ơng, thu nhậ" của c!n 8ộ,
công chức, /iên chức, ng#Ai lao động, PhRc "h'c tKnh trạng 8ất h4" lN /0 t!c
động tiêu c*c của quan h) "hEn "h3i, chính $!ch ti1n l#ơng, thu nhậ" hi)n nay,
\ Fậ" trung gi.i quyt một $3 /ấn đ1 56 hội 8ức 5Mc h$uy tho!i đạo đức,
l3i $3ng, t) nạn 56 hội, trật t*, P[ c#ơng 56 hộii,
\ -Sy mạnh, nEng cao hi)u qu. cuộc đấu tranh "hWng, ch3ng tham nhƒng,
l6ng "hí đ( th*c $* ngTn chcn, đSy l•i đ#4c t) nạn n0y7
12
Bài 3
TƯ TƯ`NG V@ TaM GƯbNG Đcd ĐỨC He CHÍ MINH
1. Tư tưYn Hf C!g Min!
1.1. NguUn gVc và Puá #(%nh h%nh #hành
a. Co0n c!nh -Tch =U ,0 ng/Vn gốc hnh th0nh
† >o0n c.nh lịch $% hKnh th0nh t# t#=ng >? @hí :inh:
) <ịch $% Bi)t Cam cu3i th P[ ]^], đHu th P[ ]]: chính quy1n tri1u
CguyXn tGng 8#Jc Phuất "h'c tr#Jc cuộc 5Em l#4c của t# 8.n Vh!", lHn l#4t PN
Pt c!c hi)" #Jc đHu h0ng7 @!c "hong tr0o yêu n#Jc đ1u lHn l#4t thất 8ại7 @!ch
mạng Bi)t Cam đang = thAi Pp Phủng ho.ng, 8 tRc /1 đ#Ang l3i cứu n#Jc /0
giai cấ" l6nh đạo c!ch mạng7
) _3i c.nh qu3c t:
\ @hủ ngh9a đ qu3c đ6 5!c lậ" quy1n th3ng trị trên "hạm /i to0n th
giJi, tr= th0nh P~ th• chung của c!c &En tộc thuộc địa7
\ Vhong tr0o đấu tranh của giai cấ" công nhEn c!c n#Jc F_@C &iXn ra $ôi n2i7
\ @!ch mạng Fh!ng :#Ai Cga th0nh công hkukti m= ra thAi Pp mJi
trong lịch $% lo0i ng#Ai, wthAi đại c!ch mạng ch3ng đ qu3c, thAi đại gi.i "h+ng
&En tộcx7
\ qu3c t @ộng $.n ra đAi hkukui đ6 thMc đSy $* "h!t tri(n /0 m3i quan
h) giữa "hong tr0o công nhEn trong c!c n#Jc F_@C /0 "hong tr0o gi.i "h+ng
&En tộc = c!c n#Jc thuộc địa trong cuộc đấu tranh ch3ng @C-q7
† Cgu?n g3c hKnh th0nh:
) F# t#=ng >? @hí :inh l0 $* P thGa /0 "h!t tri(n truy1n th3ng t3t đU"
của &En tộc Bi)t Cam:
\ Fruy1n th3ng yêu n#Jc, Piên c#Ang, 8ất Phuất: chủ ngh9a yêu n#Jc l0 t#
t#=ng, tKnh c.m cao quN, thiêng liêng nhất, l0 cội ngu?n của trí tu) $!ng tạo /0
lWng &ƒng c.m của ng#Ai Bi)t Cam7 -+ l0 $ức mạnh thMc gi'c >? @hí :inh ra
đi tKm đ#Ang cứu n#Jc7
\ Finh thHn t#ơng thEn t#ơng !i, lWng nhEn ngh9a, N thức c3 Pt cộng đ?ng7
13
\ ‡ chí /#ơn lên /#4t qua mọi Ph+ PhTn th% th!ch7
\ Frí thông minh, $!ng tạo, quN trọng hi1n t0i, Phiêm t3n ti" thu tinh hoa
/Tn ho! nhEn loại7
) "# thWa, ti#X th/ tinh hoa ,ăn hoá XhưNng Đông ,0 XhưNng %5;
\ Vh#ơng -ông: >? @hí :inh ti" thu c+ chọn lọc những gi! trị tích c*c
trong c!c học thuyt Cho gi!o, Vhật gi!o, @hủ ngh9a Fam &En của Fôn Frung bơn,Y
\ Vh#ơng FEy: >? @hí :inh ti" thu c!c t# t#=ng /1 t* &o, 8Knh đzng qua
c!c t!c "hSm của c!c nh0 Phai $!ng Vh!", ti" thu c!c gi! trị của 8.n Fuyên
ngôn nhEn quy1n /0 &En quy1n của đại c!ch mạng Vh!", c!c gi! trị /1 quy1n
$3ng, quy1n t* &o, quy1n m#u cHu hạnh "hMc của Fuyên ngôn độc lậ" = :ZY
) @hủ ngh9a :!c ; <ênin l0 ngu?n g3c lN luận chủ yu:
\ -n /Ji @hủ ngh9a :!c Q <ênin, t# t#=ng >? @hí :inh c+ $* chuy(n
8in /1 chất7 FG đEy t# t#=ng >? @hí :inh c+ 8#Jc ngoct "h!t tri(n mJi, định
h#Jng rD theo h) t# t#=ng /ô $.n, mang tính chất c!ch mạng /0 Phoa học7
\ Fh giJi quan /0 "h#ơng "h!" luận :!c ; <ênin đ6 giM" >? @hí :inh
t2ng Pt Pin thức /0 Pinh nghi)m th*c tiXn đ( "h!t hi)n ra "h#ơng h#Jng tKm
con đ#Ang cứu n#Jc đMng đRn7
) VhSm chất /0 nTng l*c c! nhEn >? @hí :inh:
W >? @hí :inh c+ t# &uy độc lậ", t* chủ /0 rất $!ng tạo7 Cg#Ai tinh
t#Ang, $!ng $u3t trong /i)c nghiên cứu, tKm hi(u $* /ật7
\ Cg#Ai Ph2 công học tậ", rLn luy)n N chí7
\ ˆêu n#Jc, th#ơng &En, th#ơng yêu những ng#Ai c•ng Ph2, $‰n $0ng
chịu đ*ng những hy $inh cho nhất /K độc lậ" của F2 qu3c, /K t* &o, hạnh "hMc
của đ?ng 80o7
@7Y/á t3nh hnh th0nh tư tưởng CV Chí Minh:
† FhAi Pp tG klu| [ kukk:
) FhAi Pp n0y Cg#Ai đ6 học chữ qu3c ngữ, chữ >!n, ti" 5Mc /Ji /Tn h+a
"h#ơng -ông /0 $!ch 8!o tin 8ộ Vh!", chứng Pin $* thất 8ại của c!c "hong
tr0o yêu n#Jc Bi)t Cam7
) >0nh trang t# t#=ng đHu tiên của Cg#Ai l0 tinh thHn yêu n#Jc n?ng n0n,
Pin thức /Tn h+a, $* c.m thông /Ji n•i Ph2 của ng#Ai &En mất n#Jc, "hEn tích
14
nguyên nhEn thất 8ại của c!c 8ậc ti1n 83i /0 hKnh th0nh N chí quyt tEm ra đi tKm
đ#Ang cứu n#Jc7
† FhAi Pp tKm tWi, Ph.o $!t đ( đn /Ji chủ ngh9a <ênin hkukkQkuj|i
) FG nTm kukk, Cg#Ai $ang Vh!" /0 đn nhi1u n#Jc trên th giJi7 Chững
nTm th!ng = n#Jc ngo0i, Cg#Ai l0m nhi1u ngh1, Piên trK chịu đ*ng gian Ph2 đ(
5em 5ot /0 tích lƒy hi(u 8it7 FG tKnh c.m yêu n#Jc, yêu đ?ng 80o 8an đHu đ6
n.y n= trong t# t#=ng của Cg#Ai N thức giai cấ", th#ơng yêu những ng#Ai
nghLo Ph27
) Fh!ng rŠkuku, Cg#Ai g%i đn >ội nghị Boc5Ey 8.n Z</ =ách của nh5n
d5n [n *am7 Fh!ng tŠkuj|, Cg#Ai đọc GN th!o -\n thứ nh>t nh+ng ]/ận cưNng
,' ,>n đ' d5n t&c ,0 th/&c đTa của <ênin /0 gi.i đ!" đ#4c những đi1u /1 con
đ#Ang gi0nh độc lậ" cho &En tộc7 Fh!ng kjŠkuj|, Cg#Ai tr= th0nh một trong
những ng#Ai $!ng lậ" -.ng @ộng $.n Vh!"7
) FG ng#Ai yêu n#Jc chEn chính, CguyXn }i qu3c tr= th0nh Cg#Ai @ộng
$.n Bi)t Cam đHu tiên7 -Ey l0 8#Jc nh.y /ọt, thay đ2i /1 chất trong t# t#=ng /0
lậ" tr#Ang chính trị của Cg#Ai7
† FhAi Pp Cg#Ai hoạt động chuSn 8ị chu đ!o cho $* th0nh lậ" -.ng @ộng $.n
Bi)t Cam hkujkQkus|i:
) NguyÔn ¸i Quèc tiÕp tôc cã nh÷ng ho¹t !ng th"c tiÔn #$ %& %u'n
phong ph() #iÕt nhi*u +$i +¸o tè c¸o ch, ngh-. th"c /0n) * c'p
Õn 1èi 2u.n h3 gi÷. c¸ch 1¹ng thu!c 4. #$ c¸ch 1¹ng ch5nh
2uèc666
) 7¸c t¸c ph81 c,. NguyÔn ¸i Quèc nh 9:n ¸n chÕ ! th"c /0n
;h¸p <1925=) >?ng 7¸ch 13nh <1927=) 7@ng %-nh Au tiBn c,. >:ng
<1930= #$ nhi*u +$i #iÕt Ch¸c c,. Ng?i tDong th?i CE n$y %$ F" ph¸t tDiGn
#$ tiÕp tôc ho$n thi3n t tHng #* gi:i phãng /0n t!c6
) FhAi Pp n0y CguyXn }i qu3c nghiên cứu c!c cuộc c!ch mạng trên th
giJi /0 Phzng định t# t#=ng cứu n#Jc theo con đ#Ang c!ch mạng /ô $.n, chuSn
8ị cho th0nh lậ" -.ng @ộng $.n Bi)t Cam7 -n đEy, những nội &ung t# t#=ng
cứu n#Jc của >? @hí :inh đ6 hKnh th0nh /1 cơ 8.n7
15
† FhAi Pp Cg#Ai gc" những th% th!ch /0 Piên trK giữ /ững quan đi(m t#
t#=ng của mKnh /1 đấu tranh gi.i "h+ng &En tộc hkuskQkum|i
) ‚o .nh h#=ng của Phuynh h#Jng wt.x Phuynh trong qu3c t @ộng $.n,
một $3 ng#Ai 5em CguyXn }i qu3c l0 whữu Phuynh, &En tộc chủ ngh9ax7 Cg#Ai
đ6 Piên trK 8.o /) quan đi(m /1 /ấn đ1 &En tộc, gi.i "h+ng &En tộc, 5em 5ot n+
trong m3i quan h) hữu cơ /Ji /ấn đ1 giai cấ" /0 gi.i "h+ng giai cấ"7
† FhAi Pp Cg#Ai /1 n#Jc tr*c ti" l6nh đạo c!ch mạng hkumkQkurui:
) Fh!ng jŠkumk, Cg#Ai /1 n#Jc hoạt động /0 tr*c ti" l6nh đạo c!ch mạng7
‚#Ji $* chf đạo của Cg#Ai, cuộc F2ng Ph=i ngh9a Fh!ng F!m thRng l4i, Cg#Ai
đọc 8.n %/;<n ngôn đ&c lậ" Phai $inh ra n#Jc Bi)t Cam &En chủ cộng ho07 FG
th!ng uŠkumv >? @hí :inh đ6 hKnh th0nh t# t#=ng Ph!ng chin to0n &En, to0n
&i)n, tr#Ang Pp, /1 chin tranh nhEn &En, /1 Ph!ng chin Pin qu3c,Y
) bau nTm kuvm, t# t#=ng của Cg#Ai /1 5Ey &*ng @C]> = :i1n _Rc /0
đấu tranh th3ng nhất n#Jc nh0 tGng 8#Jc hKnh th0nh7
) nhi qua đAi Cg#Ai đ( lại 8.n ‚i chMc th( hi)n những quan đi(m cơ 8.n,
quan trọng của c!ch mạng Bi)t Cam7
2.1. NGi =ung cơ KLn c6" #ư #ưởng AU ChI .inh
) -ịnh ngh9a: F# t#=ng >? @hí :inh l0 một h) th3ng quan đi(m to0n &i)n
/0 $Eu $Rc /1 những /ấn đ1 cơ 8.n của c!ch mạng Bi)t Cam, l0 Pt qu. của $*
/ận &'ng /0 "h!t tri(n $!ng tạo chủ ngh9a :!cQ<ênin /0o đi1u Pi)n c' th( của
n#Jc ta, P thGa /0 "h!t tri(n c!c gi! trị truy1n th3ng t3t đU" của &En tộc, ti"
thu tinh hoa /Tn ho! của nhEn loại nh„m gi.i "h+ng &En tộc, gi.i "h+ng giai cấ",
gi.i "h+ng con ng#Ai7
) >) th3ng t# t#=ng >? @hí :inh g?m: t# t#=ng /1 độc lậ" &En tộc gRn
li1n @C]>, t tHng #* #In * /0n t!c #$ c¸ch 1¹ng gi:i phãng /0n t!cJ
t tHng #* 7NKL #$ con ?ng i %Bn 7NKLJ t tHng #* >:ng 7!ng F:n
Mi3t N.1J t tHng #* ¹i o$n CÕt /0n t!c #$ o$n CÕt 2uèc tÕJ t tHng
#* /0n ch,) Nh$ nNc c,. /0n) /o /0n) #O /0nJ t tHng #* #Pn ho¸) ¹o
Qc666
) F# t#=ng >? @hí :inh l0 ngọn cA thRng l4i của c!ch mạng Bi)t Cam, $oi
$!ng con đ#Ang tin lên 5Ey &*ng một n#Jc Bi)t Cam độc lậ", &En gi0u, n#Jc
16
mạnh, công 8„ng, &En chủ, /Tn minh7
*. Th- ư2n \ij \$# Hf C!g Min!
2.1. AU ChI .inhX #Jm gương đ;M đức Náng ng)iX #iêu Ki*u nhJ# c6" #(u,$n
#hVng đ;M đức c6" =?n #Gc <iệ# N"m
) Fi" thu gi! trị đạo đức của &En tộc, quê h#ơng, gia đKnh, ti" thu tinh hoa
đạo đức nhEn loại, đạo đức tôn gi!o nhất l0 chủ ngh9a :!c Q <ê nin /1 đạo đức
/ô $.n, rLn luy)n tu &#Ing c! nhEn, >? @hí :inh c+ "hSm chất đạo đức c!ch
mạng, tiêu 8i(u nhất cho những truy1n th3ng của &En tộc Bi)t Cam7
) >? @hí :inh l0 nh0 /Tn h+a lJn7 Cg#Ai đ6 tKm ra con đ#Ang cứu n#Jc /0 đct
n1n t.ng cho con đ#Ang c!ch mạng gi.i "h+ng &En tộc /0 5Ey &*ng @C]> = Bi)t
Cam7 Cg#Ai l0 hi)n thEn cho $* trung th0nh /Ji -.ng, /Ji l4i ích của &En tộc7
) Fấm g#ơng đạo đức của Cg#Ai 8i(u hi)n n2i 8ật = "hSm chất t# &uy độc
lậ", t* chủ /0 $!ng tạo, c+ tHm nhKn 5a trông rộng /Ji "hong c!ch l6nh đạo &En
chủ, "hong c!ch l0m /i)c Phoa học, quN trọng thAi gian, giữ gKn P[ luật, $3ng
m*c th#Jc, nêu g#ơng7
) BTn ho! ứng 5% của Cg#Ai t* nhiên, chEn tKnh, c=i m=, chủ động /0 t
nhị7 <3i $inh hoạt 8Knh &ị, Phiêm t3n, gHn gƒi, th#ơng yêu con ng#Ai, hy $inh /K
độc lậ" &En tộc, hạnh "hMc, ấm no của nhEn &En, Phông ham &anh l4i7
2.2. Hư #ưởng AU ChI .inh v$ đ;M đức cách m;ng
a7 ĐFo đức -0 gốc của ngưDi cách mFng
) Cg#Ai c!ch mạng "h.i c+ đạo đức c!ch mạng l0m n1n t.ng mJi ho0n
th0nh đ#4c nhi)m /' c!ch mạng7 :u3n 5Ey &*ng chủ ngh9a cộng $.n "h.i c+
những ng#Ai c+ đạo đức cộng $.n7
) -ức l0 c!i g3c của ng#Ai c!ch mạng7 @+ t0i m0 Phông c+ đức thK l0m /i)c
gK cƒng Phông th0nh công7 -ức l0 c!i tEm trong $!ng, l0 l3i $3ng /K &En tộc, /K
mọi ng#Ai7
@7 %3/ng ,Ji nưJc, hi#/ ,Ji d5n -0 Xh^m ch>t 6/an t3ọng nh>t của ngưDi cách mFng
) Frung /Ji n#Jc: tuy)t đ3i trung th0nh /Ji $* nghi)" &*ng n#Jc /0 giữ
17
n#Jc, trung th0nh /Ji con đ#Ang đi lên của đất n#Jc, $u3t đAi "hấn đấu cho
-.ng, cho c!ch mạng7
) >iu /Ji &En: th#ơng &En, tin &En, ht lWng "h'c /' &En7 :u3n /ậy, "h.i
gHn &En, Pính trọng /0 học tậ" nhEn &En, &*a /0o &En, lấy &En l0m g3c7 @!n 8ộ
l6nh đạo "h.i nRm /ững &En tKnh, hi(u rD &En tEm, th#Ang 5uyên quan tEm c.i
thi)n &En $inh, nEng cao &En trí7 Bi)c gK c+ l4i cho &En "h.i ht $ức l0m7 Bi)c gK
c+ hại cho &En "h.i ht $ức tr!nh7
c7 ĐFo đức cách mFng -0 Xh!i h#t -4ng ;</ thưNng con ngưDi
) >? @hí :inh coi con ng#Ai l0 /3n quN nhất7 € đAi /0 l0m ng#Ai c0ng
"h.i th#ơng n#Jc, th#ơng &En, th#ơng nhEn loại đau Ph27
) BJi những ng#Ai mRc $ai lHm, Phuyt đi(m, >? @hí :inh "hê "h!n c+ lN,
c+ tKnh, nghiêm PhRc nh#ng 8ao &ung, độ l#4ng, "h.i nEng đI c!i t3t, PhRc "h'c
c!i 5ấu đ( c!i t3t ng0y c0ng "h!t tri(n, c!i 5ấu thK 8Jt &Hn đi7
d7 Cốt -_i của đFo đức cách mFng -0 c\n, kiKm, -i<m, chính
) @Hn l0 lao động cHn c•, $iêng nTng, c+ P hoạch, tinh thHn lao động $!ng
tạo, giữ P[ luật, nTng $uất cao, c+ tr!ch nhi)m /0 luôn t* l*c c!nh $inh7 -( c+
cHn, "h.i rLn luy)n th#Ang 5uyên, "h.i ch3ng th+i l#Ai ngh9, l#Ai l0m, ham chơi7
) ni)m l0 tit Pi)m, tit Pi)m trong $.n 5uất /0 tiêu &•ng, tit Pi)m $ức lao
động, thAi gian, ti1n của7 Fit Pi)m mọi lMc, mọi nơi, tG c!i to đn c!i nh{7
) <iêm l0 tôn trọng, 8.o /) của công, Phông tham lam, Phông ham tEng 83c mKnh7
) @hính l0 thzng thRn, quang minh chính đại7 FEm thzng thRn đ3i /Ji ng#Ai,
/Ji /i)c, Phông t* cao, t* đại, luôn thật th0, t* Pi(m đi(m mKnh7 -ct /i)c công
trên /i)c t#, Phông $4 Ph+, $4 Ph2, /i)c thi)n &• nh{ mấy cƒng l0m, /i)c !c &•
nh{ mấy cƒng tr!nh7
:7 ĐFo đức cách mFng -0 c` tinh th\n 6/ốc t# t3ong =áng
) >? @hí :inh luôn Phzng định gi! trị /0 tHm quan trọng của tKnh đo0n
Pt giữa c!c n#Jc 56 hội chủ ngh9a /0 c!c đ.ng cộng $.n7
) Cg#Ai Phzng định: Bi)t Cam mu3n l0 8ạn của tất c. c!c n#Jc &En chủ,
Phông mu3n gEy th• o!n /Ji ai7 -o0n Pt c!c đ.ng anh em /0 c!c n#Jc anh em
trên c= $= @hủ ngh9a :!c ) <ênin /0 chủ ngh9a qu3c t /ô $.n c+ lN, c+ tKnh7
18
a7 %ư tưởng CV Chí Minh ,' ch/^n mLc đFo đức cách mFng
) @huSn m*c đạo đức chung cho mọi tHng lJ" ng#Ai:
\ Frung /Ji n#Jc, hiu /Ji &En, cHn, Pi)m, liêm, chính,
\ _it thRng chủ ngh9a c! nhEn, ích P[,
\ -ct l4i ích &En tộc, tậ" th( lên trên l4i ích c! nhEn,
\ nhiêm t3n, thật th0, &ƒng c.m,
\ -o0n Pt nhEn !i7
) ĐFo đức của mbi công d5n:-0m trWn ngh9a /' công &En, tuEn theo "h!"
luật nh0 n#Jc, tuEn theo P[ luật lao động, giữ gKn trật t* chung, hTng h!i tham
gia công /i)c chung, 8.o /) t0i $.n công cộng, 8.o /) F2 qu3c7
) ĐFo đức của đ!ng ,i<n:
\ <0m đMng chính $!ch của -.ng, l0m g#ơng cho quHn chMng,
\ >t lWng "h'c /' nhEn &En, $u3t đAi đấu tranh cho -.ng, cho c!ch
mạng, đct l4i ích của -.ng /0 của nhEn &En lao động lên trên, lên tr#Jc l4i ích
riêng của c! nhEn7
\ Vh.i ngTn ngGa /0 Piên quyt ch3ng chủ ngh9a c! nhEn7
) ĐFo đức của -Lc -ượng ,c t3ang: Frung /Ji -.ng, hiu /Ji &En, $‰n $0ng
chin đấu hy $inh /K độc lậ" t* &o của F2 qu3c, /K chủ ngh9a 56 hội7 Chi)m /'
n0o cƒng ho0n th0nh, Ph+ PhTn n0o cƒng /#4t qua, P~ th• n0o cƒng đ!nh thRng7
) ĐFo đức của ngưDi công an cách mFng:
\ -3i /Ji mKnh "h.i cHn Pi)m liêm chính7
\ -3i /Ji đ?ng $* "h.i thEn !i giM" đI,
\ -3i /Ji chính "hủ "h.i tuy)t đ3i trung th0nh,
\ -3i /Ji nhEn &En "h.i Pính trọng lX "ho",
\ -3i /Ji công /i)c "h.i tận tu‹,
\ -3i /Ji địch "h.i c#ơng quyt Phôn Phoo7
) ĐFo đức của thanh ni<n: Phông c+ /i)c gK Ph+, chf $4 lWng Phông 81n,
đ0o nMi /0 lấ" 8i(n, quyt chí Rt l0m nên7 -Eu cHn thanh niên c+, đEu Ph+ c+
thanh niên7 nhiêm t3n, Phông t* cao, t* "h'7
19
) ĐFo đức của Xhụ n+: hTng h!i thi đua tTng gia $.n 5uất /0 th*c h0nh tit
Pi)m, Phông t* ti, [ lại, c+ N chí t* c#Ang, t* lậ", nEng cao trKnh độ, ht $ức
chTm lo 8.o /) $ức Pho~ của con c!i7
) ĐFo đức của thi#/ ni<n nhi đVng: ˆêu F2 qu3c, yêu đ?ng 80o7 >ọc tậ"
t3t, lao động t3t7 -o0n Pt t3t, P[ luật t3t7 Oiữ gKn /) $inh7 Fhật th0 &ƒng c.m
g7 %ư tưởng CV Chí Minh ,' con đưDng, XhưNng XháX 3dn -/;Kn đFo đức
) ŒLn luy)n đạo đức "h.i th#Ang 5uyên, "h.i $u3t đAi7
) ŒLn luyên đạo đức l0 một qu! trKnh gian Ph2, "h.i 5!c định t# t#=ng, Piên
trK, t* gi!c, t* nguy)n, đ1 cao tinh thHn t* "hê 8Knh /0 "hê 8Knh7
) ]Ey &*ng đạo đức c!ch mạng "h.i gRn li1n /Ji ch3ng chủ ngh9a c! nhEn7
) Fh!i độ "h.i chEn th0nh, Phiêm t3n, thật th0 đo0n Pt, "h.i học ng#Ai,
giM" ng#Ai, th*c h0nh 8!c !i, Phông t* cao t* đại7
0. H&# t'( .4 I4- t!Gj th- ư2n \ij \$# Hf C!g Min!
) Fh*c trạng đạo đức hi)n nay :
\ _ên cạnh những tấm g#ơng đạo đức t3t, một 8ộ "hận Phông nh{ c!n
8ộ, đ.ng /iên /0 thanh niên $uy tho!i /1 đạo đức l3i $3ng, $3ng th*c &'ng, chủ
ngh9a c! nhEn, /' l4i7 -ạo đức gia đKnh, c! nhEn, 56 hội c+ nhi1u 8i(u hi)n $uy
tho!i7 F) quan liêu, tham nhƒng, h3i lộ, l6ng "hí l0 một nguy cơ lJn7
\ Frong 5u th hội nhậ" Pinh t qu3c t, tKnh hKnh t# t#=ng trên th giJi
t!c động nhi1u chi1u, "hức tạ"7 @!c th l*c th• địch ti" t'c &•ng &iXn 8in hWa
8Knh ch3ng "h!, tKm c!ch mua chuộc, tuyên truy1n "h.n động7
) >ọc tậ" /0 l0m theo tấm g#ơng đạo đức >? @hí :inh:
\ nt h4" gi!o &'c t# t#=ng chính trị, đạo đức /Ji t2 chức thi đua, nêu
cao chủ ngh9a tậ" th(, quot $ạch chủ ngh9a c! nhEn7 @h3ng chủ ngh9a c! nhEn
"h.i $ong $ong /Ji Phông ngGng tu &#Ing, rLn luy)n đạo đức c!ch mạng7
\ Fích c*c học tậ" lN luận chính trị, tin t#=ng /0 Piên định chủ ngh9a
:!c ) <ênin, t# t#=ng >? @hí :inh, Piên định m'c tiêu độc lậ" &En tộc /0
@C]>, ra $ức th*c hi)n thRng l4i c!c m'c tiêu, nhi)m /' &o -.ng đ1 ra7
20
\ CRm /ững nội &ung tấm g#ơng đạo đức >? @hí :inh /0 t# t#=ng >?
@hí :inh /1 đạo đức, giữ gKn P[ luật trong học tậ", lao động, th#Ang 5uyên
Pi(m đi(m t* "hê 8Knh /0 "hê 8Knh7
Bài 1
ĐƯkNG EỐI 1H9T TRIAN 8INH Tl CBC ĐmNG
1. Đni -oi IhJ (!3t tLiMn pin! tK I4 tL&n tq-
1.1. HInh Ohách Pu"n và #ầm Pu"n #(+ng c6" phá# #(i*n Oinh #-.
a7 %ính khách 6/an của Xhát t3iIn kinh t#
) Fheo quan đi(m của chủ ngh9a :!c Q <ênin, /ật chất quyt định N thức7
@!i quyt định thRng l4i của 56 hội n0y đ3i /Ji 56 hội Ph!c l0 c+ n1n Pinh t
"h!t tri(n /Ji nTng $uất lao động cao hơn7 @ho nên, $* "h!t tri(n của Pinh t l0
cơ $= quyt định $* "h!t tri(n to0n 56 hội7
) Fheo quan đi(m của >? @hí :inh, nhi)m /' quan trọng nhất của n#Jc ta
trong thAi Pp qu! độ lên @C]> l0 "h.i 5Ey &*ng n1n t.ng /ật chất /0 PZ thuật
của @C]>7
) C#Jc ta đi lên @C]> tG n1n nông nghi)" lạc hậu, lao động thủ công l0 "h2
8in, nTng $uất lao động thấ", chất l#4ng "h!t tri(n Pinh t Q 56 hội /0 nTng l*c
cạnh tranh của n1n Pinh t cWn Pom7 >ội nhậ" Pinh t qu3c t cWn nhi1u hạn ch,Y
) bau jv nTm đ2i mJi n#Jc ta đ6 đạt nhi1u th0nh t*u quan trọng: ch độ
chính trị, tKnh hKnh Pinh t Q 56 hội 2n định, qu3c "hWng an ninh giữ /ững, quan
h) đ3i ngoại ng0y c0ng m= rộng7 C#Jc ta c+ ngu?n nhEn l*c &?i &0o, t0i nguyên
đa &ạng7 -.ng, Ch0 n#Jc c+ thêm nhi1u Pinh nghi)m trong l6nh đạo 5Ey &*ng
@C]>,Y :ct Ph!c, $* "h!t tri(n của c!ch mạng Phoa học /0 công ngh) trên
th giJi, 5u h#Jng h4" t!c qu3c t tTng lên,Y tạo đi1u Pi)n Ph!ch quan đ( c!c
n#Jc đi tRt đ+n đHu7 -+ l0 những ti1n đ1 quan trọng đ( n#Jc ta th*c hi)n nhi)m
/' "h!t tri(n Pinh t7
@7 %\m 6/an t3ọng của Xhát t3iIn kinh t#
21
) Vh!t tri(n Pinh t mJi đ#a n#Jc ta tho!t Ph{i nghLo n0n, PhRc "h'c nguy
cơ t't hậu 5a hơn /1 Pinh t $o /Ji c!c n#Jc trong Phu /*c /0 trên th giJi7
) Vh!t tri(n Pinh t mJi giữ đ#4c 2n định /1 chính trị, tTng c#Ang $ức mạnh
qu3c "hWng, an ninh, 8.o /) độc lậ" chủ quy1n /0 định h#Jng ]>@C7
1.2. Yu"n đi*m cơ KLn c6" CLng v$ phá# #(i*n Oinh #-
Vhấn đấu tTng tr#=ng Pinh t /Ji nhị" độ nhanh, chất l#4ng cao /0 81n
/ững hơn, gRn /Ji "h!t tri(n con ng#Ai, $Jm đ#a n#Jc ta ra Ph{i tKnh trạng Pom
"h!t tri(n, tạo n1n t.ng đ( đn nTm j|j| n#Jc ta cơ 8.n tr= th0nh một n#Jc
công nghi)" theo h#Jng hi)n đại7
*. NWi r%n #2 stn \ưun Iối (!3t tLiMn pin! tK
271. Hi-p #ục hMàn #hiện Oinh #- #hZ #(ư)ng đZnh hưEng @ACN
a7 *em ,+ng đTnh hưJng BCC* t3ong n'n kinh t# thT t3ưDng
) nFFF "h.i nh„m th*c hi)n m'c tiêu &En gi0u, n#Jc mạnh, công 8„ng,
&En chủ, /Tn minh, gi.i "h+ng /0 "h!t tri(n $ức $.n 5uất, nEng cao đAi $3ng
nhEn &En7
) Vh!t tri(n n1n Pinh t /Ji nhi1u hKnh thức $= hữu, nhi1u th0nh "hHn Pinh
t, trong đ+ Pinh t nh0 n#Jc giữ /ai trW chủ đạo /0 c•ng /Ji Pinh t tậ" th(
ng0y c0ng tr= th0nh n1n t.ng /ững chRc trong n1n Pinh t qu3c &En7
) Fh*c hi)n tin 8ộ /0 công 8„ng 56 hội, tTng tr#=ng Pinh t đi đôi /Ji /Ji "h!t
tri(n /Tn h+a, y t, gi!o &'c, gi.i quyt t3t c!c /ấn đ1 56 hội, "hEn "h3i chủ yu
theo Pt qu. lao động, hi)u qu. Pinh t7
) Vh!t huy quy1n l0m chủ của nhEn &En, đ.m 8.o /ai trW qu.n lN, đi1u tit
của Ch0 n#Jc &#Ji $* l6nh đạo của -.ng7
@7 *5ng cao ,ai t34 ,0 hiK/ -Lc 6/!n -. của *h0 nưJc
) -ịnh h#Jng "h!t tri(n 8„ng c!c chin l#4c, quy hoạch, P hoạch /0 cơ ch,
chính $!ch trên cơ $= tôn trọng c!c nguyên tRc của thị tr#Ang, "h!t huy t3i đa l4i th $o
$!nh, thu hMt mọi ngu?n l*c đ( "h!t tri(n7
) Fạo môi tr#Ang "h!" lN, cơ ch chính $!ch thuận l4i đ( "h!t huy c!c ngu?n l*c,
đ.m 8.o c!c hoạt động Pinh &oanh &iXn ra 8Knh đzng, minh 8ạch, c+ P[ c#ơng7
22
) ]Ey &*ng h) th3ng Pt cấu hạ tHng Pinh t Q 56 hội, h) th3ng an $inh 56 hội, hạn
ch rủi ro /0 t!c động tiêu c*c của cơ ch thị tr#Ang7
) b% &'ng cơ ch, chính $!ch /0 c!c công c' Pinh t đ( t!c động đn thị tr#Ang7
) Fh*c hi)n qu.n lN nh0 n#Jc 8„ng "h!" luật, gi.m t3i đa $* can thi)" h0nh
chính /0o hoạt động của thị tr#Ang /0 &oanh nghi)"7
) -2i mJi chính $!ch t0i chính /0 ti1n t), đ.m 8.o $* 2n định /0 81n /ững của
n1n t0i chính qu3c gia, "hEn định rD chức nTng của h) th3ng c!c cơ quan trong qu.n lN
nh0 n#Jc /1 Pinh t, 56 hội7
c7 8hát t3iIn đVng @& ,0 6/!n -. c` hiK/ 6/! =L ,ận h0nh các -oFi thT t3ưDng
cN @!n th:o cN ch# cFnh t3anh -0nh mFnh
) Fhị tr#Ang h0ng ho!, &ịch /'
) Fhị tr#Ang t0i chính: 8ao g?m thị tr#Ang /3n, thị tr#Ang ti1n t)
) Fhị tr#Ang 8ất động $.n: 8ao g?m thị tr#Ang quy1n $% &'ng đất /0 8ất
động $.n gRn li1n /Ji đất7
) Fhị tr#Ang $ức lao động
) Fhị tr#Ang Phoa học /0 công ngh)
d7 8hát t3iIn mFnh các th0nh X\n kinh t#, các -oFi hnh tf chức =!n (/>t kinh doanh
) Vh!t tri(n n1n Pinh t /Ji v th0nh "hHn: Pinh t nh0 n#Jc, Pinh t tậ" th(,
Pinh t t# nhEn, Pinh t t# 8.n nh0 n#Jc, Pinh t c+ /3n đHu t# n#Jc ngo0i7
) _.o đ.m quy1n t* &o Pinh &oanh /0 8Knh đzng giữa c!c th0nh "hHn Pinh
t, "h!t huy quy1n t* &o Pinh &oanh theo "h!" luật của mọi công &En đ( l0m
gi0u cho 8.n thEn /0 đ+ng g+" cho 56 hội7 :ọi th0nh "hHn Pinh t c•ng "h!t
tri(n lEu &0i, cạnh tranh 8Knh đzng, l0nh mạnh, trong đ+ Pinh t nh0 n#Jc giữ /ai
trW chủ đạo7
) Fh*c hi)n chin l#4c qu3c gia /1 "h!t tri(n &oanh nghi)", 5Ey &*ng h)
th3ng &oanh nghi)" Bi)t Cam nhi1u /1 $3 l#4ng, c+ th#ơng hi)u, uy tín /0 c+
$ức cạnh tranh cao7
2.2. C[, m;nh c\ng nghiệp hMáX hiện đ;i hMá g]n vEi phá# #(i*n Oinh #- #(i #hức
a7Y/an điIm cN @!n
) Franh thủ cơ hội thuận l4i đ( rMt ngRn qu! trKnh @C>, >-> đất n#Jc theo
23
định h#Jng ]>@C gRn /Ji "h!t tri(n Pinh t tri thức7
) Vh!t tri(n mạnh c!c ng0nh /0 $.n "hSm Pinh t c+ gi! trị gia tTng cao, Pt h4"
$% &'ng ngu?n /3n tri thức của ng#Ai Bi)t /Ji tri thức mJi nhất của nhEn loại7
) Coi trọng c. $3 l#4ng /0 chất l#4ng tTng tr#=ng Pinh t, 5Ey &*ng cơ cấu
Pinh t hi)n đại /0 h4" lN, gi.m chi "hí trung gian, nEng cao nTng $uất lao động7
@7 ĐTnh hưJng đ^; mFnh công nghiKX hoá, hiKn đFi hoá gen ,Ji Xhát t3iIn
kinh t# t3i thức
2 Đ^; mFnh C*C, CĐC nông nghiKX ,0 nông thôn, gi!i 6/;#t đVng @& các
,>n đ' nông nghiKX, nông thôn ,0 nông d5n: @huy(n &ịch cơ cấu nông nghi)"
/0 Pinh t nông thôn theo h#Jng tạo ra gi! trị gia tTng ng0y c0ng cao, gRn /Ji
công nghi)" ch 8in /0 thị tr#Ang, đ#a n>nF /0o $.n 5uất, nEng cao nTng $uất
/0 chất l#4ng cạnh tranh7 ]Ey &*ng c!c quy hoạch "h!t tri(n nông thôn7 @hM
trọng &ạy ngh1, gi.i quyt /i)c l0m cho nông &En7
) 8hát t3iIn nhanh hNn công nghiKX, (5; dLng ,0 dTch ,ụ: nhuyn Phích
"h!t tri(n công nghi)" công ngh) cao, "h!t tri(n công nghi)" tiêu &•ng7 Fhu hMt
/3n đHu t# /0o một $3 &* !n /1 Phai th!c &Hu Phí, luy)n Pim, ho! chất cơ 8.n,
"hEn 8+n, /ật li)u 5Ey &*ngY >ạn ch 5uất PhSu t0i nguyên thô7 Fhu hMt c!c
chuyên gia gi{i7
) 8hát t3iIn kinh t# ,gng: c+ cơ ch, chính $!ch "h• h4" đ( tạo $* liên Pt
giữa c!c /•ng /0 nội /•ng, "h!t tri(n c!c /•ng Pinh t trọng đi(m, tạo đi1u Pi)n
"h!t tri(n c!c /•ng cWn nhi1u Ph+ PhTn7
) 8hát t3iIn kinh t# @iIn: 5Ey &*ng chin l#4c "h!t tri(n Pinh t 8i(n to0n
&i)n, c+ trọng tEm, trọng đi(m, "h!t tri(n h) th3ng c.ng 8i(n, Phai th!c /0 ch
8in &Hu Phí, đSy nhanh ng0nh công nghi)" đ+ng t0u /0 công nghi)" Phai th!c,
ch 8in h.i $.n7
) Ch/;In dTch cN c>/ -ao đ&ng, cN c>/ công nghK: "h!t tri(n ngu?n nhEn
l*c /Ji cơ cấu đ?ng 8ộ /0 chất l#4ng cao, tf l) lao động trong Phu /*c nông
nghi)" cWn • v|Ž l*c l#4ng lao động 56 hội7 Vh!t tri(n n>@C "h• h4" 5u th
"h!t tri(n của th giJi7
24
) A!o ,K ,0 =U dụng c` hiK/ 6/! t0i ng/;<n 6/ốc gia, c!i thiKn môi t3ưDng
tL nhi<n: FTng c#Ang qu.n lN t0i nguyên qu3c gia, ngTn chcn c!c h0nh /i gEy ô
nhiXm /0 hu[ hoại môi tr#Ang7 Vh'c h?i môi tr#Ang /0 h) $inh th!i 8ị "h! hu[,
quan tEm đHu t# cho l9nh /*c môi tr#Ang7 >o0n chfnh luật "h!", tTng c#Ang
qu.n lN nh0 n#Jc /1 8.o /) môi tr#Ang7
2.3. Phá# #(i*n Oinh #- g]n vEi #h'c hiện #i-n KG và c\ng K^ng >F hGi
) nt h4" c!c m'c tiêu Pinh t /Ji c!c m'c tiêu 56 hội: th*c hi)n t3t c!c
chính $!ch 56 hội trên cơ $= "h!t tri(n Pinh t, gRn quy1n l4i /0 ngh9a /', c3ng
hin /0 h#=ng th', tậ" trung gi.i quyt những /ấn đ1 56 hội 8ức 5Mc7
) nhuyn Phích mọi ng#Ai l0m gi0u theo luật "h!"7 Fh*c hi)n hi)u qu. c!c
chính $!ch 5+a đ+i gi.m nghLo7 nhRc "h'c t# t#=ng 8ao cấ", [ lại7
) ]Ey &*ng, ho0n chfnh h) th3ng chính $!ch 8.o đ.m 56 hội, đ.m 8.o 8Knh
đzng /1 gi!o &'c đ0o tạo, chTm $+c $ức Ph{e, /i)c l0m,Y
) Vh!t tri(n h) th3ng y t công 8„ng /0 hi)u qu., 8.o đ.m mọi ng#Ai &En
đ#4c chTm $+c /0 8.o /) $ức Ph{e7 Vh!t tri(n &ịch /' y t công ngh) cao /0
ngo0i công lậ"7 FTng c#Ang qu.n lN nh0 n#Jc trong l9nh /*c y t7
) ]Ey &*ng chin l#4c qu3c gia /1 nEng cao $ức Pho~, tHm /+c con ng#Ai
Bi)t Cam, tTng tu2i thọ /0 c.i thi)n chất l#4ng gi3ng nWi7
) Fh*c hi)n t3t c!c chính $!ch &En $3 /0 P hoạch ho! gia đKnh
) @hM trọng c!c chính $!ch #u đ6i 56 hội7
) -2i mJi cơ ch qu.n lN /0 "h#ơng thức cung ứng c!c &ịch /' công cộng7
25
Bài 4
GICI Ca1 CÔNG NHvN V@ CÔNG Đd@N VIỆT NCM
1. Gi7i #h( #wn n!qn Vi,t N7-
1.1. Yuá #(%nh h%nh #hành và phá# #(i*n c6" gi"i cJp c\ng nh?n <iệ# N"m
a7 GL hnh th0nh giai c>X công nh5n 2iKt *am
) Oiai cấ" công nhEn Bi)t Cam ra đAi l0 h) qu. của chính $!ch Phai th!c
thuộc địa của lHn thứ nhất của th*c &En Vh!" hklutQkukmi7 Fr#Jc @hin tranh
th giJi thứ nhất, giai cấ" công nhEn Bi)t Cam c+ Pho.ng k| /ạn ng#Ai7
) FG nTm kuku đn kujv, giai cấ" công nhEn "h!t tri(n nhanh hơn /1 $3 l#4ng
/0 c!c cuộc 86i công đ6 liên ti" n2 ra7 FG nTm kujv, hoạt động tích c*c của >ội
Bi)t Cam c!ch mạng thanh niên đ6 đ#a "hong tr0o công nhEn Bi)t Cam đi /0o thAi
Pp t* gi!c7
) FG kujl, /Ji "hong tr0o /ô $.n h+a, c!c t2 chức công hội hKnh th0nh, chủ
ngh9a :!c ; <ênin đi /0o "hong tr0o công nhEn /0 "hong tr0o yêu n#Jc, &an tJi
$* ra đAi của 8a t2 chức cộng $.n đHu tiên của giai cấ" công nhEn Bi)t Cam, đcc
8i)t $* ra đAi của -.ng cộng $.n Bi)t Cam nTm kus|7 b* Pi)n n0y đ!nh &ấu
8#Jc ngoct /9 đại của c!ch mạng Bi)t Cam, Phzng định giai cấ" công nhEn Bi)t
Cam đ6 tr#=ng th0nh /0 đủ $ức l6nh đạo c!ch mạng7
) >ơn l| nTm qua, &#Ji $* l6nh đạo của -.ng, giai cấ" công nhEn đ6 c•ng
to0n &En gi0nh đ#4c những thRng l4i /9 đại, tạo ra những thay đ2i c+ N ng9a quan
trọng, ch#a tGng c+ trong lịch $% &En tộc7
@7 ĐHc điIm ,0 =ứ mKnh -Tch =U của giai c>X công nh5n 2iKt *am
† -cc đi(m của giai cấ" công nhEn Bi)t Cam:
26
) Fr#Jc ht, giai cấ" công nhEn Bi)t Cam mang những đcc đi(m chung của
giai cấ" công nhEn qu3c t:
\ <0 giai cấ" tiên tin nhất, đại 8i(u cho l*c l#4ng $.n 5uất tin 8ộ, c+
trKnh độ 56 hội h+a cao7
\ @+ N thức P[ luật cao, c+ $* đo0n Pt chct chy /0 tinh thHn c!ch mạng
tri)t đ(7
\ :ang 8.n chất qu3c t7
) ‚o đi1u Pi)n ra đAi, giai cấ" công nhEn Bi)t Cam c+ những đcc đi(m riêng:
\ Œa đAi tr#Jc giai cấ" t# $.n &En tộc nên $Jm tr= th0nh l*c l#4ng chính
trị độc lậ", ít 8ị .nh h#=ng 8=i t# t#=ng t# $.n7
\ _ị 8a tHng lJ" !" 8ức 8+c lột của đ qu3c, "hong Pin /0 giai cấ" t# $.n
nên $Jm c+ N thức &En tộc /0 giai cấ"7
\ @+ quan h) gRn 8+ /Ji nông &En /0 nhEn &En lao động, P thGa /0 "h!t
huy truy1n th3ng t3t đU" của &En tộc7
† bứ m)nh lịch $% của giai cấ" công nhEnBi)t Cam:
) <0 giai cấ" l6nh đạo c!ch mạng thông qua đội ti1n "hong l0 -.ng @ộng
$.n Bi)t Cam
) <0 giai cấ" đại &i)n cho "h#ơng thức $.n 5uất tiên tin, giai cấ" tiên
"hong trong $* nghi)" 5Ey &*ng @C]>, trong thAi Pp @C> ; >-> đất n#Jc7
) <0 l*c l#4ng nWng c3t trong liên minh giai cấ" công nhEn /Ji giai cấ"
nông &En /0 đội ngƒ trí thức &#Ji $* l6nh đạo của -.ng7
1.2. Nh_ng #(u,$n #hVng #V# đ`p và #h'c #(;ng c6" gi"i cJp c\ng nh?n <iệ#
N"m hiện n",
a7 *h+ng t3/;'n thống tốt đhX của giai c>X công nh5n 2iKt *am
) Oiai cấ" công nhEn l0 trung tEm đo0n Pt của to0n &En tộc: Oiai cấ" công
nhEn luôn trung th0nh /Ji l4i ích của &En tộc, l4i ích của giai cấ" công nhEn
th3ng nhất /Ji l4i ích của giai cấ" nông &En, trí thức /0 của c. &En tộc7 :'c tiêu
chung 5Ey &*ng Bi)t Cam độc lậ", &En gi0u, n#Jc mạnh, 56 hội công 8„ng, &En
chủ, /Tn minh l0 cơ $= đ( giai cấ" công nhEn th*c hi)n đo0n Pt to0n &En7
27
) Oiai cấ" công nhEn $Jm gi0nh /0 giữ /ững /ai trW l6nh đạo &uy nhất của
mKnh đ3i /Ji c!ch mạng: giai cấ" công nhEn Bi)t Cam c+ lN luận tiên tin &an
đ#Ang, c+ l6nh t' thiên t0i >? @hí :inh, c+ t2 chức chct chy &#Ji $* l6nh đạo
của -.ng nên $Jm nRm quy1n &uy nhất l6nh đạo c!ch mạng7 FG Phi c+ -.ng,
quy1n l6nh đạo đ+ đ6 đ#4c th% th!ch /0 Phzng định7 Cg0y nay, giai cấ" công
nhEn Bi)t Cam /an &uy nhất l6nh đạo /0 đi tiên "hong trong $* nghi)" @C>,
>-> đất n#Jc7
) Fruy1n th3ng giữ /ững độc lậ" &En tộc /0 @C]>: -ộc lậ" &En tộc /0
@C]> l0 $* l*a chọn Ph!ch quan của lịch $% Bi)t Cam7 ChA gRn độc lậ" &En
tộc /Ji @C]> c!ch mạng n#Jc ta đ6 /#4t qua nhi1u gian nan th% th!ch /0 liên
t'c gi0nh thRng l4i, ti" t'c đSy mạnh $* nghi)" @C>, >-> theo con đ#Ang
]>@C7 b* l*a chọn n0y l0 đMng đRn7 Oiai cấ" công nhEn Bi)t Cam ho0n to0n
5ứng đ!ng /Ji /ai trW l6nh đạo c!ch mạng /0 tr!ch nhi)m tr#Jc to0n th( &En tộc
/1 $* l*a chọn đ+7
@7 %hLc t3Fng của giai c>X công nh5n 2iKt *am hiKn na;
† Fh*c trạng:
) Frong giai đoạn hi)n nay, giai cấ" công nhEn n#Jc ta đang tTng nhanh /1
$3 l#4ng /0 chất l#4ng, ti" t'c "h!t huy /ai trW l0 giai cấ" l6nh đạo c!ch mạng
thông qua -.ng @ộng b.n Bi)t Cam7 Oiai cấ" công nhEn đ6 đ+ng g+" tr*c ti",
to lJn /0o qu! trKnh "h!t tri(n của đất n#Jc7 Bi)c l0m /0 đAi $3ng của giai cấ"
công nhEn ng0y c0ng đ#4c c.i thi)n7
) Fuy nhiên, $* "h!t tri(n của giai cấ" công nhEn ch#a đ!" ứng đ#4c yêu
cHu của thAi Pp mJi, gi!c ngộ giai cấ" /0 8.n l9nh chính trị của công nhEn Phông
đ?ng đ1u, $* hi(u 8it /1 chính $!ch, "h!" luật cWn nhi1u hạn ch, /i)c l0m /0
đAi $3ng của công nhEn cWn nhi1u Ph+ PhTn, 8ức 5Mc7
† Cguyên nhEn:
) Chững hạn ch, yu Pom trong "h!t tri(n Pinh t ) 56 hội c+ .nh h#=ng
đn /i)c l0m /0 t# t#=ng, tKnh c.m của công nhEn7
28
) -.ng, Ch0 n#Jc ch#a quan tEm đHy đủ tJi /i)c 5Ey &*ng giai cấ" công
nhEn ngang tHm /ị trí, /ai trW của họ trong thAi Pp mJi, chính $!ch, "h!" luật 5Ey
&*ng giai cấ" công nhEn cWn nhi1u hạn ch7
) b* n• l*c /#ơn lên của giai cấ" công nhEn ch#a đ!" ứng yêu cHu của thAi
Pp mJi7
) Chi1u &oanh nghi)" /0 ng#Ai $% &'ng lao động cWn /i "hạm chính $!ch,
"h!" luật đ3i /Ji ng#Ai lao động7
1.3. Yu"n đi*m c6" CLng v$ >?, ='ng và phá# #(i*n gi"i cJp c\ng nh?n
a7 Y/an điIm chi đFo
) niên định quan đi(m giai cấ" công nhEn l0 giai cấ" l6nh đạo c!ch mạng
thong qua đội ti1n "hong l0 -.ng @ộng $.n Bi)t Cam7 b* lJn mạnh của giai cấ"
công nhEn l0 đi1u Pi)n tiên quyt 8.o đ.m th0nh công của công cuộc đ2i mJi,
@C>, >-> đất n#Jc7
) ]Ey &*ng giai cấ" công nhEn "h.i gRn 8+ hữu cơ /Ji 5Ey &*ng, "h!t tri(n
$ức mạnh của liên minh công nhEn Q nông &En ) trí thức, của Ph3i đại đo0n Pt
&En tộc7
) @hin l#4c 5Ey &*ng giai cấ" công nhEn "h.i gRn chct /Ji chin l#4c "h!t
tri(n nF ) ]>, 5% lN đMng m3i quan h) giữa tTng tr#=ng Pinh t /Ji tin 8ộ, công
8„ng 56 hội /0 5Ey &*ng giai cấ" công nhEn, đ.m 8.o h0i hWa /1 l4i ích, nEng cao
đAi $3ng /0 Pị" thAi gi.i quyt những /ấn đ1 8ức 5Mc của giai cấ" công nhEn7
) CEng cao trKnh độ mọi mct cho công nhEn, Phông ngGng trí thức ho! giai
cấ" công nhEn7 quan tEm 5Ey &*ng th h) công nhEn tr~ c+ học /ấn, chuyên
môn /0 PZ nTng ngh1 ngang tHm Phu /*c /0 qu3c t, c+ lậ" tr#Ang giai cấ" /0
8.n l9nh chính trị /ững /0ng7
) ]Ey &*ng giai cấ" công nhEn l0 tr!ch nhi)m của c. h) th3ng chính trị,
to0n 56 hội, của ng#Ai $% &'ng lao động /0 $* n• l*c của m•i công nhEn, trong
đ+ -.ng, Ch0 n#Jc giữ /ai trW quyt định, công đo0n c+ /ai trW quan trọng tr*c
ti"7 ]Ey &*ng giai cấ" công nhEn lJn mạnh "h.i gRn li1n /Ji 5Ey &*ng -.ng,
5Ey &*ng @ông đo0n /0 c!c t2 chức chính trị Q 56 hội Ph!c trong giai cấ" công
nhEn /ững mạnh7
29
@7 Mục ti</ (5; dLng giai c>X công nh5n đ#n năm PQPQ
) ]Ey &*ng giai cấ" công nhEn lJn mạnh, gi!c ngộ giai cấ" /0 8.n l9nh
chính trị /ững /0ng, c+ N thức công &En, yêu n#Jc, nhạy 8on /0 /ững /0ng tr#Jc
&iXn 8in "hức tạ" của tKnh hKnh th giJi /0 trong n#Jc, c+ tinh thHn &En tộc,
đo0n Pt7
) ]Ey &*ng giai cấ" công nhEn "h!t tri(n nhanh /1 $3 l#4ng /0 chất l#4ng,
c+ cơ cấu đ!" ứng yêu cHu "h!t tri(n đất n#Jc, c+ trKnh độ học /ấn, chuyên môn,
PZ nTng ngh1 nghi)" cao, c+ Ph. nTng ti" cận /0 l0m chủ Phoa học công ngh)
tiên tin, thích ứng nhanh /Ji cơ ch thị tr#Ang, c+ t!c "hong công nghi)" /0 P[
luật lao động cao7
) Fr#Jc mRt, tậ" trung gi.i quyt c!c /ấn đ1 8ức 5Mc trong giai cấ" công
nhEn, tạo chuy(n 8in rD not trong /i)c nEng cao đAi $3ng của công nhEn, 5Ey
&*ng quan h) lao động h0i hWa, 2n định, tin 8ộ trong c!c loại hKnh &oanh
nghi)"7 @+ 8#Jc tin /1 nEng cao trKnh độ cho công nhEn, nhất l0 những ng0nh
công nghi)" mJi, tTng nhanh t[ l) lao động qua đ0o tạo7 CEng cao hơn /1 gi!c
ngộ giai cấ", 8.n l9nh chính trị, h(u 8it "h!" luật, P[ luật lao động,Y, tTng t[ l)
đ.ng /iên /0 c!n 8ộ l6nh đạo, qu.n lN 5uất thEn tG công nhEn7
c7 *hiKm ,ụ ,0 gi!i XháX (5; dLng giai c>X công nh5n thDi kE đ^; mFnh
C*C, CĐC đ>t nưJc
) Fi" t'c nghiên cứu, "h!t tri(n lN luận /1 giai cấ" công nhEn trong đi1u Pi)n mJi7
) -Sy mạnh /0 nEng cao chất l#4ng đ0o tạo ngh1, tGng 8#Jc trí thức ho!
giai cấ" công nhEn7
) Fậ" trung 82 $ung, 5Ey &*ng một $3 chính $!ch lJn nh# chính $!ch h#Jng
nghi)" cho cấ" học "h2 thông, tạo đi1u Pi)n "h!t tri(n đội ngƒ công nhEn tr~ c+
trKnh độ cao7
) ]Ey &*ng chin l#4c, quy hoạch "h!t tri(n &ạy ngh1 một c!ch đ?ng 8ộ,
tTng c#Ang công t!c qu.n lN nh0 n#Jc /1 &ạy ngh1, l0m t3t công t!c &* 8!o nhu
cHu lao động7
) _an h0nh chính $!ch Phuyn Phích mạnh my hơn đ3i /Ji hoạt động đ0o
tạo ngh1, tGng 8#Jc đ2i mJi chi ngEn $!ch cho đ0o tạo ngh17
30
) _2 $ung, $%a đ2i, 5Ey &*ng chính $!ch đ0o tạo, đ0o tạo lại công nhEn, 5Ey
&*ng, ho0n thi)n nội &ung ch#ơng trKnh đ0o tạo ngh17
) -i1u chfnh, 82 $ung quy hoạch mạng l#Ji c!c cơ $= &ạy ngh1 gRn /Ji c!c
ng0nh, c!c /•ng Pinh t trọng đi(m7
) nhuyn Phích c!c &oanh nghi)" đHu t# Pinh "hí /0 thAi gian cho đ0o tạo
công nhEn7
) FTng c#Ang đ0o tạo lao động đi l0m /i)c = n#Jc ngo0i đ( nEng cao trKnh
độ tay ngh1 /0 N thức P[ luật7
) quan tEm, 8?i &#Ing, nEng cao trKnh độ chính trị, N thức giai cấ", tinh
thHn &En tộc cho giai cấ" công nhEn7
) FTng c#Ang $* l6nh đạo /0 đHu t# của nh0 n#Jc /0 c!c t2 chức, c!c &oanh
nghi)" cho công nhEn7
) >o0n thi)n h) th3ng chính $!ch, "h!" luật đ( đ.m 8.o quy1n l4i h4" "h!"
cho công nhEn, chTm lo đAi $3ng /ật chất /0 tinh thHn cho công nhEn7
) -1 cao tr!ch nhi)m của ng#Ai $% &'ng lao động, đ.m 8.o c!c đi1u Pi)n
lao động, 8.o hộ lao động7
) @+ chính $!ch tôn /inh những ng#Ai lao động gi{i, c+ nhi1u c3ng hin
cho $* "h!t tri(n của &oanh nghi)" /0 56 hội7
) quan tEm đn /ấn đ1 ti1n l#ơng, nEng l#ơng /0 /ấn đ1 nh0 = cho công nhEn7
) FTng c#Ang $* l6nh đạo của -.ng, "h!t huy /ai trW của t2 chức công đo0n
/0 c!c t2 chức chính trị 56 hội trong /i)c 5Ey &*ng giai cấ" công nhEn7
) -2i mJi /0 nEng cao chất l#4ng hoạt động của t2 chức -o0n thanh niên,
hội <iên hi)" thanh niên Bi)t Cam trong c!c &oanh nghi)"7
*. Cwn \j4n Vi,t N7-
2.1. &' (" đ)i và phá# #(i*n c6" C\ng đMàn <iệ# N"m
) FG giữa nTm kujv, /Ji .nh h#=ng của chủ ngh9a :!c ; <ênin, tại nhi1u
trung tEm công nghi)" đ6 lậ" ra c!c t2 chức công hội7 -n nTm kuju t2 chức
công hội "h!t tri(n mạnh trên c. n#Jc7
31
) Cg0y jlŠtŠkuju, F2ng @ông hội đ{ đ#4c th0nh lậ", thông qua ch#ơng
trKnh, -i1u l), 8Hu ra _@> lEm thAi &o đ?ng chí CguyXn -ức @.nh đứng đHu, ra
8!o <ao động /0 tạ" chí @ông hội đ{7
) F2ng @ông hội đ{ ra đAi đ!" ứng yêu cHu 8ức thit c. /1 lN luận /0 th*c
tiXn, đ!nh &ấu 8#Jc tr#=ng th0nh của giai cấ" công nhEn Bi)t Cam7 Frong qu!
trKnh "h!t tri(n, F2ng @ông hội đ{, nay l0 F2ng <iên đo0n <ao động Bi)t Cam
đ6 /ận động quHn chMng đấu tranh gi0nh thRng l4i trong c!ch mạng Fh!ng F!m,
chin tranh giữ n#Jc /0 gi.i "h+ng &En tộc, g+" "hHn th*c hi)n thRng l4i công
cuộc đ2i mJi7
2.2. <"i #(a và #Inh chJ# c6" c\ng đMàn <iệ# N"m
) Bai trW: @ông đo0n l0 t2 chức chính trị Q 56 hội rộng lJn của giai cấ" công
nhEn /0 ng#Ai lao động Bi)t Cam7 Frong công cuộc đSy mạnh @C>, >-> đất
n#Jc hi)n nay, /ai trW của t2 chức công đo0n Bi)t Cam ng0y c0ng quan trọng7
) @hức nTng: &#Ji @C]>, công đo0n c+ 8a chức nTng chủ yu:
\ @hTm lo, 8.o /) l4i ích của ng#Ai lao động
\ @hức nTng tham gia qu.n lN7
\ @hức nTng gi!o &'c7
) Fính chất: @ông đo0n Bi)t Cam c+ j tính chất:
\ Fính giai cấ"
\ Fính quHn chMng
) >) th3ng t2 chức @ông đo0n theo c!c cấ":
\ F2ng <iên đo0n lao động Bi)t Cam
\ <iên đo0n lao động tfnh, th0nh "h3 tr*c thuộc Frung #ơng
\ <iên đo0n lao động huy)n, quận, thị 56, th0nh "h3 thuộc tfnh
\ @ông đo0n ng0nh Frung #ơng
\ @ông đo0n cấ" trên cơ $=
\ @ông đo0n cơ $=
) Cguyên tRc hoạt động: @ông đo0n hoạt động theo nguyên tRc tậ" trung, &En
chủ, đ.m 8.o $* l6nh đạo của -.ng, liên h) mật thit /Ji quHn chMng /0 đ.m 8.o
32
tính t* nguy)n của quHn chMng7 Vh#ơng "h!" hoạt động công đo0n chủ yu l0
thuyt "h'c, 5Ey &*ng h) th3ng quy ch /0 hoạt động công đo0n theo quy ch7
2.3. Phương hưEng phá# #(i*n C\ng đMàn #(Mng #h)i OT CNAX ACA
Q ]Ey &*ng t2 chức công đo0n lJn mạnh, "h!t huy /ai trW của công đo0n
trong 5Ey &*ng giai cấ" công nhEn7
Q -2i mJi mạnh my t2 chức, nội &ung /0 "h#ơng thức hoạt động của t2
chức công đo0n tại c!c &oanh nghi)"
33