You are on page 1of 8
Mili farnici, jeou lid, kteli umd jednim nebo néko- lika malo slovy vyjédiit blubokow my. lenku, kierd je schopna oslovit jin Podobnf dar musi mit v sobé i basnik, protoze on z mnotsty sloy vybird prd- vé ta urdité, kterd dvaji bdsni hiaboly smysl a motivyji lidské srdee knaslouchéni Kays jsem tedy (dlouho) p¥emyalel, co napsat do tvodnika tohoto disla Many, oslowil mé jeden z fami a Yell mnt: aNapigte tam néjakou béses. Je mésie kvéten, misic Panny Marie a bései 0 Pann? Marii se tam urtit? hoi!” Vapomnél jsem na jedau piekrésnou base Josefa Veselého spiimatnym nécrem — Invokace. Vidyt’ jake jinak oslowit Mari, matku JeZi8e Krista i Matku nai, ned pravé milym, hiejivym slovem, které vystihuje Marlin ukel, dang ji Bohem, i nai vd8Gnost za jeji lésku kpozemskjm détem. A Maria poesii romumil Ona vjediném stivies Fiat" — staii se — ukézala Bolu svou posluinost a pokorné srdce, plipravené ke shitbé. Kéi nds po celf méjovy misic doprovdsi pozomost a ldéska Panny Matie a pofehndn{ jejiho eyna JeSiSe, pro ktergho obétovala cel sviij Bivot P, Ladislav Kozubik Invokace Josef Vesely Do srdce tveho jak do piehrady miloerderetvi svij Zal a izkost vhazujeme na Tuce tvé jak na kotvy nadije zavéSujer posledni ve chvilich nejtéiich Panno vérma Z tugjoh oi PotdSeni carmoucenych silu svow-v ini popijine aredujem se z nalezenych cest jet bolestng tvij mee nira Klestil v houiti bezreduosti Pied vpadem nepiitel af uf json nds dive svete do tebe se aavirdne VEE Davidova a pied potopou nenévisti hladiny onedmi rvedai ict svét cel ¥ scbé skayj Areho dimly Viini je vabi nds ze viech stran Polibkem pokoje Usdraveni nemoenjch magnetem milosti podivaym malomocenstvi nae uzdrav ‘usmabmni Ride tajenmd a podebu svou nate zjev K tobé af piijdem naposled a podcbu nagi nd ula pod8kovat jak do chrimu Salamounova, vitcbé Zreadlo spravedinost a darem télo s dudf piinesema una se nds Ad pijdem kolo a klifem lésky mateiské a Kadivera neodbytnosti své nebe ném otevii Erdno nebeska prosbami na tebe zaklepem Dome elaff nakloii se k néma LITURGICKY KALENDAR 2. kvéina — tery 3. kvéina -stfeda 6. korttna — sobota 7. kvéina — nedéle 14, kviine — nedéle 16, kvitne — tent Pamdtka sv. Atand8e, biskupa, utitele cirkve Svatek ov. Filipa a Jakuba, apovtold Pamdtka sv. Jana Sarkandra, knéze a mudednika 4, NEDELE VELIKONOCHI 5. NEDELE VELIKONOCNI Svatek sv, Jana Nepomuckého, knéze a mudeduika, hlantho patrona Cech Pamdtka sv. Klementa Marie Hofbauera, knéze 6. NEDELE VELIKONOCMI Slavnost MANEBEVSTOUPENI FANE Pamdtka sv. Filipa Neriho, knéze 7. NEDELE VELIKONOCNI Pamdtka sv. Ziislavy Svétek Navitiveni Panny Marie 20, kvéina - sobote 21, kevétna —nedéle 25. kevdina — dbvrtek 26, kvétna —patek 28. kevétna —nedéle 30. ievdina — ther 31, kevétna - stfede MAJOVE POBOZNOSTI Mili pidteté, ¥tichio dnech se budeme shromaiido- vat pled vyzdobenyimi oltéti, abychom se aidastnili tar. majowych pobotnost. Je to hlvibokd a krdsné tradice Kae vEak ind svlj potitek a kofeny? PH odpovédi na tuto otdzia ndm mize pomoci kniha Adolfa Adama Liturgic- 2 ip rok, Preni mdjové poboinosti mi deme vystopovat ji ve etfedovéku, Mély za cil dét Hestanshy smys! pt vodaim pohanskjim majovym slavnos- tem Himslarn a germ dnslyin. Viasini zasvéceni kvéina Bohorodidee Mati keisodennimi modlithami je viok vwfsledkem deldiho vyvoje. Ten zepodel 17. stoleti a uzavien byl vpoloviné 19. stoleti Definitivnin stvrzenim byla encylike pepeie Povla VI. Manse maio 21. kvétna 1965. Svaty otec doporuéil SVATY MESICE Svaty Jan Nepomucky Tento knéz, generélni vikét a muted. nik patli knejmdméjgim a nejuctiva néjfim svétefim uo nds i vnkmecky mluvicich oblastech. Jen t8ko bychom, spotitali mosty a mista, kde je jeho socha fijiné vpobrazent Sv. Jan Nepomucky se narodil kolem roku 1345 v Pomuku u Plzné. Po skon- feni studif byl deset let notdéem arci- biskupské soudni kanceldie a vroce 1380 piijal knéiské svécent Jeo fer- nim kastelem byl chrém sv. Havla na priiskim Starém mést8. Arcibiskup Jon zJeniteina jmenovel Jana Nepo- muckého vroce 1389 generélnim viké- fem praiské arcidiecéze. Tak se néé svitec stal plimym ddastnikem boje, Ktery svddél arcibiskup s krélem Véc- lavem IV, za obhdjeni citkevnich prav asvobod. PH jednom jedndni na neutedlnd pode vyroce 1393 kral hrabé napadl arcibis- kupa i sjeho doprovodem a v3em vy- hrofovel utopenim. Nekonec naifdil viechny zatknout. Arcibiskupovi se podaiilo uniknout, ale dst jeho dopro- vodu byla zadriena. Mezi zatéenymi byli sv. Jan. Pravé snim bylo naklé- dno neji, Podstoupil vyjslech i mu kvéten ke cvl@itaina uctivén{ Mati Boi a ,,vyajva Mestanshy lid k vefsj- né modlitbi, jakmile to vyfaduji pro- blémy cirkve nebo avétu hrozici ne bempedt* yy) Geni natahovénim na skHipec a pdleni pochodnéii, kterého se Ugastnil i opilyr kdl. Nakonec byl svétec, Kerf vEtdinn fasu mléel nebo napominal kréle, spoutén a sven zkemenndho most do Feky Vitevy Dodnes neni cela jasno, pro nechal kdl Jana zavrazdit. Legenda pravi, Ze Jan Nepomuck byl zpovdnikem kré- lovy mantelky Jany. Vaclav IV. se snaiil od switce gjistit, z2eho se jeho tena gpovidala. Jan Nepomucky to odmitl s odvolénim na zpovédni tajem- stvi, To kréle rorlitilo natolik, Ze se rozhodl Jana zavraiict. Proto je dnes sv. Jan Nepomucky pat- ronem zpovédniki. Mimo to je v8ak 3