You are on page 1of 3

KONSEP MANUSIA MENGIKUT AL-QURAN

Pengenalan
Perkataan manusia dalam Baasa Mela!u adala men!amai istila !ang dise"utkan
dalam al-Quran# iaitu al-Ins# al-Insan# al-Nas dan al-Bas!ar$ Nama-nama ini adala
meru%uk ke&ada manusia !ang tela diamanakan 'le Alla untuk men%adi kali(a di
atas muka "umi ini$ )engan kata lain# manusia adala &emerinta# &emilik dan &engguna
"agi semua ke%adian sama ada di darat# di laut atau di udara$ Se%ak a"ad ke-* M# 'rang-
'rang Barat "egitu ter&engaru dengan te'ri e+'lusi !ang men!e"utkan "aa,a manusia
"erasal dari&ada "eruk$ Te'ri ini mula di&erkenalkan 'le "e"era&a 'rang ali (alsa(a
Greek termasukla Arist'tle# Ana-imander dan E&id'.les$ Namun demikian# te'ri ini
di&ertikaikan 'le sau%ana sains Islam dan %uga Barat$ Mereka mengangga& ia "ukanla
suatu ka%ian !ang "ersi(at (akta se"alikn!a meru&akan satu ide'l'gi saa%a$

Manusia Menurut al-Quran
Manusia menurut al-Quran adala makluk !ang dikurniakan akal# r'# dan %asad$ Ia
adala se"aik-"aik ke%adian "er"anding dengan malaikat dan "inatang$ Malaikat an!ala
dikurniakan akal teta&i tidak dikurniakan na(su sedangkan "inatang an!a dikurniakan
na(su tan&a akal$ Sunggu&un "egitu kedudukan manusia akan men%adi le"i renda
dari&ada "inatang %ika mereka gagal menggunakan akal dengan "aik se"alikn!a men%adi
am"a ke&ada na(su$ Menurut al-Quran# semua manusia adala "erasal dari keturunan
Na"i Adam dan Adam &ula di%adikan dari&ada tana$ Ole itu# kaeda mantik atau l'gik
manusia %uga "erasal dari&ada tana$ Ke"an!akan ulama ta(sir "er&enda&at &r'ses
&em"entukan "a!i dalam kandungan %uga "ermula dari sari&ati tana atau dise"ut se"agai
nut(a di dalam al-Quran$ Penda&at ini tern!ata "enar kerana semua sum"er makanan dan
minuman adala "er&un.a dari&ada tana$ Berdasarkan ken!ataan ini# %elasla
menun%ukkan "aa,a k'nse& manusia menurut Islam adala "er"e-a dengan &andangan
!ang &erna dikemukakan 'le &ara &engka%i antr'&'l'gi$

/ungsi Manusia Menurut al-Quran
Beri"adat ke&ada Alla
Menurut al-Quran# manusia "er(ungsi dan "er&eranan tersendiri$ /ungsi utama manusia
di.i&ta iala untuk "eri"adat ke&ada Alla$ Seu"ungan dengan itu# Islam tela
menggariskan "e"era&a %enis i"adat !ang &erlu dilaksanakan 'le manusia sama ada
dalam "entuk (ardu ain atau (ardu ki(a!a$ I"adat (ardu ain iala i"adat !ang &erlu
dilakukan 'le setia& indi+idu !ang mene&ati s!arat-s!arat !ang tela ditentukan#
.'nt'n!a sem"a!ang# &uasa# -akat# a%i dan lain-lain$ I"adat (ardu ki(a!a &ula iala
i"adat !ang %ika dilakukan 'le indi+idu atau kum&ulan tertentu# maka indi+idu dan
kum&ulan !ang lain tidak ,a%i" lagi melakukann!a# .'nt'n!a melakukan sem"a!ang
%ena-a# "erniaga# menga%ar dan se"again!a$

Memeliara Alam
Selain itu# manusia %uga "er&eranan untuk memeliara alam ini dengan se"aik-"aikn!a$
Alla tela men.i&ta alam ini untuk ke&entingan manusia selurun!a$ Ole itu# manusia
"'le menggunakan .i&taan ini untuk meneruskan keidu&an mereka di dunia$
Sunggu&un "egitu# manusia &erlu menunaikan tanggung%a,a" !ang tela diamanakan
'le Alla dengan menggunakan .i&taan terse"ut an!a untuk &erkara-&erkara !ang
"'le mem"a,a ke&ada ke"aikan saa%a$ Mereka tidat "'le melakukan ker'sakan di
muka "umi ini seingga mem"a,a ke"urukan ke&ada manusia atau makluk lain
termasukla "inatang$

Mengenali di Antara Satu Sama Lain
Manusia %uga &erlu "er"aik-"aik di antara satu sama lain tan&a mengira "angsa# agama
dan keturunan$ Alla men.i&ta manusia dengan &el"agai &uak su&a!a mereka da&at
mengenali di antara satu sama lain$ Mereka tidak "'le "er"angga diri# s'm"'ng dan
tak"ur$ Se"alikn!a mereka endakla sentiasa "er"aik-"aik dan "ersatu-&adu di dalam
mengada&i se"arang masala$ Per"e-aan agama %uga tidak "'le di%adikan alasan untuk
manusia "ermusuan$ Islam an!a mem"enarkan &enganutn!a memusui 'rang "ukan
Islam sekiran!a mereka dengan %elas menun%ukkan &enentangan atau .u"a
mem"aa!akan 'rang-'rang Islam$ )alam keadaan "iasa u"ungan "aik &erlu dikekalkan
di antara mereka$

Memakmurkan Muka Bumi
Selain dari memeliara alam ini manusia %uga "er(ungsi untuk memakmurkan muka "umi
ini su&a!a mereka da&at men%alani keidu&an dengan le"i "aik$ Akal dan &an.aidera
!ang dianugerakan ke&ada manusia endakla digunakan untuk meneliti dan "er(ikir
"agi meman(aatkan semua .i&taan !ang sedia ada$ Ban!ak rasia ke%adian Alla !ang
"'le disingka& 'le manusia dengan menggunakan akal !ang ada$ )i se"alik ke%adian
tum"u-tum"uan misaln!a terda&at &el"agai %enis &ena,ar# di dasar lautan %uga terda&at
&el"agai ka-ana# "egitu %uga di dalam &erut "umi$ 0an!a manusia !ang menggunakan
akal dengan se&enun!a akan da&at menikmati semua ini$ Selain untuk dirin!a ia %uga
da&at mem"eri (aeda ke&ada 'rang lain$

Mentauidkan Alla
Manusia !ang &erlu mentauidkan Alla# dalam k'nteks ini manusia ditega sekeras-
kerasn!a melakukan se"arang "entuk &er"uatan !ang "'le mem"a,a ke&ada s!irik atau
men!ekutukan Alla$ S!irik adala d'sa "esar !ang tidak akan diam&unkan 'le Alla
melainkan dengan tau"at !ang "ersunggu-sunggu$ Bagi mengelakkan "erlakun!a
s!irik# manusia &erlu mengenali Alla$ Manusia "'le mengenali Alla melalui si(at-
si(at-N!a$ Terda&at 12 si(at !ang ,a%i" diketaui 'le manusia$

Mentad"ir 3 Men%adi Kali(a di Muka Bumi
/ungsi manusia !ang seterusn!a iala mentad"ir atau men%adi kali(a di muka "umi ini$
/ungsi ini sesuai dengan kedudukan manusia se"agai makluk !ang ter"aik$ Manusia
endakla sentiasa "ersika& adil sama ada terada& dirin!a sendiri atau 'rang lain$
Manusia endakla memastikan tidak "erlaku kemungkaran di muka "umi se"alikn!a
endakla memastikan "erlakun!a ke"aikan$ 0al ini sesuai dengan tugas !ang
diamanakan 'le Alla iaitu Amar Makru( dan Nai Mungkar 4men!eru ke&ada
ke"aikan dan men.ega kemungkaran5$

Kesim&ulan
Berdasarkan uraian di atas# %elas menun%ukkan "aa,a manusia mem&un!ai
tanggung%a,a" !ang sangat "esar$ Sekiran!a manusia "er%a!a melaksanakan
tanggung%a,a" terse"ut se&enun!a maka mereka akan da&at menikmati idu& ini
dengan &enu ke"aagiaan$ 6ika se"alikn!a !ang "erlaku maka kemusnaan dan uru-
ara &asti tidak da&at dielakkan$