You are on page 1of 12

HOTRREAnr.

286din23martie2011
pentruaprobareaRegulamentuluicadruprivindstabilireaprincipiilorgeneralede
ocupareaunuipostvacantsautemporarvacantcorespunztorfunciilorcontractualei
acriteriilordepromovarengradesautrepteprofesionaleimediatsuperioarea
personaluluicontractualdinsectorulbugetarpltitdinfonduripublice

ntemeiulart.108dinConstituiaRomniei,republicat,alart.26alin.(4)i(7)dinLegeacadrunr.284/2010privind
salarizareaunitarapersonaluluipltitdinfonduripublice,
GuvernulRomnieiadoptprezentahotrre.

Art.1
Se aprob Regulamentulcadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunztor funciilor contractuale i a criteriilor de promovare n grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar pltit din fonduri publice, denumit n continuare
regulament,prevzutnanexacarefaceparteintegrantdinprezentahotrre.

Art.2
(1)Regulamentulprevzutlaart.1seaplicpersonaluluicontractualdin:
a)instituiile i autoritile publice, respectiv Parlamentul, Administraia Prezidenial, autoritatea judectoreasc,
Guvernul,ministerele,celelalteorganedespecialitatealeadministraieipublicecentrale,autoritialeadministraiei
publice locale, alte autoriti publice, autoriti administrative autonome, precum i instituiile din subordinea
acestora, finanate integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurrilor sociale de stat, bugetele
fondurilorspeciale;
b)instituiile i autoritile publice finanate din venituri proprii i subvenii acordate de la bugetul de stat, bugetele
locale,bugetulasigurrilorsocialedestat,bugetelefondurilorspeciale;
c)instituiileiautoritilepublicefinanateintegraldinvenituriproprii;
d)instituiilei autoritile publice ale cror conductori sunt persoane angajate n temeiul unuicontract,altul dect
contractulindividualdemunc.
(2)Dispoziiile regulamentului prevzut la art. 1 nu se aplic Bncii Naionale a Romniei, Comisiei Naionale a
Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurrilor i Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii
Private,precumiinstituiiloriautoritilorpublicecareprinstatutesaualteactenormativespecificedomeniuluide
activitateaureglementatncadrareaipromovareapersonaluluicontractual.

Art.3
(1)naplicareaprezenteihotrri,ordonatoriiprincipalidecreditepotemitenormeinterne.
(2)Pentru instituiile din sistemul naional de aprare, ordine public i siguran naional, aspecte specifice
procedurale referitoare la condiiile de participare la concursul/examenul organizat pentru ocuparea posturilor
corespunztoare funciilor contractuale, precum i la organizarea i desfurarea concursului/examenului pot fi
reglementateprinordinalordonatoruluiprincipaldecredite,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI.

///

PRIMMINISTRU
EMILBOC

Contrasemneaz:

Ministrulmuncii,familieiiprotecieisociale,
IoanNeluBoti

Ministrulfinanelorpublice,
GheorgheIalomiianu
ANEX:

REGULAMENTCADRUdin23martie2011privindstabilireaprincipiilorgeneralede
ocupareaunuipostvacantsautemporarvacantcorespunzatorfunctiilorcontractualesi
acriteriilordepromovarengradesautrepteprofesionaleimediatsuperioarea
personaluluicontractualdinsectorulbugetarplatitdinfonduripublice
PublicatnMOFnumrul221dindatade31martie2011ladata31.03.2011actulafostaprobatdeHotarirea286/2011

TITLUL I: Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau


temporarvacantpentrupersonalulcontractual

CAPITOLUL I: Organizarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
pentrupersonalulcontractual

SECTIUNEA1:Dispozitiigenerale

Art.1
(1)Ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei functii contractuale se face prin concurs sau
examen,nlimitaposturilorvacantesautemporarvacanteprevazutenstatuldefunctii.
(2)ncazulncarelaconcursulorganizatseprezintaunsingurcandidat,ocupareapostuluisefaceprinexamen.

Art.2
La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant poate participa orice persoana care
ndeplineste conditiile generale si conditiile specifice stabilite prin fisa postului pentru ocuparea respectivei functii
contractuale.

Art.3
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care ndeplineste
urmatoareleconditii:
a)are cetatenia romna, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinnd Spatiului
EconomicEuropeansidomiciliulnRomnia;
b)cunoastelimbaromna,scrissivorbit;
c)arevrstaminimareglementatadeprevederilelegale;
d)arecapacitatedeplinadeexercitiu;
e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale
eliberatedemediculdefamiliesaudeunitatilesanitareabilitate;
f)ndeplinesteconditiiledestudiisi,dupacaz,devechimesaualteconditiispecificepotrivitcerintelorpostuluiscosla
concurs;
g)nu a fost condamnata definitiv pentru savrsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra
autoritatii, de serviciu sau n legatura cu serviciul, care mpiedica nfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de
coruptie sau a unei infractiuni savrsite cu intentie, care ar faceo incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia
situatieincareaintervenitreabilitarea.

Art.4
(1)Conditiile specifice pe care trebuie sa le ndeplineasca persoana care participa la concursul pentru ocuparea unui
post vacant sau temporar vacant se stabilesc, pe baza fisei postului, la propunerea structurilor n al caror stat de
functiiseaflafunctiavacanta.
(2)Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante care
necesita studii superioare ori studii superioare de scurta durata se stabilesc n conformitate cu nomenclatoarele
domeniilor si specializarilor din nvatamntul universitar de lunga durata si scurta durata, respectiv nomenclatoarele
domeniilordestudiiuniversitaredelicentasispecializarilorsiprogramelordestudiidincadrulacestora.

Art.5
(1)nvedereaocupariiunuipostvacantsautemporarvacant,structuriledincadrulinstitutiilorsauautoritatilorpublice
transmitcompartimentuluideresurseumanepropunereaprivindorganizareasidesfasurareaconcursurilor.
(2)Propunerea privind organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
prevazutalaalin.(1)trebuiesacuprindaurmatoarele:
a)denumireafunctieicontractualevacantesautemporarvacante;
b)fisele de post corespunzatoare functiei contractuale vacante sau temporar vacante ntocmite si aprobate n
conditiilelegii;
c)bibliografiasi,dacaestecazul,tematicastabilitadeconducatorulstructuriidespecialitatecarepropuneorganizarea
concursuluideocupareapostuluivacantsautemporarvacant;
d)propuneriprivindcomponentacomisieideconcurs,precumsiacomisieidesolutionareacontestatiilor;
e)tipulprobelordeconcurs:probascrisasi/sauprobapracticasiinterviu,dupacaz;
f)altementiunireferitoarelaorganizareaconcursuluisaulaconditiiledeparticipare.
(3)Bibliografiapoatecuprindeactenormative,lucrari,articoledespecialitatesausursedeinformaresidocumentare
expres indicate, cu relevanta pentru functia contractuala vacanta sau temporar vacanta pentru care se organizeaza
concursul.
Tematicaconcursuluisestabilestepebazabibliografiei.

SECTIUNEA2:Dosaruldeconcurs

Art.6
(1)Pentrunscrierealaconcurscandidatiivorprezentaundosardeconcurscarevacontineurmatoareledocumente:
a)cereredenscrierelaconcursadresataconducatoruluiautoritatiisauinstitutieipubliceorganizatoare;
b)copiaactuluideidentitatesauoricealtdocumentcareatestaidentitatea,potrivitlegii,dupacaz;
c)copiiledocumentelorcaresaatestenivelulstudiilorsialealtoractecareatestaefectuareaunorspecializari,copiile
documentelorcareatestandeplinireaconditiilorspecifice;
d)copiacarnetuluidemunca,conformacuoriginalul,sau,dupacaz,oadeverintacaresaatestevechimeanmunca,n
meseriesi/saunspecialitateastudiilor;
e)cazieruljudiciarsauodeclaratiepepropriaraspunderecanuareantecedentepenalecaresalfacaincompatibilcu
functiapentrucarecandideaza;
f)adeverintamedicalacaresaatestestareadesanatatecorespunzatoareeliberatacucelmult6lunianteriorderularii
concursuluidecatremediculdefamiliealcandidatuluisaudecatreunitatilesanitareabilitate;
g)curriculumvitae;
h)altedocumenterelevantepentrudesfasurareaconcursului.
(2)Adeverintacareatestastareadesanatatecontine,nclar,numarul,data,numeleemitentuluisicalitateaacestuia,
nformatulstandardstabilitdeMinisterulSanatatii.
(3)n cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la
nscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de
concurscuoriginalulcazieruluijudiciar,celmaitrziupnaladatadesfasurariiprimeiprobeaconcursului.
(4)Acteleprevazutelaalin.1lit.b),c)sih)vorfiprezentatesinoriginalnvedereaverificariiconformitatiicopiilorcu
acestea.

SECTIUNEA3:Publicitateaconcursului

Art.7
(1)Anuntul privindconcursulseafiseazadecatreautoritateasauinstitutiapublicaorganizatoarelasediulacesteiasi,
dupacaz,pesiteulinstitutiei,cucelputin30dezilelucratoarenaintededatadesfasurariiconcursului.
(2)nsituatiancareautoritatilesauinstitutiilepubliceconsideranecesar,acesteapotasigurapublicareaanuntuluisi
prinalteformedepublicitatesuplimentare.
(3)Anuntulvacuprindeobligatoriuurmatoareleelemente:
a)numarul si nivelul posturilor scoase la concurs, precum si structurile n cadrul carora se afla aceste posturi,
denumirea postului pentru care se organizeaza concursul si principalele cerinte ale acestuia stabilite potrivit
prevederilordinfisapostului;
b)documentele solicitate candidatilor pentru ntocmirea dosarului de concurs, datalimita si ora pna la care se pot
depuneacestea,loculundesedepundosareledeconcurs,precumsicompartimentulderesurseumane,cuprecizarea
persoanelorsidatelordecontact,inclusivaltedatenecesaredesfasurariiconcursului;
c)conditiilegeneralesispecificenecesarepentruocupareaposturilorscoaselaconcurs;
d)tipulprobelordeconcurs,locul,datasioradesfasurariiacestora;
e)bibliografiasialtedatenecesaredesfasurariiconcursului.Bibliografiantocmitadecatrestructuradespecialitaten
cadrulcareiaseaflapostulvacant/temporarvacantestetransmisacompartimentuluideresurseumanesiaprobatade
conducatorulinstitutiei.
(4)La anunt se vor anexa conditiile de participare si conditiile de desfasurare a concursului, bibliografia, tematica si
alte date necesare desfasurarii concursului. Informatiile prezentate se mentin la locul de afisare pna la finalizarea
concursului.
(5)nsituatiancareanuntulsepublicasinpresascrisa,acestacontinedoarelementulreferitorladenumireapostului
pentrucareseorganizeazaconcursulsiprincipalelecerintealeacestuia,datalimitapnalacaresepotdepuneactele
pentrudosaruldeconcurssidateledecontactalepersoanelordincadrulcompartimentuluideresurseumane.
(6)n conditiile modificarii unor aspecte referitoare la organizarea sau desfasurarea concursului se face publicitatea
modificariirespectiveprinaceleasimijloaceprincaresafacutpublicitateaconcursului.

SECTIUNEA4:Constituireacomisiilordeconcurssidesolutionareacontestatiilor

Art.8
(1)Cu cel putin 15 zile lucratoare nainte de data desfasurarii concursului se constituie comisii de concurs, respectiv
comisii de solutionare a contestatiilor, prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice
organizatoareaconcursului,nconditiileprezentuluiregulamentcadru.
(2)Persoanelenominalizatencomisiadeconcurssincomisiadesolutionareacontestatiilor,cuexceptiasecretarului,
suntpersoanecupregatiresiexperientaprofesionalandomeniulpostuluipentrucareseorganizeazaconcursul.
(3)Attcomisiadeconcurs,ctsicomisiadesolutionareacontestatiiloraufiecarencomponentalorunpresedinte,2
membrisiunsecretar.
(4)Presedintele comisiei de concurs, respectiv al comisiei de solutionare a contestatiilor se desemneaza din rndul
membriloracestora,prinactuladministrativdeconstituireacomisiilor.
(5)Secretariatul comisiei de concurs si secretariatul comisiei de solutionare a contestatiilor se asigura, de regula, de
catreopersoanadincadrulcompartimentelorderesurseumanealeautoritatiisauinstitutieipubliceorganizatoarea
concursului,acesteaneavndcalitateademembri.
(6)Secretarul comisiei de concurs, care poate fi si secretaralcomisiei de solutionarea contestatiilor, estenumit prin
actulprevazutlaalin.(1).

Art.9
Persoanele desemnate n comisiile de concurs sau de solutionare a contestatiilor trebuie sa ndeplineasca cumulativ
urmatoareleconditii:
a)saaibaoprobitatemoralarecunoscuta;
b)sa detina o functie cel putin egala sau echivalenta cu functia contractuala vacanta pentru ocuparea careia se
organizeazaconcursul;
c)sanuseaflencazuriledeincompatibilitatesauconflictdeinterese.

Art.10
(1)Nupoatefidesemnatancalitateademembruncomisiadeconcurssauncomisiadesolutionareacontestatiilor
persoanacareafostsanctionatadisciplinar,iarsanctiuneaaplicatanuafostradiata,conformlegii.
(2)Calitateademembruncomisiadeconcursesteincompatibilacucalitateademembruncomisiadesolutionarea
contestatiilor.

Art.11
Nu poate fi desemnata n calitatea de membru n comisia de concurs sau n comisia de solutionare a contestatiilor
persoanacareseaflanurmatoarelesituatii:
a)arerelatiicucaracterpatrimonialcuoricaredintrecandidatisauintereselepatrimonialealesaleorialesotuluisau
sotieipotafectaimpartialitateasiobiectivitateaevaluarii;
b)este sot, sotie, ruda sau afin pna la gradul al IVlea inclusiv cu oricare dintre candidati ori cu un alt membru al
comisieideconcurssaualcomisieidesolutionareacontestatiilor;
c)este sau urmeaza sa fie, n situatia ocuparii postului de conducere pentru care se organizeaza concursul, direct
subordonatierarhicaloricaruiadintrecandidati.

Art.12
(1)Situatiile prevazute la art. 10 si 11 se sesizeaza de catre persoana n cauza, de oricare dintre candidati, de
conducatorul autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului ori de orice alta persoana interesata, n
oricemomentalorganizariisidesfasurariiconcursului.
(2)Membrii comisiei de concurs sau ai comisiei de solutionare a contestatiilor au obligatia sa informeze, n scris, cu
celeritate, persoanele care iau desemnat despre aparitia oricarei situatii dintre cele prevazute la art. 10 si 11. n
acestecazuri,membriicomisieideconcurssauaicomisieidesolutionareacontestatiilorauobligatiasaseabtinadela
participareaoriluareavreuneideciziicuprivirelaconcurs.
(3)ncazulconstatariiexistenteiuneiadintresituatiileprevazutelaart.10si11actuldenumireacomisieisemodifica
n mod corespunzator, n termen de cel mult doua zile lucratoare de la data constatarii, prin nlocuirea persoanei
aflatenrespectivasituatiecuoaltapersoanacaresandeplineascaconditiileprevazutelaart.9.
(4)n cazul n care oricare dintre situatiile prevazute la art. 10 si 11 se constata ulterior desfasurarii uneia dintre
probele concursului, rezultatul probei ori probelor desfasurate se recalculeaza prin eliminarea evaluarii membrului
aflatnsituatiedeincompatibilitatesauconflictdeinterese,subrezervaasigurariivaliditatiievaluariiacelputindoua
treimidinnumarulmembrilorcomisieideconcurs.
(5)nsituatiancarenuesteasiguratavaliditateaevaluariiacelputindouatreimidinnumarulmembrilorcomisieide
concurs,proceduradeorganizaresidesfasurareaconcursuluisereia.

Art.13
Nendeplinireadecatremembriicomisiilordeconcurssidesolutionareacontestatiiloraobligatieiprevazutelaart.12
alin.(2)sesanctioneazapotrivitLegiinr.161/2003privindunelemasuripentruasigurareatransparenteinexercitarea
demnitatilorpublice,afunctiilorpublicesinmediuldeafaceri,prevenireasisanctionareacoruptiei,cumodificarilesi
completarileulterioare.

Art.14
nfunctiedenumarulsidespecificulposturilorvacante/temporarvacantepentrucareseorganizeazaconcurs,sepot
constituimaimultecomisiideconcurs.

SECTIUNEA5:Atributiilecomisieideconcurssialecomisieidesolutionareacontestatiilor

Art.15
Comisiadeconcursareurmatoareleatributiiprincipale:
a)selecteazadosareledeconcursalecandidatilor;
b)stabilestetipulprobelordeconcurs:probascrisasi/sauprobapracticasiinterviu,dupacaz;
c)stabilestesubiectelepentruprobascrisa;
d)stabilesteplanulprobeipracticesirealizeazaprobapractica;
e)stabilesteplanulinterviuluisirealizeazainterviul;
f)noteazapentrufiecarecandidatprobascrisasi/sauprobapracticasiinterviul;
g)transmitesecretaruluicomisieirezultateleconcursuluipentruaficomunicatecandidatilor;
h)semneazaproceseleverbalentocmitedesecretarulcomisieidupafiecareetapadeconcurs,precumsiraportulfinal
alconcursului.

Art.16
Comisiadesolutionareacontestatiilorareurmatoareleatributiiprincipale:
a)solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la selectia dosarelor si cu privire la notarea probei scrise,
probeipracticesiainterviului;
b)transmitesecretaruluicomisieirezultatelecontestatiilorpentruaficomunicatecandidatilor.

Art.17
Secretarulcomisieideconcurssisecretarulcomisieidesolutionareacontestatiilorauurmatoareleatributiiprincipale:
a)primescdosareledeconcursalecandidatilor,respectivcontestatiile,dupacaz;
b)convoaca membrii comisiei de concurs, respectiv membrii comisiei de solutionare a contestatiilor, la solicitarea
presedinteluicomisiei;
c)ntocmesc, redacteaza si semneaza alaturi de comisia de concurs, respectiv comisia de solutionare a contestatiilor,
ntreaga documentatie privind activitatea specifica a acesteia, respectiv procesulverbal al selectiei dosarelor si
raportulconcursuluicarevorfisemnatedecatretotimembriicomisiei;
d)asigura transmiterea/afisarea rezultatelor obtinute de candidati la probele concursului, respectiv rezultatele
eventualelorcontestatii;
e)ndeplinescoricesarcinispecificenecesarepentrubunadesfasurareaconcursului.

CAPITOLULII: Desfasurarea concursuluipentru ocuparea unuipostvacantsau temporarvacant


corespunzatoruneifunctiicontractuale

SECTIUNEA1:Dispozitiigeneraleprivinddesfasurareaconcursului

Art.18
(1)Concursulpentruocupareaunuipostvacantsautemporarvacantconsta,deregula,n3etapesuccesive,dupacum
urmeaza:
a)selectiadosarelordenscriere;
b)probascrisasi/sauprobapractica;
c)interviul.
(2)Proba practica poate fi introdusa n cazul functiilor contractuale la care este necesara verificarea abilitatilor
practice.
(3)Sepotprezentalaurmatoareaetapanumaicandidatiideclaratiadmisilaetapaprecedenta.

Art.19
(1)n vederea participarii la concurs, n termen de 10 zile lucratoare de la data afisarii anuntului, candidatii depun
dosaruldeconcurs.
(2)n termen de maximum 3 zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a dosarelor, comisia de
concursareobligatiadeaselectadosareledeconcurspebazandepliniriiconditiilordeparticiparelaconcurs.
(3)Dupafinalizareaselectieidosarelorsevancheiaunprocesverbal,carevafisemnatdecatretotimembriicomisiei.

SECTIUNEA 2: Selectia dosarelor de concurs, proba scrisa si/sau proba practica a concursului si
interviul

Art.20
(1)Rezultatele selectarii dosarelor de nscriere se afiseaza de catre secretarul comisiei de concurs, cu mentiunea
"admis"sau"respins",nsotitademotivulrespingeriidosarului,lasediulautoritatiioriinstitutieipubliceorganizatoare
aconcursului.
(2)Contestatiilecuprivirelarezultatulselectieidosarelordenscrieresedepunlasecretarulcomisieidesolutionarea
contestatiilor n maximum doua zile lucratoare de la afisarea rezultatelor selectiei dosarelor de catre comisia de
concurs.
(3)Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor se solutioneaza si se afiseaza la sediul institutiei
organizatoareaconcursuluintermendeozilucratoaredelaexpirareatermenuluidedepunere.

Art.21
(1)Probascrisaconstanredactareauneilucrarisi/saunrezolvareaunortestegrila.
(2)Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii postului pentru care se organizeaza
concursul.
(3)Subiectele pentru proba scrisa se stabilesc pe baza tematicii de concurs, astfel nct sa reflecte capacitatea de
analizasisintezaacandidatilor,nconcordantacunivelulsispecificulpostuluipentrucareseorganizeazaconcursul.
(4)Pentrucandidatiilaocupareaaceluiasipost,subiectelesuntidenticencadrulaceluiasiconcurs,cuexceptiacazului
ncareconcursulsedesfasoaranmaimulteserii.
(5)Comisia de concurs stabileste subiectele si alcatuieste seturile de subiecte pentru proba scrisa, n ziua n care se
desfasoaraprobascrisa.
(6)Pebazapropunerilormembrilorcomisieideconcurs,comisiantocmesteminimumdouaseturidesubiectecarevor
fiprezentatecandidatilor.
(7)Membriicomisieideconcursraspundindividualpentruasigurareaconfidentialitatiisubiectelorpropuse.
(8)Seturiledesubiectesesemneazadetotimembriicomisieideconcurssisenchidnplicurisigilatepurtndstampila
autoritatiisauainstitutieipubliceorganizatoareaconcursului.
(9)Comisia de concurs stabileste punctajul maxim pentru fiecare subiect, care se comunica odata cu subiectele si se
afiseazalaloculdesfasurariiconcursului.
(10)ncazulncareprobascrisaconstanrezolvareaunortestegrila,ntrebarilepotfiformulatecucelmultdouazile
nainte de proba scrisa, cu conditia ca numarul acestora sa fie de 3 ori mai mare dect numarul ntrebarilor stabilit
pentru fiecare testgrila. ntrebarile pentru fiecare testgrila se stabilesc n ziua n care se desfasoara proba scrisa,
naintedencepereaacesteiprobe.
(11)nainte de nceperea probei scrise se face apelul nominal al candidatilor, n vederea ndeplinirii formalitatilor
prealabile,respectivverificareaidentitatii.Verificareaidentitatiicandidatilorsefacenumaipebazabuletinului,acartii
de identitate sau a oricarui document care atesta identitatea, potrivit legii. Candidatii care nu sunt prezenti la
efectuareaapeluluinominaloricarenupotfacedovadaidentitatiiprinprezentareabuletinului,acartiideidentitate
sauaoricaruidocumentcaresaatesteidentitateasuntconsideratiabsenti.
(12)Dupa verificarea identitatii candidatilor, iesirea din sala a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia
situatiilordeurgentancareacestiapotfinsotitideunuldintremembriicomisieideconcurssaudepersoanelecare
asigurasupravegherea.
(13)Durata probei scrise se stabileste de comisia de concurs n functie de gradul de dificultate si complexitate al
subiectelor,darnupoatedepasi3ore.
(14)La ora stabilita pentru nceperea probei scrise, comisia de concurs prezinta candidatilor seturile de subiecte si
invitauncandidatsaextragaunpliccusubiecteledeconcurs.
(15)Dupa nceperea comunicarii subiectelor este interzis accesul candidatilor care ntrzie sau al oricarei alte
persoane, n afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigura secretariatul comisiei de
concurs,respectivsupraveghereadesfasurariiprobei.
(16)nncapereancarearelocconcursul,petoataperioadaderulariiacestuia,inclusivaformalitatilorprealabilesia
celor ulterioare finalizarii probei, candidatilor nu le este permisa detinerea sau folosirea vreunei surse de consultare
sauatelefoanelormobileoriaaltormijloacedecomunicareladistanta.
(17)Nerespectareadispozitiilorprevazutelaalin.(16)atrageeliminareacandidatuluidinprobadeconcurs.Comisiade
concurs,constatndncalcareaacestordispozitii,eliminacandidatuldinsala,nscriementiunea"anulat"pelucraresi
consemneazacelentmplatenprocesulverbal.
(18)Lucrarile se redacteaza, sub sanctiunea anularii, doar pe seturile de hrtie asigurate de autoritatea sau institutia
publicaorganizatoareaconcursului,purtndstampilaacesteiapefiecarefila.Primafila,dupanscriereanumeluisi a
prenumelui n coltul din dreapta sus, se lipeste astfel nct datele nscrise sa nu poata fi identificate si se aplica
stampila autoritatii sau institutiei publice organizatoare a concursului, cu exceptia situatiei n care exista un singur
candidatpentrupostulvacant/temporarvacant,cazncarenumaiexistaobligatiasigilariilucrarii.
(19)Candidatulareobligatiadeapredacomisieideconcurslucrareascrisa,respectivtestulgrila,lafinalizarealucrarii
orilaexpirareatimpuluialocatprobeiscrise,semnndborderoulspecialntocmitnacestsens.

Art.22
Proba practica consta n testarea abilitatilor si aptitudinilor practice ale candidatului n vederea ocuparii postului
vacantsautemporarvacantpentrucarecandideaza.

Art.23
(1)Proba practicase desfasoarapebazaunui planstabilitdecomisia de concurs, care va include urmatoarelecriterii
deevaluare:
a)capacitateadeadaptare;
b)capacitateadegestionareasituatiilordificile;
c)ndemnaresiabilitatenrealizareacerintelorpractice;
d)capacitateadecomunicare;
e)capacitateadegestionarearesurseloralocatepentrudesfasurareaprobeipractice.
(2)nvedereatestariipentruprobapracticasepotstabilisialtecriteriideevaluare.
(3)Aspectele constatate n timpul derularii probei practice vor fi consemnate n scris n anexa la raportul final al
concursului,ntocmitadesecretarulcomisieideconcurs,caresesemneazademembriiacesteicomisiisidecandidat.

Art.24
(1)ncadru
doardecat
(2)Interviul
probe,peb
a)abilitatis
b)capacitat
c)motivatia
d)comporta
e)initiativa
(3)n funct
suntstabili
(4)Pentru
a)capacitat
b)exercitar
c)capacitat
(5)Interviul
probeiprac
(6)Datasio
(7)Fiecarem
opiniile po
constituidi
(8)ntrebar
concursulu

SECTIUNE

Art.25
Pentrupro
a)pentrupr
b)pentrup
c)pentruin

Art.26
(1)Anterior
existaunsi
(2)Notarea
delafinaliz
(3)Lucrarile
vacant/tem
(4)Punctaje
noteaza n
punctajelor
(5)Lucrarile
corecteaza
consemnn

Art.27
(1)n situat
membrii co
oridecte
concurs.
(2)Seinterz

Art.28
(1)Lucrarile
ulinterviuluise
treaceicandid
l se realizeaza
bazacriteriilor
sicunostinteim
teadeanaliza
acandidatului
amentulnsit
sicreativitate
ie de cerintel
teoptionalde
uposturilede
teadealuade
reacontrolulu
teamanageria
lsesustine,de
ctice,dupacaz
orasustineriii
membrualco
litice ale cand
iscriminarepe
rile si raspuns
i,ntocmitade
EA3:Notar
beleconcursu
robascrisapu
robapractica
nterviupuncta
r nceperii cor
ingurcandidat
probeiscrise
zareafiecarei
e de la proba
mporarvacant
ele se acorda
borderoul d
racordatede
e care prezint
.Mentiunea"
nduseaceasta
tia n care pen
omisiei de con
oriseconstat
zicedesigilare
escrise,dupa
etesteazaabi
datideclaratia
a conform pl
rdeevaluare.
mpusedefun
sisinteza;
;
uatiiledecriz
e.
e de studii sa
ecatreordona
conducerepla
eciziisideaev
idecizional;
ala.
eregula,ntr
z.
nterviuluisea
omisieideconc
didatului, acti
ecriteriidesex
surile la inter
esecretarulco
reaprobelo
uluipunctajele
unctajulested
punctajuleste
julestedema
rectarii lucrari
tpentruocup
,ainterviului
probe.
a scrisa, cu e
,secorecteaz
de catre fieca
e notare. Aco
fiecarememb
ta nsemnari
"anulat"sens
anprocesulv
ntru o lucrare
ncurs, lucrare
tacaexistadi
ealucrariloran
acordareapu
ilitatile,aptitu
admisilaprob
anului de inte
Criteriiledee
ctie;
a;
au profesiona
atoriiprincipa
anuldeinterv
valuaimpactu
untermende
afiseazaobliga
curspoatead
ivitatea sindic
x.
rviu se nregis
omisieidecon
rsicomunic
esestabilescd
demaximum1
edemaximum
aximum100d
ilor la proba s
areapostului
sauaprobeip
exceptia cazu
zasigilate.
are membru a
ordarea punc
brualcomisie
de natura sa
scrieattpel
verbal.
e se nregistre
a se recorecte
ferentemaim
nteriorrecorec
nctajelorfinal
udinilesimoti
bascrisasi/sau
erviu ntocmi
evaluarepentr
le specifice po
lidecredite.
viuincludesie
ulacestora;
emaximum5z
atoriuodatac
resantrebari
cala, religie, e
streaza sau se
ncurs,sisesem
carearezult
dupacumurm
100depuncte
m100depunc
depuncte.
scrisa, fiecare
vacant/tempo
practicesefac
ului n care e
al comisiei de
ctajului pentru
ideconcurs.
a conduca la
ucrare,ctsi
aza diferente
eaza de catre
maride10pun
ctarii.
le,sedesigilea
vatiacandida
uprobapracti
t de comisia
rustabilireain
ostului, criter
elementerefer
zilelucratoare
urezultatelel
candidatului.
etnie, starea m
e consemnea
mneazademe
tatelor
meaza:
;
cte;
lucrare va fi
orarvacant.
ce,deregula,
exista un sing
e concurs n p
u proba scris
identificarea
peborderoul
mai mari de
toti membrii
nctentrepun
aza.
tilor.Probain
ica,dupacaz.
de concurs
nterviuluisunt
iile de evalua
ritoarela:
edeladatasu
laprobascrisa
Nusepotad
materiala, ori
za n scris n
embriiacestei
numerotata,
ntermende
gur candidat
parte, pentru
a se face pe
candidatilor
denotaresi
10 puncte nt
acesteia. Pro
nctajeleacorda
nterviuluipoat
n ziua desfas
t:
are prevazute
ustineriiprobe
a.
resantrebari
ginea sociala
anexa la rap
iasidecandid
cu exceptia c
maximum3z
pentru ocupa
fiecare lucrar
baza mediei
se anuleaza
pecentralizat
tre punctajele
ocedura recore
atedemembr
tefisustinuta
surarii acestei
la lit. d) si e)
eiscrisesi/sau
referitoarela
sau care pot
portul final al
dat.
azului n care
zilelucratoare
area postului
re scrisa, si se
aritmetice a
si nu se mai
torulnominal,
e acordate de
ectarii se reia
riicomisieide
a
i
)
u
a
t
l
e
e
i
e
a
i
,
e
a
e
(2)Punctajele obtinute de fiecare dintre candidati si mentiunea "admis" ori "respins" se afiseaza la sediul autoritatii
sauinstitutieiorganizatoareaconcursuluiastfelnctsaseasigureramnereaacelputindouazilelucratoarepnala
sustinerea urmatoarei probe, pentru depunerea si solutionarea unor eventuale contestatii, cu exceptia prevazuta la
art.24alin.(7).
(3)Suntdeclaratiadmisilaprobascrisacandidatiicareauobtinut:
a)minimum50depuncte,ncazulconcursurilororganizatepentruocupareafunctiilorcontractualedeexecutie;
b)minimum70depuncte,ncazulconcursurilororganizatepentruocupareafunctiilorcontractualedeconducere.

Art.29
(1)Interviulsi/sauprobapracticasenoteazapebazacriteriilorprevazutesiapunctajelormaximestabilitedecomisia
deconcurspentruacestecriteriiprinplanuldeinterviu,respectivplanulprobeipractice.
(2)Membrii comisiei de concurs acorda, individual, punctaje pentru fiecare dintre criteriile prevazute. Punctajele se
acordadecatrefiecaremembrualcomisieideconcursnparte,pentrufiecarecandidat,sisenoteazanborderoulde
notare.
(3)Suntdeclaratiadmisilainterviusi/sauprobapracticacandidatiicareauobtinut:
a)minimum50depuncte,ncazulconcursurilororganizatepentruocupareafunctiilorcontractualedeexecutie;
b)minimum70depuncte,ncazulconcursurilororganizatepentruocupareafunctiilorcontractualedeconducere.

Art.30
(1)Punctajulfinalsecalculeazacamediearitmeticaapunctajelorobtinutelaprobascrisasiinterviu.
(2) Punctajele finale ale concursului, n ordine descrescatoare, vor fi nscrise ntruncentralizatornominal, n care se
vamentionapentrufiecarecandidatpunctajulobtinutlafiecaredintreprobeleconcursului.Centralizatorulnominalse
semneazapefiecarepaginadefiecaredintremembriicomisieideconcurs.
(3) Comunicarea rezultatelor la fiecare proba a concursului, inclusiv a rezultatelor finale ale concursului, se face prin
mentionareapunctajuluifinalalfiecaruicandidatsiasintagmei"admis"sau"respins",prinafisarelaloculdesfasurarii
concursului si, dupa caz, pe siteul institutiei. Comunicarea rezultatelor finale se face n termen de maximum 3 zile
lucratoaredeladatasustineriiultimeiprobe.
(4)Seconsideraadmis laconcursulpentruocupareaunuipostvacant/temporarvacantcandidatulcareaobtinutcel
maimarepunctajdintrecandidatiicareauconcuratpentruacelasipost,cuconditiacaacestiasafiobtinutpunctajul
minimnecesar.
(5)Lapunctajeegaleareprioritatecandidatulcareaobtinutpunctajulcelmaimarelaprobascrisa,iardacaegalitatea
se mentine, candidatii aflati n aceasta situatie vor fi invitati la un nou interviu n urma caruia comisia de concurs va
decideasupracandidatuluicstigator.
(6)nsituatiancarenusaorganizatprobascrisa,lapunctajeegaleareprioritatecandidatulcareaobtinutpunctajul
cel maimarela proba practica, iar daca egalitatea sementine,candidatii aflati n aceasta situatievor fi invitati la un
nouinterviunurmacaruiacomisiadeconcursvadecideasupracandidatuluicstigator.
(7) Rezultatele finale ale concursului de ocupare a unei functii contractuale vacante sau temporar vacante se
consemneazanraportulfinalalconcursului.

SECTIUNEA4:Solutionareacontestatiilor

Art.31
Dupa afisarea rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa sau proba practica, dupa caz, si interviu,
candidatii nemultumiti pot face contestatie, n termen de cel mult 48 de ore de la data afisarii rezultatului selectiei
dosarelor, respectiv de la data afisarii rezultatului probei scrise ori a interviului, la sediul autoritatii sau institutiei
publiceorganizatoareaconcursului,subsanctiuneadecaderiidinacestdrept.

Art.32
(1)n situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul selectiei dosarelor, comisia de solutionare a contestatiilor va
verificandeplinireadecatrecandidatulcontestataraconditiilorpentruparticiparelaconcursntermendemaximum
ozilucratoaredelaexpirareatermenuluidedepunereacontestatiilor.
(2)n situatia contestatiilor formulate fata de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului comisia de
solutionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea raspunsurilor la interviu doar pentru candidatul
contestatarntermendemaximumozilucratoaredelaexpirareatermenuluidedepunereacontestatiilor.

Art.33
Comisia de solutionare a contestatiilor admite contestatia, modificnd rezultatul selectiei dosarelor, respectiv
punctajulfinalacordatdecomisiadeconcurs,nsituatiancare:
a)candidatulndeplinesteconditiilepentruaparticipalaconcurs,nsituatiacontestatiilorformulatefataderezultatul
selectieidosarelor;
b)constatacapunctajelenuaufostacordatepotrivitbaremuluisiraspunsurilordinlucrareascrisasaupunctajeledela
interviunuaufostacordate potrivitplanuluideinterviu, ntrebarilorformulatesiraspunsurilorcandidatilorncadrul
interviului;
c)constatacapunctajelenuaufostacordatepotrivitbaremuluiprobeipractice;
d)ca urmare a recorectarii lucrarii de la proba scrisa, respectiv a analizarii consemnarii raspunsurilor la interviu,
candidatul declarat initial "respins" obtine cel putin punctajul minim pentru promovarea probei scrise sau a
interviului.

Art.34
(1)Contestatiavafirespinsanurmatoarelesituatii:
a)candidatulnundeplinesteconditiilepentruaparticipalaconcurs;
b)punctajele au fost acordate potrivit baremului si raspunsurilor din lucrarea scrisa sau punctajele de la interviu au
fostacordatepotrivitplanuluideinterviu,ntrebarilorformulatesiraspunsurilorcandidatilorncadrulinterviului;
c)punctajeleaufostacordatepotrivitbaremuluiprobeipractice.
(2)Comunicarearezultatelorlacontestatiiledepusesefaceprinafisarelasediulautoritatiisauinstitutieiorganizatoare
aconcursului,imediatdupasolutionareacontestatiilor.

Art.35
Candidatulnemultumitdemoduldesolutionareacontestatieisepoateadresainstanteidecontenciosadministrativ,
nconditiilelegii.

Art.36
(1)Autoritateasauinstitutiapublicaorganizatoareaconcursuluipuneladispozitiacandidatilorinteresati,lasolicitarea
acestora,documenteleelaboratedecomisiadeconcurs,respectivdecomisiadesolutionareacontestatiilor,caresunt
informatii de interes public, cu respectarea confidentialitatii datelor care fac referire la ceilalti candidati, inclusiv a
datelorcucaracterpersonal,potrivitlegii.
(2)Se excepteaza de la prevederile alin. (1) documentele elaborate de comisia de concurs, respectiv de comisia de
solutionareacontestatiilor,carecontindatecucaracterpersonalalecandidatilor,potrivitlegii.
(3)Orice candidat si poate consulta, la solicitarea sa, lucrarea scrisa individuala redactata n cadrul probei scrise a
concursului,dupacorectareasinotareaacesteia,nprezentasecretaruluicomisieideconcurs.

SECTIUNEA5:Suspendarea,amnareasireluareaconcursului

Art.37
(1)n cazul n care, de la data anuntarii concursului si pna la afisarea rezultatelor finale ale acestuia, conducatorul
autoritatii ori institutiei publice n al carei stat de functii segaseste postul pentru care se organizeaza concursuleste
sesizatcuprivirelanerespectareaprevederilorlegaleprivindorganizareasidesfasurareaconcursului,sevaprocedala
verificareacelorsesizatecuceleritate.ncazulncareseconstatacanuaufostrespectateprevederilelegalesaucnd
aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu ncadrarea n termenele procedurale prevazute de lege, desfasurarea
concursuluivafisuspendata.
(2)Suspendarea se dispune de catre conducatorul autoritatii ori institutiei publice, dupa o verificare prealabila, n
regim de urgenta, a situatiei n fapt sesizate, daca se constata existenta unor deficiente n respectarea prevederilor
legale.
(3)Sesizarea poate fi facuta de catre membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de solutionare a contestatiilor, de
catreoricaredintrecandidatisaudecatreoricepersoanainteresata.
(4)n situatia n care, n urma verificarii realizate potrivit alin. (1), se constata ca sunt respectate prevederile legale
privindorganizareasidesfasurareaconcursului,acestasedesfasoarancontinuare.

Art.38
(1)ncazulncare,dinmotiveobiective,nusepotrespectadatasioradesfasurariiconcursului:
a)concursulseamnapentruoperioadademaximum15zilelucratoare;
b)sereiaproceduradeorganizaresidesfasurareaacestuiadacaamnareanupoatefidispusaconformlit.a).
(2)nsituatiaconstatariinecesitatiiamnariiconcursului,autoritateasauinstitutiapublicaorganizatoareaconcursului
areobligatia:
a)anuntarii,prinaceleasimijloacedeinformare,amodificarilorintervenitendesfasurareaconcursului;
b)informarii candidatilor ale caror dosare au fost nregistrate, daca este cazul, prin orice mijloc de informare care
poatefidovedit.

Art.39
(1)Candidaturile nregistrate la concursul a carui procedura a fost suspendata sau amnata se considera valide daca
persoanele care au depus dosarele de concurs si exprima n scris intentia de a participa din nou la concurs la noile
date.
(2)n situatia n care, la reluarea procedurii de concurs prevazute la art. 37, n dosare exista documente a caror
valabilitateancetat,candidatiiauposibilitateadealenlocuipnaladataprevazutalaart.40alin.(1).

SECTIUNEA6:Prezentarealapost

Art.40
(1)Candidatii declarati admisi la concursul de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator unei
functiicontractualesuntobligatisaseprezintelapostntermendemaximum15zilecalendaristicedeladataafisarii.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), n urma formularii unei cereri scrise si temeinic motivate, candidatul
declarat "admis" la concurs poate solicita, n termen de 3 zile lucratoare de la afisarea rezultatului concursului, un
termen ulterior de prezentare la post, care nu poate depasi 30 de zile lucratoare de la data afisarii rezultatului
concursului.
(3)n cazul admiterii la concursul pentru ocuparea unui post temporar vacant, contractul de munca se ncheie pe
perioadaabsenteititularuluipostului.
(4)n cazul neprezentarii la post la termenul stabilit la alin. (1) si n lipsa unei nstiintari potrivit alin. (2), postul este
declarat vacant, urmnd sa se comunice candidatului care a obtinut nota finala imediat inferioara posibilitatea de a
ocupapostulrespectiv.

TITLULII:Promovareangradesautrepteprofesionaleimediatsuperioareapersonalului
contractualdinsectorulbugetarplatitdinfonduripublice

Art.41
(1)Prin promovare se asigura evolutia n cariera a personalului contractual, prin trecerea ntrun grad, o treapta
profesionalasaufunctiesuperior/superioara.
(2)Promovarea persoanelor ncadrate cu contract individual de munca n grade sau trepte profesionale se face, de
regula, pe un post vacant sau temporar vacant, iar n situatia n care nu exista un asemenea post se face prin
transformareapostuluidinstatuldefunctiincareacesteasuntncadratentrunuidenivelimediatsuperior.
(3)Promovareangradesautrepteprofesionaleapersonaluluicontractualdinsectorulbugetarsefaceprinexamen.

Art.42(la23.01.2012Art.42dintitlulIIafostreferintedeaplicareRegulamentdin2011)(la06.01.2012Art.42dintitlulIIafost
referintedeaplicareRegulamentdin2011)
Regulamentuldeorganizaresidesfasurareaexamenuluidepromovarengradesautrepteprofesionaleapersonalului
contractualseaprobaprinactadministrativalordonatoruluiprincipaldecredite.

Art.43
(1)Examenuldepromovarengradesautrepteprofesionaleapersonaluluicontractualconstansustinereauneiprobe
scrisesauauneiprobepractice,dupacaz,siinterviustabilitedecomisiadeexaminare.
(2)Probapracticasesustinencazulfunctiilorcontractualelacareestenecesaraverificareaabilitatilorpractice.
(3)Pentru a participa la concursul de promovare n grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul
trebuiesafiobtinutcalificativul"foartebine"laevaluareaperformantelorprofesionaleindividualecelputindedoua
orinultimii3ani.

Art.44
(1)Comisia de examinare desemnata prin act administrativ de catre ordonatorul de credite bugetare, din care fac
partesindicatelesau,dupacaz,reprezentantiisalariatilor,vaevaluacandidatulncadrulexamenuluidepromovaren
gradesautrepteprofesionalepebazaurmatoarelorcriterii:
a)cunostinteteoreticenecesarefunctieievaluate;
b)comportamentnsituatiidecriza;
c)abilitatidecomunicare;
d)capacitatedesinteza.
(2)Criteriulprevazutlaalin.(1)lit.a)seevalueazapebazauneiprobescrisedindomeniuldeactivitatealangajatului,
caresaatestepregatireaprofesionalasigraduldeacumulareaexperienteiprofesionalendomeniulrespectiv.Proba
scrisapoatefisustinutasisubformaunuitestgrila.
(3)Criteriileprevazutelaalin.(1)lit.b)d)seevalueazancadrulinterviului.
(4)Comisiadeexaminarepoatestabilisialtecriteriideevaluarespecificecarevorfievaluatencadrulinterviului,cum
arfi:
a)complexitate,initiativa,creativitatesidiversitateaactivitatilor;
b)judecatasiimpactuldeciziilor;
c)influenta,coordonaresisupervizare.

Art.45
(1)ncadrulexamenuluidepromovarefiecaredintreceledouaprobe,respectivprobascrisasauprobapractica,dupa
caz,siinterviulvorfinotatecuunpunctajmaximde100depuncte.
(2)Membrii comisiei de examinare acorda individual punctaje pentru fiecare dintre cele doua probe mentionate la
alin.(1),consemnatenborderouldenotare.
(3)Punctajulfinalalfiecareiadintreceledouaprobesecalculeazacamediearitmeticaapunctajelorprevazutelaalin.
(2).

Art.46
(1)Punctajulexamenuluidepromovaresecalculeazacamediearitmeticaapunctajelorfinaleobtinutelafiecaredintre
celedouaprobescrisasaupractica,dupacaz,siinterviul.
(2)Punctajulminimdepromovareestede50depuncte.

Art.47
Comisiadeexaminareesteformatadin3membri,2membridincadrulinstitutieisauautoritatiipublicesiunmembru
desindicatsau,dupacaz,unreprezentantalsalariatilor,cuexperientasicunostintelenecesarendomeniulpostului
ncaresefacepromovarea.

Art.48
(1)Pentrusolutionareacontestatiilorprinactadministrativalordonatoruluidecreditebugetareseconstituiecomisia
desolutionareacontestatiilor.
(2)Calitateademembruncomisiadeexaminareesteincompatibilacucalitateademembruncomisiadesolutionare
acontestatiilor.
(3)Membriidincomisiadesolutionareacontestatiilortrebuiesaaibaexperientasicunostintelenecesarendomeniul
postuluincaresefacepromovarea.

PublicatnMonitorulOficialcunumarul221dindatade31martie2011