You are on page 1of 10

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Dng 1: CU TO, NG PHN, DANH PHP


Cu 1. S ng phn este ng vi cng thc phn t C3H6O2 l:
A. 5.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Cu 2. S ng phn este ng vi cng thc phn t C4H8O2 l:


A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Cu 3. S ng phn ng vi cng thc phn t C3H6O2 l


A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Cu 4. S ng phn n chc ng vi cng thc phn t C4H8O2 l:


A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Cu 5. Cht X c cng thc phn t C3H6O2 l este ca axit axetic. CTCT thu gn ca X l:
A. C2H5COOH.

B. HO-C2H4-CHO.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOC2H5.

Cu 6. Hp cht X ca CTCT l CH3CH2COOCH3. Tn gi ca X l:


A. etyl axetat.

B. metyl propionat.

C. metyl axetat.

D. propyl axetat.

C. CH3COOC2H5.

D. CH3CHO.

C. HCOOCH=CH2.

D. HCOOCH3.

C. CH2=CHCOOCH3.

D. HCOOCH3.

Cu 7. Este etyl axetat c cng thc l:


A. CH3CH2OH.

B. CH3COOH.

Cu 8. Este etyl fomat c cng thc l:


A. CH3COOCH3.

B. HCOOC2H5.

Cu 9. Este vinyl axetat c cng thc l:


A. CH3COOCH3.

B. CH3COOCH=CH2.

Cu 10. Metyl acrylat c cng thc cu to thu gn l:


A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3.

C. C2H5COOCH3.

D. CH2=CHCOOCH3.

Cu 11. Metyl propionat l tn gi ca hp cht l:


A. CH3COOC2H5

B. CH3COOC3H7

C. C3H7COOCH3

D. C2H5COOCH3

Cu 12. Cng thc chung ca este to bi ancol thuc dy ng ng ca ancol etylic v axit thuc
dy ng ng ca axit axetic l cng thc no sau y:
A. CnH2nO2 (n 2)

B. CnH2n + 2O2 (n 3)

C. CnH2n 2O2 (n 2)

D. CnH2n 4O2 (n 3)

Cu 13. Cng thc no sau y l ng nht cho este no n chc, mch h?


A. CnH2nO2.

B. RCOOH.

C. RCOOR'.

D. CnH2n+2O2.

Cu 14. S ng phn cu to ca este C5H10O2 l:


A. 4.

B. 6.

C. 8.

D. 9.

Cu 15. Hai este n chc X v Y l ng phn ca nhau. Khi ha hi 1,85 gam X thu c th tch
hi ng bng th tch ca 0,7 gam N2 (o cng iu kin). CTCT thu gn ca X v Y l:
A. HCOOC2H5 v CH3COOCH3.

C. C2H3COOC2H5 v C2H5COOC2H5.

B. C2H5COOCH3 v HCOOCH(CH3)2.

D. HCOOCH2CH2CH3 v CH3COOC2H5.

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Cu 16. Tn gi ca gc HCOO l:
A. fomic.

B. axetat.

C. benzoat.

D. fomat.

Cu 17. Tn gi ca gc anion C6H5COO- l:


A. benzoic.

B. stiren.

C. benzoat.

D. axetat.

Cu 18. Tn gi ca gc anion CH2=C(CH3)COO- l:


A. acrylat.
B. benzoat.
C. fomat.
D. metacrylat.
Cu 19. Hp cht no sau y l este:
A. CH3COOH. B. CH2(COOH)2. C. HCOOCH3.
D. CH2=CHCH2OH.
Cu 20. Hp cht no sau y l este ca axit fomic:
A. HCOOH.
B. (COOH)2.
C. (COOCH3)2.
D. HCOOC2H5.
Cu 21. Hp cht no sau y khng phi l este:
A. CH3COOCH2CH3. B. CH3COCH3.
C. HCOOCH3.
D. C6H5COOCH3.
Cu 22. Hp cht no sau y khng phi l este:
A. CH3OOCCH3.
B. HCOOCH3.
C. HOOCCH3.
D. CH2=CHCOOCH3.
Cu 23. Hp cht CH2=CHCOOCH3 thuc dy ng ng este:
A. No, n chc, mch h.
C. Khng no, mt ni i C=C, n chc, mch h.
B. No, hai chc, mch h.
D. Khng no, hai ni i C=C, n chc, mch h.
Cu 24. Hp cht CH3OOC-COOCH3 l este:
A. No, n chc, mch h.
C. Khng no, mt ni i C=C, n chc, mch h.
B. No, hai chc, mch h.
D. Khng no, hai ni i C=C, n chc, mch h.
Cu 25. S hp cht n chc, mch h, ng phn cu to ca nhau c cng CTPT C4H8O2 v u
tc dng c vi dd NaOH l:
A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Cu 26. S hp cht l ng phn cu to c cng CTPT C4H8O2, tc dng c vi dd NaOH
nhng khng tc dng c vi Na l:
A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Cu 27. Este X mch h c to thnh t axit no, n chc v ancol no, n chc. Trong phn t
X, cacbon chim 54,54% v khi lng. S ng phn cu to ca X l:
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Cu 28. Trong phn t este no, n chc, mch h X c thnh phn oxi chim 36,36 % khi lng.
S ng phn cu to ca X l
A. 4.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

Cu 29. Dy cc cht no sau y c sp xp theo chiu nhit si tng dn?


A. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH.
B. CH3COOH, CH3CH2CH2OH, CH3COOC2H5.
C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5.
D. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH.
Cu 30. Tn gi cc este sau:

Cu 31. Vit cng thc cu to thu gn ca:

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Dng 2: TNH CHT


Cu 1. un nng este HCOOCH3 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l:
A. CH3COONa v C2H5OH.

B. HCOONa v CH3OH.

C. HCOONa v C2H5OH.

D. CH3COONa v CH3OH.

Cu 2. un nng este CH3COOC2H5 vi mt lng va dung dch NaOH, sn phm thu c l:


A. CH3COONa v CH3OH.

B. CH3COONa v C2H5OH.

C. HCOONa v C2H5OH.

D. C2H5COONa v CH3OH.

Cu 3. un nng este CH2=CHCOOCH3 vi mt lng va dd NaOH, sn phm thu c l:


A. CH2=CHCOONa v CH3OH.

B. CH3COONa v CH3CHO.

C. CH3COONa v CH2=CHOH.

D. C2H5COONa v CH3OH.

Cu 4. un nng este CH3COOCH=CH2 vi mt lng va dd NaOH, sn phm thu c l:


A. CH2=CHCOONa v CH3OH.

B. CH3COONa v CH3CHO.

C. CH3COONa v CH2=CHOH.

D. C2H5COONa v CH3OH.

Cu 5. Thy phn este X trong mi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic. CTCT ca X:
A. C2H3COOC2H5.

B. CH3COOCH3.

C. C2H5COOCH3.

D. CH3COOC2H5.

Cu 6. Mt este c cng thc phn t l C4H6O2, khi thy phn trong mi trng axit thu c
axetanehit. Cng thc cu to thu gn ca este l:
A. HCOO-C(CH3)=CH2. B. HCOO-CH=CH-CH3. C. CH3COO-CH=CH2. D. CH2=CH-COO-CH3.
Cu 7. Thy phn este X trong mi trng kim, thu c natri axetat v ancol etylic. CTPT ca X:
A. C2H3COOC2H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. CH3COOCH3.

Cu 8. Este X phn ng vi dung dch NaOH, un nng to ra ru metylic v natri axetat. CTCT
ca X l:
A. CH3COOC2H5.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. C2H5COOCH3.

Cu 9. Cht X c cng thc phn t C3H6O2, l este ca axit axetic (CH3COOH). CTCT ca X l:
A. HCOOC2H5.

B. HO-C2H4-CHO. C. CH3COOCH3.

D. C2H5COOH.

Cu 10. Este HCOOCH3 phn ng vi dung dch NaOH (un nng), sinh ra cc sn phm hu c l:
A. HCOOH v CH3ONa.

B. HCOONa v CH3OH.

C. CH3COONa v CH3OH.

D. CH3ONa v HCOONa.

Cu 11. Hp cht Y c cng thc phn t C4H8O2. Khi cho Y tc dng vi dung dch NaOH sinh ra
cht Z c cng thc C3H5O2Na. CTCT ca Y l:
A. C2H5COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. C2H5COOCH3.

D. HCOOC3H7.

Cu 12. Phn ng thy phn este trong mi trng kim c gi l phn ng:
A. X phng ha

B. Hirat ha

C. Crackinh

D. S ln men

Cu 13. Thy phn cht no sau y trong dung dch NaOH d to 2 mui ?
A. CH3COOCH=CH2

B. CH3COOC2H5 C. CH3COOCH2C6H5

D. CH3COOC6H5
4

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Cu 14. Tn gi ca este c mch cacbon khng phn nhnh c cng thc phn t C 4H8O2 c th
tham gia phn ng trng gng l:
A. propyl fomat

B. etyl axetat

C. Isopropyl fomat

D. Metyl propionat

Cu 15. Thy phn este X trong mi trng axit thu c c hai sn phm u tham gia phn ng
trng gng. Cng thc ca X l:
A. CH3COOCH=CH2.

B. HCOOCH3.

C. HCOOCH=CH2.

D. CH2=CHCOOCH3.

Cu 16. Thy phn este E c cng thc phn t C4H8O2 (c mt H2SO4 long) thu c 2 sn phm
hu c X v Y. T X c th iu ch trc tip ra Y bng mt phn ng duy nht. Tn gi ca E l:
A. metyl propionat.

B. propyl fomat.

C. ancol etylic.

D. etyl axetat.

Cu 17. Khng nh no sau y l ng khi ni v tnh cht vt l ca este ?


A. Este thng nng hn nc, khng ha tan c cht bo.
B. Este thng nng hn nc, ha tan c nhiu loi hp cht hu c.
C. Este thng nh hn nc, tan nhiu trong nc.
D. Este thng nh hn nc, t tan hoc khng tan trong nc.
Cu 18. Metyl fomiat c th cho c phn ng vi:
A. DD NaOH.

B. Natri kim loi.

C. DD AgNO3/NH3.

D. C A v C ng.

Cu 19. Trong cc cht sau y, cht no khi thy phn trong mi trng axit to thnh sn phm c
kh nng tham gia phn ng trng gng l:
A. HCOOC2H5.

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOC(CH3)=CH2.

D. CH3COOCH2CH=CH2.

Cu 20. Khi thy phn vinyl axetat trong mi trng axit thu c:
A. Axit axetic v ancol vinylic.

C. Axit axetic v ancol etylic.

B. Axit axetic v adehit axetic.

D. Axit axetat v vinylic.

Cu 21. Cho CH3COOCH3 vo dd NaOH (un nng), sinh ra cc sn phm l:


A. CH3COONa v CH3COOH.

C. CH3COOH v CH3ONa.

B. CH3COONa v CH3OH.

D. CH3OH v CH3COOH.

Cu 22. Thy phn este X trong mi trng kim, thu c natriaxtat v ancol etylic. Cng thc
cu to ca X l:
A. CH3COOC2H5

B. CH3COOCH3

C. C2H3COOC2H5

D. C2H5COOCH3

Cu 23. Cho este X c CPTP C8H8O2 tc dng vi lng d dd KOH thu c 2 mui hu c v
H2O. X c tn gi l:
A. Metyl benzoat.

B. Benzyl fomat.

C. Phenyl fomat.

D. Phenyl axetat.

Cu 24. Thy phn hn hp hai este: metyl axetat v etyl axetat trong dung dch NaOH un nng,
sau phn ng ta thu c
A. 1 mui v 1 ancol.

B. 1 mui v 2 ancol.

C. 2 mui v 1 ancol.

D. hai mui v 2 ancol.

Cu 25. Este X phn ng vi dd NaOH un nng to ra ancol metylic v natri fomat. CTCT ca X:
A. CH3COOCH3

B. HCOOCH3

C. C2H5COOCH3

D. CH3COOC2H5
5

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Cu 26. Thu phn mt este X c cng thc phn t C4H8O2 thu c axt Y v ancol Z, em oxi
ho Z th thu c Y. Cng thc cu to ca X l.
A. CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3

C. HCOOC3H7

D. HCOOCH3 .

Cu 27. Ha cht no sau y c th s dng phn bit 2 este l ng phn ca nhau c cng
cng thc phn t l C3H6O2?
A. AgNO3 trong NH3, un nng.

B. Qu tm.

C. DD NaOH.

D. DD NaHCO3.

Cu 28. Mt este c cng thc phn t l C3H6O2 c phn ng trng gng vi dd AgNO3 trong
NH3. Cng thc cu to ca este l:
A. C2H5COOCH3

B. HCOOC3H7

C. HCOOC2H5

D. CH3COOCH3

Cu 29. Thy phn este C4H6O2 trong mi trng axit th ta thu c mt hn hp cc cht u c
phn ng trng gng. Vy cng thc cu to ca este c th l p n no sau y?
A.CH2=CHCOOCH3. B.HCOOCH2CH=CH2. C. CH3COOC(CH3)=CH2. D. HCOOCH=CH-CH3
Cu 30. Cho s :
Y l hp cht thm. Hai cht X, Y trong s ln lt l:
A. Axit axetic, phenol.

C. Anhidrit axetic, natri phenolat.

B. Anhidrit axetic, phenol.

D. Axit axetic, natri phenolat.

Cu 31. Este X l hp cht thm c CTPT l C9H10O2. Cho X tc dng vi dd NaOH, to ra 2 mui
u c phn t khi ln hn 80. CTCT thu gn ca X l:
A. CH3COOCH2C6H5.

B. HCOOC6H4C2H5.C.

C6H5COOC2H5.

D. C2H5COOC6H5.

Cu 32. Cho cc cht: etyl fomat, anlyl axetat, vinyl axetat, isopropyl fomat, metyl acrylat. S cht
trong dy trn tc dng vi NaOH, un nng sinh ra ancol l:
A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Cu 33. Cho cc este sau: etyl fomat (1); vinyl axetat (2); metyl acrylat (3); anlyl axetat (4). Dy
gm cc cht tc dng vi NaOH, un nng sinh ra ancol l:
A. 1, 2, 3.

B. 1, 3, 4.

C. 2, 3,4.

D. 1, 2, 4.

Cu 34. Thy phn este Z tng mi trng axit, thu c 2 cht hu c X v Y (MX < My). Bng
mt phn ng c th chuyn ha X thnh Y. Cht Z khng th l:
A. Metyl propionat.B. Metyl axetat.

C. Etyl axetat.

D. Vinyl axetat.

Cu 35. Hon thnh phng trnh phn ng sau:

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Dng 3: IU CH
Cu 1. Propyl fomat c iu ch t
A. axit fomic v ancol metylic.

B. axit fomic v ancol propylic.

C. axit axetic v ancol propylic.

D. axit propionic v ancol metylic.

Cu 2. Cho s chuyn ha sau (mi mi tn l mt phng trnh phn ng):


Tinh bt X Y Z metyl axetat
Cc cht Y, Z trong s trn ln lt l:
A. C2H5OH, CH3COOH.

B. CH3COOH, CH3OH.

C. CH3COOH, C2H5OH.

D. C2H4, CH3COOH.

Cu 3. Cht no sau y khng to este trong phn ng vi axit axetic ?


A. C2H5OH

B. HOCH2CH2OH

C. C2H2

D. C6H5OH

Cu 4. Cho chui bin ha sau: C2H2 X Y Z CH3COOC2H5.


Cc cht X, Y, Z ln lt l:
A. C2H4, CH3COOH, C2H5OH.

B. CH3CHO, C2H4, C2H5OH.

C. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH.

D. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH.

Cu 5. Phn ng gia axit vi ancol to thnh este c gi l:


A. Phn ng trung ho.

B. Phn ng ngng t.

C. Phn ng este ha.

D. Phn ng kt hp.

Cu 6. T metan iu ch metyl fomat t nht phi qua bao nhiu phn ng ?


A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Cu 7. Bin php dng nng cao hiu sut phn ng este ho l:


A. Thc hin trong mi trng kim.

B. Dng H2SO4 c lm xc tc.

C. Ly d 1 trong 2 cht u hoc lm gim nng cc sn phm ng thi dng H2SO4 c


lm cht xc tc.
D. Thc hin trong mi trng axit ng thi h thp nhit .
Cu 8. Cho s phn ng:
Xenluloz

H2O, H , to

men
ruou

men
giam

Y, xt, to

Cng thc ca T l
A. C2H5COOCH3

B. CH3COOH

C. C2H5COOH

D. CH3COOC2H5

Cu 9. iu ch phenyl axetat, ngi ta cho phenol tc dng vi cht no sau y trong mi


trng kim.
A. CH3COOH

B. (CH3CO)2O

C. CH3OH

D. CH3COONa

Cu 10. Hai cht no sau y u c th tham gia phn ng este ha?


A. CH3COONa v C6H5OH.
B. CH3COOH v C6H5NH2.

C. CH3COOH v C2H5OH.
D. CH3COOH V C2H5CHO.
7

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Cu 11. Este X iu ch t ancol metylic c t khi so vi oxi l 2,3125. Cng thc ca X l:


A. CH3COOC2H5.

B. CH3COOCH3.

C. C2H5COOCH3. D. C2H5COOC2H5.

Cu 12. Este Y iu ch t ancol etylic c t khi hi so vi khng kh l 3,03. Cng thc ca Y l:


A. CH3COOCH3.

B. C2H5COOCH3.

C. HCOOC2H5.

D. CH3COOC2H5.

Cu 13. Este Z iu ch t ancol metylic c t khi so vi oxi l 2,75. Cng thc ca Z l:


A. C2H5COOCH3. B. CH3COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOC2H5.

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

Dng 4: BI TON THY PHN ESTE


Cu 1. X l este no, n chc, c t khi hi so vi CH4 l 5,5. Nu em un 2,2g X vi dd NaOH
(d), thu c 2,05g mui. CTCT thu gn ca X l:
A. HCOOCH2CH2CH3.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5. D. HCOOCH(CH3)2.

Cu 2. Ha hi hon ton 4,4g mt este mch h X, thu c th tch hi bng th tch ca 1,6g kh
oxi (o cng iu kin). Mt khc, thy phn hon ton 11g X bng dd NaOH d, thu c 10,25g
mui. Cng thc ca X l:
A. C2H5COOCH3.

B. C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H7.

Cu 3. Cho 10,32g este n chc A phn ng va vi 120ml dd NaOH 1M. C cn dd sau phn
ng thu c 11,28g mui khan. CTCT thu gn ca A l:
A. CH3CH2COOCH3. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. CH3COOC2H5.
Cu 4. X phng ha 8,8g etyl axetat bng 200ml dd NaOH 0,2M. Sau khi phn ng xy ra hon
ton, c cn dung dch thu c khi lng mui khan l:
A. 8,56g.

B. 3,28g.

C. 10,4g.

D. 8,2g

Cu 5. Cht hu c X c CTPT C2H4O2. Cho 3,0g X tc dng vi va vi dd NaOH thu c


mt mui hu c v ancol Y. C cn dd thu c sau phn ng, thu c m (g) cht rn. Gi tr m:
A. 3,6.

B. 3,4.

C. 4,1.

D. 4,3.

Cu 6. Este n chc X c t khi hi so vi CH4 l 6,25. Cho 20g X tc dng vi 300ml dd KOH
1M, un nng. C cn dung dch sau phn ng, thu c 28g cht rn khan. CTCT ca X l:
A. CH2=CHCH2COOCH3.

C. CH3COOCH=CHCH3.

B. CH2=CHCOOC2H5.

D. CH3CH2COOCH=CH2.

Cu 7. Cho 8,8g este E (C4H8O2) tc dng vi 135ml dd NaOH 1M, sau c cn dd thu c 9,6g
cht rn khan. Tn gi ca E l:
A. Propyl fomat.

B. Etyl axetat.

C. Metyl propyonat.

D. isopropyl fomat.

Cu 8. Cho 3,7g este no, n chc, mch h tc dng ht vi dd KOH, thu c mui v 2,3g ancol
etylic. Cng thc ca este l:
A. C2H5COOC2H5.

B. CH3COOC2H5.

C. HCOOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Cu 9. Cho este no, n chc, mch h tc dng ht vi dd KOH, thu c 4,2g mui v 2,3g ancol
etylic. Cng thc ca este l:
A. C2H5COOC2H5.

B. HCOOC2H5.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Cu 10. Cho 10,4g hh X gm axit axetic v etyl axetat tc dng va vi 150g dd NaOH 4%.
Phn trm khi lng ca etyl axetat trong hh X l:
A. 22%.

B. 42,3%.

C. 33%.

D. 44%

Cu 11. Cho 7,4 gam este X no, n chc phn ng vi dung dch AgNO 3/NH3 d thu c 21,6
gam kt ta. Cng thc cu to ca X l.
A. HCOOCH3

B. HCOOCH2CH2CH3

C. HCOOC2H5

D. HCOOCH(CH3)CH3

Cu 12. Hai este n chc X v Y l ng phn ca nhau. Khi ha hi 1,85 gam X, thu c th tch
hi ng bng th tch ca 0,7 gam N2 (ktc). Cng thc cu to thu gn ca X v Y l:
9

Bi tp ha hc 12

Chng 1. ESTE - LIPIT

Ngi son: Trn Th Hng Ngn

A. HCOOCH2CH2CH3 v CH3COOC2H5

B. C2H5COOCH3 v HCOOCH(CH3)2

C. C2H3COOC2H5 v C2H5COOC2H3

D. HCOOC2H5 v CH3COOCH3

Cu 13. X phng ha 22,2 gam hn hp 2 este l HCOOC 2H5 v CH3COOCH3 bng NaOH nguyn
cht. Khi lng NaOH tham gia phn ng l:
A. 8 gam

B. 12 gam

C. 16 gam

D. 20 gam

Cu 14. X phng ho 22,2 gam hn hp hai este HCOOC 2H5 v CH3COOCH3 bng dung dch
NaOH 1M (un nng). Th tch dung dch NaOH ti thiu cn dng l.
A. 150 ml

B. 400 ml

C. 300 ml

D. 200 ml

Cu 15. un nng 6 gam axit axetic vi mt lng d ancol etylic c xc tc l axit sunfuric c.
Nu hiu sut phn ng l 80% th khi lng este thu c l
A. 7,04 gam

B. 3,52 gam

C. 14,08 gam

D. 4,28 gam

Cu 16. un 12 gam axit axetic vi 13,8 gam etanol (c H 2SO4 c lm xc tc) n kh phn ng
t ti trng thi cn bng, thu c 11 gam este. Hiu sut ca phn ng este ha l.
A. 50 %

B. 75 %

C. 55 %

D. 62,5 %

Cu 17. Thy phn este X c CTPT C4H8O2 trong dung dch NaOH thu c hn hp hai cht hu
c Y v Z trong Y c t khi hi so vi H2 l 16. X c cng thc l:
A. HCOOC3H7

B. CH3COOC2H5

C. HCOOC3H5

D. C2H5COOCH3

Cu 18. Thy phn este X c cng thc phn t C4H8O2 trong dung dch NaOH thu c hn hp 2
cht hu c Y v Z trong Z c t khi hi so vi H2 bng 23. Tn ca X l:
A. etyl axetat

B. Metyl axetat

C. metyl propionat

D. propyl fomat

Cu 19. Cho 8,8 gam CH3COOC2H5 phn ng ht vi dung dch NaOH (d), un nng. Khi lng
mui CH3COONa thu c l:
A. 12,3 gam.

B. 16,4 gam.

C. 4,1 gam.

D. 8,2 gam.

Cu 20. Cho 6 gam mt este ca axit cacboxylic no n chc v ancol no n chc phn ng va
ht vi 100 ml dung dch NaOH 1M. Tn gi ca este l:
A. etyl axetat.

B. propyl fomat.

C. metyl axetat.

D. metyl fomat.

Cu 21. X phng ho hon ton 17,6 gam hn hp 2 este l etyl axetat v metyl propionat bng
lng va V (ml) dung dch NaOH 0,5M. Gi tr V l:
A. 200 ml.

B. 500 ml.

C. 400 ml.

D. 600 ml.

Cu 22. Thy phn hon ton 11,44 gam este no, n chc, mch h X vi 100 ml dung dch NaOH
1,3M (va ) thu c 5,98 gam mt ancol Y. Tn gi ca X l:
A. Etyl fomat

B. Etyl axetat

C. Etyl propionat

D. Propyl axetat

10