मल आवडलल

गजल !

मल आवडलल

गजल !

गज़लनव ज़ भ मर व प च ळ ह न ग ऊन ल कप
कलल क ह गज़ल
म इथ पश (ग ऊन न ह ) करत आह. ख त आह आपल ल ह उपकम
आवडल!ह सव' गज़ल न सवत) भ मर व न च सग तबद कलल आह. ह
सव' गज़ल आश गभ' आहतच ह त व द न ह पण भ मर व त ज
पदत न पश करत त त त0न आपल ल त गज़लत ल सहजपण कट
ह ण ऱ अथ ब
' र बरच त त ल लपलल अनक अथ'व ह पदर नजरस त त
आणण आपल त5ड0 न सहजपण "व हव " च द द घऊन ज त त.
पहहल गज़ल म ननवडल आह गज़लसम ट स:रश भट ह च .
ब लल ह त कध म ,ऐक ह म झ कह ण
क त:झ ड ळ त आल, क रण व च0न प ण
गज़ल)
ह कह ण त:झ च नह ण च
त पलल अध र प ण च
न व ह त त:झ हदव ण च
क ळज घ जर उख ण च
र ग न ह त:झ
च ड आल त:झ

नक र च
बह ण च

ल क आल अत च क आल?
वळ झ ल ननघ0न ज ण च

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

त0 नभ तल त र, म ळलस क तवह
म णझ च सवपन न , ग ळलस क तवह
आज क त:ल म झ एवढ रड0 आल
त0 नचतवर अश0, ढ ळलस क तवह
ह त:झ मल आत ,व चण स:र झ ल
एक प नह म झ, च ळलस क तवह
च:पबल स त0 म झ , शबद शबद एक त
ओठ नमक म झ, ट ळलस क तवह
-स:रश भट
ग क आणण सग तक र:भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

रब ई)
व चलल ऐकलल , म णस गल क:ठ
प:सतक त0न प हहलल , म णस गल क:ठ
र ज अत च र ह त , आरश वर कM अत
आरश ल भ वलल , म णस गल क:ठ
गज़ल)
अद ज आरश च व ट खर अस व
बह:तक म णस च त चहर अस व
क ठ वर उतरल , सवपन तह नलल
ड ळ त वदनच , म झ झर अस व
ज़खम कश स:गध , झ ल त क ळज ल
कलत व र ज न,त म गर अस व
'
म थ वर नभ च ओझ सद 'इल ह '
द ह हदश कश च ,ह पपजर अस व
-इल ह जम सद र
रब ई:चदशखर स नकर
ग क आणण सग तक र:भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल)
घर व ळ0 च ब ध च
सवपन नव ह हदव ण च
सहज ब लल ननघ0न गल
झ ल गल ,पवसर च
आरश त म आरस प:ढ...
क ण त त समज च
ठरपवल पवन ठरल आह
सवपन मध ... भट च
-इल ह जम द र
ग क आणण सग तक र:भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल)
स ड0 न च ललल, म झ मल च ग ण
म मRहSल त उरल , वज ' सवर म ण
ओठ त आतत , कद र कRद झ ल
सवरस गर तल त , पवरल ननळ उध ण
न न त आज म झ , चद स न ज आल
पदर त त रक च, झ क0न घ तर ण
दऊ नक स आत , आमतण उद च
घ ल0 नक वUथ त0, र खस ह उख ण
-उ.र .नगर
ग क आणण सग तक र:भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल)
ह सण च ख:ळ
स नक
आसव न उग च त स नक
म जर ट ळल वसत ल
ह S:ल च नमठV क:ण स नक
च लल म पवर ण दश ल
स बत ल त:झ स:व स नक
मUत 0 ज म न ह ऊन

ज वन च त:रगव स नक
-र ज0 ज धव
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल)
त0 च र प वल न ऊ नक स आत
सवन तल
मण
र जर स आत
आण0 क:ठ0 न म झ म प च लण र?
झ ल उभ जग च म प प स आत
म गच ट ळल म शज र आठव च ...
म हहडत उनह च ग व त ओस आत
म झ -त:झ घर ब मUत ज:न च आह
ह ऊन ह डवRर क व गत स आत ?
-द पक करद कर
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल)आ ष:
तच आह
अन Y ह च पच आह
ब ल0 घर क:ण श
तह स:नच आह
त: भटश नव न
ब कM ज:नच आह
कल स द त0ह ...
क ह खरच आह
-सग त ज श
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गजल:
प:नह व टत कM त:ल ग:णग:ण व
त:ल ग:णग:ण
त:झ ओठ वह व
हदल क वळ सवपन म ज वन ल
त:झ सवपन म झ उश ल अस व
त:झ
द आल अवळ अश कM
जस च दण न, दप
: रच व
अत ल वल ह खर चहर म
अत म णस न मल ओळख व
-चदशखर स नकर
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल:
त:झ तस च ग डव असलह नसलह
तस उनह त ग रव असलह नसलह
अज0न र ज हहडत, नभ त एक प खर
उद स त च प रव , असलह नसलह
ननव त एकट च म , ननव त ह त:झ नश
त:झ सवर त म रव , असलह नसलह
हकत अन ळख इथ, मल स:गध भटत
हव तश च ह हव , असलह नसलह
-म.भ चवह ण
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल :
त0 म झ सवर, त0 म झ ल
त0 म झ ग त च आश
प वस त ह लगबग कसल
त ल त:झ ज ण च ह व
दन: न त0 णजकल स क ठ
म कल म झ च पर ज
मरण , र
मरण
मज व ट ह जगण च भ
- द प ननS डकर
ग क आणण सग तक र: भ म र व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल:
ऐनवळ जर म गर ट ळत
त0 मल म ळश ,म त:ल म ळत
स वर ह नक आसव न मल
म च म झ अत द): ख स भ ळत
स ग आत मल ज व गल वर
क त:झ भ वत ज व घ ट ळत ?
च दण च नतच त ळ ग ल वर
दष क ढ व चद ओव ळत
-अरण स ग ळ
ग क आणण सग तक र : भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल :म हकन र सरकत न प हहल
म मल , आकदत न प हहल
क णत ज द 0 अश कल स त0
म ध:क, गध ळत न प हहल
प कळ खत व0न जवह गळ ल
म S:ल न , णझगत न प हहल
ल क त म ग हSर
ल गल
म त:ल , र\ ग ळत न प हहल
-न त नभस
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

चरळ:
सवर च थ बल हदड त:झ द र त:झ स ठV
कध प स0न शबद च स:र व र त:झ स ठV...
गज़ल:त:ल ल गल ग त म झ कळ
त:झ अतर ल गल म जळ
कश ल त:झ ह त ह त त आल
प:नह ल गल त ल म झ ढळ
त:झ अगण गध ईल म झ
S:ल व च0न ल गल दव'ळ
अत सपल सवपनह त रक च
ननघ ल गड चदह म वळ
-अरण स ग ळ
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

रब ई:स डल क लच हकन ऱ ल
व दळ घतल ननव ऱ ल ...
घतल म प:नह नव S स...
ह रण च नश ज:ग ऱ ल
गज़ल :ह रण स एक नव ड व प हहज
स कळ ज:न ,नव न घ व प हहज
Sतर स ह S:ट0 शकल प लव
आसव त तवहढ भ व प हहज
अधक र सपण र आज न उद
Sक एक ज त च उठ व प हहज
द:: ख हच एकमव सत ज वन
त त ह हस च सर व प हहज
-सग त ज श
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गज़ल :ज वघण स रख ब ल च त
ल घव जखम उर पर च त
म कस स ग0 त:मह ल अकर न
बद ओठ न उख ण घ
च त
ऐकत च ह0ल म झ प वल च
प पण च त रण ब ध च त
त च स ग0 नक मज क द
क द ख ट कस, स ग च त
ज वघण स रख ब ल च त
ल घव जखम उर पर च त
अन Y पततग स रख ज ळ च त
र ज सवपन त0न ह क द च त
-न त नभस
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

रब ई:
स ग क:ठल
कन च ह त ह त ?
घ त त0 कल स कM अपघ त ह त
व थ' म अनभषक कल आसव च
म नलल दव... प ष ण त ह त
गजल:
क ळज ल स रख ज ळ त गल
म नतल भट च ट ळ त गल
मcगजळ सम त नतच शपथ ननघ ल
व थ' म झ शबद म प ळ त गल
ह त धरन स वल गल उनह च
म नतच आभ स क:रव ळ त गल
ट कल हकरण क:ण व टत म झ
म क श ल च ठच ळ त गल
-इल ह जम द र
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

रब ई:
स0 ' दह स ज ळत आह
म त म श त च लत आह
ऐकव0 क म गजल रनसक
स रख कठ द टत आह
गजल:
हज र द:: ख मन स म झ , हज र जखम उर त म झ
वसत असत सभ वत ल ऋत0 ननर ळ च आत म झ
त:झ पवन ह जग व च जर इथ शकड बह ण
अस खर रग ज वन च त:झ म:ळ ज वन त म झ
सम र मUत 0 उभ तर ह , नस त:झ वड स हडल म
त:झ च ग ण अज0न असत थर रण - सवर त म झ ..
गर ब म ,द न त रक च क:ठ0 न ह क जळ स दऊ
उग च 'ख वर' उभ अस ह ननश अश अगण त म झ ..
-ख वर
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

रब ई:
नक वड S:ल0 त0ह ,कळ ल स गत आमह
S:ल च ह र स:कलल,क:ठह ट गत आमह
पवस व घतल जथ,ननव र पटल त ह
पवजच आस ल
' क ,मन र ब धत आमह
गजल:
ह अस ब गवर उपक र कल
कतल करन S:ल च ह र कल
ठव:न श ब0त क
व र कल
Sक आतम ल च त न ठ र कल
ऐकल म ह:दक जवह हवच
प ड: न नभत घर च द र कल
प ह:न त:जल नचतवरत 'इल ह '
त रक न अबर ज ह र कल
-इल ह जम द र
ग क आणण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

मल आवडलल

गजल !

गजल:
आसव न प:नह आवर ल गल
ह सण म प:नह प घर ल गल
ह वसत हकत दर0 गल स त0
म त:झ स रख म हर ल गल
ज वन न जर ल ख ल थ डल
म प:नह ब ट त च धर ल गल
स वल नच जवह मल ट ळल
म उनह च घर व वर ल गल
-रमण रणहदव
ग क आण सग तक र: भ मर व प च ळ

सकलन -

म द दव

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful