You are on page 1of 13

TEHNIKE MJERE ZATITE OD

ELEKTRINOG UDARA
Tehnike mjere zatite od elektrinog
udara propisane su normama i
pravilnicima a duni su ih provoditi svi koji
su ukljueni u projektiranje, izradu,
instaliranje, montau, odravanje i
rukovanje elektrinim ureajima i
postrojenjima kako bi se smanjila
opasnost od tetnog djelovanja elektrine
struje na ljudski organizam
KARAKTERISTIKE MREE
Distributivna mrea iz koje se napajaju
stambeni i poslovni objekti, a time i sva
elektrina troila u njima je izmjenina,
trofazna, etverovodna, standardnog
napona U=230/400 V i frekvencije f=50 Hz,
a time je i opasna po ivot.
VRSTE OPASNOSTI
OPASNOST OD SLUAJ NOG (DIREKTNOG) DODIRA
To je opasnost od sluajnog dodira dijelova postrojenja ili
ureaja koji u normalnom pogonu moraju biti pod
naponom (vodii, kontakti, grijai, namotaji i sl.)
OPASNOST OD DODIRNOG NAPONA
(INDIREKTNOG DODIRA)
To je opasnost od dodira dijelova koji u normalnom pogonu
ne smiju biti pod naponom, ali zbog kvara, nestrune
montae ili rukovanja na tim dijelovima se pojavi opasni
napon (dodirni napon). To su najee metalna kuita
strojeva i ureaja
MJERE ZATITE
OD DIREKTNOG DODIRA
Mali napon (napon manji od 50 V)
Izoliranje (npr. elektrini vodovi)
Udaljavanje (npr. dalekovodi)
Ugraivanje (razvodni ormari, kuita i sl.)
Ograivanje (npr. u trafo stanicama)
Upozoravanje (standardni natpisi i grafike oznake)
MJERE ZATITE
OD INDIREKTNOG DODIRA
Mali napon (napon manji od 50 V)
Zatitno izoliranje (mali kuanski aparati i runi alat)
Rastavni transformator (galvansko odvajanje)
Zatitno nulovanje (vie se ne primjenjuje)
Zatitno uzemljenje (obavezna mjera na razini objekta)
Strujna zatitna sklopka(danas uobiajena dodatna
zatita)
Izjednaenje potencijala(metalne cijevi vodovodnih
instalacija spajaju se s uzemljenjem
IZJEDNAENJE POTENCIJALA
IZJEDNAENJE POTENCIJALA
Izjednaavanje potencijala postie se
meusobnim galvanskim spajanjem svih
metalnih dijelova razliitih instalacija sa zatitnim
vodiem elektrinih instalacija u nekom prostoru.
U sluaju pojave napona greke na kuitima
elektrinih troila, taj isti napon pojaviti e se i na
svim meusobno povezanim metalnim dijelovima
drugih instalacija te nee postojati razlika napona
izmeu vodljivih dijelova instalacija.
ZATITNO UZEMLJLENJE
ZATITNO UZEMLJENJE
u sluaju proboja izolacije na opremi, struja kvara e protei kroz
zatvoreni strujni krug kako je prikazano na slici
karakteristike osiguraa i ukupni otpor uzemljivaa moraju se odabrati
tako da u sluaju kvara nastupi automatsko iskljuivanje napajanja u
vremenu ne duljem od 0,2 sekunde (strujni krugovi s prikljunicama,
prijenosnim troilima ili troilima koja se za vrijeme rada dre u ruci)
odnosno 5 sekundi (u svim ostalim strujnim krugovima) i zbog toga mora
biti ispunjen uvjet:
L a A
U I R
gdje je:
UL doputeni napon dodira (50V ili 25V)
RA ukupni otpor uzemljivaa i otpor zatitnog
vodia od uzemljivaa od tienog troila
Ia struja kvara koja osigurava isklapanje osiguraa
(2,5 x In)
STRUJNA ZATITNA SKLOPKA
STRUJNA ZATITNA SKLOPKA
djelovanje ove zatitne mjere temelji se na mjerenju
diferencijalne struje posredstvom diferencijalnog
transformatora (diferencija = razlika)
u normalnom pogonskom stanju struja koja dolazi i odlazi
iz troila su jednake magnetski tokovi nastali
djelovanjem ovih struja meusobno se ponitavaju i
jezgra transformatora ostaje nemagnetizirana
ako na izolaciji troila nastane kvar struja greke prolazi
kroz otpor uzemljivaa i otpor pogonskog uzemljenja
uslijed nastale razlike izmeu ulazne i izlazne struje koja
prolazi kroz jezgru transformatora, ona se magnetizira i
daje vrlo brzo poticaj za iskljuenje prekidaa
STRUJNA ZATITNA SKLOPKA
d n A
U I R

gdje je
R
A
ukupni otpor uzemljivaa i otpor zatitnog vodia od uzemljivaa do tienog troila
I
n
nazivna isklopna diferencijalna struja pri kojoj dolazi do isklapanja sklopke
U
d
doputeni napon dodira (50 V ili 25 V)
Za ispravnost ove mjere zatite treba biti ispunjeno
I
n
(A) 0.03 0.1 0.3 0.5 1
R
A
() 1660 500 166 100 50