You are on page 1of 236

A

hbor okozi
rta :
goston Pter
Budapest, 1919
Npszaa !"n#kereskeds !iadsa
$%%&, 'rzsbet(k"rtt )*&
Vilgossg- nyomda, Budapest, Conti-utca 4.
ELSZ
A t!t"nelmi mate!ialista #l#ogs s$e!int a t!-
t"nelmi #e%l&d"s #$isai"!t egyes em'e!e(et nem le-
)et #elel&ss" tenni* de #elel&ss" le)et tenni a$ egyes
em'e!e(et a t!t"nelmi mate!ialista #l#ogs alap%n
is a$"!t, )ogy &( e$t a #e%l&d"st el&mo$d+tott(-e ,agy
a(adlyo$t(. -ppen .gy #elelne( a$ egyese( a$"!t
is, )ogy a sa%t )ely/(n a ($%0t ,agy egy"ni "!de-
(ei(et s$olglt(-e.
Enne( a (ny,ne( csupn a$ a c"l%a, )ogy a$t
a ("!d"st tis$t$$a1 mennyi'en #elel&s a m.lt !end-
s$e! "s anna( ("p,isel&i a$"!t, )ogy a t!sadalom
#e%l&d"s"ne( e$t a mai #$ist csa( ,"!tenge!en
(e!es$t/l "!t/( el2
A$o(!0l a$ o(o(!0l, amelye( ide ,e$ette( (/ln
(ny,'en s$nd"(o$om #oglal(o$ni. E$"!t e$ a (ny,
n"mileg egyoldal. s mindeneset!e )inyos is. 3a
m"gis ($$"tes$em, tes$em e$t a ("!d"s #ontossg!a
s a(tulis ,olt!a ,al0 te(intettel.
3ogy a (ny, #&leg a ($ponti )atalma(na( a
)'o!.'an ,al0 '4n!"s$ess"g"t #e%tegeti "s so( )elyt*
#igyelmen (+,/l )agy%a a$ ntnt llam#"!#i"ina( s$e-
!ep"t, anna( o(a nem csupn a$ a meggy&$&d"sem,
)ogy enne( a )'o!.na( a ($ponti )atalma( (o!-
mny$ati !ends$e!e "s politi(usai so((al nagyo''
ine!te('en el&id"$&i, mint a$ ntnt'elie(, )anem
a$ a (!/lm"ny is, )ogy a mi #ladatun( els&so!'an
a sa%t 'u(ott !ends$e!/n( )i'i!a !mutatni.
Budapest, 5656 m!cius )0 57,
A szerz+&
BEVEZE8-S.
A )'o!. ele%"n is, meg a )'o!. ,"g"n is, leg-
%o''an a$ a ("!d"s #oglal(o$tatta a ,ilgot1 -i o.t
ennek a borzaszt ".d"k.snek az okai
A )'o!. ele%"n is meg,olt enne( a ("!d"sne(
a$ a mell"($ng"%e1 ki okozta a hbort/ de a((o!
e$t sen(i sem me!te )ango$tatni, ma a$on'an m!
ny+ltan s )angosan ,eti( #l a$ ut0''i ("!d"st s in-
('' a )'o!. o(o$0it, mint o(ait a(a!%( megis-
me!ni.
9iutn !"gen a )'o!. el&tt #oglal(o$tam m!
a$ eu!0pai milita!i$mus ("!d"s",el s a )'o!. #olya-
mn s$a(adatlanul #olytattam meg(e$dett tanulm-
nyaimat, el)at!o$tam, )ogy ,el/( a nyil,nossg
el" l"pe(. A #nti ("t ("!d"s!e (e!estem a ,las$t m!
a )'o!. el&tt is, ami(o! a$o(at a$ o(o(at (e!estem,
amelye( a m"!t"(telen #egy,e!(e$"st #lid"$t"(, me!t
a$ a ("t ("!d"s, )ogy (i s mi o(o$ta a )'o!.t s a$,
)ogy mi "s (i a milita!i$mus o(a, tula%don("pen
ugyana$ a ("!d"s.
A )'o!.na( s a milita!i$musna( egy a #ilo$0-
#i%a1 a$ e!&se'' %oga. E$ a #ilo$0#ia a )'o!. alatt,
nlun( a leg)ullmosa'' plyt +!ta le. Volt id&,
:
ami(o! e!!e es(/dte( a$ em'e!e(, ,olt, ami(o! enne(
"!,"nyes/l"s"t&l !emegte(. Volt id&, ami(o! megta-
gadt( a (is nem$ete(ne( a$t a %ogt, )ogy "l%ene(
s most !emeg,e gondolna( a!!a, )ogy e$t a$ & sa%t
#l#ogsu(at a$ ellens"g most !%u( al(alma$)at%a.
; mso( /gyei'e ,al0 a,at(o$s %ogt (,etelte
magna( so( !,idlt0, de !emeg& aggodalommal
tlti el a gondolat, )ogy most, < mi0ta gynge lett.
< a$ & /gyeit mso( #og%( !ende$)etni.
= tud0so( sem ,olta( (e,"s'" ingado$0(, mint
a nagy($ns"g. Am+g gy&$te( a #e%edelme(, addig
minden "!demet !%u( )almo$ta(, ami0ta a se!ege(
#ll$adta(, a$0ta megtagad%( &(et. A$ ud,a!onco(
t'o!a 0sszri seregnek ne,e$te a gy&$& se!eget s
ma npseregnek ne,e$i, a )oss$. )'o!. alatt tn(!e-
ment, le!ongyolt csapato(at.
A tud0so( a mg" a$ olcs0 magya!$at mg" ,o-
nulta(, )ogy a t!sadalom'an, .gy mint a te!m"-
s$et'en, minden te!m"s$etes le#olys.. A )'o!. a
t!sadalom #e%l&d"s"ne( %elens"ge. >e '!mennyit
i!ta( is a )'o!.!0l, m"g a$t a ("!d"st sem tis$t$t(
eddig, )ogy a )'o!. csa( %elens"g-e, ,agy pedig
maga a t!sadalom s$e!,e$et"'en 'ellott !endelle-
ness"g-e2 9aga a )'o!.-e a 'a%, ,agy pedig a 'a%o(
meg%elen"si #o!m%a2
E!!e a ("!d"s!e csa( a t!t"nelemtudomnnyal
s$,et(e$ett t!sadalomtudomny ad)at #eleletet. A
t!sadalomtudomny ugyanis nem n"$)eti a t!sa-
dalom %elens"geit csa( #l/letesen. 3a iga$ a$, )ogy
a m.lt )'o!.i nagy!"s$t dinas$ti(us )'o!.(, )a
iga$ a$, )ogy a #o!!adalma( is a t!sadalom s$e!,e-
$et"'en le,& !endelleness"ge( (it!"sei, a((o! a tu-
domny s$empont%'0l nem annyi!a ,ilgos a ("!d"s,

7
)ogy o(,etlen/l megnyugtat0 #eleletet ad)asson, a
(on(!"t )'o!.( o(aina( (utatsa n"l(/l. Bi$onyos
ugyanis, )ogy le)etne( dinas$ti(us )'o!.(, de 'i-
$onyos a$ is, )ogy (elet(e$ne( )'o!.( a t!sadalom
s$e!,e$et"'en 'ellott egyens.lyo$atlansg'0l, tis$-
tn ga$dasgi impe!iali$mus'0l.
3a a mai )'o!.( egyed/l a t!sadalom s$e!,e-
$et"ne( egyens.lyo$atlansg'0l tmadna(, a((o!
#lme!/l a$ a ("!d"s is, )ogy a )'o!.na( o(a ga$-
dasgi, nem$eti, )atalmi, ideologi(us, ,agy ms-e2
Egyed/l a s$ociol0gia .tmutatsa mellett te)t
e$t a ("!d"st nem old)at%u( meg. A t!t"nelem enne(
a ("!d"sne( a meg#e%t&%e. A t!t"nelemne( is meg-
,an a$on'an a logi(%a. A t!t"nelem logi(%a ,e$et
a!!a a gondolat!a, )ogy t!,"nys$e!4s"ge(et (e!es-
s/n( a t!sadalom'an. >e )onnan ,an e$ a t!,"ny-
s$e!4s"g a t!t"nelem'en?2 A$ em'e!e( csele(,"s"-
ne( logi(us ,olt'an.
A logi(a 'enne ,an a$ em'e!'en s e$ alapon lla-
p+t%a meg a t!sadalom #e%l&d"s"ne(, #nnllsna(
t!,"nyeit, a$ egyessel s$em'en pedig a logi(a mint
#elel&ss"g "!,"nyes/l. A #elel&ss"g ma a t!sadalmi
!end alap%a. A gye!me(et m! e!!e ne,el%/(, a #l-
n&ttne( es$e!int (ell "lnie. Csa( a$ llam #"!#ia( ne
legyene( #elel&se(@
3a ,ala(i meggy.%t%a a s$"na(a$lat, a((o! meg-
'/nteti( m"g a((o! is, )a nem te!)eli s$nd"(ossg.
3a a$ llam#"!#ia( ",e(en "s ",ti$ede(en t #l)al-
mo$$( a !o''an0 anyago(at "s a$tn s$nd"(osan
#lgy.%t%( s a !o''ans milli0(at pus$iit el, a((o!
a$ el(e!/l)etetlen t!,"nys$e!4s"g ,agy Asten ne,"-
ne( )ango$tatsa ($'en a tmeg 'mulata mellett
,onul%ana( el a )atalom polc!0l s a (it/ntet"se(
B
s.lya, alatt !os(ad%ana( le s ne '4ntudatu( !os(ass$a
&(et ss$e2@
Clyan (nny4 a$t mondani, )ogy nincs #elel&s.
Dedig ,an, mondta Ee!enc F0$se#, ami(o! e!!&l a
("!d"s!&l a$ egyi( nagy(,ettel 'es$"lgetett1 G9in-
den(o! olyan (ellemetlen ,"letlen o(o$$a a )'o!.t,
amelyet a$ em'e!e( meggondolatlansga, tapas$ta-
latlansga id"$ #l. Hem ll, )ogy a )'o!.t nem
le)et mega(adlyo$ni. Elegend& a mega(adlyo$s!a
a$ nu!alom "s nyugodt +t"let.I
Ee!enc F0$se#ne( e$t a ,"lem"ny"t a )'o!.
el&tt so(s$o! id"$t"(, ami(o! '"(es$e!etet"t 'i$ony+-
tani a(a!t(. B!mennyi!e tudomnytalanna( t4ni(
is e$ a megllap+ts, 'i$onyos, )ogy anna( iga$sgt
megtagadni nem le)et. >e a tudomnytalansg taln
m! ott (e$d&di(, ami(o! a )'o!.t csa( a''an lt-
%u(, )ogy a$ gyu( s$0lna(, de nem lt%u( m!
a''an is, )ogy s$$e$!e( egyed/l a$"!t dolgo$na(
"s "lne(, )ogy #egy,e!e(et ("s$+tsene(.
-ppen olyan e$, mint ami(o! a gy4lletet csa(
a((o! lt%u( meg, ami(o! a se!ege( egymst gyil-
(ol%(, de nem a((o!, ami(o! n"pe(!&l s$a'ad !os$-
s$at mondani, +!ni.
A tudomny megtan+tott a!!a, )ogy a mun(so(
'"!"t, anna( a$ utols0 mun(sna( a '"!e )at!o$$a
meg, a(i!e a te!mel"sn"l m"g s$/(s"g ,an* a tudo-
mny megtan+t a!!a, )ogy a$ llamo( #egy,e!(e$"s"t
anna( a$ llamna( a #egy,e!(e$"se )at!o$$a meg,
amelyi( leg%o''an #egy,e!(e$i(, me!t )a a t''i nem
(,eti, a((o! (ites$i magt anna( a ,es$"lyne(, )ogy
a %o''an #egy,e!(e$& le,e!i.
A )'o!. el&tti (o! t!t"nelme anna( a (utatsa,
)ogy melyi( llam mi"!t #egy,e!(e$i( "s mi"!t s$-

6
,et(e$i(, mi"!t dolgo$i(2 3a e$e(!e a ("!d"se(!e
megadtu( a ,las$t, a((o! megadtu( a!!a is, )ogy
melyi( llam, melyi( (o!mny, melyi( #e%edelem
o(o$ta a )'o!.t.
9eg (eli itt 'e,e$et&/l %egye$n/n(, )ogy a t!-
t"nelem t!,"nys$e!4s"ge dac!a, a$ ap!0 esem"nye(-
'en t!,"nys$e!4s"get tallni nem mindigJ le)et. 9eg
(ell %egye$n/n(, )ogy t!t"nelmi t!,"nys$e!4s"get
a diplomcia t!t"net"'en s$int"n nem tall)atni,
mi,el a diplomcia a$ u!al(od0( meg'+$ott%aina(
egy"ni meste!(ed"se, #ondo!lata, amely ,e$et)et oda,
)ogy milli0( elpus$tulna(, de a n"pe( so!sa m"gsem
a diplomcia o(o$ta ss$e/t($"se(t&l #/gg, )anem
a t!,"nys$e!4s"g ("!lel)etetlen pa!ancsai alatt ll.
A(i e$t a (ny,emet elol,asta, csodl(o$,a #og%a
("!de$ni, )ogy mi( "pen le)et a$, )ogy a$ esem"nye(
ss$ell+ts'0l a t!,"nys$e!4s"get megllap+tani
nem le)et2 A$"!t nem, me!t e$ a (ny, 0sak a 1e.e(
.+s eg#neket (e!esi, csa( a$$al a ("!d"ssel #og-
lal(o$i(1 kik o.tak a hbor okozi/ Hem s$e-
m"ly "s n", s$e!int #oglal(o$i( e$$el a ("!d"ssel,
)anem ltalnossg'an, amennyi'en a$ em'e!e( al-
(otta "s tmogatta !ends$e!ne( a )'o!.)o$ ,e$et&
int"$(ed"seit #lde!+ti. E!!e a c"l!a a legal(almasa''
a diplomcia t!t"net"ne( t!gyalsa.
Ami(o! egyese( "s ,e$et&( #elel&ss"g"!&l s$0lun(,
a((o! te!m"s$etesen nem (e!ess/( a t!,"nys$e!4s"-
get. A t!,"nys$e!4s"g t''"-(e,"s'" s$/(s"gs$e!4-
s"g "s +gy a #elel&ss"get megs$/nteti. Hem le)etett
c"lom, )ogy a$ em'e!e( '4n"t mentegessem.
Egy msi( mun(m ,olna )i,at,a a ('o!u
o(ait #lde!+teni. A )'o!. o(ai ($t m! nem
s$e!epelne( a$ egyes em'e!e( "s e$e( #elel&ss"ge,

5K
)anem a$o( a (!/lm"nye(, amelye( a mai te!mel"si
!endne( meg#elel& llami 'e!ende$"s #olytn, a
dinas$ti(us "!de(e( s$olglatn (+,/l a ga$dasgi "!-
de(e( s$olglat!a is #l)as$nl%( a leg#&'' llami
)atalmat. Es a msodi( (to+ ma%d e$utn lt nap-
,ilgot, )a a )'o!./(o$ta papi!)iny megs$4ni(.
A. !"s$.
A 3A8AL9AL CSCDCM8CSNL;SA.
A. EEFEZE8.
A )!mass$,ets"g "s a #!ancia-o!os$ s$,ets"g.
5. O. A diplomcia "s a n"pe(.
A$ llam a tmeg s$em"'en nagy templom,
amelyne( s$ent"ly"'en a papo( )elyett a diplomat(
i!ny+t%( a s$elleme( )a!ag%t ,agy 'a!tsgt.
94(d"s/( "ppen olyan mis$ti(us "s "!t)etetlen,
mint a '4,l&(" "s s$ellemid"$&(". Vanna( olya-
no( is, a(i( a$ a!any!u)s diplomat( m4(d"s"t a
te!m"s$et %elens"gei)e$ )asonl+t%( "s .gy n"$i(,
mint a #el)&( s$es$"lyes, "!t)etetlen %t"(t a$ "g-
'olton. 9so(na( a diplomat( m4(d"se a$ lla-
mo( so!st int"$& istene( s$+nes %t"(a. Le,esen ,an-
na(, a(i( em'e!i mun(na( n"$i( a diplomat("t is
"s es$e!int "!t"(eli(. >e megint so(an ,anna(, a(i(
len"$i( a diplomat( %elent&s"g"t "s a$t )is$i(,
)ogy)a e$t a len"$"st !ends$e!'e #oglal%(, a((o! a
diplomat( m4(d"s"t )atstalann tett"(. A len"-
$"s a$on'an "ppen olyan )elytelen, mint a$ a )it,
)ogy a t!sadalom esem"nyeine( mindig csele(,&
o(ai a$ llam#"!#ia(.
Amilyen m"!t"('en m!most a t!t"nelem "s a
t!sadalomtudomny a t!sadalom t!,"nys$e!4s"-
geit #lde!+ti, olyan m"!t"('en %utun( ($ele'' #e%-
l&d"se "s a 'enne "s$lel)et& %elens"ge( meg"!t"s")e$

5P
is. >e me!t a$ em'e! c"l(it4$& gondol(o$st meg-
tagadni nem tud%a, a t!t"nelmi esem"nye( "s t!sa-
dalmi %elens"ge( magya!$atnl is a$ a c"l dnti el
(ine(-(ine( lls#oglalst, )ogy milyen c"llal #og a
%elens"ge( "s esem"nye( magya!$at)o$.
9indent t#og0 "s mindenen (e!es$t/llt0 elme
eddig nem ,olt "s )a lett ,olna is, meg"!tetlen/l "lte
le "let"t "s )aladt ,"gig "lete ply%n. 8mege( so(
o(ot egys$e!!e megltni ("ptelene(. Csa( a$ olyan
elm"lete( )0d+t)atna( meg nagy tmege(et, ame-
lye( egy o(!a ,e$etne( ,iss$a minden %elens"get. A
)'o!. el&tt "ppen .gy, mint a )'o!. alatt a #a%-
elm"let "s a t!t"nelmi mate!iali$mus )0d+totta meg
a legt'' elm"t.
A )'o!. alatt a ("p$ete( alaposan ss$e$a,a-
!odta(. A t!t"nelmi mate!ialist( nagy!"s$e a #a%-
elm"let ($)elyeit emlegette "s so(an a #a%elm"let
)+,ei ($/l tnye!gelte( a mate!ialis$ti(us magya-
!$at!a.
A$ egyi( t'o!'an "ppen .gy, mint a msi('an
el4$t"( magu(t0l a$ esem"nye( magya!$atna(
so( ni,s es$($"t, me!t ("nyelmetlen ,olt "s me!t
nem gondolt( meg, )ogy a #a%elm"let is iga$ le)et,
)ogy)a ms t"nye$& nem %ts$i( 'ele a$ esem"nye('e,
mint a #a%i t"nye$&( "s m"g in('' iga$ a t!t"nelmi
mate!iali$mus, )ogy)a egyed/l a te!mel"s !ends$e!e
)at. Csa()ogy eddig a t!t"nelem'en se)ol sem )a-
tott egyed/l sem a$ egyi(, sem a msi( t"nye$& "s
+gy nagyon "!demes a$$al a ("!d"ssel #oglal(o$ni,
)ogy mi!e ("pes a$ u!al(od0 (o!mny, a ne(i al-
!endelt '/!o(!cia, diplomcia, milita!i$mus, a te!-
mel"s !ends$e!e mellett "s adott #a%i tula%donsgo(
)atsa alatt.
9inden elm"leti ,itat(o$s )elyett elegend&ne(
ta!tom llspontom tmogats!a !mutatni a!!a,
)ogy a nem demo(!ati(us llamo('an a$ llam(o!-
mny$at tala(+tst, a diplomcia )atalmna( meg-
semmis+t"s"t t4$t"( a mode!n #e%l&d"s )+,ei $s$l0-
in(!a. E$e('en a (,etel"se('en 'enne ,an anna(

5Q
a$ elisme!"se, )ogy e$e( a t"nye$&( eddig e!&t "s
)atalmat %elentette(. 9e!t )is$en )as$nl)atatlan "s
#lsleges int"$m"nye( #ltt csa( nem a(a!na(
)atalmat gya(o!olni2@
3a egyetlen pillantst ,et/n( a ,ilg)'o!.
el&tti Eu!0pa t"!("p"!e, le)etetlen meg nem ltnun(,
)ogy a$ llamo( legnagyo'' !"s$e nem #a%, nem$et
,agy ga$dasgi "!de(e( s$e!int (elet(e$ett "s ma!adt
#nn, )anem ss$eta!totta a$ u!al(od0)$. Eu!0pa
legt'' llama dinas$ti(us llam ,olt. A (/ln'$&
nem$ete(et, a (/ln'$& ga$dasgi !ends$e!e(et
ig"nyl& n"pe(et ss$eta!totta a$ u!al(od0 s$em"lye.
A$ u!al(od0)$ ,olt a$ llani "s +gy a )a$na(
is a s$im'0luma. A )a$)o$ ,al0 )4s"g "s a$ u!al(o-
d0)o$ ,al0 )4s"g egy. A )a$a )at!ain 'el/l a (/ln
nem$eti "!de(, a (/ln ga$dasgi "!de( nem "!,"-
nyes/l)etett, minden(ine( GAstennel a (i!ly"!t "s a
)a$"!tI (ellett "lnie "s )alnia.
Valami(o! a nem$et'&l n&tt (i!ly legal''
nem$et'eli ,olt "s +gy ennyi'en ($ele'' ,olt a n"p-
)e$. >e so)a u!al(od0 ga$dasgi "!de(ei s$empont-
%'0l nem ,olt a mun(stmege( "!de(",el llan-
d0an ss$en&,e.
Ent el"!)etetlen "s lt)atatlan magassg'an
t!0nolta( a$ u!al(od0( "s (!/ltt/( leg'ens&'' em-
'e!ei( ($t p0(o( m0d%!a, de ac"ls$la('0l s$&tt"(
a$o(at a (l0(at a diplomat(, amelye('e nagy se!e-
ge( a(adta( 'ele "s pus$tulta( el.
-s a$ esem"nye( #o!gatag'an ,%%on )nyan
ll)atta( meg, ami(o! a$ llami )atalom e!e%e &(et
a )a!ct"!!e sodo!ta1 )ogy meggondol%(, )ogy mi"!t
is (ell ne(i( most mso(at meglni/(2@
9"g "lne( s$mosan a$o( ($/l, a(i( a po!os$-
os$t!( )'o!.'an !"s$t ,ette( "s ugyana$o( ellen
emelte( a((o! #egy,e!t, a(i((el most s$,ets"g'en
llotta(. >e m"g olyano( is "lne( s$mosan, a(i( a
po!os$-os$t!( )'o!. el&tt is s$,ets"gese(("nt )a!-
colta( a n"mete((el, illet,e po!os$o((al a se/lesRig-
)olsteini )'o!.'an.

54
8agad)atatlan, )ogy a po!os$ os$t!( )'o!.(
o(a a n"mets"gne( egy llami s$e!,e$et'en ,al0
egyes+t"se i!nti t!e(,"s ,olt. >e ,%%on e$ 'e#e%e$&-
dtt-e m! "s ,%%on nem le)et-e #"lni, n"ni (ell-e
#"lni .%a'' ss$e/t($"st&l "s )a igen, a n"p !o(on-
s$en,e "s ellens$en,e olyan (nnyen (o!mnyo$-
)at0-e2@
E$ a so( #l,et)et& "s magt0l #l,et&d& ("!d"s
tes$i, )ogy a diplomcia te,"(enys"ge ,alami "!t)e-
tetlen meste!(ed"sne( lts$i(. E$"!t le)etetlenne(
t4nt so(a( s$em"'en, a(i( a$ em'e!e( nmagu( (o!-
mnyo$ta t!sadalmi s$e!,e$etet s$e!ette( ,olna a
dinas$ti(us llani )ely"'e tenni, )ogy e$t n")ny
em'e! meg tud%a a(adlyo$ni.
E$ a t!e(,"s a )'o!.ig nem si(e!/lt. 9ost
s$em/n( el&tt t!t"ni( a #e%l&d"s a !"gen 0)a%tott
i!ny'an. 9e!t m"gegys$e! le (ell s$ge$n/n( a$t
a t"nyt, )ogy a$ a so( elm"let, amely a t"ny"(("S
nem s$molt, tula%don ("pen a!!a ,al0 ,olt, )ogy
a''an a$ i!ny'an csinl%on p!opagandt, amely
i!ny'an a$ elm"let (ies$el&%e a$ em'e!i 'oldogs-
got (e!este.
9int a)ogyan a$ a's$ol.t u!alom, a dinas$ti(us
llam, .gy a diplomcia is cs(e,"nye a ($"p(o!-
na(, amelyne( 'e#olysa "s %elent&s"ge csa( a((o!
s$4ni( meg, ami(o! a$ a$ llams$e!,e$et, amelyne(
s$/(s"ge ,an !.
>e )is$en ,olta( m! a )'o!. el&tt is demo(!a-
ti(us llamo( "s ,olta( ($t!sasgo(@ Volta(, de
amint e$e(ne( a$ llamo(na( #egy,e!(e$"si temp0-
%t a leggyo!sa''an #egy,e!(e$& llani di(tlta, .gy
e!&s$a(olta !%u( diplomci%t is, amely tit(os
s$,ets"ge((el, dinas$ti( ss$e'a!t(o$s,al tn(-
!ete)ette ,olna &(et. A dinas$ti(!a n"$,e minden)a
(ellemetlen s$oms$"dsg a ($t!sasg* a$ auto(!-
ci(!a (ellemetlen s$oms$"dsg a demo(!cia.
9int a)ogyan a magas )egye( )ideg l"g!ama
lland0an les$ll a$ alul l",& ,lgye('e, .gy s$ll le
a$ auto(!ata dinas$ti( )ideg n$& "!de(e a n"pe(!e.

5T
Be am+g a )egye( al%n la(0 n"p e$en csa( .gy ,l-
to$tat)at, lia el,ndo!ol, addig a t!0no( #el&l %,&
)ideg ellen a magas'an la(0( elt,ol+ts,al is se-
g+t)et. Csa()ogy e$t eddig nem tudta.
P. O. A 3a'su!go( 'els& "s (/ls& politi(%na(
i!nya.
2%& A 3absburg s 3ohenzo..ern et.#keds& <
%%& A 3absburg s 3ohenzo..ern kibk4.s be.s+
indokai& < %%%& A 3absburgok, k4.po.itik5nak
irn#a&6
A. A UAU. s$$ad )a!madi( ti$ed"t&l (e$d,e
Eu!0pa lland0 t4$#"s$(ei a 3a's'u!g "s 3o)en$ol-
le!n u!alom alatt ll0 te!/lete( ,olta(. A (iala(ul0-
'an le,& H"meto!s$g "s a 'i!to("!t (/$d& 3a's-
'u!go( "s 3o)en$olle!ne( ,et"l(ed"se minduntalan
nyugtalansgot o(o$ott. Ngyanolyan s$e!epe ,olt
a((o! a n"met te!/lete(ne(, mint ("s&'' a s$l,o(
la(ta o!s$go(na(. 9int itt, .gy H"meto!s$g te!/-
let"n is a$ u!al(od0)$a( istpolt( e$e(et a t!e(-
,"se(et "s &( llta( )ol a$ esem"nye( el&te!"'en, )ol
pedig a$o( )tte!"'en.
Hapoleon 'u(sa utn 5B5T %.nius 6-"n a$ os$-
t!( css$! eln(lete alatt megala(ult a n"met
GBundI. Enne( a tag%ai a n"met #e%edelme(* a s$a-
'ad ,!oso(* a$ os$t!( css$! "s a po!os$ (i!ly
a$o( utn a n"met ta!tomnyo( utn, amelye( a$-
el&tt a n"met css$!sg)o$ ta!to$ta(* a dn (i!ly
3olstein "s Lauen'u!g utn* a n"metal#ldi (i!ly
LuVem'u!g utn. A s$,ets"g /gyeine( ,itel"t a
9a%na melletti E!an(#u!t'an s$"(el& s$,ets"ggy4-
l"s!e '+$t(.
A n"met #e%edelme( ($tti els&s"g ("!d"se a
3a's'u!go( 0)a%tsa s$e!int old0dott meg. A Bund
eln(e a$ os$t!( css$! lett. E$ a (/ls& "s egyed/l
csaldi )i.sgon alapul0 egyes/l"s nem el"g+t)ette
(i a ,al0sgos egyes/l"s!e t!e(,& n"met nem$etet,
amely'en a UAU. s$$ad msodi( ti$ed"t&l (e$d,e

5:
olyan e!&,el l"pett #l a nem$eti ss$eta!to$s tudata,
)ogy minduntalan ss$e/t($"s'e )o$ta ti 3a's'u!-
go( "!de(ei,el, t!e(,"sei,el, meg"!t"s",el.
A Bund "l"n ll0 3a's'u!go( ntudatlanul is
"!e$t"(, tancsad0i( taln meg is "!tett"(, )ogy a
n"met )a$a#ia(na( a$ a t!e(,"se, )ogy a$ ss$es
n"met ta!tomnyo( egy llam'an egyes/l%ene(, a$t
%elenti, )ogy a$ os$t!( css$!na( nem les$ )atalma
H"meto!s$g'an. 9! pedig a 3a's'u!go( nem tud-
t( el#ele%teni, )ogy &sei( ,olta( a n"met-!0mai cs-
s$!o(. Hem tudta( 'elenyugodni a$ elm.ls'a. E$"!t
a n"met nem$eti egys"g!e ,al0 t!e(,"se(et a )a$a
"s a t!0n ellen el(,etett '4ntette(ne( min&s+tett"(
"s a n"met egys"g ,e$et&it '!tn'e ,etett"(. A
3a's'u!go( "s tancsad0i( s$em"'en a$ u!al(od0)o$
,al0 )4s"g s a megl",& llapot #nnta!tsa1 a )a$a-
s$e!etet,
A n"met #e%edelme( ($/l csupn a 3o)en$olle!n-
)$ tag%ai gondol)atta( a!!a, )ogy a 3a's'u!go(
els&s"g"t ,itss tegy"(. Egyel&!e a$on'an nem ,ol-
ta( el"g e!&se( a!!a, )ogy a t''i n"met #e%edelem-
mel a magu( els&s"g"t elisme!tess"( "s e$"!t m"g &(
sem 0)a%totta( ,lto$st. >e me!t a$ egyes/l"s'&l
!%u( )!amol)at0 el&ny(et )ama! #lisme!t"(, a
n"met ta!tomnyo(na( legal'' ga$dasgi egys"g'e
,al0 (/ln tm!+t"s"n dolgo$ta( "s e$t 5BQQ-'an meg
is ,al0s+tott(, ami(o! a -sz"etsget l"t!e)o$t(.
E''en a ,m s$,ets"g'en ugyanis a 3a's'u!go(
ta!tomnyai nem ,olta( 'enne. E$ a (!/lm"ny meg-
(nny+tette a n"met nem$eti egys"g!e t!e(,&( mun-
(%t, amely a #!ancia #o!!adalom )atsa alatt 5B4B
m%us 5B-n a$ els& n"met ne-zetg#7.s ss$e)+,s-
)o$ ,e$etett.
A nem$etgy4l"st a n"met #o!!adalmi e.+par.a(
-ent "s nem a #e%edelme( )+,t( ss$e, de a #e%edel-
me( "s els&so!'an a po!os$ (i!ly, AV. E!igyes Vil-
mos elisme!t"(. A$ elisme!"s )tte!"'en a n"met
css$!sgna( a 3a's'u!go( (i$!s,al ,al0 meg-
alap+tsna( te!,e ,olt. A nem$etgy4l"s meg is ,a-

57
las$totta &t n"met css$!na( "s & ugyan.gy utas+-
totta ,iss$a e ,las$tst, mint a)ogyan Caesa! anna(
ide%"n a (o!ont. El&'' t!gyalni a(a!t a (o!m-
nyo((al. L$'en a$on'an #los$lott a nem$etgy4l"s.
>e AV. E!igyes Vilmos e((o! m! nem tett le
eg"s$en a!!0l a te!,!&l, )ogy n"met css$! legyen.
9"g 5B46 m%us P:-n a s$s$ "s )anno,e!i (i!llyal
meg(ttte a G)!om(i!ly s$,ets"getI. E$t a(a!ta
te!,ei)e$ #l)as$nlni. W te!,e( s$e!int a$ ss$es
n"met llamo( egys"ges s$,ets"g!e l"pne(. A n"met
Nni0'an ugyan nem ,olna 'enne a$ os$t!( css$!,
de a n"met Nni0 s$,ets"g!e l"pne ,ele.
9ette!nic) )e!cegne(, a 3a's'u!go( (/l/gy-
minis$te!"ne( si(e!/lt a )anno,e!i "s s$s$ (i!lyt a
po!os$ (i!ly s$,ets"g"'&l el,onni. AV. E!igyes Vil-
mosna( ,olt a$on'an a 'adeni, mec(len'u!gi, '!aun-
se)Reigi "s anlialti )e!ceggel (atonai (on,enci0%a
a!!a a$ eset!e, )a a 3a's'u!go((al (eny"!t!"s!e
(e!/l a so!. E$"!t nem mondott le te!,ei!&l "s to-
,''!a is tmogatta a #o!!adalmi nem$etgy4l"st, de
a 3a's'u!go( a d"ln"met llamo((al egyet"!t,e
.%!a ss$e)+,t( a #!an(#u!ti s$,ets"gtancsot. A
po!os$ (i!lyna( nem ma!adt ,olna ms )t!a, mint
#egy,e!!e '+$ni a dnt"st. E$t AV. E!igyes Vilmos
nem a(a!ta ,agy in('' nem me!te. 5BTK no,em'e!
P6-"n al+!ta Clm/t$'en a$t a s$e!$&d"st, amely'en
lemondott te!,ei!&l "s a n"met al(otmny ("!d"s"-
'en ,al0 dnt"st a n"met minis$te!(on#e!enci!a
'i$ta.
A po!os$ (i!ly ,e!es"get s$en,edett, de mint
a)ogyan AV. E!igyes Vilmos a$ angol nagy(,et
el&tt (i%elentette, e$ H"meto!s$g!a n"$,e a leg-
nagyo'' s$e!encse ,olt. L"ts"g(+,/l a$t gondolta,
)ogy a n"met egys"g a$ & ,e!es"ge !","n )ama!a''
meg ,al0su( Hem is s$4nt meg tito('an e''en a$
i!ny'an dolgo$ni "s a 3a's'u!go( te(int"ly"t n-
e!e%"t cs((enteni, a sa%t #/ggetlens"g"t pedig (i-
dom'o!+tani. W te!,eine( meg'+$)at0 let"temnyese
,olt ccse Vilmos po!os$ )e!ceg.

5B
Ami(o! 5BT6-'en a 3a's'u!go( "s Di"mont ($t
(it!t a )'o!., Do!os$o!s$g'an Vilmos po!os$ )e!-
ceg, mint !"gens ta!totta (e$"'en a )atalmat, me!t
AV. E!igyes Vilmos po!os$ (i!ly e((o! m! 'eteg
,olt. E$ a Vilmos, a ("s&''i css$!, ntudatos "s a$
es$($('en nem ,logat0 #"!#i. ,olt. Ami(o!
ugyanis 5B4B-'an (it!t a #o!!adalom, al+!ta a$ al-
(otmnyos !endeletet, ut0'' m! a$t tancsolta a
(i!lyna(, )ogy (atonasggal ,e!%e le a #o!!adalmat.
Emiatt olyan n"ps$e!4tlen lett, )ogy el (ellett mennie
a$ o!s$g'0l. Ami(o! )0napo( m.l,a ,iss$at"!t, a
polg!i eleme( (i'"(+t"se c"l%'0l 'el"pett a po!os$
al(otmnyos nem$etgy4l"s'e, de mun(latai'an so)a
!"s$t nem ,ett. S&t e 'el"p"s utn & ,e!te le a 'adeni
"s p#al$i #o!!adalmat. 5B46 0ta a !a%nai ta!tomny
"s Xest#lia (atonai pa!ancsno(a ,olt, 5BTB o(t0'e!
7-i(e 0ta, ami(o! 'ty%a AV. E!igyes Vilmos meg-
'etegedett, !"gens ,olt.
Vilmos po!os$ )e!ceg a$ 5BT6-'en Aus$t!ia "s
Di"mont ($t (it!t )'o!.'an csa( oly #lt"tel mel-
lett ig"!t seg+ts"get a$, os$t!( css$!na(, )a a n"-
met 'i!odalmi se!eg #&,e$"!s"get a Yss$! !'+$$a.
E$t a css$! nem a(a!ta "s in('' '"("t (ttt 5BT6
%.lius 55-"n Villa#!ancn a$ olas$o((al s lemondott
Lom'a!di!0l. A )adse!eg ,e$et"se nem )i.sgi,
)anem )atalmi ("!d"s ,olt, mi,el a po!os$ (i!ly
Diemonttal megegye$ett ,olt a )'o!. el&tt s Vilmos
/!/gyet (e!esett a!!a, )ogy mi("p t"!%en (i a n"met
Bund-'0l #oly0 (teless"gtel%es+t"se al0l.
E$ a Vilmos po!os$ )e!ceg 5B:5 %anu! P-n
'ty%a )alla utn t!0n!a l"pett "s Lnigs'e!g'en
mint kizr.ag isten keg#e.-b+. a. kir.# maga
tette a #e%"!e a (o!ont.
Vilmos po!os$ (i!lyna( legels& dolga ,olt a
)adse!eg ts$e!,e$"se "s .% l&#egy,e!e((el ,al0 #l-
s$e!el"se. Emiatt a pa!lamenttel lland0 ss$e/t(-
$"sei ,olta(, m+g ,"g!e 5B:P-'en Bisma!c(!a '+$ta a
(o!mnyt. Bisma!c( meg#elelt a ,!a(o$sna(.
Ami(o! 5B:Q-'an Ee!enc F0$se# css$! 'i$onyos

56
!e#o!mo( meg,al0s+tsa c"l%'0l E!an(#u!t'a ss$e-
)+,ta a s$,ets"gtancsot, Vilmos nem ment el. E$-
utn csa()ama! gyo!s egymsutn'an (,et(e$te(
a$ esem"nye(. A >nia elleni )'o!., amely'en m"g
egyms mellett )aladna( a css$!!al. >e amely )a-
)0!a utn Vilmos "s Bisma!c( m! mind me!"s$e'-
'en l"pne( #l a css$!!al s$em'en. A gasteini (on-
,enci0'an Vilmos "s Bisma!c( (ie!&s$a(ol%( Lauen-
'u!got Z5B:T augus$tus 54[, Sc)lesRig-3olsteinen pe-
dig a 3a's'u!go((al megos$to$na(, Vilmos meg-
s$llta Sc)lesRiget, a css$! ,is$ont 3olsteint (apta.
A )atalmi ("!d"sne( e$ a !ende$"se ,olt a$utn
a$ /!/gye a css$! "s a po!os$ (i!ly ($ti ss$e-
/t($"sne(, a$ o(a a$on'an a 3o)en$olle!ne( "s
3a's'u!go( ($ti ,e!seng"s ,olt. A 3o)en$olle!ne(,
mint .% )atalom, csa( a$ .% e!&(!e, a$ als0 !"tege(!e,
a n"mets"g tmegei!e tmas$(od)atta(. A css$! a
Bund'an egyes/lt #e%edelme(!e, a po!os$ (i!ly a
n"met n"p!e tmas$(od,a a(a!ta a ("!d"st megol-
dani. Bisma!c( ut%n Vilmos a$ ltalnos ,las$t0-
%og alap%n ss$e/l& s$,ets"gtancsot (,etelt, me!t
tis$tn ltta, )ogy a n"met egys"g #lta!t0$tat)atat-
lanul ($eledi( meg,al0s+ts)o$ "s e$"!t a css$!-
sg, amelyne( n"pei idegene(, nem ma!ad)atna(
meg a s$,ets"g'en. Ee!enc F0$se# e$t ellene$te, me!t
& a Bund'an is a$ a!is$to(!ci!a tmas$(odott.
A css$! diplomati lt,n, )ogy Bisma!c(, a
po!os$ (i!ly minis$te!eln(e a ("p,isel&)$$al a
#egy,e!(e$"s miatt ,is$ly'an ,an, el"g e!&sne(
)is$i( magu(at a!!a, )ogy Vilmosna( (ellemetlen-
s"get o(o$$ana( "s )tt"!'e s$o!+ts(. A css$! ta-
ncsad0i csa( a$t ltt(, )ogy a n"met "s os$t!(
magas a!is$to(!cia mennyi!e )a!ags$i( a po!os$
(i!ly!a a$"!t, me!t a gasteini (on,enci0'an meg-
#os$tott( a$ augusten'u!gi )e!ceget Sc)lesRig-
3olsteint0l. A css$! "s tancsad0i s$m!a a$ a!is$-
to(!cia ,olt a ,ilg "s e$"!t Ee!enc F0$se# el)at-
!o$ta, )ogy Sc)lesRig-3olstein 'i!to(na( ("!d"s"t
a gasteini (on,enci0 ellen"!e !'+$$a a Bund dn-
PK
t"s"!e.
Vilmos po!os$ (i!ly a$on'an (i%elentette, 'ogy
e$ a gasteini (on,enci0 megs$eg"se s csapato(at (/l-
dtt 3lstein'a, amelye( a$ ottani os$t!( csapato-
(at el(e!gett"(. E!!e a css$! a #!an(#u!ti s$,et-
s"gtancs'an 5B:: %.nius 55-"n a s$,ets"g )adaina(
mo$g0s+tst ind+t,nyo$ta, amit 6 s$0,al : ellen (i
is mondta(. E$ a )at!o$at )ad/$enet ,olt Vilmos
ellen, a(i e!!e a$$al a (i%elent"ssel #elelt, )ogy a$
eddigi s$,ets"gi s$e!$&d"st megs$4ntne( te(inti, de
a css$! (i$!s,al a t''i #e%edelme((el )a%land0
.% s$e!$&d"s!e l"pni. E$t a$ a%nlatot a css$!!al
s$,et(e$ett #e%edelme( nem #ogadt( el.
Vilmos !"gen el&("s$+tette e$t a )'o!.t is s e$"!t
,"d- "s, dacs$,ets"g!e l"pett Clas$o!s$ggal, )ogy
("t#el&l egys$e!!e tmad)assa meg a css$!t. Vil-
mos te!,s$e!4en %!t el s ami(o! a )'o!. a css$!
"s a po!os$ (i!ly ($t (it!t, ugyana((o! Clas$-
o!s$g is )adat /$ent. A$ el&''i )'o!. nyil,n
dinas$ti( )'o!.%a a$ els&''s"g"!t. S )a m"gis
Aus$t!ia "s Do!os$o!s$g )'o!.%na( ne,e$i(, a$
csa( a$"!t ,an, me!t enne( a n"pe ,"!$ett s #i$ette
a )'o!. (lts"g"t. >e ($,et,e e$ is el&mo$d+totta
a n"met egys"get, "pp .gy, mint a)ogy el&seg+tette
a$ olas$ egys"get.
5B:: %.lius Q-n Sado,nl Lnigg!at$ ($el"'en
meg,e!t"( a$ os$t!( css$! )adse!eg"t. Augus$tus
5-"n meg(ttt"( a p!gai '0("t, amely s$e!int a
css$! (il"p a n"met Bund'0l, lemond Sc)lesRig-
3olstein!&l, Velenc"t tad%a a$ olas$o(na( s Aus$t!ia
PK milli0 tall"! )adisa!cot #i$et.
AA. A p!gai '"("ne( els& s leg#&'' #lt"tele, )ogy
a css$! (il"p a Bund'0l, ,agyis lemond a!!0l, )ogy
n"met #e%edelem ma!ad%on. Amig a$ os$t!( css$!
e$t a$ ig"!et"t megta!t%a, addig nem ,es$"lye$teti a
po!os$ (i!ly )atalmt s els&s"g"t, amely !,id id&
m.l,a (ellett, )ogy a po!os$ (i!lyna( %uttassa a
css$!i (o!ont.

P5
Csa()ogy a$ a's$olutis$ti(us 3a's'u!g-dinas$tia
csa( a$t +g"!)ette meg, )ogy o!s$gai!a n"$,e
l"p (i a n"mets"g'e[S. Sa%t mag!a n"$,e l"nyeg"-
'en 'enne ma!adt, me!t sa%t n"mets"g"t nem tud-
)atta megtagadni. A 3a's'u!go(na( s$$ado(!a
,iss$amen& )agyomnya, 'ogy &( a legels& n"met
#e%edelme(. El("p$el)etetlen, )ogy addig, am+g
n"pei( nem les$ne( s$a'ado((, t!e(,"sei(!&l le-
mond,a eg"s$en mst, s&t "ppen a$ ellen(e$&%"t csi-
nl%( anna(, amit &sei(t&l )agyomny("nt, mint
lel(/( leg)&'' ,gyt s idel%t (apt(. A$ u!al(od0
3a's'u!g-)$ "s n"pei( ($t e''&l annl in(''
ss$e/t($"se(ne( (ellett (elet(e$nie, mi,el el(e!/l-
)etetlen ,olt, )ogy a n-et s o.asz eg#sgre a.
t"reksek -eg..5anak a 3absburg(-onar0hia hat(
rn, de el(e!/l)etetlen ,olt a$ is, )ogy a 9ona!c)ia
t''i n"pei (!"'en ne "led%ene( egys"g!e ,al0 t!e(-
,"se(.
W s$em'enll0 t!e(,"se( ($/l a 3a's'u!go(
t!e(,"se egyel&!e e!&se'' ,olt s +gy els&so!'an e$
)at!o$ta meg a 3a's'u!g-mona!c)ia politi(%t.
E$ 'e#el" "ppen .gy, mint (i#el" auto(!ata. Li-
#el", me!t egyed/l a dinas$tia "!de(eit ta!t%a s$em
el&tt, 'e#el", me!t a n"pe( minden mo$dulat!a att0l
(ell #"lnie, )ogy s$em'e)elye$(edne( a dinas$tia
t!e(,"sei,el. A 3o)en$olle!ne( (/ls& politi(%a
"ppen .gy csa( a dinas$tia "!de("t n"$i, de e$ a poli-
ti(a )oss$. .ton lts$0lag egy/tt )alad a n"met n"p
"!de(",el. 8ula%don("pen e$ a$ a$onossg ,agy
!o(onsg nincs is meg, me!t a n"met n"p "!de(e min-
den n"metne( egyes/l"se ,olna, amit ("s&'' m! a
3o)en$olle!n-)$ a(adlyo$ meg a$$al, )ogy #nn-
ta!t%a a 3a's'u!g-mona!c)it. Be#el" a n"met poli-
ti(a demo(!atna( lts$i(, amennyi'en a$ eg"s$
n"mets"gne( ,las$t0%ogot ad a 'i!odalmi gy4l"si
("p,isel&( ,las$tsnl, de nem demo(!ata, me!t a
n"p so!st int"$& egyes llamo( t!,"ny)o$0 test/-
letei'e nincs meg e$ a ,las$t0%og s nincs 'e#olysa

PP
a n"met 'i!odalom leg#&'' s$e!,"'en a Bundesrat(ra&
A$ ltalnos ,las$t0%og tula%don("pen a n"met egy-
s"g s$im'0luma, de nem es$($e, mi,el a$ auto(!ata
css$!i )atalommal s$em'en a 'e!lini Meic)stag nem
("p,isel e!&t s )atalmat. A n"met egys"g a n"mete(
ss$ess"g"ne( ltalnos a(a!at'0l "s t!e(,"s"'&l
s$/letett s e$t a$ ltalnos s egys"ges, a(a!atot )as$-
nlta #l a 3o)en$olle!n-dinas$tia a sa%t c"l%ai!a,
)ogy a n"mets"get a maga eg"s$"'en mag)o$ (sse,
a$ ltalnos ,las$t0%og'an megte!emtette a$t a (te-
l"(et, amely )o$$(ttte. A )atalmat a$on'an ma-
gna( ta!totta.
Do!os$o!s$g'an s a H"met'i!odalom'an te)t
"ppen olyan (e,"ss" ,an a n"pne( a 'i!odalom so!-
s!a s +gy politi(%!a 'e#olysa, mint Aus$t!i'an,
de a 3o)en$olle!ne( auto(!ata u!almi #o!m%a m!
#l,ette a demo(!ati(us m$t.
Aus$t!ia css$!%a a 3o)en$olle!ne((el ,al0
(/$delem'en 5B:K o(t0'e! PK-n (iadott o(t0'e!i
diplom,al s$int"n 'e a(a!ta u!almt demo(!ata
m$$al ,onni, de e$ nem si(e!/lt. A$ o(t0'e!i dip-
loma s$e!int a 'i!odalom ta!tomnyai (/ln ta!to-
mny gy4l"se(et s a$ e$e('&l ,las$tott Meic)s!at'an
($ponti t!,"ny)o$0 test/letet nye!te( ,olna. A dip-
loma meg+g"!te, )ogy s$"les(!4 auton0mit #ogna(
(apni.
E$ a (+s"!let nem si(e!/lt s a((o! 5B:5-'en a
#e'!u!i ptens'en olyan Meic)s!at s$e!,e$"s",el
tette( (+s"!letet, amely'e ($,etlen/l ,las$tott(
,olna a ("p,isel&(et. E$t a Meic)s!atot m%us 5-"n
ugyan megnyitott( s )!om /l"ss$a(on t egy/tt
is ta!tott(, de )inyo$ta( 'el&le a magya!, )o!,t,
olas$ ("p,isel&( s ("s&'' elt,o$ta( 'el&le a cse)
("p,isel&(.
S$e!,e$et"'en e$ a Meic)s!at a$ ss$'i!odalom
n"p("p,isel&ine( gy/le(e$ete ,olt, amely a!!a s$ol-
glt, )ogy a n"pe(!e (i,etett ad0(at a n"p("p,ise-
l&((el el#ogadtat,a, e$e(et n("ntes ad0( %elleg",el
PQ
!u)$$a #l. 8!,"ny%a,aslato( #ltt ugyan s$int"n
,olt %oga s$a,a$ni, de csa( amennyi'en e!!e n"$,e
a css$! meg("!de$te. 9eg (ell ugyanis %egye$ni,
)ogy Aus$t!ia p"n$/gyei a$ 5BT6. ",i olas$ )'o!.
utn olyan $a,a!'a %utotta(, )ogy a p"n$/gyi egyen-
s.ly #nnta!tsa csa( a legnagyo'' ne)"$s"ge((el
si(e!/lt.
A css$! minden (+s"!let"n"l a ,e$et& s$empont
a$ ,olt, )ogy ta!tomnyai eln"metes+t"s"t 'i$tos+tsa.
Ami(o! 9agya!o!s$g!a n"$,e #l (ellett adnia e$t
a te!,et, a((o! a politi(ai 'e#olys leg(/ln#"l"''
es$($ei,el ipa!(odott a t!,"nye( ap!0 !endel(e$"-
sei,el "s a$ egyese(ne( ny.%tott el&ny((el !,enni
a magya!o(at a!!a, )ogy m"gis megtanul%ana(
n"met/l. A$ os$t!( !(s ta!tomnyo(!a n"$,e
pedig #nnta!totta !"gi politi(%na( minden ,e$et&
el,"t.
A$utn, ami(o! a magya! (iegye$"si t!,"nye-
(et el#ogadta, Cse)o!s$g'an a$ os$t!( minis$-
t"!ium a leg(egyetlene'' m0don /ld$te a cse) nem-
$eti t!e(,"se(et s )a ($'en a(adt a nem$etis"ge(-
(el megegye$"st (e!es& minis$t"!ium, ,agy minis$te!,
e$t el'ocstotta. A$o( a t!e(,"se( ,alta( (ed,ese(
a$ ud,a!na(, ame\Q
!
e( a n"metes+t"st s$olglt(, mint
a ]is(!a-#"le, a(i mint minis$te!eln( 5B7K m!cius
PK-n olyan ,las$t0%ogi t!,"nyt te!%es$tett el&,
amellyel a n"mets"gne( Bi$tos+totta ,olna a Meic)s-
!at'an a t''s"get. 3ogy e$ milyen %og#os$tst %elent,
a$t el"gg" illus$t!l%a a$ a t"ny, )ogy a$ !(s ta!to-
mnyo( la(ossgna( csa( Q:.KT^-a n"met. A t!-
,"ny%a,aslat t!,"nny" ,lst a lengyel, s$lo,"n "s
olas$ ("p,isel&(ne( a Meic)s!at'0l ,al0 t,o$sa a(a-
dlyo$ta meg, ami!e a$ ud,a! megi%edt.
E((o! eg"s$en ,!atlanul 3o)enRa!t g!0# eln(-
lete alatt olyan minis$t"!ium (,et(e$ett, amely a_
!(s ta!tomnyo( #de!alis$ti(us alapon ,al0 s$e!-
,e$"s"t a(a!ta meg,al0s+tani. Be me!t And!ssy g!0#
magya! minis$te!eln( (i%elentette, )ogy a$ !(s
ta!tomnyo( #de!ali$lsa !t a duali$musna(,
P4
a css$! a te!,et el,etette s 3o)enRa!t 5B75 o(t0'e!
P:-n lemondott. Hein is (e!este( t''" i!tat s m0dot
a nem$etis"ge( .%ogaina( elisme!"s"!e a 9ona!c)i-
'an.
A magya! minis$te!eln(ne( dnt& s$e!epe ,olt
a$ os$t!( !(s ta!tomnyo( n"peine( %og#os$tsa
(!/l.
A css$!i a's$oluti$mus s a !"gi !endis"g'&l a
%og#olytonossg alap%n (elet(e$ett magya! al(ot-
mny a$ idegena%(.a((al s$em'en ugyana$t a$ el-
nyomst %elentette. A magya! al(otmny csa( a$t
%elentette, )ogy a !"gi magya! nemess"g "s a ,ele
egyes/lt )ono!atio!-os$tly %og)o$ %utott. A !"gi
nemess"g "s a$ .% )ono!atio!-os$tly magya! ,olt.
Enne( te)t immanens "!de(e ,olt a magya! nyel,
els&''s"g"ne( 'i$tos+tsa. Hem 9agya!o!s$g, )anem
a magya! .!i os$tly (apott al(otmnyt. A magya!
n"pne( is !o(ons$en,es ,olt e$, me!t 'oss$.,gyt is
(iel"g+tette, a$"!t, )ogy a s$a'adsg)a!c'an a nem-
$etis"ge( !,idlt0n ellene #o!dulta(.
E''en a nem$etis"ge(et elnyom0 gondolat'an
tall(o$ta( a magya! u!a( a$ os$t!( '/!o(!ci,al,
(atonai nemess"ggel s ud,a!i (!((el, amelye( mind
a$ u!almu(at #"ltett"(. `gy lett a$tn a duali$mus
#nnta!tsa a$ u!al(od0 n"mete( "s magya!o( %el-
s$a,a "s csata(iltsa.
9iutn a$on'an a$ u!al(od0)$ m"gis csa(
n"met, te)t a n"met ,olt a (ed,ese'' s e''&l a$tn
s$mos #"lt"(enys"g (elet(e$ett a ("t u!al(od0 nem-
$et ($tt. Alyen("pen egymssal sem "lte( %0 'a!t-
sg'an "s a nem$etis"ge((el sem. A$ os$t!(-magya!
mona!c)i'an lland0sult a 'ellum omnium cont!a
omnes s a politi(a ap!0 pa!lamenti "s ud,a!i int!i-
((( s/lyedt "s sen(i sem a(a!ta "s$!e,enni, )ogy
a 9ona!c)ia a megsemmis/l"s'e #ut.
A$ u!al(od0 "s a (o!mny a magassgos (o!-
mnys$"('&l nem ltta, )ogy 'i!odalma #os$li( s
e$"!t .%a'' s .%a'' ta!tomnyo( s$e!$"s",el a(a!ta
magt (!p0tolni a$ olas$ )'o!.('an el,es$tette("!t

PT
a)elyett, )ogy a megl",&( ss$eta!ts,al #oglal(o-
$ott ,olna. A (o!mnyo( a$ ud,a! ($el"'en ltt(
a 'oldogsgot. A$ u!al(od0os$tly a$ u!al(odst n-
c"lna( te(intette. A nem$etis"ge( pedig gy4llettel
gondolta( minden(i!e, a(i nem ($/l( ,al0.
E$ a 'els& ellent"t megnyil,nul minden (ise''
"s minden nagyo'' politi(ai mo$galom'an. 9egnyil-
,nul a''an, )ogy 5B7Q-'an m"gis olyan ,las$tsi
t!,"nyt ("nytelene( csinlni, amelyi( a Q:^ nemei-
ne( a's$ol.t t''s"get 'i$tos+t. Es$e!int n"gy (.!i-
'an s$a,a$ta( a ,las$t0(1 a nagy'i!to(oso(, ,id"(i
($s"ge(, ,!oso( "s (e!es(edelmi (ama!(.
B!mennyi!e (ed,e$ett is a n"mete(ne( eV a
,las$t0%og, a Meic)s!at tag%aina( egy)a!mada
m"gis nem$etis"gi ,olt. E$e( ($t a cse)e( ele%"t&l
(e$d,e a leg)at!o$otta'' n"metellenes llst #oglal-
t( el. A cse)e( ugyan ("t p!t!a os$lotta(1 a$ i#%.
,agy !adi(lis "s a$ 0 ,agy m"!s"(elt cse)e(!e, de
a n"met t!e(,"se(ne( mindegyi( ellen$"(e ,olt.
Aus$t!i'an a nem$etis"gi ellent"te(en (+,/l a
(le!i(ali$mus "s #l,ilgosodottsg ellent"tess"g"'&l
is s$mos s.!l0ds (elet(e$ett, amely eg"s$en a$
u!al(od0)$ig "!e$tette )atst, mi,el e$ a$ ut0''i
a$ egy)$ia(at lland0an p!tolta, m+g a ,is$onyo(-
(al el"gedetlen(ed&( a (le!i(ali$mus'an ltt(, a
'a%o( egyi( o(t. Att is ?a$ u!al(od0)$ )agyomnyos
a
8
allsos,sga ,olt a$, amely s$em'e (e!/lt a n"pe(
t!e(,"sei,el. A nagy'i!to(oso( s a ,id"(i ($s"ge(
(.!i%'0l css$!)4 s nagy!"s$t (le!i(lis eleme(
(e!/lte( a Meic)s!at'a, amine( ltsa #olytn a$
u!al(od0)$'an a (le!i(lis i!ny s a #e%edelem-
)4s"g a$onosna( t4n)etett. A minis$t"!iumo( ugyan
nem ,olta( pa!lament!isu(, de a$"!t a Meic)s!at
t''s"g"ne( 0)a%tsait m"gis s$em el&tt (ellett ta!-
tamo(. 9s!"s$t lassan("nt "!,"nyes/lt a nem$etis"-
ge( t!e(,"se is. `gy a$ 5BBK-'an (iadott nyel,!en-
delet (imond%a, )ogy a nem$etis"gi ,egyes te!/lete-
(en a tis$t,isel&( ta!to$na( a #ele((el a$o( nyel,"n

P:
'es$"lni.
Ett&l a$ id&t&l (e$d,e a nem$etis"ge( s (/ln-
sen a cse)e( mind )at!o$otta''an (/$dene( (/ln
nem$eti %ogai("!t. Vis$ont a t.l$0 n"mets"gne( is
(/ln p!t%a (elet(e$ett. A nyel,!endelet utn ti$
",,el, 5B6K-'en a nyel,("!d"s .%a'' !ende$"s"!e tes$
a 8aa##e-minis$t"!ium (+s"!letet, de e!edm"nytelen/l.
Annen (e$d,e a nem$etis"gi ("!d"s lland0an napi-
!enden ,an. S emellett a (le!i(ali$mus ("!d"se o(o$
lland0an $a,a!t. 9! 5BBB-'an Liec)tenstein Ala%os
)e!ceg a$$al a %a,aslattal l"pett #l a Meic)s!at'an,
)ogy s$ll+ts( le a$ is(olai id&t, )ogy tan+t0 csa(
a$ le)essen, a(it a p/sp( e!!e al(almasna( ta!t.
5B6K-'en Sc)Ra!$en'e!g '+'o!no( )e!ceg"!se( meg
a$t (,etelte, )ogy a ($"pis(ol(at (le!i(lis s$el-
lem'en ala(+ts( t. S )a e$e( a %a,aslato( nem is
lette( t!,"nye(, de tpot adta( a$ als0 n"p'en
s$unnyad0 s$en,ed"lye(ne( "s a$ antis$emita p!tot
!end(+,/li m0don mege!&s+tett"(. Enne( ellens.lya-
("pen e!&sdtt a s$ocildemo(!ata p!t, amely a
(e!es$t"nys$ocilis %el$&t #l,ett antis$emit((al #l-,
,ette a (/$delmet,
Aus$t!ina( e 'els& $a,a!ain (+,/l a 9agya!-
o!s$ggal ,al0 ,is$ony'0l (i#oly0lag (/ln ,olta(
olyan p!o'l"mi, amelye( a nyugtalansgot #o(o$-
t(. A$ 5B7T no,em'e! PB-n (o!mny!a (e!/lt 8is$a
Llmn (o!mnyna( legnagyo'' #ladata a (,0ta-,
,m- "s 'an(s$e!$&d"s ,olt. Hlun( (/lnse'' $a,a-
!o( nem ,olta( a$ o!s$g'an, mi,el a nem$etis"ge(
sa%t %ogai( "!,"nyes+t"s",el nem t!&dte(. `gy ,olt
le)ets"ges, )ogy a li'e!lis nem$etis"gi t!,"nyt nem
)a%tott( ,"g!e. E$$el s$em'en a magya!sg so((al
)ama!a'' "'!edt anna( a ,es$"lyne( a tudat!a,
amely nyel,"t a n"metes+t& t!e(,"se( !","n #enye-
geti s e$ ,olt a tula%don("peni "letle)et&s"ge a #/g-
getlens"gi politi(na(. 9iutn a$on'an a magya!sg
nagy !"teg"'en, de a magasa'' m4,elts"gne( ($t
"ppen so( a n"met/l 'es$"l&, a H"meto!s$ggal ,al0

P7
s$,ets"g lel(i #lt"telei megtall)at0(.
A #de!ali$mus mega(adlyo$sa meg)o$ta 9a-
gya!o!s$gna( a nyugalmat, megta!totta a 3a's-
'u!go('an a$t a t",)itet, )ogy 'i!odalmu( n"met
%elleg4. E$t a )itet ("ts"g(+,/l tpllta a$ a (!/l-
m"ny, )ogy a$ os$t!( !(s ta!tomnyo( "s 9a-
gya!o!s$g "!telmis"g"ne( msodi( nyel,e ltal-
'an a n"met* a nyel, !","n a t!sadalmi 'e!ende-
$"s, a tudomny s a m4,elts"g is. E$en a !",en a (/-
ln'en is a!is$to(!ati(us n"met ,ilgn"$et tel%esen
meggy(e!esedett nlun( is. 9iutn pedig a tudat
alatt lland0an 0lt a$ a$ aggodalom, )ogy a nem$etis"-
ge( !"s$"!&l ,es$"ly #enyegeti a 9ona!c)ia ("t u!al-
(od0 nem$et"t, te)t a$ u!al(od0)$na( a$ a t!e(-
,"se, )ogy 'i!odalma ,iss$as$e!e$$e a$ el,es$tett !"gi
)atalmat s 'e#olyst, tall(o$ott a$$al a t!e(,"ssel,
)ogy olyan s$,ets"gest (e!essen, a(i a$ u!al(od0
("t nem$etet s os$tlyo(at a #lt!e(,& nem$etis"ge(
ellen tmogassa. E$t a gondolatot lland0an tpllta
a sa%t0 a$ C!os$o!s$ggal s$im'oli$lt s$l, ,es$e-
delem )ango$tats,al. A magya! llam#"!#ia( nem
tudt( megltni, )ogy a s$l,sg egyes/l"s"!e ,al0
t!e(,"se a c!i$mus n"l(/l is meg,an, me!t te!m"-
s$etes "ppen .gy, mint a n"mete( "s a$ olas$o( egye-
s/l"se ,olt.
A n"pe( t!e(,"se m! "!,"nyes/lni (e$d a$
u!al(od0( t!e(,"sei,el s$em'en, de csa( lassan ta-
ll%a meg a$ .t%t s addig m"g a$ llam#"!#ia(, a dip-
lomat( meste!(ed"sei )atalmasa''a(na( lts$ana(,
mint a n"pe( e!e%e.
AAA. A ,illa#!ancai '"("'en a 3a's'u!go( el,es$-
tett"( Lom'a!dit, a p!gai '"("'en el,es$tett"(
Velenc"t "s a n"met Bund'an a ,e$et"st "s tagsgot.
5
V. . e!!e ;goston1 A mi .t%ain( Z565:[ c+m4
mun('an elmondotta(at. L. (/lnsen a mun(a 555
s (,., 5Q5 s (,. lap%ait.

PB
A ,ilgt!t"nelem esem"nyei egys$e!!e mutatt( a$
utat1 Li Clas$o!s$g'0l s (i H"meto!s$g'0l@
S$$ado(on t u!al(od0 csaldo((al a$on'an a$
em'e!e( +gy nem s$o(ta( 'es$0lni s e$"!t a t!t"ne-
lemne( e$t a$ e!"lyes s$a,t sem "!tett"( meg. A
("nys$e!4s"g (itus$(olta &(et "s d"l #el" s$o!+totta
&(et, de e''&l a 3a's'u!go( csa( annyit ,ette(
"s$!e, )ogy d"len .%a'' te!/lete(et s$e!e$)etne(. A$t
nem ,ett"( "s$!e, )ogy a$ .%a'' te!/lete( a 9on-
a!c)ia s$l, elemeit n,el,"n, a n"metes+t& t!e(,"-
se((el #l (ell )agynio(.
A 3a's'u!go( taln a$"!t sem "!tett"( meg a
t!t"nelem e!"lyes s$a,t, mi,el a t!t"nelem pa!an-
csaina( ,"g!e)a%t0i("nt a 3o)en$olle!n-)$ s$e!e-
pelt. A$ &si css$!i )$ tag%aina( magassgig ne)e-
$en )atolt el a$ .% (i!lyi csald tag%aina( )ang%a.
>e taln a$"!t sem "!tett"( meg, me!t a t!t"nelem
int& s$a,a a$t mondta ne(i(1 Legyete( s$l, llam
u!al(od0i,@ E$ a t!t"nelmi s$0 pedig ellent"tes
,olt a sa%t magu( (it4$te c"llal. 9iutn a$on'an
m"gis s$e!e$te( .% s$l, te!/lete(et, 'e (ellett (,et-
(e$nie a$ ss$e/t($"sne(.
A$ llam#"!#ia((al egy/tt a$ u!al(od0( is .gy
te(intett"( a t!t"nelmi esem"nye(et, mint a sa%t
csele(,"s/(ne( o!s$go(!a s n"pe(!e t,itt e!edm"-
ny"t, e$"!t a UAU. s$$ad utols0 ti$edeine( (/lpoliti-
(%'an m"g cs,a( u!al(od0 )$a( s$e!epelne(. A
s$l, t!e(,"se(et a MomanoR, a$ e!edm"nyes n"me-
tet a 3o)en$olle!n, a lts$0lag e!edm"nyes n"met
t!e(,"se(et a 3a's'u!go( ne,e ta(a!%a.
E$ a$ elne,e$"s annl %ogosulta'', me!t a n"pe(-
ne( e))e$ a (/lpoliti(na( ne,e$ett o!s$gs$e!$"s)e$
semmi ($e sem ,olt. 3ogy a$ u!al(od0( s diploma-
ti( m"gis meg tudt( s$e!e$ni a$ .% te!/lete(et, a$
a$t 'i$ony+t%a, )ogy a$ llam )atalm,al a (o!mny-
gyepl&t (e$"'en ta!t0 a n"p a(a!ata n"l(/l s taln
ellen"!e is !endel(e$i(.
>e a n"p m! (e$d megmo$dulni, amit a leg"le-

P6
se'' s$em4 (o!mny#"!#ia( "s$!e is ,es$ne(. E$e(
($t els&so!'an Bisma!c(, a(i a po!os$-os$t!( )'o-
!.'an gondosan /gyelt a!!a, )ogy a 3a's'u!g-)$at
meg ne al$$a s e$"!t nem engedte, )ogy a po!os$ se-
!ege( Xien'e ,onul%ana(, mi,el tudta, )ogy e$$el a
3a's'u!go( te(int"ly"t a n"p s$em"'en tn(!etes$i.
A$ u!al(od0( te(int"ly"ne( megta!tsa pedig ($s
"!de(e a$ ss$es u!al(od0(na(. E$ a meggy&$&d"s
"!lelte meg 'enne a )!omcss$!s$,ets"get, ame-
lyet a((o! )o$ott ss$e, ami(o! a$ als0 !"tege( mind
)angosa''an (e$dte( %ogot (,etelni.
A$ ltalnos ,las$t0%oggal t",ed"s'e e%tett n"met
n"p ellen a n"met (o!mny a c! "s a$ os$t!( css$!
s$,ets"g"'en ltta a 'i$tos+t"(ot. S ami(o! 5B7P
s$eptem'e! T "s 55-i(e ($tt Be!lin'en a )!om
css$! tall(o$ott, a$$al csinlt ($t/( )angulatot
te!,"ne(, )ogy a$t )ango$tatta, )ogy a mun(ssg
e!&sd& Ante!nacionl"%,al s$em'en meg (ell al(otni
a css$!o( inte!nacionl"%t. A##"le .% s$ent s$,et-
s"get gondolt Bisma!c( anna( a mint%!a, amelyet
9ette!nic) csinlt ,olt.
8e!,"ne( (nny4 ,olt megnye!nie a css$!o(at,
ma%d ami(o! a ,is$onyo( ,lto$sa #olytn a c! n"l-
(/l #olytatta politi(%t, a((o! is meg0,ni igye(s$i(
a ("t css$!na( a n"p!e tmas$(od0 s m"gis n"p-
ellenes politi(%t.
Q. O. A 3a's'u!go( Bal(n-politi(%a.
2%& A Ba.kn az orosz(t"r"k hborig& < bb. A ber.ini
kongresszus s Bosznia(3er0egoina okkup0i5a& 8
%%%& Bu.gria&6
A. A 'al(ni n"pe( nyel,i "s ,allsi s$empont'0l
a$. o!os$o()o$ ).$ta( s a t!( elnyomssal s$em'en
a$ o!os$ 'i!odalomt0l ,!t( a #ls$a'ad+tst. A #l-
s$a'ad+tson nyel,i, ,allsi "s politi(ai s$a'adsgot
"!tette(. E$ a t!( 'i!odalomna( #l'omlas$ts,al
,agy legal'' is Eu!0p'0l ,al0 (is$o!+ts,al ,olt
egyenl&.

QK
Bisma!c( a 'al(ni n"pe((el nem t!&dtt s nem
is tudta, )ogy a$o( is nem$eti es$m"((el ,anna(
tel+t,e,
P
nem ltta a 'al(ni s$l, "s t''i n"pe(
($ti ellent"te(et sem,
Q
csupn a$t ltta, )ogy a 3a's-
'u!go( a((o! (e$dte( lengyel'a!t politi(t csinlni,
ami a Laise!na( "s a c!na( (ellemetlen s )ogy e!!&l
a politi(!0l le (ell mondanio( a c!!al (tend& s$-
,ets"g "!de("'en.
4
A 3a's'u!go( lengyel'a!t poli-
ti(%a ugyanis a 3o)en$olle!ne(ne( (ellemetlen ,olt
s e$"!t Bisma!c( a!!a t!e(edett, )ogy a css$!o(
#igyelm"t a mun(so( !"s$"!&l #enyeget& ,es$"ly!e
#o!d+tsa. Ami si(e!/lt is s !'es$"l"s"!e megala(ult a
)!omcss$!s$,ets"g. A$ o!os$ 'al(ni s$l, agi-
tci0 olyan mess$e ,olt H"meto!s$gt0l, )ogy nem
t!&dtt ,ele, de t!&dtt a$ o!os$ gya!matpoliti(-
,al, amely ;$si'an "!de( ss$e/t($"st te!emtett
C!os$o!s$g "s Anglia ($t.
Bisma!c( mess$eltsa !","n !,idesen tis$t-
'an ,olt a$$al, )ogy a$ o!os$ c!i politi(a s a 3o)en-
$olle!ne(ne( a$ a t!e(,"st, )ogy Anglit el,g%(
Andit0l, a s$igeto!s$got egya!nt meggyng+ten".
A c!sg ("p,iselte a n"met css$!sg (elet(e-
$"se ide%"n a$ angolellenes politi(t. E$"!t #oglalt
llst Anglia 8!(o!s$g #nnta!tsa mellett. 3ogy
C!os$o!s$g ne %ut)asson le a Eld($i-tenge!)e$,
Anglia mega(adlyo$ta a 8!('i!odalom #lda!a-
'olst. A c!i$must0l (apta !(s"g("pen a 3o)en-
$o3e!n-'i!odalom a Bagdad #el" ,e$et& ut s Anglia
el,gsna( c"l%t, amit Be!lin-Bagdad %els$0,al tett
a$tn ("s&'' mag",. 9iutn a 3a's'u!go( d"len
(e!este( (!p0tlst, Bisma!c( e$t a t!e(,"st s$+,e-
sen tmogatta.
A 3a's'u!go( 'al(ni t!e(,"sei!e ,al0 te(in-
P
V. . Lllay B"ni1 G>ie C!ientpoliti( Buss-
landsI. ZAus dem 9agya!isc)en ,on D!o#. Sc)Ric(e!,
Budapest, Xien, Leip$igJ, 5B7B.[ QB. lap.
Q
N. o. 55K. lap.
4
9aV Len$1 G]esc)ic)te Bisma!c(s. ZLeip$ig1,
>un(e! u. 3um'lodt, 56KP[ 4KQ. lap.

Q5
tet a )!omcss$!s$,ets"g egyideig meg"l)etett.
9ind a )!man 8!(o!s$g #los$tst a(a!t(. El,-
'en egye( ,olta(. >eJ a #los$ts m0d%!a n"$,e a ("t
($,etlen/l "!de(elt #"l ut0'' nem tudott megegye$ni,
mindegyi( magna( a(a!t nagyo'' !"s$t. Emiatt
ss$e(/ln'$te(. A t!( 'i!odalom (o!mny$ata
m! a$0ta, ami0ta (is$o!+tott( 9agya!o!s$g'0l, oly
!oss$ ,olt, )ogy a l$adso( lland0sulta( 'enne. E$e-
(et a l$adso(at nem$eti t!e(,"se( #4ttt"( s ,allsi
#l#ogso( istpolt(. >e polt( a )et,enes ",e(
ele%"t&l a$ o!os$ (o!mny (i(/ldtt%ei is, amint a$t
]iacometti ]!. (ny,e GLes !esponsa'ilit"sI, amely
ide,g0 46 diplomciai a(tt ($lt, (imutatta. E$"!t
a$ o!os$ (o!mny e$t a (ellemetlen (ny,et meg-
%elen"se utn a$onnal ss$e,s!olta.
A !oss$ (o!mny$s)o$ )o$$%!ult, )ogy A'dul
A$i$ s$ultn a$ llam 'e,"teleit elpa$a!olta s a$
llam p"n$/gyeit tel%esen tn(!etette. Enne( (,et-
(e$t"'en a )adse!eg is de$o!gani$l0dott s +gy a
t!( (o!mny a l$ongso((al s$em'en mind te)e-
tetlene'' ,olt. 5B7T-'en a$tn 3e!cego,in'an olyan
m"!,e(et lttt a #o!!adalom, )ogy al(almul s$ol-
glt a$ And!ssy ,e$et"se alatt ll0 os$t!(-magya!
(/l/gyi (o!mnyna( a 'ea,at(o$s!a.
A s$ultn pa$a!lsa (,et(e$t"'en a t!( llam
5B7T o(t0'e! :-n cs&dt %elentett. E$ #o(o$ta a
$a,a!t. And!ssy (/l/gyminis$te! %egy$"(et int"$ett
a t''i (/l/gyminis$t"!iumo()o$, amely'en !e#o!-
mo(at (,etelt a t!( (o!mnyt0l a #o!!adalom
lecsndes+t"s"!e.
A$ eu!0pai )atalma( )o$$%!ulta( And!ssy
te!,ei)e$. 5B7: %anu!%'an 'emutatt( a t!( (o!-
mnyna( a )atalma( (,etel"seit. And!ssy te!,eit
a c!i (o!mny e!&sen tmogatta, me!t a!!a s$m+-
tott, )ogy a$ os$t!(-magya! mona!c)i,al egy/tt
#og a )atalma(t0l meg'+$st (apni a!!a, )ogy le-
osndes+tse a 'al(ni #o!!adalmat.
L$'en a t!( #o!!adalom is (it!t s meg#os$-
totta t!0n%t0l a s$ultnt. S$e!'ia "s 9onteneg!0

QP
pedig a s$l,o( agitci0%a #olytn mind 't!a''
,lt, minden nap ,!ni le)etett, )ogy )adat /$en
8!(o!s$gna(. 9iutn And!ssy a$"!t a,at(o$ott
8!(o!s$g 'els& /gyei'e, me!t #oglalni a(a!t a
9ona!c)ia s$m!a, nagyon (ellemetlen lett ,olna
ne(i e$ a ("t )ad/$enet, amely a 8!('i!odalom-
na( legt,ola'' #e(,& "s la$n ss$e#/gg& te!/leteit
enne( a ("t 'is o!s$gna( a$ l"'e e%tette ,olna.
T
Csa()ogy 9onteneg!0 "s S$e!'ia mgtt a c! llott,
a c! pedig s$,ets"gese ,olt a 3a's'u!go(na( "s
3o)en$olle!ne(ne(.
Bisma!c( a$on'an nem ,olt a$ a$ em'e!, a(i
egys$e! el#oglalt llspont%)o$ !agas$(odott ,olna.
>e meg a$ a gondolata, )ogy a #o!!adalma(at le (ell
t!ni, minden mst megel&$tt nla s me!t att0l is
#"lt, )ogy a t!( s$l,sg #o!!adalma a 3a's'u!g-
mona!c)i'a is tte!%ed, e$"!t a c!i ig"nye((el
s$em'en a 3a's'u!g-ig"nye(et tmogatta. Hem le)e-
tetlen, )ogy m! e((o! a''an a gondolat'an tette
e$t, mi,el Aus$t!ia 'i!to(ait n"met !(s"gne( te(in-
tette.
K
A$ o!os$ellenes politi(a s$m!a )ama!osan (i-
tallta( n")ny %els$0t, amely a n"mete(et Aus$t!i-
'an megi%es$tette, +gy ne,e$etesen a$t, )ogy Lonstan-
tinpoly'a ,e$et& .t Xienen t ,is$ s e$$el )+,e(et
s$e!e$te( a 'al(ni )0d+t0 politi(na(, amelyet .gy
t/ntette( #l, mint a$ o!os$ t!e(,"se( ellens$e!"t.
9inde$e( a t!e(,"se( 8!(o!s$g !o,s!a
mente(. Anglia is (i,ette 'el&l/( a !"s$"t. 9eg,s-
!olta 5B7T no,em'e! PT-"n a S$ue$i-csato!na !"s$-
,"nyeine( a$ egyiptomi s$ultn 'i!to('an ,olt
!"s$"t s e$$el #lt"tlen u!, lett a csato!nna(.
A$ .% t!( (o!mnyt minden oldal!0l s$o!+tot-
T
A(tenst/c(e aus den Lo!!esponden$en des (. (.
gemeinsamen 9iniste!iums des cusse!en /'e! o!ienta-
lisc)e Angelegen)eiten H!. 544. Ad"$i 9aV Eliegen-
sc)midt1 G>eutsc)lands C!ientpoliti(I ZBe!lin, Dutt-
(amme! u. 9/)l'!ec)t, 565Q[ 5::. lap.
:
3anotauV1 GL?)istoi!e de la E!ance contempo-
!ainI Zn"met #o!d+tsa[ de. (. TQ. 5.

QQ
t( B +gy mindent meg is +g"!t, amit csa( (,etelte(
t&le. >e a (o!mnnyal s$em'en 5B7: m%us-
'an a mu$ulmno( s 'olg!o( ellen#o!!adalmat
(e$dte(. S$alont (i'en meglt"( a n"met "s #!ancia
(on$ulo(at. E!!e a )atalma( ("p,isel&i a$onnal
ss$e%tte( s megllapodta( a s$/(s"ges !ends$a'-
lyo('an, de a$ angol (o!mny nem %!ult )o$$,
)ogy e$e(et !("nys$e!+ts"( 8!(o!s$g!a.
A (/l/gyi (o!mnyo( politi(%t e$ megint me
i!ny'a te!elte s +gy a mona!c)it is ($ele'' )o$ta
megint a c!")o$. A magya! (o!mny a GDeste!
LloydI-'an a$t i!atta, )ogy nem ma!ad ms )t!a,
mint )ogy a 9ona!c)ia Bos$nia-3e!cego,int,
C!os$o!s$g pedig a >una to!(olatt #oglal%a el.
S$/(s"ges eat a (!/lm"nyt les$ge$ni, mi,el
nyil,n,al0, )ogy And!ssy "s a magya! (o!mny
el&'' tito('an #oglal(o$ta( e$$el a te!,,el s csa(
leg,"g/l llta( (i ,ele ny+ltan. A >una to!(olata
ugyanis nem ,olt eg"s$en t!(, )anem !"s$'en
!omn te!/let ,olt. A !omn (o!mnyo( magata!-
tsna( te)t nem (ellett, )ogy egyed/l a c! ellen
i!nyul%on, ami(o! el,ett"( e$t a te!/letet, )anem
a gondolat #l,et&%e, Aus$t!ia ellen is i!nyul)atott.
Amint a 9ona!c)ia "s a c! (o!mnya, .gy a$
angol (o!mny is megtallta a maga el&ny"t. A (o!-
mnyo( )ama!osan megegye$te( a''an, )ogy mit
(,etel%ene( a s$ultnt0l. 9egllapodta(, )ogy (,e-
tel"sei(et 5B7: m%us QK-n #og%( a s$ultnna( t-
ny.%tani. A #o!!adalom e$t #lslegess" "s le)etet-
lenn" tette, me!t a m%us P6-!&l QK-!a men& "%%el
meggyil(olt( a s$ultnt.
S$e!' a "s 9onteneg!0 !"s$'en sa%t el)at!o-
$su('0l s "!$elmei(t&l ind+ttat,a n")ny nappal
el&'', m%us P:-n ,"d- "s dacs$,ets"get (ttte(
s a$tn %.lius 5-"n )adat /$ente( 8!(o!s$gna(.
A$ .% s$ultn V. 9u!d ,olt, a(ine( "pp oly.
(e,"ss" si(e!/lt a #o!!ongso(at lecsndes+teni, mint
el&d%ene(. L"t ",,el t!0n!al"p"se utn is m"g a
laong0( lecsndas+t"s",el ,olt el#oglal,a. Csa( a
Q4
'olg! #o!!adalmat si(e!/lt le,e!ni, de e$t olyan
(egyetlen es$($((el tette, )ogy eg"s$ Eu!0pa #l-
'&s$/lt. S enne( tula%don+t)at0, )ogy ut0'' Bulg!ia
#/ggetlens"ge i!nti )a!c olyan !o(ons$en,es ,olt
a$ eu!0pai ($,"lem"ny el&tt.
A s$e!' "s monteneg!0i )ad/$enet utn And!ssy
a$onnal megegye$"st (e!esett Bisma!c((al "s a c!i
(o!mnnyal. A$ el&''i "!de(ei a 3a's'u!go(",al
a$onosa( ,olta(, a c!t pedig megnye!te a$ os$to$-
(ods gondolatna( #l,et"s",el. 9! %.lius B-n
Meic)stadt'a %tt AA. Sndo! c! ]o!csa(oR-,al s itt
megegye$te( a''an, 'ogy S$e!'ia megn,e(ed"s"t
nem #og%( t4!ni. 9onteneg!0 megn,e(ed"se mg
in('' 'ele/t($tt a 3a's'u!go( "!de(ei'e s +gy
And!ssy a$onnal "!tes+tette a s$e!' "s monteneg!0i
(o!mnyt a s$,ets"gese( el)at!o$s!0l.
Bisma!c( ny+ltan nem a,at(o$ott 'ele a Bal(n
/gyei'e, de tmogatta And!ssyt. Bisma!c( ,"le-
m"nye s$e!int Zamelyet ugyan ("s&'' #e%e$ett (i[1
GA (eleti ("!d"s t/!elmi %t"(, a(i ,!, a$ nye!.I -p-
pen e$"!t a c!!al sem !ontotta el a* dolgt, me!t amint
5BB7-'en megmondta1 GHem s$a'ad olyan politi(t
csinlnun(, amely a((o! s$igetel el, ami(o! e$ C!os$-
o!s$gna( tets$i(.I
7
Bisma!c(, And!ssy s ]o!csa(oR ($eled"s"t leg-
in('' a$ tes$i "!t)et&,", )ogy angolellenes politi(at
csinlta( mind. Anglia a s$ultn 'i!odalmna( "p-
s"g"t ,"dte s e$"!t ta!totta a Bos$po!usnl )a%0)ad-
na( egy !"s$"t. `gy a$tn, '! a$ os$t!(-magya!
mona!c)ia (/l/gyminis$te!e "s a c! (o!mnya meg-
egye$te( a$i!nt, )ogy Aus$t!ia-9agya!o!s$g el-
#oglal%a Bos$nia-3e!cego,int, a c! meg+g"!te, )ogy
Lonstantinpolyt nem #oglal%a el. And!ssy "s Bis-
ma!c( e((o! is m"g s$em"!metlen/l 8!(o!s$g
te!/leti integ!itsna( ,"delm"t )angs.lyo$t(. De-
7
A. ,. B!aue!1 GBisma!c(s Staats(unst a, d. ]e'iet
d. ausRf5 igen Doliti(I. ZHeues Bisma!c( Fa)!'uc),
Xien, 5655[ P6B-QQ6. lapo(on.
QT
dig Bos$nia "s 3e!cego,ina el,"tel"n (+,/l a !eic)-
stadti megllapods te!emtette meg Bulg!ia (elet-
(e$"s"ne( le)et&s"g"t is.
L$'en a t!(-s$e!'-monteneg!0i )'o!. a
t!( #egy,e!e( gy&$elm",el 'e#e%e$&dtt. 9iln
s$e!' #e%edelem m! augus$tus 9,(n a )atalma( ($-
,et+t"s"t ("!te s Hil,ita )ama!osan (,ette p"ld%t.
A t!( (o!mny a$on'an, amelyt&l csa( #egy,e!-
s$/netet ("!te(, e$t nem a(a!ta megadni, )anem
'"("t a(a!t (tni. E$"!t a )'o!. to,'' #olyt. S$ep-
tem'e! 5-"n a t!( se!eg meg,e!te >elig!ad mellett
a$ o!os$ Cse!na%eR t'o!no( ,e$"!lete alatt ll0 s$e!'
se!eget. E$ a gy&$elem m0d#ltt #li$gatta a$ o!os$
($,"lem"nyt, .gy )ogy nagy tmeg'en %tte( a$
o!os$o( "s n("nt 'ellta( a s$e!' se!eg'e. A )'o!.
megint csa( ta!tott s o(t0'e! QK-n m! AleVine
mellett ,e!t"( meg a s$e!' se!egei.
L$'en 5B7: augus$tus Q5-"n a$ elme'etegg" lett*
s$ultn )ely"t AA. A'dul 3amid #oglalta el a t!0non.
Amint a$ esem"nye( mutatt(, a t!0n,lto$s nem
%elentett semmi ,lto$st a politi('an.
A$ os$t!(-magya! s a$ o!os$ (o!mny meg-
egye$te( te)t a''an, )ogy )a a t!( kor-n# ne-
a(a!na #egy,e!s$/netet adni, a((o! mindegyi(/(
egy-egy )ados$tlyt (/ld. A 9ona!c)ia Bos$nia-
3e!cego,in'a, a c! Bulg!i'a.
5B7: o(t0'e!'en .%!a #egy,e!s$/netet ("!te( a
)ad,isel&(. A t!( (o!mny nem enged"lye$te.
E((o! a$ angol (o!mny a$t a$ a%nlatot tette, )ogy
!ende$$"( a t!( ("!d"st eu!0pai (on#e!encin.
And!ssy e$t ellene$te s megegye$ett a$ o!os$ (o!-
mnnyal, )ogy a )atalma( ("!%ene( )at)eti #egy,e!-
s$/netet. L$'en a$ angol "s o!os$ (o!mny ($tt
(/ln megllapods %tt l"t!e, amely'en Bos$nia,
Bulg!ia "s 3e!cego,ina auton0mi%t, S$e!'ia "s
9onteneg!0 te!/leti "ps"g"t #ogadt( el a '"(e
alap%ul.
A )atalmia( (/l/gyminis$te!eine( #l#ogs!a
%ellem$&, )ogy Anglia m! e((o! eu!0pai (on#e!en-
Q:
cit a%nl.
A t!( (o!mny 5B7: o(t0'e! 5P-"n el#ogad%a
a )atalma( a%nlatt, amely s$e!int #"l",!e #egy,e!-
s$/netet (tne( s a t!( (o!mnyna( (teless"ge
e$ alatt a$ id& alatt a$o(at a !e#o!mo(at "let'e l"p-
tetni, amelye( s$/(s"gese( a n"pe( lecsndes+t"s")e$.
A c!i (o!mny a s$ultn (o!mnyna( &s$inte-
s"g"'en nem '+$ott s e$"!t csapatai s$m!a 'i$to-
s+tani a(a!ta a$ t,onulst Momnin, amely a((o!
m"g a t!( s$ultn #nn)at0sga alatt llott. >e a
!omn minis$te!eln(n"l )e,es ellentlls!a tallt.
B!atianu nem me!te magt le(tni. E((o! Bisma!c(
a !omn t!0n!(s)$ #o!dult, ,agyis #elel&tlen
t"nye$&)$.
B
E$ a$ .t "s m0d %ellem$&, me!t a$t mutat%a,
)ogy a #elel&tlen t"nye$&( dnti( el ,"gs& #o(on a
politi(t.
L$'en ("t)0napos #egy,e!s$/net %tt l"t!e a
)ada(o$0( ($t. 9a%d ami(o! ]o!csa(oR ism"telten
(i%elentette, )ogy Lonstantinpolyt nem a(a!%a el-
#oglalni, a((o! a t!( (o!mnnyal is meg le)etett
egye$ni. V"g/l is Anglia %a,aslatt #ogadta el s a$
eu!0pai (on#e!encia 5B7: decem'e! 55-"n Lonstanti-
npoly'an meg(e$dte /l"seit.
A (on#e!encina( nem ,olt meg a ,!t si(e!e.
A$ .% t!( al(otmny s$e!int a t!( ("p,isel&-
)$na( is el (ellett #ogadnia a megoldso(at, de e$
nem #ogadta el s +gy 5B77 %anu! PK-n a )atalma(
("p,isel&i el)agyt( Lonstantinpolyt. >e m! t
nappal el&'' ali!ta( a 9ona!c)ia "s C!os$o!s$g
($tt l"t!e%tt Bos$nia-3e!cego,in!a ,onat(o$0
)+!)edt egye$m"nyt. E$ a #nt eml+tett 'udapesti
egye$m"ny.
A$ o!os$ (o!mny m! so((al %o''an anga$slta
magt a 'al(ni n"pe("!t, sem)ogy ,iss$a,onul)atott
,olna. >e el&'' 'i$tos+tani a(a!ta magt minden
B
GAus dem Le'en LnigJ La!ls ,on Mumfnien.I
AAA. (. 7P. lap.
Q7
oldal!0l ,al0 meglepet"se( ellen. A 'udapesti egye$-
m"ny'en a 9ona!c)ia meg(apta a c!t0l Bos$nia-
3e!cego,int. 9eg+g"!te, )ogy a$ o!os$-t!( )'o-
!.'an semleges ma!ad, de a$ o!os$ (o!mnyna( nem.
s$a'ad a!!a t!e(ednie, )ogy 9onteneg!0'an, S$e!-
'i'an "s a no,i'a$!i S$and$s('an 'e#olyst s$e-
!e$$en a 9ona!c)ia #ltt. E$t a(("nt #e%e$t"( (i1
e$e( a te!/lete( semleges $0na les$ne(.
Momnia s C!os$o!s$g 5B77 p!ilis, 5:-n meg-
egye$te(, )ogy Momnia tengedi a$ o!os$ csapato(at.
9iutn Momnia m"g a s$ultn #nn)at0sga alatt
llott, e$ tula%don("pen l$ads ,olt a #nn)at0sg
ellen s +gy a !omn (o!mnyna( 5B77 m%us PP-i(i
p!o(lamci0%a, amely'en #/ggetlenne( %elenti (i
magt, m! csa( (,et(e$m"nye ,olt enne( a l"p"s-
ne(.
5B7: p!ilis P4-0n a c! )adat /$ent a s$ultnna(.
A )'o!. te)t #o!mailag a s$a'adsgu('an ,e-
s$"lye$tetett 'al(ni n"pe( "!de("'en t!t (i s am+g
a 3a's'u!go( magu(na( .% te!/letet s$e!e$te(, ad-
dig a c! )adse!ege (/$dtt, ,"!$ett s meg,"dte
S$e!'ia, 9onteneg!0, Momnia #/ggetlens"g"t "s
megte!emtette Bulg!it.
E$t a t"nyt nem le)et el#eledtetni a 'al(ni
n"pe((el s '!mennyi!e )angs.lyo$t( a 9ona!c)ia
politi(usai !"s$"!&l, )ogy tis$tn n"!de( ,e$ette a
c!i (o!mnyt, a$"!t a 'al(ni n"pe( m"gis mindig
a$t ltt(, )ogy a mona!c)ia #oglalt idegen te!/lete-
(et a Bal(non s nem C!os$o!s$g.
AA. A$ o!os$-t!( )'o!. seg+tette a 9ona!c)it
Bos$nia s 3e!cego,in)o$. A$ o!os$ c! se!egei
Lonstatinpoly alatt ,+,t( (i And!ssyna( a dip-
lomciai si(e!t. A magya! ($,"lem"ny a$on'an
enne( a si(e!ne( nem !/lt, amit a$ a((o!i pesti
t/ntet"se( el"gg" illus$t!lna(.
A t!( se!ege( magata!tsa e''en a )'o!.'an
'mulat(elt& ,olt s a$ o!os$ se!ege(ne( Momnia

QB
seg+ts"g"t is ig"ny'e (ellett ,enni(, )ogy le,e!%"(
ellenllsu(at. 8'' mint #"l",!e ,olt s$/(s"g, )ogy
a$ o!os$ se!ege( Lonstantinpoly al %ussana(.
E((o! a$tn a megi%edt t!( (o!mny csa()ama!
'"("t ("!t. W c"l'0l a n"met (o!mny)o$ #o!dult, de
e$ 5B7B %anu! Q-n ,iss$autas+totta a ("!elmet.
g ,iss$autas+ts #olytn a c!i (o!mnyna(
s$a'ad (e$et engedett Bisma!c(. >e a$ angol (o!-
mny "s$!e,ette a )!omcss$!s$,ets"gne( e$t a
te!,"t "s %anu! 5:-n (i%elentette, )ogy olyan '"(e-
s$e!$&d"s, amely meg,lto$tat%a a. nem$et($i meg-
llapodso(at, nem (t)et&. 9snap a$ angol t!0n-
'es$"d e$t .%!a nyomat"(osan )angs.lyo$ta s anna(
a le)et&s"g"t is eml+tette, )ogy el&,igy$ati !end-
s$a'lyo(at (ell tenni.
A$ angol (o!mny a$ 5BT:. ",i p!isi egye$m"nyt
,"dte. A$ o!os$ (o!mny meg 'oss$.t s$e!etett ,olna
llani a$o("!t a ne)"$s"ge("!t, amelye(et a t!(
)adse!eg (/lnsen Dle,nnl o(o$ott. 9s!"s$!&l
a$on'an Hagy-Bulg!ia megte!emt"s"!e is s.lyt
)elye$ett.
W t!e(,"se((el s$em'en #oglalt llst a$ angol
(o!mny s %anu! PP-"n #l)+,ta a c!t, )ogy (ssn
'"("t. A c! #elelete nem (e!/lt nyil,nossg!a, de
elutas+t0na( (ellett lennie, me!t PQ-n 3o!n'y
admi!lis pa!ancsot (apott, )ogy a >a!danell()o$
indul%on. Fanu! P4-"n m! m0dos+tott( e$t a pa!an-
csot s meg)agyt(, )ogy a #lotta a Besi(a-'ln"l
to,'' ne men%en.
And!ssy politi(%na( si(e!ei ,es$end&'en ,ol-
tai*, me!t Bisma!c( a$ angol (a'inet te!,ei)e$ ($e-
ledett. 8!(o!s$gna( Eu!0p'0l ,al0 elt,ol+tsa
s$impati(us ,olt Be!lin'en is, a$$al ,is$ont a((o!
m"g nem so(at t!&dte(, )ogy Hagy-Bulg!ia ala-
p+tsa, amelyne( )at!ai a$ Aegei-tenge! #el" el$!-
t( ,olna a$ os$t!(-magya! mona!c)ia .t%t,
And!ssyna( nem ,olt +ny"!e. Bos$nia-3e!cego,ina
csa( )+dna( (ellett S$aloni(+ #el" a 3a's'u!go(na(.

Q6
-ppen e$"!t (ed,"!e ,olt And!ssyna( a$, )ogy
e''en a$ id&'en 8!(o!s$g ellen tmad0lag #ll"p&
]!go!s$got a )atalma( meg!ends$a'lyo$t(,
me!t ]!go!s$g is S$aloni(i #el" sand+tott.
L$'en Bisma!c( ism"t And!ssy te!,ei)e$
($eledett s Bos$nia-3e!cego,int a$ & ($'en%!-
s!a minden oldal!0l 'e+g"!t"(, amine( (,et(e$t"-
'en a 9ona!c)ia t!e(,"sei s$em'e (e!/lte( a$ o!os$
(o!mny c"l%ai,al, amely #lt"tlen pa!ancsol0 a(a!t
lenni a Bal(non. E$t iga$olta eg"s$en )at!o$ottan
a m!cius Q-n (ttt sanste#anoi '"(e, amely'en
a c! a s$ultnt a po!ig al$ta.
Anglia a$on'an nem ma!adt ,es$teg s #lott%a
meg%elent a >a!danell('an. A 9ona!c)ia a L!p-
to('an se!eget ,onultatott #l. `gy adta( nyomat"-
(t a sanste#anoi '"(e elleni tilta(o$su(na(.
9iutn a )atalma( a 'al(ni ("!d"s megoldsn
to,'' dolgo$ta( s megllapodta(, )ogy a. ("!d"s
megoldst a$ e!edeti angol %a,aslatna( meg#elel&en
eu!0pai (ong!ess$us!a '+$$(, nem nagy s.lya ,olt
a sanste#anoi '"("ne(, amely e t!gyalso( ($'en
%tt l"t!e.
Cs,a( a Momni!a n"$,e megllap+tott #lt"telei
ma!adta( meg. A sanste#anoi '"(e ugyanis el,ette
Bess$a!'it Momnit0l "s )elyette a >o'!ud$st
adta ne(i.
A$ o!os$ (o!mny!a n"$,e a sanste#anoi '"(e
ut0'' (ellemetlen '"(ly0, ,lt, me!t ami(o! m!
nyil,n,al0, lett, )ogy eu!0pai (on#e!encia #og%a
eldnteni a 'al(ni ("!d"st, a((o! a$ os$t!(-magya!
mona!c)ia )a%land0 lett ,olna .%!a a c!i (o!mny
mell" llani, )ogy )a S$aloni(i'a utat (ap. E$ a$on-
'an csa( .gy ,olt le)ets"ges, )a a 9ona!c)ia egy-
.ttal S$e!'ia #ltt is #els&''s"g@ %ogo(at nye!. E$
a '"(e(t"s utn le)etetlen ,olt. Dedig +gy meg-
,e)ette ,olna a 9ona!c)ia semlegess"g"t egy .%
8!(o!s$g elleni )'o!.'an, amelyet a c! a$on-
nal meg a(a!t ind+tani s amellyel Eu!0pt 'e#e%e$ett

4K
t"nye( el" a(a!ta ll+tani.
Ad&($'en a c!na( a )'o!. gondolatt0l e5
(ellett llania, me!t se!eg"'en 'etegs"ge( (e$dte(
pus$t+tani, ott)on pedig a ni)ilist( (e$dte( mo-
$ogni, +gy a$tn a c! mind enged"(enye'' lett s a$
eu!0pai (ong!ess$us %.nius 5Q-n meg(e$dte /l"seit.J
A (ong!ess$us megnyitsa el&tt a$ angol (o!-
mny "s a s$ultn ($tt megegye$"s %tt l"t!e, amely
s$e!int a''an a$ ecet'en, )a a c! Lis-;$si'an meg-
(ap%a Batumot, A!da)ant "s La!s$ot, a((o! Anglia
meg(ap%a Cyp!us s$iget"t. C!os$o!s$g meg(apta a
#nti te!/lete(et B +gy Anglia ie. >e a$ o!os$ te!,
Hagy-Bulg!ia alap+ts!a n"$,e nem si(e!/lt.
Hagy-Bulg!ia te!/lete a$ o!os$ te!, s$e!int 5:Q.KKK
n"gys$g(ilom"te! lett ,olna, a (ong!ess$us les$o!+-
totta Bulg!ia te!/let"t :4.KKK n"gys$g(ilom"te!!e.
Mum"lia a s$ultn #nn)at0sga alatt ma!adt, de
(e!es$t"ny (o!mny$0t (apott. 9onteneg!0 #el"t
s,em (apta meg a ,!t s 0)a%tott te!/letne(, de Anti-
,!i'an (i(t&t (apott a$ Ad!in. S$e!'ia s ]!g-
o!s$g eg"s$en %elent"(telen da!a'o(at (apta(. A
monteneg!0i tenge!pa!ton a 9ona!c)ia ta!to$ott a
!end&!i #l/gyeletet ,"ge$ni.
A$ os$t!(-magya! diplomcia diadalt a!atott,
me!t nemcsa( Bos$nia-3e!cego,ina, )anem a no,i-
'a$!i S$and$s( megs$lls!a is #l)atalma$st
nye!t. A diplomat( olyan ada(o$0 (ed,/('en ,ol-
ta(, )ogy Bisma!c( s lo!d >e!'y a$ olas$ (o!mny-
na( #la%nlott(, )ogy s$ll%a meg Al'nit, de e$
,iss$autas+totta.
5K
A 'e!lini (ong!ess$us nagyon so( ("!d"st #/gg&-
'en )agyott a Bal(non s +gy a Bal(n lland0 $a,a-
!o( #"s$(e ma!adt s e$$el o(a Eu!0pa nyugtalans-
gna(. Ctt ,olta( els&so!'an a$ al'no(, a(i(et a
t!( (o!mny nem tudott #"(enta!tani. A msi(
6
F. 3olland1 ..8)e d",eloppement o# t)e Eu!o-
pean Hations 5B7K-5654I. ZLondon. 565T[ PP<PQB. lap.

5B
Singe!1 G>e! >!ei'undI PTQ. lap.

45
p!o'l"ma ma!adt a g!g. A g!g( ugyanis sem
a''a nem nyugodta( 'ele, )ogy L!"ta t!( ma!adt,
sem a''a, )ogy a$ & )at!ai(at nem .gy llap+tott(
meg, mint a$t &( (+,nt(. E$"!t m! 5BBK o(t0'e!"-
'en megint ($'e (ellett a )atalma(na( l"pni(,
)ogy !endet csinl%ana(. E!!e ("s&'' is s$/(s"g
,olt Z5B67[.
A 9ona!c)i!a n"$,e a 'e!lini (ong!ess$us utn
(,et(e$ett a )'o!.. And!ssy mindig a$$al 'i$-
tatta a$ o((upci0 ellen$&it, )ogy e$ nem %! ma%d
semmi ne)"$s"ggel, de ut0'' (ide!/lt, )ogy !end-
s$e!es )ad%!atot (ellett a 'osny(o( "s )e!cego!co(
ellen #olytatni. A$ o((upci0 nyolce$e! em'e!'e
(e!/lt s a ("t ta!tomny!a a 9ona!c)ia n"pei egy
milli!d (o!onnl t''et (lttte(.
A$t a !end(+,/li )i't, amelyet And!ssy el-
(,etett, "s$!e is ,ette( "s And!ssyt a$ os$t!(
al(otmny)4 p!t ,e$"!ei ,d al Ya(a!t( )elye$ni,
de e$t a %a,aslatot a$ os$t!( delegci0'an el,etett"(.
A 9ona!c)ia "s a$ u!al(od0)$ s$empont%'0l
n"$,e And!ssy politi(%a !e%tette mag'an a$t a
,es$edelmet, amely annyi'an, )ogy a$ os$t!( !(s
ta!tomnyo(na( ,el/n( ($s ta!tomnyt s$e!$ett,
a s.!l0dso(at lland0s+totta. 9iutn e$e(et a te!/-
lete(et el&''-ut0'' anne(tlni (ellett egy!"s$t
Aus$t!ia s 9agya!o!s$g ($t, ms!"s$t S$e!'ia s a
9ona!c)ia ($t a di##e!enci( s$apo!odta(, ami
eu!0pai 'onyodalma()o$ ,e$etett s #lid"$te a$ els&
'al(ni )'o!.t, ma%d a msodi(at s egyi( o(a a ,i-
lg)'o!.na( is. A$$al, )ogy a s$l, elemet n,elte a
9ona!c)i'an, anna( a politi(na( mun(%t ne)e-
$+tette, amelyet (nny+teni a(a!t.
A Bal(non ,al0 "!,"nyes/l"sne( (e!es"se
)o$ta mag,al a$o(at a le)etetlen megllapodso-
(at, mint amilyen a S$e!'i,al 5BB5 %.nius 5B-n
(ttt s$e!$&d"s, amely s$e!int a 9ona!c)ia tma-
gat%a 9aced0ni'an "s -S$e!'i'an a s$e!' nem$eti
t!e(,"se(et. Vagyis meg+g"!te (/l/gyi (o!mny-

4P
$atna(, )ogy a s$ultn #nn)at0sga alatt ll0
maced0no(at s s$e!'e(et seg+t #o!!adalmos+tani. E$e(
a s$e!$&d"se( semmi("pen sem ll%( meg a leg-
p!imit+,e'' llam($i e!(lcs '+!latt sem. >e
!,idlt0 is, me!t a$ llam#"!#ia(t0l annyit el,!-
)atni, )ogy tud%( a$t, )ogy a #o!!adalma( s$itsa
,es$edelmes.
AAA. Bulg!ina( a 'e!lini (ong!ess$us adta te!-
%edelme s a$ e$$el ss$e#/gg& !ende$etlen nem$eti-
s"gi ("!d"se( nem)ogy megs$/ntett"( ,olna a Bal-
(non a nyugtalansgot, )anem a diplomat( !,id-
ltsa (,et(e$t"'en egyenesen #o(o$ta &(et.
S$e!'ia, mint lttu(, e$utn sem egyes+tette ma-
g'an a s$e!'e(et. Bulg!ia nem egyesitette a$
ss$es 'olg!o(at. Lelet-Mum"li'an 5,PKK.KKK 'olg!
to,''!a is t!( #nn)at0sg alatt ma!adt. E!!e a
s$"ts$a(+ts!a a$"!t ,olt And!ssyna( s$/(s"ge, )ogy
a nem$eti t!e(,"se( e!e%"t gyng+tse. Ngyane$"!t
(ellett mega(adlyo$nia a$t is, )ogy Bulg!ia nem-
$eti #e%edelmet ,lass$on. A$ o!os$ (o!mny "ppen
ngy ellene ,olt a !%u( o(t!o%lt #e%edelemne(, mint
magu( a 'olg!o( s e$"!t (ellett !,id "let4ne(
lennie a$ 5B76 p!ilis P6-"n meg,las$tott Batten'e!g
Sndo! #e%edelems"g"ne(, a(i ugyan uno(accse ,olt
a c!n"na(, de a c! nem s$e!ette s a(i nem "!tette
a 'olg! n"p lel("t.
A$ o!os$-t!( )'o!. utn s$mos o!os$ ma!adt
Bulg!i'an a$o(on (+,/l, a(i( m! a )'o!. el&tt
is ott ,olta( s a 'olg! nem$eti ntudat #l"'!es$t"-
s"ne( mun(%t ,"ge$t"(. -!t)et&, )ogy e$e(et a c!i
(o!mny ott a(a!ta ta!tani s "!t)et& a$ is, )ogy e$e(
'e#olysos llso('an ,olta(. Ami(o! te)t Batten-
'e!g Sndo! n"met'a!t politi(t a(a!t #olytatni,
e$e((el lland0an s$em'en tallta magt, de s$em'en
tallta magt sa%t n"pe nem$eti t!e(,"sei,el is.
E$"!t Sndo! #e%edelem #olyton )!om (/ln'$&
i!ny ($t 'olygott. A #e%edelem ingado$0 politi(%a

4Q
al(almat adott a )atalma(na( a 'ea,at(o$s!a, +gy
(/lnsen 5BB5-'en, ami(o! a$ al(otmny #el#/g-
ges$t"s",el (+s"!lete$ett, )ogy a pns$l, es$m"(
("p,isel&ine( )atalmt let!%e. A 'olg! nem$eti s
a pns$l, es$m"( "s t!e(,"se( m"g nem ,lta( el
"lesen, '! e$ a #olyamat megindult. A #e%edelem
egyltal'an nem tudta, e$t a )ely$etet meg"!teni.
A 'olg! nem$eti "s a, pns$l, mo$galom di##e-
!encil0dsi #olyamata )o$ta mag,al, )ogy a c!
)+,ei "s a nem$eti t!e(,"se( )+,ei nem ,olta( min-
dig egye(. A 'olg! nem$eti p!t a c!t0l is #/gget-
len+teni t!e(edett magt, )ogy demo(!ati(usan !en-
de$)esse 'e a$ o!s$got, de a #e%edelemne( e$ nem
tets$ett sa c!)o$ #o!dult seg+ts"g"!t, ma%d .%!a a
sa%t n"p"!e tmas$(od,a a(a!t (o!mnyo$ni s 5BBh
s$eptem'e! 5B-n ,iss$all+totta a !"gi al(otmnyt
s e$ alapon i!t (i .% ,las$tso(at.
9iutn Lelet-Mum"li'au e$alatt a$ o!os$ s 'olJ
g ! agitci0 egya!nt #olyt, de a c! nem a(a!ta a$t,
)ogy a 'olg! #e%edelem, a(it meg'+$)atatlanna(
ta!tott, legyen enne( a ta!tomnyna( #e%edelme s ig y
m"g e!&se'' s #/ggetlene'', minden("pen a$on dol-
go$ott, )ogy a #e%edelem )atalma (i#el" (e,es'ed%en.
E$"!t a(adlyo$ta meg 5BBT-'en a$t, )ogy Sndo!
el,ei[esse a n"met t!0n!(s, lenyt. Bisma!c( a
c! i!nti !ega!d'0l, me!t a ,ele ,al0 %0 ,is$ony!a
s.lyt )elye$ett, m"gis a$t +!atta lap%ai'an, )ogy
Vi(t0!ia angol (i!lyn& a(adlyo$ta meg e$t a )-
$assgot,
55
Ngyan& llott .t%'a anna( is, )ogy
Lelet-Mum"lia Bolg!o!s$ggal egyes/l%n. Csa(
a((o! a(a!ta e$t a$ egyes/l"st, )a Sndo! m!
le(s$nt a #e%edelems"g!&l.
5P
A c! ilyen es$($((el a$"!t dolgo$)atott, me!t
a$ 5BB4, ",i s$eptem'e!i s$(%eme,ieei )!omess$!-
55
9. 3usc)1 GBisma!c(, some .sec!et pages o# )is
)isto!yI AAA. (t. 575. ASC, P6P, QQT. lap.
5P
G>ocuments sec!ets de la politiiue !usse, en
C!ientI. #ld. pa! L. Leonoij ZMe!un. 5B6Q[ 4B. lap.

44
tall(o$0n .gy llapodta( meg a 'al(ni /gye(!e
n"$,e a css$!o(, )ogy ,is$ly eset"n a s$0t''s"g
dnt. A$ os$t!( css$! +gy a s$,ets"g #l'omls-
t0l ,al0 #"lelm"'en ny+ltan nem #oglalt llst Sndo!
#e%edelem mellett. Vis$ont a n"met css$! a ,e!seng&
c! "s a$ os$t!( css$! ($t dnt& '+!0, lett k
s$(%e!ne,icei megllapods #olytn. A 'olg! nem-
$eti egys"g megte!emt"s"!e i!nyul0 t!e(,"se( csa(-
)ama! e!edm"nnyel %!ta( Mum"li'an "s Sndo!
#e%edelem s$+,esen el#ogadta 5BBT s$eptem'e! PK-n
S$tam'ulo## tancst, )ogy Mum"lit a 'olg! #e%e-
delems"ggel egyes+tse. E!!e a )i!!e a c! a$onnal
("!d"st int"$ett, )ogy a #iatal 'olg! tis$te( al(al-
masa(-e a 'olg! )adse!eg ,e$et"s"!e s ami(o! a$t
#elelt"( ne(i, )ogy nem, a((o! a Bulg!i'an ,olt
o!os$ tis$te(et a$onnal )a$a )i,ta,
A s$ultn e!!e )adat /$ent. Anglia a$on'an .%!a
($'e,etette magt s Lonstantinpoly'a (,eti (on-
#e!encia el" ,itte a !um"liai ("!d"st. E$ )elytelen+-
tette Sndo! #e%edelem el%!st, de mit sem ,lto$-
tatott a t"nye(en.
A 'olg! #e%edelem!e #"lt"(eny s os$t!( 'e#olys
alatt ll0 9iln s$e!' (i!ly s$int"n )adat /$ent Sn-
do!na(. Sndo! )adai a$on'an no,em'e! 54-t&l PB-ig
te!%ed& id&'en le,e!t"( 9iln se!eg"t, .gy )ogy
no,em'e! PB-n L)e,enm/lle! os$t!( (,etne(
(ellett megll+tania a gy&$elmes 'olg! se!eget.
A #e%edelem te(int"ly"t e$ a )'o!. annyi!a
megn,elte, )ogy a s$ultn ,"d- "s dacs$,ets"g!e
l"pett ,ele 5BB: #e'!u! 5-"n. A s$,ets"get ugyan
a '"csi, londoni s p"te!,!i ud,a! ($'el"p"s"!e meg
(ellett s$/ntetni, de a !um"liai ("!d"s'e t''et nem
a,at(o$ta( a )atalma(, )olott e$t nem$et($ileg
s$a'lyo$t( ,olt a 'e!lini (ong!ess$uson.
A !um"liai ("!d"sne( e$ a (e$el"se a c!t a!!a
'i!ta, )ogy (i%elentse, )ogy Batum, amely a 'e!lini
(ong!ess$us s$e!int s$a'ad (i(t&, e$ent.l nem a$.
S e$t a !endel(e$"s"t )a%land0 ,olt #egy,e!!el is

4T
#nnta!tani. `gy Sndo! #e%edelem el%!sa a$ eu!0pai
nagy politi('an is $a,a!o(at id"$ett #l. E$"!t nem
s$e!ett"( a$ u!al(od0(. >e e!&s$a(os te!m"s$ete miatt
nem s$e!ett"( alatt,al0i sem. Annyi!a n"ps$e!4tlenn"
lett, )ogy 5BB: augus$tus P5-"n "%%el el#ogt( s Meni
mellett o!os$ te!/let!e tett"(. Stam'ulo##na( si(e!/lt
,iss$a)o$ni, de #e%edelmi )atalmt megmenteni nem.
3oss$a'' ideig #olyta( a #e%edelems"g 'etlt"se
(!/l a t!gyalso(. V"g!e 5BB7 %.lius 7-"n meg-
,las$tott( Ee!dinnd Lo'u!g-Lo)!y )e!ceget, ,olt
os$t!(-magya! )us$!tis$tet, magya! nagy'i!to(ost
s #&!endet. Enne( meg,las$tst a c! nem isme!te
el, a s$ultn pedig tilta(o$ott a ,las$ts ellen. A c!
e((o! "ppen nem "!t ! a 'olg! ("!d"ssel #oglal(o$ni,
mi,el a!!0l "!tes/lt, )ogy H"meto!s$g )'o!.!a
("s$/l a #!ancia ($t!sasg ellen.
5Q
A$ inte!!egnum alatt Stam'ulo## )atalma #oly-
ton n,e(edett s a$ .% #e%edelemne( (em"ny )a!cot
(ellett ,ele ,+,nia, me!t amint nem a(a!ta a$t, )ogy
)a$%a o!os$ 'e#olys alatt ll%on, .gy m"g in(''
ellene ,olt anna(, )ogy a$ os$t!(-magya! mona!c)ia
'e#olysa al (e!/l%n. >e e''en a (/$delem'en a
#e%edelem ma!adt #l/l, a(i 0!isi csaldi ,agyon-
,al csa()ama! annyi!a 'e)l0$ta a$ o!s$g ga$da-
sgi "let"t, )ogy ,ele s$em'en minden 'e#olys el-
t!p/lt. lgyesen al(alma$(od0 politi(%,al si(e!/lt
ne(i magt 5B6: #e'!u!%'an m"g a c!!al is elis-
me!tetnie.
Ee!dinnd a$ os$t!(-magya! (o!mny (/lpoli-
ti(%na( igen e!&s tmas$a ,olt, a(i nem$ete t-
!e(,"sei ellen is meg tudott llani a 9ona!c)ia mel-
lett. E$e(!&l a$on'an ma%d csa( ("s&''en s$0lun(.
E!!e a 'a!tsg!a a 3a's'u!g-mona!c)ina( annl
nagyo'' s$/(s"ge ,olt, me!t 9iln s$e!' (i!ly
)alla 0ta a s$e!' politi(a )at!o$ottan mona!c)ia-
5Q
F. 3olland Mose1 G8)e d",eloppement o# t)e
Eu!opean HationI 5B7K<5654I. ZLondon, 565Q[ PBT. lap.

4:
ellenes. E$ annl #%dalmasa'' ,olt, mi,el 9iln
eg"s$en 3a's'u!g 'e#olys alatt ,olt s nem$eti t-
!e(,"seit is eg"s$en al!endelte a 9ona!c)ina(,
amit el"gg" meg,ilg+t a$ 5BB5 %.nius PT-i(i s$e!$&-
d"s, amely'en a s$e!' (o!mny a!!a (tele$te ma-
gt, 'ogy Bos$nia-3e!cego,in'an les$e!eli a nem-
$eti t!e(,"se(et. E$ a t i t (os s$e!$&d"s a$on'an na-
gyon !,id "let4 ,olt. Amint)ogy nem is le)etett
)oss$., mi(o! 5BB5 %.nius 5B-n meg olyan s$e!$&d"s
%tt l"t!e ($t/(, )ogy a 9ona!c)ia 9aced0ni'an
s -S$e!'i'an tmogat%a a nem$eti t!e(,"se(et.
And!ssy a$t )itte, )ogy a n"pe( "!$"s"t a$
s$e!$&d"sei s$a'lyo$)at%( @
4. O. A 3o)en$olle!ne( politi(%na( i!nya.
2%& A be.s+ po.itika& < bb. A k4.s+ po.itika& 8 %%%& :
g#ar-ati po.itika&6
A. A 3o)en$olle!n-)$ (it4n&en "!tett )o$$,
)ogy a n"met egys"g!e t!e(,& n"pmo$galma('a 'e-
(apcsol0d%"( s e$e(et eg"s$en a maga u!almi politi-
(%!a #l)as$nl%a. A 3a's'u!g-)$ elleni 5B::-i(i
)'o!.'an a n"ps$e!4tlen #!an(#u!ti Bundestag a
po!os$o( ell elmene(/lt Augs'u!g'a s augus$tus )0
P4-"n (imondta #los$lst. ZA p!gai '"(e, augus$-
tus PQ.[
A Bund )ely"'e a$ "s$a(n"met s$,ets"g l"pett,
melyne( PP llam ,olt a tag%a s 5B:7 #e'!u! P4-"n
A. Vilmos po!os$ (i!ly meg is nyitotta a$ els& 'i!o-
dalmi s$e!,e$&gy4l"st. A Bisma!c( %a,asolta s$e!,e-
$etet el#ogadt(. A$ "s$a(n"met s$,ets"g #e%e A. Vil-
mos po!os$ (i!ly, (ancell!%a Bisma!c( lett.
A$ "s$a(n"met s$,ets"g ,"d- "s dacs$,ets"g!e
l"pett a d"ln"met llamo((al, Baden, Ba%o!o!s$g "s
X/!ttem'e!ggel, mine( #olytn H"meto!s$g egy-
s"ge el&tt m! csa( #o!mai a(adlyo( ma!adta(. E$
a (!/lm"ny aggodalommal tlttte el Hapoleon
css$!t s +gy ($te s IVilmos po!os$ (i!ly ($tt
s.!l0dso( (elet(e$te(.
47
A ("t u!al(od0 ($tti s.!l0dst a$ "le$te (i,
)ogy a !"gi Bund megs$4n"s",el LuVem'u!g )e!ceg-
s"g "s H"meto!s$g ($t megs$4nt a$ ss$e(ttet"s.
>e Vilmos enne( dac!a sem a(a!ta (i,onni
onnan a po!os$ &!s"get. Hapoleon 'elea,at(o$ott a$
/gy'e s a%nlatot tett a n"metal#ldi (o!mnyna(,
)ogy LuVem'u!g )e!cegs"get meg,es$i. E$ pe!s$e
csa( a$t %elentette ,olna, )ogy H"metal#lddel s$em-
'en tis$t$ta a %og,is$onyt, de nem a$t, )ogy Do!os$-
o!s$ggal s$em'en is tis$t$ta. Enne( Bisma!c( a$$al
adott (i#e%e$"st, )ogy a d"ln"met llamo((al (ttt
,"d- "s dacs$,ets"gi s$e!$&d"st ($$"tette, ami a$t
%elentette a diplomcia nyel,"n, )ogy Hapoleon te!-
,"t #egy,e!!el is mega(adlyo$$a.
Hapoleon ,iss$a,onult, de a n"met egys"g!&l
mintt ,",e, a$$al a te!,,el (e$dett #oglal(o$ni, )ogy
a #!anci(at is egyes+ti. E''&l a c"l'0l Belgiumot
E!anciao!s$g)o$ a(a!ta csatolni, de e$ a te!, Be!-
lin'en nem tallt s$+,es #ogadtats!a.
A n"met egys"g nem ,olt m"g olyan e!&s, mint
a$t a (o!mnyo( s$e!$&d"sei'&l (,et(e$tetni le)etne.
A d"ln"met (le!i(liso( igen so( a(adlyt g!d+tet-
te( a 3o)en$olle!n politi(a .t%'a.
A$ egys"g!e ,al0 t!e(,"s #olytn Bisma!c( m
s$,ets"get lland0an m"ly+teni t!e(edett s e''&l
a c"l'0l a d"ln"met llamo( (atonai s$e!,e$et"t is
t a(a!ta ala(+tani. ;e csa( Baden'en tudta te!,eit
meg,al0s+tani. Ngyan+gy nagy ne)"$s"ge(et tmas$-
totta( a ga$dasgi egys"g meg,al0s+tsa el" is.
Bisma!c( a$on'an, a(i 3o)en$olle!n u!na( )/
s$olg%a ,olt, c"ltudatosan dolgo$ott. A n"ptmege(
e!e%"t ltta a n"met egys"g meg,al0suls'an s min-
den tmegmo$galmat a leg"l"n(e'' #igyelemmel
(is"!t. `gy te!el&dtt a #igyelme a mun(smo$ga-
lom!a. A mun(sinte!nacion.l" s Lassalle Ee!dinnd
mun(l(odst olyan %elent&sne( ta!totta, )ogy
< amint m! eml+tett/( < egyenesen e$e(ne( a t-
!e(,"se(ne( let!"s"!e s$e!,e$te meg a )!omcs-

4B
s$! s$,ets"g"t, ami(o! a #!ancia css$!sggal
,"g$ett ,olt < s a mun(ssg demo(!ati(us t!e(-
,"sei )atotta( ($!e a''an a$ el)at!o$s'an, )ogy
a$ 5B::-i(i )'o!. e!edm"nye("pen a 3a's'u!g-
)$at megs$"gyen+teni nem engedte.
A tmegmo$galma( nagy e!e%"'en ,al0 )ite
magya!$$a meg a$o(at a mun(s%0l"ti int"$m"nye-
(et is, amelye(et a n"met t!,"ny)o$ssal megs$a,a$-
tatott. E$e(et )as$nlta #l a n"met egys"g n"p-
s$e!4s+t"s"!e s a!!a, )ogy a s$ocialista t!e(,"se((el
s agitci0,al s$em'en !mutat)asson a (o!mny
n"p'a!t politi(%!a. E$$el si(e!/lt is a n"met mun-
(ssg lel("t t''"-(e,"s'" megm"!ge$ni s a (o!-
mny elleni (/$delem )e,"t a nyolc,anas ",e( 0ta
le#o(o$ni ,agy a pa!lament'en els$igetelni.
Bisma!c( politi(%na( %elleg"t a$ adta meg,
)ogy a n"met n"ptmege( egys"g!e ,al0 t!e(,"s"-
'&l s$/let,"n, a n"p ig"nyei,el mindig s$molt
annyi!a, )ogy a$t a maga (/ls& "s )atalmi politi(%-
na( tmogatst0l el ne idegen+tse. A n"ptmege(-
ne( n"mi anyagi %0l"tet 'i$tos+tott s enne( ellen"'en
a$ u!al(od0)$ #lt"tlen s$olg%, t",e elte!elte
gondolatait a$o(t0l a t"nye(t&l, amelye( nagyo''
m"!t"('en i!ny+tott( so!st, mint a %0l"ti int"$-
m"nye(1 a (/lpoliti(t0l. 9e!t a$ u!al(od0)$a( (/l-
politi(%a "s a n"pe( s a$ egyese( "lete a legs$o!o-
sa'' ss$e#/gg"s'en ,an, m+g a 'els& politi(,al "s
a %0l"ti int"$m"nye((el csupn a meg"l)et"s !elati,
'i$tonsga emel(edi(.
Amint Bisma!c( #"l!eisme!te a n"pe( politi(%-
na( leg'els& e!&it, .gy #"l!eisme!t"( a mun(ssg
,e$et&i is "s am+g Bisma!c( a$t )itte, )ogy mindent
megcsinl)at a )adse!eg, addig a mun(ssg ,e$et&i
a$t )itt"(, )ogy minden a$on m.li(, )ogy me((o!a
a mun(a'"!. E$e(et a t",ed"se(et pe!s$e csa( a mai
(atas$t!o#lis id&( mutatt( meg. A Bisma!c( ne,"-
)e$ #4$&d& politi(a #&el,e a n"met n"p egys"ge ,olt.
Es!t /ld$tt Vilmos (o!mnya minden t!e(,"st,

46
Amely a$ egys"get $a,a!ta. W te(intet'en Biema!c(
eleinte nagyon t.l'ecs/lte a ,alls %elent&s"g"t,
me!t a$t )itte, )ogy a d"ln"met llamo( la(ossg-
na( a$ "s$a(n"mete( elleni ellens$en,e egyed/l
,allsi ellent"t!e ,e$etend& ,iss$a s a (atoli(us #ele-
(e$et pap%ait ,al0sggal /ld$te. A (atoli(uso(
,is$ont a$ o!s$ggy4l"s'en o(o$ta( ne(i ne)"$s"ge-
(et, +gy a n"met n"pne( Bisma!c( 0)a%totta egys"ge
nem ,olt meg. E$t a$ egys"get a )et,enes ",e(t&l
(e$d,e m"g %o''an meg'olygatt( a s$ocialist(, a(i(
ellen Bisma!c( e''en a$ id&'en, s$int"n )i'a,al0
aggodalmas(ods'an, m"g so((al s$igo!.''an l"pett
#l, mint a (atoli(uso( ellen. 5B7B-'an (i,"teles
s$ocialista t!,"nyt s$a,a$tatott meg. W t!,"ny
alap%n a s$ocialist((al .gy 'nta(, mint a gonos$-
te,&((el.
Bisma!c( a s$ocialist( ellen is a$"!t (/$dtt,
ami"!t a (atoli(uso( ellen, me!t s$e!inte a n"met
n"p egys"g"t meg'ont%(. S e$"!t t!e(edett e$t a$
egys"get most m! ,"d&,mmal .gy (i"p+teni, )ogy
a$ ideologi(us alapon (+,/l !elis ga$dasgi alap%a
is legyen. E$"!t "p+tette (i a )adse!eget, mint enne(
es$($"t. F0l tudta, )ogy a #egy,e! ,"delme n"l(/l
nincs magntula%don s magntula%don n"l(/l nincs
impe!iali$mus.
Bisma!c( politi(%'an a 'els& ny+lt )a!e csa(
tmeneti, so((al !a,as$a'' ,olt sem)ogy ne t"!t
,olna t a$ alattomos es$($(!e. Bisma!c(na( a n"p-
%0l"ti t!,"nye( csa( ilyen )a!ci es$($ ,olta(.
AA. A po!os$ 'els& politi(a a$ u!al(od0 )atalm-
na( mege!&s+t"s"!e i!nyult. Clyan ($pontos+tst
s$e!,e$te( meg, )ogy a$ u!al(od0na( csa( meg (ellett
nyomni ,alamely gom'ot a s$o'%'an s a pe!i#"!i-
(on m4(dni (e$dett a nagys$e!4 g"p. Annen ,an,
)ogy a po!os$ (i!lyo( (/lpoliti(%a lland0an #egy-
,e!es )atalom!a tmas$(odott.
A po!os$ (i!lysg legnagyo'' diadala Hapoleon

TK
css$! tn(!et"tele. A )'o!.)o$ a spanyol t!0n 'e-
tlt"se (!/l #lme!/lt di##e!enci( ,e$ette(. A
spanyol t!0nt ugyanis 3o)en$olle!n Lip0t is el a(a!ta
nye!ni. Hapoleon att0l #"lt, )ogy a((o! a 3o)en-
$olle!ne( 'e(e!+ti(, tilta(o$ott Lip0tna( %ellts"ge
ellen. A )e!ceg ,iss$al"pett ugyan, de Vilmos nem
a(a!ta +!s'an (i%elenteni, )ogy so)asem #og%a e$t,
,agy egy msi( ilyen %ellts"get tmogatni.
Emiatt (it!t a )'o!., amely a$tn Hapoleon
t!0n%'a (e!/lt s E!anciao!s$g el,es$tette Els$s$t
"s Lot)a!ingit.
H"meto!s$g'an a gy&$elemne( )atsa a$ ,olt,
'ogy a d"ln"met llamo( 'el"pte( #o!mailag is a$
"s$a(n"met s$,ets"g'e s +gy e$ ne,"t m"ltn ,lto$-
tatta, t H"met'i!odalom!a. A8. La%os 'a%o! (i!ly
e!!e 5B75 %anu! 57-"n Ve!sailles'en a$$al a ("!elem-
mel #o!dult egy #e%edelmi (/ldtts"g "l"n a po!os$
(i!ly)o$, )ogy #ogad%a el a css$!i c+met.
A po!os$ (i!ly <ne- tudott e..ent..ani= enne(
a ("!elemne( s el#ogadta, illet,e #l,ette a n"met
css$!i c+met.
A css$!i c+m #l,"tel"ne( e$ a (/ls& el!ende$"se
nem ,olt a s$o(ott po!os$ el%!s, me!t )is$en Vilmos
po!os$ (i!lyi (o!on%t sa%t maga tette a #e%"!e
"s a (o!on$s(o! (i%elentette, )ogy isten (egyelm"-
'&l ,al0 u!al(od0.
A po!os$ (i!ly isteni (/ldet"s"t lland0an )atal-
mas #egy,e!es e!&,el tmas$totta al. A n"met s$-
,ets"ges llamo((al #olyton a #egy,e!(e$"s m"!t"(e
miatt ,olta( di##e!encii. >e a Hapoleon elleni )'o!.
e!edm"nyei a #e%edelme( s$em"'en Vilmost iga$olt(.
A ms#"lmilli0nyi n"met )adse!eg a molt(ei tmeg-
ta(ti(a el,ei s$e!int minden/tt le)enge!elte a #!ancia
)adse!eget, amelyne( sem s$e!,e$ete, sem s$ma,
sem #ls$e!el"se nem ,e!senye$)etett a n"met )ad-
se!eg",el.
A n"met egys"g most m! a )adse!eg te(inte-
t"'en is meg,olt. A$, u*i n"met css$! ,olt a H"met-
'i!odalom )adse!eg"ne( u!a "s ,e$"!e. E$t a )ad-

T5
se!eget lland0an to,''#e%les$tette, mi,el 9olt(e
#lte,"se "s ,"lem"nye, )ogy H"meto!s$gna( !,i-
desen .%!a ss$e (ell m"!nie #egy,e!eit E!ancia-
o!s$ggal, a css$! ,"lem"ny",el is tall(o$ott.
Hem. le)et megllap+tani, )ogy mennyi ,olt a
n"met css$!na( e''en a #lte,"s"'en a$ aggodalom
s mennyi a$ 0)a%ts. A #eudlis css$!sg mellett
a #ltmadt ($t!sasg lland0an nyugtalan+t)atta
a$ auto(!ata u!al(od0t. E$"!t e$utn m"g #o(o$ot-
ta'' m"!t"('en s$apo!+totta )adse!eg"t. 9olt(e ta(-
ti(%na( alap%a a t.le!& ,olt. E$"!t t!e(edett a
n"met css$! lland0an a!!a, )ogy ne(i minden ms
u!al(od0nl nagyo'' )adse!ege legyen. El is "!te,
)ogy 5B7K-t&l 5B6K-ig "ppen meg("ts$e!e$&dtt a n"-
met )adse!eg l"ts$ma.
A n"met css$! politi(%a a '"(e(t"s utn is,
#!anciaellenes ,olt. A$ os$t!( css$!!al 'a!tsgot
(e!esett, de a ($t!sasg ellen #egy,e!(e$ett. A
Laise! a c!nl (e!esett tmas$t minden ($t!sa-
sgi mo$galommal s$em'en s m! 5B7P-'en a )!om
css$! egyms ($t tis$t$ta ,olt megegye$"s/(
alapel,eit.
Aga$, )ogy Bisma!c( tis$t'an ,olt a$$al, )ogy
a #!ancia (i!lysg ,agy css$!sg a n"met css$!
ellen a c!!al s$,et(e$n"( s +gy a n"met (o!mny-
na( nem s$a'ad a sa%t "!de("'en a ($t!sasg el-
len llst #oglalnia, de ott)on annl (egyetlene''/l
nyomott el minden s$a'ada'' mo$galmat.
A gy&$tes H"meto!s$g'an 0!isi ga$dasgi ,l-
sgo( !es$(ettett"( meg a$ .% css$!sg tala%t.
E!anciao!s$g'an a$on'an a$ tmilli!dos )adisa!c
dac!a ,i!g$0 ga$dasgi "let #e%l&dtt s a n"met
,e$et& #"!#ia( i!igy(ed,e n"$te( t a )at!o(on. A$
als0 !"tege('en meg a$ a )it tmadt, )ogy a ($t!-
sasg 'i$tos+t%a e$t a %0l"tet.
Alyen (!/lm"nye( ($tt 5B7T-'en a n"met cs-
s$! agy'an #lme!/lt a$ .% n"met-#!ancia )'o!.
te!,e. Amint (ide!/lt, a$ .%a'' )'o!.t E!igyes

TP
("s&''i css$! "s #eles"ge, Vi(t0!ia angol (i!lyn&
lenya "s a c! a(adlyo$t( meg.
A n"met (o!mny lap%ai #olyton a!!0l i!ta(,
)ogy a #!ancia )adse!eg mennyi!e ("s$ a!!a, )ogy
.%a'' )'o!.t (e$d%en s m"gis, ami(o! a #!ancia
(o!mny tudomst s$e!$ett a n"met css$! te!,"!&l
s ss$e)+,ta a #!ancia t'o!no(o(at, )ogy a )adse!eg
llapot!0l t%"(o$0d%"(, a((o! e$e( egy)ang.lag
(i%elentett"(, )ogy a #!ancia )adse!eg nem )a!c!a
("s$.
54
Bisma!c( Vi(t0!ia angol (i!lyn& s a c! 'e-
a,at(o$sa s tilta(o$0 #enyeget"se utn (i%elentette
ugyan, )ogy & nem gondolt .%a'' )'o!.!a, me!t a
!0mai (atoli(us egy)$$al #olytat )'o!.t, de a$"!t
H"meto!s$g'an m"gis el)intette a$t a gondolatot,
)ogy .%a'' )'o!. (ell s )ogy e''en t+$ milli!d
)adista!cot (ell a #!anci((al #i$ettetni.
A n"met css$!i (o!mny (it4n&en megs$e!-
,e$te a maga sa%t0%t. 9induntalan el)elye$ett egy-
egy a(nt a n"met ($ns"g %0$ansga ellen s ,ilgg
(/!tltette, )ogy a #!anci( !"s$"!&l ,es$"ly #enye-
geti a n"met egys"get. S ugyana$ a Bisma!c(, a(it&l
e$e( a sa%t0a(n( e!edte(, csodl(o$,a s tettetett
m0ltatlan(odssal c#olta e$e(et.
Eg"s$en s$em"!metlen a$ 5B7:-'an a Meic)stag-
'an a sa%t0!0l mondott 'es$"de, amely'en meg!0tta,
)ogy ma%dnem )'o!.t o(o$ott s amely'en a sa%t0
egyes o!gnumait s$inte a$$al ,dol%a, )ogy idegen
"!de(e(et s$olgl, )olott &t s$olglt(. 9a m! ("t-
s"gtelen, )ogy & i!att a GDostI cim/ lap1 Ast de!
L!ieg in Sic)t2 cim/ ci(("t "s a GLlnisc)e
ZeitungI-na( t'' )+!"t a!!0l, )ogy a #!ancia
(o!mny lo,a(at ,s!oltat, amelye((el a ($ns"-
get nyugtalan+totta ,olt. E))e$ %!ult a$utn, )ogy
a t''i lap a #!ancia )adse!eg #lll+tand0 .% ala(u-
54
3. Blum1 G>as >eutsc)e Meic) $u! Zeit Bis-
ma!c(sI. ZDolitisc)e ]esc)ic)te ,on 5B75<5B6K. Leip$igY
Xien, 5B6Q[ PKT. lap.

TQ
latai!0l is tudott s +gy )ama!osan (iala(ult a n"met
)'o!.s )angulat, amelyet a t+$ milli!d sa!c !em"-
nye e!&sen #4ttt.
5T
]o!csa(oR o!os$ (/l/gyminis$te! a$ angol (o!-
mnyon (+,/l s$int"n 'elea,at(o$ott a ("!d"s'e s
+gy mega(adlyo$t( Bisma!c( te!,"t. Fellem$& Bis-
ma!c(!a, )ogy ]o!csa(oRot meg,dolta a$$al, )ogy
a )'o!.s ci((e( s )i!e( t&le e!edte(, mint)a ]o!-
csa(oR s nem Bisma!c( !endel(e$ett ,olna a GLl-
nisc)e ZeitungI-gal@
A t!t"nelem a$on'an megllap+totta, )ogy a
'"(e'a!t ]o!csa(oR ,olt. maga mondta el Be!lin-
'en a legnagyo'' nyil,nossg el&tt, )ogy Vi(t0!ia
angol (i!lyn& sa%t(e$4leg +!t ne(i e''en a t!gy-
'an le,elet.
]o!csa(oR m%us 5K-"n (elt (!le,el"'en '/s$("n
llap+totta meg te)t1 9aintenant la paiV est
assu!"e@ A '"(e most m! 'i$tos+t,a ,an@
8ud%u(, )ogy Bisma!c( a$"!t i!ny+totta .gy a
lapo(at, mi,el ugyana((o! ,olt a Meic)stag el&tt a
(atonasg s$apo!+ts!a ,onat(o$0 %a,aslata s e$t
csa( .gy tudta a (atoli(us cent!um "s a$ e!&s'd&
mun(sp!t ellen megs$a,a$tatni, )ogy )a a n"met
($,"lem"ny min"l nyugtalana''.
Bes$"dei'en a$tn mindig '"(e'a!tna( mutat-
(o$ott & is s 9olt(e is, a(i 5B7: #e'!u! 5:-n a (a-
tonai %a,aslat t!gyalsa ($'en a$t )angs.lyo$ta,
)ogy a n"mete( csa( a s$e!$em"nyei(et a(a!%(
meg,"deni s nem .% te!/lete(et )0d+tani.
Emellett a #!ancia (o!mny minden (atonai %a-
,aslat!a a #!ancia (,ete(et "s llam#"!#ia(at #oly-
ton a$$al #enyegett"( Be!lin'en "s Be!lin'&l, )ogy
e$ )'o!.!a #og ,e$etni. Egys$0,al meg a(a!t(
#"leml+teni a #!ancia llam#"!#ia(at, )ogy ne #e%-
less$"( a )adse!eget. E$t a gondolatot 'ele,itt"( a
5T
Lsd Bisma!c(na( 5B7& #e'!u! 9(n a Meic)s-
tag'an mondott 'es$"d"t.
T4
n"met n"p'e "s a$, os$t!(-magya! 'i!odalom n"pei-
ne( gondol(o$s'a is s +gy a ,olt ($"peu!0pai l-
lamo( te!/letein a ($,"lem"ny a$ ,olt, )ogy a #!an-
cia ($t!sasg agg!ess$i,.I
]o!csa(oRna( a$ angol (o!mnnyal ,al0 eV a
#nt eml+tett egy/ttes #ll"p"se ($ele'' )o$ta egy-
ms)o$ a$ os$t!( "s a n"met css$!t, a s$o!osa''
s$,ets"g ($t/( nemso(!a l"t!e is %tt. E$ a n"met -
os$t!(-magya! 5B76-i(i s$,ets"g.
3ogy mennyi!e nem gondolt a$on'an a n"met
css$! a!!a, )ogy e$ a s$,ets"g ,"gleges, a$t mu-
tat%a a$ a (!/lm"ny, )ogy ugyana((o! M/c( Ve!-
sic)e!ungs,e!t!ag .t%n a c!!al is s$,ets"g!e l"pett
a$ os$t!( css$! ellen. E$ a (/ln o!os$-n"met s$-
,ets"g 5B6K-ig #nnll0it. Ami(o! Bisma!c( 'u(sa
utn a$ ut0da meg nem .%+totta, Bisma!c( a G3am-
'u!ge! Hac)!ic)tenI 5B6: o(t0'e! P4-i(i s$m'an
ci((et sugalma$ott a$ a((o!i (ancell! ellen, amely-
'en "lesen el+t"lte &t.
57
AAA. Bisma!c( a c!!al "s a$ os$t!( css$!!al
(ttt )!omcss$!s$,ets"gen (+,/l, amint lt-
tu(, a c!!al (/ln s$e!$&d"st (ttt ,alamely )a!-
madi( )atalmassggal s$em'en ,iselend& )'o!.
eset"!e "s a 3a's'u!go((al meg,olt a$ a s$e!$&d"se,
amely a$ olas$o(na( 5BBP m%us PK-n t!t"nt csat-
la(o$sa utn )!mass$,ets"gg" lett.
5B
F. 3olland Mose1 G8)e >e,elopemnet Y m! id"-
$ett mun(%'an elmond%a, )ogy ,on Bado,it$, a 'e!-
lini ud,a! egyi( nagy'e#olys. 'i$almasa (i%elentette
]ontout-Bi!on el&tt, )ogy a #!anci( #egy,e!(e$ese
)'o!.!a ,e$et. BloRit$, a G8imes?I? tud0s+t0%a, #l%e-
gye$te, )ogy >eea$es mondta ne(i, )ogy a n"met (o!-
mny ti$ milli!d .%a'' sa!cot a(a! E!anciao!s$gt0l.
A 'elga (,et pedig a$t %elentette, )ogy Bisma!c( (i%e-
lentette, )ogy E!anciao!s$g #egy,e!(e$"s"t nem t4!-
)eti.
57
E/!st ,on B/loR1 G>eutsc)e Doliti(n, Z 3u ' ' l a g,
Be!lin 565:. B5. lap.

TT
A )!mass$,ets"g megala(ulsa utn a )!om-
css$!s$,ets"g sem. 'omlott #l, me!t 5BB4 m!cius
P4-"n S$(%e!no,ic"n meg.%+ttat,n a Bal(n!a ,o-
nat(o$0 (/ln s$,ets"gg" lett.
A$ olas$ (o!mny, amint tud%u(, m! a s$$ad
($ep"n s$,ets"gese ,olt Do!os$o!s$gna( "s a
3a's'u!go( "s 3ollen$olle!nie( 5B::-i(i ss$e/t($"-
se(o! is )atalmas tmas$a ,olt a 3o)en$olle!ne(ne(.
Ad&($'en e$ a ,is$ony megla$ult. 9e!t a$ olas$
(o!mny gya!mato(at (e!esett n"p#lsleg"ne( le,e-
$et"s"!e "s Bisma!c( a #!ancia ($t!sasgot tmo-
gatta a gya!mato( alap+ts'an a$"!t, )ogy elte!el%e
a #!ancia ($,"lem"ny #igyelm"t, de "ppen e$"!t a$
olas$ ($,"lem"ny a #!ancia ellen #o!dult. 9ind a ("t
llam ugyanis A#!i(a "s$a(i pont%ain (e!esett gya!-
mato(at. 8unis$t e''en a$ id&'en #oglalt( el a #!an-
ci( "s a$ olas$ (o!mny most egys$e!!e s"!elmesne(
tallta e$t mag!a, n"$,e, )olott a 'e!lini (ong!es$-
s$us(o! (i%elentette, )ogy nem !e#le(tl !.
Ami(o! a )!mass$,ets"g megala(ult, a.$
os$t!( 'e#olys H"meto!s$g "s Clas$o!s$g
tmogats,al e!&s'dtt a Bal(non, ami (/ls&
(i#e%e$"st Lo'u!g-Lo)!y Ee!dinndna( meg,-
las$ts'an nye!t. E$$el a$on'an a c! ,"gleg el(ed-
,etlenedett a )!omcss$!s$,ets"gt&l "s E!an-
ciao!s$g #el" te!el&dtt. Ami(o! 5BB+-'en le%!t
a )!omcss$!s$,ets"g, nem .%+tott( meg .%!a.
Ngyane''en a$ id&'en ;$si'an Anglia "s
C!os$o!s$gna( a$ A#gn-o!os$ )at! ("!d"s!e ,o-
nat(o$0 )oss$an ).$0d0 ,is$lya is megoldst nye!t
"s +gy a$ o!os$ (o!mnyna( a )mass$,ets"g ellen
(ellett tmas$t (e!esnie. Ami(o! 5BBB %.nius 5T-"n
AA. Vilmos t!0n!a l"pett, a$ eu!0pai s$,ets"ge( m!
s$inte tel%esen tis$t$0dta(.
A n"met ga$dasgi s$e!,e$et ,e$et&%e a$ llam-
)atalom ,olt. Ami(o! te)t a n"met ipa!i te!me-
l"s olyan #o(!a emel(edett, )ogy !uina( el)elye-
$"se c"l%'0l piaco(at (ellett (e!esnie, a((o! Bis-
ma!c( #igyelme is a gya!mato( #el" te!el&dtt. 9!
T:
5B7: "s 5B7B. ",e('en a 8onga- "s S$amoa-s$igete(
#e%edelmei,el s$e!$&d"st (ttt a$i!nt, )ogy ott
s$"nllomso(at !ende$)essen 'e. A$ eu!0pai (o!-
mnyo( legnagyo'' !"s$e el&s$! a #los$l0'an l",&
t!( 'i!odalom'0l s$e!e$te( magu(na( gya!mato-
(at +gy Anglia Egyiptomot, E!anciao!s$g A#!i(a
"s$a(i !"s$"t "s 9adagas$(!t. A 'elga (i!ly 5B76 "e
5BBP ($t A#!i(a 'else%"'en a Long0-llamot.
E$e( a gya!mats$e!$"se( nem o(o$ta( ss$e/t-
($"st. 9i)elyt a$on'an a n"mete( is a gya!mats$e!-
a&( ($" l"pte(, a$onnal ss$e/t($"se( (elet(e$te(.
H"meto!s$g'an ugyanis 5BBP-'en megala(ult a
gya!matos+t0 t!sasg, a >eutsc)e! Lolonial,e!ein.
E$ magnte!m"s$et4 ,llal(o$s ,olt, amely gya!-
matoso(at (/ldtt A#!i('a. A gya!matoso( ott a$
llam )allgat0lagos tmogats,al dolgo$ta( "s #og-
lalta( te!/lete(et. >e mind nagyo'' m"!t"('en
8lt s$/(s"gess" a gya!matoso( tmogatsn (+,/l
a tenge!i )a%0$s elltsa "s +gy s$/(s"g"t ltt(
anna(, )ogy msutt is s$e!e$$ene( gya!mato(at.
S$emet ,etette( a spanyol 'i!to('an le,& La!olina-
s$igetcsopo!t!a a Hagy-ocen'an. E$e(et a s$igete-
(et 5BBT-'en el is #oglalt(. A spanyol (o!mny tilta-
(o$ott e$ ellen a$ el%!s ellen "s ,"g/l a ,is$ly
eldnt"s"t a pp!a '+$t(. A ppa (imondotta, )ogy
a s$igete( a spanyolo("i, de H"meto!s$gna( %oga
,an s$"nllomst l"tes+teni a s$igete(en.
H"meto!s$gna( a ,ilg)atalma( ($tt ,al0
#ll"p"se te)t )ama!osan ss$e/t($"s!e ,e$etett "s
maga ,las$totta '+!%a megllap+totta, )ogy nem
ne(i ,olt iga$a, csupn "!de(e, )ogy s$"nallomsa
legyen a La!olin(on.
Bisma!c( a$on'an mit sem t!&dtt a$ igau-
sggal, )anem e$ent.l minden t!e(,"se a!!a i!-
nyult, )ogy Anglia )atalmt gyng+tse. E$"!t a n"-
met gya!matos+t0 t!sasgna( (eleta#!i(ai mun(%t
)at)at0san tmogatta, me!t .gy ltta, )ogy (/ln-
'en Anglia el&''-ut0'' megs$e!$i eg"s$ Lelet-
A#!i(t.

T7
A$ o!os$ (o!mnyt !,ette, )ogy ne ad%a #l a$t
a c"l%t, )ogy ;$sia ($epe #el" t!%n, & maga pedig
A#!i(a 'else%e #el" t!e(edett a$$al a c"llal, )ogy
A#!i(a ($ep"t eg"s$en megs$e!e$,e, (ett" os$t%a a$
a#!i(ai angol gya!mato(at.
A n"met gya!matoso(at Lelet-A#!i('an #oly-
ton s$apo!+tott( "s e$e( m! 5BB4-'en elisme!tett"(
Zan$i'!'an a n"met #nn)at0sgot n")ny a $an-
$i'!i s$ultn al ta!to$0 al#e%edelemmel. Csa()ogy
a $an$i'!i s$ultn e$e(et a s$e!$&d"se(et el neen
isme!te "s +gy m! 5BBT-'en n"met )a%0!a%na( (ellett
Zan$i'!'a mennie, )ogy a s$ultnt e!!e ("nys$e-
!+tse.
A ("!d"s'en a$ angol (o!mny is "!de(el,e ,olt
"s a legnagyo'' el&$"(enys"ggel ($!em4(dtt
a''an, )ogy Lame!un'an H"meto!s$g 54K.KKK n"gy-
s$gm"!t#ld te!/letet (ap%on a$ 5BB7. ",i m%us
7-i(i s$e!$&d"s'en. m+g a (eleta#!i(ai ("!d"st csa(
5B6K-'en si(e!/lt megoldani, amely s$e!int H"met-
o!s$g QBT.KKK n"gys$gm"!t#ld te!/letet (apott.
5B
A (ilenc,enes ",e( a$on'an m! (,et(e$&leg
os$lotta( meg a$ a#!i(ai gya!matte!iilete( a (/ln-
'$& llamo( ($tt1
E!anciao!s$g Za S$a)a!,al egy/tt[ o------------- Q,BK4.674
Angli" Za S$udn n"l(/l, amely :5K.KKK[ P,75Q.65K
H"meto!s$g"----------------------------------------- 6QQ.QBK
!ong s$a'ad llam---------------------------------- 6KK.KKK
Do!tugli"-------------------------------------------- 76K.5P4
Clas$o!s$g" ---------------------------------->(( 5BB.TKK
A$ a#!i(ai gya!mato( ("!d"se "ppen olyan ,i-
s$ly mag,a ,olt a ,ilgpoliti('an, mint a 'al(ni
("!d"s "s e (!/l me!/lte( #l a ($elm.lt (/lpoli-
ti(ai (!+$isei. >e )ogy a )atalma( nem llta( a n"met
(o!mny .t%'an, aa nyil,n,al0 a gya!mato( te!/-
let"ne( m"!etei'&l.
5B
A n"met gya!matos+ts s$ellem"!e n"$,e lsd a
B. O A. !"s$"t.

TB
T. O. A$ olas$ (/lpoliti(a.
2% Az o.asz t"reksek& < bb. A hr-assz"etsg&6
A. Clas$o!s$g egy!"s$t a ppa ,ilgi )atalm-
na(, ms!"s$t a$ os$t!( css$! 'i!odalmna( !o,-
s!a ala(ult egys"ges nem$eti llamm.?A$o( a cs-
s$!)4 )a$a#ia( te)t, a(i( Lom'a!dia el,es$t"s"t
#%lalt(, (nnyen meg ,olta( nye!)et&( anna( a
gondolatna( is, )ogy a ppa ,ilgi )atalmna( meg-
dnt"se %ogtalan ,olt. A(i( meg a ppa ,ilgi )a-
talmt #%lalt(, a$o( lel("'en (nnyen #l le)e-
tett "'!es$teni a (le!i(ali$muson (+,/l a css$!)4
)a$a#isgot.
A$ os$t!(-n"mete( ($t a G!a'l0I Clas$o!s$g
,agy enne( (i!lya, Vi(to! Emnuel, nem ,olt n"p-
s$e!4. >e Aus$t!ia t''i nem$ete nem t!&dtt a$
os$t!(-n"mete( #%dalm,al. S a css$! maga is )a-
ma! 'elenyugodott a''a, )ogy el,es$tette Lom'a!-
dit. Bisma!c( meg"!ttette Xien'en, )ogy Do!os$-
o!s$g !"gi s$,ets"ges",el s$em'en nem s$a'ad ellen-
s"ges magata!tst tan.s+tani "s Ee!enc F0$se# cs-
s$! engedett. And!ssy (/l/gyminis$te! pedig
csupn a$"!t al(alma$(odott, me!t llam#"!#i.i ("-
pess"gne( )itte a$t, )ogy minden'en Bisma!c( te!-
,ei)e$ al(alma$$a a 3a's'u!g-mona!c)ia (/lpoli-
ti(%t.
Csupn u!al(od0i etiltett ("!d"se ,olt, )ogy
el&'' Vi(to! Emnuel ltogatta meg Ee!enc F0$se#et
Xien'en 5B7Q s$eptem'e! 57-i(o "s PP-i(e ($tt a
Rieni ,ilg(ill+ts al(alm'0l. E$ a ltogats ,olt
a 'e,e$et&%e anna(, )ogy Do!os$o!s$g !"gi s$,et-
s"gese (e!/l& ut0n .%!a s$,ets"g!e l"p%en ,ele.
Vi(to! Emnuel Rieni ta!t0$(odsa alatt a cs-
s$!)/s"get t.l$0 (le!i(lis os$t!(-n"mete( t/nte-
t"s!e ("s$/lte(, )ogy a$ olas$ (i!llyal (tend& 'a-
!tsg ellen tilta(o$$ana(. E!!e s$eptem'e! PK-t
lallt( al(almasna(. S$eptem'e! PK-i(a ugyanis
",#o!dul0%a Vi(to! Emnuel Mom'a t!t"nt 'e,o-
nulsna(. A nagy-os$t!( "!$elm4e( t/ntetni a(a!-
T6
ta( e$en a napon "s mis"t mondatni a ppa eleseti
(atonina( lel(i /d,""!t. A !end&!s"g a$on'an 'e-
tiltotta a t/ntet"st, mi!e a mise is elma!adt. Ellen'en,
a ,ilg(ill+ts palot%a el&tt "ppen e$en a napon
nagy csapats$eml"t ta!tott a. css$! "s Vi(to!
Emnuel.
H")ny )0nap m.l,a Ee!enc F0$se# Velenc"'en
,is$ono$ta a$ olas$ (i!ly ltogatst. M0m'a nem
ment, mi,el el a(a!ta (e!/lni a pp,al ,al0 di##e-
!enci(at. Ee!enc F0$se# a$ olas$ (i!lyt e((o! (ine-
,e$te a$ egyi( magya! )us$!e$!ed tula%donos,.
A$ olas$ 'a!tsg (/ls&leg a''an is (i#e%e$"st
nye!t, )ogy a !0mai os$t!(-magya! "s a Rieni olas$
legci0(at nagy(,ets"ge((" ala(+tott( t. >e (i-
#e%e$"st nye!t a''an is, )ogy 5B77 o(t0'e!"'en C!ispi
Xien'e "s Budapest!e ltogat, a)ol 8is$a Llmn
minis$te!eln( mint politi(ai 'lcsess"get (i#e%+i
el&tte, )ogy & is a$on a n"$eten ,an, )ogy a$ olas$o(-
(al 'a!tsg'an (ell a, 9ona!c)ina( "lnie. A$ ola-
s$o((al, ,al0 'a!tsgos meg"!t"st a$on'an meg-
$a,a!ta a 'e!lini (ong!ess$us s innen )a$a,itt csa-
l0ds.
A 'e!lini (ong!ess$ust0l a$ olas$o( eg"s$en mst
,!ta(. A po!os$ s$,ets"ges eddig mindig tmogatta
&(et a''an a t!e(,"s/('en, )ogy a$ ss$es olas$o(
Clas$o!s$g)o$ ta!to$$ana( "s Clas$o!s$g'an "lt a
!em"ny, )ogy e$ '"("sen megt!t"ni(. Csal0dta(,
mi,el ilyen politi(ai "lesltst m"g Bisma!c(t0l, sem
le)etett el,!ni.
9aga C!ispi is a leg"lese''en nyilat(o$ott a 'e!-
lini (ong!ess$us!0l1 GBe!lin'en megal$ta( 'enn/n-
(et "s .gy 'nta( ?,el/n(, mint Eu!0pa legutols0
n"p",el.I A$ eg"s$ o!s$g'an t/ntet"se( ,olta( "s
e$e( c"l%t a$ a. !pi!at #e%e$te (i, mely (imond%a1
GClas$o!s$g (i/!+t"se el&tt nem le)et 'a!tsgo(!0l
"s s$,ets"ge(!&l 'es$"lniI. Vilgos ,olt, )ogy
a$ olas$ ($,"lem"ny el&'' tis$t$ni (+,nta a$ os$-
t!( css$!i )atalom alatt ll0 olas$ te!/lete( ("!

:K
d"s"t. L+,nsga nem tel%es/lt s a 'e!lini (on-
g!ess$us ","ne( decem'e!"'en m! olyan #es$/lts"g
llott 'e, )ogy Ee!enc F0$se# css$! a d"lti!oli )a-
t!!a csapato(at (/ldtt.
A$ i!!edenta-mo$galom a$on'an m"g nem ,olt
(o!mnyel, "s >ep!etis a$ olas$ (ama!'an a 3a's-
'u!g-mona!c)ia (o!mnyna( megnyugtats!a
csa()ama! (i%elentette, )ogy Clas$o!s$gna( i!!e-
dent%a nem a$ os$t!( te!/lete(en ,an, )anem a
#ldmi,el"s elma!adottsg'an, a mun(sos$tly
nyomo!'an. E$t annl in('' megte)ette, me!t id&-
($'en a GBa!doI egye$m"ny miatt a$ olas$ ($,"-
lem"ny a #!anci( ellen #o!dult.
Bisma!c( "!tette a m0d%t, )ogy mi("pen s$+tsa
a olas$-#!ancia ellent"tet, e!!e a c"l!a )as$nlta #l
a #!ancia gya!matos+t0 t!e(,"se(et. E!anciao!s$g
(o!mnyna( /gyelm"t & maga i!ny+totta a gya!-
mato(!a, )ogy "(et ,e!%en a ("t latin n"p (o!m-
nya ($" "s e$ a$ o(a anna(, )ogy a$ olas$ (o!mny
)ama!osan ,iss$at"!t a ($ponti )atalma()o$.
A #!ancia (o!mny a$tn 5BB5 m%us 5P-"n a
GBa!doI egye$m"nnyel megs$e!e$te 8unis$ #ltt a
#nn)at0sgot. A #!ancia (o!mny e!!&l a l"p"s!&l a$
olas$ (o!mnyt nem "!tes+tette, ami a$ olas$ politi(ai
($,"lem"nyt annyi!a #l'&s$+tette a (o!mny ellen,
)ogy a Cai!oli-(o!mnyna( 5BB5 m%us 54-"n le (ellett
mondania. A$ utna (,et(e$ett >ep!etis-(o!mny
sem tudott a$on'an a )ely$eten ,lto$tatni "s e!&
)iny'an e!"lyesen #l nem l"p)etett, ami"!t min-
den ,lto$atlanul megma!adt. A$ plas$ ($,"lem"nyt
e$en(+,/l #&leg a$ olas$ p"n$/gyi ne)"$s"ge( #og-
lal(o$tatt(, amelye( a (/lpoliti(ai i$galma(at #o-
(o$t(.
A$ olas$ ($,"lem"ny'en +gy ,alami (/lns
$a,a! (elet(e$ett. A$o(, a(i( a$ os$t!( )atalom'an
l",& olas$ te!/lete( megs$e!$"s""!t lel(esedte( "s
a$o(, a(i( igen gya(!an (i!lyellenese( ,olta(, egy
t'o!'an tall(o$ta(. 9i,el pedig a te!/lets$e!$"s
es$($e a #egy,e!, te)t a$ i!!edentist( a (atonai

:5
p!tna( a$t a t!e(,"s"t, )ogy a )adse!eget n,elni
(ell, mindig tmogatt(. `gy a !ea(ci0s alapgondo-
lat "s a nem$eti integ!l0ds )alad0 gondolat'an
"l&( s$,ets"g'en llotta(.
9iutn a 'els& politi(ai ("!d"se( te(intet"'en
#nnllott $a,a! a (/ls& politi(!a is ,iss$a)atott,
a n"met s$,ets"g, ma%d a$ os$t!( s$,ets"g +gy so)a-
sem le)etett olyan 'els& e!e%4, mint amennyi!e e$t a
s$,ets"g te!m"s$ete mag,al )o$ta ,olna.
3um'e!t (i!ly 5B7B %anu! 6-i(e 0ta /lt a t!0-
non. Lo!mnyna( eln(e, >ep!etis, a Ba!do-s$e!-
$&d"s #olytn (iala(ult )angulat )atsa alatt csa(
a$ os$t!(-magya! mona!c)i)o$ ,al0 ($eled"st
tud%a megoldsul a%nlani "s enne( (/ls& (i#e%e$"se
c"l%'0l a$t tancsol%a Nm'e!tona(, )ogy Xien'e
men%en 'emutat(o$ni Ee!enc F0$se# css$!na(. 5BB5
o(t0'e! P7-"n m! ott is ,anna(1 3um'e!t, a #eles"ge1
9a!ge!ita "s >ep!etis minis$te!eln(. Ee!enc F0$se#-
ne( most m! ,iss$a (ellett ,olna adnia e$t a ltoga-
tst, de m"g mindig nem a(a!t L0m'a menni "s
e$en ma%dnem #l'o!ult a megindult 'a!tsgos t!-
gyals.
9iutn e$e(et a gye!me(es ne)"$s"ge(et el)!+-
tott(, 5BBP m%us PK.-n a 3o)en$olle!ne(, 3a's-
'u!go( "s Sa,oya( ("p,isel&i al+!ta( )!om p"l-
dny'an a )!mass$e!$&d"st. 9indeneset!e meg-
%egy$"s!e "!demes (!/lm"ny, )ogy a )!mass$,et-
e"gi s$e!$&d"st csa( a((o! i!t( al a$ u!al(od0(
("p,isel&i, ami(o! a$ olas$ nagy (atonai !e#o!mo(!a
,onat(o$0 %a,aslatot a$ olas$ (ama!a megs$a,a$ta.
E$ a!!a a (,et(e$tet"s!e %ogos+t, )ogy a 3o)en$ol-
le!ne( a Sa,oy(t0l #egy,e!(e$"st (,etelte(.
A )ad/gyi (lts"ge( megs$a,a$st "s a n"me*t-
os$t!( s$,ets"g n"ps$e!4s"g"t a$ a (/ls& (!/l-
m"ny 'e#olysolta, )ogy ugyana((o! a 8unis$'0l
)a$at"!t #!ancia (aton( 9a!seille'en t'' olas$
mun(st meglte(, me!t a((o!, ami(o! a )a%0!0l a
#!ancia (aton( (is$llta(, a$ olas$ mun(so( #/-
ty/lte(. E''&l a$ ss$e/t($"s'&l t&("t (o,csolta(

:P
a n"met "s os$t!( s$,ets"g 'a!tai "s +gy a ($-
,"lem"ny a s$,ets"g #el" #o!dult. Vis$ont a #!ancia
(o!mny magata!tsa enne( (,et(e$t"'en 'a!t-
sgtalann lett Clas$o!s$ggal s$em'en "s +gy a$
olas$ ($,"lem"ny el&tt (o!mnyna( n"met 'a!t-
sgt iga$olta. A$ olas$-#!ancia ellent"t nemso(!a
,m)'o!.!a ,e$etett, amely lland0 #es$/lts"get
o(o$ott a ("t o!s$g ($tt. E$ a ,m''om csa(
5B6B-'an "!t ,"get, de a politi(ai #es$/lts"g nem
s$iint meg a$onnal ,ele egy/tt.
AA. A )!mass$,ets"g (elet(e$"se(o! #olytatsa
,olt anna( a !"gi s$,ets"gne(, amely a 3o)en$o+-
le-me( "s a sa,oyai )$ ($tt m"g 5B::-'an meg,olt.
E!edet4" is a )!mass$,ets"g #o!mailag )!om
s$,ets"g ,olt1 5. A 3o)en$olle!ne( "s Sa,oy(* P.
a 3o)en$olle!ne( "s 3a's'u!go(* Q. a 3a's'u!go(
"s Sa,oy( ($tt (/ln-(/ln (ttt s$e!$&d"s.
56
E$ a$ e!edeti #o!ma "s ,al0s$+n4leg a$ e!edeti
s$e!$&d"s ta!talma sem ma!adt #nn lland0an. A$
olas$ (o!mny n"p#lsleg"ne( le,e$et"st (e!esett "s
e((o! e!!e legal(almasa''na( ltta a 8!('i!odalom
s$"tesni indul0 da!a'%ait. A$ os$t !(-magya! (o!m-
nyo( sem csinlta( tit(ot a''0l, )ogy a s$"t)ull0
8!('i!odalom egyes !"s$eit meg a(a!%( s$e!e$ni.
E$ a ("t i!ny'0l egy e"l #el" ,al0 t!e(,"s ta!totta,
#nn a$utn m"gis a 8!('i!odalom egys"g"t.
A ("t egyms!a #"lt"(eny s$,ets"ges a$$al
,"dte meg a s$ultn 'i!odalmt, )ogy egyi( nem
engedte meg a msi(na( a #los$tst, me!t #"lt,
)ogy a msi(na( t'' %ut. E''&l a #"lt"(enys"g'&l
s$/letett a s$,ets"g meg.%+tsa(o! a )!mass$,et-
s"gi s$e!$&d"s VAA. ci((e is, amely a (,et(e$&(et
mond%a1
GAus$t!ia-9agya!o!s$g "s Clas$o!s$g csupn
a$t ta!t,n s$em el&tt, )ogy a Lelet te!/leti status
56
>illon1 E!om t)e 8!iple to t)e puad!uple Al-
liance ZLondon, HeR-qo!(, 565T[ PB, QP, QT s (,. lapo(.

:Q
iuo-%a a le)et&s"gig #nnta!tass"(, (tele$i( magu(at
'e#olysu( "!,"nyes+t"s"!e oly ,"g'&l, 'ogy minden
olyan te!/leti ,lto$sna(, amely a %elen s$e!$&d"st
ali!t )atalma( egyi("!e ,agy msi(!a )t!nyos
lenne, ele%e ,"tess"(. W c"l'0l megad%( egymsna(
minda$o(at a #el,ilgos+tso(at, amelye( al(alma-
sa( a!!a, )ogy egymst a sa%t magu(, ,alamint ms
)atalma( s$nd"(ai!0l (lcsnsen t%"(o$tass(.
3a a$on'an 'ellana anna( a$ esete, 'ogy a status
iuo #nnta!tsa a Bal(non, a,agy a$ Ad!iai- ,agy
Aegei-tenge! t!( pa!t,id"(ein "s s$igetein le)etet-
lenn" ,lna "s )a Aus$t!ia-9agya!o!s$g "s Clas$-
o!s$g a(! egy )a!madi( )atalmassg el%!sa (-
,et(e$t"'en, a(! egy"'("nt ("nytelene( ,olnna( a
status ino-t ideiglenes ,agy ta!t0s megs$llssal
sa%t magu( meg,lto$tatni, e$ eset'en a s$0'an
#o!g0 -egsz..s 0sak a kt hata.o- e.+zetes -eg(
eg#ezse utn 1og.a.hatna he.#et, < amely megegye-
$"s a$ egyi( ,agy a msi( #"l !"s$"!&l a %elenlegi
status iuo (e!etem tul netn el"!t -inden1.e ter4(
.eti ag# -sne-7 e.+n# 1e5ben k".0s"n"sen n#5(
tand ko-penz0i a.ape.re he.#ezend+ s hiata
an arra, hog# ?-indkt 1. rdekeit s 5ogosu.t ig(
n#eit kie.g@tse&=
9iutn a$ os$t!(-magya! (/l/gyi (o!mny a$
olar$ (o!mnyt nem "!tes+tette a S$e!'ina( (/l-
dtt ultimtum!0l "s a )ad/$enet!&l "s nem is a%n-
lott #l ne(i a #nti s$e!int %!0 (!t"!+t"st, a$ olas$
(o!mny 5654 augus$tus 5-"n .gy )at!o$ott, )ogy
a )'o!.'an semleges ma!ad. A 9ona!c)ia (o!-
mnya a$on'an %0a(a!ata semlegess"get ,!t a$
olas$ (o!mnyt0l "s e$t a ,!a(o$st a )!mass$-
,ets"gi s$e!$&d"s Q. "s 4. pont%ai!a alap+totta. g ("t
pont a (,et(e$&1
GA$ eset'en, )a a magas s$e!$&d& #ele( egyi(e
,agy (ette%e an"l(/l, )ogy a$ & !"s$/(!&l egyenes (i-
)+,s esete #o!ogna #nn, ("t ,agy t'' nagy)atalom
!"s$"!&l < amelye( a %elen s$e!$&d"st al nem +!-
t( < megtmadtatn"( "s e$e((el )'o!.'a 'onyo-

:4
l0dn"(, e$$el a caeus #oede!is a magas s$e!$&d& #"l&(
mindegyi("!e n"$,e egyide%4leg 'ellana.I
G3a ,alamelyi( nagy)atalom, amely a %elen
s$e!$&d"st nem +!ta al, a magas s$e!$&d& #ele( egyi-
("t llami 'i$tonsg'an #enyegetn" "s a$ e(("nt
#enyegetett #"l e$ltal ("nys$e!/lne a$ eml+tett nagy-
)atalomna( )adat /$enni, e$ eset!e a msi( ("t s$e!-
$&d& #"l s$,ets"ges",el s$em'en %0indulat. semle-
gess"g tan.s+ts!a (tele$i magt, #nnta!t,n ma-
gna(, )ogy !"s$t,egyen a )'o!.'an, )a indo(olt-
ne( ,"li, )ogy s$,ets"ges t!s,al ($ss"get ,l-
lal%on.I
A$ olas$ llspont a$ ,olt, )ogy S$e!'ina( ideig-
lenes megs$llsa eset"'en is %oga ,an (!t"!+t"s-
)e$, m+g a Rieni llspont a$ ,olt, )ogy a VAA. pont-
tal s$em'en a AAA. "s AV. pont )at!o$. Vagyis a
R1eni llspont a s$e!$&d"s ltalnos )at!o$mnyai
alap%n llott, m+g a$ olas$ (o!mny a VAA. pont!a
tmas$(odott, amely "ppen a 'al(ni ,is$onyo( s$a-
'lyo$s!a s$olglt. Ami(o! a$utn a ,olt ($s
(o!mny 'element a$ e#ltt ,al0 ,it'a, a$t a$
llspontot #oglalta el, )ogy a VAA. pont )at!o$ot-
tan csa( a t!( te!/lete(!e ,onat(o$i(.
E$t a$ llspont%t a$$al indo(olta a ,olt ($s
(o!mny, )ogy e$t a pontot 5BB7-'en a$ olas$ (o!-
mny (+,nsg!a ,ett"( #l a s$e!$&d"s'e, ami(o!
csa( 8!(o!s$gna( "s te!/let"ne( %,end& so!st
(+,nt( !ende$ni. >e a ,olt ($s (o!mny meg#e-
led(e$ett a!!0l, )ogy 565P decem'e! T-"n .%+tott(
meg e$t a s$e!$&d"st. E((o! pedig Aus$t!ia nem gon-
dol)atott a!!a, )ogy 8&!(o!s$g #los$tsnl ne(i
m"g os$tly!"s$ %ut. 9e!t a 'olg!o( >!inpoly'an,
a monteneg!0ia( a no,i'a$!i S$and$s('an, a g-
!g( S$aloni(i'en, a s$e!'e( ls$(/''en ,olta(. 8-
!(o!s$g e((o! m! el,es$ett ,olt.
A t"nye( "s (!/lm"nye( !c#olta( a$ os$t!(
llspont!a "s +gy "!t)et&, )ogy Clas$o!s$g lls-
pont%a ellen(e$ett a$ os$t!((al, amely ut0'' maga
la elisme!te a$ olas$ llspont )elyess"g"t. A ,olt (-
:T
$s (o!mny t!gyalt is a$ olas$ (o!mnnyal, de
e$e( a t!gyalso( nem ,e$ette( e!edm"ny!e. A$
olas$ (o!mny .gy lts$i( "s$!e,ette, )ogy a t!-
gyalso( c"l%a csa( a )alogats, mint a)ogyan 8is$a
Ast,n a magya! ("p,isel&)$'an ut0'' nai, dicse(-
,"s("pen elmondotta "s e$"!t a t!gyalso(at meg-
s$a(+totta "s ut0'' )adat /$ent. A t!gyalso( a$on-
'an a$on a$ el,i alapon #olyta(, )ogy Clas$o!s$g-
na( %oga ,an a (!t"!+t"s)e$1 a ($s (o!mny csu-
pn a$ a$onnal ,al0 tenged"s ellen emelt (i#ogst.
9"g a te!/let!e n"$,e is megegye$te( a (/ldtte(,
>"l-8i!olna( "s a g!$i s g!adis(ai (e!/letne( ola-
s$o( la(ta !"s$"'en. 8!ies$t!e n"$,e nem ,olt meg
a ,"gleges megllapods, de e$ m! nem is l"nye-
ges anna( a megllap+tsa s$empont%'0l, )ogy a$
olas$ (o!mny a s$e!$&d"s alap%n llott, ellen'en a
,olt os$t!(-magya! ($s (o!mny megs$egte a
s$e!$&d"st, ami(o! S$e!'ina( )adat /$ent an"l(/l,
)ogy a )!mass$,ets"gi s$e!$&d"s'en ,llalt (tele-
$etts"g"ne( Clas$o!s$ggal s$em'en meg#elelt ,olna.
Bi$onyos a$, )ogy a 3a's'u!g-mona!c)ia )0d+-
tani a(a!t. Hemcsa( 5654-'en #oglal(o$ott e$$el a
gondolattal, )anem so((al el&'' is. Ami(o! ugyanis
56KT-'en a$ ame!i(ai Nni0 eln(e #l)+,ta a ,ilg
ss$es )atalmait, )ogy llapod%ana( meg a!!a n"$,e,
)ogy nem engedi( a$ llamo( te!/leti integ!itst
"!inteni, a((o! a 3o)en$olle!n "s 3a's'u!g (/l/gyi
(o!mnyo( addig-addig g!d+tette( a(adlyo(at a
meg'es$"l"se( el", am+g Bos$nia-3e!cego,ina an-
neVi0%t el&("s$+tett"( "s ,"g!e)a%tott( "s (i)+,t(
a 'al(ni n"pe( #"lt"(enys"g"t. E$"!t a$utn a$ Nni0
eln("ne( %a,aslata le(e!/lt a napi!end!&l.
A 9ona!c)ia (o!mnyna( s$elleme a #egy,e-
!es '0d+ts!a ,al0 ("s$s"g ,olt. E$ magya!$$a meg
a m! #l)o$otta(on (+,/l a 3o)en$olle!ne((el ,al0
s$,ets"get is. E$ a$ o(a anna( is, )ogy a 9ona!c)ia
nem, engedte eu!0pai (on#e!encia el" ,inni a S$e!-
'i,al ,al0 ,is$ly /gy"t. 8e(int"ly 0no( alap%a nem
iga$sga, )anem (atonai e!e%e ,olt.

::
:. O. s #!ancia ($t!sasg (/lpoliti(%na( i!nya,
2%& A n#o.0anas ek e.e5ig& < 11& Az Aroszorszg
hoz a. k"ze.eds&6
A. AAA. Hapoleon css$!na( el#ogatsa "s a
#!an(#u!ti '"(e utn .E!anciao!s$g'an ($t!sasg
ala(ult. >e a ($t!sasgi llam#o!ma m"g csa( egy
",ti$ed m.l,a e!&sdtt meg annyi!a, )ogy nem (el-
lett m! a mona!c)ist( gy&$elem!e%utst0l ta!tani.
A$ els& eln( 8)ie!s ,olt, a(it 5B7Q m%us P4-"n
.%mona!c)ist( meg'u(tatta( "s e((o! a mona!-
c)ista 9ac 9a)ont ,las$tott( meg eln((". 9ac
9a)on mona!c)ista (o!mnyt ne,e$ett (i, amely
a mona!c)ia, ,iss$all+tst t4$te (i c"lul. 9iutn
a$on'an olyan so( t!0n(,etel& ,olt, a ($t!sas-
gia( lassan mege!&sdte( "s 5B76 %anu! QK-n meg-
'u(tatt( 9ac 9a)out "s t,e)ett"( a$ u!almat.
A mona!c)ista (o!mnyo( #olyton a )adse!eg
.%%s$e!,e$"s",el #oglal(o$ta( "s 5B7Q %.lius P4-"n
olyan %a,aslatot #ogadtatta( el a t!,"ny)o$ssal,
amely a )adse!eget .%%s$e!,e$te. >e sem a$t a s$e!-
,e$etet, sem a$t a s$mot, amelyet a n"met muta-
tott el nem "!te. Amint e$t a #ntie('en m! "!in-
tett/(, ami(o! a n"met css$!na( 5B7T-'en #lme-
!/lt te!,"!&l s$0ltun(, a(i E!anciao!s$got meg
a(a!ta tmadni.
A Laise! nemcsa( a$"!t mondott le 5B7T-'en a
($t!sasg elleni .%a'' )'o!.s te!,"!&l, me!t #"lt
Anglia 'ea,at(o$st0l ,agy C!os$o!s$g magata!-
tst0l, )anem a$"!t is, mi,el a mona!c)ia ,iss$al-
l+tst !em"lte a 9ac 9a)on (o!mny$st0l.
L/ln'en is Anglia )a!ag%t nem a(a!ta (i-
)+,ni, me!t Bisma!c( nagyon %0l tudta, )ogy E!an-
ciao!s$gna( te!m"s$etes s$,ets"gese Anglia ,olna.
9iutn E!anciao!s$gt0l el (ellett ,gni Anglit, a
($t!sasgi (o!mnyt olyan te!/let!e (ellett s$o!+-
tani, a)ol ss$e/t($"s (elet(e$i( ($te "s a$ angol
(o!mny ($tt. E$"!t i!ny+t ott a a gya!mato( #el"
a #!ancia (o!mny #igyelm"t. A$ angol (o!mny

:7
)ogy a$ Andi'a ,e$et& .t a$ a (e$"'en legyen, a
S$ue$i-csato!na !"s$,"nyeine( t''s"g"t m! 5B7:-'an
megs$e!e$te. E$ nagy el"gedetlens"get ,ltott (i
E!anciao!s$g'an, de egy.ttal a$t a t!e(,"st is,
)ogy msutt (e!essene( (!p0tlst. E$t 8unis$'an
tallt( meg. A #!ancia )adse!eg 5BB5 p!ilis )0
5P "n a tunis$i 'eyt a!!a ("nys$e!+tette, )ogy elis-
me!%e a #!ancia p!ote(to!tust. 9a%d !,idesen meg-
t!t"nt 8unis$ anneVi0%a is.
9int)a csa( Andi'an a(a!ta( ,olna Angli,al
,e!senye$ni, e$utn 9adagas$(! "s Ando-Lina
meg)0d+tst t4$t"( c"lul. 9ind(ett& si(e!/lt is. >e
e$e( a si(e!e( nem nyugtatt( meg a !o%alist(at,
a(i( minduntalan #ltmadta( "s a !e,anc)eot
)ango$tat,a, nyugtalan+tott( a ($,"lem"nyt.
A #!ancia ($,"lem"ny "s a (o!mny a )a!c!a
i$gat0 mona!c)ist((al s$em'en el"g e!&s ,olt "s
miutn nem gondolt a!!a, )ogy )'o!.'a s$ll%on
,alamelyi( )atalommal, nem is (e!esett "!int(e-
$"st egyi( llam (o!mny,al sem. Vis$ont a mon-
a!c)ist( (e!es$t/l,itt"( 5BB7-'en a (atonai %a,as-
lato( megs$a,a$st, ami!e Bisma!c( a n"met )ad-
se!eg e!e%"t )ango$tat,a, 5BBB #e'!u! B-n E!ancia-
o!s$g)o$ c+me$,e, a$ eg"s$ ,ilgna( oda(iltotta1
< 9i n"mete( csa( a$ t!istent&l #"l/n(@
E$ a )angos (ilts a #!ancia (o!mnyt a$utn
a!!a ("nys$e!+tette, )ogy 'a!tot (e!essen. A$ os$-
t!(-magya! mona!c)ia (o!mnyai a m.lt'an olyan
so(s$o! ,iss$autas+tott( a #!ancia s$,ets"get, )ogy
a!!a gondolni sem le)etett, )ogy a ($t!sasg (ed-
,""!t most #l'onts( a n"met s$,ets"get. Angli-
,al #es$/lt ,olt m"g a ,is$ony. Csa( a$ o!os$ s$-
,ets"g ,olt le)et&.
A$ angol (o!mny a$ & (/lnllst a s$,et-
s"g"!t #ladni nem a(a!ta s (/ln'en is in('' a
n"met (o!mait nyal ,al0 egy/ttm4(d"s'en (e!este
a ,ilgpoliti(ai ("!d"se( megoldst, amint e$t a ("-
s&'' el&adand0 t"nye( (apcsn ltni #og%u(. `gy
a$utn a #!ancia (o!mnyna( nem ma!adt #nn ms

:B
s$,ets"g le)et&s"ge, mint a$ o!os$.
E$t a s$,ets"get a #!ancia ($t!sasgi p!tia(
nem (e!est"(, )anem 'ele("nys$e!/lte(. 3is$en a(-
(o!, ami(o! a c! megltogatta Da!ist s megte(in-
tette a$ iga$sg/gyi palott, Eloiuet, a(i ut0'', 5BBB
p!ilis Q-n minis$te!eln( lett, m"g e$t (iltotta a
c!na(1 G-l%en Lengyelo!s$g, monsieu!@ Y
9iutn a$on'an 5BB7-'en a n"met-o!os$ )'o!.
m! s$inte (/s$'n ,olt, a$ o!os$ (o!mnyna( is
tmas$t (ellett (e!esnie. `gy ,li( "!t)et&,", )ogy
5BBB #e'!u! 6-"n maga Eloiuet, a c!i$mus ellen-
s"ge, t!gyalt a$ o!os$ (,ettel a s$,ets"g!&l.
AA. A (/lpoliti(ai )ely$et ("nys$e!+t& )lsa
alatt a$on'an nem le)etett mega(adlyo$ni, )ogy a
#!ancia 'an(o( m! 5BB6-'en "s 5B6K-'en ne ad%ana(
nagy ss$ege(et a$ o!os$ llamna(. E$e( a (lcs-
n( ,olta( a #!ancia-o!os$ 'a!tsgna( els&, ("$$el-
#og)at0 'i$ony+t"(ai, amelye(et a ("t )a%0)ad (l-
csns ltogatsai (,ette(.
A #!ancia )a%0)ad 5B65-'en megltogatta L!on-
stadtot, a$ o!os$ (i(t&t s a$ o!os$ )a%0)ad %.lius
)0'an ,iss$aadta a ltogatst C)e!'ou!g'an. L$'en
>a)omey (i!lyt legy&$,"n, .%a'' gya!matte!/le-
te(et s$e!e$te( a #!anci( s 5B6K-'en po!os$ mint!a
ts$e!,e$t"( a )adse!eget.
A$ o!os$ )adi#lotta 5B6B-'an 8oulon'a ltoga-
tott, s ugyane$ ",'en a$ o!os$ llam(incst! .%a''
(lcsnt (apott a. #!ancia piacon. Ngyane$ alatt a$
olas$o( elleni ellens$en, #olyton #o(o$0dott, ami
megnyil,nult a''an, )ogy a$ angoul"mi es(/dte(
#lmentett"( a$o(at a #!ancia mun(so(at, a(i(
nem$eti ellent"t'&l s$!ma$ott ,e!e(ed"s'en t''
olas$ mun(st agyon/ttte(. V"g!e is a ("t o!s$g
(o!mnya ($ti ellent"t annyi!a (i"lesedett, )ogy a
#!ancia pa!lament a$ olas$ ($,"lem"ny lecsendes+-
t"s"!e (!t"!+t"st s$a,a$ott meg a meggyil(olta(
)o$$ta!to$0ina(.
L$'en a$ o!os$ llam .%!a (lcsn"!t #o!dult

:6
a #!ancia piac)o$ s 5B6T, 5B6:, 56K5-'en .%!a nagyo''
ss$egei,el ,ett #l. E$e( a$ ss$ege( (!/l'el/l n"gy
milli!d!a te)et&(. A (lcsn(!e annyi'an ,olt a
#!ancia (o!mnyna( 'e#olysa., )ogy lassan(int nem
engedett ms (lcsnt a #!ancia piac!a, mint o!os$
llami (lcsn(et s +gy a #!ancia 'an(!o( a$ o!os$
llam(incst! 'an(!%ai, lette(. A$ o!os$ (lcs-
n( ss$ege a ,ilg)'o!.ig PK<PT milli!d!a
emel(edett. A (lcsn(ne( csa( #ele llam(lcsn,
a t''i pedig o!os$ ,llalato( !"s$"!e adott (lcsn.
5B64 ele%"n a$ a#!i(ai 8im'u(tu megs$llst
)at!o$ta el a #!ancia (o!mny, ugyana((o! pedig
si(e!/lt >a)omey'en #nn)at0sgt ,"gleg elisme!-
)etni. Funius 7-"n a$ angol (o!mny a Long0-llam-
mal ugyan m"g olyan s$e!$&d"st (ttt, amely s"!-
tette E!anciao!s$g "!de(eit, de a s"!elmes ponto(at
csa ()am a! ele%tette.
5B64-'en (it!t a %apn-(inai )'o!., amely
al(almul s$olglt a!!a, )ogy a 3o)en$olle!ne( "s
liomanoRo( egyms)o$ ($eled%ene(, mi,el a$ u!al-
(od0( Case!io olas$ ana!c)istna( a #!ancia ($t!-
sasgi eln( ellen el(,etett me!"nylet"ne( )atsa
alatt llotta(. A 3o)en$olle!n Laise! a MomanoR
c! i%edts"g"t )as$nos+totta s megnye!te enne( )o$$-
%!ulst a))o$, )ogy H"meto!s$g te!/letet s$e!e$-
$en L+n'an.
7. O. A c!o( (/lpoliti(%a.
2%& Az orosz k4.po.itika 'urpban& < bb. Az zsiai
t"reksek&6
A. B!milyen ellentmond0 is, de 'i$onyos, )ogy
a c!i$mus eu!0pai (/lpoliti(%a demo(!ata ,olt.
A$ o!os$ (o!mny tmogatta a lege!&se''en a Bal-
(n elnyomott n"peine( #ls$a'ad+tst. E$e( a t-
!e(,"se( ss$e#/ggte( a$ ss$es s$l, n"pe( egys"ge-
s+t"s"!e i!nyul0 t!e(,"se((el s a c!i$mus impe-
!ialis$ti(us t!e(,"sei,el, de e!edm"nyei('en s meg-
%elen"s/( #o!m%'an a d!inpolyi '"(e 0ta Z5BP6[
7K
a demo(!cit "s s$a'adsgot s$olglt(.
8e!m"s$etes, )ogy a c!i$mus csa( ott s a((o!
s$olgl)atta a demo(!cit, ami(o! s a)ol e$ a$ &
"!de("'en llott, te)t a Bal(non, a)ol a t!(
imp"!ium #l'omlas$tsa !","n !em"l)ette, )ogy
sa%t imp"!iuma (ite!%es$t)et& a !"gen t!( u!alom
alatt llott te!/lete(!e.
B!mi( "pen ll is a )ely$et, eu!0pai (/lpoliti-
(%na( e$ a demo(!ati(us s$+ne$ete meg(nny+tette,
)ogy a #!ancia ($t!sasg)o$ ($ele'' %usson, )ogy
e$$el s$,ets"g!e l"p)essen.
A c!na( a$ a t!e(,"se, )ogy a 8!('i!odal
mat #lda!a'ol%a, (/ln'en is .gy a$ os$t!(-magya!
mona!c)ia, mint H"meto!s$g (o!mnyaina( (/l-
politi(%,al megegye$ett, csa( annyi'an (/ln'-
$tt a$ egyi( a msi(t0l, )ogy mindegyi( )atalom
a maga !"s$"!e a(a!ta megs$e!e$ni e$e(et a. te!/le-
te(et.
A n"met s os$t!( diplomcia a$on'an nagyon
so(. meg tudta a(adlyo$ni a c!na( el)ideg/l"s"t
s #nn tudta ta!tani a )!om css$! s$,ets"gei.
S&t el)!+totta a$ ss$e/t($"se(et a 'olg! #e%ede-
lem,las$tso( dac!a, Bos$nia-3e!cego,ina a u-
neVi0%a ellen"!e s a 9ona!c)ina( S$e!'i,al s$em-
'en a 'al(ni )'o!.'an tan.s+tott magata!tsa
dac!a.
A Bal(n-("!d"se( 'en a 9ona!c)ia llott el&-
t"!'en, )olott tula%don("pen a n"met impe!ialista
t!e(,"se(ne( csa( es$($e ,olt.
A n"met css$!'an meg"!lel&dtt (oncepci0
s$e!int, amely a$ & u!almt ,ilgu!alomm a,(a!ta
tenni, (ell, )ogy a$ os$t!(-magya! mona!c)ia, 8-
!(o!s$g, a Bal(n s a$ -s$a(i- s Leleti-tenge! (i-
(t&ine( ,id"(e egy ("$'en egyes/l%n.
E!!e n"$,e a$ el&mun(lato( (iel"g+t& e!ed-
m"nnyel #olyta(, me!t )is$en a t!( )adse!eg n"met
,e$et"s alatt llott, Bulg!ia c!%a )/ csatl0sa ,olt
a Laise!na(, a 9ona!c)ia pedig mindig a$t tette,
amit a Laise! 0)a%tott.

75
A Laise! "s a c! (/lpoliti(ai t!e(,"seine(
a$on'an el&''-ut0'' ss$e (ellett /t($nie. A c! is
u!alom!a t!t, a Laise! is. >e a, c! t!e(,"se a n"pe(
t!e(,"sei,el is tall(o$ott. A c! +gy a((o!, ami-
(o! 'elea,at(o$ott a t!( u!alom alatt ll0 'al(ni
n"pe( /gyei'e, e$e(ne( t!e(,"seit mo$d+totta el:.
>e a c!na( a #nteml+tett d!inpolyi '"(e e!!e (i-
#e%e$etten %ogot is adott, m+g a Laise! a 3a's'u!g-
mona!c)ia ut%n a,at(o$ott 'ele a Bal(n /gyei'e.
3ogy a$ o!os$ t!e(,"se(et meg"!t)ess/(, s$em
el&tt (ell ta!tanun( a$t, )ogy C!os$o!s$g )atalmas
s$!a$#ld%"ne( nincsen meg#elel& (apu%a a ,ilg-
tenge!e()e$.
A Leleti-tenge! leg"!t"(ese'' pa!t,id"(e Heme(-
o!s$g", a Ee(ete-tenge! (i%!ata t!( ("$'en ,olt,
mess$e d"l #el" a De!$sa-'lig meg nem ny.li( a
'i!odalom. A mess$e (elet (i(t&i pedig csa( a$ o!os$
'i!odalom egyi( !"s$"ne( le)etne( (apui.
9iutn ($el d"l #el" leg(nnye''ne( mutat(o-
$ott (i%!atot (e!esni, te)t a c!o( a 8!('i!odalom
te!/let"n la(0 s$l,o( #ls$a'ad+ts,al (ttt-"le
ss$e a$ (i(t&(e!es& politi(%u(at.
8!(o!s$got a$on'an a )atalma( .t%'a ll+-
tott( a c!o( te!%es$(ed& politi(%na( s e$"!t m!
a$ 5B45. ",i eu!0pai egye$m"ny (imondta, )ogy a >a!-
danell( $!,a ,anna( s enne( ellen&!$"s",el 8!(-
o!s$got '+$t( meg.
Att (apcsol0dott 'ele 8!(o!s$g so!sa a ,ilg-
politi('a.
AA. Amint a 8!('i!odalom a$ o!os$ (i(t&
s$/(s"glet !",en (apcsol0dott 'ele a ,ilgpoliti('a,
.gy a$ $siai 'a!'! n"pe( "s a Csendes-0cen pa!t-
,id"(e is e$en a !",en (e!/lt 'ele. A$o( a. te!/lete(
,is$ont, amelye( ($'en ,anna(, csupn pill"!ei an-
na( a )+dna(, amelyen a c!i 'i!odalom a ,ilgten-
ge!e()e$ (i a(a!t %utni.
A tenge!e( %elent&s"g"ne( #lisme!"se el&tt a
c!o( egys$e!4en css$!i )0d+t0politi(t 4$te(.

7P
amely a$on'an nem o(ai'an, )anem csa( id&'en
el&d%e a ("s&''i politi(na(.
A c!o( m! ("ts$$ ", el&tt )'o!.t ,iselte( L+-
n,al a$ "!ce('en ga$dag Amu! te!/let"!t. A (+naia(
a$on'an meg tudt( e$t a te!/letet ta!tani s a c! csa(
("ts$$ es$tend& elm.lt,al tette megint ,itss e$t.
Ami(o! pedig L+na 5BTB-'an E!ancia- s Angolo!s$g-
gal )'o!.'a (e,e!edett, a((o! semlegess"ge"!t t-
engedte C!os$o!s$gna( a$ Amu! 'alpa!t%na( a$t
a !"s$"t, amely 'i!to('an ,olt. L"t ", m.l,a pedig
a %o'' pa!tot is,
A c! %0 ,is$ony'an ,olt Fapnnal is s 5BBT-'en
(ed,e$& (e!es(edelmi s$e!$&d"st (ttt ,ele. E$ a %0
,is$ony so( llott #nn s a mi(d0 5B7T-'en ten-
gedte a$ Amu! to!(olata el&tt l",& S$ac)alin s$ige-
t"t a c!na(.
A (!imi )ad%!at, illet,e a p!isi (ong!ess$us
utn Z5BT:[ a c! ,iss$aadta La!s$ ,!t a s$ultnna(
s lemondott a >una to!(olat!0l. La!s$ ,!na(
,iss$aadsa tula% don("pen a$t %elentette, )ogy a c!
lemond a!!0l, )ogy a s$ultn 'i!odalmt a Lau($u-
son (e!es$t/l ,al0 el&nyomulssal tegye tn(!e, )ogy
Lis-;$sin (e!es$t/l )0d+tsa meg Lonstantinpolyt.
>e a p!isi (ong!ess$us nem a(adlyo$ta meg a
c!t a''an, )ogy ;$sia 'else%e #el" ne (e!essen )0d+-
tani ,al0 te!/lete(et. Alyene(/l a tu!(es$tni te!/le-
te( (+nl(o$ta(. 5B:T-'en s a (,et(e$& ",e('en 8as-
(end et, S$ama!(andot si(e!/lt is el#oglalni.
A$ angol (o!mnyt ugyana((o! a$ indiai l$a-
dso( #oglalt( el s nem g!d+tette( a(adlyt a$ el",
)ogy a$ o!os$ 'i!odalom ($ele'' %usson a$ angol)o$,
s&t taln &s$inte is ,olt lo!d LaR!ence indiai al(i!ly
Z5B:B<:6[ nyilat(o$ata, ami(o! +gy s$0lt1 < Fo'' a$
o!os$ s$oms$"dsg, mint a$ $siai 'a!'!o(". >e
s$oms$"dsg!0l pe!s$e a((o! m"g nem le)etett s$0.
A$ o!os$o( m"g osa( most ("s$1tett"( el& a$t,
)ogy a$ Andia "s 8u!(es$tn ($t l",& o!s$go( #-
ltti u!almat megs$e!e$$"(. E!!e so)asem (ellett al-
(almat (e!esni. A #"l,ad t!$se( s n"pe( s$olgltat-

7Q
ta( elegend& al(almat
>ost 9o)amed A#ganistan u!al(od0%a 5B:Q-'an
t!t"nt el)allo$sa utn enne( t #ia a(a!ta megs$e-
!e$ni a$ eg"s$ o!s$g #ltti u!almat. A t''i ti$en-
egy #ia nem ,e!sengett. Enne( a$ t em+!ne( a (/$-
delme is el"g ,olt a$on'an a))o$, )ogy ne csa( A#ga-
nis$tn nyugalmt, )anem a s$oms$"dos o!s$go("t
is meg$a,a!%a. `gy De!$sia nyugtalansga #olytn
s$/(s"gess" ,lt a$ a#gn-pe!$sa )at!o( meglla-
p+tsa.
9+g a$on'an idig #e%l&dte( a ,is$onyo(, t+$
es$tend& telt el. L$'en a (a!a,n(e!es(edelem l-
land0 ,es$edelem'en ,olt, %0lle)et a$ o!os$ (o!mny
s$e!$&d"se( (t"s",el ipa!(odott e$t 'i$tos+tani s
ami(o! a$ e!edm"nytelenne( 'i$onyult, a((o! Lau#-
mann o!os$ t'o!no( eg"s$en L)i,ig nyomult el&!e
s eat el#oglalta.
A$ o!os$o( ellen a$ enii! a$ angolo(t0l ("!t se-
gits"get, de csa( 5KK.KKK #ont ste!linget (apott s nem
(atont, ami!e s$/(s"ge lett ,olna.
E$"!t el (ellett #ogadnia a$ o!os$ #lt"tele(et.
E$e( s$e!int a$ o!os$- (o!mny elisme!i a ()i,ai
(nt, de e$ a$ Amu! %o'' pa!t%t tengedi a
c!na( s ",en("nt P,PKK.KKK !u'el ad0t #i$et. E$en a
#nn)at0sgon (+,/l a ()o(ndi (nsgot "s Lasga!t
is megs$e!e$,e, a ("t o!s$got a$ C!os$'i!odalom'a
(e'ele$te a c!.
E$e( a$ esem"nye( a$on'an nem #/ggetlene( a
,ilgpoliti(a esem"nyeit&l. 9e!t m! e((o! ("s$en
,olt a H"met'i!odalom (o!mnyna( a$ a te!,e,
)ogy Anglit s$!a$#ldn, a Bal(non (e!es$t/l el-
,g%a a$ Andi'a ,e$et& .tt0l. H"meto!s$g u!al(o-
d0%a e((o! a$on'an m"g C!os$o!s$g el&t"!'e tols-
,al )a%totta ,"g!e te!,eit. A nagy (oncepci0%. )0-
d+t0 te!,e( tala%a m"g nem ,olt el&("s$+t,e. Be!lin-
Bagdad )ango$tatsa m"g id&s$e!4tlen ,olt.
A$ angol llam#"!#ia( el&tt a$on'an e$ a te!,
nem ,olt tito( s >is!aeli (e$dem"nye$"s"!e Vi(t0!ia
angol (i!lyn& #l,ette 5B77 %.lius 5-"n Andia cs-
74
s$!n&%e c+m"t. A (/l,ilgna( s a n"met llam#"!-
#ia(na( a$t a(a!t( e$$el mondani1 Andia egy An-
gol o!s$ggal.
Ami0ta a Laise! politi(%na( c"l%a nyil,n,a-
l0, lett, a$ angol (o!mnyna( 8!(o!s$g i!ny-
'an ,al0 magata!tsa meg,lto$ott. A$ angol (o!-
mny lland0an !e#o!mo(at (,etelt a t!( (o!-
mnyt0l, me!t tudta, )ogy a 8!('i!odalom #nn-
ta!tsna(1 e$ a$ egyetlen m0d%a. A 8!('i!odaloni
s$"ts$a(+tsa ellen tilta(o$ott s e$t meg is a(ad-
lyo$ta., +gy ne,e$etesen a$ o!os$-t!( )'o!.'an,
ami(o! a$ angol )a%0( ,"dt"( meg Lonstantinpolyt.
A$ o!os$ )ad/gyminis$te! e!!e 5B7B p!ilis PT-"n
+!ta al a$t a pa!ancsot, amely s$e!int )!om )ad-
os$lop indul%on Andia elleni demonst!ci0!a, de e$ a
)!om o!os$ )ados$lop so)asem "!t oda. A 'e!lini
(ong!ess$us ,"get ,etett a ,is$lyna( s %.lius 5Q-i(a
utn, ami(o! al+!ta(, '"("sen t,o$ta( a (/ldtte(
Be!lin'&l.
;$sia 'else%"'en a$on'an a nyugalom neon llott
)ely!e s e$ al(almul s$olglt a!!a, )ogy a$ angol
(o!mny is 'elea,at(o$$"( a$ a#gn s a t''i s$om-
s$"d n"pe( /gyei'e. A$ angolo( csa()ama! a$ eg"s$
B"l-A#ganis$tn #ltti #nn)at0sgot megs$e!e$t"(
s e$$el mind ($ele'' %utotta( a$ o!os$ "!de( te!/-
let)e$.
Bisma!c( 5BB4 no,em'e! P4-"n Busc)na( e$e(et
mondotta1 < Eigyel%en A#ganis$tn!a, onnan %nni
#og ,alami.
L$el is ,olta( a((o! a))o$, )ogy )'o!.t (e$d-
%ene( egyms ellen C!os$o!s$g s Anglia. A$ o!os$
csapato( ugyanis tl"pt"( a$t a ,onalat, amelyet
5BBT m!cius P:-n (ttt megllapods s$e!int
!espe(tlnio( (elleti. A$ a#g%io( ,"de(e$te(, de a$
o!os$ csapato( e!&se''e( ,olta( s legy&$t"( &(et.
E!!e ]lad(one p!ilis )0 P7-"n 5,5KK.KKK #ont ste!ling
)itelt ("!t )adi("s$/l&d"s!e. ]ladstone a$on'an meg-
'u(ott s Salis'u!y lett a minis$te!eln(. 9iutn a
c!t a$ a((o! #lme!/lt 'ulg!-("!d"s #oglalta el, a$

7T
a#gn-("!d"s elsimult s 5BB7 %.lius PP-"n a ("t (o!-
mny al+!ta a megllapodst.
A$ o!os$ (o!mny ;$sia n"pei,el a (e!es(ede-
lem meg$a,a!sa miatt (e!/lt ss$e/t($"s'e. >e
e$e( a$ ss$e/t($"se( cse("lys"ge( ,olta(1 a))o$ ("-
pest, amelye( a''0l s$!ma$ta(, )ogy a$ o!os$ (o!-
mny ;$si'an ,asuta(at (e$dett "p+teni.
A s$i'"!iai ,as.t "p+t"se #olytn s$/(s"gess"
,lt a Csendes-0cen #el" (apu(at 'i$tos+tani. Emiatt
#"lt"(enny" lett a mi(d0 s e$ a c!t annyi!a le#og-
lalta, )ogy so( nem t!&dtt a 'al(ni s$l,o( si!al-
m,al. L$'en 5B6Q-'an a Laise!)e$ ,al0 ,is$ony (i-
"lesedett s ,m)'o!., lett, amelyet a (,et(e$&
",'en Xitte minis$te!eln((" t!t"nt (ine,e$"se utn
megs$/ntetett, me!t ("t #!ont #el" nem a(a!t )ada-
(o$ni.
Fapn a$ 5B64-6T. ",i L+na. elleni )a'om'0l
gy&$&("nt (e!/l,"n (i, (tele$te L+nt, )ogy Liao-
%ung #"ls$iget"t ad%a t. E$ ellen C!os$o!s$g, H"-
meto!s$g s E!anciao!s$g tilta(o$ta(. Fapn enge-
deti s 5B6T m%us 4-"n ,iss$aadta Liao%nng #"ls$i-
get"t.
Lina )adisa!cot is (ellett #i$essen, de ine!t nem
,olt p"n$e, a c!i (o!mny 4KK milli0 #!an(ot el&le-
ge$ett ne(i, mine( ellen"'en meg(apta Do!t-A!t.!t
"s enged"lyt arra, )ogy 9and$s.!it megs$ll%a, il-
let,e )ogy 9and$s.!i'a, (atoni,al 'e,onul)asson
s enged"lyt a!!a, )ogy ,asutat "p+t)essen Xladi-
Rosto('a.
A s$i'"!iai ,asutat 5B65 m%us Q5-"n (e$dt"( "p+-
teni s a #!ancia t&(e e))e$ is tetemes ss$ege((el %-
!ult )o$$. Ami megint s$o!osa''!a #4$te a ("t llam
($ti (apcsolatot. ;ll+t0lag ugyanenne( a$ es$tend&-
ne( augus$tus'an, m"g pedig P7-"n al is i!t( a
("t llam ($ti s$e!$&d"st. 3a e$ nem is t!t"nt meg.
de 'i$onyos, )ogy 5B6P-'en (atonai (on,enci0 Ftt
l"t!e "s (e!es(edelmi s$e!$&d"st is (ttte(.
E$utn megint csa( a ($el-(eleti ("!d"se(
#oglal(o$tatt( a$ o!os$ (o!mnyt. A #!ancia 'a!t-

7:
s$g !","n a$ o!os$ (o!mny s$a,a s.lyosa'' lett s
e$ a (!/lm"ny a!!a '+!ta a$ angol (o!mnyt, )ogy
Andit0l csa( olyan("pen ,g%a el C!os$o!s$got,
)ogy a Dami! #nns+(on (es(eny semleges s, ,-
lass$a el a ("t llam "!de(te!/let"t. E$t a Dam+!-
egye$m"nyt 5B6T m!cius 55-"n +!t( al.
A (is$siai !m"ny$a,a!gso( #ls$+n!e ,etett"(?
a$ !m"ny-("!d"st. Anglia a$ !m"nye( pat!0nusa-
("nt l"pett #l, ami ellen a$ o!os$ (o!mny 5B6T %.-
nius 4-"n "s %.lius Q-,n s no,em'e! PK-n tilta(o$ott.
>e a$tn a (+nai-%apn )'o!. esem"nyei el#ele%ttet-
t"( a$ !m"ny-("!d"st.
A n"met diplomcit /gyetlenne( mondt( s
s$idt(, pedig nagyon /gyesen #onta 'e a c! (o!m-
nyt s a (+na-%apn )'o!.t (,et& $a,a!t a!!a )as$-
nl)atta #l, )ogy a$ o!os$ (o!mnnyal s$e!e$tetett
magna( L+n'an (i(t&t. A n"met s o!os$ diplom-
cina( e$ a$ ss$e(ttet"se a$utn m"g 56K4<T-'en a
%apn-o!os$ )'o!. alatt is megma!adt. C!os$o!s$g
a((o! nemcsa( a c!, )anem a Laise! )0d+tsait is
,"dte.
A Laise! )0d+tsai (peny"/l a ,allst )as$nlta
#l. 3itt"!+t&(et (/ldtt L+n'a s e$e( s$mt tete-
mesen megs$apo!+totta, ami(o! a c!!al megegye-
$ett ,olt a!!a n"$,e, )ogy & is s$e!e$ (i(t&t Lin-
)a!i. E$e( ($/l a )itt"!+t&( ($/l 5B67 no,em'e!
5-"n (ett&t meglte( Santung'an. A Laise! a nem$et-
($i s$o(st0l elt"!&leg, e!!e nem ,i$sglatot ("!t,
)anem )adi)a%0(at (/ldtt L+n'a. A )adi)a%0(
el"gt"tel/l el#oglalt( a Laise! s$m!a Liaocsan
(i(t&%"t.
9s(o! is el&#o!dult, )ogy idegen llampolg!o-
(at meggyil(olta(. Alyen esete('en ms(o! mindig
megel"gedte( a$$al, )ogy a '4ns(et meg'/ntett"(.
>e a Laise! e$t #l a(a!ta )as$nlni a!!a, )ogy (+-
nai (i(t&t el#oglal%on.
A Laise! "s a c! egyet"!t"s'en (ellett, )ogy
el%!%ana( e''en a$ eset'en, me!t Liaocsan (i(t&%"t
m! el&'' meg(apta ,olt a c! s most egys$e!4en
77
tengedte a Laise!na(.
A Laise! )a%0i no,em'e! 57-"n "!(e$te(
Liaocsau'a, a c! )a%0i pedig decem'e! 5B-n Do!t
A!t)u!'a. E$ #e%e$te (i (/ls&leg a$t, )ogy a$ egyet-
"!t"s tel%es. A$ angol (o!mny tilta(o$ott e$ ellen
a$ el%!s ellen, de )i'a. L/ln'en is S$udn "s
Long0 #oglalta el s +gy itt nem tudott el"g e!&t (i-
#e%teni.
L"t ",,el ("s&'' tel%esen (i"le$&dtt a (ina.i
("!d"s, ami(o! a 'oVe!e( l$adsa al(almat s$olgl-
tatott a$ o!os$ se!ege(ne( a!!a, )ogy .%!a 'e,onul-
%ana( 9and$s.!i'a "s 'ent is ma!ad%ana(. A$ o!os$
(o!mny ugyan meg+g"!te 56KP p!ilis B-n, )ogy
csapatait (i,on%a, de +g"!et"t meg nem ta!totta.
E$ "!lelte meg a %apn-o!os$ )'o!.t.
AA. EEFEZE8.
A$ entente (iala(ulsa.
B. O. A #"nyes els$igetelts"g (o!a Anglia (/lpoliti(a
%'an s a$ Nni0 (/lpoliti(%a.
2%& A br hborig& < %B A CC& szzad e.e5ig& <
bbb. Az Dni&6
A. A #!ancia-n"met )'o!. ide%"n ]ladstone ,oll
a$ angol minis$te!eln(, aid a semlegess"g mellett
#oglalt llst. E$ a semlegess"g E!anciao!s$g i!nt
annyi'an ,olt %0indulat., )ogy a (o!mny eln"$te,
)ogy a #!ancia )adse!eg !"s$"!e lo,a(at ,s!olta(
Angii'an. A n"met gy&$elem utn so(an ,olta(,
a(i( ut0lag )elytelen+tett"( a (o!mny magata!tst.
Ami!e a$ s$olgltatott al(almat, )ogy a n"met (o!-
mny ,iss$autas+totta a$ angol (o!mnyna( a$t a$
a%nlatt, )ogy a '"("t ($,et+ti.
Emiatt s a$"!t, me!t a$ 5B75-'en London'an
ss$egy4lt Dontus-(on#e!encin a$ angol (o!mny
nem tudta a$t a$ a(a!att (e!es$t/l,inni, )ogy a
c! a Ee(ete-tenge!en ne ta!t)asson )adi)a%0(at, a
]ladstone-(o!mny )ely$ete megingott s ami(o! a$
+!-("!d"s ne)"$s"gei is el&t"!'e l"pte(, meg'u(ott.
7B
3ely"t a >is!aeli eln(lete alatt ala(ult (o!mny
#oglalta el.
>is!aeli (on$e!,at+, (o!mnya impe!ialis$ti(us
politi(t csinlt 'e#el" "ppen .gy, mint (i#el". Hem-
so(!a (o!mny!a l"pte utn, 5B74-'en, anne(tltatta
a Eidsi-s$igete(et, a (,et(e$& ",'en meg,s!olta
a S$ue$i-csato!na !"s$,"nye( nagy !"s$"t. Vi(t0!ia
angol (i!lyn&t (i(iltotta Andia css$!%,. A$
o!os$-t!( )'o!.'a pedig a s$ultn ,"delm"!e )at-
)at0san 'elea,at(o$ott.
Enne( a n")ny t"nyne( #leml+t"se elegend&
a))o$, )ogy #lid"$$/( eml"(/n('en a$ o!os$ diplo-
mcia t!t"net",el (apcsolat'an a$ angol diplom-
ci!0l mondotta(at.
A >is!aeli-(o!mny a d"la#!i(ai gya!mato('0l
"s ($t!sasgo('0l Anglia #nn)at0sga- alatt (on-
#de!lt s$,ets"get a(a!t ala(+tani. W te!,et a 'u!o(
ellene$t"( s e$"!t a$ angol (o!mny 5B77 p!ilis'an
#egy,e!!el ("nys$e!+tette &(et a$ angol #nn)at0sg
elisme!"s"!e.
A 'u!o( 5BB5-'en .%!a #egy,e!t #ogta(. E((o!
.%!a ]ladstone llott a (o!mny "l"n, a(i '"("t (-
ttt ,el/( oly #lt"tel mellett, )ogy auton0mit (ap-
na(, de (/l/gyi te(intet'en angol #nn)at0sg alatt
ma!adna(.
E$e(ne( a t"nye(ne( a$ isme!ete elegend&, de
ms!"s$t s$/(s"ges a$ angol diplomcia magata!ts-
na( meg"!t"s")e$ ltal'an. 3ogy)a m!most a$ an
gol diplomcia egyes t"nyeit a(a!%u( meg"!teni, a(-
(o! (ell, )ogy a$ Eu!0pn (+,/li egy"' esem"nye(et
,egy/( ,i$sglat al.
A #!ancia ,llal(o$si s$ellem "s $senialits t-
,gta a Eld($i-tenge! "s a V!s-tenge! ($tti
#lds,ot s e$$el ss$e(ttte a Eld($i-tenge!t a$
Andiai cennal. E!ancia !"s$,"nyt!sasg "p+tette
a S$ue$i-csato!nt. A !"s$,"nye( nagy !"s$"t a (on-
cess$i0 ellen"!t"(e #e%"'en tadta a$ egyiptomi s$ul-
tnna(.
5B7:-'an A$mail (edi,e eladta 57:.:KP da!a'

76
S$ue$i-csato!na !"s$,"ny"t, me!t p"n$!e ,olt s$/(-
s"ge. E$e(et a !"s$,"nye(et a$ angol (o!mny s$e-
!e$te meg 4KK.KKK #ont"!t. A )'o!. el&tt m! egy
milli0 #ont os$tal"(ot #i$ette( a !"s$,"nye(.
E$ a ,s! nagy (ed,etlens"get ,ltott (i E!an-
ciao!s$g u!al(od0 (!ei'en, amelye( %ogu( s"!el-
m"ne( te(intett"(, )ogy a$ & #!ado$sai( e!edm"-
nyeit a$ angol (o!mny s$ed%e. E$t a (ed,etlens"get
a$$al csillap+tott( le, )ogy a ()"di,e ad0ssgai "s
!oss$ ga$dl(odsa #olytn el&llott p"n$/gyi $a,a-
!o( el)!+ts!a #!ancia-angol ellen&!$&'i$ottsgot
s$e!,e$te(.
A$mail ugyanis !,id id& alatt el(lttte a !"s$-
,"nye( !t s .%a'' ad0ssgo(at csinlt. E!!e a )ite-
le$&( ga$dl(odst ellen&!$"s al )elye$t"(. Csa(-
)ogy a ()"di,e "s Egyiptom p"n$/gyei nem ,olta(
el,las$t)at0(. `gy a$tn a$ ellen&!$&'i$ottsg a$
o!s$g /gyei'e is 'eles$0lt. A p"n$/gye( ellen&!$"se
c+m"n 5B7B-'an m! 'elea,at(o$ott a ($iga$gats'a
is, ami !end(+,/l so( i$galmat ,ltott (i a$ o!s$g-
'an. E$t el)!+tand0 "s a$ ellen&!$"st megs$/nte-
tend&, a ()"di,e 5B76-'en lemondott.
A$ ellen&!$&'i$ottsg a$on'an ott ma!adt s +gy
a$ el"g/letlens"g a$ o!s$g'an nem s$4nt meg, s&t
me!t a$ o!s$g n"p"ne( te!)eit a$ idegene( 'ea,at-
(o$s!a le)etett ,iss$a,e$etni, 5BBP-'en nyilt l$a-
ds'an t!t (i. A (atonasgot nem le)etett #l)as$-
nlni, me!t a$ is el"gedetlen ,olt a$ idegen tis$-
te((el, a(i(et #l"%/( )elye$te(.
A ()"di,e em'e!ei nagyon /gyesen (i)as$nlt(
most a$t a (!/lm"nyt, )ogy a ()"di,e a s$ultn al
ta!to$ott s most olyan s$int adta( a n"p l$adsai-
na(, mint)a a s$ultn leg#&'' u!asga "!de("'en
t!t"nn"(. A$ /gye( e''en a$ llas'an a,at(o$ott
'ele Bisma!c( a ("!d"s'e s a s$ultnna( a$t tan-
csolta, )ogy tmogassa a$ egyiptomi mo$galmat.
A n"met politi(t a c! is tmogatta,. ]ladstone
angol, minis$te!eln( a$t a%nlotta a s$ultnna(,
)ogy dntsn a ("!d"s'en a )atalma( (on#e!enci%a,

BK
E$ Bisma!c(na( nem tets$ett. >e miel&tt a (on#e-
!encia ss$e/l)etett ,olna, A!a'i, a$ egyiptomi (a-
tonai p!t #e%e, l$adst s$+tott AleVand!i'an 5BBP
%.nius 55-0n s )atalm'a (e!+tette a ,!ost.
]ladstone s$e!int A!a'i c"l%a a ()"di,e let"tele
s e$"!t (i%elentette, )ogy e$t nem t4!i, < )a ,ele ta!-
tana(, a )atalma((al egy/tt, )a nem, egymag'an
is let!i a l$adst. E!anciao!s$g'an (o!mny,l-
sg ,olt, me!t ]am'etta lemondott. >e a$"!t a #!ancia
)a%0!a% a$ angollal egy/tt elment AleVand!ia (i-
(t&%"'e. Am+g a$ angol s #!ancia )a%0( a (i(t&'en
,olta(, A!a'i a ,!os mege!&s+t"s"n dolgo$ott.
Seymou! admi!lis #l)+,ta, )ogy )agy%a a''a a$
e!&s+t"si mun(lato(at. E!!e A!a'i pa!ancsot adott
a mun(( 'es$/ntet"se i!nt, de "%%el #olyton dolgo$-
tatott. A$ angol #lotta pa!ancsno(a e!!e ultimtumot
(/ldtt A!a'ina( s n")ny l$ad0 (is$olgltatst u a
mun(a a$onnali a''a)agyst (,etelte.
E!!e a #!ancia )a%0( el)agyt( a (i(t&t. Ami-
(o! A!a'i a #l)+,sna( eleget nem tett, Seymou!
%.lius 55-"n gy.$ni (e$dte a ,!ost.
E!anciao!s$g a$ el&tt a ("!d"s el&tt llott, )ogy
'elea,at(o$$"(-e a )'a!.'a. E!eycinet (o!mnya
("s$ lett ,olna, de Clemenceau e$t mega(adlyo$ta,
mi!e a (o!mny lemondott.
A )'o!. ellen$&i E!anciao!s$g'an att0l #"lte(,
)ogy a )'o!. tte!%ed Eu!0p!a, ami a$ .%onnan
ala(ult )!mass$,ets"g!e ,al0 te(intettel E!ancia-
o!s$g!a n"$,e nagyon agglyos ,olt. >e e$$el a
pass$i,itssal ,is$ont E!anciao!s$g !(!e el,es$-
tette egyiptomi 'e#olyst.
A$ angol (o!mny a$t (,etelte a s$ultnt0l,
)ogy %elentse (i, )ogy A!a'i a s$ultn ellen is #l-
l$adt, de a s$ultn a Laise! (ancell!%a "s a c!
'i$tats!a e$t megtagadta. L$'en pedig #olyt
AleVand!ia gy.$sa. A ,as(ancell! a n"met .%s-
go('an a$t +!atta, )ogy ugyan.gy 3am'u!got is l&-
)eti a$ angol #lotta s e$$el #l"'!es$tette a n"met
)'o!.s s$ellemet s 3elgoland !end(+,/li st!at"giai

B5
%elent&s"g"!e )+,ta #l a ($#igyelmet.
Lassan("nt a$on'an m"gis lo(ali$l0dott a ,i-
s$ly. A$ angol csapato( legy&$t"( A!a'i se!eg"t s
n%!a 'e!ende$(edte( Egyiptom'an. Ho,em'e! 5:-n
a$ angol (o!mny m! #l is mond%a E!anciao!s$g-
na( a$ Egyiptom!a ,onat(o$0 (ondom+niumot. Ami-
(o! pedig a )atalma( a (,et(e$& ",'en .%!a #l-
,etett"( Egyiptom (i/!+t"s"ne( ("!d"s"t, a((o! a$
Egyiptom'an la(0 ss$es idegene( 5BBQ augus$tus
4-"n memo!andum'an a$t ("!t"(, )ogy a$ angolo(
ta!ts( to,''!a is megs$ll,a a$ o!s$got.
A )atalma(na( a$on'an meg+g"!te a$ angol
(o!mny, )ogy 5B6K-'en (i/!+ti Egyiptomot. E''&l a
c"l'0l 5BB7-'en Si! 3en!y >!umond Xol##ot (/ldte
(i a (i/!+t"s el&("s$+t"s"!e. A$ angol (o!mny e!!e
n"$,e a s$ultnnal is megllapodott, de (i%elentette,
)ogy csa( a((o! /!+ti (i Egyiptomot, )a a$ eu!0paia(
nem les$ne( ,es$"ly'en.
E$ ellen C!os$o!s$g s E!anciao!s$g tilta(o$ott.
Bisma!c( most m! Anglia ellen )angolta a #!ancia
(o!mnyo(at, s a$$al nyugtalan+totta &(et, )ogy
Eu!0p'an is (it! a )'o!.. A$ angol-t!( meg-
egye$"st te)t nem +!t( al a #ele(, de a$ angol
csapato( 'ent ma!adta( Egyiptom'an. Csa()ogy
a)ogyan a #!ancia (o!mny nem a(a!t )'o!.t H"-
meto!s$ggal, .gy nem a(a!t Angli,al sem.
E($'en a$ angol (o!mny a S$udn #el" te!-
%es$tette (i u!almt. Att is "!de(ellent"t llott #nn
E!anciao!s$ggal, amit Bisma!c( /gyesen #l)as$-
nlt a ("t o!s$g diplomati ($ti ellent"t s$its!a
s gya!mats$e!$"s!e.
3ogy a$ angol politi(t meg"!t)ess/(, s$/(s"-
ges, )ogy a n"met gya!mats$e!$"s ta(ti(%!a !,id
pillantst ,ess/n(.
5B7:-'an "s 5B7B-'an a n"met (o!mny a 8onga-
"s S$amoa-s$igete((el s$"nlloms l"tes+t"s"!e ,onat-
(o$0 s$e!$&d"st (t. E$$el (e$dte meg a gya!matos+t0
llamo( ($ti te,"(enys"g"t H"meto!s$g. A n"me-
te( a$on'an eddig is s$e!e$te( 'i!to(o(at a 'a!'!

BP
n"pe( ($t, csa()ogy nem a$ llam)atalom, )anem
a$ llampolg!o(. E$e( a s$e!$&( magnc"ge( "s
t!sasgo( ,olta(, amelye( o!s$gnyi te!/lete(("
s$"les+tett"( 'i!to(ai(at s +gy ("nytelene( ,olta( a$
llami )atalom ,"delm"t ("!ni magu(na( "s s$e!-
$em"nyei(ne(.
A$ els& ilyen ("!"s 5BBK-'an #e(/dt a Meic)stag
el&tt, ami(o! a n"met ]ode##!oy c"g a$t ("!te, )ogy
a s$amoa-s$igeti gya!matos+tst tmogassa a$ llam.
A Meic)stag a ("!elmet el,etette.
E$ a$ lls#oglals a$"!t %elent&s., mi,el )elyes
,ilg+ts'a )elye$i a$t a ("!d"st, )ogy Bisma!c(
a(a!t-e gya!matos+tani, ,agy a Meic)stag nem
a(a!t-el A n"mete( "s 'a!tai( s$e!eti( .gy #lt4n-
tetni a dolgot, )ogy a n"met politi(a '"("s tenden-
ciit a$ is iga$ol%a, )ogy gya!matos+ts!a Bisma!c(
nem. t!e(edett Dedig e$ t",ed"s, )is$en a S$amoa-
s$igete(en a$ llamna( m! ,olt n"gy ", 0ta s$"n-
llomsa.
Bisma!c( csa( al(alma$(odott a gya!matos+ts-
nl a Meic)stag #l#ogs)o$ s e$ent.l is magn-
c"ge((el ,"ge$tette a gya!matos+tst. A nyolc,anas
",e('en megala(ult a >eutsc)e! Lolonial,e!ein is,
'ogy a gya!matos+tst i!ny+tsa.
A n"met (o!mny a magngya!matos+tst )at-
)at0san tmogatta s e$$el el"!te a$t, )ogy a Meic)s-
tag 5BB4 p!ilis'an nem tudott (it"!ni L/de!it$
'!"mai c"g a''eli ("!elm"ne(, )ogy a$ ang!a-
peiuenai 'l ment"n s$e!$ett te!/leteit a 'i!odalom
,"delme al ne )elye$$e. Ngyane$ ", %.lius T-"n
ma! a 8ogo'an s Lame!un'an )asonl0 m0don s$e!-
$ett te!/lete(et )elye$t"( a$ llam ,"delme al.
A n"mete( a#!i(ai te!%es$(ed"se #olytn a$ angol
(o!mny att0l #"lt, )ogy a n"met gya!mato( a 'u!
llamo((al ($,etlen "!int(e$"s'e (e!/lne(. E$"!t
5BBT s$eptem'e! QK-n anne(tlta a 'ecsuno( #ld-
%"t. E''en a$ ",'en ,is$ont Lelet-A#!i(a pa!t%ain,
Zan$i'!!al s$em'en a ]esellsc)a#t #/! deutsc)e
Lolonisation meg'+$s'0l Dete!s L!oly (e$dett

BQ
)0di tani. A $an$i'!i s$ultn tilta(o$sa e!edm"ny-
telen ,olt s ,"g/l is tengedte >a!-es-Salan "s Dan-
gani (i(t&(et a n"met t!sasgna(.
A Bisma!c(-s$igete(en egy ",,el el&'' #oglalta(
el itt a n"mete(, a Salamon- "s 9a!sc)all-s$igete(en
i BBT-'en. Ngyane''en a$ ",'en a La!olina-s$igete-
(on is, ami'&l ss$e/t($"s (elet(e$ett Spanyol-
o!s$ggal, amint e$t m! #nte'' lttu( is.
A n"met gya!matos+ts ellen Anglia nem tilta-
(o$ott s m"gis e''&l s$!ma$ta( a ("t llam ($ti
ellent"te(, me!t a n"mete( csa()ama! 'elea,at(o$-
ta( a$ angol /gye('e, illet,e te!%es$(ed"s/( ($'en
minduntalan angol "!de(e('e /t($te(.
Anglia a n"mete((el "s a #!anci((al egya!nt
9 'a!tsgos megegye$"st (e!este. ]ya!matos+t0 t-
!e(,"sei(et el&mo$d+totta "s ",ti$ede(en t llan-
d0an engedm"nye(et tett mind("t llam gya!mato-
s+t0 politi(%na(. 3ogy e$ a magata!ts a''an a
tudat'an t!t"nt-e, )ogy a$ .% gya!matos+tso( .gy-
sem "!int)eti( Anglia )atalmt ,agy a''an a tudat-
'an t!t"nt-e, )ogy in('' enged, mintsem )ogy )-
'o!.t #olytasson, a$t nem le)et megllap+tani.
Enne( dac!a sem ,olta( el(e!/l)et&( a $((e-
n"se( "s #"l!e"!t"se(, amelye(et a$on'an Anglia en-
ged"(enys"ge csa()ama! elsim+tott. `gy te)t E!an-
ciao!s$g "s H"meto!s$g Angli,al (/ln-(/ln %0
,is$ony'an "lt. A gya!mato( n"p",el s$em'en ($s
elnyom0 "!de(/(et egy/tt ,"dt"( meg.
Ami(o! H"met-A#!i('an 5BBB &s$"n $end/l"s
t!t (i a$ a!a'o( ($t, a ("t )atalom egy/tt nyomta
ei. Ngyane((o! itt a !a's$olga(e!es(ed"st is meg-
s$/ntett"(, )ogy a gya!matos+ts mellett a ci,ili$-
ci0t is lts$assana( s$olglni. A (,et(e$& ",'en a
S$amoa-s$igete(!e n"$,e egye$te( meg s a meg"!t"s
es '"(e %el"/l a n"met Laise! elltogatott London'a.
E$t a$ egy/ttm4(d"st meg$a,a!ta a d"la#!i(ai
)ely$et. 9! lttu( ugyanis, )ogy a$ angol (o!mny
/gyelt a!!a, )ogy ss$e(ttet"s"t a$ "s$a(i "s d"la#-
!i(ai gya!mato( ($t ne ,g%a el tel%esen a n"met

B4
gya!mat. A '.! llamo((al s$em'eni el%!sa is e'-
'&l magya!$)at0.
E''&l s$!ma$ott a ("t llam ($ti #es$/lts"gI is.
>"l-A#!i(a angol gya!matai'an ugyanis C)a!te!ed
Company n",en 5BB6-'en Cecil M)odes ,e$et"se alatt
gya!matt!sasg ala(ult, amely #nn)at0sga al
)a%totta a Long0, a (eleti s nyugati po!tugl gya!-
mato( ($ti te!/lete(et. E$$el a$ angol (o!mny nem
el"ged,"n meg, 5B6K augus$tus PK-n lemondatta
Do!tuglit M)odesi!0l "s a Hyass$a-#ld!&l. 9iutn
a mata'elie( te!/lete is angol ("$'e (e!/lt, a$ angol
gya!mat'i!odalom ("t !"s$e ($" most m! csa(
8!ans,l "s C!an%e ($t!sasgo( "(el&dte( 'e.
E$e( ellen #olyt m! most a )i,atalos "s nem
)i,atalos politi(a. >e H"meto!s$g (o!mnya csa(
.gy ,olt )a%land0 a$ e!&s$a(ossgo(at a$ angolna(
eln"$ni, )a e$"!t ,alamit (ap. E$en a ($s elnyom-
son alapult a$ 5B6K %.lius 54 3elgoland-egye$m"ny.
Es$e!int H"meto!s$g meg(ap%a 3elgoland s$iget"t
"s a Zan$i'!!al s$em'en ).$0d0 pa!ts$eg"lyt, de le-
mond a Zan$i'!!a ,onat(o$0 ig"ny!&l. A $an$i'!i
s$ultn angol p!ote(to!tus al )elye$(edi(. A Vitu
"s n"met s$omli #ld #ltti p!ote(to!tust s$int"n
Anglia (ap%a.
W miatt a$ egye$m"ny miatt nagyon so(at t-
madt( a n"met (o!mnyt, me!t a$t ll+tott(, )ogy
e$$el le)etetlenn" ,lt a Zan$i'!t0l a H+lus #o!!-
sig te!%ed& n"met gya!mat'i!odalom. El#ele%tett"l,,
)ogy 3elgoland minden, gya!matot meg"!t H"met-
o!s$gna( s ut0'' "ppen a gya!matos+t0( "s a #lotta-
#e%les$t&( esa( a$"!t ,al0s+t)att( meg te!,ei(et,
me!t 3elgoland s$iget"t meg(apta H"meto!s$g. A
n"met (o!mny a megegye$"s utn a ($,"lem"ny
)atsa alatt .%!a angolellenes politi(t 4$tt.
A )elgolandi egye$m"nye( Zan$i'!!a ,onat-
(o$0 !"s$ei ellen a #!ancia diplomcia egy 5B:P. ",i
egye$m"ny alap%n tilta(o$ott. Nt0'' a$on'an )o$$-
%!ult a )elgolandi egye$m"ny)e$, ami(o! a$ angol
(o!mny elisme!te a #!ancia ($t!sasg %ogt 9a-

BT
dagas$(!!a "s 'eleegye$ett a''a, )ogy a #!anci(
Alg"!it0l d"l!e a Csd ta,ig el&nyomul)atna(.
A n"met-#!ancia-angol ,is$ony a$ a#!i(ai gya!-
mito( ("!d"s"n m.lt e$ent.l is. A$ angol politi(a
a!!a i!nyult, )ogy A#!i(a 'else%"'en )0d+t,a, s$-
s$e(ttet"st te!emtsen "s$a(a#!i(ai "s d"la#!i(ai
gya!matai ($t. A n"met t!e(,"s meg a$ ,olt, )ogy
a$ angol gya!mato(at egymst0l el,g%a. A$ angol
(o!mny a S$udn s a H+lus #ls& #olysnl (itg+-
totta a$ u!alma alatti te!/lete(et. E$ ellen, amint
lttu(, a #!ancia (o!mny tilta(o$ott, s$int.gy tilta-
(o$ott 5B64-'en a m%us 5P-"n l"t!e%tt angol Long0-
egye$m"ny ellen, amellyel Anglia tengedte a #els&
Csd-t0t0l (elet!e #e(,& s Egyiptom #nn)at0sga
al ta!to$0 te!/lete(et a Long0
PK
-llamna(. E$ ellen
H"meto!s$g is tilta(o$ott, mi!e Lim'e!ley lo!d
,iss$a,onta a tett engedm"nye(et. E!anciao!s$g pe-
dig sietett a maga (,etel"seit Long0 s$a'ad llam-
mal elisme!tetni. Ami !"s$'en si(e!/lt is.
A #!ancia (o!mny megs$e!e$te magna( a s$ul-
tn 'eleegye$"s"t "s meg'+$st a))o$, )ogy a H+lus
#ls& #olysig nyomul%on. A$ angol (o!mny e$t el-
lene$te s a!!a )i,at(o$ott, )ogy e$t a te!/letet a$
egyiptomi (edi,e taVtotta 'i!to('an eddig is s +gy
ne(i a (edi,e 'i!to(a alap%n %oga ,an e))e$ a te-
!/let)e$. E''&l megint ,is$ly s$!ma$ott s 5B6T
m!cius PB-n si! EdRa!d ]!ey (i%elentette, )ogy
)a #!ancia csapato( a H+lus #ls& #olysig nyomul-
na(, e$ 'a!tsgtalan tett les$.
PK
Long0-llam AA. Lip0t 'elga (i!lyna( nem$et-
($i llama ,olt. Clyan csaldi 'i!to(s$e!4 gya!mat
,olt e$ A#!i(a 'else%"'en. Enne( a Long0-llamna(
e$t a 'i$onytalan %ogi )ely$et"t a(a!ta #l)as$nlni a$
angol (o!mny a!!a, )ogy magna( e''&l a te!/let'&l
egy s,ot 'i$tos+tson, amelyen (e!es$t/l ss$e(ttet"se
lett ,olna a$ angol (eleta#!i(ai gya!matai "s M)odesia
($t. A$ +gy tengedett s, )elyett Long0 "s$a(i )at-
!ait :KK (m.-!el #l%e'' engedte ,olna. Csa()ogy e$ n
s, #!ancia "!de(te!/let!e esett. A #!ancia (o!mny
tilta(o$st Bisma!c( s$int"n tmogatta.

B:
E$ a$ el&nyomuls a$on'an nem ,olt megllap+t-
)at0, me!t a$ eVped+ci0 m! .t'an ,olt A#!i(a !en-
getegein (e!es$t/l s )!om ", v tn meg is &! (e$elt.
AA. E$$el a tilta(o$ssal egyel&!e elint"$"st nye!t
a #!ancia-angol gya!mat,is$ony. >e ugyane''en a$
id&'en tmadt #l a n"met-angol ,is$ly, amelyet a
,ilg)ely$et tte(int"se tes$ "!t)et&,". E((o! Z5B64[
#olyt a mess$e (eleten a (+na-%apn )'o!., amely-
'&l Angli!a a$ a$ el&ny s$!ma$ott, )ogy Fapnnal
(e!es(edelmi s$e!$&d"st (t)etett,
A n"met-angol ,is$ly te!/letileg >"l-A#!i('an
t!t (i. A$ angolo( ugyanis, amint a$t #nte'' lt-
tu(, "ppen .gy, mint a n"mete( is, t!sasgo( ut%n
gya!matos+totta(. Alyen t!sasg ,olt a m! eml+tett
d"la#!i(ain (+,/l Lelet-A#!i('an is, amely ellen a
'enns$/ltte( #egy,e!!el tmadta( s amelyne( lla-
mos+ts)o$ (ellett #ogni, )ogy te!/leteit meg le)es-
sen ,"deni. A msi( gya!matt!sasg a d"la#!i(ai,
e$ nemcsa( a 'enns$/ltt #e(et"((el, )anem a 'o!o(-
(al is ,is$ly'an "lt,
A d"la#!i(ai t!sasg eln(e Cecil M)odes, a(i a
Eo(#ld minis$te!eln(e is ,olt, eg"s$ >"l-A#!i(Y
egyes+t"s"n dolgo$ott. E$ a$ egyes+t"s a 'u! ($t!sa-
sg #/ggetlens"g"ne( megs$/ntet"s"t ,onta ,olna
maga utn. Dedig a mi.J #nt el&adotta('0l tud%u(,
)ogy e$e( #/ggetlens"g/( ,"delm"!e m! ism"tel-
ten #olytatta( ,"!es (/$delmet Enne( a$ egyes+t"s-
ne( ga$dasgi c"l%a a nagyo'' ga$dasgi egys"g)e$
,al0 csatla(o$s ,olt* (/lns c"l%a a Eo(#ld s M)o-
desia ($ti ,as.t meg"p+t"se, amely a 'u!o( ellen-
llsn megt!t. >e e$ csa( ("s&'' ,lt a(tuliss.
5B64-'en a 'u!o( m"g nem #olyta( 'ele a (/$de-
lem'e, de a 'enns$/ltte((el m! #olyt a )'o!., s&t
a gya!matt!sasg m! !"s$'en (i#ogyott a #egy,e-
!e('&l s +gy Nganda ta!tomnyt, amelyet ,"deni
n_m tudott m!, a$ angol llamna( engedte t.
A C)a!te!ed Company magata!tsa megllap+t-
B7
ll+t0lag '.!ellenes ,olt s a Laise! miJ 5B6T #e'!u!
m"g tilta(o$i( enne( a t!sasgun( '.!ellenes magta-
ta!tsa miatt. A Laise! e$$el a magata!ts,al a$on-
'an csa( ) tu !em"nye(et "'!es$tett a 'u!o('an s
magata!tsa a$ agent p!o,o(to! magata!tst0l mi-
'en sem (/ln'$i(.
Ngyane$ ",i o(t0'e! 5T-"n, ma%d decem'e! PB-n
a n"met alatt,al0( s "!de(e( ,"delm"ne( /!/gye
alatt a >elagoa-'l'e (/ldi a Condo! "s Co!mo!an
ne,4 n"met )adi)a%0(at. >ecem'e! QK-n a C)a!te!ed
Company egyi( tis$t%e, Fameson t'' s$$ #egy,e!es-
sel tl"pte 8!ans,aal )at!t. A 'u!o( a$on'an le-
#egy,e!e$t"( s tadt( a$ angolo(na(. A$ angol
(o!mny Angli'a ,itetle s el!endelte Fameson ellen
aa el%!st.
Amint a n"met (o!mny Fameson 'et!"s"!&l
"!tes/lt, a$onnal o!,oslst (,etelt s 8!ans,aal eln-
(")e$, L!uege!)e$ t,i!atot int"$ett, amely'en e$t
a$ el%!st a nem$et($i %og snlyos s"!elm"ne(
mondta.
A$ angol (o!mny a$onnal lemondatta L)odest
"s meg)+,ta L!uege!t, )ogy ,egyen !"s$t a Fameson
elleni t!gyalson. L!uege! e$t meg is +g"!te, d_
ut0'' a Laise! magata!tst0l megt",es$t,e, (i%elen-
tette, )ogy nem ,es$ !"s$t. A n"met (o!mny ugyanis
.gy tett, mint)a a '.!o(at ,"deni a(a!ta ,o%)ia.
A po!tugl (o!mnyt0l enged"lyt ("! a!!a, )ogy r
>elagoa-'l'en le,& Seeadle! ne,4 )a%0 TK +onyi
leg"nys"g"t a po!tugl te!/leten t D!eto!i'a s$l-
l+t)assa a$ ottani n"met (ol0nia ,"delm"!e. Ctt)on
pedig el!endelte a Laise!, )ogy a to!ped0#lottillt "_
a ta!tal"(#lottt )elye$$"( ("s$enl"t'e.
>e e''&l a so( ("s$/l&d"s'&l nem lett )'o!.,
)anem nagyon %0 ,olt a!!a, )ogy a Laise! (o!-
mnyai )i,at(o$)assana( a!!a, )ogy a Laise! a '"(e
'a!t%a s #nnta!t0%a. Dedig e''en a$ eset'en, ,agyis
a Laise! n"l(/l a 'u!o( alig)a mente( ,olna 'ele a
)'o!.'a s nem ,"!e$te( ,olna el o(talanul, me!t
)is$en a$ e!edm"ny nem le)etett ("ts"ges, )a egye-
BB
d/l llana(, &( pe!s$e a$t )itt"(, )ogy nem llana(
egyed/l.
Anglia csndes nyugalommal #ogadta e$e(et a
)angos megnyilat(o$so(at. V"g/l is a Laise!
)ang%a mind %o''an elgyng/lt "s a$ angol-#!ancia
dongolai ,is$ly'an mintegy (ienges$tel"s/l Anglit
tmogatta. Csa()ogy a$ angol (o!mnyt e$ a
magata!ts nem $a,a!ta meg. 8is$tn ltta, )ogy
a Laise! ,ilgu!alom!a t! s enne( mega(adlyo$-
s!a nem (+nl(o$ott ms m0d, mint a #!ancia-o!os$
'a!tsg (e!es"se.
Ett&l (e$d,e a$ olas$ (o!mny is )asonl0 maga-
ta!tst tan.s+tott s +gy a$ olas$ "s a #!ancia, de meg
a$ angol (o!mnyo( ($tt gya!mat/gye( miatt #l-
me!/l& ,is$lyo( mindin('' meg(e,es'edte( s a
%elen s$$ad'an a$ ntnt-llamo( ($tt 'e(,et-
(e$ett tel%es meg"!t"s (o!t e$ a #"lmeg"!t"s el&$te
meg.
Clas$o!s$g 5B6:-'an elisme!te a Ba!do-s$e!$&-
d"st "s lemondott 8unis$!0l, amely!e eddig ig"nyt
#o!mlt. L"t ",,el ("s&'', 5B6B no,em'e! P5-"n meg-
s$4ni( a t+$",es #!ancia-olas$ ,m)'o!.. 56KK %a-
nu!%'an megllap+t%( a V!s-tenge!mell"(i
#!ancia "s olas$ gya!mato( )at!ait. 56K5-'en E!an-
ciao!s$g tit(os s$e!$&d"s'en elisme!i Clas$o!s$g
ig"ny"t 8!ipoli s$)o$. A (,et(e$& ", %.nius PB-n
ugyan meg)oss$a''+t%( a )!mass$,ets"get, de e$
a s$e!$&d"s a meg)oss$a''+ts dac!a is la$a ss$e-
(ttet"st %elentett Clas$o!s$g!a n"$,e s$,ets"ges-
t!sai,al. 3ts0-Andi'an a$ angol (o!mny a #!an-
ci( !"gi (+,nsgt, )ogy a$ angol "s #!ancia 'i!to-
(o( ($tt a 9e(ong-#oly0 legyen a )at!, 5B6:-'an
tel%es+tette.
A$ +gy (iala(ul0'an l",& ntnt 8!(o!s$g'an
H"meto!s$g mgtt el,es$tette a tala%t "s a$ !m"-
nye( #ls$a'ad+tsa i!nti (,etel"s"t nem tudta
(e!es$t/l,inni a s$ultnnl, me!t H"meto!s$g (o!-
mnya nem tmogatta. 8aln e$"!t ,olt, )ogy a$
ntnt-llamo( e #"lmeg"!t"se (o!'an egyes llam-

B6
#"!#ia( !"s$"!&l m"g #lme!/lt a$ a te!,, )ogy a$
angolo( "s n"mete( (ssene( egymssal s$,ets"get,
+gy C)am'e!lain Leiceste!'en 5B66 no,em'e! QK-n
p!opaglta e$t a te!,et. 56KK #e'!u! )0 5:-n ugyan-
ilyen "!telem'en 'es$"lt lo!d Mose'e!!y. A n"mete(
(eleti t!e(,"sei( "!,"nyes+t"se c"l%'0l ($el llot-
ta( )o$$, )ogy a$ angolo((al "s a %apno((al
56K5-'en s$,ets"g!e l"p%ene(. Ami(o! a$on'an B/-
loR (ancell! (i%elentette 56K5 m!cius 5T-"n, )ogy
a Fangcse-s$e!$&d"s, mely s$e!int L+n'an a )atalma(
a nyitott a%t0 politi(%t (,eti(, nem ,onat(o$i(
9and$s.!i!a, a((o! e$$el s$"tt"pte a$ angol 'a!t-
sg s$lait, a(i( a$ o!os$o(na( tett e$t a (ed,e$-
m"nyt nem a(a!t( elisme!ni.
9inde$ a$"!t %elent&s, me!t e$ a$utn t!t"nt,
ami(o! H"meto!s$g megs$e!e$te 5B66 decem'e! )0
PQ-n a Bagdad-,as.ti (oncess$i0t.
A UAU. s$$ad ,"g"n m"g egys$e! me!/lt #l
ellent0t Anglia "s E!anciao!s$g ($tt Easoda
miatt. 9a!c)and &!nagy 5B6B %.lius 5P-"n meg"!(e-
$ett eVped+ci0%,al Easod'a "s ott (it4$te a #!ancia
$s$l0t. A$ angol (o!mny$0 tilta(o$ott, de 9a!c)and
nem engedett. 9!-m! (it!"st&l le)etett ta!tani,
ami(o! a ("t (o!mny megegye$ett "s E!anciao!s$g
5B66 m!cius'an elisme!te Anglina( egyiptomi
S$udn)o$ ,al0 %ogt "s ,iss$a)+,ta 9a!c)and &!-
nagyot.
E$$el le$!0di( a$ angol-#!ancia diplomcia t!-
t"net"'en a #"lmeg"!t"s (o!s$a(a. 3ogyan, mi"!t
"!tett"( meg egymst ("s&''
5
2 E!!e a #eleletet csa(
a((o! ad)at%u( meg, )a a$ anyagi o(o(on (+,/l a
s$ellemie(et "s e!(lcsie(et is meg,i$sgl%u(.
>e egy o( (ilt0 m0don t4ni( s$em'e "s e$ a
Laise! maga,iselete "s (/lpoliti(%a. A$ & #olytonos
(a!dcs!tet"s" '+!ta ! a (/lnlls!a '/s$(e
Anglit, )ogy s$int"n s$,ets"ges utn n"$$en. A
Laise! minden/tt cs!tette a (a!d%t, m"g Dales$ti-
n'an is, a)o, 5B6B-'an elltogatott "s amely lto-
gatsna( e!edm"nye ,olt, )ogy ]olt$ n"met t'o!-

6K
no( ,ette t a t!( )adse!eg s$e!,e$"s"ne( a mun-
(%t.
AAA. Anglia (/lpoliti(%!a l"nyeges )atssal
,olt a$ "s$a(ame!i(ai Egyes/lt-;llamo( magata!-
tsa is. 9indaddig, am+g a$ Nni0 a$on a$ llspon-
ton ,olt, )ogy nem a,at(o$i( a ,ilgpoliti('a, de
,is$ont nem engedi meg a$t sem, )ogy ms lla-
mo( 'elea,at(o$$ana( a$ ame!i(ai /gye('e, Anglia
nyugodtan gya(o!olta a$ ceno( #ltti #nn)at0-
sgt. A$ Nni0 e$id&'en ma%dnem iuantit" ne
gligea'le ,olt a ,ilgpoliti(a s$empont%'0l. A$ Nni0
(/lpoliti(%a e''en a (o!s$a('an a 9on!oe-el, (o
,et(e$etes meg,al0s+tsa ,olt. A''an a, m"!t"('en
a$on'an, amely'en a$ ame!i(ai (apitali$musna(
.%a'' "s .%a'' piaco(!a ,olt s$/(s"ge, a$ Nni0 is
s$a(+tott e$$el a$ llsponttal. Lassan("nt a 9on!oe-
el,et csupn a(("nt "!telme$t"(, )ogy A-erika az
a-erikaiak, de a #ldgm' t''i !"s$e nem csupn
a t''ie(" s e$"!t mindnagyo'' 'e#olyst (,etel-
te( magu(na( a ,ilgpoliti('an.
A$ els& s.!l0ds a((o! t!t"nt, ami(o! H"met-
o!s$g mellett a S$amoa-s$igete(en a$ ame!i(aia(
s$"nllomst l"tes+tette(. 9ind("t llam )adi)a%0-
(at (/ldtt (i, m+g ,"g/l is H"meto!s$g e$e(et a
s$igete(et gya!mato(ul s$e!e$te meg, a$ Nni0 pedig
ugyanott s$"nllomst (apott
A$ Nni0 magata!tsna( (nnye'' meg"!t"se
c"l%'0l !,id tte(int"st (ell ny.%tanun( a$ Nni0
'els& politi(ai ,is$onyai!0l. A$ "s$a(ame!i(ai pol-
g!)'o!., amelyet 5B:5 "s 5B:T ($tt a d"li "s a$
"s$a(i llamo( egymssal #olytatta(, tula%don("pen
a (apitalista !ends$e!ne( (/$delme a ($"p(o!i
#eudlis te!mel"si !ends$e! ellen. A$ "s$a(i lla-
mo( te!mel"se (apitalis$ti(us, a d"lie(" ellen'en a
n"ge! !a's$olg((al #olytatott ($"p(o!i te!mel"s
,olt. A (/$delem'en a$ "s$a(i llamo( ma!adta(
#l/l "s gy&$elm/(ne( (,et(e$m"nye, )ogy 5B7K

65
m!cius'an 4,KKK.KKK #ls$a'adult n"ge! !a's$olg-
na( ,las$t0%ogot adta(. A gy&$& (apitali$mus te!-
mel"se e!edm"nyese''" t"tele c"l%'0l politi(ai s$a-
'adsgo(at ad0it,
'tt+. kezde -a5dne- kt tizedig a$ Nni0
sa%t 'el/gyeine( (ons$olidls,al ,olt el#oglal,a.
A nagyt&("se( most m! sa%t ig"ny/(ne( meg#ele-
l&en a(a!t( a$ Nni0t tala(+tani. A)ogyan a d"li
llamo( #ltti t.ls.lyt megs$e!e$t"(, .gy a(a!t(
egsz A-erika #ltt is megs$e!e$ni. E$t a t!e(-
,"st a paname!i(ani$mus %els$a,a ta(a!ta, W gon-
dolat gya(o!lati meg,al0s+tsa i!ny'an 5BB6-'en
t!t"nt a$ els& l"p"s, ami(o! 3a!!ison (e!/lt a$
eln(i s$"('e, a(i eg"s$ Ame!i(t egy (e!es(edelmi
s$,ets"g'en a(a!ta egyes+teni. A (+s"!let meg)i.-
sult, a$ Nni0 enne( (,et(e$t"'en sa%t te!/letei"
n"$,e (+s"!elte meg a$ eu!0pai !u(na( a (i$!st
"s 5B6K-'en el#ogadta a 9ae Linley-'illt, amely
magas ,mo(at ,etett a$ eu!0pai !u(!a.. A nagy-
t&("se(ne( a$ Nni0'an a )atalom"!t #olytatott (/$-
delme ($'en tmenetileg a$ ss$ess"g "!de(e "!,"-
nyes/lt, ami(o! 5B6Q-'an a S)e!mann-'ill (imond%a,
)ogy a (incst!na( nem (teless"ge t''" a$ e$/st-
'ny( te!m"s"ne( egy !"s$"t meg)at!o$ott !on
t,enni* nem(/ln'en, ami(o! 5B64-'en a 9ae
Linley-'ill magas ,mt"teleit les$ll+t%(.
9integy ellen"!t"(/l a$ ott)oni si(e!telens"-
ge("!t a (apitalist( e$ent.l ,ilgpoliti(ai t"!!e
s$o!+t%( a$ Nni0 (o!mnyt. E$ megnyil,nul
a''an, )ogy ami(o! 5B6T-'en Anglia "s Vene$uela
($tt B!it-]uyana )at!ai miatt ,is$ly tmadt, a$
Nni0 (o!mnya )at!o$ottan Vene$uela p!t%!a
llt. A''an a %elent"s'en, amelyet e ,is$ly!a ,onat-
(o$0lag Clney llamtit(! tett, a 9on!oe-el,et m"g
(,et(e$&("pen magya!$$a1 GA$ Egyes/lt-;llamo(-
na( a m.lt ltal s$entesitett, %0l megalapo$ott %oga,
'ogy sa%t mag,al s$em'en el(,etett %ogtalansg-
na( te(intse a$t, )a eu!0pai llam ame!i(ai llam

6P
te!/let"'&l e!&s$a(osan sa%t+t el '!me((o!a !"s$t.I
E''en a$ ",'en a 9on!oe-el,et m"g .gy "!tette
a$ Nni0 (o!mnya, )ogy & a$ Ame!i(n (+,/li te!/-
lete( /gyei'e nem a,at(o$i( 'ele. >e e$ a$ i!ny-
$at m! a (,et(e$& ",'en meg'u(ott "s 5B6:-'an a
!epu'li(nuso( (apta( t''s"get, a(i( er.#es (/l-
politi(t (,etelte(. Eln(%ellt%/(, 9ac Linle,
5B67-'en #oglalta el a$ eln(i s$"(et. Els& dolga ,o+l
,iss$all+tani a magas ,mo(at.
9ac Linley eln( a$ Nni0 (/lpoliti(%na(
)at!o$ott impe!ialista i!nyt adott. Amig egy!"s$t
a (/l#ld #el" meg,"dte a sa%t (apitalista "!de(eit,
addig ms!"s$t )0d+tso(!a t!e(edett. 9! 5B67-'en
(ite!%es$ti a$ Nni0 )atalmt a SandRic)-s$igete(!e.
9a%d 'elea,at(o$ott a (u'ai l$ads'a "s 5B6B
#e'!u!'an )adat /$ent Spanyolo!s$gna(, e$t meg-
,e!te s a '"("'en gya!matul megs$e!e$te a Do!to-
Mico- "s a Eilippi-s$igete(et* Lu'a s$igete pedig,
mint a$ Nni0 egyi( llama ($t!sasgg lett. Ett&l
a$ id&t&l (e$d,e a$ Nni0 lland0an !"s$t,ett a ,ilg-
politi(ai esem"nye( int"$"s"'en, +gy ne,e$etesen a$
els& al(alommal a (+nai 'oVe!l$ads le,e!"s"'en.
A$ Nni0 impe!ialista politi(%na( legnagyo''
)ats. sa(().$sa 56KQ-'an t!t"nt, ami(o! Moose
,eit mac)inci0ina( si(e!/lt Danama ,id"("t i(i-
s$a(itani Colum'ia ($t!sasg te!/let"'&l "s nll0
llamm tenni. Enne( a$ nll0s+tsna( a )tte!"-
'en a Danama-csato!na megs$e!$"se ,olt. A Danama-
csato!na a$ Nni0 (e$"'en pedig a$t %elentette, )ogy
a tenge!e( #ltti angol egyedu!alom megs$4nt.
Ett&l (e$d,e a$ ceno( #ltti )atalmat Al'ionna(
meg (ellett os$tania a$ Nni0,al,
3ogy e''&l a$ os$to$(ods'0l nem tmadt
,is$ly a ("t llam ($tt, anna( o(a a''an a (!/l-
m"ny'en (e!esend&, )ogy e$ a megos$ts te!m"s$e-
tes "s a''an, )ogy ugyane''en a$ id&'en ilyen te!-
m"s$etes alap n"l(/l H"meto!s$g pus$tn #egy,e-
!ei!e tmas$(od,a ipa!(odott ,itss tenni e$t a$

6Q
u!almat. 8e!m"s$etes, )ogy a$ Nni0 is #egy,e!(e-
$ett "s enne( tula%don+tand0, )ogy a$ Nni0na( a(-
(o!a a (/lpoliti(ai s.lya, )ogy 56KT-'en m!
Moose,elt, a$ Nni0 eln(e, ($,et+ti a '"("t C!os$-
o!s$g "s Fapn ($tt. A$ Nni0 te!/leteine( )at-
!ait te!m"s$etesen to,'' is ipa!(odi( (ite!%es$teni
"s 565K-'en #l,es$i a$ Nni0 llamai so!'a HeR-
9eVi(0t "s A!i$ont. Ngyana((o!, ami(o! a$ Nni0
(/lpoliti(%a a (apitalista impe!iali$mus s$olgla-
t'a ll, ott)on mind t'' t!,"nyt )o$na( a t!s$-
t( ellen. Alyen("pen a (/ls& t!e(,"se( "s a 'el-
#ldi t!,"nye( egymssal ellent"tese(, ami a!!a a
gyan.!a %ogos+t, )ogy a t!s$t( elleni (/$delem
csa( s$+nleges. Anna( a megllap+tsa a$on'an, )ogy
e$ a #lte,"s mennyi'en %ogosult, nem ta!to$i( #l-
adatun( (!"'e, mi"!t is enne( t!gyalst mel-
l&$$/(.
6. O. Fapn.
2%& A -ikado s a 0r po.itik5a a CC& szzad e.e(
5ig& < bb. A 0r s a -ikd ersengse s hbor5a&6
5.5B:B-'an Fapn t!t"net"ne( .% (o!s$a(a (e$d&-
di(. A$ eddigi )4'"!i s$e!,e$etet a mi(d0 megs$/n-
tet,e a$ eu!0pai llamo(")o$ )asonl0 s$e!,e$ett"
ala(+t%a t. E$"!t .% )adse!eget s$e!,e$, 'e)o$$a a$
ltalnos tan(tele$etts"get st'. 5BB5-'en ("p,isel&-
ylas$tsi %ogot ad a n"pne( "s megengedi a #"l-
pa!lamenti (o!mny!ends$e!t. Egys$0,al a$ eu!0pai
o!s$go()o$ )asonult.
Fapn e$ ltal a$ .% s$e!,e$et ltal nagy)ata-
lomm lett "s !gtn ugyan.gy is %!t el, mint
a)ogyan nagy)atalma( s$o(ta(. 9! 5B7T-'en, a$
C!os$o!s$ggal t!t"nt megllapods alap%n meg-
s$e!e$te a Lu!ili-s$igetet. 5BBK-'an L+nt0l el,ette
a Miu-Liu-s$igete(et. 5BBT augus$tus )0 5B-n meg-
egye$ett a (+nai (o!mnnyal, )ogy $a,a! eset"n
L+n,al egy/tt #egy,e!esen ($'el"p)et Lo!e'an.
Z8iencsini s$e!$&d0s.[

64
Ami(o! 5B64J'en Lo!e'an n")ny %apn (e!es
(et+t meglte(, a %apn (o!mny a$onnal (atona-
sgot (/ldtt "s megs$llta Csemulpo (i(t&t. A
(+nai (o!mny tilta(o$ott, me!t Lo!ea a$ & )4-
'"!ese. A %apn (o!mny a$on'an a tilta(o$ssal
nem t!&dtt. E!!e a (+nai (o!mny is (/ldtt Lo-
!e'a se!eget s a %apn is #olytatta a csapats$ll+tst.
Csa()ama! ss$e/t($"s!e (e!/lt a so!, mely
ut0'' !ends$e!es )'o!., #e%l&dtt, amely'en a %a-
pno( annyi!a meg,e!t"( a (+nai se!eget, )ogy
nyit,a llott a$ .t%u( De(ingig. E!!e a (+nai (o!
mny #egy,e!s$/netet ("!t, mi!e 5B6T p!ilis 57-"n
l"t!e%tt a s$imonos$e(i '"(e. Enne( #lt"telei s$e!int
L+na elisme!i Lo!ea #/ggetlens"g"t, lemond Fapn
%a,!a Eo!mosa s$iget"!&l, a Deseado!es-s$igete(!&l,
Liauttmg-#"ls$dget!&l a 4K. s$"less"gi #o(t0l d"l!e "s
PKK milli0 tael Z7PK milli0 L[ )adisa!cot #i$et.
A c!i (o!mny, a L,a+se! "s E!anciao!s$g (-
,etelt"( a s$imonos$e(i '"(e !e,+$i0%t. Fapn enge-
dett is "s QK milli0 tael"!t lemondott Liautung-#"ls$i-
get!&l. A$ e #"ls$igeten l",& Do!t-A!t)u!t 5B6B-'an
C!os$o!s$g, Ve%-)a%-Ve%-t pedig Angolo!s$g ,ette
'"!'e L+nt0l. eml+tett/( m!, )ogy C!os$o!s$g
e$en#el/l enged"lyt nye!t a!!a, )ogy 9and$s.!in
(e!es$t/l ,asutat "p+tsen Do!t-A!t)u!ig "s Vladi-
,os$to(ig. A #!ancia (o!mny '"!'e ,es$i a (,ang-
csau-,an-i 'lt, a Laise! pedig a (iaucsaui 'lt.
A$ idegene(ne( e$ a t"!#oglalsa ellens$en,et
,ltott (i "s 56KK-'an (it!t a 'oVe!-l$ads. A nagy-
)atalma( (,eteit De(ing'en (!/l$!t( "s ("t )0-
napig (ellett a l$ad0( ellen ,"de(e$ni(, amig a
meg"!(e$ett nem$et($i se!eg (i nem s$a'ad+tott*w
&(et.
A 'oVe!l$ads olyan nagy m"!ete(et lttt,
)ogy a (,ets"ge( ,"delm"!e s$olgl0 pe(ingi &!s"g
"s a meg%elen& %apn (atonasg nem tudta mega(a-
dlyo$ni, )ogy 56KK %.nius 5K-"n a 'elga (,ets"g tit-
(!t, %.nius 5P-"n a %apn (,ets"g (ancell!%t,
%.nius PK-n a n"met (,etet, '!0 Lettele!t meg ne

6T
Ami(o! a$utn meg%eleni( a$ eu!0pai se!eg,
a((o! Xalde!see n"met t'o!no(!a '+$$( a 'oVe!e(
elleni (/$delmet. E$ nem tets$i( a c!na(, mi"!t is
C!os$o!s$g !,idesen (i,li( a (once!t'&l. Egyma-
g'an (e$d ope!lni. Augus$tus P7-"n megs$ll%a
9and$s.!ia #ontosa'' pont%ait, 56KK o(t0'e! 5-"n
9u(dent.
E!!e a$ angol "s n"met (o!mny 56KK o(t0'e!
5:-n C!os$o!s$g ellen i!nyul0 olyan s$e!$&d"si
(tne(, amely s$e!int L+na "ps"g"t meg,"di(.
ZFangcse-egye$m"ny.[ Ami(o! pedig C!os$o!s$g
to,'' #olytat%a a )0d+tso(at, a((o! 56K5 #e'!u!-
'an a$ ss$es )atalma( tilta(o$na( e$ ellen a #ogla-
ls ellen. >e C!os$o!s$g e$$el nem t!&di(. L+na
pedig 'eleegye$ett. Csa()ama! a n"met "s o!os$ (o!-
mny ($tt is l"t!e%n a megllapods s e!!e 56K5
decem'e! 5T-"n B/loR (ancell! (i%elenti, )ogy a
Fangese-egye$m"ny 9and$s.!i!a nem ,onat(o$i(.
Amint a c! nem t!&dtt a$$al, )ogy 5B66 %a-
nu! 55-"n tett les$e!el"si ind+t,ny'0l a$ is (,et-
(e$n"(, )ogy ne #oglal%on, .gy a n"met (o!mny sem
ta!totta mag!a n"$,e (tele$&ne( egye$m"nyeit, )a
cl&nyse'' s$e!$&d"se(et (t)etett a t''ie( )ta
mgtt.
H"meto!s$g +gy megs$eg,"n a$ Angli,al (ttt-
egye$m"nyt, Anglia Fapn)o$ ($eledett. 9iutn
ugyanis Fapn e''en a$ eVped+ci0'an nagy s$olgla-
to(at tett Anglina(, a ("t o!s$g politi(ai 'a!tsga
(/ln'en is meg ,olt pecs"tel,e "s te!m"s$etes, )ogy
56KQ-'an s$,ets"g!e l"pte(. A$ o!os$ (o!mny a
#!ancia-o!os$ s$,ets"gne( te!m"s$et"t meg,ilg+-
tand0, sietett (i%elenteni, )ogy a #!ancia-o!os$ s$,et-
s"g ;$si!a is ,onat(o$i(.
A$ o!os$ csapato( m! 56KK-'an megs$llt(
9and$s.!it, )ogy a po!ta!ti!a!i ,as.ti ,onalat ,"d-
%"(. Lassan("nt a$ o!os$ telepese( a Faln-#oly0 men-
t"n mindin('' els$apo!odta(, a!ai ellent"tet s$/lt
Fapn "s C!os$o!s$g (o!mnya ($tt.

6:
AA. Fapn a!!a t!e(edett, )ogy a$ ellent"te(et
'"("s .ton (iegyenl+tse, '! a$ ellent"te( l"nyegese(
"s el,ie( ,olta(, me!t a$ o!os$ (o!mnyna( a$ ,olt
a$ llspont%a, )ogy 9and$s.!i!a n"$,e a %apn
(o!mnnyal nem t!gyal. A t!gyalso( ($'en a
c!i (o!mny a %apn (o!mny meg(e!es"sei!e t''-
s$! )ete(ig nem #elelt. A #o!mai s$a(+ts is emiatt
t!t"nt 56K4 #e'!u!%'an.
L"t nappal ("s&'' m! )'o!.'an llotta( egy-
mssal. C!os$o!s$g s.lyos ,e!es"get s$en,edett "s
56KT s$eptem'e! T-"n meg(ttte a po!tsmout)i
'"("t.
Es$e!int C!os$o!s$g lemond a S$ac)alin-s$iget-
ne( a$ TK. s$"less"gi #o(t0l d"l!e es& !"s$"!&l. Do!t-
;!t)u!t "s >alnit, illet,e enne( '"!leti %ogt Fapn-
na( engedi t, elisme!i Fapn #nn)at0sgt Lo!ea
#ltt, 9and$s.!it a L,ang-csng-cse-llomsig
ZLa!'int0l d"l!e[ (i/!+ti* )als$ati %ogot enged
Vladi,os$to(t0l "s$a(!a a s$i'"!iai pa!to(on.
A gy&$elmes )'o!. Fapn!a n"$,e s.lyos ga$-
dasgi 'a%o(at )o$ott, .gy )ogy )oss$. ",e(en t
lland0a( ,olta( a (o!mny,lsgo(. V"g/l a %apn
(o!mny a ga$dasgi ,lsgo( miatt mun(a n"l(/l
ma!adta( Ame!i('a ,al0 (i,ndo!lst (e$dte el&-
seg+teni. Emiatt Lali#o!nia llam s$0lalt #l s olyan
!ends$a'lyo(at l"ptetett "let'e, amelye( megne)e-
$+tett"( a 'e,ndo!lst. A )ely$et #es$/lt ,olt, de
,is$ly!a nem (e!/lt a so!, me!t a$ Nni0 eln(e el-
sim+totta.
L$'en Lo!ea Fapnnal 56K4 #e'!u!%'an s$-
,ets"g!e l"pett. W s$,ets"g !","n a %apno( !,ide-
sen tel%esen 'i!to('a ,ett"( Lo!et s 565K augus$tus
PP-"n 'e(e'ele$t"( a Fapn'i!odalom'a.
A$ Egyes/lt-;llamo( "s Fapn ($tti ellent"t
)ama!osan elsimul,n, m! 56KB no,em'e! PB-n
s$e!$&d"st (ttte( egymssal. E''en a s$e!$&d"s'en
(imondt(, )ogy Lina minden o!s$g (e!es(edelme
s$m!a nyitott te!/let. L"t ",,el ("s&'' C!os$o!s$g-
gal is megegye$ett Fapn. C!os$o!s$g elisme!i

67
Lo!ea anne(tlast, Fapn 'elenyugs$i( a''a, )ogy
C!os$o!s$g 'e#olyst 9ongoli!a (ite!%ess$e, a
mand$s.!iai ,asuta( ($s o!os$-%apn (e$el"s alatt
ma!adna(. I Do!t-A!t)u! s$a'ad (i(t& lett "s e$"!t
Fapn .% )adi(i(t& "p+t"s"t (e$dte el1 Csin-'a%t.
A$ angol-%apn s$o!os s$,ets"gi ,is$ony n"mileg
megla$ult, ami(o! 5655-'en a$ angol-%apn s$e!$&d0st
oda m0dos+tott(, )ogy a$ Nni0,al ,al0 esetleges
)'o!.'an AngEa semleges ma!ad,
5K. O. Anglia s$,et(e$"se.
2%& A n-et 1.ottapits hatsa Ang.ia k4.po.itik(
5ra& < %%& Ang.ia e.szigete.sre irn#u. t"reks&
< bbb. A -arokki kr@zis&6
A. A$ eddig elmondotta('0l m! ltni,al0, )ogy
a nagy)atalma( (/lpoliti(%a nagy!"s$t #/ggetlen/l
ala(ult a$ illet& o!s$g ga$dasgi ig"nyeit&l, n"p"-
ne( "!$elmeit&l, t!e(,"seit&l. A (/lpoliti(a n")ny
u!al(od0 am'+ci0%na( %t"(t0l ,agy a$ llam-
#"!#ia( /gyess"g"t&l #/ggtt. 3a a$ ide,g0 t"nye(et
s$igo!.an #lso!ol%u(, nem tallun( 'enn/( semmi
t!,"nys$e!4s"get, semmi c"ltudatossgot. Clyan
)ullm$0 minden llam (/lpoliti(%na( i!nya,
mint)a csa( a #o!g0s$"lt&l #/ggtt ,olna.
A nagy)atalma( (/lpoliti(%na( semmi ($e
sem ,olt a n"pe()e$. Egyetlen llam'an sem tall-
(o$ott a n"pe( t!e(,"s",el s e$"!t )o$ott a )'o!.
annyi meglepet"st. Amint a$ llamo( 'els& "let"'en
a di,ide et impe!a el,e "!,"nyes/lt, amely lland0
ta(ti($st, 'ecsapst t"tele$ett #l a$ u!almon meg-
ma!ad0 !"s$"!&l, .gy a (/lpoliti(a nem ,olt egy"',
mint 'a!tsgo( (e!es"se "s s$e!$&d"se( megs$eg"se.
A diplomata a magas'an /lt les'en s mint a p0(,
s$&tte lt)atatlan )l0it, amelye((el meg#ogta a$o-
(at, a(i(et s$olglat'a tudott )a%tani. 3a pedig
ellens"g a(adt 'ele, e$ s$"tt"pte a )l0t, ami!e )i!te-
len (i%a,+tott( e$t "s .%a'' ldo$at!a ,!ta(, ame-
lyet ma%d (i)as$nl)atna(. m+g ,"g/l a p0(o(

6B
nagy!"s$e most mind a sa%t )l0%'a a(adt.
A diplomcia /gyes(ed"se mellett a (/lpoliti(-
'an a )'o!.!a ,al0 ("s$/l"sne( ,an a legnagyo''
s$e!epe. S e''en a Laise! ,e$etett. S$!a$#ldn "s
tenge!en egya!nt a leg)atalmasa'' a(a!t lenni,
& ,olt a (i#e%e$&%e anna( a #aln( impe!iali$mus-
na(, amelyne( ")s"ge te!m"s$etesen meg,olt a #l-
t!e(,& n"met (apitali$mus'an, e mun(a a$on'an
csupn s$em"lye( csele(edetei!&l "s nem a s$em"-
lye(et )a%t0 e!&(!&l s$0l. El,itat)atatlan, )ogy a
Laise! a$ impe!iali$mus tipi(us megs$em"lyes+t&%e
s )ogy a )0d+t0 #e%edelme( minden tula%donsg,al
'+!t.
Lttu(, )ogy A#!i('an a Laise! mindin(''
t"!t nye!t s lttu(, )ogy Anglia a!!a t!e(edett, )ogy
"s$a(i "s d"li gya!matai, ms!"s$t nyugati "s (eleti
gya!matai ($tt meglegyen a$ ss$e(ttet"se. Enne(
.t%'an llotta( a 'u!o(, a(i( a$ angol ,as.t"p+t"s-
ne( a(adlyo(at g!d+tette( a$ .t%'a, ami"!t #es$/lt
,olt a )ely$et Anglia "s a 'u! ($t!sasgo( ($tt
A Laise! a 'u!o( magata!tst tmogats,al (i-
"le$te. ld,$lte a 'u! )'o!. (it!"se(o! L!uege!
eln(t, de ami(o! e$ 56KK-'an Be!lin'e ment, m!
nem is #ogadta. 9e!t 5B6B-'an a gya!mato(!a n"$,e
Angli,al megegye$ett.
Ltni,al0, )ogy itt sem egy"ni %ellem "s (,et-
(e$etess"g nem "!,"nyes/l, sem pedig egy"ni "!$el-
! V. A Laise! a 'u! )'o!. alatt "!int(e$"st (e!e-
sett E!aaiciao!s$ggal "s C!os$o!s$ggal Anglia ellen.
Ami(o! e$ nem si(e!/lt, a((o! 'i$almasan #igyel-
me$tette a$o(!a a ,es$"lye(!e a$ angol u!al(od0t,
amelye( (!nye$i(.
P5
A Laise! c"l%a e$$el a$ ,olt, )ogy Anglia ne til-
ta(o$$"( so)a a n"met #lotta s$apo!+tsa ellen. E$
)oss$. ideig si(e!/lt is. >e a n"met (o!mny e$t
lland0s+tani a(a!ta, amint a diplomat( c)i##!+!o-
$ott nyel,"n e$t B/loR is %elenti, ami(o! +gy s$0l1
P5
Si! .V. C)i!ol1 pua!te!ly Me,ieR, 5654 oct.

66
So)asem adtun( al(almat Anglina(, )ogy 'eles$0l-
%on #lotta"p+t"si te!,ein('e... so)asem ,olt ,is$-
lyun( a (ett&s s$,ets"ggel.
PP
9iutn a Laise! megegye$ett a$ angol (o!-
mnnyal 5B6B-'an a gya!mat/gye(!e n"$,e, a #lotta
"p+t"s"!e ,onat(o$0 te!,eit (e,"s'" tit(olta "s 5B66
o(t0'e! 5B-n 3am'u!g'an (i%elentette, )ogy H"met-
o!s$gna( nagy #lott!a ,an s$/(s"ge "s 56KK-'an
8i!pit$ admi!lis a tenge!"s$eti (lts"g,et"s meg-
(ett&$"s"t ("!te "s (apta a Meic)stagt0l.
Ngyane''en a$ id&'en, 5B6B 'an ,olt a Laise!
Dales$tin'an s (apta a Bagdadig ,e$et& ,as.t "p+-
t"s"!e ,onat(o$0 enged"lyt. A #e!mant a s$ultn
a$on'an csa( 56KP-'en +!ta al.
A pange!mno( mo$galma, amelyet a Laise!
tmogatott, s&t i!ny+tott "s "let!e )+,ott, a$t a )itet
tmas$totta, )ogy a Laise! ,ilg)0d+t0 politi(%t
a n"met tmege( tmogat%(.
A Laise! a )atalmas )adse!eg "s a #olyton
n,e(,& #lotta 'i!to('an mind (,etel&''en l"pett
#l. `gy m! 56KK-'an, ami(o! a (inai $a,a!o(at (el-
lett elnyomni, a n"mete( ,ett"( t a ,e$et"st. L+n-
'an .gy ,isel(edte(, mint)a #l a(a!n( a$t os$-
tani. A Laise! egye$ett 'ele a''a, )ogy a c!t (o!-
lto$0 megegye$"se(et, melye( miatt nem me)etett a
tenge!ig, megs$/ntess"( "s a n"met (ancell! 56K5
m!cius'an a n"met #egy,e!e( e!e%e tudat'an a$
eg"s$ ,ilg nyil,nossga el&tt (i%elentette, )ogy e$
a megllapods semmis.
A Laise! pales$tinai .t%a 0ta a ,ilg politi(%t
a(a!ta i!ny+tani. A$t a$on'an m"g tudta, )ogy egy-
mag'an egyel&!e e!!e nem ("pes "s e$"!t 56K5 m!-
cius'an Anglina( "s Fapnna( s$,ets"get a%n-
lott.
PQ
Enne( a c"l%a Lina #elos$tsa ,olt. Ami(o! e$t
PP
Ampe!ial ]e!many 6B<66. lap. ZEnglis) t!ans-
lation.[
PQ
Sec!et 9emoi!s o# count 3ayas)i. London. 565T.
67-55Q. l.

5KK
a s$,ets"get "s #lda!a'olst a$ angol (o!mny
,iss$autas+totta, a((o! a n"met lapo( egys$e!!e meg-
telte( angolellenes )+!e((el, amelye( (/lnsen a$
angolo( a#!i(ai (egyetlen(ed"sei!&l s$0lta(.
P4
A Laise!ne( e$ a magata!tsa elidegen+tette t&le
Anglit "s ($ele'' ,itte E!anciao!s$g)o$. E$t a
t"nyt "s enne( o(t is meg (ell llap+tanun(, mi,el
a$ u!al(od0( el&tt !o(ons$en,es a$ .% o!s$gs$e!$"s.
9i"!t nem #ogadta el a Laise! te!,"t a$ angol
(i!lyi 9e!t nem ,olt angol "!de(, )ogy a Laise!
"s H"meto!s$g .%a'' gya!mato(at s$e!e$$ene(,
a((o! sem, )a ugyana((o! Anglia is s$e!e$. E$"!t
"!,"nyes/lt a$ angol ($,"lem"ny, amelyne( a
t&(e semlegess"ge eset"n s$int"n ,an 'e#olysa
a$ u!al(od0 magata!ts!a "s a (/lpoliti(!a.
B!mennyi!e s$id%( is a$ angolo(at ls$en-
tes(ed0s/( miatt, tagad)atatlan, )ogy &(et is, mint
a tmege(et ltal'an, magasa'' e!(lcsi el,e( ,e$e-
ti(, mint a$ egyese(et.
Egyetlen o!s$g ($,"lem"nye sem )elyeselte
,olna L+na #lda!a'olst s +gy a$ angol (o!mny
csa( a$t tette, ami(o! a Laise!na( e!!e ,onat(o$0
a%nlatt el nem #ogadta, )ogy n"p"ne( #l#ogsa
s$e!int %!t el. A ("t o!s$g n"p"ne( )ely$ete ($t
"ppen a$ a (/ln's"g, )ogy a Laise! n"pe ilyen
eset'en nem tudta ,olna e$t a #l#ogst a Laise! #l-
#ogs,al s$em'en "!,"nyes+teni.
A Laise! Lina #los$ts,al ss$e(ttt s$,et-
s"gi a%nlatna( ,iss$autas+tsa #olytn 3a's'u!g
s$,ets"ges"t utas+totta .%a'' ("s$/lete(!e "s maga
is #egy,e!(e$ett. A$ angol (o!mny pedig #egy,e!-
n"l(/li dnt"st #ogadott el ugyana((o! 56K5 p!ilis
Q-n a ($te "s E!anciao!s$g ($tt a Se!gent 9aia-
min g&$s miatt tmadt ,is$ly'an. 56KP o(t0'e!'en
l"t!e%tt a ("t o!s$g ($tt a s$imi egye$m"ny. A
!(,et(e$& ",'en EdRa!d Da!is'a ltogat s ugyan-
e''en a$ ",'en 56KQ o(t0'e! 54 "n m"g(ti Anglia,
P5
3olland Mose1 8)e d",eloppement, T67. l.

5K5
E!anciao!s$g "s C!os$o!s$g a dnt&'+!0sgi s$e!-
$&d"st, amely s$e!int m.nden ($t/( #lme!/l&
,is$lyt dnt&'+!0sg el" (ell ,inni
A$ antant co!dial
9*
alap%t te,& s$e!$&d"s a$on-
'an csupn 56K4 p!ilis )0 4-"n %tt l"t!e, miutn
E!anciao!s$g lemondott Egyiptom!0l, Anglia, Spa-
nyolo!s$g pedig 9a!o((0!0l.
E$ a s$e!$&d"s ($ele'' )o$ta Anglit C!os$-
o!s$g)o$ s enne( ,olt tula%don+t)at0, )ogy a$ o!os$-
%apn po!tsmout)i '"(e(t"sn"l, 56KT s$eptem'e!"-
'en, a$ angol (o!mny C!os$o!s$g "!de("'en ($'e-
l"pett. W ($'el"p"s"!t ,al0 (s$net ,olt a$ o!os$
#lottna( 56K7 ta,as$n Do!tsmout)'an t!t0nt lto-
gatsa. Ngyane$ ", augus$tus'an l"t!e%tt a$utn
a$ angol-o!os$ ntnt is.
A$ angol ($,"lem"ny agg0d,a ltta, )ogy a
n"met )a%0)ad mindin('' megn& "s Anglia ("ny-
telen lemondani a!!0l, )ogy ne(i a((o!a )a%0)ada
legyen, mint a )o$$ leg($ele'' ll0 ("t )atalom
#lott%a. A n"met )a%0)ad annyi!a megn,e(edett,
)ogy a Laise! m! olyan egye$s"g!e sem a(a!t l"pni
a$ angol (i!llyal, amely s$e!int a ("t )atalom
#lott%a 5K a 5: a!ny'an ll%on egymssal. 3a a
#lotta alap%a("nt a$ o!s$g te!/let"t "s gya!matai-
na( (ite!%ed"s"t #ogad%u( el, a((o! a n"met te!/letet
egyne( ,",e a$ angol te!/let t$. E$ a$t mutat%a,
)ogy a Laise! #lotta#e%les$t"se mess$e t.l)aladta a$
angol #lotta m"!eteit.
E$t a t"nyt a$"!t s$/(s"ges megllap+tani, me!t
ami(o! a$ angol (o!mny a le#egy,e!$"s ,agy a
#egy,e!(e$"s megll+tsa "!de("'en llst #oglalt,
a((o! a n"mete( e$t csapdna( min&s+tett"(, ami
)at!o$ottan !oss$)is$em4 !#ogs ,olt.
A$ angol (o!mnyna( si(e!/lt m"g annyit el-
"!nie, )ogy 56K4 %.lius 5P-"n a n"met (o!mnnyal
olyan s$e!$&d"st (ttt, amely s$e!int ,its /gyei(et
PT
A$ ntnt csa( 5654 augus$tus Q-n %tt l"t!e,
B/loR ,olt (ancell! is megllap+totta.

5KP
,las$tott '+!0sg el" ,i)eti(, de nem (telese(
oda,inni. Ngyane''en a$ ",'en a n"mete(ne( si(e-
!/l C!os$o!s$ggal olyan (e!es(edelmi s$e!$&d"st
(tni, amely a$ o!os$o(at tel%esen (is$olgltat%a a
n"mete(ne(.
E''en a$ ",'en (ti( meg a #!anci( "s angolo(
a 9a!o((0-egye$m"nyt, amely annyi diplomciai
,is$ly #o!!sa lett. >e amely a )!mass$,ets"ggel
s$em'en (iala(+totta a$ antantot "s Clas$o!s$gna(
tula%don("peni )o,ata!to$s!a n"$,e olyan %elens"-
ge(et )o$ott #els$+n!e, )ogy a diplomat(na( tud-
nio( (ellett, )ogy )'o!. eset"n mi("pen ala(ulna(
a )atalmi csopo!to(.
AA. 9egllap+tottu(, )ogy a c! a Laise! "!de("-
'en is #olytatta a %apno( elleni )'o!.t, me!t a$
!"s$"!e 'i$tos+tand0 $siai te!/lete(!&l is s$0 ,olt.
E$"!t a Laise! a c!!al ,al0 megegye$"st a!!a a(a!ta
#l)as$nlni, )ogy s$,ets"get te!emtsen H"met-
o!s$g "s C!os$o!s$g ($tt. Elte)et&, )ogy
E!anciao!s$g csatla(o$st is s$+,esen ltta ,olna,
de 'i$onyos a$, )ogy a c! "s a Laise! ($t l"t!e-
%tt a megllapods E!anciao!s$g csatla(o$sa
n"l(/l is.
A %apn-o!os$ )'o!. alatt ne)"$ )ely$ete ,olt
Anglina(, mi,el Fapnna( s$,ets"gese ,olt s e$t
a (!/lm"nyt )as$nlta (i a Laise!, ami(o! a c!
(egy"t (e!este. `gy %utotta( a )'o!. #olyamn a
n"met c"ge( a$ o!os$ )a%0( !"s$"!e s$/(s"ges s$"n-
s$llitso()o$ is. 9iutn a$ o!os$ #lotta csa( a n"met
s$"ns$ll+tmnyo( !","n tudott a(ci0'a l"pni, Fapn
a$$al #enyeget&d$tt, )ogy e$t a semlegess"g meg-
s"!t"s"ne( #og%a te(inteni. E$t a (!/lm"nyt a Laise!
(i)as$nlta Anglia ellen, ami annl (nnye'' ,olt,
me!t most m! a n"met t&(e is "!de(el,e ,olt a +gy
a )as$onnl, a $se'/(n"l #og,a #ogta meg a n"met
(apitalist(at.
A$ angol t&("se( sa%t0%a te!m"s$etesen ga$di
"!de(eit ,"dte s +gy %elente( meg olyan ci((e(, ame-

5KQ
lye( a$t #e%tegett"(, )ogy a$ o!os$ 'alti #lotta !"s$"!e
amely a (eleti )a!ct"!!e ("s$/lt, nem s$a'ad s$enet
s$ll+tani 8ud%u(, )ogy a$ o!os$ #lotta meg(apta
a s$enet s elindult Anglia pa!t%ain ! is l&tt n")ny
)als$'!(!a, amelye(!&l a (d'en a$t )itt"(, )ogy
%apn )a%0(.
>e a Laise!nalt a$ angol )angulat nagyon %0
al(alom ,olt a!!a, )ogy te!,eit to,'' ,igye. Hy+l-
tan ss$e/t($"s!e s$tn$te a c!t a$ angol (i!ly-
lyal. Allet,e a!!a 'i$tatta, )ogy (,etel%e E!ancia-
o!s$gt0l, )ogy angol'a!tsgt s$/ntesse meg s a
c! s$%'a adta a$t a gondolatot, )ogy "!tesse meg
Da!is'an, )ogy a$ angol #lotta nem tud%a Da!ist meg-
,"deni s e$"!t a n"met s$,ets"get (e!ess"(. 9int
a)ogyan a Laise!na( 56K4. ",i o(t0'e! )0 P4-"n (elt
s/!gny"'&l (it4ni(, a Laise! att0l ta!tott, )ogy
>eleass" angol'a!tsga .t%'an ll a$ & te!,"ne(.
Ngyane''en a s/!gny'en s$0 ,an a!!0l, )ogy
Clas$o!s$g'an )!om 5P.KKK tonns )a%0 "p/l egy
meg nem ne,e$ett )atalom !"s$"!e. E$ a )atalom
,al0s$+n4leg Fapn ,olt A Laise! a$t a%nl%a a c!-
na(1 G8e se #eled(e$$"l meg a!!0l, )ogy .% so!)a%0-
(at !endel%, )ogy ("s$ legyen a((o!!a, ami(o! a
)'o!. 'e#e%e$&di(. W )a%0( a '"(et!gyalson (i,l0
!'es$"l& )atssal les$ne(. E$en(+,/l a n"met magn-
c"ge( nagyon !/ln"ne(, )a !endel"se(et (apnna(.I
A c! e!!e a t,i!at!a m"g a$nap #elelt "s )o$$-
%!ult a Laise! te!,")e$ s ("!te, )ogy a (tend&
s$,ets"g te!,"t ($l%e ,ele a Laise!. Anglia el-
%!sa miatt panas$(odott s a$utn +gy #olytat%a1
GAga$n leg#&'' ide%e, )ogy amint mondod, H"met-
o!s$g, C!os$o!s$g "s E!anciao!s$g )alad"(talanul
megegye$$ene(, )ogy a$ angol-%apn p##es$(ed"st "s
a!ctlansgot le)etetlenn" tegy"(. 3a%land0 ,agy-e
ne(em egy ilyen megegye$"s (!,onalait (i#e%teni2I
A Laise! tmogatsna( "!t"("t #olyton )an-
go$tat,a "!int(e$"s'en ma!adt a c!!al, amint e$t
a no,em'e! PB-n "s P6-"n t!t"nt t,i!at,lts-
'0l megllap+t)atni. 9"gis e$ a te!, csa( 56KT %.lius

5K4
P4-"n lett ,al0sgg, ami(o! a Laise! "s a c! B%o!-
('en tall(o$,a ali!ta( a megllapodst.
A c! 'oldog ,olt, )ogy a Laise! a ,e!t se!eg4,
#lottan"l(/li s$oms$"ddal s$,ets"g!e l"p. A s$e!$&-
d"st a Laise! "s a c! +!t( al. A$ o!os$ (/l/gy-
minis$te! nem ,olt %elen, de me!t a Laise! !agas$-
(odott a))o$, )ogy m"g ,ala(i +!%a al a s$e!$&d"st,
Bi!ele, tenge!nagy i!ta al. A c! (teless"ge lett
,olna E!anciao!s$got megnye!ni, a Laise! a!!a
,llal(o$ott, )ogy >nit nye!%e meg a$ .% s$,et-
s"gne(. A Laise! augus$tus'an meg is %elent Lopen-
)g'an, de e!edm"nyt nem "!t eL E$utn s$eptem-
'e! T-"n meg(ttte a c! Fapnnal a po!tsmout)i
'"("t, amelyet a$ angol (o!mny is el&seg+tett, te)t
a c! "s a$ angol (o!mny m! el&'' (i'"(/lt. 9int-
)ogy g!0# Lamsdo!#, a$ o!os$ (/l/gyminis$te! nem
#ogadta !mmel a n"met-o!os$ s$,ets"g te!-
,"t "s a$ o!os$ p!isi nagy(,et is a$t a ,las$t
nye!te ("!de$&s(d"s"!e, )ogy a ($t!sasg
nem csatla(o$i(, e!!e a c!i (o!mny s$eptem-
'e! els& #el"'en a!!0l "!tes+tette a n"met (o!mnyt,
)ogy a s$,ets"gt&l elll.
A Laise! e!!e a$ "!tesit"s!e a (,et(e$& s$+npadi
t,i!atot (/ldte s$eptem'e! P6-0n a c!na(1 GAsten
el&tt, a(i meg)allgatta es(/n(et, egymsna( (e$et
adtun(. Amit ali!tun(, a$on nem le)et ,lto$tatni.I
E$$el ,"ge ,olt a Laise! "s c! s$,ets"g"ne(,
pedig a Laise! a$ u!al(ods m4,"s$et"'en tancs-
ad0%a ,olt a c!na(. Ami(o! ugyanis a c! se!ege
m! ("ptelen ,olt a$ ellentlls!a "s C!os$o!s$g'an
minden/tt l$ongta( "s nyugtalan(odso( /ttt"(
#l a #e%/(et, a((o! a Laise! a$t a tancsot adta a
c!na(, )ogy a dum!a )!+tsa t a '"(e ("!d"s"'en
,al0 )at!o$st, )ogy e$$el a ,e!es"g 0diumt el-
)!+tsa mag!0l* )a pedig a duma a )'o!. #olyta-
tsa mellett ,olna, a((o! is a dum" a #elel&ss"g.
3ogy mi ,olt enne( a te!,e$ett c!i-(aise!i s$-
,ets"gne( #&!endeltet"se, a$t ,ilgosan megisme!-
)etni a''0l a le,"l'&l, amelyet 56KT %.lius PT-"n a

5KT
Laise! a (open)gai ltogats utn i!t a (ancell!-
ina(. Ltni,al0 e''&l, )ogy nem Ho!,"gia )at!o$ta
eL )ogy (i!lysg les$, )anem a c! es a Laise!, me!t
e''&l a le,"l'&l nyil,n,al0, )ogy t.ls0(na( tallt(
a megl",& ($t!sasgo(at. .% css$!s$,ets"get
te!,e$ett a Laise!.
9iutn a Laise!na( a$ a te!,e, )ogy Anglit
megint els$igetel%e, mint a)ogyan el ,olt s$igetel,e,
nem si(e!/lt, a ma!o((0i ("!d"s (apcsn meg(+s"-
!elte a #!ancia-angol ellent"te(et .%!a (i"le$ni.
AAA. 9a!o((0 ,olt a$ a$ E!is$ alm%a, amely a
nagy)atalma( ($" ,et&dtt s amely (!/li egye-
netlens"g diplomciai )'o!.)o$ ,e$etett. A 9a-
!o((0 (!/li )oss$. ,ilgdiplomciai ,is$ly s$o-
!osan ss$e#/gg a ,ilg)'o!.,al. 9! e''en a.
diplomciai ,is$ly'an ma%dnem )at!o$ottan mu-
tat(o$ott a ("s&''i )'o!.s )atalmi csopo!tosuls.
9a!o((0 /gy"t a )atalma( a$ 5BBK. ",i mad!idi
megegye$"ssel s$a'lyo$t(. Hem l","n a$on'an a(-
(o! m"g nagy %elent&s"ge, ss$e/t($"se( nem is
s$!ma$ta(. S ami(o! 5B6K-'en H"meto!s$g (e!es-
(edelmi s$e!$&d0st (ttt 9a!o((0,al, a t''i )ata-
lom e$$el m"g nem t!&dtt.
9a!o((0 %elent&s"ge ugyanis csupn a UU. s$-
$ad'an l"pett el&t"!'e s e$"!t a$ "!te ,al0 ,e!seng"s
csa( most (e$d&di(. 9a!o((0 s$oms$"dsg'an ,an
a#!i(ai E!anciao!s$g, amely a s$oms$"dsg !","n
minda$o(at a %ogo(at gya(o!olta, amelye(et a$ ilyen
)atalmas s$oms$"do( gya(o!olni s$o(ta(. 9iutn
enne( H"meto!s$g a(adlyo(at g!d+tett a$ .t-
%'a, a #!ancia (o!mny 56KP-'en Spanyolo!s$ggal
"s 56K4 p!ilis )0 B-n Angolo!s$ggal is megegye-
$ett 9a!o((0!a n"$,e.
A diplomciai ,is$ly!a a$tn a (,et(e$& (!/l-
m"ny s$olgltatott o(ot1 a s$ultn ga$dl(odsa !oss$
,olt s emiatt ne)"$s"gei tmadta( a (/l#ldi ad0s-
sgo( #i$et"se (!/l. E!!e 56K4-'en 8aillende! #!ancia
(i(/ldtt %elent meg a s$ultnnl s 'i$tos+t"(ot

5K:
(,etelt a$ ad0ssgo( meg#i$et"s"!e, ami(o! a #!an-
cia (/l/gyminis$t"!ium meg'+$ott%na( e$t a l"p"-
s"t megtudta Vassel, n"met ma!o((0i (on$ul, tilta-
(o$ott ellene s (i%elentette, )ogy a #!ancia (/ldtt
nem %ogosult a )atalma( ne,"'en el%!ni.
Elte(int,e enne( a ("!d"sne( l"nyeg"t&l, a
ma!o((0i 'onyodalmat a n"met Laise! #"lt"(eny-
s"ge s$+totta. Amint B/loR magt (i#e%e$te1 GH"met-
o!s$g nem t4!)eti, )ogy olyan nagy da!a' #ld
so!s!0l a$ & meg)allgatsa n"l(/l )at!o$$ana(,I
9! pedig a #nteml+tett s$e!$&d"se( (t"s"n"l nem
)allgatt( meg.
A n"met 'ea,at(o$s mega(adlyo$ta a #!ancia
te!,e( meg,al0s+tst, de a #!ancia t!e(,"se(et
nem. E$t lt,a a Laise!, 56KT m!cius Q5-"n
meg%elent 8ange!'en s nagy 'es$"d'en (i%elentette
a ma!o((0i s$ultnna(, )ogy &t #/ggetlen o!s$g
s$u,e!"n u!al(od0%na( te(inti. A )atalma(t0l pe-
dig a$t (,etelte a Laise!, )ogy a s$ultn ("!"s"t
tel%es+ts"(, amely a!!a i!nyult, )ogy eu!0pai
(on#e!encia dntsn a s$ultn ad0ssgai /gy"'en.
EdRa!d, Al#on$ "s L!oly, a$ a((o!i po!tugl
(i!ly Da!is'a mente(, )ogy a ma!o((0i s$ultn
("!"se /gy"'en t!gyal%ana( a #!ancia (o!mnnyal.
>elcass" #!ancia )ad/gyminis$te! a$on'an %.nius
:-i(i 'es$"d"'en tilta(o$ott a$ eu!0pai (on#e!encia
ellen, me!t csa( #!anci( p"n$"!&l ,an s$0. A Laise!
a$on'an (i%elentette, )ogy casus 'elli-ne( te(inti a
(/ln #!ancia-angol 9a!o((0-egye$m"nyt,
A Laise! te)t .%!a a (a!d%!a /ttt. >eleass"-
na( le (ellett (s$nnie, me!t E!anciao!s$g nem
a(a!t )'o!.t. E!anciao!s$g '"("s )a%land0sgai-
na( !end(+,/l e!&s t"nye$&%e ,olt Fean Fau!xs. E$t
Be!lin'en a mun(s(!('en is nagyon %0l tudt(
"s e$"!t a (!+$is el/lte utn meg)+,t(1 Be!lin'e,
)ogy a mun(so( el&tt 'es$"l%en. A n"met (/l/gy-
minis$te! a$on'an tudoms!a )o$ta, )ogy meg%ele-
n"se nem (+,natos.

5K7
A n"met s$ocildemo(!ata p!t e$ ellen tilta(o-
$ott ugyan, de a$utn, mint a(i a '"(e "!de("'en
(teless"g"t megtette, el)allgatott. E$ ,olt minden,
amit a '"(e megment&%e ellen el(,etett s"!t"s %0,-
t"tel"!e a n"met s$ocildemo(!ata p!t s$/(s"ges-
ne( ta!tott.
A #!ancia )i,atalos (!( '"(e)a%land0sga,
amint e$ >elcass" 'u(s'0l nyil,n,al0, ("ts"gte-
len s +gy 56KT s$eptem'e! PB-n megegye$"s %tt
l"t!e H"meto!s$g "s a ($t!sasg ($t. A n"met
(o!mnyt a$on'an e$ nem el"g+tette (i s +gy a n"-
met-#!ancia ellent"t e$utn sem s$4nt meg. Enne(
(i(/s$'l"se c"l%'0l 56K: #e'!u!!a ss$e)+,t(
te)t a$ alge$i!asi (on#e!encit.
A (on#e!encin a Laise! annyi'an s$en,edett
,e!es"get, )ogy a )atalma(, a 3a's'u!g-mona!c)ia
(i,"tel",el, a #!ancia llspont!a )elye$(edte(. 9i-
utn 9a!o((0'an m! 56K7-'en l$ads /ttt (i A'd-
ul-A$i$ s$ultn ellen, a ($t!sasg e$utn m"g
in('' 'elea,at(o$ott 9a!o((0 /gyei'e. Emiatt a
)angulat 9a!o((0'an a #!anci( ellen #o!dult, 56K7
m!cius PP-"n egy #!ancia o!,ost, 9auc)amps-t,
meglt"(, ami"!t a #!ancia (o!mny el"gt"telt (,e-
telt s me!t nem (apott, 56K7 p!ilis P6-"n a #!anci(
megtmadt( Ndst. 9a%d augus$tus 7-"n el#oglal-
t( Casa'lanct. Emiatt .%a'' ,is$lyo( tmadta(.
56K6-'en a Laise! "s a ($t!sasg (o!mnya ,"g!e
megllapodta( a!!a n"$,e, )ogy 9a!o((0)o$ H"met-
o!s$gna( csa( ga$dasgi, E!anciao!s$gna( ga$da-
sgi "s politi(ai "!de(ei ,anna(. E$ a megllapods
(/ln n"met-#!ancia megllapods ,olt, amely a$
alge$i!asi a(tt a ("t #"l!e n"$,e #lslegess" tette.
Ami(o! a$tn enne( "!telm"'en %!t el a #!ancia
(o!mny, "ppen a Laise! tilta(o$ott.
A Laise! tel%es "s t("letes )adi("s$/lts"g'en
,olt a s$!a$on "s ,i$"n egya!nt, mond%a L%ell"n
P:
P:
>io ]!oymfc)te de! ]egenRa!t. Z8eu'ne!,
Leip$ig-Be!lin[, 7B lap.

5KB
s +gy a '"(e (ed,""!t E!anciao!s$g .%!a engedett
Hem so((al ut0'' a c!nl "!t el a Laise! ilyen
e!edm"nye(et, ami(o! 565K-'en a c! elisme!te a
'agdadi ,as.t (oncess$i0-%ogosultsgt "s megegye-
$ett a Laise!!al De!$sia "s$a(i !"s$e #ltti p!ote(-
to!tus!a n"$,e.
A Laise! magata!tsa ("ts"gtelenn" tes$i, )ogy
)'o!.t a(a!t '!mi m0don is. ]ya!mato((al, 'e-
#olysa al )elye$ett te!/lete((el, piaco((al m!
nem "!te 'e. >i(tlni a(a!t. H"meto!s$g gya!ma-
tai n")ny ", alatt a$ anyao!s$g te!/let"ne( t+$-
s$e!es",el emel(edte( s el"!t"( a$ o!s$g te!/let"-
ne( 5:-s$o!ost.
t%!a #lme!/lt a Eo(,!os<Lai!0-i ,as.t te!,e
"s a Laise! mega(adlyo$ta. Aga$, )ogy Anglia is
mega(adlyo$ta, )ogy a Bagdadt0l d"l!e i!nyul0
,as.t n"met legyen "s (i,itte, )ogy nem$et($i
legyen.
9iutn a Laise! 'e#olysa a!!a a (!/lm"ny!e
,olt ,iss$a,e$et)et&, )ogy s$!a$on "s ,+$en llan-
d0an #egy,e!(e$ett, a$ angol (i!ly (+s"!letet tett
a!!a, )ogy a Laise!t !,egye a #egy,e!(e$"s 'es$/n-
tet"s"!e ,agy legal'' (o!lto$s!a. EdRa!d 56K6
#e'!u!'an Be!lin'en %!t e''en a$ /gy'en. 8Ft%a
e!edm"nytelen ma!adt s e$"!t n")ny )"ttel ut0''
a$ angol (o!mny B d!eadnoug)t "p+t"s"!e ("! )i-
telt Ngyana((o! siet >"l-A#!i(t paci#i(lni s meg-
ala(ul a$ Nnion o# Sout) A#!i(a.
A Laise! a$ 56K6. ",i 9a!o((0-egye$m"ny utn
egyideig )allgatni ,olt ("nytelen. E!anciao!s$g
pedig #olytatta 9a!o((0'an a meg(e$dett mun(t.
A$ .% s$ultn, a(i A'd-ul-A$i$ #i,"!e ,olt )oss$.
)a!c utn a$ eg"s$ o!s$g u!, lett s a Laise!
elisme!te. He,e 9ule% 3a#id. E$$el a #!ancia (o!-
mny 565K m!cius Pl-"n p"n$/gyi egye$m"nyt
(ttt
9ule% 3a#id u!al(odsa sem ,olt nyugodt 9!
5655-'en l$ads t!t (i ellene. 9iutn a$ idegene(

5K6
($/l t''e(et legyil(olta(, E!anciao!s$g (atona-
sgot (/ld. A #!ancia csapato( el#oglal%( 5655
m%us P5-"n Ee$t.
Bet)mann 3ollReg e!!e (i%elenti, )ogy e$ m!
#!ancia p!ote(to!tus s e$t csa( .gy isme!i el, )a
!e(ompen$ci0t (ap. A #!ancia (o!mny meg'u(i(.
A Laise! el(/ldi a Dant)e! )a%0t Agadi!'a. A
#!ancia-n"met )'o!. (it!&'en ,an. A ("t (o!-
mny 5655 %.lius 5T-"n (e$di meg t!gyalsait.
W t!gyalso( megs$a(adta(, ma%d augus$tus PP-"n
#olytatt( &(et. V"g!e no,em'e! 4-"n l"t!e%tt a
9a!o((0-egye$m"ny, amely s$e!int E!anciao!s$g a$
& Long0-te!/letei'&l enged t te!/lete(et a n"met
llam (!p0tls!a.
A )'o!. /!/gye itt is megs$4nt. 9s#el" (el-
lett ilyet (e!esni. E$t a$tn megtallta a Bal(n
,is$onyai'an, amelye( 56KB 0ta, ami(o! a 3a's'u!-
go( anne(tlt( Bos$nia-3e!cego,int, lland0an
(omoly aggodalom!a adta( o(ot a '"(e 'a!taina(.
de. EEFEZE8.
55. O. ss$e#oglals.
2E& A hr-assz"etsg& < bb. Az antant6
A. Amint m! (i#e%tett/(, a )atalma( csopo!to-
sulsa 'e#e%e$&dtt a 9a!o((0-(!+$is (apcsn. A$
ntnt oldaln llott Clas$o!s$g s a$ eg"s$ ,ilg
ellens$en,e (is"!te m! a ($ponti llamo(at ,e$et&
H"meto!s$g minden l"p"s"t A )!mass$,ets"g)e$
annyi!a !agas$(od0 3a's'u!g-mona!c)ina( ellen-
s"gei e$ alatt a$ id& alatt s$apo!odta( el annyi!a,
)ogy l"te ("ts"gess" ,lt s e$ a ,es$"ly a!!a s$t-
n$te a$ os$t!( diplomcit, )ogy a 9ona!c)it
mege!&s+tse.
A$ os$t!( diplomcia esa( a 3a's'u!g-)$ "!de("t
"s t!e(,"s"t ,olt ("pes meg"!teni s +gy a n"pe( "!de-
("t "s c"l%ait #igyelmen (+,/l )agy,a a(a!ta a 9on-

55K
a!c)it mege!&s+tem, ami"!t is "ppen a$ ellen(e$&%e
(,et(e$ett 'e. A 9ona!c)ia 56KB-'an anne(tlta
Bos$nia-3e!cego,int. 9iutn a$ anneVi0 (apcsn
me!/lte( #l a 8!('i!odalom s$"ts$ed"s"!e i!-
nyul0 ,gya(, te)t megllap+t)atni, )ogy a$ os$t!(
diplomcia ind+totta meg a 8!('i!odalom!a s$a-
(ad0 la,int, megllap+t)atni a$t is, )ogy a$ anneVi0
,olt a )'o!. ($,etlen o(a.
A ,ilg)'o!. "s a 'al(ni esem"nye( annyi!a
ss$e#/ggne(, )ogy a ,ilg)'o!. t!t"nete s$inte
a$ eddig elmondotta( n"l(/l is megll)atna. Ami(o!
m"gis elmondottu( a t,ola''i esem"nye(et, e$t a$"!t
tett/(, )ogy lssu(, )ogy a$ llamo( a '"(eid&'en
is #olytonos ,"!telen )'o!.t #olytatta( egymssal.
W )'o!.('an a meg(e!/l"s,, i 'ecsaps ,olt a #egy-
,e!. E$e( ,olta( a !"gi megs$o(ott diplomciai #egy-
,e!e( s e!!e a diplomciai )a!ct"!!e ,itte a Laise!
a (a!dot.
A Laise! )atalmt a n"met n"p nem$eti egys"g!e
t!e(,"se s$/lte. E$"!t ,olt ("nytelen a$ ap!0 #e%e-
delme( #igyelmen (+,/l )agys,al a n"p s$"les
!"tegei!e tmas$(odni s a 'i!odalmi gy4l"sen a$ l-
talnos ,las$t0%ogot meg,al0s+tani. 3ogy mennyi!e
t,ol llott a$on'an a demo(!cit0l, a$t leg%o''an
meg,ilg+t%a a$ a t"ny, )ogy a Laise! mint po!os$
(i!ly !ea(ci0s ,las$t0%ogi !ends$e!t ta!tott #nn.
A Laise! "s a$ os$t!( css$!, amely ut0''ina(
#%t, )ogy a Laise! c+met nem & ,iseli, a UU. s$-
$ad'an, m! tel%esen egyms!a ,olta( utal,a. Clyan
,olt a )ely$et/(, mint ("t egymst gy4ll& test,"!",
a(i a s$/l& "let"'en s$e!etetet m+mel, me!t #"l, )ogy
a s$/l& (/ln'en (itagad%a a$ !(s"g'&l.
E$en a #e%edelmi 'e#olyson (+,/l Aus$t!ia n"-
met ta!tomnyaina( n"met %ellege is ("nys$e!+t&leg
)atott a n"met s$,ets"g i!ny'an, A n"pe( e$ ellen
semmi#"le a(adlyt nem g!d+tette(, me!t )is$en
Aus$t!ia "s Do!os$o!s$g ,e!seng"se nem a ("t o!-
s$g, )anem a ("t u!al(od0)$ ,e!seng"se ,olt csu-

555
pn. A 3o)en$olle!ne( "s 3a's'u!go( ,e!sengte( a
n"met s$,ets"gen 'el/l. A 3o)en$olle!ne( minis$te!e
a )ely$ete(et %o''an (i tudta )as$nlni "s '! a
3a's'u!go(at (is$o!+totta a n"met #e%edelme( ($s-
s"g"'&l, ut0'' megint ,iss$a tudta oda ,onni.
Bisma!c( a sc)lesRig-)olsteini ("!d"st el&s$!
#l)as$nlta a!!a, )ogy a 3o)en$olle!ne( )atalmt
n,el%e "s a$utn a!!a, )ogy emiatt Aus$t!i,al
)a'om'a (e,e!ed%"(. 9! a )'o!. el&tt megegye-
$ett Clas$o!s$ggal .gy, )ogy e$ Aus$t!it d"l!&l
tmad%a.
A$ a Bisma!c(-#"le politi(a, amely Aus$t!it
meggyng+tette "s a n"mets"g)e$ ,al0 ta!to$st
megla$+totta, "ppen nem ,olt a$ llamo(t0l #/gget-
len+tett n"mets"g "!de(e. 9e!t Aus$t!ia ge!mani$l0
t!e(,"seit (nnye''en "!)ette ,olna el, )ogy )a a
n"mets"g (e!et"n 'el/l nagyo'' )atalma ma!ad.
Ami(o! Bisma!c( enne( dac!a gyng+tette Aus$-
t!it, nem a n"mets"get s$olglta, )anem csa( a
3o) en$olle!ae(et.
Bisma!c(na( Clas$o!s$ggal ,al0 s$,ets"ge ,i-
s$ont, amelyne( e!edm"nye a ,elencei (i!lysgna(
Aus$t!it0l ,al0 els$a(adsa ,olt, nem$eti, de olas$
politi(a "s demo(!ati(us ,olt. A 3o)en$olle!ne(
"!de("'en te)t demo(!ati(us is tudott lenni. A$
"s$a(-n"met Bund dinas$ti(us "!de(e( (ed,""!t s$/-
letett "s, ami(o! el"g e!&s ,olt (i#el", antidemo(!a-
ti(us t!e(,"se(et s$olglt, me!t a 3a's'u!go(at
m"g t'', de ms idegen nem$etis"g4 n"pe(ne( a
9ona!c)i)o$ ,al0 csatols!a '+!ta.
Aus$t!ina( politi(%t +gy Bisma!c( s$a'ta
meg "s Aus$t!ia politi(%na( i!ny+ts,al & t"!t
le a tis$ta !elis ge!mn politi(a .t%!0l, me!t a$ a
ge!mani$ls, amelyet a gynge Aus$t!ia csinlt,
nem le)etett e!edm"nyes, & anna( a politi(na( a
megte!emt&%e, amely B"cset s$la,i$lta, de egy.ttal
&ne(i, illet,e a 3o)en$olle!ne( )atalma "!de("'en
(i#e%tett te,"(enys"g"ne( (s$n)eti 9agya!o!s$g

55P
($,et,e #/ggetlens"g"t.
A 3a's'u!go( e!!e a s$,ets"g!e a((o! l"pte(,
ami(o! 5B::-'an, Lnigg!ft$ utn a$ a ,es$edelem
#enyegetett, )ogy a$ Aus$t!i'an n"ps$e!4tlene(("
lett n"mete( )elyett a s$l,o( #og%( a$ u!almat ma-
gu()o$ !agadni. A )atalomna( e$ a$ ts$llsa
Aus$t!i'an is al(otmnyossgot e!edm"nye$ett
,olna, me!t a nem$ete( egyenl&s"ge s egyens.lya
(,et(e$ett ,olna 'e.
A$ 5B::-i(i )'o!. utn a$ el&tt a ,las$ts el&tt
llott te)t Aus$t!ia, )ogy ,agy al(otmnyos n0met-
s$l,-magya! 'i!odalomm les$ "s H"meto!s$g el-
lens"ge ma!ad, ,agy pedig enne( 'a!t%, l","n,
a's$olutis$ti(us n"met llam ma!ad. 8ud%u(, )ogy a
3a's'u!go( a$ ut0''i mellett dnttte(.
A$ u!al(od0)$na( e$ a politi(%a a((o! nem
ellen(e$ett 9agya!o!s$g "!de(ei,el, illet,e a ma-
gya!sg",al. A s$a'adsg)a!c ,+,mnyai s a
(iegye$"s a magya!sgna( elegend& 'i$tos+t"(ai
,olta( oly i!ny'an, )ogy eln"metesedni nem
#og, ,is$ont a nem$etis"geit elnyom0 Aus$t!i-
'an s$,ets"gest tallt a sa%t nem$etis"gei,el
s$em'en. A$o( elnyoms!a a$ a((o!i #l#ogs
s$e!int nem )iny$ott a magya!sg e!(lcsi %ogcime
sem. A s$a'adsg)a!c olyan e!&sne( mutatta a ma-
gya!sgot, )ogy a css$!i )atalomna( a nem$etis"-
gie((el ,al0 egyes/l"se sem ,olt elegend& let!"s"!e.
A nagy o!os$ 'i!odalom se!eg"!e ,olt s$/(s"g, )ogy
a magya!sgot le,e!%"(. W )a!c olyan e!(lcsi t&("t
'i$tos+tott a magya!sgna(, )ogy a nem$etis"ge(
csa( #l#el" te(inte)ette( !.
E$ a$ o(a anna(, )ogy 5B:7-'en a s$a'adsg)a!c,
el("s,e '!, de megs$e!e$te a (o!mnyt a magya!-
sgna( 9agya!o!s$gon. A nem$etis"ge( a((o! m"g
nem is gondolta( a!!a, )ogy &( egyen%og.a( legye-
ne(. A!!a ,is$ont 'i$tosan le)etett s$m+tani, )ogy
a nem$etis"ge( .gy a La%tn innen, mint t.l is )ama-
!osan s$,et(e$ni #ogna( a$ u!al(od0 n"mets"g "s

55Q
magya!sg ellen. E$"!t ,olt a n"met s$,ets"g %0 )t-
,"d, amelyne( seg+ts"g",el a 3a's'u!go( )atalma
mege!&sdtt.
A$ os$t!(-magya! mona!c)ia (i#el" #olyton n&tt
te(int"ly'en "s )atalom'an, de 'e#el" a nem$etis"gi
s$"t).$s lland0an gyng+tette. 9inden ap!0 mo$go-
l0ds idegess" tette a$ os$t!( "s magya! (o!mnyo-
(at. A s$l,o((al s$em'en "ppen .gy 'i$almatlano(
,olta( a (o!mnyo(, mint a !omno((al s$em'en.
A magya!o( pedig nem s$4nte( meg 'i$almatlan-
(odni a n"mete((el s$em'en.
H"meto!s$gna( ,is$ont a$ ,olt a$ "!de(e, )ogy
a 9ona!c)ia min"l t'' s$l,ot s$+,%on #l, )ogy
s$l, 'i!odalomm legyen s, +gy e$ a s$l, 'i!odalom
legyen C!os$o!s$ggal s$em'e ll+t)at0 "s a$"!t is,
me!t a$ +gy a Bal(n #el" el#oglalt s$,ets"ges nem
"!)etett ! a!!a, )ogy a !"gi n"met aspi!ci0it "!,"-
nyes+t)esse. A Bal(non a 9ona!c)ia a$on'an C!os$-
o!s$ggal tallta magt s$em'en, amely #a% !o(onai-
na( p!ote(to!a ,olt "s e''en a min&s"g"'en a 'al(ni
s$l,o(at "s a t''i n"pe(et lassan("nt #ls$a'ad+-
totta a t!( u!alom al0l.
9! itt is tall(o$ott C!os$o!s$g Angli,al. E$
a ("t )atalom ,olt ugyanis a$, amely 5B7:-'an, mi(o!
a 'olg!o( #ll$adta( a t!( u!alom ellen, a$t (-
,etelt"( 8!(o!s$gt0l, )ogy (/ln 'olg! ta!to-
mnyt csinl%on. Ami(o! pedig e$ e!!e )a%land0 nem
,olt, a((o! C!os$o!s$g )'o!.t ind+tott ellene,
amelyne( 'e#e%e$"se("nt (ttt sanste#anoi '"("'en
megte!emtette Bulg!it.
A 9ona!c)ia #elelet/l el#oglalta Bos$nia-3e!-
cego,int "s a no,i'a$!i S$and$s(ot, ,alamint
sa%t "!de(eine( ,"delme cim"n (i,itte, )ogy Bul-
g!ia n"met #e%edelmet (apott Batten'e!g Sndo!
s$em"ly"'en a$ o!os$ aspi!nssal s$em'en. Ami(o!
pedig a 'olg! #e%edelmet elt,ol+tott( a 'olg!o(,
a((o! .%!a diadalt a!atott, me!t Lo'u!g-Lo)!y
)e!ceget /ltette a #e%edelmi s$"('e. Annl nagyo''

554
'a( ,olta( e$e( a diadalo(, me!t C!os$o!s$gJ "ppen
a$"!t egye$ett 'ele a$ o((upci0'a, )ogy Aus$t!ia a
Bal(n t''i !"s$"n ne(i s$a'ad (e$et enged%en.
>ac!a anna(, )ogy C!os$o!s$gI ("nytelen ,olt
a$ 5BBP-'en Clas$o!s$ggal '&,/lt s )!mass lett
s$,ets"g el&tt de#e!lni, m"gis l"t!e%tt 5BB4 s$ep-
tem'e! 5T<57-i(e ($tt a )+!es )!om css$! tall-
(o$s, melyne( c"l%a lett ,olna a )!mass$,ets"gne(
a$ o!os$ c!t is megnye!ni. C!os$o!s$gna( e((o! a
Leleten nagyo'' "!de(ei ,olta( ,es$"ly'en "s e$e(
el"!"s"!e #lldo$ta Bal(n "!de(eit, ,agy legal''
nem t!&dtt a$$al, )ogy a Bal(non a 9ona!c)ia
'e#olysa gya!apodott. A )!om css$! megegye$"se
s enne( a megegye$"sne( )atsa %ellem$i a diplo-
mcit. A Bal(n-("!d"st a c!i (o!mny sa%t nyi-
lat(o$atai s$e!int a$"!t ta!totta napi!enden, mi,el a
s$l,sg "!de(e (,etelte. 9i)elyt a$on'an a css$!i
"!de((el s$em'e (e!/lt, a((o! !gtn #lldo$ta. A
)!omcss$!s$,ets"g a mun(asinte!naci0nle el-
leni s$,ets"g ,olt. A css$!o(na( (/ln css$!i
"!de("t ,"dte s +gy emgtt a s$l,sg "!de(e )t-
t"!'e s$o!ult.
AA. 9i"!t s$,et(e$ett a s$a'adsg, egyenl&s"g "s
test,"!is"g )a$%a a (ancsu(a, a$ n("ny )a$%,al@
9i"!t egyengett"( a$ .t%t enne( a s$,ets"gne(
olyan #"!#ia(, a(i( a ,end"g c!na( me!"s$en "s
ud,a!iatlanul (iltott(1 Vi,e la Dologne monsieu!@2
9e!t a n"met<os$t!(-magya! s$,ets"g Eu!0pa
($ep"n #egy,e!(e$ett "s H"meto!s$g Eu!0pn t.li
te!/lete(!e is t!e(edett. A$ os$t!(o(at "s #!anci-
(at ,e!t n"met ("s$/lt a!!a, )ogy al(alomadtn m-
so(at is meg,e!%en "s nagyo'' )atalma(at is meg-
'"n+tson.
E!anciao!s$g m"ltn #"l)etett egy .%a'' ss$e-
/t($"st&l, #"l)etett a #olyton s$apo!od0 n"mets"g
el)atalmasodst0l. E"l)etett a n"met )adse!egne(
#olytonos s$apo!+tst0l, me!t a n"mete( el&tt s$ent

55T
"s csal)atatlan 9olt(e st!at"gi%a s$e!int csa( a na-
gyo'' e!& gy&$)et. A$ 5B7K-i(i )'o!.'an a #!anci(
s$omo!.an tapas$talt( a$t, )ogy a nagyo'' )ad-
se!eg milyen (nny4 s$e!!el gy&$i le a (ise''et "s
e$"!t a n"met )adse!egne( a nyolc,anas ",e( ,"g"ig
.%?a'' s .%a'' s$apo!+tst a legnagyo'' aggodalom-
mal n"$t"(. E!anciao!s$gna( #"lnie (ellett, me!t
)is$en maga 9olt(e %elentette (i, )ogy e )'o!.na(
egy #"ls$$ad alatt meg (ell ism"tl&dnie.
A n"met (o!mny nem is tit(olta, )ogy nagyo''
)atalom!a ,gyi(. A$ 0,atos Bisma!c( 5BBB #e'!u!
B-n mondotta a$t a 'es$"det, amely'&l olyan gya(-
!an id"$i( e$t a mondst1 9i n"mete( csa( a$ istent&l
#"l/n( "s sen(i mst0l a ,ilgon@ Hem is (ellett #"l-
ni(, me!t 5BBP m%us PK. 0ta meg,olt a )!mas-
s$,ets"g, mely'en H"meto!s$g ,e$etett.
E$ a 'es$"d "s a )adse!eg .%a'' #e%les$t"se #igyel-
me$tette Eu!0pt, )ogy Bisma!c( nem annyi!a a$t
a(a!ta mondani, )ogy a n"mete( nem #"lne(, mint
in('' a$t, )ogy a t''ie( #"l%ene( a n"mete(t&l.
E$t el is "!te a ,as(ancell!. 9! #e'!u! 6-"n tall-
(o$ott C)a!les Eoiuet, a #!ancia (ama!a a((o!i el-
n(e, ("s&''i minis$te!eln( a$ o!os$ (,ettel "s a
("t o!s$g ($eled"s"!&l t!gyalt. Ngyana$ a Eoiuet
t!gyalt a$ o!os$ s$,ets"g!&l, a(i AA. Sndo! c!na(
5B:7-'en, mi(o! e$ a p!isi iga$sg/gyi palott meg-
ltogatta, oda(iltotta1 Vi,e la Dologne, 9onsieu!@
A s$,ets"g a((o! nem %tt a$onnal l"t!e, de
m! a (,et(e$& ",'en (apta C!os$o!s$g a #!ancia
piacon a$ els& nagyo'' (lcsnt. A (,et(e$& ",-
'en, 5B6K-'en s a$utn 5B65, 5B6Q, 5B64, 5B6:,
56K5 s (,et(e$& ",e('en .%!a. E$e('en a #lso!olt
.",e('en a #!ancia piacon C!os$o!s$g 4 milli!dot
,ett #l. S 5B65 utn, mi(o! a s$,ets"g l"t!e%tt,
C!os$o!s$g minden nagyo'' (lcsn"t E!ancia-
o!s$g'an #inans$+!o$t(.
A #!anci(na( o!os$o!s$gi p"n$/gyi "!de(elt-
s"g"n (+,/l Eu!0p'an a Bal(non is !end(+,/li

55:
m"!t"('en "!de(el,e ,olta(. A 'al(ni )'o!. utn
P milli!d ,olt a$ a$ ss$eg, melyet a Bal(n-lla-
mo(na( (lcsn adta(. E$ a ("ti!ny. "!de(elts"g
,olt a$ o(a anna(, )ogy E!anciao!s$g annyi!a
#"lt a$ .%a'' 'al(ni (ompli(ci0(t0l "s a ,ilg-
)'o!.t0l, mint a)ogyan e$t nemcsa( llam#"!#iai-
na( nyilat(o$ata, de magata!tsa is mutatta.
A #!ancia piacon 5654-ig PK<PT milli!dnyi o!os$
(lcsn nye!t el)elye$"st, mely'&l a$on'an eddig
nem t'', mint : milli!d llami, 5P milli!d pedig
ipa!,llalato(, 'ny(, ,asuta( "s cement,llala-
to( c"l%ai!a s$olglt. St!at"giai ,asuta(!a ss$esen
PTKK milli0t a(a!ta( a )'o!. ","'en adni, de en-
ne( m"g csa( els& QTK milli0nyi !"s$let"t #oly0s+tot-
t( 5654 %anu!%'an. 9eg (ell a$on'an %egye$ni,
)ogy C!os$o!s$g a %apn )'o!. #olyamn m"g
,ett #l (lcsnt 3ollandi'an "s H"meto!s$g'an
is. E$ pe!s$e a$"!t is ,olt le)ets"ges, me!t C!os$-
o!s$g H"meto!s$g ne,"'en is el%!t a((o!, mi(o!
mega(adlyo$ta a$ 5B64b6T-i(i (ina-%apn )'o!.
utn, )ogy Fapn a Liaotang-#"ls$igetet Do!t-
A!t)u!!al anne(tl%a.
A #!ancia p"n$piac a #!ancia-o!os$ s$e!$&d"s
el&tt is )at)at0san tmogatta a$ o!os$o(at s gon-
dosan /gyelt a!!a, )ogy ne ad%on ,ele ellens"ges
llamo(na( (atonai c"l. (lcsn(et. Vagyis p"n$-
/gyi t"!en m! !"gen #olyt a )'o!.. 9iutn (/l-
nsen 565K 0ta a$ os$t!(-magya! mona!c)ia #oly-
ton #egy,e!(e$ett, a #!ancia piac mind %o''an el-
$!(0$ott (lcsneine( el)elye$"se el&l. 9"gis olyan
(lcsn(et, melye( nem ,olta( semmi("pen sem
ss$e(ttet"s'e )o$)at0( a )'o!.s ("s$/l&d"se(("S,
a$utn is #l,ette(, +gy p"ldul a '"csi Boden(!edit
Anstalt ($s"gi (t,"nyeit, Als0-Aus$t!ia ta!to-
mnyi (lcsn"t, ,alamint ame!i(ai llamo( (l-
csneit s$+,esen #inans$+!o$t(. E$ a$ ut0''i (!/l-
m"ny so( al(almat adott a!!a, )ogy a d"lame!i(ai
llamo( p"n$/gyi )ely$et"ne( (ed,e$&tlen ala(u-

557
lsa #olytn, a #!ancia p"n$piac ne)"$s"gei!&l is
`!%ana(.
H"meto!s$g ,is$ont ms es$($((el 'i$tos+-
totta )itel"t, p"ldul, )ogy 565P o(t0'e! QK-n el-
#ogadtatott egy t!,"nyt a po!os$ ta!tomnygy4l"-
sen, mely (tele$i a 'an(o(at, )ogy ,agyonu(
5K<PT^-t ta!to$na( pupill!is 'i$tossg. pap+!o(-
'an el)elye$ni. E!anciao!s$gna( "s C!os$o!s$g-
na( Angli)o$ ,al0 ($eled"se s Anglina( e$e(-
)e$ ,al0 csatla(o$sa is ugyana$"!t (,et(e-
$ett 'e, ami"!t a ($t!sasg "s a c! s$,et(e$ett.
Lt)at0lag H"meto!s$gna( gya!mato( utni t-
!e(,"se ,olt a )at!o$0 t"nye$&. Anglia "s E!ancia-
o!s$g politi(usaina( egy !"s$e a$"!t ,olt n"met-
ellenes, me!t H"meto!s$g'an a pa!,en/t ltt( "s
e$ ellen !"gi %ogu( alap%n (tele$,e "!e$t"( ,olna
magu(at #ll"pni a((o! is, )ogy)a E!anciao!s$g
llam#o!m%t, s&t l"t"t is nem #"ltette ,olna a$ .%
,ilg)atalom!a t!e(,& H"meto!s$gt0l.
L$(elet4 ll+ts, )ogy Anglia tn(!e a(a!ta
tenni H"meto!s$got, me!t olyan )atalmas ,e!seny-
t!s, )ogy m!-m! #enyegette Anglit. E''en a$
ll+ts'an nagyon so( t.l$s ,an, me!t a mellette #l-
)o$ott 'i$ony+t"(o(at m! .gy so!a(o$tat%(, )ogy
a$o(on ne le)essen gondol(o$ni.
Anglina( H"meto!s$ggal s$em'eni ellens$en-
,"t a''0l magya!$$(, )ogy 5B:P 0ta. (e$di ("!-
d"sess" tenni ,e$et&s$e!ep"t a ,asipa!'an, a$utn a$
ac"lipa!'an, ma%d pedig a #on0- "s s$,&ipa!'an. 9i-
utn pedig #lott%t #olyton s$apo!+totta,, te)t a
(e!es(edelem'en is, st'.
E$e(!e ,onat(o$0lag meg (ell %egye$n/n(, )ogy
'! iga$ a$, )ogy Anglia nem )aladt ipa!a "s (e!es-
(edelme te(intet"'en .gy, mint H"meto!s$g, de csa(
a$"!t nem, me!t egyetlen m! #e%lett o!s$g ,agy
,!os sem )alad .gy, mint a$ elma!adta(. Ami(o!
p"ldul a$ elma!adt ,!oso('an megindul a #e%l&d"s,
mindig %o''an "p/lne(, mint a m! !"gen (ultu!l-
ta(, +gy a$ llamo( ($/l is a$o(, melye( ("s&''

55B
%utna( 'ele a #e%l&d"s #o!gatag'a, so((al gyo!sa'-
'an, ug!ss$e!4en %utna( el&!e, +gy ,olt e$ Fapn-
'an is, H"meto!s$g'an is, de e$ nem annyi!a "s nem
#&leg a$ & "!dem/(, )anem a dolog te!m"s$ete.
A(i #!adsgot ,es$ magna( "s ss$e)asonl+t%a
a$ angol ipa! "s (e!es(edelemne( #e%l&d"s"t Anglia
n"pess"g"ne( s$apo!ods,al, a$ ltni #og%a, )ogy
mindig a!ny'an llotta( egyms)o$. A$ angol te!-
m"(e(ne( a (/l#ld!e "s gya!mato('a ,al0 (i,itel"t
,i$sgl,a a$t lt%u(, )ogy 5BT4 0ta a!nyu( nagy%-
'an egy#o!ma* "!t"(/( a$on'an megts$!$&dtt.
H"meto!s$g'a ,al0 (i,itele nem mutat l"nyeges ,l-
to$st, me!t 5BT4 0ta 7.P "s 55.5^ ($t ,lta(o$i(.
A$ angol (e!es(edelem ss$ege olyan te(int"lyes,
)ogy anna( a la(ossg a!nya s$e!int ,al0 #l'ecs-
l"se elegend&("pen meg,ilg+t%a a$t, )ogy ms n"pe(-
(el s$em'en #"lt"(enys"g!e semmi o(a sincs. A (e!es-
(edelem #e%l&d"s",el is meg le)etne( el"ged,e, me!t
56KQ 0ta 6KQ milli0 #ont!0l 5Q44 milli0 #ont!a emel-
(edett a (e!es(edelmi #o!galom "!t"(e. E$ ped%g
46^-os emel(ed"s. Anglina( TK milli0 la(osa ,an "s
n"gys$e! annyi )a%0te!e, mint H"meto!s$gna(,
amelyne( :T milli0 la(osa ,an.
H"meto!s$g ("ts"g(+,/l nagyo'' a!ny'an #e%-
l&dtt, mint Anglia, de a$ Egyes/lt-;llamo( m"g
enn"l is nagyo'' a!ny'an "s Anglia m"gsem #o!-
dult ellene. Dedig a$ Egyes/lt-;llamo( nagyo'' ,e!-
senyt!s, me!t a Danama-csato!na !","n a ,ilg-
)atalmat egyed/l &( te)eti( ("!d"sess". 9s o(na(
(ell te)t #nn#o!ognia, amely miatt Anglia "s
H"meto!s$g ,"g/l is s$em'e (e!/lte( egymssal.
E$ a$ o( csa( a milita!i$mus'an (e!esend&, mely a
n"met ipa!i "s (e!es(edelmi #e%l&d"s olyan (is"!&
%elens"ge, )ogy Anglina( #"lnie (ellett t&le.
Hem a (e!es(ed& "s ipa!os ,e!senyt!st0l #"lt
Anglia, )anem a #egy,e!(e$& llamt0l.
A m.lt s$$ad )et,enes ",ei 0ta a n"met milita-
!i$mus mind%o''an #enyegette Eu!0pa egyens.lyt
s e$"!t Anglia #igyelme a (ontinentlis politi(a #el"

556
te!el&dtt. A$ a$ ellent"t, mely C!os$o!s$ggal a$
$siai "!int(e$& gya!mato( "s E!anciao!s$ggal
Egyiptom miatt meg,olt, lassan )tt"!'e s$o!ult,
ami(o! a$t ltt( a$ angolo(, )ogy a Laise! !"s$"!&l
so((al t'' ,es$"ly #enyegeti, mint egy-("t gya!mat
el,es$t"se.
L/lnsen a((o! l"pett e$ a )ely$et el&t"!'e,
mi(o! 5B6B-'an ,is$ly t!t (i Anglia s E!anciao!s$g
($tt, melye( a((o! m"g egyed/l ("p,iselt"( a. ten-
ge!i )atalma(at. H"meto!s$g a ("t tenge!i )atalom
,e!seng"s"t (i)as$nlta "s a$ .%onnan s$e!$ett gya!-
mato( 'i$tos+ts!a minden e!e%",el )adi#lott%na(
e!&s+t"s"!e ,etette magt.
Anglina( e$0ta te)t s$molnia (ellett egy
H"meto!s$g elleni )'o!.,al s a$$al, )ogy e''en
a )'o!.'an nem les$ el"g tenge!i e!e%e. E$"!t
csatla(o$ott a #!ancia-o!os$ s$,ets"g)e$. 9iel&tt
e$t a$on'an megtette ,olna, mindent el(,etett,
)ogy H"meto!s$got !'+!%a a!!a, )ogy ne ,es$"-
lye$tesse #olytonos #lottas$apo!+tsai,al Anglia 'i$-
tonsgt. E$i!ny. te!,e nem si(e!/lt, me!t H"met-
o!s$g ms#"l ",ti$ed alatt a msodi( tenge!i )ata-
lomm #egy,e!e$te #l magt.
Anglia )atalmna( meg0,s!a meg,anna( a
s$!a$#ldi tmas$ai. ]i'!alt!, Sue$, 9alta, Cip!us
'i!to(a a Eld($i-tenge! 'i!to(t 'i$tos+t%a* a Eo(-
#ld, S$ent Alona s$igete "s Aseensio0 a$ Atlanti d"li.
!"s$""t* a$ Andiai-0cen #el" a V!s-tenge!'e ,e$et&
utat De!im s$igete $!%a el* a Csendes-0cen'a ,e$et&
utat a 9alaeca-s$o!os. E$en(+,/l minden#el" te!%ed&
ss$e(ttet"sei !","n Anglina( minden#el" 'i$tos "s
sa%t s$"nllomsai ,anna(.
9iutn a #lso!olt )elye( Anglia 'i!to('an
,anna(, a t''i o!s$go(na( a s$!a$#ldn (ellett
uta(at (e!esni(. C!os$o!s$g meg"p+tette te)t a
s$i'"!iai ,asutat, H"meto!s$g a 'agdadi "s anat0liai
,asuta(at. A$ ut0''ia(!a a$on'an tudott 'e#olyst
s$e!e$ni Anglia is, 8!(o!s$gt0l. Csa( a Danama-

5PK
csato!n!a nincsen 'e#olysa, ami a$"!t #ontos, me!t
Anglia tenge!i ,ilg)atalma e '"("s es$($ ltal
s$en,edett legt''et, s&t a csato!na megnyitsa 0ta
meg is s$4nt, me!t most m! a tenge!e( #ele a$ Nni0".
8e!m"s$etes, )ogy Anglia mindent el(,etett,
)ogy legal'' a l"te$& llapotot #nnta!tsa. EdRa!d
,olt enne( a politi(na( egyi( lege!&se'' tmas$a s
e$"!t 56K7-'en m"g Asc)l'e is elment, )ogy !,egye
Ee!enc F0$se#et a!!a, )ogy ($'en%!%on a n"met
css$!nl, )ogy H"meto!s$g s$/ntesse meg a
to,''i #egy,e!(e$"st.
EdRa!d e l"p"s"t nem (o!on$ta si(e! "s e$"!t
m"g ugyane$en ",'en maga EdRa!d a%nlotta #l.
Cl"menceauna( a ("t o!s$g s$,ets"g"t. E((o!
ugyan nem %tt l"t!e m"g a (ett&s s$,ets"g)e$ ,al0
csatla(o$s, de C!os$o!s$g "s Anglia megegye$ett
A#ganis$tn, De!$sia s 8i'et!e ,onat(o$0lag, ami
utn 56KB-'an EdRa!d M",ai'an tall(o$i( a c!!al.
H"meto!s$gna( si(e!/l ugyan 5655-'en megnye!ni
a$ o!os$ )o$$%!ulst a 'agdadi ,as.t)o$, de csa(
a$"!t, me!t a c!i ud,a!nl a$t )is$i(, )ogy csa( ga$-
dasgi %elent&s"ge ,an.
E''e a s$,et(e$"si id&'e s$0lott 'ele Bos$nia "s
3e!cego,ina anneVi0%na( 'om'%a.
Mend a$, ami ,an. A$ llamo(na( ,olt egy 'i$o-
nyos e!&,is$onya, e$t a$ .% ala(ulso( "s a nagyo''
)atalom!a t!e(,&( meg'olygatt(. A ,ilg !end%e
is olyan, mint minden %og!end, )ogy)a ,ala(i e!&-
s$a((al meg'olygat%a "s '/ntet"s n"l(/l s$a'adul,
s&t a %ogtalan llapotot "l,e$)eti, a((o! e$ mind
t''e(et !'+!i! a!!a, )ogy )asonl0("pen t.ltegy"(
magu(at a !enden. A$ eu!0pai llamo( e!&,is$onyai-
na( !end%"t a$ anneVi0,al mi (e$dt/( (i s Clas$-
o!s$g ,el/n( egyet"!t,e #olytatta.
Ami(o! Clas$o!s$g, a )!mass$,ets"gne( (/l-
tag%a ltta, )ogy 8!(o!s$g #los$tst0l H"met-
o!s$g "s Aus$t!ia-9agya!o!s$g nem idegen(edi(,
a((o! a$$al a (,etel"ssel l"pett s$,ets"ges t!sai

5P5
el", )ogy Al'nit el#oglal)assa s ami(o! e$t
Aus$t!ia-9agya!o!s$g nem a(a!ta t4!ni, a((o!
megegye$te( a$i!nt, )ogy #oglal%a el ma%d 8!ipo-
lis$t, ami'e a #!ancia (o!mny m! !"ge''en 'ele-
egye$ett. A$ os$t!(-magya! (o!mny e$t annl is
in('' megtette, me!t ugyane((o! H"met- "s
E!anciao!s$g 9a!o((0 miatt ,is$ly'an ,olta(.
E!anciao!s$g Long0 egy !"s$",el (!p0tolta
H"meto!s$got s +gy e$ a )'o!. a((o! elma!adt.
Hagyon "!de(es, meg#igyelni a t&("ne( a (on#li(tus-
'an tan.s+tott magata!tst. Egy #!ancia s$indi(tus
ply$ott a 9a!o((0'an s$e!$end& (ed,e$m"nye(!e,
e''en a s$indi(tus'an L!upp s ms n"met t&("se(
is !"s$t,ette(.
Clas$o!s$gna( sa%t s$empont%'0l iga$a ,olt,
mi(o! a!!a t!e(edett, )ogy legyen ($el'en egy
gya!mata, mely'en (i,ndo!l0 la(ossga megma!ad-
%on olas$na( "s llampolg!na(. Emellett m"g a!!a
is gondolta(, )ogy a$ Ad!it olas$ tenge!!" ("li tenni,
me!t csa( +gy si(e!/l)et magu(at "s$a( #el" 'i$tos+-
tani. E$ a te!, egyel&!e nem si(e!/lt, de gya!matot
(apott Clas$o!s$g 8!(o!s$g !o,s!a.
Emellett 8!(o!s$g'an mindnagyo'' ,olt a$
el"gedetlens"g. A so( si(e!telens"g a (o!mny!end-
s$e! i!nti 'i$almat tel%esen megingatta "s, +gy a$tn
(+,/l!&l "s 'el/l!&l mind t'' ge!end%t s$edt"( (i
a 'omlado$0 llami "p/letne( s a$ idegene( m! .gy
te(intett"( 8!(o!s$got, mint amelyne( nincs is
semmi %oga a Bal(non. 9! eldntttne( lts$ott
minden(i el&tt, )ogy 8!(o!s$g ;$si'a ,onul,
csa( a$ ide%"t "s m0d%t nem tudt( m"g.
H"meto!s$g "s a )!mass$,ets"g 'a!t%a ,olt
8!(o!s$gna(, (i("pe$te (atonit, (apott ,as.ti
enged"lye(et "s el&mo$d+totta #los$lst. E))e$
nagy diplomciai /gyess"g (ellett "s e$"!t nem %ogo-
sult a$ a panas$, )ogy a n"met diplomcia !oss$ ,olt.
-ppen +gy nagyon %0 diplomatna( 'i$onyult Vilmos
css$! is, a(i so)asem mulas$totta "l, )ogy p"ldul

5PP
a #!ancia m4,"s$e( al(otsait megn"$$e, ,ala)ny-
s$o! Be!lin'en (ill+totta( s a$o(at !endesen nagy
dics"!ete((el )almo$ta el s e$e(et a dics"!ete(et
a$tn .gy t/ntett"( #l a #"l)i,atalos lapo(, mint)a
'"(es$e!etet'&l #a(adta( ,olna, pedig lland0an
#egy,e!(e$ett. S$e!ep"t olyan %0l %ts$otta, )ogy a
H0'el-'"(ed+%!a is s$0'a (e!/l)etett.

AA. !"s$.
A 3;BCMtBA VAL L-SZlL>-S.
A. EEFEZE8.
5P. O. A )adse!ege( l"ts$ma.
Z7. Az ura.kodk t"rekse& < %B A .e1eg#erezsi
t"reksek& < %%%& Az eg#es ..a-ok hadseregeiF az
ango. t"reksek s Biebkne0ht k4zde.-ei& < %$& A
ha5hadak s eg#b 0sapatok& < $& A kis ..a-ok
1eg#erkezse& < $%& A pnzhbor& < $%%& A -i.i(
tariz-usrt hozott .dozatok&6
A. A )'o!. el&tt so(s$o! meg,dolt( a (o!-
mnyo(at a$$al, )ogy eltit(ol%( a )adse!eg tula%-
don("peni l"ts$mt. A$ gy.gy!a(at meg,dolt(
a$$al, )ogy (/l#ldn )'o!.s us$+t0 lapo(at tmo-
gatna(. -s a )'o!. megmutatta, )ogy a$ els& ,d
iga$ ,olt. Alig t!t (i a )'o!., m!is minden ol-
dal!0l, de (/lnsen n"ni"t !"s$!&l a((o!a )adse!e-
get s$ll+totta( a #!onto(!a, ame((o!a l"te$"s"!&l
a$ a,atatlano(na( se%telme sem ,olt. A )'o!. pe-
dig ta!tott to,'' "s a n"met ta!tal"(o( nem #ogy-
ta( (i. >e nem #ogyta( (i a miein( sem "s nem a
mso(" sem.
A$ els& ,d a )'o!. so!n te)t 'eiga$ol0dott,
de a )'o!. nem iga$ol)atta a$t a msi( ,dat,
)ogy a )'o!.s es$($( gy!osai ($,etlen/l ,agy
($,et,e olyan lapo(at ta!tana( ,agy s$u',en-
cionlna( a$o('an a$ llamo('an, amelye( ellen

5P4
)'o!.!a ("s$/lne(, amelye( a )'o!.!a us$+tana(.
9a m! ($tudoms., )ogy e$ +gy t!t"ni(, me!t
minden(i tud%a, )ogy a$ us$+ts ($,etlen ,agy ($-
,etett. >e !endesen ($,etett, tudniilli( olyan )+!e(et
($lne(, amelye( a la(ossg egy !"s$"t ,agy eg"-
s$"t nyugtalan+t%(.
A n"met (o!mnyna( E!anciao!s$g'an "s Clas$-
o!s$g'an ,olta( ($,etlen/l meg,s!olt lap%ai "s
Clas$o!s$g'an 'an(alap+tsai. A n"met p"n$en
Clas$o!s$g'an alap+tott 'an(o( ($tt a leg)atal-
masa'' a Banca Comme!ciale. Enne( 5B6T-'en a$
alap+ts(o! PK milli0 ,olt a$ alapt&("%e, 5654-'en
pedig 5QK milli0. 8udni,al0, )ogy a 'an(o( s$o(ta(
lapo(at s$u',encionlni...
3a tud%u( a$t, )ogy a n"pe( ($ti ellent"te(et
te!emti(, a((o! meg"!t)et%/( a$t is, )ogy mi"!t
ta!tson a$ egyi( llani (o!mnya a msi('an &
ellene i$gat0 .%sgo(at. 9int a)ogy Xinston
C)u!c)ill a$ angol li'e!lis (lu' eln(")e$, >undee-
)e$ i!t le,el"'en mond%a1 GA n"pe( ($ti ellent"t
nem magt0l s$/leti(, )anem meste!s"gesen te!em-
ti(. A (/ln'$& n"pe( ($ti ellent"te( so)asem
#o(o$atosan "s magu(t0l (elet(e$te(, )anem egyes
em'e!e( '4ns te,"(enys"g"ne( "s a tmege( 'is$"-
(enys"g"ne( (,et(e$t"'en (elet(e$te(.. A n"p ,e-
$et&ine( (teless"ge a n"pe(et ett&l a lid"!cnyoms-
t0l megs$a'ad+tani.I
3a iga$ a$, )ogy a )'o!. < amint ClauseRit$
mondta < csa( #olytatsa anna( a politi(na(,
amelyet a )'o!. el&tt #olytatta(, a((o! C)u!c)ill
s$a,ain (+,/l a #ntmondotta( is iga$a(, me!t )i-
s$en a '"("'en m! s$mos ("met ta!tana( a (/l-
#ldn, a(i(ne( mindent meglesni a (teless"ge "s
e c"l'0l nem !iad)atna( ,iss$a a$ agent p!o,o(a-
t&!s"gt&l sem.
A )'o!. nem els$igetelt csele(m"nye a$ u!al-
(od0na(, )anem a$ & (o!mny$si !ends$e!"ne( (-
,et(e$m"nye. 3'o!.t nem le)et ind+tani, )acsa(
e!!e m! el&$etesen alaposan nem ("s$/lt a$ u!al-

5PT
(od0. 9iutn a$ u!al(od0( )atalma a s$u!onyo(on
alaps$i(, te)t sa%t )atalmu( "!de("'en (ell, )ogy
)adse!eget ta!tsana(. A )adse!eg els&so!'an a 'els&
ellens"g ellen s$olgl, de csa()ama! a!!a )as$nl-
%( a$ u!al(od0(, )ogy a (+,/l l",& ($t!sasgi,
te)t a mona!c)(na( ellens"ges ala(ulato( ellen
is #l)as$nl%(. `gy ("nys$e!+ti a mona!c)i(
pus$ta l"te a ($t!sasgo(at #egy,e!(e$"s!e. 3a
pedig a mona!c)ia auto(!ati(us, a((o! a #egy,e!-
(e$"sne( nincsen )at!a. A$ auto(!ata u!al(od0na(
e$ a$ "!de(e "s a (apitali$mus "!de(e tall(o$i(.
Sem (i!lysg, sem magntula%don nem ll)at #nn
a #egy,e!e( ,"delme n"l(/l. A (apitalista "s a
mona!c)a "!de(e egy s mindig ellent"tes a tmeg"-
,el. E$t a tmege( nem tudt(.
E$"!t ,olta( a #egy,e!(e$"s elleni mo$galma( te)e-
tetlene( a$ engedelmes tmege( magata!tsa mellett.
A$o(, a(i( n$etlen/l )a!colta( a #egy,e!(e$"s ellen,
s/(et #/le(!e tallta( a #egy,e!gy!oso( #i$ette sa%t0
)angos agitci0%a mellett. Dedig 'i$onyos a$, )ogy a
)'o!.( so!sa a pa!lamente('en d&l el. 3a a pa!-
lamente('en (omoly "s #ladatu( magaslatn ll0
("p,isel&( /lte( ,olna, a((o! )i'a llotta( ,olna
el& a minis$te!e( a )adse!eg #e%les$t"s"!e ,onat(o$0
te!,e((el.
A pa!lamenten (+,/li tmege( antimilita!i$-
musa nem ll+t)atta meg a #egy,e!(e$"st, me!t s$e!-
,e$ett e!& ellen"'en a s$e!,e$etlen tmeg tel%esen
te)etetlen. Alyen mo$galom (/ln'en is csa( E!ancia-
o!s$g'an "s Clas$o!s$g'an ,olt %elent&s. A$ olas$
mun(ssg 5655. s$eptem'e! P: "s P7-"n a t!ipolis$i
)ad%!at ellen ("tnapos ltalnos t/ntet& s$t!%(ot
!ende$ett. A$ antimilita!i$must egyenesen pe!-
)o!!es$(lta a n"met p!t, amelyne( ,e$"!e Be'el,
mindig a$t )ango$tatta, )ogy tmad0 )'o!. eset"n
a n"met s$ocildemo(!ata p!t tudni #og%a a (teles-
s"g"t, )a a$on'an H"meto!s$got megtmadn(,
a((o! ,"deni #og%a a )a$%t.
9! a )'o!. el&tt tudta minden(i, )ogy e$ a$t

5P:
%elenti, )ogy a Laise!na( engedelmes(edni #ogna(.
9eg is tett"(.
Dedig m"g a Laise!na( is !oss$ s$olglatot tet-
te( a$$al, )ogy #lt"tlen/l al!endelt"( magu(at.
F0l tud)att( ,olna, amit minden(i tudott, me!t
)is$en a Laise! tit(ot sem csinlt 'el&le, )ogy &
a(a! )'o!.t. Ami(o! a c! 5B6B augus$tus PB-n
ne,e$etes (!i!att s$"t(/ldte a '"(e'+!0sgo( t!-
gy'an, a Laise! ,al0sggal d/)ngtt a c! ellen.
A Laise! s$e!int ugyanis mindenne( tmas$a
a #egy,e!. 9e!t amint 56KK-'an elmondott 'es$"d"-
'en (i#e%tette, )ogy )a es$m"t a(a!un( meg,al0s+-
tani, Ga((o! is meg#elel& s$m. #egy,e!es tmogat-
s!a ,an s$/(s"g/n(I.
E''e a gondolat'a 'ele)a%s$olta nmagt "s
lassan(int eg"s$ n"p"t. -s e$$el el"!te a$t, )ogy a
#egy,e!(e$"s ellen so)a (omoly ellenllst (i nem
#e%tette(, )ogy a$ is(ol('an m! #egy,e!#ogso(!a
"s )a!ci gya(o!lato(!a o(tatt( a gye!me(e(et "s
a$ !ege( m"g (atonai #l,onulso('an tallt(
!m/(et.
A n"met n"p lel("'e 'ele,"s&dtt a$ a gondolat,
)ogy a (atonai s$olglat a legnemese''. Bele,"s&-
dtt a$ a gondolat, )ogy csa( a #egy,e!e( ta!t)at-
%( #nn a$ llamot. -s a Laise! so)asem mulas$-
tott el egyetlen al(almat sem a!!a, )ogy e$t a meg-
gy&$&d"st mege!&s+tse.
A Laise! nyil,nos 'es$"dei'en olyano(at mon-
dott, amelyei(en a (omoly em'e!e(ne( mosolyognio(
(ellett ,olna "s e)elyett )o$sannt $engte( "!te.
+gy 5B64 no,em'e! 5T-"n a 'e!lini .%onco( #les(e-
t"se(o! a t''i ($tt e$e(et mondotta1 G9int g!-
dm (atoni (/lnsen 'ecs/lend& d+s$!u))o$ %u-
tottato( ... %usson es$ete('e, )ogy a$t a$ el&nyt "l-
,e$ite(, )ogy s$emeim el&tt s$olgl)atto( "s )ogy
a )adse!eg'e ,al0 'el"p"ssel el&(el&''e((" lette-
te(.I
5B6T m!cius T-"n a tenge!"s$e()e$ int"$ett 'e-
s$"d"'etti (i%elentette, )ogy a (aton( (teless"ge

5P7
"let/(et a css$!na( s$entelni. Bele tudta ,inni a
n"met ($tudat'a, )ogy a Laise! "s a n"p "!de(e
a$onos "s e$"!t a n"p legs$"lese'' !"tegei "s m"g a
s$ocildemo(!ata p!t is #"l,e ny.lt a n"met (api-
tali$mus s$e!,e$et"ne( '+!lat)o$, amelyne( i!-
nyit0%a "ppen .gy a Laise! ,olt, mint a )adse!eg".
A n"met )i.sgot "s a ga$dasgi "!de(elts"get
egya!nt maga #el" #o!d+totta a$$al, )ogy lland0an
a n"met ci((e( !"s$"!e s$e!$end& piaco(!0l 'es$"lt
"s a H"met'i!odalomna( (ite!%es$t"s"!&l. `gy 56KK
o(t0'e! 55-"n a$t mond0i
5
a, )ogy ,ilg'i!odalomm
a(a!%a H"meto!s$got tenni. GLegyen a H"met'i!o-
dalom olyan s$il!dan egyes/lt "s te(int"lyes, mint
egy(o! a !0mai ,ilg'i!odalom ,olt, )ogy a %,&'en
a !"gi id&('eli 0iis ro-anus sum-)o$ )asonl0an )an-
go$$"(1 -n n"met polg! ,agyo(@I
56KT m!cius PP-"n m"g enn"l is to,'' ment "s a
(,et(e$&(et mondotta1 GA ,ilg'i!odalom, amit "n
magamna( meglmodtam, olyan legyen, )ogy min-
dene(el&tt a$ .%onnan megte!emtett n"met 'i!odalom
minden oldal!0l mint egy csndes, nyugodt, '"(es-
s"ges s$oms$"d "l,e$$e a$ a's$olut 'i$almat. -s )a
m! egys$e! n-et i.gbiroda.o-r. ag# 3ohen(
zo..ern i.gbiroda.o-r. ke.. besz.ni, a((o! a$ ne
(a!ddal s$e!$ett )0d+tso(on, )anem a$ ugyana$on
c"l #el" t!e(,& nem$ete( (lcsns 'i$almn ala-
pul%on.I
Ami a$t a #l#ogst illeti, )ogy megel"gedett
,olna a$$al is a Laise!, )a a$ eg"s$ ,ilg n("nt 'o-
!ul a l'a el", a$ #lte)et&, de 'i$onyos, )ogy %0l
tudta, )ogy e$t nem #og%( megtenni "s e$"!t )elye-
$ett s.lyt a )adse!eg "s a #lotta #e%les$t"s"!e. 8udta
(/ln'en, )ogy '"("s .ton ,ilg'i!odalmat alap+-
tani nem le)et "s e$"!t mondotta a tenge!"s$e()e$
5B6B m!cius else%"n int"$ett 'es$"d"'en a (,et(e-
$&(et1 G... a)ol a n"met sas egys$e! megteleps$i( "s
amely o!s$g'a 'ele,g%a Ga (a!mait, a$ n"met les$
"s n"met is #og ma!adniI. +me, te)t n"mett" a(a!ta
tenni a t''i n"pe(et, )ogy a 3o)en$olle!ne( alatt-

5PB
,al0i, te)esse.
A!!a pedig, )ogy a n"met sas 'ele,g)assa a
(a!mait a$ idegen #ld'e, #l)as$nlt minden /!/-
gyet. Ami(o! 56KK-'an (it!t L+n'an a 'oVe!-
l$ads, amely alatt ut0'' a pe(ingi n"met (,etet
meglt"(, a Laise! siet,e csapato(at (/ldtt, e csa-
pato( egy !"s$")e$ 56K5 m!cius 4-0n a t''i ($tt
a (,et(e$&(et mondotta1 GAdegen o!s$g'a indul-
to(, amely a$ utols0 )0napo( alatt tapas$tal)atta,
mit %elent a. n"met #egyelem, a n"met 'to!sg "s a
n"met n#egyelme$etts"g. A$ idegen megtanul)atta,
mit %elent a n"met css$!t "s a$ & (atonit megs"!-
teni. Ellens"g/n( (omoly lec("t (apott "s a ,ilg
minden nem$ete tudomsul ,e)ette, )ogyan )a!col-
na(, gy&$ne( "s )alna( meg a n"met (aton(. 9in-
den(i a ,ilgon tis$telet!e ge!%edt a mi )adm4,"s$e-
t/n( "s (atonai (i("p$"s/n( i!nt.I
E$e( a$ utols0 s$a,a( a!!a ,al0(, )ogy a n"met
csapato( gy&$)etetlens"g"ne( )it"t, a n"met )ad,e-
$"!e( #l/lmul)atatlansgna( meggy&$&d"s"t oltsa
'ele a$ em'e!e('e, ami tel%esen si(e!/lt is. A n"met
n"p e''en a gondolat'an 0lt. -s miutn a )adse!eg
(i,l0sgt a css$!na( tula%don+totta, &t (/lns
tis$telettel ,ette (!/l. z maga e$t (i is (,etelte
magna(, amint e$t 'es$"dei'en nem egys$e! (i is
#e%e$te. `gy p"ldul 56KP no,em'e! 4-"n a #les(/dt
.%onco()o$ s$0l,a e$e(et mondta1 G-pp most es(/d-
tete( #l ne(em... )ogy )4e( les$te( mindig "s min-
den/tt Css$!to()o$.I
56KK .%", nap%n ta!tott 'es$"d"'en (i#e%tette,
)ogy a tenge!"s$etet <ppen o.#an rtk7 ke.. tenni,
-int a-i.#en a szraz1".di hadsereg, hog# a n-et
biroda.o- -essze 1".d"n o.#an poz@0it tere-tsen
-agnak, a-i.#et e.rnie eddig -g ne- siker4.t&=
A Laise! sa%t s$a,ai e$e(, amelye( nem )agyna(
#nn ("ts"get a$i!nt, )ogy nem '"("s es$($((el
a(a!ta a H"met'i!odalom "s a 3o)en$olle!n-u!almat
megte!emteni, )anem #egy,e!!el. Ami(o! 56KT o(t0-
'e! P:-n leleple$t"( 9olt(e s$o'!t, a Laise! .%!a

5P6
csa( )'o!.!a t/$el,e mondotta1 G>as Dul,e!
t!oc(en, das Sc)Re!t gesei/ii#en, das Ziel e!(annt,
die L!f#te gespannt und die Sc)Ra!$se)e! ,e!-
'annt@I
E$ a$ utols0 s$0ls a$"!t %elent&s, mi,el a$t mu-
tat%a, )ogy a Laise! a$o( ellen s$0lott, a(i( a #egy-
,e!e((el ,al0 "l"s "s ,iss$a"l"s ellen agglyo(at
emelte(. 3ogy milyen ,"lem"nnyel ,olt a$ al(otm-
nyossg i!ni, a$t (i#e%e$te 5-B65 p!ilis 5B-n, ami-
(o! e$t mondotta1 GA (atona "s a )adse!eg (o,csol-
t( ss$e a H"met'i!odalmat nem pedig a pa!la-
ment )at!o$atai.I Ngyana((o! a!!a, )ogy a %elen
id&( (omolya( "s )ogy a leg($ele''i ",e('en m"g
!oss$a''a( %)etne(. 9a%d +gy #olytatta1
#
,Hem tu-
do( el&(el&'' )elyet a meg)als!a, mint ellens"geim
($epette I
Ami(o! #lottap!og!am%na( els& !"s$"t 'e#e%e$te,
a Laise! 5655 augus$tus P7-"n 3am'u!g'an e$e(et
mondotta1 GLit4n& )adi#lottn( ma m! a n"met
n"p tenge!i "!,"nyes/l"se i!nti a(a!atna( legp!eg-
nnsa'' (i#e%e$"se.I A #lotta"p+t"s ,e$et"s"!e tenge-
!"s$tis$tet ll+tott, me!t amint 56K5 no,em'e! 56-"n
mondotta1 GA )a%0"p+t&ne( ss$e (ell egye$tetnie a
tec)ni(ai (,etelm"nye(et a )a!ci (,etelm"nye(-
(el.I A!!a n"$,e pedig, )ogy mi!e ,al0 a )a%0, 5B66
%.nius 57-"n m! e$e(et mondotta1 GHe(em a$ a$
alapel,em, )ogy minden/tt, a)ol te)etem
*
.% ponto-
(at (e!ese(, a)o,a 'e/l)et/n(.I
Ami(o! a L!upp c"g #&n("t s$ocialista !"s$!&l
megtmadt(, a((o! e$t a legnagyo'' )adis$ll+t0t
maga a #elel&tlen Laise! ,"dte meg 56KP no,em'e!
P-n a L!upp-gy!'an tett ltogatsa al(alm,al el-
mondott 'es$"d"'en1 G...al(almul s$olglt ne(em,
)ogy mint a H"met'i!odalom #e%e, ide%%%e( "s a
n"met Laise! ,"d&pai$st ta!tsam a$ el)unyt )$a
"s eml"(e #l"I. A L!upp-gy!na( a Laise! egyi(
#&!"s$,"nyese.
E$e( a !,id s$emel,"nye( (ell, )ogy,minden(it
meggy&$$ene( a!!0l, )ogy a mona!c)i(us )e!ende-

5QK
$"s)e$ )o$$ ta!to$i( a )adse!eg. 3ogy a )adse!eg-
gel csa( mona!c)a "l)et ,iss$a "s )ogy Vilmos Lai-
se! ,iss$a"lt ,ele "s a!!a ("nys$e!+tette a$ eu!0pai
llamo(at, )ogy #egy,e!(e$$ene(.
AA. 9indig ,olta( olyan (e,ese(, a(i( a #egy,e!-
(e$"s'en ,es$edelmet lt,a, #lemelt"( s$a,u(at el-
lene. L/$delm/( a$on'an e!edm"nytelen ,olt. A((o!
,illant #l egy (is !em"nysug! e''en a mo$galom'an,
ami(o! a$ o!os$ c! mag", tette es$m"i(et "s #l-
)+,ta a )atalma(at a!!a, )ogy egymssal egyet"!t"s-
'en s$ll+ts( le ,agy legal'' ll%ana( meg a to-
,''i #egy,e!(e$"s'en.
E$ a !em"nysug! is csal0(a ,olt. N!al(od0(t0l
ilyen t!e(,"s meg,al0s+tst (omolyan ,!ni nem
le)et. 3a a le#egy,e!e$ett ,ala(i (omolyan ,es$i,
a((o! meg (ell s$/ntetnie a (atonasgot. 3a e$t
u!al(od0 tes$i, a((o! megs$/nteti sa%t )atalmt.
Ami(o! te)t a$ o!os$ c! 5B6B augus$tus PB-n ne-
,e$etes (!i!att s$"t(/ldte, a((o! ,agy )a$udott,
,agy pedig nem "!de(ei s$e!int %!t el, )anem a s$i,e
e$e!int. >e a$o(, a(i( ellene$t"( a te!,"t, a$o(
esa( "!de(ei( s$e!int %!ta( el, me!t a''an,, iga$a
,olt a c!na(, )ogy1 G9iutn a p"n$/gyi ?te!)e(
emel(ed& i!ny$atot mutatna( "s a n"p%0l"tet alap-
%ai'an megtmad%( "s miutn a n"pe( s$ellemi
"s testi e!e%e, a t&(e "s a mun(a te!m"s$e-
tes !endeltet"s"t&l el,onat,n, inp!odu(ti,e )as$-
nltati( #l, ... miutn s$$milli0(at a!!a )as$nl-
na( #l, )ogy !om'ol0 g"pe(et ,s!ol%ana(, ("s$+t-
sene(, ... 'i$onyos, )ogy ... a ga$dasgi ,lsgo(at
a #egy,e!(e$"s mai !ends$e!e id"$i el&... GE$ a )a!ci
es$($( t.l$ott #l)almo$s'0l ll, amelyn"l #og,a
a #egy,e!es '"(e llapota el,isel)etetlen te)e!!" ,lt.
3a e$ a$ llapot to,'' ta!t, zss$e/t($"s)e$ (ell,
)ogy ,e$essen.?w
Aga$n #lsleges ,olna a!!0l ,itat(o$ni, )ogy a
c! (omolyan a(a!ta-e a les$e!el"st, de a t"nye(et
m"gis "!demes les$ge$ni. A$ a$ o!s$g, a)ol a c!-

5Q5
na( #l)+,sa leg(e,ese'' ,iss$)angot tudott (i,l-
tani, H"meto!s$g ,olt. So( n"met tan!, a(i ,al0-
s$+n4leg i%edten m!u"(/l (i s$o'%'0l, )ogy )a eg"!
t",ed 'ele, !pi!at o(t i!t a!!0l, )ogy a$ !( '"(e
gondolatit c)ime!a "s anna( ldo$ni es$telens"g. 3ans
>el'!/c( a D!eussisc)e Fa)!'/c)e!-'en a$t +!ta p"l-
dul, )ogy a c! %a,aslata csa( H"meto!s$g ellen
i!nyul, me!t egyed/l e$ !endel(e$i( el"g p"n$$el "s
em'e!!el, )ogy )adse!eg"t #e%les$t)esse. E$t 'e is 'i-
$ony+totta a n"met Meic)stag "s )ama!osan megs$a-
,a$ta a l"ts$mna( P:.7KK em'e!!el ,al0 #lemel"s"t.
A !pi!ato( ($/l legn"ps$e!4'' Stengel m/n-
c)eni tan! !pi!ata lett, a(i G>e! eRige E!iedeI
c+men (imutatta, )ogy a c! gondolata es$telen. A
'"(e(ong!ess$us m"gis ss$e/lt, a (o!mnyo( meg-
'+$otta(at (/ldte(. H"meto!s$g, illet,e AA. Vilmos
("p,iselet"'en ugyane$ a )a!cias s$ellem4 tan! %e-
lent meg. A AU. '"(e(ong!ess$us tit(!a e!!e n"$,e
a$t %egy$i meg, )ogy olyan ,olt e$ a$ el%!s, mint)a
tulipngy'a egy 'i(t engedte( ,olna 'e.
P7
A n"met s$ocildemo(!ata p!t ($nysen n"$te
e$e(et a t!e(,"se(et. .gy tett, mint a(i a$ el,e(
magaslatn ll,a dolgo$i(, de semmit sem tett. 9"l-
tn llap+t)atta meg Ho,i(oR, )ogy e$ s$0!nom
lap%a H"meto!s$g t!t"net"ne(.
A c! (e$dem"nye$"s"!e ss$e)+,ott nem$et($i
'"(e(ong!ess$ust 5B66 m%us 5B-n nyitott( meg. A
c! oldaln llotta( Clas$o!s$got (i,",e ("s&''i
s$,ets"gesei. Ellen/( #oglalt llst a Laise! "s a$
os$t!( css$!. A (ong!ess$us #ladata lett ,olna
a #egy,e!(e$"s te!)eit ($s megllapods alap%n
m"!s"(elt #egy,e!(e$"si p!og!am)o$ m"!ten cs(-
(enteni "s a$ llamo( egyms($ti ,itina( elint"-
$"s"!e '"(e'i!0sgot s$e!,e$ni. A Laise! (/ldtte
ellen(e$ett.
3ogy enne( a$ lls#oglalsna( a Laise! s.lyt
P7
Bloc)1 Cons"iuences p!o'a'les d?une gue!!e ent!e
g!ande puissances. 4T lap.

5QP
ad%on, s$/(s"gesne( tallta, )ogy elmond%a a '!an-
den'u!gi ta!tomny gy4l"s #ogadsa(o! alatt,al0i-
na( a$t, 'ogy )'o!.!a s$/(s"g ,an "s )ogy most is
#enyeget. W 'es$"d'en mondotta a t''i ($tt a (-
,et(e$&(et1 GAmeddig a$ em'e!is"g'en a$ !(letes
'/n la(i(, addig mindig les$ )'o!. "s gy4llet,
i!igys"g "s s$"t).$s "s addig a$ em'e! mindig meg
#og%a p!0'lni, )ogy a msi( #l" (e!e(ed%"(. 9!
pedig, ami egyese(!e ll, a$ ll nem$ete(!e is.I 9a%d
Xies'aden'en is 'es$"l,e, ugyane''en a$ id&'en a$t
mondotta, )ogy a '"(e leg%o'' 'i$tos+t"(a a$ "les
#egy,e!.
E$t a$ ut0''i #!$ist annyis$o! )ango$tatta, )ogy
a ($ponti )atalma( te!/let"n a nemgondol(o$0(-
na( ,al0sggal dogm%, lett.
A )gai (ong!ess$us el" a$ a %a,aslat (e!/lt,
)ogy a )atalma( k"te.ezik magu(at a!!a, )ogy ,its
/gyei(et '"(e'+!0sg el" ,is$i(. A n"met (,et e$t
olyan )e,esen ellene$te, )ogy a t!gyalso(at 54
nap!a #l (ellett #/gges$teni, am+g a '"(e'+!0sgi
("!d"s'en (i(/ldtt Zo!n, n"met delegtus inst!u(-
ci0(at ("!t. A$ utas+ts meg"!(e$te utn (it4nt,
)ogy a Laise! nem ,eti al magt a (tele$& '"(e-
'i!0sgna(. `gy a$tn a )at!o$at csa( annyit mon-
dott, )ogy '!mely )atalom a.etheti magt.
Fellem$&, )ogy e$utn a ($ponti )atalma( te-
!/let"n nem a Laise! eilen (e$d&dtt a #l$.duls,
)anem a$ angolo( ellen. A Laise! s$olglat'an ll0
(apitalista sa%t0 #olyton a$t )ango$tatta, )ogy a$
angolo( a (tele$& '"(e'+!0sg gondolatt a n"me-
te( ellen a(a!%( (i)as$nlni, )ogy e$$el a$ angol
"!de(e(et meg,"d%"(.
A le#egy,e!e$"s gondolata e$utn 56KQ-ig aludt,
ami(o! C)am'e!lain angol minis$te! .%!a #l,etette.
A$ angol li'e!liso( (o!mny!a %utsa(o! Camp'ell-
Banne!mann 56KT 'en .%!a )ango$tatta s$/(s"gess"-
g"t. S$e!inte a '"(e'i!0sg a$"!t s$/(s"ges a nem$e-
te( ($tti ,is$lyo( eldnt"s"!e, me!t ellen(e$&
eset'en Ga$ a$ s$+ne e!&sdi(, )ogy a nem$ete( ,it-

5QQ
%'an nemcsa( a$ els&, )anem a$ egyetlen +nt&
t"nye$& a #egy,e!I.
3aldane angol )ad/gyminis$te! 56K: m%us :-n
pedig a (,et(e$&(et mondotta1 GL+,nom, )ogy
annyi!a %utottun( l"gyen, )ogy a n"pe( t!gyal)as-
s( a le#egy,e!e$"s ("!d"s"t. Csa( a n"pe( egy/t-
tes csele(edete s$a'ad+t)at meg a #egy,e!(e$"s s.-
lyt0l.I
A Laise! magata!ts!a ,al0 te(intettel a m-
sodi( )gai (ong!ess$ust el&("s$+t& o!os$ (o!mny
a le#egy,e!$"s ("!d"s"t nem a(a!ta t''" t!gyals
al ,"tetni. E!!e Vi,iani #!ancia ("p,isel& ind+t-
,nyt tett, )ogy e$t a ("!d"st t!gyal%( "s Si! Ed-
Ra!d ]!ey, angol (/l/gyi llamtit(! csatla(o$ott
e))e$ a %a,aslat)o$ "s e$ al(alommal a (,et(e$&-
(et mondotta1 GA$ eu!0pai ($,"lem"ny so)asem
#oglal(o$ott annyit a '"(",el, mint most "s enne( da-
c!a "ppen most a legnagyo''a( a )ad/gyi (iad-
so(. A )adse!ege( "s #lott( (lts"gei lland0an n-
,e(edne( "s e$"!t a )gai (ong!ess$us nem te)et "!-
demese'' mun(t, mint )ogy a '"(e 'i$tos+t"(ait
(e,"s'" (lts"gese''e((" tegye.I
A$ inte!pa!lament!is
PB
(on#e!encina( 56K: %.-
nius'an London'an ta!tott megnyit0 /l"s"n Camp-
'ell Banne!mann /d,$lte a (ong!ess$ust a$ angol
(o!mny ne,"'en. E$ al(alommal a (,et(e$&(et
mondotta1 GL"!,e ("!em n(et, b)ogy ,egy"( !
(o!mnyu(at a$ em'e!iess"g ne,"'en, )ogy %elen%e-
ne( meg a )gai (on#e!encin a$$al a$ el)at!o$s-
sal, )ogy a s$!a$#ldi "s tenge!i )ad/gyi (lts"ge-
(et cs((enti(.I 9a%d 56K7 m!cius T-"n a$ angol
als0)$'an (i#e%tette, )ogy a #egy,e!(e$"s (o!lto-
$asa mellett #oglal llst "s )ogy Anglia (teless"ge
e$t a ("!d"st a )gai (ong!ess$us el" ,inni. Leon
Bou!geois, 8ittoni, Moose,elt s$int"n a le#egy,e!$"s
PB
A$ inte!pa!lament!is (on#e!encia a ,ilg ss$es
pa!lamenti c+me( paci#ista tag%ai'0l /l ss$e. 3i,atalos
%ellege nines.

5Q4
mellett nyilat(o$ta(. A$ os$t!(-magya! delegci0-
'an ]olue)oRs$(yna( csa( 'i$onytalan, ("ts"get
)agy0 nyilat(o$ata )ang$ott el.. A n"met )ad/gymi-
nis$te! pedig a$t %elentette (i, )ogy N-etorszg
kszen an& A n"met lapo( .%!a .gy t/ntett"( #l a
t''i (o!mny s$nd"(t, mint)a e$$el H"meto!s$-
got le a(a!n( t!ni.
Ami(o! 56K7-'en n%!a ss$e/lt 3g'an a (on-
g!ess$us, a((o! 9a!se)all Bi'e!stein n"met (/ldtt
ellene$te a le#egy,e!e$"s ("!d"s"ne( t!gyalst "s
Si! EdRa!d E!y angol (/ldtt csa( a$t tudta el"!ni,
)ogy (imondott( a$t, mis$e!int a ("!d"s tanulm-
nyo$sa !end(+,/l #ontos.
A (tele$& '"(e'+!0sg ellen is llst #oglalt
H"meto!s$g "s csa( olyan %a,aslat t!gyals)o$
%!ult )o$$, amely s$e!int csa( a((o! (teles ,ala-
mely llam magt a '"(e'+!0sg )at!o$atna( al-
,etni, )a a ,ita("!d"s nem "!inti #/ggetlens"g"t
,agy l"nyeges "!de("t, >e a$ +gy m0dos+tott %a,as-
lat)o$ sem %!ult )o$$, +gy s$0t''s"ggel )o$t( a
)at!o$atot* QP llam el#ogadta, 6 nem. E$ ut0''ia(
($tt pe!s$e H"meto!s$g. A$ & "s a 3a's'u!g-
mona!c)ia ellen$"se #olytn a )at!o$at meg)agyta
mindegyi( llamna( a$t a %ogt, )ogy )a nem a(a!%a,
a((o! ne ,esse magt a '"(e'+!0sg )at!o$ata al,
A$ angol (o!mny (/ln "s diplomciai .ton is
meg(+s"!elte a Laise! (o!mny,al ,al0 megegye-
$"st, +gy 56KB m!cius 5:-n Asiuit) 'e is %elentette
a$ angol pa!lament'en e$e(et a t!gyalso(at, de
B/loR )e!ceg, n"met (ancell! m!cius ,"g"n (i%e-
lentette, )ogy a$ angol %a,aslato( nem al(almasa(
a t!gyals!a. >e a (ancell! a maga !"s$"!&l nem
tett a%nlatot, ami,el a$t 'i$ony+totta, )ogy nem
a(a!t a %a,aslat l"nyeg")e$ )o$$%!ulni.
Enne( dac!a 9ac Lenna angol tenge!"s$eti mi-
nis$te! "s Asiuit) is (i%elentett"(, )ogy a$ angol
.(o!mny mindig )a%land0 a #egy,e!(e$"s (o!lto-
$s!0l '!mely (o!mnnyal t!gyalni. Z565K %.lius
54.[ E!!e decem'e!'en Bet)mann 3ollReg #elelt "s a$t

5QT
mondotta, )ogy a$ angol %a,aslato( nem (on(!"te(.
]!ey m! decem'e! 5P-"n ,las$olt "s .%!a (i%elen-
tette a #egy,e!(e$"s (o!lto$s!a ,al0 ("s$s"get. A
Meic)stag e$t a ("!d"st 5655 m!cius'an t!gyalta.
A (ancell! e((o! a$t mondotta, )ogy e$ a ("!d"s
mindaddig megold)atatlan ma!ad, am+g a$ em'e!e(
em'e!e( "s a$ llamo( llamo( ma!adna(.
5655 %.lius'an "s augus$tus'an London'an in-
te!pa!lament!is (ong!ess$ust ta!totta(. E((o! Lloyd
]eo!ge .%!a a%nlotta a le#egy,e!e$"st, me!t amint
mondotta1 Ga (e!es$t"ny id&s$m+ts )us$adi( s$$a-
d'an ss$e (ell m! egys$e! %nnie egy olyan gy4-
l"sne(, amely (imond%a, )ogy tilta(o$i( a$ ellen,
)ogy a (e!es$t"ny llamo( ",en("nt 4KK milli0 #on-
tot (ltsene( el a!!a a ("s$/l&d"s!e, )ogy egymst
elpus$t+ts(I.
Ngyane''en a$ ",'en ,olt a 9a!o((0-(!+$is. >e
alig )ogy elm.lt, a$ angol (o!mny (i%elentette
ugyane$ ", no,em'e! P4-"n, )ogy !mmel ltn,
)a a H"meto!s$g)o$ ,al0 ,is$onya meg%a,ulna. 9!
eml+tett/(, )ogy a Laise! e((o! e$t a$ angol (o!-
mnynyilat(o$atot #l)as$nlta a!!a, )ogy '"("s
)a%land0sgo(at mutasson, mi!e 3aldane angol )ad-
/gyminis$te! 565P-'en Be!lin'e ltogatott. E!!e a
n"met lapo( (i#e%tett"(, )ogy )a Angli,al %0 ,i-
s$ony'an ,an H"meto!s$g, a((o! el"g a s$!a$#ldi
)adse!eget s$apo!+tani. 9iutn e$ megt!t"nt, 3al-
dane uta$st .%!a .gy t/ntett"( #l, mint)a a$ an-
gol (o!mny 'e a(a!ta ,olna a n"met (o!mnyt
csapni "s #lottas$apo!+tsi te!,e((el llott el&. A$
ango@ (o!mny ("nytelen ,olt a n"met (o!mnyt
e$en a t"!en (,etni, de m"g 565Q-'an is (i%elentette
C)u!c)ill, )ogy )a%land0 a #lottap!og!am meg,al0-
s+tsa el&tt t!gyalni enne( (o!lto$s!0l. A n"met
(o!mny e$utn m! nem is !e#le(tlt a$ angol (o!-
mny (i%elent"sei!e.
A n"met (o!mnyna( nem is ,olt s$/(s"ge a!!a,
)ogy a$ angol (o!mnyt meg,dol%a a$$al, )ogy a
Laise! (o!mnyt 'e a(a!%a csapni, s$$,al a(ad-

5Q:
ta( H"meto!s$g'an lapo(, melye( e$t napon("nt
+!t(.
Eml"(e$et'e (ell id"$nem itt a$t, )ogy 565P o(-
t0'e! ,olt a 'al(ni )'o!. (e$dete "s a diplomciai
,ilg(!+$is leg(!iti(usa'' ide%e. A$ o!os$ diplomat(
pns$l, ,elleitsai so( (ellemetlens"get o(o$ta( a$
angol "s #!ancia (o!mnyo(na(. E!!e n"$,e Daul
Cam'on (i%elent"sei, amelye(et Beyen, 'e!lini 'elga
(,et (/ldtt B!uVelles'e, elegend& tmpontot s$ol-
gltatna(, de egy.ttal a ($t!sasg '"(es$e!etet"t
is meg,ilg+t%(. E$ annl ne,e$etese'', mi,el n"met
!"s$!&l #olyton a$$al ,dolt( a ($t!sasgot, )ogy
)'o!.t a(a!.
A ,ilg)'o!. el&tt a #egy,e!(e$"s (o!lto$-
s!a "s a nem$et($i meg"!t"s!e a$ utols0 %a,aslatot
B!yan, ame!i(ai (/l/gyminis$te! tette 565Q-'an.
W s$e!int a %a,aslat s$e!int a$ llamo( ($tti ,it(
eldnt"s"!e )i,atott '"(e'+!0sg legyen %ogosult a
,is$lyt egy ",,el ("s&'' eldnteni. Hyil,n,al0an
a$"!t, )ogy a )'o!.t o(,etlen el(e!/l%"( a n"pe(.
B!yan %a,aslata alap%n a$ Nni0 5P ame!i(ai
llammS, ,alamint Angli,al, E!anciao!s$ggal,
Spanyolo!s$ggal, S,%ccal, >ni,al "s 3ollandi,al
meg is (ttte a megegye$"st. >e (omoly t!gyals
sem #olyt e t!gy'an H"meto!s$ggal, a 3a's'u!g-
mona!c)i,al, amelye( tel%esen el$!(0$ta(. S$int.gy
el$!(0$ott Clas$o!s$g "s C!os$o!s$g is. Clas$o!s$g
a 9a!o((0-(!+$is utn megint ($eledett a Laise!-
)e$ "s 565P-'en #el.%+totta a m"g le sem %!t )!mas-
s$,ets"get.
AAA. A Laise! a c! '"(e'+!0sgi te!,"!e "ppen
.gy, mint B!yan ame!i(ai (/l/gyminis$te! %a,as-
lat!a elutas+t0 magata!tst tan.s+tott. 9eg is ,olt
a si(e!e. Sem a c!, sem B!yan te!,e meg nem ,al0-
sult.
Eeleletne( Stengel (i(/ldet"se a '"(e(on#e!en-
ci!a "s B!yan %a,aslatna( el,et"se mindeneset!e
&s$inte ,olt, "s H"meto!s$g nem is s$4nt meg so)a-

5Q7
sem #egy,e!(e$ni. 3ogy )a si(e!ei ,olta( a (/lpo-
liti('an, a((o! e$"!t ,olta(, )ogy )a nem, < a((o!
emiatt. A n"met )adse!eg l"ts$ma #olyton emel(e-
dett .gy a n"met pa!lament'en, mint a 9ona!c)ia
delegci0i'an lland0an a )'o!. le)et&s"g"ne( #es-
t"s",el ("!t"( a l"ts$m "s a (lts"g emel"s"t.
A delegci0 itt, a pa!lament amott mindent
adott. A magya! pa!lament m! in('' csa( a n"-
met css$! %t"(s$e!"," "s a magya! minis$t"!ium
a n"met eVponens"," lett. Hem a$ o!s$g "!de(ei
dnttt"( el a pa!lament )at!o$att, )anem a s$-
,ets"g "!de(e. `gy a$utn, %0lle)et ne(/n( semmi
"!de(/n( ,alamely ms llammal )'o!.t ,iselni,
minis$te!eln(/n( "s )on,"delmi minis$te!/n( m"gis
igen "l"n( s$+ne((el #estett"( el"n( m! 5655-'en a
)'o!. le)et&s"g"t. Lu(cs Ls$l0 a((o!i (o!mny-
eln( %.nius PB-n a p"n$/gyi 'i$ottsg'an a (,et-
(e$&(et mondotta1 GA legidelisa'' a$ ,olna, )ogy)a
si(e!/lne a$ o!s$got ,i!gos (e!tt" ,a!$solni. >e
ne #eled%/(, )ogy a ,i!gna( is ,anna( ellens"gei,
melye( ellen megoltalma$and0 ,"d& ,as!ccsal ,es$i(
(!/l. A )adse!eg a nem$et "let"'en ugyana$, mint
a ,as!cs a ,i!g "let"'en, nem elegend& csa( a (ul-
tu!lis "s ga$dasgi #e%l&d"ssel t!&dni, de gondos-
(odni (ell e #e%l&d"s meg,"d"s"!&l is, ne)ogy mso(
"t,gyat (ap%ana( a ,"dtelen/l )agyott (ult.!!a.I
Ngyana((o! (i#e%tette a )on,"delmi minis$te!,
)ogy a (o!mny #ladata el&!eltni. 9iutn pedig a$
utols0 TK es$tend& alatt PK )'o!. ,olt, te)t mindig
($el ,an a )'o!. le)et&s"ge. E$ al(alommal a$t
is ipa!(odott a )on,"delmi minis$te! 'i$ony+tani,
)ogy nlun( csa( 6 (o!ona )ad/gyi (iads esi( egy
l"le(!e, )olott minden (iads #igyelem'e,"tel",el e$
a$ ss$egJ m! 56 (o!ona T #ill"!!e ment.
E$e((el a 'es$"de((el indo(olt( meg a ($s
.%onc %utal"(na( ma%dnem TK s$$al"(nyi #lemel"-
s"t. A$ 5655. ",i AU. t.-ci(('en a magya! !"s$!&l a
($s )adse!eg'e ll+tand0 .%onc%utal"( 44.K7:, a$
565P. ",i LUU. t.-ci(( s$e!int m! :T.:7Q. A$ os$t!-

5QB
(o)"t pedig TB.6P4 !&l #lemelt"( 65.4P4-!e.
E$e( a s$mo( a$on'an cse("lys"ge( a$o()o$
("pest, amilyene( H"meto!s$g'an s$e!epelne(. A
)atalmas mun(sp!t n"$te, mint ,is$ne( ",en("nt
t'' "s t'' #iatalem'e!t a $s$l0( al, mint #ogyas$t
",en("nt t''et a (atonasg. Lomoly nagy ellent-
lls!a, mint p"ldul 9agya!o!s$gon a (atonai l"t-
s$memel"se( "s 'e#e(tet"se(, ott nem tallta(.
= n-et pa!lamentet nem egys$e! a leg("$en-
#e(,&'' ,al0tlansgo((al m+tott( el. Asm"telten
meg+g"!t"(, )ogy a$ el&te!%es$tett %a,aslato( meg-
s$a,a$sa eset"n .%a'' l"ts$memel"se( i!nti %a,as-
lato((al nem %nne( "s m"gis csa()ama! megint el&-
llotta( ilyene((el. 9indig ,olt ,alami .%a'' /!/gy
s a )angulat m! annyi!a el& ,olt ("s$+t,e, )ogy
minden emel"s "s .%a'' 'e#e(tet"s (nnyen (e!es$-
t/lment.
A legnagyo'' (atonai l"ts$memel"si l$ a Bal-
(n-)'o!. utn ,ett e!&t a (o!mnyo(on. Lit4nt
ugyanis, )ogy 8!(o!s$g'an a )!mass$,ets"g
nagyon csal0dott. E$"!t a$ os$t!(-magya! mona!-
c)ina( a Bal(non gya(o!ol)at0 'e#olysa "!,"nye-
s+t"se c"l%'0l nagyo'' csapatteste(et (ellett d"li
)at!n ta!tani. H"meto!s$g s a 9ona!c)ia 8!(-
o!s$g #lda!a'olsa #olytn nagyo'' m"!t"('en
ma!adt mag!a ("t #!ont #el" ,al0 )a!c'an, mint
eddig, ami(o! 8!(o!s$g a Bal(n-llamo(at m"g
sa(('an ta!t)atta.
9indene(el&tt nyil,n,al0 ,olt, )ogy Anglia
'"("t a(a!, m"gis alig)ogy el)agyta 565P-'en 3al-
dane H"meto!s$got, m! a$t `!t(, )ogy Angli,al
A#!i(a d"li !"s$"ne( /gy"t min"l el&'' tis$t$ni (ell.
A$utn lassan t/ltett"( a ($tudat'a a$t a gondo-
latot, )ogy Anglia 'e a(a!%a )o$ni a$ ltalnos ,"d-
(tele$etts"get.
E$t a$ i%es$t"st egy-("t angol (atonai ,"lem"ny!e
alap+tott(, amelye( a!!0l s$0lta(, )ogy mi t!t"ni(
a s$,ets"ges llamo( )'o!.%a eset"n. A$ angolo(
($/l (/lnsen Lepington e$!edes !,endett m!

5Q6
a((o! nagy n"ps$e!4s"gne(, a(i e$i a n"ps$e!4s"get
a )'o!. ta!tania alatt is megta!totta. Mepingtcm
s$e!int ugyanis a n"mete( :KK.KKK em'e!t ("pese(
Anglia pa!t%ai!a letenni. E$e( ellen Anglia nines
el"gg" meg,"d,e. >e a$"!t & sem a%nlotta a$ lta-
lnos ,"d(tele$etts"get, csa( a$ angol )adse!eg s$a-
po!+tst.
9i sem te!m"s$etese'', mint )ogy "ppen +gy
s$mos )ang (,etelte E!anciao!s$g'an is a )ad-
se!eg s$apo!+tst a n"met #olytonos l"ts$memel"-
se(!e ,al0 te(intettel. L/lnsen a G8empsI "s a$
GEc)o de Da!isI 565P. ", &s$"n .% (atonai p!og!amot
(,etelte( a (o!mnyt0l. E$ annl indo(olta'' ,olt.,
me!t a n"mete( 565P ta,as$n a #!ancia "s a$ o!os$
)at!on egy-egy .% )adtestet ll+totta( #l.
E$e(!e ,al0 te(intettel a #!anci( minduagyo''
aggodalommal n"$t"( a n"mete( .%a'' s .%a'' ("s$/-
l&d"seit, l"ts$ms$apo!itsn(at, mely a n"met-#!ancia
)'o!. 0ta lland0 ,olt* amint e$t. a$ al''i t'l$at
iga$ol%a. A n"met )adse!eg'en ,olt1
Zs$l0n 5. 5 Escad!on lteg A leg"nys"g
s$ma
Altis$te(
s$ma
5B74-'en 4:6 4:T QKK 4K5.KKK
5BBK-'an TKQ 4:T Q4K 4P4.KKK
5B6K-'en TQB 4:T 4Q4 4B7.KKK
5B66-'en :P4 4BP TQQ 46T.KKK T7.7Q6
56KT-'en :QQ T5K T74 TKT.KKK
5655-'en :Q4 T5K T6P T5T.KKK
565P-'en :TK TPK :PP T44.KKK 67.KKK
565Q-'an-
6
::6 TTK 7KP ::5.KKK 67.KKK
ZA$ 565Q. ", #olyamn 554.KKK-!e emel(edett a$ altis$-
te( s$ma.[
P6
Ami(o! 565Q p!ilis'an a )adse!egne( egys$e!!e
557.KKK em'e!!el, 5T.KKK altis$ttel, 4KKK tis$ttel "s P7.KKK l0-
,al ,al0 s$apo!+tst, egys$e!sminden(o!!a egy milli!d
m!(t "s ",en("nt PKK milli0t ("!tet a Meic)stagt0l,
a((o! e$t a$$al indo(olt(, )ogy a Bal(non a$ egyen-
s.ly !ends$e!"t ("p,isel& 8!(o!s$g )ely"'e a s$l,
n"pe( l"pte(, a(i( a n"mete(et #enyegeti(.

54K
Vagyis a n"met )adse!eg l"ts$m)o$ m"g )o$$
s$m+tand0 a 554.KKK altis$t. Amely s$m'0l (/ln
(is )adse!eg teli(. Vagyis a n"met )adse!eg '"(e-
l"ts$ma tula%don("pen 7TT.KKK em'e!, m+g a #!ancia
ugyana((o! csa( TTT.6KK em'e!. A n"met )adse!eg
PT )adtest'e ,olt os$t,a, a #!ancia PK )adtest'e. A$on-
'an e''&l egyltal'an nem le)et a s$m!a (,et-
(e$tet"st ,onni.
A n"met )adse!eg a #!anci,al s$em'en a tis$te(
s$ma!nya s$empont%'0l is !end(+,/li el&ny'en
,olt. Amig 5B7T-'en m"g PKKK-!el t'' ,olt a tis$t a
#!ancia )adse!eg'en, addig 565Q-'an P7.TKK #!ancia
(atonatis$ttel s$em'en QT.KKK n"met tis$t ll. E$"!t
te)t ss$e)asonl+t,a a ("t )adse!eg '"(el"ts$mt,
e$t a (!/lm"nyt sem s$a'ad s$em el&l t",es$teni.
E$e(ne( a$ adato(na( #igyelem'e,"tel",el tett ss$e-
)asonl+ts a (,et(e$& ("pet mutat%a1
-,
H"meto!s$g
tis$te( leg"nys"g
altis$te((el
E!anciao!s$g
tis$te( leg"nys"g
altis$te((el
5B7T P5.4BB Q7P.5B7
{I-n2]
Q:5.T6K
5B6P P7.QTT 4T7.Q5P PT.P7P 4TQ.6T:
56KK Q5.BK5 TTP.7Q#t P7.6K: 4B6.57T
56KB Q4.55B TBB.6P4 P7.Q5K T55.6Q6
TPK.KKK
565P QT.KKK :45.KKK P7.TKK
565Q QB.KKK 77T.KKK PB.KKK TTT.6KK
W s$mo( meg+t"l"s"n"l m"g a$t is #igyelem'e
(ell ,enni, )ogy a #!ancia )adse!eg'&l 5:.QTK em'e!t
al(alma$na( (iseg+t& s$olglat!a, m+g a n"met'&l
csa( 7:6K-et. A$ 565Q. ",i .% s$e!,e$et s$e!int a$ al-
tis$te( l"ts$mt #lemelt"( 554.KKK-!e a n"met "s
4P.PKK-!a a #!ancia )adse!eg'en. A$ egymilli!d
m!(a )ad/gyi (iadso( ellen"'en a #!ancia (ama!a
megs$a,a$ott 6BB milli0 #!an(ot.
Fellem$&, )ogy a Neue Geit 565Q %.nius PK-i(i s$-
m'an a n"met #egy,e!(e$"s!&l +!,a a$t mond%a,
)ogy a UU. s$$ad #egy,e!(e$"si ("s$/l&d"sei a$ el&$&
s$$ado(")o$ ("pest )!om (/ln's"get mutatna(1

545
5. nagyo''a(* P. gya(o!i''a(* Q. s mind(e,ese''
ellentlls!a tallna(.
8e!m"s$etes, )ogy e #olytonos l"ts$memel"s
#olytonos .%a'' (lts"ge(et "s 'e#e(tet"se(et ig"nyelt.
E$ ut0''ia( ss$ege 56K: "s 565P ($ti ",e('en H"met-
o!s$g'an !end(+,/li )itele( c+m"n 5P6Q milli0 #!an(
,olt ugyana((o!, mi(o! a #!anci( :TQ milli0t (l-
ttte(.
H"meto!s$g la(ossga #olyton s$apo!od0 i!ny-
$atot mutat, m+g E!anciao!s$gna( eu!0pai !"s$e a
leg%o'' eset'en stagnl0t. H"meto!s$gna( 5B7K-'en
4K,B5B.KKK la(osa ,olt, 565K-'en m! :4,6KQ.KKK. -s )a
e s$apo!odsi a!ny megma!adt ,olna, a((o! 564B-'an
H"meto!s$gna( 5K4,KKK.KKK la(osa lett ,olna, E!ancia-
o!s$gna( pedig 45,BKK.KKK. C!os$o!s$g la(osaina(
s$ma 574,KKK.KKK. A )'o!.el&tti s$apo!odsi a!ny-
s$mo( #igyelem'e,"tele mellett 564B-'an el"!)et&
la(ossga Q44,KKK.KKK-!a te)et&. W nagys$m. la(os-
sg dac!a C!os$o!s$g )adse!eg"ne( '"(el"ts$mt
a$ eu!0pai !"s$"n 565T. ",'en a(a!t( 5,4QT.KKK em-
'e!!e #lemelni.
Ente'' lttu( a$t a$ agitci0t, amelyet a Laise!
s$em"lyesen (i#e%tett, )ogy a )adse!eg s$apo!+tst
n"ps$e!4," tegye. >e nemcsa( ilyen lt)at0 es$(-
$((el dolgo$ott a n"met (o!mny, )anem lt)atat-
lanul ,e$etett es$($((el is. E$e( ($/l a tud0so(
(o!!umplsa ,olt a legs$omo!.'' s a$ .%sgo(
(o!!umplsa a legegys$e!4''.
A 'elga s!ga(ny,'en ,an a n"met (o!mny-
na( egy tit(os #lte!%es$t"se a Lai se!)e$ a )adse!eg
s$apo!+ts!0l s e''en leple$etlen/l elmond%a a (o!-
mny, )ogy a n"pet #"l!e (ell ,e$etni. GLell, )ogy
a n"p a''an a meggy&$&d"s'en "l%en, )ogy a mi
#egy,e!(e$"s/n( csa( #elelet a #!ancia, #egy,e!(e-
$"s!e. Bele (ell ,inni a n"p meggy&$&d"s"'e a$t a
gondolatot, )ogy tmad0 )'o!.t (ell ,iseln/n(, )a
a$ ellens"g (i)+,sait el a(a!%u( (e!/lni. >e e$t a
dolgot el&,igy$atosan (ell csinlni, )ogy a gyan.
#l ne "'!ed%en "s )ogy a ga$dasgi "let ne "!e$$e.

54P
tgy (ell i!ny+tani a dolgot, )ogy a 1eg#erkezs
..and s.#a a.att a po.itikai 1esz4.tsg ..and(
sga 1o.#tn a npek a hbort -eg.tknt 4d"(
z".5k&=
Hem csoda, )ogy)a a !,idlt0 paci#ist( leg-
t''%e nem ltta meg a$t a csapdt, amelyet ne(i ll+-
totta( "s a paci#ist( olyan adato((al dolgo$ta(,
amelye('&l mindig a!!a a$ e!edm"ny!e (ellett %ut-
nio(, )ogy a #egy,e!(e$"st a leg%o''an E!ancia-
o!s$g 4$i.
A paci#ist( )i'%a ott (e$d&di(, )ogy m"g a$
e#i!yes llamo( la(ossgs$mt sem magu( (e!est"(
(i, )anem el#ogadt( a$t, amit a n"met )ad/gyminis$-
t"!ium mondott. Es$e!int E!anciao!s$g la(ossga
Q6 milli0, H"meto!s$g" :4 milli0. A )ad/gyminis$-
t"!iumna( (ellemetlen lett ,olna a #!ancia gya!ma-
to( 47 milli0 la(ost is #igyelem'e ,enni, me!t a
n"met gya!mato( la(osaina( s$ma csa( T<: milli0
,olt. Alyen adato( alap%n aI n"mete( ($t )i'a
(,etelt"( a le#egy,e!e$"st, me!t ilyen adato( )an-
go$tatsa (apcsn a n"mete( m"ltn mond)att(1
G;m (e$d%"( a #!anci(@I
E!anciao!s$g gya!mataina( la(ossgt a$on'an
nem le)et #igyelmen (+,/l )agyni, me!t )is$en ott
is (ell )adse!eg. S a gya!mato(!a ,al0 te(intettel
(ellene( )a%0(. 9iutn a n"met gya!mato( la(os-
sga !end(+,/l gy"! s alig tes$ T<: milli0t, a n"me-
te( a 47 milli0 la(ossg. #!ancia gya!mato(at, s&t
Anglinl a 4KK milli0 la(ossg. gya!mato(at is
#igyelmen (+,/l s$e!ett"( )agyni.
Alyen("pen a$tn eg"s$en ms("pen #est E!ancia-
o!s$g ldo$ata, mint a )'o!. el&tti tudomny meg-
,ilg+tsnl.
Aga$, )ogy a n"mete( mindig nagy aggodalom-
mal n"$t"( a gya!mato('0l .%onco$ott #!ancia (ato-
n(at, de e$ a #"lt"(enys"g nem o( a$ iga$sg eltit-
(ols!a. Hem is s$0l,a a!!0l, )ogy Alg+! "s 8unis$
annyi!a ss$eol,adt a$ anyao!s$ggal, )ogy nincs is
gya!mati %ellege. La(ossgu( s$ma B<6 milli0.

54Q
Egyenesen gya!mat(atonasga, ,agyis s$+nes (atona-
sga E!anciao!s$gna( 56K6 0ta ,an. A )'o!. el&tt
,olt PB $s$l0al% s$enegli "s Q6 $s$l0al% alg+!i.
QK
A n"mete( #olytonos #egy,e!(e$"se nemcsa(
annyi'an 'e#olysolta )t!nyosan a$ eu!0pai ,is$o-
nyo(at, )ogy E!anciao!s$g s$int"n #olyton #egy,e!-
(e$ett, )anem annyi'an is, )ogy a )'o!ii ,es$edel-
m"t #olyton ($ele'' )o$ta. H"meto!s$g (/lnsen
5655 0ta !o)amosan #egy,e!(e$ett "s )asonl0 a!ny-
'an ,al0 #egy,e!(e$"s!e '+!ta s$,ets"ges"t, Aus$t!ia-
9agya!o!s$got is. E$ a l$ a nagy($ns"g!e is t-
te!%ed. E((o! s$e!,e$i( a ($"pis(olai c"ll,& tan-
#olyamo(at. ;ts$e!,e$i( a V!s(e!es$t-egyletet "s
pol0n&i tan#olyamo(at ta!tana(. Clas$o!s$g a$on-
'an e$en a t"!en sem (,ette s$,ets"geseit.
A #!ancia (on$e!,at+, politi(uso( enne( ltt!a
(,etelt"( a )!om",es s$olglati id& ,iss$all+tst,
n%a'' #ls$e!el"se(et "s 'e!u)$so(at, .%a'' tec)-
ni(ai csapato( s$e!,e$"s"t, a #e(et"(ne( !endes
(atonai s$olglat!a ,al0 al(alma$st "s so!o$st.
Mmutatta( a!!a, )ogy ,alamely )adse!eg e!e%e
nemcsa( anna( s$mt0l #/gg, )anem a csapato(
s$e!,e$et"t&l. Mmutatta( a!!a, )ogy H"meto!s$g-
na( B ,as.ti, Q l"g)a%0s, T t,+!0, 5 automo'il $s$l0-
al%a ,an, ma%d 565P-'en a!!a, )ogy e$e(et a csapa-
to(at #el",el s$apo!+totta. 9a%d 565Q-'an .%!a s$apo-
!+t,n, ,olt Q4 ,asutas s$$ada, P4 t,+!s$ s$$ada,
7 l"g'a% "s s$$ada. E$$el s$em'en a #!ancia )adse!eg-
'en csa( 5P ,asutas, B t,+!s$, 4 l"g)a%0s s$$ad ,olt.
Angli'an (e,ese'' (on(!"t te!, #l,et"s",el, d&
s$int"n lland0an a n"met #egy,e!(e$"ssel #oglal(o$-
ta( s e''en a Hi-es ,e$etett. Enne( a$ agitci0na(
,olt a$ e!edm"nye, )ogy Xinston C)u!c)ill 565P
m%us P5-"n (i%elentette, )ogy a (o!mnyna( most
QK
E!o'enius1 >es >eutsc)en Meic)es Sc)ic(sal-
stunde. Cu!tius, Be!lin. 7Q lap. A #!ancia )adse!eg
llapott le+!,a, a!!a a$ e!edm"ny!e %ut, )ogy E!ancia-
o!s$g 565T el&tt nem (e$d)et )'o!.t.

544
m! #oglal(o$nia (ell a$$al a gondolattal, )ogy mi-
("pen ,on%a a gya!mato(at a 'i!odalom )adi s$e!-
,e$et"'e.
E$ egyi(e a legnagyo'' %elent&s"g4 nyilat(o$a-
to(na(, melye( ,ala)a angol minis$te! a%(!0l este(.
E$ ,olt a$ els& al(alom, )ogy angol llam#"!#i (ie%-
tette a$t a s$0t, )ogy a gya!mato( is (tele$)et&(
a 'i!odalom ,"delm"!e. Eddig a$ ideig csa( Aus$t!-
lina( "s .%-Z"landna( ,olt )adi #lott%a, de most
>"l-A#!i(a "s Lanada is (e$dte( enne( "p+t"s",el
#oglal(o$ni. S&t a$ ut0''i a s$Va$#ldi se!eg
ts$e!,e$"s"t is mun('a ,ette.
A$ angol gya!mato( magata!tst "s #l#ogst
a n"met (o!mny m! el&'' is isme!te s e$"!t mon-
dotta 8i!pit$ n"met admi!lis 565P #e'!u!'an ta!-
tott 'es$"d"'en, )ogy a )a%0"p+t"s a!nya te(intet"-
'en el (ellene #ogadni a 5K 15:-os a!nyt. Ami(o!
a$on'an ut0'' .gy lts$ott, )ogy a gya!mato( e!e-
deti te!,/(t&l elt"!&leg nem #ogna( )a%0(at "p+teni,
a((o! .gy magya!$ta e$t a nyilat(o$atot, )ogy e$$el
nem H"meto!s$g )a%0"p+t"s"t a(a!ta meg(tni "s
Anglina( ilyen i!ny. a%nlatot tenni, )anem csa(
a$t a t"nyt a(a!ta les$ge$ni, )ogy +gy ,an, a$a$ )ogy
ilyen a ("t )adi #lotta e!e%"ne( a!nya.
A$ angol ($,"lem"nyne( (/ln'en sem tets$ett
e$ a$ a!ny "s tilta(o$so( )ang$otta( el, )ogy a
(o!mny ilyen megllapods'a 'elemen%en. E((o!
#e%tett"( (i a$ angol lapo( a$t a$ llspontot, )ogy
a$ angol #lottna( nemcsa( ,"denie (ell Anglit,
)anem csapato(at (ell s$ll+tania a$ anyao!s$g'0l
"s gya!mato('0l, te)t e!&sne( (ell lennie. 2Hi-es
565Q #e'!u! :-n "s 7-"n.[
Xinston C)u!c)ill enne( dac!a #la%nlotta
H"meto!s$gna( a #lotta"pit"se( #l#/gges$t"s"t.
H"meto!s$g a$on'an ,iss$ autasitotta e$t a te!,et "s
a$t ("!de$te, )ogy mit. csinl%ana( a$o((al a mun-
(so((al, a(i( a )adi)a%0gy!a('an al(alma$,a ,an-
na(. 9int)a a )adi)a%0(at a$"!t "p+ten"(, )ogy a
mun(so(na( dolga legyen@

54T
W ,iss$autas+ts dac!a 565Q o(t0'e! PK-n ,iss$a-
t"!t Xinston C)u!c)ill e!!e a ("!d"s!e "s a$t a%n-
lotta, )ogy a$ ss$es llamo( ll%ana( meg a #egy-
,e!(e$"ssel. GS$/(s"ges, )ogy e$t a ("!d"st a n"pe(
,"g!e ny+ltan meg,itass(, me!t a ci,ili$ci0na( ta!-
to$na( e$$el.I A n"met lapo( e$t a te!,et meg'es$"l,e,
ltal'an le)etetlenne( min&s+tett"(, s&t ellene$t"(.
A polg!i lapo( ($/l csa( a GBe!line! 8ag'lattI )e-
lyeselte a te!,et, de (i#e%tette, )ogy a (o!mny nem
me)et 'ele a so,inis$t( miatt. A GL!eu$$eitungI (i-
#e%tette, )ogy a C)u!c)ill te!,e alap%n 5PK milli0
m!(t ta(a!+t meg H"meto!s$g s e$"!t a cse("ly-
s"g"!t nem "!demes s$0'a llni. Anglia e!!e tenge-
!"s$eti (lts"g,et"s"t Q milli0 #onttal #lemelte.
A$ angol minis$t"!ium e$utn sem e%tette el te!-
,"t, me!t ltta, )ogy a #egy,e!(e$"s el&''-ut0'' ss$e-
/t($"s!e ,e$et. Asiuit) "s Lloyd ]!eo!ge egya!nt
,iss$at"!te( 5654 %anu!%'an nyil,nosan ta!tott
'es$"de('en a #l,etett es$m"!e, de e((o! m! a
n"met lapo( csa( n"ma csnddel #elelte(. Li,",e a
G>eutsc)e 8ages$eitungI-ot, amely'en Me,entlo-R
#elelt. Li%elentette, )ogy Lloyd ]eo!ge 'es$"de
ud,a!iatlan, me!t a #egy,e!(e$"st rendszeres +r4.et(
nek ne,e$te, ami s"!t"s a n"mete((el s$em'en s +gy
nem al(almas a$ angol-n"met ,is$onyt #nnta!tani.
A$ angol llam#"!#ia(at ilyen (!/lm"nye( ($tt
)'o!.s c"l$attal ne)e$en le)etett ,dolni, a n"mete(
te)t a #!anci(at ,dolt( ,ele. L/lnsen Doin-
ca!" ,olt a$ & s$em/('en a )'o!. legnagyo''
'a!t%a, me!t & nem idegen(edett a$ o!os$ s$,et-
s"gt&l annyi!a, )ogy e$t megs$a(+tsa. A n"mete(
a$$al a$ olcs0 es$($$el, s&t t!/((el a(a!t( a #!ancia
llam#"!#ia(at a$ o!os$ s$,ets"gt&l elt"!+teni, )ogy
minden llam#"!#it, a(i a s$,ets"g ellen nem dolgo-
$ott, a s$a'adsg "s '"(e ellens"g"ne( t/ntette( #l.
A p!isi o!os$ (,etet o(olt( e$e( mellett a
)'o!.s ("s$/l&d"se("!t "s el)allgatt(, )ogy a$ o!os$
s$,ets"get &( ("nys$e!+tett"( E!anciao!s$g!a
a((o!, mi(o! A$Rols$(y m"g nem is ,olt Da!is'an.

54:
9inden !tatlan ud,a!iassgi a(tust )'o!.s )+!e(
te!%es$t"s"!e )as$nlta( #l. Ami(o! Doinca!"
565P-'en mint (/l/gyminis$te! megltogatta C!os$-
o!s$got, a((o! )'o!.t emlegette( a n"met lapo(.
Ami(o! 565Q-'an a #!ancia piac .%a'' ("t "s #"l-
milli!d (lcsnt adott C!os$o!s$gna(, )'o!.t em-
legette(.
S$em"!e ,etett"( E!anciao!s$gna(, )ogy C!os$-
o!s$ggal ($t!sasgi ,olta dac!a s$,ets"g'en ll
s tett"( e$t a((o!, ami(o! H"meto!s$g'an sem ,olt
a pa!lamenta!i$mus "s a les$a,a$ott (ancell!
to,''!a is a$ /gye( "l"n ma!adt. Vis$ont ugyan-
a((o! a #!ancia (o!mny csa( olyan #lt"tel mellett
engedte meg a$ .% o!os$ (lcsnne( a p!isi t&$sd"n
,al0 %egy$"s"t, )ogy)a a$ o!os$ (o!mny a #l,eend&
(lcsn #l)as$nlsna( te!,eit, a$ "p+tend& ,as-
uta( te!,eit is 'ete!%es$ti a >umna(.
E!anciao!s$g te)t nem mulas$totta el, )ogy a$
o!os$ al(otmnyossg #e%les$t"se "!de("'en ($!e-
m4(d%"(. Ellen'en H"meto!s$g s$,ets"ges"n"l
9agya!o!s$gon ugyane((o! a )adse!eg s$apo!+tsa
(!/l #lme!/lt pa!lamenti ,it(at #l)as$nlt(
a!!a, )ogy a ("p,isel&(et meg#oss$( s$0lsi %ogu(-
t"l, )ogy a$ o!s$g la(ossgt meg#oss$( att0l a %o|
gtol, )ogy a$ llam#o!ma ("!d"s"t s$a'adon meg,i-
tassa st'. Egys$0,al a (atonai %a,aslato( megs$a,a-
$sna( 'i$tositsia c"l%'0l a s$a'adsg%ogo(at (on-
#is(lt( 9agya!o!s$gon.
`gy, a$tn te!m"s$etes, )ogy a$ os$t!(-magya!
mona!c)ia is (,eti H"meto!s$got a )adse!eg
#e%les$t"se te!"n. A Laise! egys$e! "s minden(o!!a
megs$a,a$and0 ad0 #o!m%'n egy milli!dot (0!t a
Meic)stagt0l s e$t megs$a,a$t( ellen,et"s n"l(/l. A
s$ocialist( sem #oglalta( ellene llst, me!t ,agyon-
ad0 ,olt. A$on a cimen, )ogy a )adse!eget a polg!o(
ad0%'0l #e%les$tette a Laise!, nem (/$dtte( ellene.
8e)t ime, nem a megtmadott H"meto!s$g ,"del-
m"!e siette( 5654 augus$tus'an, )anem a Laise!
s$olglat'an siette( ms nem$ete('eli p!oleta!i-

547
tus ellen.
Hlun( a nem$etis"gi ,es$edelem!e ,al0 utals-
sal '+!t( ! a polg!sgot a nagy te!)e( ,isel"s"!e,
H"meto!s$g'an a (/l(e!es(edelem ,"delm"ne(
s$/(s"gess"g",el. Dedig 5KKK m!(a (/l(e!es(edelmi
"!t"( Anglina( 4Q m!(%'a, H"meto!s$gna(
:7.BK m!(%'a (e!/lt.
3a pedig a$t ,i$sgl%u(, )ogy milyen a!ny'an
llana( a )adi(iadso( s a (/l(e!es(edelem, a((o!
a$t lt%u(, )ogy a )adi(iadso( 5BBQ "s 56KB ($t H"-
meto!s$g'an 56Q^-(al emel(edte(, m+g a (/l(e!es-
(edelem csa( 5P6^-(al, ,agyis nem a (/l(e!es(ede-
lem ,"delme tes$i s$/(s"gess" a )adi(iadso(at.
A$on'an a (iadsi t"tele( sem adna( tis$ta s ,i-
lgos ("pet a!!0l, )ogy milyen e!&t ("p,isel ,alame-
lyi( )adse!eg, me!t a$ angol )adse!eg egy-egy em-
'e!e t'', mint m"g egys$e! annyi'a (e!/l, mint a
mien(. 3a m! most a (iadsi t"tele(et egyms mell"
ll+t%u(, nem tud%u( meg+t"lni, )ogy milyen a!ny-
'an ll a ("t )adse!eg. E$"!t csal0(a s )elytelen min-
den s$m'eli (imutats.Q
5
E$t a (!/lm"nyt, )ogy a$o( a s$mos$lopo(,
amelye((el a$ +!0( a )adi(iadso( a!nyt illus$t!l-
%(, mind )elytelene(, a(("nt le)et magya!$ni,
)ogy a s$mo('al e$t nem le)et (i#e%e$ni. Hincs
ugyanis m0d, )ogy a #igyelem'e ,eend& (!/lm"nye-
(et a s$mo( megllap+tsnl #igyelem'e ,e)ess/(.
65
H"mileg (o!!iglt (imutats a (,et(e$&, amely
a la(ossg egy-egy #e%"!e es& )adi(iadso( ss$eg"t
mutat%a (i.
9eg (ell %egye$n/n(, )ogy aemcea( a$ anyao!s$g
la(ossgt ,ett/( s$m+ts'a.

54B
Egy s$ma!ny #lt/ntet"s"t m"gsem mulas$t-
)at%u( el, me!t leg(i#e%e$&''ne( ta!t%u(, e$ a )adi-
"s (ultu!lis (iadso( a!nyt #lt/ntet& s$mos$lop.
F0s$e!int nlun( PP "s #"ls$e! annyit (lttt"( a
)'o!. el&tt a )adse!eg!e, mint a (ult.!!a* H"met-
o!s$g'an PB-s$o! annyit. A$ ntnt-llamo( ,e-
$et& llamai'an T-s$! "s 5K-s$e! annyit, de a!nylag
)a!mad!"s$"t anna(, amit mi (lttt/n(.
S$mo('an +gy #est a$ a ,d, amelyet )'o!.!a
us$it0 politi(usain( olyan so(s$o! )ango$tatta( a$
ntnt-n"pe( ellen.
Ami a$t a s$int"n so(s$o! )ango$tatott adatot il-.
leti, )ogy )ol mennyi,el s$apo!odott a )ad/gyi (i-
ads,
BP
e!!e n"$,e a (,et(e$& t'l$at ad ("pet.
AV. A )ad/gyminis$te!e( lland0an nagy /gyes-
s"get #e%tette( (i a''an, )ogy eltit(ol%( a )adse!eg
l"ts$mt "s a )adse!eg!e #o!d+tott (lts"ge(et. 9"g
a )ad/gyminis$te!e(n"l is /gyese''e( ,olta( a ten-
ge!"s$eti minis$te!e(. Enne( (,et(e$t"'en a$tn a$
QP
E$e( a s$mo( a )ad/gyi t!c( (iadsi t"telei
"s nem a$ ss$es )ad/gy!e #o!d+tott (iadso(.
QQ
5654-'en 6QQ milli0 (o!ona.

546
eu!0pai llamo( tenge!i e!e%"ne( ss$e)asonl+tsa
egyi(e a leg'%osa'' #ladato(na(. 9"g a )a%0(
s$ma te(intet"'en sincsene( meg'+$)at0 adato(, mi-
,el a$ "p+t"s alatt ll0 )a%0(!0l so)asem le)etett
tudni, )ogy mi(o! les$ne( ("s$en, illet,e nincsene(-e
m! ("s$en. 8ud%u( a$t, )ogy a 9ona!c)ina( pl.
,olt olyan tenge!i )a%0%a 565P-'en, amelyet m"g nem
s$a,a$ott meg a delegci0.
A nagy)atalmia( magata!tsna( (ulcst a$o(
a$ ss$ege( ad%(, amelye(et a )aditenge!"s$et #e%-
les$t"s"!e "s (lts"gei!e ",en("nt #o!d+totta(. E!!e
n"$,e a (,et(e$& (imutats ad #l,ilgos+tst1
3a elte(int/n( C!os$o!s$gt0l, amelyne( #lot-
t%a a %apno((al #olytatott )'o!.'an megsemmi-
s/lt s Fapnt0l, amelyne( #lott%a so(at s$en,edett,
a((o! a )!mass$,ets"g llamai'an emel(edett
legin('' a tenge!"s$eti (iads. Vagyis a s$!a$#ldi
)ade!&n (+,/l a tenge!i )ade!&t is e$e( s$apo!+tott(
#olytonosan.
E$ a (!/lm"ny annl in('' (iemelend&, mi,el
"ppen e$e(ne( a$ llamo(na( ,an, illet,e ,olt a leg-
(e,ese'' gyia!mata. S +gy a leg(ise'' a$ & ,"dend&
te!/let/( "s leg(e,ese'' a ,"dend& em'e!/(.
A gya!matte!/let!e n"$,e a((o! (ap%u( a leg%o''
("pet, "s a$ anyao!s$g 5KK n"gys$g(ilom"te! te!/-
let"ne .... a!nyt ,ess$/( a gya!matte!/let)e$. E$ a$
a!ny (,et(e$&leg ala(ul1

5TK
A$ el&adotta('0l m! tel%esen nyil,n,al0, )ogy
nem a ,"delem s$/(s"gess"ge ("s$tette &(et a #egy-
,e!(e$"s!e, )anem a tmads s$elleme. 9eg a(a!t(
'ontani a )etalma( egyens.lyt s ,ilgu!alom!a
t!e(edte(.
Hemcsa( a s$!a$#ldn s tenge!en ("s$/lte(,
)anem a le,eg&'en is. E!!e n"$,e m! a )'o!. s$ol-
gltatta in('' 'i$ony+t"(ait, ami(o! (it4nt, )ogy
H"meto!s$g mennyi!e #l("s$/lt.
A ,ilg)'o!. el&tti llapoto(!0l csa( annyit tu-
dun(, )ogy a n"met )adse!egne( QT (o!mnyo$)at0
l"g)a%0%a ,olt, a #!ancia se!egne( PQ. A n"met l"g)a-
%0( 4!ta!talma QK5.KKK ('m"te!, a #!anci(" 56Q.KKK
('m"te!. A n"met (o!mnyo$)at0 l"g)a%0( menet-
se'ess"ge 7K (m., a #!anci(" TT (m.
V. A nagy)atalma( ("s$/l&d"sei a (is llamo(at
lland0 i%edelemmel tlttt"( el, me!t a$ eddig nem
isme!t (atonai e!&(!&l #ltett"(, )ogy a$o( (e,"s'"
#og%( a nem$et($i megllapodso(at s$em el&tt
ta!tani, mint amennyi!e e$t a m.lt'an tett"(, ami(o!
a (ise'' llamo( #egy,e!es e!e%e a nagyo(" mellett
a!nylag m"gsem ,olt olyan eleny"s$&.
A (is llamo( ($/l el&s$! Spanyolo!s$g gon-
dolt #egy,e!(e$"s!e. A$ Egyes/lt-;llamo((al s$em-
'eni )'o!.%a ugyan m"g 5B6B-'an ,olt, de 56K7-ig
#egy,e!(e$"s!e nem gondol)atott. E''en a$ ",'en
a$on'an m! nem )alas$t)atta to,'' a$ ltalnos
#egy,e!(e$"s)e$ ,al0 csatla(o$st.
9au!a minis$te!eln( els&so!'an a )a%0)ad s$a-
po!+ts!a n"$,e tett %a,aslatot s a$$al indo(olta,

5T5
me!t Spanyolo!s$g nem t4!)eti, )ogy ms llam
9a!o((0'an #oglal%on. 9"gis mso( .gy magya!$-
t( a spanyol #egy,e!(e$"st, )ogy enne( ($,etlen
o(a a$ a tall(o$s ,olt, mely (e,"ssel el&'' La!tag"-
n'an VAA. Edu!d "s Al#on$ ($t le#olyt. Egyel&!e
)a%0(at "p+tette(, m+g 565P #e'!u! P-i(i t!,"nnyel
(imondt( a$ ltalnos ,"d(tele$etts"get. Do!tug-
lia a$ 5655. ",i m!cius P-i(i t!,"nnyel )o$ta 'e a$
ltalnos ,"d(tele$etts"get, mely (ite!%ed minden
5:<4T ", ($ti #"!#i!a. E''&l a PK<QK ($ti #"!#ia(
ad%( a so!)adat.
Belgiumot csa( 565Q-'an #ogta el a #egy,e!(e$"s
l$a. A((o! .gy E!anciao!s$g mint H"meto!s$g
.gy t/ntette #l a dolgot, mint)a a 'elga #egy,e!(e-
$"st .gy #ogn #l, amely enne( semlegess"g"t meg-
&!i$ni al(almas. Anglia m! e((o! (i%elentette, )ogy
Belgium semlegess"g"t megs"!teni semmi eset!e sem
engedn". E$t annl nagyo'' nyomat"((al tette, me!t
addig, m+g Anglia nem csatla(o$ott a$ antant)o$,
"ppen a$ & semlegess"ge ,olt Belgium semlegess"g"-
ne( is legnagyo'' ga!anci%a. .%a'' (i%elent"se te-
)t csa( Belgium megnyugtats!a s$olglt.
Bi$onyos a$, )ogy Belgium ,!aina( el)elye$"se
a$t mutat%a, )ogy E!anciao!s$g "s H"meto!s$g el-
len egy#o!mn ,"de(e$ett. L"ts$mna( #lemel"se
a!!a ,al0 ,olt, )ogy netni )'o!. eset"n a ,!a(on
(+,/l is ("pes legyen ellenllst (i#e%teni. E$ a$ eme-
l"s igen te(int"lyes, me!t 5BK.KKK em'e!!&l #lemelte
)adil"ts$mt QQK.KKK em'e!!e .gy, )ogy e$ a l"ts$m
56PK-'an lett ,olna meg.
S,"do!s$g s$int"n s$/(s"gesne( tallta 565Q-'an
)ade!e%"ne( s$apo!+tst "s '! nagy ellenllssal ta-
ll(o$ott e$ a te!,, ,"g/l m"gis meg,al0sult. 9"g
Ho!,"gia is, melyne( semlegess"g"t pedig 56K7-'en
).s$ ",!e 'i$tos+totta H"met-, C!os$-, Angol-, E!an-
ciao!s$g, (,ette a #egy,e!(e$"s'en a t''i llamo-
(at "s 565P %.lius'an PK milli0 (o!ont s$a,a$ott meg
#egy,e!e(!e, '! a((o! BK.KKK-nyi se!eg"t nem s$apo-
!+totta. S$intigy nem emelte e$e('en a$ id&('en

5TP
T4K.KKK em'e!!e men& n"pse!eg"ne( s$mt S,%c
sem.
8!(o!s$g a$ o!os$o((al #olytatott )'o!.
utn ts$e!,e$te )adse!eget. E$t a$ ts$e!,e$"st n"-
met tis$te( ,"ge$t"( s ett&l a$ id&t&l t''-(e,ese''
ideig ta!t0 megs$a(+tso((al a n"met tis$te( llan-
d0an )elyet (apta( a t!( )adse!eg'en, s&t a Bal-
(n-)'o!. utn a n"met tis$te( ,e$ett"( a t!(
)adse!eget. Von de! ]olt$ t'o!no( ,olt a t!( )ad-
se!eg pa!ancsno(a, amely a Bal(n-)'o!. utn
4KK.KKK '0(el"ts$m'an llap+ttatott meg. t%%s$e!,e-
$"se m"g 'e sem #e%e$&dtt, ami(o! a ,ilg)'o!. (i-
t!t. S$intigy a Bal(n-llamo( )adse!egei" sem,
amelye( s$int"n s$/(s"gess" ,lta(. A Bal(n-)'o-
!.'an m! a (,et(e$& ,olt a l"ts$mu(1 Bulg!i"
4TK.KKK, S$e!'i" 4KP.KKK, ]!go!s$g" 5TK.KKK, 9on-
teneg!0" 4T.KKK, Bom.ni" T:K.KKK em'e!.
VA. A$ llamo( ga$dasgi egys"g"t a '"(eid&'en
!endesen #"l!e"!tett"( s .gy #ogt( #l, )ogy a ga$da-
sgi "let a$ llami "lettel s$em'ell+t,a a$ e!&se'' s
#lt"tlen/l a ga$dasgi t"nye$&( .)at!o$$( meg a$
llami 'e!ende$(ed"st. A )'o!. s #&leg a )'o!. 0ta
'e(,et(e$ett esem"nye( gy.%totta ,ilgossg #"ny"-
n"l megllap+t)at0, )ogy '! nagy%'an iga$ a #nti
t"tel, a ga$dasgi "letne( a$ llami 'e!ende$(ed"s
nem o(,etlen #/gg,"nye, )anem a$ llami )atalom
igen l"nyegesen ny.l 'ele a ga$dasgi "let'e s e$t
nem !it(n a!!a ("nys$e!+ti, )ogy 'i$onyos i!ny'an
)alad%on.
A t&("s te!mel"si !end nem u!a a dinas$ti(na(,
s&t igen so( eset'en "!de(ei( ellen"!e ("nytelene( a
dinas$ti( ig"nyei)e$ al(alma$(odni. A$ llami (ato-
nai e!&,el !endel(e$& )atalom a te!mel"sne( is tud
i!nyt s$a'ni. 9! a #egy,e!es '"(eid&'en is a dinas$-
ti(us "!de(e( (,etelte te!mel"si ga( "s !ends$e!
nem a t&("s te!mel"s te!m"s$etes #e%l&d"s"ne( e!ed-
m"nye("pen llotta( el&, )anem a dinas$ti( )adse-
!egeine( nyomsa alatt.

5TQ
W te(intet'en csa( eg"s$en !,iden utalo( a!!a,
)ogy a te!mel"s e!edm"nyess"g"ne( ("!d"s"t )atalmi
s$0,al int"$te a$ llam, ami(o! (atonai #ls$e!el"si
gy!a( 'e!ende$"s"t i!ny+totta s e$ a )atalmi s$0
csa( a$"!t nem nyil,nult, mi,el p"n$$el el"g+t,"n (i
a te!mel& t&("se(et, a$ llam i!ny+t0 )atalma elt4nt
a t&("s es$($ mgtt.
Vilgosa'' a$on'an a$ llam )atalma a te!me-
l"s'en, ami(o! ,m!ends$e!",el, ad0$si !ends$e!"-
,el, (ed,e$m"nyei,el, ,as.t"p+t"seine( (atonai c"l-
%ai,al i!ny+t%a a te!mel"st. Hem s$0l,a a )a%0"p+t"s
"s )a%0%!ato( i!ny+ts!0l.
E$e(en a ($,etlen m0do(on (+,/l a$ llam)ata-
lom (e$el&i minden (/ls& )atalmi t"nye$& ig"ny'e,"-
tele n"l(/l egys$e!4en a !endel"se( (iads,al is i!-
ny+t%( a te!mel"st. A ,llal(o$0!a s (e!es(ed&!e
n"$,e i!nyad0 a piac. 3a a$ llam)atalom mint ,-
s!l0 %eleni( meg, a((o! a te!mel&( te!melne( a(!
ga$dasgos anna( a ci((ne( te!mel"se a$ em'e!is"g
s$empont%'0l, a(! nem.
>e ,an a dinas$tina( e$en(+,/l ($,etlen m0d%a
is a ga$dasgi "let i!ny+ts!a s e$ a p"n$. 9iutn a
)adse!ege( #ls$e!el"se (lcsn( ig"ny'e,"tele ut-
%n t!t"ni(, te)t a #egy,e!es '"(e ide%"n a$ egyms-
sal ellens"ges o!s$go( (o!mnyai nem engedt"(
meg polg!ai(na(, )ogy a$ ellens"ges magata!ts.
llamo(na( (lcsnt ad%ana(. E$t a$ enged"lyt s il-
let,e tilalmat a(("nt ll+tott( 'ele a ga$dasgi
"let'e, )ogy nem engedt"( 'i$onyos (lcsn(ne( a
'el#ldi t&$sd"(en ,al0 %egy$"s"t.
>e a p"n$ .t%n ,al0 'e#olysolsna( m0d%a a$
is, )ogy 'an(o(at alap+tana( a''an a$ o!s$g'an,
amelyet meg a(a!na( nye!ni. Lttu(, )ogy n"met
'an( ala(ult Clas$o!s$g'an. 565K utn, ami(o! S$e!-
'i)o$ ,al0 ,is$onyun( tel%esen el)ideg/lt, a #!anci(
alap+totta( Belg!d'an egy 'an(ot.
A 'an(alap+ts a$on'an magn ut #l)as$nlsa,
m+g a$ llam(t,"nye(ne( a t&$sd"!&l ,al0 (i$!sa
(o!mnyint"$(ed"s "s egyenesen ellens"ges csele(e-

5T4
det. A ,el/n( nem s$,ets"ges llamo('an ,al0 'an(-
alap+ts negati, m0d%a a tmadsna(, m+g a$ llam-
pap+!o(na( el)elye$"se a 'el#ldi t&$sd"n 'a!tsgos
po$it+, tett, a %egy$"s megtiltsa ellens"ges tett a )i-
tel!e s$o!ul0,al s$em'en.
He(/n( mindegyi('&l ,olt !"s$/n( s alig ,an l-
lam, mely a p"n$)'o!.t s.lyosa''an "!e$te, mint mi.
9! a$ els& nagy #egy,e!(e$"si i!ny$at diadal!a-
%utsa utn "!e$n/n( (ellett, )ogy a #!ancia p"n$piac
el$!(0$i( el&l/n(. Ami(o! ugyanis 8is$a Llmn
5BB6-'en a ,"de!& %a,aslato(at s$&nyeg!e )o$ta, a((o!
a #!ancia piaco(on el(e$dt"( (+nlni a magya! "!t"-
(e(et. A magya! minis$te!eln( a$$al ,ett magna(
el"gt"telt, )ogy a$ ugyana$on ",'en a #o!!adalmat
/nnepl& ($t!sasgot egy ("p,isel&)$i 'es$"d'en
megs"!tette "s a$$al, )ogy a$ 5BB6. ",i #!ancia (ill+-
tson 9agya!o!s$g nem ,ett !"s$t. A p"n$/gyi ("!-
d"se('en %!atlan ($ns"g/n( a((o! el)itte, )ogy a
#!ancia p"n$piac a minis$te!eln(ne( a 3a's'u!go(
i!nti lo%alits di(tlta 'es$"d",el )i,ta (i a #!ancia
ellens$en,et.
Ami(o! e$utn a #egy,e!(e$"s a$ ellen$"( ellen-
llsa #olytn cs((ent, illet,e a !em"lt a!nyo('an
nem )aladt, a((o! a #!ancia p"n$piac idegen(ed"se is
megs$4nt "s 5655-'en m! ("s$en ,wwlt egy nagy (l-
csnte!,. E$ a$on'an Xe(e!le 'u(sa utn meg-
#ene(lett.
Enne( nyomn (e$dett tmenni a ($tudat'a,
)ogy a )'o!.s ("s$/l&d"se( miatt $!(0$i( el el&-
l/n( a #!ancia piac.?9e!t e$ent.l m! a #&,!os sem
tudott a #!ancia piacon p"n$t s$e!e$ni. 9iutn a$on-
'an 565P-'en a$ llami (lts"g,et"s egyens.lyt sem
le)etett (lcsn n"l(/l #nnta!tani, te)t m"gis csa(
(lcsn utn (ellett n"$ni. E$"!t .%!a a #!ancia piac-
)o$ #o!dult a magya! (o!mny. A #!ancia (o!mny
a$on'an el,gta a t!gyalst a$$al, )ogy (i%elentette,
)ogy nem engedi e$t a (lcsnt a #!ancia t&$sd"(en
(ot+!o$ni.

5TT
Y9iutn +gy a #!ancia piacon nem le)etett (lcsnt
s$e!e$ni, te)t H"meto!s$g gondos(odott a!!0l, )ogy
.gy Aus$t!ina(, mint 9agya!o!s$gna( legyen
p"n$e a to,''i #egy,e!(e$"s!e. Egymsutni ("t
",'en, 565P "s 565Q-'an gondos(odott a #egy,e!(e$"s-
)e$ s$/(s"ges ss$ege(!&l. Annyi!a ig"ny'e,ett/( a
n"met p"n$piacot, )ogy a )'o!. el&tt a magya!
llam(lcsn( PT.:^-a ,olt H"meto!s$g'an a csa(
P5.:I-a Aus$t!i'an el)elye$,e. A p"n$)'o!. msi(
oldala te)t a p"n$s$,ets"g. E$t is le)et a(("nt csi-
nlni, )ogy csa( a )itele$& "!de("t s$olgl%a. Enne(
tipi(us p"ld%a a n"mete( alap+totta Banca Com-
me!ciale, amely (e$"'e ,ette a$ in#o!mls s$e!-
,e$"s"t s )atalomm lett eg"s$ Clas$o!s$g'an. >e
enn"l is %ellem$&'', )ogy e$ alap+totta a$ olas$ (eleti
(e!es(edelmi t!sasgot s nye!t Lis-A$si'an ,as.ti
enged"lyt. Hyil,n,al0 c"l%a te)t a$ ,olt, )ogy a
Laise! (e!/l& .ton is %usson el&ny()$.
VAA. A p"n$ csa( s$molsi "!t"( anna( a (i#e%e-
$"s"!e, )ogy mi'e (e!/l ,alami, de nem al(almas
sann-a( a (i#e%e$"s"!e, )ogy a milita!i$musna( milyen
ldo$ato(at )o$ a$ egyes em'e!. A legnagyo'' ldo$at
a$ "let "s a$ id&, e$t nem le)et #l'ecs/lni. E$"!t
"!t"(telene( a$o( a t'l$ato(, amelye( a!!0l s$0lna(,
)ogy #e%en("nt )ny (o!ona esi( ",en("nt (atonai
(iadso(!a. A legnagyo'' ldo$at a '"("'en a$ id&.
A s$eg"ny em'e!ne( e$ a$ egyetlen "!t"(e, e$ a$ &
"lete.
9inden P5. ","t el"!t ga$dag !em"l)eti, )ogy
m"g Q5 ",et #og "lni. >e a P5 ",es s$eg"ny csa( a$t,
)ogy 57 ",et "l)et m"g. ZEoglal(o$s s$e!int pe!s$e
(/ln'$&( a m"g meg"!)et& id&(, de tlag'an ennyi.[
9! most a ga$dag a maga Q5 ","'&l egy ",et tlttt
el n("ntes("nt a )adse!eg'en. A s$eg"ny a maga
57 ","'&l )!mat. A s$eg"ny "let"ne( t "s #"ls$e!es"t,
a ga$dag a ti$ed!"s$"t ldo$ta a$ u!al(od0na(.

AA. EEFEZE8.
5Q. O. A Bal(n-llamo(.
2%& H"r"korszg& < %%& A.bnia& < %%%& Ja0edonia&6
A. 8!(o!s$g s$$ ", 0ta s$a(ado$i(. Egyms
utn l$adta( #l a leig$ott n"pe( s a$ eu!0pai )atal-
massgo( seg+ts"g",el ,agy ($'el"p"s"!e a s$ultn
lassan("nt mindne( #/ggetlens"g"t elisme!te. A n"-
pe( e #ls$a'ad+tsi t!e(,"s"t csa( a 3a's'u!g- s
3o)en$olle!n-u!alom alatt ll0 o!s$go( nem tmo-
gatt(. Vis$ont a''0l a (!/lm"ny'&l (i#oly0lag,
)ogy a nyugati llamo( a ci,ili$ci0 "!de("'en, a
c!o( pedig n",leg a nem$eti t!e(,"se( "!de("'en
el&seg+tett"( a Bal(n-n"pe( nll0sgi t!e(,"seit,
a tmogat0 )atalma( ("s&'' is %ogot #o!mlta( a
Bal(n-/gye('e ,al0 a,at(o$s!a, s&t pl. ]!g-
o!s$ggal, enne( s$a'adsg)a!ca ide%"n ilyen meg-
llapods l"t!e is %tt. E$ a 'ea,at(o$si %og a ,ilg-
)'o!. alatt so(s$o! (e!/lt s$&nyeg!e s e$en a$ ala-
pon engedte meg Veni$elos$ a$ ntnt-csapato(na(
a (is$llst.
A 8!('i!odalom gynges"ge nem csupn s
nem is #&leg a$ idegen nem$ete( nyugtalansg'0l,
)anem a t!((ne( s$a'adsg utni ,gy'0l is
#a(adt. >e Eu!0pa #el" in('' csa( a$ elnyomott
idegen n"pe( t!e(,"sei mutat(o$ta( s +gy a$ eu!0-
pai llam#"!#ia( )a%land0( ,olta( a t!(( mo$-
galmait len"$ni. Csa()ama! a$t (ellett a$on'an
ltni, )ogy a$ eu!0pai m4,elts"g4 t!(( lednti(
a )atalmat s tala(+t%( a$ o!s$g al(otmnyt.
3ogy enne( ltt!a a$ eu!0pai ($,"lem"ny'en nem
"'!edt #l a )ite anna(, )ogy 8!(o!s$g .% "let!e
tmad, anna( o#ea a''an (e!esend&, )ogy a #ls$a'a-
duls!a t!& nem$ete( c"l%a !o(ons$en,es ,olt eg"s$
Eu!0p'an.
Alig egy s$$ad 0ta #olyt le a Bal(n .%%ala-
(ulsa. S$e!'ia 5BK4-'en, ]!go!s$g 5BP5-'en, Cl)-
o!s$g ugyane''en a$ ",'en l$adt #l a t!( u!a-
5T7
lom ellen, de am+g a$ els& (ett& #l(el"se si(e!!e
,e$etett, addig a !omno( #l(el"se csa( 5BTB-'an
,e$etett ism"telt #l(el"se( utn oda, )ogy a !om-
no(na( s$a'adsgt elisme!t"(. 9aga Momnia
pedig csa( 9old,a "s Cl)o!s$gna( 5BT6-'en t!-
t"nt #o!!adalmi egyes/l"se #olytn (elet(e$ett. Leg-
("s&'' s$a(adt (i 8!(o!s$g'0l Bulg!ia, amely
csa( 5B7T-'en tudta magt olyan #l(el"s!e ss$e-
s$edni, )ogy (/l#ldi 'ea,at(o$st ,on,a maga utn,
a s$ultn ("nytelen ,olt enne( auton0mi%t is el-
isme!ni.
A$ +gy (is$a(ad0 o!s$go( n"p")e$ ta!to$0(
a$on'an m"g mindig nagy s$mmal ma!adta( a
s$ultn ($,etlen u!alma alatt s e$ #olytonos $a,a-
!o(!a adott al(almat. >e o(ul s$olglt a!!a is, )ogy
ms llamo( a 8!('i!odalom te!/letei!e ,gy%a-
na(, mint a)ogyan a 3a's'u!g-mona!c)ia, Clas$-
o!s$g "s C!os$o!s$g tette.
A UU. s$$ad'an a legt'' ne)"$s"get 9ace-
d0nia o(o$ta, amely m"g mindig a s$ultn #nn)at0-
sga alatt llott Bulg!i,al egy/tt. A maced0no(
leg#&'' p!t#og0%a a$ angol (o!mny ,olt s e$
56K7-'en s a (,et(e$& ",'en a$t (,etelte a s$ul-
tnt0l, )ogy maced0n 'i$tossgot s$e!,e$$en. Ngyan-
e((o! a$ os$t!(-magya! (o!mnyna( si(e!/lt enge-
d"lyt s$e!e$nie a!!a, )ogy a >unt0l a$ Ad!i)o$
a no,i'a$!i S$and$s(on (e!es$t/l ,asutat "p+t)es-
sen. A s$ultn +gy a 3a's'u!g-mona!c)it "!e$,"n
a )ta mgtt, )alogatta a$ angol (o!mny (,ete-
l"s"ne( tel%es+t"s"t. Csa()ogy a$ i#%. t!(( 'elt-
t(, )ogy a s$ultn a's$ol.t )atalma nemcsa( a$
idegene(!e n"$,e, )anem a t!((!e n"$,e is (!os
s #o!!adalmat (elt,e, (i,+,t( 56KB %.lius P4-"n a$
al(otmnyt.
E$$el a$ al(otmnyossggal a$on'an igen so(
("!d"s ,lt egys$e!!e a(tuliss. He,e$etesen 8!(-
o!s$gna( a Bal(n-llamo( n"melyi(e #ltt gya(o-
!olt #nn)at0sga, Bos$nia "s 3e!cego,ina, a no,i-
'a$!i S$and$s(, Egyiptom s Mum"lia ("!d"se.

5TB
Bolg!o!s$g megoldotta mag!a n"$,e e$t a
ne)"$s"get s 56KB o(t0'e! T-"n tel%esen #/ggetlenn"
nyil,n+totta magt. A (,et(e$& napon a 3a's'u!g-
mona!c)ia anne(tlta Bos$nia-3e!cego,int, to-
,''i ("t nap m.l,a L!"ta-s$igete (i(iltotta #/g-
getlens"g"t.
Bulg!ia #e%edelm"ne( "s a$ os$t!(-magya!
(o!mnyna( el%!sa el&$etes meg'es$"l"s alap%n
t!t"nt. A ("t a's$olutis$ti(us )a%lam. (o!mny$at
ne)"$s"ge(et a(a!t a$ al(otmnyos t!( (o!mny-
$at .t%'a g!d+teni. Bolg!o!s$g (o!mnyna(
"ppen nem ,olt o(a a!!a, )ogy megne)e$+tse a$ i#%.
t!(( )ely$et"t. A 9ona!c)ia (o!mnya csa( a
Ya,a!os'an a(a!t )als$ni.
Bos$nia-3e!cego,ina anneVi0 %a ellen S$e!'ia "s
8!(o!s$g tilta(o$ott. A$ o!os$, olas$, #!ancia "s
angol (o!mnyo( eu!0pai (on#e!encit (,etelte(
a$ anneVi0 t!gy'an, mi,el e$ megs"!t"se a 'e!lini
(on,enci0na(. A 9ona!c)ia "s H"meto!s$g (o!-
mnya elutas+tott( a$ eu!0pai (on#e!encia gondo-
latt s maga a t!( (o!mny is 56K6 #e'!u! P:-n
elisme!te a$ anneVi0t, illet,e T4 milli0 (o!ona #i$e-
t"se ellen"'en tengedte a ("t o!s$got a 9ona!c)i-
na(. Bulg!ia 5TK milli0 #!an(ot #i$etett tel%es #/g-
getlens"ge elisme!"s""!t, amely 56K6 m!cius 5:-n
meg is t!t0nt.
S$e!'ia tilta(o$sa +gy nagyon (is e!&t %elentett,
annl in('', mi,el a nem$eti el,et e((o! m"g
egyetlen llam(o!mny sem tette mag",. A 9on-
a!c)ia 'i!to('an ,olt k +gy "!,"nyes/lt a$ } %a,!a
a !"gi el,1 'eati possident"s@
A s$e!' n"p te!m"s$etesen igen )e,es nem$eti
agitci0t (e$dett a 9ona!c)ia (o!mnya ellen, ame-
lyet csa( ne)e$en s$e!elt le a 9ona!c)ia (/l/gyi
(o!mnyna( e!"lyes #ll"p"se. ZLsd 5:4. lap.[
A$ .% t!( (o!mny eg"s$en 'els& /gye((el
,olt el#oglal,a, amig a )!mass$,ets"g egyi( tag%a
nem ,etett s$emet te!/let"ne( egy msi( !"s$"!e1
Al'ni!a.

5T6
Csa()ogy e$t csa( s$,ets"ges t!sai (!tala-
nitsia eset"n s$e!e$)ette ,olna meg, amint a$t a
)!mass$,ets"gi s$e!$&d"s 7. pont%a megllap+t%a.
>e a 9ona!c)ia semmi !on sem ,olt )a%land0 e''e
'eleegye$ni. A''a 'eleegye$ett, )ogy Clas$o!s$g
a$ A#!i(a "s$a(i !"s$"n l",& 8!ipolis$t #oglal%a el,
de e$t a 'eleegye$"st #lslegesne( ta!totta a$ olas$
(o!mny, me!t e''e m! el&'' 'eleegye$ett E!ancia-
o!s$g, amelyne( "!de((!"'e ta!to$ott.
A$ olas$ (o!mny 5655 s$eptem'e! P:-i(i )ad-
/$enete utn a$ olas$ mun(ssg ("tnapos t/ntet&
s$t!%(ot !ende$ett a )'o!. ellen, de a )'o!.t e$
nem 'e#olysolta. A )'o!. ($'en a$on'an a$ olas$
(o!mny a$"!t, )ogy a t!( (o!mnyt !'+!%a a
'"(e(t"s!e, meg a(a!ta tmadni a$ -gei-tenge!
pa!t%ait. A$ os$t!(-magya! (o!mny (/l/gyminis$-
te!e, g!0# Ae!ent)al, 5655 no,em'e! T-"n "!tes+tette
d?A ,!na )e!ceget, )ogy a )!mass$,ets"gi s$e!-
$&d"s!e ,al0 te(intettel e''e 'ele nem egye$i(. Alyen
(+s"!letet 565P-'en .%!a tett a$ olas$ (o!mny, ami-
(o! m! Be!c)told ,olt a (/l/gyminis$te!, de .%!a
e!edm"nytelen/l.
A$ olas$ (o!mny a$"!t s$e!ette ,olna a )'o-
!.t "s 8!ipolis$ el#oglalsna( ("!d"s"t Eu!0p'a
ttolni, me!t A#!i('an nem 'oldogult. A$ os$t!(-
magya! (/l/gyi (o!mny a$on'an nem engedett.
S&t a$ os$t!(-olas$ )at!on a$ os$t!(-magya! (o!-
mny 0!isi e!&s+t"si m/,e(et "p+ttetett "s meg-
egye$"st a%nlott a$ o!os$ (o!mnyna(, )ogy eset-
leges olas$-os$t!( )'o!.'an ma!ad%on semleges.
E$t a$ Clas$o!s$g-ellenes politi(t '!0 Con!ad
i!ny+totta, a(ine( mindig a$ ,olt a$ llspont%a,
)ogy a$ olas$ s$,ets"g nem %elent seg+ts"get a
9ona!c)ina(. Enne( a politi(na( megnye!te
Ee!enc Ee!dinndot is, a(i a$"!t a(a!ta le!$ni a$
olas$ s$,ets"get, mi,el a )!mass$,ets"gi s$e!$&-
d"s 7. pont%a s$e!int a Bal(non a 9ona!c)ina(
nem ,olt s$a'ad (e$e. Con!ad "s a t!0n!(s m!
e((o! a$ Clas$o!s$g elleni #ll"p"st g )a s$/(s"ges,

5:K
a )'o!.t a%nlott(. Clas$o!s$g 8!ipolis$'an ,olt
el#oglal,a s a$$al sem '+!t, (nny4 lett ,olna meg-
,e!ni s ,iss$as$e!e$ni a$ olas$ s+(sg egy !"s$"t s
!("nys$e!+teni, )ogy a Bal(non s$a'ad (e$et
enged%en.
Be!c)told a$on'an ellene ,olt a )'o!.na( "s
gy&$tt. A t!0n!(st nem le)etett el(/ldeni, el-
(/ldt"( Con!adot a ,e$"!(a! "l"!&l. 9iutn a$ ola-
s$o( ellens"ge s(a!t'a (e!/lt, a Laise! 'e#olysa
#olytn a$ olas$o( a )!mass$,ets"get egy ",,el a
le%!at el&tt meg.%+tott(. >e alig m.lt el n")ny
)0nap, Con!ad megint el&(e!/lt a lomt!'0l. Csa(
a((o! 'u(ott meg ,"gleg, ami(o! 'e'i$onyult, )ogy
nemcsa( a (/lpoliti()o$ nem "!t, )anem a )ad-
,e$et"s)e$ sem. ,e$ette 565: m%us'an a$ olas$o(
elleni o##en$+,t, amely'en )i'a pus$tult a )ad-
se!eg s$+ne-,i!ga. E$ utn a (uda!c utn ,"g!e
meg'u(ott, de #last!om("nt g!0#i !ang!a emelt"(.
A$ elmondotta( csa( a!!a ,al0(, )ogy sa%t
(o!mny$atun(na( a ("s&''en !ul0na( ne,e$ett
olas$ (o!mny i!nt tan.s+tott magata!tst meg-
,ilg+tsu(.
A )tt"! meg,ilg+tsa n"l(/l nem "!t)et& eg"-
s$en e$ a )ely$et. A Laise! ugyanis utat (e!esett
Bagdad'a s a$on tul a De!$sa-'l)$. A Bagdad-
,as.t "p+t"si (oncess$i0%a nem "p+t"si ,llalat ,olt
s$m!a, )anem "(, amellyel s$"t a(a!ta ,gni a$
angol ,ilg'i!odalmat. S$/(s"ge ,olt te)t a 9on-
a!c)i!a, Bulg!i!a "s 8!(o!s$g!a. E$"!t min-
den al(alommal, ami(o! a 9ona!c)ia (/lpoliti(ai
l"p"st tes$, ,i$sglnun( (ell a$t, )ogy )ol #/gg ss$e
a n"met t!e(,"se((el.
A$ Clas$o!s$g elleni lls#oglals annyi'an
#/gg ss$e, me!t H"meto!s$g te!,edne( meg,al0s+-
ts!a a Bal(n #ltti tel%es u!alom!a ,olt s$/(-
s"ge s e$"!t Clas$o!s$g ott csa( (ellemetlen idegen
lett ,olna.
AA. A$ al'n-("!d"se( tuta%don("peni alap%a
a''an (e!esend&, )ogy a Laise! t!e(,"sei!e ,al0
5:5
te(intettel tula%don("pen ugyanolyann lett a 9on-
a!c)ia )ely$ete a Bal(non most H"meto!s$ggal
s$em'en, mint ,olt C!os$o!s$ggal s$em'en. E$ ut0'-
'i,al a((o! meg is egye$ett, )ogy a (eleti !"s$ legyen
o!os$, a nyugati os$t!(-magya! "!de(te!/let. 9ost
ugyane$ ,olt a )ely$et, de a$ o!os$ )ely"'e a n"met
l"pett.
Al'ni)o$, mint a Bal(n nyugati !"s$"n l",&
te!/let)e$ te)t a #nti el, alap%n ta!tott ig"nyt
a$ os$t!( (/l/gyi )i,atal. Clas$o!s$g (o!mny-
t0l ,is$ont nem le)etett ,!ni, )ogy e$t elisme!%e
s +gy a$ olas$ (o!mny so)asem tett int"$(ed"st,
)ogy a$t a$ olas$ t!sadalmi mo$galmat, amely a$
Ad!it eg"s$en Clas$o!s$gna( a(a!ta, megs$e!e$ni,
meggtol%a.
Clas$o!s$gna( tula%don("pen #la%nlott(
5B7B-'an, a 'e!lini (ong!ess$uson Al'nit. A((o!
a$on'an nem a(a!ta. `gy a$tn ("s&''en is (nnye''
,olt az os$t!(-magya! diplomcina( a$ olass$al
megegye$nie, mi(o! 5B67-'en el&s$! #l,et&dtt a
(ett& ($tti s.!l0ds Al'nia miatt. A mon$ai
egye$m"ny'en megllapodott a ?("t (o!mny a!!a
n"$,e, )ogy Al'ni'an !agas$(odi( a sttus iuo)o$,
de )a e$ nem ,olna le)ets"ges, a((o! Al'nia auto-
n0mit (ap%on.
Ngyancsa( 5B67-'en (ttte meg a$ os$t!(-
magya! diplomcia a #nte'' eml+tett s$e!$&d"st a
c!!al, amely s$e!int ("t "!de(s$#"!!a os$tott( a
Bal(nt s e$t 5B67 p!ilis P6-"n al is +!t(. A nyu-
gati "!de(s$#"!'a ta!to$ott S$e!'ia, 9aced0nia,
Al'nia.
A$ o!os$-os$t!( megegye$"s el&tt m! so( olas!*
telepedett le Al'ni'an s 5B6P-'en maga San ]iu-
liano, a ("s&''i (/l/gyminis$te! uta$ta )e Al'nit
"s onnan i!t le,elei,el #l(eltette a$ olas$ "!de(l&-
d"st i!nta. Clyan nagy e!&,el #ogta( a$ olas$o(
e$utn mun()o$, )ogy 5T ", alatt elolas$os+tott(
a tenge!pa!tot.
A 9ona!c)ia delegci0%'an 56K:-'an "s 56KB-'an

5:P
#oglal(o$ta( a$$al, ogy a$ olas$o( mennyi!e ellep
t"( Al'nit s )ogy a$ anti,a!i-,i!p?a$a!i ,as.ti en-
ged"lyt is olas$ em'e! (apta meg. E((o! m! t''
e!&s olas$ (e!es(edelmi t!sasg m4(dtt itt.
Am(o! Bos$nia "s 3e!cego,ina anneVi0sa miatt
ne)"$s"ge( tmadta(, a((o! a 9ona!c)ina( le (el-
lett mondania a 'e!lini s$e!$&d"s PT "s P6. pont%-
'an nye!t (i,ltsgai!0l, )ogy 9onteneg!0'an csa(
a$ & enged"ly",el "p+t)et& ,as.t "s )ogy a monte-
neg!0i tenge!pa!ton & ta!t%a #nn a !endet. Amit
8ittoni a$ olas$ (ama!'an 56KB decem'e! T-"n 'e is
%elentett.
A$ olas$ (o!mny a$on'an e$$el sem el"gedett
meg "s a$ anneVi0)o$ ,al0 )o$$%!uls"!t a$t is
(,etelte, )ogy a 9ona!c)ia mond%on le a no,i-
'a$!i S$and$s(!0l, ami a$t %elentette, )ogy lemond
a S$alon/(i'e ,e$et& .t!0l. W lemonds miatt t!t
(i ut0'', amint ltni #og%u(, a msodi( Bal(n-
)'o!., me!t a 9ona!c)ia diplomati ms ut0n
a(a!ta( ,iss$a%utni a s$aloni(ii .t!a.
Al'ni'an (!/l'el/l BKK.KKK l"le( la(i(. 94-
,elts"g/( nem magasa'', mint a ($"p(o! ,"ge #el"
le)etett a$ eu!0pai n"pe(". E$ a n"p mindig al(al-
mas anyaga a l$+tsna( s +gy te!m"s$etes, )ogy a
t!( (o!mnyna( lland0 'a%t o(o$ott l$ongsai-
,al. -ppen e$"!t (i)as$nlt( a t!( (o!mny
elten s 'elea,at(o$ta( a$ o!s$g /gyei'e. L/ln'en
is a t,olsgnl #og,a is 'a%os ,olt a t!( (o!-
mnyna( ellen/( csapato(at (/ldeni.
Ami(o! 565K-'en a$ al'no( .%!a #ll$adta(,
a 9ona!c)ia te!/let"n meg%elen& Lapo( a$t +!t(,
)ogy a$ olas$o( l$+tott( #l &(et, de ilyen ("!d"-
se('en 'i$onyosat so)asem le)et tudni. Bi$onyos
a$on'an, )ogy a$ olas$ (o!mny a$ al'n-("!d"s
megoldsa(o! a$ os$t!(-magya! (o!mny lls-
pont %na( engedett. 9iel&tt e!!&l a ("!d"s!&l s$0la-
nn(, el&'' 9aced0nia ("!d"s"t (ell meg,ilg+tani.
5:Q
AAA. A Bal(n a maga eg"s$"'en t4$#"s$e( ,olt.
>e a Bal(n leg#&'' t4$#"s$(e 9aced0nia. E$t a$on-
nal meg"!t%/(, )a #ld!a%$i )ely$et"!e gondolun( "s
la(ossgna( ss$et"tel"t ,i$sgl%u(. W ,i$sglat
a$on'an nem me!/l)et (i a''an, )ogy a la(ossg-
na( nem$ete( "s #ele(e$ete( s$e!inti megos$lst #l-
t/ntet%/(, mi,el ,its a$, )ogy a la(ossg nagy!"s$e
melyi( nem$et)e$ ta!to$i(.
C,i%ics Fo,an
Q4
5T #"le statis$ti(t ($l 9ace-
d0nia la(ossg!0l. E$"!t "!t)et&, )ogy ]!opese,ios
a$t mond%a, )ogy 9aced0ni'an csa( TK.KKK 'olg!
,an, ellen'en 5,:KK.KKK s$e!', m+g LuncseR, a(i 'ol-
g!, a$t mond%a, )ogy 9aced0ni'an 5,57B.KKK 'ol-
g! ,an s s$e!' nincs egy se. A 'olg! (o!mny
statis$ti(%a s$e!int 9aced0ni'an 5,:QB.KKK 'olg!
,
8
an. A$ idegene(, a(i(!&l t'' o'%e(ti,itst t"tele$-
)et/n( #l, s$int"n nagyon elt"!& adato(at ($lne(.
A$ a (!/lm"ny, )ogy ,ala(it egys$e! s$e!'ne(,
a$tn 'olg!na( le)et te(inteni, a$t iga$ol%a, )ogy a
("t nem$et nagyon ($el ll egyms)o$. El,lasat0
t"nye$& a$ egy)$i #els&''s"g. Hem is a ,alls s
nem is a #ele(e$et, )anem csupn a$ egy)$i #el-
s&''s"g.
Ami(o! a 'olg!o( politi(ailag #ls$a'adulta(,
a((o! egy)$ilag is #ls$a'ad+tott( magu(at. E!e-
detileg a 'olg! "s s$e!' (eleti )it4e( a (onstanti-
npolyi oe(umeniai pt!i!(a al ta!to$ta(. A 'ol-
g!o( a$on'an #/ggetlens"g/( elnye!"se utn
S$0#i'an eVa!c)tust s$e!,e$,e, enne( ,etett"( al
magu(at. 9! most a s$e!' "s 'olg! nem$et)e$
,al0 ta!to$st so(an e$en a$ alapon a(a!%( el-
'+!lni, mso( pedig tilta(o$na( e$ ellen.
A #nt eml+tette(en s meg nem )at!o$)at0 nem-
$etis"g/e(en (+,/l ,anna( s$l, mo)amedno(
T:.BKK-an, ,an P6:.KKK g!g-(eleti ,alls. g!g "s
5T.KKK mo)amedn g!g* ,an 5KP.KKK a!umn, a(i
g!g-(eleti "s QTKK, a(i mo)amedn s e$e(en (+,/l
Q4
D!omot!an%e1 56K:.

5:4
74.KKK $sid0 "s s$mos ap!0'' nem$et'eli, a(i(ne( a
s$ma egy/tt (!/l'el/l :K.KKK.
W ,egyes la(ossg. te!/let!e a s$oms$"do( ig"nyt
ta!totta( s mag'an 9aced0ni'an minden s$om-
s$0dna( a(adta( )+,ei. A$ eu!0pai )atalma( ege-
id"ig .gy )!+tott( el a megoldst, )ogy 'i$tos+tot-
t( 9aced0nia auton0mi%t, mint a)ogy 56KP-'en a
3a's'u!g-mona!c)ia tette. 9a%d, ami(o! enne(
daca!a lland0a( ,olta( ott a $a,a!o(, a )atalma(
(/ln nem$et($i !end&!s"get s$e!,e$te(, melyne(
pa!ancsno(a olas$ ,olt.
A maced0n ("!d"s 56KB 0ta megint lland0an
#oglal(o$tat%a a (o!mnyo(at. 3ogy milyen nagy-
#ontossg. ("!d"s ,olt, a$t 'i$ony+t%a a$ a (!/l-
m"ny, )ogy EdRa!d angol (i!ly is s$/(s"gesne(
ta!totta, )ogy 56KB %anu! P6-i(i t!0n'es$"d"'en
(it"!%en ! "s megolds!a. A$ ide,g0 !e#o!m-
te!,e( tula%don("pen a$ i#%.t!( #o!!adalom el&tt
me!/lte( #l s a''0l indulta( (i, )ogy a$ 56KQ. ",'en
9/!$steg'en a$ os$t!(-magya! (/l/gyminis$te! (e$-
dem"nye$"s"!e el#ogadott p!og!am ide%"t m.lta,
56KB m!cius PQ-n a$ o!os$ (o!mny .% meg-
oldst a%nlott, amelyet a 9ona!c)ia p!ilis 7-0u
el#ogadott s amelyet a t''i )atalmassgo( is ma-
gu(", tette(. ~ 3a's'u!go( (/l/gyminis$te!"ne(
a )o$$%!ulsa a$"!t %elent&s, me!t Ae)!ental 56KB
%anu! P7-"n a delegci0'an (i%elentette, )ogy a
S$aloni(i'a ,e$et& ut 'i$tos+tsa c"l%'0l (i a(a!%a
"p+teni a S$a!a%e,0<N,ac ($ti ,asutat s onnan
9it!o,ieig to,'',inni.
QT
-li)e$ a 'e!lini s$e!$&d"s
s$e!int %oga is lett ,olna. >e minde$e(et a te!,e(et
"s megllapodsd(at #l'o!itotta a$ ugyane''en a$
",'en 'e(,et(e$ett anneVi0.
Aga$, )ogy enne( (apcsn lemondott a 3a's'u!g-
mona!c)ia a no,i'a$!i S$and$s(!0l, de nem mon-
dott le a!!0l a t!e(,"s"!&l, )ogy S$aloni(i'e %usson,
QT
9it!o,ict0l m! ,an ,asat S$aloni(i'e.
\
5:T
nem mondott le a!!0l, )ogy S$e!'it meg#o%tsa.
Emiatt a ("t llana ($t a s.!l0dso( to,'' ta!tot-
ta( s lts$0lag a$$al nye!te( 'e#e%e$"st, )ogy a
3a's'u!go( ("nys$e!+tett"( a s$e!' (o!mnyt, )ogy
a s$e!' t!0n!(st mondassa le. Ami(o! e$ meg-
t!t"nt, a((o! 56K6 m!cius PT-"n l"t!e%tt a$ a meg-
llapods, amely!e a$ 5654. ",i %.lius PT-i(i ultim-
tum'an )i,at(o$s t!t"ni(. A 3a's'u!g-)$ impe-
!ialis$ti(us t!e(,"sei csa( egyi( !"s$e a S$e!'ia
elleni politi(na(. A msi( !"s$ a magya! ag!!iuso(
t!e(,"se, )ogy a 9ona!c)i'a ne )o$)assana( 'e
S$e!'i'0l "lelmis$e!t. E$ si(e!/lt. A s$e!'e( a$on-
'an S$aloni(in (e!es$t/l s$ll+totta( "lelmis$e!t s
565K-'en -r QP.KKK s$a!,asma!)t ,itte( (i Clas$-
o!s$g'a, 9lt'a s Egyiptom'a. 9iutn a S$alo-
ni(i'e ,i,& .ton enn"l nagyo'' #o!galmat le'onyo-
l+tani nem tudta(, a s$e!' (o!mny D!a)o,ot0l,
Hisen t San ]io,anni di 9edu'a a(a!t ,asutat
"p+teni. A 3a's'u!g-)$ (/l/gyminis$te!e e!!e a no,i-
'a$!i S$and$s(on (e!es$t/l S$aloni(i'e ,i,& ,as.t
"p+t"s"ne( te!,",el l"pett #l. E$t a te!,et Ee!enc
Ee!dinnd is tmogatta s 565P o(t0'e! 5K-"n !end-
(+,/li )adi)itelt s$a,a$ott meg a delegci0, a 9on-
a!c)ia llspont%na( e!&s+t"s"!e.
-!de(es %elens"g, )ogy a t!0n!(s(ne( min-
den#el" olyan nagy ,olt a s$e!epe. S$e!'i'an a nem-
$eti l!e(,"se( "l"n llott, a 3a's'u!g-mona!c)i-
'an a nem$ete( elnyomst i!ny+totta. ]!go!s$g-
'an a t!0n!(s a nem$eti (,etel"se((el s$em'en
a megadst %a,asolta s ami(o! a tis$ti s$,ets"g
to,''!a is politi$lt, a((o! meg a(a!ta !ends$a'-
lyo$ni a tis$te(et, mi!e e$e( elmo$d+tott( Lonstan-
tin t!0n!(st 56K6-'en a )adse!eg #&pa!ancsno(i
llst0l. Lonstantin e((o! 9a%na melletti E!an(-
#u!t'a (lt$tt. A )a!cias, de #ecseg& n"met t!0n-
!(st a Laise! >au$ig'a s$m4$te.
A$ a (a,a!g0 (atlan, amelyet a Bal(n al(ot,
eau tn n")ny ",!e lts$0lag megnyugs$i(, de

5::
megint csa( innien pattan (i a t4$, amely #lgy.%t%a
Eu!0pt. Be e #lgy.%ts'an m"gsem a Bal(n a
)i's. Hem )i's, mi,el a nagy)atalma(na( nem
,olt mit (e!esni a t4$ (!/l s )a a $sa!tno( 'ele-
csapott Aus$t!ia-9agya!o!s$g (nnyen lo''an0
!u)$at'a s lng'a 'o!+totta, e$"!t & maga #elel&s,
mi,el megllap+t)at0, )ogy egyenesen s$+totta a t/$et.
54. O. A Bal(n-)'o!..
2%& A Ba.kn(sz"etsg& < bb. Az e.s+ Ba.kn(
hbor& < %%%& A 3absburg(rdekek& < %$& A -so(
dik Ba.kn(hbor& < $& A hbor -r.ege&6
A. A$ os$t!(-magya! (/l/gyi (o!mny "s a ("t
o!s$g'an le,& (o!mnyo( (/ln-(/ln is el)itt"(,
)ogy a d"ls$l,o(at a diplomat( mac)inci0%a
el #og%a ,las$tani egymst0l. A)ogyan a$ os$t!(
diplomat( mac)inlta(, ugyanolyan mac)inci0(at
t"tele$te( #l a nyugati llamo( diplomci%a !"s$"-
!&l is. Annyi!a nem isme!t"( a n"p)angulatot Xien-
'en, )ogy a Bal(non (elet(e$ett nem$ei i!ny.
egyes/lete(!&l m"g 5654-'en is a$t +!)atta a G9agya!
Eigyel&I a 8is$a Ast,n ,"lem"ny"ne( tudomnyos
(i#e%e$&%e, )ogy a s$l, nem$eti egyes/lete(et a$
angolo( ala(+tott( a Bal(non. A 5:-i( s$m'an
a$t mond%a, )ogy a$ 56K6-'en ala(+tott S$lo,ens$(y
Fug egyes/letet angol p"n$en alap+tott(.
Xien'en "s Budapesten nem tudt(, )ogy s$e!'e(
nemcsa( S$e!'i'an la(na(. Dedig a dalmciai s$e!-
'e( el"g )angosan s$0lta( 'ele a 9ona!c)ia "s
S$e!'ia ,iti'a. Bi$onyos!a ,ett"(, )ogy a d"l-
s$l,o(at a ,alls, a t!t"nelmi #e%l&d"s annyi!a
el,las$t%a, )ogy so)asem #ogna( egymssal egyet-
"!t"s!e %utni. A$t meg "ppen nem gondolt(, )ogy a
Bal(n-#e%edelme( s$,ets"g!e lep%ene(.
A$o( a $a,a!o(, amelye( s$a(adatlanul tapas$tal-
)at0( ,olta( a Bal(non, nem a!!a a meggy&$&d"s!e
("s$tett"( a diplomat(at, )ogy politi(%u( )ely
-

5:7
telen, )anem a!!a, )ogy )elyes. A Bal(n-$a,a!g-
so( #nta!tsa ,olt te)t a c"l%u(, ,agy (ellett, )ogy
c"l%u( legyen. Dedig a nem$ete( "let!e(el"se nem is
#/ggtt ss$e ,el/(. A 56-i( s$$ad els& #el"'en meg-
indult a Bal(non is a nem$ete( nll0 "let!e "'!e-
d"se s a)ogyan mindt''en "'!edte(, ,lt ellenll-
)atatlan e!&," a nem$eti e!&.
A$ utols0 ",ti$ede('en a maced0no( (e$dte(
a!!a a tudat!a "'!edni, )ogy nem$eti l"t/(et a
t!(( elnyom%(. A tudat ("s$tette &(et tett!e.
Vel/( egyid&'en .%!a megmo$dulta( a$ al'no( is
"s ugyana((o! a$ o!os$ (o!mny a t!( (o!mny-
nyal s$em'en ;$si!a ,onat(o$0 (,etel"se(et is
tmas$t,a meggyng+tette e$t. A Bal(n-se' #l-
#a(adt.
A maced0no( nem$eti (,etel"sei( "!,"nyes+t"se
c"l%'0l nem$eti 'i$ottsgot ala(+totta(, enne( #l-
adata ,olt &(et a t!( u!alom al0l #ls$a'ad+tani.
A 'olg! (o!mny e!(lcsileg "s anyagilag tmo-
gatta e$t a mo$galmat.
A 8!(o!s$g s$oms$"dsg'an "l& ap!0 lla-
mo( (/ln'en is "ppen .gy tmogatta( minden mo$-
galmat, amely a t!( u!alom gyng+t"s"!e i!nyult,
mint a (/ln#"le nem )i,atalos s$e!,e(. W t!e(-
,"s/( meg,al0s+tsa c"l%'0l (ttt"( meg a Bal(n-
s$,ets"get is.
A Bal(n-s$,ets"g 'e,allott c"l%a a t!( u!alom
megs$/ntet"se "s 8!(o!s$g #los$tsa. W s$,et-
s"gen 'el/l mindegyi( #"l a t''ie((el (/ln s$e!$&-
d"s!e l"pett, amely s$e!$&d"se( ($tt a legnagyo''
%elent&s"g4 a$, amelyet 565P #e'!u! P6-"n "s m!w
cius 5Q-n a s$e!' (i!ly "s a 'olg! c! (ttte(
egyms ($tt. A$ els& a s$,ets"g, a msodi( a
(atonai megllapods.
9int a)ogyan megs$o(t( a$ ss$es diplomati(
s magu(!a n"$,e (tele$&ne( isme!t"(, .gy a
Bal(n-llamo( diplomati is )a$udta(. A s$,et-
s"gi s$e!$&d"s ugyanis a$t mond%a, )ogy c"l%a 9ace-

5:B
donia auton0mi%t 'i$tos+tani.
A s$e!' (i!ly "s a 'olg! c! ($tt l"t!e%tt
s$e!$&d"s P. pont%a s$e!int a$ el#oglaland0 te!/lete(
($s tula%dona les$ne( a s$e!$&d& #ele(ne(, de a
'"(e(t"st&l s$m+tott )!om )0napon 'el/l os$to$-
(odna( !a%ta. S$e!'ia elisme!te Bulg!ina( a
Modop-)egys"gt&l "s S$t!uma-#oly0t0l (elet!e es& "s
Sa! Dlaninat0l nyugat!a "s "s$a(!a es& te!/let"!e
,onat(o$0 %ogt. 3a a$on'an a!!0l gy&$&dn"ne(
meg a s$e!$&d& #ele(, )ogy a Sa! Modop, a$ -gei-
tenge! "s a$ Cc)!ida-t0 ($ti te!/let'&l auton0m
ta!tomnyt nem le)etne s$e!,e$ni, a((o! a (,et-
(e$&leg #ogna( el%!ni1 S$e!'ia el#ogad%_ mag!a
n"$,e (tele$&im@ a (,et(e$& )at!o(at s !a%tu( tul-
menni nem 0)a%t1 a t!(-'olg! )at!t0l ]olem-
)egyn"l (iindul,a d"lnyugati i!ny'an a Cc)!ida-t0
i!ny'an Lit(a-)egyen, 9ete%e,o, Doda!%i-(onpa!
($s"ge(en s a ,+$,las$t0n t Baste,o ($s"gen
L%u'enci "s Data!lina ($s"ge( ($t a$ Cs$t!ic)-
)egyen t, 8alic)manei "s Fi,ale,o ($s"ge(en (e-
!es$t/l a ]!adiste-Dlaninai ,+$,las$t0n t ]o!ic)te-
csucsig, ma%d A,an(o,ci "s Loginci ($t a ,+$,las$t0,
Vete!s$(o "s S$opoton t a Va!da!ig. A Va!da!on t
a Det!opole-)egys"g ge!inc"ig s innen a ,+$,las$t0in
Ba!t'a! "s L!apa ($s"ge( ($tt a$ 5PKK-as magas-
latig s innen Csesma-)egyig, a Ba'a Dlaninia "s
L!us(a-8epes$i )egye( s a ,+$,las$t0n t S$ialp "s
Cse!s$(a ($s"ge(en (e!es$t/l, a D!ois$(a Dlanina-
csucsig a$ 5PKK-as cs.csig a$ 5QQK-as "s 5P57-es magas-
laton t Li,oic)ta "s ]o!enci ($s"ge(en t a$
Ce)!ida-t0ig.
Bulg!ia a maga !"s$"!&l el#ogad%a e$t a )at!t,
de a$ o!os$ c!na( dnt"se #og%a megllap+tani, )ogy
mi("pen llap+ttassana( meg a )at!o(.
E$en a s$e!$&d"sen (+,/l a m! eml+tett (atonai
(on,enci0t is meg(ttt"( a #ele( m!cius 5Q-n.
Es$e!int a''an a$ eset'en, )a Momnia megtmad%a
Bulg!it, S$e!'ia ta!to$i( 5KK.KKK em'e!t (/ldeni.

5:6
3a Momania tl"pi a >unt, Bulg!ia csapatot (ell
)ogy (/ld%n. 3a a$ os$t!(-magya! mona!c)ia
tmad%a meg S$e!'it, a((o! Bulg!ia ta!to$i(
PKK.KKK em'e!!el S$e!'ia seg+ts"g"!e sietni. 3a pedig
a$ os$t!(-magya! csapato( a no,i'a$!i S$and-
$s('a ,onulna(, a((o! e$ tmadsna( te(intend&
a((o! is, )ogy)a a t!( (o!mny 'eleegye$"s",el
t!t"nn"(, ami(o! is Bulg!it ugyana$ a (teless"g
te!)eli.
Hyil,n,al0 e$e('&l a megllapodso('0l, )ogy
a Bal(n-s$,ets"g tag%ai .gy o(os(odta(, 'ogy a$
Ad!ia d"li pa!t%t ]!go!s$g, "s$a(i pa!t%ait S$e!-
'ia #og%a meg(apni s a$"!t %utott Bulg!ina( a
Va!d!t0l I(elet!e #e(,& eg"s$ te!/let. W s$e!$&d"s-
(t"s utni )a!madi( napon a maced0n s$e!,e$et
#l)atalma$ta "s meg'+$ta 9iletits s ]eo!goR
s$0#iai egyetemi tan!o(at, mint a maced0n s$e!,e-
$et tag%ait, )ogy a$ angol, o!os$, olas$ "s #!ancia (o!-
mnyo(at (e!ess"( #l "s ad%( el& a maced0n
llapoto(at "s ,ilgos+ts( #l anna( s$/(s"gess"g"-
!&l, )ogy e$t a ("!d"st !ende$ni (ell.
Ngyana$on a napon a$ al'n !e#o!m'i$ottsg
ellen Ape( "s >%a(o,a ($ti .ton me!"nyletet (,et-
te( el. Egy.ttal a$ o!os$ (o!mny ugyane''en a$
id&'en (,etelte a t!( (o!mnyt0l, )ogy De!$ri-
na( ,its te!/letei!&l ,on%a ,iss$a csapatait, amit e$
("s&'' meg is tett. E')e$ a megllapods)o$ H"met-
o!s$g, amint e$t SassanoR 5654 p!ilis P:-n a
dum'an 'e%elentette, )o$$%!ult "s +gy a ("t llaim
($tti '"("s ,is$ony do(umentl,a ,olt.
Lent a Bal(non a$on'an to,'' #o!!t minden
"s a g!g (o!mny oaa( !end&!i seg+ts"g ig"ny'e-
,"tel",el tud%_, mega(adlyo$ni, )ogy a (!"tai ("p-
,isel&( %.nius 5-"n 'e ne men%ene( a g!g pa!la-
ment megnyits!a, amine( t4!"se 8!(o!s$ggal
,sai" nyilt s$a(+tst %elentett ,olna. E$t pedig Anglia
aellen(e$"se miatt ]!go!s$g m"g nem me!te.
E$alatt a$ olas$-t!( )'o!. to,'' ta!tott,

57K
s&t 'onyol0dott, me!t Clas$o!s$g magata!tsa
miatt a t!( (o!mny a >a!danell(at 'e$!ta,
ami,el a Ee(ete-tenge! melletti llamo( (e!es(e-
delm"t e!&sen (!os+totta. C!os$o!s$g emiatt p!i-
lis PQ-n (!t"!+t"s i!nti ig"nyeine( "!,"nyes+t"s"t
'e%elenti a$, olas$ (o!mnyna(, egy.ttal pedig
Angli,al egy/tt tilta(o$ott e$en el%!sa ellen,
e$"!t a t!( (o!mny 5K nap m.l,a megint (i-
nyit%a a tenge!s$o!ost.
9iutn a$ al'n $a,a!gso( #olyton ta!tana(
"s a t!( (o!mny a$ i$gatst a$ olas$o(na( tula%-
donit %a, te)t m%us PK-n (itilt%a 8!(o!s$g
eg"s$ te!/let"!&l a$ olas$o(at. Ngyane((o! csapato-
(at (/ld a$ al'no( ellen, de a csapato( megtagad-
%( a$ engedelmess"get. A$ al'n mo$galom pedig
#olyton te!%ed "s eg"s$en #egy,e!es #l(el"s %elleg"t
lti mag!a. A #l(el&( megtmad%( Ape(et. A (o!-
mny te)etetlen ,el/( s$em'en, me!t mind t''
(atona csatla(o$i( a #l(el"s)e$. F.nius P7-"n m!
olyan e!&se( a #l(el&(, )ogy a$t (,eteli(, )ogy
a 'el/gyminis$te! mond%on le s ett&l (e$d,e a l$a-
dst a t!( (o!mny m! nem tudta le,e!ni.
AA. Alyen (!/lm"nye( ($tt a Bal(n-llamo(
#olyton '"("s s$nd"(ai(at )ango$tatt( "s S$e!'ia
s$eptem'e! 54-"n megs$/ntette a mun+ci0s$ll+tsi
tilalmat is, )ogy 8!(o!s$ggal s$em'en '"("s
te!,ei annl ,ilgosa''an s$em'et4n%ene(, amely
tilalmat a$"!t )o$ta, mi,el 8!(o!s$g #egy,e!(e-
$ett. Ami(o! a$on'an megs$/ntette a tilalmat,
ugyane((o! ta!tal"(oso(at )+,ott 'e, lo,a(at ,s-
!olt. A s$e!' 'an( megs$o!+t%a a )itele(et, "lelmi-
s$e!e(et ,s!ol, megtilt%a a ga'ona "s ta(a!mny
(i,itel"t, s&t a$ !u#o!galmat megs$/nteti "s csa(
#egy,e!e(et "s mun+ci0t s$ll+t. S$eptem'e! P5-"n
m"gis a$t mond%a Dasics egy (/ldtts"g ("!d"s"!e,
)ogy )'o!. ,es$edelme nem #o!og #nn.
Ngyane((o! a t!( (o!mny m! nein enged
t TK ,as.ti (ocsi!a(omny mun+ci0t S$e!'i'a,

575
)i'a )ango$tat%a a s$e!' (o!mny s$eptem'e! PB-n
.%!a '"("s s$nd"(ait. E!!e QK-n a s$e!' se!eget
mo$g0s+t%(.
Bulg!ia ($ele'' #e(s$i( 8!(o!s$g)o$, ott
m! el&'' (e$dt"( a )'o!.s )angulat el&("s$+t"s"t.
9! augus$tus 5Q-n nagy t/ntet"st !ende$te(
S$0#i'an 8!(o!s$g ellen a (e!es$t"nyld(l"se(
miatt ind+tand0 )'o!. "!de("'en. Augus$tus P4-"n
a sip(as$o!osi /t($ete( eml"(/nnep"n a minis$te-
!e( %elenl"t"'en )a!cias 'es$"de(et ta!tana(. A ($-
,"lem"ny (,eteli, )ogy 9aced0nia auton0mi%a
"!de("'en d"ma!c)ot int"$$en a 'olg! (o!mny.
E$t ugyan nem tes$i, de Be!c)toldna( a$on
te!,e "!de("'en, )ogy 8!(o!s$g ("nys$e!+ttess"(
a!!a, )ogy 9aced0nia is .gy, mint L!"ta a 'e!lini
s$e!$&d"s PQ. s$a(as$a "!telm"'en n"mileg #/gget-
lenittess"(, a 'olg! (o!mny minden (/l("p,isel&-
%"ne( utas+tst ad. Ngyane((o! megengedi a mace-
d0no(na(, )ogy (ong!ess$ust ta!tsana( S$0#i'an.
W (ong!ess$us (,eteli a )'o!.t. A 'olg! (o!-
mny egyel&!e idegen(edi( ett&l a gondolatt0l "e
miutn a 'e!lini s$e!$&d"s ,"g!e)a%tsa i!nti te!,e
nem si(e!/l, e$"!t a 'olg! (o!mny s$eptem'e!
7-"n a$$al a #o!mul,al l"p el&, )ogy 9aced0nia
_auton0mit (ap%on. 9a%d enne( a te!,ne( el,et"se
eset"!e s$eptem'e! 5K-"n (i%elenti, )ogy #egy,e!)e$
ny.l. 3ogy e$ a (i%elent"se mennyi!e (omoly, a$t
mutat%a a$, )ogy e$ent.l lland0 a ("s$/l&d"s. A
'olg! (o!mnyeln( a$on'an a$ e!!e tmad0 pni+(
(,et(e$t"'en s$eptem'e! PQ-n ("nytelen (i%elen-
teni, )ogy a )ely$et nem olyan (omoly, me!t a 'e)+-
,ott ta!tal"(oso(at mind )a$a(/ldi(.
A t!( (o!mny sem n"$te nyugodtan a$
el&''i ("t llam ("s$/l&d"s"t, )anem P7-"n #egy,e!-
gya(o!lat /!/gye alatt s$int"n 'e)+,ta a ta!tal"(o-
so(at eu!0pai 8!(o!s$g'an. E!!e a 'olg! (o!-
mny QK-n el!endelte a mo$g0s+tst. Ami!e a t!(
(o!mny )asonl0 int"$(ed"ssel #elelt. ]!go!s$g
pedig ugyane$t t et t e, me!t a g!g( %ogai!a ,onat-

57P
(o$0 (,etel"seit s$int"n nem tel%es+tette a t!(
(o!mny. A )'o!. (it!t, e!edm"nye isme!etes, a
Bal(n-s$,ets"g !,id id& alatt s$"ts$edte 8!(-
o!s$got.
AAA. A Bal(n-)'o!. alatt Doinea!c a$t %a,a-
solta, )ogy minden )atalom a d"sint"!essement a'-
solu alap%n men%en 'ele a Bal(n-("!d"s !ende$"-
s"'e, de e$t a %a,aslatot ,iss$autas+tott( a )!mas-
s$,ets"g )atalmai. Vis$ont no,em'e! T-"n a n"met
(o!mny ,iss$autas+totta a$t a t!( ("!elmet is,
)ogy '"("t ?($,et+tsem.
>e nem is ,olta( '"("s s$nd"(ai, amit a Meic)s-
tagna( decem'e! P-n (e$d&dtt ,it%'an Bet)-
mann 3ollRegne( 'es$"d"'&l meg le)et llap+tani.
W 'es$"d a$on a #l#ogson sa!(al, )ogy H"meto!-
s$gna( "s a )atalma(na( %ogu( ,an a ,lto$ott ,i-
s$onyo( ($tt a Bal(n /gyei'e 'elea,at(o$ni. 9!
e((o! (i%elentette, )ogy)a "!de(eine( ,"delme ($-
'en s$,ets"geseit )a!madi( )atalom megtmadn,
a((o! s$,ets"gesi (teless"g")e$ )i,en (ita!tana "s
s$int"n 'elea,at(o$n"( a )'o!.'a. A(i a (/l/gye(-
'en )as$nltatni s$o(ott (i#e%e$"se(et "!ti, a$
tud%a, )ogy e$ #enyeget"s.
Ngyane((o! Lede'ou! ("p,isel& (i#ogsolta,
)ogy a nagyn"met mo$galom c"l%a Lis-;$sit meg-
s$e!e$ni, (i#ogsolta, )ogy Angli,al #olytonos egye-
netlens"g'en "l H"meto!s$g, ami miatt C!os$o!-
s$gt0l #"lnie (ell. 9so( Aus$t!it tmadt( "s
nem )elyeselt"(, )ogy Aus$t!ia s$e!' politi(%a
miatt H"meto!s$g )'o!.'a (e,e!ed)eti(. E$t an-
nl in('' (i#ogsolt(, me!t amint megllapitot-
t(, B"cs'en )'o!.s p!t ,an, mely a Bal(n-n"pe(
)'o!.%t (i a(a!%a )as$nlni.
W ,da( alap%a a$ a (!/lm"ny, )ogy a$ os$t!(-
magya! (/l/gyminis$te! m! o(t0'e! 5K-"n a$ 5.65.P.
",!e B5.#i milli0 (o!ona p0t)itelt ("!t )adianyag!a "s
)a%%0(!a a delegci0(t0l. A$ os$t!( s$ocialista
("p,isel&( inte!pellci0t te!%es$tette( a minis$te!-

57Q
eln( el" o(t0'e! PP-"n a '"(e #nnta!tsa "!de("'en,
mely!e St/!g(( P6-"Vi #elelt. Dele L"t"'en (iemelte,
)ogy a (o!mnyna( nincsene( tmad0 c"l%ai, de a$t
(i (ell %elentenie, )ogy eg#et.en nag#hata.o-nak
se- 0.5a a bke -inden ron a. 1"nntartsa&
Vis$ont a''an a 'es$"d'en, melyet e! e) told a
delegci0(na( Budapesten no,em'e! T-"n ,al0 meg-
nyitsa(o! mondott, semmi #og)at0 sem ,olt.
>e m! no,em'e! 5P-"n a$t i!%a a GE!emden'lattI,
te)t a (/l/gyminis$te! lap%a, )ogy Aus$t!ia-9a-
gya!o!s$g meg"!ti a gy&$elme( te!emtette .% )ely-
$etet "s meg"!ti a$t a s$e!' t!e(,"st is, )ogy (i(-
t&%e legyen, de a$t nem t4!i, )ogy e$ a (i(t& aa
Ad!in legyen. 3a s$em el&tt ta!t%u(, )ogy Bul-
g!ia a 9ona!c)ia s$,ets"gese ,olt s )ogy e nyilat-
(o$at e$ ellen #o!dul, a((o! nyil,n,al0, )ogy Bul-
g!it ele,e megnyugtatta a$ os$t!(-magya! (/l-
/gyi (o!mny, )ogy a Va!da!t0l (elet!e es& te!/le-
te( 'olg! te!/lete( ma!adna(. `gy a 'olg! (o!-
mnyt ("ts$+n4 %t"('a (e!gette a Rieni (/l/gymi-
nis$te!. E$ ("ts"gtelen, )a tud%u(, )ogy e$t a ci((et
a t!0n!(s eln(l"se mellett Budapesten ta!tott
(atonai tancs(o$s el&$te meg no,em'e! 55-"n.
Ntna pedig (,et(e$ett a (i("p$ett leg"nys"g ,is$-
s$ata!tsa s a$ .%onco(na( ne,e$ett (atonasg s$l-
l+tsa Bos$ni'a, melyet a$ a((o! /l"se$& negy,en-
nyolcas ellenpa!lament'en Apponyi, L!olyi, Bat-
t)yny "lesen tmadta(.
A$ os$t!( politi(a csa( S$e!'ia ellen i!nyult
s e$"!t nem is #o!gott #nn o( a$ ss$e/t($"s!e, m+g
Bulg!ia, mint #lt"tlen gy&$& a 'al(ni n"pe( di(-
tto!na( lts$ott. E$"!t mond)atott Be!c)told no-
,em'e! 5B-n olyan '"("s )ang. 'es$"det "s )i,at-
(o$)atott >ane,!e, a(i,el a ("!d"se(et tis$t$)atta.
3ogy enne( dac!a )at!o$ottan nem c#olt( a
p!i$!endi (on$ul eset"t, a(it a s$e!'e( ll+t0lag
(as$t!lta(, e$$el a ($,"lem"nyt lland0an a s$e!-
'e( ellen a(a!t( )angolni. E$ annl nagyo'' 'a%
,olt a '"(e le)et&s"g"!e, me!t no,em'e! PP-"n ($tu-

574
doms., lett, )ogy a (eleti )at!on '!om )adtes-
tet mo$g0s+totta(. E$ a (!/lm"ny ss$e,et,e a$$al,
)ogy a Meic)stag'an "s a magya! ("p,isel&)$'an
ugyanegy id&'en te!%es$tette( el& )!om-)!om t!-
,"ny%a,aslatot a (i,"teles llapot!0l* lo,a(, %!m4-
,e( s automo'ilo(na( (atonai c"lo(!a ,al0 #l)as$-
nls!0l "s a 'e)+,ott (aton( csaldtag%aina( se-
g"lye$"s"!&l, nyugtalansgot o(o$ott, mely t/ntet"-
se('en "s a lapo(na( )e,es ci((ei'en nyil,nult.
Ngyane$ alatt a$ id& alatt a$ ntnt )atalmai a
nagy)atalma( '"("%e "!de("'en nem (is e!edm"ny-
nyel #!adta(, me!t )is$en a((o! nem %tt ,olna
l"t!e a londoni (on#e!encia. Vis$ont '"("s s$nd"-
(ai(at !ult( el a$$al is, )ogy elisme!t"( egy!"s$t
a gy&$& o!s$go(na( a$t a %ogt, )ogy a '"(e#lt"-
tele(et &( magu( llapi te( meg "s a$ ntnt )o$$-
%!ult a))o$ is, 'ogy Al'nia auton0mit (ap%on.
Dasics m! no,em'e! P5-"n .gy nyilat(o$ott,
)ogy S$e!'ia >u!a$$0 "s Alessi0 ($ti al'n tenge!-
pa!tot (,eteli, te)t S$e!'ia nem a(a!t 'eleegye$ni
a''a, )ogy Al'nia #/ggetlen legyen. 9iutn .gy
t4nt, mint)a S$e!'ia mgtt C!os$o!s$g llana,
te)t a Xestminste! ]a$ette no,em'e! P:-n #igyel-
me$tette C!os$o!s$got, )ogy Anglia nem #og )'o-
!.'a menni a s$e!' (,etel"se( (ed,""!t.
Doinca!"na( a$ a te!,e, )ogy a (,ete( (on#e-
!enci%a London'an llap+tsa meg a t!t"nend&(et,
minden oldalon tets$"s!e tallt. E$ a (on#e!encia
!,idesen ss$e/lt s m! decem'e! PK-n (imondta,
)ogy Al'nia #/ggetlens"g"t 0)a%t%a a s$ultn #nn-
)at0sga alatt, egy.ttal pedig S$e!'ina( ad!iai (i-
(t&)$ ,al0 %ogt elisme!te.
C!os$o!s$g magata!tsa is '"("s ,olt e$ alatt
a$ id& alatt. SasonoR o!os$ (/l/gyminis$te! nyilat-
(o$atai ism"telten s$int"n '"("se( ,olta(. A s$ep-
tem'e!i mo$g0s+tst0l (e$d,e decem'e! P7-ig nem
t!t"nt semmi, ami(o! a c! m"g a poltaRai "s
e)a!(oRi (e!/let'en is mo$g0s+t ott. Hem tudni, )ogy
e$ mennyi'en ,olt #elelet a!!a, )ogy 3t$endo!##

57T
Con!ad ,e$"!(a!i #&n( Bu(a!est'en %!t, ss$e#/g-
g"st (ell a ("t esem"ny ($tt (e!esn/n(, me!t
decem'e! 6-"n a !omn pa!lament megnyitsa al-
(alm,al a t!0n'es$"d e!&sen )angs.lyo$$a Mom-
nia nagy s$e!ep"t "s %elent&s"g"t a Bal(n-("!d"s-
'en, amelyet )adse!ege !","n gya(o!ol -s )ogy
nemcsa( 'es$"lni a(a!ta(, a$t mutatta a$, )ogy 5T5
milli0nyi !end(+,/li )itelt ("!t "s (apott a !omn
(o!mny a )adse!eg c"l%ai!a. >ecem'e! Q5-0n pedig
a !omn (o!mny m! "!tes+tette a 'olg! (o!mnyt
a!!0l, )ogy mit (,etel t&le. E$e('&l a #lso!olt t"-
nye('&l ltni,al0, )ogy a 3a's'u!go( (/l/gymi-
nis$te!e ,is$lyt tmas$tott S$e!'ia "s Bulg!ia
($t, ,alamint Momnia s a Bal(n-s$,ets"g ($t.
Alig )at )"ttel ("s&''en Bulg"!ia ("nytelen
,olt Momnina( S$ilis$t!ia melletti 9ed%idi 8a'it
"s a Ee(ete-tenge! pa!t%ait La!apsig oda+g"!ni,
me!t a$ ellene #o!dult Bal(n-llamo((al s$em'en
megllani nem tudott. A nagy)atalma( mindent el-
(,ette(, )ogy Bulg!ia enged%en, de egy.ttal #l-
)+,t( a !omn (o!mnyt, )ogy a ,"gs& es$($
ig"ny'e,"tele el&tt a nagy)atalma( ($,et+t"s"t
,egye ig"ny'e. E$ annyi!a si(e!/lt, )ogy 565Q %a-
nu!%'an S$e!'ia is enged"(eny ,olt a nagy)atal-
ma( (,etel"sei,el s$em'en, a s$e!' (o!mny %anu!
B-n (i%elentette, )ogy a '"(e(t"s utn ,iss$a,on%a
csapatait a$ ad!iai pa!to(!0l.
A s$e!' sa%t0'an a$onnal el"gedetlen )ango(
)allats$otta( amiatt, )ogy a Bulg!i,al ,al0 s$-
,ets"gi s$e!$&d"s csa( te!)e(et !0 S$e!'i!a, me!t
kn#te.en -egosztani hd@tsait Bu.gria., -@g
"n.. hd@tsainak -egtartsrt 1o.#tatott k4z(
de.-ben Bu.grira ne- sz-@that&
E$ a Bulg!i,al s$em'eni elli ideg/l"se annl ,e-
s$edelmese'' ,olt, me!t a$ al'n-("!d"st a$$al, )ogy
S$e!'ia lemondott a$ Ad!iai-tenge!pa!t!0l, nem
le)etett elint"$ettne( te(inteni, me!t Al'nia )at-
!aina( ("!d"se is tel%esen elint"$etlen ,olt. -s mi-
utn a s$e!' (o!mnyna( a$ Ad!i"!t (eleten (ellett

57:
(!p0tlst (e!esnie, ami mag'an ?)o!dta, a s$e!'-
'olg! (on#li(tus csi!it.
L$'en a$ os$t!(-magya! diplomcia mindent
el(,etett, )ogy a$ Al'nia #ltti p!ote(to!tust
megs$e!e$$e. 9! #e'!u! P5-"n meg%elent a meg-
s$e!,e$ett al'n 'i$ottsg )at!o$ata, )ogy m!cius
5-"!e 8!iest'e al'n (ong!ess$ust )+,na( ss$e, mely
nagy Al'nit #og (,etelni. E$$el s$em'en S$e!'ia
min"l (ise'' Al'nit a(a!t te!emteni. Hein csoda,
)ogy)a a$ o!os$ (o!mny ugyana((o! ,is$ont tel-
%es %0a(a!att mutatta a d"ls$l,o(na(. Ee'!u!
P4-"n a s$e!' )i,atalos lap egy o!os$ (o!mny!ende-
letet ($lt, mely s$e!int a c! a d"ls$l,o(na( "s
els&so!'an a s$e!'e(ne( t'' o!os$ (atonai is(ol'a
,al0 #l,"tel"t engedi meg.
A 'olg! (o!mny most m! eg"s$en ny+ltan
a!!a t!e(edett, )ogy a s$e!'e(ne( 'i$onyos te!/leti
(,etel"seit s$int"n meg)i.s+tsa. `gy m!cius P-u
a G8empsI-'an a 'elg!di 'olg! (,et ltal inspi!lt
ci(( %elent meg a!!0l, )ogy Lp!/l/, D!ilep, Cc)-
!ida "s 9onas$ti! nem les$ne( S$e!'i". E$ a )+!
!end(i,/l #li$gatta a s$e!'e(et. E$"!t a$tn a s$e!'
(o!mny a S(uta!it m"g mindig ost!oml0 monte-
neg!0i csapato(at (ieg"s$+tette. Ami,el ("ts"gtele-
n/l a$t a(a!ta el"!ni, )ogy 'e#e%e$ett t"nye( el&tt
N%ana( a nagy)atalma(. Ami(o! p!ilis PQ-n si-
(e!/l a monteneg!0i csapato(na( 'e,enni S(uta!it,
a$ ss$es s$l,o( nagy !mmel #ogad%( a )i!t.
D!g'an so( )$!a lo'og0t t4$ne(, nagy tmege(
,onulna( a$ utc(on "s 9onteneg!0 mellett t/ntet-
ne(, m+g a !end&!s"g ($'e nem l"p.
A )i,atalos Aus$t!ia-9agya!o!s$g a$on'an
siet a monteneg!0i si(e! e!edm"ny"t let!ni. A )a-
talma()o$ #o!dul "s (i%elenti, )ogy nagy)atalmi
p!es$t+$s"ne( meg&!$"se "!de("'en nem t4!)eti,
)ogy S(uta!i el#oglalsa a$ eddigi )ely$etet meg-
,lto$tassa. Ell"p"se olyan e!"lyes, )ogy a$ olas$
(o!mny is (i%elenti, )ogy a 9onteneg!0 elleni (a-
tonai #ll"p"s'en !"s$t ,es$, ami annyi!a (omoly,

577
)ogy Catta!0 #ltti L,"sen-'egyen m! ott ,aun (
a monteneg!0i gyu(. 8ud%u(, )ogy 9onteneg!0
'ete( m.l,a ("nytelen ,olt (i/!+teni S(uta!it. E$utn
nemso(!a, m%us 54-"n a 9ona!c)ia 'e(e'ele$i
Ada-Lale)t.
AV. L$'en a s$ultn elleni )'o!. to,'' #olyt,
mi"!t is S$e!'ia nem ,olt )a%land0 csapatait Al'-
ni'0l ,iss$a,onni. 9s!"s$!&l a$on'an mind "le-
se'' ellent"te( me!/lte( #l a s$,ets"ges Bal(n-
llamo( ($t, melye(et a #"lt"(enys"g s a nagy)a-
talma( i$gatsa is tpllt. Ami(o! m!cius PB-n a
'olg!o( >!inpolyt a t!((t&l el#oglalt(, a e$e!-
A,e(ne( nagyon (e,"s s$e!ep/( ,olt "s e$t a 'al(ni
5apo( minden#"le("pen pe!t!a(tlt(. tgyannyi!a,
)ogy p!ilis 6-"n #l)+,ta a s$e!' )ad/gyminis$te!
a lapo(at, )ogy a s$,ets"gese( te(int"lye "!de("-
'en ne #es$egess"( e$t a ("!d"st.
Ngyane((o! #l)ang$ott a$ a (,etel"s a s$e!'
lapo('an, )ogy a s$e!'-'olg! megllapodst !e-
,+$i0 al (ell ,enni, me!t a((o!, ami(o! meg(ttt"(,
ms ,is$onyo( ,olta( "s a )ely$et a$0ta l"nyegesen
meg,lto$ott a$ egyi( s$e!$&d& #"l %a,!a. Bi$onyos,
)ogy e$t a gondolatot a$ a (!/lm"ny ,ltotta (i,
)ogy S$e!'ia 'i$onyos ,olt a#el&l, )ogy a$ Ad!in
nemcsa(, )ogy nem (ap tenge!pa!tot, )anem )ogy
Al'nia l"nyegesen nagyo'' les$, mint ame((o!!a
a$ & "!de(eine( meg0,sa c"l%'0l e$t s$e!etn".
A s$e!'<os$t!(-magya!<'olg! ,is$ony mind-
%o''an (i"lesedi(, .gy )ogy m%us P5-"n a GS$!ps$(a
Zasta,aI m! a$t +!%a, )ogy miutn D"te! (i!ly, a(i
Bulg!i,al s$e!$&dtt, nem /$en)et ne(i )'o!.t,
te)t (s$n%n le, )ogy a s$e!' "!de(e( s"!elmet
ne s$en,ed%ene(. E$ a #l)+,s nem annyi!a a (i-
!llyal ,al0 el"gedetlens"get #e%e$te (i, mint a )ely-
$et (omolysgt. E$"!t a s$e!' (o!mny m%us
PB-n eVpo$"t adott, mely'en (i%elentette, )ogy a
s$e!'-'olg! s$e!$&d"s a''an a #lte,"s'en %tt l"t!e,
)ogy S$e!'ia a$ Ad!iai-tenge!pa!tot meg(ap%a.
9iutn "!de(eit a 'olg!o( "!de("ne( e ("!d"s'en

57B
al!endelte, te)t a s$e!$&d"st !e,idelni (ell. A!!a
nem t"!t (i, )ogy mi'&l llott a$ al!endel"s. >e
'i$onyos, mis$e!int a!!a c"l$ott, )ogy S$e!'ia (,e-
telte ,olt, )ogy a$ os$t!(-magya! mona!c)i,al
s$em'en is ,"d%"( meg a s$,ets"gese( #oglalsai-
(at. Bulg!ia e$t nem a(a!ta, te)t a$"!t (,etelt
S$e!'ia most ut0'' a$o('0l a te!/lete('&l, melye(et
Bulg!ia (/ln'en megta!t)atott ,olna. A s$e!'
(o!mny eVpo$"%a a )'o!. .%a'' (it!"s""!t is
a 'olg! (o!mnyt o(ol%a, amely minden!on meg
a(a!ta s$e!e$ni >!inpolyt. A s$,ets"gese(ne( e$"!t
(ellett ($,etlen a '"(e(t"s el&tt a t!( se!ege((el
.%a''an meg/t($ni. 9i"!t is ellens$olgltatst
(,etel)etne(.
Bulg!ia a ,ele ($lt %egy$"(!e adott #elelet"-
'en nem udott )at!o$ott ,las$t "s #&leg a!!a nem,
)ogy a #lme!/lt ("!d"se( elint"$"s"ig demo'ili$l-
%ana(. .gy lts$i(, a$"!t nem, me!t gy&$elmes csa-
patai'an 'i$,a, e$t a ("!d"st is a #egy,e!e(!e a(a!ta
'+$ni. Val0s$+n4leg nem tudta, )ogy Momnia "s
S$e!'ia F.nius 5K-"n s$,ets"g!e l"pte(. A s$,et-
s"gi s$e!$&d"sne( ideta!to$0 !"s$e a (,et(e$&1
55. A s$e!' (i!ly Eels"ge (i%elenti, )ogy
minda$on #lde(et, melye( a >unt0l "s a$ e!d"lyi
)a,aso(t0l "s$a(!a #e(/s$ne( "s !omno( ltal la-
(otta( ,agy #&leg !omn a la(ossgu(, a !omn (i-
!ly "!de((!"'en #e(,&(ne( #og%a elisme!ni.
5P. A !omn (i!ly Eels"ge (i%elenti, )ogy
minda$on #lde(et, melye( a >unt0l "s$a(!a "s a
8is$t0l nyugat!a #e(/s$ne(, a s$e!' (i!ly "!de(-
(!"'en #e(,&(ne( #og%a elisme!ni.
5T. E"l!e"!t"s eset"n, ,alamint a$on esete('en,
mi(o! a$ o!os$ css$!i (o!mny, a (/ls& esem"nye(
le)et&s"ge mellett a$ egyi( ,agy mind("t magas
#"lne( ,alamely (/lns diplomciai ,agy )adi se-
g+ts"get ny.%t, a ,"gleges dnt"s a minden o!os$o(
css$!%a, Eels"ge 'lcs 'eltst0l #/gg.
5:. A %elen s$e!$&d"s, melyne( "!,"nye t+$",i
id&ta!tam!a s$0l, %oge!&!e l"p )alad"(talanul a$

576
al+!s utn s meg.%+t)at0 a )at!id& 'e,"g$"se
elolt is.
L/ln .megegye$"se(, melye( a %el eu s$e!$&d"s-
'&l #olyna(, mind("t s$e!$&d& magas #"l (o!mny-
na( dnt"se el" te!%es$tetne(. E$t a s$e!$&d"st
Bu(a!est'en 9a%o!escu (/l/gyminis$te!* A,a!escu
,e$"!(a!i #&n(, C)!istescu e$!edes, Belg!d'an
pedig 565Q %.nius 5K-"n Dasics minis$te!eln(,
Dutni( ,e$"!(a!i #&n( +!ta al.
W s$e!$&d"s alap%n? omnia )ade!e%e is a Bul-
g!ia ellen #o!dul0 !"gi s$,ets"gese( !endel(e$"-
s"!e llott s )a a 'olg! c! m"g sem engedett, en-
ne( o(a a$ ,olt, )ogy a$ os$t!(-magya! mona!c)i-
'an '+$ott. Ee!dinnd 'olg! c! ,olt a 9ona!c)ia
eVponense. Eegy,e!!e engedte a dnt"st s %.nius
QK-n meg(e$dette a$ ellens"ges(ed"se(et. >e S$e!-
'ia, Bulg!ia "s ]!go!s$g egya!nt a msi(!a
tolta enne( el&id"$"s"t. Momnia m"g nem mo$dult.
9iutn mindegyi( #"l (i%elentette, )ogy a )-
'o!.t nem a(a!ta, %.lius P-n m! nagy csata #e%l&-
dtt (i Met(i-Bu(i-Zlato,o-Locsana-Astip ($t,
mely'en a 'olg!o(na( ,iss$a (ellett ,onulnio(.
E!!e %.lius Q-n Momnia s$int"n mo$g0s+tott. Fu-
lius T-"n a g!g (,et el)agyta S$0#it. E$utn a$
!ul0 Bulg!it ,olt s$,ets"gesei is meg!o)ant(.
Alig n")ny nap alatt a 'olg!o( minden oldalon
,e!es"get s$en,edne( "s a !omn csapato( %.lius 5K-"n
tl"pi( a 'olg! )at!t. E!!e a 'olg! (i!ly a s$e!-
'e( ltal m! !"gen #l("!t c!i '"(e'+!0sgot el#o-
gadta. SasonoR a$onnal #l("!te a s$e!' "s g!g
(o!mnyt, )ogy ($l%"( ,ele a '"(e#lt"tele(et. Fu-
lius QK-n Bu(a!est'en m! ss$e/l a '"(e(on#e!en-
cia. -s augus$tus :-n m! meg,an a '"(e, 6-"n m!
s$"tmegy a '"(e(on#e!encia.
A 'u(a!esti '"("t augus$tus 5K-"n +!t( al.
A 'enne #oglalt megllapodso( a (,et(e$&(1
5. Bulg!ia (i!lya ($t egy!"s$t, ]!go!s$g,
9onteneg!o, Momnia "s S$e!'ia ($t ms!"s$t, ,ala-
mint e$e( !(sei "s ut0dai ($t '"(e "s 'a!tsg

5BK
#og u!al(odni.
P. A$ V. mell"(let s$e!int Momania "s Bulg!ia
)elyes'+tett )at!a a >una mellett 8u!tu(a%t0l (i-
indul,a a Ee(ete-tenge!ig E(!"n"t&l d"l!e ).$0di(.
Bulg!ia (teles leg#lle'' ("t ",en 'el/l a suinlai
"s !us$csu(i, ,alamint Balcsi( (!/l PK (ilom"te!nyi
$0n'an le,& e!&d+t"se(et le!om'olni. A )at!t egy
,egyes 'i$ottsg 54 napon 'el/l a )elys$+n"n #og%a
megllap+tani "s a$ .% )at! (,et(e$t"'en #lda!a-
'olt 'i!to(o( #los$tsa i!nt int"$(edni. A ,"lem"ny-
(/ln's"ge(et dnt&'+!0sg #og%a eldnteni.
Q. A %egy$&(ny, AU. mell"(let"ne( meg#elel&en
a S$e!'ia "s Bulg!ia ($tti )at! a Data!issa )egy-
n"l a. !"gi )at!nl (e$d&di( "s a !"gi t!(-'olg!
)at! ment"n a Va!da! "s S$t!uma ($tti ,+$-
,las$t0n to,'' )altad, a #els& St!nmica-,lgyet
(i,",e, mely S$e!'i" les$* a )at! a Beles-)egys"g-
n"l ,"g$&di(, a)ol a g!g-'olg! )at!!al "!int(e$i(.
A )at!t 54 napon 'el/l ,egyes 'i$ottsg #og%a meg-
llap+tani, .gy mint a P. pont s$e!int.
4. A$o( a ("!d"se(, melye( a !"gi s$e!'-'olg!
)at!!a ,onat(o$0lag #lme!/lne(, a %egy$&(ny,
mell"(let"'en l"t!e%tt megllapods s$e!int #ogna(
eldntetni.
T. ]!go!s$g "s Bulg!ia ($ti )at! a %egy$&-
(ny, V. mell"(let"ne( meg#elel&en a$ .% s$e!'-
'olg! )at!t0l indul (i, a Beles-)egys"g ge!inc"n
)alad "s a 9es$ta-#oly0na( to!(olatnl a$ -gei-
tenge!n"l ,"g$&di(. A )at!("!d"se(et .gy int"$i(
el, mint #nt.
:. A #&)adis$llso(at a$onnal "!tes+ti( a '"(e-
(t"s!&l. Bulg!ia a$onnal el(e$di a les$e!el"st.
A t''i ponto( a les$e!el"s!e "s a megs$ll0
Yapto(!a ,onat(o$na(.
9snap Ee!dinnd 'olg! (i!ly p!o(lamci0t
int"$ett a$ o!s$g)o$, mely a$t mond%a1 GS$,et-
s"gesein(, a(i((el eg"s$en )at!o$ott s$e!$&d"sein(
,olta(, el!ulta( "s el a(a!t( ,enni a$t, amit ti$-

5B5
e$!e( ,"!e !n s$e!e$t/n(. A 'olg! nem$et #e%"t&l
a$ utols0 pa!as$tig (ellett, )ogy #l'&s$/l%n e$en a
!a'lson. Egyetlen em'e! sem nyugod)atott 'ele
a''a, )ogy (/$delem n"l(/l ,ess$en el 9onaseti!,
Cc)!ida, >i'!a, De!iepe, S$alon+(i, S$e!!es$ "s ms
)elye(, )ol test,"!ein( la(na(. M"gi s$,ets"gesein(
(i)+,sa #olytn ne)"$ s$+,,el ("nytelen ,oltam a
)a!cot .%!a #l,enni. E!edm"ny is (os$o!.$ta ,olna
(/$delm/n(et, )ogy)a el&!e nem ltott politi(ai ese-
m"nye( e!&n(et meg nem '"n+tott( ,olna. 9iutn
minden oldal!0l megtmadta( s mind a$ t s$om-
s$"dun((al egys$e!!e nem ,oltun( ("pese( a )a!cot
#olytatni, ("nytelene( ,oltun( a 'u(a!esti '"("t al-
+!ni, me!t nem ,es$"lye$tet)ett/( ss$es s$e!$e-
m"ny/n(et ...I
8e!m"s$etes, )ogy Ee!dinnd ,"!$& s$+,,el "s
(ese!4 )a!aggal i!ta al a s$e!$&d"st, mely'en le
(ellett mondania so( olyan te!/let!&l, melye(et ,"!-
!el s$e!e$te( (atoni. A$ is te!m"s$etes, )ogy a 'a!t-
sgos Aus$t!ia-9agya!o!s$got !,ette, )ogy tilta-
(o$$"( a 'u(a!esti '"(e ellen.
S$eptem'e! P6-"n l"t!e%tt a s$ultnnal is a '"(e,
mely s$e!int Bulg!ia )at!a a 9a!ieani (e$d&di(
"s a Me$,a%a to!(olatnl ,"g$&di(, Anidt0l "s$a(!a.
>emoti(a, >!inpoly "s Li!(iliss$e 8!(o!s$g"
ma!ad. -!de(es, )ogy e''en a s$e!$&d"s'en #l%ogo-
s+tott( a !"gi t!( alatt,al0(at a!!a, )ogy ng#
",en 'el/l el)agy)ass( Bulg!it "s a s$ultn #nn-
)at0sga al t"!%ene( ,iss$a.
V. A$ eml+tett ("t '"(e(t"ssel a Bal(n '0("%e
m"g nem ,olt 'i$tos+t,a. A$ els& '"(e ellen a$
os$t!(-magya! mona!c)ia #oglalt llst, Al'nia
)at!ai m"g nem ,olta( megllap+t,a, a$. -gei-ten-
ge!i s$igete( ("!d"se megolds!a ,!t.
A 'u(a!esti '"(e ("!d"se nye!t legel&'' meg-
oldst. A 9ona!c)ia "s H"meto!s$g '4nss"ge
tudat'an nem !agas$(odott Bulg!ia ,"delm")e$.

5BP
>ecem'e! 6-"n a n"met (ancell! "s 8is$a 8st,n
egyide%4leg (i%elentett"(, )ogy a 'u(a!esti '"(e !e,+-
$i0%a nem s$/(s"ges. A (ancell! nyilat(o$atna(
,olt a$on'an egy !"s$e, mely a ,ilg)'o!. csi!it
lttatni engedte. W !"s$ a$, mely a Lis-;$si'an "!de-
(elt )atalma( megllapods!0l s$0l.
A$ os$t!(-magya! "s n"met diplomcina( )at-
!o$ott si(e!e ,olt, )ogy S$e!'ia nem tudott a tenge!-
)e$ %utni s )ogy a t!( (o!mny nem ,es$tette el
'i$almt a n"met (o!mny i!nt. S$e!'ia meg!,id+-
t"se Aus$t!ia-9agya!o!s$ggal s$em'en a$on'an te!-
m"s$etes ellens$en,et ,ltott (i, e$"!t a 9ona!c)ia
d"li !"s$ei'en )adil'on ma!adta( a csapato(.
8!(o!s$g a 'u(a!esti '"(e dac!a /ld$te a
g!g la(ossgot "s a 'e!lini (ong!ess$us ltal a$
!m"nye(!e n"$,e megllap+tott !e#o!mo(at m"g
mindig nem ,al0s+totta meg. E$"!t a g!g nem$eti-
s"g4 t!(( "!de("'en a #!ancia "s o!os$ (o!mny
m! 565Q no,em'e!"'en, a$ !m"nye( "!de("'en a
n"met "s o!os$ (o!mny ugyane$ ", decem'e! ,"g"n
a t!( ud,a!nl ($'en%!t.
Eg"s$ Eu!0pa ($,"lem"nye i$gatott ,olt e$e(en
(+,/l a$ os$t!(-magya! (/l/gyminis$te! llspont%a
miatt, a(i a$t (,etelte, )ogy Al'nia, mint (/ln
nem$et nll0s+ttass"(. A ,egyes nem$etis"g4 llam
minis$te!"ne( llspont%a a''0l a gondolat'0l #a(adt,
)ogy S$e!'ia, ne %usson (i a$ Ad!i)o$, in('' nem-
$eti %ogo(at isme!%ene( el. A s$e!' (o!mny a londoni
(,eti (on#e!encia )at!o$ata alap%n %ogot nye!t
,olt egy (i(t&)$ s 565Q %anu! B-n m"gis ("nytelen
,pit os$t!( nyoms #olytn ,iss$a,onni csapatait
a$ Ad!ia pa!t%!0l. Al'nia #/ggetlen llam lett
s a$ os$t!( 'e#olys #olytn Xied )e!ceg lett a$
al'n #e%edelem. Ami(o! a$utn a s$e!' (i(t&)$
,al0 %ogot ("s&'' "!,"nyes+teni a(a!ta a s$e!' (o!-
mny, se)ol sem tallt meg)allgats!a. E$"!t a
9ona!c)i,al s$em'en i$gatott ,olt a )angulat a$
eg"s$ Bal(non.

5BQ
Eg"s$ .Eu!0p!a tte!%edt e$ a$ i$gatottsg s
5654. ", ele%"n m"g "s m! nagyon #es$/lt ,olt a )an-
gulat. A ($t!sasg mindent el(,etett, )ogy e$t a
#es$/lts"get cs((entse. S e$"!t a Bagdad-,as.t "s
enne( s$!ny,onalai!a n"$,e megegye$ett ,olt a
n"met (o!mnnyal. S$in.gy a$ angol (o!mny tag%ai
m"g #olyton a le#egy,e!$"st p!opaglt(. Lloyd
]eo!ge a G>aily C)!onicleI %anu! else%i s$m'an
leadott inte!%.%'an Gs$e!,e$ett &!/let
9
-ne( ne,e$te
a )adse!eg #olytonos s$apo!+tst.
Si! EdRa!d ]!ey angol (/l/gyminis$te! #e'!u!
4-"n ta!tott manc)este!i 'es$"d"'en s$int"n (it"!,e
a #egy,e!(e$"s!e, a$t mondotta, )ogy a #egy,e!(e$"s
,e!senye, sa%na, olyan ,e!seny, mely'en a$ egyi(
,e!seny$& lema!adsa a t''ie(et nem #og%a lass+-
ts!a ("s$tetni. a maga !"s$"!&l a legnagyo''
!mmel #ogadn a #egy,e!(e$"s cs((ent"s"t, de
,anna( llamo(, melye( a #egy,e!(e$"st 'elpoliti(ai
("!d"sne( te(inti( "s semmi("pen sem (ap)at0(
a!!a, )ogy ,alamilyen megllapodst l"tes+tsene(
e!!e ,onat(o$0lag ms llamo((al. Hem mondta meg,
)ogy mely llam a$, mely e$t a megllapodst pe!-
)o!!es$(l%a, de minden(i meg"!tette.
A m!cius 57-i(i als0)$i /l"sen C)u!c)ill ten-
ge!"s$eti minis$te! a 3$ el&tt #e(,& tenge!"s$eti
(lts"g,et"s'en le,& emel"st a$$al indo(ol%a, )ogy
Anglina( (teless"ge nyolc )a%0t "p+teni a$alatt,
m+g a )o$$ e!&'en leg($ele'' ll0 )atalom tt
"p+t"s !t"!t a H"meto!s$g (o!mnyna( #la%n-
lott egye$s"g!e, melyet e$ nem #ogadott el.
Am+g a (/l/gye( a Bal(n miatt m"g mindig
'i$onytalano( ,olta(, H"meto!s$g'an a lapo( "s
n")ny ("p,isel& !"s$"!&l a #!ancia idegen l"gi0
miatt nagy agitci0 indult meg, melyne( sponteits-
'an a((o! sen(i sem ("tel(edett, ut0lag a$on'an
minden(i ("tel(edni #og 'enne. E$ a ("t(ed"s annl
%ogosulta'', mi,el a$ idegen, l"gi0 seg"ly'i$ottsg-
na( ala(ulsn tmegesen ,ette( !"s$t (aton( "s

5B4
tis$t,isel&(, pedig a n"met )adse!eg'en so)asem ,olt
olyan s$a'adsg, )ogy (aton( #els&''s"g/( enge-
d"lye n"l(/l ilyet te)ette( ,olna.
9ialatt H"meto!s$g'an a #!anci( elleni gy4l-
letet s$+tott(, a #!ancia n"p a '"(e "!de("'en dol-
go$ott "s a #!ancia-n"met '"(e 'e!ni (on#e!enci%a
ltal l"tes+tett 'i$ottsgna( m%us QK-i(i /l"s"n
!"s$t,ett #!ancia ("p,isel&( mi! (i%elent)ett"(, )ogy
a (ama!a n"gytd !"s$"t ("p,iseli(. E$ al(alommal
egy )at!o$ati %a,aslatot #ogadta( el, mely meglla-
p+t%a, )ogy nincs mess$e a nap, mi(o! a n"pe( ellen-
s"ges "!$elmeit tpll0 sa%t0 "s #el'u%t0it0l s$mon
#og%( ("!ni el%!su(at. Addig is a ("t o!s$g in#o!-
mlsa c"l%'0l !ends$e!es "!tes+t"st s$e!,e$ne(,
)ogy ne le)essen a (ed"lye(et tendenci0$us )+!es$-
tel"se((el i$gatni.
3a ss$e,et%/( e n")ny )0napna( !,id t!t"-
net"t a$ el&$& id& t!t"net",el, a((o! a$t (ell ltnun(,
)ogy a$ esem"nye(et m! el&("s$+tett"(, so((al !end-
s$e!ese''en, mint a)ogyan e$t a((o! meg le)etett
ltni, ami(o! m"g so( %elens"g c"l%!0l nem tudtun(
magun(na( s$mot adni.
H"meto!s$g "s Aus$t!ia-9agya!o!s$g ugyanis
a Bal(n esem"nyei miatt mindin('' idegess" ,lt.
A ("t o!s$g (o!mnya minden/tt ellens"get ltott
"s '+$,a a )!mass$,ets"g'en ss$e(ttt llamo(
egymssal s$em'en ,llalt (tele$etts"g"'en mind-
in('' e!"lyesen l"pett #l. Al'nia l"tes+t"se "s
#e%edelems"g ala(+tsa ltal #/ggetlenn" t"tele a$ T
"s H"meto!s$g e!"lyesded"s"ne( #olyomnya. Enne(
a #ll"p"sne( m! d"#e!alt S$e!'ia is, .gy )ogy
Dasics 565Q o(t0'e!'en (i%elent)ette B"cs'en #oly-
tatott t!gyalso( alap%n, )ogy a megegye$"s l"t!e-
%tt.
Enne( a$ e!"lyes(ed"sne( )tte!"'en a$on'an a
n"met (o!ltot nem isme!& impe!iali$mus ,olt, melyet
a n"met pu'licista +gy #e%"!, (i1 H"meto!s$g %-
,&%e meg(,eteli Aus$t!ia-9agya!o!s$gna( a Bal-

5BT
(n-llamo(na( "t0 8!(o!s$gna( "s a$on#l/l a$
-s$a(i-tenge! (i(t&ine( mag'a ol,as$tst, n!alma
Be!lint&l Bagdadig "s nyugaton AntRe!penig #og te!-
%edni ... ZAd"$i a Npszaa 5654 %anu! PT. s$ma.[
E$e( a (+,nsgo( pedig nem %m'o! 0)a%o(,
legal'' is e$t mutat%( Belgiumna( "s 3ollandi-
na( a n"met llams$,ets"g'e ,al0 (e'ele$"s"!e
,onat(o$0 t!e(,"se(. E$t mutat%a Limn n"met
t'o!no(na( 'os$po!usi pa!ancsno(sga* e$t a$ a
(!/lm"ny, )ogy FagoR (/l/gyi llamtit(! a$t
mond)atta 8a(e Fonescuna(, )ogy GAus$t!ia-9a-
gya!o!s$g addig ll #nn, am+g H"meto!s$g "!de(ei
(,eteli(, amig H"meto!s$g a(a!%a ...I
E$"!t te)t nem is sa%t, )anem H"meto!s$g
politi(%t csinlta Aus$t!ia-9agya!o!s$g, ami(o!
565Q ,"g"n #l#.%ta a !ut"ne(ne( a$t a t!e(,"s"t,
)ogy nem a(a!na( a g!g (atoli(us egy)$ )i,e
ma!adni, )anem a (eleti egy)$'a a(a!na( tt"!ni.
A nagy m!ama!osi p! "s a$ eg"s$ el%!s a$ ss$es
nem$etis"ge(ne( s$0lott, a(i( ($/l a((o! (/lnsen
a !omno( llotta( el& (,etel"se((el. Csa()ogy
e$e((el nem le)etett olyan (nnyen el'nni, mint a
!ut"ne((el, me!t #"lni (ellett a !omn-os$t!(-
magya! #es$/lts"gt&l, mely a((o! #nn is llott, mint
a$t C$e!nin 'u(a!esti os$t!(-magya! (,et GA$
EstI tud0s+t0%a el&tt 5654 %anu! PQ-n (i is %elen-
tett e.
#e$"!t a magya! lapo(, melye( Momni!0l )0-
napo(on (e!es$t/l )allgatta(, e''en a$ id&'en Mo-
mnia ellen t/$elte(. E((o! adt( le a$ ellen/n( i!-
nyul0 !omn-s$e!' s$e!$&d"st is, melyne( ,al0disgt
a((o! Bu(a!est'en megc#olt(.
AAA. EEFEZE8.
5T. O. A$ ultimtum el&tt.
2%& A 3oh0nzo..ern(t"reksek& < bb. A.bnia& <
%%%& Kzerbia&6
@. Lttu(, )ogy a t!t"neti !0 legne)e$e'' #l-
adata a$ u!al(od0)$na( t!e(,"seine( megllap+-

5B:
tsa. 3a meg a(a!om tudni a$ egyes!&l, )ogy mit
te!,e$, a((o! nemcsa( a %ellem"t, )anem es$m"nyeit,
,is$onyait, (!/lm"nyeit, "s$'eli te)ets"geit is is-
me!nem (ell. A$ u!al(od0( olyan (/ln ,ilg'an "l-
ne(, )ogy minde$t nagyon 'a%os !0lu( megtudni. Vi-
s$ont a$on'an a$ llami g"pe$et "l"n llana( s +gy
a$ llam s$e!,eine( el%!sa ad #l,ilgos+tst a$
u!al(od0)$a(, a ne(i( al!endelt llami )at0sgo(,
o!s$gai('an "l& (apitalist( t!e(,"sei!&l, a(i(et
a$ u!al(od0( ("p,iselne(.
eml+tett/( m!, )ogy a (/l#ldn n"met p"n$en
'an(o(at alap+totta(. E$e(ne( #ladata ,olt a n"met
"!de(e(et s$olglni. A 'an(o(on (+,/l a n"met (o!-
mny .%sgo(at ta!tott a (/l#ldn, amelye( #l-
adata ,olt a n"mete( ellen i$gatni, )ogy a$ ilyen la-
po( ci((ei 'i$ony+t"(ul s$olgl%ana( anna( a$ ide-
gen o!s$gna( ellens"ges indulat!0l.
565Q p!ilis 5B-n Lie'(nec)t L!oly ("p,isel&
a Meic)stag'an 'es$"det ta!tott, amely'en elmondta
a$t, )ogy a n"met #egy,e!gy!a( "s ($t/( els&so!-
)an a L!upp-gy! (/l#ldi lapo(at #i$etne( "s ta!ta-
na(, )ogy )'o!.!a i$gassana( H"meto!s$g ellen.
9eg,dolta a L!upp-gy!at m"g a$$al is, )ogy iga$-
gat0sga meg,es$tegetett t'' llami )i,atalno(ot,
)ogy llamtit(o(at tud%on meg.
A$o( ($t a lapo( ($t, amelye(et a n"met
#egy,e!gy!oso( meg,ette(, s$e!epelt n",s$e!int a
Eiga!o. A$ a ,d%a Lie'(nec)tne(, )ogy a L!upp-
gy! meg,es$tegetett llami )i,atalno(o(at, iga$na(
'i$onyult. A n"met pa!lamentne( nem llott m0d%-
'an a Eiga!0!a ,onat(o$0 ,d ,al0disgt tis$t$ni.
Ami(o! a Lie'(nec)t 'es$"d"t ($lt"(, a magya!
lapo( csa( a$$al me!t"( %ele$ni, )ogy 3o)en$olle!n
Vilmos is ott ,an a )tt"!'en, )ogy d4lt )et/((el
i!t(, )ogy a 0sszr rendk@4. rdek.+dik az 4g#
irnt& A$t meg sem eml+tett"(, )ogy a css$! egyi(
#&!"s$,"nyese a L!upp-gy!na(.
An"l(/l, )ogy a )'o!. ("!d"s"ne( ga$dasgi
o(ait (utatnn( megllap+t)at%u(, )ogy s$mos di-

5B7
nas$ti(us t!e(,"s is a )'o!. #el" )a%totta Eu!0pt.
9a m! tis$t''an ltun( e$e('en a ("!d"se(-
'en, me!t tud%u( a (,et(e$&(et1 a 9a!o((0-(!+$is
miatt ma%dnem )'o!.!a (e!/lt a so! "s E!ancia-
o!s$g enged"(enys"g"n m.lott, )ogy '"("sen le)e-
tett a ,is$lyt elint"$ni* a n"met "s #!ancia t&("se(
($s t!sasgot al(otta( 9a!o((0 (i)as$nls!a,
te)t nem ga$dasgi "!de(e( mo$gatt( a (o!m-
nyo(at* a n"met (o!mny a((o! .%!a el)at!o$ta,
)ogy a )adse!eget to,'' #e%les$ti.
E!!&l a$ el)at!o$s!0l s enne( n"ps$e!4s+t"s"-
!&l igen %elent&s dolgo(at ol,asun( a n"met (o!mny
56.5Q m!cius 56-i(i eml"(i!at'an, amely m! p!i-
lis P-n Etienne #!ancia )ad/gyminis$te! 'i!to(-
'an ,olt. Fellem$& a (o!mnyo( egyms)o$ ,al0
,is$ony!a, )ogy ("t )"ten 'el/l m! a #!ancia (o!-
mny (e$"'en ,anna( a n"met (o!mny legtit(o-
sa'' a(ti. El (ell tenn/n(, )ogy )asonl0("pen a
n"met (o!mny is meg tudta s$e!e$ni a #!ancia (o!-
mny i!atait.
E$ a n"met eml"(i!at nagyon )at!o$ottan el-
mond%a, )ogy mi a Laise! politi(%a s ta(ti(%a1
GA n"ppel meg (ell "!tetni, )ogy a mi #egy,e!(e$"-
s/n( csa( ,las$ E!anciao!s$g )'o!.s ("s$/l&d"-
sei!e "s politi(%!a. A n"ppel el (ell #ogadtatnun(
a$t a gondolatot, )ogy ne(/n( tmad0 )'o!.t (ell
ind+tanun(, )a le a(a!%u( (/$deni a$ ellens"g p!o,o-
(lsait. Latosan ke.. a do.got -egind@tanunk,
h## ne bred5en 1". a g#an "s meg(+m"l%/( a ,l-
sggal %!0 pus$tulso(t0l ga$dasgi "let/n(et. .gy
(ell a dolgo(at int"$n/n(, )ogy a )atalmas #egy,e!-
(e$"s, a$ 0!isi ldo$ato(, a politi(ai #es$/lts"g
)atsa alatt -indenki -egk"nn#ebb4.snek rezze a
hbor -egind@tst, )is$en a )'o!. utn, "ppen
.gy, mint 5B7K utn a '"("s mun(na( "s #llend/-
l"sne( ",ti$edei #ogna( (,et(e$ni. A )'o!.t p"n$-
/gyi s$empont'0l is el& (ell ("s$+teni. W te(intet'en
m"g nagyon so( a tenni,al0. Hem s$a'ad a p"n$-
em'e!e( 'i$almatlansgt #l(elteni, no)a tud%u(.

5BB
)ogy so( olyan dolog !an, amit nem le)et tito('an
ta!tan.I
G... -s$a(-A#!i('an "s C!os$o!s$g'an $a,a!g-
su(at (ell tmas$tani ... E,"g'&l s/!g&sen a!!a (ell
t!e(edn/n(, )ogy %0l (i,logatott meg'+$otta( !","n
'e#olysos em'e!e((el %ussun( "!int(e$"s'e Egyip-
tom'an, 8unis$'an, Alg+!'an "s 9a!o((0'an, )ogy
+gy a tenge!ent.li )'o!. eset"!e s$/(s"ges el&("s$/-
lete( megt!t"n%ene(... H")ny ",,el e$el&tt tett
els& (+s"!let/n( megte!emtette a s$/(s"ges ss$e-
(ttet"st.
Q:
... Clyan #l(el"se(et, amelye(et a )'o!.
ide%"n meg'+$ott /gyn(( s$e!,e$ne(, gondosan (ell
meg#elel& es$($((el el&("s$+teni. A #l(el&( els&
dolga, a ($le(ed"si es$($( )as$nl)atatlann
t"tele legyen.I
Q7
G... a (is llamo(at a!!a (ell ("nys$e!i te!4, )ogy
ta!tsana( ,el/n( ,agy pedig meg (ell #"leml+teni.
Bi$onyos (!/lm"nye( ($tt )adse!egei(et "s ,!ai-
(at (nny4 s$e!!el le le)et ,e!ni... E$ ,olna taln
Belgiummal "s 3ollandi,al s$em'en a teend&.I
E$ a$ eml"(i!at eg"s$en &s$int"n #lt!%a a$utn
m"g a Laise! %,end& politi(%t is, amelyet a n"met
(o!mny a legut0''i id&'en (,etett is.
A Meic)s'an(!0l ($tudoms., )ogy tito('an
nagy a!anyta!tal"(o(at gy4%ttt s +gy alig egy
milli!dnyi a!any("s$let"t m! 565Q-'an PKKK mil-
li!dig #l,itte. A Meic)s'an( eln(e ugyana((o!
(iadta a %els$0t, )ogy ta(a!"(os(odni (ell s 'e (ell
,inni minden #ill"!t a 'an(o('a. A nagy'an(o(
e$utn meg,ont( a (icsinye(t&l a )itele(et ,agy
!es$t!inglt( a$t "s emiatt (!+$iss$e!4 )ely$et ,olt
e''en a$ id&'en a magya! p"n$piacon is.
Eml"(e$etes, )ogy am+g 565P-'en a$ Cs$t!(-
9agya! Ban(na( m"g a$ ,olt a$ llspont%a, )ogy
Q:
C"l$s a ma!o((0i ellens$ultn si(e!es tmoga-
ts!a.
Q71
E$"!t &!i$t"( nlun( a )'o!. ele%"n minden/tt
olyan gonddal a ,asuta(at "s )ida(at.

5B6
'e(e'ele$ett (,etel"se( ala(%'an (ell a ,id"(i int"-
$ete(ne( a p"n$/(et el)elye$ni, e$utn a$t a %els$0t
adta (i, )ogy a p"n$int"$ete(ne( mo'ilo(na( (ell
lenni(1 )ogy p"n$/(et (e!es(edelmi ,lt0('a (ell
#e(tetni/(.
+me +gy #/ggne( ss$e a (/lpoliti(ai ("!d"se( a
mindennapi "lettel. A ,id"(i pa!as$tga$da, a(it&l a
,lt0 meg#i$et"s"t (,etelte a (is s$,et(e$et ,agy
,id"(i p"n$int"$et, nem tudta, )ogy mi"!t (ell ne(i
egys$e!!e meg#i$etnie a$t a$ ss$eget, amelyet !"s$le-
te('en nagyon ("nyelmesen meg tudott ,olna #i$etni.
A ,id"(i ap!0 int"$ete( iga$gat0sgi tag%ai nem tud-
t(, )ogy mi"!t (ell ne(i( minden ,iss$les$m+tolt
,lt0t ,iss$a#i$etni/(, ami(o! eddig (+nlt( ne(i(
a p"n$t, ami(o! a nagy int"$ete( nem!"gen m"g !%u(
e!&s$a(olt( a )itelt. A (is ,id"(i int"$ete( elpus$tul-
ta( s nem tudt(, )ogy e$ a (/lpoliti(,al #/gg &ss$".
E$e(ne( a$ ss$e#/gg"se(ne( meglts!a csa(
nagyon (e,"s em'e!ne( ,olt meg a tudsa, csa( (e-
,"s "!tette meg a$ ss$e#/gg"st. A nagy tmeg a ("!-
d"s !end(+,/li m"!etei el&tt s$"deleg,e %!t s %o''!a-
'al!a ,et&d,e ,"g!e is a (o!mnyo( n"pellenes poli-
ti(%t tmogatta s$a,a$at,al.
E''en a$ id&'en m! eg"s$en 'i$tos tudomsa
,olt a #!ancia (o!mnyna( a!!0l, )ogy a Laise! meg-
s$4nt a '"(e )i,e lenni, me!t a #!ancia ($t!sasg
'e!lini (,ete, Fules Cam'on 565Q no,em'e! P-n
%elent"st tes$ a Laise! "s Al'e!t 'elga (i!ly 'es$"l-
get"s"!&l, amely al(alommal a Laise! ("ts"gtelen
(i%elent"st tett a!!a n"$,e, )ogy )'o!.t a(a!, ami
miatt a 'elga (i!ly !end(+,/l megi%edt.
A 'es$"lget"s'en 9olt(e ,e$"!(a!i #&n( is !"s$t
,ett s enne( magata!tst Cam'on (,et(e$&leg +!%a
le1 G9olt(e t'o!no( ugyanolyan s$ellem'en 'es$"lt,
mint u!a. is (i%elentette, )ogy a )'o!. s$/(s"ges
"s el(e!/l)etetlen, de m"g a css$!nl is %o''an 'i$ott
a gy&$elem'en. A 'elga (i!ly e #l#ogssal s$em'en
utalt a!!a, )ogy e$ a$ o(os(ods #"l!eisme!i ,agy el-

56K
to!$+t%a a #!ancia (o!mny s$nd"(ait "s, )ogy )ely-
telen dolog a 1ran0ia np igazi rzseit nhn# sz5as
usz@t ag# .e.kiis-eret.en ka.andor n#i.atkozatai
a.ap5n -eg@t.ni& E$e( a$ ellen,et"se( a$on'an nem
gy&$t"( meg sem a css$!t, sem a ,e$"!(a!i #&n(t.I
9a m! tud%u(, )ogy mi"!t nem gy&$t"( meg.
3is$en a #!ancia so,ini$must a Laise! ta!ttatta #nn
"s s$u',encionltatta.
AA. A$ os$t!(-magya! politi(a, amint a!!a ism"-
telten !mutattam, nem ,olt a nyolc,anas ",e( 0ta
ms, mint a n"met Laise! (/lpoliti(%na( tmoga-
tsa. E$t a n"mete( "ppen olyan %0l tudt(, mint a
#l,ilgosodott magya!o(. A GH"ps$a,aI 5654 %anu!
PT-i(i s$m'an e$t (i is #e%tette s n"met ,"lem"nye-
(et id"$ett a!!a n"$,e is, )ogy a n"mete( nemcsa(
nem t!&dne( a 9ona!c)ia "ps"g",el, )anem egyene-
sen #loSiZtand0na( ta!t%(. Amint egyi( n"met pu'-
licista (i#e%e$te, e$ a #lt"tele anna(, )ogy a H"met-
'i!odalom AntRe!pent&l Bagdadig te!%ed)essen.
Ngyane$ a ci(( id"$i 8a(e Fonescuna( a$t a )+!-
adst, )ogy &el&tte FagoR (/l/gyi llamtit(! Be!-
lin'en a$t a (i%elent"st tette, )ogy a$ os$t!(-magya!
'i!odalom addig "l, ameddig H"meto!s$g a(a!%a.
H"met politi(a (e!getett min(et, me!t amint a
(ancell! a Meic)stag'an mondotta1 G8!(o!s$g
ott ,"g$&di(, a)ol a$ angolo( leggyng"'' gya!mata
(e$d&di(I. 9! pedig 8!(o!s$g)o$ csa( !a%tun(
(e!es$t/l tudott #"!(&$ni a n"met impe!iali$mus.
A n"met politi(a ma m! eg"s$en ,ilgos,. 3a a$
os$t!(-magya! mona!c)ia lemegy a Bal(n!a s ott
)0dit, a((o! u!al(od0)$a "s u!al(od0 os$tlya a''an
a )it'en #og !ingat0d$ni, )ogy mege!&sdtt, )olott
meggyng/lt. >e ,is$ont a 9ona!c)ia t"!)0d+tsa
s$/(s"ges is, )ogy min"l %o''an s$"ts$aggassa a
Bal(nt. W s$"ts$aggats!a i!nyul0 t!e(,"s egyi(
nyil,nulsa ,olt Al'nia megte!emt"se is, a)o,a
Xied )e!ceget /ltett"( #e%edelm/l.

565
9inda$o( a politi(uso(, a(i( a n"met "!de(et
s$olglt( 9agya!o!s$gon, S$e!'ia %ogos (,etel"-
seine( .t%'an llotta(. `gy els&so!'an And!ssy
]yula, a(i m"g 5654 m%us 5-"n a GHeue E!eie D!esseI-
'en a$t +!ta, 'ogy (!, )ogy Al'nia leg%o'' te!/leteit
S$e!'ia (apta.
E$e(ne( a politi(uso(na( seg+ts"g",el "s 'e-
#olysa alatt %tt l"t!e a delegci0na( a$ a )at!o$ata,
amely 5654 m%us'an megs$a,a$ta a )ad/gyi (lt-
s"ge(ne( ma%dnem 5KK^-os #lemel"s"t. S e$ a$ eme-
l"s, amint L!o'atin )ad/gyminis$te! p!ilis QK-n a
magya! delegci0'an elmondott eVpo$"%'an (i#e%-
tette, nem .% 'e!ende$(ed"se( (lts"gei!e, )anem a
megs$a,a$ott progra- greha5tsra ,olt s$/(-
s"ges. A )ad/gyi p!og!am legl"nyegese'' !"s$e
a l"ts$memel"s ,olt, amelyet a Bal(n-$a,a!o((al
indo(olta(. A l"ts$memel"s pedig a''0l llott, )ogy
a$ o!s$g 'else%"'en a s$$ado( l"ts$mt 6Q-!a, a
)at!s$"le(en pedig 5PK-!a emelt"( #l. E$t a #l-
emel"st a )at!on el)elye$ett 5P4 $s$l0al%nl Zegy
$s$l0al% Q s$$ad[ #oganatos+tott( is a$ 565Qb4-i(i
ao!o$si ",'en s a$ 5654bT-i(i!e csa( Q4 $s$l0al%'an
(ellett m! #oganatos+tani.
E$e( a #lemelt l"ts$m. $s$l0al%a( 'i$tos+tott(
a 9ona!c)ia "s H"meto!s$g Bal(n-politi(%na(
meg,al0sulst. E$en(+,/l ,V0pit"s!e is %utott, de e$
nem el"g+tette (i a GDeste! LloydI-ot "s a G9agya!-
o!s$gI-ot, amely 5654 m%us'an Momnia #el" is
(,etelt ,!a(at.
A GBudapesti 3+!lapI 5654 m%us 57-"n a Bal(n-
("!d"ssel #oglal(o$,a, nagyon )elyeselte a (o!mny
politi(%t, amely a Bal(ns$,ets"ggel s$em'en #og-
lalt llst s a!!a i!nyult, )ogy s$"tug!ass$a. 9iutm
a #nte'' ($lt s$e!'-'olg! s$,ets"gi s$e!$&d"s
e$e!int Bulg!ia (apta 9aced0nia nagyo''i( !"s$"t,
de ,is$ont Bulg!ia ta!to$ott ,olna S$e!'it Al'nia
#els& "s ($"ps& !"s$"ne( el#oglals'an tmogatni,
Be!c)told (/l/gyminis$te! a GBudapesti 3+!lapI s$e-

56P
!int nagyon )elyesen, e$t mega(adlyo$ta. 9a%d +gy
#olytat%a1 GA Bal(ns$,ets"g s$"tug!as$tsa nagyon
(ed,e$& ,olt a 9ona!c)i!a n"$,e. S$e!'ia ma (e-
,"s'" ,es$"lyes a 9ona!c)i!a n"$,e, mint a ,lsg
el&tt ,olt. ]!go!s$g, Al'nia s Bolg!o!s$g ,es$i(
(!/l, amely tele ,an s$e!'gy4llettelI.
AAA. A 9ona!c)ia "s a n"met css$! Bulg!it
)as$nlta #l a!!a, )ogy "!de("'en )a!col%on. AMok
a 'olg!o(, a(i( a, msodi( Bal(n-)'o!.'an eleste(,
)a$%u( "!de(ei ellen a Laise! "s a$ os$t!( css$!
"!de("'en ,"!$ette(. 8ud%u(, )ogy )i'a ,"!$ette(
a gy&$& s$e!'e( s g!g( is, me!t a 3a's'u!go( s
3o)en$olle!ne( mega(adlyo$t( &(et gy&$elm/(
(i)as$nls'an. S nem a$"!t ll+tott( meg a gy&$&-
(et, mi,el a legy&$tte(et sa%nlt(, mi,el a ,"!eng-
$"st meg a(a!t( a(adlyo$ni, )anem a$"!t, me!t
sa%t u!almu(na( (ed,e$&tlen ,olt a s$e!' gy&$elem.
S$e!'ina( a$on'an engednie (ellett s Dasics
565Q o(t0'e!"'en (i is %elentette, )ogy meg)a%ol a$
e!&se'' el&tt.
S mit tett a$ os$t!(-magya! (/l/gyi politi(a
c"l%aina( el"!"se c"l%'0l2 Beles$0lt S$e!'ina( 'els&
"s (e!es(edelmi /gyei'e, 'ele tan/gy"'e, ,as.ti ("!-
d"sei'e s a s$e!' (o!mny engedett. L/lnsen a
,as.t ("!d"se %ellem$&. A Bal(n-)a'om el&tt a$
0s$e!'iai ,asuta( a Z/!ic)'en s$"(el& llam ,as.t-
t!sasg tula%dona ,olta(. E$e(et a ,asuta(at meg-
,"tette a$ os$t!(-magya! (/l/gyi (o!mny a$ zste!-
!eic)isc)e Boden(!editanstalt, Xiene! Ban(,e!ein,
9agya! ;ltalnos 3itel'an(, Desti 9agya! Le!es(e-
delmi Ban(, Desti 3a$ai Els& 8a(a!"(p"n$t! Egye-
s/lettel.
8ette pedig e$t a$"!t, mi,el a s$e!' (o!mny
te!m"s$etesen meg a(a!ta s$e!e$ni e$t a ,asutat.
E$utn a 9ona!c)ia mega(adlyo$ta a$t, )ogy e$e(et
a ,asuta(at a s$e!' llam (isa%t+tsa. E''en a ("!-
d"s'en nagyon so( ta!tott a ,ita s ut0'' a s$e!'

56Q
(o!mny m! csa( a$t ("!te, )ogy mo$g0s+ts ese-
t"n #lt"tlen/l )as$nl)assa a ,asuta(at.
5654. ", ele%"n a #!ancia piacon .%a'' (lcsnt
,ett #l a$ o!os$ llam(incst! ,as.t"p+t"si c"l!a.
S a$t (ell )inn/n(, )ogy enne( #l)as$nlst a(a!ta
mega(adlyo$ni a Laise! "s Ee!enc Ee!dinnd
os$t!(-magya! t!0n!(s, ami(o! 5654 m%us P6-"n
Lonopist'en, e$ ut0''ina( (ast"ly'an el)at!o$t(,
)ogy a!ats, utn meg(e$di( a )'o!.t a$ ntnt
ellen. A ($,"lem"nyt is .gy in#o!mlt( m"g
5654-'en, )ogy nem lett ,olna )elyes ,!ni s enne(
adott (i#e%e$"st a GHeue E!eie D!esseI 5654 s$eptem'e!
54-i(i s$ma, ami(o! a$t +!%a1 G3t s$a'ad lett ,olna
meg,!nun(, amig e$e( a ,asuta( meg"p/lne(2I
A 9ona!c)ia eg"s$en H"meto!s$g utn indult s
8!(o!s$g'an is .gy ,iselt"( magu(at a n"met
tis$te(, mint a )0d+t0(. `gy m!cius'an Limn t'o!-
no( meg%elent a$ egyi( (onstantinpolyi t,i!ati
i!od'an s !e,ol,e!!el a (e$"'en (,etelte, )ogy el"g-
t"telt ad%ana( ne(i egy )+!"!t, amelyet a G9atinI-na(
leadta(.
E$ a !e,ol,e!es #ll"p"s s$im'oli$lta a n"mete(
)ely$et"t 8!(o!s$g'an.
9iutn a s$e!' (o!mny (e$"t meg(ttte a
9ona!c)ia (o!mnya, a 9ona!c)ia ellens"gei t!sa-
dalmi ut0n dolgo$ta(. >e sem e$, sem pedig a$, )ogy
me!"nylete(et ("s$+tette( el&, nem 'e#olysolta a
t!0n!(sne( "s a Laise!na( el)at!o$st, )ogy a
)'o!.t megind+t%(. S&t maga a t!0n!(s is a((o!
esett a me!"nyletne( ldo$atul, ami(o! a!!a a )ad-
gya(o!lat!a ment, amelyet a$"!t !ende$ett, )ogy a
)adse!eg megtanul%a, mi("pen (ell S$e!'it meg-
tmadni.
E$"!t &s$int"n mond)atta 8is$a Ast,n 5654 de-
cem'e! PP-"n ta!tott 'es$"d"'en, )ogy a me!"nylet
utni napo('an nyil,n,al0 ,olt el&tte, )ogy a )-
'o!. el(e!/l)etetlen. E$ a nyilat(o$at n("ntelen
,alloms ,olt. ne(i ugyanis tudnia (ellett, )ogy a

564
)'o!. megles$, ami(o! m! 56.4 m%us'an 'i$al-
mas !endelete( mente( s$"t a #&ispno()o$, )ogy
minden (iadst a minimum!a (ell cs((enteni "s u*i
int"$m"ny!e (lteni nem s$a'ad. Ngyane((o! l0-
so!o$s ,olt 9agya!o!s$gon, amelyne( (apcsn
#igyelme$tette( minden(it, )ogy a lo,a(at augus$tus
PB-ig eladni nem s$a'ad.
9%us ,olt a$ a )0nap, ami(o! olyan so(s$o!
ol,as)attu(, )ogy a. )'o!.( utn #llend/l a ga$da-
sgi "let "s e$"!t %o'' a )'o!., mint a #egy,e!es '"(e.
S m"gsem gondelt ms a )'o!.!a, mint a(i( el)at-
!o$t(. Ami(o! 5654 %.nius PB-n Ee!enc Ee!dinndot
Sa!a%e,o'an meglt"(, a((o! e$ lett a )'o!. /!/gye,
mint)a meg/$ente ,olna a 9ona!c)ia a )'o!.t, )a
nem ("s$/lt ,olna !, .a(!milyen m"lyen 'eletapo-
sott ,olna a(!melyi( llam is a p!es$t+$s"'e@
S$e!'ia !"s$"!&l pe!s$e meg,olt a$ ellens$en, a
9ona!c)ia i!nt. Ami0ta ugyanis S$e!'ia s$$t+$ ",
el&tt le!$ta a t!( u!almat, a$0ta, mindig a$"!t (/$d,
)ogy s$e!'ne( ma!ad,a, min"l magasa'' (ultu!#o(!a
emel(ed,e, s$e!'e(/l ta!tsa meg a s$e!'e(et. E$ a
t!e(,"s ,ltotta (i a )'o!.t a 8!('i!odalom ellen.
E$ a t!e(,"s s$/lte a$t a$ a(namun(na( ne,e$ett
#!ado$st, )ogy S$e!'i)o$ ta!to$$ana( minda$o(,
a(i( s$e!'/l 'es$"lne(. E$ a t!e(,"s "!lelte meg
S$e!'ia (ult.!politi(%t "s ga$dasgi politi(%na(
a$on te!,eit, )ogy 9onteneg!0,al egy ,mte!/lett"
legyen, amit a$on'an a 9ona!c)ia mega(adlyo$ott.
B"("s mun(%na( s$e!,e a nem$eti ,"d&egylet,
mely 9agya!o!s$gon Ha!odna Cd'!ama n",en gy4-
lletess" ,lt. >e c"l%a nem gy4lletes, me!t egyetlen
nem$et el&tt sem le)et gy4lletes egy msi(na( a$ a
t!e(,"se, )ogy #a%!o(onait "s test,"!eit ,"deni "s
egyes+teni a(a!%a. A!!0l egyel&!e nem #ogun( ("ts"g-
telen 'i$ony+t"(o(at nye!)etni, )ogy es$($ei #el&l
milyen +t"letet s$a'ad "s le)et mondani.
A(!mint legyen is a$on'an, a$ 'i$onyos, )ogy a
s$e!'e( t!e(,"seit 9agya!o!s$g politi(ai s$e!,e$ete

56T
"s megl",& )al!ai a(adlyo$t(. 9iutn minden
magya! llampolg! a$ o!s$g )at!aina(-s"!t)etet-
lens"g"t 0)a%t%a, enn"l#og,a a s$e!' t!e(,"se((el
#e$em'en ellens"ges magata!tst tan.s+tott.
A s$e!'s"g a s$e!' egys"gen (+,/l a. s$l, egy-
s"g"!t is (/$dtt. E$ a mun(%a annl (e,"s'" le)e-
tett ($nys a magya!sgna(, mi,el a )o!,to(at
ngyis csa( ,allsu( ,las$t,n el a s$e!'e(t&l, (ny-
ny"u #lte)et&, )ogy ($/l/( t''en )a%lana( a s$l,
egys"g #el". Samo sloga S!'ina spasr,a, csa( a$
ss$eta!ts menti meg a s$e!'et, %elmondat n"p-
s$e!4," ,lsa 3o!,to!s$g'an, aggodalommal tl-
ttte el a (o!mny(!(et, me!t megmutatta, )ogy
a #ele(e$et nem nem$etal(ot0 t"nye$&. A s$e!'e(
ugyanis g!g(eletie(, a? )o!,to( (atoli(uso(.
A 9ona!c)ia (/l/gyi (o!mnya a s$e!' 'e#olyst
le)etetlenn" a(a!ta tenni. W te(intet'en nem el"ge-
dett meg a$$al, )ogy S$e!'it gynge, e!&tlen, s$e-
g"ny, (ult.!a ti an llamm tegye, )anem meg a(a!ta
semmis+teni.
5:. O. A$ os$t!(-magya! ultimtum.
F.nius )0 ,"g"n nagy #egy,e!gya(o!lat ,olt
Bos$nia )egyei ($tt. A$ os$t!(-magya! )adse!eg
(atonit a!!a o(tatt(, )ogy mi("pen (ell a )egyes
Bal(n-tala%on )a!colni. Bal(ni 'egye( ("t s$om-
s$"dos llami%n ,anna(1 9onteneg!0'an "s S$e!'i-
'an. Ami(o! e!!&l a 'os$niai #egy,e!gya(o!lat!0l
ol,asott a$ os$t!(-magya! mona!c)ia la(ossga, nem
gondolt a!!a, )ogy e$ a s$e!' s monteneg!0i )egye(
($ti )a!c!a ,al0 (i("p$"s is le)et, de S$e!'i'an
so(an agg0d,a gondolta( e!!e. Foggal2
A #eleletet el,gta a %.nius PB-n (il&tt goly0,
amellyel D!incip "s t!sai a 3a's'u!g-t!0n !(s"t
(i,"ge$t"(. El,gta, legal'' is e$t mond%( ma "s
mondt( so(an a )'o!. (it!"se utn. El,gta, me!t
a 9ona!c)i'an minden(i a$t ,allotta 5654 nya!n,

56:
)ogy most el (ell t!/lni S$e!'it a #ld s$+n"!&l.
V%%on ugyan+gy gondol(o$ta(-e a$ em'e!e( a gyil-
(os goly0( (i!p+t"se el&tt, a$t nem tud)atni.
V%%on #"lte(-e ett&l a s$e!'e( %.nius PB-i(a el&tt,
a!!a #eleletet a((o! nye!/n(, )ogy)a elgondol%u(,
,%%on #"lt/n(-e mi att0l, )ogy C!os$o!s$g egys$e!
megs$/nteti llami #/ggetlens"g/n(et. Eeleletet
a((o! ad)atun(, )a megllap+t%u(, )ogy mi"!t ala-
(ulta( nagy llamo(. 9i"!t s$+,t( el a (is llamo(
"let("pess"g"t.
3a nem is (e'ele$i 'e a nagy llam a (icsinye(et,
amelye( s$oms$"dsg'an )elyet #oglalna(, legal''
a!!a t!e(s$i(, )ogy a (is llam csa( #/ggel"(e
legyen ne(i, )ogy mindent nla ,s!ol%on, mindent
ne(i ad%on el* )adse!eg"t a$ & tmogats!a ta!tsa*
is(oli'an a$ & dics&s"g"t )i!desse. A$t pedig semmi-
eset!e sem t4!i, )ogy ,ele s$em'en llst #oglal%on.
Hem (ell (utatnun( a$t, )ogy a 9ona!c)ia lls-
pont%a S$e!'i,al s$em'en %ogos ,olt-e ,agy nem.
>e ,al0, )ogy a 9ona!c)ia %ul?us PQ-i(i dema!sa a!!a
i!nyult, )ogy S$e!'ina( 'els& /gyei'e is legyen
'eles$0lsa. Egys$e! s minden(o!!a meg a(a!ta s$/n-
tetni anna( le)et&s"g"t, )ogy a s$e!'e( a 9ona!c)ia
ellen i!nyul0 t!e(,"se(et tpll%ana(, )ogy ilye-
ne(et tmogassana(.
S$e!'ia a 9ona!c)i,al s$em'en nem "!e$te ma-
gt a m.lt'an sem anna( a (is llamna(, amely-
ne( (teless"ge a s$oms$"d )atalmas llam (+,n-
sgait lesni "s tel%es+teni. Le)ets"ges a$"!t, me!t a
s$e!'e( a t!( u!alom al0l "ppen a$"!t s$a'ad+tot-
t( #l magu(at, )ogy #/ggetlene( legyene( "s nem-
$eti t!e(,"sei(ne( ne legyene( gt%ai. 8aln e$ is
($'e%ts$ott a''an, )ogy ami(o! a 9ona!c)ia anne(-
tlta Bos$nia-3e!cego,int, a((o! S$e!'ia tilta(o-
$ott ellene, me!t e$$el a ("t s$e!' ta!tomnnyal egye-
s/lni a(a!t.
A 9ona!c)ia llspont%a a((o! a$ ,olt, )ogy
S$e!'ia tilta(o$sa mgtt C!os$o!s$g ll. Aga$-e,
nem-e, a$t nem le)et eldnteni. Bi$onyos a$on'an,

567
)ogy C!os$o!s$g el&'' isme!te el a$ anneVi0t, mint
a)ogy S$e!'ia les$e!elt. E$ ut0''i 56K6 m!cius Q5-"n
tette a (+,nt nyilat(o$atot s a$utn el/lte( a$
i$galma(.
>e csa( a$o( a$ i$galma( /lte( el, amelye(et
S$e!'ia ("s$/l& #egy,e!es tmadsa o(o$ott. A s$l,-
("!d"s i$galmai nem /lte( el sem 9agya!o!s$gon,
sem 3o!,to!s$g'an. A s$l, egys"g gondolata so(a-
(at )e,+tett "s a(i( a (/ln )o!,t %ogo( alap%n
llotta(, a$o( is le a(a!t( ,etni a magya! u!al-
mat. Ami 3o!,to!s$g'an t!t"nt, a$ egy !"s$e a
s$e!' esem"nye(ne(.
9ind("t o!s$g'an a nem$etis"gi "!$"s i$gatta
a mo$galma(at. Vel/( s$em'en a nagy)atalmi lls-
pont llott, mely nem t4!)ette a nem$etis"gi lls-
pont "!,"nyes/l"s"t, me!t e$ 'e#el" "s (i#el" egy-
a!nt gyeng+tette ,olna. A (/$delem #olyt. A s$l-
,o(na( is ,olta( 'a!t%ai a 9ona!c)i'an, de m"gis
t''en ,olta( ellen#elei(.
A s$l,o( (/$delme mellett #olyt a !omno("
9agya!o!s$gon. Lise'' e!&,el. A minis$te!eln(
pa(tumos alapon (+,nta e$t a ("!d"st megoldani,
de me!t e$ 8is$na( nem si(e!/lt, minden elaludt
"s a !omno( el)allgatta(, me!t minde!&se''en )ang-
$otta( #l magya! !"s$!&l a (+,nsgo(, melye(
Momnina( #egy,e!es megtmadst (,etelt"(.
Ntna )i!telen a$on'an megint Momnina( ,el/n(
a$onos "!de("!&l +!ta( a magya! lapo(. Egys$e!!e...,
me!t eld!d/lt egy, ma%d so( l,"s...
F0lle)et a pus(agoly0( !p(d"se meg$a,a!%a a
nyugodt gondol(ods le)et&s"g"t, m"gis 'i$onyos,
)ogy a magya! lapo(na( .gy a magya!sg, mint a
!omnsg meg&!$"se s$empont%'0l iga$u( ,olt, mi-
(o! a magya! "s !omn ($s "!de(e(!&l +!ta(.
A 9ona!c)ia %.lius PQ-i(i dema!sna( 'e,e$et&
!"s$"'en s$em!e)nyst tes$ a s$e!' (o!mnyna(,
)ogy a 9ona!c)ia-ellenes agitci0t megt4!te "s a$"!t,
)ogy dac!a anna(, )ogy 56K6 m!cius Q5-i(i nyilat-
(o$at'an a %0 s$oms$"di ,is$ony!a ,onat(o$0lag tett

56B
+g"!etet, m"gis a s$e!' (atonatis$te( "s tis$t,isel&(
,olta( a 9ona!c)ia-ellenes mo$galma( ,e$et&i.
A dema!s enne( tula%don+t%a a %.nius PB-i(i me-
!"nyletet. S&t egyenesen (imond%a, )ogy a sa!a%e,0i
me!"nyletet Belg!d'an es$elt"( (i, ott adt( a
me!"nyl&(ne( a #egy,e!e(et, a 'om'(at. S$e!'
)at!&!( engedt"( 'e a me!"nyl&(et Bos$ni'a. Egy-
s$0,al )i,atalos lls'an l",& egy"ne( llotta( a
me!"nyl&((el ss$e(ttet"s'en.
E$"!t (,eteli, )ogy a s$e!' (o!mny )i,atalos
lap%a "l"n %elentse (i a (,et(e$&(et1
GA s$e!' (i!lyi (o!mny el+t"li a$ os$t!(-
magya! mona!c)ia ellen i!nyul0 agitci0t, ,agyis
a$t a$ i!ny$atot, melyne( ,"gs& c"l%a enne( te!/let"-
'&l egyes !"s$e(et (is$a(+tani "s &s$int"n sa%nl%a
e '4ns t!e(,"se(ne( ,"g$etes (,et(e$m"nyeit.
A s$e!' (i!lyi (o!mny sa%nl%a, )ogy- s$e!'
tis$te( "s tis$t,isel&( a #nteml+tett p!opagand'an
!"s$t,ette(, amely!e ,onat(o$0lag a (i!lyi (o!mny
56K6 m!cius Q5-"n /nnep"lyes nyilat(o$atot tett.
A s$e!' (o!mny el+t"li minda$o(at a t!e(,"se-
(et, melye(ne( c"l%a 'elea,at(o$ni ,agy a 'elea,at-
(o$st csa( meg is (+s"!elni Aus$t!ia-9agya!o!s$g
la(osaina( so!s'a s e$"!t (teless"g"ne( ta!t%a
#igyelme$tetni a tis$te(et, tis$t,isel&(et "s a$ o!s$g
la(ossgt, )ogy e$ent.l a legnagyo'' s$igo!!al #og
el%!ni a$o( ellen, a(i( ilyen csele(m"nye('en '4n-
s( "s e$ent.l a$ ilyen csele(m"nye(et meg #og%a
el&$ni "s meg #og%a a(adlyo$ni.I
A demu!s a$t (,etelte, )ogy e$t a nyilat(o$atot
a (i!lyna( is meg (ell tennie a )adse!eg)e$ int"$ett
napipa!ancs'an "s e$en(+,/l a )adse!eg )i,atalos
lap%'an is ($$" (ell tenni.
9inde$e(en (+,/l pedig (teles a s$e!' (o!mny
a (,et(e$&(!e ,onat(o$0lag (tele$etts"get ,llalni1
5. Elnyom%a "s mega(adlyo$$a, )ogy a 9on-
a!c)ia te!/leti s"!tetlens"g"t ,es$"lye$tet& i!nyo(
"!,"nyes/l%ene( "s )ogy ilyen i!ny. sa%t0($lem"-
nye( meg%elen%ene(.

566
P. A Ha!odna Cd'!ant a$onnal #los$lat%a, el-
(o'o$$a agitci0%na( minden es$($"t "s ugyane$t
tes$i minden olyan ms egyes/lettel, melyne( s$int"n
a$ os$t!(-magya! mona!c)ia elleni agitci0 a c"l%a.
9ega(adlyo$$a, )ogy a #los$latott egyes/lete( ms
n", alatt #olytat)ass( m4(d"s/(et.
Q. Elt,ol+t a$ is(ol'0l "s a tan+t0i (a!'0l min-
den es$($t "s al(alma$ottat, amely s a(i a$ os$t!(-
magya! mona!c)ia elleni p!opagandt s$olgl%a.
4. Elmo$d+t a )adse!eg'&l "s a tis$t,isel&i (a!'0l
minden(it, a(i a 9ona!c)ia ellen agitci0t #olytatott.
E$e(ne( ne,"t a s$e!' (o!mnnyal a$on'an maga a
9ona!c)ia #og%a ($lni.
T. El#ogad%a a 9ona!c)ia ("p,isel&ine( ($!e-
m4(d"s"t a 9ona!c)ia te!/leti "ps"ge ellen i$gat0(
elleni el%!so('an.
:. El%!st ind+t a %.nius PB-i(i me!"nylet'en
!"s$es s$e!' #ldn ta!t0$(od0( ellen s e''en ie !"s$t-
,es$ne( a 9ona!c)ia (i(/ldtt%ei.
7. 3alad"(talanul leta!t0$tat%a 8an(o,its Vo%a
&!nagyot "s Ciganye,its ne,4 egy"nt, a(i( a sa!a-
%e,0i ,i$sglat s$e!int a me!"nylet !"s$esei.
B. 9ega(adlyo$$a, )ogy a s$e!' )at!&!( a
#egy,e!e( "s !o''an0s$e!e((el ,al0 (e!es(ed"st el&-
mo$d+ts(, meg'/nteti s$igo!.an a$o(at a )at!&!-
(et, a(i( a me!"nyl&(ne( a )at!on ,al0 tmenet"t
el&mo$d+tott(.
6. 9agya!$atot ad a!!a n"$,e, )ogy mi("pen
,olt le)ets"ges,, )ogy magasllsu s$e!' tis$te( S$e!-
'i'an "s a (/l#ldn a me!"nylet utn ellens"ges
'ang0n nyilat(o$ta( a 9ona!c)ia (o!mny!0l.
5K. 3alad"(talanul ,las$t ad a!!0l, )ogy a
(,etel"se( tel%es+t"s"t meg(e$dte.
A ,las$t a 9ona!c)ia %.lius PT-"n esti : 0!-
%ig ,!%a. A sa!a%e,0i ,i$sglat )i,at(o$ott i!atait
a s$e!' (o!mnyna( mell"(el,e meg(/ldtt"(.
A 9ona!c)ia dema!sna( s$elleme anna( a
gondolatna( (i#olysa ,olt, )ogy nagy )atalma(
!ny"('an el)elye$(ed& (is o!s$go(na( nll0sga

PKK
p!o'lemati(us. 9e!t )ogyan le)et nll0sg!0l 'e-
s$"lni, mi(o! egy ms llam +!%a el&, )ogy milyen
legyen a sa%t0 t!,"nye, milyene( legyene( tan-
(ny,ei, milyen egyes/lete(et enged)et, (i( le)esse-
m( tan+t0(, tis$t,isel&( st'.#@
A 9ona!c)ia (/l/gyi ,e$et&s"g"ne( "s (o!-
mnyaina( ,"delm"!e m"gis #l (ell eml+teni a$t,
)ogy a nagy)atalma( mind s$o!osa'' ,l0 s$,et-
s"ge #olytn m! annyi!a uni#o!mi$l0dta( a nagy-
)atalma( 'els& ,is$onyai, )ogy egymsna( is ma%d-
nem ugyan+gy el&+!t( a$ al(otand0 %ogs$a'lyo(at.
Legal'' e!!e ,all a$ a (!/lm"ny, )ogy a magya!
pa!lament'en m! nem t!gyalta( ms %a,aslato(at,
mint amelye(et Be!lin'en el&$&leg meg'es$"lte(.
A politi(uso( "s (/lnsen a diplomat( m!
!"gen a$on a$ llsponton ,olta(, )ogy a$ .gy-
ne,e$ett s$u,e!enits csa( a nagy llamo(at illeti.
E$t eg"s$en &s$int"n megmond%a And!ssy ]yula
a GDeste! LloydI 5654 decem'e! 5Q-i(i s$m'an
G>ie N!sac)en des Xelt(!iegesI c+m4 ci(("'en.
A)ol a$t is (i#e%ti, )ogy a$ llami s$u,e!enitst m!
!"gen nem !espe(tl%( a$ llamo( "s !mutat
8!(o!s$g p"ld%!a.
E$t a #e%l&d"si i!nyt a$on'an m"g nagyon
(e,esen ,ett"( "s$!e "s e$"!t a dema!s (,et(e$etes
(e!es$t/l,itel"t sen(i sem ,ette (omolyan. 9inden(i
a$t )itte, )ogy csa( a$"!t olyan (em"ny a dema!s
)ang%a, )ogy legyen mi'&l engedni. Hagy ,olt te)t
a meglepet"s, mi(o! m! %.lius PT-"n este a$ a )i!
te!%edt el, )ogy a )'o!. el(e!/l)etetlen. 9inden(i
t!gyalst ,!t. 9"g nagyo'' ,olt a$ em'e!e( meg-
lepet"se, mi(o! a s$e!' ,las$i!at s$,ege ($tudo-
ms., lett.
A )'o!.s i$galma( ($epette m! nagyon (e,e-
sen ol,ast( #igyelmesen a lapo(at. >e azok a kee(
sen, a(i( m"g ol,ast(, a!!a a -egg#+z+dsre 5utot(
tak, )ogy a )'o!. el)at!o$ott dolog ,olt a dema!s
el(/ld"se el&tt. Csa()ama! !%tt e!!e a ($ns"g

PK5
is "s a lapo( is ilyen )angon +!ta(. A ($ns"g
)elyeselt. Egys$e!!e )'o!.s l$ ,ett e!&t a$ em'e!e-
(en ... Egys$e!!e minden(i #"lt a )'o!.,al s$em-
'eni ellens$en,"t )angosan elmondani...
A s$e!' ,las$ %egy$"( a pus$t'an el)ang$0 s$0
,olt m! csupn. Dedig, a(i ma, ",e((el ("s&''en a
(e$"'e ,es$i s elol,assa, a$ csodl(o$ni #og !a%ta,
)ogy mi("pen ,olt le)ets"ges, )ogy t!gyals n"l(/l
#"l!etett"(. Dedig S$e!'ia a 9ona!c)ia (,etel"s"!e
m! a m.lt'an is elt4!te a 'ea,at(o$st s p"ldul
(itiltott is(oli'0l olyan (ny,e(et, melye(et a
9ona!c)ia mag!a n"$,e s"!elmesne( tallt. S$mos
`g"!etet is tett, egys$0,al '"(""!t (ny!gtt. >e
)i'a..., ami(o! a dema!s elment, a((o! m! !"gen
el)at!o$ott dolog ,olt a )'o!.. A(i a dema!sot
s$,ege$te, m! el)at!o$ta, )ogy )'o!. les$...,
ami(o! Ee!enc Ee!dinnd m"g "lt.
A$ os$t!(-magya! ultimtumot a((o! ("$'es+-
tett"( Belg!d'an, ami(o! Doinca!e "s Vi,iani a
#!ancia (/l/gyminis$te! s minis$te!eln( a nyilt
tenge!en uta$ott Stoc()olm'a. Ami(o! a$ eln(
)a$a"!t, m! #olyamat'an ,olta( a nagy)atalma(
t!gyalsai. A$ angol (o!mny ,ette (e$"'e a t!-
gyalso( i!ny+tst, me!t minden!on el a(a!ta
(e!/lni a )'o!.t. Enged"(enys"g!e '+!ta C!os$-
o!s$got s S$e!'it. E$"!t ,olt a s$e!' ,las$ olyan
enged"(eny.
8a!talma l"nyeg"'en a (,et(e$&1 9indig 'a!t-
sgos "!$elme((el ,iseltetett a 9ona!c)i,al s$em-
'en "s e$"!t s$+,esen ($!em4(di( a me!"nylet
tetteseine( (ipu)atolsa (!/l. Li%elenti, )ogy a
)i,atalos lap %.lius 5Q-i(i ZP:[ s$mna( els& lap%n
a (,et(e$& (i%elent"st tes$i1
S$e!'ia (i!lyi (o!mnya el+t"li a$t a p!opagan-
dt, mely Aus$t!ia-9agya!o!s$g ellen, ne,e$etesen
a!!a i!nyul, )ogy anna( te!/let")e$ ta!to$0 !"s$e-
(et a''0l els$a(+tsana( "s &s$int"n sa%nl%a enne( a
'4ns mo$galomna( t(os (,et(e$m"nyeit. A s$e!'

PKP
(i!lyi (o!mny sa%nl%a, )ogy mint a css$!i "s
(i!lyi (o!mny ($li, e''en a p!opagand'an s$e!'
tis$te( "s tis$t,isel&( is !"s$t ,ette(, ami a$t a %0
s$oms$"di ,is$onyt meg!ont%a, mely!e magt a s$e!'
(o!mny 56K6 m!cius Q5-i(i nyilat(o$at'an (te-
le$te. E$ a nyilat(o$at )elytelen+t "s el+t"l minden
t!e(,"st, melyne( c"l%a a$ os$t!(-magya! mon-
a!c)ia '!mely !"s$e la(osaina( so!s'a ,al0 a,at-
(o$s s #o!mlis (teless"g"ne( te(inti, )ogy #igyel-
me$tesse a tis$te(et, tis$t,isel&(et "s a$ eg"s$ la(os-
sgot, )ogy e$ent.l a lege!"lyese''en #og a (o!mny
a$o((al s$em'en el%!ni, a(i( ilyen t!e(,"se('en
'4nse(.
E$t a nyilat(o$atot a )adse!egne( napipa!ancs-
'an )o$$( tudoms!a "s a )adse!eg lap%'an is
($$"tes$i(.
A to,''ia(!a n"$,e pedig a (,et(e$&('en
,las$olt1 5. 9eg+g"!i, )ogy a s$(upstina leg($e-
le''i /l"s"n t!,"ny%a,aslatot #og el&te!%es$teni,
mely'en a 9ona!c)ia elleni i$gatst '/ntetend&
csele(m"nyne( min&s+tteti "s a$ al(otmnyna( oly-
i!nyu meg,lto$tats!a tes$ +g"!etet, )ogy a$ ilyen
i$gat0 ta!talm. sa%t0($lem"nye( le legyene( #og-
lal)at0(.
P. F0lle)et a (o!mny nem isme! semmi olyan
'i$ony+t"(ot "s a css$!i "s (i!lyi (o!mny sem
te!%es$tett el"%e ilyet, )ogy a Ha!odna Cd'!ana a
9ona!c)ia elleni agitci0'an !"s$es, a s$e!' (i!lyi
(o!mny m"gis #l #og%a os$latni e$t s a t''i )a-
sonl0 egyes/lete(et.
Q. A s$e!' (o!mny )alad"(talanul elmo$d+t
minden(it a nyil,nos o(tats (!/l el#oglalt tis$t-
s"g"'&l, a(i!&l a css$!i "s (i!lyi (o!mny 'i$o-
ny+t"(o(at s$olgltat a!!a n"$,e, )ogy e''en a p!o-
pagand'an !"s$t ,ett.
4. A (atonai s$olglat'0l el'ocst%a minda$o(at,
a(i(!e n"$,e a ,i$sglat megllap+totta, )ogy !"s$t
,ette( e''en a$ agitci0'an.

PKQ
T. A s$e!' (i!lyi (o!mny nincs tis$t'an a$$al,
)ogy mit "!t a css$!i "s (i!lyi (o!mny a$ alatt,
)ogy ($!e 0)a%t m4(dni a s$e!' te!/leten #olyta-
tand0 ,i$sglat'an. E$ ellen a s$e!' (o!mnyna(,
amennyi'en a$ a nem$et($i %og, '4n,di el%!s
"s a s$oms$"di ,is$ony el,eine( meg#elel&en t!-
t"ni(, nincs (i#ogsa.
:. Lteless"g"ne( ta!t%a a ,i$sglatot el!endelni
a te!/let"n la(0 '4ns( ellen, de al(otmnyna(
megs"!t"se n"l(/l nem enged)eti, )ogy e ,i$sglat-
'an a css$!i "s (i!lyi (o!mny ($egei !"s$t
,e)essene(* de a ,i$sglat e!edm"ny"!&l s$+,esen ad
#l,ilgos+tst.
7. 8an(o,ics Voisla,ot m! leta!t0$tatta a s$e!'
(o!mny, de Ciganye,ics 9ilan ne,4 os$t!(-magya!
alatt,al0t, a(i ,as.ti s$olglat'an llott, m"g nem
le)etett leta!t0$tatni. 9eg(e!esi egy.ttal a s$e!'
(o!mny a css$!i "s (i!lyi (o!mnyt, )ogy a '4n-
csele(m"ny'en ,al0 !"s$ess"g!e ,onat(o$0 adato(at
($l%e.
B. A (i!lyi (o!mny meg #og%a a(adlyo$ni a
#egy,e!e((el "s !o''an0 anyago((al ,al0 )at!on
t.li (e!es(edelmet, a sa'ci "s lo$nicai '4ns tis$t-
,isel&(et pedig meg #og%a '/ntetni.
6. A s$e!' tis$te( ltal a me!"nylet utn tett
ellens"ges nyilat(o$ato(!a n"$,e a$onnal megind+t%a
a (i!lyi (o!mny a ,i$sglatot, mi)elyt e nyilat-
(o$ato(at ,ele a css$!i "s (i!lyi (o!mny ($li.
5K. A s$e!' (o!mny a$onnal "!tes+teni #og%a
minden int"$(ed"s!&l a css$!i (o!mnyt, mi)elyt
a$ egyes esete('en ilyene(et #oganatos+tott.
Amennyi'en a 9ona!c)ia e #elelettel nem ,olna
megel"ged,e, S$e!'ia #la%nl%a, )ogy ,agy a nagy-
)atalma( ,agy a )gai (on#e!encia el" te!%ess$"( a
("!d"st eldnt"s ,"gett.
8e)t a s$e!' (o!mny )a% )m d0 ,olt a s$e!'
al(otmnyt is meg,lto$tatni, a$ egyes/l"si s$a'ad-

PK4
sgot "s a sa%t0s$a'adsgot is megs$/ntetni, )ogy
eleget tegyen a s$oms$"dos nagy)atalom a(a!a-
tna( ...
57. O. A nagy)atalma( 'ea,at(o$sa.
21& Az e.s+ napok hangu.ata, < bb. A .oka.iz.t kr@(
zis& < %%%& Az eurpai kr@zis& < %$& Nssze1og.a.s&6
A. Ami0ta Sa!a%e,0'an 5654 %.nius PB-n Ee!enc
Ee!dinndot meglt"(, a$0ta nyugtalansg ,ett e!&t
a ($ponti )atalma( te!/let"n. A''an a$ a!ny'an,
a)ogyan a (o!mnyo( a ($ns"gne( tudoms!a
)o$t(, )ogy s$e!' llami )i,atalno(o(at "s (atona-
tis$te(et is gyan.s+tana( a me!"nylet'en ,al0 !"s$es-
s"ggel, a ga$dasgi "let 'a!om"te!e, a t&$sde nyugta-
lanul )ullm$ott. 9! %.lius Q-n a 'udapesti t&$sd"n
nagyon este( a$ !#olyamo(. A$utn is #olyton nyug-
talan(od,a leste( a )+!e(et, m+gnem 5654 %.lius PQ-n
Belg!d'an tny.%tott( a 9ona!c)ia ultimtumt.
A 'an(iga$gat0( "s (e!es(ed&( nagy!"s$e m"gis
!/lt, me!t ,"lem"ny/( s$e!int Ga$ lland0 #es$/lt-
s"gn"l %o'' a )'o!.I. Ami(o! most ,iss$acsengene(
e$e( a !"gen )allott nyilat(o$ato( a #/l/n('en, egy-
.ttal #l,illan a n"met Laise! !"s$"!e ("s$+tett tit(os
eml"(i!atna( a$ a !"s$e is, amely a$t mond%a, )ogy
'ele (ell ,inni a ($tudat'a, )ogy a #egy,e!(e$"s
lland0 #es$/lts"g"n"l %o'' a )'o!..
A$ els& napon m"g a$ ultimtum s$,eg"t sem
isme!i a ($ns"g s ami(o! a$tn msnap megisme!i,
nem tud%a, )ogy mit %elent. A lapo( nem me!i( meg-
magya!$ni, )ogy e$ a$ ultimtum tula%don("pen
)'o!.. Csa( PT-"n este, ami(o! a$ els& )+!e( "!(e$-
ne( a s$e!' ,las$!0l, a((o! tmad n"mi nyugtalan-
sg. .gy "!$i(, )ogy 'a% les$.
Dedig m"g nem is tud%a sen(i, )ogy a$ ultim-
tum a$ os$t!(-magya! diplomcia cs.nya %t"(a.
A$ os$t!( diplomat( #l)as$nlt( a pillanatot,
ami(o! Doinca!" #!ancia ($t!sasgi eln(, Vi,iani
minis$te!eln( "s (/l/gyminis$te!!el Stoc()olm "s

PKT
Lopen)ga ltogats!a ment* ami(o! D"te!,!ott
)atalmas s$t!%( ,olt* 3a!tRig 'elg!di o!os$ (,et
meg)alt, a diplomat( minden#el" s$a'adsgon ,ol-
ta(. AA. Vilmos Laise! ugyana((o! s$int"n eluta$ott,
)ogy #"l!e,e$ess"( a (o!mnyo(at, mint)a semmi
sem ("s$/lne. 9"g a$ os$t!(-magya! (/l/gyminis$-
te! is elment a s$"()ely"!&l, )ogy .gy t4n%"( #l a$
ultimtum, mint ,alami !tatlan dolog. L"nyeg"'en
pedig minde$ a$"!t t!t"nt +gy, )ogy a )ad/$enet
el&tt idegen )atalom 'ele ne s$0l)asson a dolog'a,
)ogy a )'o!.t meg ne a(adlyo$)ass(.
Alyen (!/lm"nye( ($tt te!m"s$etes, )ogy a$
ntnt-llamo('an nem )itte( a )'o!. le)et&s"g"-
'en. Hem )itt"(, )ogy a$ os$t!( diplomcia ilyen
%t"(ot /$. A )'o!.'an ugyan nem )itte(, de a$"!t
(omoly ,olt a )ely$et s e$"!t a #!ancia )elyettes (/l-
/gyminis$te! a$onnal s$i(!at,i!atat (/ldtt a$
eln(ne( "s a minis$te!eln(ne(. Ami(o! a$ els&!e
nem nye!t (iel"g+t& ,las$t, a$onnal .% s/!gny'en
)i,ta #l &(et, )ogy t"!%ene( ,iss$a, mi!e Doinca!"
,iss$a#o!dult.
GA$ EstI-ne( p!isi tud0s+tsa s$e!int Z5654
augus$tus :-i(i s$m[ Da!is'an Gnem a(a!ta( tudni
!0la, )ogy a 9ona!c)ina( csa(ugyan l"t"!de(e #"(et
,etni anna( a nagys$e!' i!!edenti$musna(, amely
untalan t/$es cs0,t ,et a 9ona!c)ia #el"I. Ami(o!
e$t a tud0s+tst ma ol,assu(, a$t lt%u(, )ogy e$ a tudni
nem a(a!s a legnagyo'' llam#"!#i.i 'lcsess"g ,olt,
)ogy e$ a ,"lem"ny a '"(es$e!etet'&l tpll(o$ott.
Ami(o! a s$e!' ,las$%egy$"( PT-"n este meg%tt
"s meg%tt egy.ttal anna( a )i!e is, )ogy ]iessl
'elg!di os$t!(-magya! (,et eluta$ott, a((o! m!
nem le)etett ("ts"g a$i!nt, )ogy )'o!. les$. 9s-
nap !eggel a$ o!s$g t'' )ely"n el!endelt"( a mo$-
g0s+tst. Enne( a )i!e #ut0t4$("nt !p/lt a$ o!s$-
gon ,"gig.
A n"met s$ocildemo(!ata p!t ($lnye, a GVo!-
Rf!tsI, !end(+,/li (iads'an %elent meg "s ($lte a
n"met s$ocildemo(!ata p!t p!o(lamci0%t a )-

PK:
'o!. ellen. E''en a #l)+,s'an a t''i ($li e$e(et
mond%(.1 G3a'! el + t "l % /( a nagys$e!4 nacionalist(
4$&im"it, m"gis a$ os$t!(-magya! (o!mny 1rio.
hbors kih@sa s leg"lese'' tilta(o$s!a ("s$tet.
W (o!mny (,etel"sei olyan '!utlisa(, )ogy ilye-
ne(et m"g so)a. nll0 o!s$g (o!mny,al s$em'en
nem tmas$totta( "s +gy csa( a!!a i!nyul)atna(,
)ogy )'o!.t e!edm"nye$$ene(.I
GH"meto!s$g ntudatos p!oleta!itusa a$ em-
'e!is"g "s (ult.!a ne,"'en lngol0 tilta(o$st
%elenti 'e a )'o!.!a i$gat0( '4ns /$elmei ellen.
Da!ancsol0lag (,eteli, )ogy a n"met (o!mny 'e#o-
lyst a '"(e #nnta!tsa "!de("'en "!,"nyes+tse "s
)a a gyal$atos )'o!.t nem le)etne mega(ad-
lyo$ni, a((o! is ta!t0$(od%"( minden 'ea,at(o-
$st0l.I
A 'e!lini mun(ssg enne( a #l)+,sna( )atsa
alatt a '"(e "!de("'en t/ntetett. A t/ntet"s nagy-
s$a's. ,olt. >e a )'o!.t e$ meg nem a(as$totta.
Es ami(o! (it!t, a((o! Be!lin s$$e$e!nyi n"pe a
)'o!. mellett t/ntetett.
Fulius PB-n Ee!enc F0$se#, a(i a$t ta!totta, )ogy
a )'o!.(at meg le)et a(adlyo$ni meg#ontoltsg-
gal, meg/$ente a )'o!.t S$e!'ina( "s p!o(lam-
ei0t int"$ett n"pei)e$, amely e(("nt (e$d&di(1 G9in-
dent meggondoltam, mindent meg#ontoltam.I
A )ad/$enet )+!"!e Fau!xs, a leg)atalmasa''
'"(e'a!t, a Gl?3umanit"I-'an ci((et i!t P6-"n. E''en
a ci(('en (i#e%ti, )ogy S$e!'ia so((al to,'' ment
a$ enged"(enys"g'en, mint a$t #lt"tele$ni le)etett.
-s )a a s$e!'e( osto'asgot (,ette( el, a((o! most
a$$al a )e!oi(us 'to!sggal, amellyel Aus$t!ina(
el"gt"tel)e$ ,al0 %ogt elisme!t"(, %0,tett"( e$t. A
)'o!."!t ,al0 #elel&ss"g al0l te)t Aus$t!it nem
le)et #lmenteni. G-s a$ immanens iga$sg, amely
nem pus$ta s$0, "!e$tetni #og%a a )atst a 9on-
a!c)i,al. Vagy a!!a ("nys$e!+ti a ,ilgot, )ogy t"t-
len/l n"$$e a )atalommal ,al0 ,iss$a"l"st, ,agy
i.ghborra kn#szer@ti az e-berisget "s +gy (e-

PK7
!esi meg leg,es$"lyese'' el"gt"tel"t egy s$en,edett
s"!elem"!t.I
GAmi H"meto!s$got illeti, & sem #og%a tudni
magt a$ ellen a ,d ellen meg,"deni, )ogy Aus$t!it
e$en ,es$edelmes .ton ,al0 )alads'an 'to!+totta-.I
GA$ EstI tud0s+t0%a meg+!%a, )ogy nemcsa(
Fau!xs, )anem Da!is n"pe ltal'an '"(e'a!t, s&t e
tud0s+ts s$e!int1 G ... a #!ancia ($,"lem"ny !endit-
)etetlen '"(e,ggyal ,olt teleI. Z5.654 augus$tus ]-i(i
s$m.[
A$ angol mun(sp!t lap%a m! a$ el&$& napon
a$t +!ta, )ogy Aus$t!ia tmad, me!t nem a #&)e!ceg
meglet"se a )'o!. o(a. 9"g Aus$t!i'an is #ls$0-
lalta( a n"met ("p,isel&( "s el)!+tott( magu(!0l
a #elel&ss"get, me!t Aus$t!ia minden s"!elm"t )'o!.
n"l(/l le)et o!,osolni. 9agya!o!s$gon a leg(e,e-
se'' s$0 esett a )'o!.!0l. Egy-("t lap tilta(o$ott
ellene m"g a )ad/$net el&tt, de ett&l (e$d,e m! (i-
,"tel n"l(/l lel(es+tett"( a tmeget.
A$ els& napo( t!t"nete "ppen olyan s$omo!.
ge!inctelens"get mutat, mint amilyen nll0tlan a
magya! ($"let mindig ,olt. E$"!t nagyon (nny4
dolga ,olt a (o!mny (/ldte )'o!.s t/ntet&(ne(,
a(i(ne( )+,s!a megmo$dult a$ utca "s "ltette a
)'o!.t...
AA. A$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ia (/l/gyminis$-
te!e %.lius P4-"n "!tes+tette a$ eu!0pai (o!mnyo(at
Belg!d'an tett l"p"s"!&l "s (i%elentette, )ogy te!/-
let#oglalso(!a nem t!e(s$i(. >"sint"!essement te!-
!itoi!-t %elentett (i, mint)a a$ a (!/lm"ny, )ogy
eg"s$ S$e!'ina( ellen&!$"si %ogt "s S$e!'ia eg"s$
politi(%na( i!ny+tst (,etelte, nem %elentette
,olna S$e!'ia eg"s$ te!/let"ne( el#oglalst is. L"p"-
s"ne( indo(ul a sa!a%e,0i me!"nyletet )o$ta #l, de
a '4n/gyi ,i$sglat %egy$&(ny,eit nem (-
$lte "s e$e( London'a p"ldul augus$tus 7-"n "!(e$-
te( meg.
A$ u!al(od0( a$ "!tes+t"si ideges meglepet"ssel

PKB
#ogadt(. A$ olas$ (o!mny mell&$"st ltott a''an,
)ogy ne(i, a s$,ets"gesne(, csa( a((o! (/ldi( el a
%egy$"(et, ami(o! Belg!d'an m! tny.%tott(.
]!ey angol (/l/gyminis$te! a$t +!%a Bunsen '"csi
angol (,etne(, a(i a$onnal ($lte ,ele, )ogy Bel-
g!d'an mi t!t"nt, )ogy a$ os$t!( %egy$"( C!os$-
o!s$got #l #og%a i$gatni.
L$tudoms. ,olt "s +gy a '"csi (o!mny el&tt
sem ,olt eg"s$en isme!etlen, )ogy a$ o!os$ (o!mny
nem #og%a t4!ni, )ogy S$e!'ia a '"csi (o!mnyt0l
#/gg%n. E$t SassonoR ism"telten )ango$tatta "s a
3a's'u!go( (/l/gyminis$te!e nem is a$"!t (/ldte
%egy$"("t Belg!d'a, mi,el a$t )itte, )ogy a Moma-
noRo( e$t ($nysen n"$i(, )anem a$"!t, me!t
al(almasna( +t"lte a$ id&pontot a les$mols!a. E$t a
s$nd"(ot a$on'an %.lius utols0 nap%ai'an 'a%os ,olt
m"g megltni. -ppen e$"!t sen(i sem ltta m"g, )ogy
a ,lsg m! eu!0pai ,lsg, m"g a$t )itte minden(i,
)ogy a Bal(n-("!d"s!&l ,an csa( s$0.
A (/l/gyminis$te!e( leg(omolya'' nyilat(o$ata
egyel&!e /!esen pu##og0 #!$is("nt )ang$ott "s )i-
tetlen #/le(!e tallt. SassonoR (i%elentette, )ogy
S$e!'ia #/ggetlens"ge eminens o!os$, "!de(. E''&l
nem enged, "pp oly (e,"ss", mint a)ogy Anglia nem
engedn", )ogy 3ollandia H"meto!s$gt0l #/gg%n.
Q
w
;llam#"!#iain( a$on'an e$t nem "!tett"( s And!ssy
]yul,al egy/tt a$t )itt"(, )ogy S$e!'ia .gyis a$
utols0 llam, amely C!os$o!s$g)o$ )u$ s +gy e$t
e!&s$a((al is el le)et C!os$o!s$gt0l s$a(+tani.
Q6
A me!"nylet ("!d"se al!endelt %elent&s"g4 ,olt.
>e 'i$onyos, )ogy iga$a ,olt SassonoRna(, ami(o!
C$e!ninne( e!!e n"$,e a$t mondta1 GEgyetlen llam
sem s$en,edett annyit me!"nylete( #olytn, mint
C!os$o!s$g, de a$"!t so)asem tett/n( emiatt ms
llamot #elel&ss". 8.lsgos mess$e menne( e$en a$
.ton. Hous ,ous engage$ t!op su! cette ,ole@I
Q6
GHeue E!eie D!esseI. 5654 decem'e! PT. An-
d!ssy ]yula ci((e.

PK6
A$ o!os$ (/l/gyminis$te! m! %.lius. P4-"n (i-
%elentette Buc)anan angol nagy(,etne(, )ogy nyi-
lat(o$ataina( s.lyt adand0, mo$g0s+tani #ogna(. E$t
Xien'en m"g a$nap tudt( s )a m"gsem engedte(,
ai,(o! nyil,n,al0, )ogy a$"!t, me!t nem is gondolta(
a!!a, )ogy e$t tegy"(, )anem )'o!.t a(a!ta(. Annl
in('' #lte)et& e$, mi,el a$ antant)atalma( m!
565Q-'an dsintresse-ent abso.u(t
,O
(,etelte( a
9ona!c)it0l a Bal(n-/gye('en.
Xien'en "s Be!lin'en a s$e!' ("!d"st csa( a''0l
a s$empont'0l n"$t"(, )ogy a s$e!'e( a 9ona!c)ia
ellen i$gatta(. D"te!,!ott pedig csa( a''0l a s$em-
pont'0l, )ogy S$e!'ia #ltt %ogu( "s (teless"g/(
p!ote(to!tust gya(o!olni.
A$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ina( el&nyse''
lett ,olna te)t, )ogy)a S$e!'i,al s$em'en ,alamely
m0don 'i$tos+t)at%a a maga #els&''s"gi %ogt "s el-
(e!/li a$ C!os$o!s$ggal ,al0 ss$e/t($"st. E$t, .gy
lts$i(, Be!c)told (/l/gyminis$te! tudta is, legal''
is e$ ,olt a #!ancia (,ets"g ,"lem"nye. A #!ancia
s!ga(ny,'en ($lt, 5654 %.lius PK-!0l (elte$ett (on-
$uli %elent"s ugyanis (i#e%ti, )ogy a$ os$t!(-magya!
magas (!('en nincs egyet"!t"s a!!a n"$,e, )ogy (i-
)i,%(-e a$ ltalnos ss$e/t($"st, Be!c)told a$on-
'an nem a(a!%a. A (atonai (!(ne( a$on'an Xien-
'en "ppen .gy, mint Be!lin'en a$ a ,"lem"nye, )ogy
nem s$a'ad meg,!ni sem a$t, )ogy a ($t!sasg-
na( a )!om",es s$olglat !","n !em"lt (atonai
mege!&sd"se 'e(,et(e$$"(, sem pedig a$t, )ogy
C!os$o!s$g a$ tg ,asuta( "p+t"s",el "s (atonai
!e#o!m%ai,al m"g e!&se'' ellens"gg" legyen.
E$ a$ i!ny$at m! P5-"n, te)t a$ ultimtum el&tt
(e!es$t/l,itte Be!lin'en, )ogy a ta!tal"(oso(at #igyel-
me$tett"( a!!a, )ogy mo$g0s+ts le)ets"ges. Ngyane$
t!t"nt a$ Cs$!(-9agya! 9ona!c)i'an is, d a
#igyelme$tet"sne( nem ,olt ga$d%a, mint a)ogyan
a )'o!. #olyamn ("s&''en is me!/lte( #l )+!e(
4Q
8el%es "!de(telens"get, a$a$ t,olma!adst.

P5K
amelye(ne( nem ,olt ga$d%a. A tis$te(ne( a$on'an
s$em"ly s$e!int elmente( a$ "!tes+t"se( a!!0l, Fiogy
)ol (ell mo$g0s+ts eset"n %elent(e$ni(.
E$e(et a (!/lm"nye(et is tudt( a$ antant dip-
lomat( s %elentett"( is (o!mnyai(na( s )a enne(
dac!a a$ o!os$ '"csi (,et %.lius PK-n ("t)eti s$a-
'adsg!a ment, e$ a$"!t ,olt, mi,el a 9ona!c)ia "s
H"meto!s$g s$nd"(ait nem isme!t"(. A 9ona!c)ia
nagyon %0l eltit(olta e$e(et, me!t a #!ancia (,et
%.lius PQ-n, '! ism"telten t!gyalt '!0 9aoc)io-
,al, a(i a s$a'adsgon l",& os$t!( (/l/gyminis$te!t
)elyettes+tette, nem isme!te a$ a$nap el(/ldtt ulti-
mtumot.
Ami(o! a$tn el(/ldt"( ,olt Xien'&l a %egy$"-
(et, a$ o!os$ nagy(,et, )e!ceg Ludase, a$t ("!te
'!0 9acc)iot0l, )ogy )oss$a''+tsa meg a s$e!' (o!-
mnyna( adott )at!id&t, e$ (i%elentette, )ogy '!
ud,a!iatlan a ,iss$autas+ts, de so(s$o! ud,a!iat-
lanna( is (ell lenni, )a a$ "!de(e( e$t +gy (+,n%(.
A 'e!lini o!os$ (,et )asonl0("pen a ,las$ads!a
engedett id& meg)oss$a''+tst ("!te a n"met (o!-
mnyt0l, de )asonl0("pen e!edm"nytelen/l. A #!ancia
nagy(,etne(, Cam'onna( ($'el"p"s"!e FagoR (/l-
/gyi llamtit(! a$t #elelte, )ogy .gyis csa( lo(lis
a##ai! e'en s$/(s"ges int"$(ed"se( ,"g!e)a%ts!0l
,an s$0.
A nyugati llamo( annl in('' ($'e,etett"(
magu(at, mi,el a %egy$"((el semmi("pen sem "!tet-
te( egyet. `gy p"ldul ]!ey Bunsen)e$ int"$ett le,e-
l"'en a$t mond%a, )ogy so)asem ol,asott ilyen 'o!-
$as$t0 Z#o!mida'le[ %elleg4 o(i!atot, melyet egy msi(
llam)o$ int"$te(. 3a S$e!'ia el#ogad%a, a((o! le-
monl s$u,e!enits!0l. ]!ey nem mondta, de 'i$o-
nyosan tudta, )ogy e$ a lemonds Aus$t!ia %a,!a
t!t"n,"n, annyi mint Aus$t!ia p!ote(to!tusa.
-ppen e$"!t a,at(o$ott 'ele a$ /gy'e C!os$o!s$g
is "s SassonoR m! P4-"n (i%elentette Buc)anan p"te!-
,!i angol (,et el&tt, )ogy C!os$o!s$g ,al0s$+n4-
leg mo$g0s+tani is #og, )ogy s.lyt ad%on 'elea,at-

P55
(o$sna(. A )ely$et a((o! annl s.lyosa'' ,olt,
me!t Doinca!" eln( "ppen .t'an ,olt )a$a#el"
"s$a(i .t%!0l, mi"!t is ,ele e''en a ("!d"s'en a
(o!mny#"!#ia(( nem is t!gyal)atna(, Buc)anan (i
is #e%e$te ]!ey)e$ +!t %elent"s"'en, )ogy Aus$t!ia
("s$a(a!,a ,las$totta e$t a$ id&pontot.
tgy a X)ite pape!, mint a Xeiyes Buc), adatai,
melye(et a$ angol "s n"met (o!mnyo( a )'o!. (i-
t!"s"!&l (iadta(, iga$ol%(, )ogy (/lnsen a$ angol
(o!mny mindent el(,etett, )ogy a )'o!. el(e!/l-
)et& legyen. >e m! e$alatt is #olyton a$t )ango$-
tatta, )ogy ilyen !,id id& alatt ilyen nagy ("!d"st
nem le)et elint"$ni "s a$ angol (o!mny a (it4$tt
)at!id& (itolst ipa!(odott (e!es$t/l,inni.
A$ o!os$ mo$g0s+ts e($'en #olyton #enyegetett
"s e$ ,olt a$, amit&l a$ angol (o!mny leg%o''an
agg0dott. E$"!t e$t minden !on meg a(a!ta a(ad-
lyo$ni. E''en a t!gy'an Buc)anan p"te!,!i angol
nagy(,et m! PT-"n tes$ %elent"st London'a. E''en
a %elent"s'en a$on'an (iemeli, )ogy Aus$t!ia el%-
!sa C!os$o!s$g ellen i!nyul, me!t a status iuo
meg,lto$tats!a t!e(edett. Ngyane((o! ZPT-"n[ a
n"met (/l/gyi llamtit(!, Mum'oldna( ]!ey)e$ tett
%elent"se s$e!int a$t mondotta, )ogy Aus$t!ia lec("t
a(a! adnia a s$e!'e(ne(. Ngyane((o! Be!c)told (i-
%elentette, )ogy S$e!'it nem a(a!%a a 9ona!c)ia
el#oglalni. E$"!t a$t a !em"ny"t #e%e$te (i, )ogy lo(a-
li$lni le)et a (!+$ist. 9iutn a$on'an att0l ta!tott,
)ogy C!os$o!s$g (i%elent"seine( s.lyt adand0, mo$-
g0s+tani #og, a$t a$ aggodalmt #e%e$te (i, )ogy e!!e
H"meto!s$g )ad/$enettel #og #elelni.
Bunsen '"csi angol (,et P:-n +!%a ]!eyna(,
)ogy C!os$o!s$g a n"met (,et ,"lem"nye s$e!int
nem #og )'o!.t ind+tani, me!t nem ,olna !acionlis
a$ & !"s$"!&l olyan ("!d"se(et, mint a s,"d, lengyel,
!ut"n, !omn, pe!$sa )at!("!d"se(et most #l,etni,
mi(o! E!anciao!s$g nincs #l("s$/l,e. C!os$o!s$g
nem %ts$)at%a (i magt S$e!'ia p!ote(to!ul "s
(/ln'en is Aus$t!ia )tt e''en a ("!d"s'en

P5P
H"meto!s$g #d$i, amit C!os$o!s$g nagyon %0l
tud. 9! e''en a le,"l'en "!int,e ,anna( a$o( a
,"lem"nyelt"!"se(, melye( a s$e!' ,las$ te(intet"-
'en #nnllotta(. A$ antant (iel"g+t&ne(, a ("t
css$!i (o!mny el"gtelenne( tallta.
A$ ntnt "s Clas$o!s$g (on#e!encit a(a!ta(
t!gy'an "s Aus$t!ia-9agya!o!s$g, mely P:-n
m"g nem nyilat(o$ott, !em"nyt is ny.%tott a$$al a
nyilat(o$at,al, )ogy (,et"ne( ,iss$a)+,sa m"g
nem )ad/$enet. E$t a nyilat(o$atot a$"!t tette a$
os$t!(-magya! (/l/gyminis$te!, me!t PT-"n ]iessl
'elg!di os$t!( (,etet ,iss$a)+,t(. A l?nt-
eml+tett !em"ny a$on'an est"!e elm.lt, me!t a '"csi
angol (,etne( ]!ey)e$ (/ldtt "!tes+t"sei m!
a!!0l s$0lna(, )ogy a$ o!os$ (,etne( "s ne(i is a$
a meggy&$&d"se, )ogy Aus$t!ia )'o!.t a(a!. E$"!t
Be!lin'en m! a!!0l 'es$"lte( a (/l#ldi llamo(
("p,isel&i, )ogy a$ o!os$ "s n"met mo$g0s+tst mi-
("pen (ellene el(e!/lni. A n"met (ancell! a$on'an
le"!teit, me!t ]osc)en angol 'e!lini (,et el&tt a$t
%elentette (i, )ogy H"meto!s$g csa( a((o! #og mo$-
g0s+tani C!os$o!s$g mo$g0s+tsa eset"n, )ogy)a
C!os$o!s$g csa( d"len mo$g0s+t. Z2[ >e (iemelte, )ogy
e$ nagyon ne)"$ ("!d"s, me!t a$ o!os$ mo$g0s+ts
!ends$e!e nagyon (ompli(lt. A (on#e!encia te!,"t
nem )elyeselte. A Xeiyes Buc) s$e!int a$on'an a
n"met (o!mny p"te!,!i (,ete ut%n (i%elentette,
)ogy a mo$g0s+tst ellene is i!nyul0na( #og%a te(in-
teni. 9iutn a$ os$t!(-magya! mona!c)ia S$e!'ia
#/ggetlens"g"t nem "!inti, te)t C!os$o!s$g ,!)at.
9i,el pedig H"meto!s$g isme!i a E!anciao!s$g "s
C!os$o!s$g ($ti megllapodst, te)t C!os$o!s$g
mo$g0s+tsa eset"n, E!ancia- "s C!os$o!s$g ellen is
#og mo$g0s+tani.
Bien,enu-9a!tin #!ancia )elyettes (/l/gyminis$-
te! e$alatt Sc)n p!isi n"met (,ettel t!gyalt olyan
el%!st illet&leg, )ogy D"te!,!ott "s Xien'en egy-
s$e!!e l"p%ene( #l a )atalma( ,agy a s$,ets"g!e-

P5Q
se(. Sc)n p!isi n"met (,et a$on'an P:-n (i%elen-
tette, )ogy e!!e n"$,e inte!a(ci0(at (ell ("!nie. Este
.%!a meg%elent a (/l/gyminis$t"!ium'an "s (i%elen-
tette, )ogy H"meto!s$g a '"(e #nnta!tsa (!/li
t!e(,"s'en s$olid!is E!anciao!s$ggal. E!!e a
)elyettes minis$te! a$t ("!de$te1 GXien'en te)t el-
#ogad%( a s$e!' %egy$"(et s )a%land0( a megolds-
!0l a )atalma((al t!gyalni2I >e Sc)n nem ad)a-
tott igenl& #eleletet, s&t egye'et nem tudott mondani,
mint )ogy G%0 tancso(atI #ogna( a$ os$t!( (o!-
mnyna( adni. -s mint a n"met #e)"!(ny, maga
'eisme!i, a n"met (o!mny a$ angol "s o!os$ a%n-
lato(at egys$e!4en Xien'e (/ldte "s ,"lem"nyt nem
mondott. E$ a )allgats ,olt a G%0 tancsI.
9! eml+tett/(, )ogy a$ Cs$t!(-9agya! 9on-
a!c)ia P:-n !eggel t'' )elyen mo$g0s+tott ,olt.
A$o((al a$ adato((al s$"ni'en, amelye(et o!os$ !"s$-
!&l #l)o$ta(, )ogy a$ o!os$ mo$g0s+tst csa( a$
os$t!(-magya! .ta.nos mo$g0s+ts utn !endelt"(
el, a$ os$t!(-magya! (o!mny a$t ll+t%a, )ogy a$
o!os$ mo$g0s+ts m! PT-"n el ,olt )at!o$,a. >e a$
el)at!o$s m"g nem #oganatos+ts@ Vis$ont 'i$onyos,
)ogy a$ os$t!( !"s$!&l S$e!'ia ellen t!t"nt mo$g0-
s+ts utn a c! a$onnal mo$g0s+tsi int"$(ed"se(et
tett a$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ia ellen. >e 'i$o-
nyos, )ogy a n"met (o!mny is tett ilyen int"$(e-
d"se(et.
A mo$g0s+ts C!os$o!s$g'an PB-n t!t"nt "s
e((o! is csa( a$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ia ellen "s
meg)at!o$ott )adteste(!e ,onat(o$ott. E$en a napon
a$on'an a 9ona!c)ia m! )adat /$ent S$e!'ina( "s
C!os$o!s$g ellen ("t )adtestet s$int"n mo$g0s+tott.
E$e(et a t"nye(et es (!/lm"nye(et a$"!t (ell
les$ge$ni, mi,el a mo$g0s+tsi el&("s$/lete(et "s
magt a mo$g0s+tst a n"met !"s$!&l a$onosna( t/n-
teti( #l, )a C!os$o!s$g!0l ,an s$0 "s letagad%(,
ami(o! a n"met "s os$t!( ("s$/l&d"se(!&l ,an s$0.
L/ln'en e$e( a (!/lm"nye( m! mind ss$e#/gg-
ne( a$$al a$ idegess"ggel, amellyel a )atalma( e$e(-

P54
'en a ,lsgos napo('an egyms mo$dulatait n"$
t"(. A$ os$t!(-magya!, "s n"met diplomcia minden
gond%a a$ ,olt, 'ogy a #elel&ss"get mag!0l el)!+tsa.
Ad&!end s$e!int te)t .gy ll a )ely$et, )ogy %.-
lius P:-n !"s$leges mo$g0s+ts ,olt Aus$t!ia-9agya!-
o!s$gon, PB-n )adat /$ent a 9ona!c)ia S$e!'ina(
"s ("t )adtestet mo$g0s+tott C!os$o!s$g ellen.
E$ annl meglep&im ,olt, me!t Bunsenne( ]!ey-
)e$ tett P7-i(i %elent"se a$t mond%a, )ogy a$ napon
a '"csi o!os$ (,et '!0 9acc)io os$t!( (/l/gyi os$-
tly#&n(ne( tudoms!a )o$ta, hog#ha a Jonar0hia
s Kzerbia k"z"tt hbor 4tne ki, akkor az Arosz(
orszgga. a. hbor is e.ker4.hetet.en& 9i!e 9aec)io
a$t a (i%elent"st tette, )ogy a s$e!'e( m! el(e$dt"(
a csat!o$st "s emiatt )a%0s les$ a to,''ia(at meg-
a(adlyo$ni. E$en a napon ZP7-"n[ a n"met (atonai
attas" ("!d"st int"$ett a$ o!os$ )ad/gyminis$te!)e$,
)ogy iga$-e a$ o!os$ mo$g0s+ts, mi!e Suc)omlino,
(i%elentette, )ogy mo$g0s+ts nem t!t"nt. Enne( da-
c!a, mond%a a Xeiyes Buc), a (,et(e$& napo(on
#olyton 5"ttek h@rek a$ o!os$ mo$g&s+ts!0L E$t a
(!/lm"nyt .gy adt( ,iss$a a 9ona!c)ia lap%ai,
mint)a a$ o!os$ )ad/gyminis$te! )a$udott ,olna, pe-
dig e$t a Xeiyes Buc) nem mond%a. S&t a$t mond%a,
)ogy Suc)omlino, (i%elentette, )ogy a d"li !"s$e(en
a$onnal mo$g0s+tani #ogna(, mi)elyt Aus$t!ia a
s$e!' )at!t tl"pi. >e a$ "s$a(i !"s$e(en nem #og-
na( mo$g0s+tani. E!!e n"$,e ism"t a$t mond%a a
Xeiyes Buc), )ogy )+!e( %tte(, )ogy Lo,n0'an (i-
)i!dett"( a )adillapotot, Va!s0 )ely&!s"g"t el,itt"(,
Augusto,o"t mege!&s+tett"(. S$in.gy E!anciao!s$g
("s$/l&d"sei!&l is %tte( )+!e( P7-"n. E$e( s$e!int a
54-i( )adtest gya(o!latait le#.%t(. A Xeiyes Bucii
nem s$0l a!!0l, )ogy e )+!e( iga$a( ,olta(-e.
A n"mete( te)t nem ,dolna( egyenesen, m"gis
le (ell s$ge$ni, )ogy a )ad/$enet utn is a!!a i!-
nyult a$ angol diplomcia minden t!e(,"se, )ogy
legal'' a (on#e!encia "s t!gyalso( ide%e alatt ne
legyene( csat!o$so(. 9"gis PB-n egys$e!!e a$t

P5T
%elenti ]osc)en ]!eyna(, )ogy H"meto!s$g a
(on#e!encia ellen ,an. E((o! m"g a$t )itt"( a 'e!-
lini (,ete(, )ogy e$ a ($,et+t"sne( csa( #o!m%!a
,onat(o$i(, .gy lts$i( a$on'an, )ogy l"nyeg"!e is,
me!t ugyana$ nap Be!c)told a$t mondotta a '"csi
angol (,etne(, )ogy a 9ona!c)ia nem ,!)at a
)'o!.s int"$(ed"se((el "s el #og utas+tani minden
($,et+t"si a%nlatot. 'z a hbor, -ondotta
Ber0hto.d, e.ker4.hetet.en s igazsgos, erre garan0ia
a 0sszr bkeszeretete&
Anglia e,,el s$em'en #olyton a!!a #igyelme$te-
tett, )ogy a s$e!' )'o!. eu!0pai )'o!.!a #og ,e-
$etni. E$t csa()ama! meg le)etett ltni, me!t P6-"n
a$ os$t!(-magya! )ad/$enetet (,et& napon, m!
'e%elentette a$ o!os$ (o!mny Be!lin'en, )ogy
Cdessa, LieR, 9os$(,a, La$n (atonai (e!/lete('en
mo$g0s+tst !endelt el. Li%elentette egy.ttal, )ogy
enne( a mo$g0s+tsna( nincs H"meto!s$ggal s$em-
'en ellens"ges tendenci%a. A mo$g0s+ts o(ul a$t
adta el&, )ogy a$ os$t!(-magya!<s$e!' )ad/$enet
le)etetlenn" tes$i a k"zet.en trg#a.st& E$ a (i%e-
lent"s a$"!t ne,e$etes, me!t a$ o!os$ (o!mny e!!e
n"$,e a%nlattal #o!dult a '"csi (o!mny)o$, ame-
lyet e$ ,iss$autas+tott.
45
9agna( a$ o!os$ mo$g0s+-
tsna( a$"!t nagy a %elent&s"ge, me!t S$uc)omlino,
el&!e (i%elentette, )ogy csa( a((o! #og 'e(,et-
(e$ni, )a a$ os$t!( csapato( tl"pi( a )at!t.
A''an a$on'an sen(i sem ("tel(edett, )ogy a$
os$t!( mo$g0s+ts "s S$e!'ia meg,e!et"se a$onos.
C!os$o!s$gna( a 9ona!c)ia ,"lem"nye s$e!int
nem ,olt %oga "s o(a 'elea,at(o$ni a S$e!'i,al ,al0
(on#li(tus'a. C!os$o!s$g ,is$ont a$t ,itatta, )ogy
Aus$t!ina( nem ,olt %oga a))o$, )ogy egy o!s$g
#/ggetlens"g"t +gy alssa. W ("t ellent"tes lls-
45
A n"met Ee)"!(ny, a$t is mond%a, )ogy a$ o!o-
s$o( mo$g0s+tsna( )+!e Be!lin'e m! P:-n d"lutn
"!(e$ett. Hem ll+t%a a$on'an, )ogy a mo$g0s+ts meg
is t!t"nt,

P5:
pontot nem le)et (iegyenl+teni. Aus$t!ia diplo-
mci%a tudta, )ogy C!os$o!s$g a$onnal mo$g0s+t,
)ogy)a a 9ona!c)ia )adat /$en S$e!'ina(. E$$el
a$on'an nem t!&dtt.
]osc)enne( P6-"n ]!ey)e$ int"$ett %elent"s"'&l
ugyanis m! le)et ltni, )ogy a n"met (/l/gyi
llamtit(! a$ napon nem is tagadta m!, )ogy nem
idegen(edne( a ,ilg)'o!.t0l, a$t mondotta
ugyanis, )ogy a$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)i!a
n"$,e olyan s/!g&s e$e(ne( a ("!d"se(ne( elint"$"se,
)ogy )ama!osan #ait aecompli-t a(a! te!emteni
E''en H"meto!s$g tmogat%a. Ngyana((o! %elenti
]osc)en, )ogy '! tagad%(, de H"meto!s$g is tett
m! (atonai int"$(ed"se(et. E$$el s$em'en ,is$ont
a$t ll+t%( a n"met (o!mny#"!#ia(, )ogy E!ancia-
o!s$g m! el&'' #oganatos+tott ilyene(et.
Egys$0,al P6-"n m! eg"s$ Eu!0pa 'enne ,olt a
,ilg)'o!.s ("s$/l&d"se('en.
Ami(o! te)t %.lius QK-n a c! ali!ta a$ .ta.(
nos mo$g0s+ts!a ,onat(o$0 pa!ancsot, de ugyan-
a$on est"n ,iss$a a(a!ta ,onni, tula%don("pen megint
'"("s )a%land0sgot !ult el "s nem !a%ta, )anem
,e$"!(a!i #&n("n m.lt, )ogy e$t a pa!ancst nem
tel%es+tett"(. A c!na( ugyan a$t %elentett"(, )ogy
csa( a$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ia ellen )a%tott(
,"g!e a mo$g0s+tst.
E$ a$ ut0''i t"nylls a S$uc)omoloR )ad/gy-
minis$te! elleni t!gyals al(alm,al tis$t$0dott,
amelyet 5657. ",i augus$tus'an #olytatta( le ellene,
mi(o! a c!i$must C!os$o!s$g'an meg'u(tatt(.
E$t a po!t a((o! 9ic)aelis "s a Laise! a!!a a(a!t(
#l)as$nlni, )ogy a n"met "s a$ os$t!(-magya!
(o!mny el%!st iga$ol%(. tgy ll+tott( 'e a dol-
got, )ogy a$ o!os$ ltalnos mo$g0s+ts ,olt a$ o(a
a n"met mo$g0s+tsna(. >e '! id&!end s$e!int e$
+gy ,an is, ,is$ont ugyancsa( id&!end s$e!int el&''
t!t"nt a$ os$t!(-magya! mo$g0s+ts C!os$o!s$g
ellen.

P57
E$t a )'o!.t nemcsa( Ee!enc Ee!dinnd "let"-
'en, 5654 m%us'an Lonopist'an, )anem 5654
%.lius T-"n Dotsdam'en .%!a el)at!o$t( a
Laise! "s a 3a's'u!go( o!s$gaina( (/ldttei,
amint e$t 5654 %.lius'an Co)n !eic)s!at) ("p,isel&
a n"met 'i!odalmi gy4l"s (/l/gyi 'i$ottsgna( ny+lt
/l"s"n elmondotta. Ngyana((o! llap+tott( meg
a S$e!'ina( (/ldend& ultimtum s$,eg"t. E$t a
(!/lm"nyt a G8imesI s$int"n meg+!ta.
A G8imesI ci(("t a GHo!ddeutsc)e Allgemeine
ZeitungI t!gyal,n, tagad%a, )ogy a$ ultimtum
s$,eg"t ott megllap+tott( ,olna, nie!t, mond%a a
Ho!ddeutsc)e1 Gm n-et kor-n#nak se--i rsze
ne- o.t a Kzerbinak sz. u.ti-tu- -egsz"e(
gezsben=& Ngyane$t mond%a Stumm n"met (/l/gyi
llamtit(! a )olland sa%t0i!odna( adott inte!,ieR-
'an. Es$e!int1 <a n-et kor-n#nak az o.t az .(
.spont5a, hog# Kzerbia. a trn"r"k"spr -eg(
g#i.ko.sa -iatt bek"etkezett he.#zetr+. kizr.a(
gosan Ausztria s Jag#arorszg an hiata tr(
g#a.ni& 3a C!os$o!s$g is e!!e a$ llspont!a )elye$-
(edett ,olna, a((o! nem (e!/lt ,olna so! a )'o-
!.!a. A n"met (o!mny e))e$ ("pest semmi#"le l"-
p"st sem tett, )ogy a S$e!'ina( s$0l0 ultimtum
megs$e!(es$t"s"n"l !"s$t ,e)essenI.
Le)etetlens"g el)inni, )ogy ilyen #ontos l"p"st,
amelyne( (,et(e$m"nyeit (nny4 ,olt (is$m+tani
"s amelyne( (,et(e$m"nye (ellett, )ogy H"met-
o!s$gna( a )'o!.'a ,al0 (e,e!ed"se legyen, a ("t
(/l/gyi (o!mny el&'' meg ne t!gyalt ,olna. 3a a
c#olat iga$, a((o! a Laise! "s (o!mnya a ,ilg-
t!t"nelem legnagyo'' '4n"t (,ett"( el1 'ele,itt"(
a :4 milli0 n"metet olyan )'o!.'a, amelyet csa(?
a$ Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ia (o!mnya a(a!t. El-
)i)et& e$2@ -ppen .gy le)etetlen el)inni a Ee)"!-
(ny,ne( a$t a$ ll+tst, )ogy a Laise! nem a,at-
(o$ott a (!+$is alatt a''a, )ogy milyen magata!tst
tan.s+t a 9ona!c)ia. GAmi(o! eat tett/(, mond%a a
n"met Ee)"!(ny,, tudat'an ,oltun( anna(, )ogy

P5B
Aus$t!ia )'o!s #ll"p"se C!os$o!s$g 'ea,at(o$-
st #og%a maga utn ,onni "s s$,ets"gi (teless"-
gein(!e ,al0 te(intettel min(et is )'o!.'a !nt.I
3a ez @g# an, akkor a !aiser akarta a hbort&
E$t a$ a(a!att a (!+$is alatt s$+nleges pass$i,i-
ts'a ta(a!ta, )ogy sa%t n"pe el&tt .gy ll%on, mint
a(it a s$,ets"ges !ntott 'ele a )'o!.'a. 9s!"s$-
!&l a$on'an el)itette a n"met n"ppel, )ogy Anglia
magata!tsa ("nys$e!+tette 'ele a )'o!.'a. E$"!t
a$ angol (/l/gyminis$te!ne( a$t a %a,aslatt,
amelyet e$ a ,ilg)'o!. el(e!/l"se "!de("'en m"g
a$ os$t!(-magya! )ad/$enet el&tt tett, mint al(al-
matlant el,etette.
]!ey %a,aslata a$ ,olt, )ogy magn%elleg4 meg-
'es$"l"sen tis$t$$( a$o(at a m0do(at, amelye(
al(almasa( ,olnna( a!!a, )ogy a ,is$lyt meg-
s$/ntess"(. >e )a C!os$o!s$g "s Aus$t!ia ($,etlen
t!gyalsa nem /t($i( a(adlyo('a, a((o! #ls-
leges ez a meg'es$"l"s.
4P
E$ a$ a(adly PB-n a )ad-
/$enet* ,olt. A )ad/$enet!e a$ o!os$ (o!mny a$
odess$ai, (ieRi, mos$(,ai "s (a$ni (atonai (e!/le-
te('en el!endelte a mo$g0s+tst. Ngyana((o! a 'e!-
lini o!os$ nagy(,et (i%elentette, )ogy e$ a mo$-
g0s+ts nem i!nyul H"meto!s$g ellen.
A n"met (ancell! ugyane$en a napon ($lte
]osc)en 'e!lini angol nagy(,ettel, )ogy ]!eyne(
a$ o!os$ "s os$t!(-magya! ,is$ly /gy"'en ,al0
($,et+t"s"!e ,onat(o$0 %a,aslatt nem #ogad%a el.
Fellem$& a (ancell! el%!s!a, )ogy e!!e n"$,e
csa( a((o! mondta el a ,"lem"ny"t, ami(o! a 9on-
a!c)ia m! )adat /$ent, te)t ami(o! a ($,et+t"s
s$/(s"gess" ,lt. Ngyana((o! a$t mondta a (an-
cell!, )ogy a ($,etlen t!gyalsna( nincs a(a-
dlya. 9snap a$ angol 'e!lini (,et elmondta a
n"met (ancell!na(, )ogy le)etetlen el(e!/lni a$
ltalnos )'o!.t, )a a 9ona!c)ia megtmad%a
4P
A$ angol X)ite Dape! K7. s$m. ($lem"nye,
P56
S$e!'it. Vis$ont a 9ona!c)ia (o!mnya ugyan-
a((o! (i%elentette D"te!,!ott, )ogy a ($,etlen
t!gyals le)etetlen, me!t m! mind a ("t llani
mo$g0s+tott.
E$$el a mo$g0s+tssal, de m"g in('' a ($,et-
len t!gyalso( elutas+ts,al a (!+$is eu!0pai
(!+$iss" lett. >e a''an, )ogy a$$ lett megint nagy
,agy taln dnt& s$e!epe ,an anna( a (!/lm"ny-
ne(, )ogy Ee!enc Ee!dinand t!0n!(s me!"nyl&i-
ne( meg'/ntet"se a$ u!al(od0( ($s "!de(e, amint
e$t Vilmos Laise! PB-n (elt, a c!)o$ int"$ett
t,i!at'an (i is #e%ti, de a c! enne( dac!a a$t
#eleli, )ogy a s$e!'e( elleni )'o!. gy4lletes.
A Laise! e!!e a c!i s/!gny!e a$onnal #elel s ("!i,
)ogy ne a,at(o$$"( a s$e!'-os$t!( /gy'e, de a c!
,is$ont (i%elenti, )ogy Aus$t!ia ("s$/l&d"sei s"!ti(
a$ o!os$ "!de(e(et s e$"!t n"gy (e!/let'en mo$g0s+-
tott. 9"g P6-"n is s/!gny$ a c! a Laise!na( s
a$t a%nl%a, )ogy a ,its ("!d"st a )gai '"(e'i!0-
eg el" te!%ess$"(. E$t a s/!gnyt a n"met (o!mny
nem isme!tette a diplomciai i!ato( ($t s ami(o!
emiatt #elel&ss"g!e ,ont(, a$t #elelte, )ogy 5e.en(
tkte.ennek tartotta "s "ppen e$"!t #"l!e tette.
`gy te!elte a 9ona!c)ia a Laise! seg+ts"g",el a
("!d"st a Bal(n!0l Eu!0pa t''i t%ai!a.
AAA. A c!na( a sa%t mo$g0s+ts!a n"$,e a$
,olt a$ llspont%a, )ogy a$ nem %elent )'o!.t "s
ugyane$ ,olt a 9ona!c)i". A Laise! e($'en min-
den es$($$el a$on dolgo$ott, )ogy Anglia maga-
ta!ts!0l t%"(o$0d%"(. A$ utols0 pillanato('an m"g
a$on dolgo$ott, )ogy Angli,al s$,ets"get )o$$on
l"t!e, )ogy +gy semlegess" tegye. ]!ey a$on'an a$t
#elelte, )ogy a H"meto!s$ggal ,al0 s$,ets"g!&l
csa( a '"(e 'i$tos+tsa c"l%'0l le)et s$0.
A Laise! emiatt eg"s$ d/)",el #o!dult Anglia
ellen "s a )'o!. #olyamn a n"met (ancell! lap%a
a GHo!ddeutsc)e Alig, ZeitungI emiatt ism"telten

PPK
tmadta a$ angol (o!mnyt, s&t annyi!a ment, .)ogy
egyenesen e$t o(olta a ,ilg)'o!."!t. 9eg,dolta
a$$al is, )ogy a$ angol (o!mny m! %.lius P4-"n
mo$g0s+totta a #lottt s e$t magna( ]!eyne( egyi(
'es$"d",el a(a!ta 'i$ony+tani. W nyilat(o$at'an
]!ey a$t mondta, )ogy a$ angol #lotta ma s$"t ,an
s$0!,a, le)etetlen +gy s$"ts$0!,a )agynun( a #lottt.
Hem #ogun( a$on'an ta!tal"(oso(at 'e)+,ni s e$"!t
a''an, amit a #lott!a n"$,e !endelt/n(, nem ,olt
semmi #enyeget"s.
A!!0l te!m"s$etesen nem !e#e!lt a Laise! a
n"met n"pne(, )ogy sem a$t a$ angol %a,aslatot, )ogy
a$ o!os$ "s os$t!( (o!mny ($,etlen/l t!gyal%on,
sem a$t, )ogy a n"gy "!de(telen nagy)atalom ($,e-
t+tsen a ("t )atalom ($t, a Laise! nem tmogatta,
)anem egys$e!4en csa( el(/ldte Xien'e. 9"g %.lius
QK-n is meg(+s"!elte a$ angol (i!ly, )ogy meg-
a(adlyo$$a a )'o!.t s a$t a$ a%nlatot tette, )ogy
a$ os$t!(-magya! )adse!eg csa( Belg!dot "s
S$e!'ia egy (is !"s$"t #oglal%a el $logul addig, amig.
(,etel"seit S$e!'ia tel%es+ti. E$t a %a,aslatot Xien-
'en ll+t0lag el#ogadt( "s e!!&l a Laise! (o!mnyt
"!tes+tett"( is, de a n"met (o!mny e$t a s/!gnyt
nem to,''+totta London'a. A GHo!ddeutsc)e Allge-
meine ZeitungI .t%n a n"met (o!mny e$t a (!/l-
m"nyt 5657 o(t0'e! 5P-"n letagadta. E$ a tagads
a$on'an 'eisme!"s.
9e!t a Ho!ddeutsc)e s$e!int a$ os$t!(-magya!
(o!mny nyilat(o$ata QK-n "!(e$ett Be!lin'e, mi!e
a es"s$! sietett (i%elenteni, )ogy a ,lsg elm.lt.
E$t a s/!gnyt a$on'an Be!lin'&l csa( Q5-"n, te)t
("s&n (/ldt"( London'a. Vis$ont a c!i (o!mny
is )a%land0 ,olt m"g a$ utols0 pillanat'an is t!-
gyalni. E$t lts$i( iga$olni a$ a (!/lm"ny, )ogy
a$ angol (i!lyna( %.lius QK-i(i ($,et+t& a%nla-
t!a a$ o!os$ (o!mny (i%elentette ("s$s"g"t a t!-
gyals!a, csupn a$t (ttte (i, )ogy a$ Cs$t!(-
9agya! 9ona!c)ia eliminl%a ultimtum'0l a$o-
(at a !"s$e(et, amelye( S$e!'ia #/ggetlens"g"t

PP5
s"!ti(. E''en a$ eset'en )a%land0 ,olt (atonai
("s$/l&d"seit a$onnal 'es$/ntetni.
45
E$t a$ a%nlatot FagoR n"met (/l/gyi llam-
tit(! ,ette t "s (i%elentette, )ogy e$t Aus$t!ia-
9agya!o!s$g nem #ogad)at%a el. A n"met (o!mny
magata!tsna( !idegs"g"t a$ a (!/lm"ny magya-
!$$a meg, )ogy a''an a meggy&$&d"s'en ,olt, )ogy
Anglia semmi eset!e sem #og 'elea,at(o$ni a )'o-
!.'a. -ppen e$"!t csa(is Angli!a #igyelt a n"met
(o!mny s miutn semmi olyan %elens"get nem ta-
pas$talt, amely )'o!.s ("s$/l&d"st !ult ,olna el, te-
)t mind me!"s$e'' lett, Ami(o! a$ angol (o!mny
a!!a n"$,e "!de(l&dtt, )ogy E!anciao!s$ggal mi
les$, a((o! a n"met (o!mny (i%elentette, )ogy a$
anyao!s$g'0l nem 0)a%t #oglalni, ami a$t %elentette,
)ogy a #!ancia gya!mato(at igen.
A$ angol lls#oglals csa( %.lius Q5-"n t!t"ni(
meg, ami(o! a #!ancia (o!mny s$em"!e )ny%a a$
angol (o!mnyna(, )ogy ("ts"ges magata!tsa a n"-
mete(et 'to!+t%a. 8!t"nt e$ nagy!"s$t anna( a meg-
gondolsna( a )atsa alatt, )ogy)a Anglia )at!o-
$otta''an #o!dul a$ o!os$ llspont i!ny'an, a((o!
a 9ona!c)ia megll. A$ angol (o!mny a$"!t #o!-
dul)atott ,is$ont a$ o!os$ llspont #el", mi,el
mint a)ogyan #nt lttu(, e$ ,olt a '"("s llspont.
C!os$o!s$g megegye$"s!e t!e(edett s el#ogadta a
)atalma( ($,et+t"s"t.
H"meto!s$g e$t nem a(a!ta, me!t amint Lu!t
Eisne! 565: o(t0'e! P7-"n a GC)emnit$e! Vol(sstim-
m0I-'en meg+!ta, & 9/nc)en'en %.lius PB-n igen ma-
gas s$em"lyis"gt&l )allotta, )ogy H"meto!s$g mo$-
g0s+tani #og, ,agyis a n"met mo$g0s+tst el&'' )at-
!o$t( el, mint a$ o!os$t. E!!e n"$,e nagyon %el-
lem$& (/ln'en a$ a$ eset, )ogy a Xol#-'u!eau egyi(
s$e!(es$t&%e, 9a!(oR, %.lius QK-n a$t s/!gny$te
D"te!,!!a, )ogy a GLo(alan$eige!I a n"met mo$g0s+-
ts el!endel"s"t ($li. A$ o!os$ (o!mny ("!d"st int"-
44
A Ha!ancs-(ny, :K. s$. o(i!ata.

PPP
$ett 'e!lini (,et")e$, a(i a n"met mo$g0s+ts )+!"t
megc#olta, dn azt a s4rg"n#t, a-e.#et ehbr(n a trg#(
ban Pterrra k4.d"tt, 0sak t"bb rai ksede.e-
utn tobb@tottk& Enne( a ("sedelemne( c"l%a a$
,olt, )ogy a$ o!os$ (o!mny e$alatt megtegye ("s$/-
l&d"seit s ne tud%on ,iss$a,onulni s +gy a n"met ($-
,"lem"ny el&tt .gy t4n%"(, mint)a a$ o!os$o( (e$d-
t"( ,olna.
A t"nye( a n"met (o!mny ellen s$0lna(, '!
'i$onyos, )ogy a$ o!os$ (o!mny ,is$ont nem a
8
olt
enged"(eny "s %ogot #o!mlt a!!a, )ogy a 9ona!c)ia
"s S$e!'ia /gyei'e 'elea,at(o$$"(. A ,lsg a ("t
mo$g0s+tott nagy)atalom ,is$lya ,olt te)t. A$
o!os$ (o!mny elisme!te, )ogy S$e!'ina( meg (ell
(apnia a meg"!demelt lec("t, de (i%elentette, )ogy
e$en a c+men nem engedi S$e!'it megsemmis+teni.
L/ln'en (/ls&leg is megne)e$/lt a ("t (o!mny
($tti ,is$ly a 9ona!c)ia )ad/$enete 0ta, me!t a$
o!os$ (o!mny a$0ta nem t!gyalt ($,etlen/l a$
os$t!( (o!mnnyal. E$"!t a%nlotta ]!ey angol (/l-
/gyminis$te! .%!a, )ogy a nagy)atalma( ($,et+tse-
ne( a ("t ,is$ly(od0 ($tt.
A$ o!os$ (o!mny a t!gyalso( #l,"tel"ne( #l-
t"tele("nt a$t (ttte (i, )ogy a 9ona!c)ia s$/ntesse
'e S$e!'i,al s$em'en a$ ellens"ges(ed"se(et. E!!e
a$ angol %a,aslat!a Be!c)told %.lius Q5-"n .%!a #elelt
"s (i %elentette1 G... ("s$s"ggel )a%land0( ,agyun(
'e)at0an #oglal(o$ni Si! E. ]!eyne( a 9ona!c)ia "s
S$e!'ia ($tti ($,et+t"s i!nti %a,aslat,al. 3o$$-
%!ulsun( 1".tte.e azonban ter-szetesen az, hog#
a Kzerbia e..en -egkezdett katonai ak0ink eg#e.+re
tobb 1o.#5on "s )ogy a$ angol (o!mny a$ ellen/n(
i!nyul0 o!os$ mo$g0s+ts a''a)agys!a '+!%a a$
o!os$ (o!mnyt, amely eset'en, n("nt "!tet&d&leg
mi is a$onnal ,is$a#e%les$teni( a$ o!os$ mo$g0s+ts
ltal ]al+ci'an !n( ("nys$e!+tett de#en$+, ellen-
!ends$a'lyo(at.I
E$ ,olt a #elelet ]!ey angol (/l/gyminis$te! %a-
,aslat!a, amely a!!a i!nyult, )ogy H"meto!s$g,

PPQ
E!anciao!s$g, Clas$o!s$g s Anglia ($,et+tsene( a
s$e!' ,is$ly /gy"'en. A 9ona!c)ia #elelete minden-
(it meglepett, me!t a$ utols0 0!'an %tt. A #elelet
lts$0lag a$t %elentette, )ogy a 9ona!c)ia meg,lto$-
tatta a$ llspont%t. -!de(es e$ a$"!t, mi,el a n"met
(o!mnyna( a$ ,olt a$ llspont%a, )ogy a 9ona!c)ia
nem ,et)eti magt al a nagy)atalma( )at!o$at-
na( s e$t a$ llspontot a n"met (ancell! m"g 5654
decem'e! P4-"n a GHo!ddeutsc)e Allg. Zeitunge-
'an leadott nyilat(o$at'an is ,"dte. >e a 9on-
a!c)ia enged"(enys"g"t le)etetlen #lt"tel)e$ (ttte.
E$e(ne( a t"nye(ne( a #nteml+tett (!/l-
m"nyne( Za '"csi t,i!at ,iss$ata!tsa[ egy'e,et"-
s"'&l a!!a a meggy&$&d"s!e (ell %utnun(, )ogy a
n"met (o!mnyna( (ellemetlen ,olt a 9ona!c)ia
(o!mnyna( m"g e$ a nyilat(o$ata is s e$"!t int"$te
m"g ugyana$nap a c!)o$ "s a #!ancia ($t!sasg-
)o$ ultimtumt. A c!t0l 5P, a ($t!sasgt0l 5B 0!a
alatt (,etel,e a ,las$t. E$en a napon mo$g0s+tott
E!anciao!s$g s ,allotta 'e a 9ona!c)ia a$ ltalnos
mo$g0s+tst.
E$$el el ,olt ,et,e a (oc(a1 a ,ilg)'o!. meg-
indult.
A to,''ia('an m! a$o(!0l a diplomciai ese-
m"nye(!&l s$molun( 'e, amelye( a mo$g0s+tst
meg"!lelt"(. W te(intet'en Anglia lls#oglalsa ,olt
a dnt&. E!anciao!s$g in('' csa( mell"( s$e!ep-
l&%e enne( a$ id&s$a(na(. A p!isi n"met (,et,
Sc)oen Vi,iani minis$te!eln(ne( "s (/l/gyminis$-
te!ne( semmi#"le #l,ilgos+tst a Laise! s$nd"(ai-
!0l nem adott. Csupn a$t )angs.lyo$ta, )ogy a
Laise! "s a 9ona!c)ia a s$e!' ("!d"s te(intet"'en
tel%esen a$onos n"$eten ,anna(1 e$ a 9ona!c)ia "s
S$e!'ia /gye, te)t a t''i )atalomna( e))e$ semmi
($e. A Laise! minden olyan el%!st, amelyet al(al-
masna(, s$/(s"gesne( ta!t a!!a, )ogy S$e!'ina(
a 9ona!c)ia elleni agitci0%t mega(adlyo$$a, )e-
lyesel. E$ ,olt Sc)oen ,las$a.
A n"met Ee)"!(ny, a Lai se!na( a 9ona!c)i-
PP4
)o$ ,al0 ,is$ony!0l +!,a .gy tes$, mint)a a Laise!
tel%esen s$a'ad (e$et engedett ,olna s e$$el Sc)oen
magata!tst is iga$olni p!0'l%a. >e a n"met (o!-
mnyna( e$t a nyilat(o$att csa( a nai, )'o!.-
p!tia( )itt"(. 9a m! sen(i el nem )is$i, me!t a
)'o!.s ps$ic)0$is'0l (igy0gyulta( a$ em'e!e(.
A Laise! a$on'an tula%don("pen semmi'en
sem engedett s$a'ad (e$et, me!t (/ln'en nem #og-
lalt ,olna el C!os$o!s$ggal s$em'en olyan !ideg
llspontot. A$ o!os$ (o!mny ugyanis ele,e (i%elen-
tette, )ogy os$t!(-s$e!' )'o!. eset"n mo$g0s+tani
#og Aus$t!ia-9agya!o!s$g ellen. E!!e a n"met (o!-
mny ,is$ont a$t %elentette (i, )ogy s$int"n mo$g0-
s+t. A$ o!os$ (o!mny e$t el(e!/lend&, (i%elentette,
)ogy csa( d"len s Aus$t!ia ellen mo$g0s+t* a n"met
(o!mny e!!e a$t a (i%elent"st tette, )ogy & e''en a$
eset'en nem mo$g0s+t, br < tette hozz < ez nag#on
ba5os, -ie. a -ozgs@ts nag#on ko-p.ik.t rend(
szer& A$ utols0 n")ny s$0 annyit %elent a diplomat(
nyel,"n, )ogy a$t tes$em, amit ma%d %0na( lto(.
>e e$t a nyel,et nemcsa( a n"mete(, )anem aa
entente-diplomat( is "!ti(.
9iutn a nagy($ns"g e$t a nyel,et nem "!ti,
te)t nagyon (nny4 ,olt a ($ponti )atalma( (o!-
mnyaina( a )ely$ete, ami(o! a n"p)e$ #o!dul,a
iga$olt( magu(at "s ma%d a$ o!os$ (/l/gyminis$te!,
ma%d a c! 'ecs/lets$a,,al ope!lta(. A tmeg a
'ecs/lets$0t m"g #"tis("nt tis$teli "s e$"!t a Laise!
"s s$,ets"gesei a sa%t es$($ei,el "s ideol0gi%,al
gy&$t"( meg a n"pet, de a$t nem !ult( el, )ogy a
diplomci'an a 'ecs/let "s a 'ecs/lets$0 nem s$e!-
$&d"si el,.
A 'ecs/letess"gne( semmi ($e sem a )'o!.t
megel&$& esem"nye()e$, sem a )'o!.t ($,etlen/l
el&("s$+t&()$. 8ud%u(, )ogy a$ os$t!(-magya! )ad-
/$enet nap%n, %.lius PB-n, a$ o!os$ nagy(,et (i-
%elentette '!0 9acc)iona(, a(i a t,ol le,& (/l-
/gyminis$te!t )elyettesi tette, )ogy a''an a$ eset'en,
)a S$e!'i,al (it! a )'o!., a((o! a$ o!os$o((al

PPT
,al0 )'o!. el(e!/l)etetlen. 9i!e '!0 9acc)io (i-
%elentette, )ogy a s$e!'e( m! meg(e$dt"( a$ ellen-
s"ges(ed"st.
3a nem ,olna olyan ,"gtelen/l (omoly s s$omo!.
maga a t!gy, a((o! (omi(usan (ellene, )ogy )asson,
)ogy e$t mi mond%u(, a(i( )'o!.t /$ent/n(. A
s$e!'e( (e$dt"(@
E!!e n"$,e a )'o!. alatt n")ny olyan adatot
tette( ($$" a$ ntnt-lapo(, amelye( ("ts"gtelen/l
'i$ony+t%(, )ogy mi m! !"gen el(e$dt/(. >"l-A#!i-
('an %eleni( meg a GLeade!I c+m4 lap s e$ m! 5654
%.lius'an ($lte egy olyan pa!ancs #acsimil"%"t,
amely a$ os$t!(-magya! alatt,al0( 'e)+,s!a ,o-
nat(o$i(. CapetoRn'an ,olt a$ GE'e!n ne,4 n"met
)a%0 5654 %.lius'an. A$ E'e! (apitnya Be!lin'&l
utas+tst (apott, )ogy mi("pen 'i$tos+tson mag-
na( s$enet tit(os /gyn(( .t%n CapetoRn'an "s
HeRyo!('an )'o!. eset"n.
4Q
A$ 56KQ<55. ",-
#olyam'elie( m! %.lius PT-"n s$em"ly!e s$0l0 'e-
)+,0t (apta( H"meto!s$g'an s ugyan" napon m!
megs$llta a plyaud,a!o(at a (atonasg. Fulius
QK-n m! csapato(at ,onta( ss$e 9et$n"l.
Egys$0,al a$ ntnt-n"pe( el&tt a nagy diplo-
mciai esem"nye( "ppen .gy, mint a$ ap!0 %elens"-
ge( #lso!ols,al 'e'i$ony+tott( a (o!mnyo(,
)ogy a ($ponti )atalma( (e$dt"( a )'o!.t. L"!-
d"s a$on'an, )ogy %oga ,olt-e C!os$o!s$gna( a!!a,
)ogy 'elea,at(o$$"( S$e!'ia s a Bal(n /gyei'e2
E$t a ("!d"st mi #l sem ,et)et%/(, me!t )is$en a$
Cs$t!(-9agya! 9ona!c)ia (ttt e!!e n"$,e C!os$-
o!s$ggal s Clas$o!s$ggal s$e!$&d"st. A sa%t t"nye
ellen te)t nem )i,at(o$i( %ogtalansg!a.
A Laise! (/ln'en Q5-"n (i)i!dette eg"s$ H"met-
o!s$g!a a$ ost!omllapotot, amely nem ,olt (ise''
%elent&s"g4 int"$(ed"s, mint a mo$g0s+ts C!os$o!-
s$g'an, a)ol t'' s$$ (ilom"te!e(!e (ell a 'e)+,ot-
4Q
C)a!les X. 3ay Ra!d1 X)at is diplomacy. Lon-
don, ]!ant Mic)a!ds Ltd. 565:. p. 4B.

PP:
ta(na( gyalogolnio(, )ogy e$!ed/()$ "!%ene(.
Ngyane$en a napon a$tn ultimtumot int"$ett a
c!)o$ "s a #!ancia ($t!sasg)o$. A Laise!na( nem
(ellett so((al el&'' el!endelni a mo$g0s+tst, me!t
amint e$t 5654 m%us B-n Eal(en)ayn )ad/gymi-
nis$te! a Meic)stag'an (i#e%tette, a mo$g0s+tsna(
olyan gyo!san (ell megt!t"nnie, mint a ,illm.
A )'o!. #olyamn a n"met lapo( ism"telten
#oglal(o$ta( a )'o!. o(o$0i,al s ellent"t'en a$$al,
amit a )'o!. el&tt +!ni s$o(ta(, (i#e%tett"(, )ogy
E!anciao!s$g a '"("t a(a!ta. E$ a$"!t %ellem$&, mi-
,el a (!+$is alatt m"g #olyton a$t +!t( a ($ponti
)atalma( te!/let"n a lapo(, )ogy a !e,anc)e es$me
,olt a )'o!. o(a. De!s$e, a Laise!ne( s$/(s"ge ,olt
a!!a, )ogy E!anciao!s$g '4nss"g"t iga$ol%a.
A n"met ultimtum!a a ($t!sasg a$t #elelte,
)ogy a$t #og%a tenni, amit "!de(ei meg(,etelne(.
E!!e augus$tus Q-n d"lutn : 0!a 4T pe!c(o! a Laise!
)adat /$ent a ($t!sasgna(. A )ad/$enetet a$$al
indo(olta, me!t #!ancia !p/l( megs"!tett"( Bel-
gium semlegess"g"t, mso( a Xesel melletti s$e!(e-
$ete(et a(a!t( meg!onglni, ism"t mso( 'om'(at
do'ta( H/!n'e!gn"l "s La!ls!u)enl a ,as.ti
ply!a.
A )'o!. #olyamn 'e'i$onyult, )ogy e$ mind
csa( /!/gy ,olt. A #!ancia (o!mnyna( enn"l #og-
)at0'' s"!elmei ,olta( s m"g sem tett egye'et, mint-
)ogy QK-n "s augus$tus P-n tilta(o$ott, me!t >eli"-
n"l, Bel#o!t ($el"'en, n"met (aton( !l&tte( a
#!ancia ,m&!(!e* ugyancsa( Bel#o!t ($el"'en ("t
n"met lo,as (atona tl"pte a #!ancia )at!t "s Fon-
c)e!yig "s Ba!onig )aladt* egy n"met tis$t agyonl&tt
egy #!ancia (atont. Augus$tus P-n LongRy mellett
s$int"n tl"pett n")ny csapat a #!ancia te!/let!e.
E$e(et a$ adato(at a (ancell! augus$tus 4-"n ta!-
tott 'es$"d"'en egys$e!4en letagadta.
C!os$o!s$gna( ugyanolyan /!/gye( alap%n
/$ent )adat a Laise!, mint E!anciao!s$gna(. A t,-
+!0(, a t,'es$"l&, a sa%t0, a posta s minden ($le(e-

PP7
d"si es$($ a (e$"'en ,olt s +gy olyan )+!e(et te!-
%es$t)etett a (o!mny, amilyene(et a(a!t s +gy a (-
$ns"g, ami(o! to,''adta a )+!e(et, eg"s$en %0)is$e-
m4en %!t el.
A$ angol )ad/$enet ("!d"se Belgiummal #/gg
ss$e. Enne( semlegess"g"t 5BQ6-'en 'i$tos+totta
Anglia, E!anciao!s$g, Do!os$o!s$g, C!os$o!s$g.
Belgiumna( %oga ,an semlegess"g"t meg,"deni s a$
56K7. ",i )gai megegye$"s 5K-i( pont%a (imond%a,
)ogy nem ellens"ges csele(edet Belgium !"s$"!&l, )a
semlegess"g"t #egy,e!esen ,"di.
Ami(o! 5B7K-'en a #!ancia-n"met )'o!. #olytn
,es$edelem'e (e!/lt Belgium semlegess"ge, a((o!
Anglia mind("t )ad,isel&,el s$em'en ,llalta, )ogy
meg,"di Belgium semlegess"g"t s (i%elentette, )ogy a
sa%t ellens"g"ne( te(inti a$t, a(i Belgiumot meg-
s"!ti. Bi$tos!a le)etett ,enni, )ogy Anglia Bel-
gium semlegess"g"t most is meg #og%a ,"deni,
amint e$t augus$tus Q-n ]!ey )at!o$ottan meg
is mondta. E''en a 'es$"d'en ugyan ]ladstone-
na( egy 'es$"d%"!e )i,at(o$ott, amely'en a$t
#e%tegette ]ladstone, )ogy el("p$el)et& olyan
)ely$et is, )ogy a (e$es nem tel%es+t)eti (tele$ett-
s"g"t. >e e$"!t a n"met (o!mnyna( m"gis s$m+-
tania (ellett a!!a, )ogy Anglia ellene #o!dul, )a
megs"!ti Belgium semlegess"g"t. W s"!t"s el(,et"-
s"n"l eg"s$en tudat'an ,olt a n"met (o!mny a %og-
talansgna(, de me!t E!anciao!s$g a leg(nnye'-
'en Belgiumon (e!es$t/l ,olt tmad)at0, te)t onnan
tmadott. A!!a nem is )elye$ett nagy s.lyt, )ogy
el)itesse, )ogy (/ln'en E!anciao!s$g tmadott
,olna Belgiumon (e!es$t/l H"meto!s$g!a.
9iutn a Laise! meg/$ente a ($t!sasgna( a
)'o!.t, augus$tus P-n #l)+,ta a 'elga (i!lyt, )ogy
enged%e t csapatait Belgiumon. E!!e a ($t!sasg
7 )adtestet (+nlt Belgium ,"delm"!e. A 'elga
(i!ly mind(ett&t elutas+totta. Augus$tus Q-n Al-
'e!t 'elga (i!ly ]y!gy angol (i!ly)o$ #o!dul se-
g+ts"g"!t. A (,et(e$& napon a$ angol (o!mny (i%e-

PPB
lenti, )ogy meg,"di Belgium semlegess"g"t. Augus$-
tus 4-"n a 'elga (o!mny m! ("!i a$ angol ($'el"-
p"st. Anglia (,eteli, )ogy a n"mete( ll%ana( meg
a 'elga te!/leten. Ami(o! nem llana( meg, meg-
/$eni a )'o!.t.
>e micsoda minde$ a so( ap!0sg2 9it 'i$ony+-
tana( e$e(2 Leg#l%e'' a$t, )ogy diplomatin( /gyet-
len/l csinlt( ,agy /gyesen ,"ge$t"( dolgu(at.
AV. 3a n"mileg tis$tn a(a!un( ltni e''en a
("!d"s'en, a((o! ss$e (ell #oglalnun( a #nt mon-
dotta(at. Lssu( te)t1
A$ os$t!(-magya! %egy$"( %.lius PQ-n olyan
t.l$ott (,etel"se(et #oglalt mag'an, )ogy S$e!-
'ia, s$u,e!enitsna( s"!elme n"l(/l, a$o(at nem
tel%es+t)ette
A$ eu!0pai )atalma( a$ /gy meg'es$"l"s"!e 4B
0!ai )alad"(ot ("!te(, de a 9ona!c)ia nem adott.
S$e!'ia ma%dnem minden (,etel"st tel%es+tett, a
t''ie(!e n"$,e #la%nlotta a '"(e'+!0sgot. A
9ona!c)ia a '"(e'+!0sgot nem #ogadta el.
A 9ona!c)ia %.lius PB-n meg/$ente S$e!'ina(
a )'o!.t.
A$ o!os$ (o!mny a ($te "s a 9ona!c)ia ($ti
("!d"s tis$t$s!a el#ogadta a '"(e'+!0sgot.
A Laise! (o!mnya a$t mondotta, )ogy Aus$t!ia
m"ltsg,al nem #"! ss$e, )ogy al,esse magt a
'"(e'+!0sg )at!o$atna(.
Aus$t!ia ,las$t a!!a a$ angol %a,aslat!a, )ogy
a$ o!os$ "s os$t!( ,is$ly dolg'an a n"gy nem "!de-
(elt nagy)atalom ($,et+tsen, a n"met (o!mny el-
("s,e to,''+totta. Ami(o! #elelete %.lius Q5-"n nyil-
,noss lett, a((o! a Laise! E!anciao!s$g)o$ s
C!os$o!s$g)o$ ultimtumot int"$ett ,olt.
3a e$e(et a diplomciai t!gyalso(at, a%nlato-
(at s ellena%nlato(at ol,assu( s a!!0l "!tes/l/n(,
)ogy a($'en, m+g e$e(et +!t( s mondt(, a Laise!
is, a c! is (atonai ("s$/l&d"se(!e ,onat(o$0 pa!an-
cso(at adott (i1 a((o! nyil,n,al0, ,li(, )ogy a

PP6
diplomciai t!gyalso( csa( a nagy($ns"g el&tti
s$+n%t"( ,olta(.
A s$+n%t"( c"l%a a nagy($ns"get a #elel&ss"g
te(intet"'en megt",es$teni s id&t nye!ni a$ ellen-
#"llel s$em'en a (atonai ("s$/l&d"se(!e.
Aga$n %t"(, ami(o! a 9ona!c)ia S$e!'ia s$e-
m"!e ,eti, )ogy a$ ultimtum utn (atonai ("s$/l&d"-
se(et tes$. A$ a 9ona!c)ia, amelyne( a$ ultimtum
el(/ld"se el&tt ("t )adil"ts$m. )adteste ,an Bos$-
ni'an.
A n"met (o!mny a$ ntnt-diplomat((al a$o(-
!0l a m0do(!0l t!gyalt, amelye(en meg le)etne
el&$ni a )'o!.t s a 9ona!c)it a!m s$o!+tani, )ogy
'"("sen int"$$e el a ,is$lyt s a$tn (i%elenti, )ogy &
nem a,at(o$)atott a dolog'a, me!t s$a'ad (e$et en-
gedett s$,ets"ges"ne( s nem (o!lto$)atta.
B! C!os$o!s$g mo$g0s+tott a 9ona!c)ia ellen,
de )a%land0 ,olt a ,is$ly '"("s elint"$"s"!e.
H"meto!s$g minden (atonai ("s$/l&d"st meg-
tett, csa( a Gmo$g0s+tstI nem !endelte m"g el s e!!e
tmas$(od,a, adta a '"(e'a!tot, )olott a$ o!os$
Gmo$g0s+tsI so((al (e,ese'' ,olt. mint a n"met Gel&-
("s$/letI.
Ami(o! a Laise! Q5-"n )adillapotot !endelt, a(-
(o! meg "ppen m"g to,'' ment s ultimtumot is
(/ldtt.
E$$el #lid"$te a #!ancia-n"met-o!os$-os$t!(-ma-
gya!-s$e!' )'o!.t. S me!t a n"met )ad,e$et"s el,e
Ga ,illmgyo!sasgI, te)t Belgiumon is (e!es$t/l-
g$olt s +gy augus$tus 4-"n m! s$em'en tallta ma-
gt Angolo!s$ggal is.
A Laise! a$t )itte, )ogy nyugodtan s$em'es$ll-
)at a$ eg"s$ ,ilggal. Clyan pontosan meg,olt min-
den es)et&s"g!e a te!,e, )ogy semmi meglepet"s sem
"!)ette. Hemcsa( a (atonasgot s$e!,e$te meg, )a-
nem a$ o!s$g eg"s$ t!sadalmi "let"t.
>!. Mei(e ]y!gy, 'e!lini alpolg!meste!, 5654
o(t0'e!"'en a GLeip$ige! Allust!ie!te ZeitungI-'an
#oglal(o$i( Be!lin ellts,al s a$t mond%a, )ogy a

PQK
mo$g0s+ts el&tt nyolc nappal "!te(e$letet )itt ss$e a
po!os$ 'el/gyminis$te! Be!lin "s a 9a!( "lelme$"se
t!gy'an. E((o! el)at!o$t(, )ogy ss$e+!%( a
("s$lete(et "s maViml%( a$ !a(at.
]e!t!ud Bfume!1 >e! L!ieg und die E!au ZE!nst
Ff(), Be!lin[ c+m4 #/$et"'en el&ad%a, )ogy a Bund
>eutsc)e! E!auen ,e!eine a mo$g0s+ts nap%n #l-
)+,ta QKKK #i0(%t a!!a, )ogy )'o!.s s$e!,e$etet l"te-
s+tsene(. 3ogyan le)et e$ an"l(/l, )ogy a ,e$et&s"get
ne "!tes+tse a (o!mny a (ell& id&'enI2
A n"met gy!ipa!oso( m! augus$tus B-n meg-
ala(+tott( a n"met )adiipa!i s$,ets"get. >e enn"l
is %ellem$&'' a$, )ogy a >a!le)ens(asse alap+tsa
utn P4 0!,al m! m4(dtt. E$e( a p"n$t!a( p"n$-
p0tl0 pap+!%egye(et 'ocstotta( (i )!om milli!d
"!t"('en.
3a most, a )'o!. utn (omolyan ,"giggondol%u(
a$o(at a le)et&s"ge(et, amelye( a$ em'e! s a (o!m-
nyo( el&tt is ,anna(, a((o! nyil,n,al0, )ogy )a a
Laise! s (o!mnya m! !"gen nem ("s$/lt ,olna a
)'o!.!a, a((o! nem is %ut)atott ,olna es$"'e min-
den annyi id& alatt, mint amennyi alatt a$ meg is
,al0sult.
H"meto!s$gna( nemcsa( )adse!ege, )anem a
($o(tats/gye, iga$gatsa, ga$dasgi "lete, t!sa-
dalmi s$e!,e$etei mind a )'o!. s$olglat'an llot-
ta( s e$"!t "!te el a$ els& ide%"'en a$o(at a si(e!e(et,
de e$"!t )+,ta (i nemcsa( a Laise!, )anem a n"met
n"p is a t''ie( gy4llet"t.
5B. O. Li( a #elel&se(2
A #eudlis- "s 'u!$sot!sadalom'an a s$e!,e$ett
(ise''s"g ta!t%a (e$"'en a )atalmat. A s$e!,e$(ed"s
tudatos csele(edet "s a s$e!,e$ete( csele(edete s$in-
t"n a$. Ellen'en anna( a tmegne( a csele(edete,
amely a (ise''s"g ig%a alatt nyg,e dolgo$i( s s$en-
,ed, olyan ntudatlan, mint a 'i!(any%". 9! egy-
mag'an a$ is, )ogy maga #ltt a (ise''s"g u!almt
elt4!i, mutat%a, )ogy ntudatlan.

PQ5
A tudatos csele(edet"!t #elel&ss"ggel ta!to$i(
minden(i s +gy a$t a (ise''s"get, amely u!al(od,a
csele(edett, a #elel&ss"g al0l #loldani nem s$a'ad. A
(ise''s"g ,e$et&i meg "ppen #elel&se(, me!t &( a leg-
tudatosa''a( a tudatosa( ($t.
A$ u!alom es$($ei1 a$ llani "s a )adse!eg.
9ind(ett&ne( leg#&'' u!a a$ u!al(od0. GA$ "n )ad-
se!egemI, GA$ "n n"pemI, mond%( a$ u!al(od0( s
.gy is tes$ne(, mint a(i( olyan s$a'adon !endel(e$-
ne( n"p/((el s )adse!eg/((el mint a ga$da a ny%-
%al. A ny%)o$ ps$to!o( s %u)s$(uty( is (ellene(.
A ny% #ltti u!al(ods es$($ei e$e( a ps$to-
!o( "s a %u)s$(uty(. A$ u!al(ods ldo$atai a 'i!-
((. A$ el&''ie(et a #elel&ss"g al0l 'a%osan le)et #l-
menteni, a$ ut0''ia( te!m"s$etesen nem #elel&se(. A
!"gi u!al(od0 !ends$e! %u)s$ai "s %u)s$(utyi
nye!t"( a$ u!al(od0 ga$dt0l a$ elisme!"st "s !"s$e-
s/lte( a$ u!alom alatt ll0 'i!(( !"s$"!&l meg(/ln-
'$tetett tis$telet'en.
Addig, amig %0l #i$etett llso(at (ellett 'etl-
teni, amig (it/ntet"se(et "s %utalma(at (ellett 'e-
$se'elni, sen(ine( sem %utott es$"'e, )ogy a$ u!al(o-
d0( es$($ei e$t meg nem "!demli(, me!t )is$en nem
te)etne( a$"!t, amit tette(. A$ u!al(od0( es$($ei "s
a$ u!alta(, mind )elyeselt"(, )ogy a %utalmat a$o(
(ap%(, a(i(ne( a$ u!al(od0 !end #nnta!tsa "s meg-
e!&s+t"se (!/l "!demei ,anna(.
9ost egys$e!!e a$ t!isten!e, a te!m"s$etes #e%l&-
d"s!e, a t!t"nelmi mate!iali$mus!a )i,at(o$na(,
me!t a #elel&ss"g megllap+tsna( ide%e el"!(e$ett.
S e$e( a )i,at(o$so( a!!a ,al0(, )ogy mentes/l%e-
ne( a #elel&ss"g al0l. A tmege((el (nny4 el)itetni,
)ogy sen(i sem #elel&s a 'e(,et(e$ett esem"nye("!t,
me!t )is$en a tmeg eddig is a$t )itte, )ogy minden,
ami t!t"ni(1 (ell, )ogy +gy t!t"n%"(.
A tmege(ne( e$t a t",ed"s"t elos$latni a$on'an
csa()ama! si(e!/lni #og, me!t misem egys$e!4'',
mint 'eltni, )ogy a$ o!s$go( ga$di a %u)s$-
minis$te!e(ne( "s ps$to!diplomat(na( ms utas+-

PQP
tso(at is ad)atta( ,olna, mint amilyet adta(. -ppen
olyan ,ilgos e$, mint a$ a gondolat, )ogy a ps$to-
!o(na( s %u)s$o(na( nem (ell a ny%at "s cso!dt
!oss$ legel&!e, s$a(ad"(os uta(!a, ,adllato( la(ta
e!d&('e ,e$etni s )a megtes$i(, a((o! #elel&se(.
>e #elel&s a ps$to! a$"!t is, )ogy a ny%at ne
,e$esse s$a(ad"(o(on (e!es$t/l, )ogy a ny% ott
pus$tul%on. Eelel&s a$"!t is, )ogy ne ,e$esse olyan
legel&!e, amelyen egy msi( ny% legel.
A$ llamo( ,e$et&i m! !"gen ("s$/lte( a!!a,
)ogy ny%u(at s$a(ad"(os uta(on olyan legel&!e ,i-
gy"(, a)ol ms ny%a( legelne( s e$"!t so( #egy,e-
!est tan+totta( (i. A$ em'e!'i!(( m! !"gen esa(
a$"!t dolgo$ta(, )ogy a$ llam#&( s )atalmu( #nn-
ta!t0i1 a$ u!a( s t&("se( e$t a te!,/(et min"l 'i$to-
sa''an el"!%"(.
A mi o!s$gun( egyi( #&%u)s$a, 8is$a Ast,n
minis$te!eln(, 5654 ,"g"n a$ GAga$mond0d'an ci(-
(et i!t a$ G ", utols0 nap%nI c+mmel s e''en el-
mond%a1 GA ("s$/l&d"s, a #egy,e!(e$"s .t%'0l igye-
(e$t/n( a$ el#ogultsg, a p!ts$en,ed"ly a(adlyait
el)!+tani s )a ke..etn. ks+bb is, ,"g!e m"gis meg-
al(ot)attu( a nem$et (atonai e!e%"ne( (i#e%les$t"-
s"!e s$/(s"ges !ends$a'lyo(at.I
8is$a te)t 'eisme!te, )ogy a ("s$/l&d"s igenis
tudatos csele(edet ,olt s )ogy annyi!a tudt(, )ogy
mit a(a!na(, )ogy el)!+totta( minden a(adlyt a$
.t%u('0l. >e mst is mond 8is$a e''en a ci(('en.
S$e!inte ("t#"le polg! ,an1 a ,e$et& "s a ,e$etett.
A ,e$et& polg!1 G...'e#olyst gya(o!ol )on#it!sai
so!s!a, a ($/gye( menet"!e is, )elyes el%!s,al
)a$%a %a,t mun(l%a, t",ed"sei,el, )i'i,al, mu-
las$tsai,al a!!a )o$ ,es$"lyt.I
Hem s$/(s"ges te)t (utatnun(, )ogy le)et-e
#elel&ss"g!e ,onnun( ,ala(it. 3ogy (i( a$o(, a(i(et
#elel&ss"g!e (ell ,onnun(, a$t tettei( )at!o$$(
meg. A(i a$ llam so!st int"$te, a(i a$, llam so!s-
na( e$t a$ int"$"s"t tmogatta, a$ mind #elel&s. >e
mint minden #elel&ss"g megllap+tsnl, itt is #o(o-

PQQ
$ato( ,anna(. A$ int"$&, a !endel(e$& #elel&s els&so!-
'an, enne( es$($ei msodso!'an, a (o!mnyp!t )+-
,ei )a!madso!'an s mi,el a$ o!s$g la(osai m"gsem
'i!((, )anem em'e!e(1 &( magu( is #elel&se(, me!t
t4!t"(, )ogy a$ o!s$got )elytelen i!ny'an ,e$ess"(.
L/ln (ny,et (ellene +!nom, )ogy a #o(o$atos-
sg el,"ne( meg#elel&en minden !"teg #elel&ss"g"t
megllap+t)assam. E!!e a$on'an nincsen s$/(s"g,
mi,el a #elel&ss"g te!m"s$ete is (/ln'$&. A(i a '4nt
el(,eti, a$ nemcsa( megt"!+t"ssel ta!to$i(, )anem
'4n)&dnie is (ell, a(i a '4nt eln"$i, a$, )a (!t s$en-
,ed, nem (,etel)et megt"!+t"st. A$ o!s$g la(osai
most s$en,edi( a (!t a$"!t, ami"!t t4!t"(, )ogy a$
orszgot rosszn. kor-n#ozzk&
A$o(, a(i( a '4nt el(,ett"(, egyel&!e s$int"n
csa( (!t s$en,edne(. A tmeg %0lel(4 "s meg'ocst,
pedig a (o!mny$0( a m.lt'an nem 'ocstott( meg,
)a ,ala(i a #egy,e!(e$"s ellen #ls$0lalt, )a ,ala(i
ellen/( csele(edett.

8AM8ALC9 1
El&s$0 ................................................................................ Q
Be,e$et"s............................................................................. T
A. !"s$. A )atalma( csopo!tosulsa.
b. 1e5ezet& A hr-assz"etsg s a 1ran0ia(orosz
sz"etsg&
5. O. A diplomcia "s a n"pe(....................................... 55
P. O. A 3a's'u!go( 'els& "s (/ls& politi(%na(
i!nya.
A. A 3a's'u!g "s 3o)en$olle!n ,et"ly-
(ed"s.............................................................. 5T
AA. A 3a's'u!g "s 3o)en$olle!n (i'"(/l"s
'els& indo(ai................................................. BK
AAA. A 3a's'u!go( (/lpoliti(%na( .%
i!nya............................................................. P7
Q. O. A 3a's'u!go( Bal(n-politi(%a.
A. A Bal(n a$ o!os$-t!( )'o!.ig................... P6
AA. A 'e!lini (ong!ess$us "s Bosania-3e!-
cego,ina o((upci0%a ............................ Q7
AAA. Bulg!ia ....................................................... 4P

PQ7
4. O. A 3o)en$olle!ne( politi(%na( i!nya..... 4:
T. O. A$ olas$ (/lpoliti(a........................................... TB
AA. Ee%e$et
A$ entente (iala(ulsa
B. O. A #"nye s els$igetelts"g (o!a Anglia (/lpoli-
ti(%'an s a$ Nni0 (/lpoliti(%a.............. 77
6. O. Fapn............................................................... 6Q
5K. O. Anglia s$,et(e$"se...................................... 67
AAA. #e%e$et
55. O. zss$e#oglals................................................. 5K6
AA. !"s$
A )'o!.!a ,al0 ("s$/l&d"s
A. #e%e$et
5P. O. A )adse!ege( l"ts$ma...................................5PQ
AA. #e%e$et
5Q. O. A Bal(n-llamo(.......................................... 5T:
54. O. A Bal(n-)'o!............................................. 5::
AAA. Ee%e$et
5T. O. A$ ultimtum el&tt......................................... 5BT
PQB
5:. O. A$ os$t!(-magya! ultimtum............................56T
57. O. A nagy)atalma( 'ea,at(o$sa.
A. A$ els& napo( )angulata ...............................PK4
AL A lo(ali$lt (!+$is ........................................PK7
AAA. A$ eu!0pai (!+$is .........................................P56
AV. ss$e#oglals ..............................................PPB
5B. O. Li( a #elel&se(2..................................................PQK