You are on page 1of 10

TESTNEVELS

1/A, ttel: Ismertesse az olimpiai jtkok kialakulsnak trtnett, kortl az


jkorig!
Okori Olimpia keletkezse(kre !!"#$an %olt az els&, 'r(ak %e)etek rszt
rajta *zpkorra el+elejtettk ,jkori Olimpia: *eletkezse, -ierre .e
/oum$ertin +ra0ia $r, 1O2, *emn3 'eren0,els& olimpia 145" At)n,
Olimpia jelkpei, 6ag3ar Olimpikonok
1/2, ttel: /soportos7tsa az atltika %ersen3szmait! ('ut,ugr,.o$
sportgak8
'ut: 9ik+uts,:t+uts,maraton +uts,%lt +uts,aka.l3 +uts,mezei
+uts
;gr: <%olugrs,6agasugrs,=rmasugrs,r.ugrs
>o$:
9l3lks,:erel3)ajits,>iszkosz%ets,*alap0s%ets,*isla$a)ajits
?/A, ttel: Ismertesse az iskolai testne%els leg+ontosa$$ +ela.atait!
#=el3es <estarts,@.zettsg n%else, g3erek nnllan %gre tu.jk )ajtani a
lgz& s relaA0is g3akorlatokat <esti lelki egszsg kialakitsa megrzse
@z az egszggel kap0solatos +ela.atok @z pe.ig a mozgssal: *on.i0ionls
eg3n)ez, letkor)oz igazittt, mozgskzsgek +ejlesztse, Btk s sport
te%ken3sgek meg7smerse, sportg elsajtitsa,sikerlmn3 n3jts,
teljesitmn3re %al trek%s
?/2, ttel: 9oroljon +el )rom sza$a.i.&s tmegsport ren.ez%n3t!
#2alaton kr$e $i0iglizs, 'uts a mellrk ellen, 2alaton
tszs, 9pr +uts
C/A, ttel: Ismertesse a testne%els s sport szerept a
szen%e.l3$etegsgek megel&zs$en!
A sport meg+elel& szerepe kros szoksokkal szem$en:
A mozgs, a sport nag3on +ontos a megel&zs$en, )iszen aki ren.szeresen
sportol annak rtk az egszs, mel3nek rsze az egszsgkros7t )atsok
elkerDlse ;g3anakkor j ere.mn3ek nem r)et&ek el kros szen%e.l3ek
mellett A 0sapat, a 0soport ol3an pozit7% normaren.szert s lgkrt teremt,
)og3 nin0s szDksge a sportolnak egszsgkros7t szerek kipr$lsra A
sport a szeml3isg+ejl&.s$en is +ontos szerepet jtszik
# A testne%els az egszsges letm.ra ne%els,amikor az iskol$an
megismerik a g3erekek a sportot a mozgst s szen%e.l3Dkk %lik,ezzel
elkerDl%e az egszsgkrsit szen%e.l3eket Ig3 )a az egszsgkrosit
szen%e.l3ek nem kerDlnek az letDnk$e (ttek,egszgesek,j kon.i0i$an
l%& em$erekk %lunk, akinek a testi#lelki eg3ensl3a meg+elel& *erDlen.&
az egszsgkrosit .rogok,alko)ol,.o)n3zs
C/2, ttel: Ismertesse a testi )iginia +ogalmt s +ontossgait!
A testi )ignia +ontos az egszsg megrzs)ez, a testet polni kell s
tisztitani I.e tartozik a $&r,)aj,krmk polsa <esti )ignia mellet +ontos a
krn3ezeti )ignia a ltzk s zu)an3zk tisztasga A sportnl +ontos a
tiszta +elszerels s e.zs utnni tisztlko.s 6s +elszerelst a meg+elel&
)ignia r.ek$en nem )asznljuk
E/A, ttel: /soportos7tsa s jellemezze a testi kpessgeket!
<esti kpessgek
*on.i0ionlis kpessgek
'ajti: er&, g3orsasg, llppessg,
@r&: a kDls& er& s a mozgs kz$en +ellp& er&k, ellenllsok leg3&zsnek
kpessge, mel3 az izomzat akt7% er&ki+ejtsnek seg7tsg%el trtnik
'ajti: # maAimlis er&
g3orsasgi er&
er&llkpessg
:3orsasg: A g3orsasg kpessg a mozgsok le)et& legnag3o$$
se$essgF %gre)ajtsra az a.ott +elttelek mellett
'ajti:
1 Gokomotorikus ()el3zet%ltoztat8 g3orsasg: 0iklikus mozgs$an
le)et& legnag3o$$ se$essggel )ala. el&re -l: szs, +uts
=el3zetg3orsasg %ag3 szitu0i g3orsasg: reak0i g3orsasg pl: rajt
6oz.ulatg3orsasg: a moz.ulat megkez.st&l a $e+ejezsig tart pl:
kzent+or.uls

Hllkpessg: A szer%ezet a +ra.ssal szem$eni ellenllkpessgt
llkpessgnek ne%ezzDk Az em$er %iszon3lag magas intenzitssal, )ossz
i.eig tu. munkt %gezni -l: szs, )osszt%+uts, s7+uts, kerkprozs

'ajti:
=osszt% llkpessg: 1I#CI per0 +eletti teljes7tmn3nl szDksges
Aero$ (oAign mellett8 +elttelek kztt, tkletes keringsi# lgzsi
mFk.sre %an szDksg
*zpt% llkpessg: ?#5 per0 kztti er&ki+ejtsnl szDksges Anaero$
(oAign a.sg8 kztt szDletik -l: ?IIm#EIIm szs, 1JIIm +uts CIIIm
+uts Kiszon3lag magas iram$a kell teljes7teni
L%i.t% llkpessg: EJmp#?per0 kztti er&ki+ejtsnl szDksges 6agas
szintF aero$ s maAimlis anaero$ kapa0itssal jellemez)et&

? *oor.in0is kpessgek

Mg3 ne%ezzDk a testnek azon kpessgeit, amel3ek $iztos7tjk a mozgs
sszeren.ezettsgt az ere.mn3es %gre)ajts r.ek$en
*pessgek:
tri tjkoz.s
ritmuskpessg: moz.ulatok, mozgsok meg+elel& Dtem$en %al
%gre)ajtsa
eg3ensl3oz kpessg: statikus .inamikus krDlmn3ek kztt
g3orsasgi koor.in0i: g3ors %gre)ajts mellett, a mozgs pontos
ki%itelezse
reak0i g3orsasg: g3ors .ntsi kpessg
izomrzkels (kinesztzia8
Dg3essg: g3orsan s pontosan tanul mozgsokat
la$.aDg3essg
=ABGN*O1O9H:: a )ajlkon3 em$er mozgsait nag3 mozgskiterje.ssel,
amplit.%al lpes %gre)ajtani
'Dgg:
az izmok, izDletek, szalagok elasztikussgtl
$e+ol3solja a kDls& )&mrsklet, a napszak
A )ajlkon3sg +ontos +elttele az ellazulsi kpessg
E/2, ttel: Ismertesse a kosrra .o$s t7pusait!
Kt fle tipusa van: llhelyzetbl vgzend dobsok: *tkezes
als,mels&,+ej+ltti,eg3kezes kosrra .o$s Mozgsbl vgzend
dobsok: 'ektetett .o$s,)orog.o$s,temp.o$s, eg3 s ktkezes kosrra
.o$s alulrl

J/A, ttel: Bellemezze az atltikai +utszmokat!
/soporositjuk: <%olsg szerint:
L%i.t%(1II,?II,EIIm8,*zpt%(4II,1JII,CIIIm8=osszt%
(JIII,1IIIIm8 Aka.l3 szerint: 9ik,gt,aka.l3 +uts <erep szeint:
%ersen3pl3s,mezei,orszguti +uts Kersen3 jellege szerint: @g3ni,/sapat,
Klt A +utmozgs eg3 0iklikus mozgs(+ol3amatos8 A futs indulhat ll
s trdel rajtal. Trdel rajtnl: Veznyszavak utn in.ul a +ut
@lszr a Lajt)oz %ezn3sz )angzik,amikor o.a meg3 a %ersen3z& a
rajt%onal)oz @zutn jn %ig3z sz amikor a 0sip& megemelke.ik s kszDl az
rajtra A rajtot rajt jelre in.itjk ami ltal$an taps %ag3 sip %ag3 l%s
llrajt: In.uls le)et el&l l%& l$$al s )tl l%& l$$al =a elrontja
(g3elmezetst kap elszr maj. )a mso.jra is elrontja akkor kizrjk a
%ersen3z&t
J/2, ttel: 1e%ezzen meg J mag3ar olimpiai $ajnokot, sportggal, %szmmal
s olimpiai %rossal!
=ajs Al+r.: 145" At)n :3orsuszs, legels& +r( olimpia $ajnokunk,
@gerszegi *risztina: Geg(atala$$ Olimpiai $ajnokunk 1E#%esen lett elszr
$ajnok uszs$an, s ez utn t$$szrs olimpiai $ajnok lett 1544#$an 155?#
$en s 155"#$an, -ars *risztin ?I1?#$en kalap0s%etssel Gon.on$an lett
$ajnok, 2erki *risztin ?I1?#$en l%on Gon.on$an lett $ajnok,9zilg3i Hron
?I1? Ki%s Gon.on, :3urta >niel ?I1? Gon.on melluszs
"/A, ttel: Ismertessen kt %lasztott szsnemet!
6elluszs: Ami sorn a *ar s G$ s le%eg&%telnek ssz)ang$a kell lennie
G$ s karmunka le)et akti% s passzi% Lajt: 'ejesugrs 'or.ul:
2uk+or.ul Ge%eg&%tel: 2elgzs s *ilgzs
:3ors uszs: Amikor %ltott karral 0iklikus mozgst %gzDnk('ol3amatos
ismtl&.& mozgs8 Lajt: +ejes ugrs Ge%eg&%tel:eg3enletes, ol.alra +or.itott
+ejnl %eszDnk le%eg& Orron $e szjon ki Alap)el3zet$&l )ason+ek%e
+ol3amatosan l$ s karmunk%al uszunk
"/2, ttel: 9orolja +el az atltika ugrszmait s jellemezze +& szakaszait!
#6agasugrs: <e0)niki:Olloz, :urul,Htlp&
#<%olugrs: Amikor neki+uts$l ugrunk eg3et el&re repDl& ugrssal s a
)omok$a ugrunk
#=rmasugrs: Amikor az ugr.eszkrl in.itja az els& ugrst maj. a
k%etkez&ket s a )omok$a rkezik
#L.ugrs: Amikor eg3 r. segitsg%el ugornak t a l0 +elett
!/A, ttel: Ismertesse a rpla$.a sza$l3ait s la$.arintseit!
A jtkpl3a 14A5m! -l3t )atrolja az alap%onal s a ol.al%onal amik J0m
szlesek A pl3a kt rszre %an oszt%a amit )l %laszt el 13its az
alap%onal mgDl eg3 kzzel A jtkot kt "#" +&s 0sapat jtszak pr plussz
0ser%el A jtk $e.o$ssal in.ul aki megszerzi a la$.t az a 0sapat kez.i a
szer%t =a az ellen+lnl le esik a lap.a s j szer%a k%etkezik akkor
ramutatjrssal megeg3ez&en +orognak a jtkosok s a k%etkez& szer%l
A la$.a rints sorn C eg3ms kzti ta.s utn t kell Dtni a la$.t ezt maA
eg3 sn0al le)et n%elni @g3 jtkos eg3ms utn ktszer nem r)et a
la$.)oz Ga$.rints le)et alkar %ag3 kosrrints A la$.a leessig %ag3
)l)oz rintsig %an eg3 menet aki a menetet n3eri az a 0sapat kap 1
pontot a Btk ?J pontos amit ? pont el&nn3el kell n3erni ( a..ig nin0s %ge
a jtknak ame..ig nin0s meg a ? pont el&n38 @g3 me00s utn a kt 0sapat
tr+elet 0serl s C %ag3 J mrkzs utn .l el ki n3er, )a J mrkzsre
kerDl sor az J jtszma 1J pontig tart
!/2, ttel: 9orolja +el a +r( s n&i szertorna szereit!
1&i: ;grs,:eren.a,talaj,'elems korlt 'r(: :3DrD,13ujt,
*orlt, <alajtorna,G
4/A, ttel: 6utassa $e a torna sportg ugrs s talajtorna elemeit!
<etsz&legesen %laszon eg3et#eg3et s jellemeze azokat!
6agasugrs(jell8,<%olugrs,=rmasugrs,L.ugrs
<alajtorna elemei: :urul t+or.uls,LepDl& t+or.uls,+ejen lls,<arklls,
0gn3kerk,mrleglls,'ejent+or.uls,)7.,kzent+or.uls, szekrn3,
4/2, ttel: Ismertesse eg3 %lasztott la$.ajtk sza$l3ait!
A jtkpl3a 14A5m! -l3t )atrolja az alap%onal s a ol.al%onal amik J0m
szlesek A pl3a kt rszre %an oszt%a amit )l %laszt el 13its az
alap%onal mgDl eg3 kzzel A jtkot kt "#" +&s 0sapat jtszak pr plussz
0ser%el A jtk $e.o$ssal in.ul aki megszerzi a la$.t az a 0sapat kez.i a
szer%t =a az ellen+lnl le esik a lap.a s j szer%a k%etkezik akkor
ramutatjrssal megeg3ez&en +orognak a jtkosok s a k%etkez& szer%l
A la$.a rints sorn C eg3ms kzti ta.s utn t kell Dtni a la$.t ezt maA
eg3 sn0al le)et n%elni @g3 jtkos eg3ms utn ktszer nem r)et a
la$.)oz Ga$.rints le)et alkar %ag3 kosrrints A la$.a leessig %ag3
)l)oz rintsig %an eg3 menet aki a menetet n3eri az a 0sapat kap 1
pontot a Btk ?J pontos amit ? pont el&nn3el kell n3erni ( a..ig nin0s %ge
a jtknak ame..ig nin0s meg a ? pont el&n38 @g3 me00s utn a kt 0sapat
tr+elet 0serl s C %ag3 J mrkzs utn .l el ki n3er, )a J mrkzsre
kerDl sor az J jtszma 1J pontig tart
5/A, ttel: Ismertesse a kosrla$.a kialakulsnak r%i. trtnett s
sza$l3ait!
15C?#$en megalakult a 'I2A(1emzetkzi *osrlap.a sz%etsg8 15C"
szerepelt elszr az Olimpin s akkor 0sak +r(ak jtsz)attak 15E?#$en
alakult meg az 6*9P( 6ag3ar kosrlap.a sz%etsg8 9za$l3ai a k%etkez&k:
*t J+&s 0sapat$l llnak a jtkosok amikor a kt 0sapat 0lja )og3 a msik
palnkj$a jutassa a la$.t s megaka.l3oza a msik 0sapat .o$st A
pl3a1JA?4m#es Geg+ontosa$$ %onalak:
Alap%onal,Ol.al%onal,*zp%onal,2Dntet&%onak,=rompontos %onal A
0sapatnak eg3+orma,.e eg3mstl eltr& szm mez$e kell jtszani A mezt
a jtk alatt a na.rg$a tDr%e kell %iselni A jtk EA1I per0$&l ll a 'l
i.&nl ?A1I per0nl a kt 0sapat tr+elet 0serl >ntetlennl Jper0
)ossza$$its %an *osr$a $emeg3& lap.a 1 %ag3 ? %ag3 C pontot r)et
Attl +Dgg mi,a $Dntet&.o$s:1 pont,? pont:a C pontos %onalon $elDlr&l
.o$ott .o$sC pont: A Cmas %onalon ki%Dli $e.o$s <ilos a ktszer
in.uls,la$.%al a kz$e 0sak ? lpst le)et tenni <ilos az ellen+elet
aka.l3ozni: Ge+ogni,ellkni,megDtni 9za$l3talan .o$snl %an a $Dntet&
.o$s, s J )i$a utn a jtkost ki kell llitani

5/2, ttel: 6el3ik sportgra %onatkoznak az al$$i szakki+ejezsekQ @gsz7tse
ki mg kett&%el!
#geren.a, kzlls, n3jt : +ejlls,korlt (torna8
#alkarrints, sn0, n3its: kosrrints,szer%a,alap%onal (rpla$.a8
#t0sap +or.ul, 0iklikus mozgs, kralloz l$temp,: 2uk+or.ul,+ejes
ugrs, karmunka (uszs8

1I/A, ttel: Ismertesse az ltalnos $emeleg7ts szerkezeti +elp7tst!
A $emelegits ltal$an eg3 testne%elsi ra %ag3 eg3$ sportols eltt
trtnik @z 'izikai s -szi)ikai +elkszDklst seg7ti /lja a n3ugalmillapot$l
+okozatosan +elkszitse a testet a sportra Il3enkor %ltozsok k%etkeznek $e
a test +elmelegszik,sz7% s keringsi ren.szer +elg3orsul A $emelegits
elkiszit& az izmok s izDletek )asznlatt 2emelegitsnek kt +ajtja %an az
akti% s passzi% Akti% amikor amikor izomokat elkszitjDk akti% munk%al
'ejt&l le+ele az sszes testrszDnket megmozgatjuk -asszi% amikor tn3leges
mozgs nem k%etkezik $e 0sak ms kDls& +orrsokat )asznlunk(-l: 'orr
zu)an3,9zauna,*rmek8 @g3 $e melegits latl$a 1I#1J per0 A tl intenzi%
$emelegitst kerDlni kell
1I/2, ttel: Ismertesse az olimpiai jtkok jelkpeit s jellemeze azokat!
Belkpek: #Jkarika: Ami az J +l.rsz sszekap0solst jelkpezi(A+rika:
'ekete,Hzsia: 9rga, Amerika: piros,Ausztrlia: Pl., @urpa: *k Olimpia
zszl: Ami +e)r alapon az J karika #Olimpiai lng: Ami a Olimpia elejn az
atltik$an %ersen3z& $e%isznek s az Olimpia %gig g #A n3it s zr
gla is eg3 jelkp ami%el megkez.i s zrjk a %ersen3t Olimpiai ka$ala is
eg3 jelkp ami min.en)ol ms Olimpia eskF: amit a %ersen3z&k, a $irk, s
az ott +oglalkozk a jtk tisztasgrt tesznek Olimpiai jelsz is eg3 jelkp

11/A, ttel: 9orolja +el a szen%e.l3$etegsgek +ajtit, )atsukat az em$eri
szer%ezetre!
@gszsgkros7t )atsok akkor rnek $ennDnket, )a nem %gzDnk
ren.szeres testmozgst, nem tkezDnk egszsgesen, nem pi)enDnk eleget,
nem meg+elel&k a )iginis szoksaink, nin0sen $iztos7t%a testi s lelki
eg3ensl3unk, illet%e nem +or.7tunk elg i.&t a megel&zsre, a pre%en0ira
@zen k7%Dl eg3$ egszsgkros7t )atsok a kDln$z& leglis s illeglis
.rogok, els&sor$an a .o)n3zs, az alko)ol s a k$7tszerek

>O=H1OPH9:nikotin +Dgg&sget okoz A k%etkez& mrgezsi tDneteket
okoz)atja: kapar rzs a torok$an, mel3gs, )n3inger, sz.Dls 9l3os
eset$en juls, )asi gr0sk, sz7%meglls A .o)n3zs azon$an
)osszt%on a szer%ezetet ronglja Al$$i el%ltozsokat okoz)atja mg:
tD.&tguls, tD.&rk, rszFkDlet *ros7tja a lgz&ren.szert s a sz7%# s
keringsi ren.szert

AG*O=OG: ol3an tu.at m.os7t .rog, amel3 legt$$ szer mFk.st
meg)atrozza, m.os7tja az rzkelst, a gon.olko.st, a $esz.et s a
mozgst eg3arnt
L%i. t% )atsai: # megn3jtja a reak0ii.&t, rontja a reReAet
az sszes rzkszer% mFk.st lelass7tja
ke.l3llapot# %ltozst okoz)at
=ossz t% )atsai: # +Dgg&sg
testi lelki lepDlst

>LO:O*: a lelki s tu.ati llapotot meg%ltoztat)at, kDln$z&
)atsme0)anizmus szerek, mel3ek le)etnek: $ellegez)et& an3agok,
altatk, n3ugtatok, k$7tszerek, )allu0inognek A .rogok el&szr kis
menn3isg$en is 0sillap7tja s 0skkenti a +j.almat, a pro$lmkat, 7g3
ke.%ez& )amis illzikat kelt Mg3 eg3re kellemes az eg3n szmra, ezrt
ismt )asznlja Az ingerkDsz$ azon$an emelke.ik s eg3re nag3o$$
menn3isgre, %an szDksge
11/2, ttel: 6ikor s )ol ren.eztk az els& jkori Olimpit!
145"#$an At)n$an! A)ol els& mag3ar +r( Olimpiai $ajnokunk lett =ajs
Al+r. :3orsuszssal
1?/A, ttel: Ismertesse az atltikai sportg .o$szmait s jellemezen eg3et!
>o$ szmok: A *isla$..o$s,9l3lks,
:erel3)ajits,*alap0s%ets,>iszkosz%ets
*ijellt pl3n a %ersen3z& neki+ut, ezzel len.Dletet szerez, s a )atr%onal
el&tt elenge.i a gerel3t, ami 7g3 to%$$szll, maj. $ele+r.ik a +l.$e
( :erel3)ajits8
1?/2, ttel: Ismertesse az szsnemeket s mutasson $e a sportg$l kt
mag3ar olimpiai $ajnokot!
;szsnemek: -illang,:3ors uszs, 6elluszs,=tuszs,Keg3esuszs,Klt
Olimpiai $ajnokunk: @gszerszegi *risztina: Geg(atala$$ olimpiai
$ajnokunk,min.ssze 1E#%esen let elszr olimpiai $ajnok uszs$an,.e ez
utn t$$szrs olimpiai $ajnokunk lett 1544,155?,155"#$an :3urta >niel:
?I1?#$en Gon.on$an lett Olimpiai $ajnokunk melluszs$an 145"#$an =ajs
Al+r. lett Olimpiai $ajnokunk :3orsuszs$an At)n$an
1C/A, ttel: Ismertesse a termszetjrs szer%ezetre g3akorolt )atst!
<ermszet$en Dz)et& sportgakat t$$+lekpp 0soportosit)atjuk: <li,13ri
sportok,a szraz+l.i %ag3 %izi sportok %ag3 le%eg&$en %gzett sportokNs
ltszm szerint is le)et: @g3ni,pros,0soportos A sport )ozzsegit az
egszsg megrzs)ez L%ezet a kinti sza$a.i.& )asznos
eltltsre,sportok Dzsre A termszet poziti% )ats a +riss le%eg&,a %7z,a
nap+n3 amikor segitik a egszsges letet <ermszet$en Dz)et& sportgak:
:3alogls,+uts,siels,kerkprozs,e%ezs,kajakozs,kenuzs,szr+zs,
rpla$.zs,kor0sol3zs uszs
1C/2, ttel: 6el3ik sportg jeles kp%isel&i %oltak: *eleti Hgnes, .r 90)mitt
-l, 1ag3 <7mea
*eleti Hgnes: <$$szrs tornsz$ajnok 90)mitt -l: Ki%s$an szerzett
Olimpiai rmet 1ag3 <imea: Ki%s$an szerzett Olimpiai aran3at ktszer
1E/A, ttel: Ismertesse a la$.args kialakulsnak r%i. trtnett s
sza$l3ait!
14"C#$an szDlettet meg a sport 15IE#$en megalakult a 'I'A 1emzetkzi
Ga$.arug sz%etsg8 15I4#$an szerepelt elszr az Olimpin 15I1#$en
megalakult a 6ag3ar Ga$.arug sz%etsg(6G9P8 Gegke.%elte$$ s
tmogatotta$$ sport mag3arosszgon /lja: A glszerzs, )og3 a la$.t az
ellen+l kapuj$a jutassa, s 0lja )og3 ug3ane$$en az ellen+elt
megaka.l3ozza Btkosokat t$$+le 0soport$a oszt)atjuk: A <ma.
jtkosok s a K.& jtkosok A tma. jtkosok a kzppl3sok akik el&l
s kzpen )el3ezke.nek el Ns %annak a %.& jtkosok akik )tul
)el3ezke.nek el s 0ljuk )og3 megaka.l3ozzk, )og3 a la$.a a kapu$a
kerDljnBtk$an kt 11 +&s 0sapat jtszik ami$&l 1#1 tag a kapus Gegal$$ !
jtkosnak kell jtszani a jtk megkez.snl A jtkosok jl ltat s kt
0sapat megkDlm$ztettett mezt )asznlnak Ns min.en jtkos ms szmot
%isel A kapus eg3$ %.elmi eszkzket is )asznl mint a s7p0sont%.& s a
sportszr A jtk i.& ktszer EJ per0 ami )ossza$itssal n%el)et& .ntetlen
esetn *Dlm$z& rugsokat ismerDnk mint a 2Dntet& s sza$a.rugs
1E/2, ttel: 6on.jon kDz.&sportra el&ksz7t& pros s 0sapat tstne%elsi
jtkot! 1e%ezzen meg )rom kDz.&sportot!
*Dz.&jtkok a testne%elsrn

A testne%elsrkon kDln$z& pros s 0sapat kDz.&jtkokat le)et jtszani
A ki%lasztsnl +ontos: # a korosztl3nak, rtelmi kpessgeknek meg+elel&
+ela.at ki%lasztsa
# sza$l3ok pontos ismertetse s azok $etartsa, a .ur%asgok elkerDlse
# az ere.mn3es %gre)ajts krDlmn3einek megteremtse
# testsl3$an s testmagassg$an meg+elel& prok ki%lasztsa
# testi kpessgek$en )asonl prok kijellse
# +eg3elmezet +ela.at %gre)ajts, a $aleset elkerDlse r.ek$en

-ros kDz.&jtkok:
*akas%ia.al (1#E osztl38 0lja a trs eg3ensl3)el3zet$&l %al kitolsa, eg3
l$on sszekul0solt karokkal
In.in$irkzs (1#4 osztl38
=zsok s tolsok: A trsak eg3mssal szem$en kDln$z& +ogsm.okkal,
tmaszokkal sszekapaszko.nak s %alamil3en %onalon t kell )zni %ag3 ki
kell tolni a msikat
'ek%&tmasz$an %gzett g3akorlatok (5#1? osztl38 A trsak eg3mssal
szem$en %annak s 7g3 pr$lnak eg3ms kezre %ag3 %llra 0sapni
/sapat kDz.&jtk:
*tl)zs: Amikor ? 0sapat kDz. eg3mssal azons szmu 0sapatok,)uzzk
a ktelet s amikor a ktlen jelzett piros szalag t)ala. a msik +l ol.alra
a msik 0sapat n3er
*rszak7ts (1#E osztl38 a tanulk 0sukl+ogssal krt alak7tanak ki A jelre
elkez.ik ki+el )zni s a)ol elszaka. a +ogs ott az a kt szeml3 kiesik
@n3m a %r (1#4 osztl38 kt azonos ltszm 0sapatnak az a +ela.ata, )og3
az ellen+lt kitoljk eg3 a.ott terDleten k7%Dlre Az a 0sapat g3&z a ki a.ott i.&
alatt, kitolja az ellen+elet


*Dz.&sportok: $irkzs, $oksz , %7%s, karate, ju.o