You are on page 1of 72

1) Vergleichung christlicher Baudenkmale, Augsburg 1837, tituln list

2) Vergleichende Sammlungen fr christliche Baukunst I - Die Ornamentslehre, Augsburg 1839


Taf. XXI - hlavice z bon kaple ezenskho dmu (rytina podle Grueberovy kresby)

3) Salmovsk palc v Praze (p. 890-II), spoleensk sl, od 1844

4) Krlovsk letohrdek Belveder v Praze, velk sl, arch. vzdoba interiru, 1851

5) Njemn dm p. 324-I v Praze na Frantikov nbe, projekt, 1845

6) Leo von Klenze: Lampelv dm v Mnichov (Ludwigstrae1), projekt, 1817

7) Josef Tredrovsk: njemn dm p. 324-I v Praze na Frantikov nbe, projekt, 1842

8) Njemn dm p. 331-I v Praze na Frantikov nbe, zpadn prel, projekt, 1846

9) Ant. Danda: njemn dm p. 331-I v Praze na Frantikov nb., zpadn prel, projekt, 1845

10) Njemn dm p. 995-I v Praze na Frantikov nbe, zpadn prel, projekt, 1846

11) Leo von Klenze: Leuchtenbergsk palc v Mnichov (Odeonsplatz 4), projekt, 1817

12) Franz Wolf: njemn dm p. 334-I v Praze na Frantikov nbe, zp. prel, projekt, 1846

13) Njemn dm p. 334-I v Praze na Frantikov nbe, zpadn prel, projekt, 1846

14) p. 334-I, konzola pod korunn msou:


nvrh F. Wolfa, 1846 (vlevo), nvrh B. Gruebera, 1846 (vpravo)

15) p. 324-I, ambrna oken prvnho patra:


nvrh Josefa Tredrovskho, 1842
nrtek a nvrh Bernharda Gruebera, 1845

16) p. 334-I, ambrna oken rizalitu - druhho patra:


nvrh F. Wolfa, 1846
nrtek a nvrh B. Gruebera, 1846

17) p. 334-I, parapetn msa oken druhho patra:


nvrh F. Wolfa, 1846
nvrh B. Gruebera, 1846

- prvho patra:
nvrh Gruebera, 1846

18) Njemn dm p. 325-I v Praze na Frantikov nbe, zpadn prel, po 1855

19) Njemn dm p. 325-I, zpadn prel, po 1855, detail korunn msy a krakorce balkonu

20) Aehrenthalsk palc v Praze (p. 628-II), 1846-48

21) Friedrich von Grtner: Wittelsbask palc v Mnichov, 1840-48

22) Friedrich von Grtner: Bavorsk sttn knihovna v Mnichov, 1827-43

23) Mstsk kola v Dn, 1845-48, zpadn prel (rytina od Carla Wrbse, ca. 1855)

24) Mstsk kola v Dn, 1845-48, jin prel

25) Joseph Daniel Ohlmller: kola v Oberwittelsbachu, 1832-34 (detail z pamtn litografie, 1832)

26) Mstsk kola v Dn, 1845-48, pdorys prvnho patra (vkres po 1848)

27) Lesovna na Maxikch u Dna, ped 1851 (grafika od Carla Wrbse, ca. 1855)

28) slovansk dm - z knihy Charakteristik der Baudenkmale Bhmens, 1856

29) Studnka v Peruci, datace neznm

30) Doln letohrdek ve Stromovce v Praze - Bubeni (tzv. lechtova restaurace),


pestavba 1855-58

31) Bval zemsk stav choromyslnch v Praze na Slupi (p. 450-II), pestavba mezi 1856-61

32) Ignc Ullmann: bv. nemocnice pra. obchodnictva v Praze na Karlov (p. 458-II), 1859-62,
vchodn prel

33) Dm vyebrodskho kltera v eskch Budjovicch, ca. 1863

34) Ignc Ullmann: palc Laanskch v Praze (p. 1012-I), 1861-63

35) Dm vyebrodskho kltera v eskch Budjovicch, ca. 1863, detail hlavnho prel

36) Most csaovny Albty v Dn, 1853

37) Portl elezninho tunelu pod ervenm vrchem v Dn, po 1851

38) Portl elezninho tunelu v Dn, po 1851, korunn msa a konzola u paty archivolty

39) Dlouh jzda k zmku v Dn, jin strana, projekt pestavby, 1847 (detail)

40) Zmek Orlk, ark rytskho slu, 1849-50

41) Zmek Orlk, rytsk sl, pestavba 1849-50

42) Zmek Orlk, pohled od severovchodu, pestavba 1849-50

43) (Josef Pruvot): zmek Sychrov, vchodn prel, pestavba po 1850

44) Franz Bayer: zmek Sychrov, vchodn prel, ideov nvrh pestavby, 1848

45) Zmek Sychrov, vchodn prel, projekt pestavby, 1850

46) Zmek Sychrov, vchodn prel, projekt pestavby, 1850 (detail)

47) Zmek Sychrov, prjezd ze dvora do zahrady, nvrh, ca. 1852

48) Zmek Sychrov, prjezd ze dvora do zahrady, po 1852

49) Zmek Blatn, ndvo, pestavba ca. 1850-56


(obr. z Mittheilungen der Central-Commission III, 1858)

50) Zmek Hrub Skla, pdorys pzem, zakreslen od Josefa Pruvota, po 1859

51) Zmek Hrub Skla, zpadn, vstupn prel, pestavba ca. 1854

52) Zmek Hrub Skla, jin kdlo, vstup z ndvo, 1858-59

53) Hrub Skla, ca. 1854


z

54) Hrub Skla, portl, 1858-59

55) Hrub Skla, msa portlu

Leopold Ernst:
zmek Grafenegg, 1843-64

Bratislavsk hrad,
Zikmundova brna, po 1430

? Heinrich Schnauer:
zmek Anif, 1839-48

m, Palazzo della Cancelleria,


1483-1517

msa typick pro gotiku v Anglii,


msko-dorsk hlavice
decorated style, kol. 1320
(podle Sebastiana Serlia, 1537)

56) Zmek Hrub Skla, jin prel, nvrh pestavby, 1859

57) Zmek Hrub Skla, jin prel, nvrh pestavby, 1859 (detail) - ark s koupelnou

58) Zmek Hrub Skla, severovchodn prel, nvrh pestavby, 1858-59

59) Zmek Hrub Skla, severn prel, nvrh pestavby, 1857-59

60) Zmek Hrub Skla, jin pr. (detail)


balkonek pi vi, 1859

61) Zmek Hrub Skla, severovchodn pr. (detail)


loub na severn stran ndvo, 1858-59

62) Hrad Kivoklt, nvrh pravy severnho kdla, 1866, prel do ndvo

63) A. Jirusch: Hrad Kivoklt, severn kdlo, prel do ndvo, zakreslen stavu, 1876

64) Carl Wrbs: Staromstsk radnice v Praze roku 1838 ped pestavbou

65) Staromstsk radnice v Praze, perspektivn pohled podle nvrhu pestavby J. Schbla, ca. 1839

66) Staromstsk radnice v Praze, jin kdlo, pestavba 1854-58

67) Nrtek srovnvajc pdorysy dvou soutnch projekt


kostela sv. Frantika Seraf. ve Vdni-Breitenfeldu
Josefa Krannera (vlevo) a Bernharda Gruebera (vpravo), 1852

68) Karl Rsner a Ignc Ullmann: arcidkansk kostel sv. Cyrila a Metodje v Praze - Karln,
1853-63, pdorys

69) Johann Daniel Ohlmller: chrm P. Marie Pomocn v Mnichov - Au, 1831-39

70) Neznm autor: kaple farnho hbitova pro ezno - Horn Msto, 1832-34
(dobov litografie - Leonhard Amersdorfer)

71) Hrobka rodiny Berger ve Sv. Janu pod Skalou, 1846-49, bon portl

72) Karl Viktor Keim: hrobka hr. Thurn-Taxis v ezn, projekt, 1835

73) Friedrich von Grtner: hrobka krl. rodu Wittelsbach v Scheyern, nvrh, 1836

74) Joseph Daniel Ohlmller: kaple eckho krle Oty v Kiefersfelden, 1834-36

75) Hrobka rodiny Berger ve Sv. Janu pod Skalou, 1846-49

76) Hrobka rodiny Berger ve Sv. Janu pod Skalou, 1846-49, jin prel

77) Hrobka rodiny Berger ve Sv. Janu pod Skalou, 1846-49, okno do krypty

78) Zmeck kaple Zvstovn P. Marie pi Hornm Hradu, 1846-51, zakreslen po 1851

79) Zmeck kaple Zvstovn P. Marie pi Hornm Hradu, 1846-51, vstupn portl

80) Hrobka Frantika Cecinkara z Birnitz v Blch Polianech, po 1852

81) Chrm sv. Jilj v Nymburku, obnova chrmu a dostavba ve po 1861, pohled od zpadu

82) Kostel sv. Sebalda v Norimberku, ve, dostavba horn sti 1345 a 1482/83

83) Upomnkov list k vysvcen kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov v roce 1853

84) Kostel Nanebevzet P. Marie v Turnov, dvee zpadnho vstup, nvrh, ped 1853

85) Kostel Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, pestavba 1857-61, interir

86) Kostel Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, vrchol ve, 1857-58

87) Kostel Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, zakreslen stavu ped restaurovnm, 1857

88) Cistercick opatstv ve Vym Brod, pohled na kostel Nanebevzet P. Marie od vchodu,
pestavba ve ca. 1858-63

89) Kostel Nanebevzet P. Marie ve Vym Brod, zpadn portl, dvee s tympanonem, po 1858

90) Kostel sv. Ke v Litomyli, schodit ped hlavnm vstupem, 1859-60

91) Hlavn olt kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov, ped 1853

92) J. D. Ohlmller (?): hlavn olt kostela


P. Marie Pomocn v Mnichov-Au, 1831-39
(nkres Josefa Wessickena, 1857)

9
(

93) Hlavn olt august. kostela v Norimberku, 15. stol.


(obr. z: C. A. Heideloff: Der christliche Altar, 1838)

9 94) Bon olt sv. Jana Nepomuckho


k
kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov, ped 1853
(
(obr. z pamtnho listu k vysvcen kostela roku 1853)

95) Hlavn olt kostela Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, nvrh, 1858

96) Bon olt P. Marie Immaculaty kostela sv. Mikule v Chebu, 1857-63
(obr. z knihy Bernharda Gruebera Die Kaiserburg zu Eger, 1864)

97) Bon olt sv. Ke kostela Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, nvrh, 1857

98) Hlavn olt kostela P. Marie v Sedlci,


podle nvrhu z roku 1858

99) Tommaso Pisano: oltn retbl z kostela S. Francesco v Pise,


ca. 1360-70

100) Hlavn olt kostela sv. Jakuba v Norimberku, 14. stolet


(obr. in: C. A. Heideloff: Der christliche Altar, 1838)

101) J. Kranner: hlavn olt chrmu sv. Vta v Praze,


nvrh, 1867

102) Hlavn olt koln kaple sv. Jana Nepomuckho v Nymburku, po 1857

103) Varhany z kostela Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, nvrh, 1858

104) Lavice z kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov, nvrh, 1853

105) Zpovdnice z kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov, po 1850

106) Pontifikln keslo, stolika, svcny z kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov, po 1850

107) Lustr z kostela Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, nvrh, 1859

108) Monstrance z kostela Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, nvrh, 1859

109) Men kalich z kostela Zvstovn P. Marii v Praze na Slupi, nvrh, 1859

110) Kropenky kostela Nanebevzet P. Marie v Turnov, po 1850

111) Zakreslen oken chrmu sv. Bartolomje v Koln n. Labem z Grueberova nrtnku

You might also like