You are on page 1of 24

KEPERLUAN UNTUK

PELBAGAI KAEDAH
KOMUNIKASI
ANIS SYAFIQAH BINTI MOHAMED NOOR
NURUL HUSNA AB.RAHMAN
G6.1

PENGENALAN
Moores,2001 menyatakan bahawa kanak-
kanak pekak mempunyai kebolehan
kognitif yang sama dengan kanak-kanak
biasa.

Model ekologi sosial Bronfenbrenner
menekankan ibu bapa dan persekitaran sosial
memainkan peranan penting dalam
perkembangan sosial kanak-kanak (Ardzulyna
Anal, Zalizan Mohd Jelas, Mohd Mokhtar Tahar &
Mohd Hanafi Mohd Yasin, 2012)
TITLE
Subheading
TAHAP DAN JENIS PENDENGARAN
KEBOLEHAN DAN PERSONALITI KANAK-KANAK
LATAR BELAKANG KELUARGA
TAHAP KEHILANGAN PENDENGARAN

DARJAH
KEPEKAKAN

DESIBEL
(dB)

KEPERLUAN
ABD
BANTUAN LAIN:PERTUTURAN
, BACAAN BIBIR, BAHASA
ISYARAT)
Ringan 26-40dB Mungkin Cukup dengan bercakap kuat
Sederhana 41-55 dB Perlu Perlu
Sederhana ke
teruk
56-70dB Amat perlu Amat perlu
Teruk 71-90dB Amat perlu Amat perlu
Tersangat teruk Lebih 90
dB
Amat perlu Amat perlu
(Julia Jantan & Siti Suhaila samian, 2008)
JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN
KONDUKTIF
SENSORI
NEURAL
BERCAMPUR
(Safani Bari, 2006)

KEHILANGAN PENDENGARAN
BILATERAL
UNILATERAL
Dipetik dari NSW Health
KEBOLEHAN & PERSONALITI KANAK-KANAK
YANG BERBEZA
KEBOLEHAN KOGNITIF
BERORIENTASIKAN VISUAL ATAU
BOLEH MEMPROSES BUNYI
KEMUDAHAN MENGUASAI
KAEDAH BERBEZA
KEBOLEHAN
KOGNITIF
JEAN
PIAGET
VYGOTSKY
Safani
Bari,2006
PERINGKAT PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN
PIAGET
SENSORI MOTOR
PRA OPERASI
OPERASI KONKRIT
OPERASI FORMAL
Safani
Bari,2006
TAHAP PERKEMBANGAN KOGNITIF VYGOTSKY
ZON
PERKEMBANGAN
PROKSIMAL
SCAFFOLDING
PRIVATE
SPEECH
Safani
Bari,2006
BERORENTASIKAN VISUAL / BOLEH
MEMPROSES BUNYI
Memudahkan murid lebih memahami apa
yang dipelajari
Dapat menerangkan konsep abstak
Menggunakan sisa pendengaran

Hasuria Che Omar (2009)
KEMUDAHAN MENGUASAI KAEDAH-
KAEDAH KOMUNIKASI
Kaedah oral
- Terapi pertuturan
- Guru masalah pendengaran
- Ibu bapa

Kaedah manual
-Bahasa isyarat (tepat)
-Ejaan jari (perlahan, satu persatu)
-Kod tangan
KEMUDAHAN MENGUASAI KAEDAH-
KAEDAH KOMUNIKASI
Kaedah komunikasi kombinasi oral dan manual
-Pertuturan kiu
-Komunikasi seluruh
LATAR BELAKANG KELUARGA YANG
BERBEZA
TARAF SOSIOEKONOMI
TARAF PENDIDIKAN IBU BAPA
TAHAP PENGLIBATAN IBU BAPA
KAWASAN TEMPAT TINGGAL
TARAF SOSIO EKONOMI
Sosio ekonomi dapat tentukan kecemerlangan
akademik anak pekak;
Kewangan dapat sediakan peluang dan
kemudahan yang lebih baik untuk anak-anak
pekak kerana perbelanjaan untuk mereka
sangat tinggi (Shahrul Arbaiah Othman, Norzaini Azman
& Manisah Mohd Ali, 2008)
KAWASAN TEMPAT TINGGAL
BANDAR
LUAR
BANDAR
(Mohd Hanafi Mohd Yasin, Norani Md
Salleh & Safani Bari, 2009)
KEMUDAHAN
&
KHIDMAT SOKONGAN
TARAF PENDIDIKAN IBU BAPA
Pendidikan ibu bapa membantu mereka
mengakses maklumat dengan lebih baik dan
memahami kaedah bagaimana hendak
mendapatkan bantuan dan khidmat sokongan.
Ibu bapa yang pendidikan rendah boleh juga
berjaya jika memiliki sikap positif.
(Shahrul Arbaiah Othman, Norzaini Azman &
Manisah Mohd Ali, 2008)
TAHAP PENGLIBATAN IBU BAPA
Ibu bapa terlibat dalam pendidikan anak mereka
sejak kecil.
Ibu bapa belajar apa yang diajarkan kepada anak
mereka untuk membolehkan menggunakannya di
rumah.
Mendapatkan hak yang sama seperti pelajar yang
lain.
Dapat membantu guru mengenali pelajar
mereka.
(Shahrul Arbaiah Othman, Norzaini Azman & Manisah Mohd Ali, 2008)

TAHAP PENGLIBATAN IBU BAPA
Ibu bapa yang terlibat aktif dalam persatuan
akan menggunakan kaedah komunikasi
kombinasi oral dan manual.
Contoh: KIU oleh pertubuhan bukan kerajaan
(NGO) (Zalizan Mohd Jelas,2009)
Ibu bapa pekak akan menggunakan
komunikasi manual manakala ibu bapa tidak
pekak guna oral (Safani Bari,2006)

TAHAP PENGLIBATAN IBU BAPA
IDEA ada tekankan peranan dan penglibatan
ibu bapa yang aktif dalam pendidikan anak-
anak mereka iaitu merujuk kepada kanak-
kanak bermasalah pendengaran (Arazulyna
et.al, 2012)
SEKIAN, TERIMA KASIH

RUJUKAN
Jamila K.A. Mohamed, (2005). Pendidikan
Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.
Selangor Darul Ehsan: Pts Professional
Publishing Sdn. Bhd.
Julai Jantan Dan Siti Suhaila Samilan, (2010).
Audiologi dan Rehabilitasi Audiotori.
Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.
Cruinckshank, Johnson dan Hasnah Udin,
(1998). Bimbingan Kanak-Kanak Luar Biasa.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

RUJUKAN
Haliza Hamzah, Joy N. Samuel, Rafidah Kastawi.
(2008). Perkembangan Kanak- Kanak
Untuk Program Perguruan Pendidikan
Rendah Pengajian Empat Tahun. Selangor
Darul Ehsan: Ug Press Sdn. Bhd.
Safani Bin Bari, (2006). Psikologi Perkembangan
Kanak-Kanak Masalah Pendengaran.
Selangor: Meteor Doc. Sdn. Bhd.

RUJUKAN
Samrah Binti Samsuddin, (2009). Audilogi dan
Habiitasi Audiotori. Kuala Lumpur: Oum.
Hasuria Che Omar, (2009). Penterjemahan dan
Bahasa Isyarat. Kuala Lumpur: Institut
Terjemahan Negara Malaysia Berhad.
Shahrul Arbaiah Othman, Norzaini Azman &
Manisah Mohd Ali, (2008). Faktor ibu bapa
dalam kecemrelangan akademik pelajar
pekak: kajian kes retrospektif. Universiti
Kebangsaan Malaysia.