ὁ δοῦλος τὸν δοῦλον οἱ δοῦλοι τοὺς δούλους

ὁ βοῦς τὸν βοῦν οἱ βόες τοὺς βοῦς

Los esclavos miran al buey

Los esclavos miran a los bueyes

El buey mira al esclavo

El buey mira a los esclavos

El esclavo mira al buey

El esclavo mira a los bueyes

Los bueyes miran al esclavo

Los bueyes miran a los esclavos

ὁρᾷ

ὁρῶσιν

ὁ δοῦλος τὸν δοῦλον οἱ δοῦλοι τοὺς δούλους

ὁ βοῦς τὸν βοῦν οἱ βόες τοὺς βοῦς

ὁρᾷ ὁρῶσιν
Trabajar haciendo las frases mediante las fichas recortadas

Luego colocarlas todas las frases en columnas en una mesa Retirar la clave en castellano y cronometrar cuánto tarda cada persona en reponerlas Gana el alumno/a que reponga la clave en menos tiempo

ὁρᾷ ὁρᾷ

ὁρῶσιν ὁρῶσιν

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful