You are on page 1of 1

COMUNITAT D'APRENENTATGE SANT CARLES 2014

En representaci e !'ass"ciaci #################################################################################################


E$ c"$p!a% c"n&"car'&"s a !a re%ni (%e tenr) !!"c ia 1* '"ct%+re e 2014 a !as 14, #a !a
+i+!i"taca e! centre#
E! CEIP Sant Car!es a$+ !'"+-ecti% '"+rir !'esc"!a a !a resta 'ass"ciaci"ns e! p"+!e ,a c"nstit%.t
%n c"$it/ ina$it0a"r e !a c"nstit%ci e !a C"$%nitat 'Aprenentat1e #
E! c"$it2 ina$it0a"r e !a c"$%nitat 'aprenentat1e e! CEIP Sant Car!es re%nit en ata 23
e sete$+re e 2014 ac"ra4
Una reuni el dia 16 d'octubre de 2014 per tal de constituir una Comunitat d'Aprenentatge
amb l'objectiu de:
FE CA!" E#$E $%$&
!'((%A ('E&C%(A
!'((%A (A &%C'E$A$ E# (A )UE *'*'!
A!%$nat Representants e!e1ats5p!e in6anti!5 c"n1r2s#
representants
e !a
c"$%nitat
Representant A-%nta$ent
G"&ern c""rina"ra $ei a$+ient
A-%nta$ent c""rina"ra a1ena esc"!ar
SSSS A-%nta$ent
Representant Ass"ciaci e &esins Sant Car!es
Representant Ass"ciaci e &esins Es Canar
Representant Ass"ciaci e $a-"rs
Representant +a!! pa12s
Representant c"r"
C""rina"ra EpS centre e sa!%t
Representant 6a$i!ies CE
Representant AMPA
Representant Art
Representant C"nse!! CEPCA
Representant c""perati&a
Representan E$presaris
Representant "+ra s"cia! LA CAI7A
Representant
pr"6ess"rat
CCP
E#Directi% E(%ip
R#EOEP Orienta"r
Sant Car!es 80 e sete$+re e 2014#