You are on page 1of 18

RANCANGAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 6
MINGGU
TEMA
TAJUK
HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI
1
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Hak dan
Tanggungjawab Kanak-
kanak
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- menerangkan hak dan tanggungajwab kanak-kanak
- mengamakan hak dan tanggungjawab ka!ak-kanak
- Mengh"rmat# hak dan tanggungjawab kanak-kanak
Rujuk $uku Tek%
m&% ' ( )
'
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Ke*eruan Terjaga
Keh#du*an $ahag#a
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!atakan ke*eruan a%a% kanak-kanak
- mengamakan +ara h#du* !ang %ederhana,
- mengharga# ke*eruan h#du* !ang %ed#a ada,
Rujuk $uku Tek%
m&% ) ( -
)
TEMA 1
SAYANG DIRI
$er#kan .er#ndungan
Ser#kan Keh#du*an
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!enara#kan +ara-+ara kanak-kanak d#ber# *er#ndungan
- $ert#ndak %e+ara bertanggungjawab
- $er%!ukur dengan anugerah Tuhan
Rujuk $uku Tek%
m&% / ( 0
-
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Imu d#t#mba ma%a
de*an terb#na
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!enara#kan tujuan mereka ber%ek"ah
- mengamakan %#ka* #ng#n beajar dan berja!a
- mengenang ja%a dan *eng"rbanan guru
Rujuk $uku Tek%
m&% 1 ( 2
/
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Akt#3#t#
d#%erta#4keja!aan
d#ke+a*#
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!atakan tujuan men!erta# %e%uatu akt#3#t#
- me#batkan d#r# daam akt#3#t# berkum*uan
- berbangga men!erta# %e%uatu akt#3#t#
Rujuk $uku Tek%
m&% 5 ( 16
0
TEMA 1
SAYANG DIRI
Tajuk:
Hak terjaga
tanggungjawab
ter*e#hara
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!atakan hak dan tanggungjawab mereka
- mengamakan hak dan tanggungjawab mereka
- mengharga# hak dan tanggungjawab mereka
Rujuk $uku Tek%
m&% 11
1
TEMA : '
SAYANGI
KE78ARGA
Tajuk:
Keuarga !ang harm"n#
meng#kut *er%*ekt#9
*ebaga# agama
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- menghura#kan k"n%e* keharm"n#an keuarga meng#kut *er%*ekt#9
*ebaga# agama dan ke*er+a!aan
- menja#nkan hubungan !ang erat dengan angg"ta keuarga
- men!a!ang# #buba*a dan angg"ta keuarga
Rujuk $uku Tek%
m&% 1'41) ( 1-
2
TEMA : '
SAYANGI
KE78ARGA
Tajuk:
H"rmat# keuarga h#du*
bahag#a
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!enara#kan +ara mewujudkan keuarga !ang harm"n# meng#kut
*er%*ekt#9 *ebaga# agama dan ke*er+a!aan
- menunjukkan tanda h"rmat e*ada angg"ta keuarga
- mengh"rmat# ja%a angg"ta keuarga
Rujuk $uku Tek%
m&% 1/ ( 10
5
TEMA : '
SAYANGI
KE78ARGA
Mu#akan agama
keuarga %ent"%a
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!enara#kan *etkan tentang keharm"n#an keuaga dar#*ada %umber
agama dan ke*er+a!aan
- mem*rakt#kkan *engajaran daam *et#kan %umber agama dan
ke*er+a!aan
- be%!ukur dengan adan!a *anduan h#du* dar#*ada %umber agama dan
ke*er+a!aan
Rujuk $uku Tek%
m&% 11
16 TEMA : '
SAYANGI
KE78ARGA
Ka%#h d#+urah h#du*
mer#ah
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!atakan +ara meuahkan *era%aan ka%#h %a!ang ke*ada angg"ta
keuarga
- menu#% me%e% untuk meuahkan *era%aan ka%#h %a!ang ke*ada angg"ta
keuarga
- mengharga# ja%a angg"ta keuarga meng#kut tuntutan agama dan
ke*er+a!aan
Rujuk $uku Tek%
m&% 12 ( 15
11
TEMA : '
SAYANGI
KE78ARGA
Tajuk:
Keuarga
d#h"rmat#4h#du*
d#berkat#
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- menjea%kan +ara mengh"rmat# angg"ta keuarga !ang eb#h tua
- mengamakan hubungan !ang me%ra dengan angg"ta keuarga !ang eb#h
tua
- mengh"rmat# ja%a angg"ta keuarga !ang eb#h tua
Rujuk $uku Tek%
m&% '6 ( '1
1'
TEMA : '
SAYANGI
KE78ARGA
Tajuk:
H#du* ber#man
keuarga tenteram
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa%&
- men!atakan tema keh#du*an keuarga !ang harm"n# meng#kut *er%*ekt#9
*ebaga# agama dan ke*er+a!aan
- mengha%#kan *enanda buku bertemakan keh#du*an keuarga
- berbangga dengan keuarga harm"n# !ang d#m##k#
Rujuk $uku Tek%
m&% ''
1) TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Tanggungjawab
terhada* *er%ek#taran
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menjea%kan ke*ent#ngan kemudahan awam ke*ada ma%!arakat
- menjaga kemudahan awam dan *er%ek#taran
- mengharga# hartabenda %ek"ah dan kemudahan !ang d#%ed#akan
Rujuk $uku Tek%
m&% ') ( '-
1-
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Sek"ah K#ta
Tanggungjawab K#ta
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- men!enara#kan +ara menjaga hartabenda %ek"ah
- menggunakan harta benda %ek"ah %e+ara bertanggungjawab
- ber%!ukur kerana mem*un!a# *ebaga# kemudahan d# %ek"ah
Rujuk $uku Tek%
m&% '/ ( '0
1/
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
$er%ama 9#k#rkan dem#
Ke%ejahteraan
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- men!atakan t#ndakan !ang *eru d#amb# untuk menjaga kemudahan
awam
- menggunakan kemudahan awam %e+ara b#jak
- mengharga# kemudahan awam
Rujuk $uku Tek%
m&% '1 ( '2
10 TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Kemudahan Ter%ed#a
Keh#du*an See%a
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- men!atakan +ara menggunakan kemudahan awam dengan betu
- menggunakan kemudahan awam dengan betu
- berbangga dengan kemudahan awam !ang d#%ed#akan
Rujuk $uku Tek%
m&% '5
11
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
T#njauan Kemudahan
Awam Setem*at&
Kemudahan d#harga#
n#kmat d#%!ukur#
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- men!atakan ke*eruan kemudahan awam
- membuat ke*utu%an !ang b#jak bag# mengata%# ma%aah kekurangan
kemudahan awam
- mengharga# dan men!a!ang# kemudahan awam
Rujuk $uku Tek%
m&% )64)1 ( )'
12
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
.eme#haraan
Keber%#han dan
Ke+er#aan .er%ek#taran
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menghura#kan +ara menjaga keber%#han dan ke+er#aan *er%ek#taran
- me#batkan d#r# daam *enjagaan keber%#han dan ke+er#aan *er%ek#taran
- berbangga dengan keber%#han dan ke+er#aan *er%ek#taran
Rujuk $uku Tek%
m&% )) ( )-
15
TEMA ) Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%& Rujuk $uku Tek%
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
H#du* %e*akat
membawa berkat,
- men!atakan ke*ent#ngan menjaga keber%#han dan ke+er#aan *er%ek#taran
- menjaga keber%#han *er%ek#taran
- men!a!ang# kawa%an *er%ek#taran
m&% )/4)0( )1
'6
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Aam %ek#tar terjaga
Keh#du*an bahag#a,
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- men!enara#kan ke%an j#ka ma%!arakat t#dak meme#hara keber%#han dan
ke+er#aan *er%ek#taran
- menjaga aam %ek#tar dengan bertanggungjawab
- mengharga# aam %ek#tar
Rujuk $uku Tek%
m&% )2 ( )5
'1
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
$er%ama berbakt#
.er%ek#taran ber%er#
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menjea%kan +ara menjaga keber%#han dan ke+er#aan *er%ek#taran
- men!erta# akt#3#t# bag# meme#hara keber%#han dan ke+er#aan *er%ek#taran
- men%!ukur# n#kmat aam %ek#tar !ang ber%#h dan +er#a
Rujuk $uku Tek%
m&% -6 ( -1
''
TEMA ) Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%& Rujuk $uku Tek%
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Kembara d#%erta#4
Tanggungjwab d#ra%a#
- menerangkan ke*ent#ngan meng#tar %emua bahan ter*aka#
- mengum*ukan bahan ter*aka# untuk d#g#tar %emua
- mengharga# kerja%ama !ang d#ber#kan bag# menja!akan akt#3#t# !ang
d#ran+ang
m&% -' ( -)
')
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Kea% +er#a beajar
%ee%a
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menejea%kan tanggungjawab menjaga keber%#han dan ke+er#aan kea%,
- me#batkan d#r# daam *r"jek member%#hkan kea%
- berbaangga dengan kea% !ang ber%#h dan +er#a
Rujuk $uku Tek%
m&% --
'-
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
.eranan Agen%#
Tem*atan
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menjea%kan *eranan agen%# tem*atan
- menunjukkan %#ka* bertanggungjawab terhada* agen%# tem*atan
- mengharga# *eranan dan tanggungjawab agen%# tem*atan
Rujuk $uku Tek%
m&% -/4-0 ( -1
'/
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%& Rujuk $uku Tek%
m&% -2 ( -5
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
$"mba dan .en!eamat
%ed#a berkh#dmat
- men!enara#kan tuga% dan *eranan b"mba dan *en!eamat
- bekerja%ama dengan b"mba dan *en!eamat untuk ke%eamatan ber%ama
- mengharga# *eranan dan tanggungajawab b"mba dan *en!eamat
'0
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Rak!at bermua9akat
Negara berkat
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menjea%kan ke*ent#ngan t8ga% dan *eranan rukun tetangga
- men!erta# akt#3#t# rukun tetangga
- mengharga# *eranan dan tanggungjawab rukun tetangga,
Rujuk $uku Tek%
m&% /6 ( /1
'1
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Agen%# d#kena#
Kh#dmat d#harga#
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- men+er#takan tuga% dan *eranan %ehara#an angg"ta agen%# tem*atan
- ber#nterak%# dengan angg"ta agen%# tem*atan
- mengharga# hubungan ba#k dengan angg"ta agen%# tem*atan
Rujuk $uku Tek%
m&% /' ( /)
'2
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menerangkan *erkh#dmatan !ang d#jaankan "eh maj#% daerah
Rujuk $uku Tek%
m&% /-4// ( /0
MASYARAKAT,
Tajuk:
Kh#dmat +emerang
H#du* Gem#ang
- membantu dan bekeja%ama dengan maj#% daerah untuk ke%ejahteraan
ber%ama
- mengharga# *eranan dan tanggungjawab maj#% daerah
'5
TEMA )
HID8. $ERSAMA DI
SEK:7AH DAN
MASYARAKAT,
Tajuk:
Agen%# Tem*atan
member#kan ke%ee%aan
Pada akhir pelaara! i!i #$rid dapa%&
- menjea%kan ke*ent#ngan agen%# tem*atan
- mengha%#kan r;<aa tentang agen%# tem*atan
- mengharga# *eranan dan tanggungjawab agen%# tem*atan
Rujuk $uku Tek%
m&% /1
)6
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Kena# dan A*re%#a%#
keka!aan $uda!a
Maa!%#a
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan ke*ebaga#an war#%an buda!a Maa!%#a
- h#du* ber%ama daam ma%!arakat *ebaga# kaum
- berbangga dengan keun#kan *ebaga# agama dan ke*er+a!aan ma%!arakat
Maa!%#a
Rujuk $uku Tek%
m&% /2 ( /5
)1
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan agama dan ke*er+a!aan !ang terda*at d# negara k#ta
- menganakan agama dan ke*er+a!aan !ang d#war#%# turun-temurun
Rujuk $uku Tek%
m&% 06 ( 01
Agama d#anut#
Ke*e+a!aan d##kut#
- mengh"rmat# agama dan ke*er+a!aan !ang terda*at d# negara k#ta
)'
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Rumah Terbuka Hat#
Gemb#ra
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menghura#kan 9aedah mera#kan *era!aan ber%ama kaum-kaum a#n
- mera#kan *era!aan *ebaga# kaum d# Maa!%#a
- mengh"rmat# *era!aan kaum a#n
Rujuk $uku Tek%
m&% 0- ( 0/
))
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Ke*er+a!aan d#ketahu#
$uda!a d#h"rmat#
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan ke*ebaga#an ke*er+a!aan kaum d# negara k#ta
- membuat kaj#an mengena# ke*er+a!aan kaum d# negara k#ta
- mengh"rmat# amaan buda!a kaum a#n
Rujuk $uku Tek%
m&% 00 ( 01
)-
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
A*re%#a%# $uda!a
=ar#%an ter*e#hara
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan ke*ebaga#an war#%an buda!a Maa!%#a
- men!erta# awatan untuk menda*atkan makumat tentang kebuda!aan
*ebaga# kaum
- berbangga dengan keun#kan *ebaga# agama dan ke*er+a!aan
Rujuk $uku Tek%
m&% 02
)/
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Tanggungjawab
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menghura#kan ke*ent#ngan mengekakan ke*ebaga#an war#%an buda!a
Maa!%#a
- me#batkan d#r# daam u%aha mengekakan ke*ebaga#an war#%an buda!a
Rujuk $uku Tek%
m&% 05416 ( 11
mengekakan
Ke*ebga#an =ar#%an
$uda!a Maa!%#a
Maa!%#a
- mengh"rmat# ke*ebaga#an war#%an buda!a Maa!%#a
-
)0
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Keuarga berw#bawa
ke%#nambungan buda!a
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menghura#kan tanggungajwab keuarga bag# mengekakan wra#%an
buda!a
- mem*rakt#kkan war#%an buda!a daam keh#du*an
- menga*re%#a%# war#%an buda!a
Rujuk $uku Tek%
m&% 1'41) ( 1-
)1
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Genara%# muda *ewar#%
buda!a
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan amaan buda!a daam keh#du*an
- mengamakan war#%an buda!a daam keh#du*an
- berbamgga dengan buda<a !ang d#amakan daam keuarga
Rujuk $uku Tek%
m&% 1/410 ( 11
)2
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Sek"ah berbuda!a
mur#d bahag#a
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!atakan *eranan %ek"ah bag# mengekakan war#%an buda!a
- me#batkan d#r# daam akt#3#t# kebuda!aan
- mengharga# war#%an buda!a
Rujuk $uku Tek%
m&% 12( 15
)5
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
Akt#3#t# d#%erta# buda!a
d##ngat
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan ke*ebaga#an war#%an buda!a
- men!erta# akt#3#t# bag# mem*erkenakan war#%an buda!a
- berbangga dengan war#%an buda!a
Rujuk $uku Tek%
m&% 26
-6
TEMA -
KENA7I $8DAYA
MA7AYSIA
Tajuk
$uda!a d#%anjung
h#du* beruntung
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menghura#kan +ara mengha%#kan +#*taan %en# war#%an buda!a
- mengekakan trad#%# war#%an buda!a
- mengh"rmat# ke*ebaga#an war#%an buda!a
Rujuk $uku Tek%
m&% 21
-1
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
.erjuangan T"k"h-
t"k"h kebanggan
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menghura#kan *erjuangan t"k"h-t"k"h kemerdekaan dan *embentukan
Maa!%#a
- men+"nt"h# %emangat *erjuangan t"k"h *ejuang kemerdekaan
- mengh"rmat# dan mengharga# *eranan *em#m*#n negara
Rujuk $uku Tek%
m&% 2'42) ( 2-
negara
-'
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
T"k"h Kebanggaan
daam kenangan
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!atakan *erjuangan t"k"h kemerdekaan 15/1
- mengamakan %emangat *atr#"t#k
- mengh"rmat# dan mengharga# ja%a t"k"h kemerdekaan
Rujuk $uku Tek%
m&% 2/ ( 20
-)
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
>a%amu d# kenang
$ud#mu d# %anjung
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan *erjuangan t"k"h *embentukan negara Maa!%#a
- mengum*ukan makumat *erjuangan t"k"h *embentukan Maa!%#a
- men!anjung %umbangan t"k"h *embentukan Maa!%#a
Rujuk $uku Tek%
m&% 21 ( 22
--
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk
T"k"h $erja%a nama
ter*e#hara
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men+er#takan r#wa!at h#du* *erjuangan t"k"h kemerdekaan
- men+"nt"h# %emangat *erjuangan t"k"h kemerdekaan
- mengenang ja%a t"k"h kemerdekaan
Rujuk $uku Tek%
m&% 25( 56
-/
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
Har# Kemerdekaan
membawa hara*an
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan tema har# kemerdekaan
- men+#*ta tema dan "g" har# kemerdekaan
- mengh"rmat# har# kemerdekaan
Rujuk $uku Tek%
m&% 51 ( 5'
-0
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk :
$er#ta akhbar
member#kan #kt#bar
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan *erjuangan t"k"h kemerdekaan dan *embentukan Maa!%#a
- mengum*ukan keratan akhbar mengena# kemerdekaan dan *embentukan
Maa!%#a
- mengharga# kemerdekaan negara k#ta
Rujuk $uku Tek%
m&% 5)
-1
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
Tanggungjawab
mengekakan
kemerdekaan
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan tanggungjawab %ebaga# warganegara untuk mengekakan
kemerdekaan negara
- mengamakan t#ngkah aku *atr#"t#k
- berbangga terhada* kemerdekaan negara
Rujuk $uku Tek%
m&% 5- ( 5/
-2
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk
Rak!at .atr#"t#k negara
d#nam#k
.ada akh#r *engajaran #n#4 mur#d da*at :
- men!atakan %#9at %e%e"rang !ang mem*un!a# %emangat *atr#"t#k
- mem*rakt#kkan t#ngkahaku *atr#"t#k
- berbangga menjad# warganegara !ang *atr#"t#k
Rujuk $uku Tek%
m&% 50 ( 51
-5
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
Rak!at ber%atu Negara
maju
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan ke*ent#ngan amaan muh#bbah
- mengamakan %#ka* muh#bbah
- ber%!ukur h#du* daam negara !ang aman dan harm"n#
Rujuk $uku Tek%
m&% 52 ( 55
/6
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
Keharm"n#an d#%ema#
keh#du*an dama#
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!atakan +ara memu*uk keharm"n#an daam negara
- mengamakan keharm"n#an daam *ergauan har#an
- mengharga# h#du* daam negara !ang aman dan harm"n#
Rujuk $uku Tek%
m&% 166 ( 161
/1
TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
Negara Seamat Satu
Rahmat
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!atakan +ara menjaga ke%eamata negara
- membantu menjaga ke%eamatan negara
- mengharga# keamanan dan keharm"n#an negara
Rujuk $uku Tek%
m&% 16'
/' TEMA /
MA7AYSIA
NEGARAK8
Tajuk:
Negara Merdeka
Rak!at %ejahtera
Pada akhir pe!'aara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan +ara mengamakan t#ngkahaku *atr#"t#k
- me#batkan d#r# daam akt#3#t# ber+#r#kan *atr#"t#k
- berbangga menjad# warganegara !ang *atr#"t#k
Rujuk $uku Tek%
m&% 16)
/)
TEMA 0
SEDIA HADA.I
?A$ARAN
Tajuk:
H#du* %#hat dan +erga%
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa% &
- menghura#kan +#r#-+#r# ga!a h#du* %#hat
- mengamakan ga!a h#du* %#hat
- mengharga# ga!a h#du* %#hat
Rujuk $uku Tek%
m&% 16- ( 16/
/-
TEMA 0
SEDIA HADA.I
?A$ARAN
Tajuk:
Gejaa d#jauh# h#du*
ber%er#
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan ke*ent#ngan mengamakan ga!a h#du* %#hat
- men!erta# akt#3#t# !ang da*at men#ngkatkan ga!a h#du* %#hat
- berbangga dengn ga!a h#du* %#hat
Rujuk $uku Tek%
m&% 160 ( 161
//
TEMA 0
SEDIA HADA.I
?A$ARAN
Tajuk:
$#jak 9#k#ran wara%
t#ndakan
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa% &
- menjea%kan ke*ent#ngan ketahanan d#r# untuk menjauh# gejaa %"%#a
- mengamb# t#ndakan !ang ra%#"na daam *ebaga# %#tua%#
- berbangga dengan t#ndakan ra%#"na !ang d#amb#
Rujuk $uku Tek%
m&% 162( 165
/0
TEMA 0 Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa% & Rujuk $uku Tek%
SEDIA HADA.I
?A$ARAN
Tajuk:
Amaan %#hat h#du*
%eamat
- men!enara#kan angkah men!ee%a#kan k"n9#k
- membuat ke*utu%an !ang ra%#"na daam men!ee%a#kan k"n9#k
- ber%!ukur kerana da*at men!ee%a#kan k"n9#k
m&% 116( 111
/1
TEMA 0
SEDIA HADA.I
?A$ARAN
Tajuk:
$a#k Teadan jad#
#kutan

Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan +#r# ga!a h#du* %%#hat
- mengamakan ga!a h#du* %#hat
- mengharga# ga!a h#du* %#hat
Rujuk $uku Tek%
m&% 11' ( 11)
/2
TEMA 0
SEDIA HADA.I
?A$ARAN
Tajuk:
Ke%eamatan d#jaga
h#du* %em*urna
Pada akhir pelaara! i!i" #$rid dapa% &
- men!enara#kan ke*ent#ngan menjaga ke%eamatan
- mengha%#kan buku *anduan ke%eamatan d#r#
- mengharga# ke%eamatan d#r#
Rujuk $uku Tek%
m&% 11-