Visoka tehnička škola strukovnih studija u Zrenjaninu Specijalističke studije mašinstva

Plan za izradu završnog specijalističkog rada iz nastavnog predmeta CAD/CAM
1. Naslov završnog specijalističkog rada
Primena 3D CAD sistema optimizaciji protoka pare SoldWorks u procesu modeliranja “Destruktora” i

2. Uvodne napomene Kratak opis softvera za projektovanje SolidWorks. Osvrt na probleme “tradicionalnog” projektovanja i problemi pri konstruisanju “destruktora”. 3. Predmet istraživanja CAD projektovanje i optimizacija mašinskih sklopova „destruktora“ 4. Cilj istraživanja Odrediti najoptimalniji metod projektovanja mašinskih sklopova 5. Zadaci istraživanja Optimizacija, poboljšanje tehničkog rešenja uvodnika pare u pogonsko vratilo i lopatice, distribucija pare po plaštu. 6. Istraživačke hipoteze Poboljšanjem protoka pare kroz plašt i pogonsko vratilo sa lopaticama smanjuje se vreme potrebno za postizanje radne temperature sistema, smanjuje se vreme potrebno za finalizaciju proizvoda, ukupna ušteda energije je značajna. 7. Metode, tehnike i instrumenti

Metoda teorijske analize - proučavanje dosadšnjih teorijskih saznanja i najnovijih empirijskih analiza o primeni koncepta CAD/CAM projektovanja, posebno u razvijenim zemljama sveta. Deskriptivno-analitička metoda (analiza, sinteza, indukcija, dedukcija i generalizacija) - prikupljanje podataka o uspešnosti primene CAD/CAM projektovanja, kao i eventualnim problemima. Komparativna metoda - upoređivanje dobijenih rezultata o osnovnim performansama projektovanih mašina koje su projektovane CAD softverom u skladu sa ISO standardima u funkciji unapređenja konkurentske sposobnosti u odnosu na one koje nisu. Proučavanje dokumentacije - postojeća građa teoretskog i praktičnog karaktera koja omogućava uvid u trenutnu situaciju u ovoj oblasti. 8. Postupci istraživanja CAD/CAM softverom, će se izvršiti potpuna simulacija rada novoprojektovane mašine sa realnim vrednostima svih faktora. 9. Uzorak istraživanja Viskoka cena energenata. Visoka cena izrade realnog prototipa. 10. Očekivani rezultati Ušteda energije, skraćivanje vremena potrebnog za fabrikaciju “Destruktora” .

11.Sadržaj
Uvod Teorijski deo – Opšte karakteristike CAD/CAM softvera – Zakonske odredbe sudova pod pritiskom – Proizvodni uslovi fabrikovanja mašine – Nedostaci postojećeg modela Metodološka postavka istraživanja – Predmet istraživanja – Cilj istraživanja – Zadaci istraživanja – Hipoteze – Metode, tehnike i instrumenti Eksperimentalni deo – Simulacija protoka – Simulacija prenosa snage i obrtnog momenta

Rezultati (teorijski i grafički prikaz rezultata) Zaključak (pravac razvoja modernog projektovanja, najznačajnije / kritične tačke u procesu projektovanja, šta je prikazano radom po poglavljima, poređenje metoda i rezultata dobijenih simulacijom, kritički osvrt na postignute rezultate simulacije, analiza ostvarenosti cilja istraživanja) Literatura – Osnovna literatura – Pomoćna literatura – Zakoni i pravilnici – Internet sajtovi

Student: Lazar Čelar 1/08-M

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times