You are on page 1of 29

Ε Λ ΛΗΝ Ι ΚΉ ΔΗΜ Ο Κ Ρ ΑΠΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7η της 19-11-2014

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Α.Π.

5 Q_ 8 ιι

3/

14 ΝΟΕ. 201�

.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΙΠΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Σας παρακαλώ να προσέλθετε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (2ας
ΜαΊ:ου 8, 3°' όροφος) τη19/11/2014 ημέρα Τετάρτη και ιQρα 18:30', για να συνεδριάσουμε και
να αποφασίσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/IO και τις διατάξεις της·
παρ. 1 του αρ. 159 του Ν. 3463/2006 για τα εξής Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
lo ΘΕΜΑ:

2ο

ΘΕΜΑ:

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Νέας Σμύρνης οικονομικού
έτους 2015

Έγκριση ΟΠΔ 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης (Στοχοθεσίες του Δήμου
και των ΝΠΔΔ αυτού)

1

ΑΔΑ: 6ΓΔ7ΩΚ3-ΙΧ2
INFORMAτιCS ��,)j������b�
ειΗ AGENCY
DΕνΕLΟΡrι.
DEVELOPMEN �ΕΨ
2ο14 11n14 t� 39
Τ AGENCY
Re�•on
Loc;ι"αn Alncm
ΑΝΑΡΤ ΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ Σ ΜΥΡΝΗΣ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ

Συ,•εδρίαση 4η της 7-11-2014

ΑΠ Ο Σ Π ΑΣ ΜΑ

Πρακτικό από την 4η Συνεδρίαση της 7-11-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 345/2014
Περίληψη: <<Κατάρτιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»
Στη Νέα Σμύρνη 01Ίμερα την 7-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00' συνήλθε
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της
οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6°ς όροφος, αποτελούμενη από τους:
Ι.
2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

ΤΖ ΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΤΣ ΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΤΣ ΟΥΡΑΚΗ Κ ΩΝ/ΝΟ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟ
ΔΗΜΑΚΗ Ι ΩΑΝΝΗ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Γ Ε ΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚ ΩΒΑΚΗ MAPINA

ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑl'ΧΟ
ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποιοι κληθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 50530/3-11-14 προσκλη011 του Προεδρου­
Δημάρχου αυτής.
Το Τακτικό Μέλος κ. Ζαβός Αλέξανδρος απουσίαζε λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα
κλήθηκε.
1-1 ΟικονομικΊΊ Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζ1]τηση επί του 2°" θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:
Σας υποβάλλω συνημμένα:

Το σχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, βάσει του σχεδίου
που καταρτίσατε με την υπ. αριθμ. 275/2014 απόφασή σας, αφού ελήφθη
υπόψη η γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ
(αρ. εγγράφου 1448/2-10-2014) και αφού επικαιροποιήθηκαν τα οικονομικά
δεδομένα όπου απαιτούνταν.

Τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων όπου αποτυπώνονται
σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου
προϋπολογισμού του Δήμου και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσΊ1ς του

και παρακαλώ να προβείτε στην κατάρτιση:

Του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του νόμου 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) :
<<Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
-Πρόγραμμα Καλλικράτης.», το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 και της ΚΥΑ
29530/25-7-2014.

Του σχεδίου στοχοθεό-ίας του'Δήμου σύμφωνα με το Ν .411112013 (ΦΕΚ 18
Α/25/1/2013), το άρθρο 76 του Ν.4172/2013 και την ΚΥΑ 7261/22.2.2013

1

ΑΔΑ: 6ΓΔ7ΩΚ3-ΙΧ2

Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' aριθμ.
30040/24-7-2013 , 41308/31-1 0-2013 και 41273/15-10-2013 όμοιες,
καθώς και

στη

σύνταξη

αιτιολογικtΊς έκθεσης

στην

οποία θα

αποτυπώνονται

οι

προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.

Η

Ε Π ΙΤ Ρ ΟΠ Ή

Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ή

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο- Μ1μαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
α) Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, β) τις διατάξεις των περ. δ

& ε του αρ. 63

καθώς και των παρ. 1 του αρ. 72, 1-3 του αρ. 86, 1,2,4,6 & 7 του αρ. 266 του Ν. 3852/2010,

γ) Τα έσοδα - έξοδα του Δήμου, δ) Το υπαρ.πρωτ.50682/4-11-2014 Πρακτικό της Επιτροπής
Διαβούλευσης, ε) Το υπαρ.πρωτ.50594/4-11-14 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής,

στ)

Το υπαρ. πρωτ. 1448/2-10-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών - Παρατηρητήριο
Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, ζ) τις διατάξεις του αρ. 77 του Ν. 4172/2013 περί
«Φορολογίας

Εισοδήματος,

Επείγοντα

Μέτρα

εΦαρμογt'Jς

των

Νόμων,

4046/2012,

4093/2012 και ·του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» η) τις διατάξεις του αρ. 64 του Ν.
4270/2014 «Αρχές ΔημοσιονομικtΊς Διαχείρισης και Εποπτείας - Ενσωμάτωση της οδηγίας
2011/85/ ΕΕ- Δημόσιο-Λογιστικό και άλλες διατάξεις» θ) Τις υπ'αρ. 239/2014, 270/2009,
110/07 και 242/2007 Αποφάσεις του Δ.Σ. περί αναπροσαρμογής δημ. Τελών, Καθ/τος Φωτισμού

και

Νεκροταφείου

Δ..Φ.,
και

Τελών

Τελών

Κοινοχρήστων

Διαφήμισης

Χώρων,

αντίστοιχα,

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015

ια)

Τελών
ι)

το

&

δικαιωμάτων

συνημμένο

σχέδιο

Δημ.
του

την υπ. aριθμ. 275/2014 συνημμένη

απόφαση της Ο. Ε,

μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Συντάσσει με (7) ψήφους υπέρ την εισηγητική και αιτιολογική έκθεση καθόJς και το
συνημμένο Σχέδιο του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2015, εκτός των
κωδικών που αφορούν τις προμι]θειες της υπηρεσίας καθαριότητας, οι οποίοι κωδικοί
εγκρίνονται με (5) θετικές ψήφους και για τους οποίους τα τακτικά μέλη κ.κ.
Κουτελάκης Γεώργιος και 1ακωβάκη Μαρίνα ψηφισαν λευκό.
Η Αντιπρόεδρος του Σώματος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη ψήφισε αρνητικά και θα
εκθέσει τις απόψεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Η παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο ΜΙ Κ Ή Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ή
Τ Α ΜΕΛΉ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤ Α ΥΡΟΣ
ΤΣ ΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΤΣ ΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΗΜΑΚΗΣ Ι Ω ΑΝΝΗΣ
Γ Ι ΑΤΖΙΔ Ή Σ Π ΑΝ Α Γ Ι ΩΤ Ή Σ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Γ Ε ΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΉ ΜΑΡΙΝΑ

2

Α ιτιολογικ ή έκθεση Ο ικονομικής Επιτροπής

Α. Προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του Προϋπολογισμού
Στον υπό ψήφιση προϋπολογισμό του Δήμου μας Οικονομικού έτους 201 5, όπως
αυτός καταρτίστηκε στη τρέχουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Εmτροπής, έχουν
προκύψει οι ακόλουθες προσαρμογές σε σχέση με το σχέδιο που καταρτίστηκε με την
υπ. αριθμ. 275/201 4 απόφασή μας:
ω

Με βάση νεώτερες εκτιμήσεις είσπραξης εσόδων:
ω

e

e

Στο Κ.Α. εσόδων 071 8 με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται
στις ανωτέρω τάξεις» προστέθηκε έσοδο με Κ.Α. 071 8.0001 , τίτλο
«Παράβολα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδι:Ον
Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγισης» και ποσό 1 .500,00€.
Στο Κ.Α. εσόδων 1 32 1 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις από Περιφερειακά
επιχειρησιακά προγράμματα» προστέθηκε έσοδο με Κ.Α. 1321 .0003, τίτλο
«Επιχορήγηση για την πράξη "Διαχείριση ·ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Δήμου Νέας Σμύρνης" (MIS 483456 - Ε.Π. Αττικής)» και ποσό 6 1.500,00€
δυνάμει της υπ. αριθμ. 3 1 72/1 2-8-201 4 Πράξης ένταξης.
Ο Κ.Α. 4 1 24.001 0 με τίτλο «Υπέρ ΤΠΔ Υ Τιμολογίων - Ενοικίων» αυξήθηκε
κατά 2.000,00€

Κατόπιν των ανωτέρω προσαρμογών το ύψος των εσόδων αυξήθηκε κατά
65.000,00€ και από τα 45.082.053,49€ ανήλθε στα 45.147.053,49€.
0

Το κριτήριο του άρθρου 3Β) της ΚΥΑ 29530/25-7-201 4 πληρούται σύμφωνα με
τον κάτωθι πίνακα:
Κ. Α.

Πρόβλεψη

12 μηνο 20\3

7μηνο 2014

7μηνο 20\3

20\5
ΟΙ

162.500,00

125.857,31

02

130.000,00

176.913,36

68.291,00

92.108,00

03

9.011.000,00

9.224.300,24

5.169.964,00

5.201.353,00

04

2.441.500,00

2.615.628,76

1.174.130,00

1.488.422,00

05

130.000,00

125.747,00

07

146.500,00

11

50.000,00

14

0,00

54.637,00

98.564,00

79.747,00

15

215.500,00

253.731,87

100.718,00

16

218.800,00

233.899,03

159.138,00

135.147,00

21

880.500,00

1.281.897,03

843.269,00

767.383,00

22

ΣΥΝΟΛΟ

2.000,00

1.603,57

11.446,00

13.388.300,00

14.039.578,17

7.581.593,00

Διαφορά είσπραξης 7μήνου

-476.303,00

Μέγιστο δυνατό ποσό 2015

14.039.578,17

195.172,00

8.057.896,00

.•

Με βάση τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤ Α
(έγγραφο 1448/2-10-2014):
είναι ισοσκελισμένος

δεν

απαιτείται κάποια

Ο προϋπολογισμός
προσαρμογή.

Τα κριτήρια 2 έως 11 τηρούνται και δεν απαιτείται κάποια προσαρμογι].

Σύμφωνα με το κριτήριο 12 το ύψος της μισθοδοσίας στο προϋπολογισμό θα
έπρεπε να είναι 8.899.776,00€ (Κ.Α. 601 έως 605 μείον 6056 για τον μήνα
Ιούλιο επί 12) ενώ είναι 9.566.465,00€. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι
κατά τον Ιούλιο του 2014 δεν πληρώθηκαν από το Δήμο μας 105 άτομα που
έκτοτε απασχολούνται βάσει των υπ' αριθμ. 1350/2014 και 1351/14
αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ενώ πληρώθηκαν 104
άτομα που απασχολούνταν με δίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Επιπλέον
θα μισθοδοτούνται από το Δήμο μας 7 άτομα (γυμναστές) βάσει της υπ'
αριθμ. 1824/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος
είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη συνολικά 30 ατόμων βάσει της ανακοίνωσης του
Δήμου μας ΣΟΧ1/2014, (237/2014 απόφαση Δ.Σ.). Με βάση τα παραπάνω ο
υπολογισμός της ομάδας 60 έγινε ως εξής:
Α

Μισθοδοσία 105 που δεν πληρώθηκαν τον Ιούλιο

Β

Γ

Μισθοδοσία 30 ατόuων που θα προσληφθούν

Δ

Μισθοδοσία 104 ΙΔΟΧ που πληρώθηκαν τον Ιούλιο

Ε

Ετήσια διαφορά

Μισθοδοσία 7 γυμναστών

Μηνιαία διαφορά (Α+Β+Γ-Δ)

π

Ιούλιος 2014

(Ε+ Π)
Προϋπολογισθέντα 2015
Σύνολο

Διαφορά

και

136.255,00
38.500,00
13.000,00
132.200,00
55.555,00
666.660,00

8.899.776,00
9.566.436,00
9.566.465,00

29,00

Τα κριτήρια 13 έως 15 τηρούνται και δεν απαιτείται κάποια προσαρμογή.
Το κριτήριο 16 σχετικά με τις ομάδες Εσόδων Ι και Π τηρείται και δεν
απαιτείται κάποια προσαρμογή ούτε μετά την αύξηση που προαναφέρθηκε.

Τα έξοδα προσαρμόστηκαν ανάλογα ώστε:

ο προϋπολογισμός να είναι ισοσκελισμένος,

να ενσωματωθούν σε αυτόν οι τροποποιήσεις που προέκυψαν μετά την
ανάληψη καθηκόντων από τη νέα Δημοτική Αρχή όπως προβλέπεται στο υπ.
αριθμ. 24823/19-9-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Β. Μήνας αναφοράς
Ο προϋπολογισμός Οικονομικού έτους 2015 συντάχθηκε με μήνα αναφοράς τον
Ιούλιο του 2014.

Γ. Αιτιολόγηση εγγραφών εσόδων και εξόδων
Αναλυτική τεκμηριωμένη αιτιολόγηση τωv εγγραφών εσόδων και εξόδων που
εισάγονται στον προϋπολογισμό παρατίθεται στην Εισηγητική μας Έκθεση.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΠΠΡΟΠΗ

·

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ

. ,�;\:��,_:\
� )
,?:oi
. /i:/-jAYPOΣ τzΟΥΛΑΚΗΣ
"}':/'

ΕΙΣΗΓΗτΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οικονομικής Επιτροπής επί του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου
Οικονομικού Έτους 2015
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρου 77 του Ν.
4 1 77./201 3 «Φορολογία εισοδ1Ίματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/201 2, του ν.
4093/20 1 2 και του ν. 41 27/201 3 και άλλες διατάξεις», τόυ άρθρου 64 του Ν. 4270/1 4 «Αρχές δη­
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 20 1 1/85/ΕΕ)- δημόσιο λογι­
στικό και άλλες διατάξεις» και τις διατό.ξεις των περιπτ. δ και ε του άρθρου 63 καθώς και των παρ.
1 του άρθρου 72, 1 -3 του ό.ρθρου 86, 1, 2, 4, 6 και 7 του άρθρου 266 του ν. 3852/20 1 0 «Νέα Αρχι­
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
ως και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας από τις υπηρεσίες του εισηγούμαστε την ψήφιση
ηυ Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2015.
Τα στοιχεία βεβαιωθέντων εσόδων και εκδοθέντων Χρημ. Ενταλμάτων του 20 1 4 αφορούν
χρονικό διάστημα 1 / 1 /20 1 4 έως 3 1 /7/201 4. Συνοπτικά ως προς τα έσοδα οι πηγές των πάσης
φ1)uεως εσόδων ως και η κατάταξή τους σε κατηγορίες έχει ως ακολούθως:
c1

J.

Τα πάση<; φύσεωι:; έσοδα του Δήμου είναι:

'··Τακτικά έσοδα που προέρχονται από:
·�;,:σιιοθετημέvους υπέρ του Δήμου πόρους, εισοδήματα κινητής και ακίνητης περιουσίας,
./φουc, τέλη, δικαιώματα, παράβολα και εισφορές.
·;:

:τακτα έσοδα που προέρχονται από:
rπιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα, δωρεές , κληροδοτήματα και κληρονομιές, εκποίηση
�ι.:r1ωυσιακώv στοιχείων και γενικά από κ;άθε άλλη πηγή.
Γ.

Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά (με
1\ιαχcσρισμό τους σε Τακτικά και Έκτακτα).
Δ.

Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή επενδύσεων που φέτος είναι μηδενικά.

Ε. Απαιτήσεις από βεβαιώσεις (ανείσπρακτα βεβαιωτικών καταλόγων) ΠΟΕ ( με διαχωρισμό
τους σε Τακτικά και Έκτακτα).

Όλα τα χρηματικά υπόλοιπα του Δήμου τηρούνται στη διαχείριση σε δύο λογαριασμούς, από
τους οποίους καταβάλλονται οι Δημοτικές δαπάνες όπως παρακάτω:

v

ΤΑΚτΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Εδώ περιλαμβάνονται οι εισπράξεις από τέλη καθ/τας και φωτισμού, τόκους τραπέζης, έσοδα
από ακίνητη και κινητή περιουσία, τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων, τέλη διαφήμισης, τέλος
επί των ακαθαρίστων εσόδων, δυνητικά τέλη, λοιπά τέλη & δικαιώματα, φόρος ζύθου, φόρος
ηλεκτροδοτουμένωv χώρων, κεντρικοί αυτοτελείς πόροι, ΤΑ.Π., εισφορά σε χρήμα, λοιπές
εισφορές, παράβολα, επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες σχολείων και λοιπά τακτικά

'

έσοδα που λόγω μη ύπαρξης καμίας δέσμευσης από το νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοίκησης, εκτέλεσης έργων κλπ.) με την εξαίρεση όσων
προορίζονται για επενδυτικές δαπάνες και απεικονίζονται στην Ανακεφαλαίωση Εσόδων Π.

ΈΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

Εδώ περιλαμβάνονται οι εισπράξεις απο εκτακτες επιχορηγήσεις για την κά.λυψη
λειτουργικών δαπανών και επενδύσεων, προσκυρώσεις - ρυμοτομίες, εκποίηση κινηηΊς &
ακίνητης περιουσίας, δάνεια, επιχορηγήσεις- κληροVομιές - δωρεές, προσαυξ1jσεις, πρόστιμα
από παράνομη στάθμευση, παράβολα πλειστηριασμών και υποβαλλόμενα για χορ1πηση
διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής χρεών, εισπράξεις για λογαριασμό τρίτων, επιστροφή
χρημάτων, έργα αποχέτευσης κτλ.

Τα έκτακτα έσοδα επιπλέον τηρούνται σε Μο υποκατηγορίες:
α) «Γενικά Έκτακτα» από τα οποία πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη και,
β) «Ει δικευμένα Έκτα κτα» από τα οποία πληρώνονται μόνο δαπάνες των σκοπών για τους
οποίους προορίζονται τα έσοδα αυτά.
'

Επιπλέον τα έσοδα που προορίζονται για επενδύσεις τα οποία προέρχονται τόσο από τα
τακτικά έσοδα όσο και από τα έκτακτα (γενικ6 ή ειδικευμένα) εξειδικεύονται ρητά και
αποτυπώνονται σε σχετικό πίνακα (ανακεφαλαίωση εσόδων Π). Τα έσοδα αυτά πρέπει να
καλύπτουν αντίστοιχα τις δαπάνες για επενδύσεις (αγορές παγίων, έργα, μελέτες κλπ) πράγμα
το οποίο και υλοποιείται στον προτεινόμενο προϋπολογισμό έτους 2015.

Αντίσ τοιχα στο σκέλος των εξόδων

οι δαπάνες που προϋπολογίζονται αναλύονται στις

παρακάτω κατηγορίες:

Α. Υπηρ εσίες :

00

Γενικές Υπηρεσίες

10

Οικονομικές Υπηρεσίες

15

Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής

20

Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

30

Υπηρεσία Τεχνικών έργων

35

Υπηρεσίες πρασίνου

45

Υπηρεσίες Νεκροταφείων

Β.

Κατηγορίες

δαπανών

Επιπλέον οι ανά υπηρεσία δαπάνες διακρίνονται στις εξής κατηγορίες δαπανών:
"

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ( Κ.Α. 60)

υ

Αμοιβές αιρετών και τρίτων (Κ.Α. 61)

ο

Παροχές τρίτων (Κ.Α. 62)

ο

Λοιπά έξοδα (Κ.Α. 63, 64, 68)

.,.

Εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (Κ.Α. 65)
L\.απά.νες προμιjθειας αναλωσίμων (Κ .Α. 66)
Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Κ.Α. (67)

··

· •.

Επενδύσεις (Κ.Α. 7)

,.;,,,,Jν

,

των δαπανών που κατανέμονται ανά υπηρεσία:

')φ-c:ιλές παρελθόντων ετών (Κ.Α. 81)
Λοιπές αποδόσεις (Κ.Α. 82)
Πrοβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
Αποθεματικό (Κ.Α. 9)

.. :�"λ'Jύθως παρουσιάζονται αναλυτικά τα προτεινόμενα προς ψήφιση έσοδα και έξοδα του
• '!!ωu μας, για το οικονομικό έτος 2015, όπως αυτά έχουν προταθεί από το Λογιστικό Τμήμα,
'"' ,ct uπό αντίστοιχες προτάσεις της διοίκησης του Δήμου, του Δημοτικού Συμβουλίου
(τεχνικό Πρόγραμμα 2015), των επί μέρους υπηρεσιών και αφού λήφθηκαν υπόψη οι
διατάξεις των νόμων που προαναφέρθηκαν, η Κ.Υ.Α. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253/Β') περί
εφαρμογής νέου τύπου προϋπολογισμού όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ'αριθμ.
64871/15-11-2007 (ΦΕΚ 2253 Β'), 70560/16-11-2009 (ΦΕΚ 2394 Β'), 50698/2011 (Β' 2832)
47490/18-12-2012 (Β' 3390) και 30842/2013 (ΒΊ896) όμοιες Κοινές Υ πουργικές Αποφάσεις
και τέλος τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 -τροποποίηση της vπ'
αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφασης».
Ι. ΈΣΟΔΑ

Ι

Για τις πιστώσεις των κωδικών αριθμών εσόδων της ομάδας όπως αυτή περιγράφεται στην
παρ. 3ΒΙ της υπ. αριΘμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ, ελήφθησαν υπόψη τόσο οι αποδόσεις των
προηγούμενων ετιίJΥ όσο και τα οριζόμενα στην εν λόγω ΚΥΑ. Ειδικότερα:

Κ. Α.

Πρόβλεψη 2015

Π ρόσοδοι από ακί νητη
περιου σία

ΟΙ

02

Έσοδα από κινητή περιουσία

03
04

05
07
I 1

16

21
22

125.857,31

130.000,00

176.913,36

1

i

54.ό37,00 i

I
68.291,00 '

98.564,00
92.108,00

9.011.000,00

9.224.300,24 !

5.169.964,00' 5.201.353,00

Έσοδα από λοιπ ά τ έλη και
δικαΙώματα και παροχή
υπηρεσιών

2.441.500,00

2.615.628,76

1.174.130,00

Φόροι και εισφορές

130.000,00

125.747,00

Λο υι:ά τακτικά έσοδα

146.500,00

Δωρεές - κληρονομιές κληροδοσ ίες

15

162.500,00

7μηνο 2013

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη
και δικαιώ ματα

Έσοδα από εκπο ίηση κινητής και
ακ ίνητης περιουσίας

14

7μηνο 2014

12 μηνο 2013

1.488.422,00

79.747,00

50.000,00

:

-----Ί

0,00

I

195.172,00

Π ροσαυξήσεις - Πρόσ τιμα Παράβολα

215.500,00

253.731,87

100.718,00

Λο ιπ ά έκ τακτα έσοδα

218.800,00

233.899,03

159.138,00

135.147,00
767.383,00

Έσοδα ΠΟ Ε που βεβαιώνονται
για πρώτη φορά - τακτικά

880.500,00

1.281.897,03

843.269,00

Έσοδα ΠΟΕ π ου βεβαιώνονται
για πρώτη φορά - έκτακτα

2.000,00

1.603,57

ι 1.446,00

13.388.300,00

14.039.578,17

7.581.593,00

ΣΥΝΟΛΟ
Διαφορά είσπραξης 7μήνου

-476.303,00

Μέγιστο δυνατό ποσό 2015

14.039.578,17

8.057.896,00

Για τις πιστώσεις της ομάδας 06 «Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες»
ελήφθησαν -Qπόψη οι οδηγίες της υπ. αpιθμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ και ειδικότερα:
0611.0001 «ΚΛΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 1828/89)». Η πίστωση είναι ίση
με το ποσό που προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομi1ς του έτους
2014 (βάσει της υπ. αριθμ. 647/9-1-2014 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών) που αποδόθηκε στο
δήμο, επί δώδεκα, αυξημένο κατά 4,81%. Ήτοι:
604.819,54 χ 12 χ 1,0481 =
7.606.936,32€
0614.0001 «ΚΛΠ για την κό.λυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 Ν1946/91)». Η πίστωση είναι ίση με το ποσό που
προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στο δήμο το 2014
(βάσει της υπ. αριθμ. 1677/17-1-2014 απόφασης του Υπ. Εσωτερικών), επί τέσσερα, αυξημένο
κατά 25%. Ήτοι:
504.705,95€
100.941,19 χ 4 χ 1,25
0619.0001 <<Εσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 27 του ν.3756/09 "περί
εξόφλησης οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ Α' βαθμού"» . Το ποσό
αποδίδεται σε 8 ετήσιες δόσεις ύψους 1.166.970,84€ έκαστη. Η πρώτη δόση του 2014
αποδόθηκε στο Δήμο μας βάσει της υπ. αριθμ. 19493/13-5-2014 απόφασης του Υπ.
Εσωτερικώ\L.

Για τις πιστώσεις της ομ6.δας 13 «Επιχορηγήσεις για επενδύσεις» ελήφθησαν υπόψη οι οδηγίες
rης

υπ.

αριθμ

2953()!25-7-2014

ΚΥΑ

και

οι

πράξεις

έγκρισης

των

αντίστοιχων

χρηματοδοτήσεων και ειδικότερα:
ί32U}001 «ΕπιχοριΊγηση από ΣιΠΑ». Η πίστωση είναι ίση με το ποσό που προκύπτει ως το

;ινcμενο της πρώτης τακτικ1jς κατανομής του έτους 2014 που αποδόθηκε στο διΊμο (βά.σει της

αριθμ. 5030/11-2-2014 απόφασης του Υ π. Εσωτερικών), επί δώδεκα.'Ητοι:

υπ.

36.770,00 χ 12

=

441.240,00€

12.0001 «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων άρθρο (13N.2880/200l)». Η πίστωση

ciνcΛ ίση με το ποσ()

που

εισπράχθηκε το έτος 2014 (βάσει της υπ. αριθμ. 25332/24-6-2014

απόφασης του Υπ. Εσωτερικών). Ήτοι 103.500,00€.
. .

,,-6λοιπες πιστώσεις της ομάδας 13 αναλογούν στις πράξεις έγκρισης χρηματοδότησης των

uvτiοτοιχων δαπανών και ειδικότερα στο τμήμα τους που θα υλοποιηθεί εντός του έτους 2015.
Για πς πιστώσεις των κωδικών αριθμών εσόδων της ομάδας Η όπως αυτή περιγράφεται στην
παρ. 3Β2 της υπ. αριθμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ, ήτοι των ΚΑ της ομάδας 32 ελήφθησαν
υπόψη τα ανείσπρακτα υπόλοιπα της 31111 Ιουλίου 2014.

Αντίστοιχα στον Κ.Α. δαπανών

11511.0001 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε.

•>"::6ς του οικονομικο·ό έτουζ)) έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη μη είσπραξης, το ποσό που
,,-;Jο'cί'πτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών βάσει της
.r:>r.r!ναφερθείσας ΚΥΑ όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
7μηνο 2013
7μηνο 2014

157.442,43
.

12μηνο 2013
7μηνο14-7μηνο13
Εισπρακτέα 2015= 12μηνο2013+διαφορά 7μήνου
Σύνολο 32 προϋπολογισμού 2015

I<A 85 έτους 2015

236.845,56
191.999,60
79.403,13
271.402,73
6.160.350,00
5.888.947,27

Εκτιμώμενο ποσοστό είσπραξης

4,41%

Για τις πιστώσεις των κωδικών αριθμών εσόδων της ομάδας ΙΗ όπως αυτή περιγρά.φεται στην

παρ. 3Β5 της υπ. αριθμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ, αναφέρουμε τα ακόλουθα:
Κ.Α. 31

«Εισπράξεις από δάνειω) μηδενική πρόβλεψη.

Κ.Λ. 41 «Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων>), που αφορούν την είσπραξη των
πυ.ρακρατηθέντων κρατήσεων, το ύψος τους (4.605.550,00€) καθορίστηκε βάσει των αναγκών

προηγουμένων ετών και >:ίνα ι ισοσκελισμένοι με την ομάδα δαπανών 82.
Κ Α. 42 «Επιστροφές χρημάτων)) από διάφορες αιτίες όπως από υπολόγους ενταλμάτων

προπληρωμής, αχρεωσηΊτως καταβληθέντων Κλπ. συνολικού ύψους 74.400,00€.
«Χρηματικό ωιί\λοιπο προηγούμ�-νης χp1Ίσης» βάσει του υπολοίπου του ταμείου ;ου
Δίυωυ στις 31/7/2014 i;ψους 8.482.608,38€.
1, .'ι.

ΙΙΕΞΟ&
60 «Αμοβές και έξοδα προσωπrιcού» συνολικο1ι ύψους 10.426.690,00€
Στους Κ.λ. της υποκατηγορίας 60 ι;γγράφονται οι κάθε είδους αποδοχές του προσωοτικού του
Δήμου, οι δαπάνες για την υπερωριακή απασχόλησή του, για την απασχόληση κrι.τά τις αργi.c�
και για ίλλες πρόσθετες αμοιβές.
Ειδικότερα στην ομάδα 605 περιλαμβ&.νονται οι
εργοδοτικiς εισφορές. Σύμφωνα με την υπ. αριθμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ το σ6νολο των Κ. Α.
της κατη']Ορίας 60 αφαιρουμένων των υποκατηγοριών 606, 607 και 6056 Οα έπρεπε να
προκύπτει από τη μισθοδοσία μηνός Ιουλiου πολλαπλασιασμένη επi. Ι 2. Το ποσό αυτό
ανέρχεται στα 8.899.776,00€. Αντιστοίχως εμείς εγγράψαμε στο προϋπολογισμό του Δήμου
μας ποσό 9.566.465,00€. Η διαφορά οφείλεται στο γεγονός ότι ιcατά τον ΤοίJλιο του 2014 δε.v
πληρώθηι<Jιν από το Δι]μο μας 105 άτομα που έκτοτε απασχολούνται βάσει των υπ' αριθμ.
1350/2014 και 1351114 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΑθηνάJV ενώ πληρώθηκαν
104 άτομ� που απασχολούνταν με δίμηνη σύμβαση ορισμένου χρόνου. Επιπλέον θα
μισθοδοτούνται από το Δήμο μας 7 άτομα (γυμναστές) βάσει της υπ' αριθμ. 1824/2014
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Τέλος είναι σε εξέλιξη η πρόσληψη
συνολικά 30 ατόμων βάσει της ανακοίνωσης του Δήμου μας ΣΟΧΙ/2014, (237/2014 απόφαση
Δ.Σ.). Με βάση τα παραπάνω ο υπολογισμός της ομάδας 60 έγινε ως εξής:
Α
Β

Γ

Δ

Μισθοδοσία 105 που δεν πλnοώθnκαν τον Ιούλιο
Μισθοδοσία 30 ατόμων που θα προσληφθούν

Μισθοδοσlα 7 γυμναστών

Μισθοδοσlα 104 ΙΔΟΧ που πλnοώθnκαν τον Ιούλιο
Μηνιαία διαφορά (Α+Β+Γ-Δ)

Ε
ΣΓ

Ετήσια διαφορά
Ιούλιος 2014
Σύνολο(Ε+ Π)

Προϋπολογισθέντα 2015
Διαφορά

136.255,00
38.500,00
13.000,00
132.200,00
55.555,00
666.660,00

8.899. 776,00
9.566.436,00
9.566.465,00

-29,00

61

«Αμοιβές αιρετών και τρίτων» συνολικού ύψους 1.519.089,00€
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 61 περιλαμβάνονται οι αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιόJV,
συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, οι δαπάνες αιρετών, οι αμοιβές
τρίτων με την ιδιότητα του Νομικο1> Προσώπου, τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης κλπ.
62 «Παροχές τρίτων» συνολικού ύψους 3.412.400, 00€.
Στους Κ .Α. της υποκατηγορίας 62 περιλαμβάνονται οι δαπάνες παραγωγικής διαδικασίας όπως
ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, οι επικοινωνίες, τα ενοίκια, τα ασφάλιστρα, οι συντηρήσεις
κινητών και ακινήτων κλπ.
53

«Φόροι- τέλψι συνολικού ύψους 135.501,00€
i:τους Κ.Α. της υποκατηγορίας 63 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως φόροι ακινήτων, τέλη
cυκλοφορίας οχημάτων κλπ.
i4

«Λοιπά γενικά έξοδωι συνολικού ύ ψους 622.226,36€
�τους Κ.Α. της υποκατηγορίας 64 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως έξοδα μεταφορόJV,
•ημοσίων σχέσεων, δημοσιεύσεων, κατασκηνώσεων κλπ.

'

68 <<Λοιπ6 έξοδα>> συνολικού ύψους 13.500,00€.
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 68 περιλαμβ6νονται δαπ6νες όπως εγγυήσεις και έκτακτα

έξοδα.
71 «Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων» συνολικού ύψους Ι .985.596,03€.
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 71 περιλαμβ6νονται δαπ6νες για την αγορά_ ή απαλλοτρίωση
cιχινήτων (Αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος εξ αδιαιρέτου οικοπέδου στο Ο.Τ 172

< οπούλου και Μίμαντος)), για οχήματα, μηχανήματα, υπολογιστές,
(Στρατηγού Παρασκι.J
έπιπλα κλπ.'
73 «Έργω> συνολικού ύψους 5.890.403,00€.

Σ τους Κ.Α. της υποκατηγορίας 73 περιλαμβ6νονται τα έργα του Τεχνικού Προγρ6μματος
έτους 2015 καθώς και τα συνεχιζόμενα προηγουμένων ετών τα οποία σημειώνονται με την
προσθήκη της λέξεως συν (σύντμηση της λέξεως συνεχιζόμι.Ύο) στο τέλος της περιγραφής
τους.
74

«Μελέτες, έρευνες,
141.050,00€.

πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπ6νες» συνολικού ύψους

81 <<Πληρωμές υποχρεώσεων Π .Ο.Ε.» συνολικού ύψους 1.480.500,00€.
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 81 περιλαμβ6νονται οφειλές που θα παραμείνουν ανεξόφλητες

από δι6φορες αιτίες στις 31/12/2014 και αφορούν κ&.θε δαπάνη που βαρύνει το Δήμο όπως
αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αιρετών και τρίτων, παροχές τρίτων, φόρους - τέλη,
προμήθειες αναλωσίμων και παγίων, έργα, μελέτες κλπ. Ο υπολογισμός των αντίστοιχων

yσσών έγινε β6σει των ανεξοφλήτων υποχρεώσεων της 31/7/2014 σε συνδυασμό με τη
πρόβλεψη αποπληρωμής τους και δημιουργίας νέων συνυπολογίζοντας και την αντίστοιχη
,;μπειρία των τελευταίων ετών.
82 <<Πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο. Ε.» συνολικού ύψους 4.649.950,00€.
'

Στους Κ.Α.

της υποκατηγορίας

82

περιλαμβ6νονται

κωδικοί

για

την

απόδοση

των

παρακρατηθέντων κραη]σεων. Το ύψος τους καθορίστηκε βάσει των αναγκών προηγουμένων
ετών και είναι ισοσκελισμένοι με την ομάδα εσόδων 41.
·

85 << <<Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός

του οικονομικού έτους» ποσού 5.888.947,27€
Το ποσό που έχει εγγραφεί ως πρόβλεψη μη είσπραξης προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης
του Π/Υ των δύο προηγούμενων ετών β6σει της υπ. aριθμ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ όπως
πα ρουσι6στηκε κατ&. την περιγραφή της ομάδας Ι! των εσόδων ανωτέρω. Ο κωδικός αυτός
εντ6σσεται στον προϋπολογισμό χωρίς να είναι δυνατη η ενταλματοποίηση οποιασδήποτε
δ α π6νης σε αυτόν καθώς η υπερεκτίμηση των εσόδων ή η εγγραφι] εσόδων που δεν πρόκειται
ν α εισπραχθούν οδηγεί ουσιαστικό_ στην κατάρτιση ελλειμματικού προϋπολογισμού και αυτό
απαγορεύεται από το νόμο. Έτσι ο κωδικός αυτός αφαιρούμενος από τον Κ.Α. 32 των εσόδων
αφή;ει υπόλοιπο το ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί εντός του έτους από τα βεβαιωμένα

,cσ.τα τα Il.O.E. έσοδα (Κ.Α.32).

��

9 <<

� θεματικό» ύψους 688.315,78€.
ι
J 10 0 αΘέσιμο για την κάλυψη ανεπαρκών ή μη προϋπολογισθέντων κωδικών.

'

65 «Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης» συνολικού ύψους 217.654,1 ΟΕ.
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 65 περιλαμβάνονται έξοδα για τη σύναψη και εξυπηρέτηση
των δανείων του Δήμου. Ειδικότερα η πίστωση για το 2015 αφορά κατά το μεγαλύτερο μέpος
της (20 1.145,10€) την καταβολ1j τόκων για το με αριθμό λογαριασμού 05/00129 δάνειο από το
τ.π.& Δανείων, καθώς διανύουμε την περίοδο χάριτος των τριών ετών όπως προβλέπεται στην
υπ. αριθμ. 250/20 12 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου μας.
66

«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων» συνολικού ύψους 2.360.525,00€.
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 66 περιλαμβάνονται δαπάνες για την προμήθεια αναλωσίμων
όπως γραφική ύλη, καίJσιμα και λιπαντικά, υλικά συντήρηση κινητών και ακινήτων κλπ.
67

«Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημά.των σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές Επιχορηγήσεις- Επιδοτήσεις- Δωρεές)11 συνολικού ύψους 5.714.705,95€.
Στους Κ.Α. της υποκατηγορίας 67 περιλαμβάνονται δαπάνες όπως η απόδοση των
επιχορηγήσεων των σχολικά1ν επιτροπά1ν, οι εισφορές υπέρ συνδέσμων, τα χρηματικά.
βοηθήματα, οι επιχορηγήσεις συλλόγων και σωματείων κλπ. Αναλυτικότερα:

ΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6711.0002

Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

6711.0003

Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

67 15.000 1

Πολιτιστικός οργανισμός
Εθνική Στέγη

.6715.0003

Συμμετοχή στο Διαδημοτικό Κέντρο Πρό6715.0004 ληψης από εξαρτισιογόνες ουσίες ( 'ΉΛΙΟΣ")

ΠΟΣΟ
192.190,66
312.515,29
1.200.000,00
320.000,00
30.000,00

6715.0005

Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγί1ης.

6715.0006

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιτροπών

60.000,00

6721.0002

Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθηνά1ν - Πειραιά1ς

50.000,00

6721.0003

Υπέρ Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

1.400.000,00

672 1.0005

Υπέρ Ε.Σ.Δ.Ν.Α.

0,00

6733.0001

Δαπάνες για την περίθαλψη εvδεciJV

6734.0001

6736.0001

ι
I
I

I
6736.0002

20.000,00

Επιχορηγή εις σε αθλητικούς συλλόγους

και σωματεια

319.000,00'

Προγραμματι1ο."ή Σύμβαση με ΔΗΚΕΚ για
εφαρμογή προγράμματος <<Βο1jθεια στο
ΣπίτΙ>>

88.000.00

! Προγραμματική Σύμβαση με ΤΕΙ Αθ1jνας

1

1.600.000,00

για την λειτουργία της ΔημοτLΚ1jς Βιβλιοθ1jκης

iΣΥΝΟΛΟ

_J

1

_j
123.000,00
5.714.705,95

I

Ακολουθεί γραφική απεικόνιση των δαπανών του προϋπολογισμού ανά υπηρεσία και ανά
κατηγορία δαπάνης. Ως σύνολο του προϋπολογισμού λαμβάνεται το άθροισμα των κωδικών
από την ομάδα εξόδων 6 έως την ομάδα 81 καθώς και το αποθεματικό.

Η ομάδα 82 δεν

λαμβάνεται υπόψη καθώς αφορά ουσιαστικά τον εσωλογιστικό χειρισμό των κρατήσεων ενώ ο
Κ. Α. 85 για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
i 30,00
i

.. -

_(_)') 00

24,81123509

20,00
i

15,00
'() no

t '- .,υ

') 00
,

ο 00
'

1

u!α

2

3

ΑΙΤIΟΛΟΓΙΑ

4

5

ΠΟΣΟ

6

ΠΟΣΟΣΤΟ

8.131.137,41

23,49%

2.999.000,00

8,67%

4.507.980,03

13,03%

1-ΙΛΕΙζΓΡΟΦΩτJΣΜΟΥ (20)

8.586.711,00

24,81%

6

ΥΓΙΗΡΙΟΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (30)

4.505.167,00

13,02%

ΥΠΗΙ'ΕΣΙΕΣ ΠI'ΑΣΙΝΟΥ (35)

3.018.700,00

8,72%

7

ΥΠΗI'ΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ (45)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (00)

I

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Δ!ΟΙΚΗτJΚΕΣ Υ-

2

ΠΗΡΕΣΙΕΣ

(I Ο)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΟΛΠΙΣΜΟΥ ΑΘΛΙ-1lΊΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛJτ!ΚΗΣ

3

(15)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΊΉΤΑΣ ΚΑΙ

4

ΣΥΝΟΛΟ Ί!ΠΗΡΕΣΙΩΝ
Cιφcιλές παρελθόντων ετών (81)

-

[

-

I

Αποθεματικό (9)
ΓΕΝ! ΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

690.645,00 1

2,00%

32.439.340,44

93,73%

1.480.500,00

4,28%

688.315,78

1,99%

34.608.156,22

100,00%

7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

5

ΑιτΙΟΛΟΓΙΑ

α /α

I

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (60)

2

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟΣΊΌ

10.426.690,00

30,13%

Αμοιβές αιρετών και τρίτων (61)

1.519.089,00

4,39%

3

Παροχές τρίτων (62)

3.412.400,00

9,86%

4

Λοιπά έξοδα (63, 64, 68)

771.227,36

2,23%

5

Εξυπηρέτηση δημόσιας πίστης (65)

217.654,10

0,63%

6

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (66)
Μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτου ς

2.360.525,00

6,82%

7

(67)

5.714.705,95

16,51%

8

Επενδύσεις (7)

8.017.049,03

23,!7%

9

Οφειλές παρελθ όντων ετώ ν (81)

1.480.500,00

4,28%

10

688.315,78

1,99%

34.608.156,22

n�O,OO%

Αποθεματικό

ΣΥΝΟΛΟ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΠΡΟΠΗ

rf��
� !iU'-''-"�1'

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΑΜΑΣΙΡΟΥ POYMΠ I�...bo. �<o.e ··��
(Αντιπρόεδρος)
τΣΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ"; """ �� 1:
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙ Σc
ΖΑΒΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
.
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩ'f: ,
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ ΓΕ >Γ 01
.
'_
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ (1

;i:i.�}ί

; T'f . �
�1·
r:'�
-.:.�f'.Jμ'-ι, .

.

.

--=-

ΑΔΑ: ΨΨ26ΩΚ3-ΕΦΒ
INFORMAτιcs P��tf�\������y
AGENCY
DEVELOPMEN DEVELOPMEIH
��t; 2ο14 11 13 14 47 37
Τ AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕ ΑΣ Σ ΜΥΡΝΗΣ
Γ I' Α Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙτΡΟΠΗΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕ Α
Συνεδρίαση 4η της 7-11-2014

�6,'"ο;, Aιher.•

ΑΠΌΣΠ ΑΣΜΑ

Πρακτικό από την 4η Συνεδρίαση της 7-11-2014 της Οικονομικής Επιτροπιjς.
Αρ. Απόφασης: 346/2014
Περίληψη: Εγιφιση ΟΠΔ 2015 Δήμου Νέας Σμύρνης (Στοχοθεσίες του Δήμου και των ΝΠΔΔ
αυτού)
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 7-11-2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00' συνήλθε η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ.
Βενιζέλου 14, 6°ς όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
2.
3.
4.
5,
6.
7.

8.

ΤΖ ΟΥ Λ ΑΚΗ Σ Τ Α ΥΡΟ
ΤΣ ΑΜΑΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΤΣ ΟΥΡ Α ΚΗ ΚΩΝ/ΝΟ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΆΣΙΟ
ΔΗΜΑΚΗ Ι Ω ΑΝΝΗ
Γ Ι Α ΤΖΙΔΗ Π ΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗΣ Γ Ε ΩΡΓΙΟΣ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝτΙΠΡΌΕΔΡΟ
Τ ΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΎΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Τ ΑΚτΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Τ ΑΚΎΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΑΚΠΚΟ ΜΕΛΟΣ

οι οποιοι κληθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ. 50530/3-11-14 προσκληση του Προεδρου­
Δημάρχου αυτής.
Το Τακτικό Μέλος κ. Ζαβός Αλέξανδρος απουσίαζε λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα
κλήθηκε.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην
συζήτηση επί του 3°0 θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Πρόεδρος-Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:
Σας διαβιβάζουμε τη στοχοθεσία σικ. έτους 2015 του Δήμου Νέας Σμύρνης μαζί με
τις στοχοθεσίες οικ. έτους 2015 των νομικών προσώπων : α) «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης ΝΠΔΔ», β) <<Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης ΝΠΔΔ» και γ) «Κέντρο Δραστηριότητας
Εθνική Στέγη ΝΠΔΔ» και παρακαλούμε
Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών & Νέων'
για τη λιjψη σχετικής απόφαση(;�
Η

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι ΚΉ

ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο -Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της:
α) τις διατό.ξεις του Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α/25/1/2013 ) τις διατάξεις του άρθρου 76
του Ν.4172/2013 καθώς επίσης και τις διατάξεις της ΚΥ Α7261/22.2.2013 όπως αυτή
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 30040/24-7-2013, 41308/31-10-2013 και 41273/1510-2013 όμοιες,
,

β) τόυς συνημμένους πίνακες στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων όπου
αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου
προϋπολογισμού του Δήμου και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του, καθώς
και των νομικό)ν του προσό)πων,

ΑΔΑ: ΨΨ26ΩΚ3-ΕΦΒ

γ) την υπαρ. 345/2014 συνημμένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί
«Κατάρτισης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015»
μετά από διαλογική συζήτηση και κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας,
Α Π Ο Φ ΑΣΙ ΖΕΙ

Καταρτίζει με (7) ψήφους υπερ τη στοχοθεσία του Δήμου Νέας Σμύρνης για το σικ.
έτος 2015, καθώς και τις στοχοθεσίες των Ν.Π.Δ.Δ: «Κέντρο Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης», «Κέντρο Δραστηριότητας
Κοινωνικής Προστασίας Παιδι6Jν & Νέων- Εθνική Στέγη Δήμου Νέας Σμύρνης» και
«Πολιτιστικός οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης», σύμφωνα με τα στοιχεία που
αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες 5 Α12014
Αντιπρόεδρος του Σόψατος κ. Τσαμασίρου Ρουμπίνη ψήφισε αρνητικά και θα
εκθέσει τις απόψεις της στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η

Η

παρούσα να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η Ο ΙΚ Ο Ν Ο ΜΙΚΉ Ε Π ΙΤ Ρ Ο Π Ή
Τ Α ΜΕΛΉ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ Σ ΑΜΑ ΣΙΡΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΉ
ΤΖΟΥ ΛΑΚΗΣ ΣΤ Α ΥΡΟΣ
Τ Σ ΟΥΡΑΚΗ Σ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΘΑΝΆΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Σ
ΔΉΜΑΚΗ Σ ΙΩ ΑΝΝΗ Σ
ΓΙΑΤΖΙΔΗ Σ Π ΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ Σ Γ Ε ΩΡΓΙΟ Σ
ΙΑΚΩΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

tNFORMA τιcs
DEVELOPMEN
Τ AGENCY

.\1.

ΑΔΑ: ΩΟΓ90ΕΜΩ-231

FN������iby
DEVELOPMENT AG_ENCY
��ψ:2Ο14.11.Ο713.04.3s
Reawn
Loe<�tion: Alh<.>n�

ΠΟΛΠΙΣ11ΚΟΣ

: ΟΡΓΑΝΟ'ΙΟΣ

Δr1po'.J Νlα; Σ:ι};r.ηι;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤτΙΚΗΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΝΠΔΔ "ΠΟΛΙτΙΣτΙΚΟΣ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΣ"

ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 16, Τ.Κ. 171 21

ΤΗΛ: 213.2025922-926
FAX.: 210-93.10.408
e-mail:

ρolitistilca@O 149 .syzefxis.gov.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπ' αριθ. 16"1 31/10/2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
«ΠΟΛΠ!ΣΠΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ».

ΘΕΜΑ: 2'
Αρ. Αποφ. 108/2014

Περί: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, πίνακας sA
περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων 2015.

Στη Νέα Σμύρνη και στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 16 (7'1 όροφος) σήμερα
την 31/10/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 π.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΠΙΣΠΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ>> Δήμου Νέας Σμύρνης, κατόπιν της υπ' αρ. πρωτ. 729/27-10-

2014 γραπτής προσκλήσεως του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 240 του Νόμου 3463/2006 & το άρθρο 103 παρ. 4 του Νόμου 3852/10, την 11.03.2013, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 12:30. Αφού διαπιστώ θηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου 9
μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΙΙτΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής :

I . ΧΑ TZANTOYPIAN ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
2. ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ MAPIA
3. ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΑΛΥΚΑΤΟΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΠΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

5. ΙCΑΤΑΛΕΙΦΟΣΘΕΟΦΙΛΟΣ

6.
7.
8.
9.

ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΙCΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΛΙΑτΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Οι απουσιάζον τες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ. κ. :

ΑΛΥΚΑΤΩΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ, ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.
Χρέη Ειδικού Γραμματέως τηρεί η υπάλληλος κα. ΦΩΠΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ.

1

ΑΔΑ: ΩΟΓ90ΕΜΩ-231

Αφού διαπιστώθηκε ότι το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΠΙΣτΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ,
Πρόεδρος

βρέθηκε σε απαρτία ο

Χατζαντουριάν Ευάγγελος ο οποίος ορίστηκε με την υπ'αρ. 194/2014 & συμπληρωματικής

225/2014 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ν. Σμύρνης βάση του άρθρου 103 παρ. 4 του Ν.

3852/10 κήρυξε την έναρξη της υπ. αρ. 16"' Συνεδρίασης της 31/10/2014 και εισηγούμενος το 2° θέμα της

Ημερήσιας Διάταξης διαβάζει την εισήγηση που έχ_ει ως εξής:

ΕΙΣ ΉΓΗΣΗ
Ο πρόεδρος εισηγείται την ανάγκη λήψης απόφασης περί της Έγκρισης και της ψήφισης του ολοκληρωμένου
Α
πλαισίου δράσης, πίνακας 5 περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015, λαμβάνοντας
υπόψη

I) την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 (Β'2059) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών

<<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού

των δήμων, οικονομικού

έτους 20 I 5-

τροποποίηση της υπ'αριθμ.7028/3-2-2014 (Β'253) απόφασης <<καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των
δήμων και κοινοτητων>>, 2)την απόφαση με αρ. Πρωτ. 1869/30-10-2014 του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας, προκειμένου να αποσταλλεί στην Οικονοvική Επιτροπή του Δήμου προς έλεγχο και έγκριση.
Ο Δήμος Ν. Σμύρνης και τα νομικά πρόσωπα αυτού καταρτίζουν τον πίνακα 5

Α

περί στοχοθεσίας

οικονομικών αποτελεσμάτων που συνοψίζει το ετήσιο πρόγραμμα πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο
προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο
καταρτιζόμενο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Μητρώο Φορέων Γενικής Διακυβέρνησης.
Α
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ όπως εγκρίνετε τον επισυναπτόμενο πίνακα 5 του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός
Οργανισμός Δήμου Ν. Σμύρνης που καταρτίστηκε από την υπηρεσία μας.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Πρόεδρου και έλαβε υπόψη:
1. την ΚΥΑ 29530/25-7-2014 (Β'2059) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών
<<Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015τροποποίηση της υπ'αριθμ.7028/3-2-2014 (Β'253) απόφασης <<καθορισμός του τύπου προϋπολογισμού των
δήμων και κοινοτητων)),
2.τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτιστικός Οργανισμός οικονομικού έτους 2015
3.τον πίνακα 5" περί στοχοθεσίας οικονομκών αποτελεσμάτων έτους 2015
Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α
Κατά πλειοψηφία τον πίνακα 5 περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015 ως κάτωθι.

2

ΑΔΑ: ΩΟΓ90ΕΜΩ-231

Το μέλος Καταλειφός Θεόφιλος καταψήφισε το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης, πίνακας 5Α περί στοχοθεσίας
οικονομικών αποτελεσμάτων 2015.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗτΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΟΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΑΝΤΟΥΡΙΑΝ ΕΥ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΑΜΕΛΗ
ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΤΑΛΕΙΦΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΖΕΡΒΑΣ ΑΝΤ ΩΝΙΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

INFORMAτiCS
DEVELOPMEN
Τ AGENCY

ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΠΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ

ΑΔΑ: 7ΛΞ20Ε5Ε-ΓΔΟ
PN1���Dy
DEVELOPMEtHAGENCY
2ο14.1ο.:ιο 14:39:οι
��·
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
r��s:�.Att><n•

ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ
ΤΑΧ. ΔΙΝΣΗ: Βάρνης 1
Τ.Κ.171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα πρακτικά της υπ'αριθ. 15"' /29-10-2014 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου με την επωνυμία ΚΕΝΤΡΟ
ΔΡΛΣΤΗΡΙΟΊΉΊΆΣ KAl ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ-ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ του Δήμου Νέας Σμύρνης

Αριθμ. Απόφασης 50/2014 περί: Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, πίνακας SΛ περί στοχοθεσίας οικονομικών
αποτελεσμάτων έτους 2015.

Στη Ν. Σμύρνη και στο κτίριο της "ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ" σήμερα 29-10-2014 ημέρα Τετάρτη
και �ρα 19:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρ[αση το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ κατόπιν της
υn'αριθμ. 894/24-10-2014 πρόσκλησης του Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα από τους
Σιψ�ούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/10 την 27-10-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11
π.μ. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 15 μελών
βρέθηκαν παρόντα 13 , ήτοι:

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

έχει ως εξής:

1. Τσιάπης Παναγιώτης ως Πρόεδρος
2. Σκαλόθεος Ιωάννης ως Αντιπρόεδρος
3. Νάνου Δήμητρα
Κλειδόπουλος Κων/νος
5. Πανταζής Δημήτριος
6. Πάγκαλης Ανδρέας
7. Παντελέων Καλλιόπη
8. Χαραλαμπίδου Ευγενία
9. Χατζηνικολάου Αντώνιος
lΟ.Τζεφρίου Δέσποινα
11.Ραφτοπούλου Θεοδώρα
12.Γεωργιάδης Αλκιβιάδης
13.Αθανασίου Αθανάσιος
14.Ζάννου Ελισάβετ
15 .t1ε"ίντανά Κατ ί.να
""

·

Οι απουσιάζοντες αν και νόμιμα κλήθηκαν είναι οι κ.κ.:
1. Σκαλόθεος Ιωάννης
2. Γεωργιάδης Αλκιβιάδης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο κ. Μπαντέσκα Αργυρώ.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2' θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη του Δ.Σ.τα εξής:
Με τυν υπ' αριΟμ. 7261/22-2-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία τροποποιήθηκε με την υπ' αpιθ.
41273/15-l0-2013 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίστηκαν διαδικασίες για την παρακολούθηση του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης. Στο άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 7261/22-2-2013 Υπουργικής απόφασης ορίζεται η
διαδικασία κατάρτισης, ψήφισης και υποβολής στην αρμόδια αρχή του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος
δράσης του κάθε Ο.Τ.Α. και του κάθε νομικού προσώπου που εντάσσεται στο Ο.Π.Δ.
Οι υπηρεσίες του Δ1iμου Ν. Σμύρνης και των νομικών προσώπων αυτού πρέπει να καταρτίσουν τον πίνακα 5Α περί
στοχοΟεσίας περί οικονομικών αποτελεσμάτων που καθορίζει η Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και να
υποβάλλουν προς έγκριση το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Αυτό συνοψίζει το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον
εηiσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο από την
ΕΛ.ΣτΑΤ Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου Ν. Σμύρνης οφείλουν, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης να καταρτίσουν και να ψηφίσουν τον πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων,

ο οποίος θα υποβληθεί συγκεντρωτικά από το Δήμο στην αρμόδια προς έλεγχο αρχή.

ΑΔΑ: 7ΛΞ20Ε5Ε-ΓΔΟ

Ύστερα από τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον επισυναπτόμενο πίνακα SA του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο

Δραστηριότητας Κοινωνικής Προστασίας Παιδιών και Νέων-Εθνική Στέγη του Δήμου Ν. Σμύρνης, που καταρτίστηκε
από την υπηρεσία μας και θα υπ�βληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω

Υπουργικής Απόφασης.

Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΠΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αφού έλαβε υπόψη του:

1.

Την εισιjγηση του Προέδρου

2'

Την υπ' aριθμ. 7261/22-2-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 8'450/26-2-2013), η
οποία τροποποιήθηκε με την υπ' aριθμ. 41273/15-10-2013 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
(ΦΕΚ 8'2676/21-10-2013)

3'

Την με αριθμό 5 εγκύκλιο με aριθμ. πρωτ. 14065/9-4-2013

4.
5.

Τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Ν.Π. σικ. έτους 2015
Τον πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2015

Και κατόπιν διαλογικής mιζήτησης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων για το έτος 2015 ως εξής:

ΠΤΝΑΚΑ:<" !i\. Πιη:

' \

Ν

nlΈι\ΕΣ\

'"'"·"·'

ONOhfA ΦΟΡΕΑ :
"

"

"

"

"

"

"

"

"

""�
-.am.'\';.....
ιm.,..,..nv;

�L•οι
lL/IVI'­
Ilp'!"')!l

'ΠΜΙΙΠΙ'U!Ε1
Nλli!.!I.\IΠ!I
ΜΕ'Ο"
Οlf&=•ςmψψψ\"'�'ι"'Ιο.άλ:ψ�1<nt<•ψ�ΟΟ,.,...,.(•)(1J6)_Έοοόοαπ4

ω.οοο

<'"_t"!'�tiι""' f.<t'-<�"'>'1'....>ς i<oo(m,; [.J(�t(I)6!\).JmJ"P''vii"">Y"' ""-\:ψι
ο.m.τη'""'"f"'""""""'"''�"'""

Ό

(IJ)_f>.101.Ί«;<%1LJ•F"\\'i""'Y"'al<"�

i')LU!p&.oδoo..m>"'-t"'"!lltJ'"""""(•)(ΟΙL/Ι�ι.mυ,αιWnι• ""'<illtqru»\Γ.<t (•J
:UJιΕοοι;.wιο�c.ι.Ιιι!\οj .... ω..r.Οηm.ψ){Ι!Ι)_Έ...&ι .,>ΙL.\ο.ι>; ιίλη.
ι...m.:�aω"" """��"'''�!""'"" Ι•Ιr.b
/_Φ>ιJ"' -f,ηopt.;(•xr-l_h...,., ω.:u.ο;

5.1)61

"

'"'�')(Ιl)_Έ,.!Χι..-:.....,_,ιφη>.ιl'l')ο\Ι:'""-""'"'1�"'�"�(•�11)..Δη:κt�

>ληι>ο>νοιι">- ..ψ<>li"""'''( ){l5LI\>"'"*t....,. o-ι>i>:rnμo. "''1"�
"� \ιz{•l (lό)_Λοιο\

5DI5

""'

15.1175

..,

"

(.ιιι&-*" ...φ .,. �ι"'""" ""' ψ;,....Ι1!Η.ΙΙL"'f>..,<(
n"l�.πr.w(.ltl�ιι:nόt.�Yή�Σ

'""

B1.UU

...

.,.

OM.UOOO!HMINOI mΔIKOII'D'OYΠ0!>011IMOY
.

ΤΙ"J'μο\ Ι �ιφ........,.

rpα;ιμlι2 n..,.._..ιι....ι.ο�"""
Τpαμμή4

f.'m.πιςyιαm"'&""'

fΜμ�5 lt\o)M04ΠOE

"""""

u;,,

"""'"'"�

ι;,,��

rτp<p�..

""'" .

"''�

ι�<+;,ΙΜ

"'�

�Tp"""


""""'Ι'ό'"Υ
.,.,...�
�ι....

ι�ιφο

zι.ιιvr.

ΙZp'!"IH
�·�

25.!1111

ι•v��""';ψΜ"i"'<""""""
(i71lH""""""'"' ''"ι.:.,.:.-..

m

m

""

(lιf"""�

].!00

ιο.wι

llO.t:.

(.)(�M)(ό71)_rJpo...,..; EιnδόyLM

ι:ow.\-orf��

(OJlι\ou>lι""""'iψ.\o(•)(!'>�... ,!"'''η(IL"'' oMl\..,l�<o>\(+)1011LΛ•tfl<lψ>Su

υο.m

(1ΙJΙ_Λ....,/;LΣΙοο.Ιόοt�

ιι.:ιησ

1>ΙLλ1�"'�'"'Ψ!""'(')(ό�J1�Ρ"Χ'ΙΨ'"""')\5:Ι}_Φi>ρ"'-.ιλψ)

Η76

!�.7!',

».137

l$.1ill

· ,.,. ,

.

��-�ιιω:ι•ιιcι"-"•Ιοp�τοόi"""Ο�t;Υn.,;Ρ"""""

I

9l�!U

""'

Ι!ΑW

I

I

1

I

g

1

ΤΟ ΠW0 tE ΙΥΜnΑΗΡΩΝΕτΑ!

20.13!

IH'<J!J

5lδόό

I " I

!5W

I
:soou

JS 1c'{l

'

I
I

ΑΔΑ: 7ΛΞ20Ε5Ε-ΓΔΟ

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 50//20 Ι 4.

Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται:

Ο ΑΝτΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΚΑΛΟΘΕΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Π ΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΑΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές αντ ί γραφο
Ν . Σμύρνη 3_Qj10 /2014

(��-����r-r

-���;�---t=-'

τJΑΠ
?'

..

ΠΑΝΑΙ'ΙΩΤΗΣ

/1
.

(___..../

5..

� μη σιιιασμtνο ιιεδίο με την

Ι ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Γ!.. .Δ.
tνδι.:ιΥι ·ο· ι nοσά σε ι;upω)

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
..

,,, .

από

"
'·"'·'"

(+) (02)_Πpό<>οδοιaΙΙό ιηv �•νη<ή nφ•o,..ιiu (+)

•αιδu.<ικ.}μ<Ηά (+){04)_Έοοδ<Ι αnόλοιna ιL\η.

ι Eoι>φepίs(... ){O?},IIoιn" '"''""·'""''''>>!

ο•i•·ητη� nιpι<>ι>mΙΙς (+){ l�)_.,...>p<iς. ο.\ηpο><>μιt�

""

Ί27 320

U! 013

ι ΙR9.6<.4

11-11.-Ub

•u\οψη δα�i"ης

12.5051100

"

100 000

"

"

"""

"""

"

"

" "

"""

' '

ι n7.ast

I '"'"""' f '"";'
I '"'"""' '

'

·,."""

! '"'""" ' j xpημuιu.U Υ11ό.\οιιω

I A

,, . ""

·.

"'"'

''

, .,,_,ο

.,_

'·"""

" "

I

"'"

""'

""'

"·"'

"'"'

"'""

U&>.W

'

·. .

'""

. .

. .,

.

.

·.

•· .
.

.

. . .,.

.,

.

I

.

ο

'

......... .

";"'" 1 1'"""'

"'"0

"""""' '

. ,
,!

t11tM.i . . "'"'

....... .

' ""'

Λαιn<ς λιιτοuργι�iς 6απάνις

nροηyούμειιοιις μήνες σ.νανράΦοvιαι ως στόχοι τα στοιχεία εκτέλεσης τοu

ι

i
μi-

. .........

'

στοΥΩΕΣJ.

Ιελiδα 1 αnό ι

: .<
'"'

"

\.!)22-'ffli

'"'"'" .,,.(1

""'

"·'"

"·""

""

».u•

'·"'

snι"

�'"

�sw•

!;••••u:' !

Μttαj\ιβ<ιa<ι� σι ιρίτaι><;

.

815.5}�

7ΗΙ73

'""'�"' ;,,..,.,

""-

.

·
..

""�

['""<';>'

'" '"

.,
,,
-'�

c:

, :kΞ ,_'}Ε"
�·,•
��
,.,_..,_..,.

�;.Ή

"

r.s�

915.901

"""

'""'

'·"'

0511

;::

.

j.i;ui_ ,

1'

*''"

.

• ••

.! /' ·;'
ο

• •

r- -��----

--�-- -----�-------------

---------

� - - ----�- -�--,--

ΠIΝΛΙ<ΑΣ S.Λ. Σ"JΌ\ΩΘFΥΙΛ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ail(HEΛEl.I\JAlΏN ΛΙΙΜΩΝ Κ Α Ι Ν.ΙΙΑΔ

ΚΙ'ΝΓΙ'Ο Ι<ΟΤΝΩΝΙΚΗΣ ΓJΡΟΣΊΆΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΛΛΗΛΕ ΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

Α/Α Στη •ιs ·

"

"

"

"

"

"
Ί",'=\ιΎχσς

111'0ΙΣΧΊΟΌ:Σ λ

Σ'"JΟΧΟΘΕΣΙΑ
ΠΌΥl.:
ΕτΟΥΣ:ΠfΥ
ΠPOflfOYMENO
Υ
FrΌ ΣΠΟΥ
l. [1/ΥΕWΥΣ
ΑΝΑΛΥΕ1ΛI tE
no'
ΣΊΌΧΟΎΣ [η.χ ΛNAAYθliJ.:JΞl:(
ZUB) • Fτή<ΙΙΟΙ
rn)xon: (n.x.
Π'I:ΧΟΥΣΛ

ι αίιτ-- ιuηsτων
·Υη•Qψωνοηs
<η.\cοοο;,; 1 . και 21

ΣΊΌΧΟΘΠ:ΙΛ

Ι.ϊΟΧΟΘΕΣΙΑ ΓΣΟΔΩΝ

Α

ΓρuιφιΊ

Ο!Ι.ΙΑΔ0110ΤJΙΜ�ΝΟI !ο;ΩΔΙΚΟΙ Ιli'ΟΥΙΙΟΑΩΓΙΣΜΟΊ:

(12) ·εκιυκιις ι ιιιχι>ρηγ')ι>ιις για κι'ιλuψιJ λι ιιιηψγ11.:ι:W Ι>uιιuνι:w (+) (06)_Eru>l'iα ιηιί>

Ειιιχιψηyιjσο ις yω λιιωιψγικι� 6uιι\tνι�

I

ι.ιη;φpηγήοιι> γι <Ι ληιυιψγu.ίι, δαΙΙόνr� (·)(μεlο\') {062Τ)_ΕΙΙιχιψηγψιι Ις γΗ.ι κόλl>ψη

Ιiuηιίν:ι]� τι..w ιφ<ΙV{Ι\ιlΚΙ�ν L]<ιl\οιιtlιωv

Σιοχοι

2014)

1 62Η.600

"

(0621)_Ειιιχοpηγησης γιο �όλuψη Ιiu11ίινψ, tι.Jν ιφrιvοω�ών ωιliΟjΙΙiιων

Λ "J pifι•l''o

600.00.:1

!I!O.αxJ

!71 150

307.1W

δι�αιιίψ<ΙΙΟ ι;.οι ΙΙιψοχή ΙΙΙΙΙjptαιών (+) (05)_Φι'ψοι ι;οι Εισφιψί;;(+)(07)_ΛΟιΙΙίι

ιοι;l!�ίι

ίιιιιf>u(+) (1J)_'[(>(Jδo οιιό ιιαι11ίη<η] �ιvηιή� �σι ιJh!νηιιι� Ηψιοοσlυ� (+)(1�)_Διφrlο,.

12.fJOO

ι ο.ιχχ
ι

211!Χ)

J!HJαl

η1ω

120!Χ)

ο

ο

16(){1('()

ο

"

><λι1f1Ι>νιψιi;ο,. ι..λjJΙ>δι>ι:ιiι �(+) {15)_Πιιι1<Ι<Η!ζή<>ι ι<;. ιψι'κΙΙ ψ�. Ηιψόi\ολι1 (+) {Ηι)_ Λn\JIU

1(1() 00:1

71�300

407.15tl

107.150

150.000

u

ο

ο

(03)_Έοοδα οιιll ΟΥιαπcli\ιΙΙΙ'ά ιlλη �οι δωΙιtiψαω (+) (()Ι)_Έσ.>δο οιΗΌλοuιό 1/λη,

ι φι�ΗΨ"· ιφι'>ιιο!iιΙΙ ιιιιι'> '" rωι>ι•...ι)

1-1

.

(01)_Πρύοο&ιι οιιιi ιικiνηιη ιιφωοοίu ("') (()2)_ΠJ>ίχκιδuι αιιό ιιιν ι;ινηιή ΙΙψιιιuοισ {+)
Ιiίω Έοιιδu (<J.Uροι, ιίλη. όικιΙΙtιιωιο, ιι•ψιψiι;..

11/Υ

Ιψηνο

- 12μηνο)

τΙΜ!!

11\'Ε.ΠΕΙΝΑ
:i"ΙΝΛ... Ι ΙΣΗΜΕ

ο

Ε>ΙΙΙ(ΟJ>Ιjγήι� ις γ ω ιιιιν\'ιίκ� ις

11'Τpψι}''Ο

12()(XJ

1 2 35{]

1 2 (101

1233{1

�00.(:00

160.0011

207.15(1

507 ιsσ

1.221 450

10ι:J ΟΟΟ

!5ΙJιΧJΟ

157.150

!

11!7 !Sίl

(,2J!ι;(Χ)

u

ο

"

I

I

2(X)_(I()()

�2.0!Χ}

1:0..700

()

ο

·ιι·

ο
ο

97700

17tl 150

2Ω.ΟΟΟ

200(1()

20:150

ό/Ί35U

ο

20000

20�5U

10350

"

!711150

2οαχ>

()

97700

i><ω�1u έι:ιηδu

ο

(2!)_Τuκηι:ό ίσσδμ ΠΟΕ(+) (22)_Έι:τσκω lσ.>Ι"ιι1 ΠΟΕ

f(!ιll'f"i

n

i

/Ξ(l<Ιiia """ ιιιιι�\λiJ!! ι σι νι1 ι ιι φα,,οιιι v uιω
α"'"'ήι:ιι1ς nοε

5

Γ110fψ>] 6

SS.®
'"""'

160.αχΙ

3.299 100

407.000

-160.000

Γ11ομμη 1

Γρaμμτ'j 2

Πληpωμlς ΠΟΕ

Π

Λο'-'ιt\; λrιτιιιφγι�ιs δαωvrs

Γροιψή 8

Αιωδιiσιιςωόδων υιιtιιΔημικ•iοιι �'-'t φίιων

ΓJΙ'-'Jψή 9

ΑrzοΟφυοκά

z

+15.000

1.66/1.250

ΙfιΙΗΧΊΟ

45�.850

�72500

60000

"·""'

67.500

ιw.αι.ι

160.000

'"' 000

160000

2432100

5-16 000

3%.000

-105.αχJ

19951.1()

672.ΙΧΧ!

1.02700)

3299.100

()
()
ο

A

"Eλ-..tyxos
.ο:όηι..σ ης UJ\'
ιγρα. ψ:,νσπς

ΕΊΌU:ΠΟΥ

ΠΡΟΗfΟΥΜΕΝΟ

ΠΟΧΟΥΣ (π.χ

ΠΟΥ

:trvtΈ'JΌYΣ

Jn,X>Wpιl)$

Φtf\ι>οι><ψ<α;

Μ6ρΙΙ<>ς

ΑΤp\μηΙΌ

ΑΙΙpίλΙΙ)$

Μαι.;.;

lnιi'"'S

Β' Τρίμηνα

61ιηνο

!οuλι<><;

Μι�οι><ιι<><;

Σt-�ιιt;ιJ'ιιι<>s

Ι"' Τρίμηνο

9jllj1'0

ο�ι•·flιιι<>s

NoLμj\"<'S

ό<•lμβρ"'�

Δ'ΤρΙμηνσ

12μη•·ο

ήλc> 1.χαι21.

1VY - 12μηνο)
Η '""Ill-.ill
fll'E:::rE
r INΛ

1l9300

129.300

129.300

129.300

387.900

775 800

1 29.:.00

129.300

129.300

387.')()(1

1_16.1 700

129.300

129.300

130.121

388 721

1 �2421

ο

ο

ο.:

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

2 1XXJ

ο

ο

575

ο

57.5"

ο

ο

465

'·""

ο

400

400

,).4-l(}

ο

ο

560

ο

50.000

ο

ο

ο

2.1XXJ

2.00)

'�""

ο

,,000

12.000

lO.OC'O

ο

10.000

- 20.ιχ;ιο

?.2.000

9.000

9.000

""

2.000

S.o:x>

"'

u

u

ο

18.00)

50.00)

ο

39.roJ

ο

39.roJ

ο

ο

39.0))

ο

ο

ο

ο

39,{00

ο

ο

ο

ο

39,000

ο

ο

ο

ο

39.000

ο

(67)_Πληρωμtς για μtΙσβφάοι:ις oc ψίιοuι;

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

u

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

(·) (μιίον) {67�)-Πpονι:ιιακά Ειτιδόjιι:ιια

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

u

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

u

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

921.065

"

20CXXJ

35.αχJ

35(Χ):.)

90 000

60.αχ>

60001

JOO.αxJ

220.000

310.000

100 <XXJ

20.000

J:mOOO

250000

56()_\ΧΧ)

150 000

110.1XXJ

10.'-<)65

36.3 055

92,1):',5

ο

666.JXXJ

ο

SO.JXXJ

50.000

5(Ι!ΧΧ)

1 0.αχ!

5

56.000

56.αχ:ι

58.00)

170.000

:'>20.0C'O

56.500

56.500

57.000

170fi(X)

490.αχJ

55.0::10

60.000

61 .ΙΧΧΊ

176.000

666 ΙΧΧJ

66.61-1

ο

3.299 100

ο

ο

"

(Μ1)_Πληrωμtς υτιοχρuiχιr.ων Π.Ο.Ε. (+) (83)_Ειηχοpηγαι\ιιι:νις Πληrωιιt<; Υιωχριι;χw.UJV
Π.Ο.Ε.

Σiινολα fρ nμμ ής δ

(61LΑμοιβtς ι:rιρtιών και ιρίιων (+) (62)_Παpι•χίs φίιων(+) (63)_Φόμοι • ιlλη(+)
(ιΉ)_Λοιrιά γινu:ό tξοδα(+)(66)_ΔμιιόνtςΙφμμηflιιιι� ονμλωι:ι!μων(+) {61\}_Λσuιιi ί.ξοδο
(82)_Λι:ιιrιtς σιιοδάπις
9)_Αηο!Jφοιικό
.

(85) Προβλtψt"tς μη ειαι:φα�ς βcβαιωμtνωv κmό- τα ΠΟΕ

Σαpφωνίο nήσιων ατόχωv με nήοια Π/Υ (Γραμμή Α. •:εn�·ο1Ι.α Εσόδων' + fραμμή τ.)

Συμφωνlα εrήοιων αιόχων με m]οιο Π/Υ {fραμμη Α. '.Σόν11λ0 Ε�όδων' + rραμμή f.)

I

lΣΟΣΙ<ΕΛΙΣΙΙ Π/Υ (Άρθρο 1, ασρ βJ) = ΣΥΝΟΛΟ t:ΣΟΔΩΝ (Α)· ΧΊΝΟΑΟ F.ΞΟΔΩΝ (Β)

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣI-1 ΣΊΌΧ0θ!iΣ1ΑΣ

914.000

53 000
'"' 000

ο

I

ΑπλήρωΗς Υnοχριωοιις

490.(1((1

5J.OCΚJ
160.1Ό!JU

129.300

Διοφορό yια οομφωνlα Π/Υ

Στ.

372000

53.000
160ακι

ο

r.

Ε.

91-1.250

3!3..500

129.300

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΌΔΩΝ ΜΕ ΑΠΟθΕΜΑτJΚΟ (Γpαμμtς 1 . 9)

Δ2

160.000

ο

n.

Δ1

150.500

1(,()_00)

ο

·.

rιιοιψή 7

JD(Y

=�

λΝλΛYr:fΛI Π

{7)_Εnι;νδύσι:ι s

Μ

50..500

160.WJ

ΠΟΧΟΘΕΣΙΑ

ΕJΌΥΣ: Π/"{

(65)_Πληrωμtς γ1α 'ην ιξοιιηptιηοη δημόοιας 11iuιης

ιιαJΙιJΙόσαs 01 ψi ιοuς

Γpιηψή 6

50[)(1()

16(100)

ο

(674)_Προνοια�ά cιιιδόιιατu

Γραμμή 5

50.000

!60,00J

()

1.552.421

(60)_Α}ΙΟΙβtςι:αι tξοδα ιφοοωιτιwό

.:,..,...:,,.L� i\U rJιι:νδύσrι�

163.00)

u

ο

ΑΝλΑΥΘΗJ...
'ΕΣΕ

Προνοια�ιl rJΙΙδόμαισ

Γr'-'ΙΙΙΙ'ή -.1

�67150

u

ο

ο

2Ι]Η}·Ε-.ήοιοι

Κόσως lljl(I(I(.)ΙJU:Oi)

rι"'μμη 3 Δαιτάνι:ς γιο 1ην tξσΙΙηpέlηοη 1\ημ<'ιιnαο;ιτiσιης

12-ι:ΟΟ

PO QYΣ

11ΈΧΟΥΣΑ

1.ϊΟΧΟΘΕΙΙλ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔ!Ι<ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΠΣΜΟΥ

5ROOO

5tl.IXXJ

672.001
160.000

ΠΟΧΟΘΕΣ1Α ΕΟΔΩΝ

12.αl(l
ο

{S)_Χpημu1ι�ό υιιάλυuιι>

I

.... ,"'

ο

"

"

ο

ο

ατι6 δό-νηα

ΣΥΝΟΛΟ ΈΣΟΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΜΑΊΊΙ<Ο ΥΠΟΑΟΙΠΟ (Σiινι>λα rραμμών1·7)

()
12/)(Χ)

(-Ι1}_Ειοιφόξιις ιιιιiμ ιο<> ΔημιJ{ΙίιιιΙ �ιιι φίιων+(42}_ΕΙtισψ<�J>Ι\χrημιΊιων+(31}_Εισιφιiξιιs

Λοuιd εοο&ι

Α

u

Σiινιιλο fpαμμής 4

Σύνολο Αnλήρωιων Υuοχμιώοεων κσ.1ά τψ• 3Ί,/]2 ιφοηγαlψcνοσ ι;>U<. tιοuς {π.χ 2013)
Μψ·ιαίοι στόχοι οnλήρωτω•· uzιοχμιώσcων σικ. tτσσς Π/Υ (n.x 2σ14)

I

3.299 100

""�""'

I

2Η.875

I

:\87.
9\U

.

ΤΟ ΠΕΔ!Ο ΔΕ ΙΥΜΠΛΗΡΩΝΕlΆΙ
216300

669.-175

250.300

""-'00

I

1

2�7 7fi5
.

1

788.365

I

1 Α57.840

I

295 1!00

1 205.ROO I

�26.700

821<300

2 21!6140

1 3HJOO I 306300 1

:m 746

1

9-16,'\.J6

ΤΟ ΠΕΔ10 ΔΕ ΙΥΜΠΛΗΡΩΝΕΊΆΙ

{]

3.299.100

ο

ο

I

�-299100

"

{]

I

16!i700

2�5 125

1509511

110.000

110000

110.000

2�-1.773

1 2 1.700

121 ;ί)()

202.2:.5

1 10.οα:J

Jl(J (){)()

1 10()(1(1

210.410

12.'1.635

H920J

IΊ9.20J

127.150

120(ΧΧ!

150fi(X)

13000.)

95550

1�5%0

2!}2 700

!\7.700

110.254

1 \ Q (XX)

ΗΟ.οα:J

'" JXXJ

δO.fiS.I

"

�.(XXJ

I

Η πεp\οδος της onotoς ανομοpφώΟη><αν 01 01όχοι (μήvες/τpίμφ•α) οημηώνπαι με τη
OU\I�ιipω�f\ του opιtl ιοiι 1 ατα διnλανό ncδlo

Σελ(δα 1 αιιό 2

I

I

ο

666Η

I

.

ΠΙΝΑΚ ' 5Α 'TnXnAHIA niΚnNnMIKON ΑΠQΠΛF''<ΑΤΩΝ

Ν.Π.Λ Λ

1

λ/Α Ιuιλης

2

ι:

λ


<

I'

ιrnχιψηγήσι:� \"W λn10Ufi\OU.iς δαnάv� (·Ι(μιiοv) (0621)_Εmχφη\,ήοnς για ι..ά\υψη

CΙΙ.

5-15 000

&mάνης 1wν ιφον αhών ιιη/ιοp01<ο1>'

..fραμμήΖ ΕιΙΙχιιρηyήα"ς 110 Πp.,..�ιαι..ιi Εοιδ<.ίμαuι
pαμμή3 fJΊψψηγήιr.'ς για αιιι•/wσι:u;

ραμμή4

6ια Έσοδι.:ι (φφω\ V.\η, διλαΙώp01LΙ. Fltq<'f>Ι<;.

nρόσnμα. πρόσοδΟI αηό nrpιoooia)

s

I

7

'

'

11

10

12

"

"

1S

"

11

"

2D

"

21

'"'"'

J\'Υ

ΟΙ

ΠΟΥ[

οο,

ηyροφώνtnις

l<rJwάf""i

4ιf1'<J'.J<ip�

MiιpΙIO\

Αϊpψηνν

l!.u""i

Anf"-\"'1

""""

8'Tptpq1'D

.,.,.

Ιοί>λ"'\

A'"'""'n"'i

Σnnίμ�f"ol'i

ΓΤpίμηνο

!jtqνD

o._,ωjlr""i

11cίμ�

ι'.ι•ίμ,�\0(

.1'Τplμηνο

ιπij�J. ιι:αι

11pΌ'Ινο

1L (I\IY •

1%μJινο) Η

TIMHID'EΠEJ

ο\ΝΑ.ι\ΥθΗΚΕtε

ΝΑ fi.NAJII.H

Ο ΟΥ!(n.χ.
Π ί

:014)

'

"

..."""
11WniiJ!S1WV

ΜΕ.,.

'

135 000

40000

175.000

411 0011

�ο οοο

'

255 000

...000

67 500

�0 000

50000

1 57.500

41l500

�0000

62.500

30.000

132.500

54S.DOO

σ

(062Ι)_ΕιtΙχυρηyήσflι, yια ι..α.\uψη δαιlάvηs ιων πpuvuuσ;.:.V nnOOμiru.J.,·

ο

σ

ο

ο

ο

'

σ

σ

σ

'

σ

σ

ο

σ

ο

'

ο

ο

ο

'

'

ο

(J3)_Έ�τα>.-uςιηφφηγήοας \'1<1: ιntvbί>onς

'

ο

σ

σ

ο

ο

ο

ο

ο

'

ο

ο

ο

ο

ο

σ

ο

ο

ο

σ

ο

54 255

'

11

s 000

" '"

!OJI75

5 0011

s σοο

5 075

15.1115

15.150

sooo

s σοο

5075

15 1J7S

40225

5 000

s οοσ

� Q�O

1Μ3σ

51.255

σ

(ΟJ).Πρό�ιιδuι ιmίtu�ivηιη πrρwwiιι ι�)(02).Πpόοο00ι αnί> υιν �•νηι.ή πφιννυiα {+)

(03)_Έοο/ι<J από ανumυδαω.ά ιt.\η ι..αι Ιιu.mώματα ι� J (04).Έοο/ι<J ιmb �οUΙiι ύ.λΙJ.

<

λΝΑ,\ΥΠΑ Π:
Ι

(I 2) "Ειπαχω; mΙ.ι;οιιηyήοοι; για ι..Wιυψη λntoupyu.� /ιαnανιJ,• (+) (06)_Έοο6α anb

papμή I f.nψ>ι>ηγήσης )111 \ι ι1ουρι1.J ς bσηUνι�

ΠΟΧΟΟΕ!:J:.\

ΠI'ΟΚΓΟΥΜW:

rnn.Όvt{n.J
2fHJ· EU,.t,.
"'χ•

ι

ς

rJ"O'I't:JVY
ετοΥΣrtοΊ'

OM.λ.l011DIHMEN01 ΚΟΔΙΚΟJ ΠJ'Ο)J]ΟΛΟΠlΜΟΥ

l"JΟΧΟθΕΣΙΑ. ΕΙΟΔΩΝ

t

3

nrοιv."'ισ.t.ι.

Πf!ίΟΥlλ
ΠΟΧΟθΕ!\Α

;

1 ΕΘ �'-> Η::: ι+ .Σ-ΤΕ(ι+

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

(Σuμnληρώνονται pόνο 1α pη σχιασμiνα nrδία p.r την iνδnξq •ο• /ποσά oc ι:uρώ)

δwnιΟμι:πα αι� παροχή υnηριοι,;,.,. {+ JΙΟ5)_Φiιραι t;αιΕιοψορί>;{•)(07)_Λοωά tm:m:ά

ioo�+) (li)_ΈooOO rmiι DJtuiησrι ι..ινφι'κ ι.m m.iνη υις nφιυοο� ι•)(Ι4)..Δ�ιiς..

tληρuvo�u'� ιJ.ρι16uWς(+) (15)_11ρι>οαuζήο(\Ιj, nρόιmμα. παpαf'ο�α (+) (16)_Λοιηiι
D.,ω.>α ίοοbα
[21)_Τα�ιu:ά ioo/lα ΠΟΕ(�) (22)_'f.>,:uooα ioobα ΠΟΕ

Γpαμμή5

Έυυδα nuu ιφυjlλmruιι να ιοοιφαχt!uύν αιiι
απσηήσιιι; ΠΟΕ

:tσw).ofpapμή�4
[3Ζ • !5) (Ει.."riμηση n<ι�φ<ψ""')

fραμpή 6 ΛοuιάΈσοδα

Α

σ

σ

ο

σ

ο

'

'

ο

σ

'

σ

'

'

'

'

11

5.000

.....

10.075

5.0011

5.000

5.11/S

15.e'J$

25.150

σ

σ

,..,

5...

5.1115

15.075

...225

5.000

5 000

'·"'

"""

SllSS

σ

σ

σ

ο

ο

ο

'

σ

'

σ

σ

σ

ο

σ

'

'

ο

'

(4J)_Εισnραξεις unίρ 1011 ..\ημnoiou ι..ιn ιpit,.,.+(42)_Eπισιp!>fb;

J37 220

'

ι 781

9.79�

\1 893

"·"'

11.89�

11 893

1 ] .89)

35.679

3'.1.147

11.893

\ ] .893

IJ.8!1:\

35.6'79

9�.&26

11.393

\ 1 .893

18 603

".3"

137.2:NI

{S)_Χρqμαrι.ι;.iι υnόλσUΙο

30.800

'

"""

30.10tJ

30JOO

30.1011

30.JOO

:'10.800

,...,

30.100

30.!00

.....

30.100

30>00

,...,.

30.100

36.300

30.300

311.!00

�.100

30JIOO

σ

767.2i5

"-"''

IIO.S94

17.757

239.34.3

4Hfl3

17.61JJ

17361

161.5S4

310.097

115.1�

11.693

'""

2.'9.�

571.351

87.6'13

IJD.l'l.!

��-·�

21,.72(

761.'1.75

ο

χrημάιt.ιv+ (31 }_ΕΙlΙΠpό{ιις από δάνrω

fpαpμή 7 Χpημ <.Π'Ι);ό γηnλοιnη

'
54.1.55

1ΎΝΟΛΟ ΕΣΟ.ΥlΝ ΜΕΧ!'ΗΜλτΙΚΟ)"ΟΟ,\0100 (!61'0\ο fpαμμών 1-1!

I
nroι.n:YOYIA

,.,..,"""
'"''""""'

OM.UOOOIHMENOl l«lΔJ](OJ ΠΡΟ'ι'ΠΟΛΟΠΙΜοΥ

trοχΟθΕΣΙΑ Ε!ΟΔΩΝ

"""""

..._ w,

ΠΟΧΟθΕΙlλ

ΠΟΥΣ:lVΥ

'"""

nτm:noY

nrotι.rtrtMI!N

tromYlti-J

no,

λΝλΛΥΠλΙ ΣΕ OIJV'r"E'fOYΣ
2114)-rtl'pι""

""'•'"r�

Φι.J'οι-:•»pΥ'\

M:ιp••'l

Α7piιτηνο

Anrιλ"'l

Μα"'Ι

lo<W""i

B'Tp\μi(VΘ

.,....

Ιιτ!•Ν<»

Αι''Ι"""''"'Ι

Σ.mιΙμj\rιr.ς

rτpιp�νο

""'"

Οι.ι.<f!r•�

llι·iμ�r""i

ιlιο/μ�LΩ!;

.).'Τpίp>ινο

12pJ!WΙ

25.74!

76.113

'""'

'

'

ο

'

λΝλΛΥθΗΚΕU

.,...... ..,

πίj�1.ιιαι
ZJ. (JVrUιup-o) H
TrMHDFEΙJEΙ

211.053

ο

4.110

15200

25.200

s..sισ

2.).200

25.200

25-"WO

15.100

130.210

25.200

25.200

25.200

75.600

211S.UII

Ζ5.200

25.225

ο

ο

ο

ο

ο

ο

ο

'

'

ο

'

'

'

ο

ο

σ.

2.000

σ

σ

ο

"''

""

σ

ο

sσσ

1.000

ο

ο

soo

15110

ο

ο

""

3.500

3.500

3.200

JtJ.&O�

7.SOU

5.000

1.000

lO.SOO

"""

3.300

1.500

ο

•οοο

'

20.109

soo

ο

"""

500

σ

3.500

""

4fι.ΗΝ

4.100

46.10�

'

18.500

'

500

11.000

ο

11.500

σ

ο

'

11.500

σ

ο

'

σ

!I.SOO

σ

ο

11.500

(67Ι_Π).ηρωμtς yιa ptωβιβάοιu; α ψίιους

'

σ

σ

'

σ

σ

σ

ο

'

'

σ

σ

σ

'

σ

'

σ

σ

ο

'

ο

σ

(·) (�riσv)(674Lnpu••uιαι.ά ΕιιιlΧψ01α

σ

σ

σ

σ

σ

'

σ

ο

σ

σ

'

ο

ο

ο

σ

ο

σ

σ

'

ο

σ

ο

σ

ο

σ

σ

σ

ο

σ

'

ο

'

(611_Apcψj,; οφηών και ψiιωοι (+) (62)_Παpοχiς Ίpiwv{�)Ι63)_Φόpot· ιiλη(+)

:!16.993

'

σ

4.876

14 *71

19.347

2!1766

33.805

18.121

73.3\12

"·'-"

33.648

19.509

3S JJ7

01.344

IM.s<l

32.650

37%8

21.792

9l410

276.1)!0

ο

fραpμή 8 Απο/ιίιοι.� ιοbδων unί.ρ Δημοσίου ι.ιn ψί-ιω.t

(821_Λ(\\/Ιi.ς αnοδόοιις

113.220

'

1.781

9.0D6

\0.654

21 .44 1

10.65-1

10.654

1 0.654

31.96"Ζ

53...

10.65.J

10ΑΟ4

]tJ.65.ι

:n.111

.8.5.115

10.654

10.65-1

16.797

38.105

121220

σ

Γpσμμή 9 λπο!kμσαι;ό

{9Lλnοθιμ<.Π'Ι);0

JMOO

ο

18.400

'

761.175

161.215

'

σ

Γpαμpή Ι J(όαιυς ιφοοωπ•�uiι

(60)_λμοιβ� ιιαι iξuιin npυoo.>nl).gύ

fpαμμή2 Πp<ινοια�4 mιΟΟμαuι

(674)_Πpονυιαι..ιi Ο!Ι&.'ιμαια

fpαμμή3

(&5Ulληρωμ� rw την f(unηpiυιoη bημιιοως nίσιης

ΔαΜνιι; yια τηv t<unηpii:JOIJ bημόοιας nίσι:ης

fραμμή4 jαηάν� για mrvbύι:k'\

fpaμμήS rD.ηριψΙς nor

Γραμμή 6

Μιmβιf!άαu; α ψίιους

(7Lf.nrνδoxm.ς

(δ!J_Πληρ...μiς unoxp.W.,ν Π.ο.ε. (• J (&3)_Εnιχοpηyυiιμινrς Πληρwμiς Υnο;ι:ριώοπ.w
rιο.Ε.

Iiι\W.ιtfpoφ�i
Γραμp� 7

Λοιniι; .\ηιuυργlλίι; δαιlάνις

(ΗΙ_Λννιό γινι.ι..α ίξuδαι:�)(&b)_�αnάν� npι�pήf!ι� ιινα.\ωοi�ων(�) (68Lλuwά �uδα

Β.

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΟΝ ΜfλΠΟθΕΜΑ'Π.ΚΟ (rpσμμά; 1·')

r.

Δu1f11Pci yιο ο-vμφωνlα.JΥΥ

Δ1

� ιτΙιιιιwν σ'dιχuν ιιι ιτήιιιο ηι'Υ (fpαμμ.Ιι Α. "tiινο\ο Εσι.όων" + fpapμJJ f.)

Δ2
Ε.

ΣΤ.

z

[aS) Πρcfλtιfιιι; pq ιiσιιpeψκ fι:�ίνwν uniι το. ΠΟΕ

�� n:ήιnωνιπ�μt rοjιιιο fVY (Γpαμμή λ. "Ι/ινο\οΈ;tlιόων"+ Γpαpμή Γ.t
I

I

IIOIΚUWI � (λplρσ 1, 11ιιp. μ_l)., ΙΥΝΟΛΟ ΕΙΟΔΟΝ (λ)·ΙΥΝΟΛΟΕΕΟΔΟΝ (!)

Αιι\�p.ι11:<; ΥιtΟΧΡfώοrις

ANAMOPΦODJ rroxoeEIJAI

Ιιiηι.\σ AJLI.ήpl<l11•''' Υοοχιιιώοη.ιν ιr;Ο"ιά τη••31/11 �φ..ηγvuμι-νου οι.ιι. i'nιι>ς (a.x Zltl3)

Mη11aιcn IΠO),"UI αο.\ήpι.ιΙω\" ι>οaχpιWΙΙιu\· οι.ιι. Ποος IV'f (ο.χ 2011)
Η οφ� Πjς ΘΙΙοiαςαναpοpψι;Ιtηιιaν 01 σΠ.χοι (pή-..:ς{η>ίμην11) οημnώvπαι μr τη
οι>μn\ήpωοη 1ou α1ιθιιοι> I ιnσ διnλα1·ά nτ�

I

761115

767.275

"'" I

s1.0sz

ι '"" Ι

!!1.361

Ι

'""

I

"·"'

I

"·"'

1

το ΠΕΑΙΟ ΔΕΣΥΜΠΛΗΡΟΗΠλl

ι"9!J6:t

1 317.231

17.002

W.113

12..5<1

S36.SS7

219.(66

""'

σ (

75.347

.

6C.I.V

ΏJ.9U

το ΠΕ610 6Ε ΣΥΜΜΗΡΩΝΕτΑJ

σ

I

I
'

'

I

26.131

1�.512

32.932

ΗΙ.ΟΟΟ

15.000

11000

110 975

·1HV

HJ:>A

1J.SM

20000

20000

20.000

......7.'\09

52.U6

:U:.l<JJ

21.5111

J5.Z27

15σοο

2.�.000

,; οοσ

19.3'1&

41Α6�

15.&δ9

34..U6

11.6111

25.000

20.000

]� 400

ο

1.136

18.500

I

I

I

ΟΝΟΜΑ ΦΟΡΕΑ :

t tt μη

(U4)_Ίϊ1'011ααπό ,..,...._ W.η
ε,....ιορι;.,
ϊ.+-)t07J_Λι>ι:m.=ιω.
I

�:�φάj}ο).Δ (•) (1 ι>)_Λοοώ. i:c;t<υ:τα

ω

ΠΟΛιηrηκ·
ΟΣ
Ο ΡΓΑΝΙΣΜ :