கழி க

நா

ைறயாக பய

ெபா வாக ேவளா
வி

உர தயாாி

ைவ

த தவறிய

கழி க , கா நைட கழி க

ெபா

ெக ட நா ற

ேபா

கைள

ைறயாக ம கைவ பதி

கிைட கிற . இ வா

உர தி

இரக ம

கைள ெகா

உலக அளவி

மா 2500 ம

இன க

இ தியாவி

மா ப

. எனேவ ம

இற

கேவட

பய

அ ல

கைள வள

ணி

ரக ம

டறிய ேவ
2. 500 கிரா
ட த

தயாாி த

பட

,

ணி

500 வைக

உர க

ஏ றம

கைள

ெபாிேயானி

இன கைள

ழிகைளேயா, ெதா

கைளேயா

தி ெகா ளலா .

ெச ய
ய,

ளன. இதி

ஏ பம

றஇ

பத

ைண

?
களி

ஆ கிரமி

ளம

ைண

ைட

2

.
ெவ ல

ணீாி

3. ைவ ேகா

ெத

றிய ம

.

வைக

கைளேயா பய
கைள ேத

ேம பர பி

வள

இ ைல. இ தியாவி

ேடா ெமள

வைளவான க டைம

மதி

டறிய ப

ட ப டஎ

தயாாி க அ த த ம

ய அவசிய
ேல

அவ றி

நம

உர

இன க

உர

கிேறா . ம

எ வா
1. ம

.

ைமயான பயனா

உ ளன. ெவ ேவ

மதி ெச ய ேவ

. இ த மதி

அ கக கழி கைள ம கைவ

ேபணி கா பேத ம

றவ ைற ஒேர இட தி

ஏ ப கிற . ஆனா

அதிக அளவிலான இய ைக எ ைவ உ வா க
ல ெபா

ல ெபா

கைர

ெகா

கிேலா மா

1 மீ x 1 மீ பர பளவி
வி

பி

அத

சாண

ேம

ணி

ஆகிய இர
ேம

ெதளி க ேவ

ேகாணி ைப ைவ

ேபா

.

ேவ

.

4. 20-30 நா க

ணீ ெதளி க ேவ

5. அ த இட தி , ம
அவ ைற ேசகாி

பய

.

ேம பர பி

அதிக அளவி

வர ெதாட

.

தி ெகா ளலா .

எ - ழி தயாாி த
எ - ழி தயாாி பத

பல

வ வைம பி ,
ெகா

ேபா

றவ ைற

ேவளா

ைறக

பி
ழி, இ

ழி அ ல

ேத க ெச வத

நா

அைற ெதா

களி

எளிதாக ெச கி

ழி

அைற

ைக தயாாி த

ைக

பாக தி

சி

ஈர பத

அைம க ேவ

வாி

தா க தி

ெதா

ந வி

.

சி

களி

ழிகளி

நீ

கா பா ற

.

ம ெறா

அைற

ைற

றன. இத

, ம ெறா

வசதி ேக ற

ெகா ளைவ ெகா
களி

கைள எ

/

ழா க

களி

. ெதா

அைற ெதா

வசதி ேக ற அளவிளான ெதா

இதர ெபா

நா

ேவ

, நா

ற திேலா, ேதா ட திேலா அைம கலா . ெச க க

அளைவ தீ மான ெச ய ேவ

உயர தி

தா

ைறயான நீ ெவளிேய ற

கழி க

ம கிய ட

ல ,

ெச

மண

யவ

அைறயி

அைறயி

உ ள கழி க

கழி கைள ம க ெச கி

(5 ெசமீ உயர ) ேம

பர ப ப ட ப

றன.

மா 15-20 ெசமீ
ைக அைம க

.

ெசா த இ

ணி

மீ

பிட

ேபா

கைள வி ட ட

கி

றன.

, அைவ ம

ைகைய த

ழிைய 2 மீ x 1 மீ x 0.75 ெசமீ எ

அளவி

,ம

ைக 15 - 20 ெசமீ எ

· ைகயள

மா

சாண ைத ப

உயர தி

ெவ

ய ைவ ேகாைலேயா அ ல

ேவ

.அ

ஈர பத

ைகயி

ற அளவி

த 30 நா க
ைவ

· ப

ைக வற

கா க ெத

ேதைவ ப

ெகா ள ேவ

ேடா அ ல

வ ேவ

ேபாெத லா

பைன ஓைலக

டா . 30 நா க

ைற ெச ய ேவ

கல கிவிட ேவ

அ ல

டா . பறைவகளிட

ேகாணி ைபக

ெகா

கழி

பதா

பிளா

ைபகைள

ஈர பத ைடய தாவர

5 ெசமீ அளவி

ேபா

ற இட களி

நிர ப ேவ

. இய ைக கழி கைள ம

ெவ

அ ல
. இ வா

ெகா


வார
ைறேய

.

· சாியான அள

ஈர பத ைத பராமாி க,

வற சியாக இ

தா

தயாரா

நிர பிய ெம

யம

கைம

2. 60 - 90 நா களி

( ழி அ ல

தயாராகி வி

களி

அ வைட ெச யலா .

. வானிைல

.

?

த ண

.

ைறயாக நீ ெதளி க ேவ

றாக நீ ெதளி க ேவ

1. அட -கா பி நிற தி , ெபா யாக,
நிைலயி

நீ ெதளி

.

ைம ைடய

அவ ைற சீ ெச

எ ெபா

5 ெசமீ

இய ைக கழி கைளேயா இட

கா நைட கழி கைள, சைமயலைற, உணவக , வய

.

.

· ெவ ப ைத இ

ேசகாி

. பி

ெசாதெசாத பாகேவா இ

ைன அ ல

ைவ க ேவ

உபேயாகி க

மீ

அைமய ேவ

ைணயாக, எைட ைறவாக,

ெதா

யி

ைளக

த ணேம ெதா உர தயா

.

கைள பா

அளைவ ெபா
,

ழியி

) ெதா
ெதா

எ ைவ

3.

கைள ெதா

நா க

எ வி

பி

ைகயி

4. ேம

நீாி வைத நி
ப தி

ெகா

, த மனான ெபா
தி

உைடய .

வி

ெதளிவா

பய

தா

வைடயாம

. இதனா

கா ேறா ட ஏ ப

தைழ ச

தி, நா

ேபா

ளி

சியான அ

6. இ

கைள
ப தி

அைற அ ல

நா

தி விடேவ

அைற

ெச கி

. இத

றன. இ வா

அ வைட ெச ய

உர தி

· பயி வள
பயி க

ற ெபா

எளிதி

வி

. இதைன

கிற

ழியி

ற மண

. இ வா

.இ

பைத

அதிக ெவ ப தி

கைள ேச

வி

கலா .

வாசைன ேபா

ெகா

பி

உல

க ேவ

,ந ல

த ேவ

.

.

ைவ க ேவ

. இதனா

.

ழியி

நீாி

ேபா ,

தானாகேவ ஒ

ெச வதா

ழ சி

அைற

நீாி வைத

அைறயி

ைறயி

ம ெறா

ெதாட

சியாக எ ைவ

பய க

ய, ந
சி

கிற .

· இய ைக கழி கைள, ம
க டைம

ேநாி

வி

அைற

80 சத த

பிாி

நி

சாண

ாிய ஒளியி
ெச

2-3

ெக ட வாைட வ

நட

இழ

ம கிய எ ைவ ச லைட ெகா

5. ேசகாி த ெபா

மீ

அதி

. ளி த வாைட வ தா , அ

அறி றி ஆ

ெகா

தலா . ம கிய உர

ெசய பா

.
வைலக

க, எ

. இதனா

வைலயி

ைமயாக ம காம

யிாி

நி

ெச

த ேவ

கைள ச லைட அ ல

பி

எளிதாக பிாி

கைள ெகா

ம க ைவ பத

ைமய ற ந ல மதி

ேதைவயான கணிம ெபா
கிைட க ெச

ந ல கல

கைள

,

ளஎ

ல ,ந ல
கிைட கிற .
ட கைள

உரமாக ெசய ப கிற .

· ெதா உர , ம

ணி

உ ள ேநா

பர ப

யி கைள

ைற

வி கிற .
· ெபா ளாதார ாீதியாக பி
கீ த

உ ளம க

அைம

அவ களி

· ஒ ெவா
இைண

,ம

வா

கிராம தி

ைம பைட கலா . இத
ேவளா

ைம ெதாழி

தயாாி த

ைக

ச க க அைம

ம லாம

உ ளம க

, ச க தி

சிற த

ெச

,ம

உர

இைளஞ க
வி கிற .

கைள

வி பைன ெச

ந ல வ மான ெப கி

ந ல தரமான ெதா உர ைத அளி
ெச ய ஊ

ெப

தயா ெச யலா . ேம

கிராம விவசாயிக

ைச ெதாழிலாக

வ மான ைத அளி கிற .

, ேவைலயி லாத இைளஞ கைள

அவ கேள விைல நி ணய
அேதா ம

த கிய நிைலயி

ந ல நீ


றன .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful