You are on page 1of 14

ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE

DO MOMENTU ROZPOCZCIA EGZAMINU!

Miejsce
na naklejk
MWT-P1_1P092

EGZAMIN MATURALNY
Z WIEDZY O TACU

MAJ
ROK 2009

POZIOM PODSTAWOWY
Czas pracy 120 minut
Instrukcja dla zdajcego
1. Sprawd, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron
(zadania 1 18). Ewentualny brak zgo przewodniczcemu
zespou nadzorujcego egzamin.
2. Odpowiedzi zapisz w miejscu na to przeznaczonym
przy kadym zadaniu.
3. Pisz czytelnie. Uywaj dugopisu/pira tylko z czarnym
tuszem / atramentem.
4. Nie uywaj korektora, a bdne zapisy wyranie przekrel.
5. Pamitaj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj ocenie.
6. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj dat urodzenia i PESEL.
Nie wpisuj adnych znakw w czci przeznaczonej
dla egzaminatora.

Za rozwizanie
wszystkich zada
mona otrzyma
cznie
100 punktw

yczymy powodzenia!

Wypenia zdajcy
przed rozpoczciem pracy
PESEL ZDAJCEGO

KOD
ZDAJCEGO

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 1. (8 pkt)
Na ilustracjach przedstawiono sceny z baletw. Wpisz w odpowiednie kolumny tabeli
nazwiska choreografw oraz podaj rdo inspiracji dla powstania tych dzie.

A.

B.

C.

D.

Nazwisko choreografa

rdo inspiracji

A.
B.
C.
D.

Zadanie 2. (3 pkt)
W tabeli postaw znak X obok tytuw baletw stworzonych przez Michaia Fokina,
ktre eksponuj posta tancerza-solisty.
Uwaga: jeden tytu baletu jest zbdny.
Tytu baletu
Tace poowieckie
Ognisty ptak
Duch ry
Pietruszka

Odpowied

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 3. (4 pkt)
Dokocz poniej zamieszczone zdania, podkrelajc waciw liter.
3.1

Typowym tylko dla kobiecego stroju kurpiowskiego Puszczy Zielonej nakryciem gowy jest
A. czko.
B. czepek.
C. mycka.
D. chustka.

3.2

Typowym okryciem wierzchnim grali podhalaskich jest


A. kaftan.
B. wps.
C. cucha (gunia).
D. jaka.

3.3

Rnobarwne, podune pasy na spodniach i spdnicach s charakterystyczne dla regionu


A. wielkopolskiego.
B. kaszubskiego.
C. owickiego.
D. kujawskiego.

3.4

Bat z sarniej nki w rodzaju szpicruty ozdobionej kolorowymi wstkami jest


uzupenieniem mskiego stroju regionu
A. lskiego.
B. wielkopolskiego.
C. podhalaskiego.
D. kurpiowskiego.

Zadanie 4. (1 pkt)
Podaj tytu baletu, z ktrego pochodzi przedstawiony na ilustracji kostium.

Tytu baletu ................................................................................................................................


Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

1.
8

2.
3

3.
4

4.
1

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 5. (3 pkt)
Zapoznaj si z fragmentami wypowiedzi wybitnych choreografw i pod kad z nich
wpisz nazwisko autora.
Uwaga: trzy nazwiska s zbdne.
5.1 Nigdy nie ukadam zawczasu tacw ani ruchw, dopki nie zaczn prb z tancerzami.
Omawiam dekoracje i kostiumy ze scenografem, aby byy one zgodne z ca koncepcj
baletu. Omawiam te wiata oraz muzyk z kompozytorem i dyrygentem, ale nie omawiam
baletu z moimi tancerzami [...]. Czasem ukadam najpierw zakoczenie baletu, niekiedy
zaczynam od rodka. Syn marnotrawny powsta w 1929 r. w 10 dni, Ognisty ptak
w 1949 r. w cigu jednego tygodnia.
Nazwisko choreografa ................................................................................................................
5.2 Myl przewodnia mojej pracy choreograficznej wynikaa z moich zainteresowa.
Do osigni, ktre sobie najbardziej ceni, zaliczam przede wszystkim Cudownego
mandaryna Beli Bartoka. Wybieraam mroczne tematy gwnie dlatego, aby w ludzkiej
psychice uparcie doszukiwa si nadziei, ktra pozwala y i ufa. W Niobe
Juliusza uciuka aktualizacja mitu pozwolia mi na wypowiedzenie protestu przeciw wojnom
i tragediom matek.
Nazwisko choreografa ................................................................................................................
5.3 Swoje balety dziel na trzy rodzaje: takie (tych jest bardzo niewiele), ktre kreuj
i pozostawiam bez zmian. Na przykad Bolero ma t sam choreografi od 25 lat. Inne
stworzone przeze mnie to te, ktre po pewnym czasie uwaam za ze lub przestarzae, wic
wyczam je z repertuaru. Do trzeciego rodzaju nale balety, nad ktrymi pracuj cae ycie
i nieustannie je zmieniam.
Nazwisko choreografa ................................................................................................................

A. John Cranko

B. Teresa Kujawa

C. Janina Jarzynwna-Sobczak

D. George Balanchine

E. Roland Petit

F. Maurice Bjart

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 6. (7 pkt)
Dokocz poniej zamieszczone zdania, podkrelajc waciw liter.
6.1 Autorem choreografii najsawniejszego baletowego divertissement Pas de Quatre jest
A. Jean Coralli.
B. Filippo Taglioni.
C. Jules Perrot.
D. Arthur Saint-Lon.
6.2 Twrc miniatury choreograficznej Umierajcy abd Camille Saint-Sansa jest
A. Serge Lifar.
B. Michai Fokin.
C. Leonid Miasin.
D. George Balanchine.
6.3 Now, wspczesn interpretacj synnego baletu romantycznego Giselle stworzy
A. Roland Petit.
B. Frederick Ashton.
C. John Cranko.
D. Mats Ek.
6.4 Twrc West Side Story synnego musicalu, nowoczesnej adaptacji dramatu Szekspira
Romeo i Julia jest
A. Kurt Jooss.
B. Jerome Robbins.
C. Carolyn Carlson.
D. William Forsythe.
6.5 Wasn wersj baletu wito wiosny stworzya rwnie
A. Teresa Kujawa.
B. Ruth Saint-Denis.
C. Ewa Wycichowska.
D. Janina Jarzynwna-Sobczak.
6.6 Autorem wspczesnej adaptacji choreograficznej bani Perraulta Kopciuszek jest
A. Martha Graham.
B. Pina Bausch.
C. Birgit Cullberg.
D. Maguy Marin.
6.7 Choreografi do muzyki Igora Strawiskiego Wesele zrealizowa rwnie wspczesny
choreograf
A. Hans van Manen.
B. Angelin Preljocaj.
C. John Neumeier.
D. Maurice Bjart.
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

5.
3

6.
7

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 7. (12 pkt)


Na podstawie zamieszczonej poniej ilustracji dokonaj analizy ruchu tanecznego,
zwracajc uwag na form ruchu, kompozycj ruchu i charakter ruchu.
7.1 Opisanie formy ruchu 5 pkt.
7.2 Omwienie kompozycji ruchu 5 pkt.
7.3 Opisanie charakteru ruchu 2 pkt.

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

7.1
5

7.2
5

7.3
2

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 8. (2 pkt)
Przeczytaj zawarte w tabeli opisy i przyporzdkuj im waciwe nazwy.
Uwaga: dwie nazwy s zbdne.
Nr
zadania
8.1
8.2

Opis

Nazwa

wiczenia na pododze poszerzajce zakres ruchomoci staww


caego ciaa i uaktywniajce prac mini przez ich wyduanie.
Towarzyszenie drugiej osobie w tacu, umiejtno
wzajemnego kontaktu i wspdziaania tancerzy.

A. Barre au sol

B. Rytmika

C. Partnerowanie

D. Joga

Zadanie 9. (5 pkt)
Zaznacz znakiem X w odpowiedniej rubryce tabeli zdania prawdziwe oraz zdania
faszywe.
Zadanie
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Tre zadania
Tace kurpiowskie s wykonywane wycznie
w parach.
Wiwaty i walcerki wystpuj na terenie Maopolski.
W wielu regionach Polski tace rozpoczynaj si
przypiewk.
Niektre nazwy tacw regionalnych pochodz
od czynnoci zawodowych.
Zbjnicki to taniec wykonywany przez parzyst liczb
par mieszanych.

Prawda

Fasz

Zadanie 10. (6 pkt)


W zamieszczonej poniej tabeli wymieniono bohaterw tradycyjnych baletw
klasycznych. Uzupenij tabel, wpisujc odpowiedni liter, oznaczajc tytu baletu,
w ktrym dana posta wystpuje.
Uwaga: dwa tytuy baletw s zbdne.
A. pica Krlewna
B. Napoli
C. Giselle

D. Crka le strzeona
E. Dziadek do orzechw
F. Don Kichot

Nr
Posta
zadania
10.1 Swanilda
10.2

Mirta

10.3

Drosselmeyer

10.4

Kitri

10.5

Ksi Dsir

10.6

Wdowa Simone

G. Jezioro abdzie
H. Coppelia

Tytu baletu

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

Zadanie 11. (3 pkt)


Do krtkich opisw twrczoci wybitnych choreografw XX wieku dopasuj nazwiska
wybrane spord zamieszczonych pod tabel.
Uwaga: trzy nazwiska s zbdne.
Zadanie
11.1

Opis
W jej wystpach decydujc rol odgryway efekty wietlne
poczone z wykorzystaniem rnego rodzaju tkanin i kijw.

11.2

Jest twrc baletw czcych w sobie elementy taca


klasycznego, jazzowego i wspczesnego, nawizujcych
do muzycznych tradycji potomkw niewolnikw przywiezionych
z Afryki.

11.3

Opracowa wasny system ruchowy zwany contact improvisation.

Nazwisko

A. Steve Paxton

B. Mary Wigman

C. Bill T. Jones

D. Loe Fuller

E. Alvin Ailey

F. Charles Weidman

Zadanie 12. (8 pkt)


Zaznacz znakiem X, w odpowiedniej rubryce tabeli, zdania prawdziwe oraz zdania
faszywe zwizane z klasycznym, japoskim teatrem kabuki.
Nr
zadania

Tre zadania

Prawda

12.1

Kabuki jest form teatru zwizan z kultur


arystokratyczn.

12.2

Autork i aktork pierwszego przedstawienia kabuki


bya tancerka Okuni.

12.3

W teatrze kabuki wystpuj mczyni (onnagata),


ktrzy graj role kobiece.

12.4

Charakterystycznym elementem przestrzeni scenicznej


jest kwadratowe podium osonite dachem wspartym na
4 kolumnach.

12.5

W przedstawieniach kabuki wykorzystuje si zapadnie,


dwigi, a take scen obrotow.

12.6

Sztuki kabuki skadaj si zazwyczaj z dwch czci.

12.7

Jednym z efektw scenicznych jest czsta zmiana


kostiumw.

12.8

Dziaaniom aktorw teatru kabuki towarzyszy jeden


instrument.

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

8.
2

9.
5

10.
6

11.
3

12.
8

Fasz

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

10

Zadanie 13. (6 pkt)


Poniej zamieszczono ilustracj oraz krtki opis baletu romantycznego. Podaj jego tytu,
nazwisko choreografa oraz nazwiska tancerek, ktre wystpiy w wersji prapremierowej
tego dziea.

Gdy kurtyna podniosa si i cztery cuda weszy w jednej linii, trzymajc si w dowd
przyjani za rce, na widowni wybuch od razu sza nie tylko podziwu, ale i zdumienia.
Po chwili rozpocz si powolny taniec owego Pas i cztery damy formoway szereg figur,
nienagannych pod wzgldem smaku i elegancji.
13.1 Tytu baletu .........................................................................................................................
13.2 Nazwisko choreografa ........................................................................................................
13.3 Nazwiska tancerek .............................................................................................................
......................................................................................................................................................

Zadanie 14. (3 pkt)


Zaznacz znakiem X nazwiska tych choreografw, ktrzy s autorami rnych wersji
baletu Crka le strzeona
Uwaga: dwa nazwiska s zbdne.
Zadanie
Nazwisko choreografa
Jules Perrot
14.1
14.2

Jean Dauberval

14.3

Filippo Taglioni

14.4

Heinz Spoerli

14.5

Frederick Ashton

Odpowied

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

11

Zadanie 15. (7 pkt)


Ilustracje przedstawiaj polskie tace narodowe. Napisz pod kad z nich nazw taca.
W tabeli zaznacz znakiem X dwie cechy wsplne dla form polskich tacw narodowych.
Uwaga: dwie cechy zamieszczone w tabeli s zbdne.

A. ......................................

B. ......................................

D. ......................................

C. ......................................

E. ......................................

tace w parach
tace solowe
tace zespoowe
tace trjkami

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

13.
6

14.
3

15.
7

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

12

Zadanie 16. (8 pkt)


Napisz pod kad ilustracj nazw taca (A E) oraz jego cech charakterystyczn (a e).
Uwaga: jedna nazwa i cecha taca s zbdne.

16.1 ................................................................

16.2 ......................................

16.3 ................................................................

16.4 ..........................................

Nazwa taca
A. gaillarde

Cecha charakterystyczna taca


a. Obroty i przejcia pod wysoko uniesionymi ramionami.

B.

volta

b.

Brak ustalonego porzdku krokw i powtarzanie tej


samej frazy ruchowej.

C.

allemande

c.

Rysunek przestrzenny w ksztacie semki, litery Z, S


lub cyfry 2.

D.

gawot

d.

Piciokrok skadajcy si z 4 maych podskokw


i jednego duego zakoczonego na dwch nogach.

E.

menuet

e.

Obrt partnera z jednoczesnym, wysokim


podrzucaniem partnerki.

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

13

Zadanie 17. (10 pkt)


Do kadego tytuu widowiska dopasuj nazwisko jego twrcy (A G) oraz nazw formy
widowiska (a g).
Uwaga: dwa nazwiska i dwie nazwy widowisk s zbdne.
Zadanie

Tytu widowiska

17.1

Wykwintne Indie

17.2

Cadmus et Hermione

17.3

Mieszczanin szlachcicem

17.4

Medea i Jazon

17.5

pica krlewna
A. Marius Petipa
B. Jules Perrot
C. Jean-Philippe Rameau
D. Jean-Baptiste Lully
E. Louis Cahusac
F. Jean-Georges Noverre
G. Molier

Nazwisko twrcy

Forma widowiska

a. tragedia baletowa
b. opera-balet
c. balet divertissement
d. komedia baletowa
e. balet-maskarada
f. balet z wejciami
g. balet z akcj

Zadanie 18. (4 pkt)


Wpisz do tabeli litery oznaczajce nazwiska twrcw terminw zamieszczonych
w tabeli.
Uwaga: dwa nazwiska s zbdne.
Zadanie
18.1

Terminy
Upadanie i odzyskiwanie rwnowagi (fall and recovery)

18.2

Naprenie, pchnicie, wymach

18.3

Contraction, release, effort

18.4

Event

A. Simone Forti
B. Doris Humphrey
C. Mary Wigman

D. Martha Graham
E. Merce Cunningham
F. Rudolf von Laban

Nr zadania
Wypenia Maks. liczba pkt
egzaminator!
Uzyskana liczba pkt

16.
8

17.
10

18.
4

Nazwisko twrcy

14

Egzamin maturalny z wiedzy o tacu


Poziom podstawowy

BRUDNOPIS