You are on page 1of 8

Signature Not

Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2009.09.15 11:59:47
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
24305
Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1963
10 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ89/13.1.2009 (ΦΕΚ 40/16.1.2009)


κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς 4. Την υπ’ αριθμ. 40/30.7.2009 απόφαση της Διυπουρ−
την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την κάλυψη δανεί− γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995 με την
ου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφα− οποία εγκρίθηκε ο δανεισμός του Οργανισμού Ελληνικών
λίσεων (ΕΛΓΑ) ποσού 350.000.000,00 ευρώ ........... 1 Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ποσού 350.000.000,00
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1663/ΦΕΚ/ ευρώ με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
Β/229/10.2.2009 απόφασης της Υπουργού Εξωτε− 5. Την υπ’ αριθμ. 44/7.9.2009 απόφαση της Διυπουρ−
ρικών με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερι− γικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995 με την
νής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωρι− οποία παρασχέθηκε η σύμφωνη γνώμη της στον Υφυ−
ακής εργασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου πουργό Οικονομίας και Οικονομικών για την παροχή
Εξωτερικών για το έτος 2009». ......................................... 2 της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην ΤΡΑΠΕΖΑ
Μετατροπή θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την κάλυψη δανείου του ΕΛΓΑ ποσού
(Κ.Υ.) Σπάτων, του ΓΝ «Σισμανόγλειο», αρμοδιότη− 350.000.000,00 ευρώ.
τας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. 3 6. Τις υπ’ αριθμ. 124/18.6.2009 απόφαση του Διοικητι−
Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι) Κο− κού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ για τη λήψη δανείου ποσού
ρίνου, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Αιγινίου, του ΓΝ 350.000.000,00 ευρώ.
Κατερίνης ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ια− 7. Το υπ’ αριθμ. 16513/26.8.2009 έγγραφο του ΕΛΓΑ με
τρείου και σύσταση θέσεων προσωπικού. ............... 4 το οποίο ζητά την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ.45163/24.3.2009 Δημοσίου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για δανεισμό του,
(ΦΕΚ 665/Β/9.4.2009) υπουργικής απόφασης. ........ 5 ποσού 350.000.000,00 ευρώ.
Ατομικός ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής 8. Την υπ’ αριθμ. 168/25.8.2009 απόφαση του Διοικη−
φρούρησης καταστημάτων κράτησης......................... 6 τικού Συμβουλίου του ΕΛΓΑ με την οποία εγκρίθηκε
Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγί− η σύναψη δανείου ποσού 350.000.000,00 ευρώ με την
ας Βαρβάρας. .................................................................................... ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με την εγγύηση του Ελληνικού Δη−
7
μοσίου, αποφασίζουμε:
Παρέχουμε την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για την κάλυψη δανείου του Οργα−
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ νισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) πο−
σού τριακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (350.000.000,00)
Αριθμ. 2/63151/0025 (1) ευρώ, με σκοπό την καταβολή α) αποζημιώσεων για
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου προς ζημίες στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο
την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» για την κάλυψη δανείου από αίτια καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ και β) κρατικών
του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ενισχύσεων ΠΣΕΑ για ζημίες στη φυτική, ζωική, αλιευτική
(ΕΛΓΑ) ποσού 350.000.000,00 ευρώ παραγωγή από αίτια μη καλυπτόμενα από τον ΕΛΓΑ κα−
θώς και στο φυτικό, ζωικό, πάγιο και έγγειο κεφάλαιο.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η χορήγηση και εξυπηρέτηση του δανείου θα γίνει
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
σύμφωνα με τη δανειακή σύμβαση που θα υπογραφεί
Έχοντας υπόψη: μεταξύ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλί−
1. Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 81/20.3.2002 (ΦΕΚ σεων (ΕΛΓΑ) και της δανείστριας Τράπεζας.
57/Α/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Το Ελληνικό Δημόσιο παραιτείται από την εφαρμογή
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και τις ενστάσεις των άρθρων 855 και 867 του Α.Κ. και
και Οικονομικών». διατηρεί τα δικαιώματα και τις ενστάσεις που απορρέ−
2. Τις διατάξεις του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12.7.1995). ουν από τα άρθρα 853, 858, 862, 863 του Α.Κ.
24306 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Περιληπτικά οι όροι του Δανείου είναι οι εξής: ΙΙ. Καθορίζεται προμήθεια υπέρ του Δημοσίου 1,5‰ για
την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία θα εισπράττει
Ποσό: 350.000.000,00 € η Τράπεζα και θα την αποδίδει στο Δημόσιο σύμφωνα
Χρηματοδότρια ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με την υπ’ αριθμ. 2009593/1391/7.2.1996 απόφαση του
Τράπεζα Υπουργού Οικονομικών.
ΙΙI. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω−
Ποσοστό Συμ− 100% ση κατάπτωσης της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου,
μετοχής ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 350.000.000 ευρώ
Εκταμίευση δα− Εφάπαξ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου
νείου: δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το
ακριβές ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπολογιστεί.
Περίοδος χάρι− 3ετής από την ημερομηνία εκτα− Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
τος κεφαλαίου: μίευσης Κυβερνήσεως.
Διάρκεια: 10 έτη Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2009
Αποπληρωμή Σε 7 ετήσιες ισόποσες δόσεις Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
κεφαλαίου:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ
Περίοδος Ετήσια –ετησίως− actual/360 F
εκτοκισμού/κα− Αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ 12854 (2)
ταβολή τόκων− Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1663/ΦΕΚ/
τρόπος υπολο− Β/229/10.2.2009 απόφασης της Υπουργού Εξωτερι−
γισμού κών με θέμα «Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής,
Επιτόκιο: Σταθερό, ίσο με το 7ετές EURO Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών υπερωριακής ερ−
MID SWAP RATE (έναντι 6μηνιαίου γασίας των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών
Euribor). για το έτος 2009».

Περιθώριο επι− 1,96% (196 μονάδες βάσης), πλέον Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ


τοκίου: της εκάστοτε εισφοράς ν. 128/1975 Έχοντας υπόψη:
(σήμερα 0,60%) 1. Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 155 παρ. 11 του
Προμήθεια δα− 0,20% (20 μονάδες βάσης) επί της ν. 3566/2007 (ΦΕΚ 117/τ. Α/5.6.2007), «Οργανισμός του
νείου: ονομαστικής αξίας της Χρηματο− Υπουργείου Εξωτερικών».
δότησης που θα καταβληθεί στην 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
έναρξη του δανείου. σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
Λοιποί όροι: Οι συνήθεις για δάνεια αυτής της (ΦΕΚ Α 98).
μορφής, περιλαμβανομένης και της 3. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 (ΦΕΚ
δυνατότητας να εκχωρηθεί η σύμ− 297Α/23.12.2003).
βαση που θα καταρτισθεί, ως ενέ− 4. Την υπ’ αριθμ. 2/8098/0022/9.2.2004/ΦΕΚ/Β/332/
χυρο στην Τράπεζα της Ελλάδος 11.2.2004.
στο πλαίσιο άσκησης της Νομισμα− 5. Τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 849/1978, όπως
τικής Πολιτικής, υπό τη μορφή της συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993, περί
παροχής ασφάλειας μη εμπορεύ− αναδρομικότητας των αποφάσεων.
σιμου περιουσιακού στοιχείου (Εγκ 6. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1558/1985 (ΦΕΚ
Τ.Ε. 532/20.12.2006, 477/13.08.2008). 137/τ.Α/26.7.1985).
Με την απόφαση αυτή, αναλαμβάνουμε την υποχρέ− 7. Τις υπ’ αριθμ.: ΠΥΣ 67/1986 (ΦΕΚ 70/Α/5.6.1986),
ωση σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης ληξιπρό− ΠΥΣ 63/1988 (ΦΕΚ 147/Α/1.7.1988), ΠΥΣ 9/11.1.1990 (ΦΕΚ4/
θεσμης δόσης ή μέρους αυτής, ενδιαμέσων τόκων ή τό− τ.Α/15.1.1990), ΠΥΣ 162/12.11.1993, ΠΥΣ 30/1996 (ΦΕΚ 46/Α/
κων υπερημερίας του δανείου ή άλλων επιβαρύνσεων 11.3.1996).
και συναφών εξόδων να καταβάλουμε στη δανείστρια 8. Την υπ’ αριθμ. ΟΙΚ2/5828/0022/ΦΕΚ/ΥΟΔΔ/30.1.2008
Τράπεζα μέσα σε δύο (2) μήνες από τη λήξη της εκά− κοινή υπουργική απόφαση.
στοτε οφειλής τα ποσά που προέρχονται από την ανω− 9. Το ν. 3697/2008/ΦΕΚ 194 με τον οποίο καταργήθη−
τέρω αιτία και μετά από προηγούμενη βεβαίωση των καν οι Ειδικοί Λογαριασμοί.
ποσών αυτών στην αρμόδια ΔOY. 10. Το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών υπάρ−
Η Δ20−Προϋπολογισμού, για την εξυπηρέτηση του δα− χουν Διευθύνσεις που είναι υποχρεωμένες να εργάζο−
νείου αυτού, θα φροντίσει να εγγράφονται οι αναγκαίες νται υπερωριακά, προς αντιμετώπιση εκτάκτων περιστα−
πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργεί− τικών και κρίσεων, ή λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. βάση, προκειμένου να είναι εφικτή η επικοινωνία με τις
Η Δανείστρια Τράπεζα, παρακαλείται να μας στείλει Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας, λόγω της κατά χώρα
αντίγραφο της Σύμβασης που θα υπογράψει με τον διαφοράς ώρας.
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ) 11. Την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1663/ΦΕΚ/Β/229/10.2.2009
και να μας ενημερώνει για την πορεία εξυπηρέτησης απόφαση της Υπουργού Εξωτερικών με θέμα «Έγκριση
του δανείου. απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24307

ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του δ) Του ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών
Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2009». Προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας
12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα− και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
λείται δαπάνη επιπλέον των εγγεγραμμένων πιστώσε− 25 Α΄).
ων στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου μας ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
(φορέας 09−110 ΚΑΕ 0511, 0512) τρέχοντος οικονομικού Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
έτους, αποφασίζουμε: με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄)
Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1663/ΦΕΚ/ και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
Β/229/30.2.2009 υπουργική απόφαση ως ακολούθως: αυτής δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη, σε βάρος
Α. Αντικαθιστούμε τις παραγράφους 1, 25 και 27 και του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας
του διατακτικού της ως εξής: και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
1. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απασχό− 2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση ανά−
ληση σε 44 υπαλλήλους στο Πολιτικό Γραφείο Υπουρ− θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
γού και σε 22 αστυνομικούς μέχρι 40 ώρες το μήνα για Χρήστο Ζώη και Αθανάσιο Νάκο (ΦΕΚ 1950/Β΄).
τον καθένα, για νυχτερινή υπερωριακή εργασία (πέραν 3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/2009 απόφαση καθορι−
της υποχρεωτικής) μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον κα− σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και
θένα και για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε− Οικονομικών (ΦΕΚ 40 Β΄).
ρών (πέραν της υποχρεωτικής) μέχρι 30 ώρες το μήνα 4. Την υπ’ αριθμ. οικ 7232/8.4.2008 απόφαση του Διοι−
για τον καθένα. Επίσης σε 25 μονίμους υπαλλήλους κητή της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής
στο Διπλωματικό Γραφείο Υπουργού για απογευματινή 5. Την απόφαση της 27ης/23.10.2008 συνεδρίασης
υπερωριακή απασχόληση μέχρι 60 ώρες το μήνα για (θέμα 15ο) του ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε:
τον καθένα. Τρεις (3) κενές θέσεις του κλάδου TE Επισκεπτών−τρι−
25. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα− ών Υγείας, που έχουν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. Υ4α/
σχόληση σε 3 μονίμους υπαλλήλους του ΥΠΕΞ στην οικ.4889/1995 (ΦΕΚ 673 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση,
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου μέχρι 50 ώρες το στο Κέντρο Υγείας Σπάτων, του Γενικού Νοσοκομείου
μήνα για τον καθένα. «Σισμανόγλειο», καταργούνται και συνιστώνται τρεις (3)
27. Αποζημίωση για απογευματινή υπερωριακή απα− θέσεις του κλάδου TE Νοσηλευτικής.
σχόληση σε 63 κλητήρες της Κεντρικής Υπηρεσίας μέ− Οι θέσεις των κλάδων διαμορφώνονται ως ακολού−
χρι 45 ώρες το μήνα για τον καθένα. θως:
Β. Διαγράφουμε την παράγραφο 24. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TE
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. ΣΤ4Φ.084/ΑΣ1663/ ΚΛΑΔΟΣ TE ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΦΕΚ/Β/229/10.2.2009 υπουργική απόφαση με θέμα την Δέκα (10) θέσεις
«Έγκριση απογευματινής, νυκτερινής, Κυριακών και εξαι− ΚΛΑΔΟΣ TE ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ−ΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ρέσιμων ημερών υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων Έξι (6) θέσεις
του Υπουργείου Εξωτερικών για το έτος 2009». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 28 Αυγούστου 2009
Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

F ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ


Αριθμ. Υ3α/Γ.Π. 52429/08 (3) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μετατροπή θέσεων προσωπικού στο Κέντρο Υγείας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
(Κ.Υ.) Σπάτων, του ΓΝ «Σισμανόγλειο», αρμοδιότητας
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. F
Αριθμ. Υ3α/οικ 119170 (4)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Χαρακτηρισμός του Περιφερειακού Ιατρείου (Π.Ι) Κορί−
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − νου, του Κέντρου Υγείας (ΚΥ) Αιγινίου, του ΓΝ Κατε−
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ρίνης ως Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου και
Έχοντας υπόψη: σύσταση θέσεων προσωπικού.
1. Τις διατάξεις:
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
α) Των άρθρων 14, 15, 18 και 19 του ν. 1397/1983 «Εθνικό
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
Σύστημα Υγείας» (ΦΕΚ 143 Α΄) όπως επανήλθαν σε ισχύ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
με τις διατάξεις του άρθρου 1β του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ
34 Α΄). Έχοντας υπόψη:
β) Του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 «Αποκατάσταση του 1. Τις διατάξεις:
Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ α. Του άρθρου 27 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και εκ−
34 Α΄). συγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργά−
γ) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοι− νωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το
νωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄), φάρμακο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 165 Α΄), όπως έχει
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. τροποποιηθεί με το άρθρο 23, του ν. 3172/2003 «Οργά−
24308 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

νωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας 2. Την υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ.45163/24.3.2009 (ΦΕΚ 665/Β/
Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 197 Α΄). 9.4.2009) υπουργική απόφαση.
β. Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω− 3. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ3α/οικ. 1143/1995 (ΦΕΚ 951/Β΄/1995)
νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α΄). κοινή υπουργική απόφαση «εξαίρεση διοικητικών πρά−
γ. Του άρθρου τρίτου, Κεφάλαιο Β΄, του ν. 3527/2007 ξεων και εγγράφων από τον περιορισμό των τριών
«Κύρωση συμβάσεων υπέρ Νομικών Προσώπων επο− υπογραφών».
πτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 4. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλεί−
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α΄). ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
δ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ− αποφασίζουμε:
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με Τροποποιούμε την σχετική (2) υπουργική απόφαση
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) και το και αντικαθιστούμε την τέταρτη παράγραφο αυτής, ως
γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής θα εξής:
προκληθεί δαπάνη ύψους (α) 64.700 € περίπου ετησίως, Ο διορισμένος στη προσωποπαγή θέση ειδικευόμενος
για μισθοδοσία προσωπικού, που θα αντιμετωπισθεί από ιατρός καταλαμβάνει αυτοδικαίως την κενή οργανική
πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Υπουργείου μας με θέση της ειδικότητας του, μετά την αποχώρηση της ια−
την πλήρωση τους (ειδ. Φ. 15−210 ΚΑΕ ομάδος 0200), (β) τρού εξ αιτίας της άδειας της οποίας τοποθετήθηκε και
Δέκα χιλιάδων (10.000) € περίπου ετησίως για λειτουρ− για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την ολο−
γικά έξοδα που θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό κλήρωση του χρόνου ειδικότητας του, με διαπιστωτική
πράξη που εκδίδεται από την Διεύθυνση Διοικητικού
του Γ.Ν. Κατερίνης.
του νοσηλευτικού ιδρύματος.
2. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/2007 απόφαση ανά−
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
θεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
(ΦΕΚ 1950/Β΄).
Κυβερνήσεως.
3. Την υπ’ αριθμ. 1666/ΔΙΟΕ 89/13.1.2009 απόφαση κα−
θορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2009
και Οικονομικών (ΦΕΚ 40 Β΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
4. Την υπ’ αριθμ. 8181/27.7.2007 απόφαση του Διοικητή
της 3ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
5. Την υπ’ αριθμ. 8/27.9.2007 απόφαση (θέμα 12°) του F
ΚΕΣΥΠΕ, αποφασίζουμε: Αριθμ. 123320 (6)
1. Το Περιφερειακό Ιατρείο (ΠΙ) Κορινού, Νομού Πιερί− Ατομικός ιδιωτικός οπλισμός υπαλλήλων εξωτερικής
ας, που αποτελεί αποκεντρωμένη μονάδα του Κέντρου φρούρησης καταστημάτων κράτησης.
Υγείας (ΚΥ) Αιγινίου, του Γ.Ν. Κατερίνης, της 3ης Υ.ΠΕ.
Μακεδονίας, χαρακτηρίζεται ως Πολυδύναμο Περιφε− ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ρειακό Ιατρείο (ΠΠΙ). ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
2. Συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις προσωπικού για Έχοντας υπόψη:
τις ανάγκες του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου 1) Τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 50 του
(ΠΠΙ), ως εξής: ν. 2721/1999 (ΦΕΚ 112− Α΄) όπως προστέθηκε με το άρθρο
Ι. Κλάδος Γιατρών ΕΣΥΚΑ 2 του ν. 3388/2005 (ΦΕΚ 225−Α΄) «Θέματα εξωτερικής
• Μία (1) θέση Επιμελητή Β Γενικής Ιατρικής ή Παθο− φρουράς και άλλες διατάξεις».
λογίας. 2) Το άρθρο 10 παρ. 2 του ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147− Α΄).
ΙΙ. Λοιπό Προσωπικό 3) Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
• Κλάδος Νοσηλευτών−τριών βέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
Δύο (2) θέσεις το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98−Α΄).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 4) Το π.δ. 215/2006 (ΦΕΚ). «Κανονισμός υπαλλήλων
Κυβερνήσεως. εξωτερικής φρούρησης καταστημάτων κράτησης».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
5) Την υπ’ αριθμ. 941/16.5.2006 (ΦΕΚ 724/Β/15.6.2006)
απόφασή μας.
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
ΧΡ. ΖΩΗΣ Ν. ΛΕΓΚΑΣ
πολογισμού, αποφασίζουμε:
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. 941/16.5.2006 απόφασή
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ μας (ΦΕΚ 724/Β/15.6.2006 ως εξής:

F Άρθρο 1
Αριθμ. ΥΙΟδ/οικ. 119744 (5) «ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Υ10δ/οικ.45163/24.3.2009 ΑΓΟΡΑΣ, ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
(ΦΕΚ 665/Β/9.4.2009) υπουργικής απόφασης. ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ»
1) Δικαίωμα οπλοφορίας − οπλοκατοχής ιδιωτικού ατο−
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
μικού όπλου έχουν οι εξωτερικοί φρουροί μετά το πέρας
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
της εισαγωγικής και πρακτικής τους εκπαίδευσης.
Έχοντας υπόψη: 2) Ο εξωτερικός φρουρός που σύμφωνα με τις ισχύ−
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 και 3, άρθρου 22 του ουσες διατάξεις κατέχει υπηρεσιακό ατομικό οπλισμό,
ν. 3730/2008. επιτρέπεται με τις ίδιες προϋποθέσεις κατά την άσκη−
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24309

ση των καθηκόντων του, κατά τον απαραίτητο χρόνο ακόμη τρεις (3) μήνες, εντός του οποίου ο ενδιαφερόμε−
μετάβασης από την οικία του στην υπηρεσία του και νος υποχρεούται να προβεί στην αγορά του όπλου.
αντίστροφα, καθώς και κατά το χρόνο μετάβασης και 8) Η άδεια αγοράς ιδιωτικού όπλου εμπεριέχει την
επιστροφής του στους ειδικούς χώρους εκπαίδευσης προβλεπόμενη από το άρθρο 11 του ν. 2168/1999 άδεια
(σκοπευτήρια) να κατέχει και να φέρει ιδιωτικό ατομικό μεταφοράς και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του πα−
οπλισμό, για τον οποίο απαιτείται άδεια αγοράς, κα− ρόντος άρθρου.
τοχής και οπλοφορίας και εφόσον αυτός παρέχει τα 9) Η άδεια αγοράς είναι αυτοτελής σε σχέση με αυτή
εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης κατεχόμενου της κατοχής και οπλοφορίας ιδιωτικού ατομικού οπλι−
όπλου. σμού, χορηγείται ατελώς και εμπεριέχει την προβλε−
3) Στη διάρκεια οποιασδήποτε αδείας είτε παραδίδει πόμενη από το άρθρο 11 του ν. 2168/1993 άδεια μετα−
για φύλαξη τον ιδιωτικό ατομικό οπλισμό στην υπη− φοράς.
ρεσία του, είτε φυλάσσει αυτόν στην οικία του εντός 10) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορή−
χρηματοκιβωτίου κενό φυσιγγίων και είναι αποκλειστικά γηση της αδείας αγοράς, ο ενδιαφερόμενος δύναται να
υπεύθυνος για την φύλαξη αυτού. ασκήσει, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
4) Ο εξωτερικός φρουρός προκειμένου να λάβει άδεια την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής από−
κατοχής και οπλοφορίας ιδιωτικού ατομικού οπλισμού φασης, ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Κρατικής
υποβάλλει στον Διοικητή της Υπηρεσίας του ή τον νό− Ασφαλείας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας.
μιμο αναπληρωτή του σχετικό αίτημα. 11) Όσοι από τους Εξωτερικούς Φρουρούς κατέχουν
Η αίτηση του αυτή με αιτιολογημένη πρόταση του Δι− ήδη νομίμως ιδιωτικό οπλισμό με άδεια αρμόδιας αστυ−
οικητή του και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή της Διεύ− νομικής αρχής, ανάλογου τύπου με του υπηρεσιακού,
θυνσης Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτη− δύναται να το χρησιμοποιήσουν για την εκτέλεση των
σης διαβιβάζεται στην Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής υπηρεσιακών τους καθηκόντων, υπό την προϋπόθεση
Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία χορηγεί ότι θα λάβουν την προβλεπόμενη άδεια κατοχής και
την αιτουμένη άδεια σύμφωνα με το συνημμένο στην οπλοφορίας ιδιωτικού ατομικού οπλισμού και θα ενημε−
παρούσα υπόδειγμα. Η Διεύθυνση Εξωτερικής Φρούρη− ρώσουν προς τούτο εγγράφως τη Διεύθυνση Ασφαλείας
σης Καταστημάτων Κράτησης, τηρεί ιδιαίτερο αρχείο ή Αστυνομική Διεύθυνση του τόπου όπου υπηρετούν. Σε
των χορηγούμενων αδειών κατοχής και οπλοφορίας του περίπτωση που νομίμως κατέχουν περισσότερα από
ιδιωτικού οπλισμού των Εξωτερικών Φρουρών. ένα όπλα, η εν λόγω άδεια χορηγείται για το ένα από
5) Δύναται η αίτηση του εξωτερικού φρουρού με αι− αυτά.
τιολογημένη απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Σω−
Άρθρο 2
φρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης να
«ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ−ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ»
απορριφθεί. Κατά της ανωτέρω απόφασης ο εξωτερικός
φρουρός μπορεί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώ− 1) Στον εξωτερικό φρουρό δεν χορηγείται η άδεια
πιον του Γενικού Γραμματέα, εντός προθεσμίας τριάντα κατοχής ιδιωτικού ατομικού οπλισμού ή ανακαλείται η
(30) ημερών από την ημερομηνία που του γνωστοποι− εκδοθείσα και υποχρεούται να παραδίδει τον ατομικό
ήθηκε η απάντηση. του οπλισμό στην υπηρεσία του όταν:
6) Για την αγορά ατομικού ιδιωτικού οπλισμού ο εν− α) τίθεται σε κατάσταση αυτοδίκαιης ή δυνητικής αρ−
διαφερόμενος υποβάλλει σχετική αίτηση στο Τμήμα γίας, εκτός αν για ειδικούς λόγους που αφορούν την
Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα του τόπου εργασίας ασφάλεια του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου
του συνοδευμένη από: α) βεβαίωση της Διεύθυνσης του Δικαιοσύνης του επιτρέψει προσωρινά να οπλοφορεί.
Καταστήματος Κράτησης όπου υπηρετεί, από την οποία β) καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα άρθρου 18
να προκύπτει ότι έχει ολοκληρώσει την εισαγωγική του παρ.2 του ν. 2168/1993 σε οποιαδήποτε ποινή.
εκπαίδευση, β) θεωρημένο αντίγραφο της αδείας κα− γ) κριθεί ότι ο κάτοχος αδείας δεν παρέχει τα εχέγγυα
τοχής και οπλοφορίας ιδιωτικού ατομικού οπλισμού ασφαλούς φύλαξης και χρήσης του ιδιωτικού του όπλου,
από την Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής Πολιτικής, με πρόταση του Διοικητή ή του νόμιμου αναπληρωτή
γ) πιστοποιητικό ιατρού νευρολόγου−ψυχιάτρου ή πα− αυτού και εισήγηση της Διεύθυνσης Εξωτερικής Φρού−
θολόγου περί ψυχικής υγείας, δ) υπεύθυνη δήλωση ότι ρησης Καταστημάτων Κράτησης.
δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου Αν οι ενδείξεις κακής χρήσης του όπλου οφείλονται σε
18 του ν. 2168/1993, ε) υπεύθυνη δήλωση του ιδίου στην λόγους ψυχικής υγείας μετά την παράδοση του όπλου
οποία αναφέρεται ότι πληροί τα εχέγγυα ασφαλούς φύ− παραπέμπεται στην αρμόδια, από τον υπαλληλικό κώ−
λαξης του όπλου, συνοδευμένη από απόδειξη ή τιμολό− δικα, ειδική υγειονομική επιτροπή.
γιο αγοράς χρηματοκιβωτίου ή βεβαίωση του διοικητή Κατά της απόφασης ανάκλησης κατοχής ιδιωτικού
της υπηρεσίας ότι κατέχει κατάλληλο χρηματοκιβώτιο, οπλισμού για τον υπ’αρ.(γ) λόγο ο εξωτερικός φρου−
στ) δελτίο προαγοράς από έμπορο πυροβόλου όπλου ρός μπορεί να ασκήσει ιεραρχική προσφυγή ενώπιον
με τα πλήρη στοιχεία του προς αγορά όπλου και μέχρι του Γενικού Γραμματέα, εντός προθεσμίας τριάντα (30)
εκατό (100) φυσιγγίων ή άδεια πώλησης της αρμόδιας ημερών από την ημερομηνία αφαίρεσης του όπλου. Η
Αστυνομικής Αρχής στην περίπτωση απόκτησης του προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλ−
όπλου από νόμιμο κάτοχο και ζ) φωτοαντίγραφο της λουν την εκτέλεση της απόφασης.
υπηρεσιακής του ταυτότητας. Σε περίπτωση που η Υγειονομική Επιτροπή κρίνει ότι
7) Η άδεια αγοράς χορηγείται από τις κατά τόπο Δι− ο εξωτερικός φρουρός είναι υγιής,δύναται αυτός να
ευθύνσεις Ασφαλείας ή Αστυνομικές Διευθύνσεις του υποβάλει αίτηση στην Υπηρεσία ώστε να ανακληθεί
τόπου εργασίας του υπαλλήλου και ισχύει για χρονικό η απόφαση ανάκλησης και να του επιστραφεί η άδεια
διάστημα τριών (3) μηνών δυνάμενο να παραταθεί για κατοχής και οπλοφορίας.
24310 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

δ) πιστοποιείται από υγειονομική επιτροπή ότι, ο χουν οι απαγορεύσεις του άρθρου 2 της παρούσης, σε
εξωτερικός φρουρός κρίνεται οριστικά ακατάλληλος κάθε περίπτωση μετά την λήξη της άδειας οπλοφορίας
να φέρει όπλο και να ασκεί κάθε δραστηριότητα που −οπλοκατοχής για τον ιδιωτικό ατομικό οπλισμό, εφαρ−
απαιτεί οπλοφορία. μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 2127/1999
ε) Όταν λήγει η υπηρεσιακή του σχέση. όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 3388/2005.
2) Σε περίπτωση που ανακαλείται η άδεια κατοχής
Άρθρο 6
ιδιωτικού οπλισμού παραδίδεται ο ιδιωτικός ατομικός
«ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»
οπλισμός και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγρά−
φου 6 του άρθρου 50 του ν. 2721/1999 όπως προστέθηκε Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο
με το άρθρο 2 του ν. 3388/2005. Στις λοιπές περιπτώσεις 6 του ν. 3169/2003 (ΦΕΚ 189 Α΄) και σε συνδυασμό με
υποχρεωτικής παράδοσης, ο οπλισμός φυλάσσεται στην το άρθρο 2 ν. 3388/2005, επιβάλλονται και στους εξω−
υπηρεσία μέχρι να αρθούν οι λόγοι παράδοσής του. τερικούς φρουρούς των καταστημάτων κράτησης, σε
3) Ο εξωτερικός φρουρός είναι αποκλειστικά υπεύ− περίπτωση τελέσεως εκ μέρους τους των εγκλημάτων
θυνος για την συντήρηση, καλή λειτουργία και ασφαλή που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
φύλαξη του όπλου. Όταν δεν οπλοφορεί είτε παραδίδει Άρθρο 7
τον οπλισμό στη υπηρεσία του, είτε φυλάσσει το ατο− «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ»
μικό όπλο του κενό φυσιγγίων εντός χρηματοκιβωτίου
ασφαλείας στην οικεία του. Οι παραβάτες των άρθρων της παρούσης, εκτός των
άλλων κυρώσεων, ενέχουν και πειθαρχικές ευθύνες, σύμ−
Άρθρο 3
φωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3528/2007.
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΛΩΝ» Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Α) Οι εξωτερικοί φρουροί, εκπαιδεύονται ομαδικά, με Κυβερνήσεως.
μέριμνα της υπηρεσίας, στη χρήση του ατομικού ιδιω− Αθήνα 4 Σεπτεμβρίου 2009
τικού όπλου ανά έξι (6) μήνες. Η εκπαίδευση γίνεται σε
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
παραχωρηθέντα σκοπευτήρια των ενόπλων δυνάμεων
και σωμάτων ασφαλείας, όπου υπάρχουν ή σε νομίμως ΑΝΑΠΛ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

λειτουργούντα σκοπευτήρια. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ


Β) Η αυτόβουλη εκπαίδευση στον ατομικό ιδιωτικό F
οπλισμό, γίνεται με μέριμνα και έξοδα του εξωτε− Αριθμ. 19476 (7)
ρικού φρουρού που τον κατέχει σε χώρο νομίμως Σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
λειτουργούντων σκοπευτηρίων, μετά από ενημέρωση Αγίας Βαρβάρας.
του διοικητή του για τον τόπο και τον χρόνο εκπαί−
δευσης. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
Γ) Για την αγορά φυσιγγίων, όχι περισσότερων των Έχοντας υπόψη:
εκατό (100) ανά εκπαίδευση, ο εξωτερικός φρουρός υπο− 1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνω−
βάλλει στο κατά τόπο αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας ανα− ση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
φορά συνοδευμένη με σχετική πρόταση του Διοικητή την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107/
της υπηρεσίας τους. Για την κατά σύστημα χορήγηση Α/30.5.1997).
τέτοιων αδειών υποβάλλεται βεβαίωση του σκοπευτη− 2. Τις ρυθμίσεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
ρίου ή του διοικητή της υπηρεσίας περί ανάλωσης των σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά ΄Οργανα
προηγούμενων φυσιγγίων. που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
Άρθρο 4 98Α) σχετικά με την υποχρέωση αναγραφής του τρόπου
κάλυψης της δαπάνης που συνεπάγεται η έκδοση κάθε
«ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ − ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΚΛΟΠΗ ΟΠΛΟΥ»
κανονιστικής πράξης.
Α) Απαγορεύεται να εξάγουν χωρίς λόγο το ιδιωτικό 3. Τις διατάξεις των άρθρων 252−270 του ν. 3463/2006,
τους όπλο από τη θήκη ή να το περιεργάζονται ή να «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
το επιδεικνύουν άσκοπα ή να το αφήνουν εκτεθειμένο 4. Τις υπ’ αριθμ. 16/22.2.2007 «Νέο Θεσμικό πλαίσιο των
με κίνδυνο να περιέλθει στα χέρια άλλου ατόμου ή να Επιχειρήσεων των ΟΤΑ» και 77/19.12.2007 «Διευκρινήσεις
το δίνουν σε άλλο άτομο. ζητημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του νέου
Β) Ο ιδιωτικός ατομικός οπλισμός υπόκειται σε βαλ− θεσμικού πλαισίου για τις δημοτικές και κοινοτικές επι−
λιστική εξέταση, όπως και ο ιδιωτικός οπλισμός των χειρήσεις» Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
αστυνομικών. 5. Την υπ’ αριθμ. 43254/31.7.2007 (ΦΕΚ 1492/Β/17.8.2007)
Γ) Σε κάθε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του ιδιω− απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, «Κωλύματα,
τικού οπλισμού ο υπάλληλος οφείλει να το αναφέρει ασυμβίβαστα, συγκρότηση και λειτουργία διοικητικού
αμέσως στην υπηρεσία του και να ενημερώσει την αρ− συμβουλίου δημοτικών και κοινοτικών κοινωφελών επι−
μόδια αστυνομική αρχή. χειρήσεων του ν. 3463/2006».
6. Την υπ’ αριθμ. 50891/10.9.2007 (ΦΕΚ 1876/Β/14.9.2007)
Άρθρο 5
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, «Οικονομική Δι−
«ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΠΛΟΦΟΡΙΑΣ»
οίκηση και Διαχείριση των Δημοτικών και Κοινοτικών
Η άδεια οπλοφορίας και οπλοκατοχής ιδιωτικού ατο− Επιχειρήσεων του ν. 3463/2006».
μικού όπλου, ισχύει έως την για οποιονδήποτε λόγω 7. Την υπ’ αριθμ. 145/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ−
λύση της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου με την βουλίου του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για τη σύσταση της
Υπηρεσία εξωτερικής φρούρησης, εφόσον δεν συντρέ− Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αγίας Βαρβάρας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 24311

8. Την από τον Μάϊο 2009 σχετική οικονομοτεχνική τικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους
μελέτη και τη θετική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρ−
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης ρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς
για τη βιωσιμότητα της Κοινωφελούς επιχείρησης, απο− και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην
φασίζουμε: αγορά εργασίας.
Τη σύσταση Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης − Η συνέχιση λειτουργίας των δομών κοινωνικής φρο−
Αγίας Βαρβάρας ως ακολούθως: ντίδας του Δήμου Αγίας Βαρβάρας (Βοήθεια στο Σπίτι,
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ− κ.α.) που εφάρμοζε έως σήμερα μέσω της Αναπτυξιακής
ΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ (ΔH.K.EΠ.A.B.) με μεταφορά των υποχρεώσεων και του αντίστοιχου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προσωπικού.
ΤΟΥ ν. 3463/2006 Α.2 παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, και συγκε−
ΣΚΟΠΟΣ: Ο σκοπός της επιχείρησης είναι μη κερδο− κριμένα:
σκοπικός. − Η ίδρυση και λειτουργία κέντρων δημιουργικής απα−
Αντικείμενο της επιχείρησης είναι οργάνωση λειτουρ− σχόλησης παιδιών.
γιών, δραστηριοτήτων και η παροχή υπηρεσιών που − Η λειτουργία ΚΔΑΠ−ΜΕΑ.
αναφέρονται στους τομείς: − Η διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων, δημοτικών
Α1. κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και συ− γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών χώ−
γκεκριμένα: ρων άθλησης.
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις − Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυ−
που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φρο− σης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών
ντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης εκδηλώσεων.
ηλικίας, με τη − Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.
Α.1.1. λειτουργία παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπια− − Τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση προγραμμάτων
κών σταθμών, και εκδηλώσεων που συμβάλλουν στην πολιτιστική
Α.1.2. κέντρων ημερήσιας φροντίδας, ψυχαγωγίας και αναβάθμιση και ψυχαγωγία των κατοίκων του Δήμου
αναψυχής ηλικιωμένων, Αγίας Βαρβάρας, καθώς και στη διατήρηση και ανάδειξη
Α.1.3. προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» «ΚΗΦΗ» των τοπικών χαρακτηριστικών, ηθών και εθίμων τους,
κ.λ.π. όπως μουσικών συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων,
Α.1.4. τη μελέτη και εφαρμογή σχετικών κοινωνικών εκθέσεων προβολής προϊόντων πολιτισμού, επιδείξεων
προγραμμάτων. παραδοσιακών χορών, αναβιώσεων εθίμων και λαϊκών
− Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις δρώμενων, κλπ.
και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστή− −Την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία μόνιμων πολι−
ριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την τιστικών δομών στο Δήμο, όπως είναι η δημοτική μου−
παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής σική σχολή Αγίας Βαρβάρας, η δημοτική φιλαρμονική,
υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος, τα εργαστήρια
αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατό− πολιτιστικής έκφρασης, μάθησης και δημιουργίας, δη−
μων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευ− μοτικής βιβλιοθήκης κ.ο.κ.
τικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας − η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμά−
και βίας κατά συνοικούντων προσώπων. των.
− Η μέριμνα για τη στήριξη των οικονομικά αδύνατων − Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων, καθώς
δημοτών. και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής
− Ο σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων ή συμ− και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή
μετοχή σε προγράμματα και δράσεις για την ένταξη παραχωρούνται στο δήμο Αγίας Βαρβάρας.
παλιννοστούντων ομογενών, μεταναστών και προσφύ− − Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό,
γων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ζωή της ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη
τοπικής κοινωνίας. νομοθεσία.
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και − η διοργάνωση εκθέσεων προβολής της περιοχής
της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικού εφόσον δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα.
δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώ− Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα:
σεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιού− − Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προ−
νται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση στασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και
του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών
του Δήμου. και ευρωπαϊκών πολιτικών.
− Η οργάνωση λειτουργιών, δραστηριοτήτων και η − Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
παροχή υπηρεσιών που αναφέρονται στους τομείς. η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της
− Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπι− ρύπανσης.
κά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες − Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική
για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτει, για
της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης δι− την αντιμετώπιση πυρκαγιών.
αφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών − η λειτουργία δημοτικών εργαστηρίων μέτρησης ρύ−
και ευρωπαϊκών πολιτικών. πανσης.
− Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμι− Β. η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας
κού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευ− και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής.
24312 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η εξοικείωση των δημοτών με την κοινωνία της πλη− Στην περίπτωση των αιρετών μελών τουλάχιστον ένα
ροφορίας, με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τις μέλος εξ αυτών προέρχεται από τη μειοψηφία.
νέες τεχνολογίες, η μη εμπορική αξιοποίηση του ασύρ− Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα προστίθε−
ματου ευρυζωνικού δικτύου, η ηλεκτρονική εξυπηρέτηση ται και εκπρόσωπος των εργαζομένων (χωρίς αλλαγή
των πολιτών. της συστατικής πράξης) όταν η επιχείρηση απασχολεί
Γ) Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, σύμφωνα περισσοτέρους από είκοσι εργαζόμενους.
με τα όσα ορίζουν σχετικά τα άρθρα 75 και 83 του ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ν. 3463/2006
Το κεφάλαιο της επιχείρησης ορίζεται στις 60.000,00
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ευρώ.
Η διάρκεια της κοινωφελούς επιχείρησης ορίζεται για
ΔΙΑΛΥΣΗ
πενήντα χρόνια από τη δημοσίευση της σύστασης στην
Εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η επιχείρηση μπορεί να λυθεί πριν την πάροδο της
ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ διάρκειάς της με απόφαση του δημοτικού συμβουλί−
Έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Αγία Βαρβάρα του ου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία
Ν. Ηρακλείου του συνόλου των μελών του και πράξη του Γενικού
ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Γραμματέα της Περιφέρειας που δημοσιεύεται στην
− Η χρηματοδότηση από το Δήμο Αγίας Βαρβάρας Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια διαδικασία
για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν λύεται η επιχείρηση υποχρεωτικά, εάν καταστεί ανε−
υπηρεσίες με βάση τις διατάξεις του άρθρου 259 του νεργός για χρονικό διάστημα άνω των δύο (2) ετών.
ν. 3463/2006. Τη λύση της επιχείρησης ακολουθεί η εκκαθάριση
− Η συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα από τους αυτής. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρησης, όσα
πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Φορέων. περιουσιακά στοιχεία απομένουν περιέρχονται στο
− Δωρεές,χορηγίες, κληροδοτήματα, ενισχύσεις από Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Η εκκαθάριση γίνεται από
νομικά πρόσωπα του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από το δημοτικό
από φυσικά πρόσωπα.
συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας
− η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς με
ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
τους καταστατικούς σκοπούς.
Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη για
− Η χρηματοδότηση από την συμμετοχή σε προγραμ−
ματικές συμβάσεις του άρθρου 225 του ν. 3463/2006. το δήμο της τάξης των 60.000,00 ευρώ. (παρ. 3 του
ΔΙΟΙΚΗΣΗ άρθρου 90 του π.δ. 63/2005)
Η επιχείρηση διοικείται από επταμελές (7) διοικητικό Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί στον προϋπολογι−
συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπλη− σμό του Δήμου Αγίας Βαρβάρας.
ρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα μέλη Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
αυτά τέσσερις είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου, και Κυβερνήσεως.
ένας είναι εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής.
Ηράκλειο, 27 Αυγούστου 2009
Τα υπόλοιπα μέλη είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου
που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
της επιχείρησης. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΟΚΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
*02019631009090008* ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr