You are on page 1of 68

BAB SATU

PERNYATAAN MASALAH KAJIAN


1.1 PENGENALAN
Strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam reformasi kurikulum perlu
memberikan pertimbangan seimbang dari segi akademik dan bukan akademik berpaksikan ilmu
pengetahuan, teori dan aplikasi secara kontekstual dalam kehidupan mengikut kebolehan dan
keupayaan pelajar (Kementerian Pelajaran Malaysia 2002). Perubahan yang dapat membawa
kepada pencapaian standard yangdiharapkan dalam mata pelajaran Bahasa Cina dapat dimulakan
dengan pedagogi pendidikan iaitu pelaksanaan model pengajaran simulasi .
Dalam kajian ini, saya telah memilih teknik simulasi aktiviti lakonan yang mana pelajar
akan diberikan peranan dan watak yang akan melakonkan watak dalam tiga unit yang telah
dipilih iaitu unit 9 Tabib Cina Merasai Herba (), unit 21 Sekuntum Bunga (
), unit 31 Kita Bergantung Kepada Diri Sendiri () dalam
mata pelajaran Bahasa Cina tahun 4.
Kesimpulannya , jika dilihat kepada tuntutan terhadap perkembangan kualiti pendidikan negara ,
semestinya para pendidik sama-sama menyahut cabaran tersebut untuk membentuk pengajaran
dan pembelajaran yang lebih berkesan, inovatif dan kreatif agar pelajar yang dihasilkan nanti
juga akan bersifat kreatif dan inovatif.

1.2 LATAR BELAKANG MASALAH KAJIAN


Pengajaran kemahiran membaca meliputi sebanyak 40.3 % dalam Sukatan Pelajaran Kurikulum
Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Cina . Peratusan ini merangkumi masa proses pengajaran
dan pembelajaran yang paling tinggi . Pengajaran kemahiran membaca merupakan teras yang
penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Kurukulum baru sekolah
rendah yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang diperkenalkan
pada 2011 ,dalam mata pelajaran Bahasa Cina , pengajaran Bahasa Cina merangkumi sebanyak
36.1% (Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) , 2011 ) . Oleh itu , boleh dikatakan ,
peningkatan penguasaan dalam kemahiran membaca adalah selaras dengan peningkatan prestasi
dalam penguasaan Bahasa Cina.
Menurut Zhang Wei Xin 1998 , penguasaan kemahiran membaca merupakan elemen yang
penting dalam penguasaan satu-satunya bahasa.

Kemahiran membaca meliputi keupayaan

mengenal perkataan , keupayaan memahami , keupayaan memberi penghargaan dan keupayaan


membaca dengan nada dan intonasi yang betul. Oleh itu , keupayaan memahami teks merupakan
aktiviti utama dalam kemahiran membaca.
Melalui daya kreativiti guru, pengubahsuaian strategi dan teknik mengajar dapat dilakukan
untuk menjadikan pengajarannya lebih menarik, bermakna dan membawa kesan yang maksimum
lebih-lebih lagi berdepan dengan murid-murid yang bermasalah. Salah satu teknik yang mampu
memenuhi ciri tersebut adalah melalui pelaksanaan teknik lakonan dalam amalan pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran Bahasa Cina

Pendekatan bersifat student centered learning dalam menangani melalui kaedah simulasi lakonan
dicadangan dalam kajian tindakan tersebut. Pendekatan tersebut memastikan aktiviti yang
dijalankan di dalam kelas melibatkan pelajar dengan guru bersifat dua hala dan secara tidak
langsung menjana motivasi yang tinggi dalam kalangan pelajar berbanding dengan sistem lama
yang berpusatkan guru. Sistem berpusatkan murid, murid turut memberikan tanggungjawab di
dalam menyediakan sendiri dan menyampaikan maklumat isi kandungan dengan lebih kreatif.

1.3 PERNYATAAN MASALAH


Dalam memperkatakan isu tentang pengajaran pembelajaran yang berlaku di dalam kelas
terutamanya, guru dilihat sebagai prospek besar dalam mempengaruhi proses P&P yang
dijalankan.
Kecenderungan guru dalam memilih kaedah pengajarannya akan menentukan sejauhmana
berkesannya proses P&P tersebut. Jikalau guru tidak mementingkan aspek variasi dalam
pengajarannya, ianya akan mencernakan kebosanan dan tidak mampu menarik perhatian pelajarpelajar.
Situasi berlaku dalam kelas 5 B yang mempunyai bilangan murid sebanyak 32 orang .
Kebanyakan terdiri daripada murid bukan berbangsa Cina. Kebanyakan murid dalam kelas 5 B
sangat lemah dalam pemahaman teks Bahasa Cina . Hanya beberapa orang murid yang
berbangsa Cina menunjukkan prestasi yang agak memuaskan. Kebanyakan murid-murid kelas 5
B hanya dapat menjawab soalan-soalan pemahaman teks yang beraras rendah. Semasa menjawab
soalan pemahaman teks , mereka didapati terus mencari jawapan secara bulat-bulat dalam teks
tanpa memahami teks secara mendalam.
Untuk membuat tinjauan dalam masalah ini , saya membuat pemerhatian terhadap murid-murid
kelas 5 B. Saya mendapati murid-murid tidak dapat menghayati isi tersirat dalam teks secara
mendalam.
Bruce Joyce dan Marsha Weil (1986) menyatakan bahawa model simulasi memberi faedah
kepada pelajar seperti pembelajaran akan lebih mudah kerana pelajarbelajar dalam suasana dan
situasi sebenar, pelajar juga akan dapat maklum balas hasil pembelajaran secara mendalam dan
pelajar dapat mengikuti proses pembelajaran melalui penggunaan pancaindera mereka sendiri.
Satu inovasi kearah mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif bagi
menimbulkan minat dan rasa seronok pelajar dengan melibatkan diri secara aktif perlu
dilaksanakan. Penekanan terhadap penguasaan ilmu, kemahiran dan nilai menuntut kepada
perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Model pengajaran simulasi adalah salah
satu model yang dicadangkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum.

Pengajaran tidak akan berkesan tampa adanya kaedah yang sesuai dan menarik minat pelajar.
Kesesuaian kaedah tersebut pula perlu diteliti supaya tidak membebankan guru dan tidak pula
membosankan pelajar. Oleh itu masalah utama kajian ini ialah untuk melihat tahap penguasaan
pemahaman teks bagi murid-murid kelas 4 B untuk mata pelajaran Bahasa Cina.
Dengan penyelesaian masalah ini nanti dapat membantu murid mempertingkatkan prestasi
secara tidak langsung terdedah kepada lebih banyak maklumat dan pemahaman terhadap isi
kandungan dalam teks dengan lebih mendalam.

1.4 KERANGKA KAJIAN


Reiser dan Dick (1996) mencadangkan di dalam merancang proses pengajaran, perkara pertama
yang perlu dilakukan ialah mengenalpasti matlamat, diikuti denganmengenalpasti objektif,
seterusnya merancang aktiviti pengajaran, memilih media pengajaran, membina persoalan,
proses pelaksanaan pengajaran dan semakan pengajaran atau pembaikan.
Model Reiser dan Dick et.al, (1996) ini telah diubah suai oleh pengkaji untuk tujuan kajian
berdasarkan pendekatan kajian pengakaji dengan memasukan model peringkat perkembangan
simulasi oleh Bruce Joyce dan MarshaWeil et.al, (1986) di dalam bahagian merancang aktiviti
pengajaran.

Mengenalpasti
Matlamat
Tajuk/Topik
Tujuan Umum
Penekanan Yang
Hendak Dicapai
Dalam Sesuatu
Tajuk/Topik

Mengenalpasti Objektif
Melihat Penerimaan
Pelajar:
1.Matlamat/Objektif/
Tajuk
2.Pengunaan Bahan
3.Proses Pelaksanaan
4.Aktiviti Dijalankan
5.Pengurusan
6.Peranan Pelajar

Aktiviti Pengajaran
Model Simulasi
1.Orientasi
2.Latihan
3.Pelaksanaan
4.Soal Jawab /Analisis

Pelajar
1.Faham
2.Minat
3.Seronok
4.Interaksi

Pilih Media Pengajaran


Alat Media
Tempat
Komputer/LCD

Bina Soalan
Lisan / Formatif
Pemahman / Pengukuhan

Semakan
Pengajaran
(Pembaikan)

Laksana Pengajaran
Mengikut Tajuk
Sub Tajuk
Isi Kandungan
6

(Sumber : Adaptasi dari Model Pengajaran Reiser dan Dick (1996) dan Bruce Joyce dan
Marsha Weil (1986) )

Mengikut kerangka teori kajian , mengenalpasti matlamat ialah proses pertama memilih tajuktajuk yang akan diajar , melihat kepada tujuan umum apa yang hendak dicapai daripada pelajar
tersebut dan

meninjau apakah bentuk-bentuk penekanan yang perlu dititikberatkan. Bagi

mengenalpasti objektif pula ialah melihat kepada penerimaan pelajar terhadap matlamat yang
dicadangkan, penggunaan bahan yang berkesan, proses pengajaran dan pembelajaran yang
dijalankan, aktiviti yang dipilih, pengurusan yang dilaksanakan dan sebagainya.
Pemilihan media pengajaran pula merupakan peralatan yang akan digunakan dalam proses
pengajaran dnn pembelajaran melalui model pengajaran simulasi, ianya berdasarkan kepada
topik-topik yang telah dipilih bagi mata pelajaran Bahasa Cina. Bagi memastikan pelajar dapat
memahami dan melakukan proses simulasi dengan lebih berkesan, guru perlu mengemukakan
persoalan-persoalan sebagai menguji pengetahuan dan kefahaman pelajar di sepanjang poses
simulasi berjalan.
Proses penambahbaikan atau semakan pengajaran perlu dilakukan sebagai proses mengemaskini
dan melihat kekuatan serta kekurangan hasil daripada pelaksanaan model pengajaran ini dalam
proses pengajaran dan pembelajaran.
Adalah diharapkan dengan terlaksananya model pengajaran simulasi ini nanti akan dapat
melahirkan pelajar yang memahami teks yang diajar, berminat dan seronok untuk mengikuti
proses pengajaran dan pembelajaran seterusnya dapat menghasilkan suasana pengajaran dan
pembelajaran yang menarik dan berkesan.
Berdasarkan rajah di atas , model pengajaran Reiser dan Dick telah digabungkan dengan model
simulasi oleh Bruce Joyce dan Marsha Weil ke dalam aktiviti pengajaran mengikut supaya ianya
lebih berkesan dengan memberi penekanan kepada perkara-perkara yang berkaitan.
Peringkat pertama ialah proses orientasi atau pengenalan kepada pelajar di mana setiap pelajar
akan didedahkan kepada konsep dan elemen-elemen penting yang berkaitan dalam pelaksanaan
7

kaedah simulasi. Guru harus memastikan murid-murid dapat memahami dan meghayati
perjalanan aktiviti dari segi proses, penggunaan bahan peralatan,

peranan mereka, faktor

keselamatan dan perkara-perkara lain yang berkaitan. Pelajar juga perlu diberi peluang untuk
bertanya dan memberi respon mereka.
Peringkat kedua ialah sesi latihan iaitu penyertaan pelajar di dalam aktiviti. Guru akan cuba
mewujudkan satu situasi atau senario atau peristiwa yang akan dilakukan dan cuba diselesaikan
oleh murid-murid Guru akan menetapkan kepada pelajar dalam aspek peraturan, peranan,
matlamat yang hendak dicapai serta penggunaan bahan peralatan dan tahap keselamatan mereka.
Seterusnya pada peringkat ketiga ialah pelaksanaan aktiviti simulasi. Pada peringkat ini guru
bertindak sebagai pembimbing aktiviti pelajar, cuba mendapat maklum balas daripada
pergerakan dan aktiviti pelajar, menilai serta memberi penjelasan mengenai kesilapan .
Peringkat seterusnya ialah peringkat terakhir, di mana guru akan mengadakan sesi dialog atau
soal jawab bersama pelajar bagi mendapatkan maklumat tentang penyertaan, membuat rumusan
mengenai acara atau aktiviti yang telah dijalankan dan melihat persepsi pelajar . Guru juga akan
menganalisis proses dan membuat perbandingan aktiviti simulasi dengan suasana sebenar.
Guru juga akan menghubung aktiviti simulasi dengan isi kandungan kurikulum yang telah
dipilih, samada ianya telah mencapai objektif dan matlamat atau sebaliknya.
Seterusnya guru akan membuat penilaian dan membina semula aktiviti simulasi .

1.5 OBJEKTIF KAJIAN


OBJEKTIF AM
Untuk meningkatkan penglibatan murid dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) supaya
kualiti PEMBELAJARAN murid dipertingkat sewaktu dalam kelas.
OBJEKTIF KHUSUS
Untuk meningkatkan pemahaman teks bagi murid bukan Cina dalam Bahasa Cina
Untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dalam penglibatan
murid secara aktif dalam kelas semasa P&P berlangsung.
Untuk memperbaiki pencapaian murid dalam pemahaman teks Bahasa Cina

1.6 PERSOALAN KAJIAN


Soalan-soalan kajian adalah seperti berikut :
1.6.1 Adakah kaedah simulasi dapat membantu murid bukan Cina meningkatkan
pemahaman teks dalam Bahasa Cina?
1.6.2 Sejauh manakah kaedah simulasi dapat membangkitkanminat pelajar bukan Cina dalam
mempelajari Bahasa Cina dan mewujudkan suanana pembelajaran yang menyeronakkan
dalam kelas?
1.6.3 Adakah kaedah simulasi dapat meningkatkan pencapaian pelajar bukan Cina dalam
Bahasa Cina?

1.7 KEPENTINGAN KAJIAN


Model pengajaran simulasi merupakan salah satu model pengajaran penting bagi membantu
guru membimbing pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
Biasanya sesuatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran berkualiti adalah sangat berkaitan dengan
isi kandungan kurikulum dan strategi pelaksanaan yang berkesan.
Bruce Joyce dan Marsha Weil et.al, (1986) menyebut bahawa model simulasi menjadikan
seorang guru itu berperanan sebagai penerang kepada pelajar sebelum aktiviti dijalankan, guru
sebagai pengadil dengan mengadili pengelibatan setiap pelajar, sebagai jurulatih yang menasihati
dan memberi sokongan kepada pelajar seterusnya guru sebagai rakan untuk berbincang
sepanjang simulasi dijalankan.
Kajian ini juga diharapkan akan memberi manfaat kepada para guru dalammemurnikan lagi
kaedah pengajaran simulasi mereka, membantu guru mengatasi masalah pelajar yang cepat bosan
semasa proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.
Bagi pelajar, model pengajaran ini memberi peluang yang lebih luas kepada mereka untuk lebih
memahami apa yang sedang mereka pelajari dan mampu menguji kefahaman melalui aktiviti
pengukuhan yang disediakan. Manakala melalui aktiviti simulasi pula, akan memupuk semangat
berani tampil ke hadapan tanpa malu dan segan, sekaligus akan menjadikan seorang murid yang
bersikap yakin diri, bertolak ansur dan seterusnya berupaya mencorakkan pembinaan personaliti
diri yang mantap. Model

ini juga mampu memberikan motivasi kepada para pelajar.

Pembelajaran Bahasa Cina diharapkan akan dapat menarik minat pelajar seterusnya
membimbing mereka ke arah pencapaian dalam memahami teks

serta ke arah pencapaian

akademik yang lebih cemerlang. Adalah diharapkan , pelajar akan dapat mengaplikasikan ilmu
dan kemahiran yang telah dipelajari dalam kehidupan harian mereka.
Pelajar juga boleh memainkan peranan yang berkesan ke arah keberkesanan dan kecemerlangan
pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran simulasi di dalam bilik darjah . Sokongan, minat yang
tinggi serta usaha gigih para pelajar diperlukan untuk menjayakan matlamat dan cita , sekali gus
ke arah pencapaian wawasan Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan insan pelajar
yang cemerlang dan aktif, di samping mereka dapat memberi sumbangan kepada agama, bangsa
dan negara.

10

1.8 BATASAN KAJIAN


Kajian ini merupakan kajian kuantitatif dan kuailitatif yang berbentuk tinjauan untuk melihat
teknik simulasi dapat membantu murid bukan Cina dalam pemahaman teks Bahasa Cina,
seterusnya membangkitkan minat dan sikap pelajar bukan Cina semasa dan selepas mengikuti
set pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina yang mengaplikasikan teknik simulasi. Oleh itu ,
populasi kajian ialah pelajar-pelajar bukan Cina dalam kelas tahun 4 B dalam bahagian Bintulu.
Kajian juga dibataskan kepada perkara-perkara berikut:
1. Pelajar-pelajar bukan Cina dalam kelas 4B yang dijadikan kumpulan sasaran di sebuah
sekolah sahaja.
2. Kelas 4B telah dipilih sahaja yang akan dibuat pemerhatian dan pencerapan proses
3.

pengajaran dan pembelajaran.


Hanya aplikasi teknik simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina

sahaja yang dicerap.


4. Dua aspek yang dikaji iaitu proses pengajaran guru dan pembelajaran murid
1.9 DEFINISI KAJIAN
1.9.1 Simulasi
Menurut Donn Byrne(1988) simulasi ialah satu aktiviti yang mana sesuatu masalah (topik
untuk diajar) telah dibincangkan dan dilakukan di suatu tempat yang disediakan.
Menurutnya lagi simulasi mempunyai elemen-elemen penting seperti adanya aktiviti,
perbincangan dan pelaksanaan di tempat yang disediakan.
1.9.2 Aktiviti Lakonan
Dalam sistem pengajaran dan pembelajaran(P&P), lakonan memainkan peranan yang
penting dalam memberi gambaran dan maklumat kepada murid dalam memahami dan
menguasai kemahiran terutama kemahiran membaca.Teknik lakonan sesuai digunakan
dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas kerana ia mempunyai kekuatan
yang dapat menarik perhatian murid dalam menyertai aktiviti pembelajaran. Di samping
itu juga, lakonan dapat melatih murid dalam aktiviti membaca yang melibatkan watakwatak yang dilakonkan. Apabila teknik lakonan digunakan dalam proses Pengajaran &
Pembelajaran, murid akan mendapat pelbagai kemahiran dari aspek mental dan emosi.
Lakonan juga ialah pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan
pengajaran yang telah dipilih untuk mencapai sesuatu objektif. Teknik lakonan yang

11

digunakan di sekolah dapat dikendalikan dengan perancangan yang lebih baik dalam
proses penyampaian ilmu pengetahuan.
1.9.3 Pengajaran
Pengajaran dalam kajian ini bermaksud satu proses atau aktiviti yang berusaha untuk
memperkembangkan fizikal, inetelek, rohani dan emosi seseorang individu. Pengajaran
dalam konteks kajian ini ialah pengajaran yang dilakukan oleh guru dalam bilik darjah
bagi menambah kemahiran, kebolehan, pengetahuan dan pengalaman murid.
1.9.4 Pembelajaran
Pembelajaran ialah satu proses perolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan
kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap kepercayaan.Proses ini merupakan
perkembangan sikap, emosi, nilai dan estetika serta kesenian.
1.9.5 Teknik
Merupakan tindakan yang dijalankan oleh guru semasa proses pengajaran dan
pembelajaran. Guru mestilah menguasai teknik pengajaran yang pelbagai supaya mereka
dapat menyesuaikan diri teknik tersebut dengan objektif pengajaran dan pembelajaran.
1.9.6 memahami teks
Rangkai kata ini membawa maksud sejauhmana pelajar dapat menghayati pengalaman
penulis melalui teks yang dibaca. Keupayaan mengaitkan pengalaman dengan isi karya
yang dikaji. Kebolehan memahami dahulu isi cerita atau maksud petikan sebelum
mengkaji secara terperinci aspek-aspek struktur sesebuah karya. Keupayaan memberikan
pendapat dan menilai aspek-aspek struktur yang tertentu dalam sesebuah karya sastera.
1.10 Rumusan
Bahagian ini telah membincangkan latar belakang masalah kajian, pernyataan masalah kajian,
kerangka konsep, objektif kajian, batasan kajian dan definisi kajian.

12

13

BAB DUA
TINJAUAN LITERATUR
2.1 PENGENALAN
Bab ini membincangkan tentang kajian-kajian literatur yang berkaitan dengan kajian yang akan
dijalankan terutamanya kaedah simulasi sebagai satu kaedah untuk meningkatkan tahap
pemahaman teks pelajar dalam mata pelajaran Bahasa Cina. Perbincangan bahagian ini merujuk
kepada kajian lepas sama ada dalam atau luar negara yang mengenai kaedah simulasi dan teoriteori yang berkaitan dalam kajian kes ini.

2.2

LITERATUR BERKAITAN

2.2.1 Model sosial


Mengikut Joyce et al. (2001) model sosial ini melatih pelajar menggunakan kemahiran
mendengar dan memahami konteks, berkebolehan menyusun maklumat serta merta dan
merangka soalan untuk memperoleh data serta dapat menggabung semua maklumat untuk
menyelesaikan masalah.
Sebagaimana istilah sosial, model ini membantu pelajar mengenal pasti pelbagai perspektif
sesuatu masalah dan memahami penaakulan di sebalik pelbagai pemikiran, berbanding dengan
diri sendiri. Berbekalkan pandangan ini, seseorang dapat membentuk perdebatan untuk membuat
justifikasi terhadap hujahnya. Mod interaktif ini mendorong pelajar mengumpulkan maklumat
dan berbincang dengan menggunakan kemahiran sosial.
Model Pengajaran sosial merupakan model yang diterbitkan melalui teori Pembelajaran Sosial
oleh Albert Bandura. Menurut ahli teori sosial, tingkah laku koperatif bukan sahaja
merangsangkan murid-murid kita secara sosial, bahkan turut merangang secara inteletek. Guruguru memberi tugas pengajaran dan pembelajaran yang memerlukan interaksi sosial bagi
mencapai matlamat tersebut. Model-model yang terkandung dalam kumpulan model sosial ialah
pembelajaran koperatif, main peranan dan simulasi.

14

Model sosial direka cipta untuk mengambil peluang demi membina komuniti pembelajaran.
Model pengajaran sosial bertujuan untuk membantu pelajar menajamkan pemikiran melalui
interaksi dengan orang lain serta cara bekerjasama dengan individu lain secara produktif dan
bagaimana dapat berfungsi sebagai seorang ahli dalam pasukan atau kumpulan.
Model sosial dapat mengembangkan kreativiti murid-murid kerana mereka dapat melakukan
sesuatu atau memain peranan dalam sesuatu tajuk yang disimulasikan kepada mereka. Model ini
juga memupuk keyakinan dalam diri pelajar apabila melakukan sesuatu aktiviti sebagai contoh
membaca petikan secara kuat dalam kelas. Melalui pembelajaran sosial juga, murid-murid dapat
memperkaya pengetahuan dan sikap mereka semasa berhadapan dalam sesuatu situasi sosial.

2.2.2

Kaedah Simulasi
2.2.2.1 Definisi dan Konsep Simulasi

Kementerian Pelajaran Malaysia (1990) telah mengariskan antara teknik-teknik dan kaedahkaedah pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru sekolah ialah kaedah simulasi. Dalam
proses simulasi ini pelajar dikehendaki menganalisis situasi, menaakul dan berfikir secara
kritikal tentang cara mengatasi sesuatu masalah itu. Selain itu, pelajar juga dapat menguasai
kemahiran seperti soal jawab dan penggunaan bahan sumber.
Simulasi bermaksud perbuatan yang berasaskan atau dibuat-buat tetapi mirip kepada atau
hamper kepada yang sebenarnya. Selain daripada itu, ia bermaksud menghasilkan semula kaedah
tertentu untuk tujuan kajian atau latihan. (Kamus Dewan Bahasa Edisi Keempat, Dewan Bahasa
Dan Pustaka)
Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, definisi bagi simulasi islah suatu situasi
pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama
ada dengan situasi yang sebenar dengan tujuan menjalankan latihan penyelesaian masalah
tertentu.

15

Menurut R.E. Shannon (2005) , simulasi adalah proses merancang sebuah model dari system
yang nyata dan melakukan eksperiman dengan model tersebut untuk memahami perilaku sistem
atau mengevaluasi berbagai strategi (dalam batas-batas yang ditentukan oleh suatu kriteria atau
serangkaian kriteria untuk operasi system).
Simulasi adalah satu simplifikasi akan beberapa situasi sebenar ataupun proses. Dalam simulasi,
peserta-peserta memainkan berbagai-bagai peranan yang melibatkan mereka berinteraksi dengan
orang lain atau dengan unsur-unsur persekitaran yang diwujudkan (Heinich, et. al 1993)
Menurut Buku Panduan Am Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1981) simulasi dinyatakan
sebagai:
Satu teknik pengajaran dan pembelajaran di mana murid-murid mengajak dan melakukan
sesuatu secara pura-pura , tetapi dalam keadaan tersusun . Perkara-perkara yang boleh diajukan
atau dilakukan secara pura-pura adalah seperti sesuatu peristiwa, masalah dan situasi dalam
konteks yang sebenar . Simulasi boleh menunjukkan keadaan yang berbagai-bagai seperti yang
terdapat dalam kehidupan manusia atau situasi sebenarnya.
Secara rumusannya, daripada pernyataan-pernyataan yang diberi telah menyebabkan bahawa
simulasi membantu manusia mendalami sesuatu dengan lebih jelas dan mudah untuk difahami.
2.2.2.2 Jenis-jenis simulasi
Jenis-jenis simulasi yang biasa digunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah
terbahagi kepada dua:
- Sosiodrama
- Main peranan
(a) Sosiodrama
Sosiodrama ialah suatu aktiviti lakonan yang menarik. Biasanya, aktiviti lakonan dalam
sosiodrama adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu
berkonflik.

16

Disebabkan sosiodrama adalah aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang lengkap, skrip
lakonan biasanya disediakan terlebih dahulu untuk murid-murid supaya murid-murid dapat
membuat persediaan awal.
Selain itu, sosiodrama melibatkan situasi yang berkonflik, maka ini dapat menggalakkan murid
untuk berfikir secara langsung mahupun tidak langsung tentang cara penyelesaian masalah
berkonflik itu secara rasional.
Kelebihan sosiodrama ini adalah membolehkan murid-murid menunjukkan sikap dan perasaan
melalui lakonan, melatih mereka bertindak balas secara spontan apabila berhadapan dengan
situasi berkonflik yang sama.
Selepas aktiviti lakonan, guru akan meminta murid untuk mangadakan aktiviti perbincangan bagi
menganalisis dan menilai watak-watak lakonan sertamembuat rumusan tentang apa yang telah
dilakonkan.
(b) Main Peranan
Menurut Mok Soon Sang dalam bukunya yang bertajuk Psikologi Pendidikan dan Pedagogi
Murid dan Alam Belajar, main peranan merujuk kepada satu teknik mengajar dalam bilik darjah.
Main peranan merupakan lakonan spontan yang melibatkan sekumpulan murid tanpa
manggunakan sebarang skrip.
Aktiviti lakonan ini adalah berdasarkan kepada sesuatu atau masalah yang timbul. Selain itu,
dalam aktiviti main peranan ini, murid biasanya akan membayangkan sesuatu situasi yang
timbul, kemudian melakonkannya mengikut situasi yang dibayangkan secara spontan.
Menurut buku Siri Pendidikan Guru Murid Dan Alam Belajar, (Noriati A. Rashidet. al), main
peranan adalah bertujuan untuk memberikan peluang kepada murid untuk melibatkan diri dalam
lakonan serta perbincangan selain daripada melatih mereka untuk melakonkan pelbagai watak
dan mengalami sendiri sesuatu situasi. Murid-murid akan belajar memahami tingkah laku orang
lain dalam aktiviti main peranan ini.
17

Guru akan menerangkan secara ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang
terlibat dalam situasi itu kepada murid-murid dalam terlebih dahulu. Murid-murid yang terlibat
dalam lakonan dikehendaki memikirkan serta mengemukakan idea tentang cara penyelesaian
masalah yang timbul itu. Disebabkan aktiviti main peranan ini adalah bertujuan untuk
menyelesaikan satu masalah sahaja, kebiasaannya lakonan main peranan ini mengambil masa
selama 8 hingga 10 minit sahaja. Selepas aktiviti main peranan dijalankan, penilaian terhadap
prestasi para pelakon perlu dibuat oleh guru.
Aktiviti main peranan ini sebenarnya dapat mambantu murid yang pasif melibatkan diri dalam
aktiviti main peranan serta seterusnya membina keyakinan diri mereka serta dapat memupuk
sifat-sifat sosial. Selain itu, para murid juga boleh berinteraksi sesama mereka dan
berkomunikasi secara berkesan dengan watak-watak lain.

2.2.3

Cara Melaksanaan Simulasi

Simulasi merupakan salah satu strategi pembelajaran aktif yang memerlukan penglibatan aktif
pelajar. Menurut Abdul Ghafar Md. Din (2003) perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian
sebelum dan simulasi dijalankan :
1)

Memilih Peristiwa Yang Sesuai


Memilih tajuk yang sesuai amat penting dalam pelaksanaan kaedah simulasi kerana
bukan semua perkara atau episod sesuai dilakonkan. Peristiwa yang benar-benar
signifikan dan berkaitan boleh dipilih untuk dijadikan isi pelajaran, dalam kaedah
simulasi.

2)

Pengenalan Kepada Pelajar


Guru berperanan sebagai fasilitator. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar tentang
tujuan atau objektif aktiviti simulasi. Pelajar mesti betul-betul memahami konsep dan
perkara berkaitan simulasi dan jelas tentang apa yang mereka akan lakukan berkaitan
dengan tajuk yang telah dipilih.
18

3)

Penyediaan Bahan
Bahan yang diperlukan dalam aktiviti mesti disediakan sebelum aktiviti dimulakan, Jika
seseorang guru memilih tajuk aktiviti lakonan yang berkaitan dengan kehidupan harian,
maka penyediaan teks bacaan-bacaan, pakaian, begitu juga latar belakang yang sesuai
dan berkaitan dengan tajuk perlu disediakan.

4)

Pemilihan Peserta
Pelajar yang berperanan sebagai peserta boleh dipilih secara sukarela atau dipilih oleh
guru, pelajar tersebut mesti jelas akan apa yang mereka lakukan.

5)

Perbincangan Pada Akhir Simulasi


Guru dan pelajar perlu berbincang tentang peristiwa yang telah mereka saksi dan
lakukan. Hasil daripada sesi perbincangan ini akan dapat membantu pelajar supaya lebih
memahami peristiwa yang mereka alami dalam situasi yang sebenar nanti.

Sebagai kesimpulannya, dengan menggunakan teknik simulasi ini dalam aktiviti pengajaran dan
pembelajaran, murid akan menjalankan aktiviti pembelajaran dengan cara melakon sesuatu
peristiwa situasi mahupun peristiwa dalam sesuatu keadaan yang telah diaturkan. Murid dapat
mengemukakan cara penyelesaian sesuatu masalah yang telah ditimbulkan melalui aktiviti
lakonan ini.

19

2.3

PEMAHAMAN TEKS

Menurut kamus dewan edisi ke-empat pemahaman bererti perihal memahami, apa yang difahami
tentang sesuatu atau sejauh mana sesuatu itu difahami, tanggapan. Dalam hal ini pemahaman
dapat diertikan sebagai proses pembelajaran yang diikuti hasil belajar sesuai dengan tujuan
tujuan pembelajaran. Suharsimi (2009) menyatakan bahwa pemahaman (comprehension) adalah
bagaimana seorang mempertahankan,, menduga (estimates), menerangkan, memperluas,
menyimpulkan,

menggeneralisasikan,

memberikan

contoh,

menuliskan

kembali,

dan

memperkirakan.
Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Cina (2003) mengatakan
bahawa Kemahiran Membaca merupakan kebolehan murid membaca bahan sastera dan bukan
sastera dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami bahan yang dibaca.
Penekanan diberikan kepada aspek pemahaman dan penaakulan kandungan teks secara kritis.
Kemahiran membaca ialah membaca kuat, memahami maklumat ,menaakul , dan menghayati
teks. Melalui huraian di atas, kita dapat merumuskan pemahaman adalah satu aspek yang sangat
penting dalam kemahiran membaca.
Yahya othma (2005) mengatakan bahawa pemahaman pada kandungan teks yang dibaca adalah
matlamat utama yang dicapai oleh pelajar. Pelajar bukan sahaja mengetahui mesej yang disampai
oleh penulis juga dapat menjawab soalan yang ditimbul daripada teks, disamping mampu
merumuskan kandungannya. Kemampuan pelajar memahami sangat perlu diberi perhatian
terumatanya dalam meningkatkan pengetahuan isi kandungan secara optimum.

20

2.4

KAJIAN-KAJIAN YANG BERKAITAN

2.4.1

Kajian Dalam Negara

Terdapat kajian-kajian tentang keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah
simulasi dijalankan oleh pengkaji sama ada di dalam negara atau luar negara. Namun begitu di
negara kita, kajian berkaitan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah simulasi
khususnya dalam bahasa cina amat kurang dijalankan.
Anuar Ahmad, Siti Haishah Abd Rahman, dan Nur Atiqah T. Abdullah (2009), telah menjalankan
kajian terhadap kaedah simulasi terhadap mata pelajaran Sejarah, menyatakan bahawa kaedah
simulasi memainkan peranan penting dalam merealisasikan hasrat dan aspirasi negara khususnya
dalam pembentukan masyarakat yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani di samping mempunyai daya fikir yang tinggi. Oleh yang demikian, penggunaan
kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Sejarah ini adalah penting
dan dapat meningkatkan prestasi pelajar di samping menarik minat pelajar dalam mata pelajaran
tersebut. Ini dapat dilihat dari definisi simulasi itu sendiri yang mana simulasi memainkan
peranan penting dalam melaksanakan percubaan dengan menggunakan model dari satu system
nyata (Siagan, 1987) .
Dalam kajian yang dijalankan oleh Norazura Yahya, Norhaslina Rosli, Nur Amira
Noor Ali dan AbdolRahim Ahmad, yang bertajukKajian Tindakan Dalam
Pendidikan Mempertingkatkan Penguasaan Sebutan dan Perbendaharaan Kata
Bahasa Inggeris Menggunakan Simulasi, mereka telah menyimpulkan simulasi
merupakan satu pengajaran yang amat berkesan yang dapat membantu guruguru

mencapai objektif pembelajaran

kemahiran

sikap

dan

memudahkan

dari segi isi kandungan,


kreativiti.

Kumpulan

konsep,

pengkaji

ini

menyatakan bahawa , dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam


bilik darjah, kaedah simulasi digunakan untuk membolehkan para pelajar
berlatih sendiri aktiviti lakonan dalam keadaan yang teratur dan terkawal
dengan tujuan mengemukakan cara penyelesaian untuk satu-satu masalah yang
ditimbulkan yang mana masalah-masalah yang ditimbulkan itu melibatkan satu
kajian yang rumit, masalah disiplin atau peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam
kehidupan seharian.
21

Noraini Ishak (2009) dalam karyanya bertajuk Teori-teori, Strategi Yang Boleh
Digunakan atau Diadaptasi Bagi Setiap Masalah menulis bahawa kaedah
simulasi itu sendiri mampu meningkatkan minat pelajar terhadap pembelajaran,
pelajar akan bergerak dengan aktif serta maningkatkan tahap pencapaian
pelajar dalam satu satu mata pelajaran atau kemahiran. Kenyataan ini disokong
oleh satu kerangka teoritikal yang berkaitan dengan simulasi iaitu kerangka
teoritikal terbahagi kepada dua pembolehubah, iaitu pembolehubah bersandar
dan pembolehubah tidak bersandar. Berdasarkan kajian yang dijalankan,
pembolehubah tidak bersandar adalah kaedah pengajaran guru iaitu kaedah
simulasi, manakala pembolehubah bersandar pula adalah minat pelajar
terhadap pengajaran guru. Ini bermaksud pemboleh ubah bersandar iaitu minat
bergantung kepada pemboleh ubah tidak bersandar iaitu (kaedah simulasi)
kaedah yang digunakan oleh guru.

Rajah: Kerangka Teoritikal Simulasi


Kajian Yang dijalankan oleh Ling Ka San (2010) yang bertajuk Kesan Teknik Berlakon

Terhadap Kemahiran Membaca Teks Murid Tahun Dua kajian dijalankan kepada pelajar tahun dua.
Beliau berpendat bahawa aktiviti lakonan adalah berkesan dalam meningkatkan kemahiran membaca.
Ting Kiew Hung (2009) dalam kajiannya yang bertajuk Kesan Penggunaan Kaedah
Lakonan Terhadap Murid Tahun Empat Dalam Memahami Cerita Dongeng. Daripada
kajian,

beliau

mendapat

teknik

simulasi

bukan

saja

meningkatkan

tahap

pemahaman pelajar terhadap cerita dogeng, juga meningkatan keupayaan pelajar


untuk menerangkan isi kandungan yang telah disimulasikan.

22

Kajian oleh Lim Chien Yee (2002) dalam kajiannya yang bertajuk Pengajaran Dan Pembelajaran
Komputer Berasaskan Video Interaktif Dan Simulasi.) mendapati bahawa pembelajaran lebih
mudah difahami dan lebih berkesan di samping dapat meningkatkan kemahiran penggunaan
komputer dan penyebaran maklumat kepada pelajar. Pembelajaran berkesan melalui
simulasi juga dapat dipersembahkan melalui system berkomputer unutk
menarik minat untuk belajar. Kenyataan ini disokong oleh De Jong (1991) yang
menyatakan bahawa terdapat banyak pendekatandan pembelajaran menerusi
simulasi

ini

seperti

pendekatan

dan

pembelajaran

menerusi

simulasi

berkomputer seperti analisis, eksperimen dan pengajaran.


Rosdi (2000) dalam kajiannya yang bertajuk Kaedah Simulasi : Suatu Tinjauan Terhadap KefahamanDan
Masalah Guru-guru Sains Di Sekolah Rendah Daerah Kuantan, Pahang. Kajian dijalankan kepada seramai

182 orang guru mata pelajaran sains di sekolah rendah di daerah Kuantan. Beliau mendapati bahawa
kaedah simulasi kurang diaplikasikan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara
sebabnya

ialah masalah masa, peralatan, kos, pengalaman guru, saiz bilik darjah dan pihak

pengurusan sekolah. Kajian ini menunjukkan bahawa guru mempunyai kekangan dan masalah dari
segi proses pelaksanaannya seperti guru kurang memahami kaedah simulasi, peralatan yang tidak
mencukupi dan terpaksa disediakan sendiri oleh guru, peruntukan masa yang terhad, saiz bilik darjah
yang tidak sesuai, aktiviti yang melibatkan kos dan masalah daripada pihak pentadbir sekolah sendiri.
Menurut Noraini Ishak dalam tulisan beliau bertajuk Teori-teori Yang Boleh Diguna Atau
Diadapasti Bagi Setiap Masalah bertarikh 5 Disember 2009, pengajaran dan pembelajaran dengan
menggunakan keadah simulasi ini adalah satu gambaran abstrak tentang situasi sebenar yang
memerlukan pelajar berinteraksi sesame sendiri berdasarkan peranan masing-masing untuk
menyelesaikan masalah atau isu-isu yang berkaitan. Ia juga merupakan satu situasi yang diwujudkan
untuk menyerupai keadaan sebenar dengan cara menggunakan masalah-masalah yang benar-benar
wujud atau menyediakan situasi-situasi yang benar-benar wujud di dalam keadaan yang terkawal.

23

2.4.2

KAJIAN LUAR NEGARA

Chen fang (2012) dalam penulisan beliau yang bertajuk Mencungkil Bakat Persembahan
Pelajar, Membantu Pelajar Memahami Kandungan Teks. Pada pendapat beliau, penglibatan
pelajar dalam aktiviti simulasi (lakonan) dapat menggalakkan pembelajaran secara aktif, di
mana pelajar akan melibatkan diri dengan aktif dalam aktivti yang dijalankan, pelajar juga
berinisiatif untuk mendapatkan maklumat dan juga dapat mengembangkan kemahiran berbahasa.
Chen Jie Jing (2010) dalam penulisannya menyatakan bahawa mengaplikasikan kaedah simulasi
dalam proses pembelajaran

dan pengajaran dapat membantu murid-murid memahami

kandungan teks secara mendalam, membangkitkan minat pelajar untuk belajar terutamaya
pelajar yang berada di tahap satu , sekali gus juga dapat meningkatkan penguasaan sesuatu
bahasa.
Westling & Floyd (1990) dalam kajiannya menyatakan Pengajaran berasaskan simulasi juga
merupakan satu pendekatan ke arah melahirkan pelajar yang dapat menguasai sesuatu pengajaran.
Menurut beliau juga pelaksanaan simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih
berkesan jika pelajar dapat mempelajari dan memahami proses simulasi secara terperinci, merasai
suasana sebenar dengan penggunaan bahan dan peralatan yang berkaitan.
Curvin & Furnival (1994) dalam kajiannya ke atas peserta-peserta yang akan bekerja di dalam bidang
perniagaan mendapati, melalui latihan simulasi dalam proses pelaksanaan perniagaan dapat
meningkatkan tahap kecergasan dan kecekapan ahli pekerja, terutamanya dalam penyertaan dan
pengelibatan menjalankan tugas.
Kajian Morse (1996) pula mengemukakan dapatannya, walaupun pelajar agak susah untuk
melakukan aktiviti simulasi pada tahap yang sebenar, namun kaedah ini amat berfaedah dan berkesan
jika ianya dapat dilaksanakan.
Menurut LesPang & Hodson (1999), menyatakan bahawa simulasi dapat
menghasilkan tindakbalas yang betul serta teratur yang mana lebih fleksibel
dan jimat jika dibandingkan dengan mengupah seorang guru bagi setiap pelajar,
membolehkan pelajar meningkatkan serta melakukan banyak aktiviti yang mana
24

jika dilakukan pada dunia nyata akan meningkatkan kos serta mungkin
membahayakan pelajar serta dapat menyediakan peralatan bagi membantu dan
membimbing pelajar dalam menyediakan struktur kajian kes. Ini terbukti dengan
peningkatan pembelajaran yang efektif yang merupakan sesuatu yang penting
dalam menyelesaikan kes-kes kerana menerusi simulasi pelajar dengan mudah
dapat mengaitkan kes dengan pengalaman yang telah dilalui. Simulasi juga
telah terbukti sebagai satu cara pembelajaran yang efektif, yang mana
membolehkan pelajar lebih inovatif dan kreatif.

2.5 KESIMPULAN
Sebagai kesimpulannya, dapat dinyatakan di sini bahawa kaedah simulasi
adalah satu kaedah yang paling sesuai dalam membantu guru meningkatkan
prestasi pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran. Selain itu simulasi ini juga
dapat membantu untuk menarik minat pelajar dalam mempelajari satu-satu
mata pelajaran atau kemahiran dengan lebih baik dan efisien. Pemilihan kaedah
simulasi dalam kajian ini digunakan sebagai satu kaedah untuk meningkatkan
prestasi pelajar dan menarik minat pelajar dalam pemahaman teks bahasa cina
di kalangan pelajar tahun empat. Memandangkan pemahaman teks merupakan
satu kemahiran yang dianggap membosankan dan langsung tidak menarik
minat pelajar jika semata-mata

memahami isi kandungan

melalui aktivti

membaca dan Chalk &Talk sahaja.


Hakikatnya

dari

segi

teori,

pelaksanaan

teknik

simulasi

dalam

amalan

pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina di bilik darjah mampu menyuburkan


daya kognitif dan kemahiran sosial murid-murid. Apa yang diharapkan agar
strategi yang dirancang dengan mengaplikasikan

teknik lakonan mampu

memberi semangat dan dimensi baru kepada murid-murid dalam pemahaman


teks Bahasa Cina terhadap subjek Bahasa Cina . Sesungguhnya usaha murni ini
diharap dapat mengubah senario amalan pedagogi Bahasa Cina ke arah yang
lebih mantap, kemas dan tersusun .

25

BAB TIGA
METODOLOGI PENYELIDIKAN
3.1

PENGENALAN

Menurut Saat Md. Yasin. (2006), metodologi kajian ini merujuk kepada cara memperolehi
maklumat bagi mencapai sesuatu matlamat penyelidikan.
Kajian ini dijalankan untuk menjawab soalan kajian. Kajian ini memerlukan kerjasama daripada
pihak sekolah dan murid-murid yang dipilih agar dapat memastikan pelaksanaan kajian dengan
lancar. Penggunaan kaedah simulasi digunakan dalam tempoh yang ditetapkan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Data-data yang dikumpulkan dengan cara yang
sesuai dan dianalisiskan untuk menjawab persoalan-persoalan kajian ini.
Kaedah kajian ini akan menjelaskan reka bentuk kajian, alat yang telah digunakan untuk
menjalankan kajian, populasi dan persampelan kajian. Selain itu, bab ini akan membincangkan
tatacara pengumpulan dan penganalisisan data yang diperolehi daripada responden.

26

3.2

REKA BENTUK KAJIAN

Kajian ini dijalankan mengikut gelung kajian tindakan Kurt Lewin seperti berikut:

Mengenalpasti isu dan masalah kajian

Menganalisis masalah
-Perbincangan penyelidik dengan tutor penyelia.
-Tinjauan karya

Konseptualisasi Masalah:
Refleksi dan penilaian

Prinsip/Teori Berhubung
Dengan Masalah

Mengutip dan

Pembentukan pelan tindakan &

Manganalisis data

Penetapan alat kajian/kaedah


penilaian

Pelaksanaan tindakan

Rajah 1: Model Kajian Tindakan


27

Kajian ini akan dilaksanakan mengikut proses dan prosedur kajian tindakan mengikut model
Somekh (1989) seperti berikut:
Langkah 1- Mengenalpasti masalah/ fokus yang diminati
Penyelidik mengenalpasti masalah yang berlaku dan memfokuskan kajian yang ingin
dijalankan. Setelah masalah dikenalpasti, penyelidik akan meneruskan kajian kepada langkah 2.
Langkah 2- Mengkumpul data
Penyelidik berbincang dengan guru kelas dan ketua panitia Bahasa Cina yang terlibat
dengan sampel yang akan dikaji, sampel kajian merupakan pelajar dari kelas 4B di sebuah
sekolah jenis Kebangsaan (Cina)
Langkah 3- Menganalisis data/ membentuk hipotesis
Penyelidik membuat analisis keputusan peperiksaan pertengahan Semester. Peperiksaan
pertengahan semester merupakan penilaian yang telah dilakukan sebelum aktiviti dijalankan
terhadap pelajar-pelajar tersebut. Analisis ini dibuat bagi mengetahui tahap pencapaian pelajar
kelas ini dalam pemahaman teks dalam kertas pemahaman Bahasa Cina tahun 4.
Langkah 4- Merancang pelan tindakan
Setelah membuat peninjauan, kaedah yang berpusatkan pelajar dalam pengajaran dan
pembelajaran iaitu kaedah lakonan atau simulasi watak digunakan untuk membantu pelajarpelajar dalam pemahaman teks Bahasa Cina.
Langkah 5- Melaksanakan pelan tindakan
Simulasi watak (Role Play Simulation) akan dilakukan:
Aktiviti 1: Mengenalpasti ciri-ciri watak dalam teks
Aktiviti 2: Lakonan dalam Kumpulan
Akticiti 3: Perbincangan tentang isi-isi tersurat dan tersirat dalam teks Bahasa Cina

28

Langkah 6- Mengumpul data untuk mengesahkan perubahan


Penilaian akan dijalankan selepas aktiviti dilaskanakan terhadap pelajar-pelajar tersebut.
Penilaian akan dijalankan bagi mengetahui tahap peningkatan pelajar setelah kaedah lakon
dijalankan terhadap pelajar ini melalui proses pengajaran & pembelajaran. Soalan berbentuk
aneka pilihan dan soalan jawapan terbuka ini melibatkan soalan-soalan berkaitan teks bertujuan
menguji sejauhmana kemampuan pelajar menghayati teks Bahasa Cina.
Langkah 7- Menganalisis dan menilai
Analisis dan penilaian akan dilakukan berdasarkan perbandingan keputusan ujian dengan
keputusan peperiksaan pertengahan bagi menilai keberkesanan pelaksanaan aktiviti simulasi
watak.
Langkah 8- Refleksi
Refleksi akan dilakukan bagi membuat penilaian bagi keseluruhan keberkesanan kajian
ini.

29

3.3 JADUAL KERJA


Sebelum menjalankan sesuatu kajian tindakan, penyelidik mestilah merancang dan meneliti
jadual pelaksanaan kajiannya. Hal ini penting bagi memberikan pendedahan awal kepada pihakpihak yang akan terlibat dengan kajian tindakan ini seperti ketua panitia Bahasa Cina, pihak
pentadbiran termasuk guru besar dan penolong kanan sekolah dan murid-murid yang akan
digunakan sebagai sampel utama kajian.
Maka, dengan itu, pihak-pihak ini akan tersedia maklum mengenai peruntukan masa dan takwim
kajian tindakan ini untuk suatu tempoh tertentu agar mereka dapat membuat perancangan masa
yang baik dan turut serta secara aktif dalam kajian tindakan ini.

Berikut merupakan Jadual Perancangan Pelaksanaan Kajian Tindakan yang akan


dijalankan.
BIL

PERKARA

TARIKH

Buat peninjauan yang lebih lanjut tentang maklumat

20 Mei 2013

kursus HBEF 2103 dan kerja kursus yang wajib dibuat.


2

Menilai situsai P&P yang sedang/telah dibuat di bilik

23 Mei 2013

darjah sendiri
3

Tajuk/permasalahan kajian yang dikenalpasti berkaitan

25 Mei 2013

dengan inovasi dalam P&P dimana pengetahuan dan


kemahiran yang telah diperolehi selama belajar di OUM
akan diaplikasikan.
4

Perbincangan tajuk kajian tindakan dengan tutor


penyelia

10 Jun 2013
13 Jun 2013

30

Mengumpul maklumat dan membuat draf kajian

14 Jun 2013

tindakan
6

Perbincangan antara tutor penyelia tentang draf kajian

29 Jun 2013

tindakan (Bab satu) yang dibuat


7

Perbincangan Antara tutor penyelia tentang draf kajian

6 Julai 2013

tindakan (Bab satu, Dua & Tiga) yang dibuat.


8

Menghantar kerja kursus (Bab satu, Bab 2 & Bab)

20 Julai 2013

kepada tutor penyelia


10

Menganalisis keputusan dalam penilaian responden


yang dipilih

11

12

2 September 2013 hingga


5 September 2013

Menjalankan teknik simulasi dalam pembelajaran dan

9 September 2013 hingga

pengajaran bagi teks yang dipilih

27 September 2013

Analisis data secara kualitatif dan kuantitatif setelah

1 Oktober 2013 hingga

teknik simulasi yang dijalankan dalam pemahaman teks


Bahasa Cina

25 Oktober 2013

13

Menyiapkan laporan kajian tindakan

15 November 2013

14

Hantar Laporan kajian tindakan

Belum ditentukan oleh

Salinan sekolah

pihak OUM

Salinan OUM

31

3.4

REKA BENTUK PENYELIDIKAN

Reka bentuk dalam kajian ini adalah menggunakan gabungan kualitatif dan kuantitatif.
Gabungan kualitatif dan kuantitatif ini adalah untuk mengumpul data untuk mendapatkan
kesahan kebolehpercayaan dalam menganalisi maklumat. Oleh itu, kaedah triagulasi data
digunakan untuk menganalisi persoalan-persoalan kajian ini.

3. 5 KUMPULAN SASARAN
Dalam kajian ini, saya memilih kelas 4B sebagai kumpulan sasaran saya. Hal ini demikian
kerana saya mengajar kelas 4B Bahasa Cina dan senang untuk saya menjalankan kajian saya.
Dalam kajian ini, saya telah memilih 14 oarang murid daripada 32 oarang murid dijadikan
sebagai responden kajian ini.
14 orang murid adalah terdiri daripada pelajar bukan berbangsa Cina. Jadual 1 menunjukkan
buir-butir mengenai kemampuan dan jantina terhadap murid.
Jadual 3: Buir-butir mengenai Kemampuan dan Jantina terhadap Murid
Kemampuan
Jantina
Lelaki
Perempuan
Jumlah

Rendah

Sederhana

Tinggi

Jumlah

2
4
6

2
5
7

0
1
1

4
10
14

Dalam 14 orang murid, terdapat seorang murid dipertimbangkan sebagai penguasaian yang
tinggi, tujuh orang murid ialah penguasaian sederhana dan enam orang murid merupakan
penguasaian rendah.
Ukuran ini dibuat berdasarkan markah peperiksaan pertengahan semester satu. Murid yang
mendapat markah lebih daripada 79% dipertimbangkan sebagai kemampuan tinggi. Bagi mereka
yang mendapat markah di antara 40% hingga 79% dipertimbangkan sebagai kemampuan
sederhana. Murid yang mendapat markah kurang daripada 40% telah dipertimbangkan sebagai
kemampuan rendah.

32

Jadual 2 menunjukkan rumusan murid-murid tentang kaum, agama dan taraf sosioekonomi.
Lampiran A menunjukkan senarai nama murid tentang latar belakang dan maklumat.
Jadual 2: Rumusan Murid-murid tentang Kaum, Agama dan Taraf Sosioekonomi melalui Jantina
Kaum, Agama dan TSE
Kaum
Melayu
Cina
Iban
Bidayuh
Melanau
Lun Bawang
Agama
Muslim
Kristian
Buddha
Taraf Sosioekonomi Tinggi
Sederhana
Rendah
3.6

Male

Female

PENGUMPULAN DATA

Dalam kajian ini, saya menggunakan kaedah triangulasi untuk menggumpul data. Menurut Gay
dan Airasian (2000), trinagulasi digunakan untuk mengesahkan hasil dapatan dan keputusan
penyelidikan serta meningkatkan kesahan dan kepercayaan. Dengan ini, terdapat tiga jenis data
perlu dikumpul untuk membantu saya menjawab persoalan kajian. Data-data ini termasuk
pembelajaran murid, penglibatan murid dan minat murid dalam mempelajari Bahasa Cina. Datadata ini dikumpul menggunakan beberapa kaedah seperti soal selidik, penilanan, pemerhatian
dan temu bual. Jadual 3 menunjukkan maklumat tentang persoalan kajian dan cara mengumpul
data yang digunakan dalam kajian.

33

Jadual 3: Persoalan Kajian, Pemalar Pembolehubah, Cara Pengumpulan Data, dan Sumber Data

Pemalar
Pembolehubah

Persoalan Kajian
Adakah kaedah simulasi dapat membantu murid
bukan Cina meningkatkan pemahaman teks,
seterusnya meningkatkan pencapaian dalam
Bahasa Cina?
Sejauh manakah kaedah simulasi
mewujudkan suasana pembelajaran
menyeronokkan dalam kelas?

dapat
yang

Pembelajaran
murid

Penglibatan murid

Cara

Sumber

Penilaian

Murid

Soalan
selidik
Temu Bual
Pemerhatian

Murid

Ketua
Panitia
penyelidi
k

Adakah kaedah simulasi dapat membangkit


minat murid bukan Cina dalam mempelajari
Bahasa Cina?

Minat murid

Murid

Soalan
selidik
Temu Bual

Pemerhatian

Ketua
Panitia

Semasa menjalankan kajian ini, saya menggunakan data yang dikumpulkan untuk menyokong
hasil dapatan kajian. Jadual 3 menunjukkan empat cara pengumpulan data dalam kajian ini.
Soalan selidik, penilaian, pemerhatian, dan temu bual diguankan dengan seluasnya untuk
mendapat data yang diperlukan.

3.6.1

Penilaian

Penilaian merupakan satu cara yang dapat menunjukkan pencapaian murid dalam pembelajaran.
Penilaian telah dijalankan selepas setiap tajuk untuk memperolehi data pembelajaran murid
dalam aspek pemahaman Bahasa Cina.
34

Penilaian ini adalah berdasarkan kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari oleh mereka dan
soalan-soalan dibina berdasarkan tahap kesukaran yang ditetapkan. Dalam kajian ini, saya
mengajar tiga tajuk dan memberi tiga set penilanan kepada mereka. Markah-markah bagi tiga set
penilaian dicatatkan. Jadual tahap kesukaran dan kertas ujian ditunjukkan mengikut topic telah
disertakan dalam Lampiran B, C dan D.
Setiap set ujian (alat pengukuran pemahaman teks Bahasa Cina) mempunyai enam soalan iaitu 4
soalan beraneka pilihan dan 2 soalan dengan jawapan terbuka.
Berikut ialah jadual tentang butiran soalan-soalan dalam set ujian
Bil

Jenis-jenis soalan

tujuan

Markah

Empat soalan aneka

Menguji penguasaan

4 soalan x 2.5 markah = 10 markah

pilihan (aras rendah

murid-murid dalam

dan sederhana)

isi-isi tersurat dalam


petikan

Dua soalan dengan

Menguji penguasaan

jawapan terbuka (aras

murid-murid dalam

sederhana dan tinggi)

isi-isi tersirat dalam

2 soalan x 5 markah = 10 markah

petikan
Jumlah

20 markah
(untuk menjadikan 100%,markah
yang diperoleh perlu didarabkan 5)

35

3.6.2

Soal selidik

Soal selidik ini mengandungi dua bahagian dengan setiap bahagian mempunyai lima soalan yang
berbentu pernyataan. Pernyataan-pernyataan yang spesifik telah disusun secara sistematik
dengan mengikut suatu pengaliran pemikiran yang tertentu. Soal selidik ini berbentuk Ya atau
Tidak. Dalam soal selidik ini, bahagian A adalah untuk mendapat data penglibatan murid dan
bahagian B adalah untuk mendapat data minat murid. Murid-murid hanya perlu memilih Ya
atau Tidak dalam setiap pernyataan yang diberikan. Pra soal selidik telah dijalankan sebelum
menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Cina. Pasca
soal selidik dijalankan pada akhir kajian ini. Contoh borang soal selidik terdapat dalam Lampiran
E.
Tuckman (1995) berpendapat bahawa soal selidik merupakan satu cara berkesan untuk mendapat
maklumat daripada responden selain daripada pemerhatian terhadap tingkat laku. Dengan ini,
soal selidik dapat membantu saya untuk mendapat data yang diperlukan dengan berkesan.
Penerangan ringkas telah diberikan kepada murid-murid sebelum mereka menjawab dan diberi
lima minit untuk menjawab soal selidik.

3.6.3

Temu Bual

Temu bual merupakan satu cara yang amat berkesan untuk memerhati tingkat laku seseorang dari
segi pemikiran, sikap dan pendapatntya apabila menjawab soalan temu bual. Melalui temu bual,
saya dapat memerhati perlakuan murid-murid apabila menjawab soalan temu bual. Temu bual ini
dijalankan secara tidak rasmi terhadap tiga murid yang dipilih. Murid-murid diminta datang ke
perpustakaan pada waktu rehat untuk menyiapkan sesi temu bual. Murid-murid ini dipilih
berdasarkan pencapaian mereka dalam Bahasa Cina. Murid pertama merupakan pencapaian yang
baik dalam Bahasa Cina. Dia selalu mendapat markah yang tinggi dalam penilaian. Murid yang
kedua adalah murid yang berpencapaian sederhana dan murid yang ketiga ialah pencapaian yang
lemah. Dalam kajian ini, jantina murid tidak terdapat dalam pertimbangan pemilihan murid.
Temu bual ini dijalankan dengan perbualan Bahasa Cina. Contoh soalan temu bual terdapat
dalam Lampiran F.

36

3.6.4

Pemerhatian

Pemerhatian merupakan satu kaedah yang digunakan untuk mengukur pembolehubah kajian.
Pemerhatian ini dijalankan oleh ketua panitia dan penyelidik dengan menggunakan borang
pemerhatian dan pandangan yang disediakan.
Borang pemerhatian yang digunakan dalam kajian ini ialah Borang Senarai Semak Pemerhatian
dan Borang Pandangan Pemerhatian. Borang Pemerhatian ini adalah untuk mengukur
penglibatan murid dan minat murid. Borang senarai semak pemerhatian ini mengandungi senarai
semak dan borang pandangan pemerhatian mengandungi pandang pemerhatian. Senarai semak
yang terdapat dalam borang senarai semak pemerhatian mengandungi 9 pernyataan yang
berkaitan dengan teori sosial. Senarai semak ini dapat mengukur penglibatan murid dan minat
murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengetahui kaedah yang mana satu
adalah lebih sesuai digunakan dalam kelas ini.
Pandangan yang terdapat dalam boring pandangan pemerhatian ini mempunyai tiga aspek yang
berkaitan dengan kaedah simulasi. Aspek pertama ialah kekuatan menggunakan kaedah simulasi
dalam pengajaran dan pembelajaran. Aspek kedua ialah kelemahan menggunakan kaedah
simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Aspek ketiga ialah cadangan penambahbaikan
kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah pemerhatian dijalankan apabila
kaedah simulasi digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Contoh Borang Senarai
Semak Pemerhatian ditunjukkan dalam Lampiran G dan contoh Borang Pemerhatian
ditunjukkan dalam Lampiran H.

37

3.7

PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Sebelum kajian dijalankan, saya menggunakan markah pertengahan semester untuk mencari
sampel kajian saya. Selepas itu, saya memberi taklimat ringkas tentang prosedur kerja yang perlu
dilaksanakan dalam kajian saya kepada murid-murid yang terlibat.
Sebelum menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran, saya menjalankan
soal selidik kepada murid-murid yang dipilih sebagai pra soal selidik. Di samping itu, saya juga
menjalankan sesi temu bual terhadap tiga murid yang dipilih. Hasil dapatan ini akan dijadikan
asas untuk memperolehi maklumat yang seterusnya.
Semasa kajian dijalankan, kaedah simulasi digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Borang Pemerhatian I dan II diberikan kepada ketua panitia untuk membuat
pemerhatian terhadap kaedah simulasi yang digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran. Borang-borang ini dikembalikan selepas proses pengajaran dan pembelajaran.
Perbincangan bersama ketua panita dijalankan agar dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan
dengan lebih jelas.
Setelah itu, penyelidik akan membuat refleksi dengan boring pemerhatian I dan II supaya
memperbaiki kelemahan dalam pembelajaran dan pengajaran dan juga mengembangkan
kekautan yang ada untuk mencapai objektif yang ditetapkan dengan optimum.
Di samping itu, penilaian dijalankan selepas setiap tajuk yang diajar. Penilaian ini dapat menguji
murid terhadap pemahaman teks dalam Bahasa Cina.
Proses pengumpulan data dijalankan selepas cara pengumpulan data digunakan. Maklumatmakluamt yang diperoleh adalah sebagai maklum balas terhadap persoalan-persoalan kajian
dengan menggunakan kaedah simulasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

38

3.8

PROSEDUR ANALISIS DATA

Semua data kajian yang menggunakan penilaian, soal selidik dan senarai semak dianalisis
dengan menggunakan kaedah kuantitatif. Penilaian dianalisis untuk mendapat peratusan, min dan
sisihan piawai dengan jumlah sampel kajian. Soal selidik telah direkodkan dan pengiraan
kekerapan iaitu frekuensi bagi setiap pernyataan digunakan. Di samping itu, senarai semak juga
menggunakan pengiraan kekerapan bagi setiap pernyataan.
Data kajian yang menggunakan temu bual dan pemerhatian dianalisis dengan menggunakan
kaedah kualitatif. Hasil temu bual dengan murid dianalisis dalam bentuk transkrip temu bual.
Aspek-aspek yang penting dianalsis agar dapat menjawab persoalan kajian. Pandangan dalam
Borang Pemerhatian I dan II yang dijalankan telah dianalisis dengan cara membuat perbandingan
seterusnya membuat rumusan terhadap pandangan ini.
Data-data yang dikumpul melalui kaedah kauntitatif dan kualitatif dalam kajian ini adalah
digunakan untuk tujuan triagulasi data. Hal ini adalah untuk membantu saya mendapat hasil
dapatan yang mempunyai kesahan dan kebolehpercayaan yang tinggi.

3.9

KESAHAN INSTRUMEN

Soalan-soalan bagi penilaian dalam kajian ini telah diuji kesahannya oleh tiga orang guru Bahasa
Cina yang berpengalaman termasuk ketua panitia. Selain itu, soalan-soalan soal selidik dan temu
bual telah diuji kesahannya oleh guru-guru yang mahir dalam bidang penyelidikan agar soalansoalan yang dibina adalah sesuai dengan tahap murid-murid yang terlibat.

3.10

KEBOLEHPERCAYAAN INSTRUMEN

Kajian ini telah dijalankan ke atas 14 orang murid. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam
sepanjang kajian adalah sama. Oleh itu, dapatan menunjukkan kebolehpercayaan instrumen
adalah kebolehpercayaan yang tinggi.

39

4.0

KESIMPULAN

Kaedah kuantitatif dan kualitatif telah digunakan untuk mengumpul data yang berkaitan dengan
persoalan kajian. Kaedah kuantitatif yang digunakan dalam kajian ini ialah penilaian dan soal
selidik. Kaedah kualitatif yang digunakan dalam kajian ini ialah temu bual dan pemerhatian.
Cara menganalisis juga menggunakan kaedah menganalisis kuantitatif dan kualitatif. Kaedah
triagulasi data digunakan untuk memastikan dapatan kajian menpunyai kesahan dan
kebolehpercayaan yang tinggi.

40

RUJUKAN
Daripada Buku
Abdul Rahim. (1999). Professionalisme Motivasi Pengurusan Bilik Darjah. Kuala Lumpur.
Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.
Abdul Rashid Johar. (2006). Kaedah Kajian Dalam Pendidikan. Selangor Darul Ehsan: Meteor
Doc. Sdn. Bhd.
Gay, L.R. & Airasian, P. (2000). Educational Research : Competencies for analysis and
application. Upper Saddle River, NJ : Prentice-Hall, Inc.

Juliana bt. Jarudin. (2003). Kesan Program Kecergasan Fizikal Dalam Melakukan Aktiviti
Simulasi Saie. Projek Sarjana Muda Sains Serta Pendidikan (Sains Sukan). UTM.
Lim Chien Yee. (2002). Pengajaran Dan Pembelajaran Komputer Berasaskan Video Interaktif
Dan Simulasi. Projek Sarjana Muda Teknologi Pendidikan (Kejuruteraan Awam). UTM
Norjiah Bt. Sulaiman, (1996), Kajian Tindakan: Penyelidikan Dalam Bilik Darjah, Kementerian
Pendidikan Malaysia
Rosdi bin Md.Din . (2000). Kaedah Simulasi : Suatu Tinjauan Terhadap Kefahaman Dan
Masalah Guru- guru Sains Di Sekolah Rendah Daerah Kuantan, Pahang.Projek Sarjana
Muda. UTM.
Reiser and Dick. (1996). Instructional Plainning A Guide for Teachers.Needham Heights,
Massachusetts : Allyn and Bacon.Rio
Ting Kiew Hung. Kesan Penggunaan Kaedah Lakonan Terhadap Murid Tahun Empat Dalam
Memahami Cerita Dongeng .Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan PISMP Bahasa Cina
amb. Januari 2009, Seminar Penyelidikan Tindakan IPG KBL Tahun 2012, ms 125-137.

41

Tuckman (1995). Conducting educational research, 2nd edition. Harcourt Brace Jovanovich.
Inc.: New York.
Yahya Othman (2005) Trend Dalam Pengajaran Bahasa Melayu .PTS Professiona
Amazon.com

2011.
1998.

Daripada Internet :
Ling Ka San. (2010) .Kesan Teknik Berlakom Terhadap Kemahiran Membaca Teks Murid
Tahun Dua . Buku Koleksi Artikel Penyelidikan Tindakan Seminar Penyelidikan Tindakan
Tahun 2010 IPG KBL .Diperolehi October 25, 2011, daripada
http://www.ipbl.edu.my/BM/penyelidikan/seminarpapers/2010/PISMP/11%20LingKaSan.pdf
Kaerul Asraf . Model Pengajaran Sosial, Diperolehi Jun 25, 2013, daripada
http://kaerulashraf90.blogspot.com/
Suhaimi Bin Hj. Muhamad . Tahap Kesediaan Guru Terhadap Pelaksanaan Model
Pengajaran Simulasi Bagi Mata Pelajaran Pendidikan Islam . Diperolehi Jun 15,
2013, daripada eprints.utm.my/6575/2/SuhaimiMFPABS.pdf
Syed Ismail. Murid dan alam belajar, Diperolehi Jun 15, 2013, daripada:
http://cikgusemasa.blogspot.com/2011/05/murid-dan-alam-belajar-bab-4.html
R.E. Shannon. Definisi simulasi, Diperolehi Jun 15, 2013, daripada:
http://www.comp.nus.edu.sg/~teoym/cs6205/9900/L1/s1d003.htm
(2012) . . 2013 6 15
http://www.ktxx.net/blog2012/article.php?type=blog&itemid=325

2013 6 15 http://www.txzmuseum.org.cn/bsxt/xzx2010_2_9.htm
42

2011. . 2013 6 15
http://www.blzg.net.cn/newsdetail979-biao-yan-fa-jie -ru-zhong-xue.aspx
. () .
2013 6 15 http://www.naer.edu.tw/files/15-1000-924,c140-1.php

43

Lampiran A
Senarai Nama Latar Belakang Murid

Bil

Murid

Jantina

Kaum

Agama

Pekerjaan Ibu

Taraf Sosio

bapa

ekonomi

P1

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P2

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P3

Iban

Kristian

Pemandu lori

Sederhana

P4

Melayu

Islam

Juruteknik

Tinggi

P5

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P6

Melayu

Islam

Peniaga

Tinggi

P7

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

P8

Melayu

Islam

Penjaja

Sederhana

P9

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

10

P10

Iban

Kristian

Buruh kasar

Rendah

11

P11

Bidayuh

Kristian

Buruh kasar

Rendah

12

P12

Melayu

Islam

Pemandu bas

Sederhana

13

P13

Melanau

Kristian

Mekanik

Rendah

14

P14

Melanau

Kristian

Buruh kasar

Rendah

44

LAMPIRAN B

KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)

KONTEKS
Petikan Topik 3

Soalan beraneka pilihan dan soalan


kefahaman

1.
?
2.

3.

4.

5.
6.

Jumlah

NO. ITEM & ARAS


/

R
S
T

JUMLAH

5
6

1
1

45


1.
A.
B.
C.
D.

( )
?

2.
A
B
C
D
3.
A.
B
C
D

4.
A
B
C
D

46

5.

6.

Lampiran C
KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)

KONTEKS
Petikan Topik 4

Soalan beraneka pilihan dan soalan


kefahaman

1.
2.
3.
4.

NO. ITEM & ARAS


/

R
S
T

1
2
3
4

JUMLAH

1
1
1
1
47

5.

6.

Jumlah

48


1.

( )

A
B
C
D

2.

A.
B.
C.
D.

3.

A.
B.
C.
D.

4.

A.
B.
C.
D.

49

5.

6.

50

Lampiran D
KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)

KONTEKS
Petikan Topik 7

Soalan beraneka pilihan dan soalan


kefahaman

1. ?
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah

NO. ITEM & ARAS


/

R
S
T

1
2
3
4

5
6
2

JUMLAH

1
1
1
1
1
1
6

51


( )
1. ?
A.
B.
C.
D.
2.
A.
B.
C.
D.
3.
A.
B
C
D

4.
A.
B.
C.
D.

52

5.

6.

53

Lampiran E
KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)

KONTEKS
Petikan Topik 8

Soalan beraneka pilihan dan soalan


kefahaman

1.

2.
3.

4.

5.

6. ?
Jumlah

NO. ITEM & ARAS


/

R
S
T

JUMLAH

1
1

6
2

1
6

54


( )
1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A
B
C
D

4.
E
F
55

G
H

6. ?

56

Lampiran F
KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)

KONTEKS
Petikan Topik 9
9

Soalan beraneka pilihan dan soalan


kefahaman

1.

2.
3.
4.

5.

6.
?
Jumlah

NO. ITEM & ARAS


/

R
S
T

1
1
1

3
4

JUMLAH

57


( )
1.
A.
B.
C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

4.
A.
B.
58

C.
D.

6. ?

59

Lampiran G
KONSTRUK: MEMBACA & MEMAHAMI (PETIKAN)

KONTEKS
Petikan Topik
12

Soalan beraneka pilihan dan soalan


kefahaman

1.
2.
3.

4.

5.
6.
?
Jumlah

NO. ITEM & ARAS


/

R
S
T

1
2

JUMLAH

1
1
1

5
6

1
1

( )
1.
A
B.
60

C.
D.

2.
A.
B.
C.
D.

3.
A.
B.
C.
D.

4.
A.
B.
C.
D.

5
61

6.?

62

63

Lampiran E

Soal Selidik
Jantina: Lelaki / Perempuan
Kelas:________
Sila tanda () pada setiap pernyataan di bawah:
Pernyataan

Ya

Tidak

1. Adakah anda suka belajar Bahasa Cina?


2. Adakah anda melibatkan diri dalam aktiviti
pembelajaran?
Bahagian A

3. Adakah anda suka kaedah pengajaran guru?


4. Adakah kaedah guru dapat membantu anda
dalam pemahaman teks?
5. Adakah kaedah guru mewujudkan suasana yang
menyeronokkan dalam kelas?
6. Adakah anda suka Bahasa Cina?
7. Adakah anda memahami kefahaman teks?

Bahagian B

8. Adakah anda berfikir Bahasa Cina senang


dipelajari?
9. Adakah anda rasa bosan dalam waktu Bahasa
Cina?

64

10. Adakah anda minat belajar Bahasa Cina?

65

Lampiran F
Borang Senarai Semak Pemerhatian
Kelas: ________
Tarikh: ___________
Tajuk: ____________________________________________________
Tanda () jika terdapat kandungan kriteria dinyatakan dalam pemerhatian:

Bil

Aspek Teori Soaial

Bilangan ahli kumpulan

Penglibatan murid

Aktiviti

Minat Murid

Arahan yang diberi

Kemahiran berasaskan
aktiviti

Kelakuan murid

Pengawalan kelas

Pencapaian dalam hasil


pembelajaran

Kandungan Kriteria

Catatan

Sesuai
Terlalu banyak murid dalam kumpulan
Banyak murid melibatkan diri dalam aktiviti
Sebahagian murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sedikit murid melibatkan diri dalam aktiviti
Sangat cabar
Cabar
Kurang cabar
Banyak murid minat dalam aktiviti
Sebahagian murid minat dalam aktiviti
Sedikit murid minat dalam aktiviti
Murid jelas dengan arahan yang diberi.
Murid berasa keliru dengan arahan yang
diberi.
Murid dapat menggunakan kemahiran
dalam menyiapkan tugas.
Murid tidak dapat menggunakan
kemahiran dalam menyiapkan tugas.
Baik
Sederhana
Lemah
Baik
Sederhana
Lemah
Ya
Tidak

Tandatangan: _________________
Pemerhati: ___________________

Tandatangan: ___________________
Presenter: _________________

66

Lampiran G
Borang Senarai Semak Pemerhatian
Kelas: ________
Tarikh: ___________
Tajuk: ____________________________________________________
Tanda () jika terdapat kandungan kriteria dinyatakan dalam pemerhatian:

Bil

Aspek Teori Soaial

Bilangan ahli kumpulan

Penglibatan murid

Aktiviti

Minat Murid

Arahan yang diberi

Kemahiran berasaskan
aktiviti

Kelakuan murid

Pengawalan kelas

Pencapaian dalam hasil


pembelajaran

Kandungan Kriteria

Catatan

Sesuai
Terlalu banyak murid dalam kumpulan
Banyak murid melibatkan diri dalam aktiviti
Sebahagian murid melibatkan diri dalam
aktiviti
Sedikit murid melibatkan diri dalam aktiviti
Sangat cabar
Cabar
Kurang cabar
Banyak murid minat dalam aktiviti
Sebahagian murid minat dalam aktiviti
Sedikit murid minat dalam aktiviti
Murid jelas dengan arahan yang diberi.
Murid berasa keliru dengan arahan yang
diberi.
Murid dapat menggunakan kemahiran
dalam menyiapkan tugas.
Murid tidak dapat menggunakan
kemahiran dalam menyiapkan tugas.
Baik
Sederhana
Lemah
Baik
Sederhana
Lemah
Ya
Tidak

Tandatangan: _________________
Pemerhati: ___________________

Tandatangan: ___________________
Presenter: _________________

67

Lampiran H
Broang Pandangan Pemrhatian
Kelas: _____________
Tarikh: _____________
Tajuk: _____________________________________________________
1. Kekuatan menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

2. Kelemahan menggunakan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran

3. Cadangan penambahbaikan kaedah simulasi dalam pengajaran dan pembelajaran.

Tandatangan
Pemerhati

: _____________________
: _____________________

68