ANEXO: LEXISLACIÓN AMBIENTAL

1.- A avaliación do impacto ambiental 2.- A matriz de Leopold 3.- Instrumentos de xestión ambiental 4.- Convenios internacionais

1.- AVALIACIÓN DO IMPACTO AMBIENTAL (A.I.A.)
INICIO
ANÁLISE DO PROXECTO Obxectivos Identificar accións Detectar alcances IDENTIFICAR IMPACTOS ESTUDO DO MEDIO Abiótico Biótico Socioeconómico Matriz de Leopold

SI

PREDICIÓN E AVALIACIÓN DE IMPACTOS ¿Hai alternativas?

NON

COMPARAR E SELECCIONAR

¿Existen medidas correctoras?

MEDIDAS CORRECTORAS PLAN DE SEGUIMENTO INFORME FINAL POSITIVO PARATICIPACIÓN CIDADANA DICTAME ADMIN ISTRATIVO: Proxecto aceptado

SI

NON
INFORME FINAL NEGATIVO

Declaración de Imp. Ambiental (D.IA.)

DICTAME ADMINISTRATIVO: Proxecto rexeitado

2.- MATRIZ DE LEOPOLD

Urbanización de baixa densidade

3.- INSTRUMENOS DE XESTIÓN AMBIENTAL
Planificar racionalmente dando a cada zona a actividade máis axeitada

ORDENACIÓN DO TERRITORIO

División en Unidades territoriais homoxéneas Valorar a capacidade de acollida de cada unidade Matriz de acollida
Cont. Auga Cont. Aire Residuos A.i.A e Orden. Ter. Conservación

CARTA EUROPEADA ORD. DO TERRITORIO

MEDIDAS LEGAIS

EUROPA Acta única Programa Marco

ESPAÑA Lei de protección do medio amb. Atmosférico Lei de Augas Real Decreto Lexislativo sobre A.I.A Código Penal (Delitos ecolóxicos) FISCAIS Desgravacións en proxectos limpos Ecotaxas en accións contaminantes

AXUDAS FINACIEIRAS E FISCAIS

FINACIEIRAS Créditos brandos Fondos de Cohesión Programas de Acción (I+D) para Tecnoloxías limpas

ECOAUDITORÍAS

Avaliacións periódicas das actividades a empresa que detectan o grao de respecto ao medio ambiente. As limpas reciben un logotipo.

ECOETIQUETAS

Garanten que o produto é respectuoso co medio ambiente nas materias primas, produción, distribución e eliminación de residuos

3.- CONVENIOS INTERNACIONAIS
XESTIÓN DA HIDROSFERA EROSIÓN DO SOLO DEFORESTACIÓN E DESERTIFICACIÓN
Conferencia da auga (Mar da Prata, 1977) Convención da O.N.U. Sobre dereito do Mar. 1982 Convenio de Ramsar (humedais). 1971 Convención da ONU de loita contra a desertificación. París, 1994) Cumio de Río (1992): Declaración sobre bosques Conferencia da BIOSFERA ( UNESCO). París. 1968 Programa MaB Reservas da Biosfera Cumio de Río (1992): Declaración sobre biodiversidade Convenio sobre diversidade Biolóxica (Nairobi, 1992) Conención sobre comerzo internacional de especies de Fauna e Flora en perigo (Washington, 1973) Directiva hábitat ( CE): Rede Natura 2000: ZEC, ZEPA, e LIC. (1992) Protocolo de Montreal (1987) Protocolo de Kioto (1997) Cumios de A Haia (2000), Bonn (2001) e Johanesburgo (2002) Cumio de Río (1992): Convenio sobre o cambio climático Informe Brutland (Comisión Mundial para o Medio Ambiente e Desenvolvemento): Desenvolvemento sostible Cumio de Río (1992): Axenda 21 Carta de Aalbourgh (1997): Axenda 21 Locais

EROSIÓN DA BIODIVERSIDADE

DESTRUCIÓN DA CAPA DE OZONO CAMBIO CLIMÁTICO INDUCIDO DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful