You are on page 1of 14

13.9.13.

Html naredbe

ba slui za veliinu slova u rasponu od 1-7. Pogledajte na primjerima:


Ovaj text pisan je veliinom fonta 1

Ovaj text pisan je veliinom fonta 2

Ovaj text pisan je veliinom fonta 3

Ovaj text pisan je veliinom fonta 4

Ovaj text pisan je veliinom fonta 5

Ovaj text pisan je veliinom fonta 6

Ovaj text pisan je veliinom fonta


7
Naredba font face="Arial"
Ova naredba slui za mjenjanje tipa fonta. Pogledajte na primjerima:
Ovo je tekst pisan sa fontom - Arial
Ovo je tekst pisan sa fontom - Courier
Ovo je tekst pisan sa fontom - Courier New
Ovo je tekst pisan sa fontom - Comic Sans
Ovo je tekst pisan sa fontom - Georgia
Ovo je tekst pisan sa fontom - Tahoma
Ovo je tekst pisan sa fontom - Trebuchet
Ovo je tekst pisan sa fontom - Times New Roman
Ovo je tekst pisan sa fontom - Verdana

Naredba za naslov h1-6


Ova naredba je za naslov, automatski podesi razmak ispod i iznad naslova. Naslov moe
biti veliine 1-6 s time da je 1 najvei font. Pogledajte na primjerima:

Naslov 1
Naslov 2
Naslov 3
Naslov 4
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

1/14

13.9.13.

Html naredbe

Naslov 5
Naslov 6

Poravnanje teksta
Tekst moemo poravnati lijevo(left), po centru(center), desno(right) i justify, a naredba za
poravnanje je align="". Pogledajte na primjeru:

Osnove HTML-a align="center"


Osnove HTML-a align="left"
Osnove HTML-a align="right"
Osnove HTML-a align="center"
Osnove HTML-a align="left"
Osnove HTML-a align="right"
Osnove HTML-a align="center"

Osnove HTML-a align="left"

Osnove HTML-a align="right"

Pokuamo li se unutar HTML-a "prebaciti" u novi red, na pokuaj nee biti vidljiv u web pregledniku. Kao
to smo spomenuli, kd cijele stranice moe biti napisan i u jednom jedinom retku. Svi nai razmaci u tekstu
unutar HTML-a u pregledniku se prikazuju kao jednostruki, pa ak i kada ih unesemo nekoliko (desetaka),
dok se prelasci u novi red ne vide. U ovoj lekciji sprijateljit emo se s dvije nove oznake i jednom "malom
tajnom".
Pokuamo li se unutar HTML-a "prebaciti" u novi red, na pokuaj nee biti vidljiv u web pregledniku. Kao
to smo spomenuli, kd cijele stranice moe biti napisan i u jednom jedinom retku. Svi nai razmaci u tekstu
unutar HTML-a u pregledniku se prikazuju kao jednostruki, pa ak i kada ih unesemo nekoliko (desetaka),
dok se prelasci u novi red ne vide. U ovoj lekciji sprijateljit emo se s dvije nove oznake i jednom "malom
tajnom".

matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

2/14

13.9.13.

Html naredbe

Numerirane liste
Numeriranim listama moemo oznaavati redove sa odreenim oznakama npr.
1. a. A.

i.

I.

2. b. B.

ii.

II.

3. c. C. iii. III.

Pogledajte primjer ispod:


1. Prvi red - lista
2. Drugi red - lista
3. Treci red - lista
a. Prvi red - lista type="a"
b. Drugi red - lista type="a"
c. Treci red - lista type="a"
A. Prvi red - lista type="A"
B. Drugi red - lista type="A"
C. Treci red - lista type="A"
i. Prvi red - lista type="i"
ii. Drugi red - lista type="i"
iii. Treci red - lista type="i"
I. Prvi red - lista type="I"
II. Drugi red - lista type="I"
III. Treci red - lista type="I"
1. Prvi red - lista type="1"
2. Drugi red - lista type="1"
3. Treci red - lista type="1"

Nenumerirane liste
Nenumeriranim listama moemo oznaavati redove sa sa punom tokom(disc), praznom
tokom(circle) i punim kradratiom(square).
Prvi red - lista
Drugi red - lista
Treci red - lista
1. Prvi red - lista type="circle"
2. Drugi red - lista type="circle"
3. Treci red - lista type="circle"
1. Prvi red - lista type="disc"
2. Drugi red - lista type="disc"
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

3/14

13.9.13.

Html naredbe

3. Treci red - lista type="disc"


1. Prvi red - lista type="square"
2. Drugi red - lista type="square"
3. Treci red - lista type="square"

Definicijske liste
Definicijske liste dobro poslue ako prvo postavimo pitanje, pa je ispod uvueni odgovor.
Koja je najbolja kola?
Omfg pa naravno mec!! lol kaj ti pita...
Smrdi li pred gimnazijom?
Lol pa uvjek smrdi tam po mozgu... ovo je ozbiljno ljudi bjezite od gimne, sve smrdi po mozgu ;-)

Hiperlinkovi
Link moe voditi do bilo koje vrste dokumenta npr. txt., doc., html, wmv, mp3... Neki e
se prikazivati unutar preglednika, a neke emo otvoriti pomou posebnog programa.
Linkovi su jednaki bez obzira na koji sadraj vode. Naredba za link je a href.
Budalizacija - obini hiperlink
Budalizacija - u novom prozoru
Budalizacijom do dueg ivljenja
Piite nam - na e-potu

Knjike oznake
Knjike oznake u sebi sadre link za odlazak na temu koju hoemo, u ovom primjeru link
se nalazi na kraju stranice, a on vodi na vrh stranice.
Osnovni pojmovi
Kako biste bolje shvatili nain rada Interneta, pa samim time i postali boljim webmasterima,
nuno je pojasniti osnovne pojmove s kojima se susreemo kada govorimo o Internetu.
Internet
Globalna raunalna mrea zaeta u ezdesetim godinama prologa stoljea u Sjedinjenim
Amerikim Dravama.
World Wide Web
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

4/14

13.9.13.

Html naredbe

(WWW, W3 ili jednostavno Web), jedan je od najpopularnijih internetskih servisa, nastao


poetkom devedesetih godina prolog stoljea.
IP adresa
Jedinstvena adresa raunala spojenog u mreu. Sastoji se od etiri broja u rasponu
od 0 do 255,odvojena tokom.
Primjer:
161.53.160.25
:)Pokrenite svoj web preglednik i unesite gore navedenu IP adresu!
http://161.53.160.25/ = http://www.carnet.hr/
Domena
Domena je svojevrsna "maska" koju koristimo umjesto IP adrese. Da ne bismo morali pamtiti IP
adresu, koristimo domenu koja je toj IP adresi dodjeljena.
Domain Name Server (DNS)
Domain Name Server prevodi naziv domene u IP adresu, kako bismo znali kojem raunalu u
mrei moramo pristupiti.
Uniform Resource Identifier (URI)
Jedinstvena adresa resursa dostupnog u raunalnoj mrei. Sastoji se od specifikacije
protokola (http, ftp), imena web posluitelja (najee se kao ime koristi oznaka
servisa - www), domene, putanje (ako postoji) i naziva dokumenta.
Primjer:
http://www.carnet.hr/CNCD/index.html
Web sjedite
Skup dokumenata, veinom web stranica (najee), povezanih u cjelinu.
Web stranica
Dokument koji sadri HTML kd i prikazuje se u web pregledniku, a najee ima ekstenziju
HTM ili HTML. Moe sadravati i kd nekog programskog jezika, pa tada umjesto ekstenzije
HTM(L) ima ekstenziju koja odgovara koritenom programskom jeziku (npr. PHP, ASP i sl.)
Protokol
"Jezik" ili skup pravila po kojima raunala u mrei meusobno komuniciraju. Razliiti
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

5/14

13.9.13.

Html naredbe

internetski servisi koriste razliite protokole, pa se tako za prijenos e-pote najee


koriste POP3 (post office protocol) i SMTP (simple mail transfer protocol), za prijenos web
stranica - HTTP (hypertext transfer protocol), a za openiti prijenos datoteka - FTP (file
transfer protocol).
Klijent
Program ili raunalo koje u mrei potrauje podatke. Na primjer, nae raunalo kojim
pristupamo Internetu je klijentsko raunalo.
Posluitelj
Program ili raunalo koje u mrei sadri traene podatke. Raunalo na kojem je smjeteno
neko web sjedite, primjerice, nazivamo posluiteljskim raunalom.
Odredite dijelove od kojih se sastoji URI:
http://www.carnet.hr/tematski/e-learning/
ODGOVOR:
http:// - oznaka protokola,
www - ime web posluitelja,
carnet.hr - domena,
tematski/e-learning - putanja.
U ovom primjeru ime datoteke nije navedeno, pa e se uitati "glavna" datoteka (najee
index.htm).
Osnovni internetski servisi
Internet je medij koji nudi mnoge mogunosti. Od njegova zaetka do danas, unutar njega su
razvijeni mnogi servisi od kojih su najpoznatiji:
Daljinski prijenos podataka
Servis nastao od ideje o daljinskoj razmjeni podataka izmeu amerikih vojnoindustrijskih
kompleksa, koja je i potaknula razvoj Interneta. Za daljinski prijenos raznih vrsta datoteka
najee se koristi FTP protokol (eng. file transfer protocol).
E-pota
Jo od prve poruke poslane davne 1971. putem elektronike pote, pa sve do dananjih dana,
e-pota se zadrala meu omiljenim internetskim servisima. Ovaj servis najee se koristi
dvama protokolima - POP3 (eng. post office protocol) protokolom za primanje i SMTP
(eng. simple mail transfer protocol) protokolom za slanje poruka.
World Wide Web
Jedan od najpopularnijih internetskih servisa nastao poetkom devedesetih godina prolog
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

6/14

13.9.13.

Html naredbe

stoljea. Najee se koristi HTTP protokolom (eng. hypertext transfer protocol), ili, kako
mu samo ime govori, protokolom za prijenos hipertekstualnih dokumenata. A vie o
hipertekstualnim dokumentima i njihovoj izradi u lekcijama koja slijede.
World Wide Web ? Internet
Pojmovi WWW i Internet esto se pogreno rabe kao sinonimi. WWW je, zapravo, tek jedan od
internetskih servisa.
Povratak na poetak

Slikovne hiperveze
Slikovne hiperveze su obini linkovi samo sto su one slike, pa ako kliknemo na sliku ona e
nas odvesti do te stranice.

Boje
to rei za boje, naredba za boje je color="", njom bojamo font.

color="aqua"
color="black"
color="blue"
color="fuchsia"
color="gray"
color="green"
color="lime"
color="maroon"
color="navy"
color="olive"
color="purple"
color="red"
color="silver"
color="teal"
color="white "
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

7/14

13.9.13.

Html naredbe

color="yellow"
color="#ff0000"
color="#00ff00"
color="#0000ff"
color="#000000"
color="#888888"
color="#bbbbbb"
color="#ffffff"
Ureivanje stranice
Tu su neke od naredbi i ispod objanjenja.
text
definira boju teksta na stranici
link
definira boju hiperveza
vlink
definira boju posjeenih hiperveza
alink
definira boju aktivnih hiperveza
bgcolor
definira boju pozadine stranice
background
definira sliku u pozadini stranice
topmargin
definira gornju marginu stranice
leftmargin
definira lijevu marginu stranice

Slike

matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

8/14

13.9.13.

Html naredbe

border
debljina ruba oko slike. Vrijednost oznaava broj piksela.
alt
alternativni tekst (opis slike) koji se prikazuje u preglednicima koji ne
podravaju prikaz slika ili ako slika ne postoji. Isti tekst prikazuje se u
obliku savjeta (eng. tip) kada preko slike prijeemo pokazivaem mia.
align
poloaj slike u odnosu na tekst. Najee definirane vrijednosti su "left" i "right",
a ovaj atribut prihvaa i "top", "middle" i "bottom".
hspace
horizontalni razmak slike od teksta ili nekog drugog elementa na stranici iskazan u
pikselima.
vspace
vertikalni razmak slike od teksta ili nekog drugog elementa na stranici iskazan
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

9/14

13.9.13.

Html naredbe

u pikselima.

Zvuk
Zvuk na stranici nije bas nesto, osim ako se radi o nekoj grupi. Pjesma u pozadini zove se to love. Zvuk
cemo cuti samo na Internet Exploreru.
Iako to nikako nije preporuljivo, na web stranice mogue je dodati i pozadinsku
glazbu ili zvuk. Izmeu ostalih, podrane su vrste datoteka s ekstenzijama
WAV, MID (Midi), RA(M) (Real Audio Media), AIF(F) (Audio Interchange File Format),
SND i AU.
Oznaka kojom definiramo pozadinski zvuk nema svoj zavrni dio, a upisujemo je unutar
zaglavlja HTML dokumenta. Njezino ime je (eng. background sound), uz obavezni
atribut src, kojim definiramo izvor zvunog zapisa.
Vano je napomenuti da je ova oznaka specifina za Internet Explorer i kao takva
nije dio HTML standarda. Ovo je ujedno i nain na koji FrontPage definira pozadinski
zvuk na stranicama.
Pozadinskom zvuku moemo definirati broj ponavljanja i to tako da atributu loop
pridodamo odreenu vrijednost. Ako ne elimo da se pozadinski zvuk ponavlja,
vrijednost atributa bit e "0". elimo li da se zvuk beskonano ponavlja, vrijednost
atributa loop bit e "-1".

Link na zvuk
Zvuk na stranici kojeg si mozemo otvoriti jedino pomocu programa, ne na pregledniku.
MIDI muzika

matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

10/14

13.9.13.

Html naredbe

Tablica 1
Tablica sa jednim redom.
Ovo je sadraj elije

Tablica 2
Tablica sa 2 reda i 3 stupca.
123
456

Tablica 3
Tablica sa spojenim redom.
1

345

Tablica 4
Tablica sa spojenim stupcom
12
45

Tablica 5
Tablica sa spojenim redovima i stupcima.

Ovo je sadraj elije

Tablica 6
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

11/14

13.9.13.

Html naredbe

Tablica sa unesenim sadrajem, u ovom sluaju slika, tekst.

Prva elija

Druga elija
Trea elija

Form tag
Forme se koriste za unos nekih podataka, ali vano za njih je da rade uz pomoc jos nekih
programa.
ime:
email:

Text polje
Polje za pisati neki tekst
e-mail:

Text polje 2
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

12/14

13.9.13.

Html naredbe

Text polje sa vec napisanom vrijednosti.


e-mail: w1@vip.hr

Text polje 3
Tri text polja.
ime:

godina:

userID:

Password polje
Polje za password ispunjeno je zvijezdicama zbog sprijeavanja krae indititeta.
password:

lozinka:

lozinka 1:
lozinka2:

pass:

Checkbox polje
To su polja za oznaavanje
elim kupiti:
kruke
jabuke
rakiju
elim kupiti:
kruke
jabuke
matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

13/14

13.9.13.

Html naredbe

rakiju

Radio dugme
elim kupiti:
kruke
jabuke
rakiju
Omiljena marka automobila mi je:
Seat
Ford
Opel
elim kupiti voe:
kruke
jabuke
ljive

Submit dugme

potvrdi

Reset dugme
ime: Peri Petar
e-mail:

resetiraj

ime:
potvrdi

resetiraj

matijav.tripod.com/Html_naredbe.html

14/14