You are on page 1of 35

rmrKill

onx, Mlr BoLnN[, Mi]NcHN r Dlr Hr

Mo,ai*kniisa
a nalla&il,:

Zd,"\|." \ lol

Pri,sod s englskoga:

predr$ ltros

Uredni(c tvu (" !o,o\.-

Likdno'snG{ko oblikddje

sonjaZuprniii

Pripremia tisalc (ihfiaki(udio Mii


Tisak' lh.ian Brskr BFtid, Stonakl,200rr.

s u u ( n a r c d , l r M p o 8 h v l i a .P r i m d ! . : H - . ( r . e . , . "
Lektln

i korektlr.:

Ari Krtrpii

isBN9!-22J r00,5

NAslov IZVa)t{NIKI:
LL:Ncyct.opEDtA
Cofydgh!O 2003Dorliq Kirdcrle),LiDird
cooslelMjc driaed ziik tudc coogteTechDology
rDc.
savf:rni:isi,honAduN, ^ndy cartilrs,r^,rchikss, dr. suer\vnkon, d,. rtoscrrew
^ .:rLr*nt
DavidGloverDav coldbl!fi,JcnCrccn,dr.JohnHrywood,Adlm Hibbrr,Elai,,cJaclson,
R;bin Keirod,
Cl.ir Llewcllyn,
dr Jxcqucrline
Mitloi, Bdr Motgd,,lew Morsrn,Atisonldrer Jaltr Sdcks,
KeithSlklwick,di l im Shlkcsbl,,
proi l{olut Spiccr,phitip Saclc,dr Ridrard\(,ttke,iJrdcVcton
uftjnl:
sl!. Nlch:kon, Inn Blnrcs,
!rcJ.Iia
clarcriser, Suh couldins,
JmeYorlc,Kren o Bricn,
KathernrePcrke, JayncMiller, Mlf'r

O'Kec1lc

Urediici Jo Bouric, J.net Slckr, Ca rernrc Bmdley

Ielna

urcdni@ Cmilla Haunrar

Urdnik disiialnoC dijela lcs


Koordinatori prijdoha

Diz.jneri prcjckh Owen reyro! Jones,sniljkr surla,


yumilo T;ata, Ani cannnri,,,lr"* I,r.,a.y

Dar

Toby Beedell, Eri. Shaplard


Kdtosnija
Simon Mumford

odjlna uredriq su( cDrhJn

Dizajnqi Phitip Lord, pctq Baitey, RclJeccaJoh$, lnn uren,


Adrie!ft Hudinson,Joaine Ltrtle, BoLrcodon. Bccky Painter

l7rini grafitki urdrik SophiaM. Tan,prkopoLJos


Tuner
Tiaidj ,tika samtrpo,drll,,Atisor P|ior, rran Vrso
Knjiiniid stikasar3trMi s
ProdDcdrLirdr Dar
OvitakNxulic codwnr
Granaki urdrik Mrk Richards

e.enciklopedija

M o z a i kk n j i g a

OD KNJ]GE
DO INTERNETA
I NATRAG
Ovaje knjigasveobuhvatan
priruinik koji svenajboljeznaiajkeklasidne
enciklopedije
maitovitodopunjujenegerojatnimmogutnostima
kojepruia Interneti vodi vas
do pravihriznio znanja.

Unesiteadresuwebsitea.

Pronadite
kuulnurijefu kniizi.

+e1@

Kljufnimrijellmaiz ove
knjigena naSem
se webslteu
posebno
mogutrariti
odabrani
DK/Googleovi
linkovi.

m
@

Upisite
kliudnu
iief
iz knjige,primjericel

astronauts

Hrvatskl
linkovi
Za svakood devetglavrihtematskihpodruaja
iz kniige,od svenhado povijesti,
odabnlismo
i nekolikohtuatskihlinkova.Zeliteli doaina ponudene
jeziku,kLiknjtena oznaku
stranicena hrvatskom
hr.linkovi
ispodoogovaraiLieg
podruija.
tenarskog
Naponena
Do{ingKinde6ley
aktivno
I redoviro
prestedava
i nadopunjuje
Lrnkove,
sadr:ajse,mdutim,
mijenja.
DorllnsKinde6Ley
odgova6samozasvoio
s/edve.sroga
prcporuaujdmo
dadie.ahde orrhesamopodndozo,un,.
da nesudioluJu
u Gzgovahonirama.
a pGporurujeno
i50nveGke
riLrrc
kojite zaddatinepimieftne
saddaje.

Savjeti
namlienieni
dieclI mladima:
.
.
.
.

P.iie neco{o 5e pdktjuaisia nremet,uvijekzanaii dopust-"nje


sadjih,
Nikadne otkrlvajnlkakvepodatkeo 5ebt.
Nikadne dosovahjsurete s osobamakoje upoznaies
prcko rcrnera.
Ako s. raii da navedoisvojeime tie.maiLadrcsu.najpdiepirai
nekogstaiieg smileElito uiiniti.
. Ne odgovanj na ..maiLneporna|hosoba o tome obavijentodrene.

errenciklopediia

EEETEIRES
Eil'
I
e'odb*drl

lE-.-:,

5 i, .""..".".,

U",...

1". l:., lEtr-l

Iltl***;r*
$ft^itf
lllfll];,-

1
1
i

drynrg

Kliknitena odabnni
0 l T a k ea t o u r o f a s p a c es t a t i o n

EE
e)rencyclopediaJ'o''

CooSle

Linkoviobuhvaeaju:

interaktivne
l(vizove

@ video

bazepodataka

@ zvukove

kronologke
tablice

animaciju

putovanja
@ virtualna
@ stvarnogZivota
lsprintajte
si slikel

prema
Neka
vasGoogle
usmieri
siainim
stranicama
o tojtemi.

SLlke
5ubesplatie,
al sriiu
seupoldFbtsamor osobne
potrebe,
a ie u (omercllaLne
svde

Vratite
senaknjiguI sliedeeu
ternu,...
FoWa e su jasnoabjatnlene
b letkan, lesendoni potpistnd.

Ovdjeeetenaei:
I e-tinkove
I okvires podacima
f

biografije

I kronotogiie
I drugeelanke
kazalo
I potpuno

..,i upiaite
novukljulnurijef

SVEMIR

SVEIMIR

10

22
!Zy-4laEUAUS{La,v_ot_....

ASTRONOMUA

11

KoMETI

zvlEzgA!!lE!___ __
zvUEZ0A

12

ASTERO|DT

73

METEORI

23

suNeEV
sus!\v___

t4

zvUEzpE

24

SUNCE

15

UNIVERZUM

26

ZEMTJA

16

GATAKTIKE

27

MJESEE

I7

RAKETE

28

MERKUR

18

SATELITI

28

__
_

22_
23

req...-..-...29
9!EU!8S14-E
-ZVllz,BABt!

VENERA
MARS

___

.,.19

MEDUPI-ANETARNE
SONDE

29

PUTU SVEMIR

,...ru

20

ASTRONAUTI

31

URAN

20

SPACE
SHUTTLE

NEPTUN

2'I

SVEMIRSKE
STANICE

,UPITER

, -,,, J2

SAlURN

PLUTON

. - _-..._....2.1-

,., )2
t3

1(' Svenir

SVEMIR
Kadpogledamo
u noino nebo,crnina.-.
iro je vidimo- to je svemirSvemir :, i:
je velikapraznina,ili niitavilo,krozkoje
putuju Zemlja,Mjesec,Sr.rnce
i zvij
Svemirje savrienotih i najveiimdijeli
nevjerojatno
hladrn- remperarura
mu iznosioko -270'C. Zovemoga
i svemirsLim
prostororn,
a njegovu
cjclinuponekadi univerzlurom.

cll!ryq]lE _srEulR?

Zi ns n? Zdnlji, svdni,I).a rr( hr NIN rnosler


lli plinskogorbr{ir) nricgr l)l$ch. IzmcdurnnodlE
i s v . n ' i nn p o n 9 i ,i , e d u r i D i, , l t i k q o l r h g L i o i . { ,
flirNkionoha 1ro\rl)io lizrrrduir $lok sedrviri j
o k o5 0 0k l l o d d r k n r $ o p i N s d n i k ' n . s i l n o
ragovcdtr$skr. nxluin.41.rk indro i7rel kvirift.

(AKVOJEZEIIITJINO
IMIESTO
U SVEMIRU?
Zdn ja jf (.ksiLnr Nryid Drrijc u svcdift,. onr ie sain
jcd{n od lev.r t)l,r$r iro kruic,,ko S{dd, rSoDceje ot
sino j.dDr od frl()lilto lolidr n,ilijr l zvij.ali loj.
,.j
zrjcJfo ,vor( rLLihi$cD,l,iki (n.k, ,,,1o^ N gal,,kiltr, :rl

, , , . r . , . r . r . . : .v.l j . . .f , , . , a j L K r , . , d , . rr 1 .
ti $qni'u t)osoiodr iot n( rilijJdi srlikakr.S,crc

silikriLg, ,rl(lh. I goIn,ii] p,olromo)tnic{lu Djih i


no on $kl,i rqtro sqri, tr i ,.ni rlish ili u vd^un.

KOLIKO
'E VELIKSVEMIR?
A ! f { n r o n , i v j c , lrij tjrc s y c mliirc s k o N i ur ! , h n c m .
oi tr,r,rri grric0. ;/rmlliooijt)tiiisrcni4t(ilajcJ,
r o r nr! Nljcs.c,
od nx!jc fi'rjc(lnouJiljcn384400
\xir U.sjciN diljcroi od Slocr ino\ioko 150ni
kilonidr,,. V.ainadije(h u MlijcinojMrziod $
j . . k h l j o ' r m i l j L Dd o d j i l i j r ( l ' ,p u u . ( \ ( d c $
sihktikc !(lilj.nije iDilijur r,,u vii.od rosr.

GoDtNA?
!o JETo svJETtosNA
svrr'losnrle
sodi',rjcJirici a t..rrvrnje $(^,rskih

udrlj{,oii oo! ql(NrR udrlt.r, i$l !tu je a sodiiu


pL'liwjcdoru rrlo, r tnor oltd 9,5 triliJura(rilijrl
nilijum) LtllomehLa.
sun.u je od s,il, /vtjczdrndbli!!

ProxiNaur

i, udxlicuod ns,1,: $j.nosne

no ?Nii dl\yjdLon od.jc d. fxs pututr4,2 godine.

5TovtDt/MoKADPoGLEDAMo
u svEMtR?
U s6vin, nNrol noii, lJL skool$ r.vahir oko
2!00 ^ijedr. Lacno v nno iMr.s!., e plxnrt.
\lndu,lupnd. Srln iMir, r pd,.k i\lerkui
Nijdrljiobjekt no gi vnlimosolin ol(on jes
sljedu, svijdLuptus! ilo le.
strdm iLi(!movom stamom.
r i j P r d a! n . ! o rg . l a l t i l , . l o
niih obL.rcsyemiBkepEii

Svenir 71

ASTRONOMIJA
Atronomija je znanostkoja ptoudavazvijezdei svaostala
tijcla(objeLte)u svcrniru.Najkorisnijeje mtronomsko

p".l"g"I" fi ii:ililiiijiii;l.lfjer porloiLrnjcgeviclimo


iblijedc
i vrlodaleLe
objekrc.

releskop rlderlo upetxi !


5nku ioir! nPbeskosa
\tadr, ta:jr atiePiti .)
trtko trijt^lu tli tltura
,eheska tiiclo, ,h
srredi ir ,!rir rrrProieDa.

KAD
su LluDrpoaEllpRoutAvArt
NEBo?

E
n

/ t r f i t i , f . i d r l . , i , ! l ( r i v I h r i j c g o o r , L' n ( 1 .n, ' r J f r a l i r a i s r f . . ,


\rjef. i^ijuJc rri Irii$ii. oJ t000 rroJiri.r.ltiL,ilinaLti ! fo.rip.6k
r . i d , r i b i l l r T i l{iL i 1 i t , . r 0\ i1. ( \ , i T v i j - d i . p r r i L U f u l i , ,r s . r r . ( i i
L , . i l R l | o l r $ i L rr d . { i r r u ( r h r v ( k , r i l
n o L j t r d i nrLr h )
r ! 1 r i n , L L i v jo. j r n D j r i i D N , ! 1 )| i i ( . r , ! r .

',

SToDANA5
PRoUaAVAJU
AsrRoNoMl?
I t)il, r ,$niroul lrol{Lnvijr rJ!,Mfirl dr !r k.rIirJr.r
' .i ,,".1
11,
^ i j u r l . rd
. L i / , n l Li , LL k . r n )r r / r i * L r I t r h r r ,L , , . oi r .
i r n r ir l ' r , { L i t r . r ' L r r ! r l . r I L i t i l o l . ] ^ ( 1 , o (l l r t t ) y r
f . i f i 1 .), . , l , l ( , j ! f 0 n . r L i / . L f o i ( ,$ . i , i v , ( . i l . L k rh i
g L r r l ! r ) / L f , i r . ( ) i L , \ L , f u ! r ( . r n ' r (i f l r r . L Li ( | L i f L

It

a:a

>
J\,DCNrrElrsKoP
r L \ ( u! r 1 , , , , r . , , ,
( . L r r s | j ] d o l l | ] . 1 . I
l , l n o A ( 1 . 1 . ! ] l ] . l i ) r . ]

. #
i[i'
r!

I ,{i
I

i i 0 f ; t r r d r o i r , rn . . r i .

!*ts

TIi_fl5fi1fiPi
A s r u , o n h i r c l c s k o p1 o, n b . L ,l . a i i i i l i z , c r l x
i k u p l j rs v j . , t os d r t c k i t ,L ; j ( t ri s . ; i D r . 3 r u o i u r
( i l e T . l i o j c ' x , i j r l x l a k i r ; r u i r v . r i .1 ' r , i t o v j . l r
l o j ; j . p o n r o i t ,r . t ( k ( { ) . , p , o ! a a v i on r b o b i o l .
n l i j a n s hzir . i s r v c n ; kC l l i l e o( h l i l . i , r r . i . r l
. .(li,ic.
l er o 1 6 0 9 g
(AKVEVRSTE
TELESKOPA
POZNAJEMO?
r i L i i ! , n, , 1 , \ l ( ! , k ! p L j r r d l o ,s i j . ,n i t ri . r ( | o i t r r
\Liktr
to.!ru,lnkltn]h i..ar.Trltr klstoti ^irrs
dirk(oror rrr) ib L(i rrrliktirrLrilorir) \yi.LLrxr?.rk,.
\'l ol
/ r o i o o r s f i c r l o ! , . r n k (( L o n i n e g o . d r l r l
ltufckrrr). LJLdinL i!j(r,cl$il,r\ m mli i u $tmi,
4 . ,
. t
l r
priJrjdi(. gNa. kntga]slt.. trl,.njtrbia6k i iDtuolat.

s!i'o L rqi -t, ! p,!drl


n,I! v. ir eir (obFki\'l
siL,iPtr.lotrloip
l irr

rvoivEron upomlofu dom).

t2

Svemir

ZVJEZDARNICE
Astronomiinformacijeo svemiruskupljaju
u takozvanim(astronomskim)
opservarorijima
ili zvjezdarnicama.
Vedinaih pomoiu optidkihteleskopa
promatrasvjetlolto dolaziiz svemira.
Radioastronomi
svemirpromatraju
radioteleskopima,
poiestospojenima

u
aSTo JEvECtNA
zvlupARNtcA
NAVRHU
BRDA?
Opticke ^jqddnie
ghde sc na uniiiana, iznxd
mjsu3aih doj* Znljirt
rthosfer. As(onomi odade
i i s i e v i d e v e m i r z s on o i c m i n F n x n u s $ r u J n i r ,
a nDnlcte ' I'Erne | \titse,

KAKOMDI RADIOTELESKOP?
Golen,i,
$njuesti!{dioreleskopi
sibirumdiovrlo}c
no doha iz *cmin NjLhov,
uriu,i (dislo\ilskuDtliLl
s i g n eil cM t i n h t ui h n aJ 0 k n iO ' , , p . t r , t 1 . . i . f , , i a i "
signale
u p4.mnik,pau ratunato,
kojeih ondnpretvrrr
u fdidliku u laz.imbojdn,a.

lzgledalo
ovako.
p.uga
Ctuena
odsovdamjFim sisnatna,

INTERFEROMETRI
Astrononipotesrosloiepo vije radioteleskopa
u nkozvaniinterfeLomemrVije releskopa
skuoi
vile signala,
I zbogsvojerumaknutostidaiu
i jasnijusllku.Signaliseiz pojedinihteteslopa
zajcdnonudrurujuu slile postupkorn
zvanim

aEMUSLUZE
|NTERFERoMETRI?
lomo.u n.i,\ d.'"ooa 'nr8, p"u1ko k",u4i]:",
m.t,"iu
iieri u *emiru. MedutJ,,m rie im, ntrlLimu i hr.ft
i mdiogJ,kdke.i i.h iz k rih senr ,nitilune\je ojr L
godim poeiu pet.iice pli.r, iakj.mieri nd,ovrlova.
Ar(ononi na sliian naih pondnju i o$arla sup{nolr
(6p6nuri[ zviezda), pliffke njehuE orptrhnute
s uiruii!
atezda, re planerelupie i Saturn.

< IA(O VELIKIINTERFEROMETAR


Nalveiskupmdoteleskopa
jestveryraBeAtray
nasvileru
0akovellkiintedotuhelai
u 50.dnou,
u amsiakoi
dDavlNew[lexi.o,
je
a sastavLjefod ,z pokernih
laijura.Kad6dezaiedno,
",

Svemil

zvtJEzDA
SLupovesvijetlih, prividno bliskih zvijezda(i prostor izmedu
njih) zovemozvijeidima. Oni tvore likove koji seprividno
ne mijenjajustotinama,pa i tisuiamagodina.
Ciravoje neborazdijeljeno
u 88 zvijezda.
KAKOSUZVUEZDA
DOBILA
IME?
Mnosih sunijerdnnaimenadjcnuiijoi
st ri $trcnoni
prem oddne ft ito ih je po&jeim asporcd^ij@da nr h\r (ko\ :l: lrbrd, lc/nbl. ili prl !!s,
tf mie,,ce
n,nskinlikovim.,prinjerice
heojuHd*lu (Hdkutu).

2v4e2dau sventu

^ZVUEOA
SIEVERNE
ZVJEZDANE
HEMISFERE
1.Pls4s,2,P.gasus3. oelphlius,4,
AqullLa,
Cy3ius,
T angutun,
5, Sagltta,6,
7,Aidroheda,3.
D, Pe6eus,13.
Ca$lopea,4,Cepheus,19.
LyE,!6,ophlu.hus,
I, A es,ro, Celus,. T.urus,
Cap!!13,coonaBorcaLl5,1t,
(treiutia
Hetules,,o,06io,a, LrsaMno( 2r, poLais
r, Sqpens
Slevenhla),
r1, Au sa.24.Oioi,25,cehiir,26.Mono.ercs.2/,
cansMiior,23,HydE,,e.Crn.er,
teo,t3. Canes
Veia .l.34,Virgo,35,
Bodtes.
30,1i6iMajor,3rleo Mlnor,32,

>
SV]ETI.OSNE
GOOINE
OALEKO
1te na zvledanalkail ponazu
nan u pEpo,ndvanjuzvlerda,
Vedna,medutin,,vljerdd nekag
zvlleldanle ptastotnapovezanaI
u sventu, te le &sta tuznaknuta
i na statlnesvjetlasnlhgadlna,

woRELrzvrjupEtsToGA
zv EZDA
ZAISTAI SKUPINU
ZVUEZDA?
Pojcdift nams ^ijeie ii.e bliskinaato
ito ojihovaNjcdo$
dolnziizistosdij.lan.ba,
ali dvic prividnobliskc^ijede od ns mosu
bitiud,ljcnci 10ili1000svjerlosnih
godina.
K.nz slqnq
n.b. iztavmnakupoh sjevene
nebeskehenlsferc
shm

nebaskt

EBESMSfERA>
orcvnsudlronomvJeioval
dasuzvlieu
dem no/non
nebupdlvdaene
za
povdinu
!nuliagniu
av6le,
takozvane
nebeske
dere,
kolaokutujezemlju,

IuZft nebeska

'

je btiiedaptusa,vtkda

lzvuE oaluz EZVJEDANE


HfMISFERE
r carus,2.
Eidanu5
Canis
l ajor,6.Lepls,
3.oion,4.Mono.ercs.5,
s,Caelum,
/. Cotumba.

o. Foma!n, Phoeni&
r. Sculptor,11.
Aquau5,4, PtsesAuslnus,15.
9. Horologiun,
caErt.dh!5,
6, Micmsopium,
iZ. Grus.
$.lndusi19.ruonaj20,pavo,r. Apus,22.
Hyd6, zl. RetkuLum,
,4. Mansa,2r.
Chameleon,26.
Dohdo,27.
Pi.lor.23.
v0Lans,29.
cadna,30.
Puppk.rr veta,tr. Mutra,
Chter,33_
conls,19,Mrso,40.Libra,4j.Cenrams,
33-crux,34.Antlia,
35.HydE,36.sextans,3/.
Austhle,4r.
ara,46,sagiltadus,4z.
4r. tupus,41.oma,44.IdansuLum
Aquita,43.
corona
Austcts,
49.ophiu.hus,
50.scolpius.

kta llttod neba - j2ftvnana


kupoh juZne rebeske henisterc

MozELttrKovtDlEItsvAzv dDA?
Zivimo li na ekvltoru, onda aemo, u om doba godine,
moti vidjed ea dijeida. Zivino li sjeveno ili jutno
od nje8a, onda nikad rctcno vidjeti zrijede u blizidi
s$rchos pola, jer $ ore uvijek ispod raieg hodDntr.

t3

1.4 Svenil

SUNEEV
SUSTAV
Naia najbliia,lokalnazvijezda,
i sveito kruii oko nje,tvori takozvani
Sunievsustav
Sunievagravitacija
drii planete,asteroide,
komere,zvjezdanu
praiinui ostalatijela
na ovalnim(eliptidnim)putanjamaili orbitama,po kojimaonakruie oko srediinyc
zvijezde.
je gravitacija
Sundeva
takojakada tjera
na kruienjei rijelaudaljenamnogo
milijardikilometara.

V KRUZENJE
OKO
iti dbitana, r:;ri',::
Putanlama
cetiduurhlnJapLdeta :;;
suloplija,bdai p naknuliJa
od pet vaijsl h planela

svnjhok puanjehre
u pribllnokrojEvnlnl,odlega
donekle
odsrupa
sBmoPluioi. :.

KOIAsUGTAVNA
TIJETA
SUNCEVA
sUsTAvA?
zc.lji jejcdMdl@[@su,ie!ur.!r.

ol,

putllju;
f odnisatcliti(njc\d). sun{Nih susravom
Nc,oid.,,ajolddljcn.hzinDlcdcncsrud.kojcsc,kad
pins[i plaietl,kakav
olvovskl
nastatsu
le prlmlerce,upihr,
u vaiiskimprcdleLima
suileva

KAKoJENASTAO
SUNEEV
sUsTAw
Sunei planeiirodilis! sciz gol.maobldka

sEVih.la5labih,svemI hLadntj, Nbulc(Surieve


nuglicc).lij seoblakurrniopod
u koinai postolale
vetke
jc sedi,iijidioposrajao
okEraDju.
Njczn
sveguiciiropliji,i
kolline
l e d ai p l n a N
, as k i j e
K.menjc,pqii!! i plinoviiro suklutiliu diskuoko
pokaDn
sampoaetak
stva6nla kio Sunce.

i udn,tiEri,retaLonrpolo! ssoriliphner.

PLANETI
Planetje svaLo
velikonevjezdano
ljelo koje
lcuii okoSunca.
PlanetisuMerkur:Venerr,
Zenlja,Ma$, JupitrSarurn,Urani Neplon.
Njihov obilazakoko suncaraje vflo ra?liiito
od 88 danazaMrku do skoro250godina
zaPluton(Plutonsedo 2006.godinesnanao
oD EEGA
sU SAzDANI
PLANETI?
adiri pldea dejblihsurcuuslaubn$,, ko i Zdnlja,

v z & n . o d , ' i i c n i . r. 6 \ e r o h r r J . . r ' . . , . . r ' i l r i ,, n ,


D r n ( i m r . . e d , . , i e d e . ru l r o , ' r , ' o g ov e . i .r / 8 , r d \ n . ,
su ugli\nom od vod,lc i hel,rr.Tu su Gko^rn pl Ntu
,uPter je sazdanuglaviomod vodika
rheLiF. spodobLatDe
atmosfdetLali
diwi. PlL,ronje opq priar a scbe,jer je n,tcn i szdm

le rakovcok da 5eu pLinovlprervmlu

Kaheniphnet, kakavie pihjedce tMe*ur ima


raiku koiu od hirdosastilenia.spodnjesase
nala, jo! jedankanenlsloi,tako:vaniphi.
U eedigtullijezgd naLazise
goLema
masatLjeza.

Svemir

t5

SUNCE
U slcdiiruSunieve
srrstava
leii Sunce,
golcmaloptausij:rnog
plinakoji u sr'crririzLijeva
energiju
u ob)iLusvjerla
i toplinc.
Cledenos,rZcmlje.Sunccjc velikoLolikoi Mjcscc,koji ea

P,oliriri rd:Liemnod &irlP


rFiiri. i{mr or dr oro !..nrE rli

znrtlcisasvimpokriti,pa nastaje
ODIEGA
sUNcE?
JEsMDANo
\Li..tr s,l!,o ughvnon,od 'dli() (!ko 7i poio) ihdii. (,rl():t pno). Lr Dic'no
rhri,no i ,$go( oko 60 dru8ihdrlrd,n (,h,pno olto: l).{.). \t'lik jr s. rc,1
Nrkkur nlt.ilr koj( proizvod.srnidr drdgijLr

KAKO
IzGLEDA
PoVRSINA
sUNcA?
rofrii,)rstri(,rudtrriv,ij.icrrrfoijc
d i r u s o t c n ) i n j r l jjLj r r t , ) ( i t , t , , , .
koliord,.ldilrNIdtrbi
L .Z h o qL o s ip d i i i i t r r. l o h n i r n r l r / ! ( ( l n i j a d i ,
s n n u l r i i o m .r l , r i i r 0 r f f i r i d i v t i c. l ( t ) 1 . i?j f , h k o d r i s u i r f l L ) t l r \ . , ) v ,
i di\o$k. drffit!, i rk !r $d.st{ottr i r\J.1,ortid.ij.,
isrrxtiujf: I r
I n o p i n d J . l o r r ! d r i , : ( l $ r o $ r r o i N l t u j irl r f r l i . l u l t u . j i . ( . r y l , ! l
sLrtr'rf firrc. ()rc i, (l ,,kol'iognlift hliJDiir zi trrl(ih I tr)1)( l
Kanvektirtuzonau kojaj

lclsa t rrlrtrrttl

nsrriios i mliuf dtrp"irn


r! i ! srIn(in. lion.L*i
rrd srrr.vc vidljihDovd ,

rlNUrRASN]osT
suNcA>

r{

nnicy(.rorir pd r0df
{rL.iit rlr( | r r(lrflol
.{i {lr! !! rcmr fim 0crl.
iro \ nLl!i,i.rLDni.* tusl
rtrljji trlnosdd polltne
rlrril. nrtunrlm, r o l
k0ru!kciom tdtinien
7as[Ffdg pLtu].

*\

4#:.-

P0M[qfltN{A
5t".iNCt\
lb.)r.;n! Sunca!.sLLrt)lkld Mjesccprc.tc Loan.
izNdL, rjcsa i ZcDllc. Zoyemojc djclomi.Don,
ito i!1jesc.ndr zalrijc srmo dio Sun.cla dskr,
x |.rtrnon rko gr u jednom trcnutku srsrir'l
frkrije. Syal. sc godiniz neltr ioik rr Zemlji
\id. dvijc do per pomraina.

poiuRitNE
sTosEzBtvAKoDporpuNE
suNcA?
tul llj,\( $vh f'rlniic 5!n.., dxn senij.dror, tr(Jvm ! noc.
/ L r l i , !o l i h { l ii p t . . { t o n r \ r ) ( n r . r i r l p o a i m h I. b f u r ! " " J |
nikMn
t).kjri iio rdm i 1,.1mlirh. rliie obiaro tr,dog.
k r i . D . l t , r , j , l ) ! t F 0 mp . N n i . , l ) o L , u j ! r r u t i a s u u r u i r n r t r
rnoji;n Sun.r. L,lqrrD kbn.nin
V dliircn poilje
, o . . . , 1
, . . . . . r ,
n,bi:\1e\{r l).rrL,!t!cyite itrca'b. r.r (xdniner.ir,,.

Potruia D.mri ia 5!nG lnie ukuptrood dva srh. Krlo Mros(


Donupnortrliva sk !ra dio suiilve povEhe,rlero + po*o
s!b. U tmtrlk! kJd nrntrpi pol0!ii ron,i r, Sunc ie potDrno
pdtumo, a b iled! FiFlitr.tm6fei v d mo ra! bijrLr :tr:s rr

. Mjesec17 . NukleahaenetBiia767. Zviiezde24-25


PoTRAU
I vlSEtN Toplina158-169

t6

Svenir

ZEMLJA
Svijetu kojcmuiivimo treti je planerod SrLnca.
Njegovobilazakoko
srediinjezvijezdetrajegodinudana,a okretoko vlastitcffi
jedandrn. lloja je Zernljc,gledaneiz svemira,uglavnom
to boja njczinih mora i oceana,koji
od 70 posto ljezine povliine.

oD aEGAJESMDANAzEiMUA?
Zcnnjr jcldi

od ('ctnihmcmfhnrb

srn.cvi s,iavi.

. t , , . . , , , , , , . . . , \ t . , , , , , , {8 .. ,. '. . . i l . i i L '
a iso elio i islfu(lnur, orluino ontu limd,u knr.

rspodkoL.rcrinojdqtsijenjx, hlto^ t)hn.


u yedinujcz.r)rjr sorchrNsi rcljcr, r Brjskin
nijeloviNirku.l. n,)u vedinrjinknn.

etMEsf zEMLjA
RMt"tKUIE
ODSVIHOSTALIH
PLANETA?
Zc,.llr jcj.Jihi t)hrcrkoji ftr,trpLrv(ryjcL.
n uvot. li:ml,corutu
ri rioi rljc !itrvnokr
ri p,.nisle,ii rj,)j|o{,)jivod{ u rckoi$r
o b l i ( , ,r r ( D o s J i r, ir, r l , i r i ( T
. xhvrlirjuii
n , t , L i rvl ,o d i i ! s i l ( rZ c D , Li j(ru l , r r i L r
n i l i i r n .r M t i i i l i tb,i o L o i l lvt ,h! r , 1 , ! i l 1 )iii l
l J i k r u i jJr , ,J l v , ) v s tli)Ll ii v f r i l ,k i r . v .

D'osierr !.lilrcron d sLri


rrhnlc ildiot oh ;r oo srn.,
Thmlr itdrcr okdi d, ! nirr s
Posierh rifdnri

os
Dok ZcnrljrpolakoobilaziSuncc,onaseokrcaci okordniiljcoosl,ravcr,
tal<ozv:ne
osi.Tx uvni criaprolui kro, SjevcmiiJ,Lrri po1,i bri sezbog
okrcraDjaoko nje i iizmjenjuF dd, i no. jcr jc jedii polorica
Zcnnjc okrerurasu'rclr,dohjc drugau mraku.

l! !t9! N4q!!I4
zennjinaos nije oltomirana nvri|r u kor4letirj.,i[
o jih.
veijr fu tu okoo,i.! niHnuti a 23,5 $upnjek. Bri sc/ju$
, . 1 " . " ' i " . 4 ' . i , * . t ' n . .J ^ t . t ! . . , r
{,t..
, i - J r , B o , l ir on b ' ' . 1 . , " . r r
.nr
L!,.1..
ZEML'INA
KOLEBUIVA
OS>
t.r,
ii,rprijeSjdcn,i, a on.Li,icn n,jcse.iki!,!r, Jltnipol.
Dok!e zemtraokeie o[o vtasre os] i ku:l
o](oS!nra,otraso rf o, vro sDo.okoleba.
zfto sjevernidijcloripl cr l,dtuju mipricsv. i,pltji,
za tclanla liudsros:ivoraiht 5e da je z.htjini
l)lo(h svehldriJi, ko dorivlitrvr.xrkxo ljelo i?im!.
0s u!ijok nr.ijam u islu toiku i.bakog 5voda,
\.i ..i - ,t,t .ir. .,.t.
,
id onr z 26 0oo godiia nr njem! opiie kfug.
1 , . . - ij .
U edainiem t rsltkr om uperemskorc
nr{'Uornu, pa nr n,Prohin polurlDr
adajui{Lltrooa

roind ! srevsnFiu (PoLaislna sjeveru,koju


nosa izovemoipd rnoir Tvilezdon.

cof! r

Svenir lf

MJESEC
Mjcsecje Zenlji najbliieprirodnosvemirsko
tijelo.On kruii oko njc tc priton mijcnjai izglcd.
N jcgovarazliii ta Iicazovemoffiffi ij];i|l*j: j.
Mjesecne posjeclujevl:rstiriizr-orsrjetlosti,
pa samoodrr)lvl svjctiokojc nr njceapada
sa Sutca. lb jc jedino izvanzemeljsko
tijelo
na kojeje ioljek stqrio nogom.
0DaEGA
MJESEq
JE9AZpAN

. \. .,.,,,,t.,
r
i
o
r
. f{lir u nr!o( tovriiN rl.osqirron.,
t)o.t l)i(mr
' I l , ! . ' , '

\'lt$( i,r., ,w(h \ ri r\k! li,trlttro(l {i 0. irlik r,rn iru rirriin.L


r ! { i i d r . I h r n l t i n l , , o i i n r . ,t , x x , n r n l ) \ l i r . r w k , N k 0 n l , u . , l r
Z d n l i . N r r i s ' , j f r ( / l r ' 1r ' v ( n ' i r , ' j ( i l i ( l r n i N i r ' { r l l r r r
K A K OM I E S E CD t f l U t t N A 7 [ ! l t J U ?
l j . : r i . r I l f t r i ,r L i .l,r i ' h i i / r r r i ' r ( . i n . i A k ' i r l l L L jr(n t , o \ r i i f r ,f r , i n ,
0.r{LjLr)lfi.Li!\Ll..r.\1!Lr,rn,:r,bLinij\ri,\(rn,1,,vL,irij(.,\j(.i.Llrr,ivn.
u \ . ( L t . t , d n . , r j d r L . \ t ' ( l . L, , . ! r t ' , , i r o r n r i i L . L l n ' dnd J n i l , , ) rt' o r r i r r .
, L n i , i l r r r l n . : i L .t . , r L( L v i Ly , , i l o ! | , 1 ' Lr l i L ( 1 . / d i i j r i f , , i . n i i r \ l r ( n i . ' , , i t i l i r i i ( .

r M]TSEC
GLEDAN
IZ 5VFM]R^

St ^r,
OSNOVNPOD^' O M]EsECU

s"i

Posuettnhletvn

MJESEEEVE
FAZE
R.vln'irL,osviicdjcrosrMjcs.ci zov.mo njcgoviD
h4n!. B.i kro i ZiDLji, i \'{lcsccjc sr N, jdtunn
porovirompovrii[c okLcnursutrcu,dok Du ]c
rlnrgr u tani. Kaho, mcdu'!D, I4lcsccoko ois
hu;i, liigx vidino pod rezliiirin htrtc!imi.
ta[o dr nu jc i oviiuljo,r strrn] f,.mr nrmr
okrcDstxfod rxriinim kutevimr.
KAKo ll,lESECPROI,AT]KROZFAZE?
| , . t , . i i n i ,l'( l { V j $ r . n . c ; r . J ! Z e m l iieS f t r . r
l'rdjc rllgd I \vijdl {, r okr.nrh oa n^, Fr n! vnlrm.
saroNiinu$iind. Nljs.. scdrLj!sir,.,t,ot)rd,Ji.
p r m ur b i i i rn , i n r s r . r L i r . r v j d l l r j ti ., , ' l oi . , o
pnnoE
mte{a ili unatl. Ondrr.siicLlldD t,o(iin,
op$ poiitre.manjr?ti,st dolts. ncn!,ji do rfr
r e$nr nensRneProgurariraDoo,.

l:.

u,.'"2"".l,rJ
.",0,r,,,,
'
Rkdrna Mi6{
,

ffi
, t r-T

flft
'')Fr
.

al

PRO]V)ENIIV
IZGLED
I
K r d ( I d a i J I r f l o s v l p l L l anlpa v p i d o v d j ! p r o ' E E M l e l m , r r : r n ' r
dr Mrerr nr!. (Ji rt rt 6r ldLlur pdr< ic ir danar .la, ni,Ami,,A. |:temo
d,+ Mre+.suirrF :i mLrdirii mLrdoerlrn.;vidi0o5aiolaik
,lr.nio! n!, dok je Dli Fser iLirl4{ ! uihpL, skm nam dvildLj.r
/em j orPfrn: wFr i+, lidLrr I

POTRAZI
VISErx Obale59 . Sile164. Meteori23 . Putu svemir30
|t

MERKUR
Merkurje kamenakuglas golemomieljeznomjezgrom,
i Suncuje najbliii od wih planeta.SaZemljegamoiemo
vidietitek ponekad,tik iznadobzora,na istokuu zorui na
zapaduna krajudana.
KOIIKAIE TEMPERATURA
NA MERKURU?
taka djetkada se pnktitki
LJet8ld
o| fr tt n. ltkog poua

kmtu

r14r,1idr
F j. jedlia svemhsla

kotu| ph* tklvalu

OSNOVNI
PODIEI
O MERKIIRU
Ptonj.rd ekvaloru
PosJ!4fuudlllenortodsum.
rnl$le led^os
obh*r okosun6
rnFnl.lednog
ol4tl okovhnlteos
G'avlta.F
m povdrr
P$ield tempddtuhpovah!
sroJpflrednlh
sreLla

4330km
57,t nll Jumkm
33dld
53,7d,ia
oioz.ntl ir
o,3azemllr
167qC

Danjr s lmpnM naMerkutudii. i do 450'C. Rrzlogjc


tooe to 3tos M{ku! oko sbje osiokecevdo spolo,jer
do[ okosune obidezr 88 d.ru.Fdn oket okovldli'c osi
(aje 59 dana,pa sunu ddi izmledro dusi.Nocu
seplrnet,buduii daplakritki remaatmosftre,vrlo
b@ hladi,pamu remperarura
padhena180"C.

KAKOIZGLEDA
POVRSINA
MERKURA?
&.nnsh sonda
Mzr,a .l0otkdlajc dajc po(Jina
Me*uh plekivcm zdjcl$rimktdima vccircn
izdubljenjnmereodtskim
udadmaprijc vilc nili{di sod,nl
Jedmjc od tih silrjh udaRo sworioi zavaluCalolis,lircku
1300kn iokruhnuplaninskim
lancina.
< IZERIzDAMPOVRJINA
Vellkrlmallkate prekdvaju
60postoMe*urcve
tlmie
(an.nrtoie o orm
Povdlne,
tosal5peslle.dio
I pukolliana
I phnlnskln
lan.lma,
kaoI glatkln
6vil.rh. sivorilnied.vilh

VENERA
SjajnuVeneru
vidimoujutronaistokukao
a uveder
nazapadu
kaoVedernjadu.
Toje kameniplanet,
i drugije po reduod Sunca.
zASToNEVIDIMovENERINU
PoVRSINU?
Gusiioblaciu VcDcinoj.m$tui n. dopulrajuDamdi joj
vidino powlinu.Nju su,mcduim, uspjI.shnilari ndahLe
sonde,pt\trietre Mag.Iza i r^koorkrilcdajc posutawlkanim.
i pEkivenavalovitimravDieoa nasralinizLjevioahve.

KOLIKO
IE VENERA
VRUCA?
Temp.htun sen Veneridii. i imd 460'C, paje ona
ejtoplii od $ih plancla.Am6fe!a, 100putagutia
od zcnljinc, sad.n. je uslahon od uslj;kovddioksid{,
zbosiegas Vendaagija klo slekl.nik.

P'onjlr na kvdoru
Po,Ftm ldarieio$odsund
TnianieiednogoblLasr2
oko suma
Tbjanielednosokretaoko vtasfte osi
G6vrb.rjdm pov'linr
PresFtnarehpdarun pov'liie
Brcj P{rodnlhet.Lita

o3,: mitillm km
,24,7daia
?4] dana
o,& zenLjine
o,ezmLiine

lMaal
Mons,
iedarodmnoglh
vene'skih
vul[aia,vl5okje oko
sllkepokazuiu
9 km,Rada6ke
da ie okluz.nDljNrmalave
,aoshllmlzaniogihetupcija,

Svemir 79

MARS
rliry ftmroL rra or' tuno
n:drt|dmgo|reto.'i{il|!5

Taj kamcni planet ima rijerku atmosfiru i ledenekape


na polovine. Snaini vjctrovi vitlaju pralinu i bituju ditev
pl:rner.Sv:rjc voda na Marsu smrznutau stijcnju - noida
r r rn t l o . - n j u jp n s r n ji rl r r r r r i r i r r"rhi l i . i ; i ' u r . , .
ZASTO
[4ARS
ZOVEMO
CRVENII\4
PLANEToI\4?
l\, A i'r ^r,rljskon noinoni mdrLi,iii.tuhlirni b.jL,.Irnc jc dobio r)orinrlonl
l , . s L L , i r ,j ( n j c g o mb o j xs r n b o L t i i rl . y i \ r n , . ( L ; ' l ( 1f t. I d o g rr i j c s r i D l j c n l
i z b l i r n r t o | l , r r , 1( L iD ! l e p o l . i r r h d x $ d y d l l i o i c . l r ' : r i r s o v x ( ] i s r ^ o
, r s l u ^ i 7 r l t . n , ir 1 l ) j w , Lt 0 i n i l ! n l u

u{ ! nid rirjr!

po,i nc

h'bri nr po rFoviron 'Lr

KAKotzGtEDA
PovRSrNA
MARSA?
N 1 ] , :i r i i t ) o u i f L l L d r . , 1 , f .s , L . n . r r r i i , i . r r t r ! i n i . t. ) o ( t ,i L
ir
siln,)tl, v(Lrii h ILiri.Lirn,)l( yf Urtrli(L.ifrr.(),r{(1,a
, i i \ L i m L u L k i , r D L5 t r r i L n r i ,n r l i n , . I r , l L ( r l ) i l , n ! N r , r r .
. i . , r ' , ,
, . i
,
r ' r\ t . \ . , , , , .

J U r rr E K

a
xIFl

l!S'
:..."^

jc nejvciiphncr,t pronjcl mu jc I I putr vc


JLrpircl
je uglavnonr
ud Zcmljiuog.
Sazclan
od vodih ihclijr.

S**.m
a.riri nrlvc& hrJ,(.(iyr sir.lih .Lk' i,r i( t a t 0.
mtijind,ir{,drn cr io crlil.i. criirn.d
j( ujvriisrr.l,, u s'!ii.w nrhvu, r fronic.
ru tn6i 5:68 km. K.'lntujc plk knkLiri

l0

..

nrirbnnhniic ri.lo srnnn

N,sIi,

f r v ' r ' \ M e n o A l L c d r\ \ r I r r i r
,,;..L rf ir lrnnni\h,.tJtr,tr!r.1.
O5NOVN
PODAC
O IUPTERU

liilin
tur,r

idmr obi;s|: d! smi


j.dmg ofti ob,r*r . r

20

Svenir

SATURN
Thj divorski planet pos.jeduje
veliianswenisustavsiainih
prstenovakoji opasujuekvator.Saturnje drugi
po velidini planet Sunievasustava,a sazr

jeuglavnorn
odvodika,
rrrj". ^-1"n

5TosuapRAvo
SATURNOVI
PRSTEi/OVI?
Satun@i?u6ovi.niihsdm. m pri
posledizsledajulao kruia djcla,noio ,u oposzbaere klhotinekamenjai leda.Naiveiisukomrdi
lircki$orinemete, doks nlrmanjircl6iieplim.
r 5uptstcnoqmotdaosMtat,rsuiogkometa
ilivisenj,h.
5venl6kesonde
i: seije yolrtel silmtLe
KAI(OIZGLEDATITAI{I
su ,93o.I r93r.zapanlujufe
ni|e sai!da G.so),
Tinn ic naivetiSnuhovmi*c i,.cijc od ptancuMelkLR. 5's prsMda u ra:nimboJana
Gde)lraule
l'romtcrhu iDosi5150km,pajc povdiain,drugis.retn
runry susraE.
rempelrtumu poqijncieosi oto
-180'c, i ro jc jcdini mjc!ft s
summ atmosierom.

lakoTlhnovuledenu
povdiiu
sk'rvanadntasra
s!nagle,
lita.tueiltelerkopt,
6darI kdaj
ponanr
naiiqovu povrltiuorkrtLl
su iegtolto rzsLeda
poputjezera

Uranovaie_os
roracijenagnutaza98o,pa setini da sepJaner
valjana boku.Dok segibapo puranji.Suncunaiprijeokreie
pa drugi pol. Uran je rreciplanerpo velitini, plinskidiv
Jedan,
sa 11 uskihprstenova,
uGiovlh11pBteiova
prcma
iEma5lojiskorcokomlto
zbog
srnenagiuto pLanetove
ost.

ZADV4U'UO'\IELIT
MIRAI{DA>
Mr6ndnaJepovdlna
skp|Jena
geoLotkth
od raz.ih
pojava:
tudiih
kLaia6,ultc, dounal stirno.

TKOIE OTKRIO
URAT,I?
Codin. l-81. cnglh{i je s',onom V4Il,h Herchelopa,o
Utu pomoiu rclAkopr\lauR,zmd.. Bio ie rc priptoet

Snrz u kfd.Mnon svl.,k!


i Flka2anau tatnin bolam,

otkivm rclskopon i prvi nep.^"t , "r"".

*t.t,.

KAKOIZGLEDAIU
UMNOVIM'ESECI?
UH iha nljmnje 21 stclit, a vednak od n'it
yrb snna.Najvei je Tituia s pronjeromod
1578km. Nljndji, ukljuiujudiTrinolo
i Mdsard, inlju prcnjer oko t0 [n. rhen!
suvednon dobili po Shakqptueovintilovima.

s,",nlzt

NEPTUN
Neptunje od Sunca30 putaudaljenijiod Zemlje,i na njemu

divljajunajbjesniji
uragani
u Sundevu
sustavu.
Toje plinski
div s tanudnimprsteno.'i-". ffi[![
j. .rajveii
od njegovih1l poznatih
satelita.
rture pl.se, akuzenebijettn
netanskin abla.iha, ponekad
nastaiuna poptiUina velikih
Zestokivletotl pulu biinon

oD CEGA
NEpruN?
,ESAZDAN
Nepiunovr{nosfela, vno slidiaUranooj, sudoa
je odvodika,
helij{imeta,r,tc posrtapapdjembijelih
oblaka.Zbosmeonaje j phnet tamnonodanIspod
plinskogonrorahleii golemEkuti llan od vode,nena
imonijata, i u srcdiiru
je pl{netamatemsilikatmjdgra

TRITON
osNo{r{r
PoDAcl
o r{EPTlJr{u
Pomler
m ekstoru
Poliii.udaLleiou
odsun6
r6i'iir jdiosobhsraokosui(o
raFii. Fdrosokrerokovts reost
ctrk.ri, m pov'srnt
tunpehtuh
ia v'i! obhk.
sojpdredilh
$tlllla

49 5j2 kn
44e3nLiiudkm
164,3
sodh6
16,r$ti
17,,?cmttn
h
rr3 zentlrie

ftron je najyeiiNprunovmjesc
i ve.ij od
planerrPlutona.
Ni njemunalazimo
n^jhladniju
povriinuu Sunicvu
susu\u.ohladrnLr
nr -2J5'C.
KA(OIZGIEDA
POVRSINA
TRITONA?

! suilevom$tayu kollkruli

liitonoh je lijep $nu nutapovllindp,ckiivend


okosvogpLaneta
u smlsru
suproliom
ledeni
osl,
kr.trini i ruii&.',m.n'icsu$.L ,'ckiI J,jclov.me
izbijaju. od nl*ovaoketanlaokovlastlte
Nekiasxoiom
vJ.rulu
daJeon iekol
popurscjzih,mld@viduiihpauvjeffditu snnuphiinu.
biosamostalio
tlleloida 3aig tek
Tl p sinaporonp.dai slijetcsenadu u oblikurmnih prugr. iaknadno
gEvltadla,
zarcbiL,
Neprunovi

PLUTON
Thjdubokosmrznuti
je otkriveni
wijet od kamena
i ledaposljednji
planet,jer gaje tek 1930.opazioameritkiastronomClydeTombaugh.

Bioje i najmanjiplanet,a najieliei najdalji.On sekreiepo jako


(eliptitnoj)putanji,paseponekad
izduienoj
primakne
Suncubliie
odNeptuna.
U kolovozu
2006.godinePlutonje sluibeno
izgubiostarusplaneta,
UOPCE
PTANEn
,EtI PLUTON
rluionirvrlo m,lq i m ml,kujen! ikojidrusipLrn.r.
lovdin!mujepokliven,rmnnurimduslom i m{rnom
koji,ledselluton najviSe
pribliiisuncu,isp!rei ssor
lijetkultnosfe'u. Mnosi s! d$onomi nisusmathli
plueiob, nesorckjednimod veiih rijelaKuipeoh pojre_

polAs?
SToJETo KUtpERov
Patenledenihdjelano 8anahzimou unjskon diielu
\ u n i M ' b G . r : a N e p - u nki\ e m oK u i D e , o qDi m
oir\on
\ " ; h o r i i \ u y i e . , [ ; e 6 k o p i, " ; . , . * , +
*i * a..-1.
ttcla,bkozme KBO (eng.KuiperBelt objec6). MnoEi
od njih igmmsEvnacijslihsilakenu plm suncui prsoE
LEDENE
I(RIJNO5II
>

Naovoikohpjuterkoi
simuladji
vidno Ladene
izboaine
natubu
Sunada
sustava,
VeLikiie
krus0oftovoblak,
skorcsvieosnusoomu
daleko
j. prusaredtna(ulperova
odSun6,a vodo.avna
pojasa.

OsNOVNIPODACI
O PLUTONU
Ptunjeria ekto,u
Prcsierna
udaLjemn
od smc
TEianie
oko suma
Fdnosobiraska
rFjanlelednos
oklebokovl.nite osi
G6vila.j. m povdfi
Pro,Ftia lempsarun povr4ine
Brojpi'odnihsakLit:

5eoomiLjumkm
6,3edaia
o,m, zenrline
0,067zentjtne
3 (Hrd F mjvett

24

Svenir

zvuEzDE
Coleme lopte silno usijanogplina ito ih zovemozvijezclam.r

i toplinu.Zvijczdc
seradrjuu golenrim

lgjg.l.uj.Au

Dlastne I

plina i moguusrrljnosvijcditi

milijardama
godina.Svezvijczdeosinr Suncelcic talio d:rlcl<o

0r rPo|]iLir:Larri modms
l e i e rv r ! o b : i r . j g z a r t k .

de njihovom svjctlu rrebajugodinc clesrigncclo n:rs.


U $r'EZVIJ
EZD
E]EDNAKE?
JESU

,r.?ir (oLi ri

Zvijsde sc n,ogunedllrho slltr. lLko'.r bor,trr.


knNrumni, 'rlliitron, i r. n. tik. !. r, nrjr,L...rou:(i,.,
v,cliln
' o d n b i j t L l hz v i j s d xd r , r r / . 1 ! , i l r L 1
i o ro|oo 'r.. ,", 1.
dt{ t)uh vii. rcso I Juixjr , rjhhlnlj h /r j.rJ., Zvro(trLj
v d e d i l o viil i $ r r r g t s d i B ! ) r L , , rftn . i l r t ) o r , i ( . I n i i r . r 1 !
kildr{M. rlibi ndtrull.., ^ir,r]] (.,., r ,,r.i 1!

KAKO
ZVUEZDE
PROIZVODE
ENERGIJU?
I l ! ' { 8 i j $ c { r r I u : 1 , 1 , n ' , / f i l o f ( . , ' r ! / i hj (l / , r . , l t r ,

.fi.l
rrtr'r(r.r.l, rrty'ntr\r,rl,',.!+,(,.1!..,,,
( : ( . p 1 n r t r) ,. )j N ^ l r , ! . i r r t . L r i,'rI \ , ( l i , , r , o r r t r L l r :
l l i r n i ' ! ' ( i l l L ] . ( r , o : , ' L ) .rnr L! f , l , l n r . , ,
lt,
r r j s l n o v r . L , . r . r r ( , f r r j . , 1 r , . ,i L , ' / ! r , r 1 . 1 :, r ,

RrsrEh tvij.zth
<IVJFIDANI5KUP
, , , . I . ' . . , ' '' r ^ i , r ,
r . , , r , . i l ( i r o ., r o r
!rt

Lr\, ,r ir lr n)"nrt
I
i!,,. 1 +i, r ^tLri

utulau letiP2rl
jeryn qt.t:il. ,t \

IIV1AJU
LI I DRUGE
ZVIJEZDE
SVOJE
PLANETE?
O( l,)L)5 trr ,tr,r, ii i 1Li t ,trL.irli|L
rilt!. ).r,dt n,, I ri.
,,[1,r,1 i i /r] !/,11. i'r,li{.N,,l.Ini
l , u i d t l t r , . r t : L t , . l ( )h( it j.rL, )
. . . , t ,
. . , . { i
1 ,
t ! x y ' . t i l , t r i , l i , l L L j r L / ! L r ,r l . t | \ . . , 1 . t , r j N i t r j i t r t . L . h . r r r .

NEBULE
/ . 1 ( { i L^' i j , / ' t . . N . t r , ) . l , r L Li L$ i j r , t r l ) , , , ! , ." ,
l , . t , , " , , , " , 1 , "i h q , . , ; . . ;
: r . ! , l t . ! , \ L L u . (nr . rr o , . ! t i . ? f j c 1 J .irl t $ . i j . r l i ho b t r t r L t L i ms { r . ! n n i o r
n . b L , l . r ! , iL
. rx d i i L L
n^.c rril.^t(
OD CEGASU SMDANE NEBULE?
N.tn,L i.r,t,r, ,y. "tr,1,,rti,
porlrLnltr: r! ritnitr ^i ,^1.,
r p L u d r . t , r . , i ( i ,r , , i ( w r t i l . l . l ( nk r . . l L , ! i t ,Lrr g t j [ r
r .b l|f Frli l rlioir n rl.! n. i !,1! i nrorr dn,g,

ZASTO
NEBULE
SVUETLE?
[l,ri( n.hL]r l, !:hjL, Nd( ri i n. rt, n,i oduzl!]itr
srrJl,, otr it.rrh /r j.?J: L),trs(prk sr!r.ri,, LtNno
srrJl,, .do.,'ritiii plnr \!i|i e kd s. d{rqtiuj!
(L'}J! In!rirul n.,nrjx n!(Lriili ,Ii adtr.

M GUCAJ\,!AoEoKo >
oF n$r lrirdPiPB DLina
ici
[ i ! a o r er o i ! ! r L r J o d a 5 d r
: L,) |]." :r |zd! tr re.]nu,
r; ( n i!n: ; irnn iv o
vrur,r,i nrve a irrdo:ovemo
b F ) ilLir rJ r riir Lr:lel
mi.4:LLdow|o

(rtunrnF)

Svemil

25

ltLASlVt'|Ez/tlEzpE

';i:;r:1

':llr:f

iit:!i:i
d.

(uKI]u.uIuCIsUNcE)
MALENE
zyuEzDE

| 0i { inli +rr LIrir,


r filr l 1r. i.rrrli I rio or .rrr r.ir! r,rr!4jLyLl,
( r L , t r Ir r L r i j , . | , r , i , ,
r, ri.'ir
r ! i L . L r( r i
, ! , 1 r , p o j t r ! i f r i i r i i N l ,i r I r ! r L / .
nin ! !Lr ' r,iiri rr I
I L,r,lfrr,
i L, (.r drNr.
(dl, lt , rrin)r orrrruir\r,
noj.vf tlv I tJL.I L,Ir
n l r , r , j, I ( l ) L o r Lrro. I \ r . L r I r i r ,
r d u L j l iv f ( r v
'!.i:tj;t,:t::
rli (,LjL/,Ni,in xrrtu,..?. ^tt,
tit:, ,tl

KAKOIZRAZAVAIII0
SIAjZvUEZDA?
r \ i r , , i i r l \ l r i r ' r , y r L i, / . r , . r !' r L L/ r r , r l . L r i ' L ! L i i k r i
l i r r . , g , , i r r l , r i ' s , , , j . , ' r i i l ) , , , r /. r i r ! r . L r , \ r . Lrj i r L
! i , i i n L , r i j , ^ 1 . , i ! , |, v i (| , | , , rIt ) i ri , )l u ri ' L ' / y i , y . L , , L
r . l i ir o , f ! , l L l i 6 . . l

i ) t r 1 . 1 \ n i tr,. L . i J f ! l i i , ,
. l e , \ ' i , . J k ) : l . L j f l / r j d J . ( r , i r r i , . , s i Lr ) ' , . L l L
d . ! r n i ' t r ^ j , ^ 1 , , L Lk L i i i i L .

v l L i \ , L j n o, ! r L . t r e r j n t r i l f n i r r !
. k. I i ..,ri.tsrD ^ i.x i. rfo /,r Nl
.1, !
r r v, ^ t , d f , r o | l L , i r i I d . r r r r
r dloi i^ifi.Lr s | !

CRNERUPE
Cn,r je ra,r <liosvcmrr n koj,)j vladasLNiridFk(, r,ljc trko j!l(o {h $,n
irc iro i,u sc pribliii, pr rako i samosvjerlo.Cnu rptt n,orr Dasriiil(..1sl
rrlo n),NivnR
?xijczderazlrti u $,pernovj.lczgrase,vijezderadauruii trLo
icsLokod. r marcrijr roliko /.snjeii da oko sebenc osraviskororimrk,
slobo nos prosron. P,irorr scsrvoripodruije sil r jNkoggrrvnaeijrltol
folja - ftltozvxnxcnu nra.

!T! J! Iq!r]lERM4!ly!!r!!L Br,itEl


objik dne ful\ &srj,, ,mtu nDsiliih uvij(?na,
aobLano
lnrju nN t r0ptrR\r
od suricvc
\ar$ j. N,perndivtrc.i,\ n,pe,medutnn,nlijrnc l)u1n
wir, r trkrc rupenstaju !tui]verjen golenih fliNltih
obhle. Cinir da ooc Lrr cnrsjie visokoiktivrilr
:, k . tn,.,, \,..n"ri\jer.lud...a,.
8 l l l J . . t.
txlar sdFmrsivnr dm Npr krijc i u reliitu lan gihldkc

$,-i.lt,.
:RAEEN]E
CRNERUPE>
o iai!tu h .tuLi.l: 1r37!te
irm n:ienF , a6lo a ord.rl

:j*':

u (nu tupdLo,r r! rdTrli rg riv.


d o & m p e n i n al
, D on L r F ! 4 .
Priton or rlriul. iriorr! ! soc
orrrrirt, pr mni.. rengei5keftle,
oF e sibr po D!tsrli m ir[i!].i h
zro! sjLl! lir!g gn! 12.iskogroLF

POTRAZMSc) Galaktike27 . Materiia156. SLrntev


sustav14 . Sunce15 . Telkomunikacije
192. Univeum 26

26

Svenir

UNIVERZUM
Univcrzumje sveito postoji svemirski
Prostor
i svczvijezdeu njemu,sviplaneti
t svadrugau njemusadrlanamaterija.
A r r r o n u r vr rj e
i r u j dr r, 'g aj e , n o r i l ,r, c l i [ , r
eksplozija,
r:rkozvani
ODEEGA,E SA2DAN
UNIVERZUM?
Na,nr NtiriJr re u,iy{^u, i,ndL,
Srtjl(ikih nQpnr
PnzJ, d' F or ?npDurfutr urr\noe o,he eftrgtt
, a?-rj,, prnntoic $jdlolrih i,n,tiorat.B. ZviiczJc,
,'!Lruhit)hndi r a,lak(iiohr rxzdrnjsr .d obi(.oemfui,.,

jl*g]jljike

otirkne isit0in kotiii0im nN jnr


iLin.vi(lljlve Drc. L'rivd^,turn

"f,ffi;ffiiffi;i ",il. :.';;,; -;:;;;.

s r r L!)r.L r , j r k\ ri h i s r i v i u . i j r .

KOLIKI
JEUNIVERZUM?
!')Nrrun)jc vfair$d no nrr(ro srq{(tiri.
$ i:'L ?r.isl ri. Ai,oion)i Jr0xr orrxrii,,
obtrk( rtilj.ic p,.to t: n)ililxjlti (i:rir
h l l i j , , D i )s j c r l , ) { , l hs ( i i r . ( h i n , o d n r sr d r l t ( n l
r N j . r o j t r i h L l 5 0 0 10) 0 00 0 00 0 0 1 1 0000 00 0 { )
( l L 5' i { ( ' r n , l l j . , d in r ij j r i ) l ( j o r \ ( . r i .

z
lris

A n r o r o n y i o r u ldur s e l r r y ! i i v e ' 0 3 r , 1 0 - 1 0
(d slo,o 5v! !dLjivesarkrirr bje)e
icd 0d druqc,
, h ot r , v o z u n a o b f o f , ! g i h k r i k a m ri D o y r l n .

,r. h"" i,,,;,;,,,!j'iiii;.;l i;;;,;;;;;:;;"',;.',",,

VELIKIPRASAK
AstrrlIr(n,ivjcrujudr je u,rivcrunrs'voritrdivovste
ekslnozijr,
urkozvroi
Vclikif,xsxk(c,)s.1rkr1(l
prijc1.1Dilijxkligodin,r.
I),ijcrogu,rijcbilo,)itcsi
nr Im!cnl(,n' prosiorl,
lj vrcnrcnr.
Svcnrir
t
poaco
iiririv.au Vciiko,lphrko,ijoi sciifi.
poslUEVEUKoGTRA5KA?
STosE DoGoDtLo

pRAsKU?
STorNAlMo
o vELtKoM

u (Lj.lilujc srkundcnoyobdcniunivurum od vdi,:ift


n.i'r tnnd, u silrr r.trkuDtiucnu krclr vrir
od grhkrik.. Krd sej,i vt!e r),.iirio iotilatio, r*d,
le 8!! u rL'l( \ni,jrili i( si.x n rr.rije. lj!trto ie, n,cJuri,,,,
proi, r,,j.J00000 qodn,,rlx sclJriiveitnt romi.

r u n i v . , u nk i i r i , i r i i / r x t i ( l r J ( n . k x dt , j , ,D u j i ,
. , . i , | . 1 ' ' . " r . t : , t . i / , . , n , r 1 . . . , . ,
, n,!,,o. ZnrrNd,i.i !L osh ,.gi otkrili i (tr poadi,,ne
sttr va li. ie ! pouidhskoi
L!mpentu'lpdj!d ilh sekdtu *m n
rof r0ntuI Ncnrir ,!LgovrriLdft)oruji, {tot)ntnoj
Lgorelpdo,ur! Dm kJkosu * t
niurskL, mNr ojzLDg nin,irr t,P inc vd kjg prnd.
ind.rr! nvoren. u ve ikomphsk!

{,ri
1 rq ,{-i:"*

poiep ob kovrrizyileTdegrtaklte.

GFyra. iJ Nos saLdk'iiNog


skupadieule popuileie. on
sviF ivlelLoeonar(et dJtekh
srlaktira,pi h zviii tr lrv( e
TLomLtme
D6t.ior Vei na
g r v h . r e p 0 l r r i eo d n ! ! d L j v e

o avita cik o vos s aIaktl tkos

TAMNAMATERUA
D. ranrnaDer.rija ili Dcvidljivamasr ztisr. ponoJ,,
zaldjunrjemosDo na rcmeljunjcziiog sraviracijskoe
djclolaijr !r r,,ijezdeigrt.rkdkc, kao i svija.jr
svjcllosnihzrrka. Nnko joi nijc orkdo iro je ona
z ' 1 ' . , . N i e i . J . . . ,t r v . . " J " b , 1 , , . , , . , j . .
MOZEU TAJT4NA
MATERUA

usPoRflStREN,E
uNtvERzuMA?
\./o ."tu,".9.,/r,'.
- , i . . t , t , . . , . ,o
. i u l 1 r i . , , J t n . , t . n e n , r r f j . t r , p o , 1n, .k n r
LnivunD.. Noyidol(yi, Ndu!i,, lpuitrjL nr ?ikljuixk

,,

,r ra seunlv(

, . r d i i . . r . r . . . ,,s. r .

n zbognje npra{r iii jo! i b.r!.

GALAKTIKE
je silnazbirkazvijczJa,plina i praiine
Galaktika
ito sevrti u svemirui drii na okupuzajednidkom
gravitacijom.
Svezvijezde
na nebupripadaju

j galaktici
nalo
Wfi nf;f{IfilF| ffrl
t!9!l!9r!{4 e{rAnt!4j9!Iq!
U fleniN nalMimomsro(inemilija i g,l*tiki, r dijcLc
s.i aeririshvDe
rste. sri{jnes akiikenmju ycdin,jr
i,t ul,icnje?xijeda,dok su osrlc ,bpoFdenetr spidnnD
knkovimr.Prkitene iliplutnc \ii,rlie galaktikeimaju
kftkorckolirrriu iz polugetnvuicnc k.o? ijihovo sdine.
llipriine sugrhl tike okuEh ilioBlie i.cnixj! sptralnih
kikon. Nqmvil.i giLiktils nn nilokrv od,cdcnobli|

Garrktike
u[!fl!s[$l[ff,!!f,@f[!

uglrvnon

STosu ro AKI|VNE
GALAfitKE?
MJolrujnegilakrikckojcNdno iktiroihasMrjo
golcD,!kolllineeneigijc.Nji,nx o $dinu leiimsiur
cfur,uu kojr i?hrarjc$nsu rilijun r!( lcao od
Surtcyc,'c,igr hh',ye eld(fit.o flibiirnih acsrici.
y e d| , k ' \ , '
a . l ' l r k e . h r . . i : n "l , ' v ' r ' , . J i , a r . k i " c
>
KAD5E GATAKI
KESUOARE
G.Lakr
keseponekad
riadu
sudiil. Ve&,takozvana
g.Laki
k.
Kol5kkotaa(carwhccl
G.laxy)
n.
s L kn c k oife b l Lodb l n a5 p a i a
g . L d k .r. P r l en, e d u r mo,l p d i k c
3oomlLilum
sodna,koz niuie
prclL.n.ni. s.ldklrra,
pajoi
zloniL.spihlnekakovc nvorla
pBlcnnovh ?vjezd..

MLIJEENA
STMA
Nai je sve'nirski
don gnhkrik.MlijednN
st,rzi
ili Kumov:r
slama.
To jc spir.llrrg.rhkrikrkojd
u? naiesuncesaddijot oko200 milijrftli/xijezde
sed golemihoblatnrap,aiiDci plior. l\omjcr joj
i?nosioko t00 000sricdosrihgodini.
k i d b 5 n o l e p o s L e d a L l o d oKr g! m
o ,o v rn a m ab i z s e d a a
kao wtromdm kolokojo$ poLtrko
okeie, prcyideno
spektaNuLahim
rp D nrn k.kov ma.

GALAKTIEKI
SKUPOVI
Galakti6ki
skupujedinjuje
velikbroj bliskih
galaktika.
Tal<o.
plimjerice,
skupVirgosadrii
najmanje
2000galaktikr.

I4!S!!!!.N4iIAz4r49!!S4
Zennjr ldipLikLrlu jedros spialms kqlo Mlijcdrc $M!,
t)i nrm e nto pndx knsn poglednx osr{lk naicgahlcikc.
oni jc, srlir.r sr zemlje,sxno bliledr prusawjeda
t)ovra{,,,ptuko.oanoEnebx.IGnbvadxm nnx oblik
l|,loitcr( {rnrlc, r krko jesleJrmo s bokr, izgledanu
tu,ltr i tllutlnr. lirmnemrljeni Mlileinoj sxzi solemi
obtri ttuiiic k.Ji d(ivrju zvtjczdc.

>
KARTOGRAFIRANIE
UI{IVERZUIIIA
Nad5k!pGupekLanfl)ie zapravo
skupsl!po!d siLakrkr.
ovr railndon stuorena
karra
p,lkaz!ienamnadsk0po!e
gaLali(
ka
o mlen dijeLounrzuma. oiia
azdrFniso emimprdn m
p,ostodma,
lakozvanim
voidima

STolETo LoKALNI
SKUP?
Najagdaliili! Mlijeim nua pripida oltozvmon Lollmn (gsl,ktialtod
skupu.Urjcn,ujc r setak srlakrika,n,cdukojina N i mjipNi susjedi,
gahkdka,AMronqtai Ma8ellamvioblxci,koj. vidimo i golim oton.
Veainaje galllttik! clipdina ili ftpnvilnx.

>
sr(uP
corvra
ciLrkuiki5k!p Comas oko rooo galaktika
0n le od ms 0dalienorpdike:roomlllj!ia
gddini,a mLazrseu zvije:du
svrerLosnih
Berenlkina
kosa(cona sereni.er.0biekulto
h vidlmona d.ivetinom ru gaLaktike.

28

Svemir

RAKETE
Svemirske
letjeliceu svernirlansinmoraketana jcdinim
strojevima
dovoljnosnainimda svladajuZemljinugravitaciju
i podignuteretu svemirNajteiie su to vitestupanjskc
raketc- kod kojih jc viie raketnihjedinicapovezano
u jeclnu
raketu-nosai.
!4!9 RA!E3KEIq

u,r. n.,k.,.,1,e.s,, j . " u[csmnl6]IflS'fii


.,.rflr,,,.,l.ai,
, ,.,..t,.,.t .,i
lF
' o r i e n" r ' ,
. , , , r , . r1 , . k
."i, , , ,.,

, . , ! . r,

POGONSKA
SREDSTVA
Rilcrna!e pogm,shs&1lrvrDajiciccsrsric o(l gorivri otrichnsr.Dr bi gorivo
;zgrL:rlo,
potrcbrrjc kisik.,, njcg.tt'ie oksntx,rs.
Obii,,j rDordjkisitturir;jr ;z
/ , . , 1 {, .r., t ' . h l .i,,.l ' , , 1 . , . , r t . t . . " / / r . , t .,...,t/ , ,
t r . ^ , . , . , . , , .q. , 1 , . , ,j . i I
(AKVASVEPOGONSKA
SREDSTVATROSE
RAKETE?
srni\k(,ikn ortN(ni,,.r1|nxrchri]t,lr,ork,,
s k h l r i . n o l ) o d , k r ti 0 . LL , ( . , . t i , t ( )c r u f u o , i
Ljf ,.1(tr: (rltt, r ,.ktriu, ki,th,.
f,r, ,r/Lr rr).Lti,
: i n r r ( ' J , d , r i . ,I r h s ( r k ) . t r , l i u r t L h N i , , f i r .
nqo L)0l)rn. |.9,'v( tr,s. rvori poglnrl(, r(hir,

uNs RANTE
5OlrZ >
{lnIbidfu!,s.,ill

PoTRAZ|
vtSE,N Elementl
60-16r. Motorl
rlil-r99 r Slleie4 . lu1u !y6n1,

SATELITI
S . r t . l i r l ' l , r ' r r r . rp
l nr i. r r i l . .rrr,r r r jr. r r ij c , . , r . . l i r
svenrirsl<a
sondakojakruZiol<oplancra,
nitjiclte
Zcrnlje.
Satcliti
pr.imeju
i oddilju lcomrLril<ecijskc
i nrvigacijske
signale,skupljajrrmeteoroloikc
pocletl<c,
rlaierucle,
obavljljurcodctska
mjercnje
i proutavajusvenir-.

xia.nia L lvfnitu. i hLnr


io tud) nrd m Nirelr gr
i . L k co r p u i n .or r b i Ldi i r i i o
150ooo km diLrrio0d lehLil

ZA5TO
SATETITI
NEPADNU
NAZEMLIU?
stuli1i k pidrj,, m ZdrLju Fr { k(\i, iz{,11(Lro br.,
jh
t,L nrl r(mtioD d,,
..nrrilirExlmsiltrni{xh ltrLrdiem oko ptrdx ti bMnx Nrr ,ronrr }t r00
i ivijc l(m/h (ok. -,ir knr/\l lt j. kko?rrn oLbir.Ltnl
ili f,{ kozmiihi tr'jm.

Ponoii"ii. ujx SgmlJflltt@.

SATELITSKE
ORBITE

,,

yGoka
.liptltna

x''"

-..:.

Svemir29

svEMf
RsKEArIEZD
ARN
ICE
\remirske'onde za promarranjc
\urrca.ruijezda.
p l a n e ri a
dalekih

svemirskim
zvjezdarnicama.
zaista
znaiajnasvemirska
zvjezdarnica.

zovemo
bioje pwa takva

aito zvjrzo4nlrtct
stLtttto
u swurnl
Zurljinaje rDoslsi u rJDon pBnrnj!, tr \kivljL,je svjetloftben,ih
rijeh.Zro dskofi u iremnu yidemnogobirije. Oniosin rogasrbi,u
1 ' : . . . | ' i " q . . . , , r . nt . \ q o i -r . d " l { , . t , . .
ih lpit nienzniri on,o,r..

HUBBLEOV
SVEMI
RSKITELESKOP
Hubbleov
(HubbleSpacc
sveminkircleskop
Tclcscope,
HSI) lrnshaoje 1990.r2,zuthuxh Dbrutery
u putxnjrlisokuoko600km. On nam
jc poshonekeul najdcaljnijihslilG
svenrin
svihi'rcnrcDa.
KAKO
RADIHST?
(,cllcIld), ]ctwrcrlo
Hsl jc,.1.k(ivni LcL.skot)

rkufljrisbif. trslile rnnatr 1,.i1. l:rkorkrpljcno


wjcrloulxriu clcktoriikck'Dc,ciirftrcwen(dcrckorc
'c hl$ 0r"iic rliIi. Chq,is, srjc,los)i{r&ri fodli(dL
ICCD,ptcni ctii. dry.aort,ltul/rrla) k.kvr r vido
i! digirihin ki,nd.Ni.

ovi lubbLoovidki p ikiz!c


4ifu Sloll.5lr
0l$tu Ni
rcDLrh0m sc iiso dftlrvi

INTERPLAN
ETARN
E LETJ
ELICE
Drugi phncti i osralatijclaSundeva
isuaiuju
sustava
intcrplanctalnc
lerjclice.One nosenrprednekamcrc
i dlugcinstrumertez-adetektiranje
zradcrja,nagnetsLog
poljaisiiuinih tcsticamatcrijc.
GDJE
SUSVEBILEINTERPTANETARNE
LETJETICE?
Irry.$ intfrplinefune letjelicebile poshnetr n(xzivmjc
rvlj$c.a,fi ondai najblDihphnetx,to je$ Vn.rciIImx.
l)o drn{ {,, De(hrin, \ti posjetilewe planeteosrn
I'lui.n{ Vciidx idtc4Jlanciir.ihso l Mho proledloai
u n s , a i a 1 9 9 7 . 1 t r , o 0k4e. n u a
! o,birtroro sallina da strazl

r , . , , , , - ,r , , . E
. . , , ,i .,p
, .", , ' " . . .
;.E
, t r I rE. E

tilela.Ifterplm.un. su Ic{jclicco\!d tosr isri,iilc ikom(

SONDE
NA,van,rrE
Nr-ER iErARrE
LrTtErcE
6OD]NA LEI]ELIA

PASI]GNUCF
Pra fohgar 3 i!! dLiiyuirtu

MlEi
Poms r0

Mle*o.

PN ubrs'ln0drug rirdodn.
Ptuebliskc$mk llpirs:

Pruilser s rohdom (Hatryevrl


Pwis sp6r o na abrcid (ron.

sonda ili sletjelicaje dio reie svcninkc Letjelice


kojrje ispuitani rrhu annosfcrc,odrosno
nad povriinon planemilj sarclira.

STgMgrq!q4xqrcEryq
rrl '- '
11,'o,old. " l j. ..
' . Pr".
Poae.Lon200t. onasepadobranonsfusih ltnz rnosfoo
l i . ' , ' n ' ' . , ( J n .n o o f " ' . i ' t " ! ^ . . 1 ' , n . ' .
o rjcso$j pwiiniiprclsku kroz amrodiLu.

TSLETJEUCA
VIK]NCNA MARSU

JO Svenir

PUTU SVEMIR
Ljudi su poieli putovatiu svcmiri961. u siiuinim svemirsLim
letjelicama,
rakozvanirn
kapsulama,
kojesusaZemljelansirale
snainc
r a k r r e - r r o ' lR
t iu. , k ep o '' . l ei d a n . *r a k op u r u j uu , v e m i r ,
u kapsulama
Sojuz.Od 1981.Amerikancisu poieli putovati
u spaca
shun/eu,
to jestrakctoplanom,
aviolom na raketnipogon.
pRE4lqLqlvElMllq
KAKo
L,uDr
usp|lEvA,u

u srn,nu nchr kisika,l)xn, rdo sr svcDhkc tctjeli.es!dd(.,, posadomofrcnnic r


'llil
s\trvnni zr o{ldlvaoje,ivori.
s,$rv drl. lluJihr knik a disrnj.,. o\io to8ai odrirvi
? h k m u g o d i , ) j t e D p c r i , ui ti L i k u ,r i z r j c s . t r k t r h j u
a s l j i k o u , l i , , k , r t j s n , i t o j " . un d u & c u i S P

."-q

32

Svemir

SPACE
SHUTTLE
SAD susworilepac.r/azle kaoviienamjensko
vozilo
za prvoienjeastronautai ter.etau svemiri natrag.On je sastavljen

odtri dijela krilatogfif,flfif,fi,

vanjskog
spremnika

zagorivoi dviju startnihraketana kruto gorivo(SRB).


KAKORADISPACE
SHUTTLE?
l\i polijehnj! f ukljuarj( sh$i motori isbrtic hLek.
l)lije seminuekddjc nkete odvijrjr ipoDo.u prdobrrns
nxaj! na Zen j! radi porovneupoftcbe.oipililc jes
nriftti krsnijcodviJaseiv..jski sprcmnikn qorivo,
teserspadr u Zcmtjinojrtmojfed.Zrtin kiGti o$ircr
pomotuorbiialnognan{rsl(og $tava (OMS) doscZc

6/
:1_

vata M.*
mstoa "e i,a,at,
iaqabada;J[ tet.

<ORB]TER
SPACE
SHUnLEA
Orr' . or oo v m
a , a s o om
i ' - i eo i : " m .

^ SHUTTLEOV
PROGRA/Ii
LErA
5pd.errJxrepotj.r. kor).
Poii.codoa.i,ana
5dennra
siarl{ ?,eta,obre irr
eo
! orofuK5dn4. obavr.nor
,adatk!,orbitdsev6la m
Z e l r u' k ' i t n _ _ o r or a
0 a n Gr d \ a o e d r G
',raporon
:1i.6 naotsru
(doLje),
i koaipadob6non

sToBEvg4_9t4glJrynlil

Sr,t je shvnovo,ilo?i doprcnudijcloqhrc!rcionatnc


(lSS)norbiru.Oo osimrosai,b&ujc
svcuri^kc
sr.tricc
i -^\. ,..'(1n..kio i dii.luvr/ ' popa\Jk!.dl-. Od d,rgit,
trct. st)ohcnimo
svoninkchboqrorijci tclc,kope,
ko
inanjc Ncilirskelei.li( iihiJenjeNisuativinjL,
sutridog

ORBITER
rb je najvatDii dio pr.i j huxlea a nm4et)en
je prevorenju
ljudi i terera.
U svenirgaizbacuju
rakere,
u svcniruseponaiakaosvemirski
brod,
a pri pouarkuu Zenljinu atmosferu
slijciekao
uLazi
lz prcdnles
apovjednos

94!941!r4t!4y!lE!
slq
:En,-Lo

NA]VA2NI]E
MISI'E5PACE5HUIILIA
iODINA

1ee3

M]SIIA

ORBITEF

DA'ADAI

5rs.71

A artis

PwoFw,ufte

s tu*om

Pfr: msF eoEam s hchi

o b,e .!n.t
d r - , . e i z da , , r e . 1 , , e m i , . ( e
u\te. clavnx mu je kotrtrukcij! nipnvtjena od iv(tih
,luminijskihslirinr. Radizritite od opline pElcivc.
i. ia& iU1' n"! iion p':rj-t'Jebeli1'k.mmnln
'o
pl'
n , U g o , n ' r r d i i r n r k . n b i n i , . j u\ o d , l {| k i . : (
pa potrode nruju ilodu zr pii irranje.

s*n,]33

SVEMIRSKE
STANICE
U svemirskoj
stanici,kojaje zapravo
veliki svemirski
brod
s ljudskomposadomkoji kruii oko Zemlje,ljudi mogudugoiivjeti
i raditiu svemiru.
je najveiakonstrukcijaikad podignutau svemrru.
CEMU
SLUZE
svEMtRsKE
srANtcE?
U svcniNkin strniqnr a$ronaud
obavljaju
m$sNdi istnrivdnja:
ispitujuPonalanje
mk,ij!h
iiivih organizrma
pri uvje na
mikoghvnacije Gkoro be$eriNlog
s6njr) i djelonnje wenirkos le

rpr.e rhrlrleoD.tansibi
ios re36.,Mrle neprekldnonao
posaduod dva do ti kozfroiauta,
uz mnqe gostat desetaka

Kadbudeau6eia, itema.ionrLna
svemlfska
stanGbll aeialveta
mirlo:eiihrem rekandha
vh vremena.
Bitt. du3a30 meiaE,
ftsponle lol brl no m,a ma$
!e ioi znosiri
skoro5oo(ona,

KAKOSEPRAVE
SVEMIRSKE
STANICR
lNc $, svcmhskc$anicc,pritnjc'iccrusld
SrljLrii anci:ki Skrhb, bilc ilf!r"ljcnc
9kyhbie bloamedtka
svehnska
nEnna,
a laodki ie D73,godiie,Ti sutrcuaid
posade
u ijemubdlle,3, 59134dana,Itako
srulihsverekorde
dulliebodvkau svemiu,

M,/.nlji lx hrsinic u o'biiuk.o vcddovltcne


iforyulc jcdiDia.VcdesraliccpopurMn! iISS-.bilesu
. l . , i n cu o - h i (.i/ , _ o d u h< k c , j ?d,o p rn l l e l , h , 'Z . r l J r .

INTERNACIONALNA
SVEMIRSKA
STANICA
ISSsetrenutnomontiraiz viSeod 100glavnihdijelova,
: bit ie globalni
istraiivaikicent?ru svemiru.
Najvetid;o oprenepribavnie Sjedirjcnc
AneritkeDriavekro, svojuNacionalnu
i astonaudLu
upravuzaaeronautiku
(eng.NationalAeronattictand Space
tulnini*ation, NASA).Va;neie dijelove
pridodadi Rusija,Europa(prekoEuropske
svernirske
agencije),lapan
i Kanada.
KAKOIZGLEDA
UNUTRASNIOST
ISS.A?

Novesek.iiena ss{ povezujurcboriia shutlleui5amol


naii.i, no da bi s posaoavdio. potrebnale isvemiEkaSetnja.
Dabi 5e dovdilamontaZa
stanke,bit ae potrebnovilo od 35o sati
vanlsklh
aklivnosti(EVA). posLije
rosate asnonaulrmoGti@dovito
irlazitiftdi oddavanjai popravaka,

l n o . n i r d n i p , o . , o ,I.. ' ' , w , : " l e o p , i i \ " L o p u . n . " k i


prc$or arkopldr 747. lni &tiri labontorijska nodula
! LojimadronMi obNljaju,,aisrena isfttiunja. Ghvni je
$ambcii prostoi?. sdmeoihna posrd! smjei&n! rmcri&om
. u n l ' . n n o d u l r . O ,n r d \ i j . I i r h . . r ' J r . d " n
za spxvd,jc, kuhirju, lmbullntu, dvo@,u a tjelovjeibu,
nutnik i td u pro$oru dugon oko 8 i inokon ok 4 metia.