You are on page 1of 2

Department of Education

Region V
Division of Camarines Sur
KING THOMAS LEARNING ACADEMY, INC.
Malubago, Sipocot, Camarines Sur
Pangalan: _____________________________________Yr./Sec. _________Petsa:_________ Puntos:
________
I.
ANG PAMBANSANG BAYANI. Panuto: Isulat ang tamang sagot sa patlang.
_______________________1. Sa anong lalawigan ipinanganak si Dr. Jose Rizal?
_______________________2. Ipinanganak si Jose Rizal noong ika 19 ng anong
buwan at taon?
_______________________3. Ang apelyidong Rizal ay nangangahulugang?
_______________________4. Sino ang unang naging guro ni Rizal?
_______________________5. Siya ang unang sumulat ng talambuhay ni Rizal
_______________________6. Ito ay isang samahan na ang mithiin ay ang mabago
ang naghaharing sistema ng pamahalaan
_______________________7. Ilang taon si Rizal ng lisanin niya ang Puilipinas?
_______________________8. Ito ang huling isinulat ni Rizal bago siya binaril sa
Bagumbayan
_______________________9. Kalian ginugunita ng mga Pilipino ang pinakadakilang
bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Rizal?
_______________________10. Ilang taon si Rizal ng siyay binaril?
II.

Tukuyin kung sinong Tauhan ng NOLI ME TANGERE ang hinihingi ng mga


sumusunod:
A
______1. Nakatatandang anak ni Sisa na isang
sacristan at tagatugtog ng kampana sa
kumbento.
______2. Binatang nag-aaral sa Europa na nangarap
na makapagpatayo ng paaralan upang
matiyak ang magandang kinabukasan ng
kabataan ng San Diego
______3. Isang mayamang mangangalakal na tagaBinondo na asawa ni Pia Alba at ama ni
Maria Clara
______4. Ama ni Crisostomo Ibarra
______5. Ang mapagmahal na ina nina Basilio at
Crispin
______6. Siya ang hipag ni Kapitan Tiago na nagalaga kay Maria Clara simulka nang siya ay
sanggol pa lamang
______7. Isang babae na punumpuno ng kolorete sa
mukha dahil sa kanyang pagpapanggap
bilang isang mestisang Espanyol.
______8. Bunsong kapatid ni Basilio na isa ring
sacristan at kasamang tumutugtog ng
kampana sa simbahan ng San Diego
______9. Siya ay isang dating labanderang malaswa
kung magsalita na naging asawa ni Alperes
______10. Isang paring Dominikano na lihim na
sumusubaybay
sa
bawat
kilos
ni
Crisostomo Ibarra
______11. Kurang pumalit kay Padre Damaso sa San
Diego
______12. Siya ay isang iskolar na nagsisilbing
tagapayo ng marurunong na mamamayan
ng San Diego

B
a. Crisostomo
Ibarra
b. Kapitan Tiago
c. Don Rafael
d.
e.
f.
g.
h.

Ibarra
Sisa
Tiya Sabel
Donya Victoria
Crispin
Donya

i.

Consolacion
Padre Hernando

j.

Sibyla
Padre Bernardo

k.
l.
m.
n.
o.

Salvi
Pilosopo Tasyo
Elias
Padre Damaso
Maria Clara
Basilio

______13. Siya ay isang piloto/bangkero at


magsasakang tumulong kay Crisostomo
Ibarra para makilala ang kanyang bayan
gayundin ang mga suliranin nito.
______14. Isang kurang Pransiskano na dating kura
ng San Diego at siya ring nagpahukay at
nagpalipat sa bangkay ni Don Rafael Ibarra
sa libingan ng mga Intsik.
______15. Siya ang kasintahan ni Crisostomo Ibarra
III.

ALAM MO BA? Piliin sa kahon ang tamang sagot.


______1. Ang taguri sa puwersa ng mga pulis o military noong panahon ng
Espanyol.
______2. Sila ay mga kasaping karaniwang mamamayan ng ikatlong orden.
______3. Negatibo ang kahulugan ng salitang ito sapagkat ito ay ginamit bilang
pang-aalipusta sa mababang kalagayan ng mga Pilipino.
______4. Ito ay ginagamit bilang pagbibigay-galang sa mga pari, ministro,
pastor, o sinumang inordina sa tungkuling panrelihiyon.
______5. Ito ang tawag sa titulo ng gobernador-general sa Pilipinas.
______6. Siya ay isang heneral na Romano na mahilig sa masasarap na pagkain
at mararangyang mga piging.
______7. Ito ay tawag sa magkabilang ulo ng mahabang mesa, ditto umuupo ang
pinaka mahalagang tao sa pagtitipon.
______8. Itoy tawag sa Kristiyanong sumusuway at ayaw sumampalataya sa
ilang mga kautusang pinag-uutos ng simbahang Katoliko Romano.
______9. Ito ay tawag sa mga taong lumalaban sa umiiral na sistema ng
pamahalaan.
______10. Tawag sa taong lakaban ng mga prayle o ng relihiyong Katoliko
Romano.
______11. Tumutukoy sa mga tao o sasakyan na kumikilos sa isang maayos na
paraang karaniwang kaugnay ng isang seremonyang pan-relihiyon.
______12. Ito ay tawag sa pinuno ng pamahalaang-bayan nong panahon ng
Espanyol.
______13. Itoy tawag sa sangguniang panlungsod noong panahon ng Espanyol.
______14. Ito ay kilos o gawaing naghihikayat ng rebelyon, pag-aalsa, o
panggugulo sa katiwasayan o kapayapaan sa pamahalaan.