You are on page 1of 1

u tin ng vin c chng ch CCNA, CCNP,CCIE - C kin thc tt v networking: TCP/IP, Switching, Routing v chuyn mch nhn MPLS,

MPLS
TE, MPLS VPN,QoS
- C kin thc v truyn dn: SDH,DWDM,TDMoIP,
- C kinh nghim lm vic vi cc thit b Cisco,Juniper,