You are on page 1of 3

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Moral

Mata pelajaran

: Pendidikan Moral

Tahun

: 6 Cemerlang

Tarikh

: 03 April 2014

Masa

: 07.45 08.45 pagi

Bil. Murid

: 5 orang (2 perempuan , 3 lelaki)

Bidang

: Nilai Berkaitan Diri dan Alam Sekitar

Nilai

: 4.1 Kebersihan dan keindahan persekitaran

Tajuk

: Alam Sekitar Warisan Berharga

Hasil pembelajaran

: Pada akhir pembelajaran, murid-murid dapat :


1 Menyatakan 4 peranan Indah Water Konsortium
dalam menjaga keindahan alam sekitar.
2 Menunjukkan keprihatinan terhadap kebersihan dan
keindahan alam sekitar.
3 Memberi sokongan kepada program-program
kebersihan dan keindahan alam sekitar.

Pengetahuan sedia ada

: Murid mengetahui tentang badan bukan kerajaan (NGO)


yang terlibat dalam aktiviti menjaga kebersihan dan
keindahan alam sekitar.

Alat Bantu Mengajar

: Kertas, gambar, baju penyu, kertas lukisan.

Kemahiran KBKK

: Menjana idea, membuat rumusan.

Penerapan nilai murni

: Keberanian, kerjasama, kerajinan, kesungguhan.

Langkah /

Isi pelajaran

Masa
Set
induksi

Aktiviti pengajaran dan

Catatan

pembelajaran
Lakonan sebagai
penyu

(5 minit)

1 Dua orang murid diminta

NILAI :

memakai baju penyu untuk

Keberanian

melakonkan watak dua ekor

Kesungguhan

penyu yang bersedih kerana


tidak dapat bertelur di pantai
yang kotor dan tercemar.
2 Murid disoal oleh guru apakah
yang akan berlaku kepada
penyu 10 tahun lagi sekiranya

KBKK :
Menjana idea
BBM:
Baju penyu

keadaan pantai tercemar.


3 Murid memberikan jawapan
bersama alasan yang rasional.
4 Guru mengaitkan jawapan murid
Langkah

Peranan Badan

Bukan Kerajaan

(15 minit)

(NGO) dalam
membersihkan dan
mengindahkan
alam sekitar.

dengan pelajaran hari ini.


1 Murid diminta membaca dan
memahami teks secara senyap.
2 Guru menggalakkan murid
menceritakan apakah aktiviti

NILAI :
Kerajinan
Keberanian
Kesungguhan

yang telah dijalankan oleh


Pertubuhan Bukan Kerajaan
(NGO).
3 Guru menerangkan peranan

KBKK:
Menjana idea

Indah Water Konsortium


menjaga kebersihan dan
Langkah
2
(15 minit)

Gambar

keindahan alam sekitar.


1 Murid dikehendaki menyatakan

BBM:
Teks
NILAI :

kegiatan yang dilakukan oleh

Kerajinan

sebuah keluarga di dalam

Keberanian

gambar yang diberikan oleh


guru.
2 Murid diminta berbincang

KBKK :
Menjana idea.

sesama mereka dan tuliskan


aktiviti yang dilakukan oleh

BBM:

keluarga di dalam gambar

Gambar

tersebut.
3 Guru membimbing murid
Langkah
3
(20 minit)

Poster
Penjagaan
Kebersihan dan
Keindahan Alam
Sekitar

terhadap aktiviti tersebut.


1 Di dalam kumpulan, murid-murid
diberikan sekeping kertas
lukisan.
2 Murid dikehendaki menghasilkan
satu poster bertajuk Penjagaan
Kebersihan dan Keindahan Alam

NILAI:
Kesungguhan
Kerajinan
KBKK:
Menjana idea

Sekitar.
3 Selepas selesai menyiapkan
poster, murid dikehendaki
membentangkan poster di

BBM:
Kertas lukisan

hadapan kelas.
4 Guru membimbing murid
semasa pembentangan
Penutup

Rumusan isi

(5 minit)

pelajaran

berlangsung.
1 Murid dipilih oleh guru untuk

NILAI :

merumuskan mengenai tajuk

Perhatian

yang dipelajari pada hari ini.

Kerjasama

2 Guru membuat rumusan tentang


isi pelajaran pada hari ini.

KBKK :
Membuat
rumusan