You are on page 1of 1

SISTEM IZVODJENJA NASTAVE

II CIKLUS STUDIJA I (prva) GODINA


AKADEMSKA 2014/15. GODINA
(Usvojen na sjednici Vijea Fakulteta Univerziteta u Sarajevu odranoj
02. februara 2015. godine)

LJETNI SEMESTAR
Raspored aktivnosti po sedmicama je slijedei:
7 sedmica in-class + 3 sedmica online

Sedmica
I-III
IV
V-VI
VII
VIII-IX
X

Nain izvodjenja nastave/sadraj


In-class
Online
In-class
Online
In-class
Online
Finalni ispit
Popravni ispit

Datum
23.02.-14.03.2015.
16.03.-21.03.2015.
23.03.-04.04.2015.
06.04.-11.04.2015.
13.04.-25.04.2015.
27.04.-02.05.2015.
11.05.-20.05.2015.
01.06.-06.06.2015.

DEKAN
Prof. dr. eljko ain