You are on page 1of 4

Priprema za as

Opti podaci
Nastavnik:
kola: O Vasa Staji
Razred: III
Datum: 7.5.2014.
Nastavni predmet: Engleski jezik

Opti metodiki podaci


Nastavna tema: Unit 6 and Unit 7 (Food)
Nastavna jedinica: 6e (Discover Culture) and Unit 7 (Introduction)
Tip asa: Obrada
Vreme za relizaciju asa: 45 minuta
Oblici rada: Frontalni, individualni, grupni, rad u paru
Nastavne metode: Monoloka, dijaloka, metoda rada sa tekstom
Nastavna sredstva: Udbenik, tabla, kreda
Ciljevi i zadaci asa:
Upoznavanje uenika sa nekolicinom znamenitosti Londona, uvebavanje novog i
upotrebljavanje starog vokabulara kroz dijaloge (6e); upoznavanje uenika sa novom
oblau, obnavljanje starog i sticanje novog vokabulara iz oblasti ishrane,
uvebavanje istog kroz razgovore o omiljenoj hrani (7); uvebavanje novosteenog
vokabulara kroz diktat na poetku asa.
Podsticanje uenika na komunikaciju, razvijanje kooperativnog odnosa, stvaranje i
negovanje prijatne radne atmosferena asu.
Oekivani problemi:
Ukoliko se desi da uenicima nisu dovoljno jasne instrukcije (ili bilo ta drugo) na
engleskom jeziku, nastavnik e instrukcije ponoviti na srpskom.
Ukoliko nastavnik proceni da uenici rade odreenu vebu due nego to je
oekivano, posvetie datoj vebi onoliko vremena koliko je uenicima potrebno da je
savladaju, a vebe koje slede pokuae da uklopi u vreme koje je preostalo do
zavretka asa.
Mesto za izvoenje nastave: Uionica
Literatura: Bright, C. and Barrett, C. Discover English: Starter

Tok asa
Uvodni deo asa
Trajanje: oko 5 minuta
-

Ulazim u uionicu i predstavljam se.

T: Hello, children. My name is Tijana ui and I will be your teacher today.


-

Zatim na tabli ispisujem datum, brojeve stranica koje e se obraivati na asu


i pregledam domae zadatke.

Diktat i provera
Trajanje: oko 10 minuta
-

Rei koje su zadate prethodnog asa (statue, bridge, poster, project, favourite)
zadajem za diktat. Diktiram re po re, ispisujui na tabli crtice umesto slova.
Nakon diktata, uenici razmenjuju sveske, ispisujem na tabli rei sa diktata a
zatim proveravaju rei jedni drugima i u svesci ispisuju koliko je rei tano
napisano.

Glavni deo asa


Trajanje: oko 30 minuta
-

Govorim uenicima da pogledaju slike u knjizi, da kau ta vide na slikama, da


pokuaju da pogode koji je grad u pitanju i pitam da li je neko posetio London
(razgovor se dalje odvija u zavisnosti od odgovora).

T: Now, look at the pictures. What can you see in these pictures?
Ss: The Queen/A bridge etc.
T: Okay. Can anyone tell me what city are these pictures of?
Ss: London.
T: Excellent! Has anyone here ever been to London?
...
-

Zamolim nekoliko uenika da proitaju tekst naglas, zatim ih pitam da li ima


rei koje su im nepoznate. Ukoliko ima, nepoznate rei ispisujem na tabli.

T: Who would like to read the speech bubbles?


...
T: Good. Are there any words you don't understand?

Nakon toga, dajem im 3 minuta da urade vebu povezivanja teksta sa slikama


(veba 1).

T: Alright. Now, I will give you 3 minutes to match the pictures with the texts and
then we will check the answers together.
-

Zamolim ih da jo jednom proitaju tekst, ovog puta u sebi, i urade vebu 2.


Pre nego to ponu da rade, proitam im tekst vebe naglas. Za ovu vebu im
dajem 2-3 minuta.

T: Please, read the text one more time and do the excercise 2. After you're done, we
will check the answers.
-

Postavljam im nekoliko pitanja koja se tiu znamenitosti u njihovom gradu


(npr. What are your favourite places in your hometown? Is there a famous
statue or bridge in your town? Do we have a wax museum here, in Serbia?)

Zapoinjem uvod u novo poglavlje tako to ih pitam koja im je omiljena hrana


i koju hranu ne vole (eventualno rei ispisujem na tabli). Dozvoljavam im da
nabroje i hranu na srpskom za koju ne znaju ekvivalent na engleskom, zatim
prevodim i ispisujem na tabli kako bi nauili nove rei. Proverim da li su im
poznate sve rei koje se nalaze na strani 85.

T: Our next lesson is about food. So, who would like to tell me what's their favourite
food? (prozivam nekoliko uenika) And what is the food you don't like? (opet
prozivam nekoliko uenika)
-

Prozivam jednog uenika da proita tekst iz oblaia i jo jednog koji e


proitati rei iznad slike. Zatim ih zamolim ih da poveu sliice hrane sa
reima. Kada zavre, zajedno proveravamo reenja.

T: Who would like to read the speech bubble?


...
T: Okay. Now, could anyone read the words above the picture?
...
T: Good. Let's do excercise 1. Please match the pictures with the words. Write the
number of the food next to the word.
-

Prelazim na vebu 2. Proitam im pitanje i primer odgovora iz vebe 2,


zamolim ih da ponove za mnom a onda ih delim u grupe od po etvoro, petoro
ili estoro i zamolim ih da postavljajui i odgovarajui na pitanje what's your
favourite food? pronau drugare u grupi koji imaju isto omiljeno jelo. Nakon

to zavre, traim dobrovoljce koji e mi odgovoriti na pitanje po emi My


favourite food is hamburger. Hamburger is Jovan's favourite food (emu
ispiem na tabli).
T: Let's now do excercise 2. First, I will divide you into groups.
...
T: I need you to find a friend in your group who has the same favourite food like you.
You will do that by asking your friends: What's your favourite food? (they will be
asked to repeat after me). And then, your friend will tell you what their favourite
food is.
...
T: Okay, has anyone found a friend with the same favourite food?
Ss: Yes.
T: Who would like to go first?
...
T: Here is what you say. (pokaem primer na tabli)

Zavrni deo asa


Trajanje: 5 minuta (ili manje)
-

Zadajem domai zadatak za koji im dajem instrukcije. U pitanju su sumiranje


prethodne oblasti (1 str.) i uvodne vebe koje se tiu nove oblasti (hrana).
Proverim da li im je sve jasno. Ukoliko ostane vika vremena, radim sa njima
jo jednu vebu (jednu od onih koje su im zadate za domai).
Zahvaljujem se uenicima na panji i odjavljujem as.

T: Thank you very much for your attention. The lesson is over. Have a nice day!