You are on page 1of 25

MTNTSTERUL
AGNCULTuil. p,[ouruLon il nzzroLr,Lat RURALE

AGENTTA
NATTONALA
DEcoNSUr,rnNrAlcnrcor,A

Agenlia NalionalS de Consullanta Agr:coli

Str.Doamneinr.17-19
Bucuresti.sector3
Tel:.+40-21-312.46.20
Fax:+40-21-312.46.43
E-mail:agentiaagricola@rdslink.ro
www.consultantaasricola.ro

PROIECT TIP
PENTRa EXPLOATATTT
AGRTCOLEirVOOmnNrut
CRE$TEMI ANIMALELOR

CRE$TEREA PUILOR DE CARNE

- Bucureqti2006-

PROIECT TIP CRESTEREA PUILOR DE CARNE 1.condilii de cregteremodeme in ceea ce priveqtehrinirea.fie pe lAngdun integrator care s6-i asigurepuii de-o zi. posibil de realizat din punct de vedere tehnicoorganizatoricAi cu mari qansede reugiti din punct de vedereeconomico-financiar.gi inlocuireaacestuiacu fermeleavicolede dimensiunicaresdpermitdlivrareape pia!6 a produselorr ealizate.sd fie redus sistemul actual.intemda puilor de came. cu posibilitateadubldrii acesteiala 1000mp. addparea. Un astfel de tip de ferm6. ferma poate fi dezvoltatd ca volum de activitate.climatizarea9i iiuminatul. utilizAnd toate mijloacele intensivefolosite in avicultura industriald:hibrizi performanli. estecel pentrucregterearafionald. .tei de muncd Ei ca economicitate.pentru o bund calitategi un pre! convenabilal acestora.rndamenteze necesitateagi oportunitatea realizdriiunei ferme pentrucre$terea puilor de came. . Prezenful studiu iqi propune sd fi.se impune ca o necesitateabsolutd. .Integrareafemei fie intr-un grup cooperatist.Posibilitateaexistenleiunor terenuriarabilein proprietateacrescitorilor de pdsdri.Pe mdsura acumuldrii de profit. furaje de cea mai bunb calitate. al producfiei de subzistenfd. aceast6din urmd dimensiune fiind preferabilS. GENERALITATI in condiliile aderdrii tdrii noastre la Uniunea Europeand. - Sistemul de creqtere este cel pe agtemut permanent.ca folosire a for. furajele qi asistenfatehnici qi s6-i preia puii rezultali pentru sacrificarein cadrul unui contract-cadtucare sd-i apere interesele.care sd-i asigurepa4ial cerealelede care au nevoie.cu urmdtoarelecaracteristici: - SuprafalaminimS-economicpentru o astfeide microfermdestede 500 mp.

a retelei electrice.Locul de amplasaretrebuie ales pe un teren sdndtos.2.amplasat la intrarea in fermd. CONSTRUIREA FERMEI Conform reglementdriloractuale. Esteins6 necesarca viitoareafermd si fie amplasatdin vecindtateaunei cdi de comunicatiecare sd permitd transportulvehiculelor in tot cursul anului.ferma trebuie construiti la o distanld de minim 500 m fafd de o localitatesaude o alt6 ferm6zootehnicd.constructiile anexevor fi reprezentate de: .deasemenea reabzatdin panouricaresd asigureo bun6 izolalie termicq dihidrica.cu grosime de cca 10cm. Este recomandabilca hala sd fie de tip inchis.eventuala unei relele de distribulie a gazelornaturalegi a unei refele de aprovi?ionarecu aB4. se va alege solutia unei incdlziri alternativea halei gi a folosirii unei fantdni proprii. 4 . Terenul pe care urmeazda se construihala (ferma) trebuie imprejmuitd incd inainte de amplasaregi construirea halei gi a anexelor.Fundaliile din beton gi pardosealdtrebuie izolate hidric. studiul nu-$i propunesd dea detalii privind materialelede constructii.gospoddriade ape.o camerdde lucru gi o magazie.acestea intrand in atribujiile investitorului. dar realizatdin regieproprie. siloz pentru furaje combinate.Perelii recomandabilidin panouri-sandvich. .amplasareaacesteiava fi frcutd avdnd in vedere ca vdntul dominant. O schi15a amplasdrii qi dimensiunileacestorclddiri in incinta fermei este redatdin anexa1.asigurdgi un consumminim de energieelectricdEitermicd.cu titlu informativ. . si fie direclionatcdtre coltul dintre peretelelongitudinal spateqi al pereteluilateralspate. pentru evitarea egrasiei. . dar nu expusin mod evidentfald de vAntulrecede iarnd. In cazul in care acesteadoud din urmd lipsesc. .prefabricate.ugor ridicat falb de imprejmuiri. pentru alimentareacu api a fermei.respectiva1constructorului. Hala propliu:zisL va aveaurmdtoarelecaracteristici: .halapoatefi realizatd1aun pref mai mic.mic grup administrativ.aldturide o bundine4ie termicd.ferestre. neechipatdeste de cca 70 mii euro. .prevdzutcu un filtru sanitar.post TRAFO penhu alimentareacu energieelectricd. prelul de ofefiA al unei hale de 1000 mp.Acoperigul. adicd tard.care.deci cu climatizaregi iluminat artificiale. amplasatl6ngdhal6. .de iamd.

adicd in total: 16000: 50 = 320hrdnitoare Echipamentelede hrdnire pentru cele 10 hale vor putea fi procuratede la umdtoarele firme.Echipamentede hrinire Pentru hrdnireapuilor de carne se va utiliza un sistemde hrdnire tronconic. Bucuregti.de reguld unul pentru fiecare 50 pui. d) hrdnitoaretronconice. 02681415137.Schulz . 3.Bucuregti.l.Avi Suin Teh . populatbcu 16000 pui de o zt(anexa2).LAE Anlagenbau.3 zile: 16000pui x 107g x 3 zile : cca.Sembodja Bucuregti. 02611861'741. 02112233458.cu o capacitatede depozitarepentrucca.Bucureqti.Carei.Novasol . reprezentanle ale unor producdtoride prestigiude pestehotare: . treptat o hald de 1000mp.persoandde contact:SILVIU POPESCU0722310004 . echipareahalei are in vedere cele patru componenteale acesteia:hrdnire.climatizare qi iluminat. persoandde contact CSOKOR zoLTAN 0744703221 .persoandde contact: DAN BOSOANCA -0744 530300 . 021/2327243. 3. persoandde contact:CORNELIA PLESCA . ECIIIPAREA HALEI Pentrurealizareade parametriitehnico-economiciridicali.persoand de contact: CIPRIAN GHEORGHE-0745 675 515 . Le vom prezentape rdnd.Echipamentede adipare Pentru addpareapuiior de came va fi preferatdo instalalie de addparecu picurdtori.021/3174565.Braqov.fumizorului.2.5. c)Sistem de distribulie a nutre{urilor combinatede la buncSrul interior 1a hrdnitoareletronconice. De regulS. vor fi stabilite detaliile necesare echipdriihalelorqi a regimului de functionarea1acestora. compusdin: a) Buncdrexterior.persoand de contact RODICA ENACEANU _ 0722 31OOO1 in funclie de notila tehnicd a.3.instalaliatrebuieprevdzutdcu urmdtoarelesecfiuni: .2 tone b) Sistemde extracliea furajelor din buncdrulexteriorgi introducereaacestuia in buncdreleinterioare. addpare.Big Dutchman.

Dacd admitem o distanld de 25 cm ?ntrepicurdtoaresau 4 picurdtoarepe metru. de cite 10.conductede alimentarecu apda picurdtorilor La calculul necesaruluide apd.Avi Suin Teh. iar acesteasunt cele recomandate si 1asistemulde hrdnire. vd pot livra echipamentelede automalizarea sistemuluide climatizare. prin orificii de mc evacuarepe o16.3.cAt qi ventilalia.reteade aducliea apei de la sursdla bazinele.intensitate 6 .higrometre.cu distanfade 20 .LAE Anlagenbau.s i s t e m udle i n c d l z i r e . Cdt priveqteinstalaliade ventilalie. 3.Acesteasunt poziJionatepe conductelede alimentarecu apd. la cei 16000pui fiind necesare picurdtoarepe hala..sistemulde ventilalie Pentru sistemul de tncdlzire. qi modificdriin funcliede vArstd.Acest mod de control al climatizdrli va funcliona firi interven{ie uman6.ClinqtLizarea-balelqr Are doudcomponente: .addugdmcd de reguld se prevedeun picurdtor 1600 cu cupdde retenliea apeipentrufiecare10pui. firma SBM PROMOTERM.comandAndatdtincdlzirea.sursade apd(foraj propriu sauaprovizionaredin relea) . modul de contactare fiind acelagicu ce1ardtatla "Sistemede furajare".Big Dutchman.acesteapot fi procuratede la firmele Sembodja. din urmb.4.Acegtiasuntreparliza{iuniform in hal6. sunt necesareconductede alimentarecu a p dd e : 1 6 0 0: 4 : 4 0 0 m ( s a u5 conductex 80 m).000 recomandabil Pentrusistemulde ventilatie. 3. Solulia finald va fi datd insd de firma fumizoare. in funclie de constructorqi de opJiunilecump6rdtorului.care Pentruemilitorii de infrarogiirecomanddm oferd radiantieglalqicillqbli iar pentruincdlzitoarelecu ceramicdpentlu emiterede razeinfrarogiifirma ALKE.30 cm intre un picurdtor gi altul. ca duratd. aminometre) micloclimatuldin ad6posturi.tampondin hal6 . recomanddm emildtori de infraroqu sau incilzitoare cu radianli. Aceste firme. elimindnd deci subiectivismul celui care contt'oleazdcu aparaturd(termometre. introducereaaerului in hal6 realizdndu-se admisie.sevor folosi ventilatoare.Prosramulde lumini: Tehnologiafiecdruihibrid crescutfacepreciziri plivind plograrrrulde luminS. a tehnicd-in sintezd-precumgi modulde contactare Vd anexdmdocumentatia celordoudfirme.

arazate alternativastfel.5+3+3+3+1.condilii in care se va puteacreqtenumbrul ciclurilor anuaiela 7. .4.dezinfeclie.5 cicluri anuale de pui pe aceeagi (52 saptdmini: 8 sdptbm6ni).dezinfeclierepopulare.din care 6 s6pt6mAni creqterepui qi 2 sdptdmdnipentru depopulare.cei 84 m ai halei. iar derulareaacestuiaesteredatdin anexanr. 4.repopulare.5:12m. Pentru realizarea unui program de lumind capabil sd satisfacd toate necesitSlilese vor aprovizionacu instalalii de stingerea automatAqi de stabilirea intensitdfi luminoase.sepoate apela lafirma SCHULZ. FLUXTEHNOLOGIC PROPUS in anexanr.cu urmdtoarelecaracteristici: . Pentru instalalia de cdntdrire automatd a puilor de carne. In anexa2 esteredatdechipareaunei hale de 1000mp.care livreazdastfelde instalalii. NOT.procesare.pe aceastAdistan!5(de la un peretelateralla celdlalt): 1.-ca necesar mai economice Iluminatulhalelorseva facecu lSmpiflorescente. suprafa!5 Aceasta este tehnologia folositd in prezent in RomAnia. 3 am intocmit fluxul tehnologic. .iar dacd se va reducevdrstade creqterein perioadaurmdtoarecu cdtevazile (39 . pe parcursul creSterii. Rezultdastfel populiri echidistantein tot cursul anului din 8 in 8 siptdm6ni.curdlenie.terii mdsurilorde biosecuritateqi de menlinerea ritmului sdptdm6nalde livrare a puilor de carne cdtre abatorul de sacrificare.mdrimeaciclului de produciie va fi de 8 sdptdmAni. La ldlimile de 12 m a halei vor fi necesare3 rAnduri de l6mpi. Pentru un iluminat uniform. Aceastdtehnologieesteinsl de domeniulviitorului qi nu-l cuprindemsub aceastA formd in prezentulstudiu.40) se va mdri perioadade depopularecurdfenie. Totaluildmpilorva fi deci: 3 rdnduriX 28 16mpi: total 84 ldmpi (in afardde anexegi exterior).amplasatesub tavan. Pe lungime. cu tendinfa de reduceretreptatda vdrsteide creqterepdndcdtre5 sbptdmdnigi scurtareaciclului la 7 sdptdmdni. lSmpileelectrice. de energie-comparatvcu celeincandescente. vor avea distaniade maxim 3 metri intre ele.acest flux permite crestereaa cerc 6.5 cicluri pe an (sau 13 cicluri in doi ani succesivi).presupuncca28 limpi (8a : 3).43 (52 : 7). 3.Recomanddminsd cre$terea?ncontinuarea 6.in scopulcre.

cdt insumeazdperioada de cregterea puilor de carne.6x 95 / 1"9x 10: 238. dar majoritateasocietdlilorinregistreazd sporuri medii zilnice de peste50 grame. in 2005.1. SPORUL MEDIU ZILNIC: Reprezintdcre$tereain greutatein ftecare din cele 42 zile. realizdnd.05 grame.69%o.6 g/zi).3. considerdndcd micul crescdtorare o tehnicitateugor inferioard.am prevlzLlt un spor mediu zilnic de 47. Pentru o oarecaresiguran!6.27%.630/o.66Yo. 5. Buzdu 2. este de 50.34Yo. 5. avicoledin In anul 2005. in ideeacd aceastaestecontracaratdde greutateapuilor pierdugiprin morlalitate.45%o. SocietAlilefoarteperformantedin Jardrea\izeazdIEE de 300 puncteqi peste. performante. ceeace demonstreazd. practic. 5. rezultdo greutatede : 8 .De aceea.PRODUCTIA DE CARNE PE mp: Populdndhalelecu 16 pui/mp gi livrAnd15.IEE a fost de251.in prezentulstudiu. Mixalim 4. Este justificat agadarprocentulde pierderi. jum6tate din produclia de pui de came din Romdnia..2pui pe mp (procentde pdstrare 95%osau5% pierderi prin modalitate) 9i livr6ndu-i la 42 zile la greutateade 2000 grame(42 zile x 47. calculatpentrutoatesocietSlile evidenlaUCPR. cd am prevdzut indicatori de performan{d realigtipentrunouafermd de pui de carne.Agrlsol 3.45o/o.am prevdzutin studiu un consum specific de i.pe total UCPR in anul 2005 au fost de 5.de 5Yope an. PIERDERI PRIN MORTALITATE: Pierderileprin mortaiitateIa pui insd la majoritatea de carne.INDICE ECONOMIC EUROPEAN (IEE): secalculeaziastfel: spor mediuzilnic x indice de pdstrare .estemult mai mic: Bacdu 4.Transavia4.acestegasesocietdli Cdldragi4.65pentrutoatesocietdliledin UCPR careproduc pui pentru came. societdlilormari. CONSUMUL SPECIFIC DE FURAJE (indicele de conversiea furajelor): Pe acelaqian 2005. fic6nd abstracliede greutateapuilor de o zi.5.5.2.6 grame.880 kg furaj pe kg spor.stabilit pentrunoua fermd de pui de carne. 5. de la introducereaca pui de o zi pitndia livrareapentrupui de came.iar nouafermdare urmitorul consumspecificfuraje x 10 indice:47. societdlile avicole din evidenla noastrd au realizat un consum specific a1 furajelor combinateconsumatede i.spomlmediuzilnic.9 kg furaj pe kg spor. PARAMETRII DE PRODUCTIE 5.4. situaliein careo rezervdde furaje estenecesar6.adici o greutatemedie de 2000 grame la livrarea puilor la vArstade 42 zile.

adica: 19 pui livrali x 2300: 43. Ar fi netehnologicsd ne ghid6m exclusiv dupd acestcriteriu. Considerlmcd cele30.esteprevSzutdsd realizezerelativ modest6. realizdrileintre ani se schimb5.7kg x 6. realizdndu-se1a fiecare 2 ani aceastd. PRODUCTTATOTALA DE CARNE iN VIU in anexa 3 am prezentattoate populdrile qi livrarile din doi ani succesiv. ca pre!. Din insumareaacestorcifre rezultdurmdtoarelenivele anualede productie: Anul Nr. carein prezent prevddcca. Sunteminsd siguri ci acegtiparametripot fi substanliaiimbundtdfi{i. succesiv:6 cicluri finale intf-un an gi 7 cicluri ?n cealdlalt.4kg / mp.8 797600 395. serii livrate Populdricu pui de o zi I o 2 7 112000 96000 x I3 208000 Livrdri pdsiri vii capete tone 91200 106400 182.Hibridul folosit: este necesarsd se foloseascdacelaqihibrid in toate populirile fbcute. conform tabeluluide mai sus. ci incheidnd contractede livrare pe termen lung.7kg / mp / serie 43. iar pe an'.Este recomandabildcreqtereahibridului Hybro PG+.datoriti cregterii puilor de camein condiliide tehnologiespecificeunui mic crescbtor. precum gi tehnologia proprie de cregtere.4 kg carne/mpcorespundnormelorUE.redatgi in anexanr.5 in medie). Urmdtoarele reguli trebuie respectate. dacd sunt solicitate.ciclicitate. avdnd in vedere cd fiecare hibrid are caracteristicile sale productive. . preferabil cu un furnizor autohton.5serii/an: 198kg SunttotuEisocietdJi avicolecareproducpeste280kg / mp. 6.15. pentru care s-a prevAzuto densitateinferioard acestorcifre (16 capete/mpla populare). cu baza de producere a p6rinlilor de reproduclie rase grele la Avicola Tdrtdqeqtigi cu producerede pui de o zi pentrucarnela multe din societAtileavicole din RomAnia.numdrulde cicluri anualede produclie(6.aceastaaretendintade a conspectapiagahibrizilor de carnede o zi gi de a se aproviziona de la fumizorul cel mai avantajos. 3. intruc6rt ferma nu are reproduclieproprie..atdt pentru considerente financiare.2 In anii urmdtori.4 2t2.4kg x 6.pentru ca producliile prevdzute in prezentulstudius6fie realizate: .care pot fi dispuses[ incheie contractepe termen lung.cat ti de biosecuritate.30 kgimp.realizdndu-se. conformfluxului tehnologicprevlzut in studiu.2x 2000: 30.5 seriiI an: 284kg I mp I an Noua fermd.30.

realizat prin computerizareautomatizare.Hybro PG+". .dar qi mai economicefuraje. . al pdsdrilor. Este de asemenea.3. necesarulde apd administratd. controlatdde apd.Un sistemde climatizare(ventilalie + incdizire) perfect adaptatnevoilor de aer curat gi de temperaturi la nivelul puilor. aqa cum acesteasunt prevdzutede producdtorulpdrintelui Hybro.veterinardspecificdhibridului.de asemenea.8 kg nutreluri combinate. 3. este foarte important si se controleze elaborareareletelorfurajere. din programul sanitar .Nivelul gazelor toxice in addpost la nivelul cerinlelor inscrise in tehnologiade cregtere.Un iluminat uniform gi de o intensitateluminosd optimd.Un proqram de prevenire a morbiditdtilor.necesarca furajele combinate sd fie granulate.2 tone.pentruultimele 3 siptim6ni de cregtere.in funclie de nevoilehibridului gi de vdrstaacestuia.cu consecin{enefastein menlinereaunei igiene gi unui microclimatoptim in hala de cre$tere.iar sdptdmdnale de cca 7.alimentat de ia o sursbigienicd. mortalitdtilor gi a deteriordrii performanlelortehnice.gi sd fie {dcuti in condilii de optimizarepe calculator pentru oblinerea celor mai performante.generaldgi specificS. 7.. consumdpentru cele 2000 gramede spor.0 x 1. 10 . Avicola Tdrldqegti.. dar caresdevite risipa furajelorin a$temut. .dar gi de condiliile locale gi de tehnologiasanitar. Ca dovadi a posibilitAllor practicede realizarea performanlelortehnice din prezentulstudiu (spor in greutate. realizatin baza unui program de duratd a ilumindrii gi de stabilire a perioadelortehnologicede lumind qi intuneric. aprovizionatede la combinate din zoni.veterinar in uz gi din notilele' tehnice ale echipamentelor tehnologicea$acum acesteasunt stabiliteqi difrrzatede producitorul si distribuitoruiacestora. In acestecondilii cantitAiilemedi caretrebuieaprovizionatelunar sunt de cca 32 tone. NECESAR CONSUM DE FURAJE in anexanr.Furaje de calitate: intrucdt ferma va folosi nutreluri combinate. Fiecarepui introdus la creqtereqi ajuns ia livrare.cantitativ qi ca front. . Toateacestecoordonatetehnologicenu pot fi detaliatein prezentulstudiu.9kg / kg spor: cca376tonenutreturicombinate.Un sistem de adbpare. pentrua satisface. cu un front de hrdnire optim. reddm performanlelehibridului .realizatprintr-un sistemde profilaxie . pentru realizarea cdreia este necesard urmdtoarea cantitate de nutreluri combinate.iar echipamentelede furajare din hald sd permitd un bun acces1ahrdnitori. esteredatdproducliaanualdde carnede pasdrein viu (197600 kg). impus de organelesanitarveterinarecompetente.cantitateade 2.consumfuraje).fbrd ins[ a permite scurgeride apdin a$ternut.dar trebuie preluate din tehnologia generald de creqtere.9=cca.din ghidul tehnologic al hibridului. 197600x 1.

80 376 11 . 8.38 tone .ca urmarea aplicdrii unei tehnologii superioarede cregtere.TOTAL -474tone Totuqi.) 50 57 pe kg spor (ke) 1. In acestecondilii necesarulsuplimentartotal caretrebuieprev6zutestede: .72 pe zifurajatd (grame) 73 90 107 Conform acestorindicatori. comparativcu cele din ghidul I hibridului Hvbro PG+. Consum specific turaie (kg/kg spor) . Spormediu zilnic 47.Vdrsta (zile) Greutatea (grame) 28 1318 35 1982 2583 42 Consumfuraie Spormediu zllnic (grame. toate costurile de la capitolul .Structuracosturilor de producfie" vor pomi de la consumulde furaje prevdzntin studiu(376 tonenutrefuricombinate). STRUCTURA COSTURILORDE PRODUCTIE 8. Consum furaje pe perioada de cregtere 4. cifrele din studiu.376 tone ..finisare(21-2) 80% TOTAL Kg pe pui tone pe fermd 0.1. in cazul in care indicatorii de spor prevdzutiprin studiu vor fi depagili. suntutmAtoarele: Studiu PerformanteHybro PG+ .posibild suplimentarea datoritdcregteriiperformanlelor .Cheltuielicu furaiarea: Cele376 tone furaievor fi administrateastfel: Starter(21-l) 20'Yo Cre$tere.6 62 o Greutatela42zlle 2000 2583 1 q 17t .44 1 R (ke) Prezentdmaceste date in scopul prevederii unui consum total de furaje suplimentatu 10%o.preliminatprin studiu .76 ?04 76 300 3.46 62 1.

avandin vederevarialiiie de pre{ a1eingredientelorfurajere.dezinfeclie hale. 1apreful mediu actual qi de perspectivdde 15000lei/mc' cheltuielilecu consumulde apdva fi: . cu precizareac[ sunt foarle relative.251(vara)= 40001: 5 mc bazinelorinterioare.atdt pe piala intemd.seva calculacapacitatea apanecesardtimp de 24 ore intr-o hald de pui de came.in ultima s6ptlm6n6de cregtereeste: 16000pui x 0.pe total ferm6:1200mc x 15000lei : 18 milioanelei vechi.5 ori fali de consumul de furaje'deci:376x 1.cdt qi pe ceamondialS. Agadar. .5= 564mc apbpe an' t) cantitate similari este necesar6pentru sp61are.Conform informaliilor fuinizate de INFO ANP (PatronatulProducdtorilorde Nutreluri Combinate).pentru Fe aceastdbazd.pe kg spor:18 mil : 197.pe 'p" kg sPor: 1.9kg x 8580lei: 16302lei = 6129552mii lei (sau 612955 tJtui activitate 376 tone x 76302 lei RON) 8.. tamponde 1000i.O utilizare a acestorain regim de 4 ori pe zi. necesitd informativ.90 lei vechipe kg carnein viu' t2 . bazine. pierderi tehnologice.Prelulacestorape perioadaactualdestede: Reteta 2r-1 ') cuTVA 1 30 0 0 Pre! mediu 21 .3 mc apd' Necesarul zilnic este necesarqi pentru dimensionareasursei de api 9i a lor de depozitare. Rezultandun necesartotal de ap[ pe an de cca 1200 mc sau un consummediuzilnic de: 1200:365 zl\e: 3. incluzAndcheltuieiile de fabricalie 9i adaosulcomeicial (profitul).2. necesarconsumuluide apdpe 6 ore.sau 1800 RON.'6t: cca.pe kg spor9i pe total activitatevor fi: . preluri pe care le vom lua in calcul.Cheltuielicu aPa: consumul de apastrict pentruadapareapuilor estede 1.tampon. ca1culu1 carepoatefi luat in consideraliede cdtreconstructor' Preluatadin relea.cheltuielilecu furajarea. capacitdti consumul maxim de ap6 pentru o ha16.dacdacesteavor fi avutein vederede catre constmctor.etc.1120o/o) parlicipare 21 -2 (80%) l0 000 2 600 8 000 Pre! mediu ponderat 1 06 0 0 11 Pret(mii lei) fdraTVA I 1 05 3 0 8100 2 106 6 480 8 580 Acesteprejuri sunt de livrare din FNC.

7.38. 8. PreJmediupe kwh.4 megawati/ord.0kwh : 3 kwh 3 kwh x 24 hlzi :72. lei i lund= 120mil. Asupra incdlzirii halei.4 kw : 8 kwh 8 kwh x 24 oreI zi:192kwh I zi Indice de simultaneitate:40% . : 197.2 kwh x 365 zile:46.8hwh Instalalii hrdnire:2 instalaJiix 1.2kwh Consumanual:.4. solid. actualgi in perspectivd:4000 1ei 464 x 4000: 185.6baniRON) l3 . lei / an (sau12000RON) Contribuliila salariu(42%):50 mi1.Cheltuielilecu forta de muncd: incadrareacu personala fermei: Proprietarulfermeix 10mil.76.1ei(sau5000RON) TOTAL : Salariu170mil.B0o.6mil. solulia va fi luatd in funclie tle disponibilul de agenli termici din zond: combustibillichid.o Ventilatie: 20 ventiiatoarex 0.Solulia aleasdnu trebuie sd depdseascdcosturi de 1200 lei pe kg greutatevie.6 = 939leilkg Notd.6 kg : 860leiikg (sau8.3.0 kwh Indice de simultaneitate:10% .cu energieelectricdsau din s.8 kwh TOTAL : l27.2kwh 12.0kwh Indice de simultaneitate: 40% .4kwh Indicede simultaneitate.4.6milioanelei 185. 8. gazos.urseconvenlionale. lei (sau17000RON) I 70 000 mii : 197.127.Nu suntcosturimari pentruconsumulde apd.Cheltuielilecu energiaelectrici si termicl: Iluminathale:100lnmpi electricex 20 W: 2 kwh 2 kwh x 24 orelzi:48 kwh oe zi .

existenlaechipamentelornecesarepentru curSlareamecanicd.amplasatla intrareain f'ermd. ferma trebuie sd intreprindi incd de la infiinJareunele mdsuri care sd-i asigurebiosecuritatea.dintre careenumeram: . suntcentralizatein anexanr. .a oricdrui salariatal fermei sauvizitator. cu veterinareimpuse de organismelesanitar-veterinare referire specialbla programulde vaccindri. . la surs6. . GENERAL.inchiderea cu gard de proteclie a fermei care si nu permitd intrarea necontrolatda oamenilorqi animalelorin incinta fermei.acJionatde o persoani autotizatdqi aplicattuturor vehiculelor careau accesin fermd. . adicd realizarca operagiunilorsanitarcentralegi locale. cizme de cauciuc ai halate pentru vizitatori. l4 . o crematorpentruincinerareacadavrelor. SISTEMEDE PROFTLAXTE in ideea cd este mai ugor de prevenit dec0t de tratat.spllare cu detergenli gi dezinfeclia halelor intre serii gi organizarea(cu aprobarea organelor sanitare gi de mediu) a platformelor tehnologice pentru depozitareagunoiului rezultatdupddepopulareahalelor. care sd poati dezinfecta intreagacircunferinlda rolilor.inainte de punereain funclionarea fermei. .precumgi totalizareacosturilorde produclie.Cheltuielicu materialul biologic 104000 pui de o 2ix12000: 1248mil' lei 1248 mil : 197600 = 6316 lei&g Celelalteelementede cheltuieli. care sd nu permitd intrarea in fermd nedezinfectatsau fdrl material de protec{ie.punct sanitar-veterinar compusdin urmdtoareleincdperigi echipamente: o camerSpentru pdstrareamedicamentelorgi a vaccinurilor.punereain funcJiunea unui filtru sanitar.o instalaJiede purificare-clorinarea apelor uzate. precum gi o instaiatiede dezinfectareprin putverlzare. va exista deasemeneaun filtru sanitar compus dintr-un dezinfector special. .pentru intrarea vehiculelor de orice fel.qapcd qi cizme de cauciuc pentru to{i salarialii fermei. . inainte de deversarea acestorain emisar. .procurareade imbrdcdminte de protecJie:salopetd.5. o camer[ pentru strdngereapuilor mor{i.pentrustabilireadiagnosticului. prevdzutdcu spalii de frig .8. efectuareanecropsiilor9i realizarea de analizesimplede iaborator. 4 la prezentulstudiu.I$r SpnCrnrcA 9.mdsuri de profilaxie specificd.analizafizico-chimic[ qi bacteriologicda apei destinateaddpdriipisdrilor.

.adicit intr-un anotimp favorabil creqteriipdsdrilor.realizatepe parcursullucrdrilor de modernizare a fermei. vor asigura o bund biosecuritatea acesteia.620 let/kg amortizment. . condilii esentialepentru incadrareain indicii de perfomanjd avufi in vederela intocmireaprezentuluistudiu.000 : 988. Pentruca investifia sd se amortizezein cinci ani. 1. In cinci ani de producliese realizeazd988 tone de came(1976x 5 ani).980.Cladirianexel0 mii euro.chiar dacdaceastasefacein conditii industriale. MOD DE RIALIZARE. INVESTITIEI SUPORTO* $' AMORTIZARE A Conform ofertelor existente. cu recomandareaca prima populare sd fie frcutd in primdvard-vard. 4 serealizeazd'. TOTAL . lei vechi.Clddirehald70 mii euro. .110mii euro Din aceastbsumb.Echipamente 30 mii euro: .000.|.384 lei/ke din beneficiulnet.precum gi slnAtateaefectivelor de pdsdri. Realizareacondiliilor normale de organizaregi funcfionare a fermei va fi posibild prin intocmirea unui grafic de lucrdri qi de punerein functiune a acestor capacitlli intr-un timp c6t mai scurt. sau 198000 RON). iar 50% (55 mii euro) intrd in sarcinainvestitorului (1980 mil. trebuie s6 se realizeze(din amortizment+ profit net).Toate acesteconstruclii gi instalafii anexe. Conform anexeinr. 10.s-a convenit cd intregul cost al investifiei s-ar putearidica la urmdtoareiesume: . 15 .000kg : 2.50% (55 mii euro) va fi oblinut din fonduri SApARD.004leikg.

l p il. w0z' w zl..t 1. = G e I s E 3 X o E o T i r ut c.T o i lll H X st-g . l l 6-.SS s { F u o E o o a o G \ o fs. .8 N O c o F F \\ o (! t4 { l<t o a. t.t a.(= i o llli I x€ o . z0L )G . d o G { 't a- il (! o ! '.o q) w9l w w0L 't )G t4 rG w zl. ( ! . o.= 5 6$r q I tsol{ s F x 5 E 6.

F o a L . s a O o-O \ o B= o:l o. . a a c. E . € ct $( o o' a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a o a a a A i a " a xR P :: N oF R hi : i:b ! S n * N \ ! S cr xi X N EF] . . P . f! = \ >U cr a\ frl \t) \ FFi |*r (t A - F F 5 n . trr f I l . [ r . . a $ s Rs ' s ss \s xs . i . i . I . . t I s ps . . . . dc' s. .r = ri \. I a ' a c t v a aw \ . i . I E .: 12 m = il ++ o a . .. \i o .N' O 0 ) :t' h -\< 3 =:.q :' t-r . [ I [ . i I . o i r . E .

R lrt E'i FU t-i sH^ du o lo (o ra) O 'o!) \) c z rl l-: llr lu t \ :z 7) {x .(o (! s s s.Y I.v l.\ gE l{ isllslls ! l .\ s ra) q) )o s s s s N (o .lro *l i .

9 ko / 1. TOTALCHELTUIELI INDIRECTE PROFITBRUT REALIZAT RATAPROFITULUI PROFIT NET REALIZAT . TOTALCHELTUIELI DIRECTE DobAnzi gi credite lmpozite gi taxe B.Anexanr.6 Consum specific de furai: 1. 4 STRUCTURACOSTURILOR DE PRODUCTTE LA O FERMADE PIJI DE CARNE CU CRE$TEREPE A$TERNUTPERMANENT Elementul de pret cost: Leivechi pe kg I I Lei noi pe kS I EUROcenti I pe kS mediu zilnic : 47. CHELTUIELI CU FORTA DE A. CHELTUIELI MATERIALE 2.

67-63. 20A.Cod600351 Tel:0234-577600 aeeind@rdslink.Bl. Tel:0250-749540 >OPREA AVI COM ! str. Codlea Jud.Mureq.Briila. 5 Jud.nr.Miron Costin.Jud.Km2.ro >AVICOD $os.Cod547180 Crdiegti. Bucureqti.avimar.Cod505100 Tel:0268-252829 >AVIMAR BAIA MARE Bd.Braqov. Tel:0262-225547 info@avimar.Sibiu.nr. 94.ro >BONA AVIS Ianca. DealulViilor.Codlea.Bacdu.Jud. 1 Slobozia.IalomiJa.VAlcea.Maramureq. 110.BaiaMare Cod430013 Jud.ro www.Cod 920086 Tel:0243-231709 20 . Tel:0265-427650 >OVICOM Str.Bujoreni.LISTA CU ABATOARE > AGRICOLA INTERNATIONAL CaleaMoldovei.Bacdrt Jud. Cod 815200 Tel:0239-668244 >CARVIL Cod'247065 Nr.Ap.Jud. nr.

Str.Cod310092 TellFax:0257-254642.Fanului. Cod430316 f ellFax:0262-220192.sup@rdslink.34.SatuMare. Jud.t.8A.Jud. N.nr. Jud.Str.Km.Sibiu.sc. Bucuresti. Rusciori.SatuMare.MihailKogetniceanu. Arad. bilardi@atphanet. ro >BLOMAR. www.Arad.Cod400645 Mobil: 0745357195 2l .Str.Bd.Jud.$os.Covasna.Oagului.Str.ro.Covasna.Arad.Arad ret 0257 -216760iFax:0257-216720 >ANIMAX.1t0. Mobil:0740835087 >AMfX SUPER.ro >AVE IMPEX.com www. ap. 1.2.lancutui.nr. Sector4. Bucuresti. nr.573730i TettFax:0234.Cod600304.Gherta.Harghita.SatuMare.alexandruirimioiu@vahoo.45.Timigoara.Str.241. Ap.5. >AGROCENTERTRANSTLVANTA Jud.bt.Ctuj.GodriFerenc.29. nr.CluiNapoca.Cluj. 0261-769266.SfantuGheorghe. 1.Cara$Severin. Cod52OOZ4 Tel:0267-315026.9os.ro >AGROBANAT.Str.Str.abomix.Jud.Unirii.Jud. www.0255-516324.Str.Divizia9 Cavalerie. Jud.Cod315300 fevFax:0257-511047: hondea@rdstink.LISTACU FURAJE. Jud. nr.amix.Jud. Departamentut 2 SNC CateaRepubticii. Caransebeg. Tel/Fax:0269 rlq@loqon. 1. Cod021725 I ellFax: 021-250351 7.Dumitragcu.Arad. NUTRETURI COMBINATE 9t ADrTtVtFURAJERI >ABO MIX.283. Jud.Sector2.Cod105400 T ellFax:0244 -340798.Maramures. BaiaMare.ro . Tel: 0234.Mobil0724211641: Fax:0255. >BILARDIPRODUCT nr. Bacdu.Str.ro >ANADIN.prahova.com >ANDAGRA.Breaza.13096j agrobanat2mait.49.ro .C.CodSS72Z 1 -213679: Mobil:0788303266.Sc. Cod325400 Tel. Mobil:0741156456 >AVICOM.abomix@abomix.Timig.99. > AGROAGENTUR Cod040104 TellFax021 -3367917 : 021 -3373002.Eternitatii.573732 >AGRICOLAROM-ITAIMPEX.ro .Sibiu-Rusciori. Jud. nr.SatuMare.SfantuGheorghe. nr.BI.Depozitelor.Str. nr.Cod300264 Tel/Fax: 0256-21 1659 >ALTGOPROD.Cod440111 Tel:0261-770227. nr.Cod405300 TellFax:0264-24351 1. 16. Jud. >AGROBIOTIC nr.C.ro >AGRICOLAINTERNATTONAL BAGAU. 16.Str.Mocirei.20-22.agrobanat.11'.32.SubDeal.blaga@easynet.Str.31.aveimpex-ro >AVIANPROD. ro .Odorheiu Secuiesc. Cod520023 FellFax:0267-314340.rellFax: 026i-7s7304iaveimpex@rdslink.10.aoroaqentur@rdstink.gos.nr.Jud.$olmogeni. nr.dntm. nr.bandrino@ptanet.8.i05B.Zdddrenlkm 3. nr.Jud. Arad.769569. Cod535600 Tel/Fax:0266 -212955iMobil:0744595343 >BANDRINOIMP-EXP .Mintiului.lneu.Str. 0261-770225.Digului.ro. Fax:0261.Cod440199 Tel:0261-769306.

Ap.Mariutajud Calarasi. TellFax: 0251-591244 Cod 061334 >BRENNTAG ROMANIA.Sc. Uziceni. Gelu nr 4 Timisoara. Telffax:0256 -296. Timigoara. combgorj@k.Focgani. Cod 060394 >COMAN & CO .nr.9.Vrancea. LiviuRebreanu.office@biomin.Jud. 0233-282.ro.370.582.nr.151.luciabm@personal.Jud. Tel: 0262-222441. Borgului.080.Bucuresti. BaiaMare. >COMB GORJ .60.cerasil.Str.Cod 410605 www.cerasil@rdslink.Str.435 >DIDFARM.Cod 627105 > DANO PAN . >CERASIL .oircioaqa@brenntaq.con >COMBRIVA .ro >BIOPLANT .Str Uniriinr.nr.dinu.Sos.Jud Bihor. combiora2000@vahoo.261:didfarm@yahoo. Galati. 24. fax 0233-282.ao.biomin. 7.cod 415600 Tel. Galali.Arad.cod 010027 f el.Str.ro 22 .ro. Fabricii. Garii. 3. 17.Cod 3'10047 f ellFax:0257-253589.Vrancea.qo.cod 6171B8 Tel. 81.>BlOMlN ROMANIA. Sibiu.Cod 620068 feVFax: 0237-221143 >CORNEX . Tel: 0237-255383 > DEVESTFARMATECH.ro >coMBAvlPOR . Dolj.330 > cuyomarc'H Romania.Cod 925300 TellFax:0243-254043 Cod 430015 >COMBIMAR .Jud.nr.com nr.www.14Timisoarajud.cod 300167 Tel: 0256499. www. www.5.ro. Timis.jud Bihor.office@quvomarch.Jud. Botaenunr.ro.Sat lzvoare.jud Neamt.comanco. lalomita.nr. Ciocarlan. $tefancel Mare.Dumbreveni. 0259.Cod 550004 Tel: 0269-214833.Cod 100299 >COMBIPRA .cod 305600 Tel: 0256 . 1.guyomarch.8 bl.ro Tel: 02'1-2216508 .083tfax 0256-370.667: mobtl0724.Str.comanco@qo.ro Jud.Str.nr. 31.Jud.VintilaMihailescu. 021-3102764. Bucureqti.Jud.Cod 200458 Tel: 0251-315799. smmbimarsa@vahoo. Sibiu. Ploieqti. wwv. 2. fax 0256-247.101.Targovistei.22O.cod 917014 Mobll 0722-573.brenntag. Arad.Jud. 15. 33.33O > Free Land Mariuta.nr.Justitiei. 1'16.Str.1521fax 0242-642.nr.Str.8ap.40SannicolauMare. Oradea.Str.1.3ap. MaramureQ.com jud Timis.Fax: 0269-243843. G6riinr. 0253-226330.Bd. Cotegti.jud Timis. Bucuregti.ro Fax:0259427803.cornex.Str.www.761 > GradinaruRares.Str.ro.ro > InterselfTrade $tei . sector 6.Bd. TarguJiu.tax 021-3134504. Tel: 0244-554451.ro Mobil0741816500.Cod 800198 f elFax: 0236-472896 >COMBIAL .Str. Cod 210103 Tel. Prahova.nr. Tel: 0259-416140.cod 300168 >EURONUTIMIX.3Bet. decebal.nr. 16 Decembrie1989nr.Jud.332. Sector6.6 Stei.smaver@rdslink.DumbravaRosie.Str. 0233-237.g sect.80. Craiova.nr.Str.54.

office@nutricom.7.sector3.jud Teleorman.pacombcta2000@yahoo.SfantulGheorghe.lasi. Stefancel Mare nr. 1 0 . fax 0269-218.nadsal.iud.B-dulSocolanr.com > NutristarRomania.41.691.008.cod 700178 f el : 0232-233. Nicolaelorgab|. cod 907245 Telffax: 0241-853.b173.ro: www.sc.jud Bihor.iud lasi. mobt 0722 -729. Jud.130.com >Polena .811: fax 0259-415.ValeaViilor(fostaAvicolaBeclean)nr.ro > NaumofServ .jud.cod 700194 Tel : O232-43Oj37:mobil0744.cod 200026 Tel : 025'l-596. jud.str. Portuluinr. fax021-313.396.Str. 8m 0 .com > Pacomb .Oltenita.Valce.jud.Frumusani.'185: fax0233-233. r o > Morosanu Prest . lvlureni.432.1.750.ro > Nutrientul. nutrient@rdslink.O8 >Oltchim FNC.jud Vaslui. BistritaNasaud.568 > Nutribuz .1. Lebedeinr.fax 0259-3'10.cod 012391 Tel.jud.fax0268-251 .cod 730006 Tel/fax0335-410.176Babeni.i x a l i m @ x n e t .snciasi@vahoo.com >Mirovia . muresan@oranqe-qsm.cod 547638 Mobil0745.Jud Buzau. tel/fax025'1-598.cod 6'17188 feyfax 0233-237.Cod 817035 lMobil:0744.430.fax 0250-735.Sos.cod 417516 Tel : 0259471.cod 245100 Tel.Sibiu.1.Sos.381sectl Bucuresti. Chisinaului nr. cod 917100 iud.cod 417595 Tel. dinuoop@zao0mobile. T e l :0 2 1 .615.00. Palota.Cod 430306 >Mixabis .ro f el | 0247-318.TeodorSperantianr. Principalanr.2/2.jud Braila. > Premix . Mures.CaleaTraiannr. oetworld@vahoo. maresalltd@vahoo.ro >Maregal . mdas@unet.str Halchiuluinr.6. Constructorilor nr. Craiova.jud lasi.88.ro > Nutrimold.721:fax 0238-545. elenamonicaluca@vahoo.13Vaslui.nutricod@xnet.com >PET WORLD .jud Dolj. f el0262 .199ap.930. www. fax 0265-777.ro.lnb.jud Bihor.3 1 2 .16. Inbromania@lnb.769.jud.115.Ciresu.349 > Nadsal lmpex .33Baia l\4are. Chilileinr.3 11 .cod 425100 Mobil0745-206554 jud Maramures.Poroschia.Ferma83.Str.73.Sat Calomfiresti.405.Calarasi.cod 505100 Tel: 0268-251.970. Bucuresti.422.807.701 >Nutricod .cod 147280 primivet@zappmobile.515.Str. Beclean.52.Str.93 > LNB RomaniaFeed.43Sibiu.jud Calarasi. Constanta.>lonic Service.ro > Mixalim.Sahateni.Bd. ap.1 ap. 6 0 .Str.15Codlea.Tinca.Victoriei nr.B.jud Covasna. 0235-361.816. 0259-310.ro > Orginal Prod FNC.380. GOC 3.ro > Nutricom .Str.DumbravaRosie.cod 030942 T el/fax 021-322.cod 915400 f el: 0242-515.cod 520077 I elfiax 0267-312.021-668.Str. Campuluinr.81 1 > Primivet .cod 550024 Tel.Neamt. 6 F 2 a x :0 2 1 .586..618.637.Brasov. 0250-735.Str. lasi.21-31sc.166.695. 23 .906. cod 127535 Tel: 0238-545.223247.359..751.PoartaAlba.828:fax 0247-318. Sat lzvoare. 0269-213.

6791 > Sotto .Str.com Tel : 0250-760.560.cod 310188 Telftax0257-462. >Verboon .917| zamurl 991@vahoo.Sos.sect.91.jud Constanta.643.306: jud Vrancea.17.Aleea LD. calinet@rdslink.ap.3 1 .383: jud llfov.jud Galati.TarguMures.jud Dolj. www.Salonta. 1 0 R .'19.'1. >Vetland Comimpex.com >Zamur Targu Mures . 3 0 9 .net tel/fax0231-529.cod 077190 >Proserco CMI.cod 400024 >Transvet . 0259-373.6.'123.Str.U18sc.B-dulUniriibl.269. cod 540199 Tel : 0265.cod 415500 >Vipromin2000.885.Ardealuluinr.688 )A . cod 6271-5 > Prodalis.fax 0246-2'15.6.201. 1 0 5f.123.fax 021-322.8.CaleaNaiionalanr.jud Botosani.Afumaiinf.Bailesti.Sir.jud Vrancea.orintea-valer@vahoo.970.balauruqr@vahoo.75+300m.cod 205100 nr. precizieinr.cod 407035 Telfiax 0264-231.jud Bihor.jud Cluj.920.ro www.3F.46.019.Lumina. Baneasanr.jud Bihor.dascalescu@nutreco.269.Timisoara. o d 1 2 5 3 0 0 Tel : 0238-565. Mobil0745.Sos. Tel : 0251-315.jud lalomita. 31 .184.608.Rusciorijud Sibiu.cod 907176 f elftax 0241-257.Oradea.trownutrition.ap.com.61. 0246-217.618: >Servet Valcea.42.Str.8676.com fax 0251-315.Str.021.191. Independentei T e l : 0 2 5 1 .com Telfax 0259-373.4ures.com >Zooprotein .Dumbraveni.jud l\.jud Giurgiu.918.cod 710006 Tel : 0788-305.S o s .Budesti.Cap.mobil0745.Segarcea. jud Dotj.jud Bihor.Str.cod 557271 Tel : 0269-213.527.Sos.Araduluikm.Voluntari.cod 920042 Tel : 0243-233.ro >Trouw Nutrition Hifeed. fax 0250-760.13.21.Arad.ro > R a m n i c o m .992.384jtellfax 0243-236.com > Tecas . > Reviva. Republiciinr.2.com >Vipromax-Str.125.07.s.vipromin.balkanoower@vahoo. fax 0238-561.126.1670.cod 300093 Tel : 0256-432.jud Arad.064. Libertatiinr.cod 031105 Tel : 021-323.020. fax 0265.269.ro nr.b.ap.502.801.Str. fax 0259-373.Sat Linea.Apahida.u d B u z a uc.Botosani.302.715: >Secombi.cod 080301 fel .bl. prosercocmv@vahoo. Dragalinanr.Sos.cod 805300 >Tecomb .0265-220.MihailKogalnjceanu Tel/fax0236-820.700. provident@rdslink. vip2000@rdslink. Salonta.628.cod 410144 f elftax: 0259-477. Sibiu.546. a m n i c uS a r a ij.jud Timis. >Yohanagroup . P u i e s tni r . Mare nr. l\ilateiCorvinnr.cod 415500 Telffax 0259-433. Tel : 0237-255.> Probiotic.3.Craiova. I elltax >Provident Prodcom . transvet@zaoomobile.Tecuci.. boqdan.P-taAlba lulianr.cod 205400 Telffax0251-210.2.iecas@xnet.cod 627101 farmaciaoospodarilor@vahoo.Cluj-Napoca. Uniriinr.mobil 0722.685.20.Str.Bucufesti.cod2OO747 phelqavipromax@vahoo. 0745.Str.a x 0 2 5 1 .Str.049: jud Cluj.jud Dolj. Bucurestikm.607. fax 0264-580.ro >Zoovet.67.com : O21-27 O .Rusciorikm.589.653.Giurgiu.Slobozia.67.sc.ap.4. >Societatea crescatorilor de Animale din Transilvania(ScAT) . Suciunr.

7.$: * til '.'rl .J i:i t g:. z r - .z- &S**SS.1in-t..! .-: .:J ":. 4 .{} ..rl 4Fsg.