You are on page 1of 2

Κόρη της Φρειδερίκης και του αείμνηστου

βουλευτή Ροδόπης Δημήτρη Τσετινέ. Πτυχι-


ούχος Ψυχολογίας και με άριστη γνώση δύο
ευρωπαϊκών γλωσσών. Εργάζεται ως τραπε-
ζική υπάλληλος και είναι υπεύθυνη τραπεζι-
κού υποκαταστήματος στην Κομοτηνή. Είναι
παντρεμένη με τον Παναγιώτη Κούσανδα και
μητέρα δύο αγοριών. Οργανωμένο μέλος
του ΠΑ.ΣΟ.Κ από το 1979. Το 2003 εκλέγεται
ως μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του
ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη και ορίζεται υπεύθυνη
παιδείας και ισότητας. Το 2004 εκλέγεται
γραμματέας Νομαρχιακού Παραρτήματος
ΟΤΟΕ Νομού Ροδόπης κορυφώνοντας έτσι
την συνδικαλιστική δράση ετών. Το 2005
εκλέγεται μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του
ΠΑ.ΣΟ.Κ και ορίζεται από τον τομέα Επιχειρη-
σιακού Σχεδιασμού και Συντονισμού Δράσε-
ων ως Υπεύθυνη Περιφέρειας Βορείου Αιγαί-
ου (Υπεύθυνη ανασυγκρότησης, εκλογικών
διαδικασιών, περιφερειακού συνεδρίου).
Με έντονη κοινωνική δράση είναι μέλος της
φιλοζωικής εταιρίας Νομού Ροδόπης, μέλος
του Μορφωτικού ομίλου Κομοτηνής, Πρόε-
δρος Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 9ου
Δημοτικού Σχολείου Κομοτηνής.

Πολιτικό Γραφείο
Πλ. Ειρήνης 66, 2ος όροφος • Τηλ.: 25310 85515 Όλγα Δ. Τσετινέ
e-mail: tsetine@gmail.com • http://tsetine.blogspot.com/ Υποψήφια Βουλευτής Ν. Ροδόπης
Συμπολίτισσες και συμπολίτες της Ροδόπης, στεύοντας πως η Ροδόπη μας θα πρέπει να σταματήσει
να είναι δέσμια μικροκομματικών αντιπαραθέσεων.
Βρισκόμαστε σε ένα σημαντικό σταυροδρόμι της με- Αντίθετα θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για
ταπολιτευτικής Ελλάδας. Μετά από 3,5 χρόνια διακυ- μια στοχευμένη και ισόρροπη ανάπτυξη αξιοποιώντας
βέρνησης, που δεν προσέφερε τίποτα ουσιαστικό στη όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της περιοχής χωρίς
χώρα, καλούμαστε όλοι μαζί να αλλάξουμε σελίδα και αποκλεισμούς.
να οδηγήσουμε και πάλι την Ελλάδα σε πορεία ουσια-
στικής ανάπτυξης και προόδου. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι συνεχής και να
μη σταματήσει στις 16 Σεπτεμβρίου.
Το ΠΑΣΟΚ έχει όραμα για τον τόπο. Τα βήματα προό-
δου από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολλά. Δεσμεύομαι πως θα είμαι δίπλα σε κάθε πολίτη της
Η διακυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου έδωσε ώθη- Ροδόπης. Σε κάθε κοινωνική ομάδα, σε κάθε δημιουρ-
ση στη χώρα, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινωνικό γική προσπάθεια, ώστε να συζητήσω τα προβλήματα
κράτος με πρόνοια για όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα που υπάρχουν και να προωθήσω τις λύσεις που ενδεί-
για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Στη συνέχεια, οι κνυνται.
κυβερνήσεις του Κώστα Σημίτη έδωσαν νέα διάσταση
στην Ελλάδα καθιστώντας την πρωταγωνιστή στην Ελπίζω ότι στις 16 Σεπτεμβρίου θα με τιμήσετε με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ψήφο σας συμβάλλοντας έτσι στην αλλαγή που θα συ-
ενώ η διακυβέρνησή του μπορεί να χαρακτηριστεί ως ντελεστεί στη χώρα.
η περίοδος των μεγάλων έργων. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ και
ο Γιώργος Παπανδρέου θα δώσουν νέα ορμή και δυ- Το ΠΑΣΟΚ θα είναι η επόμενη κυβέρνηση του τόπου
ναμική στη χώρα αξιοποιώντας την εμπειρία του πα- και θα είμαι πάντα δίπλα σας, από όποια θέση και αν
ρελθόντος, μαθαίνοντας από τα λάθη και υιοθετώντας κληθώ να υπηρετήσω τη δημοκρατική παράταξη, την
νέες πρωτοποριακές ιδέες στοχεύοντας σε ένα κοινω- Ελλάδα και τη Ροδόπη. Όλοι μαζί στην πορεία για τη
νικό κράτος, με διαρκή και δημοκρατικό διάλογο, στο νίκη και την αλλαγή, για μια καλύτερη, δίκαιη και κοι-
επίκεντρο του οποίου θα βρίσκεται ο πολίτης. νωνική Ελλάδα.

Κι εγώ με τη σειρά μου έχω συστρατευτεί σε αυτόν τον üΓΙΑ ΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ
αγώνα για την Ελλάδα και για τη Ροδόπη. Κουβαλώ- üΓΙΑ ΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ντας ένα βαρύ όνομα και νιώθοντας την ευθύνη αυτή, üΓΙΑ ΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ
έχω διαγράψει τη δική μου πορεία στον πολιτικό χώρο üΓΙΑ ΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
και στα τοπικά και εθνικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Τώρα üΓΙΑ ΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
για άλλη μια φορά κατέρχομαι στον εκλογικό στίβο πι- üΓΙΑ ΜΙΑ ΡΟΔΟΠΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ