கவிைத ெதாகுப்பு

எழுத்து - ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி
maakimo@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©

காப்புரிைம ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி, 2006. இந்த பைடப்ைப ஆசிரியரின் அனுமதியின்றி
அச்சடிக்கேவா பிரசுரிக்கேவா சட்டப்படி தைட ெசய்யப்பட்டுள்ளது

© Mohan Krishnamurthy, 2006. Printing and Publishing without author’s explicit 
permission is prohibited by law. 

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

உள்ளடக்கம்

அந்ேதா இந்த ெபண்ணின் காதல் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ேபார் ெவறி . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ேபார் முடிந்ததின் அறிகுறி. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
இைடயில் வந்து நான் ெமல்ல ெசால்லும் வல்லிய கருத்து . . . . . . . 10
ெமய்யுலக அந்தாதி . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
நவீன ஆத்திச் சூடி. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
சிறிய விஷயங்கள் தந்த ெபரிய இன்பங்கள் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
நீேராைட ெதளிந்தது! கவிைத . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
தந்ைத . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
வாழ்வது எதனாேல . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
என் காதலியும் என் கல்லைறயும் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
என் காதலியும் என் கல்லைறயும் - 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
என் காதலியும் என் கல்லைறயும் 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ேமாகனின் மற்ற பைடப்புகள் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
இைணய தளங்கள் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
மற்ற தமிழ் இைணய தளங்கள் . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

அந்ேதா இந்த ெபண்ணின் காதல்
Shakespeare --What it is this? Is it a Prologue?
No. It is a brief My Lord.
Like a Woman's Love
---ஒரு சிறந்த ேமைட ேபச்சு நிற்கும் நிைனவில்
சில நாட்கள் மட்டும்
ஒரு மாசற்ற புன்னைக நிைனவில்
சில நாட்கள் மட்டும்
ஒரு பாசமான கரிசைன வார்த்ைத
சில நாட்கள் மட்டும்
ஒரு சிறந்த நட்பு
சில நாட்கள் மட்டும்
ெவற்றி அைடயும் குறிக்ேகாள்
சில நாட்கள் மட்டும்
ேராஜாப்பூவின் வாசம்
ஒரு நாள் மட்டும்
மைழ கடவுளின் பன்னீர் தூவல்
சில மணி ேநரம் மட்டும்
உயிைர கலக்கும் பூகம்பம்
சில ெநாடி மட்டும்
அந்ேதா! வியந்ேதன்
இந்த ெபண்ணின் காதல்
இைவ அைனத்ைதயும் விட சிறியதா
அறிகிேலன் நான்!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

ேபார் ெவறி
பிணம் தின்னி கழுகுளாக மாறிய மனிதர்கள்
மதம் என்ற மதம் பிடித்த மைடயர்கள்
நிலம் ேகட்காத நிலத்திற்கு நீட்டிய வாள்கள்
தன்னவைரயும் எதிரிையயும் துைளக்கும் குண்டுகள்
ெகான்று கூவித்துவிட்டு கூச்சலிடும் பீரங்கிகள்
அைலந்து பறந்து மரணத்ைத அடித்த உேலாகப் பறைவகள்
கால்கைள காகிதமாய் துண்டித்த கண்ணி ெவடிகள்
ஆடவைர இழந்து விதைவயான ெபண்களின் ஒப்பாரிகள்
தந்ைதைய இழந்து அனாைதயான பிஞ்சுகளின் கூக்குரல்கள்
காதலிைய ெதாைலத்து நாட்டிற்காக உயிர்ெதாைலத்த வீரர்கள்
மரணத்ைத விட ெகாடுைமயான ஊனங்கள்
அந்த ஊனத்ைத குைறக்க மருந்ைத விற்கும் வியாபாரிகள்
நீர் ேபால ஓடிய ரத்த ஆறுகள்
குருதிைய குடித்து குளித்த மானிட ராட்சதர்கள்
கன்னிகளின் கற்ைப சூைறயாடிய கயவர்கள்
தாயின் பாைல வற்ற ைவத்த நயவஞ்சகர்கள்
தாையயும் ேசையயும் பிரித்த பித்தர்கள்
மண்ணிற்காக மனைத அடகு ைவத்த வீணர்கள்
ெவறுப்ைப வளர்த்து அதில் குளிர்காணும் ேகாைழகள்
ெபற்றவளுக்கும் மத்தவளுக்கும் வித்தியாசமறியாத கடயர்கள்
சினத்திற்கு மைட ைவக்க அறியாத சிறியர்கள்
தீவுக்கும் தீர்வுக்கும் ேபதம் அறியாத ேபடிகள்
காட்டுக்கும் நாட்டுக்கும் நன்ைம ெசய்யாத துேராகிகள்
வீட்டிற்கும் வீதிக்கும் உண்ைமயில்லா உேலாபிகள்
கண்ணீைர காசாக்கி மனித ேதாைலயும் ெசருப்பாக்கும் ெசாறிநாய்கள்
ஓதுவைரயும் ஆண்டவைனத் ேதடுபவைரயும் வைதக்கும் ஓநாய்கள்
ெசத்தவரின் சிைதயிலிருந்து வரும் புைககள்
அந்த புைக எடுத்து வரும் துர்நாற்றங்கள்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

ெசங்குத்தாய் ெவட்டுப்பட்டு கிடக்கும் மனித உடல்கள்
அதிலிருந்த ெகாட்டி தீர்த்த ரத்தங்கள்
குடல்கைள மாைலயாய் திரித்த தீயவர்கள்
அவர் ேமல் வீசும் மந்த வாசைனகள்
பயத்தால் பறைவகள் ெசய்த இடமாற்றங்கள்
விலங்குகள் தன்னிடத்ைதவிட்டு எடுத்த ஓட்டங்கள்
சிைகெயரிந்து புன்னைகெயரிந்து கிடந்த ேநற்ைறய மனிதர்கள்
அறிவிழந்து அறிவு தரும் ஆற்றல் இழந்த அேயாக்கியர்கள்
ேசாறிழந்து ெசாந்தம் இழந்து ேபார்முைனயில் தவிக்கும் ஆடவர்கள்
அவர் தரும் சுகத்ைத இழந்து பரிதவிக்கும் ெபண்கள்
தமக்ைக இழந்த தைமயன்கள் தைமயைன இழந்த தமக்ைககள்
ெபாட்டிழந்து பூவிழந்த மங்ைகயர்கள்
பூ தரும் வாசம் மறந்த அவர் ேகசங்கள்
அலட்ச்சியப்படுத்தப்பட்ட ' ேபார்ேவண்டாம்" எனும் ேகா~ங்கள்
" ேபார் அவசியம்" என்று அரசியல்வாதிகள் ேபாடும் ேவ~ங்கள்
அதனால் ெபாய்யால் அவர் பரப்பும் துேவ~ங்கள்
பலர் பல நாட்களாய் அறியாத பாசங்கள்
ேபார் முடிந்தும் ேபார் ெசய்யும் சிலரின் வீண் ேரா~ங்கள்
அவர் மறந்துவிட்ட மனித ேநசங்கள்
கட்டிைவத்திருக்கும் மனித ேநய கரங்கள்
கடவுள் இந்த ஈனப்பிறப்பிற்கு தர மறுத்த வரங்கள்
இன்று முடிந்துவிடும் ேபார் என்ற ெபாய் "இன்னும் ெபாறுங்கள்"
தீபாவளிையப் ேபால ேபார்முைனயில் ெவடிக்கும் ஆயிரம் சரங்கள்
வீடு திரும்பும் நாள் வருமா என்று வீரர்களின் ஏக்கங்கள்
நாட்டில் அவர் ெசய்ய காத்திருக்கும் பல ஆக்கங்கள்
எப்ேபாது ெவடிக்குேமா என்று விழித்திருந்து விட்ட தூக்கங்கள்
அதனால் அவர் உடலில் ஏற்பட்ட பல தாக்கங்கள்
நிைறேவறாமல் ேபான பல நல்ல உள்ளங்களின் ேநாக்கங்கள்
அதற்காக ஏங்கித் தவிக்கும் உள்ளங்கள்
உள்ளக் கூக்குரல் ேகட்காமல் சண்ைடயிடும் ெசவுடுகள்
கத்திப் ேபசினாலும் யாரும் ேகட்காமல் காய்ந்த உதடுகள்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

இனிேமலும் அழ சக்தியில்லாமல் ஓய்ந்து கண்கள்
அந்த கண்களின் தாைரயால் தடித்த தாைடகள்
கணவனுக்காக கதைவேநாக்கி காத்திருந்து சுளக்ெகடுத்த கழுத்துகள்
சுவாசம் மறந்த சம்பிரதாயத்திற்கு காற்ைற விட்ட மூக்குகள்
ேசதி ேகட்டு ஊர் மத்திக்கு ஓடி ேதய்ந்த கால்கள்
நல்ல ெசய்தி ெசால்லுங்கள் என்று ஏங்கி ைககூப்பிய ைககள்
வீரர்களின் தந்ைதயர் ஒடுங்கின ேபான முதுகுகள்
விரல் விட்டு எண்ணக் கூடிய எலும்புகள்
ஏழ்ைமயில் சுருங்கிப் ேபான ேதால்கள்
இருந்தும் ஓயவில்ைல சண்ைடயிடும் ெசங்ேகால்கள்!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

ேபார் முடிந்ததின் அறிகுறி
கருைணயுள்ளம் ெகாண்ட மானிடர்
மதத்ைத மனித வாழ்வின் மார்க்கமாக ஏற்றவர்
கானி நிலத்தில் கடைம காணும் உழவர்
எதிரிையயும் நட்புடன் அைணக்கும் நல்லவர்
பீரங்கிகைள வரலாற்று பாடத்தில் மட்டும் காணும் மாணவர்

விமானங்கள் கடல் கடந்து மனதிர்கைள இைணக்க
கப்பல்கள் களிப்ேபாடு வாணிகத்ைத ெபருக்க
ஆடவரும் அவர் மைனயுடன் சுற்றுலா ெசல்ல
தந்ைதகளிடமிருந்து பிள்ைளகள் மகிச்சியுடன் களிக்க
காதலில் உயிர்விடுேவாேர ஓழிய ேபாரில் காதலர் உயிர் விடாமல் இருக்க

ஊனங்கள் உடலிேலா உள்ளத்திேலா இல்லாத மக்கள்
மருந்ைத மருந்துக்காகேவ பயன்படுத்தும் ஆேராக்கியர்கள்
ஆறுகளில் பாலும் ேதனும் ஓடாவிட்டாலும் நீர் ஓட தைடேபாடாதவர்கள்
ராட்சதன் என்ெறாருவர் உண்ெடன்று கைதகளில் மட்டுேம ேகட்பவர்கள்
கன்னிகளின் மதிப்ைப அறிந்து பாதுகாக்கும் ெபாதுமக்கள்

தாய்க்கு தனி இடம் அவளுக்கு ஓர் உயர்விடம்
ேசய் பாதுப்பாக இருக்கும் அதன் பிறப்பிடம்
மண்ணில் மனிதனுக்கு ஒரு தனியிடம்
ெவறுப்பறியாத வாழ்ைகயில் அைனவருக்கும் சிறப்பிடம்
ெபற்றவைளயும் மற்றவைளயும் இவ்வுலகம் கும்பிடும்

சினத்ைத சிறிேத பயன்படுத்தும் பக்குவம்
ேபச்சால் பிரச்சைனகைள தீர்க்கும் தீர்க்கம்
காட்ைட அழிக்காமல் நாட்ைட வளர்க்கும் ேநாக்கம்
வீட்ைட வாழைவத்து வீதிக்கும் மானிடம் உைழக்கும்
கண்ணீர் ெசாட்டுகள் காண்பேத ஒருநாள் அறிதாகும்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

திருவாசகமும் ேதவாரமும் ேதனாய் ேகாவில்களில் ஓலிக்கும்
ெசத்தவரின் ஆன்மா முைறயுடன் ஆசீர்வதிக்கும்
மானிடர் ெசய்யும் யாகத்திலிருந்ேத புைக வளர்க்கும்
மைறந்த மனிதனுக்கும் மரியாைத கிைடக்கும்
ரத்தங்கள் தானம் ெசய்யேவ ெகாட்டித் தீர்க்கும்

மலர்களால் மாைல அணிந்து அணிவித்து
குளித்து முடித்து தினமும் எளிைமயாய் அலங்கரித்து
காக்ைக குருவி எங்கள் ஜாதி என்று எண்ணைவத்து
விலங்குகளாய் மாறாமல் விலங்ைக நண்பனாக வளர்த்து
புன்னைக என்றும் எல்ேலார் வாழ்விலும் நிைலத்து

அறிைவத்ேதடி அது அளிக்கும் சுகத்ைதத் ேதடி
ேபார்முைன எனும் ஓர் முைன அறியாமல் அைமதிைய நாடி
ெபண்களும் துைணேயாடு அவர் வாழ்வில் இன்பம் புைறேயாடி
தமக்ைகயரும் தைமயரும் மகிழ்ந்து விைளயாடி

எதுவும் ேவண்டும் நிைல இங்கு இல்ைலேய
ெபாதுவாழ்ேவ என்றதனால் அரசியல்வாதிகளால் இல்ைல ெதால்ைலேய
உண்ைமயும் அதன் உயர்ைவயும் ேபசுவதில் இல்ைல எல்ைலேய
இனி ஒருவரும் ஒருவைரயும் பிரியவில்ைலேய

மனித ேநசத்ைத யாரும் இங்கு மறக்கவில்ைல
தந்ைதயறியா குழந்ைதகள் இனி பிறப்பதில்ைல
கடவுள் விண்ைனவிட்டு மண்ணிற்கு வந்ததில்ைல
ஆனாலும் அைமதிெயனும் வடிவில் பிறந்த நல்ல பிள்ைள
அதனால் தினமும் இப்புவியில் தீபாவளியின் இன்பக் ெகாள்ைள

ேபார்முைனகள் உைடந்துவிட்டன எல்ைலகள் அகன்றுவிட்டன
துப்பாக்கிகள் ெதாைலந்துவிட்டன குண்டுகள் ெநாறுங்கிவிட்டன
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

ஒப்பந்தமில்லாமல் வார்த்ைதகளுக்கு மதிப்பு வரும் நாள் வந்தன
ராணுவம் எனும் ஸ்தாபனம் சம்பிரதாயமாயின
உடலும் உள்ளமும் நிம்மதியில் ஆேராக்கியமாயின

இனி யாருக்கும் இல்ைல ஏது தவிப்பு
உள்ளம் ேகட்டு நடக்கும் மனிதரின் துடிப்பு
காயவில்ைல உதடுகள் இங்கு ஏதும் இல்ைல நடிப்பு
கண்கள் கருைணயால் மட்டுேம நீர் ெகாள்வது இயல்பு
மதங்களுக்கும் இனங்களுக்கும் காணலாம் அதில் சகிப்பு

இந்த அைமதிப்பூங்காவில் இல்ைல கழுத்தின் சுளுக்கு
சுவாசம் ேநர்ைமயில் நாணயத்தில் அதனால் இல்ைல இழுக்கு
நல்ல ேசதி மட்டுேம ெகாண்டுவரும் தபால்காரனின் வழக்கு
நன்றிக்கு மட்டுேம ெசால்ல தூக்கும் ேவைல ைககளுக்கு
உயர்ந்தன முதுகுகள் உயர்ந்து நிற்கும் பணி ேதாள்களுக்கு

ேபார் முடிந்து ஆகிவிட்டது பல காலம்
ஓய்ந்துவிட்டது வலியில் மக்கள் எடுத்த ஓலம்
எலும்புகளில் ேதசப்பற்று எனும் இரும்பு பலம்
ஏழ்ைம ேதாற்றுவிட்டு விட்டது இக்களம்
ெசங்ேகால்கள் இனி காக்கும் மக்களின் நலம்

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

இைடயில் வந்து நான் ெமல்ல ெசால்லும்

வல்லிய கருத்து
வல்லினம்

கடவுைள நான் கண்டதும் இல்ைல ேகட்டுதும் இல்ைல

சாமி "யார்" என்று ேகட்டால்

" டான்" என்று என் முன் நிற்ப்பானா?

தப்பு கடவுள் இல்ைல என்று ெசால்வதும்

பழிக்கு பிறகு ஆளாவதும் ஆனால் நான்

கற்றைவ என்ைன ேகள்வி ேகட்க தூண்டுகின்றனேவ?

ெமல்லினம்

" யான்" என்ற கர்வம் எனக்கு இல்ைல

ராமைனயும் கிருஷ்ணைனயும் ேவண்டுவதில் தவெறான்றும் இல்ைல

லிங்கத்ைதயும் திருமாைலயும் நான் வணங்குேவன்

வணங்க மறுப்ேபன் நான் எந்த மனிதைனயும்

வழக்கத்ைத மாற்ற நிைனப்பது தான் புரட்சிெயன்றால்

களிப்புடன் அப்புரட்சிைய பல முைற ெசய்ேவன்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

10 

இைடயினம்

கங்ைகயில் குளித்தால் மட்டும் பாவம் தீராேத

ஞானியிடன் ேபானாலும் உன் ேசாகம் மாறாேத

கண் ேபானபின் தான் சூரிய நமஸ்காரம் ெசய்வீேரா

நல் வழியில் ெசன்றால் நீயும் ஆவாய் கடவுளாய்

மறக்காேத நான் ெசால்லும் இச்கருத்ைத

மனதாேல தினம் நிைன தினம் ெசய் நல்லைவ மட்டும்!!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

11 

ெமய்யுலக அந்தாதி
அந்தமும் ஆதியும் இல்லாதவன் கடவுேள
கடவுளுக்கு ஆதிைய ெகாடுத்தது மனிதனா
மனிதேன அந்ததுக்கு அஞ்சி இன்று நின்றாேன
நின்றதனால் வந்ததுதான் மதமும் மார்க்கமும்

மார்க்கமறியா மனிதன் தான் விதிைய பைடத்தானா
பைடத்ததனால் பல நூல்கைளயும் இயற்றினாேனா
இயற்றாதது ஒன்றுதான் மனித ேநயம்
ேநயம் இல்லாமல் மதெமன்ன மார்க்கெமன்ன

என்ன என்று பல ேகள்விகள் ேகட்டுவிட்டான்
விட்டானா விைட ெதரியாத பல ேகள்விகைள
ேகள்வி ஒன்ெறழுந்தால் பதில் அறியவும் ேவண்டுேமா
ேவண்டாேம அறியாததுடன் மனிதனின் இவ்விைளயாட்டு

விைளயாட்டல்ல இது நிஜ வாழ்க்ைக
வாழ்ைகக்கு ேவண்டுேம ெமய்யுலக கூற்று
கூற்றிதுவும் குற்றம்ெமன்று கூறுவர் உண்ேடா
உண்ெடன்றால் அவர் வந்து ேகள்விகளுக்கு விைட கூறட்டும்
கூறிவிட்டு பிறகு என் கூற்ைறமாற்றற்றும்
மாறாேத நாம் படும் இத்துன்பங்கள்
துன்பத்ைத தினமளிக்கும் மூட நம்பிக்ைககள்
நம்பித்தான் ெபாய்யுலகில் வாழ்வு என்றால்

என்று இந்த நிைலமாறி நல்வழி மலரும்
மலருமா நல்வழி நான் உயிருடன் காண
காணாமல் ேபாயினர் மலர் இவ்வவாவில்
அவாவினால் உைறக்கிேறன் இக்கருத்ைத

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

12 

கருத்துடன் இவ்வாழ்ைவ நீர் பற்றுவீேர
பற்றற்ற வாழ்வினால் ஏது பயனுமில்ைல
இல்ைல தவறு தங்கம் ெவள்ளி ேதடுவதில்
ேதடும் வழி தவறில்லாது ெகாள்வீேர

ெகாள்ளாமல் இராதீர் ஏது ெகாள்ைக
ெகாள்ைக ஒன்று மனித வாழ்ைவ உயற்ற
உயற்றிேய இன்பத்தில் விண்ைனத் ெதாட
ெதாடேவண்டாம் மனிதரின் காலடிைய

அடிைமத்தனத்ைத விட்டு தானாக சிந்திப்ேபாம்
சிந்தித்ேத சிறந்த வழிைய ேதர்ந்ெதடுத்து
எடுத்த ெபாதுப்பணிைய ெசவ்வேன முடித்து
முடிவில்லா புகைழ இவ்வுலகில் ெபறுேவாம்

ெபறுதல் ஒன்றும் கடினம் அல்லேவ
அல்ல இது ெபாய்புரட்டு கைத
கைதகைளவிட்டு நிைலக்கு வந்திடுேவாம்
வந்ேத நல்லது ெகட்டது பிரித்ெதடுப்ேபாம்

எடுத்திடுேவாம் இச்சமுதாயத்தின் கைளகைள
கைளந்ெதடுப்ேபாம் சாதி மத ேபதங்கைள
ேபதமில்லாது ஒரு புது உலைகக் கண்டிடேவ
கண்டுக் ெகாள்ேவாம் கருப்பு ெவளுப்பு ேதாைல ஒன்றாய்

ஒன்றாய்க் கூடி ெபண் சமுதாயக் ெகாடுைமகைள ஒழிப்ேபாம்
ஒழித்திடுேவாம் தாசி சதிெயனும் ெகாடுைமகைள
ெகாடுைமயில்ைல இனி வரதட்சைன எனும் ேபயால்
ேபய் என்ற ஒரு ேபயும் ேவண்டாேம

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

13 

ேவண்டுமானால் ஒரு விதைவயும் மணக்கலாம்
மணம் மீண்டும் வாடிய பூ அளிக்கலாம்
அளிக்க அன்பு ஒன்று மட்டும் ேபாதாதா
ேபாதும் என்றில்லாமல் அளித்திடுஙகள் முைறவழியில்

வழியில் வரும் தைடகைள உைடத்ெதரிேவாம்
எரிப்ேபாம் ேபராைச ெபாறாைம குணங்கைள
குணங்களில் அன்பு ேநர்ைம ெபாறுைம என்று உணர்ேவாேம
உணர்ந்திட நாமும் பிறர்க்கு நற்ெசய்தி பரப்புேவாேம

பரந்து விரிந்த நிலம் வாங்கி குவிப்பதும்
குவித்துவிட்டு தன் ெசல்வத்ைத தாேம மைறப்பதும்
மைறத்துவிட்டு யாருக்கினியிது ேசரும் என புலம்புவதும்
புலம்பிவிட்ட பின் ெவறுைமயுடன் உயிர்துறப்பதும் தாேன நிஜம்

நிஜ வாழ்வில் நீ உண்டு உன்ைனச் சார்ந்தவரும் உண்டு
உண்டு அவர்களுக்கும் பல கஷ்ட நஷ்டங்கள்
நஷ்டங்களில் நீ பங்ெகடுத்தால் நாைள வருவர் உன்னுடன்
உன்னுடன் ெசல்வம் வருமா வருேம நீ உதவிய இம்மக்கள்

மக்களில் சிலர் மக்கைள கடித்து தின்னுகின்றனேர
தின்னும் இவர்கைள பிணம் தின்னி என்றும் கூறலாகாேத
ஆகாேத இவர் பசியும் உயிருள்ள மனிதைர தின்றாலும்
தின்ற பின் ெகான்றபின் இவரன்ேறா ஆகிறார் தீண்டத்தகாதவர்

தீண்டத்தகாதவர் என்று பிறப்பால் யாருமில்ைல
இல்ைல அவர் ெசய்யும் ெதாழில்கேள
ெதாழிலாேல சாதி ஒன்ைற ெசய்ேயாேம
ெசய்ேயாேம ேமன்ேமலும் பல தவறுகைள

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

14 

தவறுகள் பல ெசய்வது மனித இனேம
இனம் அறியாமல் இனியும் வாழலாேம
வாழ்ேவாம் ஓர் இனம் ஓர் குலம் என்ற எண்ணத்துடன்
எண்ணுேவாம் அைனத்து மதமார்கங்கைள ஒன்றாக

ஒன்றாக வாழ்வதில் பல ஆக்கங்கள்
ஆக்குேவாம் இவ்வுலைக ெமய்யுலகப் பாைதயில்
பாைத இதில் குழப்பமில்ைல பயம் இல்ைல நம்பிடுவீர்
நம்பி இைத பல மக்களுக்கு பரப்பிடுவீர்

பரப்புவதனால் இக்கூற்ைற லாபம் ஒன்றுமில்ைல
இல்ைல நஷ்டமும் அதுேபால வாழ்வில்
வாழ்வில் நாம் ெபற்ற இன்பம் பிறரும் ெபறேவண்டாமா
ேவண்டாமா உன்னருகில் நல்ல உள்ளங்கள்

உள்ளம் அறிந்து உைறக்கிேறன் இவ்வுண்ைம
உண்ைம உணர மனமாற ேகாரிக்ைக இது
இது அல்ல பிறர்ேபால ெபரிேயார் ேபார்ைவயில் சிறிேயார்
சிறிேயாரின் எண்ணம் நிைறேவறும் சிறிது காலேம

காலம் கடந்த ஞானம் வருவதற்கு முன்
முன் நான் ெசான்ன நவீன ஆத்திச்சூடி படித்து
படித்திந்த ெமய்யுலக அந்தாதியும் மற்றபிற நூலும்
நூல்களில் சிறந்தது நம் அகக்கண்ைன திறப்பெதன்று உணர்வீேர

உணர்வீர் என்ற நம்பிக்ைகயில் விைட ெபறுகிேறன் நானும்
நானும் உம்ேமாடு ேசர்ந்து ெமய்யுலகக் கூற்ைற எடுத்துச்ெசல்ேவாம்
ெசன்று இச்ெசய்திைய விளக்கிடுேவாம்
விளக்கிவிட்டு நம் விைன தைன ெசய்திடுேவாம்

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

15 

ெசய்து இைத மாறுதல் நாம் பார்ப்ேபாேம
பார்த்து நாமும் ெநஞ்சு பூப்ேபாேம
பூப்ேபால் இவ்வாழ்வில் புயேலதும் இல்ைல
இல்ைல இந்நூலுக்கு ஏது அந்தமுேம!

முற்றும்

அந்தமும் ஆதியும் இல்லாதவன் கடவுேள. . . .

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

16 

நவன

ஆத்திச் சூடி
அ-விலிருந்து ஃ-வைர

அ அன்பர்கேள என் நண்பர்கேள

ஆ ஆழந்த கருத்துைடயது இந்தக் கவிைத

இ இைறவன் இருக்கிறாேனா இல்ைலேயா - ஆனால்

ஈ ஈர்ப்பு ேவறிடத்தில் இல்லாமல் இருத்தல் அவசியம்

உ உன்னிடத்தில் உள்ள சக்தியும் புத்தியும் அபாரமானது - அைதக்ெகாண்டு

ஊ ஊைரக் காட்டிலும் உயர்ந்து நில்

எ என்ன என்று எைதயும் நீ ேகட்டு உணர்

ஏ ஏமாந்து ேபானால் யாருக்கு என்ன லாபம் - உன்னிலுள்ள

ஐ ஐயத்ைத ைவத்து பணம் பண்ணும் கயவர்களுக்கு

ஒ ஒரு புதிய பாடமாவது நீ புகட்டு

ஓ ஓடிச் ெசன்று உதவுவைதக் கடைமயாகக் ெகாள்

ஒள ஒளைவ எழுதியதிலிருந்து இக்காலப் புத்தகம் வைர அைனத்ைதயும் கல்

ஃ அஃேத நாமும் நாடும் நலமைடய நல் வழி!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

17 

க-விலிருந்து ன-வைர

க கடவுள் உண்ெடன்று ெகாள்ேவாேம

ங ஙப்ேபால் வைளந்து அவன் முன் நில்ேவாேம

ச சாமியார்கள் உண்ைமயில்ைல என்று அறிேவாேம

ஞ ஞானத்ைத நாேம ெபறுவதற்கு முைனேவாேம

ட டம்பம் வீணானது என்று உணர்ேவாேம

ண கணப்ெபாழுதும் இதில் வீண் ெசய்ேயாேம

த தன்ைன அறிய பிறர் ேதைவயில்ைல என்று ெசால்ேவாேம

ந நல்லது ெசய்ய மட்டும் விைழேவாேம

ப பகட்டுக்கும் பசப்புக்கும் விைட ெசால்ேவாேம

ம மாைய யாதுமில்ைல என்று ெகாள்ேவாேம

ய யாருக்கும் துன்பம் ஒன்று புரிேயாேம

ர ராகம் தாளம் அறிவியெலன்று பல கைல கற்ேபாேம

ல லாவகமாய் அறியாைமைய ைகயாளுேவாேம

வ வாழ்விேல சிறந்தது மனிதவாழ்ெவன்று ஆனந்த கூத்தாடுேவாேம

ழ வழக்ெகன்று உண்ெடன்றால் அதில் நன்ைமைய வாதிப்பிரதிவாதியாக்குேவாேம
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

18 

ள களம் என்ற வாழ்க்ைகயில் ெவற்றி காண்ேபாேம

ற கற்றதனால் ஆய பயன் என்று ேபாற்றுேவாேம

ன நன்றிெயன்ற ெசால்லறிந்து நலம் பல ெபருக்குேவாேம!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

19 

க-விலிருந்து க்-வைர

க கடவுைள மட்டும் வணங்கு

கா காணமுடியாத பிற எைதப்பற்றியும் கவைல ெகாள்ளாேத

கி கிழக்கு ேமற்கு பயணம் ெசய்து மக்கைளக் காண்

கீ கீழ் புத்திையவிட்டு ேமலானைத மட்டும் கற்றுக் ெகாள்

கு குரங்கிலிருந்து மனிதன் வந்தானா என்று ஆராயாேத

கூ கூட்டுறேவ நாட்டுயர்வு என்பைத நீ மறுக்காேத

ெக ெகட்டுப்ேபாகாத மனைத நீ தயார் ெசய்

ேக ேகட்காமல் ஒரு அறிவுைரயும் வழங்காேத

ைக ைகயறியாமல் மறு ைக தானம் வழங்குமாறு ெசய்

ெகா ெகாடுைம யாெதன நீ நிைனக்கிறாேயா அதைன பிறர்ககு ெசய்யாேத

ேகா ேகாபத்ைத காட்டினால் நட்டம் உனக்ேக என்று அறிவாய்

ெகௗ ெகௗதமேரா கிருஷ்ணேரா ெசான்னது அந்த கால மக்களுக்கு

க் இக்காலத்திற்கு எது சரிேயா அைத மட்டும் பிரேயாகம் ெசய்

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

20 

ச-விலிருந்து ச்-வைர

ச சமமாக அைனவைரயும் நிைன

சா சாவுக்குப் பின் ஏதுமில்ைல

சி சிகரத்தில் ஏற முயல்

சீ சீர்தூக்கி அைனத்தும் பார்

சு சுகத்ைத நியாயமான முைறயில் ேதடு

சூ சூரியன் ேபால் பிறர்க்காக ஓளி விடு

ெச ெசய்யாத ெசயலுக்காக புகைழ ேவண்டாேத

ேச ேசமித்து ேசமித்து நாைளக்காக இன்ைற இழக்காேத

ைச ைசைக யாவும் உயர்வாய் இருக்கட்டும்

ெசா ெசார்க்கம் என்று எதுவுமில்ைல

ேசா ேசாமிேபறித் தனத்ைத விதி என்று மைறக்காேத

ெசௗ ெசௗக்கியத்திற்கு பிறைர வைதக்காேத

ச் ச்ேச என்று யாைரயும் இழிக்காேத

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

21 

த-விலிருந்து த்-வைர

த தங்கம் ெவள்ளி ேதடுவதில் தவறு இல்ைல

தா தான் தான் ெபரியவன் என்ற நிைனப்ைப ஓழி

தி தினம் உண்ைம ெசால்

தீ தீங்ைக ஒரு மிருகத்திற்கும் நிைனக்காேத

து துன்பேமா இன்பேமா எைதயும் சமமாய் சந்திப்பாயாக

தூ தூய்ைமக்கு முதல் இடம் ெகாடு

ெத ெதளிவாக சிந்தைன ெசய்

ேத ேதசத்திற்கு உயிர் ெகாடு

ைத ைதயலர் ஆடவர்க்குச் சமம் என்று பைற சாற்று

ெதா ெதாய்ைவ முயற்சியால் ெவல்

ேதா ேதால்வி உன்னால் தான் எனறால் பிறைர நிந்திக்காேத

ெதௗ .................................

த் கத்திப் ேபசினால் ெபாய் உண்ைமயாகாது

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

22 

ந-விலிருந்து ந்-வைர

ந நல்லது எது என்பைத அறிந்து ெசய்

நா நாவிலிருந்து வந்த வார்த்ைதக்கு நியாயம் ெசய்

நி நிகரற்ற நிைலைய அைடய நித்தம் உைழ

நீ நீ நிைனப்பதும் ெசய்வதும் எப்ேபாதும் சரியாக இருக்காது

நு நுட்பம் அறிய முயல்வதில் தவறில்ைல

நூ நூல்கைள கடன் வாங்கினால் திருப்பிக் ெகாடு

ெந ெநகிழ்ந்து ஏைழக்காக உருகு

ேந ேநரத்ைத உபேயாகமாய் ெசலவு ெசய்

ைந ைநயாண்டி பிறர் மனம் ேநாக ெசய்யாேத

ெநா ெநாந்துக் ெகாள்வைத நிறுத்து

ேநா ேநாகாமல் ெவற்றி இல்ைல

ெநௗ .................................

ந் மந்தத்ைத மதியால் ெவல்

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

23 

ப-விலிருந்து ப்-வைர

ப பகவானுக்காக குடும்பத்ைத துறக்காேத

பா பாப புண்யம் என்று ெபாய்யுைரக்காேத

பி பிறர் நலனும் நிைன

பீ பீதிைய ெவல்

பு புண்படுதல் கடினமாயின் புண்படுத்துதலும் தவேற

பூ பூைச மனிதனுக்கு ெசய்யாேத

ெப ெபண் இனத்ைத இழிவு ெசய்யாேத

ேப ேபச்ைச குைறத்து ெசயைல அதிகம் ெசய்

ைப ைபந்தமிழ் ேபால ெமாழி இல்ைல ஆனால் பிற ெமாழிகைளயும் மதி

ெபா ெபாறுைமயால் ெகட்டவர்கள் இல்ைல

ேபா ேபாதும் என்ற மனத்தால் ெமய்யுலகில் வளர்ச்சி இல்ைல

ெபௗ ெபௗதிகம் இதிகாசம் படி ஆனால் படித்தைவ அைனத்தும் நம்ேபல்

ப் குப்பமும் ேகாபுரமாக ேவண்டும் ஒரு நாள்

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

24 

ம-விலிருந்து ம்-வைர

ம மனிதன் கடவுைள ைவத்து வியாபாரம் ெசய்தல் முைறயன்று

மா மானுடனாய் பிறந்தது இழுக்கன்று

மி மிதமாய் குடிப்பதில் தவறில்ைல

மீ மீதம் ைவக்காமல் உண்ணப் பழகு

மு முன்னுக்கு வர தவறான பாைதையத் ேதடாேத

மூ மூன்று உலகம் என்று ஏதுமில்ைல; இவ்வுலகேம நிஜம்

ெம ெமய்யுலகம் உன்ெனதிேர ெபாய்யுலைக நாடாேத

ேம ேமகம் ேபால் உன்னிைலைய மாற்றிக் ெகாள்ளாேத

ைம ைமந்தன் ேவண்டுெமன்று மகைளக் ெகால்லாேத

ெமா ெமாட்டு மலர்வைதப்ேபால உன் அறிவு வளர வழி ெசய்

ேமா ேமாகத்திற்காக தவறு ெசய்யாேத

ெமௗ ெமௗனம் நல்ல சாதனம் ஆனால் ேபசேவண்டிய ேநரத்தில் ேபசு

ம் நம்பிக்ைகைய பிறர் உனக்கு எதிராக பயன்படுத்த விடாேத

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

25 

ர-விலிருந்து ர்-வைர

ர ரத்த தானம் ெசய்

ரா ராகம் தாளம் என்று இைச பயில்

ரி காரண காரியம் அறிந்து ெசய்

ரீ ரீங்காரமும் நாதம் தான்

ரு ருசிக்காக உண்ணுவது தப்பில்ைல

ரூ ரூபத்ைத வணங்காேத

ெர கற்றவர்யாெரன்று அறிந்ேத தர்க்கம் ெசய்

ேர ேரைகயும் ேஜாசியமும் பிதற்றல்கேள

ைர கைர மனிதனின் குணங்களுக்கும் உண்டு

ெரா ெராக்கம் ேவண்டி சுற்றம் துறக்காேத

ேரா ேராகமில்லா வாழ்க்ைக ேவண்டுமானால் சுத்தம் அவசியம்

ெரௗ ெரௗத்திரம் ேவண்டாத ஒன்ேற

ர் கர்வம் விட்டு விடு

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

26 

வ-விலிருந்து வ்-வைர

வ வழக்கு ேபாட காரணம் ேதடாேத

வா வாழ்வு வாழ்வதற்ேக வாழாமல் பிறகு ஏங்காேத

வி விைளந்த ெநல்லும் விைளகின்ற ெநல்லும் பசித்தவனுக்ேக

வீ வீணராய் வாழ்வைதவிட விநாடிக்குள் சாவேத ேமல்

வு காவு கடவுள் ேகட்பதில்ைல

வூ எவ்வூரும் நம் ஊேர

ெவ ெவறும் ேபச்சினால் உலைக ெவல்ல முடியாது

ேவ ேவதம் என்பதும் சாதி என்பதும் மனிதனின் தவறுகேள

ைவ ைவபவமும் வானேவடிக்ைகயும் ேகாவில்களில் வீண் ெசலவு

ெவா ஒவ்ெவான்றாய் நல்ல ெசயல் ெசய்யத் ெதாடங்கு

ேவா ெவல்ேவாம் மனதின் ேபாராட்டங்கைள

ெவள ெவளவால் நிைல ேவண்டாம் ேநர்ைம வாழ்வில்

வ் சவ்வாதும் சந்தனமும் சாமி ேகட்பதில்ைல

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

27 

சிறிய விஷயங்கள் தந்த ெபரிய இன்பங்கள்
ெபரிய குடும்பத்தில் பிறப்பது ெபரு மகிழ்ச்சி
அதிலும் என் தாேயா பண்ணிருவரில் மூத்தவள்
பல சித்திகள் மாமாக்கள் அண்ணன் தம்பியர் அக்கா தங்கையர்
சாதாரணமாகேவ நடந்த ெசன்றாேல ஊர்வலம் என்று ஊர் நிைனக்கும்

தந்ைத ெபரும் குடும்பத்தில் முதல் மாப்பிள்ைள
அம்மா ெசய்யும் பருப்பு சாதம் தரும் ெபரு மகிழ்ச்சி
அம்மா ஊரில் இல்லாத ேபாது அப்பா ெசய்யும் சைமயல்
உருண்ைடயாய் சாதத்ைத பிைசந்து எங்கள் மூவரின் ைகயில் இட
ஒவ்ெவாரு உருண்ைடக்கும் ஒரு இனிப்பின் ெபயர் ெசால்ல
எனக்கு 5 ஸ்டார் உனக்கு மில்க் சாக்ேலட் என்று உண்ணுவதில் மகிழ்ச்சி

அம்மா அப்பா நான் தம்பி அக்கா என்று அைனவருடன் காரம் விைளயாடி
கிரிெகட் விைளயாட மட்ைடைய ேகட்டால் அப்பாேவ அைத வீட்டில் ெசய்ய
ஸ்ெடம்பு ேவண்டும் என்றால் அறெமடுத்து அவேர உருவாக்க
கூட்டாளிகளிடம் ெசன்று பார்த்தாயா என் அப்பா வீட்டிேல ெசய்த ெசட்ைட
இந்த கிரிெகட் மட்ைட என்று ெபருமிதம் ேபசியதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

அப்பாவிடம் அதிகம் அடிவாங்குவத நான் தான்
அடிக்கும் ேபாெதல்லாம் என் உதவிக்கு வரும் பாட்டி
ெமலிந்த ைககளால் என் தைலைய ேகாதி விடுவது
நான் எங்கு ெசன்றுவிட்டாலும் ேமாகன் எங்ேக என்று ேகட்டு துைளத்து
நான் வந்ததும் உச்சி ேமார்ந்து முத்தம் வாங்கியதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

பாட்டிக்கு முன் பாட்டு பாடி நடிப்பு காட்டி அவைள ெதாந்தரவு ெசய்து
இைதெயல்லாம் உன் அப்பா ெசய்யும் ேபாெத நான் பார்த்துவிட்ேடன் என்று
ெசால்ல
அந்த குடும்பத்தின் ஒரு இைணப்பு ஒரு நாள் துண்டித்து ேபாக
வந்தவர் ேபாகேவண்டும் என்ற விதிமுைற அறிந்து நின்ற அறிவாளி
இறுதி ஊர்வலத்தில் என் ெநற் பந்தம் நீண்ட ேநரம் எரிந்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

28 

இனி உைதக்கும் ேபாது யாரும் இல்ைல ஆனால் அப்பா உைதப்பதும் இல்ைல
முன்பு நன்றாக அடித்து விட்டு உன் அக்காைவப்பார் உன் தம்பிையப்பார் என்று
பல முைற அறிவுைர அளித்து ஓய்ந்து ேபான அப்பா ஓயாத நான்
என் கால்களில் சங்கலியிட்டு என் தந்ைத அலுவலகம் ெசல்ல
தைடகைள உைடத்து என் சுட்டித்தனத்ைத மீண்டும் துவக்கியதில் மகிழ்ச்சி

பள்ளியில் ேபச்சுப் ேபாட்டி என்றால் ேமாகன் ேமைடக்கு ெசல்வதில் ஒரு
ேபாைத
துவக்க உைறயில் ஒரு முத்திைர பாரதி பாரதிதாசைன கைரத்து குடித்தாக ஒரு
நிைனப்பு
திருவள்ளுவரிடம் தமிழ் பயின்றது ேபால ஒரு நம்பிக்ைக ஆரவாரம்
என் வயதுப் ெபண்கள் என்ைன ஆவலாக பார்க்க
ேமைடக்கு ெசன்று பரிைச வாங்கி அைனவருக்கும் காண்பித்தில் ஒரு மகிழ்ச்சி

என் தமிழ் புலவர் சித்தியிடம் தமிழ் கவிைதகளின் பரிமாற்றம்
பின்பு ேதனீ என்று ைகப்பிரதி துவக்கிய முயற்சி
பாரதியார் சிறுவர் சங்கம் தைலவர் பதவி
கைலக்கழக ேபாட்டியின் ெதாகுப்பாளர் பள்ளி
கைல சங்கத்தின் ெசயலாளர் என்று கைலயில் ஆர்வம் காட்டியது ஒரு மகிழ்ச்சி

ெபாங்கலுக்கு புது ஆைட உடுத்தி கரும்பு வாங்கி பூைஜ ெசய்து
பிள்ைளயார் பூைஜக்காக பிள்ைளயாைர ேதர்வு ெசய்து வீடு ெகாண்டுவந்து
தைலயில் குட்டு ேபாட்டு ேதாப்புக்கரணம் இட்டு கணபதிைய குளத்தில் கைரத்து
இனிப்பு காரம் என்று பல வைக ெகாழுக்கட்ைடகைள புசித்து
கிருஷ்ண ெஜயந்திக்கு அம்மா ெசய்யும் பலகாரங்கைள ஆவலாக பார்த்து

அதில் வரும் வாசத்ைத ருசித்து இன்னும் ெகாஞ்ச ேநரம் கண்ணா என்று
எங்கைள காக்கைவத்து
கண்ணன் வருகிறான் என்று சிறிய பாதங்கைள ெதருவிலிருந்த வீடு வைர
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

29 

வைரந்து
அம்மா ஆண்டவனுக்கு பைடத்து பிறகு எங்களுக்கும் முறுக்கு சீைட ெகாடுத்து
பிறகு பல நாள் வைர பள்ளியிலிருந்து வந்த பிறகு அலமினிய தூக்ைக ஆவலாக
ேநாக்கி
பல நாள் சுைவத்த பிறகு கைடசி நாள் அந்த தூக்கிலிருந்து துகைள தின்று

மீண்டும் எப்ேபாது கிருஷ்ண ெஜயந்தி வரும் என்று அம்மாைவக் ேகட்டு
முறுக்கு சீைடயில் ெவண்ெனய் திரட்டில் கனவு கண்டு கழித்து
அது ேபால ேவெறன்ன விேசஷங்கள் வரும் என்று பட்டியலிட்டு
பிறகு திருவிழாவுடன் வரும் விடுமுைறையயும் நிைனத்து
அது ெசய்யலாம் இது ெசய்யலாம் என்று ஆைச ேகாட்ைட கட்டியது ஒரு
மகிழ்ச்சி

நடுவில் வரும் பல திருநாட்கள் அதில் எல்லாம் பல ேகளிக்ைககள்
அப்பாவுடன் ேசர்ந்து ெபாம்ைமகள் ெசய்து வாங்கி ெகாலு ைவத்து
நவராத்திரியின் ஒன்பது நாட்களில் ஊரில் அைனவைரயும் அைழத்து
சுண்டல் பரிமாறி மண்ணால் பூங்கா ெசய்து விைளயாட்டு ைமதானம் அைமத்து
பல வண்ணங்களில் அலங்காரம் ெசய்து அைத புைகப்படம் எடுத்து
எல்ேலார் வீட்டிற்கு ெசன்று அவர் ெசய்த அலங்காரங்கைள ரசித்தில் மகிழ்ச்சி

தீபாவளி வந்தால் அதிகாைலயில் எழுந்து அம்மா ஆரத்தி ெசய்ய
அப்பா எங்கள் உடல் முழுவதும் எண்ெணய் ேதய்த்து
சீயக்காய் இட்டு சுடு தண்ணீர் ஊற்றி குளிக்க ைவத்து
பிறகு அவர்கள் கால்களில் நமஸ்கரித்து புது உைட அணிந்து
அைனவரும் ெவடித்து தீர்த்த பிறகு ெமதுவாக என் பங்ைக எடுத்து

தைர சக்கரம் கம்பி மத்தாப்பு பாம்பு மாத்திைர என்று துவங்கி
லட்சுமி ெவடி எங்கள் ஊரில் மட்டும் கிைடக்கும் முத்ேதாப்பு ெவடி
சரெவடி அணுகுண்டு என்று ெவடிகைள ெவடித்து தீர்க்க
அமுதசுரபி ேபால இருக்கும் ெவடிகைள கார்த்திைகக்கு மிச்சப்படுத்தி
அப்ேபாது அைனவரும் ெவடிக்காமல் நான் மட்டும் ெவடித்ததில் மகிழ்ச்சி
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

30 

கால் ஆண்டு ேதர்வுகைள அலட்ச்சியம் ெசய்து அைரயாண்டில் தவிக்க
அதிகாைல எழுந்து அப்பா காப்பி ேபாட்டுத்தர
கண்கள் ெசாருக புத்தகம் எடுத்து ைவத்து படிக்க துவங்கும்ேபாது
ெசல்லியம்மன் ேகாவிலில் எல் ஆர் ஈஸ்வரியின் தாேய கருமாரி
பாடல்கள் முடிந்து திருவிைளயாடல் முடிந்து பிறகு சரஸ்வதி சபதம்

அரக்கபரக்க குளித்து முடித்து ெபரியவர்களிடம் ஆசீர்வாதம் வாங்கி
ராகுகாலம் கழிந்த பிறகு பள்ளிக்கு ெசன்று வரும் வழி ேகாவில்களில் ேவண்டி
நண்பர்களிடம் நன்று படித்ததாக கூறி அவர்கைள பயமுறுத்தி
பிள்i யார் சுழி ேபாட்டு பரீட்ைச எழுதி அைனவருக்கு முன்னேம முடித்து
ஆசியரின் அன்புத் தட்ைட ெபற்று அவசரமாக ெவளிேய வந்து

வீட்டுக்கு ேபாகாமல் நண்பர்களுக்காக காத்திருந்து
அவர்கள் வந்ததும் நீ இந்த ேகள்விக்கு பதில் எழுதினாயா
நான் அந்த ேகள்விக்கு பதில் எழுதிேனன் என்று அரட்ைட அடித்துவிட்டு
வீட்டிற்கு வந்ததும் பரீட்ைச எழுதிவிட்டு வந்த ைபயன் என்று விேசஷ
வரேவற்ைப ெபற்று
சூடாக காபி குடித்து முடித்து விட்டு பரீட்ைசயின் புத்தகங்கைள ஓரமாக
ைவத்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி

ஆண்டுத் ேதர்வு எப்ேபாது முடியுேமா என்று காத்திருந்து
ேதர்வின் இறுதியில் வரும் ேகாைட விடுமுைறயில் கைத எழுதுேவன்
காவியம் பைடப்ேபன் கிரிெகட் விைளயாடுேவன் என்று மனபட்டியலிட்டு
பிறகு முடிந்த வைர தூங்கி கழித்து விைளயாடி ஓய்ந்து
ேகாைடயில் வரும் நுங்கு இளநீர் நீர் ேமார் குடித்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி

விைளயாட்ைட விட ேவெறன்ன முக்கியம் அந்த வயதில்
வீட்டினின் உள்ேள விைளயாடி வீட்டு விளக்ைக உைடத்து
அைத அப்பா கண்டுவிட்டு உைதப்பாேரா என்று பயந்து
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

31 

பிறகு ஒன்றுேம நடக்காதது ேபால் அப்பா அந்த விளக்ைக மாற்றி
எங்கைள பார்த்து சிரித்தேபாது ஒரு மகிழ்ச்சி

வடக்ேக ெசன்று ேவைல ெசய்து 1000 ரூபாய் முதல் சம்பளம் ெபற்றது
ெசாந்த மாக ஒரு இரண்டு சக்கரம் வாங்கியது
முதல் ெபரிய சம்பளத்தில் அம்மாவுக்கு மிக்ஸி வாங்கி
அவள் கண்ணில் என் ைபயன் சம்பாத்தியத்தில் வாங்கியது
என்ற பூரிப்ைப காணும் ேபாது வந்து மகிழ்ச்சி

கப்பா கப்பா என்று மழைல ேபசிய என் அக்கா ைபயன்
அவன் சிறிய தைலைய என் புஜத்தில் ைவத்து உறங்க ெசய்து
அவைன தூங்க ைவக்க பாட்டு பாடி நைட பழக அைழத்துச் ெசன்று
அவைன ஸ்கூட்டரில் முன்ேன நிக்கைவத்து ஊர் சுற்றியதும்
அவனுக்கு ேபச வந்த பிறகு ெபரிய மாமா என்று அைழத்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி

சனியானால் அைர நாள் அக்கா மாமா வீட்டில்
பீர் வாங்கிக் ெகாண்டு நண்பர்ேபால மாமா வீட்டில் அரட்ைட அரங்கம்
அந்த சித்திப்ேபால் ைநயாண்டி இந்த சித்தப்பாேபால் குரல் மாற்றி
அந்த மாமாைவப்ேபால் நடிப்பு இந்த மாமிையப் ேபால் சிரிப்பு
கைத கவிைத பாட்டு நாடகம் என்று கூத்தடித்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி

அக்காவின் வைக வைகயான சைமயல் வடநாடு ெதன்னாடு என்று
எனக்ெகன்று சப்பாதி வடநாட்டு வைக கறி குைறந்தது இரண்டு வைக
அைர மணிக்ெகாரு காப்பி பீர் சாப்பிட வைகயாக பஜ்ஜி
வீடிேயா படம் தமிழ் சினிமா ைநயாண்டி தர்பார் பட்டிமன்றம்
எப்ேபாது அடுத்த சனி-ஞாயிறு என்று ஏங்கியதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

முதல் முைறயாக ெவளிநாட்டில் கணினி ஆசிரியர் ேவைல
முதல் முைறயாக ெவளிநாட்டு பயணம்
பஹ்ைரன் வந்து இறங்கியவுடன் விமானதள மண்ைண ைகயால் ெதாட்டது
பதிெனட்டு மாதம் ஊைரவிட்டு குடும்பத்ைத விட்டு இருந்து அனுபவம்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

32 

ெவளிநாட்டில் ேவைல ெசய்கிேறன் என்று உணர்ந்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி

ெதாைலேபசியில் ேபசி எதிர் வீட்டு ெபண் ஓடிவிட்டாளா
பக்கத்து வீட்டு ைபயன் ேவறுமத ெபண்ைண மணம்முடித்தானா
சித்தப்பா ைபயனுக்கு ேவைல கிைடத்ததா மாமா ெபண் ேகாட்டு அடித்தாளா
என்று தினாரில் பில் ஏறுவைத அலட்ச்சியம் ெசய்துவிட்டு ஊர்வம்பு
இன்னும் அவல் ேவண்டும் அம்மா என்று ேகட்டதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

முதல் முைறயாக நாடு திரும்பியேபாது அப்பாவுக்கு ஒரு கடிகாரம்
தம்பிக்கு ஒரு கடிகாரம் அம்மாவிற்கு வீட்டுப்ெபாருட்கள்
அக்காவிற்கு அலங்கார சாமான் மாமாவுக்கு ஒரு பணப்ைப
அக்கா ைபயனுக்கு பள்ளிக்கு புத்தகங்கள் எடுத்து ெசல்ல ஒரு ைப
எது வாங்கி வந்தாய் என்பைத விட எனக்காக வாங்கினாேய என்று கண்டதில்
ஒரு மகிழ்ச்சி

மீண்டும் பஹ்ைரன் திரும்பி எனக்கு ஏற்ற ஒரு ேவைல மாற்றம்
நான்ைகந்து நாடுகள் பார்த்த ஒரு அனுபவம்
புது விஷயங்கைள கற்றுக் ெகாண்ட இன்பம்
அெமரிக்காவில் ேவைல கிைடத்து அைத மறுத்து
என் பாைத சரிெயன்று ஆசுவாசப்பட்டதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

தம்பி உைடயான் பைடக்கு அஞ்சான்
ெகாண்டு வந்தாலும் வராவிட்டாலும் தாய்
ெகாைலயும் ெசய்வாள் பத்தினி
ேசரிடம் அறிந்து ேசர் என்று
நான் படித்த பல பழெமாழிகள் உண்ைமயானதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

தம்பியுடன் மீண்டும் இருக்க கிைடத்த வாய்ப்பு
பலர் ேபாற்றும் ெபரிய பதவி கீழ் பணிபுரியும் பல ேபர்
சிக்கைல சீர் படுத்தி ேநராக ெசல்ல ைவக்கும் மாலுமி ேவைல
பணம் ெபாருள் புகழ் என்று பல முன்ேனற்றங்கள்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

33 

பிரச்சைனகள் மறக்கடிக்க வாய்ப்பு கிைடத்ததில் ஒரு மகிழ்ச்சி

தினம் ஒரு கவிைத ஆங்கில கவிைதகளின் ெமாழியாக்கம்
இருபத்திநாலு மணிேநரம் வீட்டில் இன்ெடர்ெநட்
சேகாதரன் வீட்டில் புது வரவு என்ற ெசய்தி
அைத ேகட்டு தந்ைத தாய் மாமா அக்காவின் குதூகலம்
என்று மகிழ்ச்சியான ெசய்திகள் ேகட்பதில் ஒரு மகிழ்ச்சி

பல கவிைதகள் கட்டுைரகள் எழுதி நாடங்கள் ைநயாண்டி கட்டுைரகள் பைடத்து
இைச கற்று ஓவியம் கற்று பல கைலகள்
ஆனாலும் எண்ணத்தில் ஏற்ற நண்பர்கள் இல்ைல விவாதித்து விைடேகட்க
என்றைதயும் ஈடுகட்டும் வைகயில முத்தமிழ் மன்ற நண்பர்கள் கிட்டியதில்
மகிழ்ச்சிேயா மகிழ்ச்சி

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

34 

இரு குழந்ைதகள் பாகம் ஒன்று
இங்ேகா இருவர் ஒருவர் ேமல் ஒருவர் காதல் ெகாண்டு உடலால் காதல் கண்டு
ெபண் வயிற்றில் ஒரு பளு சுமந்து அவளுக்காக அவன் கணவன் ெசய்த
ெதாண்டு
பாத்திரம் கழுவி வீடு ெபருக்கி சைமயல் ெசய்து அவளுக்கு அளித்து
மருந்ைத அளித்து மருத்தவரிடம் அைழத்துச் ெசன்று அவள் ஏக்கத்ைத கழித்து
அவைள சீராட்டி சிங்காரித்து சீமந்தம் ெசய்து அவள் குழந்ைதக்கு நான் தந்ைத
என்று
பைறசாற்றி
வந்தவர்க்கு உணவு பரிமாறி உைட வழங்கி வருவது ஆணா ெபண்ணா என்று
மகிழ்ந்து
அரற்றி
பத்து மாதம் ெசன்று நாள் வந்ததும் அவைள அைழத்துக் ெகாண்டு
மருத்துவமைனக்கு ஓடி
உள்ேள அவளின் அழுகுரைல ேகட்கச்சகிக்காமல் மருத்துவைரத் ேதடி
எப்படி இருக்கிறாள் என் மைனவி என்று மீண்டும் மீண்டும் விசாரித்து
எனக்கு ேசய்ேவண்டாம் தாைய மட்டுமாவது காப்பாற்றுங்கள் என்று உைரத்து
பதர ேவண்டாம் நண்பா தாயும் ேசயும் நலம் என்ற ேசதி ேகட்டு
விண்ைனத்ெதாட்டு
ஓடிச்ெசன்று மைனவிைய நன்றி கண்ேணாடு பார்த்து அவள் ெநற்றியில்
முத்தமிட்டு
அவள் அருேக படுத்திருக்கும் பிஞ்ைசக் கண்டு பூரித்து புளங்காகிதம் அைடந்து
அவன் கண் என்ைனப்ேபால உள்ளதா உன்ைனப்ேபால உள்ளதா என்று கைடந்து
என் குடும்பத்திற்கு ஒரு வாரிைச உருவாக்கி விட்டாேய என்று அவளுக்கு நன்றி
கூறி
தாையயும் ேசையயும் உயிருடன் காத்து நின்ற மருத்துவருக்கு ேகாடி நன்றி நன்றி
என்று வீட்டுக்கு அவைள அைழத்து ெசல்லலாம் என்று அைனவைரயும் ேகட்டு
மிகு விைல ெகாடுத்து சிறந்த மகிழ்வுந்ைத அைழத்து அவைளயும்
குழந்ைதையயும் அன்பாள் அதில்
இட்டு
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

35 

வீடு வந்ததும் அவளுக்கு பூைச ெசய்து ெபாட்டு ைவத்து திருஷ்டி கழித்து
அவளுக்காக வாங்கி ைவத்திருந்த பரிைச ரகசியமாய் அளித்து
குழந்ைதயின் தாத்தா பாட்டி குழந்ைதைய ெகாஞ்சும் ேபாது ரகசியமாய்
மைனவிைய
ெகாஞ்சி
பச்ைச உடம்பில் காயம் பட்டுவிடுேமா என்று காமம் ெகாள்வதற்கு அஞ்சி
தூரத்திலிருந்ேத என் மைனவிைய ரசிப்ேபன் என்று காதலுக்கு காமம் மட்டுேம
ேதைவயில்ைல என்று உணர்த்தி
என்ைன இப்படி பயமுறுத்திவிட்டாேய என் ெசல்லக் குறத்தி
இப்படியாக அன்பிற்கும் பண்பிற்கும் காதலுடன் கடைமயுடன் இருந்த இருவருக்கு
பிறந்ததாம்
ஒரு குழந்ைத!

அங்ேகா இருவர் கண்டவர் கண்டு திருமணம் என்ற சடங்ைக முடித்து
கட்டில் என்றால் காமம் ெகாள்ளத்தான் என்ற ஒருவைரெயாருவர் குதறி கடித்து
பிள்ைள தாச்சி என்று பாராமல் குடித்துவிட்டு மைனவிைய அடித்து உைதத்து
ெசால்ெலாண்ணா ெசாற்களால் அவள் ெநஞ்ைச வைதத்து
பிள்ைள தாங்கியுள்ள வயிற்றுடன் ேவைலக்கு ேபா என்று ெசால்லி
அவள் சம்பாதித்து வந்த ஓரிரு ரூபாயிலும் மது மாமிசங்கைள அள்ளி
உள்வளரும் அந்த சிசுவுக்கு கிைடக்க இருந்து உணைவ தடுத்து
ெகாடுைமகைள ெசய்கிறான் அவள் ேமல் அடுத்தடுத்து
ஆைசைய அடக்கத்ெதரியாமல் தன் உயிைர சுமப்பவைள விைலமாதாய் நிைனத்து
ெவறி அடங்கியதும் அவைள ஒரு ெபாருட்டாக எண்ணாமல் சிைதத்து
கூலிக்கு ேவைல ெசய்பவனின் ைவராக்கியம் என்ன அவள் ெதருவில் ஒரு நாள்
உருள
அைதக்கண்டு அவள் ேசரியில் உள்ள அக்கம்பக்க மக்கள் திரள
ஓடிச் ெசன்ற ஏவேரா ஒரு ரிட்சாைவ அைழத்து வர
அவைள அதில் பதமாக ஏற்ற பலர் ைககைள தர
அரசாங்க மருத்துவமைனயில் ஏேதா ஒரு மூைலயில் அவள் பிள்ைளைய ெபற
சாராய ேபாைதயில் வீழ்ந்து கிடந்த அவள் கணவனுக்கு யார் மூலேமா ெசய்தி
ேசர
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

36 

பத்து நாட்கள் கழித்து அவளாக வீட வந்து பின்னும்
குழந்ைதைய அவன் ெகாஞ்ச ஒரு முைறயும் வரவில்ைல இன்னும்
எவனுக்கடி ெபத்த இந்த ைபயைன என்று மைனவிைய ேவசி என்று அைழக்காத
குைற
எப்ேபா ேவைலக்கு ேபாேவ என்று அவள் தாய்ைமக்கு ேபாட்டாேன ஒரு திைர
இன்னும் ஒரு மாசம் என்னல் முடியாதுங்க என்று இவள் பரிதாபமாக ெசால்ல
இந்த சனியனால தாேன நீ ேவைலக்கு ேபாகைல என்று ெசன்றான் அைதக்
ெகால்ல
அந்த பரிதாபமேமா தாயின் வயிற்றிலிருக்கும் ேபாேத உண்ணவில்ைல
இந்த தந்ைத தாயிடம் தான் பிறப்ேபன் என்று முன்ேப எண்ணவில்ைல
இப்படியாக காமத்திற்கும் வறுைமக்கும் ெபாறுப்பற்றதனத்திற்கும் பஞ்சத்திற்கும்
பிறந்ததாம்
மற்ேறாரு குழந்ைத

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

37 

இரு குழந்ைதகள் - பாகம் இரண்டு
பாகம் இரண்டு: பள்ளியில் ேசர்க்ைக
இங்ேகா குழந்ைதக்கு வயது மூன்று நன்றாக வளரும் கன்று
தாய் குழந்ைத பால் ேகட்க காத்திருந்து குழந்ைத வளர்ந்தது நன்று
தந்ைத ேவைல முடிந்து வந்ததும் என் குட்டிப்ைபயன் எங்ேக என்று ேதட
அந்த குழந்ைதேயா தந்ைதயின் வாசம் அறிந்து அவைனத்ேதடி ஓட
அப்பா வந்தாச்சு பார்த்தியா என்று குழந்ைத மழைலயில் தாய் ேபச
ேடய் ஆபிஸ்ேலர்ந்து வந்த உடேன குழந்ைதைய ெதாடாேத என்று பாட்டி ஏச
என் குழந்ைதய பார்க்காேம ேவைலேய ஓடைலம்மா என்று பாசம் ெபாழிய
இல்ைலன்னா மட்டும் ேவைல பார்கிறீங்களா என்று மைனவி வழிய
நீங்கள் இருவர்தான் என் உலகம் என்று மைனவியிடம் கண்களால் உறுதியளிக்க
காப்பி காரம் இனிப்பு என்று குடும்பத்துடன் அவன் களிக்க
பள்ளிக்கூடம் எப்பேபாது ேசர்ப்பது என்று அைனவருடன் விவாதம் ெசய்ய
எங்க காலத்தில் அஞ்சு வயசிேல பாடசாைல ேபாேனாம் என்று தாத்தா ைவய்ய
உங்க காலம் ேவறப்பா இப்ப கம்ப்யூட்டர் காலம் பிறந்த குழந்ைத ஸ்கூலுக்கும்
ேபாகும்
சரிப்பா அருகில் இருக்கும் பள்ளியில் ேபாடு இல்லாவிட்டால் தாய் மனம்
ேநாகும்
பிறகு அந்த இளம் தந்ைத பள்ளிக்கு அனுமதி சீட்டு வாங்கும் வரிைசயில் நின்று
கால்கடுக்கக ெவயிலில் தந்ைத மகனுக்கு ஆற்றும் உதவி என்று
பள்ளியில் ேசர்த்து பத்தாம் வகுப்பு அளவுக்கு புத்தகம் வாங்கி
பள்ளி சீருைட கால் சட்ைட ேமல் சட்ைட புத்தகப்ைப ேவெறன்ன மறந்ேதாம்
என்று ஏங்கி
குட்டிக்கு மதிய சாப்பாட்டு டப்பா வாங்கவில்ைல என்று மைனவியிடம்
குட்டுப்பட்டு
இது தான் நீயும் வரணும்னு ெசான்ேனன் இந்த பட்டியிலில் இருக்கா காட்டு
நான் வீட்டிேல எத்தைன ேவைல ெசய்யறது உங்கம்மாக்கு கால் வலி
அப்பாவுக்கு ஓய்வூதியம் வாங்க உதவி ெசய்து மின்சார பில் கட்டி
இன்னும் எத்தைன ேவைல ைபயன் ேவண்டும் என்று ேகட்டாேய அல்லல்படு
அவன் என் ைபயன் மட்டுேமா உனக்கும் ைபயன் தாேன என்று ெசல்லமாக
கடிந்துவிட்டு
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

38 

காைலயில் எழந்து குளித்துவிட்டு பூைஜ ெசய்து சீக்கரம் குட்டிைய தயார் ெசய்
இல்ைல ேநற்றுப்ேபால தாமதம் ெசய்தால் நீேய அவைன அனுப்பி ைவ
நீங்க தயார் ஆகறத்துக்குள்ள எட்டு பசங்கைள தயார் பண்ணுேவன் - இது
தாயார்
இதற்குள் குழந்ைதைய குளிப்பாட்டு ெபாட்டு இட்டு குழந்ைதயும் தயார்
கன்னதில் சிறிய திருஷ்டி ெபாட்டு முகத்தில் ெசல்லமாக ஒரு முத்தம்
இன்னிக்கு அம்மா சீக்கிரம் வந்துடுேவன் கண்ணா என்று ெசய்யும் ஆயுத்தம்
அழுதுெகாண்டிருக்கும் குழந்ைதைய அைனத்து அம்மாக்கு டாட்டா ெசால்லு
தாத்தாக்கு டாட்டா ெசால்லு பாட்டிக்கு டாட்டா ெசால்லு என்று அவன்
கட்டிநிற்கும் மல்லு
குடும்பேம வந்து வழியனுப்ப இரண்டு சக்கிர வாகனத்தில் வாகாக நிற்கைவத்து
முன்னாடி பிடிச்சுக்ேகா கண்ணா என்று அன்பாய் அறிவுைர அது நிற்கும் அழகில்
லயித்து
மைனவிக்கு டாட்டா ெசால்லி பள்ளிக்கு ெசன்று வாசலில் இறக்கி விட்டு
வாத்தியாரம்மாவிடம் ஒப்பைடத்துவிட்டு அவன் வகுப்புக்கு ெசல்லும் வைர
நின்றுவிட்டு
மதியம் ஏேதா காரணம் ெசால்லி அலுவலகத்திலிருந்து அனுமதி ெபற்று
குழந்ைதைய அைழத்து வீட்டிற்கு ெகாண்டு விட்டு சாயங்காலம் வேரன் என்று
ஓடி ேவைலக்குச் ெசன்று அவசரமாக ேவைல முடித்து மீண்டும் குழந்ைதைய
காண
குழந்ைதயின் அப்பா வருவார்டா கண்ணா என்று தயார் ெசய்து இவ்வாேற
ேபண
குழந்ைதைய ெதய்வமாய் எண்ணி ஒரு ஏற்ற சுற்றுச்சூழலில் வாழ்கிறதாம் இந்த
குழந்ைத!

இங்ேகா பள்ளி எது என்று அறியாத ஒரு அம்மா அப்பா குடும்ப அவலம்
குழந்ைத தானாகேவ எப்படி வளர்ந்தது என்று இங்கு கண்டு அறிய இயலும்
குப்பத்தின் அழுக்கில் வாழ்ந்து முட்ைடயிட்டு குஞ்சு ெபாறித்து வாழ்ந்து
இந்த ேதசத்திற்கு ரிக்ஷா ஓட்டுனைரயும் முடிதிருத்துேவாைரயும் ஈன்று
ேவைலக்காரகிைளயும் துணிெவளுப்பேபாைரயும் உருவாக்கி
எலும்பும் சைதயுமாய் உயிேர உயிைரவிடும் வாழ்க்ைகயில் உயிைர கலக்கி
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

39 

பீடி சாராயம் சகதியில் வாழ்க்ைக ெவந்தைத தின்ேபாம் விதி வந்தால் சாேவாம்
ஓட்டு ேபாட காசு வாங்கி மீதி ஐந்து வருடங்கள் வறுைமயில் வாடுேவாம்
வருடத்திற்கு ஒரு முைற சட்டமன்ற உறுப்பினர் நடத்தும் மாநாடு
அண்டா குண்டா ேசைல ேவட்டி என்று ஜனநாயகம் நடத்தும் இலவச ேகடு
கல்யாணம் என்பேத இந்த கூட்டத்தில் சில ேபருக்கு கிைடக்கும் வாய்ப்பு
பல திருமணம் பல மைனவிகள் பலர் ெசய்யும் சமூக ஏய்ப்பு
பல குழந்ைதகள் இதில் பல ஏதற்காக பிறந்தன என்று அறிவதற்கு முன்ேன
ஆட்டுக்கறி சைமயலுக்கு பதிலாக மனிதர்கைள ேபாடலாமா பின்ேன
இதன் நடுவில் அறிெவாளி இயக்கம் ேபால சில நல்ல இயக்கங்கள்
ஆனாலும் இதிலும் சிலருக்கு குப்பங்களில் ெசல்ல தயக்கங்கள்
அப்படியும் சிலர் இதுேபால இடங்களுக்கு ெசல்ல சிக்கியது இக்குழந்ைத
முகம் ஒட்டி ஆைடயில்லாமல் ெகாசு கடித்து தடித்த முகம் அழுது சிவந்த
கண்ணம்
மூக்கில் சளி ஒழுகி ஒழுகி காய்ந்து இதற்கும் ேமல் ஒழுகு சளியில்ைல இன்னும்
குழந்ைதயின் அப்பாவிடம் ெசன்ற இந்த சமூக ேசவகி கல்வியின்
முக்கியத்துவத்ைத அறிவுறுத்த
பீடி பிடித்துக்ெகாண்ேட லுங்கிைய ஏற்றிக்கட்டிக்ெகாண்டு தந்ைத ெவக்கமில்லாமல்
ேகட்டு
அம்மா சமூக ேசவகியின் உதவிக்கு வந்து சாப்பாடு ேபாடுவாங்களாங்க
ெபாஸ்தகம் வாங்கி ெகாடுத்து மத்தியானம் முட்ைட ேபாடுவாங்களாங்க
துணிமணியும் உண்டுன்னு இந்த அம்மா ெசால்லுறாக ேவணாம்னு ெசால்லாதீங்க
இந்த ெகஞ்சைல ேகட்டு வாழ்க்ைகயின் அர்த்தம் புரியாத அந்த ஜந்து என்னங்க
எனக்கு என்ன ெகாடுப்பீங்க என்று அதிலும் காசு ேதட
இத பாருங்க அரசாங்கம் உங்களுக்கு உதவி ெசய்யுது காசு ேகக்காதீங்க இதுக்கு
கூட
எத்ைதயாவது ெசய்து ெதாைலங்க நான் கூலிக்கு ேபாவனும் என்று அங்கிருந்து
விலக
இதப்பாரும்மா வர பத்தாம் ேததி பள்ளிக்கூடம் திறக்குது அவசியம் வாங்க
பல முயற்சிகளுக்கு பிறகு அந்த குழந்ைதக்காக ேபச ஒரு ஜீவன்
ஆன்டிக்கு டாட்டா ெசால்லு என்று அம்மாவுக்கு ெதரிந்த ஆங்கிலத்தில் ஒரு
முயற்சி
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

40 

குழந்ைதைய ெதாட்ட ைகேயாடு கிறுமிநாசிைனைய ேபாட்டு கழவேவண்டிய
இகழ்ச்சி
ஆனாலும் இந்த சுயலமுள்ள ெபாது நலத்திலும் சிலர் ெபறும் ெவற்றி
பல பிள்ைளகைள உணவிற்கு ஆைச காட்டி பள்ளியில் ேசர்க்க சுற்றி
அப்படியாக பள்ளியில் ேசர கிைடத்தது இந்த குழந்ைதக்கு ஒரு வாய்ப்பு
மீண்டும் பள்ளி திறப்பு நாளன்று அந்த சமூக ேசவகி வந்து நிைனவுறுத்த
குழந்ைதயின் முதல் பிறந்த நாளுக்கு முதலாளியம்மா ெகாடுத்த துணி துைவத்து
காயைவத்து சற்று ெபருத்த குழந்ைதக்கு கஷ்டப்பட்டு அைதப்ேபாட்டு
இந்தாங்க ெகாழந்ைதய பள்ளிக்கூடத்துல விட்டுட்டு வாங்க என்று ேகாரிக்ைக
ைவத்து
தா இந்த சனியன் படிக்க ேபாகுதா ேவற ேவைலயில்ல நீேய ேபா சாவு கிராக்கி
இனி ேபசிப் பிரேயாஜனம் இல்ைல என்று அவேள அந்த குழந்ைதைய தூக்கி
பள்ளிக்கூடம் ேபாேறாம்டா கண்ணா என்று ஏேதா நம்பிக்ைக ஊட்டி
வருவைத அறியாமல் குழந்ைதைய சுைமயாக நிைனக்கும் ஒரு இடத்தில் பிறந்து
அரசாங்கம் தரும் இலவச கல்வி உைட உணைவ நம்பி வாழ்ந்ததாம் அந்த
குழந்ைத!!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

41 

இரு குழந்ைதகள் - ஒரு குழந்ைத பாகம் மூன்று
பாகம் மூன்று: வளர்ச்சி

இங்ேகா சிறுவன் பள்ளி முடித்து வீடு திரும்பினால் ராஜ மரியாைத
அம்மாேவா சிறுவன் கல்லூரி முடிக்கவில்ைல ெவறும் பள்ளிதான் என்று அறியாத
ேபைத
அவன் வந்ததும் அவனுைடய சீருைடைய அகற்றி பள்ளியில் நடந்த கைத
ேகட்டு
அவன் உைடத்து ேபசும் அழுைகப் பார்த்து மகிழ்ந்து யாம் ெபற்ற இன்பம்
ைவயகமும் ெபற ேவண்டி
வீட்டிற்க்கு வரும் நண்பர்கள் அைனவரிடம் மாமாவுக்கு டாட்டா ெசால்லு என்று
ஆரவாரித்து
அவர்கேளா என்னப்பா வந்ததும் உன் புள்ைள டாட்டா ெசால்லுேத என்று
நக்கலடித்து
ஆங்கிேலயர் விட்டுச் ெசன்ற அவலங்களில் ஒன்றான ஆன்ட்டி அங்கிள் மம்மி
டாடி இன்றி
150 வருஷமாக ேகட்டுப் புளித்துப்ேபான டிவிங்கிள் டிவிங்கிள் லிட்டில்
ஸ்டாருக்கு இன்னும் நன்றி
நாைளக்கு என் குழந்ைத வந்தவைர இப்படி ெதாந்தரவு ெசய்யும் என்று உணராத
திருமணமாகாதவர்
அப்படியும் ேநற்று நடந்தைத மறந்து இன்று திருமணமாகி வந்தவருக்கு தன்
குழந்ைதயின் தர்பார்
பாட்டுப்பாடு நடனமாடு என்று எந்த குழந்ைதயுேம உலகத்தில் ெசய்யாததைத
தன் மகன் ெசய்வதாக
உள்ளம் பூரித்து உலகம் முழுதும் என் பிள்ையேய என்று நிைனப்பாக
பள்ளியில் என் ைபயன் தான் லீடர் என்று அரசியலுக்கு இடும் முதல் வித்து
ஸ்ெகௗட் ஆைட என்ஸிஸி ஆைட என்று கைரந்தது தந்ைதயின் ெசாத்து
பிறகு பள்ளி நாடகங்கள் பாட்டு கூத்து என்று மணமாகாத ெபண்கள் நடத்தும்
பள்ளிகளின் வழக்கம்
அதற்கு ஆைட அணிகலன் ேமைட அலங்காரம் ைபயன் நடிப்பதால் எடுக்கும்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

42 

புைகப்படம்
வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர் ேமல் ஓடி ேபாய் வீழ்ந்து சிறுவன் ஒரு நாள்
பிராண்ட
தாய் தந்ைதக்ேகா ெபருத்த அவமானம் குழந்ைதக்கு அப்பா ெசய்யும் வசவு
விருந்தாளி எடுத்த வந்த திண்பண்டத்ைத அப்ேபாேத திறக்கச் ெசால்லி அழ
ஒழுக்கம் வளர்க்க அப்பா குழந்ைதைய அடிக்கப் ேபாக
தாேயா விடுங்க என்று ெசால்ல பாட்டிேயா நீ பண்ணாதைதயா உன் ைபயன்
பண்றான் பாரு
அவேளாடு ேசர்ந்த தாத்தா அந்த குழந்ைதயின் ஆதரவாக வர
எத்தைன ஓட்டுகள் இந்த குழந்ைதக்கு ேசர அடி குைறந்து அழைக குைறத்து
உறங்கிப்ேபாகும்
வாழ்வின் ஒவ்ெவாரு சாதைனக்கும் ெபறும் ஆதரவு மகிழ்ந்து ெகாள்ள உறவு
நண்பர்கள் வருைக விைளயாட்டுப் ெபாருட்களின் குவிப்பு பள்ளியில்
முன்ேனற்றம்
இப்படி சீரும் சிறப்புமாக நாெளாரு ேமனியும் ெபாழுெதாரு வண்ணமுமாக
வாழ்ந்தது இந்த குழந்ைத!

அங்ேகா பள்ளிக்கு மகன் ெசல்கிறானா இல்ைலயா என்று அறியாத ெபற்ேறார்
பள்ளிக்குச் ெசன்று இலவச மதிய உணவு உண்டு ஓெரண்டு இரண்டு ெசால்லி
பிறகு வீடு திரும்பும் வழியில் காணக்கூடாத பல காட்சிகள் கண்டு
பிஞ்சு மனதில் பலதில் பல மாற்றங்கள் ெகாண்டு
ேகாலி குண்டு விைளயாடும் சிறுவர்கள் சீட்டுக்கட்டு சூதாட்டம் ஆடும் ெபரியவர்
யாேரா யாைரேயா எப்ேபாதும் ெகட்ட வார்த்ைதகளில் திட்டிக்ெகாண்டு
யாராவது சாராயம் குடித்துவிட்டு மைனவிைய ேபாட்டு அடித்துக் ெகாண்டிருக்க
தண்ணீர் குழாயடி சண்ைட திருடர்கள் ஓட காவலாளி துரத்த
காணக் கூடாத பல காட்சிகள் அைவ அந்த உள்ளத்தில் ெசய்யும் ஆட்சிகள்
இலவசமாக அரசாங்கம் ெகாடுத்த உைட அளவு எடுத்து ைதத்தது ேபாலாகுமா?
கால் சட்ைடைய முடி ேபாட்டு கட்டி உட்காரும் இடத்தில் கிழிந்து
சட்ைடயில் பல பித்தான்கள் ேபாய் பல நாள் ஆகி குண்டு ஊசி ேபாட்டு
ைவத்து
எண்ெணய் காணாத தைல முடி பரட்ைடத் தைலயாய் மஞ்சள் ைபயில் புத்தகம்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

43 

தூக்கிக் ெகாண்டு
பள்ளிக்கு ெசன்று அரசாங்க சம்பளம் என்று ேவைல ெசய்ய விரும்பாத பல
ஆசியர்
சத்துணவு பல சத்துணவு அதிகாரிகளின் குடும்பத்ைத சத்தாக்கிவிட்ட உபெபாருள்
ஆட்சி அரசியல் ஆணவம் லஞ்சம் என்று அடிமட்டத்ைதேய எப்ேபாதும்
அடிக்கும் ேபய்கள்
இதன் நடுவில் அந்த நாைளய மன்னன் படும் பாடுகள் நாைள ெசருப்புத்
ெதாழிலாளியா
தினச் ெசய்தி தாள் ேபாடும் ைபயனா இல்ைல காவலர் ேதடும் திருட்டுப்
பட்டதாரியா
யாமறிேயாம் அந்த சின்னஞ்சிறு கன்றும் அறியாது அவன் ேபாகும் பாைத
யாருக்கும் ெதரியாது
வீடு திரும்பியதும் அம்மா பசிக்குது என்று அலற இருடா உங்கப்பா வருவாரு
என்று ஆசுவாசப்படுத்த
வீேட திரும்பாத கணவன் அவைன நம்பால் பாத்திரம் ேதய்த்து சில காசு
பார்க்கும் மைனவி
இதன் நடுவில் காமம் என்ற கருமத்தில் விைளந்த ஒரு ெமாட்டு இதற்காக
பிரம்மாவுக்கு ஒரு குட்டு
இனிேமலும் அவைன நம்பி பிரேயாஜனம் இல்ைல என்று வீட்டில் இருந்த அரிசி
தானாக ஏறும் சட்டியில்
படிப்பதற்கு விளக்கு இல்ைல படி என்று ெசால்ல ஆளில்ைல காலம் ெசய்யும்
ேகாலம்
சாராயம் காய்ச்சேவ அரசியல்வாதிகள் வளர்த்துவிட்ட குப்பத்தில் குண்டுமணி
வருமா
வராமல் இன்னும் ஒரு ேநாஞ்சானாக குடிகாரனாக சட்டவிேராதியாக மாறுமா
காண்பவர் இைத படிப்பவர் இப்படி அைனவரின் ெநஞ்சம் கலங்க இப்படி
வளர்ந்தது அந்த குழந்ைத!!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

44 

நீேராைட ெதளிந்தது! கவிைத
இரண்டு நாட்களில் முடிந்துவிட்ட காதல் கைத
இலக்கிய வரலாற்றில் மிகச்சிறிய காதல் காவியம்
அத்தியாயம் இல்லாத அதியசம்
அறிவாளிகள் இருவர் அறிவில் மயங்கியதாக ெசய்த ஆரவாரம்
கைடசியில் காமத்தில் கருகிய மனம்
முடிந்தது இந்த மயக்கம் தீர்ந்தது இந்த குழப்பம்
இனி பயம் இல்ைல பதட்டம் இல்ைல ஆண்ைமயின் உந்துதல் இல்ைல
அக்கம் பக்கம் பார்க்கத்ேதைவயில்ைல அடிக்குரலில் ேபச ேவண்டியதில்ைல
கண்கைள கண்கள் பார்க்கும் ேபாது தைல குனிய ேதைவயில்ைல
உள்ளுக்குள் ஓைச இல்ைல ெபாய்யாக ெசய்யும் பூைசயில்ைல
இனி மங்களம் எங்ெகங்கும் இல்ைல எந்த கலங்கம்
ெபாய் விலகியது உண்ைம ேதான்றியது
காதலுக்கு ெவற்றி கண்ணியத்திற்கு ெவற்றி
காதலனுக்கும் ெவற்றி காதலிக்கும் ெவற்றி
காதலர் இைணயவில்ைல ஆனாலும் காதல் ேதாற்கவில்ைல
அதிசயமாய் பார்ப்பவேர ேகளுங்கள் ெசால்கிேறன்

சுனாமியால் அைசக்க முடியாத விேவகானந்தர் பாைற நான்
ேபார்கள் பல கண்டு பலம் கண்ட சீனப்ெபருஞ்சுவர் நான்
கயிற்றில் நடந்து பல காட்டாற்று ெவள்ளங்கைள கண்டு கலங்காதவன் நான்
கண்டவற்ைற கண்டு மயங்காதவன் நான் உடற்ப்பசியறியாதவன் நான்
தூக்கம் கண்டிேலன் ஏக்கமும் கண்டிேலன் நான்
துக்கம் உைடத்தவன் துன்பம் துைடத்தவன் நான்
ெமாத்தத்தில் ெவள்ளத்தின் நடுேவ ஒரு ெதளிந்த நீேராைட
மக்கள் ேபாற்றி ேபாற்றுவர் எனக்கு ெபான்னாைட

இந்த நீேராைடயும் கலங்கியது ஒரு நாள்
குளிக்க வரும் குதிைரகளின் குளம்பால் குழம்பியதா - அல்ல
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

45 

கன்னிப் ெபண்கள் ேமனி பட்டு அரண்டதா - அல்ல
காட்டாற்று ெவள்ளம் கைர கடந்ததாலா - அல்ல

கள்ளம் கபடமற்ற ஒரு தாமைரயின் வரவால்
இன்று பிறந்த குழந்ைத ேபால சிரித்த அந்த சிரிப்பால்
தாமைர இைல ேபால பரந்த விரிந்த அந்த மனதால்
பாசத்ைத ெபாழிந்த அந்த இதயத்தால்
ெதாைலவிலிருந்து கட்டி அைணத்த அந்த ெமல்லிய கரத்தால்
ெபண்ைம ெமன்ைம என்ற உணர்த்திய அந்த தாமைரத் தண்டுடலால்
மலர்ந்த தாமைர ேபால அந்த ெசவ்விதழால்
எல்ைல இல்லா காதைல ெபாழிந்த அந்த எழுத்தால்

தாமைரயால் நீேராைட கலங்கிய கைதயுண்ேடா?
உண்ெடன்றால் இங்கும் அது உண்டு
தாமைர இைலயின் நடுேவ எண்ைண ஊற்றி பார்தத்துண்ேடா?
அந்த எண்ைணத்துளி பட்டதும் அந்த சீற்றம் கண்டதுண்ேடா?
பாட்டியின் வீட்டில் சிறு வயதில் நான் பார்த்ததுண்டு
பல நாட்கள் பிறகு அைத நான் கண்ேடன் இன்று

தமிழ் பண்பாடு ெவற்றியைடந்தது கைதயும் இனிது முடிந்தது
காமம் அழிந்துவிட்டது காதல் ெவன்றுவிட்டது
கற்றுக் ெகாண்ட பாடம் என்ன?
- சலனம் மரணம்!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

46 

தந்ைத
1932-ல் பிறந்தவர் என் அன்ைனைய மணந்தவர்
ேபார்களங்கள் பல கண்டவர் ஊர்கள் பல ெசன்றவர்
சிரித்த முகம் மாறாதவர் சீற்றம் வந்தால் சிலிர்த்ெதழுபவர்
அன்ைப அைனயில்லாமல் காட்டுபவர்
அரவைணப்பில் இைறவைன ேதாற்கடிப்பவர்
பலர் நிழல் ெபற்று அறிவு ெபாருள் உதவி ெபற்றுச் ெசன்ற ஆலமரம்
அந்த புன்னைக கடவுளின் ெபயர் ெகாண்ட எங்கள் வரம்
காதலால் தவமிருந்த ராைதைய மணந்த கிருஷ்ணன்
அன்பு பண்பு குணம் ெகாண்ட மூர்த்தி
தீபாவளி என்றால் தந்ைதயின் ைகயால் தைலயில் எண்ைண
சுடச்சுட தண்ணி ஊற்றுவாள் எங்கள் அன்ைன
சீய்க்காய் ேபாட்டு ேதய்ப்பது என் அப்பா
கருப்பாக இருந்தாலும் தங்கம் ஆகுமா ெசப்பா
15 வயது வைர எங்கள் தைல முடி அப்பா ைகயில்
ைதயல் இல்லாவிட்டாலும் ெசய்வார் அவர் ைதயல்
பள்ளிச்சீருைடயிலிருந்து ெபாங்கல் புத்தாைட வைர
புதுைம பைடப்பதில் ைவத்ததில்ைல என்றும் குைற
பரீட்ைசக்கு படிப்பேதா நாங்கள் கண் முழித்திருப்பேதா அவர்
ெபாடிப் பாலில் காபி காம்; ப்ளான் ேபாடுவதில் இல்ைல அவருக்கு நிகர்
விைளயாட்டு என்றால் அதற்குத்ேதைவயான மட்ைட வீட்டிேல தயார்
ஆனாலும் அடி உைத ெகாடுப்பதில் அவைர தடுப்பவர் யார்?
அப்பா அழுது கண்டதில்ைல நாங்கள் ஆனாலும் பாட்டியின் சாவில் உதிர்த்தார்
ஒரு துளி
தந்ைதயில்லாமல் வளர்ந்த அவருக்கு அண்ணனும் அம்மாவும் மட்டுேம காட்டிய
வழி
பாசத்திற்கு ேபாடத்ெதரியாது அவருக்கு அைண
ஆனாலும் முன்ேகாபத்தினால் பலர் நாட அஞ்சுவர் அவரின் துைண
73 வயதிலும் அவர் இளம் சிங்கம்
கரிய நிறத்தில் அதியமாய் ஒரு தங்கம்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

47 

கருப்பு தான் எங்களுக்கு புடிச்ச கலரு
அவர் எங்கள் குடும்பத்தின் சூப்பர் ஸ்டாரு
பணம் பண்ணத்ெதரியாதவர் ஆனாலும் பிறர் ேநாக ஒன்றும் ெசய்யாதவர்
ேநர்ைமயால் வாழ்ந்த வாழ்க்ைக அதனால் அவர் ேதடவில்ைல ெகட்ட ேசர்க்ைக
ஒரு மைன கண்ட ராமன் கிருஷ்ணன் என்று ெபயர் ெகாண்டேபாதும் ஒரு
கர்ணன்
அவருக்கு இன்றும் ேகாபிகளால் ெதால்ைல ஆனாலும் என்றும் மீறியதில்ைல ஒரு
எல்ைல
வந்தவைர வாழைவக்கும் பட்டினத்தில் இன்று ஜாைக
விைலவாசி உயர்ந்தாலும் ெசய்யத்தவறவில்ைல ஈைக
அம்மாவிடம் அளவுகடந்த பாசம் ஆனாலும் ெவளிேய சண்ைடேபாடுவதாக ஒரு
ேவஷம்
இந்த இனிய காதலின் வயேதா 35 இவர்களின் அன்பில் பிறந்தவேர நாங்கள
மூவரும்
என்ெறன்றும் இந்த தந்ைத தாய்க்கு பிறக்க இைறவா தாரும் வரம்!

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

48 

வாழ்வது எதனாேல
கண்களாேல கருைணப் ெபாழிந்து
வாக்கினிேல இனிைமக் கலந்து
ைககளாேல அரவைணத்து
கால்களாேல உலகம் சுற்றி
மூச்சினிேல உயிைர ைவத்து
இைசயினிேல ெமய்மறந்து
கவிைதயாக வாழ்ந்து காட்டி
அழகிைனத்தான் ெவளிக்ெகாணர்ந்து
உணர்வுகளாேல உயர்ந்து நின்று
நல்லாசானின் அறிவுைர ஏற்று
அடக்கத்திேல சிறந்து விளங்கி
கடைமயிேல தைலச் சிறந்து
பிறருக்காக மனம் கசிந்து
மனதினிேல உண்ைம நிைலத்து
அன்பினாேல சுடர் ஏற்றி
தியானத்தின் முைற அறிந்ேத
ஞானத்தின் வழி அைடந்து
ெமௗனத்தின் உணரச் ெசய்து
ஆரவாரமற்ற ஒரு மூைலயிேல
பிறருக்கும் பகிர்ந்தளித்ேத
வாழ விரும்புகிேறன் நான்

-இதவைர ேதனீயின் துைண ஆசிரியர் எழுதியது. இதற்கு ேமல் நான்
ெதாடர்கிேறன்.

ஆனால் இந்த நல்ல எண்ணங்களுடன் வாழவிடுமா இந்த உலகம்?
என் கண்கைள கட்டி காமத்தில் கைரத்து
வார்த்ைதகளில் ெபாய் எனும் நஞ்ைச ஊட்டி
ைககளில் லஞ்சம் எனும் கைற படிய ெசய்து
கால்களால் ெசல்லக் கூடாத இடங்களுக்கு ேபாகச் ெசய்து
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

49 

மூச்சினில் பணம் புகழ் எனும் நச்சுக்காற்ைற கலந்து
இைசேயாடு மாது மதுக்கைள ருசிக்க ைவத்து
கவிைதகளில் கலப்படம் கண்டு
அழகிைன ஆபாசமாக்கி
உணர்வுகளில் உசிதமில்லாதைவைய ேசர்த்து
நல்லாசானின் அறிவுைரகைள மறந்து
அடக்கம் மறந்து ஆணவமாக்கி
கடைமைய ெதாைலத்து
பிறர் நலத்ைத சுயநலத்திற்காக அழித்து
மனத்திேல உண்ைமைய ெநாறுக்கி
அன்ைப வியாபாரம் ஆக்கி
தியானத்ைத விற்கும் ெபாருளாக விற்று
ஞானத்தின் வழி அைடத்து
ெமௗனம் ஒழித்து ஆரவார கூச்சலிட்டு
உலகம் எைனக்காண அைனவைரயும் ஈர்த்து
பலரிடமிருந்து பலவற்ைற பறித்து
வீணனனாய் வாழ்ந்துவிடுேவேனா என்று அஞ்சுகிேறன்.

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

50 

என் காதலியும் என் கல்லைறயும்
என் சவப்ெபட்டிைய ெசய்து எத்தனித்ேதன் உள்ேள ெசல்ல
வந்தாேள காதலி இடுகாட்டில் இருந்த ெபட்டிக்கு ெமல்ல
அன்ேப இன்னும் இற்க்கவில்ைல காத்திருந்ேதன், நான் ெசால்ல
ெபட்டியில் அடிக்காமல் ஆணிைய ெநற்றியில் அடித்தாள் என்ைன ெகால்ல

இறந்ேதன் - இறப்ைபப் ேபான்று உறுதியான உண்ைம.

தந்ைத வந்தார் அழுதுச் ெசன்றார் தாயும் நின்றாள் ேசார்ந்து
தம்பி வந்து ேதம்பி அழ அக்காேவா புலம்பி அழுது
சுற்றமும் முற்றமும் ேதாழர்களும் ஏங்கி ேசர்ந்து
அவைள ேதடி அலுத்தது கண்கள் அங்குமிங்கும் பாய்ந்து

இறந்தாலும் - இருந்ேதன் அங்ேக ஆன்மாவாக.

அவளும் வந்தாள் கல்லைறக்கு பூக்கள் நிைறந்த கரங்கள்
ஆகா என் கண்மணி அறிவாள் எனக்கு பிடித்த நிறங்கள்
கல்லைற பிணங்கேள என் காதலிைய காண வாருங்கள்
என்ைன ெகான்றாலும் என்ைன காதலிப்பைத பாருங்கள்

இறப்பிற்கு பின் வாழ்ைகயில்ைலயா இடுகாட்டிேல.

இன்ெனாரு தற்ெகாைல ஆத்மா என்ைனப் பார்த்து சிரித்தது
பூக்கள் ேமலிருந்த வாழ்த்து அட்ைடைய எடுத்தது
நண்பா உன் ெபயர் இல்ைலேய இதில் இருப்பது
அவள் ெசய்தது நிைனத்து மனம் ெநாந்தது

இறந்த எனக்கு அவள் இட்ட பூக்கள்...அவளுக்கு யாேரா ெகாடுத்த பூக்கள்

மீண்டும் வந்தாள் ெவறுங் ைகயுடன் ஒரு நாள்
கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

51 

வந்து என் கல்லைறயின் முன் அழுதாள்
ஆகா அவள் இன்னுமா என்ைன காதலிக்கிறாள்
ஏழுபிறப்பிலும் அவேள காதலியாக வருவாள்

இறந்தவன் இறந்தவனாக இருக்க ஆன்மா அவள் இன்ெனாரு கல்லைறக்கு
ெசன்றைத கண்டது.

அவளும் என்ைனவிட்டு ெசன்றாள் இன்ெனாரு கல்லைறக்கு
காதலித்து ஏமாற்றி இன்ெனாருவைனயும் ெகான்றாயா இன்ைறக்கு
திருந்தி நீ ஒருவேனாடு வாழ்வது என்ைறக்கு
காதலி, பிணங்கைள நீ அனுப்பு இன்னும் இங்கு இடமிருக்கு

இறந்தது உடல் அன்று. கத்தி ெசத்தது ஆன்மா இன்று. அவள் காதில்
விழவில்ைல.

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

52 

என் காதலியும் என் கல்லைறயும் - 2
என் ெசத்துவிட்ட உடலின் ஆத்மா தினம் ேசாகம் தாங்கி
அவள் வரைவ மீண்டும் காண இடுகாட்டில் நின்றது ஏங்கி
ேபாய்விட்டேதா அவளிடம் ெகாஞ்சநஞ்ச உண்ைமயும் தூங்கி
இல்லாத என்னுைடய கண்கள் சிவந்தன அழுது வீங்கி
நாேனா அவைள நிைனத்து சுற்றிக் ெகாண்டிருந்ேதன் பல நாளுக்கு
இன்ேறா அந்த சூரியன் வந்தேத ெபருமிதம் இந்த ேகாளுக்கு
திருமண அைழப்புடன் வருகிறாேள - என்ன ெசால்ேவன் ஊருக்கு
கல்லைறகளின் ேமல் ைவத்து அழுதாேள ஒரு ேபருக்கு
என் ெபயர் இருக்க ேவண்டிய இடத்தில் இன்ெனாருவன்
அவள் ெநஞ்சம் கவர்ந்த யார் இந்த கள்வன்
நாெனா உன்ைன நிைனத்து புலம்பியதாேல ஆேனன் புலவன்
எங்கைளெயல்லாம் ெவன்றுவிட்டு ஆனான் மாப்பிள்ைள தைலவன்
மலரின் ெகாத்தில் முன்பு அட்ைட கண்டுபிடித்த ஆத்மா என்னருகில்
என்றும் நீ ஆனந்த கூத்தாடு அவள் காதலர்களின் முடிவில்
உங்களுக்கு மரணதண்டைன முக்தி ெகாடுத்தாள் அவள் எளிதில்
ெவறுத்தாேளா பலமடங்கு அவைன இடம் ெகாடுத்ேத அவள் மனதில்.

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

53 

என் காதலியும் என் கல்லைறயும் 3
ெவகு நாட்கள் ஆயின நானும் தனியாக இருந்து
தனிைமக்கு நல்ல துைணயல்லவா மருந்து
ஆன்மாவாக நானும் அைலந்து திரிந்து
கிைடத்தேத கண்களுக்கு ஒரு நாள் விருந்து

யாருேம தனியாக இருக்கக் கூடாது தாேன

இல்லாத மனிதர்கள் ேசர்ந்து ஆன்மாக்கைள அைழத்து
இடுகாட்டில் காதலர் தினவிழாவுக்காக கறி சைமத்து
காதல் ஆன்மாக்களின் மதுவில் ேசாகமும் கைரத்து
ேஜாடி ேஜாடியாக ேபசிேனாம் பைழயைத நிைனத்து

ஆன்மாக்கள் காதலர் தினம் ெகாண்டாடக்கூடாதா

கண்ேடன் அவைள அவளுக்கும் காதலில் ேதால்வி
ஏனடி ெபண்ேண தற்ெகாைல என்று ேகட்ேடன் ேகள்வி
ேதாற்றுவிட்டதா உன்னுைடய காதல் ேவள்வி
உன்ைன விட்டு பிறைர மணந்தாேன யாரந்த பாவி

ஆன்மாக்களில் ஆண் ெபண் என்ற ேபதம் உண்டா

ஆம் நண்பா ஆனால் ஆன்மாக்கள் காதலிக்கலாம் அல்லவா
இனி இறந்த பிறகு வாழ என்னுடன் ெமல்ல வா
நீ என் ஆன்மா காதலன் என்று பிறரிடம் ெசால்லவா
காதல் ேதால்வியான கைதைய என் மனதிலிருந்ேத தள்ளவா

ஆன்மாக்கள் காதலிக்கக் கூடாதா

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

54 

ஆஹா இன்று எனக்கு கிைடத்தாள் ஒரு காதலி
கல்லைறயில் அரங்ேகறும் காதலுக்கு ேவண்டாம் ஒரு தாலி
சாதி மதம் என்று ஆன்மாக்களுக்கு இல்ைல ேவலி
பல நாட்களுக்கு பிறகு இன்ேற மகிழ்ந்ேதன் என் ேதாழி

ஆன்மாக்களின் சங்கமம் இன்ேற

மிளிரும் என் கல்லைறைய என் மனித காதலி கண்டாேள
ெசத்த பிறகும் நீ சுகமாகவா இருக்கிறாய் என்றாேள
மாந்தரீகம் ெசய்து ஆன்மா காதலிைய குடுைவயில் அைடத்தாேள
என்றுேம சுகமாய் நீயிருக்க கூடாது என்ேற ெசால்லிச் ெசன்றாேள

என் ேசாகத்தில் இவளுக்கு என்ன சுகம்

நான் இருந்த ேபாதும் நீ என்ைன மணக்க மறுத்தாய்
நான் இறந்தபிறகும் என் துைணைய ஏன் மைறத்தாய்
என்ைனயும் ேசர்த்து பலர் வாழ்ைகைய ெகடுத்தாய்
ஆண்டவா இவைள இவ்வாேற ஏன் நீ பைடத்தாய்

இம்முைற ஆண்டவனுக்கு காதில் விழவில்ைல

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

55 

ேமாகனின் மற்ற பைடப்புகள்
1. ேமற்ேக ெசல்லும் விமானம் – காதல் காவியம்
2. ெமல்லக் ெகால்ேவன்
3. ஞானி – தத்துவ கைத ெதாகுப்பு
4. கைடசி ேபட்டி – மர்மக் கைத

இைணய தளங்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.

http://www.esnips.com/web/leomohan - Tamil ebooks
http://tamilradio.etheni.com – Tamil Online Radio
http://www.etheni.com
http://www.leomohan.net
http://Tamilamudhu.blogspot.com
http://Leomohan.blogspot.com

மற்ற தமிழ் இைணய தளங்கள்
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

http://www.muthamilmantram.com
http://www.tamilmantram.com
http://www.unarvukal.com
http://www.tamilnadutalk.com
http://www.yarl.com/forum3
http://www.tamizmanam.com
http://www.thenkoodu.com

கவிைத ெதாகுப்பு – ேமாகன் கிருட்டிணமூர்த்தி 

56 

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful