You are on page 1of 6

THI TH THPT QUC GIA NM 2015

THI TH
( c 06 trang)

Mn thi: HA HC; t II (Ngy 24/5/2015)


Thi gian lm bi: 90 pht, khng k thi gian pht

H, tn th sinh: .............................................................
S bo danh: ..................................................................

M THI 302

Cho bit nguyn t khi ca cc nguyn t:


H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133.
Cu 1. Cho s hiu nguyn t ca cc nguyn t: K (Z = 19); Cr (Z = 24); Fe (Z = 26); Cu (Z = 29). Nguyn
t c s electron lp ngoi cng nhiu nht l
A. K.
B. Cr.
C. Fe.
D. Cu.
Cu 2. Tn thay th ca hp cht hu c cha vng benzen c cng thc phn t thu gn C6H7N l
A. anilin.
B. benzylamin.
C. phenylamin.
D. benzenamin.
Cu 3. Cho m gam Al vo dung dch cha Fe(NO3)3 2M v Zn(NO3)2 4M, sau phn ng hon ton thu c
dung dch X v 30,7 gam hn hp kim loi Y. Cho t t dung dch Ba(OH)2 4M vo X, n khi khng c phn
ng xy ra na th thy cn dng va ng 250ml. Gi tr ca m l
A. 8,1.
B. 13,5.
C. 10,8.
D. 16,2.
Cu 4. Cht no sau y khng phn ng vi dung dch NaOH long ?
A. ZnO.
B. Fe(NO3)2.
C. Al(OH)3.
D. Cr2O3.
Cu 5. Este X c cng thc phn t C8H8O2 khi un nng vi dung dch NaOH d thu c dung dch cha
hai mui. S cng thc cu to tho mn X l
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Cu 6. Cho 12,09 gam tripanmitic (C15H31COO)3C3H5 tc dng vi 50ml dung dch NaOH 1M thu c
glixerol v dung dch Y. C cn Y thu c m gam cht rn khan. Gi tr ca m l
A. 12,71.
B. 12,51.
C. 12,91.
D. 13,11.

Cu 7. Cho phng trnh ha hc: aFe3O4 + bHNO3 cFe(NO3)3 + dNO + eH2O


T l b : a c gi tr gn nht vi
A. 9,0.
B. 9,5.
C. 10,0.
D. 10,5.
Cu 8. X l hirocacbon c cc tnh cht sau: tc dng vi dung dch brom, tc dng vi dung dch
AgNO3/NH3, tc dng vi H2 c th to ra buta-1,3-ien. X c th l
A. but-1-en.
B. vinylaxetilen.
C. but-1-in.
D. but-2-in.
Cu 9. Ha tan 6,5 gam FeCl3 v m gam CuSO4 vo nc thu c dung dch X. Tin hnh in phn dung
dch X (in cc tr, mng ngn xp, cng dng in khng i) trong thi gian t giy, thu c 1,792 lt
kh anot (ktc). Nu thi gian in phn l 2t giy th tng th tch kh thu c c hai in cc l 3,136 lt
(ktc). Bit hiu sut in phn 100%, cc kh sinh ra khng tan trong dung dch. Gi tr ca m l
A. 27,2.
B. 24,0.
C. 19,2.
D. 20,8.
Cu 10. Polime khng c ngun gc t xenluloz l
A. si bng.
B. t tm.
C. t axetat.
D. t visco.
Cu 11. Cho cc pht biu sau:
(a) iu kin thng tt c kim loi u c tnh do, c kh nng dn in, dn nhit v c nh kim.
(b) Tnh cht ha hc c trng ca kim loi l d b kh.
(c) Kim loi nng nht l Pb, nh nht l Li.
(d) Cs l kim loi c nng lng ion ho ln nht nn c dng ch to t bo quang in.
S pht biu ng l
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
http://www.moon.vn hotline: 04.32 99 98 98
Trang 1/6

Cu 12. Oxi ha 15,2 gam hn hp cha hai ancol n chc, mch h k tip nhau trong dy ng ng thnh
andehit bng CuO d, un nng. Cho ton b lng anehit trn phn ng vi dung dch AgNO3 trong amoniac
d th thu c 64,8 gam bc. Cng thc cu to ca hai ancol l
A. CH3OH v C2H5OH. B. C2H3OH v C3H5OH C. C3H7OH v C4H9OH. D. C2H5OH v C3H7OH.
Cu 13. Nguyn t ho hc X c mnh danh l nguyn t ca s sng v t duy. iu kin thng, X
l cht rn, khng tan trong nc. X c dng sn xut dim, bom, n chy, n khi, Nguyn t X l
A. Silic.
B. Photpho.
C. Lu hunh.
D. Cacbon.
Cu 14. Khi so snh v tnh cht ha hc ca C2H2 v CH3CHO, pht biu sai l ?
A. u c phn ng trng bc.
B. u lm mt mu nc brom.
o
C. u c phn ng cng vi H2 (xt Ni, t ).
D. u lm mt mu dung dch KMnO4.
Cu 15. Chia hn hp X gm Fe v FeO thnh hai phn bng nhau. Phn 1 phn ng va vi 0,1 mol HCl.
Phn 2 em ha tan ht trong 15 gam dung dch H2SO4 98% un nng thu c dung dch Y v 1,232 lt kh
SO2 (sn phm kh duy nht, ktc). Nng % ca H2SO4 trong dung dch Y l
A. 13,07 %.
B. 13,42%.
C. 10,82%.
D. 12,47%.
Cu 16. Ho cht no di y khng phi l thnh phn ca mt loi phn bn ho hc ?
A. Ca(NO3)2.
B. CaSO4.
C. Ca(H2PO4)2.
D. CaCO3.
Cu 17. Khi b m, mt sc, nhiu ngi bnh thng c truyn dch ng b sung nhanh nng lng.
Khi i thm ngi bnh, nn chn loi hoa qu no di y c cha nhiu loi ng m ngi bnh d hp
th nht ?
A. Nho.
B. Cam.
C. To.
D. Ma.
Cu 18. Vitamin C (axit ascorbic) l mt cht gip tng cng h thng min dch cho c th ngi. t chy
hon ton 3,52 gam Vitamin C ri cho ton b sn phm chy (ch gm CO2 v H2O) ln lt i qua bnh (1)
ng dung dch H2SO4 c, d v bnh (2) ng dung dch Ca(OH)2 d. Sau phn ng thy khi lng bnh
(1) tng 1,44 gam, bnh (2) thu c 12 gam kt ta. Bit tng s lin kt v vng trong vitamin C bng 3.
Tng s nguyn t c trong mt phn t Vitamin C l
A. 18.
B. 19.
C. 20.
D. 21.
Cu 19. Tin hnh th nghim nh hnh v:

Trong s cc kh: NH3, H2S, SO2, HCl, CO2, s kh tho mn iu kin ca kh A l


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Cu 20. Cho cc c im sau: (1) nhit nng chy cao ; (2) kh tan trong nc ; (3) cht rn dng tinh
th khng mu ; (4) tc dng c vi c axit v baz ; (5) lm i mu qu tm. S c im ca cc amino
axit l
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Cu 21. Dung dch X gm cc cation Ca2+; Mg2+; Ba2+ v cc anion Cl; HCO3 (cc anion c s mol bng
nhau). kt ta ht cc cation trong X cn dng va 30 ml K 2CO3 2M v lng kt ta thu c nng
6,49 gam. Mt khc, em c cn X ri nung nng trong khng kh n khi lng khng i th thu c m
gam cht rn khan. Gi tr ca m l
A. 5,500.
B. 4,435.
C. 6,820.
D. 4,690.
http://www.moon.vn hotline: 04.32 99 98 98

Trang 2/6

Cu 22. Phn ng ha hc no sau y sai ?


A. O2 + 2H2S 2H2O + 2S.
C. Cl2 + 2NaOH NaCl + NaClO + H2O.

B. O3 + 2KI + H2O 2KOH + I2 + O2.


D. FeCl2 + H2S FeS + 2HCl.

dung dch Y xanh lam.


Dung dch Y un nng kt ta Z gch

Cu 23. Cho: X + Cu(OH)2/OH

Trong cc cht: glucoz, saccaroz, mantoz, fructoz, tinh bt, anehit axetic, glixerol, s cht tho mn X l
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
+

+H2 O/H
men
glucoz

ancol etylic.
Cu 24. Cho s : tinh bt
Ln men 162 gam tinh bt vi hiu sut cc giai on ln lt l 80% v 90%. Th tch dung dch ancol etylic
40o thu c l (Bit khi lng ring ca C2H5OH nguyn cht l 0,8 g/ml)
A. 230 ml.
B. 207 ml.
C. 115 ml.
D. 82,8 ml.
Cu 25. Ngy nay khong sn ngy cng cn kit do ngi ta rt quan tm ti ngun nng lng t phn
ng ht nhn. Trong cc l phn ng ht nhn ngi ta thng dng kim loi no lm cht trao i nhit ?
A. K v Na.
B. Ca v Cs.
C. Fe v Al.
D. Zn v Cu.
Cu 26. Cho cc dung dch sau: saccaroz, glucoz, anehit axetic, glixerol, ancol etylic, axetilen, fructoz,
metyl fomat. S lng dung dch c th tham gia phn ng trng gng l
A. 4.
B. 3.
C. 2. D. 5.
Cu 27. Ha tan ht 11,88 gam hn hp X gm FeCl2; Cu v Fe(NO3)2 vo 200 ml dung dch HCl 1M thu
c dung dch Y. Cho t t dung dch cha AgNO3 1M vo Y n cc phn ng hon thy dng 290ml,
kt thc thu c m gam kt ta v thot ra 224ml kh ( ktc). Bit NO l sn phm kh duy nht ca N +5
trong c qu trnh, gi tr ca m gn nht vi
A. 41.
B. 43.
C. 42.
D. 40.
Cu 28. Dy sp xp cc dung dch long c cng nng mol theo th t pH tng dn l ?
A. HF, NaHCO3, KHSO4, H2SO4.
B. H2SO4, HF, KHSO4, NaHCO3.
C. H2SO4, KHSO4, HF, NaHCO3.
D. H2SO4, KHSO4, NaHCO3, HF.
Cu 29. Kh biogas l mt hn hp kh phc tp, trong chim hm lng ln nht l kh X (50 60%). X
cng l kh chim % th tch ln nht trong kh thin nhin (c th ln n 85%). Ngoi ra X cn l tc nhn
gy ra hiu ng nng ln ton cu (hiu ng nh knh). X l
A. CH4.
B. CO2.
C. H2O.
D. SO2.
Cu 30. t chy hon ton 4,38 gam hn hp X gm 2 ancol k tip nhau trong dy ng ng metanol v
etylamin cn va ng 0,33 mol kh O2, sn phm chy thu c dn qua nc vi trong d thy to thnh 20
gam kt ta. Ancol c phn t khi ln hn l
A. C2H5OH.
B. C3H7OH.
C. C4H9OH.
D. CH3OH.
Cu 31. Nhn xt no sau y khng ng ?
A. Cho SO3 v CrO3 vo dung dch BaCl2 u thu c kt ta.
B. Zn(OH)2 v Cr(OH)2 u l hiroxit lng tnh v tan trong dung dch NaOH d.
C. Al v Cr khi tc dng vi O2, S hay Cl2 u to hp cht vi s oxi ho +3.
D. Fe v Cr u tan trong dung dch HCl hoc H2SO4 long to hp cht vi s oxi ho +2.
Cu 32. Hiro ha hon ton hp cht hu c mch h X thu c ancol sec-butylic. S cng thc cu to c
th c ca X l
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Cu 33. Nhit phn hon ton m gam hn hp X gm Mg(NO3)2, Fe(NO3)2 v AgNO3 thu c 25,36 gam
cht rn Y v kh Z. Dn t t Z vo nc khng thy c kh thot ra ng thi thu c 500ml dung dch cha
cht tan c nng 1M. Mt khc, nu ha tan ht 2m gam X vo nc ri tin hnh in phn dung dch (vi
hai ic cc tr) th khi lng kim loi ti a c th thu c l
A. 21,36 gam.
B. 39,36 gam.
C. 42,72 gam.
D. 45,12 gam.

http://www.moon.vn hotline: 04.32 99 98 98

Trang 3/6

Cu 34. Cho cc cht: NaHCO3, Al2O3, Al2(SO4)3, Zn(OH)2, NaHS, K2SO3, (NH4)2CO3. S cht va phn ng
c vi dung dch HCl va phn ng c vi dung dch NaOH l
A. 4.
B. 6.
C. 7.
D. 5.
Cu 35. Nhn xt no sau y sai ?
A. Polipeptit km bn trong mi trng axit v baz.
B. Lin kt peptit l lin kt ca nhm CO vi nhm NH gia 2 n v -aminoaxit.
C. Cho Cu(OH)2 trong mi trng kim vo dung dch protein s xut hin mu tm c trng.
D. Cc dung dch glyxin, alanin, lysin u khng lm i mu qu tm m.
Cu 36. Hn hp X gm mt axit cacboxylic no, n chc Y v mt axit cacboxylic a chc Z (c cng s
nguyn t cacbon v s mol ca axit Z ln hn Y). Nu em t chy hon ton 0,25 mol X th thu c 55
gam kh CO2 v 19,8 gam hi nc. Mt khc, nu em cng lng X trn tc dng vi lng d dung dch
KOH th khi lng mui thu c sau phi ng l
A. 45,2 gam.
B. 37,8 gam.
C. 44,2 gam.
D. 49,0 gam.
Cu 37. Nhn nh no sau y l sai?
A. St c trong hemoglobin ca mu, lm nhim v vn chuyn oxi, duy tr s sng.
B. Crom bn vi nc v khng kh do c mng oxit bn bo v, v vy ngi ta m crom ln st bo v
st v dng crom ch thp khng g.
C. Dung dch CuSO4 dng cha bnh mc sng cho c chua, khoai ty; pht hin du vt ca nc trong
cc cht lng.
D. Nhm v hp kim ca nhm c u im l nh, bn i vi khng kh v nc nn c dng lm vt
liu ch to my bay, t, tn la, tu v tr.
Cu 38. X c cng thc phn t C4H6O2 (mch h), c phn ng:
X + NaOH CHO2Na + C3H6O
C tt c bao nhiu ng phn ca X tho mn vi phn ng trn ?
A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Cu 39. Trn 0,1 mol Al vi 0,03 mol Fe2O3 v 0,02 mol Fe3O4 thu c hn hp X. Tin hnh phn ng
nhit nhm hn hp X trong bnh kn khng c khng kh, sau mt thi gian em ha tan hn hp thu c
bng dung dch NaOH d thy thot ra 0,672 lt H2 ( ktc) v cn hn hp rn khng tan Y. em hon tan
ht Y bng dung dch HNO3 c, un nng thu c dung dch Z v 2,8 lt (ktc) hn hp hai kh NO v NO2
c t khi so vi H2 l 20,12. C cn Z khng thy c kh mi khai thot ra v thu c m gam cht rn khan.
Gi tr ca m l
A. 26,25.
B. 29,04.
C. 24,39.
D. 27,80.
Cu 40. T l khi lng phn t gia oxit cao nht ca nguyn t R v hp cht kh ca n vi hiro bng
15 : 8. Pht biu no sau y l ng ?
A. Nguyn t R ( trng thi c bn) c 4 electron s.
B. Oxit cao nht ca R iu kin thng l cht kh.
C. Hp cht hiroxit (vi s oxi ho cao nht) ca R t tan trong nc.
D. n cht R d dng phn ng vi dung dch kim gii phng kh H2.
Cu 41. Hn hp E gm este X n chc v axit cacboxylic Y hai chc (u mch h, khng no c mt lin
kt i C=C trong phn t). t chy hon ton mt lng E thu c 0,43 mol kh CO2 v 0,32 mol hi
nc. Mt khc thy phn 46,6 gam E bng lng NaOH va ri c cn dung dch thu c 55,2 gam mui
khan v phn hi c cha cht hu c Z. Bit t khi ca Z so vi H2 l 16. Phn trm khi lng ca Y trong
hn hp E c gi tr gn nht vi
A. 46,5 %.
B. 48,0 %.
C. 43,5 %.
D. 41,5 %.

http://www.moon.vn hotline: 04.32 99 98 98

Trang 4/6

Cu 42. Cho s phn ng:


+ HCCH (xt, t o )

4
2
CH3OH (X)
(Y)
(T) + CH3COONa
(Z)
Cc cht X, Y, Z, T l sn phm chnh. Nhn nh no di y v T l ng ?
A. T lm mt mu dung dch KMnO4.
B. T ho tan Cu(OH)2/OH to dung dch mu xanh lam.
C. T lm mt mu dung dch Br2/H2O do c phn ng cng.
D. T tc dng vi dung dch AgNO3/NH3 to kt ta mu vng.
Cu 43. Nung m gam hn hp qung X gm xierit FeCO3 v pirit st FeS2 trong mt bnh kn cha khng
kh (gm 20% th tch O2 v 80% th tch N2) n khi cc phn ng xy ra hon ton thu c 24,864 lt hn
hp kh Y. t Y trong bnh cha lu hunh thu c hn hp kh Z thy lng lu hunh gim 0,64 gam.
Dn Z qua bnh cha nc vi trong d th c 20,16 lt kh thot ra. Bit cc th tch kh u o ktc, qung
khng cha tp cht. Phn trm khi lng qung FeS2 c trong X c gi tr gn nht vi
A. 60%.
B. 55%.
C. 40%.
D. 65%.
Cu 44. Cho cc pht biu sau:
(a) Cho dung dch KMnO4 tc dng vi dung dch HF (c) thu c kh F2.
(b) Dng phng php sunfat iu ch c : HF, HCl, HBr, HI.
(c) Hn hp tecmit l hn hp bt Al vi Fe2O3.
(d) Amophot (hn hp cc mui NH4H2PO4 v (NH4)2HPO4 ) l phn hn hp.
(e) Trong phng th nghim, kh CO c iu ch bng cch cho H2SO4 c vo axit fomic v un nng.
(f) Thp l hp kim ca st v cacbon trong cacbon chim t 0,01-2% khi lng cng vi mt s nguyn
t khc (Si, Mn, Cr, Ni...).
(g) Cho oxit st t tc dng hon ton vi dung dch axit HI d, sn phm thu c l st(II) iotdua v st(III)
iotdua.
S pht biu ng l
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Cu 45. Hn hp T gm ba cht hu c mch h, khc chc X, Y, Z (50 < MX < MY < MZ v u to nn t
cc nguyn t C, H, O; mi phn t ch cha 1 loi nhm chc hc trong chng trnh ph thng). t chy
hon ton 0,1 mol T thu c H2O v 4,48 lt kh CO2 (ktc). Cho 0,1 mol T phn ng vi dung dch NaHCO3
d, thu c 2,24 lt kh CO2 (ktc). Mt khc, cho 0,1 mol T phn ng hon ton vi lng d dung dch
AgNO3 trong NH3, thu c 12,96 gam Ag. Cho 0,1 mol T tc dng vi Na d thu c V lt kh (ktc). V
khng th nhn gi tr no sau y ?
A. 1,120.
B. 1,232.
C. 1,344.
D. 1,568.
Cu 46. Cho cc nhn nh sau:
(a) Gim n lm qu tm.
(b) Nc p t qu chanh ty sch c cn bm trong phch nc nng.
(c) Mi axit cacboxylic c v chua ring bit.
(d) lau sch sn mu trn mng tay c th dng axeton.
S nhn nh ng l
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Cu 47. Cho 26,4 gam hn hp gm Fe3O4 v Cu (c t l s mol tng ng l 2 : 1) vo 500 ml dung dch
HCl 2M, thu c dung dch X. Cho dung dch AgNO3 d vo X, thy thot kh khng mu ho nu trong
khng kh, v cn li m gam cht rn. Cc phn ng u xy ra hon ton. m c gi tr gn nht vi
A. 143.
B. 145.
C. 147.
D. 149.

+ CO (xt, t o )

http://www.moon.vn hotline: 04.32 99 98 98

+KMnO /H O

+NaOH, t o

Trang 5/6

Cu 48. Tin hnh cc th nghim sau:


(1) Sc CO2 t t cho n d vo dung dch hn hp NaOH v Ba(OH)2.
(2) Nh dung dch NH3 t t cho n d vo dung dch AlCl3.
(3) Sc kh etilen t t n d vo dung dch KMnO4.
(4) Nh dung dch Ba(OH)2 t t cho n d vo dung dch K2Cr2O7.
(5) Nh dung dch NH3 t t cho n d vo dung dch CuSO4.
(6) Nh dung dch NaOH t t cho n d vo dung dch Cr2(SO4)3.
(7) Sc CO2 t t cho n d vo dung dch Ba[Al(OH)4]2.
(8) Sc kh H2S t t n d vo dung dch FeCl2.
S trng hp thu c kt ta khi kt thc th nghim l
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Cu 49. un nng 45,54 gam hn hp E gm hexapeptit X v tetrapeptit Y cn dng 580 ml dung dch NaOH
1M ch thu c dung dch cha mui natri ca glyxin v valin. Mt khc t chy cng lng E trn trong O2
va thu c hn hp CO2, H2O v N2; trong tng khi lng ca CO2 v H2O l 115,18 gam. Cng
thc phn t ca peptit X l
A. C17H30N6O7.
B. C21H38N6O7.
C. C24H44N6O7.
D. C18H32N6O7.
Cu 50. Cho cc kt lun sau:
(1) CO2 l cht kh gy ra hiu ng nh knh.
(2) Seuxen, moocphin l loi gy nghin cho con ngi.
(3) Dng nc v nc kh bo qun thc phm (tht, c, ).
(4) Clo v cc hp cht ca clo l nguyn nhn gy ra s suy gim tng ozon.
(5) Dng bt S hp th thy ngn.
(6) Dng nc vi d x l s b cc cht thi c cha cc ion: Zn2+, Cu2+, Pb2+, Hg2+, trong mt bi
thc hnh.
S kt lun ng l
A. 6.
B. 5.
C. 4.
D. 3.

http://www.moon.vn hotline: 04.32 99 98 98

Trang 6/6