You are on page 1of 1

THI TUYN SINH VO LP 10 MN TON

Tp. H Ch Minh - 2015

Cu 1. (2 im) Gii cc phng trnh v h phng trnh sau:


a. x 2 8 x 15 0

b. 2 x 2 2 x 2 0
c. x 4 5 x 2 6 0

2 x 5 y 3
d.
3 x y 4
Cu 2. (1,5 im) Trong mt phng ta cho parabol P : y x 2 v ng ng thng D : y x 2.

a. V P v D trn cng mt h trc ta .


b. Tm ta giao im ca P v D bng php tnh.

Cu 3. (1,5 im) Thu gn cc biu thc sau:


x
x 1
x 10

x4
x 2
x 2

x 0, x 4

B 13 4 3 7 4 3 8 20 2 43 24 3
Cu 4. (1,5 im) Cho phng trnh x 2 mx m 2 0 1 , x l n s.

a. Chng minh phng trnh 1 lun c 2 nghim phn bit vi mi m.


b. nh m hai nghim x1 , x2 tha mn:

x12 2 x22 2

4.
x1 1 x2 1

Cu 5. (3,5 im) Cho tam gic ABC AB AC c ba gc nhn. ng trn tm O ng knh BC ct


cc cnh AB, AC ln lt ti E , F . Gi H l giao im ca BE v CF ; D l giao im ca AH v BC.

a. Chng minh AD BC v AH . AD AE. AC.


b. Chng minh EFDO l t gic ni tip.

c. Trn tia i ca tia DE ly im L sao cho DL DF . Tnh s o gc BLC.


d . Gi R, S ln lt l hnh chiu ca B, C ln EF . Chng minh DE DF RS .