You are on page 1of 1

1- Postavenie španielčiny v rámci univerzity.

Filozofická fakulta ponúka štúdium v učiteľskom študijnom programe španielsky jazyk a


literatúra na prvom aj druhom stupni v rôznych kombináciách v rámci fakulty, ako sú
všetky filológie, história alebo filozofia a v rámci univerzity s prírodnými vedami, ako
matematikou, geografiou, biológiou a s humanitnými oddbormi ako psychológiou a na
treťom stupni je možné štúdium v odbore prekladateľstvo a národné literatúry.

Katedra ponúka aj široké spektrum voľne voliteľných predmetov, ako jediná na Slovensku
má kompatibilný program so španielskymi univerzitami, čo umožňuje vzájomné uznávanie
kreditov.

Pedagógovia katedry zabezpečujú aj výuku španielčiny ako ďalšieho románskeho jazyka v


rámci romanistiky cudzieho jazyka a celej fakulty.

2- Učebné osnovy bakalárskeho štúdia španielčiny

Predmety tvoriace jadro študijného programu:


Fonetika a fonológia
Morfosyntax
Lexikológia
Štylistika
Historická gramatika
Súčasná španielčina
Španielska literatúra
Hispanoamerická literatúra
Úvod do metodiky a didaktiky vyučovania španielskeho jazyka
Jazykové zručnosti

Výberové a doplnkové disciplíny:


Frazeológia
Dialektológia
Úvod do štúdia jazyka
Úvod do štúdia literatúry
Reálie
Kultúra a história hispanofónnych krajín
Odborný preklad
Umelecký preklad
Tlmočenie
Latinčina

3- Zariadenie a materiálne vybavenie kabinetu


Katedra má knižnicu, ktorú vedie lektor. Jej fond je pomerne bohatý, aktualizuje sa iba
vďaka lektorátu. Vyučujúci aj študenti pracujú s elektronickými médiami prístupnými
prostredníctvom informačného systému fakulty a internetu.

4- Začiatok a koniec školského roka:

zimný semester: 21.9. 2009 – 19.12. 2009


skúšky 20.12.2009 – 15.2. 2010
letný semester 15.2.2010 – 15.5.2010
skúšky 16. 5. 2010 – 1.6. 2010