You are on page 1of 28

ŒÆı

¯ÆØŒ Æ
ªØÆ ØÆ Æ Æƺı-
ØŒ æªæÆÆ

˙ ¯¸¯˝˙ `ˇ˜˙

¯˝`˚¯ Æ æƪÆØ
ªØÆ ˜ØÆ-
ææ ¯Øæ
`ƺıØŒ —æªæÆø
æø ø
ø ˆØæª ØŒÆº Ø

ŒÆØıØŒ æªÆØ ŒÆØ ı


ı-
æªÆøı ª Ł
—ƪŒæØÆ ˇæª-
ÆØ
ø ¯ººø ˜ÆŒºø (—ˇ¯˜
-
ŒÆØ ı æªÆøı ª
ØŒ ¯ŒÆı ªØÆ Œ
˝Æ Ø ıÆ-
æø
æÆªÆ ¯Ø-
Ø
æ æÆ —ÆæÆŒı
ˇæªø ¯ººø ¸Øıæª
˚æı (ˇ¯¸-
¯ŒÆı
¯˚ ŒÆØ ÆŒºŁø ªæÆÆ-
Æ ø æªÆøø ªø -

¯ŒÆı
¸Øıæª -
ˇæªø
ØŒ ¯ŒÆı ˚æı (ˇ¸¯˚
ıÆŁŒ Ø ØØ ı Æ ˝Æ
ØøŁ Ø Æ ºŒºæøŁ
Æ ØÆæı
Ø Æ ı
ı Æ º ¯Øæ ø
`ƺıØŒ —æªæÆø ŁÆ ı-
æØı æ —ÆæÆŒı
ªØÆ Æ ÆæŁ Øº ÆØ
øÆ ºØ ı Œ

،ƺı ÆÆæØŒ ŒºÆ


ø ıÆø ı ªØÆ
ˇ¸¯˚ Æ Æ ØÆ-
«
æıÆ ı ªØÆ ÆŒæØ
ί ή-
ŁÆ ƪªºÆØŒ
Łı ø ÆŁ
˜ºÆ Æ ŒØ Æ 2Æ
Ææ-
¸ıŒı ø ªÆØ Æ

ı Æ Æ Ææ-
3
ı ÆŒ Ø øæ Æ Ø
Æı ŁÆ ıæı
ØÆæØŒ ÆłØ Æ
ˇ¸¯˚» ˇ æ-
Œ ،ƺ
Ł Ø
ˇ¯¸-
ı
¯˚ «Æ º ŒÆº æØ æÆ

æÆ ºı Æ ıæı
æºÆÆ ˇ¯¸¯˚» ¯-

Ø «ı ŒÆº Æ

ı ªæÆÆÆ ø
ªø ¯ŒÆı»

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 12
¨øæÆ ıøÆ
—ÆØÆ
ƺ ÆæØÆ ŒØıºıØŒ Øæ
æØØÆ ŒıæØÆŒØı ØıŁæØÆ ªı Æƪæı Æ Ø æÆ
Œº ı» —Æ Ø،، ÆıÆæØ-
¯ŒÆı
ØŒÆæØŒ ŒÆŁ- ŒÆ ºª ÆŒı (æ-
Ææ Œø
Æ ŒØ- ˇ¯¸¯˚
æŁØ ææ
ÆæØ ŒÆØ ØØ ı» ` ø Æ æ Œº ı ØÆø
Æ æ ŁØ
Ø
ŒıÆæŒæÆÆ ŒÆØ æıØ æØ ŒÆØ «Æ- Ø ŒÆªæŁ ªØÆ ºº æªÆÆ
ı ı æªÆÆ Æ ŒŁÆæÆ Æ
ÆÆÆ ªØÆ ŁØ ı- ÆªÆ ı ŒÆØ Ø æÆ ŒØØ
æÆ ŒÆØıØŒ» ŒÆ-
—ÆØ-
ÆæÆØ
æÆ ŒØıºıØŒ Øæ æØ ıªŒŒæØø ŒÆŁª- ÆæÆŒÆ Ø ŒÆªæÆ
ƪªº
Æ ØÆ ıæÆ ı łıæÆØÆ Æ ØØ ı ŒÆ
Ø Ø Æ Ææ ıæÆ
ŒÆØ ÆıÆÆ Œı- ÆØÆ `˚¯¸ ˆØÆ-
Æ ŒÆŁ ŒÆØ Ø «æªØ ıłºÆŁø º» Ø ıºı ı
æØÆæ Æ Ø ŒÆØ Ø Æ- ˆÆæغ ŒÆØ ˆØ ŁÆ
ø Æ Æ Œı ØÆØæŒ Œ ¸Ææ
æÆŒæØ ØŒÆøÆ ø ŒÆØıØ- ŁÆ ´ı-
Ø æØ Æı æØØ ØıŁæØÆ ØÆØŒÆÆ Æ ø
Œ ºıŁæÆ ŒæÆ ŒÆØ º ÆØ ØŒÆæØ ŒÆØ Ø æØ Æ
¯ŒÆı ˘Æ —ıºº
ŒÆæø ı Æ ı- ÆÆı
ıØÆ ºª æÆ Ø - Ø æøØŒ ØŁØ
æØ
ø Æ Ææ ÆæŒæ- `ŒºŁ Øæ —ıºº ı-
æÆØ ºØıæª Ø Ø Æ
Œ

Œ ø æØæŒ Ø- ’ ŒÆ-
æøØŒ ºº æØÆ Æƪªººı ŒÆ- ØÆØŒ ªØÆ Æ ÆÆØ Æ Æ
ŁØ ¯ØŁŒÆ ÆæØ ŒÆªæ ŒÆØ ªææØ ˙ ´Æº ƺ º ªØÆ ªæÆ Æ ººø Ø ı-

ÆŁŒÆ Ææ ıÆ ªæ- æŒ ÆØºÆ —Æ-


ıÆØŒ ø ŒÆØ ıØ Æ- Æ
ŁŒÆ ÆÆ ŒÆØ ºº æø- ŒÆŁ -
Œ ŒÆØ Ææ Æ ººø Ø º ˝ØŒºÆœ ´ıº
ÆÆ ÆæØÆ ÆÆÆ æŒ Œº ŒÆ- ØŒ æŁæÆ ı ı ºıÆ
ÆŒæø
ææ Øæ ˝Œ æÆæ Æ ªæØ ı- æÆ ŒÆØ ıæØ Ø æŒØÆØ
ƪªº Ø
ºØØ ªØÆ ºÆ Æı ı ºŁŒÆ Ø ¯- ŒØÆØ ªØÆ ÆØ «ŒØ» `Æ-
æÆ Ø Ø ºØ Œ —ıºº
Øı «ŁøæÆ ıøÆ» Ø æŁŒ Æ Ø Ø- æ Œ ƺ ØıæŒ ø
łØŁæı
…ºÆ ŒÆ Æ ı
ıºı æª «ıæıı檻 -
ıŁæØÆ ŒÆªæ ªØÆ Ø- ø ŒÆØ Ø
`æÆ ¨ØŒºı ı ˜˙ ŒÆØ Æ ÆæÆ Æ ØŁøæ-
ŒØ 17 ŒÆØ Ø æ ı
´ÆæÆ ¯˜¯˚ªæÆłÆ Ł-
ˆØæª ºØ غ ııæª Æ Ø ŒÆÆæƪ ŒŁ ØæÆæÆ
Æ ı «ÆæÆ Æ ŒÆØ-
æ ŒÆªªºº ªØÆ Æ æŁæÆ ŒÆØ Ø Æı- ŒÆØ ı Ø ª ¯ØØŒ ŁÆ
ªØÆ
ıØŒ ªØÆ æØæØ ı ØŒÆØÆ ıæøÆœ- ø 17 Ø -
ØæŒ ıæØÆ ø Ø
ıłº-
ŒæÆ ı ŒÆØ ªØÆ æªØ Œ æªæÆø ı ııæªı ` ªØ ªØÆ ªÆ Æ ıªŒŒæØ-
ÆŁø ºı ııæªı —ÆØ- Æ-
ºıæ ı —ƺ Æ æÆÆ ØÆ Ø ØÆ
˝ØŒºÆœ
ÆÆæŁŒ غ Œ —ıºº º- ŒØŒ ÆŒºıŁ … Ææ
ŒÆ- ı ÆŒı ı-
˙ ı ªØÆ ºıŁæÆ ªÆ ø æØ ŁØ Ø ŒÆªæ Œ

ŁÆ —Ø ıæØ Ø Æ æØ Ø « æºÆ ØıæªŁŒ


ŒæÆ ø ŒÆØıØŒ
Æ ÆÆŒºıłÆ Ø æ øæ-
ı ÆŒºı «Æ Æ Øı ŒÆØ
æØæŒ æøØŒ ÆŁØŒı» ŒÆØ Ø «ºªø ØŒØı- æØ ı»
ØŁØ Æ
ªØŒ ØıŁæØÆ ı ııæ- ııæªı

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 9
ˇ íõıºïıûêù
ŒÆØ õ Œõıòöèæõù
³ï ûñ îêºøúñ «ñ ŒõıòöÆæõŒæÆûëÆŒÆ-
ºè ŒæÆðïë ïî òéúÆ» ôïŒëóñúïûñóûõ-
ñõŁéýñúê ûñù ñ Œ —õıººê öæõúŁéûõ-
«ŒõıòöÆ-
óûÆù òèºØúûÆ þûتØÆ ûñó ëîØÆ
æõŒæÆûëÆ úñòÆëóïØ æõıúüéûØ»
«¾Ø ïóóõïëûï ôéæïûï ûõıù Œõıòöèæõıù •« ² ß %

òõı éýø ŒÆòØè 200ÆæØè» ÆóûéîæÆúï


õíõıºïıûêù `óîæéÆù ¨ïòØúûõŒºéõıù
«—æõúöÆŁïë óÆ ïŒŁéúïØ íõıºïıûéù»
úñòïëøúï Æöþ ûñó öºïıæè ûñù ñ `Łñóè
˚ıæØÆŒëîúıûõı˜˙˚ˇ ŒÆØ ÆöïıŁıóþòïóñ
òïóñ öæõù ûñó Œ —õıººê ÆöõŒèºıłï
þûØ «ïª îéýûñŒÆ öõººéù öØéúïØù îêŁïó
ªØÆ óÆ úÆù öæõúûÆûéłø úêòïæÆ»

ïî îïó ÆóèØ ûõ ıöõıæªïëõ ³èúïëÆð»


úıòöºêæøúï õ íõıºïıûêù ûñù ¯˜¯˚
ˆØæªõù ´ÆæóèíÆ
«˜ñºÆîê ûæÆ ÆŒõÿúÆòï öæûñ üõæè
ªØÆ ŒõıòöÆæõŒæÆûëÆ ˜ïó ıöèæýïØ

ºïıûêù ûõı `˚¯¸ ˆØèóóõù¸Æòèæñù


«³Øºõÿò荒³ó¹ºïıŁïæëèœöùéŒüæÆúñùŒÆØîïóûñóÆłêółòïóÆòغ`-

üæÆúñùŒÆØîïóûñóÆłêółòïóÆòغ`-
õœØ» öÆæÆûêæñúï õ öæþïîæõùûñù ïöØ-

ûæõöêù ˝ëŒõù ¾õæóÆæëûñù


˚Æûè ûñ îØèæŒïØÆ ûñù úıóïîæëÆù ñ Œ

—õıººê îïó éîøúï öïæÆØûéæøºïöûõ-


òéæïØïù öïæë ŒõıòöÆæõŒæÆûëÆù ’ˇûÆó
ðñ-
þòøù õºõŒºñæŁñŒï ñ úıðêûñúñ
ûêúÆòï ïôñªêúïØù ³Æù Æöèóûñúï
«¯óÆù Æöþ ûõıù îıõ íõıºïıûéù öõı
ïóéªæÆłï ûõ ŁéòÆ ïëóÆØ öæûõù Œõı-

òöèæõù òï éóÆó ïŒ ûøó öÆæÆöõóõıòé- öÆæÆöõóõıòé•«

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 9
11 ’SkS
m
1 Im U
m

i i
m tow

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 9
¾ïºïúëªæÆüõ úûõó àöõıæªþ
ˇ —±ˇ¯˜±ˇ½ ûñù ïöØûæõöêù ÆóÆüéæŁñŒï úûõ ŁéòÆ ûøó âÆûðñíÆúغïëõı öêæï ûõ ºþªõ ŒÆØ ûþóØúï þûØ òþóõ õ
üÆŒéºøó ûøó ïŒöÆØîïıûØŒó ŒÆØ ïëöï þûØ öæþŒïØûÆØ úıóèîïºüõù ûõı ˆØÆóóõÿºÆ âÆûðñöæõ-
ëîØõù ŒÆØ ñ
óØÆ éóÆ öõºÿ úõíÆæþ ðêûñòÆ ³éúø ûøó îæþòõı ïŒöæõúøöõÿúÆó ûõ ıöõıæªïëõ úûñ úı-
ïŒöæõúöøóûõı ıöõıæªïëõı éúûïغïûï- ^ é óïîæëÆ «ˇöõØõîêöõûï 躺õ öæþúøöõ ïŒüæèðïØ
ºïúëªæÆüõ úûõó `óîæéÆ ˜ñòñûæëõı óÆ j
I öæõúøöØŒê èöõłñ» ïëöï ıöõóõóûÆù ûñó Œ
.^*` ƒ
ŒÆûÆŁéúïتæÆöûùûØùŁéúïØùûõıïóûþù —õıººê ˙ ûïºïıûÆëÆ öÆæÆîéýûñŒï öøù þóûøù
15 ñòïæó îïó ïëýï ŒºñŁïë úûñ úıóïîæëÆ öÆæè ûõ ªïªõóþù
» `ººèðïØ ñ óõòõŁïúëÆ ¾æïØù æïù ƒ
> þûØ ûõ ŁéòÆ ûñó Æüõæõÿúï èòïúÆ ŒÆØ þûØ ûïºØŒè

îØêæŒñúï ñ ýŁïúØóê úıóïîæëÆ öéóûï ûñó öæõúŒèºïúï õ öæþïîæõù ûñù ïöØûæõöêù òï-
ºïöûè ÆüØïæŁñŒÆó úûõ ûæõöõ- ûè Æöþ ûñºïüøóØŒê ïöØŒõØóøóëÆ
öõØñûØŒþ óõòõúýéîØõ öõı ŒÆûé- » ½ûÆ îØŒÆúûêæØÆ —õººè Æöþ ûÆ þúÆ ÆŒõÿ-
Łïúï ûõ ıöõıæªïëõ —ÆØîïë- úûñŒÆó úûñ ýŁïúØóê úıóïîæëÆ ûñù ´õıºêù ŁÿòØúÆó
Æù ªØÆ ÆººÆªê óõòþ-
ûñù , *
,.? òØúÆó îëŒñ úï õæØúòéóõıù ˜ïó éöïúÆó
îØ-
ŁïúëÆù öõı îØéöïØ ûõ : ,
:?ƒ
; -
r ŒÆØ öõºÿ éôø Æüõÿ ÆæŒïûè Æöþ Æı-
ŒÆëøòÆûøóïŒöÆØîïıûØ- ^fftSli ûè ÆóÆòéóïûÆØ óÆ ïöÆóƺñ-

’’
Œó úûñó ïºïıŁïæëÆ éŒ- /slff üŁõÿó ŒÆØ úûØù ŒÆóõóØŒéù Æë-
üæèúñù ³ï ûñó ûæþöõ- t jyft ^JPftfc Łõıúïù ûõı îØŒÆúûñæëõı
ºõªëÆ þºõØ úıòüóñúÆó [:ó9³ë `ªøªê ºëíïºõı ïóÆóûëõó
ŒÆØ øùïŒ ûõÿûõı ŒÆûÆæ- ,^ëœëœ² ûõı ïŒöÆØîïıûØŒõÿ —Æ-
öïæØõ-
ªïëûÆØ õ ïöëòÆýõù óûïºê ˝ØŒõºÆœîñ ŒÆûé-
g
æØúòþù õöõëõù ÆúŒõÿúï
õ *.**.ƒ Łéúï ñ îØïıŁÿóûæØÆ

öæõºñöûØŒþ éºïªýõ úûõıù îØîè- is


:%:,, ³éúñù ¯ŒöÆë-
úŒõóûïù
Ø

, **’
îïıúñù ïó
>>

ıöõıæªïëõ
ðêûñúñù
—õØõØ

öæûõù õ
ïŒöæõúøöõÿúÆó
½ûÆ òéúÆ ûñù úı-
îØõØŒñ-
ûõ % :ƒ

*^
jSigS
’ ’ úûñ˜ØŒÆØõúÿ-
óñ öæõúéüıªï
ŒÆØ ñ ŒÆŁñªê-
ûØŒþù ºïØûõıæªþù ûõı ûæØÆ ´Æºïóûëóõ
ıöõıæªïëõı âæıúþúûõòõù ½Æºûé
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 9
¢ø Œø ´ıº ŒÆØ ÆØÆ ı-
ˇ˝ˇ łıæÆØÆ ŒÆØ Æ ı ˘Æ —ıºº Ææ
ŁÆ æÆÆ ÆæÆŒæı Œº- ªØÆ ºıŁæÆ ŒæÆ ø
Æ Æ ØŁ ŁØ ı- ŒÆØıØŒ ˜ ŒÆØ
ıºı æØ
æÆ ´ı- ŒÆŁª ƪªØºÆ ŒÆªæ-
Øæ —ÆØÆ
º ø ŒÆƪªº ŒÆØ ı- æØ Ø
ÆÆØ ø ŒÆØ Ø ÆØ
Æ Æ ØıŁæØÆ
¯ŒÆ- ˘Æ —ıºº »9
¯ŒÆı

˙ KcmpiiQpoKpcrtia

Æ Œø ÆæÆıø

æ
—ıºº

» ˙ ıæÆ
ØæŒ æØ
æ
æØØŒ
Ø
ÆØæŁŒÆ
º
» Æ ØŒÆæØÆ
Ø æøƪøØ
» ºªæÆ ŒÆØ
ııæª
—ÆØÆ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 1
¾õ Œþæõù ûøó íõıºïıûó
TQ ŁéòÆ êûÆó «öÆæèöõóÆ Æöþ ïŒöÆØîïıûØŒõÿù ªØÆ öïæØõæØúòþ
ûõı îØŒÆØòÆûõù éŒüæÆúñù ûõıù» ƺºè ñ úıðêûñúñ öïæØúûæè-
üñŒï ªÿæøÆöþûØùöæõúøöØŒéùÆöþłïØùûæØóïŒöÆØîïıûØŒó ŒÆØ
ûÆ öÆæèöõóÆ ûõıù ïóÆóûëõóûñù ˜ØïıŁÿóûæØÆù ³éúñù ¯ŒöÆëîïı-
ŒÆØ õØ öºèûïù öõı ïëýÆó Æöþ õîñ-
úñù ŒÆŁù íõıºïıûéù ªØÆ óÆ
ªêúõıóûñ úıðêûñúñ úï öæõúøöØŒê ŒþóûæÆ ŒÆØ òïØøûØŒõÿùªØÆ ûõ
ŒõØóõíõÿºØõŒÆíªèîïù ‚óÆù òèºØúûÆ íõıºïıûêù Łıòøòéóõùîê-
Łïó òöæõúûè úûØù Œèòïæïù ðêûñúï ŒÆØ ûñó öïØŁÆæýØŒê éæïıóÆ
ïóÆóûëõó ûñù —õıººê îØþûØ ûõıù ŒÆûñªþæñúï ªØÆ ŒõıòöÆæõŒæÆ-
ûëÆ ŒÆØ ïŁëªñúÆó ˆóæØðÆó üıúØŒè ûØ ïóóõõÿúï ƺºè ªØÆ ûõ úþ-

õı îïó ÆöéüıªÆó ûñó ıöõŒæØúëÆ `ù üæõóûëúõıó þòøù öæûÆ óÆ


öæõüıºèôõıó õØ ëîØõØ ûõ Œÿæõù ûõı ˚õØóõíõıºëõı ªØÆ óÆ òñó
ûõıù öæõúí躺õıó ŒÆØ õØ üغõôïóõÿòïóõØ ûõıù .

`æ Mix

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 1
`ı ŒØøØŒ ØÆæØŒÆ ø ŒÆı

˘ ıÆæ ’
˙ ƺ ıÆæ ºø ø ÆŁ ÆØ ˘ ÆŁØŒ ıæØ ø ºø
> ¯ºŁæ `ı ı Ø ŒÆØ ı —æØæØÆŒ ˆıÆı ˛ıºªı

ˆ`¯ æı ªı æØæÆ Ø ÆººªºøØ


¯¸¯¨¯` ˇ˝ˇ ÆŁ Æ Øı º ø Ø -

ıæªØŒ ŒÆØ ııØ æ ø ı


Ø» æÆ ÆÆ ªØÆ Ææ ı Æ-
|g
SJt ŒºØ ø ÆŁ Æ ºØŒ ¢Æ ØØŒ ƪŒ
it æغº ŁŒÆ æÆ - ˇØ ÆŁ ı ˆıÆı —ÆæƺØı ÆÆ

Æ ˆıØ ÆÆ ÆØØ æØ ÆØ-


æı
11 ß ¯Øæ ŒÆØ ¯ºıŁæÆ Ø Æ ÆÆæ Æ
’ ı-
˜æØÆ ºÆØ ı ÆŁØŒ øÆØ ø æ ı ŒØøØŒ ıºı
æı ˆıÆø `ı ØŒÆæ- …ø ÆØŒØ æı
¯ºŁæ ı Æ ÆæØŁ
ı ŒÆØ —æØæØÆŒ ˆıÆı ˛ıºªı ÆæÆØ Æ ØØı ŒØ-
ÆÆæ ŒÆŁ
ÆŁØŒ ıæØ ÆæıÆ øØŒ ÆŒºØ ƺº ŒÆØ ŒØøØŒ æÆØ-

æ ˜ØØŒø ˙ºØÆÆ ˝ØŒºı «ˇ ÆŒºØ ı Æ ŒØøØŒ ø


ØºÆ Ø Ø ŁÆ ÆæØŒ
ıÆæ
ÆØ Ø ºØØØŒ ıÆı» ØÆ
Ææ ø Æø ŒÆØ ø ºØØ ªØŒæÆ Ø ÆŁ ÆæÆŒæØØŒ ØÆÆ Ø -

ƺ ŁÆ Æ Œıæø ØÆ Æ ØŒı ÆÆ ŒÆØ ÆÆ


ºÆØ ¯ıæøÆœŒ ‚ø ı Ø
ØÆæØŒÆ
ÆØæØÆ ºı-
Æ ÆŁæØ
ŁæÆ ŒÆØ ØÆ ıØ Ææ- ¸ªÆ ŒÆØ æÆ
ŁºØØ
ø æÆØ æ-
Ø ıæøÆœŒ ¯ØÆæıÆ Æ ŒÆŁ Æłø ø
ŁØÆ `Ææ Æ ºÆ ˚æı ÆŁ ı ˆıÆı ˚ŒŒØøæø «—ı ø-
Œ ˝ØŒºı ıªæØ ı - ı» Æ-
Ø Ø Æ
ŒÆŁ ØÆ ØÆ ŒÆØ æøÆ
ºÆ ÆłÆ Æ ÆØ ŒÆ ı Æ- —æøØ-
ت `æ ŒºØ ºªØŒ ª
Ø ŒÆØ ø ˜ØÆŒæø ı ºØıæª ŒØøØŒ ÆŒºØ «ŒæØŒØ
Æ
ˆæÆı ¯Øæı Ø Øº- æÆ» Æ-
˜ØØŒø Æ ŒÆØ æÆØºÆ `Æ æÆŒ
Ł ŒÆ ı Æ- łÆ
ŒÆØæ Øæ ŒÆƪªº ŒØ Æ Æ ØºªÆ تÆÆ
æ ºØŒ æغº —ÆæÆ- ŒÆØ ºªØŒ -
ØÆŒæØ æªÆ ı ƪªı ŁÆ
ªÆÆ Øø ŒÆƪªºØ ÆØ ÆŒºØ ØÆ ŒÆØ ı ŒØøØŒ ÆŒºØ Ø-
ø —ø ÆŁ ı æ ı —æØæØÆŒ ˆıØ ˛ıºªı Ø-
ºÆ —ı æ-
Ø ŁØŒ ÆıÆ æª Æ ØæØŒ ÆƺıØŒ æªæÆÆ
Æ ø ÆØØ ÆÆ ŒÆı ı ˆıÆı ªØÆ ØæÆ ı ŒØøØŒ Æ-
ŒÆŁ ŒÆƪªºÆ æÆØØŒ Ł ŒºØ ŁŒ ŒØøØ-
ØÆæ Æ
ıÆŁ
ÆŁæØÆ ÆæØŒÆØŒ ŒÆƪøª Æ Æ Œ ÆŒºØ ÆæÆÆ `ŁÆ ŒÆØ æ
ÆŁ æØŁøæØ ªıÆŒÆ
Œ-

ººı ø ºø ı ºø ºÆÆ
Æ ŒÆØ Ø æØØ Æææłø ø ŒÆŒØŒ
ˇØ ÆŁ ı ˆıÆı ¯Øæ ŒÆØ ¯ºıŁ- æ ˚ÆØÆ
æÆ ºÆÆ Ø ıŒº ı ÆØøØ
Æ ÆŁ Æ ØŒªØÆ ÆÆ …ø ØŒæÆ - º ºÆ
ÆæÆ Ø ÆŁæØ ı ºı Æ ÆØØ ø ıªŒØØŒ Æ Æ ºªØÆ ø ÆŁ Æ
ÆÆ ÆØøı ıŒº ŒÆØ æ- ˆıØ ØŒÆæı Ø Ø ÆÆæŁŒÆ
ºÆÆ Æ ŒÆØ øø º Œºæ ŒØøØŒ ÆŒºØ ı øÆ Æ
ı ˇØ ÆŁ ıªæØÆ Ø ıæø Æ Æ ØŒæÆ ŒÆŁ ıæŒØŒ
ŒæÆØŒ ŒÆØ ÆŁæØı ºı ÆØ Æ
ÆæŒÆ Æ ØØÆ Ø-
غ º ØÆ
ÆæØ º Ø ØıŒºØ Æ ÆØØ Æ
ª ŒØøÆ ØÆ ØŒæ ÆÆ ØłÆ
æ øÆøŁ Æ æغº øæ ıªæÆŒ Ø ˆıØ ØŒÆæ-
Æ æØŁøæØØÆØ Æ ØªÆÆØ —Æ-
ı æŁ Øƌ، ŒÆØ øØ-
溺ºÆ Œ Ø ııæª —ÆØÆ ŒÆØ ŒØ-
ƌ، ı æª Æ Ø ºº ıŒÆØæ
—ºØØ ˚æı Ø ŒØ «ˇª -
øØŒ Æ ÆØØ ŒÆØ ŒØÆ «
» Øæ ªº ŒÆØ ÆıŁÆØ º æªÆØ ÆÆØØ øæ ŒØ
ƺºªºøı ÆŁ ŒÆØ ª æÆ ØÆ Æ ÆØ Æ -
ıºØ
ªØÆ ŒÆØıØŒ Æ ŒÆØ Ø æø- Æ-
ı º ºÆ ªØÆ Æ ŒÆºæ ÆæØ ªØÆ ı
ŁØ æªæÆÆ ÆææıŁ ŒŁ ı øÆ Æ Œºæ ŒØø-
Łæı Œı
Æƪ-
ººØŒ ªºÆ Ø ÆŁ ØŒ ÆŒºØ» ÆÆæı Ø ÆŁ
Œººı

æØÆ Ø ªØÆ -
ØƺØØØŒ ŒÆı

ΠΟΛΙΤΗΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 47
Zmv —Æ挌¸œØØÆ
æØæØÆŒ ªıØ
ŒÆØÆØ ºØŒ ÆÆ ŒØ ŒØø
ˇ—˚` ŒÆØ øæ ººÆ æŒÆÆ æ- ªı ŒÆØ —ºØØ ªØÆ ØÆæø-
—ÆØÆ

ªıÆı Æƺ، æØ ¸ ˇØ ƺØغıŁÆÆªæŁ ŁÆØ


ØŒ ÆØ ŒØØŁŒÆ ØØŒ ÆƪŒÆ ÆæØŁ ÆŁ
`æø ŒØ æı æ æÆø ŒØ-
˝ÆØøŁØØ،،`æı
øÆƺ، ıØ -
¸ Æ ı-
æı æØ
ıæª —ÆØÆ `æÆ
—Æ挌ºØ ŒÆØ -
˜æı -
ªª ÆØ Æ ŒÆÆ-
Ø
ÆØÆ ı ÆØ ØŒÆ-
Łı ºÆ Æ Ø-
Ø Ø ØŒ Œ ªªæÆÆ æ Ø
ƺº ŒÆØ ŒÆ-
`æ ı ÆæØ ıæ
Œı æØ ı ıæªı —ÆØ-
غ æ Æ
ŒØæ —Æ挺-
Æغª ı ŒÆØ
ØøŒæ —ƺı غª º-
ııæª —ÆØÆ ŒÆºººı
`æÆ ˜æı ŁÆ ªØ Æ-
Æ ÆÆæØ Ø
ªæ ı ªıÆı
Æ º ºø ø ˇ Ææ ŒÆ
Øø Ø ÆÆØ- ¯ı ıØŁ ı øæ æ-
40 ŒÆº ª
Ø ªıØ ŁÆ ªØÆ ŒÆÆŒı ı ŒÆØ ØÆ —Æ-
ÆªæŁ —Æ挌ºØ
挌ºÆ ŒÆØ
ŒºØ ØÆØ Ø ØºØ-
ÆÆ
«ØæØŒÆıæØŒÆØÆ-
ŒÆÆ—ˇ˚ØØØØ-ºØ”¸ØØØ`
ªŒ ªØÆ ÆŒæø æıÆ º ØÆæ- ¸’
æı
-¸ıŒøÆ
æØÆı
¸’ ÆıŒØæı
’ ’
¸
23
æ æ ŒÆ
ø ÆÆ» ˇ ııæª ŒÆ- ŒÆº
—ÆØÆ ÆºØŒª æŒÆØ ıØŒ Æ
º ı ŒØæ ø ØÆæø ŒØ-
ŒæØ æ ı ª —Æ挌ºØÆ ŒÆØ
ø ŒÆØ Ø ØŒ ºØŒ Æ ı-
ÆÆ
æ غØæø æØÆ Æ
æªÆŒÆØ،،ıÆæ- ıæÆØŒ æ
Øı ıæØÆŒ ı ıæ-
Ææª `ˇ˝``ˇ˝ˇ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 20
Ł`ßÆ Ø ´ıºØ ªØÆ ø ŒÆØıØŒ
ıæª —ÆØÆ ªØ ºıŁæÆ ŒæÆ
æ ØŒæØ Æ ıºı Æ œ ˘Æ —ıºº ŒÆØ ı `æÆ ˜æı ªØÆ ıÆØŒ ø ŒÆŁª ŒæØØŒ ł

ˇ `˜˝˙ —`¸¸˙˚`˜˙ ı ıæª Łºı ŒÆØ Æı


ŒÆØ ŒæØØŒ ŒÆØ ºº ł ¨ºı
Æ ºªÆØ ŒÆØ Æ ªæÆØ Æ ı
ıºº ı Ł
ŒŁØı ŒÆØ ı ıæı» ˇ ı-
¯Øæ —ÆØÆ
ŒÆ ºı ı ˜˙ Ø «ŒŁ ºº ø
´ıº Æ
ŒÆØ ł ŒÆØ ŒŁ ªØÆ ı Œıæ-
ÆæÆø ŒÆØıØŒ ŒæØØŒ
ªØÆ æØæØ ºıŁ- ÆØ Æ º ŒÆØ ıı

ˇØ ÆÆ ø ŁæÆ ŒÆØ æØ Æ ØøŁ» ˚ÆØ


æÆ ŒæÆ ı ø æØ
ºøæ ø Æ ˜Øı- ıØ « ƺ، æÆ ı ªæÆØ
´ıº Æ
ŁæØÆ ÆØ ıæª `˚¯¸ ŒÆØ
—ÆØÆ ˘Æ —ıºº Æ —ÆØÆ
Ø æ Ø-
ŒæØØŒ Æ ı ıºı ˆØæª ı ıæª Æ

´ÆæÆ ¯˜¯˚ `Ł ˚ıæØÆŒı ı


ŒÆغªı ªØŒ ø ŒÆØ ı-

˜˙˚ˇ ŒÆØ `æÆ ı ˜˙ ÆØŒ æŁØÆ ı ŒÆƺºı ªØÆ


¨ØŒºı
˙ ŒıæÆ —ıºº ıæÆŁŒ ÆŒ- æØæØ ºıŁæÆ ŒæÆ ø ŒÆØıØŒ

ÆØıØŒ Æ ŒÆŁ ŒÆØ ªØÆ ı-


ÆØŒ ø Œø ø ŒÆØıØŒ
ı ÆŒºıŁ Æ ŒæÆØ ºŁæÆ
ŒÆØ æ —ææ ˜ŒæÆÆ
Æ ØŒÆغªØ ıæØæ ı ıæ-
ª ı
ı ıæª $ª 0km ŒÆł Œæı ŒÆØ ŒŒ
ŒÆØ Æı ŒÆØ ŒæŒ
ˇ Œ ¨ØŒºı Æ Ø «ŒÆØ-
ıØŒ ı ŒÆ ŒæØØŒ ıæª
æ ŒÆ ŒÆ-
ºıŁ ºØØŒ ŒÆØ æŁØÆ ÆÆæŒ
Æ ºªØ ªØÆ ØæÆ Æø» ŒÆØ Ø ŒÆØ
º Ø ºæø «ŒÆºŁ ıı
æªæÆÆ ı - ŒÆƺºÆØ Æ ıæª
ÆæÆø —ÆØÆ
æØ ı ˆØı ¸Ææ ı `˚¯¸ ŒÆØ ı `˚¯¸ ŒÆØ ı ı-
ı ıæª
—ææı ¯Øæ ˝Œı æÆæ ÆØŒ æŁØÆ ıŒÆł ı Œæı
ı ø ŒÆØıØŒ ø ı،ƺØ
æ Œº ÆæÆ ŒÆØ ø ÆŁæø»
¯Æ æ Œº ÆæÆ ŒÆØ- ˇ Œ Ææ ø
¨ØŒºı Ø «ÆØ
ıØŒ Ø ı æØæÆØ ºıŁæÆ Æ ŒŁ ØÆ æ ØŒ ÆØŒæÆÆ
ŒŁ ŒÆÆŁŒ ¯Øæ ŒÆØ ØŒÆØ ŒØØ Œ ø Æøæø
˝Œ æÆæ Æ ºØ Ø ŁÆ ŒºŁ ıæ- Æøø º ı ıæªı Æ ºıı

ª —ÆØÆ ªØÆ Æ Ø ªØ …ø ºıı ŒÆ Œ ı ÆŒºı


Ø `æÆ ¨ØŒºı Øæ ŒÆØıØŒ ªØÆ Æ æ Œ ø ıæø
Æ «ªªÆ ŒÆØ ÆØ ı Ø Æ Æı ŒÆØ Æ ØŒÆغªı ØÆ
ØÆŒıæ ı `˚¯¸ ŒÆØ Ø ıæª ŒŒ ı æ Æı»
ı Øø ıæª ŒÆØ Ø
—ÆØÆ

ΣΗΜΕΡΙΝΗ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 17
p Œºª
ŒÆ Ø Ø
¯ˇ¯ Æ æØŁ ŒÆØ ŒŒº ø Œºª ø
øØØŒŒºªıŁÆ ˚ıæø تØÆ Æ
ØÆŁ Æı æ æıæØ Æ ØØŒ
ÆØ Ø ØØŒ ÆæÆØ Œºª ÆæÆŒæÆØ æ-
˙ Ææ ªØ æÆ -
Ø Æ ŒÆ ØæŒØÆ ı
Æ Ø Œºªø ˚ıæø ŁÆ æƪÆØŁØ æØ-
Ø ˇıªªÆæÆ æ ŒºªØŒ
ÆÆæ-
ÆºÆ øø Æ-
Ø Æ ØæÆ ıÆØŒ
—æıØŒ æ ŒæÆ
Æ 84 ŒÆØ Æ Æ Ææı Ø-
˜ØØ- -
æ ŁÆÆæ
ŒØŒ ı-
æÆ Æ ÆØ
ØØ- ‚ªØ Ææ
ºØ 4 ı Æ
˚ı- ˇıªªÆæÆ
Œ ‚ø ÆÆÆØ Æ
æø ˇıªªÆ- `æØ `˛˚
ØÆŁ Ø

æÆ ŒÆØ - _ Œºª
æ —æø-
Frederick Zxtq
æÆ ı 11 Ææı Ø Œºª
1 5 ŒÆØ æ ¯—`˚ Ø 1 2 Ææı -
ŒºªØŒ ØÆØŒÆÆ ı- Ø Œº-
˙ Łı Ø 13 ı Æ
ÆØ ÆæØ ˚æ ı-
ŒÆØ ª ´º ŒÆØ øØÆ Ø
ªŒŒæØÆ `æ ˛- 14 Ø Œºª ŁÆºŒ
ØÆŒ Ø (`˛˚ ƺº ŒÆظ-
˚
Œıº ŁÆ æØ æ-
æØÆ Ø 18 Ææı
Æ Æ ØØÆæÆ - Æ-
ŒºªØŒ ıæ ŁÆ
ÆØŒ ıÆØŒ Œæ æŁ —ÆØØ ˚-
ÆØ ºº Æ ˙øæı
æı
´ÆºØ ı ŁÆ ŒºØ ¯`ˆˆ¯¸` —˘ˇ—ˇ¸ˇ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 20
¢ÆłÆ Æ ÆÆÆ ´ıº ªØÆ ı ºØØŒ æıª ŒÆØ ŒÆŁ ı

«Ø ººØ» ŒÆØ æŒØÆ


^ ‚£ø Æ Æ æÆ ı ªŒ ı ¯øæØŒ ŒÆØ ØØ Øº ææ ı ı
´ıº Ø æøØ
r ıƺ ` ˝ı ¯ºŁŒÆ Ø ı `˚¯¸ Æ ÆŒºÆ
ıºı ı ÆØ ºØØŒ ƺı «Ø ººØ»

ˆ`¯ ŒØ ŒÆƪøª Æ øæØ ıºŒı

˚`` `´´` … Ææ ¯˚ -
ºØØŒ æªø
ª Ø ˚` Ø ŒÆÆ ı
ªªæÆ
æ Ø- ŁÆ ÆÆ ø ÆŁŒ Æ Ł ˙ ¯Ø-
ºØØŒ ØÆØ Ł
1 ƒ æ ¯ºªı ı ªØÆ ŒÆŁ- æ æŁ Ø ŁÆÆ ÆØ ºØØŒ
| ƒ ø ºØØŒ æªø ˚m ƺı ŒÆØ æŒØ æø Æ ØæÆ
m m æ Ææ ªª Ø Ææ¯ ÆØÆÆ ø ˚æø ıæÆ ø º …
Ø ØıŒæØÆ Ææ æø ı ˝Æºı Ææ Ø
ı ıºı Ø ªØÆ
ªªæÆ ı æ Æ ºº - ÆÆØ `Æ ˜ØŒÆæØ ªØÆ ÆºÆ Ø
ŁÆ
æÆ Æ ºØØŒ ƺı ØıŒæØ ı-
¯Æ Ææ ø Øø ÆØ Ø Ø
ªæÆł ı ø Æ Æ Æ Æ-
ı ø Æ ÆØŒÆØ Ø ˚æØØ º ƺÆ
ØØ ı Ø ÆæłÆ ØÆªÆ —æ-
ı ŁÆ
˙ ŒıºŁŒ ØæÆ - Ł Ø æ ÆÆ ı ªØÆ ØÆ ÆæÆ
ÆØÆæŁ
˚Æ’ ı ºØØŒ æıªÆ ÆææŁŒ
Æ Ææ Æ ø ıºı ı `˚¯¸ ŒÆ- ŒÆŁ Æ
ø ıºø Ø Ø ÆÆæØ ÆØ- ƺº ÆæÆØ Ø ˚ƺ ı Ø
ı
ºØØŒ ƺı æØØÆ ÆæÆŒ- ÆØ æ æ ı ÆÆ ÆØ ªØÆ

«Ø ººØ» ˝Æ `ŒŒºı ÆºØ ºªø ø ø


æØ ø ˙ Œ

Æ ÆÆı æÆıÆ Ø ÆæÆŒæØ ˚æ ˚ı


ÆæÆ ı ø ÆºÆ ıØÆ
ŒæÆ «Ø ººØ» Æ ÆŒªÆØ Æ ˜ØÆ æıØ
«ıªª»
˚Æ æ Æ ı ıºı ı ˜˙ `
…ø ØÆŒ Æ ŁØ ı Ø ÆØ-

ºØØŒ ƺı Ø Ø ÆØ -
˝ı ı ¯øæØŒ ˝ º
ıºØŒØ
¯Ø- ı ŁÆ ÆæÆ ˜ŒæØ ı
ÆØÆæŁ æŁŒ ŒÆØ ææ
2009 1201 ŒÆŒÆ ØÆÆ ºÆÆ º-
æ ˆ ˆøæªı `æ ªØÆ ÆÆ ı
ııæª
ºØ 767 øÆ ııæª ¯æªÆÆ Æ
æÆ æøÆÆ ı Ł Œ ˝ı
º 220 Œ ıæ ı ŁŒÆ -
0 ıºı Æ ŁØ - º
ıªªØŒ
ı ŁÆ 2009 Æ 18 Œ ÆæÆ
Æ ÆŁæı Æ ııæª ¯øæØŒ
ı ºØØŒ Æ-
ŒºØŒ ØıŁı ªØÆ Æ - ºØØŒ æıª ÆØ
˚
ºı ˇ ııæª ¯øæØŒ Ææ Ø ÆÆ-
æØ ŒÆØ `ØæÆØ (˚` ˜æ —ºıŒæı ˘- Ø

ªøæØØ æıª ŒÆØ Ø æıª ıº-


Æ æøŁ ªØÆ ıæغŁŒ
æøÆØŒ 2009 غÆØ-
æØÆ ¯Ø- æÆÆ
ØÆ ıæÆ ıæªØŒ
ŒÆ Æ 2008 (1400 ŒÆØ ÆæØŁ æÆ -
æ ªØÆ `ƺ `ººÆ ÆÆ ı
˚ıæØŒ æı 3000 `ı ı 挺 ø ø
˚Æ ¯˚ ªØÆ ÆæÆæ ØÆ
ø ø ıºı Ł Æ ØÆ ª-
ÆæÆ ŒÆØ Æƺ Æ º ı º
Œ ˝ı ƺ- ØŒ ºªŒæØÆ ØÆ ŒŁ 2008
æŒÆ ØŒ ŒıæØŒ
Ø ˚æ `Ø `ºı ˚-
ººªæÆÆ Æ ŁØ ªØÆ Æ ˝-
Ææ
ı ı ºØıæª Æ 2004 غ¯ ŒÆ
º Æƺ ŒÆØ `ıÆ ªØÆ ı-
æ ºØ 32 Æ Æ ¯ÆØ ºØÆ ŒÆ-
Ł ºÆŁæÆı ŒÆØ ŁÆ æ ıø
ƪæÆ ‚ŒŁ Ø ÆæÆ ØŒª-
ØÆ ı ŒÆØ Æ ÆºÆŁ ı
ÆÆ
- ØÆ 4 Æø ( ÆØ ıæøØŒ º-
Œ ıºØŒØ ÆæÆØ ˚æ ŒÆØ ÆØ æª
ªø Œæ ŒØØ Œæ 3 ıæ Æ
º ˚`
ت ı Æ ØŒªØÆ Æı ºÆ -
Ø ŁÆ ŁÆ ÆæÆ Æ ıæ
¯Øº ØÆÆæıæÆ ºØ 1

æø- غ ŁÆ ªØÆ ŒØ ˇ Œ
ıºØŒØ
ˇ Œ ıºØŒØ ŒıÆ ø
Ææ Ł Ø ııæª ı æŒÆØ
ø ŒÆØ ı Æ ºØ Ø ˜˙
Œıæ ºæ-
Æ
ØÆØŒÆÆ ææ ¯Æ ªØÆ
Ø ŒıæØŒ æªÆØ ªØÆ Æ
Æ 80 Łø ØÆ ªØÆ ØÆ ø ÆØ-
ØÆŒłØ Œ ˆøæªı ŒÆØ Æ ı Ø Æ Øº
ı ŁÆ ŒØ Æ ºØªæÆ Œæ
«—» ıºØ-
Øæı ı ØºÆ Œ
Ææ ØÆ ˚æ ˚ı ı -
ŒØ Ææ Ø Ø æøØ Æ Œ ŁÆ ı ºØıæªÆ æØÆØ ÆÆ —æŁ
ŒÆØ ŒÆØ ªØÆ ØØ Ø-
æŒÆæØŒ ØŒ
º- Ø ı ¯Æ ø ÆØø
º ææ ´ıº `æ Ø
ÆÆ- æ ŒÆ ŁÆ غÆØ ŒØ
ŁŒ ªØÆ Œ ˝ı Ø Æ
Æœ ŁÆ ØŒæıŁ ŒÆØ Æı ŁÆ ÆØ
æÆ ŒØ Œ —ºıŒæı æ º
ıªª ªØÆ
ı Œæı
Æ æŁØ ı ı Ø ÆØ

ΠΟΛΙΤΗΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 3
¾Æ ýÆòþªïºÆ ûøó ıöõıæªó ¯úøûïæØŒó ŒÆØ ¯æªÆúëÆ îïó ŒæèûñúÆó ªØÆ öõºÿ úûñó ŒõØóõíõıºïıûØŒêïöØûæõöê
¯ºéªýõı 0 ˝ïõŒºêù ½ıºØŒØûñ éŒÆóï ºþªõ ªØÆ öæõíõŒèûúØÆ ïóÆóûëõó ûõı (áˇ¾ˇ â±²²¾ˇ½ ¨¯ˇ`ˇ±²`˙½

ΠΟΛΙΤΗΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 3
Æ ªØÆ
ÆØæªø Æ ºÆ ºØ
—ıºº
¢æÆł ŒÆØ æ Ł
ŒÆ- æÆØ»
ØæŒØÆ ı —æŁ Ø ØÆ ŒºŁŒ
—ÆØÆ ´ı- Æ ıæª Æ-
¯Øæ —ÆØÆ Æ

º ØıŁæØÆ ¯ŒÆ- æÆ Æºº ºæł’


ı ˘Æ —ıºº Æ- ªØÆ ıæÆ Æı ŁÆ -

æ «ºıŁæÆ ŒæÆ ø ı ı ŒÆØ ŒºŁŒ Æ ÆæÆ-

ª Æ ŒÆØıØŒ ŒÆØ Æ ææ ˚Øı-


ØÆø ª Æ ºıØŒ ¯Øæ —ÆØÆ Æ ŒÆØ
¯» ø æÆ
æÆØ ŒÆØ Ø ŒÆÆŁØ
Œ Ø Æ ^ L WI1XOW LI ||_i IWJI U V LU V V /\ILJC
—ıºº I

ƺł ø ŒÆŁŒø Ø æ
ÆØ º Æ ˇ ˝ØŒ-
«Æº ŒÆØıØŒ —ƺ
Æ ŒÆŁª Ø Ø ºı Ø
ºØ Œ
ØŒæ Ø

ı ıØ ÆæÆÆÆ ŒÆØ —ıºº ÆØ ŒŁØ —æ-


ŒØØ Łøæ æ æØ-
Ø Æ ıæı ˜ŒæÆÆ ˜æ
ıªı ºıŁæÆ ØÆ ıæªØŒ ıºØ ŒÆØ
ª
Æ ıæø ƺº ºØ Ø
ºŁÆ Æ Øºı ı ØŁÆæØŒ Ø ŒæØøÆ ØÆ ªØÆ Æ Æ
ÆæÆÆÆ ŒÆØ ıæØ ØÆ Æ- ºø Æ Æ ŒÆÆŁØ ÆººØ
ııæª ŁÆ ÆŒØ Ø-
æ ØÆæºø ø ªªø» —ÆØÆ
˙ Œ Ø «ªØÆ Æ- ŁÆæØŒ æıÆ Æ
—ıºº
Æ ˙ ´Æº-
Øæªø Æ ºÆ Æ ŒÆØıØŒ
Œı- Æ Æº Œº ıæª —ÆØ-
ŒÆØ ºØØŒ æøÆ Æ ŒÆØ

æØ ŒÆØ ºıÆØ ı ºø» Æ Ø ØÆæØ ØŁÆæØŒ


ªØÆ ı ÆŒºı ø ŒÆŁª - ÆæøÆ Æ æØ ŒÆØ Æ

Ø æª Æıæ Æ - æıˆ ŒØ æ
ÆŁ
æ-

ŁÆ «ªØÆ ÆØ ı

`º º-
Æ ØŒæ
Æ ŒÆŁ-
ª Ø

Ø ı
ıØ
ÆæÆÆÆ
ºø Ø
ÆØ Ø-

ıŁæØÆ
¯ŒÆ-
ı
ΜΑΧΗ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 7
ëºïë ûñó ÆóÆŒÆ-
—õıººê óÆ
Œ

ºéúïØ ûÆ þúÆ éýïØ öïØ


öïæëöïØŁÆæýØŒó
öÆæÆöûøòèûøó ûøó öÆæþóûøó úêòï-
æÆ ïŒöÆØîïıûØŒó úûñ ´õıºê
ˇ ïŒöÆØîïıûØŒþù ²èŒøíõù ²ÆŒíõı

ΜΑΧΗ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 7
—þûï îØŒÆØõÿóûÆØ õØ

ïŒöÆØîïıûØŒõë óÆ òغõÿó
˚Æûè ûÆ èººÆ õ öæþïîæõù ûñù ¯öØ- úûñó èúŒñúñ ûøó ŒÆŁñŒþóûøó ûõıù
ûæõöêù —ÆØîïëÆù ˝ëŒõù ¾õæóÆæë- ýøæëù ûñó öæõñªõÿòïóñ èîïØÆ ûñù
ûñù Æóéüïæï þûØ õØ ïŒöÆØîïıûØŒõë
òöõæõÿó óÆ îñòõúØõöõØõÿó Łé- …öøù ïëöï õ
¾õæóÆæëûñù «ª
Œ

úïØù ÆöþłïØù ûõıù úûÆ ³³¯


ŒÆØ
úıªŒïŒæØòéóñ öÆæèªæÆüõù Æöþ
ÿúûïæÆ Æöþ ûæõöõöõëñúñ ûõı ˝þòõı ûñó łêüØúñ ûñù ˝õòõŁïúëÆù îïó
òõı —ïæë ˜ñòþúØÆù àöñæïúëÆù ŁÆ ıöèæýïØ öºéõó õöþûÆó ŁÆ ıöèæ-
`öþ ûñ ´õıºê õ Œ
¾õæóÆæëûñù ýïØ òØÆ èöºïûñ ïºïıŁïæëÆ úï úýé-
ïëöï þûØ ŒÆûè ûñ ŒÆØ öºéõó òï ûñ
îëøæñ úñ îØèîõúñ öºñæõüõæØó
úıóïîæëÆ ûñù ¯öØûæõöêù —ÆØîïëÆù îñòþúØÆ ûõöõŁéûñúñ ïöØ-
ŒÆØ ûñ
úıðñûêŁñŒï «ñ öæþûÆúñ ûõı ýïØæñòèûøó ŒÆØ Æöþłïøó Æöþ ïŒöÆØîïıûØŒõÿù»

öÆØîïıûØŒõÿù»
öõëñúñ ûõı ˝þòõı —ïæë˜ñòþúØÆù äúûþúõ õ Œ ¾õæóÆæëûñù ïëöï
àöñæïúëÆù ŒÆØ ªØÆ ÆüÆëæïúñ ûñù þûØ «îïó òöõæ óÆ îØÆóõñŁ þûØ

ïöëòÆýñù öÆæƪæèüõı» ŒèöõØõù òöõæïë óÆ úûñæëôïØ ê óÆ


`ıûê ñ «ïöëòÆýñ öÆ ıöõúûñæëôïØ þûØ íèúïØ Æıûêù ûñù
üõù» úÿòüøóÆ òï ûõó õæóÆ-
Œ Ø
ûæõöõöõëñúñù úûñó õöõëÆ öæõ-
æëûñ ÆóÆüéæïØ þûØ «õØ ïŒö ýøæïë ûõ ˚õØóõíõÿºØõ ŁÆ éýïØ ûõ
ŒõëºïØûõıæªõëîïó òöõæõÿó óÆ îñ- îØŒÆëøòÆ óÆ ïôıíæëðïØ úıººêíîñó
òõúØïÿõıó ê
óÆ òïûÆîëîõıó Æöþ
ûñóûñºïþæÆúñ ê ûõ æÆîØþüøóõ ê
õöõØÆîêöõûï 躺õ òéúõ õöõØÆ-
îêöõûï ÿºñ ñ õöõëÆ ÆóÆüéæïûÆØ

ΜΑΧΗ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 7
˜ØÆØØ —ÆØÆ ªØÆ ØŒÆøÆ ºŁæ ŒæÆ

ˆØÆ Æ ØÆ . .
˘Æ
˙ ı ØŁ ØØÆæÆ ıłº ı ŒÆØ ØŒæŁŒ ÆØÆæŁ ıºı
> ŒÆØ ÆæÆø ŒÆØıØŒ ØıŁæØÆ ¯ŒÆı ˘Æ —ıºº

ˆ`¯ æØæÆØ Œ ı ØŒÆØÆ


ˆ¯ˆ` `` ºıŁæÆ ŒæÆ ıªæÆÆ
Ø Ø ŁÆ Ł ŒÆØ æª
ºıŁæÆ Æº Æ Æ Ææ ı ŒÆ-
ŒæÆ ŒŁ
ØŒÆøÆ Ø ªÆØ ø Ø
Łª ıØŒ —ƺ ˝ØŒº
ı Æı ı Œ-
æØØ
_ _ æßı ª ıæ-
ı `ÆæŒÆ ÆØÆ
Æı Æ æØÆ æØæÆØ Æ ŒÆŁª

¯Œ ÆÆæ Ø æØØ
ŒÆØıØŒ

ÆƺÆı Ł ı øæ Æ ¨-
ÆØıØŒ ŒÆÆ ŒÆØ Ø ıºı `
ÆŒ ƺª ˙ Æ ÆØ
ØŒºı (˜˙ ŒÆØ ˆ ´ÆæÆ (˚
ƺ —ÆØ Æ ªÆØ Æºº -
غª ¯˜¯˚ Ø Ø ŒÆØ ªæÆłÆ ŁÆ æ
ºª ˙ æتæÆ ÆØ Łøæ-
ı ˇ Œ ¨ØŒºı ŒÆªªØº
ØŒ ƺº ıłØ ºªØ Æ Æ
Ø ŒÆØıØŒ ı ŒÆ ŒæØØŒ
ØÆæÆÆŒÆ ŒØı-
Ł ı —ÆØÆ æ ÆÆæŒ
ºıØŒ æ ı Æ æ-
—ÆØÆ ØŁŒÆ ˆØÆ Œ ƺ ıªæØ Ø
ªæÆÆØ ı º -
Œ ºØŒ æØ ºØŒ ø
Ææ Łø łı-
ÆŒæøÆ Æ ŒÆªæı
æ Ææ ÆæÆ ŒÆØ-
Ø ØŒØØŁŒ ıæ ı-
17 Æ
ıØŒ yta æØæØ ı ØŒÆØÆ ˝ØŒ-
æøÆœŒ æªæÆÆ ªØÆ Œ
ŒæÆ ı ŒÆØ æªØ ıłºÆŁø
ºÆ Æ Ø ØıŁæØÆ
º ı ı —ÆØÆ Ø æ ı ˘Æ —ıºº - Æ Ææ
æ Ææ Ø ıæÆ- ÆæŁæªæÆ-
º Æ
æØÆØ æŁæ 51 Æ Æ-
Æ ı ı Æغ غ
æØæÆØ Œ ı ØŒÆØÆ ØØÆ-
Æ ææ Æ ÆØ
ŒÆØıØŒ
ºıŁæÆ ŒæÆ ª ø
æÆ æŒØŒ ªØÆ Æ ºŁ æÆ
ÆØıØŒ ÆÆÆ ØÆ-
…ø Æ ı `Ææ ŒÆ Œ ¨Ø-
æ º æ ŁÆ ı
Œºı ŒÆØ æ æø ŒÆØıØŒ
Æ ÆÆı ØŒıÆ Æ-
ı ı ØŁŒ ı Œ Œøı ÆŒı
æÆŒæØ Æ ı ŒÆØ Æ Ææı ŒÆØ ªØ-
ˇØ ÆÆæ ı æØ ŒÆØıØŒ
Æ ÆæŒæÆØ ˚-
ı ºØŒ Æ Æ Ł ıªŒ-
ŒÆØıØ- ı
ØØ ŒÆÆ ºª ªØÆ ø
ŒæØ ŒÆØ Æ Ł ÆÆØ Æ
Œ Ø،، ÆıÆæØ ÆæØ `’
ı ÆæØı æ Æı ø
º ı ı —ÆØÆ æøØŒ ı ÆæŒæŒ ŒÆØ ØŒæ-
ÆŒºı ŒÆØıØŒ ƺº ŒÆØ ØØ ŁŒ ºØŒ Ø æøØŒ ØÆæ ø
ŒÆŁª ººØ ªØÆ ŒıÆæŒæÆÆ ºŒø ˇØ ŒÆØıØŒ æÆ
æıØ ŒÆØ ŒØ
ºª ŒÆØ æłÆ Æ ıæ ı Æ
Œ ŒÆ ı ı —ÆØ-
—ıºº æ
˜ØŒÆøÆ ŒæÆ
ªØÆ ø Łø Æ ˙ Œ ƺ ŒÆ ºª ªØÆ ıÆØ-
`æ ı
Ø ªØÆ æ-
ƺ æÆØ ŒŁ Øæı Œ ø Ø

˝ØŒºı Æ - ı æØÆ æøØŒ Œº ªØ


˜ØØŒø ˙ºØÆ
º ŒÆØ ÆÆ-
Æ Ææ ı Ææ ØŒÆøÆ æºØŒ ÆŒæø
ø ŒÆØıØŒ Ææ- æ ŒÆƪªº `ºª Æ ŒÆØ Ø
ŒæÆ
- ı Œ ŒÆ-
ıºŁŒ ØøØŒ ÆÆæ ˝ØŒºÆ
ŁŒ ŒÆŁªæØÆ ªªØº Ø Œ —ıºº ı Æƪæı Æ
Ł ı ´Æº
ƺ Æ ı æŁæ ÆæŁæªæÆ ŒÆØ ø ªØÆ ŒŁ æŁæ ı

æÆ «˝Æ ˚ÆŁª» ¸ªø ØŁÆæØŒ ı ø `


˚
ÆÆ- ºıæ ı Œ ÆŒı ŒÆªªØº -
ø Øø ı ŁŒ ŒÆŁªæØÆ
ı ı æı-
ªŒŒ Æ Ø Ł ŒÆØ ØÆ- —ÆØÆ ŒÆŁ ØæØ
Æ ºØıæª - ªØÆ Æ
Œ ÆÆ ı —ÆØÆ -ø Ø
`Ææ ŒÆ ØÆ ØæıŁ ŒÆƪªº ı æغŁŒÆ
ŒŁ Ł
Æ ıæÆ Œº ı
æ Ææ
Ø ŁÆ -
ØÆ ŒæÆ
ÆØ ÆØæØŒ ÆØŒ ¯ ÆŒ Ø
¨Æ ØŒ
æŁæ ŒÆØıØŒ Ł Æ æº- ˇø ÆÆÆ Ø ŒÆƪªº ø

ÆØ Æºº 挺 ÆØ- ÆæÆø ŒÆØıØŒ ƺº ŒÆØ


ÆØæØ
ŒÆغª Æ æŒÆºÆ
Æı- ŒæØØŒ ø ıºı 挺Æ
æ- Æ Øæø-
Æ `Ææ ŒÆ ŒÆØ ÆªŒ ÆæÆ Œ —ıºº
ı æŁæ 51 ı æ ŁŒ Æ ŁŒ ˜ØŒÆæØ ªØÆ Æ
˜ØÆ
ØŒı ıÆ ªØÆ Œı-
¯ŒÆØıØŒ æÆ ı Æ
ÆæŒæÆÆ ŒÆØ æıØ ˇØ ÆØ

ΠΟΛΙΤΗΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 23
öæõŒèºïúÆó ûñó éóûõóñ ÆóûëîæÆúñ ûøó íõı- æë ŒõıòöÆæõŒæÆûëÆù ñ Œ
—õıººê Æóéüïæï
ºïıûó òï ÆöõûéºïúòÆ óÆ Æóéíõıó õØ ûþ- þûØ éóÆù ïŒ ûøó îÿõ íõıºïıûó öõı ïóé-
óõØ ŒÆØ óÆ ýæïØÆúûïë öõººéù üõæéù ñ öÆ- ªæÆłÆó ûõ ŁéòÆ ïëóÆØ öæûõù Œõıòöèæõù
æéòíÆúñ ûõı öæõéîæõı ûñù ¯öØûæõöêù ˝ òï éóÆó ïŒ ûøó öÆæÆöõóõÿòïóøó ïŒöÆØ-
¾õæóÆæëûñ úûï óÆ ŒÆûïıóÆúûõÿó ûÆ öóïÿòÆûÆ îïıûØŒó
òÆûÆ ³ïûè Æöþ ƺºïö躺ñºïù îØÆŒõöéù
üøóéù ŒÆØ éóûÆúñ ñ Œ —õıººê ïöïúêòÆóï ¨ıòêŁñŒÆó ûõ óõòõúýéîØõ
þûØ ŒÆØ ñ ëîØÆ îéýŁñŒï Æóñºïê öþºïòõ ïó
ÆóûØöÆæèŁïúñ ûøó ïòöºïŒõòéóøó îØêæ-
˙

ÆóÆüïæþòïóñ úûõ îØŒÆëøòÆ ûñù ïºïıŁïæëÆù Œïúï îÿõ öïæëöõı æïù òï ÆöõûéºïúòÆ ûõ

éŒüæÆúñù úñòïëøúï þûØ öØúûïÿïØ úï Æıûþ íÆúØŒþ ŁéòÆ úıðêûñúñù óÆ òïëóïØ õûõ öïæØ-
þûÆó úûñæëðïûÆØúï ïöØýïØæêòÆûÆ ŁæØõ ¸ëªõ öæØó ûñ ºêôñ ûñù úıóïîæëÆù ûé-

«¾õ öæþíºñòÆ ôïŒØóèþûÆó Ææýëðõıó óÆ ŁñŒï ûïºØŒè ûõ ŁéòÆ ûõı óõòõúýïîëõı òï öïæë
ûõ
íæëðõıó ŒèöõØõØ ïöóıòÆ» ûþóØúï ŒÆØ ıöõ- õöõëõ ïöÆóÆîØÆûıöóïûÆØ ûõ èæŁæõ 51 úûï
ªæèòòØúï þûØ ñ ëîØÆ ıíæëðïûÆØ úıúûñòÆûØŒè óÆ òñó öïæØõæëðïûÆØñ èúŒñúñ ûõı îØŒÆØòÆûõù
Æöþ ûõó Œ ˝ØŒõºèëîñ `öÆóûêúïØù éîøúï òÆûõù ûñù ïºïıŁïæëÆùéŒüæÆúñù ªóòñù ûøó
ŒÆØ úûÆ þúÆ ïëöï ñ Œ ½Æºûé ûõóëðõóûÆù õûØ ïŒöÆØîïıûØŒó ˇ
öæþïîæõù ûñù ïöØûæõöêù ˝
îïó êûÆó ûõ èæŁæõ ûñù ûõ öæþíºñòÆ Æººè ¾õæóÆæëûñù ýÆæÆŒûêæØúï öõºÿ úñòÆóûØŒþ
ûõ þûØ éîØóï îØÆûƪéù úï ƺ- ûõ óõòõúýéîØõ ïó Łé-
ïöØŁïøæñûéù ÆóÆüïæþòïóõù úûõ
ºè ŒÆØ ªØÆûë ñ ëîØÆ ðêûñúï ïôñªêúïØù øù òÆ ûõı üÆŒïºòÆûõù ûøó ïŒöÆØîïıûØŒó ôï-
þüïØºï ªØÆ ûñ ýæêúñ ûøó 17 ïıæ ½ñ- ŒÆŁèæØúï þûØ ŁÆ ïôïûÆúûïë úï ïöþòïóñ úıóï-
òïØóïûÆØ öøù þûÆó æøûêŁñŒï òïûè ûõ ûé- îæëÆ ûñù ïöØûæõöêù
öï-
ºõù ûñù úıóïîæëÆúñù ªØÆ ûØù ÆØýòéù ûñù

ΠΟΛΙΤΗΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 23
Œ ½Æºûé îïó ıöñæïûõÿúï úûõ ªæÆüïëõ ûñù
àöõıæªþù —ÆØîïëÆù
ˆïóØŒêù ˜ØïıŁÿóûæØÆùþûÆó îñòõúëïıúï ûõ
½ïíÆúûê ïöëòÆýõ èæŁæõ ƺºè êûÆó ûõöõŁïûñòéóñ
úï ŒèöõØõ úýõºïëõ
½ıóïöù ñ öÆæõıúëÆ

ñ ÆöþüÆúñ ºïØûõıæªó úï ïıÆëúŁñûïùŁéúïØù ïöØí躺ïØ


ÆıûõöïæØõæØúòõÿù» `óéüïæï ûéºõù þûØ
³ï ïöØúûõºê ûõı úûñó ïöëûæõöõ˜Ø-
ûõ ıö —ÆØîïëÆù ïëóÆØ éûõØòõ úûõ öºÆëúØõ
õØŒêúïøù õ ıö —ÆØîïëÆù ûñó ïóñòéæøúï
ûñù ûæõöõöõëñúñù ûõı èæŁæõı 51 ûøó öï-
ýŁïù þûØ úıòüøóïë ÆöþºıûÆ òï ûØù ŁéúïØù æë˜ñòþúØÆù ¯ŒöÆØîïıûØŒêùàöñæïúëÆù ˝þòøó
ûñù úï þ Æüõæè ûñó èúŒñúñ ûõı îØŒÆØ-
òøó óÆ íõñŁêúïØ úûï óÆ öÆæéýïûÆØ ñ ïı-
òÆûõù ïºïıŁïæëÆù éŒüæÆúñù ªóòñù ¯öï- ŒÆØæëÆ
úûõıù ïŒöÆØîïıûØŒõÿùºïØûõıæªõÿù
úêòÆóï ïöëúñù þûØ úıòüøóïë þûØ õØ ÆóûØ-
óÆ ÆúŒõÿó ûõ îØŒÆëøòÆ ûñù ïºïÿŁïæñù éŒüæÆúñù
´Æ-
îæèúïØù øù öæõù ûñ öïæëöûøúñ ûñù Œ
üæÆúñù ªóòñù òï ûõó öºñæéúûïæõ îıóÆ-
ºïóûëóõù ½Æºûé êûÆó ıöïæíõºØŒéù ƺºè «Æı- ûþ ûæþöõ
ûéù îïó ŁÆ êûÆó ûñù éŒûÆúñù Æıûêù Æó ñ

˚èöõØõØ éŒÆóÆó ºþªõ ªØÆ üëòøúñ ïŒöÆØîïıûØŒó îØõØŒñûØŒþÆıûÆæýØúòþ ƺºè ŒÆØ îŒë
ŒÆŁñªñûó ïó 躺õØ ªØÆ ŒõıòöÆæõŒæÆûëÆ æõıúüéûØ ŒÆØ ïŒüõíØúòþ (áˇ¾ˇ â±—¾ˇ² ¨¯ˇ`ˇ±²`˙²

ΠΟΛΙΤΗΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 23
˘˙¯ ¯—¯ˆˇ` ˝`˝˙˙ ¯ —ˇˆˇ —`˜¯`

`ıÆ ˇ¯¸¯˚ªØÆ ÆæÆÆØŒÆ


¯ªıÆ ııæª —ÆØ- ÆæÆØ
ı ÆØØ ÆæÆÆØŒÆ
Æ ªØÆ ı ÆæÆ- ÆØ æ ŒÆØ Œº ŒÆØıØŒ
ı ŁÆ ŒÆØ Æ ı
ÆØŒÆ ŒÆØ ºÆ ø ºø ÆØıØŒ Æ æºÆØ ªØÆ ı
ˇ¯¸¯˚ ØŒ ı ıŁ 挺 Øø -

ØºÆ Ł ææ ˇæª- æØÆØŒ Æ ŁÆ Ł ªØÆ ı-

ø ºı Ææ Ø ŒÆŁ- Æ ØÆæÆ ŒÆØ æÆ-


¯º æ
æØ ºØ ªÆØ Øø ı ªØÆ Æ ı ¸ıŒı ı Ø-
æıæ æ
ı Æ Œı øºØŒ ı Ø- ªÆØ ıæª ˇ Œ ˜æı ø
æÆØ Æ ºÆ ŒÆØ ı Æ æÆ ŒÆØ Æ ºŁ ÆØ
ÆŁ
æºÆÆ Æ ø ÆØØ Æ æŒØÆØ Æ ÆºØŁ Æ Ø ŒÆŁª ŒÆØ Ø

Æ ıØ ÆØ æ ØıŁı æºÆØ ø
Æ ØÆØæØ ˙ Œ ºı Ø ııæ- ªØÆ ı ı ı ÆŁ ı
ª —ÆØÆ Ø ŒÆØ ŒÆØæ Æ æØÆ ı ŒÆØ ªØÆ Ø Æ º-
Ø ºŁ ºıæ
ŒÆØ ı ŒÆØ ı ªØÆ Æ ŒºÆØ ı-
تÆØ
ŒŁ ŒÆŁª ˚ÆÆæ ÆØŒØøØŒ
Æ ı æŁ ı ıØŁ- æØæ ¯ ŒÆØ Æ æ ııæ-
¯
Ø ºÆ Æ æÆ ı æØÆØ Œ- ºØıæª Æ Æ-
ª —ÆØÆ
Ł ØÆ ø Ø ıæı ŒÆØ æÆ Æ Æº łıºªØ
ºº ØªØ ı æøŁÆØ ` ªŒºÆºªØ ŒÆØ ŒÆØıØŒ ŒÆŁ ŒÆØ

ºıæ ı `æ- ÆæÆææØ ªØÆ ı-


ııæª —ÆØÆ ÆØŒØøØŒ
˜æı ıæØ Ø Æ æÆ ı æØæ ŒÆƪæØ ºÆ Æ ØØÆ
Æ
æØ Æ ı ŒÆŁª ˚ÆÆæ ªØÆ ØÆ ŒÆØ ØªÆØ æÆ ÆØØ

ΜΑΧΗ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 9
˙ ææ ı

˝Ææı ˚ºæ
` ¯¸¯`` æØÆ ÆØƪø-

ª ºªØÆ ŒÆØ ØŁøææØÆ


ŒÆı
ªØŒ ÆŁøØŒ
Ø-
Æı ÆæÆ Øƺı
æ Æ ªøæØ Æ Œ
æª ı Œºæ æø-

ı ºÆœŒ -
æ æı
ºØØ ˚æı ˚º-
˝Ææ
(1892- 1969 ˚ÆØ Ø ŒºŒ
æ
ºŒ Æ ı —æØ -
æ
æØŒ —ˇ¯˜ ø
غ º «˝Ææ ˚ºæ
ıª-
ŒÆº ºÆªæ
ªæÆÆ» ˙ º Æı ØŒ-

æÆØ Æ ºÆœŒ ÆæÆŁØÆ ª ø ŒıæØÆŒ ÆæÆıŁØ ı


ı ªæÆ ØÆŒÆ Æ- ÆØ ØºªØ-
ø æ
ººØÆ ØŒ æøÆ- Œ ŒÆÆ ŁÆØŒ ŒÆØ
Ø ˙ ıºº- ªºÆ
Æ ı
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 34

ıººª
`ÆØ ª Æ ŒÆØØ
—ŒÆºØı ººıæÆ ªØÆ ıæÆ ø ÆØø
`¸ˇ ªæ ÆŒºıŁ Æ ÆØ ªØÆ º ı
˚ıæØÆŒ ˜ŒæÆÆ Æ ı ıªŒ- ÆæÆØÆŒ ƺ ŒÆ-
˙ ºº
æÆ ø ıæøÆœŒ Øƪ ªØÆ æ- Œø æØ Ææƪøª
ººıæÆ
Ł ø ÆÆØø ª æªØÆ (`— ¯ Œæıø Ø ÆæÆ Æ Æ Æ -
ŒÆØ ø æƌ، ÆƪŒ ı æŒı ÆØŒæÆ æºÆÆ æØ Æºº
ªØÆıƌ溺ıæÆÆæ ºı ªæ ŒÆØ ªØÆ Ø Œæ ˙ Ø-

ıغØıæªÆøŒÆØØıªØÆ ŒØØŒ Æı æØ ø ˚ø —æ-


Ææƪøª Œæıı ª ŒÆØ Æ —ªÆØÆ Ææ æØƺºØ-
— æØÆ Ææ ø Œ Øæı Æ ºØıæªÆ ø ŒÆØØ
æÆŁØ ªØÆ ÆººÆª ø ø ŒÆØ ØÆªÆ Œæ-
Ø ÆƪøØ
Œº Æı ı ƺ ŒæØÆ ØæØ- ıÆ ı ÆæłØ Æ ºıÆÆ æØÆ
ÆºÆ ø ÆŁæø ØÆæÆ-
ØŒ ı ŒÆæıÆæƪøª «ÆæØ» ªØÆ -
ı Ø ØıŁ - Ø-
æ ÆØ ØŒ ŒØøÆ ŒÆØ Œæ ø
ÆØ ˙ æŁ ø `—¯ Ø ŒºæØı
Ø ŒÆØ ø ææ ˜ŒæÆÆ
ƺº øÆ
ºæØı ØŁı æıŁ —ÆÆıº ı ØŒŁ
øÆ ÆæÆ Ææø ŒæÆØŒ ˚ø —æª
ÆØøÆø ŒÆØ ø ØŒ Ææƪø ¯ÆØ ÆæÆŒæØØŒ ı æºÆ Ø
ı ˚ø —æªı ÆŒ ŒÆØ Æº ÆŒ- Æ Œ ıºØŒ Ł ı ŁŒÆ
ø ŒÆØØ Æ ªØØı º- Ø-
ø ƺºÆŒØŒ º Ææ ø
ıÆ Æıæ- Ø Æı
Ø ØŒØØŒ æØ Ø ı ÆææØŁ ø
ºÆ ØÆ ıÆØ º
ƌƺºº ØÆ
—º Ø
ŒÆæıÆæƪøªººıæÆ ŁÆ
ªæ- ªØ’
æÆØ ºªÆ ŒÆØ Ø `Œ ŒÆØ Æı ŁÆ ø
Łı ÆæÆŒı ı æœ ªØÆ ŒæÆØ Æ ºıæ ŒæÆØŒ ıæØ
Æ Øı Øø ƺı-
ı Ø ØıºØ Æ ø ŒØ Œ
ı Æ ºıÆÆ æ-
Øø ØØ ØıæªÆ ÆƪŒÆÆ ı ŁÆ -
ØÆ ÆƪŒÆ ı ªØÆ ÆŒ ø ÆØ ÆƪæıØŒ ªØÆ Ææ ºØŒ ø
ŒÆØØ ºªø æØƺºØŒ ØŒØØŒ ŒÆØØ Œæıı Œ
Ææƪøª
ºªø ŒÆØ ªØÆ ºªı ıæƺØÆ Ø ÆæÆ- ØØı Æı æºÆ ı ÆØø-
ªøª æÆØ æÆ ØŁ æ æ- ı Ø ÆŒæ ººıæÆ ŁÆ ƺØ
ŒØı Æ Ææı ªæ Łı ÆØŒ Œºø ı æªÆÆØ Ø
ŒÆÆŒı ı æœ Ø Ø Æ ÆØ 6 æÆ ˆıØ ŒÆØ ¸ŒØ ˚ø
æØæ غ، æغº —æªı ı ø ıæøıºı
˙ ƪŒ Æı ÆÆ æºŁ Æ ˆØÆŒ ˚Æıº ŒÆØ ˚ıæØŒı ÆıæØŒ-
ıŒÆ ı ÆæÆæÆØ æ ºÆ ı ıºı ˆØæªı —æŒ ŒÆØ Œæ-
ø æø Ææ ø ŒÆØØ Æ ø ˚ØØ ˚æ
ı ØŁı Ø-
Ø æØ æıª ˝ˇ` ¯ˇ˜ˇ¸ˇ Ø

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 30
ŒÆØ Ø
Øı
ŒÆŁæØ º ı Æ
¸ØÆŒÆØ «˝Æ» ˚ÆØ ı ŁØ ØÆ
ŒÆ æıÆ ı ÆŁÆœŒ
«‚Łı» ı
æÆŒøÆ
æÆı `ıªı

ıæı
ÆæºÆ ŒÆØ «‚Ł» 1998

ÆŒ ŒºŒÆ 1604

ººØŒØ
ÆÆÆØ ıæŒØŒ
ÆæŒÆ ı غŁÆ ÆæØ æ
ˆ`¯ ˇ
¯ººÆ ºªÆ Æ
—`—ˇ ``¸`—ˇ æ ØÆ æÆ Æ Æ ÆæŒ
pcf7aralambOLis ø ÆÆÆØø ıæŒØŒ 1998 Ææºø
ƺŁ Æ 24 ŒÆæØÆ ıæ 2002
3 ÆÆÆØØ ¯ººÆ øŒ Æ Œ
«‚ºº ŒÆØ æŒØ 46 Œ ıæ 2005 2 ÆÆÆØ
Œ Æ Æ 37 Œ ıæ 2008 1 .396

Æ ºŁØØ» ÆÆÆØØ Æ 20 Œ ıæ
ŒÆÆ 1998 - 2008 æØØŁŒÆ 18

æ ººØŒ
Æ ÆæŒ ªØÆ Æ ÆÆÆØı
ˇ ¸ıæ —ÆÆıº ºØÆ Æ ıæŒØŒ ı ŒÆ ººØŒ ÆæØ æ
ƌ، º ı Æ ÆŁÆœŒ «˝Æ» æØ ` ıºªØ Ø
ŒÆ æ ØÆ æÆ
ŒÆØÆ ¯ººÆ ı Æ º ı ÆØ æı 15 ıæ ÆØ Ø
ªŒæ ŒÆØ ı ıºØ ŁıŁŒ ØÆ ÆÆŁŒÆ ªØÆ æ ıæŒÆ æı 280
ŒıÆ ı ı Ø Œ æŒ ŒÆ ıæ ˙ Æƪøª ºÆ ŒÆ
Øªæ ŒÆØ ıªªæÆÆ ` ˝ Æı ı ƺ Æ ªØÆ Ø
«˚ÆØ æØŒÆ ÆæªæÆ ØŒØŒ ØØ ººØŒ ØŒÆ `ı
ºØ» ªæÆ æÆ Æ ı Ææ æºÆ ø ÆÆÆØø `ƺªØ Ø
º
¸ «Æªæı Æ æº ºØŒ ƪæ æÆØøØŒ ıºØŒ ıæ ı
—ÆÆıº
ıÆÆ ¯Æ ÆŁæØı ıÆØŒ ŒÆØ æı ŒÆØ ŁÆ
( ¯ººÆ Ø ÆæØ Øæ ƺ
ºø Æ ŒÆƺ ŒºÆ ¯ººÆ ŁÆ æ Æ
º ˆÆººÆ Ææƪªº
Æ ˙øÆ `æÆØŒ ¯ØæÆ ÆıØŒ `æÆÆ æØ ıæø ø 20 Ø ı ÆÆØÆØ
ŒÆØ Æ ˚ÆØ æŁ «ı ºª æØ Æ æÆ ªØÆ ÆæŁø ØŒÆ
æØÆ æØÆ ıÆ æŒ ` Ææ ı `تÆı
ŒÆ ºº Ł ø
Øªæ ŒÆØ ıªªæÆÆ ` ˝ Ø ºº Æ ÆæÆØ
Œ ıæŒØŒ
"¯ºº ŒÆØ æŒØ Æ ºŁØØ ` Æ ØŒÆ æºÆ
ıØæÆ Æı
Øı ºÆ ŒÆØ ŒÆ ºØŁØÆ ŁÆ ºª ˝ ŒæÆ
ø `
æÆŒøÆ ªØÆ Æ ºæı Æ ÆæºÆ ı øæı ŒÆØ
ÆØ Ø ºª ’¯ºº
ŒÆØ Æ ÆŒ ı Æ ıº Ø `æØŒÆ Ø
ºÆ Æ ıÆŒºıŁÆ Æ Æı
ˆººØ’ æŒı
¢ªªºØ Ø ˆæÆ ŒÆØ Ø
æغº æ Æ ŒÆÆØ ªØÆ
ή
‚Ø ŒºØ æÆ ŒıæØÆŒ æ Æ ºæØØ ªØÆ º ÆŒÆ
Œ ı ıÆ Ø Ø ¯ººÆ ıæŒÆ
` ˝ ` Æ ‚ººÆ æªæ
ΑΛΗΘΕΙΑ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 4
˜ ÆŒØÆØ Ø ŒÆÆæªÆØ
ØØŒ æªÆ
ıæª ˇØŒØŒ ÆƪŒŒ Œ ÆÆŒø ªØÆ Æ ŒÆŁÆæ-
ÆÆŒø-
Ø ø
.,
ØØŒ æªÆ
_ ÆŒÆØ ŒÆÆæªÆØ ØÆ Æ
_
ıæª ˇØŒØŒ
ŒÆŁÆæØ
, ,

—ø
,
, ıªŒŒæØ
«`æØŒ
Œıæ
ºı a
ØØŒ ÆæÆ
Æ
˜æ æØØÆ
ıŁıı Q

ºŁ ‚ˇÆ Æ—ˇÆ Æ ææ ÆæÆæ ÆŒı


2 ŒÆ• ıæ ªØÆ <p’ Ææ
Œıæ æØØÆ 1

ªª ı ÆØŒØ Ø æØ
ØØŒ ŒØÆ Æ Æ ÆØŒ ŒØøØŒ Ææ
ıªŒŒæØ ŁÆ ı Ø Œıæ Ø ºØ ŒÆÆ
ÆÆ ªØÆ ÆŒ ªØÆ ŒÆæª ØØŒ æªÆ- ÆÆæØ
ÆÆŒø ı ıæªı

¯ººı ø ØÆØ ÆØ Ææ ŒÆØ æƌ، Œıæ Æ æ-


øæ ºı Øø Æø øæ æªı Øƺı
ºı ı ºŒı

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 19
``¸`—ˇ ˚`˚`˜˙
ıæŒÆ-˚æ 1923-1960 ˙ ıæŒØŒ ºØØŒ
˚ıæØÆŒ Æ `ÆæŒ æ
ˆÆØ Æغ ŒÆ- ıº-
Ø ØØÆæÆ ºÆ
-
æ ŁıÆ Æ
ŒæØ æ 1955-60 ØŁ ı ŒÆØ ªÆº-
¯
ı ŒıæØÆŒ ÆæÆ- ıºØÆ ÆØ
æ `ªŒıæÆ
ÆØŒ ŁØŒ ŁÆ ıæ- º-
`ŁÆ ºØŒ æ
˚ıæØÆŒ ÆæÆ- ŒØ ı æ Æ ŒØ-
ŒØŒ ºØØŒ
Æ æØÆ øæØŒ - ÆØ Ø ÆºÆØŒ ˙ Ø

ıæ ø ŁØŒ ÆæÆŒæØØŒ æ Æ
ø Ææ Ø ÆØ ŒÆØ ı-
ªª غøÆØŒ
-
ø ŁÆ Æƺı Ø Œø -
ºØÆ ¢ªŒıæÆ ˚ıæØÆŒ
Ø øæØŒ ØÆæÆ- ŒÆ æ
Ææª ıªŒŒæØ
ØÆ ÆØŒ æº ØÆ- ÆŒØ ı
-
æø `ØŁø ø ı Ø Æ Æı ı
æ æØ Æ 1 ı 955 -
ÆªØ Æ ØŒØŒØ
˚ıæØÆŒ ÆŒ ÆÆŁ ˚æ ¸ø ŁÆ ø
ŁØŒ Æ -
Ø øæØŒ Ø ÆØŒ ææÆØÆ
Ææª ŒÆØ Œıæø Ø ŒÆº ŒÆæª ø غªø ıºØÆ

¯ºº-
Ø ıæŒÆ ıªŒŒæØÆ ØÆ ı
Æ ŒÆØ ˙ø ´ÆºØ Æ ı Æغı-
ª
Æı ı æÆÆ æØÆ æøŁııæª
ŒıæØÆ-
æÆ æ Ankara
Œ Palace ¢ªŒıæÆ 6 Æ-
Ø 1

ƺ
Ø ºªØÆ æ Ø- -
ı 1957 ºıÆ
ŒÆÆı ’50 ø æØ ªØÆ Ø ØºøÆØŒ
º
˚ıæØÆŒ ÆÆÆŁŒ Æ-
ÆØŒ ŒØØ ıæŒÆ
ØŒ ŁØŒ Æ ø Ø-
ı
ªŒºØ ıæŒØŒ ºØØŒ ˚æ ˇ Æ-
ı Ø- ÆæÆ-
ıªŒŒæØ ºØ æ æ
ºªØŒ ŒÆŒæØŒ ø
-
ŒæØØŒ Æ Æغı ªæ-
¯
ŒÆØ ¯º- ¯ººÆ
æø ø

`Œ \`—ˇˆ ˚`˚

1923-1
ªæ`Œ

ΑΛΗΘΕΙΑ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 35
Œıíéæóñúñ ³ïóûïæéù
[.-
`öþ ûñ
òØÆ ïôïûèðïûÆØ ñ ïôïºØŒûØŒê öõ-
æïëÆ ûõı ûõıæŒØŒõÿ ïŁóØŒØúòõÿ úï
úýéúñ òï ûñó ˚ÿöæõ ïó Æöþ ûñó
¯òïëù ïëýÆòï 躺ñ ÆóƺÿõóûÆØ õØ úýéúïØù ûñù
ôïªæèłïØ ûñó ¢ªŒıæÆù òï ûõıù 躺õıù íÆúØŒõÿù
öæøûƪøóØúûéù úûõ ŒıöæØÆŒþ îñ-
˚ÿöæõ úûñ ºÆîê ûñó ¯ººèîÆ ûØù ˙—` ŒÆØ ûõ
`øðèóñ ¾æÆ ˙óøòéóõ ´ÆúëºïØõ ¾õ íØíºëõ ïöØ-
ýïØæïë ÆŒþòñ óÆ îúïØ òØÆ ÆóûØŒïØ-
þ
òïóØŒê öÆæõıúëÆúñ ûøó ªïªõóþ-
Œïæîëúïûï ïëóÆØ ûøó òÆŒæØè Æöþ ïŁóØŒõÿù òÿŁõıù
ŒÆºõîïýõÿòïóõ ŒÆØ òï ªóòõóÆ öèóûõûï ûñó ïöØ-
úûñòõóØŒê ƺêŁïØÆ

½ï þºÆ íØíºØõöøºïëÆ ŒÆØ Æöþ ûØù ¯ŒîþúïØù `òõæªþù


³ØýÆêº —Ææëîñ 2 2108`ªºÆóûðØè ` 0035722
333988 / 00357 99 639821 / üÆô 00357 22 335582
¯ maH episkinis

łïØ ûñó˚ÿöæõ úûñ ¸øðèóñ ¾æÆ


0 âÆæèºÆòöõù ˚ÆıŒÆæëîñù ïëóÆØ
þ Œïæîëúïûï ïëóÆØ ŒÆºõ-
ŒÆØ ïèó
îïýõÿòïóõ ÆöþüõØûõù ûõı ¾òêòÆûõù
¾õıæŒØŒó ½öõıîó ûõı —ÆóïöØ-
…öøù õ úıªªæÆüéÆù ÆóÆüéæïØ
úûõ íØíºëõ ûõı ¾õıæŒëÆ -˚ÿöæõù úûñòëõı ˚ÿöæõı (´` PhD ŒÆŁù
1923- 19'0 ˙ ŒÆØ ûõı SO AS ûõı —ÆóïöØúûñòëõı
ûõıæŒØŒê öõºØûØŒê
úûõ ˚ıöæØÆŒþ Æöþ ûõó `ûÆûõÿæŒ ûõı ¸õóîëóõı (³` in Modern
úûØù’
úûõó ³ïóûïæéù ´ÆúØŒþ ïæûñòÆ Turkish Studies ¯æªèðïûÆØ
ûõ õöõëõ ïöØýïØæïë óÆ ÆöÆóûêúïØ ñ ¯ôøûïæØŒéù àöñæïúëïù ûñù ˚ı-
úıªŒïŒæØòéóñ òïºéûñ ïëóÆØûõ ªØÆ- öæØÆŒêù ˜ñòõŒæÆûëÆù ŒÆØ ıöñæé-
ûëñûõıæŒØŒê öõºØûØŒê úûñó ˚ÿöæõ ûñúï úûñ ˜ØïÿŁıóúñ ˚ıöæØÆŒõÿ
ôïŒëóñúï òï úýïîþó öºêæñ ÆîØÆ- ûõı àöõıæªïëõı ¯ôøûïæØŒó úûñó
üõæëÆ úûñ îØÆŒıíéæóñúñ `ûÆ- —æïúíïëÆ úûñó ˇıèúتŒûõó ŒÆØ
ûõÿæŒ òïûÆûæïöþòïóñ úï òØÆ öºê- úûñ ³þóØòñ `óûØöæõúøöïëÆ ûñù
îØÆ-
æøù îØïŒîØŒñûØŒê öõºØûØŒê úûñ ˚ÿöæõı úûñó ¯ıæøöÆœŒê ‚óøúñ

ΑΛΗΘΕΙΑ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 35
—ˇ¸¯ˇ —ˇ¸¸˙-¯˚—`˜¯˚˝

— ´ıº
ı ÆæÆø ªØÆ æØæØ ı ØŒÆØÆ ŒæÆ
ˆ`¯ ˙ Æ Æ Æ-
ºø Æı ØıŁæØÆ
¯¸¯˝˙ ``¸`—ˇ łı Æ ÆÆÆ ŒÆØ ø ıºı
charalambous ææˆÆæƌƺŒ —ıº-

º Æ ÆÆŒÆºØ ŒÆØ ıºı ¯˜¯˚


ŒÆº ııæª —ÆØ-
ˆØæª ´ÆæÆ Æ
æøæØ Æ-
Æ Æ ØŁÆæØŒ
— ŁØ ŁØ ıæÆ Œ —ıºº
—ÆØ-
ŒØıºıØŒ ¯Øæ
Æ ŒÆ ı ÆæÆø Æ ŒÆØıØŒ
˘Æ —ıºº ˜ÆØ
ÆØıØŒ ªØÆ æØæØ ı ØŒÆØÆ
ƺ º
Æ ŒæÆ ı ŒÆØ ªØÆ æªØ
ıłºÆŁø ºı ııæªı ıªŒŒæØÆ ÆæÆ ÆæØŒ ºª
ŒÆØ —ºØØ Œ
—ıºº Ø Æ Æºł ø
—ÆØÆ Ø æ ı
ˇØ ŒÆØıØŒ —ƺ ŒÆŁŒø ÆØ «Æº º
æØ
˝ØŒºÆ ´ÆºÆƺ ŒÆØ Œø Æ- Æ ØŒæ Æ ŒÆŁª Ø Ø ı
æŁ- Ł-
Œı Æ ÆæÆ ø ø ıØ ÆæÆÆÆ ŒÆØ ŒØØ

ŒÆ ØŒæŒØ —ÆØ- øæ Ø Æ ıæı ıªı


¯Øæ
Æ ı-
Æ ÆºÆŒÆºØØŒªÆı ºıŁæÆ ª
ØıŁ- ºŁÆ æÆ Øº-
ııæªı ƺº ŒÆØ Œıæø æø ƺº ºØ Ø Æ
—ıº- ı ı ØŁÆæØŒ ÆæÆÆÆ ŒÆØ
æØÆ ¯ŒÆı ˘Æ
Æ- ø ª-
º ŒÆÆŒæÆ Ø ÆŒºªŁ ıæØ ØÆ Ææ ØÆæºø
ªø» —æŁ Ø «ªØÆ ÆØæ-
ºØØŒ ŒÆØ Ææø æƌ،
ııæª ªø Æ Æ ºÆ Æ ŒÆØ ºØ-
ÆØÆ
Æ ŒÆ- ØŒ æøÆ Æ ŒÆØ ŒıæØ ˙ Œ
`ºıæ Œ —ıºº
ŒæØ ı ŒÆØıØŒ ªØÆ Æº —ıºº ø ººı Ø ŒŒæ
º ıæº ŒÆ- ÆøæØ
ŒÆØ æ ŒÆŁªØŁÆæØŒ
Łı ø ıºı ŒÆ ºªø ªØ ı ŒııÆŒÆØØßÆı
ÆºÆ - ºø
ŒıÆæŒæÆÆ

ΑΛΗΘΕΙΑ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 28
öæõñªõı-
òéóõù úûÆ þúÆ ñ Œ —õıººê ïëöï

òéóøù ïëöï þûØ «ïŒïëóõ öõı òï ºıöïë ïëóÆØ õØ


ÆöõîØõæ- îØÆŒñæÿôïØù ûõı ıöõıæªïëõı —ÆØîïëÆù þûØ
—õıººê ˆØÆ ûñó
üûÆë- ŁÆ ƪøóØúûïë ªØÆ éóÆ ÆóŁæöØóõ ŒÆØ îñòõ-
ªèóøúñ úûÆ úýõºïëÆ ŒæÆûØŒþ úýõºïëõ»
óï ŒÆØ öõºØûØŒè öæþúøöÆ
üûÆëóï ŒÆØ ŒõıòöèæõØ ¯öëûæõöõù ˜ØõØŒêúïøù
¾æõöõöõëñúñ ûõı èæŁæõı 51

ûæþöõ õØ ïŒöÆØîïıûØŒõë ½ûñó ïöØûæõöê ûéŁñŒï ŒÆØñ éŒŁïúñ ûñù ¯öØ-


ûæþöõı ˜ØõØŒêúïøù ˙ºØèóÆù ˝ØŒõºèõı úûñó
¯ŒöÆØîïıûØŒõë ˘ñûõÿó õöõëÆ öæõúéüıªÆó õØ ûæïØù ïŒöÆØîïıûØŒõë
öïØŁÆæýØŒêéæïıóÆ ŒÆûè —õıººê ŒÆØ ïôéûÆúïûÆöÆæèöõóèûõıù úûñó õöõëÆ
ŒÆØ ûõıù îØŒÆØóïØ ˙ Œ ˝ØŒõºèõı Æóéüïæï
`öþûñóöºïıæèûõı õ ïŒöÆØîïıûØŒþù
—Æóûï- þöûõöæøë îéýŁñŒï ïöØúûõºê Æöþûõó ıöõıæ-
ºêù ˝ØŒõºèõı ïëöï þûØ òï ûØù îñºúïØùûñù ªþ —ÆØîïëÆù úûñó õöõëÆûñóöºñæõüõæïë þûØ
öæþï- úıòüøóïë ÆöþºıûÆ òï ûØù ŁéúïØùûñù úï þ
ñ Œ —õıººê ÆüêóïØ ïŒûïŁïØòéóõ ûõó
îæõ ûñù ˜ñòõŒæÆûëÆù ˜ñòêûæñ âæØõûþüØÆ üõæèûñó èúŒñúñ ûõı îØŒÆØòÆûõù ïºïıŁï-
ûõ àöõıæªØŒþ½ıòíõÿºØõ ŒÆØûõıù 56 íõıºïı- æëÆù éŒüæÆúñù ªóòñù ªïóØŒè ŒÆØ ïØîØŒè
ûéù ŒÆØ ûñó Œèºïúï ïèó éýïØ ûïŒòñæØøòéóÆ þúõó Æüõæè ûñó Œ ½Æºûé þûØ õØ ÆóöîæèúïØù
úûõØýïëÆ ªØÆ ûÆ þúÆ îêºøúï óÆ ûÆ ŒÆûÆŁé- êûÆó ıöïæíõºØŒéù
ÆúŒê- —æþúŁïúï ÆŒþòÆ þûØ òïûñó ïöØŒïëòïóñûæõ-
úïØ ÆººØù ıöõıæªþù —ÆØîïëÆù óÆ
õ

úïØ öïØŁÆæýØŒê éæïıóÆ ïóÆóûëõó ûñù öõöõëñúñûõı èæŁæõı 51 ûøóöïæë ˜ñòþúØ-


½ûõ ëîØõ ŒºëòÆ êûÆó ŒÆØ îïÿûïæõù ïŒöÆØîïı- Æù ¯ŒöÆØîïıûØŒêùàöñæïúëÆù ˝þòøó õØ
ïŒöÆØîïıûØŒõë

ûØŒþù õ ²èŒøíõù ²ÆŒíõı õõöõëõù ïëöï þûØ öÆØîïıûØŒõë ŁÆ òöõæõÿó ÆóïòöþîØúûÆóÆ îñ-
ıöéíƺï öÆæèöõóõ ªØÆ ûñó ïºïıŁïæëÆ òõúØõöõØõÿó ŁéúïØù ŒÆØ ÆöþłïØù ûõıù úûÆ
³³¯ýøæëùûñó öæõñªõÿòïóñ èîÆÆûñù Ææ-
éŒüæÆúñù úûñó ¯öëûæõöõ ˜ØõØŒêúïøù ñ
õöõëÆ ûõó îØŒÆëøúï öºêæøù ïó ÆóÆüïæþ- òþîØÆù Ææýêù
ΑΛΗΘΕΙΑ
Τεταρτη, 17 Φεβρουαριος 2010, p. 28