You are on page 1of 2

Knh Gii Php VN - Cng Ngh My Ch Mng - Gii Php My Ch - G...

1 trong 2

http://kenhgiaiphap.vn/Detail/251/50-cau-lenh-Linux-phai-nho.html

QUN TR H IU HNH LINUX - UNIX

Bi nhiu ngi c cng chuyn mc

TIN TC
Tin Trong Nc

50 cu lnh Linux phi nh

Tin Quc T

16:04 | 22/05/2010

Hi Tho - o To
Internet - Vin Thng
Sn Phm - Dch V
CNG NGH
My Ch
Mng - Thit B Mng
Phn Mm
Thit B Lu Tr
GII PHP
H Tng Mng
Gii Php Lu Tr
Gii Php Loadbalacing
Gii php Sercurity
Gii Php Virtualization
Gii Php My Ch Dch V
Gii Php Applications
Truyn Thng Hi Ngh
Gii Php Cloud Computing

QUN TR
Thit B Mng Doanh Nghip
H iu Hnh Windows
H iu Hnh Linux - Unix
Bo Mt - Virus - Backup
Ci t - Cu Hnh
My Ch Dch V
C S D Liu
DOANH NGHIP
Doanh Nghip Gii Thiu
ng dng CNTT
Gii Php Mng Tng Qut
H TR
T vn gii php
Hi - p
Video - Lab
Download
LIN H

1. clear: lm sch ca s dng lnh


2. ls tenthumuc:
Lit k ni dung bn trong mt th mc
3. cat tentaptin:
Hin th ni dung ca mt tp tin ln ca s dng lnh
4. rm tentaptin:
Xa mt tp tin
5. cp taptinnguon taptindich: Sao chp mt tp tin
6. passwd: i mt khu
7. motd:
Thng ip ca ngy
8. finger tentruycap:
Chng trnh tm kim thng tin ngi dng
9. startx: Khi ng X Window System server
10. less tentaptin hocr more tentaptin: Hin th ni dung mt tp tin trong ca s dng lnh
mt trang mi ln
11. info:
Hin th thng tin v ti liu trn shell, cc tin ch v chng trnh.
12. lpr tentaptin:
Gi tp tin ti my tin
13. grep chuoi tentaptin: tm kim chui trong tp tin
14. head tentaptin:
Hin th 10 dng u tin ca tp tin
15. tail tentaptin:
Hin th 10 dng cui cng ca tp tin
16. mv tentaptincu
tentaptinmoi: Di chuyn hoc i tn tp tin
17. file tentaptin:
Hin th thng tin v ni dung ca tp tin
18. echo chuoi: Sao chp chui ti mn hnh dng lnh
19. date:
Hin th ngy v gi hin ti
20. cal:
Hin th lch
21. gzip tentaptin:
Nn mt tp tin
22. gunzip tentaptin:
Gii nn mt tp tin
23. which lenh:
Hin th ng dn ti lnh
24. whereis lenh:
Hin th ng ti ni cha lnh
25. who: Hin th cc ngi dng ang nhp
26. finger tentruycap@maychu:
Thu thp thng tin chi tit v ngi dng hin ang dng
h thng
27. w: Hin th ngi dng ng nhp vi cc tin trnh s dng
28. mesg y/n: t ty chn cc ngi dng khc vit thng ip cho bn
29. write nguoidung:
Gi tin nhn cho ngi dng khc
30. talk nguoidung:
Cho php 2 ngi chat vi nhau
31. chmod quyen
tentaptin: Thay i quyn truy cp tp tin
32. mkdir tenthumuc:
To mt th mc
33. rmdir tenthumuc:
Xa mt th mc rng
34. ln existingfile
new-link: To mt ng dn ti mt tp tin (lin kt cng)
35. df: Hin th tt c cc mount ca h thng
36. top:
Hin th danh sch cc tin trnh ang chy
37. tty:
Hin th tn ca ca s dng lnh m trn lnh c dng
38. kill PID hoc s %job: Ngng mt tin trnh bng s PID (Process
Identification
Number) hoc s cng vic
39. jobs:
Hin th mt danh sch cc cng vic hin ti
40. netstat:
Hin th cc kt ni mng
41. traceroute maychu:
In gi nh tuyn ti my ch
42. nslookup:
Truy vn my ch tn min
43. hostname:
Hin th tn nh danh ca h thng
44. rlogin maychu:
Tin ch kt ni vi mt h thng xa
45. telnet maychu:
Tin ch kt ni ti mt h thng xa (tng t nh rlogin nhng
tng tc tt hn)
46. rcp taptin
maytuxa: c dng sao chp t mt my tnh xa
47. ftp: Tin ch truyn tp tin gia cc h thng trn mt mng
48. rsh lenh:
Tin ch chy mt lnh trn mt h thng xa m khng cn ng nhp
49. ping maychu:
Tin ch kim tra kt ni ti mt h thng xa
50. lcd duongdanthumuc:
Thay i th mc my cc b khi ng nhp trn my
xa

Thit lp 1 h thng
High-availability - Loadbalancing v
Reverse Proxy cho Web Server
trn CentOS 6/RHEL S dng
HAProxy v Keepalived

Cu hnh ftp server vi vsftpd

Ci t Web Server (LAMP )Trn


Centos 6 X86_64

Ci t Nginx trn server CentOS 6


x86_64 vi PHP5 h tr qua PHP
FPM v MySQL.

Ci t v cu hnh Server Linux


CentOS hon chnh (Phn 1)

Qun l a trn linux dng k thut


LVM (Phn 1)

Thit lp tng la Iptables cho


Linux - Phn 1

Mai Danh Ho
kin phn hi v bnh lun

Gp kin ca bn

Cc tin mi nht :
- Thit lp 1 h thng High-availability - Loadbalancing v Reverse Proxy cho Web Server trn
CentOS 6/RHEL S dng HAProxy v Keepalived
- ng b ha d liu gia hai Server Ubuntu 11.10 s dng Unison.
- Bo v th mc web vi mod_auth_mysql trn Apache2
- Tch hp MailScanner - ClamAV - SpamAssassin - SquirrelMail vo PostfixTrn Centos 5.7
- Ci t rsnapshot trn CentOS
- Xy dng h thng NAS Cluster s dng OpenFiler
- Ci t Nginx trn Ubuntu 11.10
- Thit lp h thng Active/active Samba CTDB Cluster s dng GFS & DRBD Trn Centos 5.7
X86_64
- Thit lp my ch Ubuntu 11.10 v ci t ISPConfig 3 (Phn3)
- Thit lp my ch Ubuntu 11.10 v ci t ISPConfig 3 (Phn2)

7/9/2015 3:57 PM

Knh Gii Php VN - Cng Ngh My Ch Mng - Gii Php My Ch - G...

2 trong 2

http://kenhgiaiphap.vn/Detail/251/50-cau-lenh-Linux-phai-nho.html

Cc tin lin quan :


- Cu hnh tng la vi system-config-firewall
- Pht trin cc my ch m my vi Ubuntu
- Kim sot h thng Linux bng fstab
- Quota trong Linux RedHat
- H thng tp tin v th mc trn Linux
- Nhng thi quen tt vi Linux command line
- ngha cc thng s trong fstab
- Ci t, cu hnh cho Mail server tren Ubuntu
- Cu hnh SSH Server dng Private Key
- HTTP_LOAD - Cng c Test h thng
Xem tip
Trang ch | Gii thiu | Qung co | Lin h
Giy php ICP s 199/GP-TTT. B Thng tin v Truyn thng cp.
C quan qun l : Cng Ty C Phn Knh Gii Php
Bn quyn 2010-2011 Kenhgiaiphap.vn . Gi ton quyn.
Ghi r ngun "Kenhgiaiphap.vn" khi pht hnh li thng tin t website ny.

7/9/2015 3:57 PM