ADAPTASI SUMBER-SUMBER , PEMBINAAN DAN PEMBANGUNAN DALAM ALAT BANTUAN MENGAJAR.

Oleh; Ahmad Nazri bin Abdul Khorid Fakulti Pendidikan nazda_naim@yahoo.com 1.Pengenalan Cabaran masa kini untuk melahirkan seseorang guru yang berkualiti haruslah bermula dengan membuat perubahan paradigma. Seseorang guru itu haruslah mempunyai keberanian untuk berhijrah dari segi pemikiran dan juga keberanian untuk merubah cara pengajaran yang lama kepada yang baru. Bayangkan teknik pengajaran yang lama pada zaman 50 an diajar pada zaman sekarang seperti teknik ‘clack and talk’ yang diamalkan masih digunakan. Bagi melahirkan guru dan pelajar yang dinamik untuk membangunkan negara seharusnya tidak perlu bergantung kepada peralatan pengajaran yang sedia ada semata-mata tetapi haruslah melahirkan guru dan pelajar yang mempunyai pengetahuan yang tinggi dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sains dan teknologi. Seseorang guru yang mengajar bahasa seharusnya mempunyai teknik

penggabungjalinan dengan penggunaan alat bantuan mengajar yang sesuai. Menguasai teknik mengajar bukan sahaja terletak kepada pengetahuan dalam ilmu bahasa tetapi juga dapat menyelami seluk belok penggunaan alat bantu mengajar dalam pelbagai bentuk serta jenis-jenis alat bantu mengajar. Apabila membincangkan alat bantuan mengajar, maka tidak dapat lari untuk membincangkan tentang jenis-jenis alat bantuan mengajar. Pada umumnya alat bantuan mengajar yang digunakan oleh para pengajar boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu

non-elektronik dan elektronik. Jenis non-elektronik alat bantuan mengajar seperti kapur, papan hitam, buku teks, papan carta, kad imbasan, kad gambar dan sebagainya. Manakala alat bantuan mengajar elektronik pula terdiri daripada radio, televisyen, slaid, pita rakaman, kamera, projector, kamus digital, komputer dan banyak lagi. Penggunaan alat bantuan mengajar merupakan salah satu pelengkap dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ini kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran, tujuan utama guru adalah mudah iaitu murid dapat memahami apa yang diajar oleh guru mereka. Namun sesetengah pelajar masih berasa kabur atau kurang jelas dalam memahami pengajaran guru mereka. Maka sebab itulah penggunaan alat bantuan mengajar diperlukan oleh setiap guru. Langkah ini bersesuaian mengikut Konsep Bahasa Malaysia Merentas Kurikulum (BMMK) dalam Buku Panduan Am KBSR menyatakan aspek penggunaan Bahasa Malaysia dan bahasa pengantar yang unggul dan dinamis untuk pengajaran, seseorang guru itu boleh mengadakan aktiviti yang menggalakkan penggunaan bahasa dalam aktiviti berkumpulan, permainan, projek dan sebagainya. Oleh yang demikian, strategi pemusatan guru, pemusatan murid dan pemusatan bahan pengajaran adalah yang paling sesuai digunakan. Maka daripada kenyataan yang berkaitan di atas boleh disimpulkan bahawa

penggunaan Alat Bantuan Mengajar (ABM) bertujuan untuk memudahkan pengajaran guru kepada murid -murid dengan harapan dapat menarik minat murid serta mengubah pemahaman mereka dan pengetahuan mereka kepada yang lebih baik dan kekal.

2. Pengertian Konsep.

Menurut Kamus Dewan, 2004 ‘pembinaan’ bermaksud perihal membina atau memajukan dan meninggikan mutu dan taraf serta memperkukuhkan kedudukan. Manakala ‘pembangunan’ bermaksud satu proses ke arah kemajuan atau perkembangan dan berkembang kepada yang lebih baik. ‘Adaptasi’ sumber-sumber bermaksud menilai semula sumber-sumber yang digunakan untuk membina sesuatu benda, bahan atau peralatan dengan menilai segala kelemahan sumber tersebut, dan menambah baik bahanbahan yang digunakan untuk membina bahan dan peralatan supaya lebih berkualiti dari sebelumnya.

3. Adaptasi Sumber-Sumber dalam Pembinaan. Dalam menilai semula sumber untuk pembinaan alat bantu mengajar (ABM) sesebuah pasukan yang diketuai oleh seorang pengurus projek akan melihat sumber yang digunakan itu boleh tahan lama yang membolehkan alat bantuan mengajar (ABM) mempunyai jangka penggunaan yang agak lama. Selain itu, penilaian semula boleh dilakukan dari segi kos bahan tersebut. Menilai semula dari segi kos sumber adalah penting kerana harga atau kos untuk membeli ABM merupakan penghalang yang besar kepada pihak guru dan pentadbiran sekolah kerana, peruntukkan yang disalurkan oleh pihak Kementerian Pelajaran kepada sekolah adalah terhad mengikut kategori sesebuah sekolah. Oleh sebab itu, pihak sekolah terpaksa membelanjakan wang untuk membeli alat bantuan mengajar dengan lebih berhemah. Faktor penentu kepada perbelanjaan sesuatu kos itu berkait rapat dengan di mana sumber-sumber itu diperoleh. Sumber-sumber yang diperoleh itu harus ada dalam negara pembuatnya. Ini kerana penggunaan sumber yang sedia ada dalam negara akan

mengurangkan kos untuk membeli sumber-sumber tersebut. Ini akan menyebabkan harga-harga alat bantu mengajar tidak mahal dan kompetatif. Seperti bahan plastik, kertas, malahan komponen-komponen elektrikal seharusnya mudah didapati. Jika bahan material yang digunakan melibatkan kos yang tinggi maka seseorang pengurus projek seharusnya pandai mencari bahan-bahan atinatif lain sekiranya bahan yang digunakan terlalu mahal. Pihak pengilang yang bijak ialah orang dapat mengurangkan tanggungan kos bahan kepada para pengguna. Menadaptasi sumber dari segi penambahbaikan bahan-bahan yang digunakan pula ialah pihak yang mereka cipta alatan ini seharusnya mempunyai satu kumpulan kerja yang dapat menjalankan penyelidikan dan pembangunan untuk membina alat bantuan mengajar. Sumber yang digunakan pula, sepatutnya menggunakan bahan-bahan yang baru. Contohnya penggunaan kertas-kertas yang berkualiti, bahan plastic yang tahan lasak, warna yang lebih terang dan sebagainya. Penambahbaikan ini sumber seharusnya berterusan supaya peralatan akan lebih mantap dan lebih berkesan. Selain itu, penambahbaikan juga turut dilakukan dalam bahan bantuan mengajar yang membabitkan teks, gambar, suara latar, lagu, animasi dan banyak lagi. Pengolahan sepatutnya membabitkan tentang isi-isi kandungan dalam ABM tersebut. Ini kerana ABM yang bermutu sekiranya isi kandungan dalam ABM itu menepati dan sesuai dengan bahan-bahan bahasa. Dan yang lebih penting, bahan yang terkandung itu adalah kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia.. Ketetapan kandungan-kandungan kemahiran ini penting kepada guru, kerana gurulah yang akan menggunakan alat bantuan mengajar ini untuk digunakan dalam aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dengan kandungan yang diajar oleh guru dalam kelas.

Ini kerana bahan-bahan ini yang membantu kepada para pelajar untuk mereka lebih memahami isi pelajaran yang diajar khususnya dalam pengajaran bahasa.

4. Adaptasi Dalam Pembinaan Alat Bantuan Mengajar Kandungan dalam Alat Bantuan Mengajar (ABM) yang sedia ada tidak semestinya bahan tersebut adalah tepat dan bersesuaian dengan kemahiran yang sedia ada yang diajar oleh guru. Sukatan Pelajaran kerap bertukar ganti, maka bahan yang digunakan pasti akan turut bertukar selaras dengan peredaran masa. Maka yang demikian, para pereka perlulah tahu untuk mengolah bahan-bahan tersebut untuk digunakan oleh para pelajar. Pengolahan bahan serta alat bantuan mengajar ini termasuklah dari segi penciptaan baru, kesederhanaan, kepelbagaian dan ketahanan Dalam penciptaan sesuatu bahan untuk alat bantuan tersebut, seseorang pengurus projek itu perlu tahu untuk membangunkan bahan alat itu dari masa ke semasa Ini bermakna dalam sesebuah kumpulan pereka, pembinaan alat dan bahan pengajaran harus mengambil tahu dengan penciptaan yang baru contohnya membangunkan akses pada alat bantuan mengajar supaya lebih berinteraksi dengan pelajar atau guru. Selain itu, sumber asli yang digunakan pula mestilah tahan lama supaya ABM berkenaan boleh digunakan dalam tempoh yang lama. Sesuatu bahan dalam perisian bahasa multimedia itu juga perlu sentiasa ditambah baik mengikut kesesuaian kemahiran bahasa atau sukatan kemahiran baru tanpa perlu menukar kepada alat atau perisian yang baru.

Selain itu juga, tenaga pengajar juga harus diberi peluang untuk menambah ideaidea baru dalam bahan pengajaran supaya bersesuaian dengan pelajar dan situasi ketika itu supaya hasil pengajaran berkesan dan difahami oleh murid. Kadang-kala pula, bahan pengajaran yang digunakan juga lebih berlandaskan kepada memberi latihan semata-mata. Hal ini demikian boleh mendatangkan kebosanan khususnya kepada para pelajar pintar, manakala bagi pelajar lemah pula kemungkinan mereka tidak menggunakannya. Ini kerana kebanyakan ABM Bahan Bantuan Mengajar (BBM) yang direka di pasaran tidak banyak fokuskan kepada siapa penggunanya. Oleh yang demikian, sesebuah kumpulan projek itu patut mengolah semula pembinaan ABM supaya boleh digunakan oleh semua peringkat tahap kemahiran pelajar. Latihan pengayaan untuk pelajar pintar dan latihan pemulihan untuk pelajar yang lemah. Walaupun aspek ini ada diterapkan dalam BBM, namun pembahagian latihan ini tidak sama rata. Dalam menyentuh tentang aspek pembinaan ABM, maka ia tidak dapat lari juga tentang sifat kesederhanaan alat bantuan mengajar tersebut. Kesederhanaan di sini bermaksud keupayaan para guru dan pelajar untuk menggunakan alat tersebut mengikut kemampuan masing-masing tanpa sesiapa pun yang ketinggalan dari segi penggunaan ABM. Contohnya penggunaan kamus digital yang digunakan untuk memudahkan guruguru serta para pelajar untuk mencari makna perkataan akan gagal sekiranya arahanarahan yang dilakukan untuk mencari makna perkataan mengelirukan kepada pelajar atau pengguna yang lain. Maka sebab itulah, kumpulan pereka perlu mengolah semula alat yang sebelum ini dengan membina semula arahan-arahan yang mudah dan senang digunakan. Berkaitan

dengan perbincangan pengolahan ABM ini, tidak dilupakan juga tentang masa untuk pemasangan satu-satu alat ini dan penggunaan mestilah seragam dengan waktu pembelajaran yang diperuntukkan. Pada masa kini, banyak keluhan yang terdengar berlaku daripada guru-guru Etems khususnya yang menggunakan komputer dalam pengajaran mereka merungut kerana terpaksa menghabiskan banyak masa untuk memasang komputer kepada peralatan lain seperti Scanner, Multimedia Projektor, LCD, Pencetak Laser, Speaker, HUB, Router dan sebagainya. Oleh itu, akibat pemasangan yang terlalu lama dan rumit ini, guru-guru Etems kurang menggunakan komputer dalam pengajaran mereka. Maka disebabkan

permasalahan ini berlakulah, para pereka perlu untuk mencari jalan mereka semula peralatan yang mudah disambungkan menggunakan satu suis utama sahaja. Faktor kepada kepelbagaian pula dalam pembinaan ABM turut penting dalam adaptasi semula peralatan ABM itu. Ini bertujuan supaya pengguna ABM tidak hanya tertumpu kepada satu penggunaan peralatan sahaja tetapi juga dapat digunakan dalam peralatan yang lain. Misalnya bahan di dalam cekera padat yang digunakan bersama radio, turut boleh digunakan dalam variasi lain seperti di komputer atau pemain cekera padat. Jika di dalam cekera padat bahan pengajaran yang dimainkan di radio murid dapat mendengar bahan tersebut, namun jika diolah semula mungkin ia boleh juga digunakan di dalam komputer atau pemain cakera padat, para pelajar boleh melihat visualnya sekali. Ini bertujuan juga supaya ABM ini boleh digunakan oleh pelbagai peralatan sokongan yang lain supaya, jika sesuatu alat itu rosak, guru boleh menggunakan peralatan lain pula. Selain itu, fungsi kepelbagaian penggunaan ini turut berguna kerana tidak

langsung turut memahirkan guru untuk belajar menggunakan lebih daripada satu penggunaan ABM sahaja. Berkaitan dengan pengolahan dalam pembinaan ABM juga, turut dikaitkan dengan ketahanan satu-satu peralatan itu juga. ABM yang canggih tidak akan bermakna sekiranya peralatan itu sering rosak dan tidak berkualiti. Maka sebab itulah setiap pengeluar dimestikan mempunyai ‘Bahagian Kawalan Mutu’ masing-masing. Faktor ini perlu dalam mengolah semula peralatan yang sedia ada kepada peralatan baru supaya, pengguna-pengguna tidak akan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk membeli peralatan baru atau kos membaik pulih peralatan yang sedia ada. Maka yang demikian, penghasilan yang berkualiti harus menjadi perkara utama dalam setiap pengeluaran sesuatu barangan itu. Umumnya semua tahu penggunaan peralatan bantuan mengajar ini tidak hanya tertumpu kepada penggunaan oleh pihak guru sahaja, tetapi juga kepada para pelajar. Justeru itu, kita harus fahami apabila ABM ini digunakan oleh kanak-kanak atau remaja aspek kelasakkan dan ketahanan amatlah penting. Ini kerana apabila peralatan ini berada di tangan para pelajar ini mestilah digunakan secara kasar. Walaupun penggunaan ini boleh diawasi oleh guru, namun tidak semua pengawsan ini berjaya. Oleh itu, tahap ketahanan sangat-sangat perlu diambil kira semasa proses pembinaan AMB ini. Selain itu juga, tahap kualiti dan ketahanan ini perlulah dibuat dari masa ke semasa supaya kualiti sesuatu ABM itu akan mencapai sehingga ke tahap yang paling maksima.

\\\

P

SOALAN KAJI S

Arahan : Baca sem

P

SOALAN KAJI S

Arahan : Baca sem

BAHAGIAN A (D

PBGS 6303 PENGUKURAN DALAM BAHASA MELAYU SOALAN KAJI SELIDIK Arahan : Baca semua item di bawah. Isi dan bulatkan nombor yang sesuai BAHAGIAN A (Diisi oleh penjaga) Nama pelajar: __________________________ Jantina : 1. Lelaki 2.Perempuan Bangsa: 1. Melayu Sekolah : 1. Sekolah Kebangsaan 2. Cina 2. Sekolah Jenis Kebangsaan 3. India 3. Sekolah Swasta 4. Lain-lain 4. Lain-lain Agama : 1. Islam Kawasan tempat tinggal: 2. Buddha 1. Bandar 3. Hindu 2. Pinggir bandar 4. Lain-lain 3. Kampung 4. Lain-lain Taraf Pendidikan Bapa: Taraf Pendidikan Ibu:
1. Sekolah rendah/darjah enam 2. LCE/SRP/PMR 3. MCE/SPM 4. STPM/Diploma 5. Ijazah dan setaraf 1. Sekolah rendah/darjah enam 2. LCE/SRP/PMR 3. MCE/SPM 4. STPM/Diploma 5. Ijazah dan setaraf

Pekerjaan Bapa :
1. Kerajaan 2. Swasta 3. Kerja sendiri 4. Lain-lain

Pekerjaan Ibu
1. Kerajaan 2. Swasta 3. Kerja sendiri 4. Lain-lain

Bahasa Pertuturan di rumah:
1. Bahasa Melayu 2. Bahasa Mandarin 3. Bahasa India 4. Lain-lain

Bahagian B. (Punca-Punca) Skala Rensis Likert (1932) Penilaian Penggunaan Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah rendah. Arahan : Sila baca semua item di bawah dan bulatkan nombor yang sesuai. ( Diisi oleh murid) Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 1 2 3 4 5 1. Bahasa Melayu adalah sangat penting untuk saya berbual dengan orang lain. 1 2 3 4 5 2. Saya membuat latihan penulisan (karangan)di sekolah. 1 2 3 4 5 3. Mata pelajaran Bahasa Melayu adalah subjek kegemaran saya. 1 2 3 4 5 4. Mata pelajaran Bahasa Melayu adalah mata pelajaran yang mudah. 1 2 3 4 5 5. Saya sering terlibat dalam aktiviti Persatuan Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 6. Saya membaca buku cerita/ surat khabar Bahasa Melayu di rumah. 1 2 3 4 5 7. Saya lebih gemar menggunakan Bahasa Ibunda berbanding Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 8. Saya menonton rancangan televisyen dalam Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 9. Ibu bapa saya menggalakkan saya bercakap Bahasa Melayu di rumah. 1 2 3 4 5 10. Ibu bapa saya sering menyuruh saya mengulang kaji mata pelajaran Bahasa Melayu. 1 2 3 4 Bahagian C. (Cara Mengatasi) Skala Rensis Likert (1932)Penilaian Penggunaan Bahasa Melayu di kalangan pelajar sekolah rendah. Arahan : Sila baca semua item di bawah dan bulatkan nombor yang sesuai. ( Diisi oleh guru) Sangat tidak setuju Tidak setuju Tidak pasti Setuju Sangat setuju 1 2 3 4 5

1. Saya perlu menguasai pengajaran Bahasa Melayu jika ingin melihat murid saya menguasai mata pelajaran tersebut. 1 2 3 4 5 2. Murid memerlukan sokongan keluarga jika ingin menguasai Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 3. Murid memerlukan latihan latih tubi untuk menguasai Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 4. Murid lebih tertarik belajar Bahasa Melayu jika guru menggunakan pengisian ICT. 1 2 3 4 5 5. Penggunaan multimedia dapat membantu guru mengajar dengan lebih berkesan. 1 2 3 4 5 6. Murid akan lebih menguasai Bahasa Melayu jika guru diberi banyak masa pengajaran Bahasa Melayu. 1 2 3 4 5 7. Murid lebih memahami Bahasa Melayu jika murid menggunakan Kamus Dewan. 1 2 3 4 5 8. Murid akan cepat menguasai kemahiran menulis jika guru memberi latihan karangan. 1 2 3 4 5 9. Murid cepat menguasai kemahiran membaca dan menulis jika mereka diberi sikap Keyakinan dan sikap positif oleh guru. 1 2 3 4 5 10. Kelemahan murid berpunca daripada faktor latar belakang keluarga. 1 2 3 4 5

AKTIVITI MEMBACA Arahan : Murid diminta untuk membaca ayat-ayat yang diberi, manakala guru diminta mengulasnya. 1. Ayat tunggal Lelaki itu ialah bapa saya. Ulasan _____________________________________________________________ ___ 2. Ayat Majmuk Ayah saya membaca surat khabar sambil mendengar radio. Ulasan _____________________________________________________________ ___ 3. Ayat Tanya Bagaimanakah keputusan peperiksaan kamu ? Ulasan _____________________________________________________________ ___ 4. Ayat Seruan Wah, tingginya bangunan itu ! Ulasan _____________________________________________________________ __

5. Sebutan konsonan ‘L’ Lembu Leman telah lari lalu jatuh ke dalam lubang.

Ulasan _____________________________________________________________ __ 6. Sebutan konsonan ‘R’ Rumah Raju telah rosak kerana hari ribut. Ulasan _____________________________________________________________ ___ 7. Sebutan konsonan ‘J’ Jenab dan Jani jual jagung dan baju di atas meja. Ulasan _____________________________________________________________ ___ 8. Membaca ayat panjang. Ayat 1 Sekolah saya telah menjadi johan Sekolah Harapan Negara. Ulasan _____________________________________________________________ ___

9.Ayat 2. Mangsa tsunami amat memerlukan bantuan seperti makanan, pakaian, perubatan dan tempat tinggal. Ulasan: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________ 10. Ayat 3

Masyarakat majmuk dapat didefinisikan sebagai kumpulan manusia yang terdiri daripada pelbagai bangsa dan kaum. Masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan hidup bertoleransi dan bersatu padu. Ulasan : _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _________

AKTIVITI MENULIS ARAHAN : Murid diminta menjawab soalan dengan menulis jawapan yang sesuai. Guru diminta menulis ulasan. 1. Menulis ayat ringkas menggunakan perkataan yang diberi. i. tebal Ulasan: _______________________________________________________________________ ____ ii. jururawat Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ iii. menghiris Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ iv. kedai Ulasan :

_______________________________________________________________________ ____ v. menebas Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ Susun perkataan-perkataan di bawah dengan supaya menjadi ayat yang betul. 1. Amir dan abangnya Pada waktu cuti membasuh kereta membantu bapa. Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ 2. beberapa biji ubi kentang Pavitha dan abangnya mengupas kulit. Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ 3. bersenam di taman permainan Encik Aravin pada setiap hari minggu. Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ 4. sebagai doktor Abang Kamilah di hospital Kuala Lumpur. Ulasan : _______________________________________________________________________ ____ 5. bergaduh di sekolah Helmi dan Tan kerana di rotan oleh Guru Besar. Ulasan : _______________________________________________________________________ ____

UNIVERSITI MALAYA

KAJIAN TENTANG PENGUASAAN BAHASA MELAYU DI KALANGAN MURID DI SEKOLAH RENDAH
Kami sedang menjalankan kajian berkaitan perbezaan antara dua kaum yang menutur dua bahasa yang berbeza. Khususnya mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah dalam kalangan penutur jati Bahasa Melayu dengan bukan penutur jati di Malaysia. Kajian ini akan cuba mengenal pasti aspek-aspek perbezaan dari segi latar belakang keluarga dan punca-punca masalah . Maklumat serta jawapan yang diberikan akan digunakan untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Tuan/puan dan anak tuan/puan dikenal pasti sebagai responden yang penting dalam kajian ini. Segala maklumat tuan/puan dan juga sekolah tuan/puan adalah rahsia. Maklumat yang tuan/puan beri hanyalah untuk kajian ini sahaja. Kerjasama tuan/puan dan anak tuan/puan amat harapkan bagi mendapatkan maklumat bagi kajian ini. Kerjasama tuan/puan amat kami hargai dan kami dahului dengan ucapan terima kasih.