You are on page 1of 1

iu c lm hng s nhn chay hay khng?

Nguyn nhn

Theo lut

Ngi hoc xc (thoa, bi)


du thm, tinh du.

Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen &


Shaykh Ibn Baaz

c php ngi mi hng trong phng hay bt c


ni u, ch cn bn khng ht hay nut n vo.

Mu chy ra t ming
hay mi.
S dng ng ht, ng xt
(thuc ht mi).

Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Phi trnh nut mu vo

Nh rng.

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Tri qua qu trnh th


mu.

Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Tr khi phn mu c ly ra ngang bng vi lng mu


c rt ra khi p dng liu php gic hi (Hijamah).

Th dm.

Hng s nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Nu ngi khng xut tinh th anh ta cn phi sm hi


ti th dm, tuy nhin s nhn chay vn c gi tr.

Chy nc mi.

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Chy mu mi.

Tr khi nm nhng git nc mi chy xung c hng


hay d dy.
Tr khi c gy ra s chy mu.

Nm thc n.

10

Ni di, chi ra hoc


dng li l xu xa.

Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay

11

Quan h tnh dc.

Hng s nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

12

Mng tinh hoc thc dy


trong tnh trng junub
(d bn) sau khi quan h
trong m trc .
Dng kem nh rng
hoc sc ming.

Khng lm hng s
nhn chay

The Permanent Committee of


Major Scholars & Shaykh Ibn Baaz

Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn Baaz, Shaykh Ibn alUthaymeen & Shaykh Saalih alFawzaan

Tuy nhin, tt hn chng ta nn trnh dng kem nh


rng hay nc sc ming nng mi bi v chng c th
xung c hng.

14

Nn ma

Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn Baaz

Tr khi c gy ra s nn ma.

15

Hnh ng hn v m

Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

iu ny ch c cho php nu khng lm khi dy ham


mun tnh dc. S tit ra cht dch ni tuyn sinh dc
khng lm h nhn chay, tr khi iu dn n xut
tinh.

16
17

Ct ta tc v mng tay,
mng chn
Tm gi, tm ngm mnh

Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay

The Permanent Committee of


Major Scholars
The Permanent Committee of
Major Scholars & Shaykh Ibn Baaz

18

Dng henna

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

19

Bi hoc ln trong nc

Khng lm hng s
nhn chay
Khng lm hng s
nhn chay

20

C n hoc ung

Hng s nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

21

Gic hi (Hijamah)

Hng s nhn chay

The Permanent Committee of


Major Scholars

22

Tim thuc gy m hoc


gy t
Tim cht dinh dng
vo ngi

Khng lm hng s
nhn chay
Hng s nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

24

Dng m phm hoc


trang im

Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen &


Shaykh Ibn Baaz

25

Dng thuc nh mt

Khng lm hng s
nhn chay

Shaykh Ibn al-Uthaymeen & Ibn


Taymiyyah

13

23

Mufti

iu kin lin quan

Shaykh Ibn al-Uthaymeen &


Shaykh Muqbil

Shaykh Ibn al-Uthaymeen


Shaykh Ibn al-Uthaymeen
Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Shaykh Ibn al-Uthaymeen

Ngi nu hay sa son thc n c php nm bng


u li ng thi cn thn khng c nut vo.
Tuy nhin, dng li l xu xa lm gim n phc ca s
nhn chay.

Nu mt ngi khng c nut nc vo, s nhn chay


vn c gi tr v anh ta khng phi nhn chay b li theo
Shaykh Ibn Baaz.

Tuy nhin, vic bi li trong khi nhn chay th khng c


tn thnh, c bit l bi trong nc bin theo Shaykh
Muqbil.
Tr khi, vic n hay ung xy ra mt cch khng c .
Thin s sallAllaahu alayhi wa sallam ni: C ngi
c gic hi v ngi lm gic hi u lm hng s nhn
chay. [Saheeh Abi Dawud no.2074]

Dinh dng tim vo c xem nh l thc n.

Khng lm hng s nhn chay d thuc nh c git chy


xung c hng.

Bn gio lut c bn v nhng vn lm hng v khng lm hng s nhn chay, c trch ra t Fatw al-Lajnah ad-Dimah lil-Buhth al-Ilmiyyahwal-Ift, AshShar al-Mumti bi Shaykh Ibn al-Uthaymn, Majlis Shar ar-Raman bi Shaykh Ibn al-Uthaymn, Fatw Raman bi Shaykh Ibn al-Uthaymn, al-Muntaqa
min Fatw ash-Shaykh li al-Fawzn, Fatw Arkn al-Islm bi Shaykh Ibn al-Uthaymn, Majm al-Fatw ash-Shaykh Ibn Bz.
NGUN: BI SAO V DCH SANG TING VIT T BN TING ANH WHAT BREAK THE FAST CHART IN, PHN PHT, BN QUYN THUC V MASJID DAAR US SUNNAH.
WEBSITE: dusunnah.com. EMAIL: Admin@Dusunnah.com. SON V DCH BI SALAAH AL-IRAANI.
http://dusunnah.com/announcements/does-it-break-the-fast-a-simple-chart-on-what-breaks-and-doesnt-the-fast/