You are on page 1of 18

PENULISAN KOMUNIKASI BERTULIS

LAPORAN

DEFINISI
Definisi
Keterangan yang formal untuk beri satu kenyataan atau
keterangan tentang sesuatu perkara secara terperinci
Noresah baharom et. al (2010)
- laporan sebagai sesuatu yang dilaporkan, maklumat
tentang sesuatu kedudukan seperti masalah yang
dihadapi dan dilaporkan.
Samsudin Wahab (2005)
- dokumen yang mengandungi maklumat
mengenaiapa yang telah berlaku dan tujuan utama
adalah untuk menyediakan maklumat

TUJUAN
JENIS LAPORAN
Melaporkan
Merekodkan
Mencadangkan

Umum

Khas

penyelidikan

Laporan mesyuarat

Penyelsaian
masalah

Laporan tahunan

Penilaian
Laporan lawatan
Analisis
Dan lain-lain

CIRI-CIRI PENULISAN LAPORAN


YANG
Bersifat objektif dan
sahih

Unsur penilaian tersendiri

Penggunaan bahan
grafik yang berkesan

Berfungsi

Menepati format yang betul dan


tepat

Berunsur ilmiah,
empirikal dan konkrit

Gaya bahasa yang baik dalam


pengolahan

Penulis yang mahir

Tersusun dan teratur

Perkataan yang sesuai

Diteliti dengan rapi

Bersifat objektif dan sahih


BUKAN tanggapan
sendiri
Tetapi
dapatan kajian /
peristiwa yang berlaku

Gunakan data
semasa ; data
lama sebagai
perbandingan

Keobjektifan menunjukkan tujuan


asal laporan dihasilkan

HURUF BESAR
Tajuk & subtajuk

Isi Kandungan

Maklumat utama
- Masa
- Tarikh
- Tempat
Sistem
pernomboran
(ikut jenis)
Pengenalan
Penutup
- Urutan
- Perbandingan

Penamat

Perakuan penulis
( setiausaha)
- Tarikh laporan
disediakan

*berbeza mengikut jenis dan tujuan


laporan

MENEPATI FORMAT YANG


BETUL

Tajuk ditulis dengan

HURUF BESAR

Maklumat penting

Isi Kandungan
Penamat
-tandatangan
-

NAMA
jawatan

Unsur penilaian tersendiri


Berdasarkan kepada penulis laporan
- laporan hasil daripada dapatan
kajian
- pengalaman penulis laporan itu
sendiri

Berbeza mengikut jenis laporan

Berunsur ilmiah, empirikal & konkrit


Kandungan yg tepat

maklumat yang dikaji & dipastikan

keputusan / hasil sesuatu aktiviti

berdasarkan pengalaman penulis yg terlibat secara


langsung

Berfaedah

memaklumkan suatu peristiwa/aktiviti

mengeluarkan pendapat/cadangan
penambahbaikan

tiada unsur tokok tambah yang tidak berfaedah

Penggunaan bahan grafik yang


sesuai

Gaya bahasa yang menarik

Berfungsi dan lengkap


Berfungsi
- mendapatkan respon/tindakan
Lengkap
- penerangan yang lebih terperinci
- ayat yang ringkas dan mudah difahami
- tidak bersifat terbuka & ikut pandangan penulis

Menyatakan bahan rujukan

PENULIS YANG MAHIR


Pe
nulis
y an g
dala
m bi
mah
ir
Ma
dang
h ir m
penu
enca
lisan
men
ri da
ggun
n
yang
akan
bany
sum
ber
ak

Tersusun dan teratur

Perkataan yang sesuai

Diteliti dengan rapi


Penelitian untuk
meyakinkan
Memastikan tindak
balas/tindakan susulan
positif
Memastikan laporan
dihasilkan jauh dari
sikap berat sebelah
Menunjukkan tujuan asal
laporan untuk
mempengaruhi